Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse"

Transkript

1 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse / Utarbeidet av Anders Huus Til Kopi til Lederkonferansen i Norges Bondelag Lønnsomhet ved investering i mindre melkefjøs 1 Innledning Norsk melkeproduksjon står overfor store investeringer fram til løsdriftskravet trer i kraft i Gjennomsnittsbruket i melkeproduksjonen ligger på 25 kyr. For noen fylker er snittbruket under 20 kyr. Det blir hevda at skal en få lønnsomhet i investeringene må det investeres for en produksjon på minst 300 tonn. Det tilsvarer minst 40 kyr. Mange har ikke ressursgrunnlag til å investere i så stor produksjon. Dette gir frykt for at mange vil legge ned produksjonen i distriktene. Det vil ha negative konsekvenser for bl.a produksjonsmiljø, bosetting, arealbruk og kulturlandskap. Overtar ikke andre produsenter i andre områder produksjonen, vil det gå utover vår evne til å forsyne hjemmemarkedet med melkeprodukter. Overtar bønder i andre områder produksjonen, blir melkeproduksjonen mer sentralisert. For å utjevne lønnsomhet mellom bruksstørrelser er enkelte tilskuddsordninger differensiert etter størrelse. Dette gjelder driftstilskudd, husdyrtilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid. For å stimulere også til mindre investeringer, har flere fylker tak på investeringstilskuddene. Noen fylker gir også høyere prosentvis investeringsstøtte til mindre investeringer. I dette notatet vil vi gå inn på følgende problemstilling: Hvordan, og hvor mye må en utjevne for at investeringer i nærheten av dagens gjennomsnittsbruk blir konkurransedyktig med investeringer i større melkefjøs? Konkret vil vi fokusere mest på inntektsutjevning for en investering i et 30-kyrs bruk sammenlignet med et 60-kyrs bruk. Vi vil utarbeide et basisalternativ og gjøre drøftinger mot resultatmålet vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. I resultatdrøftingen vil en bl.a se hvor følsom basisalternativet er for enkelte forutsetninger 2 Lønnsomhet etter størrelse i dag. Tabell 1 Noen sentrale tallstørrelser for referansebrukene Ref. bruk Antall årskyr Vederlag til arbeid og egenkapital. Arbeidsforbruk. Tilskudd omregnet pr liter melk. Kr per årsverk Timer/1000 Timer/ku Kr/liter liter melk , , , , , , ,1 83 2,58 Vederlaget til arbeid og egenkapital øker med antall årskyr. Mao: Det utjevnes langt fra 100 prosent mellom bruksstørrelser i melkeproduksjonen i dag. Dette til tross for at en har ordninger med til dels sterk differensiering i satser som utjevner for stordriftsfordeler. Siste kolonne viser at omregnet til kr/liter melk, får referansebruket med 25 kyr (snittbruket i 1

2 Norge) om lag 1 kr/liter melk mer i tilskudd enn et bruk som er om lag dobbelt så stort. Stordriftsfordelene er særlig knyttet til arbeidsforbruket. Arbeidsforbruket per produsert enhet faller betraktelig med økende bruksstørrelse. Gjennomsnittsbruket bruker f.eks nesten 10 timer mer på å produsere 1000 liter melk enn bruket med 54 kyr. 3 Forutsetninger basisalternativ 3.1 Ny driftsbygning med melkerobot Investeringskostnader pr kuplass Hva koster det å sette opp et nytt fjøs i dag? Det vil avhenge av flere forhold. Hvor mange kyr en skal bygge for, om en skal fôr fram okser til slakt eller ikke, materialvalg, mekaniseringsgrad, egeninnsats og verdsetting av den, for å nevne noe. I en rapport fra Trøndelag fra 2014 blir det hevdet at å bygge et nytt spesialisert melkeproduksjonsfjøs på ca 1000 m 2 inkludert robot som har plass til 60 melkekyr og som kan produsere ca 600 tonn melke koster rundt 8 mill. kr. Norsk landbruksrådgiving operer med kr pr m 2. På en kongress for kvægavl i Steinkjer juli 2014 snakkes det om ca kr/kuplass inkludert robot. I 2008 utarbeidet en arbeidsgruppe løsdriftskravet. Rapporten opererer med følgende investeringskostnader pr kuplass (ekskl. robot): Tabell 2 Investeringskostnader pr kuplass. Kr/kuplass. Antall kyr Investering pr kuplass Siden den gang har byggekostnadene steget med ca 20 %. Likevel ser vi at investeringskostnaden for et 60 kyrs bruk harmonerer godt med tallene referert over. I beregningene vil vi derfor ta utgangspunkt i disse tallene uten å korrigere for prisstigning (Jfr Agri Analyse. Investeringer som virkemiddel. Rapport3-2013). I tillegg har vi lagt til grunn en kostnad på melkerobot på 1,1 mill. kroner. For investeringer til fjøs på kyr har en lagt til grunn 1 robot, mens for kyr er det lagt inn 2 roboter Levetid på bygning og robot. Hvor lenge vil en driftsbygning i melkeproduksjonen vare? Mange av melkebrukene som nå står overfor en investering bygde nytt i etterkant av opptrappingsvedtaket fra Dvs at disse brukene er år gamle i dag. Noen kan ha foretatt større vedlikehold/påkostning i perioden, mens andre ikke har gjort det med mer eller mindre nedslitte bygninger. I disse beregningene har vi forutsatt en levetid på 40 år for driftsbygningen, med lineære avskrivninger. Melkeroboten har vi forutsatt en levetid på 15 år. 2

3 3.1.3 Finansiering Investeringen finansieres med lån, egenkapital og investeringstilskudd. Investeringskostnaden fratrukket investeringstilskudd forutsettes finansiert med 80 % lån og 20 % egenkapital. Det er lagt til grunn en lånerente på 4 % der den gjennomsnittlig årlige rentekostnaden er beregnet på halvt nedbetalt lån over investeringens levetid. I basisalternativet legger vi til grunn at det gis 15 % tilskudd av investeringskostnaden (ekskl robot) uavhengig av investeringsomfanget. 3.2 Faktorer som påvirker vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk Det legges til grunn lønnsomheten ved investeringen i driftsbygningen uavhengig av størrelse på melkeforetaket er lik når en oppnår likt vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. Dette resultatmålet påvirkes av markedsinntekter, tilskudd, variable og faste kostnader, avskrivninger, rentekostnader på lånt kapital og arbeidsforbruk Markedsinntekter Markedsinntektene kommer fra salg av melk og storfekjøtt. I grunnalternativet er det lagt til grunn: Melkeleveranse: 6800 liter/årsku. (med utgangspunkt i driftsgranskingene) Kjøttleveranse: 200 kg/årsku Melkepris: 5,25 kr/liter (totalkalkylen) Kjøttpris: 50 kr/kg. (totalkalkylen) Tilskudd Tilskuddene kan deles inn i pristilskudd og produksjonsuavhengige tilskudd. For pristilskuddene er det lagt til grunn: Distriktstilskudd melk: Sone D, sats 44 øre/liter Distriktstilskudd kjøtt: Sone 2, sats 4,55 kr/kg Kvalitetstilskudd kjøtt: Forutsatt at 60 % av slaktet oppnår tilskuddet - sats 4 kr/kg For de produksjonsuavhengige tilskuddene har en tatt utgangspunkt i: Arealtilskuddsone 5 Arealbruk på 12 dekar per årsku 1,7 storfe pr ku 1,85 dyr på beite per årsku En mottar: Areal- og kulturlandskapstilskudd, Husdyrtilskudd for melkeku og andre storfe, Beitetilskudd, Avløsertilskudd ferie og fritid, Driftstilskudd melk og et bunnfradrag på 6000 kroner Variable kostnader Det forutsettes ingen stordriftsfordeler for variable kostnader. Med utgangspunkt i tall fra driftsgranskingene er disse satt til kr/årsku Faste kostnader Med utgangspunkt i beregninger gjort på melkebruk i driftsgranskingene, synker de faste kostnadene pr årsku med antall årskyr. Det er lagt til grunn en rettlinjet trend der: faste kostnader/årsku = ,128 * antall årskyr 3

4 3.2.5 Avskrivninger Avskrivninger for den nye driftsbygningen er beskrevet over. Med utgangspunkt i beregninger gjort på melkebruk i driftsgranskingene, synker avskrivningene for andre driftsmidler enn driftsbygning pr årsku med antall årskyr. Det er lagt til grunn en rettlinjet trend der: Avskrivninger /årsku = ,35 * antall årskyr Arbeidsforbruk Timer/ku Geometrisk (Timer/ku) y = 1167,4x -0,645 R² = 0, Figur 1. Registrert arbeidsforbruk for melkebruk med i driftsgranskingene etter antall kyr. Timer/ku. Med utgangspunkt i beregninger gjort på melkebruk i driftsgranskingene, synker arbeidsforbruket pr årsku med antall årskyr. Det er lagt til grunn en trend der: Arbeidsforbruk /årsku = 1167,4*(antall årskyr) -0,645. Det gir følgende arbeidsforbruk: Tabell 3 Arbeidsforbruk etter antall kyr Antall kyr Timer pr ku Timer totalt Årsverk , , , , , , , ,13 Tallmaterialet som arbeidsforbruket er beregnet ut fra, bygger på bruk med ulik teknologi. De mindre brukene har gjennomgående eldre bygninger og lav mekaniseringsgrad med gårdsdagens teknologi. Dersom både de mindre og større brukene hadde stått overfor samme teknologi på bygningssida, ville trolig arbeidsforbruket være vesentlig lavere for de mindre brukene i forhold til det som framgår av tabell 3. Vi har imidlertid ikke noe erfaringsgrunnlag å bygge på her. Skjønnsmessig har en i beregningene redusert arbeidsforbruket med hhv: 20 kyr: -30 % 30 kyr: -20 % 40 kyr: -10 % 50 kyr: - 5 % 4

5 4 Resultat Med utgangspunkt i forutsetningene over får en følgende resultat: Tabell 4 Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk. (sammenlignet med referansebruksberegninger) Antall kyr Kr/årsverk Ref. bruk (ref.bruk 19, 21 kyr) (ref.bruk 15, 28 kyr) (ref.bruk 13, 38 kyr) (ref.bruk 14, 54 kyr) Vederlaget ligger noe lavere enn referansebrukene. Det skyldes i hovedsak større avskrivninger og rentekostnader for bygningskapitalen. Referansebrukene er basert på historisk kost. Vederlaget øker med økende bruksstørrelse. Det betyr at med forutsetningene lagt over og dagens utjevning for struktur, har en ikke full inntektsutjevning for økende størrelse på driftsomfanget. Forutsetningen om melkeleveranse per ku I beregningene forutsatte vi en melkeleveranse på 6800 liter per årsku med utgangspunkt i gjennomsnittsleveransen for melkebrukene med i driftsgranskingene (kap 3.2.1). En overgang til melkerobot vil høyst sannsynlig øke avdråtten. Trenden framover er også en avdråttsøkning på ca 100 liter/ku per år. I tabellen under har en lagt inn en melkeleveranse som er 1000 liter per årsku høyere, dvs 7800 liter. Tabell 5 Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk ved økt melkeleveranse per ku. Antall kyr Kr/årsverk (7800 l/ku) Kr/årsverk (6800 l/ku) Endring. Kr/årsverk Tabell 5 viser at de større bruka har mest igjen for høyere avdrått. Et 60-kyrs bruk har om lag kr/årsverk høyere vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk enn et 30-kyrs bruk. Som basisalternativ legges en melkeleveranse på 7800 l/ku til grunn. 4.1 Utforming av investeringstilskudd I basisalternativet er det ikke lagt inn tak på investeringstilskuddet. Det innvilges et tilskudd på 15 % av investeringen. I beregningene under har vi også økt tilskuddsprosenten til 33 %, og samtidig innført tak på hhv kr, kr og kr i investeringstilskudd. 5

6 Til årets jordbruksforhandlinger krevde Norges Bondelag en trappetrinnmodell for investeringstilskudd til melk og storfe. For kostnadsanslag 0-1 mill. kroner skulle en få 45 % tilskudd, neste 1-2 mill. kr 35 %, neste 2-10 mill. kr 20 % og over 10 mill.kr 10 %. Tabell 6 Antal l kyr Utjevning. Endringer i kr/årsverk ved tak og ulike tilskuddsprosenter for investeringstilskudd. Trappetrinn Ikke tak Tak kr Tak 1.5 mill. kr Tak 3 mill. kr Basis 15 % 33 % 15 % 33 % 15 % 33 % 15 % 33 % 45%-10% Økt tilskuddsprosent: Om tilskuddsprosenten går opp fra 15 % til maksgrensa på 33 % påvirker i liten grad økonomien mellom ulike bruksstørrelser. Den årlige inntekta øker med mellom og kr/årsverk. Tak på kroner: Slår inn for alle størrelser unntatt 20 kyr når det gis 15 % tilskudd (slår inn ved 17 %). Gir en årlig utjevning mellom 30-kyrs bruket og 60-kyrs bruket på kr/årsverk. Tak på 1.5 mill.kroner: Slår først inn for 80-kyrs bruket når det gis 15 % tilskudd. Taket vil da ikke ha inntektsutjevnende effekt mellom 30-kyrs og 60 kyrs bruket. Økes tilskuddsprosenten til 33 %, slår taket inn for alle bruk unntatt 20 kyrs bruket. Det gir en årlig utjevning mellom 30-kyrs bruket og 60-kyrs bruket på kr/årsverk. Tak på 3.0 mill.kroner: Slår ikke inn på disse bruksstørrelsene ved 15 % tilskudd. Økes tilskuddsprosenten til 33 %, slår taket inn for 70-kyrs bruket og oppover. Et så høyt tak vil i praksis ikke ha inntektsutjevnende effekt mellom et 30-kyrs bruk og et 60-kyrs bruk. Trappetrinn: Modellen har en årlig inntektsutjevnende effekt på kr/årsverk mellom et 30-kyrs bruk og et 60-kyrs bruk. Laveste investeringskostnad i disse beregningene er 4,5 mill. kroner (for 20 kyrs bruket). Inntektsutjevningen vil være noe større for mindre investeringer (under 2 mill. kr). Beregningene viser at utformingen av investeringstilskuddet innenfor de tallstørrelsene som her er valgt har liten inntektsutjevnende effekt. Best effekt har et tak på 1,5 mill. kroner og en tilskuddsprosent på 33 %. Så er det også viktig å være klar over at en økt tilskuddsprosent vil kunne gi investeringer i flere mindre bruk, selv om det økonomiske resultatet i teorien kunne blitt enda bedre om en 6

7 hadde investert i større driftsomfang. Dersom det er umulig å få tilstrekkelig areal i rimelig nærhet eller andre forhold umuliggjør investering i et større driftsomfang, vil bedret økonomi gjennom større tilskuddsfinansiering av investeringen utløse en investering. Mao, det er ikke bare inntektsutjevning som vil kunne stimulere til investeringer i mindre driftsomfang % investeringstilskudd til 30-kyrs bruk. La oss gjøre en ytterpunktsberegning der det gis 100 % investeringstilskudd til investering i 30 kyrs bruk (5,7 mill. kroner) og ikke investeringstilskudd i hele tatt for et 60 kyrs bruk. Vil dette gi full inntektsutjevning mellom de to bruksstørrelsene? Et fullfinansiert nybygg med tilskudd vil heve den årlige inntekta for 30-kyrs bruket med kroner per årsverk. Da vil vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk ligge kroner høyere enn for 60-kyrs bruket. En har mao fått full inntektsutjevning og vel så det mellom de to bruksstørrelsene. Skjæringspunktet for full inntektsutjevning går ved 90 % av bygningskostnaden dekket med investeringstilskudd. 4.2 Sterkere strukturprofil på produksjonstilskudd. Ved investering i nye bygninger viser basisalternativet at dagens strukturdifferensiering ikke er tilstrekkelig. Hvor mye må strukturprofilen for produksjonstilskuddene må forsterkes for å få inntektsutjevning mellom 30-kyrs bruket og 60-kyrs bruket? Driftstilskuddet i melkeproduksjonen har sterkest strukturprofil. Dette stimulerer et 5-kyrs bruk sterkest. Husdyrtilskuddet har også strukturprofil med en sats på 4028 kr/ku opp til 16 kyr, 2072 kr/ku for ku nr 17-25, 1000 kr/ku for ku nr og 800 kr/ku for ku nr 51 og oppover. Hvis en ønsker å stimulere 30-kyrs bruket vil det være fornuftig å øke tilskuddssatsene for de første 30 kyrne. Vi forutsetter en uendret budsjettramme. En forsterking av strukturprofilen innebærer da at en flytter midler fra tilskudd uten strukturprofil til tilskudd med strukturprofil. En kan f.eks gjøre følgende: Husdyrtilskudd 1-30 kyr gis med sats 4028 kr/ku, ku 31 og oppover kr 0 pr ku Distriktstilskudd melk gjøres om til et tilskudd pr bruk innenfor distriktssonene. For sone D der dette bruket ligger bortfaller 44 øre/liter i tilskudd som erstattes av et driftstilskudd på om lag kr/bruk. Driftstilskuddet i melkeproduksjonen heves ytterligere med kroner per bruk. Det vil si at alle melkebønder i distriktstilskuddsone D med mer enn 5 kyr får kroner årlig i driftstilskudd. Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 2/3 (-124 kr/daa) Beitetilskuddet for storfe fjernes Tabell 7 Eksempel på inntektsutjevning ved forsterket strukturprofil Kr pr årsverk. Antall kyr Basis Endring Nytt vederlag

8 Tabell 7 viser at med dette grepet reduseres inntektsforskjellen mellom 30 kyrs bruket og 60- kyrs bruket med ca kr/årsverk. Likevel, ligger fortsatt inntekta målt per årsverk litt høyere for 60-kyrs bruket. Differansen øker videre med økende bruksstørrelse. I eksemplet har man forsterket de strukturelle virkemidlene betydelig. Driftstilskuddet er bl.a nesten 3- doblet. Likevel har man problemer med å få full inntektsutjevning. Kr/liter 4,00 3,85 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 3,22 2,99 2,71 2,44 2,44 2,28 2,10 I dag Forsterket struktur 2,17 2,09 2,03 1,88 1,98 1,72 1,60 1,51 1,00 0,50 0,00 Figur Antall kyr Tilskudd omregnet til kr/liter etter antall kyr per foretak. Figur 2 viser at et 30 kyrs-bruk får forsterket strukturprofilen med 28 øre/liter melk, mens 60- kyrs bruket får en reduksjon på 25 øre/liter. Totalt vil et 30-kyrs bruk få 1,11 kr/liter mer i tilskudd enn et 60- kyrs bruk. 4.3 Følsomhet for forutsetninger Ettersom arbeidsforbruket er eneste faktor i nevneren i brøken for inntektsberegningen vil arbeidsforbruket spille mye inn på beregningene. Forutsetningen om arbeidsforbruk er usikre. Det er bl.a få obeservasjoner i driftsgranskingsmaterialet for mer enn 60 kyr (jfr fig 1). - Har vi forutsatt riktig reduksjon i arbeidsforbruket for mindre bruk ved investering i nye driftsbygninger med dagens moderne teknologi? - Fortsetter arbeidsforbruket å falle pr ku etter 60 kyr, eller oppstår det etter hvert stordriftsulemper? T i m e r / k u Anatll kyr Figur 3. Arbeidsforbruk etter antall kyr. Trend driftsgr Korr. Teknologi Justert stordrifts ulemper Beregningene som er lagt til grunn følger den grønne kurven. 8

9 I tabell 8 har vi foretatt alternative beregninger på arbeidsforbruk (lilla kurve), melkepris, levetid på driftsbygning, byggekostnad, rente på lånt kapital. Tabell 8 Følgsomhetsanalyser. Endringer fra basis. Kr/årsverk. Antal Arbeidsforbruk Melkepris Levetid Pris på Rente l kyr Basis (lilla kurve) driftsbygning bygning Timer/ Kr/ +/ år 50 år +/- 10 % +/- 1 % ku årsverk øre/liter (-10 år) (+10 år) / / / / / / / / / / / / / / / (75) / / / (69) / / / (64) / / / Tabell 8 viser at f.eks hvis arbeidsforbruket for et 90 kyrs bruk øker fra 64 t/ku (basis) til 89 t/ku (tilsvarende som et 50-kyrs bruk), vil vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk for et 90- kyrs bruk være om lag det samme som for et 60-kyrs bruk. Dersom arbeidsforbruket følger den lilla kurven er vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk om lag like for bruk over 60 kyr, rundt kr/årsverk. De større brukene er mer følsomme for endringer i melkepris enn de mindre brukene. Faller melkeprisen med 10 øre/liter utjevnes inntekten pr årsverk mellom en 30-kyrs bruk og et 60- kyrs bruk med kr/årsverk. Når det gjelder levetid på driftsbygning, og prisstigning på nybygg og rente på lånt kapital endres inntekta per årsverk omtrent like mye uavhengig av bruksstørrelse ved endringer på disse forutsetningene. 5 Konklusjon Stimulering til flere investeringer i mindre driftsomfang kan enten gjøres gjennom en generell inntektsforbedring for alle bruksstørrelser eller en inntektsutjevning mellom bruksstørrelser. Gitt dagens virkemiddelsystem, øker lønnsomheten i å investere i melkefjøs med økende bruksstørrelse. Inntektsforskjellen målt som vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk mellom investering i et 30 kyrs bruk og et 60 kyrs bruk er over kr/årsverk. Tak på investeringstøtte eller en trappetrinnsmodell slik en fremmet i kravet til årets jordbruksforhandlinger har liten inntektsutjevnende effekt. Nesten hele investeringen for et 30 kyrs bruk må finansieres med tilskudd samtidig som 60 kyrs bruket ikke gis investeringstilskudd dersom disse bruksstørrelsene skal komme inntektsmessig likt ut. En inntektsutjevning med en forsterkning av strukturprofilen på produksjonstilskuddene, vil kreve store omfordelinger til driftstilskudd og husdyrtilskudd fra ordninger uten strukturprofil. Det er knyttet usikkerhet til beregningene. Særlig påvirkes resultatene av forutsetningen om arbeidsforbruk og hvilke stordriftsfordeler større bruk har. 9

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene Budsjettnemnda for jordbruket 10.04.2015 Utredning nr. 2 REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene 2 3 INNHOLD Side 1 INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Hovedresultater 6 2 ÅRETS

Detaljer

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag

FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013. Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag FORAN JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2013 Studiehefte for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Forord En ny runde med jordbruksforhandlinger nærmer seg. Du holder nå i hånda det nye studieheftet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Økonomien på store mjølkebruk

Økonomien på store mjølkebruk NOTAT 2010 18 Økonomien på store mjølkebruk En undersøkelse av økonomien på bruk med 30 70 årskyr for regnskapsåra 2006-2008 Knut Krokann Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Økonomien på store mjølkebruk

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012

Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012 NOTAT 2014 2 Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012 ØYVIND HANSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Totalkalkylen for jordbruket

Totalkalkylen for jordbruket BUDSJETTNEMNDA FOR JORDBRUKET Totalkalkylen for jordbruket Jordbrukets totalregnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 AVGITT JUNI 2014 ii Forord Årets totalkalkyle for jordbruket omfatter beregninger for revidert

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet!

- Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet! Arbeidsdokument Jordbruksforhandlingene 2014 - Økt norsk matproduksjon på norske ressurser over hele landet! Fortrolig dokument! Overlevert Norges Bondelag 22. april 2014 1 INNLEDNING... 5 2 GRUNNLAGET

Detaljer

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007

Utviklingen på boligmarkedet i Oslo. Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 Utviklingen på boligmarkedet i Oslo Etter bystyrets nye leilighetsnorm i 2007 1 Forord Det har nå gått snart 5 år siden Oslo bystyre innførte vesentlig strengere krav til leilighetsfordeling i indre by,

Detaljer

Jordbrukets totalregnskap 2007 og 2008 Jordbrukets totalbudsjett 2009 Registrerte og normaliserte tall

Jordbrukets totalregnskap 2007 og 2008 Jordbrukets totalbudsjett 2009 Registrerte og normaliserte tall 33888833 Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2009 Utredning nr. 1 Jordbrukets totalregnskap 2007 og 2008 Jordbrukets totalbudsjett 2009 Registrerte og normaliserte tall Innholdsfortegnelse 3 1 INNLEDNING...1

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

Hva koster grovfôret?

Hva koster grovfôret? Notat 2008 8 Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Øyvind Hansen Tittel Hva koster grovfôret? Sjølkostberegning for grovfôr på melkeproduksjonsbruk Forfatter Øyvind

Detaljer

Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling

Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling NOTAT 2009 18 Økonomi og arbeidsforbruk i produksjon av slaktekylling Svein Olav Holien Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Svein Olav Holien Prosjekt Slaktekylling økonomi og arbeidsforbruk

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Aktive bønder fremtidens leilendinger?

Aktive bønder fremtidens leilendinger? Aktive bønder fremtidens leilendinger? - EN UNDERSØKELSE OM LEIEJORD OG TRANSPORTKOSTNADER Norsk Landbruksrådgiving Namdal PER HELGE HAUGDAL OG BORGNY GRANDE Aktive Bønder Fremtidens leilendinger? En undersøkelse

Detaljer

Vedr: Ny landbruksmelding

Vedr: Ny landbruksmelding 1 Det Kgl. Landbruks- og matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO Oslo, 30. juni 2010 Vår ref.:sty 21.01/10 omn/in (Bes benyttet ved henvendelse) Vedr: Ny landbruksmelding Landkreditt er kjent med at

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014

Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 2014 h e i d i k n u t s e n ( r e d. ) Utsyn over norsk landbruk Tilstand og utviklingstrekk 2014 U t g i tt av : n o r s k i n s t i tutt f o r l a n d b r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i n g NILF utgir

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/06. Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik

SØF-rapport nr. 06/06. Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 3600: Empirisk analyse av handlingsplanen for eldreomsorgen Prosjektet er finansiert av Kommunal-

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Innst. 385 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen

Innst. 385 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Innst. 385 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Prop. 127 S (2014 2015) Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2015 endringer i statsbudsjettet 2015 m.m. Innhold

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2011

Jordbruksforhandlingene 2011 Arbeidsdokument Jordbruksforhandlingene 2011 Fortrolig dokument! Overlevert Norges Bondelag 25. april 2011 1 INNLEDNING... 4 2 GRUNNLAGET FOR JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2011... 5 3 UTVIKLINGEN I JORDBRUKET...

Detaljer

Landbrukspolitikk. - opplæringshefte

Landbrukspolitikk. - opplæringshefte Landbrukspolitikk - opplæringshefte Innholdsfortegnelse Forord Studiearbeid side 2 side 3 Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Landbrukspolitikk Grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene Jordbruksforhandlingenes

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer