FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012

2 FJORD LINE AS STYRETS ÅRSBERETNING 2012 For Fjord Line var 2012 et år med tilfredsstillende drift på rederiets to fergeruter. Selskapet gjennomfører betydelige investeringer for å styrke konkurransekraften i cruisefergemarkedet mellom Norge og EU for å gi reisende og transportører et kvalitativt bedre tilbud. Virksomhetens art og tilholdssted Fjord Line AS ("Fjord Line") driver fergetrafikk med ruter mellom Norge og Danmark. Selskapet har hovedkontor i Egersund, og kontorer i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals (Danmark). Fjord Line driver rute mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals (Vestlandslinjen) med MS Bergensfjord, og rute mellom Kristiansand og Hirtshals (Fjord Line Express) med HSC Fjord Cat. I 2012 har Fjord Line fraktet ca passasjerer, biler og trailere mellom Norge og Danmark. Driften har vært stabil og god, og det har ikke vært noen kanselleringer av tekniske årsaker. Fjord Line har to nye og moderne cruiseferger under bygging ved Bergen Group Fosen. Cruisefergene skal i 2013 settes inn på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Hirtshals-Langesund og vil bidra sterkt til å heve kvaliteten på reiseopplevelsen Fjord Line tilbyr. Når begge cruisefergene er satt i drift, vil Fjord Line kunne tilby daglige avganger til faste tider gjennom hele året fra forannevnte destinasjoner. Oppfølging av byggeprosjektet har krevd mye av selskapets organisasjon i Tonnasje Fjord Line eier og driver skipene MS Bergensfjord og HSC Fjord Cat som begge seiler under dansk flagg. MS Bergensfjord ble bygget i 1993 og betjener Vestlandslinjen hele året. Den hurtiggående katamaranen HSC Fjord Cat ble bygget i 1998 og betjener ruten mellom Kristiansand og Hirtshals i sommersesongen. De to nye cruisefergene som er under bygging ved Bergen Group Fosen har fått navnene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord. Disse skal utstyres med drivstoffeffektive single LNG-motorer, og utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann vil være minimale. Fremdriften av skipene vil kun baseres på LNG (flytende naturgass) og Fjord Line blir det første rederiet i verden som driver utenriks passasjerferger med single LNG-motorer. Gjennom avtale med Rolls-Royce Marine har Fjord Line fått tilgang til et avansert propellsystem som optimaliserer de nye skipenes fremdrift med lavt forbruk av drivstoff og uten tap av manøvreringsevne. Med bunnstoffprodusenten Hempel er det gjort avtale om behandling av bunn og kjøl med et bunnstoff som både er hardt og gir god fremdrift og som ikke medfører negative miljøeffekter. Modeller av cruisefergene er dessuten blitt testet for påvirkning av bølger og vind ved MARINTEK med meget gode resultater. Etter de nye cruisefergene settes i drift vil Fjord Line fortsatt tilby sommerseilinger mellom Kristiansand og Hirtshals med HSC Fjord Cat. Videre planlegges det en ny rute mellom Sandefjord og Strømstad i 2014 som skal betjenes av dagens MS Bergensfjord. For å tilpasses den nye ruten vil MS Bergensfjord, når det tas ut av trafikk på dagens Vestlandslinje, gjennomgå en vesentlig ombygging, oppgradering og navneskifte. 1

3 Fortsatt drift Regnskapet for 2012 er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger blant annet konsernets budsjett for 2013, langsiktige prognoser, samt kapitalsituasjonen etter refinansiering som konsernet har gjennomført de siste år. Helse, Miljø og Sikkerhet Fjord Line legger stor vekt på at selskapet og konsernet til enhver tid drives i samsvar med gjeldende regelverk nasjonalt og internasjonalt. Fjord Line har ikke hatt ulykker med personskader av betydning i Selskapet driver en virksomhet som i utgangspunktet medfører forurensning av det ytre miljø. Selskapet forholder seg til gjeldende lover og regler på området, og ønsker å minimalisere forurensing blant annet gjennom tiltak som reduserer utslipp av NOx. Fjord Line har ikke hatt ukontrollerte utslipp til luft eller sjø i Sjø- og landansatte gjennomfører regelmessige sikkerhets- og beredskapsøvelser som inkluderer livbåt- og evakueringsøvelser, og det gjennomføres regelmessige funksjonstester av redningsutstyr om bord på skipene. De to nye cruisefergene vil bli levert med svært miljøvennlige og drivstoffeffektive løsninger. Et viktig fokusområde for Fjord Line er å øke tilfredsheten blant de reisende. De ansatte har gjennomgått et «JA»-service-program basert på selskapets verdier: Handlekraft, Ansvar, Respekt og Engasjement. Arbeidsmiljøet i konsernet oppfattes som godt, og sykefraværet er lavt. Redegjørelse for årsregnskapet Resultat Konsernet har en god underliggende drift, og det hadde et driftsresultat på 24,2 mill. NOK i 2012, mot et underskudd på 13,1 mill. NOK i Fjord Line har i perioden oktober 2008 til februar 2013 vært involvert i en tvist med Kristiansand kommune v/ Kristiansand Havn ("KH"). Bakgrunnen for tvisten var at KH på et uhjemlet grunnlag fattet vedtak om ikke å tildele seilingstillatelse for Fjord Line Express Linjen for Vedtaket ble opphevet av Kystverket i 2009, men forholdet medførte likevel at Fjord Line ble utestengt fra havnen hele 2009-sesongen. Fjord Line har gjennom to rettsrunder, i henholdsvis 2010 og 2011, fått fastslått at KH er erstatningspliktig for tapet Fjord Line ble påført som følge av ulovlige og uhjemlede vedtak. I februar 2013 ble det inngått et rettsforlik som innebar at KH har betalt erstatning til Fjord Line på til sammen 45,6 mill. NOK. I tillegg har KH tidligere betalt erstatning til Fjord Line på 5,5 mill. NOK for sakskostnader for ovennevnte rettsrunder. Effekten av forliket på 45,6 mill. NOK er regnskapsført i 2012 og har gitt en regnskapsmessig gevinst på 26,2 mill. NOK. Konsernet hadde i 2012 driftsinntekter på 360,4 mill. NOK, mot tilsvarende inntekter på 319,4 mill. NOK i Økningen er påvirket av inntektsføring av dagbøter fra Bergen Group Fosen som følge av forsinket leveranse av de nye cruisefergene. Fjord Line (morselskapet) har tilsvarende økt inntektene fra 314,6 mill. NOK i 2011 til 324,3 mill. NOK i

4 Konsernets resultat før skatt utgjør et overskudd på 30,4 mill. NOK i 2012, mot et underskudd på 32,5 mill. NOK i I 2011 var resultatet påvirket av et tap på aksjeinvesteringer på 19 mill. NOK. Fjord Lines (morselskapet) resultat før skatt utgjorde et underskudd på 2,8 mill. NOK i 2012, mens selskapet hadde et tilsvarende underskudd på 31,1 mill. NOK i Estimatendring Utsatt Skattefordel Av forsiktighetshensyn har Fjord Line tidligere balanseført 28 % av 50 % av grunnlag for utsatt skattefordel. Konsernet forventer en betydelig økt lønnsomhet etter at ny tonnasje settes i drift i 2013, og styret har på denne bakgrunn besluttet å balanseføre 28 % av 100 % av utsatt skattefordel med virkning fra Effekten av estimatendringen utgjør ca. 62,9 mill. NOK som er resultatført mot skattekostnad på ordinært resultat for både konsernet og morselskapet. Balanse og Finansiering Konsernets totalbalanse per er 984,5 mill. NOK mot 722,0 mill. NOK per Tilsvarende er morselskapets totalbalanse 944,9 mill. NOK per mot 705,3 mill. NOK pr Konsernets egenkapital utgjør 704,9 mill. NOK per , mot en egenkapital på 475 mill. NOK pr Konsernets egenkapitalandel er dermed 71,6 %. Fjord Lines (morselskapet) egenkapital utgjør 652 mill. NOK per , mot en egenkapital på 456,7 mill. NOK pr Selskapet har i løpet av 2012 gjennomført en emisjon på 133,1 mill. NOK som har bidratt til en styrking av egenkapitalen. Videre har konsernet etter balansedato tatt opp et 3-årig usikret obligasjonslån på 150 mill. NOK som sikrer en god likviditetssituasjon. Eierforhold Konsernets største eiere per er følgende: Kontrari AS: 48,2 % Kontrazi AS: 16,3 % Camy Holding : 10,0 % Westcap AS: 7,5 % Skagen Vekst: 3,6 % Bernt Mykjåland: 2,9 % Øvrige: 11,5 % Likestilling Konsernet hadde 257 ansatte per , hvorav 99 kvinner. Av konsernets ledelse på 29 ansatte er syv kvinner. Styret i Fjord Line består av fem menn. Fjord Line (morselskapet) hadde ved årsskiftet 70 ansatte, hvorav 35 kvinner. Styret i Fjord Line har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn på likestilling, men konsernet vil ha kontinuerlig fokus på dette temaet. 3

5 Utsiktene fremover Levering og implementering av ny tonnasje på Vestlandslinjen og mellom Langesund og Hirtshals, samt opprettelsen av en ny rute mellom Sandefjord og Strømstad, vil prege selskapets virksomhet fremover. Viktige stikkord i denne sammenheng blir regularitet og frekvens. Daglige seilinger til samme tid i alle havner er enkelt å huske og øker graden av service mot transport- og cargokunder. Dette gir driftskostnadsfordeler både for kunder og for Fjord Line. Med vesentlig større kapasitet, og med daglige avganger fra havner, som alle har sentral og attraktiv beliggenhet, forventes betydelig økning i cargovolumet. Til grunn for denne vurderingen ligger også at godstransport sjøveien er langt mer miljøvennlig enn andre transportveier. Det antas at avgiftsregimet i stadig økende grad vil hensynta dette. Fjord Line vil også videreføre satsingen på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals og vurderer fortløpende ytterligere ekspansjon og etablering av nye ruter. Det er styrets oppfatning at Fjord Line gjennom den offensive satsingen vil utvikle et svært konkurransedyktig og fremtidsrettet konsept til glede både for våre kunder og våre eiere. Det faktum at nybyggene i fremtiden vil kunne betjene to ruter med daglige avganger gjør at Fjord Line vil oppnå en meget kostnadseffektiv drift. Styret forventer på denne bakgrunn en betydelig forbedring av lønnsomheten i konsernet etter innfasing av de nye skipene. Finansiell risiko Konsernet har per rentebærende gjeld på 151,8 mill. NOK. Av dette utgjør lån i EUR/DKK motverdien av 101,6 mill. NOK. Konsernet er dermed eksponert for renteendringer og valutarisiko på disse lånene. Risikoen er imidlertid delvis eliminert gjennom at Fjord Line (morselskapet) har inntekter i EUR. Morselskapets rentebærende gjeld utgjør ved årsskiftet 127,8 mill. NOK. Konsernet er videre i en viss grad utsatt for valutarisiko gjennom at både innkjøp og inntekter foregår så vel i EUR, NOK og DKK. Videre er konsernet eksponert for svingninger i dollarkursen gjennom innkjøp av bunkers. Konsernet er også eksponert for generelle svingninger i bunkersprisene. Konsernet har fokus på disse problemstillingene. Disponering av årets resultat Morselskapet fikk i 2012 et overskudd på 61,9 mill. NOK etter skatt, og styret foreslår at dette i sin helhet overføres til konto for annen egenkapital. Morselskapets egenkapital utgjør etter dette 652,0 mill. NOK. 4

6 Egersund, 24. april 2013 Peter Frølich styreleder Ingvald Fardal styremedlem/adm.direktør Bjørn Erik Bjørnsen styremedlem Frode Teigen styremedlem Ole K. Teigen styremedlem 5

7 Fjord Line - Regnskap Resultatregnskap Morselskap Morselskap Note (1.000 NOK) Note Konsern Konsern Driftsinntekter: Salgsinntekter , 20 Andre driftsinntekter 2, 19, Sum driftsinntekter Driftskostnader: Varekost Lønnskostnader , 2 Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1, 2, , 6, 7, 17 Andre driftskostnader 3, 6, 7, Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Renteinntekter Nedskrivning aksjer i datterselskap , 11 Inntekt investering i datterselskap Konsernintern garantikostnad , 16, 18 Andre finansinntekter 4, 13, Rentekostnader 2, 4, , 18 Andre finanskostnader 4, Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat etter skatt Årsresultat Resultatfordeling konsern: Majoritetenes resultatandel Ikke-kontrollerende interessers resultatandel Sum Disponering av resultatet (morselskapet) Overføring annen egenkapital 6

8 Fjord Line - Balanse pr 31. desember (1.000 NOK) Morselskap Morselskap Note EIENDELER Note Konsern Konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill 1, Immaterielle eiendeler under tilvirkning Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Skip Bygg/tomter og skip under tilvirkning Maskiner, utstyr, påkostninger o.a Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Finansielle fordringer Øvrige investeringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Konsernmellomværende , 19 Andre kortsiktige fordringer 8, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Fjord Line - Balanse pr 31. desember (1.000 NOK) Mor Mor EGENKAPITAL OG GJELD Note Konsern Konsern EGENKAPITAL Innskutt egenkapital , 13 Aksjekapital 10, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital/udekket tap Ikke-kontrollerende interesser 10, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld/langsiktige avsetninger 0 0 Leasinggjeld 2, Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Uopptjent inntekt Langsiktig gjeld til eier Pensjonsforpliktelse Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Valutaterminer Konsernmellomværende Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Egersund 24. april 2013 Peter Frølich Styrets Formann Bjørn Erik Bjørnsen Styremedlem Frode Teigen Styremedlem Ole Teigen Styremedlem Ingvald Fardal Styremedlem/Administrerende Direktør 8

10 Kontantstrømoppstilling - morselskap (NOK 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og anleggsaksjer 0 0 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter, inklusiv mellomværend Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Investering i datterselskap m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av rentebærende gjeld Nedbetaling av rentebærende gjeld, inkl valutaeffekter Innbetaling ved emisjon (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende Kontantstrømoppstilling - konsern (NOK 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp og tilvirkning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Kontanteffekt ved investering i datterselskap 0 93 Øvrige utbetalinger ved langsiktige investeringer/kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld Endring i kortsiktig gjeld til kredittinsitusjoner 0 0 Kontantinnbetaling ved emisjon (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende

11 Regnskapsprinsipper - Fjord Line konsern Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskap Konsernregnskapet inkluderer morselskapet Fjord Line AS og datterselskapene Travelserver AS, Fjord Line GmbH (Tyskland), Fjord Line Danmark A/S, Fjord Skibsholding I A/S, Fjord Skibsholding II A/S, Fjord Skibsholding III A/S og Fjord Skibsholding IV A/S. De fem sistnevnte selskapene er hjemmehørende i Danmark. Det norske datterselskapet Travelserver AS er et deleid datterselskap, med 51% eierandel. De øvrige datterselskapene er heleide. Interne transaksjoner, mellomværende og lignende er eliminert i konsernregnskapet. De fem danske selskapene vurderes som en integrert del av den norske virksomheten. Som følge av dette er postene i disse enhetenes regnskap vurdert som følger: a) pengeposter er vurdert til dagskurs b) eventuelle markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurdert etter markedsverdiprinsippeter er vurdert til dagskurs c) andre eiendeler og gjeld enn pengeposter og markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert etter generelle vurderingsregler Nærmere beskrivelse av de generelle vurderingsreglene fremkommer nedenfor. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Med leveringstidspunktet menes tidspunktet for overgang av det vesentligste av risiko og kontroll knyttet til det leverte. Tjenester, herunder salg av reise og godstransport, inntektsføres i takt med utførelsen. Eventuell andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser o.l. balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter - generelle vureringsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger NOK Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring fastsettes under hensyntagen til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Konsernets skip med tilhørende påkostninger o.a eies av de danske datterselskapene. Disse selskapene anses som en integrert del av den norske virksomheten. Dette innebærer at balanseført verdi av skip i de danske datterselskapene er beregnet med basis i historisk anskaffelseskost målt i NOK, fratrukket avskrivning, og eventuell nedskrivning. Nærmere informasjon om driftsmidlene fremgår av note 2. Periodisk vedlikehold av skip Skipene må kontinuerlig fremstilles for kontroll, som medfører årlig dokking/verkstedsopphold og klassifikasjon. Periodisk vedlikehold blir balanseført i forbindelse med dokking og avskrives frem til neste antatte dokking. Leasing En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Investering i tilknyttede selskap Tilknyttede selskaper og øvrige tilsvarende investeringer er vurdert etter kostmetoden i konsernregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene/andelene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for eventuell påregnelig ukurans. 10

12 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene og en generell vurdering. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer, terminkontrakter og eventuelle andre derivater vurdert som omløpsmidler) anses som handelsportefølje og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Urealisert gevinst/tap resultatføres under finansposter. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt, når sikringsbokføring ikke legges til grunn. Fra og med 2011 har man gått bort fra sikringsbokføring av langsiktig gjeld i Euro. Ytterligere informasjon fremgår av note 13 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel er beregnet med relevant skattesats. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret, samt ligningsmessig underskudd til fremføring som ut fra beste estimat forventes å komme til fremtidig anvendelse. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Ved bruk av den indirekte metoden rapporteres kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. 11

13 Note 1 Immaterielle eiendeler - Konsern Goodwill Travelserver AS Immaterielle eiendeler under SUM (ekskl utsatt tilvirkning skattefordel) Anskaffelseskost Tilgang Avgang gjennom året Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Sum kostnad avskrivninger og nedskrivninger Goodwill Travelserver Fjord Line AS ervervet 51% av aksjene i Travelserver AS med regnskapsmessig virkning Dette ble gjort gjennom et kapitalinnskudd/emisjon på MNOK 2. Bokført verdi av goodwill i selskapsregnskapet på investeringstidspunktet var TNOK 400. Gjenværende avskrivningstid for dette elementet var 4 år den , dvs gjenværende avskrivningstid er 2 år pr I tillegg ble det allokert merverdi - henført til goodwill - på TNOK 735 ved investeringen. Dette avskrives over 5 år fra og med Travelserver skal stå for utvikling og salg av Fjord Line sine pakkereiser, og oppkjøpet forventes dermed å bidra til økt salgsvolum og høyere marginer for Fjord Line. Oppkjøpsanalysen fra 2011 fremgår av note 17 Immaterielle eiendeler under tilvirkning Dette gjelder primært WEB-prosjekt og markedsprosjekter knyttet til skipene som etter planen skal leveres i Disse prosjektene er under tilvirkning pr og har ikke generert inntekter pr Dermed er ikke avskrivninger påbegynt her pr

14 Note 2 Varige driftsmidler - konsern (Tall i tabellen i TNOK) Varige driftsmidler (tall i TNOK) Bygninger og tomter Driftsløsøre, reservedelslager, påkostning skip o.a Skip under tilvirkning Skip (ekskl. dokking/ påkostning) Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Årets tilgang *) Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningstid år 1-10 år Ingen avskr. se beskr. nedenfor Avskrivningsplan Lineær Lineær i 2011 Lineær *) Av årets tilgang gjelder TNOK balanseført byggelånsrente Vedrørende bygninger og tomter Konsernet har i 2012 solgt en bygning i Egersund. Regnskapsmessig gevinst var TNOK 265. Av balanseført verdi bygninger og tomter pr på til sammen TNOK , utgjør terminalen i Egersund TNOK Denne terminalen er i 2013 solgt med regnskapsmessig gevinst på tilnærmet MNOK 0,8. Ombygging skip/balanseført docking og reservedelslager Posten "Driftsløsøre, reservedelslager og påkostning skip" består blant annet av innvendig ombygging av skip og balanseført dokking i de skipseiende selskapene. Balanseført verdi av dette er TNOK pr (TNOK pr ) Videre inngår reservedelslager med balanseført verdi på TNOK Avskrivning og balanseført verdi av skipene Fjord Line konsern eier to skip pr ; "MS Bergensfjord" og "HSC Fjord Cat". MS Bergensfjord: "MS Bergensfjord" avskrives lineært over 20 år, med skrapverdi MNOK 20. Årets avskrivning for dette skipet var TNOK Balanseført verdi for selve skipet pr er TNOK (TNOK pr ). HSC Fjord Cat: "HSC Fjord Cat" avskrives lineært over 15 år. Årets avskrivning for dette skipet var TNOK Balanseført verdi for selve skipet pr er TNOK (TNOK pr ). Finansiell lease I regnskapsposten "driftsløsøre, reservedelslager, påkostning skip o.a" inngår leasede eiendeler med en regnskapsmessig verdi på TNOK pr (TNOK 152 pr ). Dette består av driftsløsøre og inventar. Tilhørende leasingforpliktelse er TNOK pr (TNOK 143 pr ). Nedskrivningstest knyttet til konsernets to skip Det er foretatt nedskrivningstest knyttet til "HSC Fjord Cat" og "MS Bergensfjord". Disse to skipene - med tilhørende driftsutstyr, netto arbeidskapital o.a - vurderes som to ulike kontantgenererende enheter. Nedskrivningstesten er gjennomført på grunnlag av forventet fremtidig bruk av de to skipene og tilhørende nåverdi av estimert kontantstrøm. På grunnlag av gjennomført nedskrivningstest er det lagt til grunn at balanseførte verdier kan forsvares. Note 3 Leiekostnader - konsern Kostnadsført leie av ikke balanseførte driftsmidler (operasjonell lease) Driftsmiddel/Leieforhold Kostnadsført leie Kostnadsført leie Leie maskiner og driftsløsøre Leie lokaler *) Leie skip 0 0 *) Leiekostnad lokaler: For 2012 er det kostnadsført TNOK 628 i leiekostnad til selskap kontrollert av eiere (TNOK 556 i 2011). Leievilkårene er markedsmessige. Leiekostnadene er klassifisert som annen driftskostnad i resultatregnskapet. Styreformannen er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, som er Fjord Line AS' primære advokatforbindelse. Prisingen av advokattjenestene Wikborg Rein utfører for Fjord Line AS er på markedsmessige vilkår. Styreformannens styrehonorar faktureres av Wikborg Rein. 13

15 Note 4 Finansposter - konsern Andre finansinntekter og andre finanskostnader for 2012 og 2011 består av følgende: Andre finansinntekter Valutagevinst Endring/reversering urealisert tap valutatermin Relisert gevinst ved oppgjør av valutatermin Utbytte Øvrige finansinntekter Sum Andre finanskostnader Valutatap Tap ved realisasjon av aksjer Endring urealisert gevinst/tap aksjer Urealisert tap valutaterminer Nedskrivning aksjer/andeler 0 0 Øvrige finanskostnader 0 16 Sum Rentekostnader 2012 Når det gjelder konsernets rentekostnader for 2012, er TNOK av konsernets samlede brutto rentekostnad balanseført på skip under tilvirkning, se også note 2. Rentekostnaden for 2012, slik det fremgår av konsernets resultatregnskap, er dermed lik konsernets brutto rentekostnad fratrukket balanseført byggelånsrente. Note 5 Investeringer i aksjer/andeler - konsern Fjord Line AS kjøpte i 2010 aksjer for TNOK 50 i selskapet Visit Sørlandet AS. I 2011/2012 har det vært ingen tilgang eller avgang. Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er ikke foretatt nedskrivning av aksjeposten. Note 6 Varebeholdninger - konsern Drivstoff Varer for videresalg Annet, inklusiv veimerker 5 5 Sum varelager til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum bokført verdi av varelager Kostnader knyttet til drivstoff er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet. For 2012 utgjør dette TNOK (TNOK i 2011) Note 7 Kundefordringer - konsern Kundefordringer til pålydende Delkredereavsetning Kundefordringer Årets endring i delkredereavsetning Årets konstaterte tap på fordringer Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer Tap på fordringer inngår i posten andre driftskostnader i resultatregnskapet. Note 8 Andre kortsiktige fordringer - konsern Andre fordringer Refusjoner fra offentlige myndigheter, inkl tilgodehavende mva Forskuddsbetalte kostnader, inkl forsikring skip Fordring på kontraktsmotpart, jf note Opptjente dagbøter *) - se også note Øvrige fordringer **) - se også note Andre kortsiktige fordringer *) Leveringen av MS Stavangerfjord er forsinket fra Bergen Group Fosen sin side. Som en konsekvens av dette har Fjord Line en kontraktuell rett på dagbøter på MNOK 37,9 fra Bergen Group Fosen pr (TEUR 5 163). Dagbøtene vil bli fratrukket endelig oppgjør ved levering av skipet våren **) Øvrige fordringer pr bestod av netto betalte advokatutgifter o.a. knyttet til rettssak mot Kristiansand Havn. Fjord Line AS ble høsten 2008 utestengt fra Kristiansand Havn, et vedtak som ble kjent ugyldig av Kystverket våren Fjord Line AS fikk i 2010 tingrettens medhold i at utestengelsen medførte erstatningsansvar for Kristiansand Havn. Balanseført verdi på TNOK (jf ovenfor) fremkommer som følger: Balanseført verdi : Utbetalinger i 2011 knyttet til rettssaken: Utgifter i 2011 knyttet til rettssaken (balanseført) Balanseført verdi I januar 2013 inngikk Fjord Line AS og Kristiansand Havn rettsforlik knyttet til erstatningsutmåling vedrørende Kristiansand Havn sin utestengelse av Fjord Line fra havnen i Kristiansand Havn betalte i 2013 Fjord Line AS til sammen en erstatning på MNOK 45,6. På tidspunktet for regnskapsavleggelsen har Kristiansand Havn fullt ut betalt erstatningen til Fjord Line AS, og saken anses avsluttet. De nevnte MNOK 45,6 fratrukket Fjord Line AS' betalte utgifter o.a i 2013 knyttet til rettssaken utgjør balanseført verdi på TNOK

16 Note 9 Bundne midler - konsern Bundne betalingsmidler pr utgjør følgende: I de likvide midlene pr inngikk også et kontantdepot på MNOK 30 som var stillet som sikkerhet for Nordeas samlede engasjement i Fjord Line. Dette kontantdepotet er frigitt i Note 10 Egenkapital; årets endring - konsern (Tall i tabellen nedenfor er i TNOK) Årets endring i egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Minoritet/Ikkekontrollerende interesser Annen EK/ Udekket tap Majoritet Sum Egenkapital Kapitalnedsettelse registrert i Nedsettelse av overkursfond Emisjon gjennom motregning/gjeldskonvertering Emisjon gjennom kontantinnskudd Andre endringer direkte mot egenkapitalen, inkl valutaomregning Årsresultat Egenkapital Aksjekapitalen ble i ekstraordinær generalforsamling den nedsatt med NOK til NOK gjennom halvering av aksjenes pålydende. NOK ble anvendt til dekning av tap, mens NOK ble avsatt til Annen Egenkapital. Samtidig ble overkursfondet nedsatt til NOK 0, og nedsettelsesbeløpet er anvendt til dekning av udekket tap. Transaksjonen har ingen betydning for egenkapitalens størrelse. Transaksjonen ble registrert i Brønnøysundregisteret etter utløp av kreditorfrist i 2012, og er dermed først bokført i Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon - konsern Aksjekapitalen på NOK pr består av aksjer pålydende NOK 5. Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over største aksjonærene pr Eierandel Kontrari AS 48,2 % Kontrazi AS 16,3 % Camy Holding AS 10,0 % Westcap AS 7,5 % Skagen Vekst 3,6 % Bernt Mykjåland 2,9 % Øvrige, inklusiv egne aksjer *) 11,5 % Sum 100,0 % *) Fjord Line AS har pr til sammen 796 egne aksjer. Note 12 Skatt - konsern Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Oversikt over midlertidige forskjeller Kjøpt virksomhet Sum Endring Driftsmidler Fordringer Regnskapsmessige avsetninger o.a Gevinst/tapskonto Aksjer Sum Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt (-utsatt skattefordel) % av grunnlaget Balanseført utsatt skatt (-utsatt skattefordel) Ikke balanseført utsatt skattefordel ut fra 28% grunnlag Avstemming av regnskapsmessig skattekostnad % av regnskapsmessig resultat før skatt Endring av ikke balanseført utsatt skattefordel % av ikke skattepliktig inntekt utenlandske datterselskap m.v *) Andre permanente forskjeller (netto), herunder ulik skattesats mellom landene og regnskapsmessig tap aksjer Skattekostnad Spesifikasjon av regnskapsmessig skattekostnad Endring utsatt skattefordel Betalbar skatt Andre justeringer 0 29 Skattekostnad *) De danske skipseiende selskapene er omfattet av den danske lovgivningen knyttet til tonnasjebeskatning og har beregnet skattepliktig inntekt på grunnlag av dette. Videre sambeskattes de danske datterselskapene. Betalbar skatt pr for de danske datterselskapene er kr 0. Konsernets balanseførte utsatte skattefordel pr er i sin helhet henført til skatteposisjoner i morselskapet (Fjord Line AS) og det deleide datterselskapettravel Server AS Som det fremkommer ovenfor, er det pr balanseført 28% av 100% av grunnlaget for utsatt skattefordel. Konsernet nærmer seg oppstart av den vedtatte forretningsplanen, herunder to nye skip i drift fra og med Konsernets langsiktige prognoser tilsier at skatteposisjonene i Fjord Line AS og Travel Server AS vil bli utnyttet. Det vises til årsberetningen for ytterligere omtale. 15

17 Note 13 Gjeld - konsern (Tall i tabellen i TNOK) Langsiktig rentebærende gjeld pr Gjeld til kredittinstitusjoner/pantelån, se nedenfor for fordeling valuta Gjeld (i NOK) til eierne Gjeld knyttet til balanseførte leasingavtaler Sum langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld pr Gjeld til kredittinstitusjoner (kassekreditt) 0 0 Annen kortsiktig rentebærende gjeld, inklusiv gjeld til morselskapets eiere 0 0 Sum kortsiktig rentebærende gjeld Sum balanseført verdi av rentebærende gjeld Fjord Line AS hadde en ubenyttet kassekredittlimit på MNOK 24 pr Pr var det ingen ubenyttet kassekredittlimit, men etter balansedato er det inngått ny avtale med en limit på MNOK 25. Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner - fordeling på valuta pr (tall i 1.000) Valuta Pålydende valuta Valutakurs Balanseført verdi i NOK NOK , DKK , Euro , SUM Langsiktig rentebærende gjeld - fordeling på valuta pr (tall i 1.000) Valuta Pålydende valuta Valutakurs Balanseført verdi i NOK NOK , DKK , Euro , SUM Lånet i Euro er balanseført til dagskurs pr og , jf oppstillingen ovenfor. Valutagevinst knyttet til dette lånet utgjør tilnærmet MNOK 4,8 i Gevinsten er klassifisert som annen finansinntekt, jf note 4. Gjeld til morselskapets eiere pr Gjeld til Kontrari AS pr var MNOK 45. Lånet ble trukket opp i Rentekostnad på dette lånet utgjorde i 2012 til sammen TNOK 931. Lånet er innfridd i 2013 etter opptak av obligasjonslån/refinansiering og tilhørende styrking av likviditet i Ut fra status pr , med planlagt innfrielse av lånet i 2014, klassifiseres det som langsiktig i balansen pr Låneavtale og finansielle covenants I konsernets låneavtale er det krav om bokført egenkapitalandel pr , netto arbeidskapital pr og EBITDA-nivå for 2012 i forhold til langsiktig gjeld. For at konsernet skal være i brudd med låneavtalen på grunnlag av regnskapsmessige nøkkeltall, må forholdet være vesentlig og ikke reparerbart. Pr er konsernet ikke i brudd med låneavtalen. Konsernet ville heller ikke vært i brudd med låneavtalen dersom utsatt skattefordel ikke var balanseført Avdragsplan langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Sum avdrag Årlig avdrag Restlån pr Annen kortsiktig gjeld pr (tall i TNOK): Påløpne kostnader vedr.lønn/hyre o.l. (Danmark) Forskuddsbetaling fra kunder Påløpne renter Avsetninger for påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Note 14 Driftsinntekter - konsern Driftsinntekter fordelt på inntektsområder Billettinntekter Salgsinntekter o.a om bord Cargoinntekter Resultat knyttet til rettsforlik Kristiansand Havn - se note Resultatføring knyttet til opptjente dagbøter - se note Øvrige driftsinntekter Sum

18 Note 15 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. - konsern (Tall i tabellen nedenfor i TNOK) Lønnskostnader Lønninger, inkl bespisning mannskap o.a Arbeidsgiveravgift og andre offentlige lønnsrelaterte avgifter Opsjoner ansatte Pensjonskostnader o.a Balanseførte lønnskostnader (anlegg under utførelse) Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i løpet av regnskapsåret har vært 240 (223 i 2011) Ytelser til administrerende direktør og styret (tall i TNOK) Lønn administrerende direktør Annen godtgjørelse til administrerende direktør Godtgjørelse til styret Pensjoner Selskapet foretar en pensjonssparing på vegne av adm.dir. Markedsverdien av innskuddet var TNOK pr (TNOK pr ). Midlene kan adm.dir. innløse under spesifikke vilkår. Pr er det også knyttet pensjonsforpliktelse til to andre ledende ansatte i Fjord Line AS, i tillegg til adm.dir. Det er foretatt en avsetning på til sammen TNOK pr knyttet til disse tre personene (TNOK pr ). Avsetningen vedrørte bare adm.dir. Avsetningen er klassifisert som en langsiktig post. Opsjonsprogram Fjord Line har tildelt kjøpsopsjoner til konsernledelsen og andre ledende ansatte. Det ble i august 2010 tildelt opsjoner til adm.dir. og andre ledende ansatte. Adm.dir. har ved utgangen av 2012 til sammen opsjoner i selskapet. Opsjonene tildelt i 2010 kan innløses i perioden Innløsningspris er NOK 10 pr opsjon/aksje med tillegg av 5% pr år etter Opsjonenes samlede verdi ble ved tildeling beregnet til MNOK 3,2. Dette kostnadsføres som lønn over løpetiden, med egenkapital som motpost. For 2012 er kostnadsført beløp knyttet til opsjonsordningen TNOK 656 (TNOK 656 for 2011). Revisor Honorar til revisor fordeler seg på følgende tjenester (ekskl mva): Revisjonstjenester - konsernrevisor Revisjonstjenester andre revisorer Regnskapsmessig og skattemessig teknisk bistand konsernrevisor Regnskapsmessig og skattemessig bistand andre revisorer Attestasjonstjenester/avtalte kontrollhandlinger konsernrevisor Attestasjonstjenester/avtalte kontrollhandlinger andre revisorer 0 33 Sum honorar til revisor

19 Note 16 Investeringer/Markedsbaserte finansielle omløpsmidler - konsern Selskapets markedsbaserte aksjer var i sin helhet solgt pr Det har ikke vært nye kjøp/salg i 2012 Samlet tap knyttet til aksjerealisasjoner i 2011 var TNOK , som var fordelt mellom TNOK 806 i reversering av urealisert gevinst pr og TNOK i realisert tap i forhold til opprinnelig anskaffelseskost for aksjene. Selskapets beholdning av valutaterminkontrakter pr bestod av en salgskontrakt på MEUR 14, med levering i mars Terminkontrakten var balanseført til virkelig verdi pr , med verdiendring ført over resultatet, jf note 9. Virkelig verdi pr var minus TNOK 2 016, klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen pr Denne terminkontrakten ble i 2012 realisert med en gevinst på TNOK 980. Regnskapsmessig inntekt i 2012 knyttet til den nevnte valutaterminen er dermed TNOK (TNOK TNOK 980) Ytterligere informasjon knyttet til markedsbaserte finansielle omløpsmidler/investeringer fremgår av note 4. Note 17 Investering i deleid datterselskap. Oppkjøpsanalyse konsern Fjord Line AS ervervet 51% av aksjene i Travelserver AS med regnskapsmessig virkning Dette ble gjort gjennom et kapitalinnskudd/emisjon på MNOK 2. Bokførte verdier i Travelserver AS etter Fjord Line AS' kapitalinnskudd var som følger (tall i TNOK): Goodwill 400 Varige driftsmidler 428 Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Sum kortsiktig gjeld Bokført egenkapital (100%) Fjord Line AS' andel av bokført egenkapital Kostpris/innskudd fra Fjord Line AS: Ervervet eierandel av Fjord Line AS: 51 % Beregnet merverdi i Travelserver AS (100%) Merverdier henført til Fjord Line AS' eierandel: 735 Merverdiene henført til Fjord Line AS' eierandel (TNOK 735 på oppkjøpstidspunktet) er klassifisert som goodwill pr og Disse merverdiene avskrives over 5 år. Ytterligere informasjon vedrørende avskrivning av goodwill fremgår av note 1. Minoritetenes andel ev egenkapital ved oppkjøp

20 Note 18 Inngått avtale knyttet til drifting av tax free-virksomheten om bord på skipene - konsern Den 31. august 2011 inngikk Fjord Line AS en samarbeidsavtale hvor drifting av tax free-virksomheten om bord på de to nye skipene ble outsourcet til kontraktsmotparten. Skipene skal etter planen leveres våren 2013 og høsten Ytterligere informasjon om de to nye skipene fremgår i årsberetningen og i note 2. I henhold til avtalen skal Fjord Line AS motta en provisjon basert på omsetningen o.a etter at driftingen av tax-free virksomheten har startet. Avtalen gjelder en tidsperiode på 5 år fra levering av siste skip. Etter planen er levering av skipene som nevnt i I tillegg mottok Fjord Line AS i henhold til avtalen et vederlag på MNOK 50 den Når det gjelder sistnevnte element (MNOK 50) ble salgstransaksjonen ansett å ha funnet sted 31. august Dermed ble det pr balanseført en kortsiktig fordring på MNOK 50 som eiendel, i tillegg til gjeld/uopptjent inntekt på MNOK 50, se også note 8. Fordringen på MNOK 50 til Fjord Line AS ble i tråd med avtalen innfridd den Inntekten knyttet til den nevnte betaling resultatføres hos Fjord Line AS når den opptjenes, dvs over avtalens løpetid, sannsynligvis frem til Siden avtalen ikke har startet pr (jf planlagt levering av siste skip i 2013), har ikke Fjord Line inntektsført noe av denne betalingen verken i 2011-regnskapet eller i 2012-regnskapet. Det ble balanseført en langsiktig gjeld/uopptjent inntekt pr på MNOK 50. Beløpets hovedstol skal tilbakebetales tidsmessig pro rata dersom skipet/skipene ikke leveres, blir solgt eller Fjord Line bryter sin del av avtalen før femårsperioden er ute. Note 19 Forsinkelse levering skip og regnskapsføring av dagbøter - konsern (Tall i oppstillingen i TNOK) Leveringen av skipet "MS Stavangerfjord" er forsinket fra Bergen Group Fosen sin side. Som en konsekvens av dette har Fjord Line en kontraktuell rett på dagbøter på MNOK 37,9 fra Bergen Group Fosen pr (TEUR 5 163). Dagbøtene vil bli fratrukket endelig oppgjør ved levering av skipet våren Av samlet beløp på MNOK 37,9 er MNOK 31,7 inntektsført, mens MNOK 6,2 er ført som redusert anskafelseskost på skip under tilvirkning, jf oppstilling nedenfor. Dagbøtene betraktes som en kompensasjon for estimert tapt fortjeneste i forsinkelsesperioden. Aktiverte merutgifter i forsinkelsesperioden knyttet til den opprinnelig planlagte leveransen er beregnet til MNOK 6,2. Inntektsført beløp i 2012 er redusert med dette, jf oppstillingen nedenfor. Balanseført fordring på verftet pr : jf note 8 Reduksjon kostpris/tilgang skip under tilvirkning Inntektsført jf note 14 Note 20 Hendelser etter balansedagen - konsern Fjord Line AS har i etterkant av balansedato inngått rettsforlik med Kristiansand Havn vedrørende Kristiansand Havn sin utestengelse av selskapet fra havnen i 2009, se også note 8 angående dette forholdet. I januar 2013 inngikk Fjord Line AS og Kristiansand Havn rettsforlik knyttet til erstatningsutmåling hvor Kristiansand Havn forpliktet seg til å betale Fjord Line AS til sammen TNOK Resultateffekten i 2012 fremkommer nedenfor (tall i TNOK), klassifisert som andre driftsinntekter i resultatregnskapet 2012, se også note 8: Erstatning fra Kristiansand Havn Balanseført verdi av utgifter knyttet til rettssaken Påløpte utgifter m.v for Fjord Line AS knyttet til rettssaken etter Resultateffekt, inntektsført i 2012, klassifisert som andre driftsinntekter

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer