Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse"

Transkript

1 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse / Utarbeidet av Anders Huus Til Kopi til Lederkonferansen i Norges Bondelag Lønnsomhet ved investering i mindre melkefjøs 1 Innledning Norsk melkeproduksjon står overfor store investeringer fram til løsdriftskravet trer i kraft i Gjennomsnittsbruket i melkeproduksjonen ligger på 25 kyr. For noen fylker er snittbruket under 20 kyr. Det blir hevda at skal en få lønnsomhet i investeringene må det investeres for en produksjon på minst 300 tonn. Det tilsvarer minst 40 kyr. Mange har ikke ressursgrunnlag til å investere i så stor produksjon. Dette gir frykt for at mange vil legge ned produksjonen i distriktene. Det vil ha negative konsekvenser for bl.a produksjonsmiljø, bosetting, arealbruk og kulturlandskap. Overtar ikke andre produsenter i andre områder produksjonen, vil det gå utover vår evne til å forsyne hjemmemarkedet med melkeprodukter. Overtar bønder i andre områder produksjonen, blir melkeproduksjonen mer sentralisert. For å utjevne lønnsomhet mellom bruksstørrelser er enkelte tilskuddsordninger differensiert etter størrelse. Dette gjelder driftstilskudd, husdyrtilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid. For å stimulere også til mindre investeringer, har flere fylker tak på investeringstilskuddene. Noen fylker gir også høyere prosentvis investeringsstøtte til mindre investeringer. I dette notatet vil vi gå inn på følgende problemstilling: Hvordan, og hvor mye må en utjevne for at investeringer i nærheten av dagens gjennomsnittsbruk blir konkurransedyktig med investeringer i større melkefjøs? Konkret vil vi fokusere mest på inntektsutjevning for en investering i et 30-kyrs bruk sammenlignet med et 60-kyrs bruk. Vi vil utarbeide et basisalternativ og gjøre drøftinger mot resultatmålet vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. I resultatdrøftingen vil en bl.a se hvor følsom basisalternativet er for enkelte forutsetninger 2 Lønnsomhet etter størrelse i dag. Tabell 1 Noen sentrale tallstørrelser for referansebrukene Ref. bruk Antall årskyr Vederlag til arbeid og egenkapital. Arbeidsforbruk. Tilskudd omregnet pr liter melk. Kr per årsverk Timer/1000 Timer/ku Kr/liter liter melk , , , , , , ,1 83 2,58 Vederlaget til arbeid og egenkapital øker med antall årskyr. Mao: Det utjevnes langt fra 100 prosent mellom bruksstørrelser i melkeproduksjonen i dag. Dette til tross for at en har ordninger med til dels sterk differensiering i satser som utjevner for stordriftsfordeler. Siste kolonne viser at omregnet til kr/liter melk, får referansebruket med 25 kyr (snittbruket i 1

2 Norge) om lag 1 kr/liter melk mer i tilskudd enn et bruk som er om lag dobbelt så stort. Stordriftsfordelene er særlig knyttet til arbeidsforbruket. Arbeidsforbruket per produsert enhet faller betraktelig med økende bruksstørrelse. Gjennomsnittsbruket bruker f.eks nesten 10 timer mer på å produsere 1000 liter melk enn bruket med 54 kyr. 3 Forutsetninger basisalternativ 3.1 Ny driftsbygning med melkerobot Investeringskostnader pr kuplass Hva koster det å sette opp et nytt fjøs i dag? Det vil avhenge av flere forhold. Hvor mange kyr en skal bygge for, om en skal fôr fram okser til slakt eller ikke, materialvalg, mekaniseringsgrad, egeninnsats og verdsetting av den, for å nevne noe. I en rapport fra Trøndelag fra 2014 blir det hevdet at å bygge et nytt spesialisert melkeproduksjonsfjøs på ca 1000 m 2 inkludert robot som har plass til 60 melkekyr og som kan produsere ca 600 tonn melke koster rundt 8 mill. kr. Norsk landbruksrådgiving operer med kr pr m 2. På en kongress for kvægavl i Steinkjer juli 2014 snakkes det om ca kr/kuplass inkludert robot. I 2008 utarbeidet en arbeidsgruppe løsdriftskravet. Rapporten opererer med følgende investeringskostnader pr kuplass (ekskl. robot): Tabell 2 Investeringskostnader pr kuplass. Kr/kuplass. Antall kyr Investering pr kuplass Siden den gang har byggekostnadene steget med ca 20 %. Likevel ser vi at investeringskostnaden for et 60 kyrs bruk harmonerer godt med tallene referert over. I beregningene vil vi derfor ta utgangspunkt i disse tallene uten å korrigere for prisstigning (Jfr Agri Analyse. Investeringer som virkemiddel. Rapport3-2013). I tillegg har vi lagt til grunn en kostnad på melkerobot på 1,1 mill. kroner. For investeringer til fjøs på kyr har en lagt til grunn 1 robot, mens for kyr er det lagt inn 2 roboter Levetid på bygning og robot. Hvor lenge vil en driftsbygning i melkeproduksjonen vare? Mange av melkebrukene som nå står overfor en investering bygde nytt i etterkant av opptrappingsvedtaket fra Dvs at disse brukene er år gamle i dag. Noen kan ha foretatt større vedlikehold/påkostning i perioden, mens andre ikke har gjort det med mer eller mindre nedslitte bygninger. I disse beregningene har vi forutsatt en levetid på 40 år for driftsbygningen, med lineære avskrivninger. Melkeroboten har vi forutsatt en levetid på 15 år. 2

3 3.1.3 Finansiering Investeringen finansieres med lån, egenkapital og investeringstilskudd. Investeringskostnaden fratrukket investeringstilskudd forutsettes finansiert med 80 % lån og 20 % egenkapital. Det er lagt til grunn en lånerente på 4 % der den gjennomsnittlig årlige rentekostnaden er beregnet på halvt nedbetalt lån over investeringens levetid. I basisalternativet legger vi til grunn at det gis 15 % tilskudd av investeringskostnaden (ekskl robot) uavhengig av investeringsomfanget. 3.2 Faktorer som påvirker vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk Det legges til grunn lønnsomheten ved investeringen i driftsbygningen uavhengig av størrelse på melkeforetaket er lik når en oppnår likt vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. Dette resultatmålet påvirkes av markedsinntekter, tilskudd, variable og faste kostnader, avskrivninger, rentekostnader på lånt kapital og arbeidsforbruk Markedsinntekter Markedsinntektene kommer fra salg av melk og storfekjøtt. I grunnalternativet er det lagt til grunn: Melkeleveranse: 6800 liter/årsku. (med utgangspunkt i driftsgranskingene) Kjøttleveranse: 200 kg/årsku Melkepris: 5,25 kr/liter (totalkalkylen) Kjøttpris: 50 kr/kg. (totalkalkylen) Tilskudd Tilskuddene kan deles inn i pristilskudd og produksjonsuavhengige tilskudd. For pristilskuddene er det lagt til grunn: Distriktstilskudd melk: Sone D, sats 44 øre/liter Distriktstilskudd kjøtt: Sone 2, sats 4,55 kr/kg Kvalitetstilskudd kjøtt: Forutsatt at 60 % av slaktet oppnår tilskuddet - sats 4 kr/kg For de produksjonsuavhengige tilskuddene har en tatt utgangspunkt i: Arealtilskuddsone 5 Arealbruk på 12 dekar per årsku 1,7 storfe pr ku 1,85 dyr på beite per årsku En mottar: Areal- og kulturlandskapstilskudd, Husdyrtilskudd for melkeku og andre storfe, Beitetilskudd, Avløsertilskudd ferie og fritid, Driftstilskudd melk og et bunnfradrag på 6000 kroner Variable kostnader Det forutsettes ingen stordriftsfordeler for variable kostnader. Med utgangspunkt i tall fra driftsgranskingene er disse satt til kr/årsku Faste kostnader Med utgangspunkt i beregninger gjort på melkebruk i driftsgranskingene, synker de faste kostnadene pr årsku med antall årskyr. Det er lagt til grunn en rettlinjet trend der: faste kostnader/årsku = ,128 * antall årskyr 3

4 3.2.5 Avskrivninger Avskrivninger for den nye driftsbygningen er beskrevet over. Med utgangspunkt i beregninger gjort på melkebruk i driftsgranskingene, synker avskrivningene for andre driftsmidler enn driftsbygning pr årsku med antall årskyr. Det er lagt til grunn en rettlinjet trend der: Avskrivninger /årsku = ,35 * antall årskyr Arbeidsforbruk Timer/ku Geometrisk (Timer/ku) y = 1167,4x -0,645 R² = 0, Figur 1. Registrert arbeidsforbruk for melkebruk med i driftsgranskingene etter antall kyr. Timer/ku. Med utgangspunkt i beregninger gjort på melkebruk i driftsgranskingene, synker arbeidsforbruket pr årsku med antall årskyr. Det er lagt til grunn en trend der: Arbeidsforbruk /årsku = 1167,4*(antall årskyr) -0,645. Det gir følgende arbeidsforbruk: Tabell 3 Arbeidsforbruk etter antall kyr Antall kyr Timer pr ku Timer totalt Årsverk , , , , , , , ,13 Tallmaterialet som arbeidsforbruket er beregnet ut fra, bygger på bruk med ulik teknologi. De mindre brukene har gjennomgående eldre bygninger og lav mekaniseringsgrad med gårdsdagens teknologi. Dersom både de mindre og større brukene hadde stått overfor samme teknologi på bygningssida, ville trolig arbeidsforbruket være vesentlig lavere for de mindre brukene i forhold til det som framgår av tabell 3. Vi har imidlertid ikke noe erfaringsgrunnlag å bygge på her. Skjønnsmessig har en i beregningene redusert arbeidsforbruket med hhv: 20 kyr: -30 % 30 kyr: -20 % 40 kyr: -10 % 50 kyr: - 5 % 4

5 4 Resultat Med utgangspunkt i forutsetningene over får en følgende resultat: Tabell 4 Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk. (sammenlignet med referansebruksberegninger) Antall kyr Kr/årsverk Ref. bruk (ref.bruk 19, 21 kyr) (ref.bruk 15, 28 kyr) (ref.bruk 13, 38 kyr) (ref.bruk 14, 54 kyr) Vederlaget ligger noe lavere enn referansebrukene. Det skyldes i hovedsak større avskrivninger og rentekostnader for bygningskapitalen. Referansebrukene er basert på historisk kost. Vederlaget øker med økende bruksstørrelse. Det betyr at med forutsetningene lagt over og dagens utjevning for struktur, har en ikke full inntektsutjevning for økende størrelse på driftsomfanget. Forutsetningen om melkeleveranse per ku I beregningene forutsatte vi en melkeleveranse på 6800 liter per årsku med utgangspunkt i gjennomsnittsleveransen for melkebrukene med i driftsgranskingene (kap 3.2.1). En overgang til melkerobot vil høyst sannsynlig øke avdråtten. Trenden framover er også en avdråttsøkning på ca 100 liter/ku per år. I tabellen under har en lagt inn en melkeleveranse som er 1000 liter per årsku høyere, dvs 7800 liter. Tabell 5 Vederlag til arbeid og egenkapital pr årsverk ved økt melkeleveranse per ku. Antall kyr Kr/årsverk (7800 l/ku) Kr/årsverk (6800 l/ku) Endring. Kr/årsverk Tabell 5 viser at de større bruka har mest igjen for høyere avdrått. Et 60-kyrs bruk har om lag kr/årsverk høyere vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk enn et 30-kyrs bruk. Som basisalternativ legges en melkeleveranse på 7800 l/ku til grunn. 4.1 Utforming av investeringstilskudd I basisalternativet er det ikke lagt inn tak på investeringstilskuddet. Det innvilges et tilskudd på 15 % av investeringen. I beregningene under har vi også økt tilskuddsprosenten til 33 %, og samtidig innført tak på hhv kr, kr og kr i investeringstilskudd. 5

6 Til årets jordbruksforhandlinger krevde Norges Bondelag en trappetrinnmodell for investeringstilskudd til melk og storfe. For kostnadsanslag 0-1 mill. kroner skulle en få 45 % tilskudd, neste 1-2 mill. kr 35 %, neste 2-10 mill. kr 20 % og over 10 mill.kr 10 %. Tabell 6 Antal l kyr Utjevning. Endringer i kr/årsverk ved tak og ulike tilskuddsprosenter for investeringstilskudd. Trappetrinn Ikke tak Tak kr Tak 1.5 mill. kr Tak 3 mill. kr Basis 15 % 33 % 15 % 33 % 15 % 33 % 15 % 33 % 45%-10% Økt tilskuddsprosent: Om tilskuddsprosenten går opp fra 15 % til maksgrensa på 33 % påvirker i liten grad økonomien mellom ulike bruksstørrelser. Den årlige inntekta øker med mellom og kr/årsverk. Tak på kroner: Slår inn for alle størrelser unntatt 20 kyr når det gis 15 % tilskudd (slår inn ved 17 %). Gir en årlig utjevning mellom 30-kyrs bruket og 60-kyrs bruket på kr/årsverk. Tak på 1.5 mill.kroner: Slår først inn for 80-kyrs bruket når det gis 15 % tilskudd. Taket vil da ikke ha inntektsutjevnende effekt mellom 30-kyrs og 60 kyrs bruket. Økes tilskuddsprosenten til 33 %, slår taket inn for alle bruk unntatt 20 kyrs bruket. Det gir en årlig utjevning mellom 30-kyrs bruket og 60-kyrs bruket på kr/årsverk. Tak på 3.0 mill.kroner: Slår ikke inn på disse bruksstørrelsene ved 15 % tilskudd. Økes tilskuddsprosenten til 33 %, slår taket inn for 70-kyrs bruket og oppover. Et så høyt tak vil i praksis ikke ha inntektsutjevnende effekt mellom et 30-kyrs bruk og et 60-kyrs bruk. Trappetrinn: Modellen har en årlig inntektsutjevnende effekt på kr/årsverk mellom et 30-kyrs bruk og et 60-kyrs bruk. Laveste investeringskostnad i disse beregningene er 4,5 mill. kroner (for 20 kyrs bruket). Inntektsutjevningen vil være noe større for mindre investeringer (under 2 mill. kr). Beregningene viser at utformingen av investeringstilskuddet innenfor de tallstørrelsene som her er valgt har liten inntektsutjevnende effekt. Best effekt har et tak på 1,5 mill. kroner og en tilskuddsprosent på 33 %. Så er det også viktig å være klar over at en økt tilskuddsprosent vil kunne gi investeringer i flere mindre bruk, selv om det økonomiske resultatet i teorien kunne blitt enda bedre om en 6

7 hadde investert i større driftsomfang. Dersom det er umulig å få tilstrekkelig areal i rimelig nærhet eller andre forhold umuliggjør investering i et større driftsomfang, vil bedret økonomi gjennom større tilskuddsfinansiering av investeringen utløse en investering. Mao, det er ikke bare inntektsutjevning som vil kunne stimulere til investeringer i mindre driftsomfang % investeringstilskudd til 30-kyrs bruk. La oss gjøre en ytterpunktsberegning der det gis 100 % investeringstilskudd til investering i 30 kyrs bruk (5,7 mill. kroner) og ikke investeringstilskudd i hele tatt for et 60 kyrs bruk. Vil dette gi full inntektsutjevning mellom de to bruksstørrelsene? Et fullfinansiert nybygg med tilskudd vil heve den årlige inntekta for 30-kyrs bruket med kroner per årsverk. Da vil vederlaget til arbeid og egenkapital pr årsverk ligge kroner høyere enn for 60-kyrs bruket. En har mao fått full inntektsutjevning og vel så det mellom de to bruksstørrelsene. Skjæringspunktet for full inntektsutjevning går ved 90 % av bygningskostnaden dekket med investeringstilskudd. 4.2 Sterkere strukturprofil på produksjonstilskudd. Ved investering i nye bygninger viser basisalternativet at dagens strukturdifferensiering ikke er tilstrekkelig. Hvor mye må strukturprofilen for produksjonstilskuddene må forsterkes for å få inntektsutjevning mellom 30-kyrs bruket og 60-kyrs bruket? Driftstilskuddet i melkeproduksjonen har sterkest strukturprofil. Dette stimulerer et 5-kyrs bruk sterkest. Husdyrtilskuddet har også strukturprofil med en sats på 4028 kr/ku opp til 16 kyr, 2072 kr/ku for ku nr 17-25, 1000 kr/ku for ku nr og 800 kr/ku for ku nr 51 og oppover. Hvis en ønsker å stimulere 30-kyrs bruket vil det være fornuftig å øke tilskuddssatsene for de første 30 kyrne. Vi forutsetter en uendret budsjettramme. En forsterking av strukturprofilen innebærer da at en flytter midler fra tilskudd uten strukturprofil til tilskudd med strukturprofil. En kan f.eks gjøre følgende: Husdyrtilskudd 1-30 kyr gis med sats 4028 kr/ku, ku 31 og oppover kr 0 pr ku Distriktstilskudd melk gjøres om til et tilskudd pr bruk innenfor distriktssonene. For sone D der dette bruket ligger bortfaller 44 øre/liter i tilskudd som erstattes av et driftstilskudd på om lag kr/bruk. Driftstilskuddet i melkeproduksjonen heves ytterligere med kroner per bruk. Det vil si at alle melkebønder i distriktstilskuddsone D med mer enn 5 kyr får kroner årlig i driftstilskudd. Kulturlandskapstilskuddet reduseres med 2/3 (-124 kr/daa) Beitetilskuddet for storfe fjernes Tabell 7 Eksempel på inntektsutjevning ved forsterket strukturprofil Kr pr årsverk. Antall kyr Basis Endring Nytt vederlag

8 Tabell 7 viser at med dette grepet reduseres inntektsforskjellen mellom 30 kyrs bruket og 60- kyrs bruket med ca kr/årsverk. Likevel, ligger fortsatt inntekta målt per årsverk litt høyere for 60-kyrs bruket. Differansen øker videre med økende bruksstørrelse. I eksemplet har man forsterket de strukturelle virkemidlene betydelig. Driftstilskuddet er bl.a nesten 3- doblet. Likevel har man problemer med å få full inntektsutjevning. Kr/liter 4,00 3,85 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 3,22 2,99 2,71 2,44 2,44 2,28 2,10 I dag Forsterket struktur 2,17 2,09 2,03 1,88 1,98 1,72 1,60 1,51 1,00 0,50 0,00 Figur Antall kyr Tilskudd omregnet til kr/liter etter antall kyr per foretak. Figur 2 viser at et 30 kyrs-bruk får forsterket strukturprofilen med 28 øre/liter melk, mens 60- kyrs bruket får en reduksjon på 25 øre/liter. Totalt vil et 30-kyrs bruk få 1,11 kr/liter mer i tilskudd enn et 60- kyrs bruk. 4.3 Følsomhet for forutsetninger Ettersom arbeidsforbruket er eneste faktor i nevneren i brøken for inntektsberegningen vil arbeidsforbruket spille mye inn på beregningene. Forutsetningen om arbeidsforbruk er usikre. Det er bl.a få obeservasjoner i driftsgranskingsmaterialet for mer enn 60 kyr (jfr fig 1). - Har vi forutsatt riktig reduksjon i arbeidsforbruket for mindre bruk ved investering i nye driftsbygninger med dagens moderne teknologi? - Fortsetter arbeidsforbruket å falle pr ku etter 60 kyr, eller oppstår det etter hvert stordriftsulemper? T i m e r / k u Anatll kyr Figur 3. Arbeidsforbruk etter antall kyr. Trend driftsgr Korr. Teknologi Justert stordrifts ulemper Beregningene som er lagt til grunn følger den grønne kurven. 8

9 I tabell 8 har vi foretatt alternative beregninger på arbeidsforbruk (lilla kurve), melkepris, levetid på driftsbygning, byggekostnad, rente på lånt kapital. Tabell 8 Følgsomhetsanalyser. Endringer fra basis. Kr/årsverk. Antal Arbeidsforbruk Melkepris Levetid Pris på Rente l kyr Basis (lilla kurve) driftsbygning bygning Timer/ Kr/ +/ år 50 år +/- 10 % +/- 1 % ku årsverk øre/liter (-10 år) (+10 år) / / / / / / / / / / / / / / / (75) / / / (69) / / / (64) / / / Tabell 8 viser at f.eks hvis arbeidsforbruket for et 90 kyrs bruk øker fra 64 t/ku (basis) til 89 t/ku (tilsvarende som et 50-kyrs bruk), vil vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk for et 90- kyrs bruk være om lag det samme som for et 60-kyrs bruk. Dersom arbeidsforbruket følger den lilla kurven er vederlaget til arbeid og egenkapital per årsverk om lag like for bruk over 60 kyr, rundt kr/årsverk. De større brukene er mer følsomme for endringer i melkepris enn de mindre brukene. Faller melkeprisen med 10 øre/liter utjevnes inntekten pr årsverk mellom en 30-kyrs bruk og et 60- kyrs bruk med kr/årsverk. Når det gjelder levetid på driftsbygning, og prisstigning på nybygg og rente på lånt kapital endres inntekta per årsverk omtrent like mye uavhengig av bruksstørrelse ved endringer på disse forutsetningene. 5 Konklusjon Stimulering til flere investeringer i mindre driftsomfang kan enten gjøres gjennom en generell inntektsforbedring for alle bruksstørrelser eller en inntektsutjevning mellom bruksstørrelser. Gitt dagens virkemiddelsystem, øker lønnsomheten i å investere i melkefjøs med økende bruksstørrelse. Inntektsforskjellen målt som vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk mellom investering i et 30 kyrs bruk og et 60 kyrs bruk er over kr/årsverk. Tak på investeringstøtte eller en trappetrinnsmodell slik en fremmet i kravet til årets jordbruksforhandlinger har liten inntektsutjevnende effekt. Nesten hele investeringen for et 30 kyrs bruk må finansieres med tilskudd samtidig som 60 kyrs bruket ikke gis investeringstilskudd dersom disse bruksstørrelsene skal komme inntektsmessig likt ut. En inntektsutjevning med en forsterkning av strukturprofilen på produksjonstilskuddene, vil kreve store omfordelinger til driftstilskudd og husdyrtilskudd fra ordninger uten strukturprofil. Det er knyttet usikkerhet til beregningene. Særlig påvirkes resultatene av forutsetningen om arbeidsforbruk og hvilke stordriftsfordeler større bruk har. 9

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt?

Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.09.2015 15/00513-8 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen Kopi til Hvordan øke produksjonen av storfekjøtt? 1 Innledning

Detaljer

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014

Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 NIBIOs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding 09.12.2015 Moderat økning i lønnsomhet for nord-norske gårdsbruk i 2014 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) utarbeider årlig Driftsgranskingene i jordbruket.

Detaljer

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge

Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Distriktskontoret i Bodø Utfyllende pressemelding fra NILF, 24.11.2005 Bedring i økonomien for gårdsbruk i Nord-Norge Driftsgranskingene i jordbruket

Detaljer

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer. Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Til: Arbeidsutvalgene i TINE Eierutvalgene i TINE Produsentlagssekretærer Dato: 19. november 2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 TINE gir hvert år innspill til jordbruksforhandlingene. I dette

Detaljer

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet

Nettoinntekt Driftsoverskudd landbruk Lønnsinntekter Annet 3 Melkeproduksjon I regnskapsundersøkelsen har det i perioden 21 21 vært mellom 1 og 63 bruk med melkeproduksjon i Trøndelag. Det er tatt med gjennomsnittstall for alle bruk med melkeproduksjon, og en

Detaljer

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av driftsgranskingene 2014

Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En studie av driftsgranskingene 2014 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 14.03.2016 11/01319-10 Utarbeidet av Anders Huus Til: Representantskapet og styret i Norges Bondelag Kopi: Hva er dyrest? Grovfôr eller kraftfôr? En

Detaljer

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013

Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 NILFs kontor i Bodø Utfyllende pressemelding10.12.2014 Liten endring i lønnsomhet for gårdsbruk i Nord-Norge i 2013 Driftsgranskingene i jordbruket er en årlig statistikk basert på regnskap og opplysninger

Detaljer

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015

Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Geno SA sine innspill til jordbruksforhandlingene 2015 Jordbruksoppgjøret 2015 Geno ser det som viktig å styrke satsingen i jordbruket, dette kan gjøres gjennom investeringsvirkemidler og økt lønnsomhet

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Tine Produksjonsplan - ØRT

Tine Produksjonsplan - ØRT Tine Produksjonsplan - ØRT Dekningsbidragskalkyler for storfe og sau. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer

Detaljer

Utredning av harmonisering av tilskudd til melkeog ammekyr RAPPORT NR. 5 / 2016 12.02.2016

Utredning av harmonisering av tilskudd til melkeog ammekyr RAPPORT NR. 5 / 2016 12.02.2016 Utredning av harmonisering av tilskudd til melkeog ammekyr RAPPORT NR. 5 / 2016 12.02.2016 Rapport: Avdeling: Utredning av harmonisering av tilskudd til melke- og ammekyr Landbruksproduksjon Dato: 12.2.2016

Detaljer

Beregning av arbeidsforbruk i jordbruket for Produktivitetskommisjonen

Beregning av arbeidsforbruk i jordbruket for Produktivitetskommisjonen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) Klaus Mittenzwei 12.02.2015 Beregning av arbeidsforbruk i jordbruket for Produktivitetskommisjonen Arbeidsforbruk i jordbruket er beregnet på grunnlag

Detaljer

Økologisk kontra konvensjonell produksjon av storfekjøtt Lønnsomhet og investeringsrom. Stjørdal 25.10.2010 Bård Næss

Økologisk kontra konvensjonell produksjon av storfekjøtt Lønnsomhet og investeringsrom. Stjørdal 25.10.2010 Bård Næss Økologisk kontra konvensjonell produksjon av storfekjøtt Lønnsomhet og investeringsrom Stjørdal 25.10.2010 Bård Næss Hvorfor se på denne forskjellen? Politiske mål om økt økologisk produksjon og forbruk

Detaljer

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene

REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene Budsjettnemnda for jordbruket 10.04.2015 Utredning nr. 2 REFERANSEBRUKSBEREGNINGER 2015 Beregninger basert på driftsgranskingene 2 3 INNHOLD Side 1 INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Hovedresultater 6 2 ÅRETS

Detaljer

Omsettelige melkekvoter

Omsettelige melkekvoter NOTAT 2009 11 Omsettelige melkekvoter Betalingsevne og effekter Anders Nordlund Ole Kristian Stornes Agnar Hegrenes Otto Sjelmo Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

NOT AT 201 ØYVIND HANSEN OLE KRISTIANN STORNES

NOT AT 201 ØYVIND HANSEN OLE KRISTIANN STORNES NOT AT 201 1 1 Økonomien i jordbruket i Nord-Norge Driftsgranskingene i jord- og skogbruk 2009 Aktuelle artikler og tabellsamling 2005 2009 ØYVIND HANSEN OLE KRISTIANN STORNES NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked

Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Muligheter i storfekjøtt- hvordan tjene penger på storfe i dagens marked Landbrukshelga Oppland 31.01-01.02.2015 Oddbjørn Flataker Daglig leder i TYR Muligheter i storfe Organisasjonen TYR Dagens situasjon

Detaljer

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

Økonomien i robotmelking

Økonomien i robotmelking Økonomien i robotmelking v/ rådgiver Jostein Vasseljen, avdeling driftsøkonomisk analyse, Kart- og statistikkdivisjonen Det monteres ca. 200 nye melkeroboter i norske fjøs årlig. Kapasiteten til en melkerobot

Detaljer

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013

Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 Storfekjøttproduksjonen i Norge - Status og utsikter ved inngangen til 2013 1 Kjøtt og egg: Jordbrukets største verdiskaper Kjøtt og egg: 9,7 milliarder kr i produksjonsverdi (2010). Det utgjør 40 % av

Detaljer

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag

Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Lykkelig som stor? Erfaringer og økonomiske analyser fra store melkesamdrifter i Nord- Trøndelag Seminar NILF Steinkjer - Trondheim 16 og 17 mars 2010 Per Helge Haugdal 1 Agenda Innhold i prosjektet Lykkelig

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver.

Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver. Totalregnskapet for jordbruket. Litt om NILFs faste oppgaver. Forelesning UMB 18.09.2013 Lars Johan Rustad Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning www.nilf.no Fungerende direktør Lars Johan Rustad

Detaljer

TEMA Nr. 2 - Januar 2015

TEMA Nr. 2 - Januar 2015 TEMA Nr. 2 - Januar 2015 Foto: Maud Grøtta Strategi for økt matproduksjon i Rauma kommune Forfatter: Ildri Kristine (Rose) Bergslid Økt matproduksjon basert på norske ressurser. En kjent målsetting i landbrukspolitikken,

Detaljer

INVESTERINGER I LANDBRUKET

INVESTERINGER I LANDBRUKET INVESTERINGER I LANDBRUKET Hvordan har det gått med foretak som har økt produksjonsomfanget i mjølkeproduksjon? FMLA NILF seminar, Værnes, 14. april 2011 Lars Ragnar Solberg En analyse av investeringer

Detaljer

HVA ER EN GOD ØKONOMI?

HVA ER EN GOD ØKONOMI? HVA ER EN GOD ØKONOMI? Hvorfor fører vi regnskap Forstå ditt regnskap Regnskapet som styringsverktøy Skatteregnskap/Driftsregnskap MÅL MED REGNSKAPET Regne ut skattenivået mva. og skatt Måle resultat -

Detaljer

Økonomien på store mjølkebruk

Økonomien på store mjølkebruk NOTAT 2010 18 Økonomien på store mjølkebruk En undersøkelse av økonomien på bruk med 30 70 årskyr for regnskapsåra 2006-2008 Knut Krokann Serie Notat Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Økonomien på store mjølkebruk

Detaljer

Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk. Notat utarbeidet av Norges Bondelag november 2012

Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk. Notat utarbeidet av Norges Bondelag november 2012 Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk Notat utarbeidet av Norges Bondelag november 2012 1 Operasjonalisering av Høyres landbrukspolitikk 1 Innledning I dette notatet vil en forsøke å opprasjonalisere

Detaljer

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015

VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 VEDLEGG DETALJER FRA REFERANSEBRUKSBEREGNINGENE 2015 Dette vedlegget sendes kun ut i ett eksemplar til hver av avtalepartene. Vedlegget ligger også som excel-regneark på internettadressen: http://www.nilf.no/statistikk/referansebruk/referansebruk

Detaljer

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd

Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd VEDLEGG 1 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 375 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 375 + Avtalepriser fra

Detaljer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer

Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Rådgivning på bruk med økonomiske utfordringer Hvilke erfaringer har vi i TINE med økonomiske problemer hos melkeprodusenter Hva kan grunnen være for at en del sliter økonomisk Resultatforskjeller i TINE

Detaljer

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran

Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015. Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Bonden som byggherre, Skjetlein 4.februar 2015 Økonomirådgiver Siri Langmo og Kirsti Margrethe Haave Myran Driftsplanlegging Begynt å tenke på oppgradering av driftsbygningen? Da er god planlegging viktig!

Detaljer

Fremskrittspartiets landbrukspolitikk

Fremskrittspartiets landbrukspolitikk Næringspolitisk Utarbeidet av Anders Huus Til Notat 10.01.2013 12/00165-32 Kopi til Fremskrittspartiets landbrukspolitikk 1 Innledning I dette notatet vil en forsøke å opprasjonalisere Fremskrittspartiets

Detaljer

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Situasjon og utfordringer i betydning i Trøndelag melkeproduksjon Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand,

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn.

Tine Driftsplan. Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Tine Driftsplan Driftsoverskudd før avskriving og lønn. Produsent: Rådgiver: 05 29 3087 Valle V.G.Skole. Adresse: Boks 3 2851 Lena Tlf: 61 14 33 50 E-postadresse: vallevdg@oppland.org Kristoffer Skjøstad

Detaljer

Driftsøkonomien i landbruket

Driftsøkonomien i landbruket Driftsøkonomien i landbruket - status og utviklingstrekk I Trøndelag Innlegg på økonomiseminar for landbruket 18.04-2013 Inger Murvold Knutsen Tema Status og utviklingstrekk i Trøndelag Totaløkonomien

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. Hvor går veien nå?

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. Hvor går veien nå? JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 Hvor går veien nå? Innhold Forord... 2 Praktisk informasjon om studiearbeidet... 3 1 Jordbruksoppgjøret 2014... 5 2 Inntekt... 9 3 Målpris... 15 4 Tilskudd... 23 5 Økologisk landbruk...

Detaljer

Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012

Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012 NOTAT 2014 2 Økonomien i jordbruket i Nord Norge 2012 ØYVIND HANSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging» «Utsyn over

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla

Landbrukspolitikk. 20.02.2014 Berit Hundåla Landbrukspolitikk 20.02.2014 Berit Hundåla Mat og foredlingsindustri Norge har ca 45 000 gårdsbruk Selvforskyningsgraden er ca 50 % Totalt er ca 90 000 sysselsatt i jordbruk og foredlingsindustrien. Næringsmiddel-

Detaljer

1 Uansett hva som skjer med WTO runden vil landbruket antakelig være utsatt for et kontinuerlig press både internasjonalt og nasjonalt for å senke både toll og internstøtte. Det er klart at internasjonale

Detaljer

Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord:

Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord: Uttalelse jordbruksavtalen 2011 fra regionstyret i TINE Nord: Melkeproduksjonen i landsdelen er inne i en skjebnetid. Vi ser at melkeproduksjonen spesielt i Troms står i fare for å bli sterkt redusert

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi

Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften. Produksjons og bygningsøkonmi Nordisk byggtreff Hamar 17.-19.09.2013. Elisabeth Kluften Produksjons og bygningsøkonmi Produksjons og bygningsøkonomi i norsk storfekjøttproduksjon Norsk storfekjøttproduksjon Dekningsbidrag og driftsopplegg

Detaljer

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF

Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Kva kostar det å produsera grovfôr? Bioforsk/NLR samling Fureneset 17. sept. 2014 Torbjørn Haukås, NILF Agenda Grovfôrgrunnlaget på Vestlandet Grovfôr ueinsarta vare Prisen på grovfôr kjøp på marknaden

Detaljer

Lønnsomheten på store mjølkebruk

Lønnsomheten på store mjølkebruk Lønnsomheten på store mjølkebruk Spesialgransking blant bruk med 30-70 Seminar Steinkjer 16. mars og Trondheim 17. mars 2010, Knut Krokann Disposisjon Bakgrunn for undersøkelsen Sammenligningsgrunnlag

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Norsk jordbruk = suksess

Norsk jordbruk = suksess Norsk jordbruk = suksess Norsk jordbruk = særinteresser - Hvor står vi? - Hva vil vi? - Hva gjør vi? Hva skjer med matvaresikkerheten i Norge? Eks.dep.råd Per Harald Grue - Vi har nå den største selvforsyningsgraden

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS

Tjen penger på sau. Skei i Jølster Januar 2015. Harald Pedersen Tveit Regnskap AS Tjen penger på sau Skei i Jølster Januar 2015 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 160 ansatte hvorav 76 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket?

Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? Aktive bønder - fremtidens leilendinger? - Hvilke konsekvenser har endringene i landbrukets arealbruk for økonomi og agronomi i landbruket? 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Landbruk og distriktspolitikk SR 21/10 2015 A. Modell: Landbruk og lokalisering - Von Thünen (1783-1850)

Landbruk og distriktspolitikk SR 21/10 2015 A. Modell: Landbruk og lokalisering - Von Thünen (1783-1850) Landbruk og distriktspolitikk SR 21/10 2015 A. Modell: Landbruk og lokalisering - Von Thünen (1783-1850) To elementer: (i)lønnsomhet ved alternative produksjoner ved prisen i markedet (senteret) og (ii)

Detaljer

Muligheter for norske bønder fram mot 2030

Muligheter for norske bønder fram mot 2030 ! Muligheter for norske bønder fram mot 2030 Korleis skal vi skaffe mat til 1 million fleire nordmenn? Agrovisjon, Stavanger, 21. oktober 2010 Dette notatet inneholder stikkord fra et foredrag Ole Christen

Detaljer

NILF. Økonomien i jordbruket på Østlandet. Utviklingstrekk 1990 1999 Tabellsamling 1997 1999. Notat 2001 2

NILF. Økonomien i jordbruket på Østlandet. Utviklingstrekk 1990 1999 Tabellsamling 1997 1999. Notat 2001 2 Notat 2001 2 Økonomien i jordbruket på Østlandet Utviklingstrekk 1990 1999 Tabellsamling 1997 1999 NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Økonomien i jordbruket på Østlandet. Utviklingstrekk

Detaljer

En analyse av investeringer i landbruket

En analyse av investeringer i landbruket NOTAT 21 19 En analyse av investeringer i landbruket Er man lykkelig som stor når man kunne vært liten? Lars Ragnar Solberg Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes En analyse av investeringer i landbruket

Detaljer

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde

gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Norsk Det Hjorteavlsforening gode liv som (tilpasningsdyktig?) hjortebonde Jordbruksforhandlinger 2012 Morten Nystad NHF sitt eneste krav; Husdyrtilskudd for hjort: 1200 kr pr. dyr over 12 mnd 4500 dyr

Detaljer

Melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015

Melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015 Melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015 Foto O.M. Lier 2009 Undersøkelsen om melkeproduksjonen på Hedmarken mot 2015 er et samarbeid mellom Landbrukskontoret i Ringsaker, Hedmarken landbrukskontor, Tine

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Innspill til jordbruksforhandlingene 2013

Innspill til jordbruksforhandlingene 2013 Mars 2013 Innspill til jordbruksforhandlingene 2013 Økt produksjon krever økt inntjening Ambisjonen til regjering og storting er en økning i norsk jordbruksproduksjon på 20 % de neste 20 årene. Dersom

Detaljer

Avtaleguide 2014-2015. Oversikt over jordbruksforhandlingene 2014, samt priser og tilskudd i jordbruket

Avtaleguide 2014-2015. Oversikt over jordbruksforhandlingene 2014, samt priser og tilskudd i jordbruket Avtaleguide 2014-2015 Oversikt over jordbruksforhandlingene 2014, samt priser og tilskudd i jordbruket FORORD Årets "Avtaleguide" er den 38. i rekken. Teksten er sammenstilt av Anders Huus på næringspolitisk

Detaljer

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser

Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Landbrukets økonomiske Når gjelda øker og betydning i Trøndelag regningsbunken vokser Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Driftsøkonomiseminar 2011 04 14 Erland Kjesbu, NILF og

Detaljer

Disposisjon. Jordbruksoppgjør fra A-Å: Korn- og kraftfôrpolitikk WTO. Målpriser/Markedsreg: Formål Kraftfôrpriser Kraftfôr eller grovfôr?

Disposisjon. Jordbruksoppgjør fra A-Å: Korn- og kraftfôrpolitikk WTO. Målpriser/Markedsreg: Formål Kraftfôrpriser Kraftfôr eller grovfôr? Landbrukspolitikk Disposisjon Jordbruksoppgjør fra A-Å: Hvorfor landbrukspolitikk? Forhandlingsmaterialet Budsjettnemnda Totalkalkyle - Referansebruk Inntektsbegrep - årsverk Hva er Ramme? Gangen i forhandlingene

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Rauma kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av instans via: mette.rye@rauma.kommune.no Innsendt av: Mette Rye Innsenders

Detaljer

Saueholdet i Norge utvikling, politikk og virkemidler

Saueholdet i Norge utvikling, politikk og virkemidler Notat 2003 10 Saueholdet i Norge utvikling, politikk og virkemidler Nils Kristian Nersten Agnar Hegrenes Otto Sjelmo Kristin Stokke Tittel Forfattere Nils Kristian Nersten, Agnar Hegrenes, Otto Sjelmo,

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk. Matthias Koesling

Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk. Matthias Koesling Nitrogen balanser og effektivitet Energibruk Matthias Koesling Molde Fjordstuer 30. Oktober 2014 Melkeproduksjon på gardene Gard Antall årskyr Kg melk EKM/ Årsku Kg EKM levert Utskiftings-% Gjennsn alder

Detaljer

Økonomien i jordbruket. Troms Bondelag 15-16.3.12 Øyvind Hansen

Økonomien i jordbruket. Troms Bondelag 15-16.3.12 Øyvind Hansen Økonomien i jordbruket Troms Bondelag 15-16.3.12 Øyvind Hansen Driftsgranskingar i jord- og skogbruk Rekneskapsstatistikk, driftsregnskap 835 enkeltbruk og 37 samdrifter tilfeldig trekt frå SLF sin database

Detaljer

Kanaliseringspolitikk, arealbruk og produksjonsfordeling

Kanaliseringspolitikk, arealbruk og produksjonsfordeling Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse 18.9.215 15/513-9 Utarbeidet av Elin Marie Stabbetorp og Anders Huus Til Lederkonferansen i Norges Bondelag Kopi til Kanaliseringspolitikk, arealbruk og

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013. Sole 15.08.2013

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013. Sole 15.08.2013 Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole 15.08.2013 Produksjonstilskudd - ny søknadsomgang Søknadsfristen er tirsdag 20.8. Planlagt utbetaling er onsdag 5.2.2014. Jordbruksoppgjøret 2013

Detaljer

Arbeidstidsforbruk i løsdriftsfjøs for storfe

Arbeidstidsforbruk i løsdriftsfjøs for storfe Arbeidstidsforbruk i løsdriftsfjøs for storfe GEIR NÆSS 1 OG KNUT EGIL BØE 2 1 Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2 Universitetet for miljø- og biovitenskap. Bakgrunn Mange studier har fokusert på byggekostnader

Detaljer

Referansebruksberegninger 2000 m/4 vedlegg

Referansebruksberegninger 2000 m/4 vedlegg Budsjettnemnda for jordbruket 12.04.2000 Utredning nr. 2 Referansebruksberegninger 2000 m/4 vedlegg 2 INNHOLD Side 1 INNLEDNING 5 1.1 Generelt 6 1.2 Årets referansebruksberegninger 7 2 JUSTERING AV GRUNNLAGSDATA

Detaljer

Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015

Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 Til Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag Oslo, 23.02.2015 INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2015 Det pågår en dramatisk endring i markedet for norske meieriprodukt. Vi ser en sterk og ukontrollert

Detaljer

Bærekraftig norsk landbruk. Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse

Bærekraftig norsk landbruk. Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse Bærekraftig norsk landbruk Chr. Anton Smedshaug AgriAnalyse Sentral valley California IPCC Jordbruk Utfordringene Areal går ut Fare for konsentrasjon av produksjon Større fôrimportavhengighet Høyere

Detaljer

Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr ku på utslipp av klimagasser og andre miljøeffekter

Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr ku på utslipp av klimagasser og andre miljøeffekter Konsekvenser av fortsatt økning i melkeytelse pr ku på utslipp av klimagasser og andre miljøeffekter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Økt ytelse: færre melkekyr mindre grovfôr økt kraftfôrforbruk

Detaljer

Diskusjonsnotat No. 2013 3. Effekter av endringer i virkemiddelsystemet for norsk jordbruk

Diskusjonsnotat No. 2013 3. Effekter av endringer i virkemiddelsystemet for norsk jordbruk Diskusjonsnotat No. 2013 3 Effekter av endringer i virkemiddelsystemet for norsk jordbruk Klaus Mittenzwei Denne versjon: 1. mars 2013 (Vennligst ikke siter uten forfatters tillatelse) Notater i denne

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten

Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat. Molde, 30.10.2014 Ola Flaten Miljømjølkprosjektet økonomiske resultat Molde, 30.10.2014 Ola Flaten Disposisjon Data driftsgranskingene Økonomiske resultatmål Økonomiske resultat Gjennomsnitt og variasjon mellom bruk og driftsformer

Detaljer

LANDBRUKETS DRIFTSBYGINGER

LANDBRUKETS DRIFTSBYGINGER LANDBRUKETS DRIFTSBYGINGER POTENSIAL FOR FRAMTIDIG BRUK Lillestrøm, 15.11.2012 Per Olav Skjølberg LANDBRUKSBYGG OG KULTURLANDSKAP LANDBRUKSBYGG OG KULTURLANDSKAP Tre stk. arbeidsgrupper - Økonomisk ramme

Detaljer

NMBU 2013. Johnny Ødegård

NMBU 2013. Johnny Ødegård NMBU 2013 Johnny Ødegård TINE - Nøkkeltall Meierianlegg/sentrallagre Terminaler Økonomi Omsetning 19.400 MNOK Driftsresultat 1.176 MNOK Egenkapital 41% Industri 40 meierier -> 35 i løpet av 2013 2 sentrallagre

Detaljer

Høring om finansiering av private barnehager

Høring om finansiering av private barnehager Fylkesinfo 10/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 08.06.2015 Seksjon for samfunn og analyse 15/01007-2 Vår saksbehandler Arkivkode Nicolai Christian Stensig 62 Mottaker Høring om finansiering av private

Detaljer

Økonomien i jordbruket i Nord-Norge

Økonomien i jordbruket i Nord-Norge Notat 2008 24 Økonomien i jordbruket i Nord-Norge Driftsgranskingene i jord- og skogbruk 2007 Øyvind Hansen Tittel Økonomien i jordbruket i Nord-Norge. Driftsgranskingene i jord- og skogbruk 2007. Aktuelle

Detaljer

Verdiskapingen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark

Verdiskapingen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark NOTAT 4 5 Verdiskapingen og sysselsettingen av jordbruket i Finnmark OLE KRISTIAN STORNES NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging»

Detaljer

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD

RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD RESULTATKONTROLLEN II DETALJERT DEL INNHOLD 12 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...201 13 PRODUKSJON...243 14 DISTRIKTSPOLITIKK OG SYSSELSETTING...248 15 INNTEKTER...260 16 PRISER...262 17 LIKESTILLING...264

Detaljer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer

Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Finansieringsmuligheter i normal drift og ved investeringer. - Hvordan finansierer en mest mulig fornuftig nødvendige investeringer Fagmøte Solhaug grendehus 3. mars. Gunnar Aunsmo Tine Rådgivning og medlem

Detaljer

Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF

Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF Evaluering av verdensarvsatsingen over LUF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning(nilf) har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, representert ved Julie Nåvik Hval og Kjersti Nordskog.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/1157 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2012. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til

Detaljer

Landbruksbygg, lønnsomt å bygge i tre Ola Øyen www.silvinova.no

Landbruksbygg, lønnsomt å bygge i tre Ola Øyen www.silvinova.no Trekonferansen i Telemark 2014 Landbruksbygg, lønnsomt å bygge i tre Ola Øyen www.silvinova.no Inn blant CO2 fangeren - skogen Massivtre en reise til framtiden Prosjekt «Landbruksbygg i Tre» Initiert av:

Detaljer

Økonomien i landbruket i Trøndelag

Økonomien i landbruket i Trøndelag NOTAT 2015 5 Økonomien i landbruket i Trøndelag Utviklingstrekk 2004 2013 Tabellsamling 2009 2013 KJELL EYSTEIN JOSTEIN STAVEN YSTAD VASSELJEN SVEIN OLAV SIV KARIN PAULSEN INGER SOFIE MURVOLD HOLIEN RYE

Detaljer