FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012"

Transkript

1 FJORD LINE AS ÅRSBERETNING 2012

2 FJORD LINE AS STYRETS ÅRSBERETNING 2012 For Fjord Line var 2012 et år med tilfredsstillende drift på rederiets to fergeruter. Selskapet gjennomfører betydelige investeringer for å styrke konkurransekraften i cruisefergemarkedet mellom Norge og EU for å gi reisende og transportører et kvalitativt bedre tilbud. Virksomhetens art og tilholdssted Fjord Line AS ("Fjord Line") driver fergetrafikk med ruter mellom Norge og Danmark. Selskapet har hovedkontor i Egersund, og kontorer i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Hirtshals (Danmark). Fjord Line driver rute mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals (Vestlandslinjen) med MS Bergensfjord, og rute mellom Kristiansand og Hirtshals (Fjord Line Express) med HSC Fjord Cat. I 2012 har Fjord Line fraktet ca passasjerer, biler og trailere mellom Norge og Danmark. Driften har vært stabil og god, og det har ikke vært noen kanselleringer av tekniske årsaker. Fjord Line har to nye og moderne cruiseferger under bygging ved Bergen Group Fosen. Cruisefergene skal i 2013 settes inn på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Hirtshals-Langesund og vil bidra sterkt til å heve kvaliteten på reiseopplevelsen Fjord Line tilbyr. Når begge cruisefergene er satt i drift, vil Fjord Line kunne tilby daglige avganger til faste tider gjennom hele året fra forannevnte destinasjoner. Oppfølging av byggeprosjektet har krevd mye av selskapets organisasjon i Tonnasje Fjord Line eier og driver skipene MS Bergensfjord og HSC Fjord Cat som begge seiler under dansk flagg. MS Bergensfjord ble bygget i 1993 og betjener Vestlandslinjen hele året. Den hurtiggående katamaranen HSC Fjord Cat ble bygget i 1998 og betjener ruten mellom Kristiansand og Hirtshals i sommersesongen. De to nye cruisefergene som er under bygging ved Bergen Group Fosen har fått navnene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord. Disse skal utstyres med drivstoffeffektive single LNG-motorer, og utslipp av miljøskadelige stoffer til luft og vann vil være minimale. Fremdriften av skipene vil kun baseres på LNG (flytende naturgass) og Fjord Line blir det første rederiet i verden som driver utenriks passasjerferger med single LNG-motorer. Gjennom avtale med Rolls-Royce Marine har Fjord Line fått tilgang til et avansert propellsystem som optimaliserer de nye skipenes fremdrift med lavt forbruk av drivstoff og uten tap av manøvreringsevne. Med bunnstoffprodusenten Hempel er det gjort avtale om behandling av bunn og kjøl med et bunnstoff som både er hardt og gir god fremdrift og som ikke medfører negative miljøeffekter. Modeller av cruisefergene er dessuten blitt testet for påvirkning av bølger og vind ved MARINTEK med meget gode resultater. Etter de nye cruisefergene settes i drift vil Fjord Line fortsatt tilby sommerseilinger mellom Kristiansand og Hirtshals med HSC Fjord Cat. Videre planlegges det en ny rute mellom Sandefjord og Strømstad i 2014 som skal betjenes av dagens MS Bergensfjord. For å tilpasses den nye ruten vil MS Bergensfjord, når det tas ut av trafikk på dagens Vestlandslinje, gjennomgå en vesentlig ombygging, oppgradering og navneskifte. 1

3 Fortsatt drift Regnskapet for 2012 er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger blant annet konsernets budsjett for 2013, langsiktige prognoser, samt kapitalsituasjonen etter refinansiering som konsernet har gjennomført de siste år. Helse, Miljø og Sikkerhet Fjord Line legger stor vekt på at selskapet og konsernet til enhver tid drives i samsvar med gjeldende regelverk nasjonalt og internasjonalt. Fjord Line har ikke hatt ulykker med personskader av betydning i Selskapet driver en virksomhet som i utgangspunktet medfører forurensning av det ytre miljø. Selskapet forholder seg til gjeldende lover og regler på området, og ønsker å minimalisere forurensing blant annet gjennom tiltak som reduserer utslipp av NOx. Fjord Line har ikke hatt ukontrollerte utslipp til luft eller sjø i Sjø- og landansatte gjennomfører regelmessige sikkerhets- og beredskapsøvelser som inkluderer livbåt- og evakueringsøvelser, og det gjennomføres regelmessige funksjonstester av redningsutstyr om bord på skipene. De to nye cruisefergene vil bli levert med svært miljøvennlige og drivstoffeffektive løsninger. Et viktig fokusområde for Fjord Line er å øke tilfredsheten blant de reisende. De ansatte har gjennomgått et «JA»-service-program basert på selskapets verdier: Handlekraft, Ansvar, Respekt og Engasjement. Arbeidsmiljøet i konsernet oppfattes som godt, og sykefraværet er lavt. Redegjørelse for årsregnskapet Resultat Konsernet har en god underliggende drift, og det hadde et driftsresultat på 24,2 mill. NOK i 2012, mot et underskudd på 13,1 mill. NOK i Fjord Line har i perioden oktober 2008 til februar 2013 vært involvert i en tvist med Kristiansand kommune v/ Kristiansand Havn ("KH"). Bakgrunnen for tvisten var at KH på et uhjemlet grunnlag fattet vedtak om ikke å tildele seilingstillatelse for Fjord Line Express Linjen for Vedtaket ble opphevet av Kystverket i 2009, men forholdet medførte likevel at Fjord Line ble utestengt fra havnen hele 2009-sesongen. Fjord Line har gjennom to rettsrunder, i henholdsvis 2010 og 2011, fått fastslått at KH er erstatningspliktig for tapet Fjord Line ble påført som følge av ulovlige og uhjemlede vedtak. I februar 2013 ble det inngått et rettsforlik som innebar at KH har betalt erstatning til Fjord Line på til sammen 45,6 mill. NOK. I tillegg har KH tidligere betalt erstatning til Fjord Line på 5,5 mill. NOK for sakskostnader for ovennevnte rettsrunder. Effekten av forliket på 45,6 mill. NOK er regnskapsført i 2012 og har gitt en regnskapsmessig gevinst på 26,2 mill. NOK. Konsernet hadde i 2012 driftsinntekter på 360,4 mill. NOK, mot tilsvarende inntekter på 319,4 mill. NOK i Økningen er påvirket av inntektsføring av dagbøter fra Bergen Group Fosen som følge av forsinket leveranse av de nye cruisefergene. Fjord Line (morselskapet) har tilsvarende økt inntektene fra 314,6 mill. NOK i 2011 til 324,3 mill. NOK i

4 Konsernets resultat før skatt utgjør et overskudd på 30,4 mill. NOK i 2012, mot et underskudd på 32,5 mill. NOK i I 2011 var resultatet påvirket av et tap på aksjeinvesteringer på 19 mill. NOK. Fjord Lines (morselskapet) resultat før skatt utgjorde et underskudd på 2,8 mill. NOK i 2012, mens selskapet hadde et tilsvarende underskudd på 31,1 mill. NOK i Estimatendring Utsatt Skattefordel Av forsiktighetshensyn har Fjord Line tidligere balanseført 28 % av 50 % av grunnlag for utsatt skattefordel. Konsernet forventer en betydelig økt lønnsomhet etter at ny tonnasje settes i drift i 2013, og styret har på denne bakgrunn besluttet å balanseføre 28 % av 100 % av utsatt skattefordel med virkning fra Effekten av estimatendringen utgjør ca. 62,9 mill. NOK som er resultatført mot skattekostnad på ordinært resultat for både konsernet og morselskapet. Balanse og Finansiering Konsernets totalbalanse per er 984,5 mill. NOK mot 722,0 mill. NOK per Tilsvarende er morselskapets totalbalanse 944,9 mill. NOK per mot 705,3 mill. NOK pr Konsernets egenkapital utgjør 704,9 mill. NOK per , mot en egenkapital på 475 mill. NOK pr Konsernets egenkapitalandel er dermed 71,6 %. Fjord Lines (morselskapet) egenkapital utgjør 652 mill. NOK per , mot en egenkapital på 456,7 mill. NOK pr Selskapet har i løpet av 2012 gjennomført en emisjon på 133,1 mill. NOK som har bidratt til en styrking av egenkapitalen. Videre har konsernet etter balansedato tatt opp et 3-årig usikret obligasjonslån på 150 mill. NOK som sikrer en god likviditetssituasjon. Eierforhold Konsernets største eiere per er følgende: Kontrari AS: 48,2 % Kontrazi AS: 16,3 % Camy Holding : 10,0 % Westcap AS: 7,5 % Skagen Vekst: 3,6 % Bernt Mykjåland: 2,9 % Øvrige: 11,5 % Likestilling Konsernet hadde 257 ansatte per , hvorav 99 kvinner. Av konsernets ledelse på 29 ansatte er syv kvinner. Styret i Fjord Line består av fem menn. Fjord Line (morselskapet) hadde ved årsskiftet 70 ansatte, hvorav 35 kvinner. Styret i Fjord Line har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn på likestilling, men konsernet vil ha kontinuerlig fokus på dette temaet. 3

5 Utsiktene fremover Levering og implementering av ny tonnasje på Vestlandslinjen og mellom Langesund og Hirtshals, samt opprettelsen av en ny rute mellom Sandefjord og Strømstad, vil prege selskapets virksomhet fremover. Viktige stikkord i denne sammenheng blir regularitet og frekvens. Daglige seilinger til samme tid i alle havner er enkelt å huske og øker graden av service mot transport- og cargokunder. Dette gir driftskostnadsfordeler både for kunder og for Fjord Line. Med vesentlig større kapasitet, og med daglige avganger fra havner, som alle har sentral og attraktiv beliggenhet, forventes betydelig økning i cargovolumet. Til grunn for denne vurderingen ligger også at godstransport sjøveien er langt mer miljøvennlig enn andre transportveier. Det antas at avgiftsregimet i stadig økende grad vil hensynta dette. Fjord Line vil også videreføre satsingen på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals og vurderer fortløpende ytterligere ekspansjon og etablering av nye ruter. Det er styrets oppfatning at Fjord Line gjennom den offensive satsingen vil utvikle et svært konkurransedyktig og fremtidsrettet konsept til glede både for våre kunder og våre eiere. Det faktum at nybyggene i fremtiden vil kunne betjene to ruter med daglige avganger gjør at Fjord Line vil oppnå en meget kostnadseffektiv drift. Styret forventer på denne bakgrunn en betydelig forbedring av lønnsomheten i konsernet etter innfasing av de nye skipene. Finansiell risiko Konsernet har per rentebærende gjeld på 151,8 mill. NOK. Av dette utgjør lån i EUR/DKK motverdien av 101,6 mill. NOK. Konsernet er dermed eksponert for renteendringer og valutarisiko på disse lånene. Risikoen er imidlertid delvis eliminert gjennom at Fjord Line (morselskapet) har inntekter i EUR. Morselskapets rentebærende gjeld utgjør ved årsskiftet 127,8 mill. NOK. Konsernet er videre i en viss grad utsatt for valutarisiko gjennom at både innkjøp og inntekter foregår så vel i EUR, NOK og DKK. Videre er konsernet eksponert for svingninger i dollarkursen gjennom innkjøp av bunkers. Konsernet er også eksponert for generelle svingninger i bunkersprisene. Konsernet har fokus på disse problemstillingene. Disponering av årets resultat Morselskapet fikk i 2012 et overskudd på 61,9 mill. NOK etter skatt, og styret foreslår at dette i sin helhet overføres til konto for annen egenkapital. Morselskapets egenkapital utgjør etter dette 652,0 mill. NOK. 4

6 Egersund, 24. april 2013 Peter Frølich styreleder Ingvald Fardal styremedlem/adm.direktør Bjørn Erik Bjørnsen styremedlem Frode Teigen styremedlem Ole K. Teigen styremedlem 5

7 Fjord Line - Regnskap Resultatregnskap Morselskap Morselskap Note (1.000 NOK) Note Konsern Konsern Driftsinntekter: Salgsinntekter , 20 Andre driftsinntekter 2, 19, Sum driftsinntekter Driftskostnader: Varekost Lønnskostnader , 2 Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 1, 2, , 6, 7, 17 Andre driftskostnader 3, 6, 7, Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter: Renteinntekter Nedskrivning aksjer i datterselskap , 11 Inntekt investering i datterselskap Konsernintern garantikostnad , 16, 18 Andre finansinntekter 4, 13, Rentekostnader 2, 4, , 18 Andre finanskostnader 4, Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat etter skatt Årsresultat Resultatfordeling konsern: Majoritetenes resultatandel Ikke-kontrollerende interessers resultatandel Sum Disponering av resultatet (morselskapet) Overføring annen egenkapital 6

8 Fjord Line - Balanse pr 31. desember (1.000 NOK) Morselskap Morselskap Note EIENDELER Note Konsern Konsern Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Goodwill 1, Immaterielle eiendeler under tilvirkning Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Skip Bygg/tomter og skip under tilvirkning Maskiner, utstyr, påkostninger o.a Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Finansielle fordringer Øvrige investeringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Konsernmellomværende , 19 Andre kortsiktige fordringer 8, Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Andre finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Fjord Line - Balanse pr 31. desember (1.000 NOK) Mor Mor EGENKAPITAL OG GJELD Note Konsern Konsern EGENKAPITAL Innskutt egenkapital , 13 Aksjekapital 10, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital/udekket tap Ikke-kontrollerende interesser 10, Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld/langsiktige avsetninger 0 0 Leasinggjeld 2, Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Uopptjent inntekt Langsiktig gjeld til eier Pensjonsforpliktelse Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Valutaterminer Konsernmellomværende Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Egersund 24. april 2013 Peter Frølich Styrets Formann Bjørn Erik Bjørnsen Styremedlem Frode Teigen Styremedlem Ole Teigen Styremedlem Ingvald Fardal Styremedlem/Administrerende Direktør 8

10 Kontantstrømoppstilling - morselskap (NOK 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler, immaterielle eiendeler og anleggsaksjer 0 0 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter, inklusiv mellomværend Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler/immaterielle eiendeler Investering i datterselskap m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av rentebærende gjeld Nedbetaling av rentebærende gjeld, inkl valutaeffekter Innbetaling ved emisjon (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende Kontantstrømoppstilling - konsern (NOK 1.000) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp og tilvirkning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Kontanteffekt ved investering i datterselskap 0 93 Øvrige utbetalinger ved langsiktige investeringer/kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av rentebærende gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig rentebærende gjeld Endring i kortsiktig gjeld til kredittinsitusjoner 0 0 Kontantinnbetaling ved emisjon (netto) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt Bankinnskudd, kontanter og lignende

11 Regnskapsprinsipper - Fjord Line konsern Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskap Konsernregnskapet inkluderer morselskapet Fjord Line AS og datterselskapene Travelserver AS, Fjord Line GmbH (Tyskland), Fjord Line Danmark A/S, Fjord Skibsholding I A/S, Fjord Skibsholding II A/S, Fjord Skibsholding III A/S og Fjord Skibsholding IV A/S. De fem sistnevnte selskapene er hjemmehørende i Danmark. Det norske datterselskapet Travelserver AS er et deleid datterselskap, med 51% eierandel. De øvrige datterselskapene er heleide. Interne transaksjoner, mellomværende og lignende er eliminert i konsernregnskapet. De fem danske selskapene vurderes som en integrert del av den norske virksomheten. Som følge av dette er postene i disse enhetenes regnskap vurdert som følger: a) pengeposter er vurdert til dagskurs b) eventuelle markedsbaserte finansielle omløpsmidler vurdert etter markedsverdiprinsippeter er vurdert til dagskurs c) andre eiendeler og gjeld enn pengeposter og markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert etter generelle vurderingsregler Nærmere beskrivelse av de generelle vurderingsreglene fremkommer nedenfor. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Med leveringstidspunktet menes tidspunktet for overgang av det vesentligste av risiko og kontroll knyttet til det leverte. Tjenester, herunder salg av reise og godstransport, inntektsføres i takt med utførelsen. Eventuell andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser o.l. balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter - generelle vureringsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld i norske kroner balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Immaterielle eiendeler Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning det er ansett som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og man har kommet frem til en pålitelig måling av anskaffelseskost for eiendelen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger NOK Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring fastsettes under hensyntagen til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Konsernets skip med tilhørende påkostninger o.a eies av de danske datterselskapene. Disse selskapene anses som en integrert del av den norske virksomheten. Dette innebærer at balanseført verdi av skip i de danske datterselskapene er beregnet med basis i historisk anskaffelseskost målt i NOK, fratrukket avskrivning, og eventuell nedskrivning. Nærmere informasjon om driftsmidlene fremgår av note 2. Periodisk vedlikehold av skip Skipene må kontinuerlig fremstilles for kontroll, som medfører årlig dokking/verkstedsopphold og klassifikasjon. Periodisk vedlikehold blir balanseført i forbindelse med dokking og avskrives frem til neste antatte dokking. Leasing En leieavtale klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med den enkelte avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing aktiveres i balansen til verdien av vederlaget i leieavtalen og avskrives som varige driftsmidler. Avdragsdelen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. For avtaler som klassifiseres som operasjonell behandles leiebetalingene som en driftskostnad som fordeles systematisk over hele leieperioden. Investering i tilknyttede selskap Tilknyttede selskaper og øvrige tilsvarende investeringer er vurdert etter kostmetoden i konsernregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene/andelene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for eventuell påregnelig ukurans. 10

12 Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene og en generell vurdering. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer, terminkontrakter og eventuelle andre derivater vurdert som omløpsmidler) anses som handelsportefølje og vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Urealisert gevinst/tap resultatføres under finansposter. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt, når sikringsbokføring ikke legges til grunn. Fra og med 2011 har man gått bort fra sikringsbokføring av langsiktig gjeld i Euro. Ytterligere informasjon fremgår av note 13 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel er beregnet med relevant skattesats. Utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret, samt ligningsmessig underskudd til fremføring som ut fra beste estimat forventes å komme til fremtidig anvendelse. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Ved bruk av den indirekte metoden rapporteres kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktiviteter, mens det regnskapsmessige resultat avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. 11

13 Note 1 Immaterielle eiendeler - Konsern Goodwill Travelserver AS Immaterielle eiendeler under SUM (ekskl utsatt tilvirkning skattefordel) Anskaffelseskost Tilgang Avgang gjennom året Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Sum kostnad avskrivninger og nedskrivninger Goodwill Travelserver Fjord Line AS ervervet 51% av aksjene i Travelserver AS med regnskapsmessig virkning Dette ble gjort gjennom et kapitalinnskudd/emisjon på MNOK 2. Bokført verdi av goodwill i selskapsregnskapet på investeringstidspunktet var TNOK 400. Gjenværende avskrivningstid for dette elementet var 4 år den , dvs gjenværende avskrivningstid er 2 år pr I tillegg ble det allokert merverdi - henført til goodwill - på TNOK 735 ved investeringen. Dette avskrives over 5 år fra og med Travelserver skal stå for utvikling og salg av Fjord Line sine pakkereiser, og oppkjøpet forventes dermed å bidra til økt salgsvolum og høyere marginer for Fjord Line. Oppkjøpsanalysen fra 2011 fremgår av note 17 Immaterielle eiendeler under tilvirkning Dette gjelder primært WEB-prosjekt og markedsprosjekter knyttet til skipene som etter planen skal leveres i Disse prosjektene er under tilvirkning pr og har ikke generert inntekter pr Dermed er ikke avskrivninger påbegynt her pr

14 Note 2 Varige driftsmidler - konsern (Tall i tabellen i TNOK) Varige driftsmidler (tall i TNOK) Bygninger og tomter Driftsløsøre, reservedelslager, påkostning skip o.a Skip under tilvirkning Skip (ekskl. dokking/ påkostning) Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Årets tilgang *) Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningstid år 1-10 år Ingen avskr. se beskr. nedenfor Avskrivningsplan Lineær Lineær i 2011 Lineær *) Av årets tilgang gjelder TNOK balanseført byggelånsrente Vedrørende bygninger og tomter Konsernet har i 2012 solgt en bygning i Egersund. Regnskapsmessig gevinst var TNOK 265. Av balanseført verdi bygninger og tomter pr på til sammen TNOK , utgjør terminalen i Egersund TNOK Denne terminalen er i 2013 solgt med regnskapsmessig gevinst på tilnærmet MNOK 0,8. Ombygging skip/balanseført docking og reservedelslager Posten "Driftsløsøre, reservedelslager og påkostning skip" består blant annet av innvendig ombygging av skip og balanseført dokking i de skipseiende selskapene. Balanseført verdi av dette er TNOK pr (TNOK pr ) Videre inngår reservedelslager med balanseført verdi på TNOK Avskrivning og balanseført verdi av skipene Fjord Line konsern eier to skip pr ; "MS Bergensfjord" og "HSC Fjord Cat". MS Bergensfjord: "MS Bergensfjord" avskrives lineært over 20 år, med skrapverdi MNOK 20. Årets avskrivning for dette skipet var TNOK Balanseført verdi for selve skipet pr er TNOK (TNOK pr ). HSC Fjord Cat: "HSC Fjord Cat" avskrives lineært over 15 år. Årets avskrivning for dette skipet var TNOK Balanseført verdi for selve skipet pr er TNOK (TNOK pr ). Finansiell lease I regnskapsposten "driftsløsøre, reservedelslager, påkostning skip o.a" inngår leasede eiendeler med en regnskapsmessig verdi på TNOK pr (TNOK 152 pr ). Dette består av driftsløsøre og inventar. Tilhørende leasingforpliktelse er TNOK pr (TNOK 143 pr ). Nedskrivningstest knyttet til konsernets to skip Det er foretatt nedskrivningstest knyttet til "HSC Fjord Cat" og "MS Bergensfjord". Disse to skipene - med tilhørende driftsutstyr, netto arbeidskapital o.a - vurderes som to ulike kontantgenererende enheter. Nedskrivningstesten er gjennomført på grunnlag av forventet fremtidig bruk av de to skipene og tilhørende nåverdi av estimert kontantstrøm. På grunnlag av gjennomført nedskrivningstest er det lagt til grunn at balanseførte verdier kan forsvares. Note 3 Leiekostnader - konsern Kostnadsført leie av ikke balanseførte driftsmidler (operasjonell lease) Driftsmiddel/Leieforhold Kostnadsført leie Kostnadsført leie Leie maskiner og driftsløsøre Leie lokaler *) Leie skip 0 0 *) Leiekostnad lokaler: For 2012 er det kostnadsført TNOK 628 i leiekostnad til selskap kontrollert av eiere (TNOK 556 i 2011). Leievilkårene er markedsmessige. Leiekostnadene er klassifisert som annen driftskostnad i resultatregnskapet. Styreformannen er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, som er Fjord Line AS' primære advokatforbindelse. Prisingen av advokattjenestene Wikborg Rein utfører for Fjord Line AS er på markedsmessige vilkår. Styreformannens styrehonorar faktureres av Wikborg Rein. 13

15 Note 4 Finansposter - konsern Andre finansinntekter og andre finanskostnader for 2012 og 2011 består av følgende: Andre finansinntekter Valutagevinst Endring/reversering urealisert tap valutatermin Relisert gevinst ved oppgjør av valutatermin Utbytte Øvrige finansinntekter Sum Andre finanskostnader Valutatap Tap ved realisasjon av aksjer Endring urealisert gevinst/tap aksjer Urealisert tap valutaterminer Nedskrivning aksjer/andeler 0 0 Øvrige finanskostnader 0 16 Sum Rentekostnader 2012 Når det gjelder konsernets rentekostnader for 2012, er TNOK av konsernets samlede brutto rentekostnad balanseført på skip under tilvirkning, se også note 2. Rentekostnaden for 2012, slik det fremgår av konsernets resultatregnskap, er dermed lik konsernets brutto rentekostnad fratrukket balanseført byggelånsrente. Note 5 Investeringer i aksjer/andeler - konsern Fjord Line AS kjøpte i 2010 aksjer for TNOK 50 i selskapet Visit Sørlandet AS. I 2011/2012 har det vært ingen tilgang eller avgang. Investeringen er ført etter kostmetoden. Det er ikke foretatt nedskrivning av aksjeposten. Note 6 Varebeholdninger - konsern Drivstoff Varer for videresalg Annet, inklusiv veimerker 5 5 Sum varelager til anskaffelseskost Nedskrivning for ukurans Sum bokført verdi av varelager Kostnader knyttet til drivstoff er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet. For 2012 utgjør dette TNOK (TNOK i 2011) Note 7 Kundefordringer - konsern Kundefordringer til pålydende Delkredereavsetning Kundefordringer Årets endring i delkredereavsetning Årets konstaterte tap på fordringer Innkommet på tidligere avskrevne fordringer Tap på fordringer Tap på fordringer inngår i posten andre driftskostnader i resultatregnskapet. Note 8 Andre kortsiktige fordringer - konsern Andre fordringer Refusjoner fra offentlige myndigheter, inkl tilgodehavende mva Forskuddsbetalte kostnader, inkl forsikring skip Fordring på kontraktsmotpart, jf note Opptjente dagbøter *) - se også note Øvrige fordringer **) - se også note Andre kortsiktige fordringer *) Leveringen av MS Stavangerfjord er forsinket fra Bergen Group Fosen sin side. Som en konsekvens av dette har Fjord Line en kontraktuell rett på dagbøter på MNOK 37,9 fra Bergen Group Fosen pr (TEUR 5 163). Dagbøtene vil bli fratrukket endelig oppgjør ved levering av skipet våren **) Øvrige fordringer pr bestod av netto betalte advokatutgifter o.a. knyttet til rettssak mot Kristiansand Havn. Fjord Line AS ble høsten 2008 utestengt fra Kristiansand Havn, et vedtak som ble kjent ugyldig av Kystverket våren Fjord Line AS fikk i 2010 tingrettens medhold i at utestengelsen medførte erstatningsansvar for Kristiansand Havn. Balanseført verdi på TNOK (jf ovenfor) fremkommer som følger: Balanseført verdi : Utbetalinger i 2011 knyttet til rettssaken: Utgifter i 2011 knyttet til rettssaken (balanseført) Balanseført verdi I januar 2013 inngikk Fjord Line AS og Kristiansand Havn rettsforlik knyttet til erstatningsutmåling vedrørende Kristiansand Havn sin utestengelse av Fjord Line fra havnen i Kristiansand Havn betalte i 2013 Fjord Line AS til sammen en erstatning på MNOK 45,6. På tidspunktet for regnskapsavleggelsen har Kristiansand Havn fullt ut betalt erstatningen til Fjord Line AS, og saken anses avsluttet. De nevnte MNOK 45,6 fratrukket Fjord Line AS' betalte utgifter o.a i 2013 knyttet til rettssaken utgjør balanseført verdi på TNOK

16 Note 9 Bundne midler - konsern Bundne betalingsmidler pr utgjør følgende: I de likvide midlene pr inngikk også et kontantdepot på MNOK 30 som var stillet som sikkerhet for Nordeas samlede engasjement i Fjord Line. Dette kontantdepotet er frigitt i Note 10 Egenkapital; årets endring - konsern (Tall i tabellen nedenfor er i TNOK) Årets endring i egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Minoritet/Ikkekontrollerende interesser Annen EK/ Udekket tap Majoritet Sum Egenkapital Kapitalnedsettelse registrert i Nedsettelse av overkursfond Emisjon gjennom motregning/gjeldskonvertering Emisjon gjennom kontantinnskudd Andre endringer direkte mot egenkapitalen, inkl valutaomregning Årsresultat Egenkapital Aksjekapitalen ble i ekstraordinær generalforsamling den nedsatt med NOK til NOK gjennom halvering av aksjenes pålydende. NOK ble anvendt til dekning av tap, mens NOK ble avsatt til Annen Egenkapital. Samtidig ble overkursfondet nedsatt til NOK 0, og nedsettelsesbeløpet er anvendt til dekning av udekket tap. Transaksjonen har ingen betydning for egenkapitalens størrelse. Transaksjonen ble registrert i Brønnøysundregisteret etter utløp av kreditorfrist i 2012, og er dermed først bokført i Note 11 Aksjekapital og aksjonærinformasjon - konsern Aksjekapitalen på NOK pr består av aksjer pålydende NOK 5. Alle aksjer har like rettigheter. Oversikt over største aksjonærene pr Eierandel Kontrari AS 48,2 % Kontrazi AS 16,3 % Camy Holding AS 10,0 % Westcap AS 7,5 % Skagen Vekst 3,6 % Bernt Mykjåland 2,9 % Øvrige, inklusiv egne aksjer *) 11,5 % Sum 100,0 % *) Fjord Line AS har pr til sammen 796 egne aksjer. Note 12 Skatt - konsern Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Oversikt over midlertidige forskjeller Kjøpt virksomhet Sum Endring Driftsmidler Fordringer Regnskapsmessige avsetninger o.a Gevinst/tapskonto Aksjer Sum Fremførbart underskudd Grunnlag utsatt skatt (-utsatt skattefordel) % av grunnlaget Balanseført utsatt skatt (-utsatt skattefordel) Ikke balanseført utsatt skattefordel ut fra 28% grunnlag Avstemming av regnskapsmessig skattekostnad % av regnskapsmessig resultat før skatt Endring av ikke balanseført utsatt skattefordel % av ikke skattepliktig inntekt utenlandske datterselskap m.v *) Andre permanente forskjeller (netto), herunder ulik skattesats mellom landene og regnskapsmessig tap aksjer Skattekostnad Spesifikasjon av regnskapsmessig skattekostnad Endring utsatt skattefordel Betalbar skatt Andre justeringer 0 29 Skattekostnad *) De danske skipseiende selskapene er omfattet av den danske lovgivningen knyttet til tonnasjebeskatning og har beregnet skattepliktig inntekt på grunnlag av dette. Videre sambeskattes de danske datterselskapene. Betalbar skatt pr for de danske datterselskapene er kr 0. Konsernets balanseførte utsatte skattefordel pr er i sin helhet henført til skatteposisjoner i morselskapet (Fjord Line AS) og det deleide datterselskapettravel Server AS Som det fremkommer ovenfor, er det pr balanseført 28% av 100% av grunnlaget for utsatt skattefordel. Konsernet nærmer seg oppstart av den vedtatte forretningsplanen, herunder to nye skip i drift fra og med Konsernets langsiktige prognoser tilsier at skatteposisjonene i Fjord Line AS og Travel Server AS vil bli utnyttet. Det vises til årsberetningen for ytterligere omtale. 15

17 Note 13 Gjeld - konsern (Tall i tabellen i TNOK) Langsiktig rentebærende gjeld pr Gjeld til kredittinstitusjoner/pantelån, se nedenfor for fordeling valuta Gjeld (i NOK) til eierne Gjeld knyttet til balanseførte leasingavtaler Sum langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld pr Gjeld til kredittinstitusjoner (kassekreditt) 0 0 Annen kortsiktig rentebærende gjeld, inklusiv gjeld til morselskapets eiere 0 0 Sum kortsiktig rentebærende gjeld Sum balanseført verdi av rentebærende gjeld Fjord Line AS hadde en ubenyttet kassekredittlimit på MNOK 24 pr Pr var det ingen ubenyttet kassekredittlimit, men etter balansedato er det inngått ny avtale med en limit på MNOK 25. Langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner - fordeling på valuta pr (tall i 1.000) Valuta Pålydende valuta Valutakurs Balanseført verdi i NOK NOK , DKK , Euro , SUM Langsiktig rentebærende gjeld - fordeling på valuta pr (tall i 1.000) Valuta Pålydende valuta Valutakurs Balanseført verdi i NOK NOK , DKK , Euro , SUM Lånet i Euro er balanseført til dagskurs pr og , jf oppstillingen ovenfor. Valutagevinst knyttet til dette lånet utgjør tilnærmet MNOK 4,8 i Gevinsten er klassifisert som annen finansinntekt, jf note 4. Gjeld til morselskapets eiere pr Gjeld til Kontrari AS pr var MNOK 45. Lånet ble trukket opp i Rentekostnad på dette lånet utgjorde i 2012 til sammen TNOK 931. Lånet er innfridd i 2013 etter opptak av obligasjonslån/refinansiering og tilhørende styrking av likviditet i Ut fra status pr , med planlagt innfrielse av lånet i 2014, klassifiseres det som langsiktig i balansen pr Låneavtale og finansielle covenants I konsernets låneavtale er det krav om bokført egenkapitalandel pr , netto arbeidskapital pr og EBITDA-nivå for 2012 i forhold til langsiktig gjeld. For at konsernet skal være i brudd med låneavtalen på grunnlag av regnskapsmessige nøkkeltall, må forholdet være vesentlig og ikke reparerbart. Pr er konsernet ikke i brudd med låneavtalen. Konsernet ville heller ikke vært i brudd med låneavtalen dersom utsatt skattefordel ikke var balanseført Avdragsplan langsiktig rentebærende gjeld til kredittinstitusjoner Sum avdrag Årlig avdrag Restlån pr Annen kortsiktig gjeld pr (tall i TNOK): Påløpne kostnader vedr.lønn/hyre o.l. (Danmark) Forskuddsbetaling fra kunder Påløpne renter Avsetninger for påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld Note 14 Driftsinntekter - konsern Driftsinntekter fordelt på inntektsområder Billettinntekter Salgsinntekter o.a om bord Cargoinntekter Resultat knyttet til rettsforlik Kristiansand Havn - se note Resultatføring knyttet til opptjente dagbøter - se note Øvrige driftsinntekter Sum

18 Note 15 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. - konsern (Tall i tabellen nedenfor i TNOK) Lønnskostnader Lønninger, inkl bespisning mannskap o.a Arbeidsgiveravgift og andre offentlige lønnsrelaterte avgifter Opsjoner ansatte Pensjonskostnader o.a Balanseførte lønnskostnader (anlegg under utførelse) Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk i konsernet i løpet av regnskapsåret har vært 240 (223 i 2011) Ytelser til administrerende direktør og styret (tall i TNOK) Lønn administrerende direktør Annen godtgjørelse til administrerende direktør Godtgjørelse til styret Pensjoner Selskapet foretar en pensjonssparing på vegne av adm.dir. Markedsverdien av innskuddet var TNOK pr (TNOK pr ). Midlene kan adm.dir. innløse under spesifikke vilkår. Pr er det også knyttet pensjonsforpliktelse til to andre ledende ansatte i Fjord Line AS, i tillegg til adm.dir. Det er foretatt en avsetning på til sammen TNOK pr knyttet til disse tre personene (TNOK pr ). Avsetningen vedrørte bare adm.dir. Avsetningen er klassifisert som en langsiktig post. Opsjonsprogram Fjord Line har tildelt kjøpsopsjoner til konsernledelsen og andre ledende ansatte. Det ble i august 2010 tildelt opsjoner til adm.dir. og andre ledende ansatte. Adm.dir. har ved utgangen av 2012 til sammen opsjoner i selskapet. Opsjonene tildelt i 2010 kan innløses i perioden Innløsningspris er NOK 10 pr opsjon/aksje med tillegg av 5% pr år etter Opsjonenes samlede verdi ble ved tildeling beregnet til MNOK 3,2. Dette kostnadsføres som lønn over løpetiden, med egenkapital som motpost. For 2012 er kostnadsført beløp knyttet til opsjonsordningen TNOK 656 (TNOK 656 for 2011). Revisor Honorar til revisor fordeler seg på følgende tjenester (ekskl mva): Revisjonstjenester - konsernrevisor Revisjonstjenester andre revisorer Regnskapsmessig og skattemessig teknisk bistand konsernrevisor Regnskapsmessig og skattemessig bistand andre revisorer Attestasjonstjenester/avtalte kontrollhandlinger konsernrevisor Attestasjonstjenester/avtalte kontrollhandlinger andre revisorer 0 33 Sum honorar til revisor

19 Note 16 Investeringer/Markedsbaserte finansielle omløpsmidler - konsern Selskapets markedsbaserte aksjer var i sin helhet solgt pr Det har ikke vært nye kjøp/salg i 2012 Samlet tap knyttet til aksjerealisasjoner i 2011 var TNOK , som var fordelt mellom TNOK 806 i reversering av urealisert gevinst pr og TNOK i realisert tap i forhold til opprinnelig anskaffelseskost for aksjene. Selskapets beholdning av valutaterminkontrakter pr bestod av en salgskontrakt på MEUR 14, med levering i mars Terminkontrakten var balanseført til virkelig verdi pr , med verdiendring ført over resultatet, jf note 9. Virkelig verdi pr var minus TNOK 2 016, klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen pr Denne terminkontrakten ble i 2012 realisert med en gevinst på TNOK 980. Regnskapsmessig inntekt i 2012 knyttet til den nevnte valutaterminen er dermed TNOK (TNOK TNOK 980) Ytterligere informasjon knyttet til markedsbaserte finansielle omløpsmidler/investeringer fremgår av note 4. Note 17 Investering i deleid datterselskap. Oppkjøpsanalyse konsern Fjord Line AS ervervet 51% av aksjene i Travelserver AS med regnskapsmessig virkning Dette ble gjort gjennom et kapitalinnskudd/emisjon på MNOK 2. Bokførte verdier i Travelserver AS etter Fjord Line AS' kapitalinnskudd var som følger (tall i TNOK): Goodwill 400 Varige driftsmidler 428 Fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Sum kortsiktig gjeld Bokført egenkapital (100%) Fjord Line AS' andel av bokført egenkapital Kostpris/innskudd fra Fjord Line AS: Ervervet eierandel av Fjord Line AS: 51 % Beregnet merverdi i Travelserver AS (100%) Merverdier henført til Fjord Line AS' eierandel: 735 Merverdiene henført til Fjord Line AS' eierandel (TNOK 735 på oppkjøpstidspunktet) er klassifisert som goodwill pr og Disse merverdiene avskrives over 5 år. Ytterligere informasjon vedrørende avskrivning av goodwill fremgår av note 1. Minoritetenes andel ev egenkapital ved oppkjøp

20 Note 18 Inngått avtale knyttet til drifting av tax free-virksomheten om bord på skipene - konsern Den 31. august 2011 inngikk Fjord Line AS en samarbeidsavtale hvor drifting av tax free-virksomheten om bord på de to nye skipene ble outsourcet til kontraktsmotparten. Skipene skal etter planen leveres våren 2013 og høsten Ytterligere informasjon om de to nye skipene fremgår i årsberetningen og i note 2. I henhold til avtalen skal Fjord Line AS motta en provisjon basert på omsetningen o.a etter at driftingen av tax-free virksomheten har startet. Avtalen gjelder en tidsperiode på 5 år fra levering av siste skip. Etter planen er levering av skipene som nevnt i I tillegg mottok Fjord Line AS i henhold til avtalen et vederlag på MNOK 50 den Når det gjelder sistnevnte element (MNOK 50) ble salgstransaksjonen ansett å ha funnet sted 31. august Dermed ble det pr balanseført en kortsiktig fordring på MNOK 50 som eiendel, i tillegg til gjeld/uopptjent inntekt på MNOK 50, se også note 8. Fordringen på MNOK 50 til Fjord Line AS ble i tråd med avtalen innfridd den Inntekten knyttet til den nevnte betaling resultatføres hos Fjord Line AS når den opptjenes, dvs over avtalens løpetid, sannsynligvis frem til Siden avtalen ikke har startet pr (jf planlagt levering av siste skip i 2013), har ikke Fjord Line inntektsført noe av denne betalingen verken i 2011-regnskapet eller i 2012-regnskapet. Det ble balanseført en langsiktig gjeld/uopptjent inntekt pr på MNOK 50. Beløpets hovedstol skal tilbakebetales tidsmessig pro rata dersom skipet/skipene ikke leveres, blir solgt eller Fjord Line bryter sin del av avtalen før femårsperioden er ute. Note 19 Forsinkelse levering skip og regnskapsføring av dagbøter - konsern (Tall i oppstillingen i TNOK) Leveringen av skipet "MS Stavangerfjord" er forsinket fra Bergen Group Fosen sin side. Som en konsekvens av dette har Fjord Line en kontraktuell rett på dagbøter på MNOK 37,9 fra Bergen Group Fosen pr (TEUR 5 163). Dagbøtene vil bli fratrukket endelig oppgjør ved levering av skipet våren Av samlet beløp på MNOK 37,9 er MNOK 31,7 inntektsført, mens MNOK 6,2 er ført som redusert anskafelseskost på skip under tilvirkning, jf oppstilling nedenfor. Dagbøtene betraktes som en kompensasjon for estimert tapt fortjeneste i forsinkelsesperioden. Aktiverte merutgifter i forsinkelsesperioden knyttet til den opprinnelig planlagte leveransen er beregnet til MNOK 6,2. Inntektsført beløp i 2012 er redusert med dette, jf oppstillingen nedenfor. Balanseført fordring på verftet pr : jf note 8 Reduksjon kostpris/tilgang skip under tilvirkning Inntektsført jf note 14 Note 20 Hendelser etter balansedagen - konsern Fjord Line AS har i etterkant av balansedato inngått rettsforlik med Kristiansand Havn vedrørende Kristiansand Havn sin utestengelse av selskapet fra havnen i 2009, se også note 8 angående dette forholdet. I januar 2013 inngikk Fjord Line AS og Kristiansand Havn rettsforlik knyttet til erstatningsutmåling hvor Kristiansand Havn forpliktet seg til å betale Fjord Line AS til sammen TNOK Resultateffekten i 2012 fremkommer nedenfor (tall i TNOK), klassifisert som andre driftsinntekter i resultatregnskapet 2012, se også note 8: Erstatning fra Kristiansand Havn Balanseført verdi av utgifter knyttet til rettssaken Påløpte utgifter m.v for Fjord Line AS knyttet til rettssaken etter Resultateffekt, inntektsført i 2012, klassifisert som andre driftsinntekter

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no

ÅRSRAPPORT. www.hathon.no ÅRSRAPPORT 2014 www.hathon.no ET GODT ÅR FOR HATHON 2 INNHOLD Forord Eiendomsportefølje Ledelse Årsberetning Regnskap Revisors beretning 4 6 12 14 19 42 Forside: Weidekamps gade 12-16, København. Denne

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS

Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Årsrapport 2014 Etatbygg Holding II AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...17

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...18

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line

Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS. Dette er Color Line Color Group AS Årsrapport Color Group AS Årsrapport Hovedtall og nøkkeltall Color Group AS Dette er Color Line REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 2009 2008 2007 TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer 4 085 938 4 129

Detaljer