FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315"

Transkript

1 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013 Organisasjonsnummer

2 Innholdsfortegnelse FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP... 4 MEDLEMSSENTRENE... 4 VEDTEKTER... 4 STYRET... 5 PERSONALSITUASJON OG DRIFT... 5 FINANSIERING... 6 REGNSKAP... 6 FMSOs ARBEID I Styremøter... 6 Årsmøte... 7 Styreledersamling... 7 Samlinger for daglige ledere... 7 Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser og personer med etnisk minoritetsbakgrunn... 8 Politiske høringer, møter med og skriftlige henvendelser til departement... 9 Arbeidsgrupper Kontakt med media INTERNASJONALT ARBEID ARRANGEMENT I REGI FMSO OG MEDLEMSSENTRENE Landskonferansen Humleprisen Innføringskurs Incestsenteret i Vestfold ANDRE AKTIVITETER FINANSIERT AV BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Medietreningskurs Undervisningsportal KONTAKT MED SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Hospitering DELTAKELSE VED KONFERANSER / MØTER / KURS BIDRAG OG DELTAKELSE I DIVERSE ANDRE FORA

3 Forum for Barnekonvensjonen Kripos Nettverk for forskning om voldtekt Aksjonsgruppe Foredrag LOGO OG INFORMASJONSMATERIALE Nettsted Facebook / Twitter

4 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP Stiftelsen Felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. På landsbasis finnes det 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep. MEDLEMSSENTRENE Alta krise- og incestsenter, Finnmark BRìS, Buskerudregionens Incestsenter, Buskerud Incestsenteret i Vestfold, Vestfold Krise- og incestsenteret i Follo, Akershus Krise- og incestsenteret i Fredrikstad, Østfold Senter mot seksuelle overgrep -Telemark, Telemark SMI Oslo, Oslo SMISO Hordaland, Hordaland SMISO Møre og Romsdal, Møre og Romsdal SMISO Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag SMISO Nordland, Nordland SMISO Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane SMISO Oppland, Oppland SMISO Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag SMISO Troms, Tromsø SMSO Rogaland, Rogaland DIXI Ressurssenter for voldtatte, Oslo Lundevann krise- og omsorgssenter, Aust-Agder SMISO Elverum og SMISO Hamar har meldt seg ut av FMSO i løpet av VEDTEKTER FMSOs vedtektsfestede formål: a) Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi. b) Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring. 4

5 c) Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis. d) Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep. e) Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid. FMSO har i løpet av 2013 redigert sine vedtekter, hva omhandler styrets sammensetning, valgkomite og valgprosesser. De nye vedtektene vil behandles på FMSOs årsmøte første kvartal i 2014, og FMSO vil deretter søke Stiftelsestilsynet om omdanning. Det er også utarbeidet nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid. En fullstendig oversikt over FMSOs vedtekter er å finne på STYRET Styret i FMSO består av 6 personer. Under årsmøte i april ble det gjort endringer i styrets sammensetning. Jørgen Lorentzen ble valgt som styreleder. Daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag ble valgt som representant fra medlemssentrene og Torgeir Knag Fylkesnes ble valgt inn med bakgrunn i hans politiske tilknytning. FMSOs styre består av følgende personer: Styreleder: Jørgen Lorentzen Nestleder: Lene Sivertsen Styremedlemmer: Geir Borgen Rachel Vorren Lisbeth Malt Torgeir Knag Fylkesnes (Professor, daglig leder i Hedda Foundation) (Daglig leder ved SMISO Troms) (Barnelege, ansatt ved NKVTS) (Daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag) (Sosialpedagog, brukerrepresentant) (Politiker, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) PERSONALSITUASJON OG DRIFT FMSO består av én 100 % stilling. Siden 01. februar 2011 har Linda Bakke vært ansatt som daglig leder i FMSO. Det har ikke vært sykefravær i FMSOs kontor er samlokalisert med SMI Oslo med besøksadresse Akersgata 1-5, 4. etg. Postadressen er postboks 568 Sentrum, 0105 Oslo. 5

6 FINANSIERING FMSO har i 2013 vært finansiert gjennom tilskudd fra: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet med kr Justisdepartementet med kr I 2013 bidro sentrene med kr -- i medlemskontingent. Dette tilsvarte 0,5 prosent av sentrenes budsjett. I tillegg ble FMSO tildelt kr fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i aktivitetstilskudd. Midlene ble benyttet til et medietreningskurs for medlemssentrenes daglige ledere og til utviklingen av en database for sentrenes forebyggende arbeid. REGNSKAP Resultatregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme stiftelsens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av stiftelsens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Regnskapet for 2013 er ført av Regnskapsbistand AS i Oslo. Revisor er Agder Revisjon AS. Forsikringer er yrkesskadeforsikring og reiseforsikring i If. Pensjonsordningen er gjennom offentlig tjenestepensjon i Storebrand Livsforsikring AS. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. FMSO har sagt opp sin avtale med Regnskapsbistand AS. Ny Regnskapsfører fra vil være BDO AS. FMSOs ARBEID I 2013 Styremøter FMSO har avholdt 6 styremøter i løpet av 2013 hvor det er behandlet 60 saker. Referat er sendt ut til hvert medlemssenter i etterkant. 6

7 Årsmøte FMSO arrangerte årsmøte i april. Fra medlemssentrene møtte 13 daglige ledere og tre styreledere. Styreleder i FMSO og daglig leder la frem FMSOs arbeid i 2012, målene for arbeidet i 2013, regnskap og budsjett. Årsmøtet valgte tre representanter til FMSOs styre. Styreledersamling FMSO har som mål å være en tilgjengelig organisasjon og skape et best mulig samarbeid med sine medlemssenter. Et slikt samarbeid innebærer også kontakt med medlemssentrenes styrer. FMSO inviterte medlemssentrenes styreledere/nestledere til samling i april, men pga lav påmelding ble samlingen utsatt til Som et alternativ til den avlyste styreledersamlingen, bidro FMSO til opprettelse av et epostnettverk for styreledere som ønsket det. På den måten kunne styreledere kontakte hverandre for drøfting av aktuelle problemstillinger. FMSO har sendt ut oversikt over kontaktinformasjon til alle styrelederne. Samlinger for daglige ledere FMSO har avholdt fire ledersamlinger i løpet av 2013, i henholdsvis april, juni, august og desember. Årets tre første samlinger ble avholdt i Oslo, mens den siste ble arrangert som en faglig og team-buildende samling på Island. De ordinære ledersamlingene har i hovedsak gått over to dager med opptil 18 deltakere tilstede. Ledersamlingene er en arena hvor lederne gis mulighet til å opplyse om sin daglige drift av sentrene og hvor informasjon og erfaring utveksles. Samtidig er samlingene et sted hvor FMSO, i fellesskap med sine medlemmer, kan drøfte faglige spørsmål og samordne innspill rettet mot myndigheter og media. Ledersamlingene i 2013 har som i de siste årene båret preg av et tett program med mange saker til drøfting. Viktige saker var bl a: Pensjonsordninger. Landsdekkende telefon. Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser, personer med minoritetsbakgrunn. Finansieringsordning / finansiering fra helseforetak. Politiske høringer. Samling ved Incestsenteret i Vestfold om senterets primær- og sekundærforebyggende tiltak i barneskoler. Forskning. Faglig plattform og tilhørende oppgavehefte. Retningslinjer for statstilskudd, Q-22. 7

8 Innspill fra FMSOs styre gis til ledergruppa via daglig leder og vice versa. Referat fra ledersamlingene fungerer som et arbeidsredskap og sikrer videre progresjon i FMSO og medlemssentrenes arbeid. Ledersamlingene gir også mulighet til å invitere eksterne foredragsholdere og instanser for å øke kunnskapen i ledergruppa og skape faglige diskusjoner. I løpet av 2013 har FMSO hatt innlegg fra følgende instanser på sine ledersamlinger: Dixi Ressurssenter mot voldtekt: Presentasjon av senterets tilbud. Kunnskapsformidling om voldtekt og senterets erfaring med sin brukergruppe. Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Presentasjon av stiftelsen og deres tilbud. Utveksling av kunnskap og erfaring. Drøfting rundt fremtidig samarbeid. Hovedorganisasjonen Virke: Innføring i pensjonsordninger. Stiftelsen Det er mitt valg: Drøfting rundt eventuelt samarbeid om undervisning i skoler. Barneombudet: Status om dagens tilbud til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Utveksling av kunnskap og erfaring på dette området. Utsattmann: Presentasjon og utveksling av kunnskap og erfaring om utsatte menns ønsker og behov når det gjelder bearbeiding av seksuelle overgrep. Drøfting rundt hvordan sentrene på best mulig måte kan imøtekomme dette. Stigamot, Island: Presentasjon av det Islandske incestsenterets politiske arbeid. Drøfting om et fremtidig nordisk samarbeid (Les mer under punkt om internasjonal deltakelse og arbeid). Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser og personer med etnisk minoritetsbakgrunn I retningslinjene for statstilskudd for sentrene mot incest og seksuelle overgrep, Q , fremkommer det at sentrene skal legges til rette for brukere med nedsatt funksjonsevne og gi et tilpasset tilbud til menn og til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. I tilskuddsbrevet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for 2013 bes FMSO om å bidra til at sentrene i større grad når ut til alle de nevne brukergruppene. Dette har derfor bl a vært tema på flere av ledersamlingene. Menn Tiltaket Utsattmann har presentert sitt tilbud på FMSOs ledersamling og delt sine erfaringer mht hva som skal til for at utsatte menn skal stå frem med sin historie, hvilke ønsker og behov 8

9 menn har i sin bearbeidingsprosess og menns erfaring med å benytte seg at de ulike tilbudene ved landets sentre. Dialogen mellom sentrene og Utsattmann resulterte i et forslag om å kartlegge menns erfaringer både via sentrene og Utsattmanns nettverk. FMSOs styre har bestemt at Senter mot seksuelt misbrukte menn (SSMM) skal inviteres med i dette arbeidet fra FMSO har i løpet at 2013 tatt initiativ til samarbeid med SSMM. Personer med funksjonsnedsettelser Personer med funksjonsnedsettelser er en sammensatt gruppe og medlemssentrene har ulike erfaringer med målgruppen. Enkelte av medlemssentrene har undervist fagpersoner som arbeider med funksjonsnedsettelser. Det er drøftet å nedsette en arbeidsgruppe av representanter på tvers av landets sentrene som skal ha en spesielt fokus på denne målgruppen. FMSO har videre henvendt seg til Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og invitert til samarbeid. FMSO har hatt møte med NFU og informert om sentrenes drift og tilbud. Under møtet ble det drøftet mulighet for utveksling av kunnskap og erfaring. FMSO ble i etterkant av møtet intervjuet av NFUs fagblad. Personer med etnisk minoritetsbakgrunn Enkelte av FMSOs medlemssentre har hatt det å å nå ut til denne målgruppen som spesifikt satsningsområde. FMSO har hatt møte med MIRA-senteret -Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Under møtet ble det gitt informasjon om organisasjonene og utvekslet kunnskap og erfaring om arbeid med personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Politiske høringer, møter med og skriftlige henvendelser til departement I løpet av 2013 har FMSO avgitt høringsuttalelser om: Stine Sofie Senteret Stine Sofies Stiftelse. Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker Justisdepartementet. Endringer i straffeloven av 1902 og 2005 Justisdepartementet. Høringsuttalelsene er i første omgang utarbeidet av FMSOs ressursgruppe (les mer under neste punkt), hvor jurist og daglig leder ved SMSO Telemark har hatt en sentral rolle. Høringsuttalelsene er deretter sendt ut til medlemssentrene for innspill. FMSO har deltatt på følgende møter med BLD: 9

10 Møte i regi BLD om strategiplan mot vold og seksuelle overgrep. FMSO har sendt skriftlige innspill til / anmodet om møter med BLD om følgende tema: Forbedring av sentrene mot incest og seksuelle overgreps tilskuddsordning. Retningslinjer for statstilskudd, Q Arbeidsgrupper Gjennom de siste årene har FMSO økt sin aktivitet for og i samarbeid med sine medlemssenter. Økte aktiviteter har medført flere arbeidsoppgaver, og det ble nedsatt to nye arbeidsgrupper i 2013 for å effektivisere arbeidet. Arbeidsgruppene har jobbet tett med daglig leder i FMSO og forberedt saker til FMSOs ledersamlinger. Medlemmer i arbeidsgruppene har også deltatt på diverse møter, konferanser og annet sammen med daglig leder. FMSOs ressursgruppe består av Rachel Vorren, daglig leder med SMISO Sør-Trøndelag, Svanhild Lillebostad, daglig leder ved SMISO Møre og Romsdal og Inger Lise Stølsvik, daglig leder ved SMSO Telemark. Lene Sivertsen, daglig leder ved SMISO Troms har også bidratt i ressursgruppas arbeid. Ressursgruppa har gjennom 2013 jobbet med følgende oppgaver: Høringsuttalelser. Henvendelse til BLD om sentrenes tilskuddsordning. Møte med BLD vedrørende strategiplanen mot vold og seksuelle overgrep. Møte med Norsk Forbund for utviklingshemmede. Faglig plattform og tilhørende oppgavehefte. Reklamemateriale for FMSO. Diverse konferanser / arrangementer. I løpet av 2013 er det også opprettet en forskningsgruppe. Forskningsgruppa består av Lene Sivertsen, daglig leder ved SMISO Troms og Inger Lise Stølsvik, daglig leder ved SMSO Telemark. Det er et ønske blant FMSOs medlemsorganisasjoner å utarbeide en felles oversikt over forskningsresultater relatert til seksuelle overgrep. Dette for å sikre at sentrene henviser til kvalitetssikrede forskningsresultater i sin utadrettede virksomhet. Forskningsgruppa har i mandat å samle inn og systematisere data fra sentrene. Kontakt med media FMSO har hatt kontakt med og uttalt seg i media i løpet av Ved begynnelsen av året ble FMSO kontaktet av NRK Dagsrevyen vedrørende barns manglende rettssikkerhet. Mer 10

11 spesifikt omhandlet dette barn som rettsapparatet pålegger å ha samvær med, eller som blir flyttet til en foresatt barnet selv har utpekt som overgriper en sak FMSO og sentrene på landsbasis har engasjert seg i de siste årene. FMSO deltok i et møte med Dagsrevyen for å belyse saken. Da lagmannsrettsdommen falt i Vågå-saken, ble FMSO intervjuet av Radio Norge. I forbindelse med samme sak, ble FMSO også intervjuet av Vårt Land. I juni ble FMSO intervjuet av NRK Oppland / Hedmark. Intervjuet omhandlet bruk av forvaring overgrepssaker. Intervjuet ble sendt på radio og ble også publisert på internett. FMSO har også fått diverse henvendelser fra media for å svare på konkrete spørsmål og problemstillinger i forbindelse med saker journalister jobber med. INTERNASJONALT ARBEID USA I februar deltok FMSO på the 27th Annual San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment i California. Som ved tidligere år var det stor norsk deltakelse, slik at konferansen også ble en arena for faglige drøftinger og nettverksbygging. I juni deltok FMSO på en konferanse i Nevada i regi the American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC). Daglig leder hadde en presentasjon om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep. FMSO fikk gode tilbakemeldinger på presentasjonen, og tilbudene som sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Tilhørerne omtalte tilbudet som unikt på verdensbasis. Konferansen var også en arena for nettverksbygging med blant annet MaleSurvivor. Thailand I november deltok FMSO på Plan Asia Civil Society Coalitions Annual Gathering i Bangkok, Thailand. FMSO representerte Forum for Barnekonvensjonen og gav en presentasjon om forumets arbeid og hvordan barns rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon følges opp i Norge. Representanter fra 11 nasjoner deltok på samlingen. Plan Asia dekket utgiftene for reise og opphold for FMSO (Les mer under punkt om Forum for barnekonvensjonen). Island I desember arrangerte FMSO en ledersamling på Island. Gjennom 2013 har det blitt ansatt 11

12 flere nye daglige ledere ved medlemssentrene, og samlingen var derfor lagt opp med et sosialt program i tillegg til det faglige. Ledersamlinga besøkte Stigamot senteret mot incest i Reykjavik og vi orienterte hverandre gjensidig om arbeidet på Island og i Norge. Representantene fra Norge og Island drøftet muligheten for et nordisk samarbeid i form av en fagkonferanse om seksuelle overgrep. Det ble også tid til dialog og kunnskapsutveksling mellom landene. ARRANGEMENT I REGI FMSO OG MEDLEMSSENTRENE Landskonferansen Landskonferansen er et viktig faglig arrangement for landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og en arena hvor ledere og ansatte kan møte sine kollegaer fra andre kanter av landet. Konferansen bidrar til nettverksbygging og kunnskapsutveksling og skaper på den måten et viktig sosialt samhold sentrene i mellom. Årets landskonferanse ble arrangert som et samarbeid mellom FMSO og SMSO Rogaland. Konferansen ble avholdt på Sola Strandhotell mai, og ca 60 representanter fra landets sentre deltok. I tillegg var representanter fra det lokale hjelpeapparatet tilstede under dagen som var åpen for eksterne samarbeidspartnere. Konferansens tittel var Veien videre og den fokuserte på tema som forskning, ansvarliggjøring av individet, seksualitet og mindfullness. Representanter fra Barneombudet var tilstede og gav en hilsningstale på dagen som var åpen for det lokale hjelpeapparatet. Av foredragsholdere som bidro under konferansen var Hildur Vea som snakket om sammenhengen mellom anmeldelse av overgrep og helse. Professor i psykiatri, Ingvard Wilhelmsen, holdt et innlegg om hvordan hovedproblemet i livene våre ikke er hva som skjer, men hvordan vi forholder oss til det. Kjersti B. Tharaldsen ledet konferansedeltakerne gjennom teori og praktiske øvelser innenfor feltet Mindfulness, og spesialist i klinisk sexologi avsluttet med temaet seksualitet etter seksuelle overgrep. Humleprisen Siden 2010 har FMSO hatt en tradisjon med å dele ut en pris - Humleprisen - til en person eller en organisasjon som har gjort seg spesielt bemerket i arbeidet mot seksuelle overgrep. 12

13 Utsattmann.no vant Humleprisen Utsattmann fikk prisen for sitt målrettede arbeid for å få mer fokus på og øke kunnskapen om menn utsatt for seksuelle overgrep. I nominasjonsbrevet som lå til grunn for kåringen fremkom følgende: Medlemmene i Utsattmann har gjennom flere år har stått frem og gitt ansikt til et tabu som få før dem har turt å tenke over eller snakke om at også menn er sårbare og utvikler livsbegrensende symptomer etter overgrep. Nettstedet utsattmann.no ble utviklet med bakgrunn i at menn i liten grad oppsøker hjelpeapparatet. Nettstedet skulle ha en lavest mulig dørstokk for utsatte gutter og menn, og skulle også fungere som en kunnskapsbase og bidra til økt forståelse for utsatte gutter og menns situasjon for leger, psykologer og andre deler av hjelpeapparatet. Prosjektet Utsattmann som ide og nettsted har vokst seg til et synlig engasjement og en plattform for menn for å finne mot til å søke hjelp. Prisen ble overrakt til Jarle Holseter under FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgreps landskonferanse i Stavanger i mai. Innføringskurs Innføringskurset har som formål å gi opplæring til sentrenes nyansatte og en innføring i sentrenes arbeid. I 2012 besluttet FMSOs medlemsorganisasjoner at innføringskurset skal arrangeres hvert år. Innføringskurset 2013 ble arrangert av SMSO Telemark 11. og 12. november. 13 representanter fra 6 sentre deltok på kurset. FMSO bidro med en innføring i sentrenes historikk, organisering og finansiering, i tillegg til informasjon om FMSOs arbeid og den faglige plattformen som er utarbeidet i samarbeid med medlemssentrene. Innføringskurset hadde videre et omfattende faglig program som følger: Selvhjelp. Traumer og traumebevisst omsorg. Dissosiasjon, tegn på overgrep hos barn, senvansker. Grunnprinsipper i møte med utsatte for overgrep og hvordan følge en person gjennom en bearbeidingsprosess. Hva er støtte og hva er behandling. Hva skjer i med hjelperne i møte med overgrep og hvordan forebygge sekundærtraumatisering. Taushetsplikt, meldeplikt, strafferett og rettspraksis. Forskning, etiske dilemmaer. 13

14 To brukere ved SMSO Telemark avsluttet kurset med verdifull informasjon om hvordan det er å være bruker av et senter. Incestsenteret i Vestfold Incestsenteret i Vestfold driver undervisning til 2., 4. og 6. klassetrinnene i alle barneskoler i sitt fylket. Å få innsyn i og opplæring i dette undervisningsopplegget har vært et ønske blant de andre medlemsorganisasjonene. I oktober arrangerte Incestsenteret i Vestfold en tre-dagers samling hvor FMSO og sentre fra hele landet deltok. Her ble det gitt en omfattende innføring i undervisningsopplegget i tillegg til at RVTS-Sør bidro med nyttig fagkunnskap. ANDRE AKTIVITETER FINANSIERT AV BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Nytt for året var at FMSO kunne søke om tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til aktiviteter som ikke inngår i ordinær drift. FMSO mottok kr i aktivitetstilskudd i 2013, og midlene ble benyttet til et medietreningskurs for medlemssentrenes daglige ledere og til utarbeidelsen av en undervisningsportal for sentrenes undervisningsmateriale. Medietreningskurs FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep har som et av sine mål å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Dette kan bl a skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning og bruk av media. Som et tilbud til sine medlemssentre, arrangerte FMSO derfor et medietreningskurs for daglige ledere i forbindelse med ledersamlingen i august. Kurset ble arrangert av Hovdan.com ved Roy Hovdan og Morten Broks. Formålet med kurset var å gi teoretisk kunnskap og praktisk trening til deltakerne om hvordan håndtere intervjuer for ulike medier som avis, nett, radio og TV, herunder å Tilegne seg en metodikk for forberedelser til og gjennomføring av intervjuer. Formulere gode budskap for intervjusituasjoner. Takle nyhetsintervjuet og andre krevende intervjuformer. Få innblikk i hvordan journalister tenker og jobber og hvordan forholde seg til dette. Sentrale emner i kurset var forberedelser til og gjennomføring av intervjuer og hvordan en på best mulig måte kan håndtere henvendelser fra media og uventede saker og situasjoner. Kurset hadde også fokus på hvordan en kan påvirke hva journalister legger vekt på i intervjusituasjonen. Kurset ble lagt opp med vekslende teori og praktisk trening foran kamera, 14

15 hvorpå hver deltaker gav tilbakemelding om hver enkeltes innsats. Kurset ble godt mottatt av deltakerne. Tilbakemeldinger under og i etterkant var at det var krevende å delta, men tilsvarende lærerikt. Undervisningsportal Som en ledd i FMSOs kvalitetssikringsprosjekt i 2011 og 2012, ble det opprettet en undervisningsgruppe med mandat å et utvikle felles, kvalitetssikret undervisningsmateriale for medlemssentrene i FMSO. Undervisningsgruppa, bestående av Kathrine Aamodt fra SMISO Hordaland, Kine Elverum Fra SMISO Sør-Trøndelag, Ann-Kirsti Gamst fra SMISO Troms og Hege Nesset fra SMI Oslo, ble videreført i Som et ledd i sentrenes omdømmebygging i samfunnet og som en viktig kunnskapskilde som anerkjennes ved kvalitetssikring, tildelte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et aktivitetstilskudd til opprettelsen av en nettbasert undervisningsportal for FMSOs medlemssentre. Undervisningsportalen er ment som en database for samordning og systematisering av undervisningsmateriale-/ opplegg rettet mot forebygging av incest og seksuelle overgrep. Det er med andre ord et redskap for kvalitetssikring av utadrettet undervisning for sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge. Sentrene har med sin spisskompetanse og daglige arbeid med overgrepsutsatte brukere verdifull kunnskap og erfaring om seksuelle overgrep mot barn. Hensikten med undervisningsportalen er at ansatte kan hente kunnskap, dele egne undervisningsopplegg og kryssjekke med innholdet her om egne opplegg tilfredsstiller kravene. Her kan en finne informasjon om rammevilkårene for undervisning fra sentrene, samt maler for brev, forarbeid, samarbeid med kommunene og tips til finansiering, evaluering og etterarbeid. Ved utgangen av 2013 inneholder undervisningsportalen undervisningsmateriale rettet mot barne- og ungdomsskolen. Det er FMSOs ønske at den gradvis bygges ut til å inneholde materiale til bruk i videregående skole, høyskoler og hjelpeapparatet. Forskningsgruppa i FMSO har i mandat å hente inn ulike forskningsrapporter og kildehenvisninger sentrene mot incest og seksuelle overgrep henviser til i sin utadrettede virksomhet, og systematisere og kvalitetssikre dette. Det er FMSOs mål at dette materiale også skal gjøres tilgjengelig i databasen. FMSO har vært i dialog med RVTS-Sør om kvalitetssikring av databasen og vil tilstrebe at dette arbeidet gjennomføres i

16 KONTAKT MED SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Å ha nærhet og tett kontakt med medlemssentrene er viktig for å opprettholde et godt samarbeid og sikre at FMSO har god oversikt og kunnskap om sine medlemmer. Daglig leder i FMSO har de tre siste årene brukt betydelig tid på å besøke medlemssentrene. I 2013 har FMSO besøkt og/eller deltatt på arrangementer ved følgende senter. Enkelte av besøkene har gått over flere dager: Bris, Drammen: Fagkonferanse. Incestsenteret i Vestfold: Fagkonferanse og besøk ved senteret. Norasenteret i Øst-Finnmark: Fagkonferanse og besøk ved senteret. SMI Oslo: Fagkonferanse. SMISO Hordaland: Besøk ved senteret. SMISO Oppland: Jubileumsbesøk ved senteret. SMISO Sogn og Fjordane: Åpningsjubileum og besøk ved senteret. SMISO Sør-Trøndelag: Fagkonferanse. SMISO Troms: Hospitering. SMSO Telemark: Innføringskurs og besøk ved senteret. Hospitering For å få mer inngående kunnskap om sentrenes drift, hospiterte daglig leder i FMSO ved et av sentrene. FMSO tilbrakte en uke ved SMISO Troms, og under oppholdet fikk daglig leder bl a delta ved de ansattes morgenmøter og under andre faglige diskusjoner, samtale med ansatte og også snakke med en bruker om vedkommendes erfaring med å benytte seg av et senter mot i sin bearbeidingsprosess etter overgrep. Daglig leder fikk også være tilstede i Tromsøs konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep som avholdes ved Statens barnehus, og hvor SMISO Troms er en av teamets medlemmer. DELTAKELSE VED KONFERANSER / MØTER / KURS Konferanser / Seminar San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment, USA (januar). Fagkonferanse i regi Norasenteret IKS senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark (februar). 16

17 Forskning nytter om psykisk helse i regi Norsk Forskningsråd (mars). Fagkonferanse om unge om overgrep på og av barn i regi Bris (mars) Traumebevist omsorg i regi FO Vestfold (mars). Perspektiver på voldtektsovergripere i regi Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (april). Strategiplan mot vold og seksuelle overgrep i regi Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (juni). APSAC 2014 Colloquium, USA (juni). Oppvekstkonferansen i regi Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (oktober). Høstseminar i regi Forum for barnekonvensjonen (november). Samarbeid og samordning i arbeid mot vold i nære relasjoner i regi Justisdepartementet (november). Asia Civil Society Coalitions Annual Gathering, Thailand (november). Møter og diverse arrangement Samarbeidsmøte i LISA-prosjektet i regi Universitetet i Bergen (september). Utdeling av Bjørn Christiansens Minnepris i regi Norsk Psykologforening (september). Lansering av Stiftelsen Barnas Rettigheter (november). Diverse møter med Forum for barnekonvensjonens arbeidsutvalg og fellesmøte. Diverse møter med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / Sentio vedrørende statistikk. Møter med Virke. Møter med reklamebyrået Alt i ett. Møter med Aksjonsgruppa / SMI Oslo. To-dagers samlinger med ressursgruppa. To-dagers samlinger med undervisningsgruppa. Kurs To-dagers kurs om økonomi og regnskap i regi Virke. Medlemmer av FMSOs styre har deltatt ved følgende konferanser: Du ser det ikke før du tror det fagkonferanse i regi barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (august). 17

18 4. Nordiske konferanse om vold og behandling i regi ATV (november). BIDRAG OG DELTAKELSE I DIVERSE ANDRE FORA Forum for Barnekonvensjonen FMSO er medlem av Forum for barnekonvensjonen og sitter i Forumets arbeidsutvalg sammen med Redd Barna, UNICEF, Landsforeningen for barnevernsbarn og Press Ungdom. Forumets arbeidsutvalg møtes hver uke. FMSO tar en aktiv rolle i arbeidsutvalget og representerte forumet under en samling i regi Plan Asia i Bangkok, Thailand i november. Plan Asia, via Plan Norge, inviterte Forum for barnekonvensjonen til å holde et innlegg på en samling av øst-asiatiske organisasjoner som jobber med barns rettigheter. Forum fra Sverige, Finland og Nederland var også invitert. Formålet med presentasjonen var å informere om det norske forumets arbeid for barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, forumets kontakt med myndigheter og gi informasjon om barns rettigheter generelt i Norge. Videre var det ønske fra Plan Asia å opprette et samarbeid mellom de europeiske og asiatiske landene. FMSO holdt innlegg om de forestående temaene for representanter fra Thailand, Pakistan, Vietnam, Kambodsja, Nepal, Øst-Timor, Sri Lanka og Filippinene. Representanter fra Sverige og FNs kontor i Genève var også tilstede. Forum for Barnekonvensjonen arrangerer hvert år et til to fagseminarer for sine medlemmer, politiske representanter og andre interesserte om tema knyttet til barns rettigheter i Norge. Høstseminaret 2013 ble arrangert av tre av Forumets medlemsorganisasjoner. FMSO fungerte i den forbindelse som kontaktperson og koordinator for de tre organisasjonene. For å øke kunnskapen om FNs barnekonvensjon og barns rettigheter i Norge, har daglig leder i FMSO i løpet av 2013 tatt et studie om Barnekonvensjonen i regi Universitetet i Stavanger. Forum for barnekonvensjonen har fått ny logo i FMSO har bidratt i utarbeidelsen av logoen i samarbeid med VirkeligMedia i Tromsø, og sponset denne for Forumet. Kripos FMSO har etablert samarbeid med Kripos. For å få en bedre innsikt i etterforskning og rettslig behandling av saker om vold mot barn, ble FMSO invitert til å overvære en rettsak i Lillehammer tingrett i mai. Under oppholdet fikk daglig leder inngående kjennskap til etterforskningen og rettsbehandlingen via samtaler med Kripos, aktor og den sakkyndige i saken. 18

19 Nettverk for forskning om voldtekt FMSO deltar i nettverket for forskning om voldtekt i regi Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. FMSO har deltatt på ulike arrangement i regi nettverket gjennom året. Aksjonsgruppe FMSO har gjennom de siste årene vært medlem av en aksjonsgruppe i regi SMI Oslo. Aksjonsgruppa jobber for å sette fokus på barns manglende rettssikkerhet i rettsapparatet; barn som må ha samvær med eller som ved dom blir flyttet til en foresatt de har utpekt som overgriper. Aksjonsgruppa består av fagpersoner som ansatte ved SMI Oslo, advokat og journalist, i tillegg til berørte av denne problematikken. Aksjonsgruppas arbeid i 2013 resulterte bl a i oppslag i VG Helg i september med etterfulgt debatt på Litteraturhuset. Foredrag I mars hadde FMSO og ressursgruppas representant, Inger Lise Stølsvik, foredrag for Seksuelt overgrepsteam i Horten i Vestfold og representanter fra kommunens Familiehus. Tilhørerne fikk informasjon om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep, i tillegg til fagkunnskap om seksuelle overgrep, tegn og symptomer, senvansker og andre relevante områder. LOGO OG INFORMASJONSMATERIALE FMSO har gjennomgått en make-over i 2013 med ny logo og diverse informasjonsmateriale, som f.eks en brosjyre om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Produktene er utarbeidet i samarbeid med reklamebyrået Alt i ett. Den nye logoen fremstiller en flettet krans utformet som en snakkeboble. De ulike delene av den flettede kransen symboliserer FMSOs medlemssentre; hvordan de står sammen, støtter hverandre og danner en enhet. I tillegg symboliserer kransen FMSO som et bindeledd for sine medlemmer. Snakkeboblens betydning samsvarer med FMSOs vedtektsfestede formål om å være et talerør utad og sentrene i mellom. Logoen er også utarbeidet i en versjon med FMSOs engelske navn; The Norwegian Foundation Against Sexual Abuse. Nettsted FMSO har nettsiden Her fremkommer informasjon om FMSO, sentrene mot incest og seksuelle overgrep, deres målgrupper, tilbud, ideologi og lignende. I tillegg inneholder siden informasjon om seksuelle overgrep og andre relevante tema tilknyttet dette fagområdet. 19

20 Ved utgangen av året startet FMSO arbeidet med å oppdatere det faglige materialet på siden og gjøre den mer brukervennlig. Tiden fremover vil benyttes til å bedre kvaliteten og utvikle innholdet på nettsiden. Facebook / Twitter FMSO har vært på Facebook i 4 år og har ca medlemmer. I gruppen deles fagartikler, informasjon om arrangement, medielinker til aktuelle nyheter, informasjon om FMSOs arbeid og lignende. FMSO er også på Twitter. 20

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsmelding Årsmelding 2008 2008 Organisasjonsnummer 981 981411 411315 315 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsmelding

Detaljer

faglige plattform 2014 Sentrene mot incest og seksuelle overgreps

faglige plattform 2014 Sentrene mot incest og seksuelle overgreps Sentrene mot incest og seksuelle overgreps faglige plattform 2014 En redegjørelse for ideologi og krav til kvalitet av drift og tilbud ved sentrene. Den faglige plattformen danner grunnlag for medlemskap

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Årsmelding 2009. Senteret for seksuelt misbrukte menn SSMM. Følgende årsmelding er basert på mal fra BUFDIR

Årsmelding 2009. Senteret for seksuelt misbrukte menn SSMM. Følgende årsmelding er basert på mal fra BUFDIR Årsmelding 2009 Senteret for seksuelt misbrukte menn SSMM Følgende årsmelding er basert på mal fra BUFDIR SSMM, organisasjonsnummer: 871 279 772, registrert med navnet SENTERET FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke FLEKKEFJORD 11.april 2016 Møte i fagnettverk Habilitering (Ressurspersoner for tjenester til utviklingshemmede Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon.

Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Til deg som ønsker å henvende deg til eller som nettopp har tatt kontakt... Velkommen! Vi vil gjerne gi deg litt informasjon. Innhold Velkommen som ny bruker!... 3 Hva betyr det å være en bruker?... 3

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Årsberetning 2015. Sammenfatning av året 2015

Årsberetning 2015. Sammenfatning av året 2015 1 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2015 Sammenfatning av året 2015 Buskerudregionens incestsenter (BRiS)er et interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene

Detaljer

Styrets årsberetning for 2016

Styrets årsberetning for 2016 Styrets årsberetning for 2016 Virksomhetens art og hvordan den drives Formål: SMISO er et tilbud til ungdom over 16 år, til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep, til støttepersoner

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling

Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling ExtraStiftelsen Karl Johans gate 23 B, 0159 Oslo Trondheim 5. april 2013 Rapport fra prosjektet Blålys i sommersamling Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av prosjektsøknad, prosjektregnskap, styrevedtak

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming

Mitt livs ABC Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Nasjonalt kompetansetiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Per-Christian Wandås Fagkonferansen på Storefjell, 11.11.2017 Likeverdige helse og omsorgstjenester NOU 2016: På lik linje Kompetanse

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR 1. BAKGRUNN Dette dokumentet gir en oversikt over mål, strategier og verdigrunnlag

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling

Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, Dato: videre utvikling Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Dato: 10.6.2011 Styresak 74-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord videre utvikling Bakgrunn for saken Brukermedvirkning

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 03.11.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 2. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet

Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Ekstrem kontroll: når kontrollen setter alvorlige begrensninger for barn og unges frihet Velkommen Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst Når kontroll setter alvorlige begrensninger for unges

Detaljer