Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn?"

Transkript

1 Oppsummering Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune RO ressurssenter for omstilling i kommunene Juni 2009

2 INNHOLD: 1 Utgangspunktet for prosjektet: Fra 2 til Inntektstap som følge av nedgang i elevtall. Bortfall av statlige overføringer på grunn av redusert antall elever Bibliotekene... 3 Barnehagene... 4 Skolene Dagens skolestruktur med 2 driftsenheter skole i Rollag eller Veggli Ungdomstrinnet separat ved Rollag/Veggli og barnetrinn tilsvarende til Veggli/Rollag Barnetrinnet, 1 7, lokalisert til henholdsvis Veggli eller Rollag, og ungdomstrinnet til Flesberg til 4. trinn til Rollag, og 5. til 10. trinn til Veggli Konklusjon Økonomi... 5 SFO... 6 Konsekvensmatrise, med noen av momentene ROs sluttvurdering... 8 Vedlegg...

3 ROLLAG KOMMUNE FRA 2 TIL 1 Oppsummering av beregninger, synspunkter og vurderinger foretatt av bredt sammensatt arbeidsgruppe i samarbeid med RO. 1 Utgangspunktet for prosjektet: Fra 2 til 1 Bakgrunnen for at prosjektet og utredningen er satt i gang, er kunnskapen om at Rollag kommune i årene framover vil ha en total driftsramme som ikke gjør det mulig å fortsette dagens kostnadsnivå innenfor oppvekst. Redusert antall innbyggere og særlig antall elever i kommunen vil automatisk medføre reduserte statlige overføringer til Rollag kommune. Allerede i dag har Rollag kostnader innenfor oppvekstsektoren som er høyere enn gjennomsnittet for kommunene i landet, sammenlignet med Flesberg og sammenlignet med gjennomsnitt for kommunene i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud sin tilstandsrapport for 2009, viser at netto driftsutgifter til grunnskole per elev har en stigning fra 2007 til 2008 som er langt høyere i Rollag enn i de andre kommunene i fylket og snittet for landet totalt. Rollag er i følge denne rapporten, den kommunen i Buskerud som har høyest netto driftsutgifter per elev for Det er rimelig å anta at kostnadene også kan skyldes skolestruktur, som i sin tur har konsekvens for gruppestørrelser, elevantall per undervisningsårsverk etc. Elevtallsutviklingen er negativ, i den forstand at prognoser tilsier en nedgang fram til 2025 på over 60 elever. Prognosene tar opp i seg de historiske data som gjelder utflytting og tilflytting til kommunen de siste årene, og beregner ut fra middels tilflytting, middels fødselsrate, innvandring etc. Ut over dette vil det altså i perioden fram til 2025 være behov for en tilflytting tilsvarende min 60 barn i grunnskolealder. Ut fra gjennomsnittlig fødselsrate vil dette tilsi at det må flytte minst 35 barnefamilier til Rollag kommune i perioden fram til 2025, derav minst 25 barnefamilier fram til Slik situasjonen er per i dag, er vel dette relativt urealistisk. Det er for optimistisk i alle fall å planlegge ut fra at dette skal kunne skje. Snarere er det realistisk å se for seg et redusert elevtall for kommunen, men hvor stort dette blir, vil bare utviklingen framover vise. 1.1 Inntektstap som følge av nedgang i elevtall. Bortfall av statlige overføringer på grunn av redusert antall elever Elevtall Redusert inntekt (i tusen kr) på grunn av redusert elevtall, og der samla folketall redusert tilsvarende Redusert inntekt (i tusen kr) på grunn av redusert elevtall, men samla folketall holdt uendra Tallene utregnet av Rollag kommune ut fra forventet redusert elevtall slik kjente fødselstall viser. Mulige strukturelle tiltak fra to til èn? Konsekvensutredning 3-14

4 Tallene i tabellen indikerer i verste fall et inntektsbortfall i perioden fram til 2015 på nesten kr 3,5 mill., i beste fall et inntektstap på ca. kr 2,6 mill. Dette kommer i tillegg til behovet for rammetilpasning i størrelsesorden over kr 2 mill. For mer detaljinformasjon om de vurderinger som arbeidsgruppen har gjort og de beregninger som er foretatt, vises til vedleggene. Arbeidet i gruppen har dreid seg om drøfting vedrørende: o Endring fra 2 til 1 driftsenhet innenfor skole o Endring fra 2 til 1 driftsenhet innenfor barnehage o Endring fra 2 til 1 driftsenhet når det gjelder bibliotek 2 Bibliotekene Det var enighet i gruppen om at funksjonen til biblioteket og antallet enheter må være avhengig av hvilken struktur som velges på skole. Det var allmenn enighet om at biblioteket måtte få en mer sentral plass i skolens drift og opplegg og gjerne plasseres fysisk i skolens bygningsmasse. Antallet enheter vil måtte bestemmes ut fra skolestruktur og eventuell plassering av skolene. Det bør legges opp til sambruk av ressursene ved skole og bibliotek for å få bedre ressursutnyttelse og samla bibliotekfunksjon. Det ble vurdert som lite potensiale for driftsmessige rammereduksjoner innenfor bibliotektjenesten totalt ved å legge ned en av filialene. Ved eventuelt sammenslåing til ett bibliotek, vil det kunne medføre behov for nye arealer. Konklusjon: Gruppen foreslår å avvente beslutning på antallet driftsenheter bibliotek inntil beslutning er tatt vedrørende spørsmål om framtidig skolestruktur. Uansett valg av struktur for skolene, var det enighet om følgende: Kommunen bør definere nærmere hvilket tilbud bibliotekene skal stå for overfor innbyggerne. Det bør avklares på hvilken måte samlokalisering med skole kan gi gevinst i forhold til samla stillingsressurser, og med tanke på å unngå doble innkjøp. Dersom kommunen vedtar struktur med 1 skole, bør biblioteket vurderes lagt til denne enheten, og at det blir bare en enhet bibliotek i kommunen. 3 Barnehagene Her vektla arbeidsgruppen nærhetsprinsippet i større grad enn hva gjelder skole. Dette har blant annet sammenheng med at det ikke eksisterer etablerte skyssordning for barn i barnehagene. Men, også fordi en vurderte det som viktigere for barn i gruppen opp til 5 år å være i nærmiljøet, enn hva det ville være i senere årsklasser. Foreldregruppene synes å vektlegge nærhet til barnehagene som viktigere enn nærheten til en skole. Kommunens egne beregninger viser at en ved sammenslåing til 1 barnehage, vil Rollag kunne ha en årlig innsparing i drift på ca. kr ,- (se eget vedlegg). Ved å slå sammen til 1 barnehage, kan en se for seg følgende alternative lokalisering: o Utbygging ved Rollag barnehage til nødvendig kapasitet

5 o o Utbygging ved Veggli barnehage til nødvendig kapasitet Utbygging eller ombygging ved den av skolene som blir stilt ledig dersom kommunen velger å slå sammen fra 2 skoler til 1. Alle stedsvalgene vil medføre behov for investeringer i bygninger, hvor det i tillegg blir ledige lokaler i enheter som fraflyttes. Det finnes lite av troverdige erfaringstall for renovering av tidligere skolebygg til barnehageformål. Ombygging av eventuelt Rollag skole til barnehage er derfor ikke utredet. Ut fra erfaringstall på nybygg av barnehager, kan følgende anslag gjøres for kostnader ved å bygge på nytt til en av de eksisterende barnehagene: Areal for 1 avdeling for barn over 3 år = 75 kvm Areal for 1 avdeling for barn under 3 år = 50 kvm Til sammen 125 kvm Dersom en beregner at en utbygging også betyr bygging av garderober, personalarealer etc., ut over det som allerede finnes ved den barnehagen som påbygges, kan en legge til grunn en omregningsfaktor på 1,3 (1,5 ved fullstendig nytt bygg). Det betyr at totalarealet som skal bygges blir på om lag 163 kvm. Dersom en legger til grunn samme pris per kvm som ved bygging av skole (kr ,- per kvm), vil investeringen utgjøre ca. kr 4 mill. Ut fra dagens rentevilkår og nedbetaling over 20 år, vil en slik investering (lånefinansiert) belaste årlige driftsbudsjetter med om lag kr ,-. Arealkvalitetene ved dagens barnehager er slik at det ikke er snarlige behov for omfattende renoveringer, eventuelt ombygginger. Det betyr at barnehagene kan driftes slik som i dag i flere år framover, uten vesentlige investeringskostnader. Rollag kommune bør eventuelt vurdere sammenslåing til 1 barnehage på det tidspunkt hvor kommunen allikevel skal foreta omfattende ombygging eller renovering av de lokalitetene som en har i dag ved Rollag og Veggli. Arbeidsgruppen la i sine vurderinger stor vekt på nærhetsprinsippet ut fra både interessen hos barnet, men også sett fra foreldrenes ståsted. For de ansatte ville det ikke ha merkbare konsekvenser om en velger den ene eller andre løsningen. For nærmiljøene er det tydeligvis viktig å opprettholde nærbarnehagen, nærmest der barn og foreldre bor. Gruppen var klar over behovet for rammemessige innskrenkninger innenfor oppvekstsektoren i Rollag kommune, men mente at kommunen i det lengste burde prøve å unngå sammenslåing av barnehagene til bare 1 driftsenhet. I stedet var gruppen opptatt av å søke å finne andre tiltak for å redusere kostnadsnivået innenfor barnehagedriften. Dette kan omfatte fleksibiliteten i tilbudet, type moderasjoner og andre inntektskilder. 4 Skolene Gruppen utredet og drøftet i utgangspunktet følgende alternative strukturelle løsninger: 1. Dagens løsning med 2 enheter 2. 1 skole 1 10 på Veggli 3. 1 skole 1 10 på Rollag 4. Ungdomstrinnet separat ved Rollag/Veggli og barnetrinn tilsvarende til Veggli/Rollag Mulige strukturelle tiltak fra to til èn? Konsekvensutredning 5-14

6 5. Barnetrinnet, 1 7, lokalisert til henholdsvis Veggli eller Rollag, og ungdomstrinnet til Flesberg til 4. trinn til Rollag, og 5. til 10. trinn til Veggli Vurderinger og argumentrekker berører både økonomiske effekter, konsekvenser for elever og foreldre, konsekvenser for de ansatte, for nærmiljøene og for behovet for skoleskyss/transport, se vedlagte argumentrekker samt beregninger. Det viktigste grunnlaget for vurderinger og eventuelle tilrådinger fra arbeidsgruppen, er hensynet til den enkelte eleven og barnets behov for et optimalt leike- og opplæringstilbud. Det vil kunne bety at kommunen hele tida må finne løsninger (også på struktur) som sikrer at de ressursene som kommunen kan prioritere til oppvekstsektoren, i størst mulig grad brukes til kvalitet og innhold i tilbudet til elevene, og i minst mulig grad nyttes til rammer, arealer og annen infrastruktur. 4.1 Dagens skolestruktur med 2 driftsenheter Det var flere i gruppen som fremmet argumenterer for å beholde dagens struktur. Dette særlig ut fra lokalsamfunnstilhørighet og fordi dette ikke vil medføre endringer for verken foreldre eller elever. Andre momenter som taler for dagens struktur kan blant annet være: Små og oversiktlige elevgrupper med de eventuelle fordeler dette kan bety både for elevene og for de voksne. Skolens tilhørighet til et lokalmiljø, en gjensidig fordel. Gode faglige resultater, blant annet fordi det blir mer tid til den enkelte eleven. Det er liten grunn til tvil om at kvaliteten ved dagens skoletilbud er god. Dersom elevtallet går ned i det omfang som prognosene antyder, med de ressursmessige konsekvenser det har for kommunen, må en likevel være villig til å vurdere alle mulige tiltak for å sikre grunnlaget for fortsatt god kvalitet i tilbudet. Dette kan også omfatte en endring av antallet driftsenheter innenfor skole fra dagens 2 enheter til eventuelt bare en driftsenhet. Det er også lite forskning som tilsier at det er behov for å endre skolestrukturen i Rollag fordi skolene i dag er for små, og dermed gir for dårlig kvalitet i opplæringstilbudet. Forskning antyder både fordeler og ulemper ved små og fådelte skoler. Når det gjelder skolenes faglige, pedagogiske og psykososiale miljø, er ROs erfaringer følgende: Mindre skoler kan oppleves som mer oversiktlige, og kan gi større nærhet til barna. Oppvekstenhetene eller skolene kan også bli for små. Større skoler kan ha større faglig bredde. Både små og store skoler kan oppvise gode resultater. Dyktig ledelse er avgjørende uansett. Relasjonen mellom lærer og foreldre er uavhengig av skolens størrelse. Et større miljø gir flere muligheter til valg for elevene i sosiale og faglige relasjoner.

7 skole i Rollag eller Veggli Hele prosjektets grunnlag var å vurdere konsekvensene av sammenslåing av 2 skoleenheter til 1 driftsenhet. Dette ble også grundig drøftet i arbeidsgruppen. Uten at det er foretatt noen form for avstemning, oppfatter RO arbeidsgruppen dit at flertallet anbefaler endring av dagens skolestruktur fra 2 til 1 driftsenhet. Dette ut fra følgende forutsetninger og begrunnelse: Dersom prognosene for utvikling av antallet elever stemmer, eller viser retning, blir enhetene for små til å møte de ressursmessige og kvalitative kravene i årene framover. Gruppen erkjenner at redusert antall elever fører til reduserte inntekter for kommunen, og dermed grunnlaget for å opprettholde bevilgninger til drift. I et interkommunalt eller regionalt perspektiv er det viktig å opprettholde en livskraftig skoleenhet i dagens Rollag kommune. Dette gjøres best ved å samle ressursene og kompetansen rundt drift av 1 skoleenhet. En ytterligere budsjettmessig innstramming ved flate kutt vil ramme begge driftsenhetene og gjøre disse sårbare. Gruppen mener spørsmålet om lokalisering av en samla driftsenhet er et politisk spørsmål, og at lokalisering i utgangspunktet bør følge politiske vedtak på hvor framtidige sentrumsfunksjoner blir liggende. Arbeidsgruppen er av den klare mening at det er hensynet til barna eller elevene som må veie tyngst når en skal velge struktur. Samtidig er det vanskelig å unngå å drøfte konsekvenser for lokalsamfunnene Rollag og Veggli dersom enheten blir plassert i henholdsvis Veggli eller Rollag. Likeledes vil en sammenslåing ha konsekvenser for skoleskyss for noen av elevene, de elevene som i dag ikke har skoleskyss i hovedsak. For de elevene som allerede i dag har skyss, betyr sammenslåing til 1 driftsenhet forlenget skyss tilsvarende distansen mellom Veggli og Rollag. For de ansatte vil ikke en sammenslåing til 1 driftsenhet bety vesentlige endringer. Derimot vil en sammenslåing kunne gi et rikere og mer utviklende faglig miljø for de ansatte, noe den enkelte lærer vil kunne profitere på, og som i neste omgang vil komme elevene til gode. En sammenslåing til 1 driftsenhet vil føre til behov for færre lærerstillinger, og dermed mulig konsekvens for noen av lærerne som i dag er ansatt i kommunen. Dette vil uansett skje til en viss grad dersom redusert elevtall er en varig tendens. Alderssammensetningen blant dagens lærere er slik at redusert antall lærere i årene framover i all hovedsak takles gjennom naturlig avgang. RO opplever at flertallet i arbeidsgruppen egentlig ser mange positive effekter av å slå sammen til en driftsenhet, men at det er lokalisering som synes vanskelig. 4.3 Ungdomstrinnet separat ved Rollag/Veggli og barnetrinn tilsvarende til Veggli/Rollag Denne delte modellen viderefører en delt struktur på 2 driftsenheter. Arbeidsgruppa vil ikke anbefale en slik modell, ut fra blant annet følgende: Gir mindre innsparinger for kommunen ved at 2 driftsenheter fortsatt blir opprettholdt. Vil svekke fagligheten i samla opplæringstilbud for elevene ved at en deler fagmiljøet. Vil kreve større satsing på fellesgjøring mellom 2 svært ulike driftsenheter. For å unngå for store arealinvesteringer vil en slik modell peke ut Rollag skole som Mulige strukturelle tiltak fra to til èn? Konsekvensutredning 7-14

8 areal for ungdomstrinnet, og Veggli som areal for barnetrinnet. Rollag skole må da foreta noe oppgradering av areal for å kunne være framtidsretta som arena for ungdomstrinnet. Vanskeligheter med å rekruttere lærere, særlig til ungdomstrinnet. Se for øvrig vedlagte argumentrekker og kostnadsberegninger. 4.4 Barnetrinnet, 1 7, lokalisert til henholdsvis Veggli eller Rollag, og ungdomstrinnet til Flesberg Det presiseres at Rollag kommune ikke formelt har vært i kontakt med Flesberg kommune om en slik alternativ modell. Likevel har gruppen ut fra kjennskap om elevtall og gruppesammensetning på ungdomstrinnet i Flesberg, drøftet modellen. Arbeidsgruppen vil ikke anbefale denne strukturelle løsningen, ut fra vesentlig følgende begrunnelser: Vil ikke gi bedre grunnlag for å opprettholde selvstendig driftsenhet i Rollag kommune, snarere motsatt. Fagmiljøet blir vesentlig svekket, det er ønske om å opprettholde fagmiljøet knyttet til et ungdomstrinn, i egen kommune. Dette fagmiljøet kommer også barneskolen til gode. Ved overføring av ungdomstrinnet til Flesberg, vil ikke det føre til økonomiske innsparinger da antallet elever tilsier opprettelse av egne, tilsvarende antall klasser i Flesberg som det Rollag har i dag. Vil kunne svekke fokus mot å opprettholde videregående opplæringstilbud i Nore. Det eneste argumentet som kan tale for en slik løsning, er at elevene vil få et større miljø både sosialt og faglig ved å reise inn til Flesberg til 4. trinn til Rollag, og 5. til 10. trinn til Veggli Dette er et alternativ som er utredet tidligere, og som flere i foreldregruppene har brakt fram i lyset underveis i arbeidet. RO oppfatter et klart flertall i arbeidsgruppen som ikke ser på denne modellen som ønsket løsning. Modellen tilfredsstiller ønsket om fortsatt 2 driftsenheter, og at begge sentrene i kommunen har en skoleenhet i sitt nærmiljø. Ut fra blant annet arealmessige vurderinger, vil en slik løsning bety trinn lokalisert til skolen i Rollag, mens 5. til og 10. trinn lokaliseres til Veggli. Ut fra dagens elevtall og kjente tall for elever per 2012, vil det være arealer nok til en slik løsning. Arbeidsgruppas betenkning på å foreslå en slik løsning, bygger blant annet på følgende vurderinger: Økte transportkostnader sammenlignet med dagens modell uten en faglig samordningseffekt. Fortsatt 2 driftsenheter som vil være faglig og ressursmessig sårbare, samt ressurskrevende å drifte.

9 Skolen 1 4 er en driftsform med få lærere, spinkelt og sårbart fagmiljø, bare en forsterking av de problemer som små driftsenheter kan ha. Trinnet 5 10 blir for lite attraktivt for framtidige søkere på lærerstillinger. Krysskjøring både for elever og lærere, uten faglig gevinst. Vurderinger går på at denne modellen er mer konstruert for å opprettholde skoleenheter i begge sentra enn begrunnet ut fra ressurseffektivitet og kvalitet på tilbudet. 4.6 Konklusjon Alt i alt synes flertallet i arbeidsgruppa å lande på at dersom elevtallet reduseres i årene framover slik prognoser og kjente tallstørrelser tyder på ressursrammene til skole ikke økes vesentlig en legger til grunn kun hensynet til det faglige tilbudet elevene i kommunen skal gis en ser mer eller mindre bort fra de mulige negative effektene en samling vil kunne gi for nærmiljø, for ansatte og for skyssbelastninger vil arbeidsgruppens flertall tilrå en beslutning om etablering av en struktur der skolene slås sammen til en driftsenhet. Men, det er samtidig flertall i arbeidsgruppen for å søke å videreføre 2 driftsenheter innenfor barnehage. RO vil påpeke at ut fra et kostnadsmessig synspunkt, vil Veggli peke seg ut som hensiktsmessig lokalisering. Dette selvsagt ut fra: Elevgrunnlaget er her størst i denne delen av kommunen. Færre elever får med dette en økt skyssbelastning, og vil bety færre skyssutgifter. Arealmessig er dagens skoleenhet i Vegglig best tilpasset og størrelsesmessig i stand til å gi rom for alle elevene, uten store utbyggingskostnader. 4.7 Økonomi De økonomiske effektene av sammenslåing til 1 driftsenhet, vil kunne anslås til følgende: Lokalisert til: Rollag Veggli Lønnsutgifter, innsparing ifht dagens modell +1,1 mill +1,1 mill Skoleskyss, ekstra antall/årskostnader (51 og 22)* -kr ,- -kr ,- Investeringskostnader, elevareal, anslag ** -2,5 mill -0,5 mill Forvaltning, drift og vedlikehold (2008-tall) *** +1,1 mill +0,8 mill Summert besparelse (+), eventuelt merutgift (-) - kr ,- + kr ,- (* Her er beregnet merkostnader ut fra kr 5.049,- per elev per år, ekskl. MVA) (** Her er lagt inn tallene oppgitt av kommunen for Forutsetningen er at arealene kan avvikles fra kommunens budsjetter) (*** Her er beregnet rente- og avdragskostnader som kan belastes drift, 12 % av lånesum per år over 20 år, utbyggingsbehov 2012) Dette indikerer at lokalisering av framtidig 1 driftsenhet innenfor skole til Rollag vil bety kostnader ved investering, og i sum føre til en utgiftsvekst. Økonomisk gevinst får Rollag kommune ved eventuell lokalisering til Veggli, anslagsvis om lag kr 1,3 mill. Dersom elevtallsprognosene slår til, vil Veggli skole kunne gi et tilbud til alle Mulige strukturelle tiltak fra to til èn? Konsekvensutredning 9-14

10 elevene i Rollag kommune, uten investeringer til annet enn personalareal. Omfang av dette er ikke beregnet. Lokalisert til: Rollag 1 4 og Veggli 5-10 Lønnsutgifter, innsparing ifht dagens modell +1,1 mill Skoleskyss, ekstra antall/årskostnader (19)* -kr ,- Investeringskostnader, elevareal, anslag 0 Forvaltning, drift og vedlikehold (2008-tall) 0 Summert besparelse (+), eventuelt merutgift (-) + kr ,- (* Her er beregnet merkostnader ut fra kr 5.049,- per elev per år, ekskl. MVA) Dette alternativet gir mindre økonomisk gunstig effekt for kommunen, samtidig som gruppen er klar på at denne modellen ikke er ønskelig verken sett fra faglig ståsted eller sett fra foreldrene. Dette med utgangspunkt i at elevens beste står i fokus. RO vil med utgangspunkt i anslag på økonomisk effekt, med utgangspunkt i de faglige momentene som flere ganger er benevnt og som arbeidsgruppen har drøftet i flere runder, samt en totalvurdering hva gjelder framtidige krav til kommunen som skoleeier når det gjelder kompetanse og arealkvaliteter, konkludere med at Rollag kommune vil være best tjent med å endre fra 2 til 1 driftsenheter innenfor skole. RO vil påpeke at kanskje det viktigste argumentet for å foreta de strukturelle grep en sammenslåing til 1 driftsenhet i skole betyr, er hensynet til i framtid å ha en livskraftig enhet i sektoren i Rollag-samfunnet (dagens Rollag kommune). I motsatt fall kan kommunen (Rollag-samfunnet) oppleve at strukturelle endringer i regionen vil medføre at elevgrunnlaget fordeles både nordover og sørover i dalføret. Dette vil kunne være en lite ønsket utvikling, både politisk og faglig. Når det gjelder barnehagene og bibliotek, mener RO det kan være hensiktsmessig, inntil videre å opprettholde dagens struktur. Dersom en innsparing på totalt ca. kr 1,3 mill. ikke er tilstrekkelig for å oppnå balanse i kommunens totale driftsregnskaper, bør både skole og barnehager utfordres på 2 perspektiv: 1. Hvordan drifte tilbudet billigere enn hva tilfellet er innenfor valgt struktur? Det betyr fokus på arbeidsformer, metode, bruk av vikarer etc. (gjelder særlig grunnskole). 2. Hvordan sikre at kommunen nytter det inntektspotensialet som kommunen har muligheter til innenfor dagens regelverk (gjelder særlig barnehage). 5 SFO I ROs rapport fra januar 2009 framgår at Skolefritidsordningen (SFO) er kostbar i Rollag sammenlignet med andre kommuner. Tall fra 2007 viser at differansen mellom kostnadene i Rollag og gjennomsnittet for kommunegruppen er på kr 1.135,-. Dette er netto driftsutgifter til SFO, per innbygger 6 9 år. Antallet innbyggere i Rollag i denne aldersgruppen er per 2009 (SSB), 70 personer. Differansen er med andre ord på om lag kr ,-. Arbeidsgruppen mener at skolene (eventuelt en driftsenhet i framtid) må kunne endre driftsopplegg innenfor SFO slik at minst 75 % av denne differansen tas inn, blant annet ved å gjennomføre følgende tiltak:

11 Samle SFO-tilbudet ved en skole. Stenge i ferier, eventuelt samordne med barnehagene. Redusere fleksibiliteten, den delen som er kostnadskrevende. Differansiert prising opphører. Mulige strukturelle tiltak fra to til èn? Konsekvensutredning 11-14

12 6 Konsekvensmatrise, med noen av momentene. Se ellers vedleggene og dette notatet for øvrig. Forutsatt framtidig reduksjon av elevgrunnlag Modeller: Økonomi: Brukere: Ansatte: Nærmiljø: Transport: Dagens modell m/ 2 skoler Utarming av faglig miljø, små og sårbare fagmiljø. Uendra. Uendra. En samlet skole 1-7 og 8-10 i kommune n, henholds vis i Veggli og Rollag Flate kutt med forverring ved hver skole. Reduserte ressurser ved hver enhet. Mindre ressurser til utviklingsarbeid. Får redusert kostnadene ved dagens 2 driftssteder, samt samla fagressursene. Mer midler til skoleutvikling. Ledige lokaler kan gjenbrukes. Noe mindre innsparing enn ved 1 skoleenhet. Viderefører 2 driftsenheter med de merkostnader dette medfører. Mindre enheter, færre valgmuligheter for elevene, ellers uendra. Større fagmiljø og sosialt miljø for elevene, redusert nærhet til hjemmemiljø. Fører til en samling av elever på samme trinn. Større faglig miljø, bedre grunnlag for utvikling. Vanskelig å rekruttere faglærere, særlig på ungdomstrinnet. Ett av lokalsamfunne ne mister sin skole. Nærskolen får et annet innhold. Elever må flyttes i større grad. Økte transportko stnader og mer transporttid for flere elever. Betraktelig økte transportut gifter. Krysskyssi ng. Mer transporttid for flere elever. 1 7 i kommune n og 8 10 i Flesberg Ingen innsparing i forhold til dagens modell. Må skrives en kontrakt med Flesberg. Elevene på u- trinnet får større faglig og sosialt miljø. Foreldre og skolerelasjonen blir mer fjern og dårligere. Redusert fagmiljø i kommunen. Tap av arbeidsplasser for Rollag. Ett av lokalsamfunne ne mister sin skole Flytte ungdomstrinne t til Flesberg muligheter for at færre vil søke seg til Numedal videregående skole. (Det sosiale med venner betyr mye.) Forringe ungdomsmiljø et i bygda. Økte transportkostnader. Mer transporttid for elevene.

13 1-4 skole på Rollag og 5 10 på Veggli Noe mindre innsparing enn ved 1 skoleenhet. Viderefører 2 driftsenheter med de merkostnader dette medfører. Fortsatt små og sårbare driftsenheter med de fordeler og ulemper dette gir. På en 1 4 skole blir det et lite faglig og sosialt miljø. Elever med spesielle behov kan søke om sfotilbud t.o.m 7. kl må da ha 2 sfo. Splittelse av fagmiljøene, vanskelig å rekruttere kvalifiserte søkere. Vanskelig å få en bredde i fagmiljøet. Modellen er ikke ønskelig fra ansatte sin side. Ny lærer-utdanning og Kunnskaps-løftet baserer seg på en 1 7 skole. Unaturlig å dele barnetrinnet 1 4 og 5 7. Nærmiljøet taper mest ved denne modellen. Uendra i den forstand at det opprettholdes skole i begge bygdelag. Nærskolen får et annet innhold. Økte skysskost nader. Elever må flyttes i større grad. Dagens modell m/ 2 barnehag er En bhg v/ en av dagens bhg En bhg v/ en av skolene Små enheter med egen administrative ressurser, noe ressurskrevende Krever ombygging og påbygging. Krever ombygging ved en av skolene, ikke beregnet. Nærbarnehagen. Barna får beholde nærheten til barnehagen. Transportutfordringer for foreldre og barn, ett bygdelag mister sin barnehagenærhet. Transportutfordringer, ett bygdelag mister sin barnehagenærhet. Små fagmiljø, men oversiktlig og nær. Styrking av fagmiljøet, mindre sårbart, mer fleksibelt. Styrking av fagmiljøet, mindre sårbart, mer fleksibelt. 1 barnehage i begge bygdelag. Ett bygdelag mister sin barnehage. Ett bygdelag mister sin barnehage. Foreldrene s utfordring. Foreldrene s utfordring. Dagens 2 bibliotek Et felles bibliotek Bruker noe mer ressurser enn sammenlignbare kommuner. Krever noe tilrettelegging av arealer. Avhengig av hva biblioteket skal fylle av funksjon, knyttet til skole eller andre brukergrupper. Tilgang til bibliotek i begge bygdelag. Økt åpningstid og bedre tilbud. Noe mer reiseavstand. Må spre sin innsats. Får samla ressursene, gjerne i samhandling med skole, dersom dette blir ønsket prioritering. Nærhet til tjenesten. Ett bygdelag mister dagens tilbud. Brukernes utfordringer. Mulige strukturelle tiltak fra to til èn? Konsekvensutredning 13-14

14 7 ROs sluttvurdering RO legger som forutsetning for sin sluttkommentar følgende forhold: o o o o o RO gir sin vurdering ut fra at kommunen skal kunne sikre mest mulig av sine tilgjengelige ressurser innenfor sektoren til å trygge kvaliteten til den enkelte elev, og til å oppfylle gitte kvalitetskrav på best mulig måte. Hensynet til lokalmiljø, ansatte etc. er ikke gitt hovedvekt. Elevenes krav til kvalitet i opplæringstilbudet settes først. Det er sentralt for kommunen å innrette sin skolestruktur slik at det kan være rimelige sjanser for at kommunen kan utvikle og rekruttere nødvendig kompetanse i årene framover. RO tar også som utgangspunkt de fakta som er kjent når det gjelder utvikling av antallet elever i perioden fram til 2015 og videre prognoser. Dette betyr nedgang i elevtallet som igjen betyr nedgang i statlige overføringer. Rollag kommunes rammebetingelser holdes uendra i relativ forstand. Det vil si at det ikke vil være vesentlige forbedringer når det gjelder inntekter til kommunen for å løse morgendagens oppgaver innenfor de ulike velferdsområdene. RO trekker inn momentet om at Rollag vil ha behov for en livskraftig skoleenhet for å møte regionaliseringsstrategien i Numedal. Ut fra disse forutsetningene vil ROs tilråding være klar: 1. Rollag kommune endrer sine tilbud innenfor skole slik at alle elevene får sitt opplæringstilbud kun ved Veggli skole. 2 skoler blir til Barnehagetilbudet driftes videre innenfor 2 enheter som i dag. 3. Dersom punkt 1 blir vedtatt, legges bibliotektilbudet til Veggli skole, i samdrift med skolen. RO forutsetter at Rollag kommune uansett definerer hvilket bibliotektilbud kommunen skal ha i årene framover, som grunnlag for drift uansett organisering. RO 27. mai Vedlegg Nr 1 Argumentrekker for og mot ulike alternativer Nr 2 Konsekvens for arealbehov, elevarealer skole, ulike alternativer Nr 3 Argumenter fra Utdanningsforbundet i Rollag Nr 4 Effektberegning barnehagene Nr 5 Skolealternativene, konsekvens for lønn Nr 6 Inntektsbortfall som konsekvens av elevtallsutviklingen Nr 7 Organiseringen av arbeidet med konsekvensutredningen

Notat fra RO januar 2009. Konsekvensutredning av mulige strukturelle tiltak fra 2 til 1.

Notat fra RO januar 2009. Konsekvensutredning av mulige strukturelle tiltak fra 2 til 1. Notat fra RO januar 2009. Konsekvensutredning av mulige strukturelle tiltak fra 2 til 1. Oppdrag i Rollag kommune Mandat og metode RO er engasjert av rådmannen i Rollag for å bistå i arbeidet med å utrede

Detaljer

STRUKTURPROSJEKTET FRA 2 TIL 1

STRUKTURPROSJEKTET FRA 2 TIL 1 STRUKTURPROSJEKTET FRA 2 TIL 1 Møte i prosjektgruppa 19. og 20. jan 2009 kl 08.30 15.30 på Rollag kommunehus Tilstede: Ottar Vist og Møyfrid Hallset fra RO, Bjørn Malmo (rektor), Wenche Torvund (Utdanningsforbundet),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 Behandles i: Finanskomitéen HØLEN SKOLE VALG AV LØSNING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Forprosjekt Februar 2012 SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I handlingsprogramsaken fattet kommunestyret følgende

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Kåfjord skole Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler i distriktene

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Saksframlegg RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering Saksfremlegg - arkivsak 07/39942 1 Bakgrunn for saken

Detaljer

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere.

Rådmannen anbefaler å jobbe for større elevmiljøer og større fagmiljø for lærere. Høringsnotat skolenedleggelse Leirbotn oppvekstsenter Dato: 31.10.2016 Høringsfrist: 8.12.2016 Innledning Kommunestyret har i forbindelse med skolestruktursaken behandlet forslag om nedleggelse av to skoler

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten.

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten. Sandvollan skole og barnehage Referat fra møte i referansegruppa mandag 14.3.2016, kl. 18.00. Til stede: Elever: Johan Lidbom, Lars Bragstad Rannem. Idrettslaget: Tore Fjerstad Fau skole: Lillian Stornes,

Detaljer

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage.

Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Høringsdokument nedleggelse av Ajanas barnehage - Ajanas mánáidgárdi, flytting til Lakselv Barnehage. Saksopplysninger: I forbindelse med budsjettarbeid for økonomiplanperioden 2015 2018 er det fra Høyre

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. Saksnr. 2007/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2007/3813-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kultur- og opplæringsutvalget Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Singsås skole. Rehabilitering/nybygg. Igangsetting

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/1292 Klassering: A06 Saksbehandler: Robert Ertsås MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE SA - SØKNAD

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.09.203 098/3 ODV Administrasjonsutvalget 30.09.203 03/3 PEU Arbeidsmiljøutvalget 30.09.203 024/3 PEU Kommunestyret

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur

Fauske kommune Fauske kommune - skolestruktur kommune kommune - skolestruktur Rapport fra RO Mars 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MANDAT OG METODE...3 2. STATUS...4 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING OG LEVEKÅR...7 4. RESSURSBRUK...8 5. KVALITET PÅ TILBUDENE...

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN.

SAKSFRAMLEGG. Rissa Kommunestyre REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER OM LOKALISERING, STØRRELSE OG INNHOLD I SKOLEN. RISSA KOMMUNE Arkiv: L80 Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Kommunestyre 13.10.2016 Saksbehandler: Finn Yngvar Benestad REHABILITERING OG NYBYGG VED STADSBYGD SKOLE. AVKLARINGER

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole

Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Til Kommunestyrerepresentanter I Overhalla kommunestyre Rådmann i Overhalla kommune Høringsuttalelse fra FAU Øysletta skole Skolestrukturutvalgets rapport Foreldrenes arbeidsutvalg ved Øysletta skole stiller

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG

SAKSFREMLEGG NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG Saksbehandler: Sverre Korslund Arkiv: 14/A20/ Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Kommunestyret NY UNGDOMSSKOLE VESTBY NORD OG SKOLEKAPASITET BJØRLIEN OG VESTBY SKOLER Dokumenter Dato Trykt

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/978-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5482-1 Arkiv: B12 Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida

Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Forprosjektrapport skolestruktur sørsida Bakgrunn Prosjektet bygger på følgende politiske vedtak: Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune

Konsekvensutredning. Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune Prosjektbeskrivelse Konsekvensutredning Mulige strukturelle tiltak - fra to til èn? Rollag kommune August 2008 INNHOLD: 1 Mål og rammer... 1.1 Bakgrunn... 1.2 Mål... 1.3 Rammer... 2 Omfang... 2.1 Oppgaveomfang

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER

EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER Møte i Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 29. oktober 2015 AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

TILLEGGSNOTAT. «En skolestruktur for framtida» Inderøy kommune

TILLEGGSNOTAT. «En skolestruktur for framtida» Inderøy kommune TILLEGGSNOTAT «En skolestruktur for framtida» Inderøy kommune 19. mai 2016 Dette notatet er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers (PwC) i samarbeid med stiftelsen Telemarksforsking for Inderøy kommune i

Detaljer

Skolebruksplan 3 fase 3

Skolebruksplan 3 fase 3 Skolebruksplan 3 fase 3 Hvorfor Skolebruksplan 3? Flere skolebygg i STFK mangler godkjenning mht forskrift om inneklima og universell utforming og har store behov for teknisk og pedagogisk oppgradering.

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime

Vedlagt er vedtak fra Utdanningsdirektoratet. hilsen Trude Rime From: post@udir.no Sent: 23. november 2017 15:30 To: Sandnes Montessoriskole Cc: Kunnskapsdepartementet; Postmottak Hadsel kommune; Fylkesmannen i Nordland Subject: Vedtak om avslag - ny grunnskole etter

Detaljer

Barnehagestruktur Selbu kommune

Barnehagestruktur Selbu kommune Barnehagestruktur Selbu kommune Framtidig barnehagestruktur som ivaretar framtidige behov Etter siste behandling i kommunestyret den 16.06.2014, hvor det ble vedtatt å bygge 6 avdelinger ved den nye barnehagen

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager og barneskoler Arkivsak: 2012/222-0 Arkiv: A10 Saksbeh: Søs Nysted Dato: 21.02.2013 Behovsplan- barnehager 2013-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Oppvekstkomitéen Bystyret

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

eller hele innsparingen ved en slik strukturendring ville bli tilbakeført til styrking av skolens

eller hele innsparingen ved en slik strukturendring ville bli tilbakeført til styrking av skolens _. RO med ressurssenter utvikling av omsorgstjenesten for omstilling som i kommunene spesialområde Deres ref.: SA Fauske kommune Sissel Alver Postboks 93 8201 FAUSKE Stjørdal, 2. mai 2009 SLUTTVURDERING

Detaljer

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Kvalitet og struktur Ingen åpenbar sammenheng - Skolestørrelse - Klassestørrelse - Lærertetthet - Læringsresultater -

Detaljer

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BUDSJETTUNDERSØKELSE 2013 KOMMUNENE BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD KS budsjettundersøkelse er en kartlegging av endringer som kommunene har lagt opp til i

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE

HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE RØROS KOMMUNE OPPVEKSTETATEN HØRINGSNOTAT - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I RØROS KOMMUNE Innhold: 1. Innledning og bakgrunn 2. Lovgrunnlag og saksbehandling 3. Elevtallsutvikling 4. Alt. skolestruktur ulemper/fordeler

Detaljer

Retningslinjer for utsatt og framskutt skolestart i Inderøy kommune

Retningslinjer for utsatt og framskutt skolestart i Inderøy kommune Retningslinjer for utsatt og framskutt skolestart i Inderøy Retningslinjer for utsatt skolestart i Inderøy Alle henvendelser om vurdering av utsatt skolestart skal behandles individuelt. Lovgrunnlag Opplæringsloven

Detaljer

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold

Krumspring - demokrati. Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold Krumspring - demokrati Saksbehandling (historikk) Vurderingsdel Juridiske forhold 1 Start Prosessen fram til i dag April 2008: Igangsetting av driftsprosessen 10 alternativer 1. Høsten 2008: Oppvekstgruppas

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt.

Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Her finner dere de avsnittene som er endret i de rapportfilene dere fikk tilsendt. Alt. 2.2 Hovet og Klevstrand skoler legges ned. Det faktum at Stridsklev barne- og ungdomsskoler er lokalisert så nær

Detaljer

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9

Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Ark.: B12 Lnr.: 7239/12 Arkivsaksnr.: 12/129-9 Saksbehandler: Torbjørn Furuhaugen UTREDNING AV NEDLEGGELSE AV ENGJOM SKULE... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg: 1. Arbeidsdokument med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRING- ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOV LÆRERTETTHET PS sak: Utvalg Møtedato 62/11 Komite for liv og lære 07.12.2011 Arkivsak: 11/5070 Saksbehandler:

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 &13 Arkivsaksnr.: 05/03887-012 Dato: 15.11.05 PRINSIPPER SOM GRUNNLAG FOR FREMTIDIG KAPASITETSUTNYTTELSE I DRAMMENSSKOLEN SAK TIL : Bystyrekomité

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE Arkiv: D10 Arkivsaksnr.: 14/310 Saksbehandler: Stein Halvorsen Utskrift sendes til: Vedlegg: Forslag

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN

HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Styret i Berg montessoriforening. 9385 Skaland 13.01.2015 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no HØRINGSUTTALELSE ENDRINGER I PRIVATSKOLELOVEN Berg montessoriforening eier skolebygget til Berg montessoriskole

Detaljer

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion,

Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, Sammen gjør vi Lillehammer-regionen bedre for alle Kommunestrukturprosjektet Utredning av tema 12: Befolkningsutvikling, bolig- og arbeidsmarkedsregion, pendling Oktober 2007 Utreder Nanna Egidius, Lillehammer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,

Detaljer

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje

Høringssvar - NOU 2016:17 På lik linje Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Saksbehandler Gøril B. Lyngstad Vår dato 01.03.2017 Vår referanse 2016/427-0 Deres dato 02.12.2016 Deres referanse 16/3614 Høringssvar

Detaljer