FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING Organisasjonsnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315"

Transkript

1 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013 Organisasjonsnummer

2 Innholdsfortegnelse FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP... 4 MEDLEMSSENTRENE... 4 VEDTEKTER... 4 STYRET... 5 PERSONALSITUASJON OG DRIFT... 5 FINANSIERING... 6 REGNSKAP... 6 FMSOs ARBEID I Styremøter... 6 Årsmøte... 7 Styreledersamling... 7 Samlinger for daglige ledere... 7 Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser og personer med etnisk minoritetsbakgrunn... 8 Politiske høringer, møter med og skriftlige henvendelser til departement... 9 Arbeidsgrupper Kontakt med media INTERNASJONALT ARBEID ARRANGEMENT I REGI FMSO OG MEDLEMSSENTRENE Landskonferansen Humleprisen Innføringskurs Incestsenteret i Vestfold ANDRE AKTIVITETER FINANSIERT AV BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Medietreningskurs Undervisningsportal KONTAKT MED SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Hospitering DELTAKELSE VED KONFERANSER / MØTER / KURS BIDRAG OG DELTAKELSE I DIVERSE ANDRE FORA

3 Forum for Barnekonvensjonen Kripos Nettverk for forskning om voldtekt Aksjonsgruppe Foredrag LOGO OG INFORMASJONSMATERIALE Nettsted Facebook / Twitter

4 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP Stiftelsen Felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO) ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. På landsbasis finnes det 22 sentre mot incest og seksuelle overgrep. MEDLEMSSENTRENE Alta krise- og incestsenter, Finnmark BRìS, Buskerudregionens Incestsenter, Buskerud Incestsenteret i Vestfold, Vestfold Krise- og incestsenteret i Follo, Akershus Krise- og incestsenteret i Fredrikstad, Østfold Senter mot seksuelle overgrep -Telemark, Telemark SMI Oslo, Oslo SMISO Hordaland, Hordaland SMISO Møre og Romsdal, Møre og Romsdal SMISO Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag SMISO Nordland, Nordland SMISO Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane SMISO Oppland, Oppland SMISO Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag SMISO Troms, Tromsø SMSO Rogaland, Rogaland DIXI Ressurssenter for voldtatte, Oslo Lundevann krise- og omsorgssenter, Aust-Agder SMISO Elverum og SMISO Hamar har meldt seg ut av FMSO i løpet av VEDTEKTER FMSOs vedtektsfestede formål: a) Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi. b) Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring. 4

5 c) Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis. d) Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep. e) Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid. FMSO har i løpet av 2013 redigert sine vedtekter, hva omhandler styrets sammensetning, valgkomite og valgprosesser. De nye vedtektene vil behandles på FMSOs årsmøte første kvartal i 2014, og FMSO vil deretter søke Stiftelsestilsynet om omdanning. Det er også utarbeidet nye retningslinjer for valgkomiteens arbeid. En fullstendig oversikt over FMSOs vedtekter er å finne på STYRET Styret i FMSO består av 6 personer. Under årsmøte i april ble det gjort endringer i styrets sammensetning. Jørgen Lorentzen ble valgt som styreleder. Daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag ble valgt som representant fra medlemssentrene og Torgeir Knag Fylkesnes ble valgt inn med bakgrunn i hans politiske tilknytning. FMSOs styre består av følgende personer: Styreleder: Jørgen Lorentzen Nestleder: Lene Sivertsen Styremedlemmer: Geir Borgen Rachel Vorren Lisbeth Malt Torgeir Knag Fylkesnes (Professor, daglig leder i Hedda Foundation) (Daglig leder ved SMISO Troms) (Barnelege, ansatt ved NKVTS) (Daglig leder ved SMISO Sør-Trøndelag) (Sosialpedagog, brukerrepresentant) (Politiker, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) PERSONALSITUASJON OG DRIFT FMSO består av én 100 % stilling. Siden 01. februar 2011 har Linda Bakke vært ansatt som daglig leder i FMSO. Det har ikke vært sykefravær i FMSOs kontor er samlokalisert med SMI Oslo med besøksadresse Akersgata 1-5, 4. etg. Postadressen er postboks 568 Sentrum, 0105 Oslo. 5

6 FINANSIERING FMSO har i 2013 vært finansiert gjennom tilskudd fra: Barne-, ungdoms og familiedirektoratet med kr Justisdepartementet med kr I 2013 bidro sentrene med kr -- i medlemskontingent. Dette tilsvarte 0,5 prosent av sentrenes budsjett. I tillegg ble FMSO tildelt kr fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i aktivitetstilskudd. Midlene ble benyttet til et medietreningskurs for medlemssentrenes daglige ledere og til utviklingen av en database for sentrenes forebyggende arbeid. REGNSKAP Resultatregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme stiftelsens stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Årsregnskapet gir derved et rettvisende bilde av stiftelsens inntjening, likviditet og finansielle stilling. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Regnskapet for 2013 er ført av Regnskapsbistand AS i Oslo. Revisor er Agder Revisjon AS. Forsikringer er yrkesskadeforsikring og reiseforsikring i If. Pensjonsordningen er gjennom offentlig tjenestepensjon i Storebrand Livsforsikring AS. Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. FMSO har sagt opp sin avtale med Regnskapsbistand AS. Ny Regnskapsfører fra vil være BDO AS. FMSOs ARBEID I 2013 Styremøter FMSO har avholdt 6 styremøter i løpet av 2013 hvor det er behandlet 60 saker. Referat er sendt ut til hvert medlemssenter i etterkant. 6

7 Årsmøte FMSO arrangerte årsmøte i april. Fra medlemssentrene møtte 13 daglige ledere og tre styreledere. Styreleder i FMSO og daglig leder la frem FMSOs arbeid i 2012, målene for arbeidet i 2013, regnskap og budsjett. Årsmøtet valgte tre representanter til FMSOs styre. Styreledersamling FMSO har som mål å være en tilgjengelig organisasjon og skape et best mulig samarbeid med sine medlemssenter. Et slikt samarbeid innebærer også kontakt med medlemssentrenes styrer. FMSO inviterte medlemssentrenes styreledere/nestledere til samling i april, men pga lav påmelding ble samlingen utsatt til Som et alternativ til den avlyste styreledersamlingen, bidro FMSO til opprettelse av et epostnettverk for styreledere som ønsket det. På den måten kunne styreledere kontakte hverandre for drøfting av aktuelle problemstillinger. FMSO har sendt ut oversikt over kontaktinformasjon til alle styrelederne. Samlinger for daglige ledere FMSO har avholdt fire ledersamlinger i løpet av 2013, i henholdsvis april, juni, august og desember. Årets tre første samlinger ble avholdt i Oslo, mens den siste ble arrangert som en faglig og team-buildende samling på Island. De ordinære ledersamlingene har i hovedsak gått over to dager med opptil 18 deltakere tilstede. Ledersamlingene er en arena hvor lederne gis mulighet til å opplyse om sin daglige drift av sentrene og hvor informasjon og erfaring utveksles. Samtidig er samlingene et sted hvor FMSO, i fellesskap med sine medlemmer, kan drøfte faglige spørsmål og samordne innspill rettet mot myndigheter og media. Ledersamlingene i 2013 har som i de siste årene båret preg av et tett program med mange saker til drøfting. Viktige saker var bl a: Pensjonsordninger. Landsdekkende telefon. Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser, personer med minoritetsbakgrunn. Finansieringsordning / finansiering fra helseforetak. Politiske høringer. Samling ved Incestsenteret i Vestfold om senterets primær- og sekundærforebyggende tiltak i barneskoler. Forskning. Faglig plattform og tilhørende oppgavehefte. Retningslinjer for statstilskudd, Q-22. 7

8 Innspill fra FMSOs styre gis til ledergruppa via daglig leder og vice versa. Referat fra ledersamlingene fungerer som et arbeidsredskap og sikrer videre progresjon i FMSO og medlemssentrenes arbeid. Ledersamlingene gir også mulighet til å invitere eksterne foredragsholdere og instanser for å øke kunnskapen i ledergruppa og skape faglige diskusjoner. I løpet av 2013 har FMSO hatt innlegg fra følgende instanser på sine ledersamlinger: Dixi Ressurssenter mot voldtekt: Presentasjon av senterets tilbud. Kunnskapsformidling om voldtekt og senterets erfaring med sin brukergruppe. Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Presentasjon av stiftelsen og deres tilbud. Utveksling av kunnskap og erfaring. Drøfting rundt fremtidig samarbeid. Hovedorganisasjonen Virke: Innføring i pensjonsordninger. Stiftelsen Det er mitt valg: Drøfting rundt eventuelt samarbeid om undervisning i skoler. Barneombudet: Status om dagens tilbud til barn og unge utsatt for vold og seksuelle overgrep. Utveksling av kunnskap og erfaring på dette området. Utsattmann: Presentasjon og utveksling av kunnskap og erfaring om utsatte menns ønsker og behov når det gjelder bearbeiding av seksuelle overgrep. Drøfting rundt hvordan sentrene på best mulig måte kan imøtekomme dette. Stigamot, Island: Presentasjon av det Islandske incestsenterets politiske arbeid. Drøfting om et fremtidig nordisk samarbeid (Les mer under punkt om internasjonal deltakelse og arbeid). Tilrettelagt tilbud til menn, personer med funksjonsnedsettelser og personer med etnisk minoritetsbakgrunn I retningslinjene for statstilskudd for sentrene mot incest og seksuelle overgrep, Q , fremkommer det at sentrene skal legges til rette for brukere med nedsatt funksjonsevne og gi et tilpasset tilbud til menn og til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. I tilskuddsbrevet fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for 2013 bes FMSO om å bidra til at sentrene i større grad når ut til alle de nevne brukergruppene. Dette har derfor bl a vært tema på flere av ledersamlingene. Menn Tiltaket Utsattmann har presentert sitt tilbud på FMSOs ledersamling og delt sine erfaringer mht hva som skal til for at utsatte menn skal stå frem med sin historie, hvilke ønsker og behov 8

9 menn har i sin bearbeidingsprosess og menns erfaring med å benytte seg at de ulike tilbudene ved landets sentre. Dialogen mellom sentrene og Utsattmann resulterte i et forslag om å kartlegge menns erfaringer både via sentrene og Utsattmanns nettverk. FMSOs styre har bestemt at Senter mot seksuelt misbrukte menn (SSMM) skal inviteres med i dette arbeidet fra FMSO har i løpet at 2013 tatt initiativ til samarbeid med SSMM. Personer med funksjonsnedsettelser Personer med funksjonsnedsettelser er en sammensatt gruppe og medlemssentrene har ulike erfaringer med målgruppen. Enkelte av medlemssentrene har undervist fagpersoner som arbeider med funksjonsnedsettelser. Det er drøftet å nedsette en arbeidsgruppe av representanter på tvers av landets sentrene som skal ha en spesielt fokus på denne målgruppen. FMSO har videre henvendt seg til Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og invitert til samarbeid. FMSO har hatt møte med NFU og informert om sentrenes drift og tilbud. Under møtet ble det drøftet mulighet for utveksling av kunnskap og erfaring. FMSO ble i etterkant av møtet intervjuet av NFUs fagblad. Personer med etnisk minoritetsbakgrunn Enkelte av FMSOs medlemssentre har hatt det å å nå ut til denne målgruppen som spesifikt satsningsområde. FMSO har hatt møte med MIRA-senteret -Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Under møtet ble det gitt informasjon om organisasjonene og utvekslet kunnskap og erfaring om arbeid med personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Politiske høringer, møter med og skriftlige henvendelser til departement I løpet av 2013 har FMSO avgitt høringsuttalelser om: Stine Sofie Senteret Stine Sofies Stiftelse. Avhør av særlige sårbare personer i straffesaker Justisdepartementet. Endringer i straffeloven av 1902 og 2005 Justisdepartementet. Høringsuttalelsene er i første omgang utarbeidet av FMSOs ressursgruppe (les mer under neste punkt), hvor jurist og daglig leder ved SMSO Telemark har hatt en sentral rolle. Høringsuttalelsene er deretter sendt ut til medlemssentrene for innspill. FMSO har deltatt på følgende møter med BLD: 9

10 Møte i regi BLD om strategiplan mot vold og seksuelle overgrep. FMSO har sendt skriftlige innspill til / anmodet om møter med BLD om følgende tema: Forbedring av sentrene mot incest og seksuelle overgreps tilskuddsordning. Retningslinjer for statstilskudd, Q Arbeidsgrupper Gjennom de siste årene har FMSO økt sin aktivitet for og i samarbeid med sine medlemssenter. Økte aktiviteter har medført flere arbeidsoppgaver, og det ble nedsatt to nye arbeidsgrupper i 2013 for å effektivisere arbeidet. Arbeidsgruppene har jobbet tett med daglig leder i FMSO og forberedt saker til FMSOs ledersamlinger. Medlemmer i arbeidsgruppene har også deltatt på diverse møter, konferanser og annet sammen med daglig leder. FMSOs ressursgruppe består av Rachel Vorren, daglig leder med SMISO Sør-Trøndelag, Svanhild Lillebostad, daglig leder ved SMISO Møre og Romsdal og Inger Lise Stølsvik, daglig leder ved SMSO Telemark. Lene Sivertsen, daglig leder ved SMISO Troms har også bidratt i ressursgruppas arbeid. Ressursgruppa har gjennom 2013 jobbet med følgende oppgaver: Høringsuttalelser. Henvendelse til BLD om sentrenes tilskuddsordning. Møte med BLD vedrørende strategiplanen mot vold og seksuelle overgrep. Møte med Norsk Forbund for utviklingshemmede. Faglig plattform og tilhørende oppgavehefte. Reklamemateriale for FMSO. Diverse konferanser / arrangementer. I løpet av 2013 er det også opprettet en forskningsgruppe. Forskningsgruppa består av Lene Sivertsen, daglig leder ved SMISO Troms og Inger Lise Stølsvik, daglig leder ved SMSO Telemark. Det er et ønske blant FMSOs medlemsorganisasjoner å utarbeide en felles oversikt over forskningsresultater relatert til seksuelle overgrep. Dette for å sikre at sentrene henviser til kvalitetssikrede forskningsresultater i sin utadrettede virksomhet. Forskningsgruppa har i mandat å samle inn og systematisere data fra sentrene. Kontakt med media FMSO har hatt kontakt med og uttalt seg i media i løpet av Ved begynnelsen av året ble FMSO kontaktet av NRK Dagsrevyen vedrørende barns manglende rettssikkerhet. Mer 10

11 spesifikt omhandlet dette barn som rettsapparatet pålegger å ha samvær med, eller som blir flyttet til en foresatt barnet selv har utpekt som overgriper en sak FMSO og sentrene på landsbasis har engasjert seg i de siste årene. FMSO deltok i et møte med Dagsrevyen for å belyse saken. Da lagmannsrettsdommen falt i Vågå-saken, ble FMSO intervjuet av Radio Norge. I forbindelse med samme sak, ble FMSO også intervjuet av Vårt Land. I juni ble FMSO intervjuet av NRK Oppland / Hedmark. Intervjuet omhandlet bruk av forvaring overgrepssaker. Intervjuet ble sendt på radio og ble også publisert på internett. FMSO har også fått diverse henvendelser fra media for å svare på konkrete spørsmål og problemstillinger i forbindelse med saker journalister jobber med. INTERNASJONALT ARBEID USA I februar deltok FMSO på the 27th Annual San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment i California. Som ved tidligere år var det stor norsk deltakelse, slik at konferansen også ble en arena for faglige drøftinger og nettverksbygging. I juni deltok FMSO på en konferanse i Nevada i regi the American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC). Daglig leder hadde en presentasjon om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep. FMSO fikk gode tilbakemeldinger på presentasjonen, og tilbudene som sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Tilhørerne omtalte tilbudet som unikt på verdensbasis. Konferansen var også en arena for nettverksbygging med blant annet MaleSurvivor. Thailand I november deltok FMSO på Plan Asia Civil Society Coalitions Annual Gathering i Bangkok, Thailand. FMSO representerte Forum for Barnekonvensjonen og gav en presentasjon om forumets arbeid og hvordan barns rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon følges opp i Norge. Representanter fra 11 nasjoner deltok på samlingen. Plan Asia dekket utgiftene for reise og opphold for FMSO (Les mer under punkt om Forum for barnekonvensjonen). Island I desember arrangerte FMSO en ledersamling på Island. Gjennom 2013 har det blitt ansatt 11

12 flere nye daglige ledere ved medlemssentrene, og samlingen var derfor lagt opp med et sosialt program i tillegg til det faglige. Ledersamlinga besøkte Stigamot senteret mot incest i Reykjavik og vi orienterte hverandre gjensidig om arbeidet på Island og i Norge. Representantene fra Norge og Island drøftet muligheten for et nordisk samarbeid i form av en fagkonferanse om seksuelle overgrep. Det ble også tid til dialog og kunnskapsutveksling mellom landene. ARRANGEMENT I REGI FMSO OG MEDLEMSSENTRENE Landskonferansen Landskonferansen er et viktig faglig arrangement for landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og en arena hvor ledere og ansatte kan møte sine kollegaer fra andre kanter av landet. Konferansen bidrar til nettverksbygging og kunnskapsutveksling og skaper på den måten et viktig sosialt samhold sentrene i mellom. Årets landskonferanse ble arrangert som et samarbeid mellom FMSO og SMSO Rogaland. Konferansen ble avholdt på Sola Strandhotell mai, og ca 60 representanter fra landets sentre deltok. I tillegg var representanter fra det lokale hjelpeapparatet tilstede under dagen som var åpen for eksterne samarbeidspartnere. Konferansens tittel var Veien videre og den fokuserte på tema som forskning, ansvarliggjøring av individet, seksualitet og mindfullness. Representanter fra Barneombudet var tilstede og gav en hilsningstale på dagen som var åpen for det lokale hjelpeapparatet. Av foredragsholdere som bidro under konferansen var Hildur Vea som snakket om sammenhengen mellom anmeldelse av overgrep og helse. Professor i psykiatri, Ingvard Wilhelmsen, holdt et innlegg om hvordan hovedproblemet i livene våre ikke er hva som skjer, men hvordan vi forholder oss til det. Kjersti B. Tharaldsen ledet konferansedeltakerne gjennom teori og praktiske øvelser innenfor feltet Mindfulness, og spesialist i klinisk sexologi avsluttet med temaet seksualitet etter seksuelle overgrep. Humleprisen Siden 2010 har FMSO hatt en tradisjon med å dele ut en pris - Humleprisen - til en person eller en organisasjon som har gjort seg spesielt bemerket i arbeidet mot seksuelle overgrep. 12

13 Utsattmann.no vant Humleprisen Utsattmann fikk prisen for sitt målrettede arbeid for å få mer fokus på og øke kunnskapen om menn utsatt for seksuelle overgrep. I nominasjonsbrevet som lå til grunn for kåringen fremkom følgende: Medlemmene i Utsattmann har gjennom flere år har stått frem og gitt ansikt til et tabu som få før dem har turt å tenke over eller snakke om at også menn er sårbare og utvikler livsbegrensende symptomer etter overgrep. Nettstedet utsattmann.no ble utviklet med bakgrunn i at menn i liten grad oppsøker hjelpeapparatet. Nettstedet skulle ha en lavest mulig dørstokk for utsatte gutter og menn, og skulle også fungere som en kunnskapsbase og bidra til økt forståelse for utsatte gutter og menns situasjon for leger, psykologer og andre deler av hjelpeapparatet. Prosjektet Utsattmann som ide og nettsted har vokst seg til et synlig engasjement og en plattform for menn for å finne mot til å søke hjelp. Prisen ble overrakt til Jarle Holseter under FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgreps landskonferanse i Stavanger i mai. Innføringskurs Innføringskurset har som formål å gi opplæring til sentrenes nyansatte og en innføring i sentrenes arbeid. I 2012 besluttet FMSOs medlemsorganisasjoner at innføringskurset skal arrangeres hvert år. Innføringskurset 2013 ble arrangert av SMSO Telemark 11. og 12. november. 13 representanter fra 6 sentre deltok på kurset. FMSO bidro med en innføring i sentrenes historikk, organisering og finansiering, i tillegg til informasjon om FMSOs arbeid og den faglige plattformen som er utarbeidet i samarbeid med medlemssentrene. Innføringskurset hadde videre et omfattende faglig program som følger: Selvhjelp. Traumer og traumebevisst omsorg. Dissosiasjon, tegn på overgrep hos barn, senvansker. Grunnprinsipper i møte med utsatte for overgrep og hvordan følge en person gjennom en bearbeidingsprosess. Hva er støtte og hva er behandling. Hva skjer i med hjelperne i møte med overgrep og hvordan forebygge sekundærtraumatisering. Taushetsplikt, meldeplikt, strafferett og rettspraksis. Forskning, etiske dilemmaer. 13

14 To brukere ved SMSO Telemark avsluttet kurset med verdifull informasjon om hvordan det er å være bruker av et senter. Incestsenteret i Vestfold Incestsenteret i Vestfold driver undervisning til 2., 4. og 6. klassetrinnene i alle barneskoler i sitt fylket. Å få innsyn i og opplæring i dette undervisningsopplegget har vært et ønske blant de andre medlemsorganisasjonene. I oktober arrangerte Incestsenteret i Vestfold en tre-dagers samling hvor FMSO og sentre fra hele landet deltok. Her ble det gitt en omfattende innføring i undervisningsopplegget i tillegg til at RVTS-Sør bidro med nyttig fagkunnskap. ANDRE AKTIVITETER FINANSIERT AV BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET Nytt for året var at FMSO kunne søke om tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til aktiviteter som ikke inngår i ordinær drift. FMSO mottok kr i aktivitetstilskudd i 2013, og midlene ble benyttet til et medietreningskurs for medlemssentrenes daglige ledere og til utarbeidelsen av en undervisningsportal for sentrenes undervisningsmateriale. Medietreningskurs FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep har som et av sine mål å synliggjøre forhold i samfunnet som opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep. Dette kan bl a skje gjennom utadrettet virksomhet som foredrag, undervisning og bruk av media. Som et tilbud til sine medlemssentre, arrangerte FMSO derfor et medietreningskurs for daglige ledere i forbindelse med ledersamlingen i august. Kurset ble arrangert av Hovdan.com ved Roy Hovdan og Morten Broks. Formålet med kurset var å gi teoretisk kunnskap og praktisk trening til deltakerne om hvordan håndtere intervjuer for ulike medier som avis, nett, radio og TV, herunder å Tilegne seg en metodikk for forberedelser til og gjennomføring av intervjuer. Formulere gode budskap for intervjusituasjoner. Takle nyhetsintervjuet og andre krevende intervjuformer. Få innblikk i hvordan journalister tenker og jobber og hvordan forholde seg til dette. Sentrale emner i kurset var forberedelser til og gjennomføring av intervjuer og hvordan en på best mulig måte kan håndtere henvendelser fra media og uventede saker og situasjoner. Kurset hadde også fokus på hvordan en kan påvirke hva journalister legger vekt på i intervjusituasjonen. Kurset ble lagt opp med vekslende teori og praktisk trening foran kamera, 14

15 hvorpå hver deltaker gav tilbakemelding om hver enkeltes innsats. Kurset ble godt mottatt av deltakerne. Tilbakemeldinger under og i etterkant var at det var krevende å delta, men tilsvarende lærerikt. Undervisningsportal Som en ledd i FMSOs kvalitetssikringsprosjekt i 2011 og 2012, ble det opprettet en undervisningsgruppe med mandat å et utvikle felles, kvalitetssikret undervisningsmateriale for medlemssentrene i FMSO. Undervisningsgruppa, bestående av Kathrine Aamodt fra SMISO Hordaland, Kine Elverum Fra SMISO Sør-Trøndelag, Ann-Kirsti Gamst fra SMISO Troms og Hege Nesset fra SMI Oslo, ble videreført i Som et ledd i sentrenes omdømmebygging i samfunnet og som en viktig kunnskapskilde som anerkjennes ved kvalitetssikring, tildelte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet et aktivitetstilskudd til opprettelsen av en nettbasert undervisningsportal for FMSOs medlemssentre. Undervisningsportalen er ment som en database for samordning og systematisering av undervisningsmateriale-/ opplegg rettet mot forebygging av incest og seksuelle overgrep. Det er med andre ord et redskap for kvalitetssikring av utadrettet undervisning for sentrene mot incest og seksuelle overgrep i Norge. Sentrene har med sin spisskompetanse og daglige arbeid med overgrepsutsatte brukere verdifull kunnskap og erfaring om seksuelle overgrep mot barn. Hensikten med undervisningsportalen er at ansatte kan hente kunnskap, dele egne undervisningsopplegg og kryssjekke med innholdet her om egne opplegg tilfredsstiller kravene. Her kan en finne informasjon om rammevilkårene for undervisning fra sentrene, samt maler for brev, forarbeid, samarbeid med kommunene og tips til finansiering, evaluering og etterarbeid. Ved utgangen av 2013 inneholder undervisningsportalen undervisningsmateriale rettet mot barne- og ungdomsskolen. Det er FMSOs ønske at den gradvis bygges ut til å inneholde materiale til bruk i videregående skole, høyskoler og hjelpeapparatet. Forskningsgruppa i FMSO har i mandat å hente inn ulike forskningsrapporter og kildehenvisninger sentrene mot incest og seksuelle overgrep henviser til i sin utadrettede virksomhet, og systematisere og kvalitetssikre dette. Det er FMSOs mål at dette materiale også skal gjøres tilgjengelig i databasen. FMSO har vært i dialog med RVTS-Sør om kvalitetssikring av databasen og vil tilstrebe at dette arbeidet gjennomføres i

16 KONTAKT MED SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Å ha nærhet og tett kontakt med medlemssentrene er viktig for å opprettholde et godt samarbeid og sikre at FMSO har god oversikt og kunnskap om sine medlemmer. Daglig leder i FMSO har de tre siste årene brukt betydelig tid på å besøke medlemssentrene. I 2013 har FMSO besøkt og/eller deltatt på arrangementer ved følgende senter. Enkelte av besøkene har gått over flere dager: Bris, Drammen: Fagkonferanse. Incestsenteret i Vestfold: Fagkonferanse og besøk ved senteret. Norasenteret i Øst-Finnmark: Fagkonferanse og besøk ved senteret. SMI Oslo: Fagkonferanse. SMISO Hordaland: Besøk ved senteret. SMISO Oppland: Jubileumsbesøk ved senteret. SMISO Sogn og Fjordane: Åpningsjubileum og besøk ved senteret. SMISO Sør-Trøndelag: Fagkonferanse. SMISO Troms: Hospitering. SMSO Telemark: Innføringskurs og besøk ved senteret. Hospitering For å få mer inngående kunnskap om sentrenes drift, hospiterte daglig leder i FMSO ved et av sentrene. FMSO tilbrakte en uke ved SMISO Troms, og under oppholdet fikk daglig leder bl a delta ved de ansattes morgenmøter og under andre faglige diskusjoner, samtale med ansatte og også snakke med en bruker om vedkommendes erfaring med å benytte seg av et senter mot i sin bearbeidingsprosess etter overgrep. Daglig leder fikk også være tilstede i Tromsøs konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep som avholdes ved Statens barnehus, og hvor SMISO Troms er en av teamets medlemmer. DELTAKELSE VED KONFERANSER / MØTER / KURS Konferanser / Seminar San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment, USA (januar). Fagkonferanse i regi Norasenteret IKS senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst- Finnmark (februar). 16

17 Forskning nytter om psykisk helse i regi Norsk Forskningsråd (mars). Fagkonferanse om unge om overgrep på og av barn i regi Bris (mars) Traumebevist omsorg i regi FO Vestfold (mars). Perspektiver på voldtektsovergripere i regi Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (april). Strategiplan mot vold og seksuelle overgrep i regi Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (juni). APSAC 2014 Colloquium, USA (juni). Oppvekstkonferansen i regi Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (oktober). Høstseminar i regi Forum for barnekonvensjonen (november). Samarbeid og samordning i arbeid mot vold i nære relasjoner i regi Justisdepartementet (november). Asia Civil Society Coalitions Annual Gathering, Thailand (november). Møter og diverse arrangement Samarbeidsmøte i LISA-prosjektet i regi Universitetet i Bergen (september). Utdeling av Bjørn Christiansens Minnepris i regi Norsk Psykologforening (september). Lansering av Stiftelsen Barnas Rettigheter (november). Diverse møter med Forum for barnekonvensjonens arbeidsutvalg og fellesmøte. Diverse møter med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / Sentio vedrørende statistikk. Møter med Virke. Møter med reklamebyrået Alt i ett. Møter med Aksjonsgruppa / SMI Oslo. To-dagers samlinger med ressursgruppa. To-dagers samlinger med undervisningsgruppa. Kurs To-dagers kurs om økonomi og regnskap i regi Virke. Medlemmer av FMSOs styre har deltatt ved følgende konferanser: Du ser det ikke før du tror det fagkonferanse i regi barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (august). 17

18 4. Nordiske konferanse om vold og behandling i regi ATV (november). BIDRAG OG DELTAKELSE I DIVERSE ANDRE FORA Forum for Barnekonvensjonen FMSO er medlem av Forum for barnekonvensjonen og sitter i Forumets arbeidsutvalg sammen med Redd Barna, UNICEF, Landsforeningen for barnevernsbarn og Press Ungdom. Forumets arbeidsutvalg møtes hver uke. FMSO tar en aktiv rolle i arbeidsutvalget og representerte forumet under en samling i regi Plan Asia i Bangkok, Thailand i november. Plan Asia, via Plan Norge, inviterte Forum for barnekonvensjonen til å holde et innlegg på en samling av øst-asiatiske organisasjoner som jobber med barns rettigheter. Forum fra Sverige, Finland og Nederland var også invitert. Formålet med presentasjonen var å informere om det norske forumets arbeid for barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, forumets kontakt med myndigheter og gi informasjon om barns rettigheter generelt i Norge. Videre var det ønske fra Plan Asia å opprette et samarbeid mellom de europeiske og asiatiske landene. FMSO holdt innlegg om de forestående temaene for representanter fra Thailand, Pakistan, Vietnam, Kambodsja, Nepal, Øst-Timor, Sri Lanka og Filippinene. Representanter fra Sverige og FNs kontor i Genève var også tilstede. Forum for Barnekonvensjonen arrangerer hvert år et til to fagseminarer for sine medlemmer, politiske representanter og andre interesserte om tema knyttet til barns rettigheter i Norge. Høstseminaret 2013 ble arrangert av tre av Forumets medlemsorganisasjoner. FMSO fungerte i den forbindelse som kontaktperson og koordinator for de tre organisasjonene. For å øke kunnskapen om FNs barnekonvensjon og barns rettigheter i Norge, har daglig leder i FMSO i løpet av 2013 tatt et studie om Barnekonvensjonen i regi Universitetet i Stavanger. Forum for barnekonvensjonen har fått ny logo i FMSO har bidratt i utarbeidelsen av logoen i samarbeid med VirkeligMedia i Tromsø, og sponset denne for Forumet. Kripos FMSO har etablert samarbeid med Kripos. For å få en bedre innsikt i etterforskning og rettslig behandling av saker om vold mot barn, ble FMSO invitert til å overvære en rettsak i Lillehammer tingrett i mai. Under oppholdet fikk daglig leder inngående kjennskap til etterforskningen og rettsbehandlingen via samtaler med Kripos, aktor og den sakkyndige i saken. 18

19 Nettverk for forskning om voldtekt FMSO deltar i nettverket for forskning om voldtekt i regi Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo. FMSO har deltatt på ulike arrangement i regi nettverket gjennom året. Aksjonsgruppe FMSO har gjennom de siste årene vært medlem av en aksjonsgruppe i regi SMI Oslo. Aksjonsgruppa jobber for å sette fokus på barns manglende rettssikkerhet i rettsapparatet; barn som må ha samvær med eller som ved dom blir flyttet til en foresatt de har utpekt som overgriper. Aksjonsgruppa består av fagpersoner som ansatte ved SMI Oslo, advokat og journalist, i tillegg til berørte av denne problematikken. Aksjonsgruppas arbeid i 2013 resulterte bl a i oppslag i VG Helg i september med etterfulgt debatt på Litteraturhuset. Foredrag I mars hadde FMSO og ressursgruppas representant, Inger Lise Stølsvik, foredrag for Seksuelt overgrepsteam i Horten i Vestfold og representanter fra kommunens Familiehus. Tilhørerne fikk informasjon om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep, i tillegg til fagkunnskap om seksuelle overgrep, tegn og symptomer, senvansker og andre relevante områder. LOGO OG INFORMASJONSMATERIALE FMSO har gjennomgått en make-over i 2013 med ny logo og diverse informasjonsmateriale, som f.eks en brosjyre om FMSO og sentrene mot incest og seksuelle overgrep. Produktene er utarbeidet i samarbeid med reklamebyrået Alt i ett. Den nye logoen fremstiller en flettet krans utformet som en snakkeboble. De ulike delene av den flettede kransen symboliserer FMSOs medlemssentre; hvordan de står sammen, støtter hverandre og danner en enhet. I tillegg symboliserer kransen FMSO som et bindeledd for sine medlemmer. Snakkeboblens betydning samsvarer med FMSOs vedtektsfestede formål om å være et talerør utad og sentrene i mellom. Logoen er også utarbeidet i en versjon med FMSOs engelske navn; The Norwegian Foundation Against Sexual Abuse. Nettsted FMSO har nettsiden Her fremkommer informasjon om FMSO, sentrene mot incest og seksuelle overgrep, deres målgrupper, tilbud, ideologi og lignende. I tillegg inneholder siden informasjon om seksuelle overgrep og andre relevante tema tilknyttet dette fagområdet. 19

20 Ved utgangen av året startet FMSO arbeidet med å oppdatere det faglige materialet på siden og gjøre den mer brukervennlig. Tiden fremover vil benyttes til å bedre kvaliteten og utvikle innholdet på nettsiden. Facebook / Twitter FMSO har vært på Facebook i 4 år og har ca medlemmer. I gruppen deles fagartikler, informasjon om arrangement, medielinker til aktuelle nyheter, informasjon om FMSOs arbeid og lignende. FMSO er også på Twitter. 20

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsberetning 2007. Organisasjonsnummer 981 411 315 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsberetning 2007 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsberetning 2007 Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep FMSO Virksomhetens art og hvor den drives Stiftelsen

Detaljer

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep. Årsmelding 2008. Årsmelding Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep Årsmelding Årsmelding 2008 2008 Organisasjonsnummer 981 981411 411315 315 Organisasjonsnummer 981 411 315 Årsmelding

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012

Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplan SMSO Rogaland 2012 Virksomhetsplanen er forankret i vedtekter for SMSO Rogaland 2: 2 Formål Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/utsatt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsmelding 2009. Senteret for seksuelt misbrukte menn SSMM. Følgende årsmelding er basert på mal fra BUFDIR

Årsmelding 2009. Senteret for seksuelt misbrukte menn SSMM. Følgende årsmelding er basert på mal fra BUFDIR Årsmelding 2009 Senteret for seksuelt misbrukte menn SSMM Følgende årsmelding er basert på mal fra BUFDIR SSMM, organisasjonsnummer: 871 279 772, registrert med navnet SENTERET FOR SEKSUELT MISBRUKTE MENN,

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Årsberetning 2015. Sammenfatning av året 2015

Årsberetning 2015. Sammenfatning av året 2015 1 - et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Årsberetning 2015 Sammenfatning av året 2015 Buskerudregionens incestsenter (BRiS)er et interkommunalt samarbeid mellom alle kommunene

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen.

Årsmøte. Nasjonal støttegruppe for pårørende, overlevende og berørte etter flodbølgekatastrofen 2004. Søndag 15.03.2009. Kl 1600 i Operasjonsentralen. Side 1 av 10 Årsmøte. Søndag 15.03.2009 Kl 1600 i Operasjonsentralen. Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7. Referat. Side 2 av 10 Agenda: 1. Kort presentasjon av sittende styre. 2. Årsrapport for 2008. 3.

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR

Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT. 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR Et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep VERDIDOKUMENT 6.12.06. / siste revidering 08.12.09/MAR 1. BAKGRUNN Dette dokumentet gir en oversikt over mål, strategier og verdigrunnlag

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III

Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III Prosjektplan for Sjumilssteget Fase III 1. Visjoner FNs barnekonvensjon er det bærende regelverket for lokale myndigheters planlegging, analyser av og igangsetting av nødvendige tiltak for barn og ungdom.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 09 / 2016 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2015 Ansvarlig utgiver: Barne-,

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år)

Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya. (tilpasset respondenter over og under 18 år) Resultater fra spørreundersøkelse for etterlatte Utøya (tilpasset respondenter over og under 18 år) 13. august 2012 I februar 2012 inviterte kommisjonen etterlatte etter omkomne på Utøya til å delta i

Detaljer

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15

Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15 Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV HVORDAN ARBEIDE FOR INKLUDERENDE SKOLE? OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV Erfaringer fra Lindesnes ungdomsskole Paula O. Pedersen, rektor 27.08.2014

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

Handlingsplan 2010-2012

Handlingsplan 2010-2012 IKVO Handlingsplan 2010-2012 Orientering Hvem er vi? Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring (IKVO) er frittstående og uavhengig. Medlemmene er offentlige skoler/virksomheter som organiserer

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene.

Brukere KVINNER. gå i retning av mer alvorlige saker når det gjelder trusselbildet til kvinnene. Krisesenteret i Stavanger Årsmelding 2013 Årsmelding 2013 De siste årene har Krisesenteret i Stavanger opplevd en betydelig økning i pågangen. Den største økningen kom i 2012, og da antallet beboere har

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer