FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315"

Transkript

1 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013 Organisasjonsnummer

2 Innholdsfortegnelse FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP... 4 MEDLEMSSENTRENE... 4 VEDTEKTER... 4 STYRET... 5 PERSONALSITUASJON OG DRIFT... 5 FINANSIERING... 6 REGNSKAP... 6 FMSOs ARBEID I Styremøter... 6 Årsmøte... 7 Styreledersamling... 7 Samlinger for daglige ledere... 7 Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser og personer med etnisk minoritetsbakgrunn... 8 Politiske høringer, møter med og skriftlige henvendelser til departement... 9 Arbeidsgrupper Kontakt med media INTERNASJONALT ARBEID ARRANGEMENT I REGI FMSO OG MEDLEMSSENTRENE Landskonferansen Humleprisen Innføringskurs Incestsenteret i Vestfold ANDRE AKTIVITETER FINANSIERT AV BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Medietreningskurs Undervisningsportal KONTAKT MED SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Hospitering DELTAKELSE VED KONFERANSER / MØTER / KURS BIDRAG OG DELTAKELSE I DIVERSE ANDRE FORA

3 Forum for Barnekonvensjonen Kripos Nettverk for forskning om voldtekt Aksjonsgruppe Foredrag LOGO OG INFORMASJONSMATERIALE Nettsted Facebook / Twitter

4 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP Stiftelsen Felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. På landsbasis finnes det 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep. MEDLEMSSENTRENE Alta krise- og incestsenter, Finnmark BRìS, Buskerudregionens Incestsenter, Buskerud Incestsenteret i Vestfold, Vestfold Krise- og incestsenteret i Follo, Akershus Krise- og incestsenteret i Fredrikstad, Østfold Senter mot seksuelle overgrep -Telemark, Telemark SMI Oslo, Oslo SMISO Hordaland, Hordaland SMISO Møre og Romsdal, Møre og Romsdal SMISO Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag SMISO Nordland, Nordland SMISO Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane SMISO Oppland, Oppland SMISO Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag SMISO Troms, Tromsø SMSO Rogaland, Rogaland DIXI Ressurssenter for voldtatte, Oslo Lundevann krise- og omsorgssenter, Aust-Agder SMISO Elverum og SMISO Hamar har meldt seg ut av FMSO i løpet av VEDTEKTER FMSOs vedtektsfestede formål: a) Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi. b) Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring. 4

5 c) Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis. d) Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep. e) Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid. FMSO har i løpet av 2013 redigert sine vedtekter, hva omhandler styrets sammensetning, valgkomite og valgprosesser. De nye vedtektene vil behandles på FMSOs årsmøte første kvartal i 2014, og FMSO vil deretter søke Stiftelsestilsynet om omdanning. Det er også utarbeidet nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid. En fullstendig oversikt over FMSOs vedtekter er å finne på STYRET Styret i FMSO består av 6 personer. Under årsmøte i april ble det gjort endringer i styrets sammensetning. Jørgen Lorentzen ble valgt som styreleder. Daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag ble valgt som representant fra medlemssentrene og Torgeir Knag Fylkesnes ble valgt inn med bakgrunn i hans politiske tilknytning. FMSOs styre består av følgende personer: Styreleder: Jørgen Lorentzen Nestleder: Lene Sivertsen Styremedlemmer: Geir Borgen Rachel Vorren Lisbeth Malt Torgeir Knag Fylkesnes (Professor, daglig leder i Hedda Foundation) (Daglig leder ved SMISO Troms) (Barnelege, ansatt ved NKVTS) (Daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag) (Sosialpedagog, brukerrepresentant) (Politiker, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) PERSONALSITUASJON OG DRIFT FMSO består av én 100 % stilling. Siden 01. februar 2011 har Linda Bakke vært ansatt som daglig leder i FMSO. Det har ikke vært sykefravær i FMSOs kontor er samlokalisert med SMI Oslo med besøksadresse Akersgata 1-5, 4. etg. Postadressen er postboks 568 Sentrum, 0105 Oslo. 5

6 FINANSIERING FMSO har i 2013 vært finansiert gjennom tilskudd fra: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet med kr Justisdepartementet med kr I 2013 bidro sentrene med kr -- i medlemskontingent. Dette tilsvarte 0,5 prosent av sentrenes budsjett. I tillegg ble FMSO tildelt kr fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i aktivitetstilskudd. Midlene ble benyttet til et medietreningskurs for medlemssentrenes daglige ledere og til utviklingen av en database for sentrenes forebyggende arbeid. REGNSKAP Resultatregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme stiftelsens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av stiftelsens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Regnskapet for 2013 er ført av Regnskapsbistand AS i Oslo. Revisor er Agder Revisjon AS. Forsikringer er yrkesskadeforsikring og reiseforsikring i If. Pensjonsordningen er gjennom offentlig tjenestepensjon i Storebrand Livsforsikring AS. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. FMSO har sagt opp sin avtale med Regnskapsbistand AS. Ny Regnskapsfører fra vil være BDO AS. FMSOs ARBEID I 2013 Styremøter FMSO har avholdt 6 styremøter i løpet av 2013 hvor det er behandlet 60 saker. Referat er sendt ut til hvert medlemssenter i etterkant. 6

7 Årsmøte FMSO arrangerte årsmøte i april. Fra medlemssentrene møtte 13 daglige ledere og tre styreledere. Styreleder i FMSO og daglig leder la frem FMSOs arbeid i 2012, målene for arbeidet i 2013, regnskap og budsjett. Årsmøtet valgte tre representanter til FMSOs styre. Styreledersamling FMSO har som mål å være en tilgjengelig organisasjon og skape et best mulig samarbeid med sine medlemssenter. Et slikt samarbeid innebærer også kontakt med medlemssentrenes styrer. FMSO inviterte medlemssentrenes styreledere/nestledere til samling i april, men pga lav påmelding ble samlingen utsatt til Som et alternativ til den avlyste styreledersamlingen, bidro FMSO til opprettelse av et epostnettverk for styreledere som ønsket det. På den måten kunne styreledere kontakte hverandre for drøfting av aktuelle problemstillinger. FMSO har sendt ut oversikt over kontaktinformasjon til alle styrelederne. Samlinger for daglige ledere FMSO har avholdt fire ledersamlinger i løpet av 2013, i henholdsvis april, juni, august og desember. Årets tre første samlinger ble avholdt i Oslo, mens den siste ble arrangert som en faglig og team-buildende samling på Island. De ordinære ledersamlingene har i hovedsak gått over to dager med opptil 18 deltakere tilstede. Ledersamlingene er en arena hvor lederne gis mulighet til å opplyse om sin daglige drift av sentrene og hvor informasjon og erfaring utveksles. Samtidig er samlingene et sted hvor FMSO, i fellesskap med sine medlemmer, kan drøfte faglige spørsmål og samordne innspill rettet mot myndigheter og media. Ledersamlingene i 2013 har som i de siste årene båret preg av et tett program med mange saker til drøfting. Viktige saker var bl a: Pensjonsordninger. Landsdekkende telefon. Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser, personer med minoritetsbakgrunn. Finansieringsordning / finansiering fra helseforetak. Politiske høringer. Samling ved Incestsenteret i Vestfold om senterets primær- og sekundærforebyggende tiltak i barneskoler. Forskning. Faglig plattform og tilhørende oppgavehefte. Retningslinjer for statstilskudd, Q-22. 7

8 Innspill fra FMSOs styre gis til ledergruppa via daglig leder og vice versa. Referat fra ledersamlingene fungerer som et arbeidsredskap og sikrer videre progresjon i FMSO og medlemssentrenes arbeid. Ledersamlingene gir også mulighet til å invitere eksterne foredragsholdere og instanser for å øke kunnskapen i ledergruppa og skape faglige diskusjoner. I løpet av 2013 har FMSO hatt innlegg fra følgende instanser på sine ledersamlinger: Dixi Ressurssenter mot voldtekt: Presentasjon av senterets tilbud. Kunnskapsformidling om voldtekt og senterets erfaring med sin brukergruppe. Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Presentasjon av stiftelsen og deres tilbud. Utveksling av kunnskap og erfaring. Drøfting rundt fremtidig samarbeid. Hovedorganisasjonen Virke: Innføring i pensjonsordninger. Stiftelsen Det er mitt valg: Drøfting rundt eventuelt samarbeid om undervisning i skoler. Barneombudet: Status om dagens tilbud til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Utveksling av kunnskap og erfaring på dette området. Utsattmann: Presentasjon og utveksling av kunnskap og erfaring om utsatte menns ønsker og behov når det gjelder bearbeiding av seksuelle overgrep. Drøfting rundt hvordan sentrene på best mulig måte kan imøtekomme dette. Stigamot, Island: Presentasjon av det Islandske incestsenterets politiske arbeid. Drøfting om et fremtidig nordisk samarbeid (Les mer under punkt om internasjonal deltakelse og arbeid). Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser og personer med etnisk minoritetsbakgrunn I retningslinjene for statstilskudd for sentrene mot incest og seksuelle overgrep, Q , fremkommer det at sentrene skal legges til rette for brukere med nedsatt funksjonsevne og gi et tilpasset tilbud til menn og til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. I tilskuddsbrevet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for 2013 bes FMSO om å bidra til at sentrene i større grad når ut til alle de nevne brukergruppene. Dette har derfor bl a vært tema på flere av ledersamlingene. Menn Tiltaket Utsattmann har presentert sitt tilbud på FMSOs ledersamling og delt sine erfaringer mht hva som skal til for at utsatte menn skal stå frem med sin historie, hvilke ønsker og behov 8

9 menn har i sin bearbeidingsprosess og menns erfaring med å benytte seg at de ulike tilbudene ved landets sentre. Dialogen mellom sentrene og Utsattmann resulterte i et forslag om å kartlegge menns erfaringer både via sentrene og Utsattmanns nettverk. FMSOs styre har bestemt at Senter mot seksuelt misbrukte menn (SSMM) skal inviteres med i dette arbeidet fra FMSO har i løpet at 2013 tatt initiativ til samarbeid med SSMM. Personer med funksjonsnedsettelser Personer med funksjonsnedsettelser er en sammensatt gruppe og medlemssentrene har ulike erfaringer med målgruppen. Enkelte av medlemssentrene har undervist fagpersoner som arbeider med funksjonsnedsettelser. Det er drøftet å nedsette en arbeidsgruppe av representanter på tvers av landets sentrene som skal ha en spesielt fokus på denne målgruppen. FMSO har videre henvendt seg til Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og invitert til samarbeid. FMSO har hatt møte med NFU og informert om sentrenes drift og tilbud. Under møtet ble det drøftet mulighet for utveksling av kunnskap og erfaring. FMSO ble i etterkant av møtet intervjuet av NFUs fagblad. Personer med etnisk minoritetsbakgrunn Enkelte av FMSOs medlemssentre har hatt det å å nå ut til denne målgruppen som spesifikt satsningsområde. FMSO har hatt møte med MIRA-senteret -Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Under møtet ble det gitt informasjon om organisasjonene og utvekslet kunnskap og erfaring om arbeid med personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Politiske høringer, møter med og skriftlige henvendelser til departement I løpet av 2013 har FMSO avgitt høringsuttalelser om: Stine Sofie Senteret Stine Sofies Stiftelse. Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker Justisdepartementet. Endringer i straffeloven av 1902 og 2005 Justisdepartementet. Høringsuttalelsene er i første omgang utarbeidet av FMSOs ressursgruppe (les mer under neste punkt), hvor jurist og daglig leder ved SMSO Telemark har hatt en sentral rolle. Høringsuttalelsene er deretter sendt ut til medlemssentrene for innspill. FMSO har deltatt på følgende møter med BLD: 9

10 Møte i regi BLD om strategiplan mot vold og seksuelle overgrep. FMSO har sendt skriftlige innspill til / anmodet om møter med BLD om følgende tema: Forbedring av sentrene mot incest og seksuelle overgreps tilskuddsordning. Retningslinjer for statstilskudd, Q Arbeidsgrupper Gjennom de siste årene har FMSO økt sin aktivitet for og i samarbeid med sine medlemssenter. Økte aktiviteter har medført flere arbeidsoppgaver, og det ble nedsatt to nye arbeidsgrupper i 2013 for å effektivisere arbeidet. Arbeidsgruppene har jobbet tett med daglig leder i FMSO og forberedt saker til FMSOs ledersamlinger. Medlemmer i arbeidsgruppene har også deltatt på diverse møter, konferanser og annet sammen med daglig leder. FMSOs ressursgruppe består av Rachel Vorren, daglig leder med SMISO Sør-Trøndelag, Svanhild Lillebostad, daglig leder ved SMISO Møre og Romsdal og Inger Lise Stølsvik, daglig leder ved SMSO Telemark. Lene Sivertsen, daglig leder ved SMISO Troms har også bidratt i ressursgruppas arbeid. Ressursgruppa har gjennom 2013 jobbet med følgende oppgaver: Høringsuttalelser. Henvendelse til BLD om sentrenes tilskuddsordning. Møte med BLD vedrørende strategiplanen mot vold og seksuelle overgrep. Møte med Norsk Forbund for utviklingshemmede. Faglig plattform og tilhørende oppgavehefte. Reklamemateriale for FMSO. Diverse konferanser / arrangementer. I løpet av 2013 er det også opprettet en forskningsgruppe. Forskningsgruppa består av Lene Sivertsen, daglig leder ved SMISO Troms og Inger Lise Stølsvik, daglig leder ved SMSO Telemark. Det er et ønske blant FMSOs medlemsorganisasjoner å utarbeide en felles oversikt over forskningsresultater relatert til seksuelle overgrep. Dette for å sikre at sentrene henviser til kvalitetssikrede forskningsresultater i sin utadrettede virksomhet. Forskningsgruppa har i mandat å samle inn og systematisere data fra sentrene. Kontakt med media FMSO har hatt kontakt med og uttalt seg i media i løpet av Ved begynnelsen av året ble FMSO kontaktet av NRK Dagsrevyen vedrørende barns manglende rettssikkerhet. Mer 10

11 spesifikt omhandlet dette barn som rettsapparatet pålegger å ha samvær med, eller som blir flyttet til en foresatt barnet selv har utpekt som overgriper en sak FMSO og sentrene på landsbasis har engasjert seg i de siste årene. FMSO deltok i et møte med Dagsrevyen for å belyse saken. Da lagmannsrettsdommen falt i Vågå-saken, ble FMSO intervjuet av Radio Norge. I forbindelse med samme sak, ble FMSO også intervjuet av Vårt Land. I juni ble FMSO intervjuet av NRK Oppland / Hedmark. Intervjuet omhandlet bruk av forvaring overgrepssaker. Intervjuet ble sendt på radio og ble også publisert på internett. FMSO har også fått diverse henvendelser fra media for å svare på konkrete spørsmål og problemstillinger i forbindelse med saker journalister jobber med. INTERNASJONALT ARBEID USA I februar deltok FMSO på the 27th Annual San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment i California. Som ved tidligere år var det stor norsk deltakelse, slik at konferansen også ble en arena for faglige drøftinger og nettverksbygging. I juni deltok FMSO på en konferanse i Nevada i regi the American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC). Daglig leder hadde en presentasjon om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep. FMSO fikk gode tilbakemeldinger på presentasjonen, og tilbudene som sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Tilhørerne omtalte tilbudet som unikt på verdensbasis. Konferansen var også en arena for nettverksbygging med blant annet MaleSurvivor. Thailand I november deltok FMSO på Plan Asia Civil Society Coalitions Annual Gathering i Bangkok, Thailand. FMSO representerte Forum for Barnekonvensjonen og gav en presentasjon om forumets arbeid og hvordan barns rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon følges opp i Norge. Representanter fra 11 nasjoner deltok på samlingen. Plan Asia dekket utgiftene for reise og opphold for FMSO (Les mer under punkt om Forum for barnekonvensjonen). Island I desember arrangerte FMSO en ledersamling på Island. Gjennom 2013 har det blitt ansatt 11

12 flere nye daglige ledere ved medlemssentrene, og samlingen var derfor lagt opp med et sosialt program i tillegg til det faglige. Ledersamlinga besøkte Stigamot senteret mot incest i Reykjavik og vi orienterte hverandre gjensidig om arbeidet på Island og i Norge. Representantene fra Norge og Island drøftet muligheten for et nordisk samarbeid i form av en fagkonferanse om seksuelle overgrep. Det ble også tid til dialog og kunnskapsutveksling mellom landene. ARRANGEMENT I REGI FMSO OG MEDLEMSSENTRENE Landskonferansen Landskonferansen er et viktig faglig arrangement for landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og en arena hvor ledere og ansatte kan møte sine kollegaer fra andre kanter av landet. Konferansen bidrar til nettverksbygging og kunnskapsutveksling og skaper på den måten et viktig sosialt samhold sentrene i mellom. Årets landskonferanse ble arrangert som et samarbeid mellom FMSO og SMSO Rogaland. Konferansen ble avholdt på Sola Strandhotell mai, og ca 60 representanter fra landets sentre deltok. I tillegg var representanter fra det lokale hjelpeapparatet tilstede under dagen som var åpen for eksterne samarbeidspartnere. Konferansens tittel var Veien videre og den fokuserte på tema som forskning, ansvarliggjøring av individet, seksualitet og mindfullness. Representanter fra Barneombudet var tilstede og gav en hilsningstale på dagen som var åpen for det lokale hjelpeapparatet. Av foredragsholdere som bidro under konferansen var Hildur Vea som snakket om sammenhengen mellom anmeldelse av overgrep og helse. Professor i psykiatri, Ingvard Wilhelmsen, holdt et innlegg om hvordan hovedproblemet i livene våre ikke er hva som skjer, men hvordan vi forholder oss til det. Kjersti B. Tharaldsen ledet konferansedeltakerne gjennom teori og praktiske øvelser innenfor feltet Mindfulness, og spesialist i klinisk sexologi avsluttet med temaet seksualitet etter seksuelle overgrep. Humleprisen Siden 2010 har FMSO hatt en tradisjon med å dele ut en pris - Humleprisen - til en person eller en organisasjon som har gjort seg spesielt bemerket i arbeidet mot seksuelle overgrep. 12

13 Utsattmann.no vant Humleprisen Utsattmann fikk prisen for sitt målrettede arbeid for å få mer fokus på og øke kunnskapen om menn utsatt for seksuelle overgrep. I nominasjonsbrevet som lå til grunn for kåringen fremkom følgende: Medlemmene i Utsattmann har gjennom flere år har stått frem og gitt ansikt til et tabu som få før dem har turt å tenke over eller snakke om at også menn er sårbare og utvikler livsbegrensende symptomer etter overgrep. Nettstedet utsattmann.no ble utviklet med bakgrunn i at menn i liten grad oppsøker hjelpeapparatet. Nettstedet skulle ha en lavest mulig dørstokk for utsatte gutter og menn, og skulle også fungere som en kunnskapsbase og bidra til økt forståelse for utsatte gutter og menns situasjon for leger, psykologer og andre deler av hjelpeapparatet. Prosjektet Utsattmann som ide og nettsted har vokst seg til et synlig engasjement og en plattform for menn for å finne mot til å søke hjelp. Prisen ble overrakt til Jarle Holseter under FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgreps landskonferanse i Stavanger i mai. Innføringskurs Innføringskurset har som formål å gi opplæring til sentrenes nyansatte og en innføring i sentrenes arbeid. I 2012 besluttet FMSOs medlemsorganisasjoner at innføringskurset skal arrangeres hvert år. Innføringskurset 2013 ble arrangert av SMSO Telemark 11. og 12. november. 13 representanter fra 6 sentre deltok på kurset. FMSO bidro med en innføring i sentrenes historikk, organisering og finansiering, i tillegg til informasjon om FMSOs arbeid og den faglige plattformen som er utarbeidet i samarbeid med medlemssentrene. Innføringskurset hadde videre et omfattende faglig program som følger: Selvhjelp. Traumer og traumebevisst omsorg. Dissosiasjon, tegn på overgrep hos barn, senvansker. Grunnprinsipper i møte med utsatte for overgrep og hvordan følge en person gjennom en bearbeidingsprosess. Hva er støtte og hva er behandling. Hva skjer i med hjelperne i møte med overgrep og hvordan forebygge sekundærtraumatisering. Taushetsplikt, meldeplikt, strafferett og rettspraksis. Forskning, etiske dilemmaer. 13

14 To brukere ved SMSO Telemark avsluttet kurset med verdifull informasjon om hvordan det er å være bruker av et senter. Incestsenteret i Vestfold Incestsenteret i Vestfold driver undervisning til 2., 4. og 6. klassetrinnene i alle barneskoler i sitt fylket. Å få innsyn i og opplæring i dette undervisningsopplegget har vært et ønske blant de andre medlemsorganisasjonene. I oktober arrangerte Incestsenteret i Vestfold en tre-dagers samling hvor FMSO og sentre fra hele landet deltok. Her ble det gitt en omfattende innføring i undervisningsopplegget i tillegg til at RVTS-Sør bidro med nyttig fagkunnskap. ANDRE AKTIVITETER FINANSIERT AV BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Nytt for året var at FMSO kunne søke om tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til aktiviteter som ikke inngår i ordinær drift. FMSO mottok kr i aktivitetstilskudd i 2013, og midlene ble benyttet til et medietreningskurs for medlemssentrenes daglige ledere og til utarbeidelsen av en undervisningsportal for sentrenes undervisningsmateriale. Medietreningskurs FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep har som et av sine mål å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Dette kan bl a skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning og bruk av media. Som et tilbud til sine medlemssentre, arrangerte FMSO derfor et medietreningskurs for daglige ledere i forbindelse med ledersamlingen i august. Kurset ble arrangert av Hovdan.com ved Roy Hovdan og Morten Broks. Formålet med kurset var å gi teoretisk kunnskap og praktisk trening til deltakerne om hvordan håndtere intervjuer for ulike medier som avis, nett, radio og TV, herunder å Tilegne seg en metodikk for forberedelser til og gjennomføring av intervjuer. Formulere gode budskap for intervjusituasjoner. Takle nyhetsintervjuet og andre krevende intervjuformer. Få innblikk i hvordan journalister tenker og jobber og hvordan forholde seg til dette. Sentrale emner i kurset var forberedelser til og gjennomføring av intervjuer og hvordan en på best mulig måte kan håndtere henvendelser fra media og uventede saker og situasjoner. Kurset hadde også fokus på hvordan en kan påvirke hva journalister legger vekt på i intervjusituasjonen. Kurset ble lagt opp med vekslende teori og praktisk trening foran kamera, 14

15 hvorpå hver deltaker gav tilbakemelding om hver enkeltes innsats. Kurset ble godt mottatt av deltakerne. Tilbakemeldinger under og i etterkant var at det var krevende å delta, men tilsvarende lærerikt. Undervisningsportal Som en ledd i FMSOs kvalitetssikringsprosjekt i 2011 og 2012, ble det opprettet en undervisningsgruppe med mandat å et utvikle felles, kvalitetssikret undervisningsmateriale for medlemssentrene i FMSO. Undervisningsgruppa, bestående av Kathrine Aamodt fra SMISO Hordaland, Kine Elverum Fra SMISO Sør-Trøndelag, Ann-Kirsti Gamst fra SMISO Troms og Hege Nesset fra SMI Oslo, ble videreført i Som et ledd i sentrenes omdømmebygging i samfunnet og som en viktig kunnskapskilde som anerkjennes ved kvalitetssikring, tildelte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et aktivitetstilskudd til opprettelsen av en nettbasert undervisningsportal for FMSOs medlemssentre. Undervisningsportalen er ment som en database for samordning og systematisering av undervisningsmateriale-/ opplegg rettet mot forebygging av incest og seksuelle overgrep. Det er med andre ord et redskap for kvalitetssikring av utadrettet undervisning for sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge. Sentrene har med sin spisskompetanse og daglige arbeid med overgrepsutsatte brukere verdifull kunnskap og erfaring om seksuelle overgrep mot barn. Hensikten med undervisningsportalen er at ansatte kan hente kunnskap, dele egne undervisningsopplegg og kryssjekke med innholdet her om egne opplegg tilfredsstiller kravene. Her kan en finne informasjon om rammevilkårene for undervisning fra sentrene, samt maler for brev, forarbeid, samarbeid med kommunene og tips til finansiering, evaluering og etterarbeid. Ved utgangen av 2013 inneholder undervisningsportalen undervisningsmateriale rettet mot barne- og ungdomsskolen. Det er FMSOs ønske at den gradvis bygges ut til å inneholde materiale til bruk i videregående skole, høyskoler og hjelpeapparatet. Forskningsgruppa i FMSO har i mandat å hente inn ulike forskningsrapporter og kildehenvisninger sentrene mot incest og seksuelle overgrep henviser til i sin utadrettede virksomhet, og systematisere og kvalitetssikre dette. Det er FMSOs mål at dette materiale også skal gjøres tilgjengelig i databasen. FMSO har vært i dialog med RVTS-Sør om kvalitetssikring av databasen og vil tilstrebe at dette arbeidet gjennomføres i

16 KONTAKT MED SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Å ha nærhet og tett kontakt med medlemssentrene er viktig for å opprettholde et godt samarbeid og sikre at FMSO har god oversikt og kunnskap om sine medlemmer. Daglig leder i FMSO har de tre siste årene brukt betydelig tid på å besøke medlemssentrene. I 2013 har FMSO besøkt og/eller deltatt på arrangementer ved følgende senter. Enkelte av besøkene har gått over flere dager: Bris, Drammen: Fagkonferanse. Incestsenteret i Vestfold: Fagkonferanse og besøk ved senteret. Norasenteret i Øst-Finnmark: Fagkonferanse og besøk ved senteret. SMI Oslo: Fagkonferanse. SMISO Hordaland: Besøk ved senteret. SMISO Oppland: Jubileumsbesøk ved senteret. SMISO Sogn og Fjordane: Åpningsjubileum og besøk ved senteret. SMISO Sør-Trøndelag: Fagkonferanse. SMISO Troms: Hospitering. SMSO Telemark: Innføringskurs og besøk ved senteret. Hospitering For å få mer inngående kunnskap om sentrenes drift, hospiterte daglig leder i FMSO ved et av sentrene. FMSO tilbrakte en uke ved SMISO Troms, og under oppholdet fikk daglig leder bl a delta ved de ansattes morgenmøter og under andre faglige diskusjoner, samtale med ansatte og også snakke med en bruker om vedkommendes erfaring med å benytte seg av et senter mot i sin bearbeidingsprosess etter overgrep. Daglig leder fikk også være tilstede i Tromsøs konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep som avholdes ved Statens barnehus, og hvor SMISO Troms er en av teamets medlemmer. DELTAKELSE VED KONFERANSER / MØTER / KURS Konferanser / Seminar San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment, USA (januar). Fagkonferanse i regi Norasenteret IKS senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark (februar). 16

17 Forskning nytter om psykisk helse i regi Norsk Forskningsråd (mars). Fagkonferanse om unge om overgrep på og av barn i regi Bris (mars) Traumebevist omsorg i regi FO Vestfold (mars). Perspektiver på voldtektsovergripere i regi Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (april). Strategiplan mot vold og seksuelle overgrep i regi Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (juni). APSAC 2014 Colloquium, USA (juni). Oppvekstkonferansen i regi Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (oktober). Høstseminar i regi Forum for barnekonvensjonen (november). Samarbeid og samordning i arbeid mot vold i nære relasjoner i regi Justisdepartementet (november). Asia Civil Society Coalitions Annual Gathering, Thailand (november). Møter og diverse arrangement Samarbeidsmøte i LISA-prosjektet i regi Universitetet i Bergen (september). Utdeling av Bjørn Christiansens Minnepris i regi Norsk Psykologforening (september). Lansering av Stiftelsen Barnas Rettigheter (november). Diverse møter med Forum for barnekonvensjonens arbeidsutvalg og fellesmøte. Diverse møter med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / Sentio vedrørende statistikk. Møter med Virke. Møter med reklamebyrået Alt i ett. Møter med Aksjonsgruppa / SMI Oslo. To-dagers samlinger med ressursgruppa. To-dagers samlinger med undervisningsgruppa. Kurs To-dagers kurs om økonomi og regnskap i regi Virke. Medlemmer av FMSOs styre har deltatt ved følgende konferanser: Du ser det ikke før du tror det fagkonferanse i regi barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (august). 17

18 4. Nordiske konferanse om vold og behandling i regi ATV (november). BIDRAG OG DELTAKELSE I DIVERSE ANDRE FORA Forum for Barnekonvensjonen FMSO er medlem av Forum for barnekonvensjonen og sitter i Forumets arbeidsutvalg sammen med Redd Barna, UNICEF, Landsforeningen for barnevernsbarn og Press Ungdom. Forumets arbeidsutvalg møtes hver uke. FMSO tar en aktiv rolle i arbeidsutvalget og representerte forumet under en samling i regi Plan Asia i Bangkok, Thailand i november. Plan Asia, via Plan Norge, inviterte Forum for barnekonvensjonen til å holde et innlegg på en samling av øst-asiatiske organisasjoner som jobber med barns rettigheter. Forum fra Sverige, Finland og Nederland var også invitert. Formålet med presentasjonen var å informere om det norske forumets arbeid for barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, forumets kontakt med myndigheter og gi informasjon om barns rettigheter generelt i Norge. Videre var det ønske fra Plan Asia å opprette et samarbeid mellom de europeiske og asiatiske landene. FMSO holdt innlegg om de forestående temaene for representanter fra Thailand, Pakistan, Vietnam, Kambodsja, Nepal, Øst-Timor, Sri Lanka og Filippinene. Representanter fra Sverige og FNs kontor i Genève var også tilstede. Forum for Barnekonvensjonen arrangerer hvert år et til to fagseminarer for sine medlemmer, politiske representanter og andre interesserte om tema knyttet til barns rettigheter i Norge. Høstseminaret 2013 ble arrangert av tre av Forumets medlemsorganisasjoner. FMSO fungerte i den forbindelse som kontaktperson og koordinator for de tre organisasjonene. For å øke kunnskapen om FNs barnekonvensjon og barns rettigheter i Norge, har daglig leder i FMSO i løpet av 2013 tatt et studie om Barnekonvensjonen i regi Universitetet i Stavanger. Forum for barnekonvensjonen har fått ny logo i FMSO har bidratt i utarbeidelsen av logoen i samarbeid med VirkeligMedia i Tromsø, og sponset denne for Forumet. Kripos FMSO har etablert samarbeid med Kripos. For å få en bedre innsikt i etterforskning og rettslig behandling av saker om vold mot barn, ble FMSO invitert til å overvære en rettsak i Lillehammer tingrett i mai. Under oppholdet fikk daglig leder inngående kjennskap til etterforskningen og rettsbehandlingen via samtaler med Kripos, aktor og den sakkyndige i saken. 18

19 Nettverk for forskning om voldtekt FMSO deltar i nettverket for forskning om voldtekt i regi Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. FMSO har deltatt på ulike arrangement i regi nettverket gjennom året. Aksjonsgruppe FMSO har gjennom de siste årene vært medlem av en aksjonsgruppe i regi SMI Oslo. Aksjonsgruppa jobber for å sette fokus på barns manglende rettssikkerhet i rettsapparatet; barn som må ha samvær med eller som ved dom blir flyttet til en foresatt de har utpekt som overgriper. Aksjonsgruppa består av fagpersoner som ansatte ved SMI Oslo, advokat og journalist, i tillegg til berørte av denne problematikken. Aksjonsgruppas arbeid i 2013 resulterte bl a i oppslag i VG Helg i september med etterfulgt debatt på Litteraturhuset. Foredrag I mars hadde FMSO og ressursgruppas representant, Inger Lise Stølsvik, foredrag for Seksuelt overgrepsteam i Horten i Vestfold og representanter fra kommunens Familiehus. Tilhørerne fikk informasjon om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep, i tillegg til fagkunnskap om seksuelle overgrep, tegn og symptomer, senvansker og andre relevante områder. LOGO OG INFORMASJONSMATERIALE FMSO har gjennomgått en make-over i 2013 med ny logo og diverse informasjonsmateriale, som f.eks en brosjyre om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Produktene er utarbeidet i samarbeid med reklamebyrået Alt i ett. Den nye logoen fremstiller en flettet krans utformet som en snakkeboble. De ulike delene av den flettede kransen symboliserer FMSOs medlemssentre; hvordan de står sammen, støtter hverandre og danner en enhet. I tillegg symboliserer kransen FMSO som et bindeledd for sine medlemmer. Snakkeboblens betydning samsvarer med FMSOs vedtektsfestede formål om å være et talerør utad og sentrene i mellom. Logoen er også utarbeidet i en versjon med FMSOs engelske navn; The Norwegian Foundation Against Sexual Abuse. Nettsted FMSO har nettsiden Her fremkommer informasjon om FMSO, sentrene mot incest og seksuelle overgrep, deres målgrupper, tilbud, ideologi og lignende. I tillegg inneholder siden informasjon om seksuelle overgrep og andre relevante tema tilknyttet dette fagområdet. 19

20 Ved utgangen av året startet FMSO arbeidet med å oppdatere det faglige materialet på siden og gjøre den mer brukervennlig. Tiden fremover vil benyttes til å bedre kvaliteten og utvikle innholdet på nettsiden. Facebook / Twitter FMSO har vært på Facebook i 4 år og har ca medlemmer. I gruppen deles fagartikler, informasjon om arrangement, medielinker til aktuelle nyheter, informasjon om FMSOs arbeid og lignende. FMSO er også på Twitter. 20

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1

nærhet raseri tillit ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1

raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 svik ensomhet redsel trygghet kjærlighet mot samarbeid smerte glede raseri tillit nærhet årsmelding 2011 Årsmelding 2011 SMISO Trondheim 1 INNHOLD Organisasjon 4 Økonomi 5 Ansatte / Lokaler 6 Kompetanse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no

ÅRSRAPPORT 2009. Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00. Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no ÅRSRAPPORT 2009 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal 37 02 02 00 Web side: www.smso-agder.no E-post: kontakt@smso-agder.no Landsdekkende telefon 80 05 70 00 Innholdsfortegnelse: 1. Stiftelsen senter

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2010 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2010 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494

Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2013 s. 3 Målsetning og målgruppe s. 4 Organisasjonen SMSO Rogaland s. 5 Styret og

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET

ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET ÅRSRAPPORT 2014 DEN BRUTALE VIRKELIGHET Fire av fem overgrep gjøres mot barn og ungdom. Tre av fem overgrep pågår mer enn ett år. Fire av fem overgrep begås av personer i nære relasjoner. 10 prosent av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Telefon Kristiansand 38 07 11 11 Arendal Telefon 37 02 02 00 Telefon Kristiansand Kristiansand 38 38 3807 07 11 11 11 11 Web side: Arendal www.smso-agder.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter. Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.com 1 Forord De nordiske landene har historisk sett ligget i

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3

Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISERING... 4 1.1 Virksomhetens organisering... 4 1.2 Styret 2013... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2013... 5 1.4 Brukermedvirkning... 5 1.5 Ansatte gjennom

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål

1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2. 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål Årsrapport 2005 1 Innledning, organisasjon og ressurser.. s.2 2 Mål s.3 2.1 Formålsparagraf 2.2 Grunnverdier 2.3 Visjon 2.4 Mål 3 Prioriterte hovedaktiviteter 2005.. s.4 3.1 Reform som mannspolitisk samfunnsaktør

Detaljer

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no

Årsrapport for 2013. Stiftelsen Alternativ til Vold. www.atv-stiftelsen.no Årsrapport for 2013 Stiftelsen Alternativ til Vold www.atv-stiftelsen.no INNHOLD STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)... 5 ATV Oslo... 5 ATV Nedre Romerike... 7 ATV Asker & Bærum... 8 ATV Drammen... 9

Detaljer

Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter

Årsrapport 2008. Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal. Stiftelsen Hamar Krisesenter Årsrapport 2008 Stiftelsen Hamar Krisesenter Krisesenter for: Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Åmot, Våler, Elverum Trysil og Engerdal Stiftelsen Hamar Krisesenter er medlem av Norsk Krisesenterforbund

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland Årsmelding 2012 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2011. BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2011 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Ingen anger sorg glede i myke furer hjertet hennes utholdende sterkt bare hun vet

Detaljer

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel

Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel For informasjon, ring: 6 1 00 KOM.pod@politiet.no ISBN 978-8-856-017-7, POD publikasjon 011/06 Rapport fra Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel 010 August 011 0 Design: Allkopi Trykk: Allkopi

Detaljer

Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte Årsrapport 2010 Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte Forord: Året 2010 står igjen som et utfordrende og spennende år for Landsdekkende telefon. Det har vært spesielt utfordrende i forhold

Detaljer