Telefonens fjärrkontroll och telefonuppringare med röststöd Bruksanvisning. Värme Övergång från frostskydd tillkomfort

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefonens fjärrkontroll och telefonuppringare med röststöd Bruksanvisning. Värme Övergång från frostskydd tillkomfort"

Transkript

1 Telefonens fjärrkontroll och telefonuppringare med röststöd Bruksanvisning orsk ederlander Anslutning 6T a Telsfonuppringaren monteras i en normkapsling. 230 V AC Tel. Presentation av produkten Telefonuppringaren ger möjlighet att: från valfri fast telefonapparat eller från en GSM-mobiltelefon fjärrstyra aktivering och avaktivering av 3 belastningar (belysning, värme, markis, bevattning...) när som helst få reda på omgivningstemperaturen i bostaden samt utgångarnas status bli förvarnad när ett tekniskt larm blir utlöst (fel på frysskåpet, strömavbrott, temperatur under 0 C ) via vanlig telefonuppringning åtföljd av ett röstmeddelande. Röststödsfunktionen hjälper användaren att hantera fjärrkontrollen. Endast användare som har tillgång till sekretessbelagd personlig kod får använda telefonens fjärrkontroll. armingångar r r 2 Ingång för temperaturgivare och Temperaturlarm Ingång för analog telefonledning Strömförsörjning 230 V växelström och Detektering av strömavbrott Beskrivning ➀ Driftspännings indikering: spänningssatt. ➁ Indikering för anslutning av telefonlinje. ➂ O/OFF-knapp: handmanövrering av reläutgångar. ➃ Indikering för relästatus - ampan tänd = relä Till - ampan släckt = relä FRÅ. ➄ Omkopplare för val av språk. ➅ Återställningsknapp (RESET): åter till fabriksinställd version + indikeringslampa för driftspänning blinkar. Röststöd individanpassade meddelanden orsk ederlander Driftsättning... Värme Övergång från frostskydd tillkomfort Belysning på/av närvarosimulering... Markiser upp/ner Andra styrkontroller bevattning, pump... Manuell handkörning Tryck på O/OFF-tangenten på den reläutgång som du önskar aktivera. Återställning För att återgå till fabriksinställd konfiguration, tryck på återställningsknappen (RESET) med ett spetsigt föremål under 3 sekunder. Alla konfigurerade parametrar (som personliga koder, dina röstmeddelanden, starfördröjningens tidslängd, osv.) raderas ut och nollställs till förinställda värden. Utgångsreläerna är i viloläge, larmen är avaktiverade. Den fabriksinställda koden är Röststöd Placera markören fram för valt språk (3 språk att välja på). - orsk - ederlander I I 2 TE Överspänningsskydd för telefonledningen rekommenderas. Förenlig temperatur givare : EK08, EK083, EK086. Ingångar: : I : 0-30 V AC/DC - 5mA min. I 2 : 0-230V AC - 5mA min. Använd ett gränssnittsrelä BT/TBT Utgångar:, 2, 3 : relä 0,5A, AC Tekniska data Elektriska data Matning: 230 V växelström ± 5% 50/60 Hz Strömförbrukning: < 2 W Analog telefonledning: 48V likström Reläutgångar: 250V/0,5A AC armingångar: ingång 0-30 V AC/DC, minst 5mA Önskat omkopplingsvärde: 7V, +/- V ingång 0-230V AC växelström, minst 5mA Önskat omkopplingsvärde: 00 V, +/-40% Temperaturingång: CT 0 kohm Temperaturmätningens noggrannhet: ± C Ackumulatorn autonomien: 4 timmen addningstid: 72 timmen Bredd 5 moduler Miljö Drifttemperatur: 0 C till +50 C agringstemeratur: -20 C till +70 C Isoleringsklass: II Kapslingsklass: IP 20 Anslutning Kapacitet: mjukledare/enkelledare: 24V AC/DC TH020A / B / C ADS Filtre Filter ADS T C ADS Modem Modem ADS (tillval) (optionnel) Temperaturgivare CT 0 k Ω (tillval) Håll spänningsmatningsledningarna åtskilda från temperaturgivarens ledning. x 0,75 mm 2 min. 2x 2,5 mm 2 max ormer E , E , E

2 6T a orsk ederlander Telefonbetjent fjernkontroll med taleassistanse Bruksanvisning Strømtilkopling Fjernkontrollen monteres på DI-skinnen fordelingsskapet. 230 V AC Tel. Presentasjon av produktet Denne telefonbetjente fjernkontrollen brukes til å: ved hjelp av en hvilken som helst fasttelefon eller GSM-mobiltelefon, skru på eller av 3 forskjellige elektriske kretser (for lys, varme, persienner, vanning,...) på et hvilket som helst tidspunkt få kjennskap til temperaturen i boligen som fjernkontrolleres, samt tilstanden for de forskjellige kretsene, bli varslet dersom en teknisk alarm utløses (fryseboks defekt, strømbrudd, temperatur under 0 C...). Dette skjer i form av en telefonoppringning med en talemelding. En stemme guider deg under bruk av fjernkontrollen. Kun personer som er i besittelse av en sikkerhetskode kan bruke denne fjernkontrollen. Innganger alarmer r. r. 2 Inngang temperatursonde Temperaturalarm Inngang analog telefonlinje Strømtilførsel 230 V AC Detektering av strømbrudd Beskrivelse ➀ lampe: strømtilførsel. ➁ Kontrollampe for telefonlinje. ➂ Tast O/OFF: lokal betjening for reléutgang. ➃ Kontrollampe som viser reléets tilstand: - lampen lyser = relé O - lampen er slukket = relé OFF. ➄ Markør for valg av språk. ➅ RESET tast: tilbake til fabrikk-konfigurasjon + lampe blinker. Taleassistanse personliggjorte meldinger orsk ederlander... Igangsetting Manuell lokal betjening Trykk på O/OFF tasten som tilsvarer den utgangen du ønsker å betjene. ullstilling For å gå tilbake til fabrikkkonfigurasjon, bruk en skarp gjenstand til å trykke på tasten RESET i 3 sekunder. Taleassistanse Før markøren til ønsket språk (du har valget mellom tre forskjellige språk). Varme programmering til modus minimumstemperatur ys på/av simulering av tilstedeværelse Persienner opp/ned Annen betjening vanning, pumpe... Alle konfigurerte parametere (som sikkerhetskoden, dine talemeldinger, varigheten for tidsforsinkelsen, osv.) vil bli slettet, og standardverdiene for disse blir gjenopprettet. Utgangene er i pauseposisjon, alarmene er nøytraliserte. Sikkerhetskoden fra fabrikk er orsk - ederlander- Det anbefales å installere overspenningsvern for inngangen til telefonlinjen. Forenaling temperatursonde: EK08, EK083, EK086. Innganger: Utganger: V AC/DC I I 2 TE TH020A / B / C ADS Filtre Filter ADS I : 0-30 V AC/DC - 5mA min. I 2 : 0-230V AC - 5mA min. Bruke et grensesnittrelé BT/TBT., 2, 3 : relé 0,5A, AC Tekniske spesifikasjoner Elektriske spesifikasjoner Strømtilførsel: 230 V AC ± 5% 50/60 Hz Forbruk: < 2 W Analog telefonlinje: 48V DC Reléutganger: 250V/0,5A AC Innganger alarm: inngang 0-30 V AC/DC, 5mA mini Grensenivået nås: 7V, +/- V inngang 0-230V AC, 5mA mini Grensenivået nås: 00 V, +/-40% Inngang temperatur: CT 0 kohm øyaktig mål temperatur : ± C Batteri autonomy: 4 timer adningstid: 72 timer Bredde 5 moduler Omgivelser Funksjonstemperatur: 0 C til +50 C Oppbevaringstemperatur: -20 C til +70 C Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesfaktor: IP 20 Tilkopling Kapasitet: Flertrådet/ Massiv: x mini.2,5 mm 2 2x maks.2,5 mm 2 ormer E , E , E T C temperatursonde CT 0 k Ω (ekstrautstyr) Modem ADS ADS Modem (optionnel) ekstrautstyr Påse at strømkablene blir holdt atskilt fra kabelen til temperatursonden. 2

3 6T a orsk ederlander Telefoongestuurde afstandsbediening en zender met gesproken aanwijzingen Bedieningshandleiding Voorstelling van het product De telefoongestuurde afstandsbediening dient om : het in- of uitschakelen van 3 elektrische kringen (verlichting, verwarming, rolluiken, grassproeier ) op afstand te bedienen vanaf om het even welke vaste telefoon of GSM, op elk ogenblik de omgevingstemperatuur in uw woning en de toestand van de kringen te kennen, op de hoogte te worden gebracht bij het in werking treden van een technisch alarm (defect diepvriezer, netstroomonderbreking, temperatuur lager dan 0 C ) via een eenvoudige telefoonoproep met gesproken bericht. Bij het gebruik van de afstandsbediening krijgt u gesproken aanwijzingen. Het gebruik van de telefoongestuurde afstandsbediening is gereserveerd voor gebruikers die in het bezit zijn van de vertrouwelijke toegangscode. Elektrische aansluiting De telefoongestuurde afstandsbediening wordt gemonteerd op een DI-rail in de modulaire elektrische verdeelkast. Tel V AC/DC 230 V AC ADS Filtre Filter ADS I I 2 TE TH020A / B / C Modem van ADS ADS (optionnel) (optioneel) Alarmingangen r r 2 Ingang temperatuursensor Temperatuuralarm Ingang analoge telefoonlijn (ST, geschakeld telefoonnetwerk) Voeding 230 V AC Detectie netstroomonderbreking Beschrijving ➀ -controlelampje : voedingsspanning van het product. ➁ Controlelampje telefoonstopcontact. ➂ O/OFF-toets : lokale, manuele bediening van de relaisuitgang ➃ Controlelampje voor weergave van de relaistoestand - lampje aan = relais O - lampje uit = relais OFF ➄ Taalkeuzeschakelaar ➅ RESET-toets : terug naar fabrieksmodus + knipperen -controlelampje. Gesproken aanwijzingen personaliseerbare berichten orsk ederlander Inbedrijfstelling... Manuele, lokale bediening Druk op de O/OFF-toets van de relaisuitgang die u wilt activeren. Verwarming overganz van programmeer modusop vorstvrije modus Verlichting in-/uitschakelen aanwezigheidssimulatie... Rolluiken ophalen/neerlaten Andere bedieningen grassproeier, pomp... Terugstellen op nul Om naar de fabrieksconfiguratie terug te keren, drukt u met een scherp voorwerp op de RESET-toets gedurende 3 seconden. Alle geconfigureerde parameters (zoals de toegangscode, uw gesproken berichten, de duur van de tijdvertraging enz. ) worden gewist en opnieuw op de standaardwaarden ingesteld. De uitgangsrelais bevinden zich in de ruststand, de alarmen zijn gedesactiveerd. De in de fabriek ingestelde toegangscode is Gesproken aanwijzingen Plaats de keuzeschakelaar rechtover de gekozen taal (keuze uit 3 talen). - orsk - ederlander- Het is raadzaam een overspanningsbeveiliging te voorzien voor de telefooningang. Compatibele temperatuursensor : EK08, EK083, EK086. Technische kenmerken Elektrische karakteristieken Voeding : 230 V AC ± 5% 50/60 Hz Verbruik : < 2 W ST-telefoonlijn : 48V DC Relaisuitgangen : 250V/0,5A AC Alarmingangen : ingang 0-30 V AC/DC, min. 5mA Drempelwaarde : 7V, +/- V ingang 0-230V AC, min.5ma Drempelwaarde : 00 V, +/-40% Temperatuuringang : CT 0 kohm auwkeurigheid gemeten temperatuur:± C Batterij autonomie : 4 uren aadtijd : 72 uren Afmetingen 5 modules Omgeving Werkingstemperatuur : 0 C tot +50 C Opslagtemperatuur : -20 C tot +70 C Isolatieklasse : II Beschermingsgraad: IP 20 Aansluiting Capaciteit : soepele draad/stijve draad : x min. 0,75 mm 2 2x max. 2,5 mm 2 ormen E , E , E T C Ingangen : I : 0-30 V AC/DC - min. 5mA. I 2 : 0-230V AC -min. 5mA. Maak gebruik van een S/ZSinterfacerelais Uitgangen :, 2, 3 : relais 0,5A, AC temperatuursensor CT 0 k Ω (optioneel) De voedingskabels moeten worden gescheiden van de kabel van de temperatuursensor. 3

4 Vorm het telefoonnummer Wacht op de beltoon Toets de vier cijfers van uw toegangscode in Druk op "Welkom. Voer uw toegangscode in" (fabriekscode 0000) De temperatuur bedraagt 20 C Uitgang in werking... om toegang te krijgen tot de parameterinstelling Vorm het telefoonnummer Menu Parameters. Sluit de afstandsbediening aan op de ingang van het telefoonnetwerk. 2. Vorm uw telefoonnummer vanaf een extern toestel. 3. Volg de gesproken aanwijzingen op om toegang te krijgen tot het menu Parameters. Regeling van het geluidsvolume van de gesproken aanwijzingen Druk op de toets 0 om het volume te versterken of te verminderen. Tip : Met de toets 0 kunt u op elk ogenblik het volume regelen als u in verbinding bent met de telefoongestuurde afstandsbediening. Personaliseren van uw toegangscode Toets de 4 cijfers van uw toegangscode in via het toetsenbord van uw telefoon. Er wordt u gevraagd deze tweemaal in te toetsen ter bevestiging van uw nieuwe code. Bewaar uw code op een veilige plaats want deze is absoluut noodzakelijk om toegang te krijgen tot de telefoongestuurde afstandsbediening. Fabriekscode : 0000 Opnemen van uw eigen gesproken berichten U kunt de belangrijkste, aan de uitgangen en alarmen gekoppelde berichten vervangen door persoonlijke berichten. Elk bericht heeft een maximum duur van 0 seconden. Voorbeeld : - het vooraf opgenomen bericht Uitgang aan vervangen door uw bericht : De verwarming is ingeschakeld. - het vooraf opgenomen bericht Alarm vervangen door Garagepoort open. Programmeren van de werkingsduur van een kring U kunt voor elke kring een werkingsduur configureren (minimum seconde, maximum 59 uur, 59 minuten, 59 seconden). a aansturing van de kring stopt de werking dan na het verstrijken van de geprogrammeerde tijd. Bepalen van het aantal belsignalen vóór het afhaken U kunt het aantal belsignalen (tussen en 9) na verloop waarvan de telefoongestuurde afstandsbediening afhaakt, programmeren. Fabrieksinstelling : 5 belsignalen. Configureren van de technische alarmen U kunt de 2 alarmingangen bij contact evenals het temperatuuralarm en het stroomonderbrekingsalarm activeren of desactiveren. Bepaal vervolgens onder welke voorwaarden de alarmen in werking moeten treden (bij openen/sluiten van het contact) evenals de opgeroepen telefoonnummers (maximum 3). Voor het temperatuuralarm moet u de inschakeldrempel (van -29 C tot +49 C) vastleggen evenals de voorwaarde (temperatuur lager of hoger dan drempel). Voor dit alarm is een meetsensor vereist op de temperatuuringang. Voorbeeld : Het temperatuuralarm treedt in werking als de gemeten temperatuur lager is dan 5 C. De netstroomonderbreking wordt gedetecteerd aan de voedingsingang 230 V AC. Het stroomonderbrekingsalarm wordt geactiveerd bij een stroomonderbreking van langer dan minuut. Deze telefoonschakelmodule vereist een analoge telefoonaansluiting en werkt niet rechtstreeks met een IP- of ISD aansluiting. Wacht op de beltoon "Welkom. Voer uw toegangscode in" Toets de vier cijfers van uw toegangscode in (fabriekscode 0000) "De temperatuur bedraagt 20 C. Uitgang werking. Om te wijzigen, druk op. Uitgang 2 uit. Om te wijzigen, druk op 2..." Toets het nummer van de betrokken uitgang in (bijvoorbeeld 2) Terug naar menu voor andere bediening "Uitgang 2 aan" Einde oproep (haak in) Gebruik Telefoongestuurde afstandsbediening en ondervraging Tip : U kunt de toestand van een kring veranderen zonder het einde van het gesproken bericht af te wachten, door onmiddellijk op de gewenste toets te drukken. Als u een verkeerde toegangscode intoetst, dan wordt dit door de telefoongestuurde afstandsbediening gemeld. Als u na drie pogingen nog niet de juiste code hebt ingetoetst, haakt de afstandsbediening automatisch in. Regeling van het geluidsvolume van de gesproken aanwijzingen Tip : Druk op de toets 0 om het volume op om het even welk ogenblik te versterken of te verminderen als u in verbinding bent met de telefoongestuurde afstandsbediening. Gebruik met antwoordapparaat, modem of fax op dezelfde telefoonlijn Ga als volgt te werk :. Vorm uw telefoonnummer vanaf een extern toestel. 2. Haak in na een beltoon. 3. Wacht 0 seconden. 4. Bel terug binnen de 2 minuten. De telefoongestuurde afstandsbediening haakt af bij het eerste belsignaal In werking treden van technisch alarm Bij het in werking treden van een alarm neemt de telefoongestuurde afstandsbediening de oproep aan en stuurt het overeenkomstige gesproken bericht uit naar het (de) vooraf geregistreerde telefoonnummer(s) (maximum 3). Er zijn twee mogelijkheden : - de ste gesprekspartner neemt de hoorn op : hij krijgt verschillende keren het alarmbericht te horen en een verzoek tot bevestiging. Om de oproepcyclus af te sluiten, drukt de gesprekspartner op na het bevestigingsbericht. - de ste gesprekspartner neemt de hoorn niet op, zijn lijn is bezet of hij sluit de oproepcyclus niet af : de telefoongestuurde afstandsbediening vormt het volgende in het geheugen opgeslagen nummer. Als geen van de drie gesprekspartners de oproepcyclus afsluit, wordt de volledige oproepcyclus (nr., nr. 2 en nr. 3) na vier pogingen automatisch stopgezet. Bij stroomonderbreking Bij netstroomonderbreking stuurt de telefoongestuurde afstandsbediening een gesproken alarmbericht uit naar de geregistreerde telefoonnummers. Tijdens een stroomonderbreking is er geen afstandsbediening van de drie uitgangen mogelijk. De toestand van de kringen vóór de stroomonderbreking blijft in het geheugen opgeslagen en wordt hersteld als er opnieuw stroom is. Bij herstel van de stroom wordt ook een tweede bericht uitgestuurd als de onderbreking minder dan 4 uur heeft geduurd (batterij 00% geladen). De telefoongestuurde afstandsbediening doen inhaken Als u een oproep krijgt en de telefoongestuurde afstandsbediening de oproep aanneemt voordat u afhaakt, kunt u achtereenvolgens de toetsen en # indrukken om de lijn vrij te maken en de oproep te beantwoorden. 4 6T a

5 Tast Ring telefonnummeret Vent på antallet ringesignaler Velkommen. Tast inn dinn tilgangkode Tast inn din firesifrede sikkerhetskode (kode fra fabrikk : 0000) Temperaturen er 20 C. Utgang er på... for å få tilgang til regulering av parameterne Meny Parametere. Kople fjernkontrollen til inngangen til telefonlinjen. 2. Ring nummeret ditt med en annen telefon. 3. Følg de indikasjonene som gis av taleassistansen for å få tilgang til parametermenyen. Regulering av volum for taleassistansen Trykk på tast 0 for å øke eller redusere volumet. Et godt råd: Tasten 0 kan du bruke til å justere volumet på et hvilket som helst tidspunkt mens du kommuniserer med fjernkontrollen. Personliggjøring av sikkerhetskoden Tast de fire sifrene i sikkerhetskoden inn på telefonens tastatur. Av sikkerhetsgrunner, vil du bli bedt om å taste koden inn en gang til. Oppbevar koden din på et sikkert sted. Du vil trenge den for å få tilgang til den telefonbetjente fjernkontrollen. Kode fra fabrikk: Registrer dine egne talemeldinger Du kan personliggjøre de meldingene som er knyttet til de forskjellige utgangene og alarmene. En melding må ikke vare lenger enn 0 sekunder. Eksempel: - Du kan bytte ut den forhåndsregistrerte meldingen: Utgang er på med din egen melding som lyder: Varmen er på - Du kan bytte ut den forhåndsregistrerte meldingen: Alarm med din egen melding som lyder: Garasjeporten er åpen. Programmere tidsforsinkelsen for en krets For hvert krets kan du konfigurere en maksimal varighet (minimum sekunder, maksimum 59 timer, 59 minutter, 59 sekunder). år du deretter setter i gang et kretsløp, vil funksjonen opphøre automatisk når den programmerte tiden er over. Fastsette antallet ringesignaler før svar Du kan programmere antallet ringesignaler (mellom og 9) før fjernkontrollen svarer på telefonen. Regulering fra fabrikk: 5 ringesignaler. Konfigurere de tekniske alarmene Du kan aktivere eller nøytralisere de 2 inngangene for alarm på kontakt: alarmen for temperatur og alarmen for strømbrudd. Du kan deretter definere omstendighetene for utløsing av alarmene (ved åpning/lukking av kontakt) samt legge inn de telefonnumrene som skal ringes (maks. 3). For temperaturalarmen kan du konfigurere gradene for utløsing av alarmen (fra 29 C til +49 C) samt forholdene for utløsing (temperatur under eller over grensen). Denne alarmen fungerer kun dersom det er en målesonde på inngangen for temperatur. Eksempel: Utløsing av alarmen for temperatur dersom den målte temperaturen er under 5 C. Brudd på strømnettet detekteres på inngangseffekt 230 V AC. Alarm ved brudd på strømnettet utløses hvis brudd på strømnettet varer i over minutt. Produktet kan ikke benyttes der hvor det er ADS boks. Ring telefonnummeret Vent på antallet ringesignaler Velkommen. Tast inn dinn tilgangkode Tast inn din firesifrede sikkerhetskode (kode fra fabrikk : 0000) Temperaturen er 20 C. Utgang er på. For å endre dette, tast. Utgang 2 er av. For å endre dette, tast 2 Tast nummeret som tilsvarer den utgangen du ønsker å endre (for eksempel 2) "Utgang 2 er på" Oppringning slutt (egge på) Tilbake til menyen for en annen betjening Bruk Konsultering og betjening via telefon Et godt råd: Du kan endre tilstanden for en krets uten å vente på slutten av meldingen. Dette gjør du ved å trykke på den ønskede tasten. Dersom du taster inn feil sikkerhetskode, vil fjernkontrollen si fra. Du kan til sammen gjøre tre forsøk på å taste inn riktig kode. Etter tredje forsøk med feil kode, vil fjernkontrollen legge på. Regulering av volum for taleassistansen Trykk på tast 0 for å øke eller redusere volumet. Et godt råd: Tasten 0 kan du bruke til å justere volumet på et hvilket som helst tidspunkt mens du kommuniserer med fjernkontrollen på telefon. Bruk av fjernkontrollen med telefonsvarer, modem eller faks på samme telefonlinje Gå frem på følgende måte:. Ring nummeret ditt med en annen telefon. 2. egg på etter ett ringesignal. 3. Vent i 0 sekunder. 4. Ring tilbake innen 2 minutter. Fjernkontrollen vil svare på første ringesignal. Utløsing av en teknisk alarm Dersom en alarm utløses, vil fjernkontrollen automatisk ringe til det eller de telefonnumrene som er registrert (maks. 3). Den vil da gi talemeldingen som tilsvarer alarmen. Dette kan skje på to forskjellige måter: - det svares på det telefonnummeret som ringes først: personen som svarer vil da høre alarmmeldingen flere ganger. Han blir bedt om å kvittere for meldingen. For å stoppe oppringningssyklusen, må denne personen taste etter kvitteringsmel -dingen. - det svares ikke på det første telefonnummeret som ringes, denne telefonen er opptatt eller personen som svarer, kvitterer ikke: Fjernkontrollen vil da ringe det neste nummeret som er i minnet. Dersom kvittering ikke blir foretatt på noen av de tre numrene, vil den komplette oppringningssekvensen gjentas fire ganger (nr. til nr. 2, og deretter til nr. 3). Deretter vil oppringningen stoppe opp. Ved strømbrudd Ved strømbrudd vil fjernkontrollen sende en alarmmelding med talesyntese til de registrerte telefonnumrene. Under et strømbrudd vil det ikke være mulig å fjernbetjene de tre utgangene. Kretsenes tilstand før strømbruddet vil bli registrert i minnet, og vil automatisk gjenopprettes når strømmen kommer tilbake. Ved gjenopprettelse av strømmen vil fjernkontrollen sende ut en ny melding, dersom strømbruddet ikke har vart lenger enn 4 timer (batteri 00% ladet). Få fjernkontrollen til å legge på Dersom du mottar en innkommende telefonoppringning og fjernkontrollen svarer før du har fått tatt av røret, kan du taste og # for å frigjøre linjen slik at du kan snakke på telefonen. 5 6T a

6 Slå in Slå telefonnumret Vänta in ringsignalerna Välkommen. Mata in din åtkomst kod Slå in din fyrsiffriga personliga kod (fabriksinställd kod : 0000) Temperaturen är 20 C. Utgång är påslagen för att komma fram till inställning av parametrar Slå telefonnumret Meny Parametrar. Anslut telefonuppringaren till telefonnätets ingång. 2. Slå ditt telefonnummer från en extern telefonapparat. 3. Följ röststödets anvisningar för att komma fram till menyn Parametrar. Inställning av ljudvolym på röststödet Tryck in 0-tangenten för att höja eller sänka volymen. Tips: 0-tangenten ger möjlighet att när som helst ställa in volymen när du är i förbindelse med telefonuppringaren. Individanpassa din personliga kod Slå in de 4 siffrorna till din personliga kod på telefonens siffertavla. Du måste slå in sifferkombinationen två gånger för att bekräfta din nya kod. Förvara din kod på en säker plats för du behöver den för att komma åt telefonens fjärrkontroll. Fabriksinställd kod: 0000 Tala in dina egna röstmeddelanden Du kan individanpassa de viktigaste meddelandena knutna till utgångarna och larmen. Max tidslängd för varje meddelande är 0 sekunder. Till exempel: - byt ut förinspelat meddelande Utgång påslagen mot ditt eget meddelande: Värmen är på. - Byt förinspelat meddelande arm mot Garagedörren är öppen. Programmera tillslagsfördröjning på en krets För varje krets har du möjlighet att konfigurera en tidslängd för tillslagsfördröjning (minst sekund, högst 59 timmar, 59 minuter, 59 sekunder). I så fall, när du beordrar spänningssättning av kretsen, kommer frånslagning att ske efter den inprogrammerade tidslängden. Definiera antalet ringsignaler före inkoppling Du kan programmera in antalet ringsignaler (mellan och 9) innan telefonuppringaren fjärrkontroll tar över telefonlinjen. Fabriksinställning: 5 ringsignaler. Konfigurera tekniska larm Det går att aktivera eller avaktivera båda ingångar på kontakten, temperaturlarmet samt larmet vid strömavbrott. Definiera sedan villkoren för att larmen ska lösa ut (när kontakten öppnar / sluter) samt uppringda telefonnummer (max 3 nummer). För temperaturlarmet går det att definiera utlösningsgränsen (från -29 C till +49 C) samt fastställt villkor (temperatur lägre eller högre än angiven gräns). Detta larm kräver att en givare ansluts till temperaturingången. Till exempel: temperaturlarmet löser ut om uppmätt temperatur understiger 5 C. ätfrånslagning blir avkänd på inspänning 230 V växelström. ätfrånslagningslarm utlöses om nätfrånslagningstiden överstiger minut. Produkten kan få funktionsproblem vid installation ihop med en ADSanslutning. Vänta in ringsignalerna Välkommen. Mata in din åtkomst kod Slå in din fyrsiffriga personliga kod (fabriksinställd kod : 0000) Temperaturen är 20 C. Utgång i läge Till. För att ändra, skriv in. Utgång 2 i läge Från. För att ändra, skriv in 2... Slå in numret på motsvarande utgång (exempelvis 2) Åter till menyn för ett annat kommando "Utgång 2 påslagen" Samtalet slut (lägg på) Användning yssna på meddelanden och fjärrstyrning via telefon Tips: Du kan ändra status på en krets utan att vänta tills uppspelningen av ett röstmeddelande är klar genom att omedelbart trycka på önskad tangent. Vid felslagning av personlig kod, får du en signal från fjärrkontrollen. Du får tre försökstillfällen för att slå in rätt kod annars blir fjärrkontrollen avslagen automatiskt. Inställning av ljudvolym på röststödet Tips: Tryck in 0-tangenten för att när som helst höja eller sänka volymen när du där i förbindelse med telefonuppringaren. Användning av telefonsvarare, modem eller fax på samma telefonlinje Gör på följande sätt:. Slå ditt telefonnummer från en extern telefonapparat. 2. ägg på luren efter första ringsignalen. 3. Vänta i 0 sekunder. 4. Ring upp igen inom 2 minuter. Teleuppringaren svarar efter första ringsignalen. Utlösning av tekniskt larm Vid utlösning av tekniskt larm, tar teleuppringaren över telefonlinjen och lämnar ut motsvarande röstmeddelande till inregistrerat/ inregistrerade telefonnummer (max 3 nummer). Två alternativ finns tillgängliga: - första abonnenten svarar: Abonnenten hör larmmeddelandet i flera omgångar och en begäran om kvittering. För att stoppa ringningscykeln, slår abonnenten in efter kvitteringsmeddelandet. - Den förste abonnenten lyfter inte på luren, hans/hennes linje är upptagen och avbryter inte ringningscykeln: Telefonuppringaren slår nästa nummer som sparats i minnet. Om ingen av de tre abonnenterna avbryter ringningscykeln, kommer den fullständiga ringningssekvensen (nr till nr 2 och därefter till nr 3) att genomföra fyra försök och sedan sluta automatiskt. Vid strömavbrott Telefonuppringaren avger vid strömavbrott ett larm i form av ett rösttmeddelande till inregistrerade telefonnummer. Så länge strömavbrottet pågår är fjärrstyrning av de tre utgångarna inte möjlig. Kretsarnas status före strömavbrottet bevaras i minnet och återställs vid strömtillslag. Ett andra meddelande avges också vid strömtillslag om avbrottets tidslängd understiger 4 timmar (batteri laddat till 00 %). Att beordra telefonuppringaren att lägga på luren Om du får ett inkommande samtal och om telefonuppringaren tar över linjen innan du hinner att svara, måste du slå in tangentsekvensen : och # för att frikoppla telefonlinjen och svara själv på inkommande samtal OCOM T a

Siemens GSM Control 2NC9 870

Siemens GSM Control 2NC9 870 580.053d 07.08.2006 Siemens GSM Control 2NC9 870 N S DK FI Bruksanvisning GSM Control 2NC9 870...2 1 Beskrivelse...2 2 Oppkobling og registrering av abonnement...3 3 Styring og lokal betjening...5 4 Alarm...8

Detaljer

Smoke Detector. Ordering numbers: Smoke detector, ionic 200 30 31 Smoke detector, optical 200 30 38. Manual

Smoke Detector. Ordering numbers: Smoke detector, ionic 200 30 31 Smoke detector, optical 200 30 38. Manual Smoke Detector Ordering numbers: Smoke detector, ionic 200 30 31 Smoke detector, optical 200 30 38 Manual ENGLISH: Smoke detector for the Lynx system... page 3 NEDERLANDS: Rookmelder voor het Lynx-systeem...

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I

GSM Control Unit 6 720 800 178 (2011/11) 6 720 800 178-00.1I GSM Control Unit 6 720 800 178-00.1I Svenska Installations- /användarhandbok 2 Dansk Installations- /brugermanual 22 Norsk Installasjons- /brukerhåndbok 42 Suomi Asennus- /käyttöohje 62 English Installation

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5

Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 Butler 3570 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V.1.5 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver

Detaljer

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

Nederlands(Vertaling van de originele instructies)

Nederlands(Vertaling van de originele instructies) Nederlands(Vertaling van de originele instructies) INLEIDING Dit toestel heeft veel eigenschappen die het gebruik ervan aangenamer en prettiger maken. Veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid kregen topprioriteit

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

KeContact P20 e-series (User manual)

KeContact P20 e-series (User manual) Sprachen / Languages KeContact P20 e-series (User manual) NL SV NO DA ZH Gebruikershandboek Användarhandbok Brukerhåndbok Brugerhåndbog 用 户 手 册 Sprachen / Languages Gebruikershandboek (NL)... 4 Användarhandbok

Detaljer

Vibranett Alarm Clock

Vibranett Alarm Clock Vibranett Alarm Clock ENGLISH: Analogue alarm clock for under-pillow vibrator...page 2 NEDERLANDS: Analoge wekker met kussenvibrator...pag. 4 NORSK: Analog vekkerklokke for putevibrator... side 6 SVENSKA:

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76

3003792-2014-05-28.fm0. EXact web server 1/76 EXact web server 1/76 3003792-2014-05-28.fm GB - Web server Product instruction 1.1 Product information... 5 1.2 Connecting and configuring... 5 1.2.1 Configuring the web server... 6 1.3 Application...

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Abilica Premium Rower Art. nr. 513 550

Abilica Premium Rower Art. nr. 513 550 Abilica Premium Rower Art. nr. 513 550 Model PAR-5500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSMANUAL 3800 MONTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATISMANUAL 3800 MTERINGSINSTRUKSER 3800 3800 INSTALLATISVEJLEDNING 06DE1687A 09/02 DELTA ELETTRICA s.p.a. via Astico 41-21100 VARESE - ITALY SYSTEMETS TEKNISKA SPECIFIKATIER Nominell drivspänning

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING

ANVÄNDARMANUAL GLOBE 3800 BRUKERHÅNDBOK GLOBE 3800 GLOBE 3 800 BETJENINGSVEJLEDNING Tillverkaren är inte ansvarig för någon slags skada på person eller saker och/eller elektriska apparater på bilen på grund av felaktig installation. Systemet får endast ses som ett skydd mot stöldförsök.

Detaljer

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Hydromodule + Tank Model No. Indoor Unit WH-ADC0309G3E5 Outdoor Unit WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne brukermanualen nøye. 1 Jan 2015 Kjære kunde. Introduksjon Takk for att du har kjøpt Holars 2020G av oss. Om Holars Holars startet opp som grossist

Detaljer

URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual

URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual URYXXON Relax Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual URYXXON Relax Brukerhåndbok Brukerhåndbok URYXXON Relax 1. Kom i gang 7 2. Innledning 9 2.1 Systembeskrivelse 9 2.1.1

Detaljer

Stream RO. Art.nr. 300 015 Model KH-25200

Stream RO. Art.nr. 300 015 Model KH-25200 Stream RO V Art.nr. 300 015 Model KH-25200 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Monteringsdeler / Parts details 5 Deleliste / Dellista / Parts List 9 Montering /

Detaljer

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1

POWERMAX+ Brukerveiledning. Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon INNHOLD DY5467U 1 POWERMAX+ Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Brukerveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...4 1.1 Oversikt...4 1.2 Systemfunksjoner...5 1.3 Definisjoner...5 1.4 Symboler brukt i denne manualen...5 1.5 Taster

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4

VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING GSM-TR4 VARMESTYRING Heat-Link2 og VARSLING V: 1.05.01c 1 Register: Introduksjon til Heat-Link 2 Innkopling: Heat-Link2 funksjonen. TR4!!01 Innkoplingsveiledning: SIM kort Etter montering: STATUS INDIKERING Generelt

Detaljer

WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT

WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT Optima Mod. 175 T - 195 T WARMWATER SCHOONMAAK APPARAAT/VARMTVANDSRENSER/HETVAT- TENTVÄTTAR/VARMTVANNSSPYLER KUUMAVESIPESURI/ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ INSTRUKTIE-BOEK/BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING/BRUKSANVI-

Detaljer