Telefonens fjärrkontroll och telefonuppringare med röststöd Bruksanvisning. Värme Övergång från frostskydd tillkomfort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefonens fjärrkontroll och telefonuppringare med röststöd Bruksanvisning. Värme Övergång från frostskydd tillkomfort"

Transkript

1 Telefonens fjärrkontroll och telefonuppringare med röststöd Bruksanvisning orsk ederlander Anslutning 6T a Telsfonuppringaren monteras i en normkapsling. 230 V AC Tel. Presentation av produkten Telefonuppringaren ger möjlighet att: från valfri fast telefonapparat eller från en GSM-mobiltelefon fjärrstyra aktivering och avaktivering av 3 belastningar (belysning, värme, markis, bevattning...) när som helst få reda på omgivningstemperaturen i bostaden samt utgångarnas status bli förvarnad när ett tekniskt larm blir utlöst (fel på frysskåpet, strömavbrott, temperatur under 0 C ) via vanlig telefonuppringning åtföljd av ett röstmeddelande. Röststödsfunktionen hjälper användaren att hantera fjärrkontrollen. Endast användare som har tillgång till sekretessbelagd personlig kod får använda telefonens fjärrkontroll. armingångar r r 2 Ingång för temperaturgivare och Temperaturlarm Ingång för analog telefonledning Strömförsörjning 230 V växelström och Detektering av strömavbrott Beskrivning ➀ Driftspännings indikering: spänningssatt. ➁ Indikering för anslutning av telefonlinje. ➂ O/OFF-knapp: handmanövrering av reläutgångar. ➃ Indikering för relästatus - ampan tänd = relä Till - ampan släckt = relä FRÅ. ➄ Omkopplare för val av språk. ➅ Återställningsknapp (RESET): åter till fabriksinställd version + indikeringslampa för driftspänning blinkar. Röststöd individanpassade meddelanden orsk ederlander Driftsättning... Värme Övergång från frostskydd tillkomfort Belysning på/av närvarosimulering... Markiser upp/ner Andra styrkontroller bevattning, pump... Manuell handkörning Tryck på O/OFF-tangenten på den reläutgång som du önskar aktivera. Återställning För att återgå till fabriksinställd konfiguration, tryck på återställningsknappen (RESET) med ett spetsigt föremål under 3 sekunder. Alla konfigurerade parametrar (som personliga koder, dina röstmeddelanden, starfördröjningens tidslängd, osv.) raderas ut och nollställs till förinställda värden. Utgångsreläerna är i viloläge, larmen är avaktiverade. Den fabriksinställda koden är Röststöd Placera markören fram för valt språk (3 språk att välja på). - orsk - ederlander I I 2 TE Överspänningsskydd för telefonledningen rekommenderas. Förenlig temperatur givare : EK08, EK083, EK086. Ingångar: : I : 0-30 V AC/DC - 5mA min. I 2 : 0-230V AC - 5mA min. Använd ett gränssnittsrelä BT/TBT Utgångar:, 2, 3 : relä 0,5A, AC Tekniska data Elektriska data Matning: 230 V växelström ± 5% 50/60 Hz Strömförbrukning: < 2 W Analog telefonledning: 48V likström Reläutgångar: 250V/0,5A AC armingångar: ingång 0-30 V AC/DC, minst 5mA Önskat omkopplingsvärde: 7V, +/- V ingång 0-230V AC växelström, minst 5mA Önskat omkopplingsvärde: 00 V, +/-40% Temperaturingång: CT 0 kohm Temperaturmätningens noggrannhet: ± C Ackumulatorn autonomien: 4 timmen addningstid: 72 timmen Bredd 5 moduler Miljö Drifttemperatur: 0 C till +50 C agringstemeratur: -20 C till +70 C Isoleringsklass: II Kapslingsklass: IP 20 Anslutning Kapacitet: mjukledare/enkelledare: 24V AC/DC TH020A / B / C ADS Filtre Filter ADS T C ADS Modem Modem ADS (tillval) (optionnel) Temperaturgivare CT 0 k Ω (tillval) Håll spänningsmatningsledningarna åtskilda från temperaturgivarens ledning. x 0,75 mm 2 min. 2x 2,5 mm 2 max ormer E , E , E

2 6T a orsk ederlander Telefonbetjent fjernkontroll med taleassistanse Bruksanvisning Strømtilkopling Fjernkontrollen monteres på DI-skinnen fordelingsskapet. 230 V AC Tel. Presentasjon av produktet Denne telefonbetjente fjernkontrollen brukes til å: ved hjelp av en hvilken som helst fasttelefon eller GSM-mobiltelefon, skru på eller av 3 forskjellige elektriske kretser (for lys, varme, persienner, vanning,...) på et hvilket som helst tidspunkt få kjennskap til temperaturen i boligen som fjernkontrolleres, samt tilstanden for de forskjellige kretsene, bli varslet dersom en teknisk alarm utløses (fryseboks defekt, strømbrudd, temperatur under 0 C...). Dette skjer i form av en telefonoppringning med en talemelding. En stemme guider deg under bruk av fjernkontrollen. Kun personer som er i besittelse av en sikkerhetskode kan bruke denne fjernkontrollen. Innganger alarmer r. r. 2 Inngang temperatursonde Temperaturalarm Inngang analog telefonlinje Strømtilførsel 230 V AC Detektering av strømbrudd Beskrivelse ➀ lampe: strømtilførsel. ➁ Kontrollampe for telefonlinje. ➂ Tast O/OFF: lokal betjening for reléutgang. ➃ Kontrollampe som viser reléets tilstand: - lampen lyser = relé O - lampen er slukket = relé OFF. ➄ Markør for valg av språk. ➅ RESET tast: tilbake til fabrikk-konfigurasjon + lampe blinker. Taleassistanse personliggjorte meldinger orsk ederlander... Igangsetting Manuell lokal betjening Trykk på O/OFF tasten som tilsvarer den utgangen du ønsker å betjene. ullstilling For å gå tilbake til fabrikkkonfigurasjon, bruk en skarp gjenstand til å trykke på tasten RESET i 3 sekunder. Taleassistanse Før markøren til ønsket språk (du har valget mellom tre forskjellige språk). Varme programmering til modus minimumstemperatur ys på/av simulering av tilstedeværelse Persienner opp/ned Annen betjening vanning, pumpe... Alle konfigurerte parametere (som sikkerhetskoden, dine talemeldinger, varigheten for tidsforsinkelsen, osv.) vil bli slettet, og standardverdiene for disse blir gjenopprettet. Utgangene er i pauseposisjon, alarmene er nøytraliserte. Sikkerhetskoden fra fabrikk er orsk - ederlander- Det anbefales å installere overspenningsvern for inngangen til telefonlinjen. Forenaling temperatursonde: EK08, EK083, EK086. Innganger: Utganger: V AC/DC I I 2 TE TH020A / B / C ADS Filtre Filter ADS I : 0-30 V AC/DC - 5mA min. I 2 : 0-230V AC - 5mA min. Bruke et grensesnittrelé BT/TBT., 2, 3 : relé 0,5A, AC Tekniske spesifikasjoner Elektriske spesifikasjoner Strømtilførsel: 230 V AC ± 5% 50/60 Hz Forbruk: < 2 W Analog telefonlinje: 48V DC Reléutganger: 250V/0,5A AC Innganger alarm: inngang 0-30 V AC/DC, 5mA mini Grensenivået nås: 7V, +/- V inngang 0-230V AC, 5mA mini Grensenivået nås: 00 V, +/-40% Inngang temperatur: CT 0 kohm øyaktig mål temperatur : ± C Batteri autonomy: 4 timer adningstid: 72 timer Bredde 5 moduler Omgivelser Funksjonstemperatur: 0 C til +50 C Oppbevaringstemperatur: -20 C til +70 C Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesfaktor: IP 20 Tilkopling Kapasitet: Flertrådet/ Massiv: x mini.2,5 mm 2 2x maks.2,5 mm 2 ormer E , E , E T C temperatursonde CT 0 k Ω (ekstrautstyr) Modem ADS ADS Modem (optionnel) ekstrautstyr Påse at strømkablene blir holdt atskilt fra kabelen til temperatursonden. 2

3 6T a orsk ederlander Telefoongestuurde afstandsbediening en zender met gesproken aanwijzingen Bedieningshandleiding Voorstelling van het product De telefoongestuurde afstandsbediening dient om : het in- of uitschakelen van 3 elektrische kringen (verlichting, verwarming, rolluiken, grassproeier ) op afstand te bedienen vanaf om het even welke vaste telefoon of GSM, op elk ogenblik de omgevingstemperatuur in uw woning en de toestand van de kringen te kennen, op de hoogte te worden gebracht bij het in werking treden van een technisch alarm (defect diepvriezer, netstroomonderbreking, temperatuur lager dan 0 C ) via een eenvoudige telefoonoproep met gesproken bericht. Bij het gebruik van de afstandsbediening krijgt u gesproken aanwijzingen. Het gebruik van de telefoongestuurde afstandsbediening is gereserveerd voor gebruikers die in het bezit zijn van de vertrouwelijke toegangscode. Elektrische aansluiting De telefoongestuurde afstandsbediening wordt gemonteerd op een DI-rail in de modulaire elektrische verdeelkast. Tel V AC/DC 230 V AC ADS Filtre Filter ADS I I 2 TE TH020A / B / C Modem van ADS ADS (optionnel) (optioneel) Alarmingangen r r 2 Ingang temperatuursensor Temperatuuralarm Ingang analoge telefoonlijn (ST, geschakeld telefoonnetwerk) Voeding 230 V AC Detectie netstroomonderbreking Beschrijving ➀ -controlelampje : voedingsspanning van het product. ➁ Controlelampje telefoonstopcontact. ➂ O/OFF-toets : lokale, manuele bediening van de relaisuitgang ➃ Controlelampje voor weergave van de relaistoestand - lampje aan = relais O - lampje uit = relais OFF ➄ Taalkeuzeschakelaar ➅ RESET-toets : terug naar fabrieksmodus + knipperen -controlelampje. Gesproken aanwijzingen personaliseerbare berichten orsk ederlander Inbedrijfstelling... Manuele, lokale bediening Druk op de O/OFF-toets van de relaisuitgang die u wilt activeren. Verwarming overganz van programmeer modusop vorstvrije modus Verlichting in-/uitschakelen aanwezigheidssimulatie... Rolluiken ophalen/neerlaten Andere bedieningen grassproeier, pomp... Terugstellen op nul Om naar de fabrieksconfiguratie terug te keren, drukt u met een scherp voorwerp op de RESET-toets gedurende 3 seconden. Alle geconfigureerde parameters (zoals de toegangscode, uw gesproken berichten, de duur van de tijdvertraging enz. ) worden gewist en opnieuw op de standaardwaarden ingesteld. De uitgangsrelais bevinden zich in de ruststand, de alarmen zijn gedesactiveerd. De in de fabriek ingestelde toegangscode is Gesproken aanwijzingen Plaats de keuzeschakelaar rechtover de gekozen taal (keuze uit 3 talen). - orsk - ederlander- Het is raadzaam een overspanningsbeveiliging te voorzien voor de telefooningang. Compatibele temperatuursensor : EK08, EK083, EK086. Technische kenmerken Elektrische karakteristieken Voeding : 230 V AC ± 5% 50/60 Hz Verbruik : < 2 W ST-telefoonlijn : 48V DC Relaisuitgangen : 250V/0,5A AC Alarmingangen : ingang 0-30 V AC/DC, min. 5mA Drempelwaarde : 7V, +/- V ingang 0-230V AC, min.5ma Drempelwaarde : 00 V, +/-40% Temperatuuringang : CT 0 kohm auwkeurigheid gemeten temperatuur:± C Batterij autonomie : 4 uren aadtijd : 72 uren Afmetingen 5 modules Omgeving Werkingstemperatuur : 0 C tot +50 C Opslagtemperatuur : -20 C tot +70 C Isolatieklasse : II Beschermingsgraad: IP 20 Aansluiting Capaciteit : soepele draad/stijve draad : x min. 0,75 mm 2 2x max. 2,5 mm 2 ormen E , E , E T C Ingangen : I : 0-30 V AC/DC - min. 5mA. I 2 : 0-230V AC -min. 5mA. Maak gebruik van een S/ZSinterfacerelais Uitgangen :, 2, 3 : relais 0,5A, AC temperatuursensor CT 0 k Ω (optioneel) De voedingskabels moeten worden gescheiden van de kabel van de temperatuursensor. 3

4 Vorm het telefoonnummer Wacht op de beltoon Toets de vier cijfers van uw toegangscode in Druk op "Welkom. Voer uw toegangscode in" (fabriekscode 0000) De temperatuur bedraagt 20 C Uitgang in werking... om toegang te krijgen tot de parameterinstelling Vorm het telefoonnummer Menu Parameters. Sluit de afstandsbediening aan op de ingang van het telefoonnetwerk. 2. Vorm uw telefoonnummer vanaf een extern toestel. 3. Volg de gesproken aanwijzingen op om toegang te krijgen tot het menu Parameters. Regeling van het geluidsvolume van de gesproken aanwijzingen Druk op de toets 0 om het volume te versterken of te verminderen. Tip : Met de toets 0 kunt u op elk ogenblik het volume regelen als u in verbinding bent met de telefoongestuurde afstandsbediening. Personaliseren van uw toegangscode Toets de 4 cijfers van uw toegangscode in via het toetsenbord van uw telefoon. Er wordt u gevraagd deze tweemaal in te toetsen ter bevestiging van uw nieuwe code. Bewaar uw code op een veilige plaats want deze is absoluut noodzakelijk om toegang te krijgen tot de telefoongestuurde afstandsbediening. Fabriekscode : 0000 Opnemen van uw eigen gesproken berichten U kunt de belangrijkste, aan de uitgangen en alarmen gekoppelde berichten vervangen door persoonlijke berichten. Elk bericht heeft een maximum duur van 0 seconden. Voorbeeld : - het vooraf opgenomen bericht Uitgang aan vervangen door uw bericht : De verwarming is ingeschakeld. - het vooraf opgenomen bericht Alarm vervangen door Garagepoort open. Programmeren van de werkingsduur van een kring U kunt voor elke kring een werkingsduur configureren (minimum seconde, maximum 59 uur, 59 minuten, 59 seconden). a aansturing van de kring stopt de werking dan na het verstrijken van de geprogrammeerde tijd. Bepalen van het aantal belsignalen vóór het afhaken U kunt het aantal belsignalen (tussen en 9) na verloop waarvan de telefoongestuurde afstandsbediening afhaakt, programmeren. Fabrieksinstelling : 5 belsignalen. Configureren van de technische alarmen U kunt de 2 alarmingangen bij contact evenals het temperatuuralarm en het stroomonderbrekingsalarm activeren of desactiveren. Bepaal vervolgens onder welke voorwaarden de alarmen in werking moeten treden (bij openen/sluiten van het contact) evenals de opgeroepen telefoonnummers (maximum 3). Voor het temperatuuralarm moet u de inschakeldrempel (van -29 C tot +49 C) vastleggen evenals de voorwaarde (temperatuur lager of hoger dan drempel). Voor dit alarm is een meetsensor vereist op de temperatuuringang. Voorbeeld : Het temperatuuralarm treedt in werking als de gemeten temperatuur lager is dan 5 C. De netstroomonderbreking wordt gedetecteerd aan de voedingsingang 230 V AC. Het stroomonderbrekingsalarm wordt geactiveerd bij een stroomonderbreking van langer dan minuut. Deze telefoonschakelmodule vereist een analoge telefoonaansluiting en werkt niet rechtstreeks met een IP- of ISD aansluiting. Wacht op de beltoon "Welkom. Voer uw toegangscode in" Toets de vier cijfers van uw toegangscode in (fabriekscode 0000) "De temperatuur bedraagt 20 C. Uitgang werking. Om te wijzigen, druk op. Uitgang 2 uit. Om te wijzigen, druk op 2..." Toets het nummer van de betrokken uitgang in (bijvoorbeeld 2) Terug naar menu voor andere bediening "Uitgang 2 aan" Einde oproep (haak in) Gebruik Telefoongestuurde afstandsbediening en ondervraging Tip : U kunt de toestand van een kring veranderen zonder het einde van het gesproken bericht af te wachten, door onmiddellijk op de gewenste toets te drukken. Als u een verkeerde toegangscode intoetst, dan wordt dit door de telefoongestuurde afstandsbediening gemeld. Als u na drie pogingen nog niet de juiste code hebt ingetoetst, haakt de afstandsbediening automatisch in. Regeling van het geluidsvolume van de gesproken aanwijzingen Tip : Druk op de toets 0 om het volume op om het even welk ogenblik te versterken of te verminderen als u in verbinding bent met de telefoongestuurde afstandsbediening. Gebruik met antwoordapparaat, modem of fax op dezelfde telefoonlijn Ga als volgt te werk :. Vorm uw telefoonnummer vanaf een extern toestel. 2. Haak in na een beltoon. 3. Wacht 0 seconden. 4. Bel terug binnen de 2 minuten. De telefoongestuurde afstandsbediening haakt af bij het eerste belsignaal In werking treden van technisch alarm Bij het in werking treden van een alarm neemt de telefoongestuurde afstandsbediening de oproep aan en stuurt het overeenkomstige gesproken bericht uit naar het (de) vooraf geregistreerde telefoonnummer(s) (maximum 3). Er zijn twee mogelijkheden : - de ste gesprekspartner neemt de hoorn op : hij krijgt verschillende keren het alarmbericht te horen en een verzoek tot bevestiging. Om de oproepcyclus af te sluiten, drukt de gesprekspartner op na het bevestigingsbericht. - de ste gesprekspartner neemt de hoorn niet op, zijn lijn is bezet of hij sluit de oproepcyclus niet af : de telefoongestuurde afstandsbediening vormt het volgende in het geheugen opgeslagen nummer. Als geen van de drie gesprekspartners de oproepcyclus afsluit, wordt de volledige oproepcyclus (nr., nr. 2 en nr. 3) na vier pogingen automatisch stopgezet. Bij stroomonderbreking Bij netstroomonderbreking stuurt de telefoongestuurde afstandsbediening een gesproken alarmbericht uit naar de geregistreerde telefoonnummers. Tijdens een stroomonderbreking is er geen afstandsbediening van de drie uitgangen mogelijk. De toestand van de kringen vóór de stroomonderbreking blijft in het geheugen opgeslagen en wordt hersteld als er opnieuw stroom is. Bij herstel van de stroom wordt ook een tweede bericht uitgestuurd als de onderbreking minder dan 4 uur heeft geduurd (batterij 00% geladen). De telefoongestuurde afstandsbediening doen inhaken Als u een oproep krijgt en de telefoongestuurde afstandsbediening de oproep aanneemt voordat u afhaakt, kunt u achtereenvolgens de toetsen en # indrukken om de lijn vrij te maken en de oproep te beantwoorden. 4 6T a

5 Tast Ring telefonnummeret Vent på antallet ringesignaler Velkommen. Tast inn dinn tilgangkode Tast inn din firesifrede sikkerhetskode (kode fra fabrikk : 0000) Temperaturen er 20 C. Utgang er på... for å få tilgang til regulering av parameterne Meny Parametere. Kople fjernkontrollen til inngangen til telefonlinjen. 2. Ring nummeret ditt med en annen telefon. 3. Følg de indikasjonene som gis av taleassistansen for å få tilgang til parametermenyen. Regulering av volum for taleassistansen Trykk på tast 0 for å øke eller redusere volumet. Et godt råd: Tasten 0 kan du bruke til å justere volumet på et hvilket som helst tidspunkt mens du kommuniserer med fjernkontrollen. Personliggjøring av sikkerhetskoden Tast de fire sifrene i sikkerhetskoden inn på telefonens tastatur. Av sikkerhetsgrunner, vil du bli bedt om å taste koden inn en gang til. Oppbevar koden din på et sikkert sted. Du vil trenge den for å få tilgang til den telefonbetjente fjernkontrollen. Kode fra fabrikk: Registrer dine egne talemeldinger Du kan personliggjøre de meldingene som er knyttet til de forskjellige utgangene og alarmene. En melding må ikke vare lenger enn 0 sekunder. Eksempel: - Du kan bytte ut den forhåndsregistrerte meldingen: Utgang er på med din egen melding som lyder: Varmen er på - Du kan bytte ut den forhåndsregistrerte meldingen: Alarm med din egen melding som lyder: Garasjeporten er åpen. Programmere tidsforsinkelsen for en krets For hvert krets kan du konfigurere en maksimal varighet (minimum sekunder, maksimum 59 timer, 59 minutter, 59 sekunder). år du deretter setter i gang et kretsløp, vil funksjonen opphøre automatisk når den programmerte tiden er over. Fastsette antallet ringesignaler før svar Du kan programmere antallet ringesignaler (mellom og 9) før fjernkontrollen svarer på telefonen. Regulering fra fabrikk: 5 ringesignaler. Konfigurere de tekniske alarmene Du kan aktivere eller nøytralisere de 2 inngangene for alarm på kontakt: alarmen for temperatur og alarmen for strømbrudd. Du kan deretter definere omstendighetene for utløsing av alarmene (ved åpning/lukking av kontakt) samt legge inn de telefonnumrene som skal ringes (maks. 3). For temperaturalarmen kan du konfigurere gradene for utløsing av alarmen (fra 29 C til +49 C) samt forholdene for utløsing (temperatur under eller over grensen). Denne alarmen fungerer kun dersom det er en målesonde på inngangen for temperatur. Eksempel: Utløsing av alarmen for temperatur dersom den målte temperaturen er under 5 C. Brudd på strømnettet detekteres på inngangseffekt 230 V AC. Alarm ved brudd på strømnettet utløses hvis brudd på strømnettet varer i over minutt. Produktet kan ikke benyttes der hvor det er ADS boks. Ring telefonnummeret Vent på antallet ringesignaler Velkommen. Tast inn dinn tilgangkode Tast inn din firesifrede sikkerhetskode (kode fra fabrikk : 0000) Temperaturen er 20 C. Utgang er på. For å endre dette, tast. Utgang 2 er av. For å endre dette, tast 2 Tast nummeret som tilsvarer den utgangen du ønsker å endre (for eksempel 2) "Utgang 2 er på" Oppringning slutt (egge på) Tilbake til menyen for en annen betjening Bruk Konsultering og betjening via telefon Et godt råd: Du kan endre tilstanden for en krets uten å vente på slutten av meldingen. Dette gjør du ved å trykke på den ønskede tasten. Dersom du taster inn feil sikkerhetskode, vil fjernkontrollen si fra. Du kan til sammen gjøre tre forsøk på å taste inn riktig kode. Etter tredje forsøk med feil kode, vil fjernkontrollen legge på. Regulering av volum for taleassistansen Trykk på tast 0 for å øke eller redusere volumet. Et godt råd: Tasten 0 kan du bruke til å justere volumet på et hvilket som helst tidspunkt mens du kommuniserer med fjernkontrollen på telefon. Bruk av fjernkontrollen med telefonsvarer, modem eller faks på samme telefonlinje Gå frem på følgende måte:. Ring nummeret ditt med en annen telefon. 2. egg på etter ett ringesignal. 3. Vent i 0 sekunder. 4. Ring tilbake innen 2 minutter. Fjernkontrollen vil svare på første ringesignal. Utløsing av en teknisk alarm Dersom en alarm utløses, vil fjernkontrollen automatisk ringe til det eller de telefonnumrene som er registrert (maks. 3). Den vil da gi talemeldingen som tilsvarer alarmen. Dette kan skje på to forskjellige måter: - det svares på det telefonnummeret som ringes først: personen som svarer vil da høre alarmmeldingen flere ganger. Han blir bedt om å kvittere for meldingen. For å stoppe oppringningssyklusen, må denne personen taste etter kvitteringsmel -dingen. - det svares ikke på det første telefonnummeret som ringes, denne telefonen er opptatt eller personen som svarer, kvitterer ikke: Fjernkontrollen vil da ringe det neste nummeret som er i minnet. Dersom kvittering ikke blir foretatt på noen av de tre numrene, vil den komplette oppringningssekvensen gjentas fire ganger (nr. til nr. 2, og deretter til nr. 3). Deretter vil oppringningen stoppe opp. Ved strømbrudd Ved strømbrudd vil fjernkontrollen sende en alarmmelding med talesyntese til de registrerte telefonnumrene. Under et strømbrudd vil det ikke være mulig å fjernbetjene de tre utgangene. Kretsenes tilstand før strømbruddet vil bli registrert i minnet, og vil automatisk gjenopprettes når strømmen kommer tilbake. Ved gjenopprettelse av strømmen vil fjernkontrollen sende ut en ny melding, dersom strømbruddet ikke har vart lenger enn 4 timer (batteri 00% ladet). Få fjernkontrollen til å legge på Dersom du mottar en innkommende telefonoppringning og fjernkontrollen svarer før du har fått tatt av røret, kan du taste og # for å frigjøre linjen slik at du kan snakke på telefonen. 5 6T a

6 Slå in Slå telefonnumret Vänta in ringsignalerna Välkommen. Mata in din åtkomst kod Slå in din fyrsiffriga personliga kod (fabriksinställd kod : 0000) Temperaturen är 20 C. Utgång är påslagen för att komma fram till inställning av parametrar Slå telefonnumret Meny Parametrar. Anslut telefonuppringaren till telefonnätets ingång. 2. Slå ditt telefonnummer från en extern telefonapparat. 3. Följ röststödets anvisningar för att komma fram till menyn Parametrar. Inställning av ljudvolym på röststödet Tryck in 0-tangenten för att höja eller sänka volymen. Tips: 0-tangenten ger möjlighet att när som helst ställa in volymen när du är i förbindelse med telefonuppringaren. Individanpassa din personliga kod Slå in de 4 siffrorna till din personliga kod på telefonens siffertavla. Du måste slå in sifferkombinationen två gånger för att bekräfta din nya kod. Förvara din kod på en säker plats för du behöver den för att komma åt telefonens fjärrkontroll. Fabriksinställd kod: 0000 Tala in dina egna röstmeddelanden Du kan individanpassa de viktigaste meddelandena knutna till utgångarna och larmen. Max tidslängd för varje meddelande är 0 sekunder. Till exempel: - byt ut förinspelat meddelande Utgång påslagen mot ditt eget meddelande: Värmen är på. - Byt förinspelat meddelande arm mot Garagedörren är öppen. Programmera tillslagsfördröjning på en krets För varje krets har du möjlighet att konfigurera en tidslängd för tillslagsfördröjning (minst sekund, högst 59 timmar, 59 minuter, 59 sekunder). I så fall, när du beordrar spänningssättning av kretsen, kommer frånslagning att ske efter den inprogrammerade tidslängden. Definiera antalet ringsignaler före inkoppling Du kan programmera in antalet ringsignaler (mellan och 9) innan telefonuppringaren fjärrkontroll tar över telefonlinjen. Fabriksinställning: 5 ringsignaler. Konfigurera tekniska larm Det går att aktivera eller avaktivera båda ingångar på kontakten, temperaturlarmet samt larmet vid strömavbrott. Definiera sedan villkoren för att larmen ska lösa ut (när kontakten öppnar / sluter) samt uppringda telefonnummer (max 3 nummer). För temperaturlarmet går det att definiera utlösningsgränsen (från -29 C till +49 C) samt fastställt villkor (temperatur lägre eller högre än angiven gräns). Detta larm kräver att en givare ansluts till temperaturingången. Till exempel: temperaturlarmet löser ut om uppmätt temperatur understiger 5 C. ätfrånslagning blir avkänd på inspänning 230 V växelström. ätfrånslagningslarm utlöses om nätfrånslagningstiden överstiger minut. Produkten kan få funktionsproblem vid installation ihop med en ADSanslutning. Vänta in ringsignalerna Välkommen. Mata in din åtkomst kod Slå in din fyrsiffriga personliga kod (fabriksinställd kod : 0000) Temperaturen är 20 C. Utgång i läge Till. För att ändra, skriv in. Utgång 2 i läge Från. För att ändra, skriv in 2... Slå in numret på motsvarande utgång (exempelvis 2) Åter till menyn för ett annat kommando "Utgång 2 påslagen" Samtalet slut (lägg på) Användning yssna på meddelanden och fjärrstyrning via telefon Tips: Du kan ändra status på en krets utan att vänta tills uppspelningen av ett röstmeddelande är klar genom att omedelbart trycka på önskad tangent. Vid felslagning av personlig kod, får du en signal från fjärrkontrollen. Du får tre försökstillfällen för att slå in rätt kod annars blir fjärrkontrollen avslagen automatiskt. Inställning av ljudvolym på röststödet Tips: Tryck in 0-tangenten för att när som helst höja eller sänka volymen när du där i förbindelse med telefonuppringaren. Användning av telefonsvarare, modem eller fax på samma telefonlinje Gör på följande sätt:. Slå ditt telefonnummer från en extern telefonapparat. 2. ägg på luren efter första ringsignalen. 3. Vänta i 0 sekunder. 4. Ring upp igen inom 2 minuter. Teleuppringaren svarar efter första ringsignalen. Utlösning av tekniskt larm Vid utlösning av tekniskt larm, tar teleuppringaren över telefonlinjen och lämnar ut motsvarande röstmeddelande till inregistrerat/ inregistrerade telefonnummer (max 3 nummer). Två alternativ finns tillgängliga: - första abonnenten svarar: Abonnenten hör larmmeddelandet i flera omgångar och en begäran om kvittering. För att stoppa ringningscykeln, slår abonnenten in efter kvitteringsmeddelandet. - Den förste abonnenten lyfter inte på luren, hans/hennes linje är upptagen och avbryter inte ringningscykeln: Telefonuppringaren slår nästa nummer som sparats i minnet. Om ingen av de tre abonnenterna avbryter ringningscykeln, kommer den fullständiga ringningssekvensen (nr till nr 2 och därefter till nr 3) att genomföra fyra försök och sedan sluta automatiskt. Vid strömavbrott Telefonuppringaren avger vid strömavbrott ett larm i form av ett rösttmeddelande till inregistrerade telefonnummer. Så länge strömavbrottet pågår är fjärrstyrning av de tre utgångarna inte möjlig. Kretsarnas status före strömavbrottet bevaras i minnet och återställs vid strömtillslag. Ett andra meddelande avges också vid strömtillslag om avbrottets tidslängd understiger 4 timmar (batteri laddat till 00 %). Att beordra telefonuppringaren att lägga på luren Om du får ett inkommande samtal och om telefonuppringaren tar över linjen innan du hinner att svara, måste du slå in tangentsekvensen : och # för att frikoppla telefonlinjen och svara själv på inkommande samtal OCOM T a

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner

Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Bruksanvisning til GSM Tyverialarm 16 soner Før du går I gang med å installere skal du sikre deg følgende: 1. SIM kortet har en 4 sifret PIN-kode når du mottar kortet fra teleselskapet. Det er viktig at

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING

SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD 8-kanal Analog alarmsender TALEMELDING SINTEL 8VD Art. nr. 07.134 Holars AS Dato 10.10.2006 Side 1 (17) Koplingsskjema Terminal R(Total reset) Terminal 1 Terminal 2 Terminal 3- til 10 Terminal

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB Bruksanvisning s.3 Bruksanvisning s.10 Käyttöohje s.17 Brugsanvisning

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

ANVÄNDARMANUAL epass. USERMANUAL (English page 3) epass. BRUKERMANUAL (Norsk side 4) epass

ANVÄNDARMANUAL epass. USERMANUAL (English page 3) epass. BRUKERMANUAL (Norsk side 4) epass Manual No: M0037 Issue No: 4 Date: 2014-03-26 ANVÄNDARMANUAL epass USERMANUAL (English page 3) epass BRUKERMANUAL (Norsk side 4) epass ALLMÄNT Detta är ett program med 10 st. användare- en s.k. "Chef"

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460

Brukermanual. Romcontroller komfort Tebis TX460 Brukermanual Romcontroller komfort Tebis TX460 N 253 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1. Presentasjon........................ 255 2. Installasjon.......................... 256 2.1 Tilkobling..........................

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Skisse av kontrollpanelet Power/strøm Infrarød mottakervindu FM radiominne M1/M3 FM radiominne M2/M4 FM-radio/CD/Telefon Belysning Tun + Meny Tun - LC

Skisse av kontrollpanelet Power/strøm Infrarød mottakervindu FM radiominne M1/M3 FM radiominne M2/M4 FM-radio/CD/Telefon Belysning Tun + Meny Tun - LC Bruksanvisning - Kontrollpanel og fjernkontroll - Bruk av aroma - Termostatstyrt blandebatteri Dette dokumentet gjelder for steamdusjer med/uten boblebad på vår hjemmeside http://www.sparmax.no Sparmax

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer