ÅRSBERETNING 2013 ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR. 993 062 189"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets beretning 2. Kort om Asker idrettsråd og hovedaktiviteter 3. Styrets sammensetning 4. Styrets arbeid 4.1 Møtevirksomhet og aktivitet 4.2 Oversikt arbeidsoppgaver 4.3 Rapporter fra utvalg og grupper 4.4 Høringssvar og uttalelser 4.5 Prosesser 5. Arbeidsgrupper Asker idrettsråd 5.1 Anlegg/Arealpolitikk 5.2 Askermodellen 5.3 Halltildeling 5.4 Prioritering nye anlegg 5.5 Reguleringsarbeid/kommuneplan 5.6 Nettverk 5.7 AIR Forum 6 Asker idrettsråds utadrettede virksomhet 6.1 Nettverk 6.2 AIR Forum 6.3 Hjemmesdien 6.4 AIR på Facebook 6.5 Årsmøte 6.6 Høstkonferanse 7 Tilskuddsordninger 7.1 Kommunalt tilskudd til drift av private anlegg 7.2 Tidligfasemidler 7.3 Kommunale aktivitetsmidler 7.5 Lokale aktivitetsmidler - LAM 8 Inkludering 9 Samarbeid med Asker kommune 10 Årsregnskap 11 Revisors beretning

3 1. STYRETS BERETNING Asker idrettsråd (AIR) har tilholdsted i frivillighetens hus Hasselbakken med kontorplass for daglig leder. Styremøter og andre møter i AIRs regi holdes hovedsakelig i møterom her. Årsberetningen viser styrets prioriteringer for 2013, med utgangspunkt i Arbeidsprogram 2013, vedtatt av årsmøtet 21. mars Styret har arbeidet etter overordnede lover og regler, egne lover samt styreinstruks vedtatt for AIR. 2. KORT OM ASKER IDRETTSRÅD OG HOVEDAKTIVITETER AIR er et stort og aktivt idrettsråd. Vi har et godt forhold til klubbene i Asker og vi ser at stadig flere blir opptatt og ser nytten av AIRs virksomhet. AIR jobber med å gjøres rådets arbeid enda bedre kjent for klubbene. Vi har et godt forhold til våre politikere, dette blant annet på bakgrunn av idrettsrådets samarbeidsavtale med kommunen. Vi har også tett og god dialog med idrettsadministrasjonen og komité for teknikk, kultur og fritid (TKF), som er den politiske komitéen idretten sogner til. Vi har en administrasjon som er hardt arbeidene, kreativ og meget viktig for styrets arbeid og kontakt med klubber, administrasjon og politikere. Administrasjonen har bidratt med å strukturere idrettsrådets arbeid og overtatt regnskapsfunksjon fra ekstern regnskapsfører. AIR Forum har blitt en viktig møteplass for idrettsledere og her møter også sentrale politikere. Høstseminaret 2013 samlet rekordmange deltagere fra idrett, politikk og administrasjon (sammenlignet med de senere årene). Seminaret fikk i etterkant positive tilbakemeldinger på sammensetning av myke og harde idrettsbetraktninger. Det er fra kommunen reist spørsmål ved lovlighet av kommunens driftsavtaler med idretten. Spørsmålene dreier seg om forholdet til innkjøpsreglement, regler for momskompensasjon for kommuner og regler for tildeling av spillemidler. Flere større kommuner har startet felles utredning vedrørende disse spørsmålene. AIR er aktivt involvert og samarbeider med andre idrettsråd og kommuner i vurdering av spørsmålene rundt gyldighet i avtalene. Det arbeides for å involvere NIF og Storting for å endre lovverket slik at idretten skal gis anledning til å drifte idrettsanlegg, dette også i tråd med Regjeringens ønsker.

4 AIR har deltatt aktivt i ulike referansegrupper og utvalg knyttet til politiske saker. Asker modellen har blitt behandlet i flere fora og benyttes til fordeling av treningstid i hall. Det jobbes fortsatt med videreutvikling av modellen og krever mye prosessarbeid fra klubbene og fra idrettsrådet. Behandling av kommunens handlingsprogram og kommuneplan er omfattende saker der vi i høst gav uttalelser på vegne av Askeridretten. Styret involveres i mange saker og arbeidsoppgaver og dette fordeles på de ulike styremedlemmer. AIR vil kunne involveres i flere saker om styret og administrasjon hadde hatt større kapasitet. De øvrige kapitler i beretningen gir samlet en kortfattet oversikt over styrets arbeid og aktiviteter i STYRETS SAMMENSETNING 2013 Styreleder Sigurd Øvergaard Asker Skiklubb Nestleder Steinar Bustad Asker Skiklubb Styremedlem Alexandra Vedeler (USA fra aug) Heggedal IL Styremedlem Morten Hornes Frisk Asker Styremedlem Geir Øiestad Dikemark IF Styremedlem Hans Mathias Tjømøe Asker Seilforening Varamedlem Kjell Hustad Asker Tennisklubb Varamedlem Asgeir Mamen Asker Skøyteklubb Valgkomitè: Tore Ring Dikermark IF Marit Helene Meyer Heggedal IL Hilde Stranden Lystad Nesøya IF Oppnevnt revisor: Ellinor Allergoth Det er i 2013 registrert 58 klubber/idrettslag med totalt medlemmer i Asker. 4. STYRETS ARBEID 4.1 Møtevirksomhet og aktivitet Det er avhold 13 ordinære styremøter og Årsmøte i perioden. AIR v/ styret og dalig leder er representert i en rekke råd, utvalg, prosjekter og referansegrupper. Disse er i hovedsak: Asker Frivillighetssentral

5 Frivillighetsutvalget Aktiv på dagtid Prosjektgruppe Askermodellen Styringsgruppe IdrettsGlede for alle i askeridretten Prosjektgruppe IdrettsGlede for alle i askeridretten Referansegruppe Føykautviklingen Referansegruppe idrettshall Heggedal Referansegruppe Holmen svømmehall Referansegruppe mulighetsstudie ny ishall Referansegruppe for utvikling av Vardåsen skisenter Referansegruppe CRMsystem/bookingsystem Asker kommune Norges idretts forbunds folkehelseutvalg 4.2 Oversikt arbeidsoppgaver Prioritere anlegg på vegne av idretten: o Etablering av kriterier for prioritering av anlegg o Etablering av idrettens prioriteringsliste for større anlegg o Etablering av idrettens prioriteringsliste for mindre anlegg Aktiv prosess gjennom hele året gjeldende kommunens handlingsprogram Følge opp areal- og reguleringsplanforslag eks: o Revisjon av kommuneplanen o Reguleringsplan Holmen o Reguleringsplan Føyka Dialog med lagene: o Prosesser relatert til de fleste idrettsrelaterte politiske saker o Løpende henvendelser o AIR Forum o Befaringer/møte med lagene o Høstkonferanse o Deltagelse på ulike arrangement Dialog med politikerne o Høringsinnspill i konkrete politiske saker o Møte i komiteen ved aktuelle politiske saker o Brukerrådsdialog o Proaktiv ved orientering om aktuelle saker og vårt syn o Aktiv mot politikerne i saker vi ikke er enige i Integrering/inkludering

6 Kommunikasjon o Profilering og informasjon på hjemmesidene o Aktiv dialog med idrettslagene på e-post o Innspill i media o Svare på henvendelser o RSS (nyhetsfeed) fra hjemmesidene Hall og banefordeling i haller, gymsaler,svømmehaller og på isflater. Tilskuddsordninger o Spillemidler o Kommunale midler o Lokale aktivitetsmidler (LAM) o Arrangementssøknader o Integreringsmidler prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten 4.3 Rapporter fra utvalg og grupper Idrettsglede for alle i askeridretten Asker idrettsråd arbeider aktivt med inkludering gjennom prosjektet IdrettsGlede for alle i Askeridretten (se kapittel 8). Prosjektets mål er å skape mer idrett for utvalgte grupper, og både administrasjonen og styremedlemmer er aktive mot klubbene. Aktiv på dagtid Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år. Det er et samarbeids- prosjekt mellom lokale idrettslag, NAV, Asker kommune og Asker Idrettsråd. Det finnes tilbud for alle nivåer og deltagelsen koster kr 300 per år. Følgende klubber/idrettslag i Asker er involvert i prosjekter sammen med Aktiv på dagtid: Asker Tennisklubb Asker Svømmeklubb Asker Golfklubb Asker Helsesportlag Dikemark Rideklubb Asker Skiklubb Asker idrettsråd arbeider aktivt for at flere klubber skal gis mulighet til å involvere seg i prosjektet Aktiv på dagtid. Frivillighetsutvalget I utvalget sitter representanter fra Nakuhel (Natur,- Kultur- og Helsesenter), Heggedal nærmiljøsentral, Asker frivilligsentral Hasselbakken, Asker Idrettsråd, Asker kommune.

7 Utvalgets hovedoppgave består i å være en pådriver i frivillighetsarbeidet. Frivillighetsutvalget er ansvarlig for gjennomføringen av TV-Aksjonen i Asker hvert år arrangerer Frivillighetskonferansen, en arena for samhandling og kommunikasjon for frivillighetsarbeidet i Asker styringsansvarlige for Frivillighetsportalen Aktiviteter 2013: Evaluering av utvalgets sammensetning, mandat og organisering. Utarbeide Frivillighetsmelding 4.4 Høringssvar og uttalelser AIR har i perioden avgitt uttalelser i følgende saker: Uttalelse vedrørende politisk sak gjeldende Askermodellen Innspill til Komite teknikk, kultur og fritid i forbindelse med brukerdialog Innspill til kommunen i forkant av at rådmannens forslag til Handlingsprogram ble fremlagt Innspill til politisk og administrativ ledelse om sammensetning og mandat for mulighetsstudie ny ishall Risenga Innspill til politisk og administrativ ledelse om behov for helhetsplaner for idrettsparken på Risenga Uttalelse vedrørende flerbrukshall ved Heggedal skole Utttalelse vedrørende søknad om kommunal lånegaranti fra Asker Skiklubb Innspill gjeldende fordeling av treningstid i Holmen Turnhall Innspill til Akershus idrettskrets, Norges idrettsforbund, Oslo kommunes organisasjon OL 2022 og andre i samarbeid med andre idrettsråd og idrettskretser gjeldende ishall i Asker inn i programmet for OL anlegg Uttalelse til AK gjeldende anleggsutvikling i Asker kommune knyttet opp mot OL 2022 Innspill til Handlingsprogram Innspill til kommuneplan Prosesser Asker idrettsråd har i 2013 arbeidet med følgende overordnede saker/prosesser med involvering av idrettslagene: Revisjon av Askermodellen - ulike prosesser knyttet til idretttslag med trening i forskjellige anlegg. Prosessen fortsetter i 2013 for å sikre involvering fra idrettslag knyttett til alle typer anlegg. Innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram Handlingsplan AIR langsiktig planverk for AIR. Prosessen løper videre i 2013 for å sikre felles forståelse for idrettens eget langsiktige dokument. AIR Forum opprettelse av fast møteplass for dialog med idretten Revisjon av kriterier for søknad og tildeling av aktivitetsmidler Revisjon av kommuneplan Politisk sak om driftsavtaler Revisjon av samarbeidavtale mellom AIR og kommunen Kartlegging av fotballens banekapasitet i Asker ved ressurspersoner i Asker Fotball Herrer og Holmen IF

8 I tillegg har Idrettsledere i kommuner rundt Asker/Drammen hatt møter med tema interregionale anlegg. Idrettsrådslederne (inkludert Bærum) og lederne for Buskerud og Akershus idrettskrets ble enige om å stå bak forslag om ishall i Asker og skikytingsarena/paralympics til Lier i forbindelse med mulig OL søknad fra Oslo kommune. 5. ARBEIDSGRUPPER ASKER IDRETTSRÅD 5.1 Anlegg/Arealpolitikk AIRs viktigste rolle er å sikre tilstrekkelig areal til idrett, fysisk aktivitet og rekreasjon. I dag er det en underdekning på anlegg i de fleste idretter i Asker. Air ga i januar et innspill til arbeidet med kommuneplan (KP). Der satte AIR opp kortsiktige prioriteringer på 1-3 år og langsiktige prioriteringer på 4-12 år Vi mener at anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en viktig del av den offentlig infrastrukturen som må ivaretas i kommuneplanens arealdel. For å unngå at dagens kritiske situasjon med stor underdekning av idrettsanlegg forverres ytterligere, er det helt avgjørende at behovet for arealer for dette formålet tas inn og drøftes grundig i den endelige kommuneplanens arealdel Dersom idrettens anleggskår forverres (relativt sett ift befolkningsvekst, flere aktive eldre, en eldre befolkning, flere barnefamilier til Asker) vil dette bety et skudd for baugen også for folkehelsearbeidet idet idretten står for en vesentlig del av forebyggende innsats gjeldene folkehelse. 5.2 Askermodellen Askermodellen er en matematisk utregningsmodell utarbeidet i samarbeid med Asker idrettsråd som danner grunnlag av fordeling av treningstimer i idrettshaller fordi etterspørselen etter treningstid er større enn tilbudet. Dette gjelder muligens for flere anlegg enn idrettshaller og det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med Asker kommune har diskutert muligheten for å utvide bruk av modellen. Asker idrettsråd og idrettslagene har en viktig oppgave i forbindelse med dette spørsmålet og utvikling av modellen. Hvordan ønsker idrettslagene at treningstid skal fordeles mellom idretter og klubber? Hvilke kriterier bør legges til grunn for fordelingen? Arbeidsgruppen har i 2013 hatt mange arbeidsmøter med Asker kommune og ikke minst idrettslagen angående bruk av modellen til fordeling av treningstid i andre anlegg. Aktuelle anlegg i tillegg til idrettshaller er ishaller, svømmehaller, gymsaler og fotballbaner. Et forslag til revidert modell behandles i TKF mars Arbeidsgruppen har i ulike møter diskutert Askermodellen med idrettslagene. Dette er blitt gjort i separate møter med idretslagene og i AIR forum hvor Askermodellen har vært eget tema. AIR har avgitt høringsinnspill til kommunen gjeldende revidering av modellen. Rådmannens forslag fremlegges og behandles på årsmøtet 2014.

9 5.3 Halltildeling Halltildelingen skjer via Askermodellen. Hoved linjene i modellen har vist seg å fungere bedre enn antatt. Fordelingen foretas av dyktige folk i kommunen i samarbeid med AIR. 5.4 Prioritering nye anlegg Idrettens prioritering av større idrettsanlegg (høstkonferansen okt 2013) Pri 1 Hva/Hvor Rulleskitrasé Dikemark 2 Solli skianlegg Nærskianlegg og snøproduksjon i Grønnlia, Holmen Flerisidrettsanlegg Risenga Kunstgressbane Dikemark Aktivitet Rullende idretter, langrenn, mennesker med nedsatt funksjonsevne Skiskyting, langrenn, Langrenn, Skøyteidretter og hallidretter i et flerbruksanlegg Fotball og annen Hva idrettten ber kommunen om Fase 1) Asker kommune kjøper grunn Fase 2) Bidrag i reguleringsprosess Fase 3) Spillemidler og delfinansiering Ny skiarena: Delfinansiere, bygge og drifte Fase 1) Bidrag i reguleringsprosess - ellers egenfinansiering Fase 2 og 3) Spillemidler og delfinansiering (med egenfinansiering opp mot 25%) Konsekvensutredning av ulike alternativer inkludert ulike finansieringsmodeller og driftsmodeller. Resultatet her vil gi svar på hva idretten ber om, men uansett vil det gjelde (del- )finansiering og bygging. Fase 1) Asker kommune kjøper grunn Fase 2) Bidrag i reguleringsprosess Fase 3) Spillemidler og delfinansiering Kostnads- beregning 4 mill 15 mill varslet Fase 1) (egenfinansiering ) Fase 2) 2,5 mill Fase 3) 2 mill Mulighetsstudie (Ramme isanlegg i perioden ) 7 mill Sco re Leikvoll C påbygg Leikvollhallen 7 Borgen, idrettshall Skatepark Arnestad/Vollen Asfaltering for rullende aktivitet Risenga Kunstgressbaner Heggedal Håndball, basketball, volleyball, badminton m.m. inkludert styrkerom Ballidrett, turnaktivitet, rytmisk sportsgymnastikk Skating, uorganisert idrett, Rullende idretter, mennesker med nedsatt funksjonsevne Fotball og annen Spillemidler og delfinansierng. Deler av er ferdigstilt og det søkes viderutvikling av prosjektet Spillemidler og finensiering. Drifte som i dag. Fase 1) Bistand til helhetsplanlegging Fase 2) Spillemidler og finansiering, deridrettslaget mill (estimer) 50 mill Kostnader hittil: Prognose resterende arbeid: Fase 1) Fase 2)

10 delfinansierer noe 11 Bruksendring Askerhallen Turn/Rytmisk sportsgymnastikk Delfinansiering i delfinansiering fra totaltsum på kr Stor idrettshall med tribuner Nærskianlegg golfbanen Enkelt friidrettsanlegg Gjellum 15 Hoppbakke Heggedal 16 Rulleskitrasé/Skispri ntanlegg inklusiv løpebane til friidrett Heggedal Volleyball, håndball, basketball, badminton Langrenn, tumling, skileik, Friidrett Skihopp og nærmiljøantivitet Anlegg for friidrett og rullende idretter sommerstid og ski vinterstid i tilknytning til friidrettsanlegg Delfinansiering og spillemidler Fase 1) Bistand til helhetsplanlegging Fase 2) Spillemidler og finansiering, deridrettslaget delfinansierer noe Spillemidler og delfinansierng Fase 1) Bistand til helhetsplanlegging Fase 2) Spillemidler og finansiering, deridrettslaget delfinansierer noe Avhengig av løsning Fase 1) ca Fase 2) ca 1,5 mill Fase 1) Fase 2) Fase 1) Fase 2) Vardåsen skisenter Pistolskytebane Olledalen Enkel treningshall isidretter Kompetansesenter for sykling med velodrom Kunstgress Vollen/Arnestad Nærmiljøaktivitet i tilknytning til tettstedsutvikling Føyka Garderobe/Sanitæra nlegg Blakstad Alpint, snowboard, telemark, Skyting Skøyteidretter Banesykling, ballidretter evt turn eller annen idrett i midtfelt. Kamsportarena? Ressurssenter for forebygging. Fotball og annen Volleyball og Seiling og nærmiljøtiltak Spillemidler. Resten finansieres gjennom lånog egenkapital. Norges Cykleforbund ansvarlig for finansiering. Ber mulighens om langsktigi leieavtle med kommunen. Ber om regulering av området. Finansiere/delfinansiere, bygge og delvis drifte Delfinansiering. 53 mill bevilget til første fase Fase 1) Kortsikt (2014): Fase 2) Lengre sikt: 1,7-2,2 mill fra kommunen, i spillemidler, i egenfinansiering (anslag AIR)? hvorav det søkes om kr fra kommunen

11 24 Arnestad idrettspark med rundløype Rulleski, løping, skiløype, basistrening alle idretter,, rekreasjon 25 Klubbhus Holmen Fleridrettslag 26 Spesial hall tennis og padel, Risenga 27 Matcharena Føyka Tennis, Padel Fotballarena med tribunekapasitet 28 Ridehall, Konglungen Ridning, terapiridning 29 Holmen Bad Spesialhall kamsport i Asker Enkel innendørs treningshall fotball, Arnestad/Vollen Fleridrettshall ved Asker vgs Svømming, vannsport, rekreasjon Fellesprosjekt judo, karate, tae kwondo, aikido Fotball og annen ballidrett Privat anlegg/akershus Fylkeskommune 33 Holmen Turnhall Spesialhall for turn Kunstgress Holmen Grus Utendørs innebandybane, Heggedal Heggedal skole Idrettshall Nesøya skole idrettshall Landøya skole idrettshall Risenga skole, idrettshall Fotball, langrenn og annen Innebandy, andre idretter, uorgansiert aktivitet Fleridrettshall Fleridrettshall Fleridrettshall Fleridrettshall Finansiering og drifting. 2 mill Spillemidler og 4 mill (anslag) delfinansierng Regulering og spillemidler. Ønsker i utgangspunktet å finansiere privat. Erstatningsareal for flytting fra Føyka. Privat avtale mellom ASK og AK. Kommunal tilleggsfinansiering? Spillemidler. Resten 5 mill egenfinansieres Tomt og finansiering. Bygges helst i tilknytning til annet anlegg for bedre utnyttelse av fellesarealer som garderober m.m. Delfinansiere, bygge og drifte Avtale mellom AK og AFK om fordeling av treningstid til idretten på kveldstid og i helger Innkjøp av fleksible tribuner til bruk ved arrangementer Kommunal garanti. Privat finansiering. Spillemidler. Resten finansieres gjennom egenkapital, sponsorinntekter og andre rabattordnigner (mva kompensasjon blant annet) Fullverdig stor hall av håndballbanestørrelse. Fullverdig stor hall av håndballbanestørrelse. 165 mill 30 mill 3 mill Ferdigstilt bygget 38 mill. Gjenstår avklaring om driftsmodell/drift er. Innkjøp av utstyr er gjennomført Kun garanti mill 210 mill

12 Pri Idrettens prioritering av mindre idrettsanlegg (høstkonferansen okt 2013) Hva/Hvor Trial- løype ved Hovedgården /Kistefossdammen Utendørs treningspark Vollen Utbedring av Holmenhallen for bruk til kampsport Oppgradering friidrettsanlegg Føyka MTB rundbaneløype Dikemark/Solberglia Utbedring av Holmenhallen for bruk til kampsport Aktivitet Motorsport/Trial Basistrening alle idretter, Judo Friidrett Sykkel, Judo Hva idrettten ber kommunen om Delfinansiering og spillemidler Finansiering med noen grad av egenfinansiering Finansiering. Fase 1) Bidra i regulerings- prosess/kjøp av eiendom Fase 2) Delfinansiering. Eget vedlikehold. Finansiering med noen grad av egenfinansiering Kostnads- beregning allerede innkjøpt (hvorav 10 % egenfinansiering) (hvorav 50% egenfinansiering) Sco re Tumlebakker og skileik ved Askerparken/Føyka Vedlikehold/oppmer king Borgenhallen Bondihallen, Askerhallen og Borgenhallen Merking Leikvollhallen Skileik, skihopp og "tumling" Volleyball og Volleyball, tennis og andre idretter med nett Volleyball Spillemidler. Ellers egenfinansiering og lån. Drifts- og vedlikeholds relatert oppgave. Små investeringer. Drifts- og vedlikeholds relatert oppgave. Små investeringer. Drifts- og vedlikeholds relatert oppgave. Små investeringer. 11 Kartutvikling Asker Spillemidler Utendørs treningspark Heggedal Oppgradering av alpinbakke Solberglia/Dikemark Basistrening alle idretter, Snowboard, telemark, alpint, organiserg og uorgansert aktivietet Fase 1) Bidra i regulerings- prosess/kjøp av eiendom Fase 2) Delfinansiering og vedlikehold. Det søkes om kr i spillemidler (anslag AIR)? (anslag AIR)? (anslag AIR) i spillemidler allerede innkjøpt Usikkert Reguleringsarbeid/kommuneplan I Asker kommune er det mange planer å forholde seg til, og AIR forsøker å gi tilpassede innspill til de forskjellige planene. Kommuneplanen omtales som Asker kommunens viktigste styringsdokument. Den lages for en periode på 12 år, men revideres hvert fjerde år. Generelt søker AIR å gi innspill både i forkant av og under arbeidet med revisjonene. I forbindelse med kommuneplan har AIR fortløpende gitt innspill og hatt dialog med administrasjonen i kommunen.

13 Ultimo 2012 staret AIR en egen parallell prosess med kommuneplanen for å utvikle AIRs og idrettens eget langtidsprogram Arbeidet har videreutviklt noe i 2013, men ikke blitt prioritert på grunn av mange andre presserende oppgaver. 6. ASKER IDRETTSRÅDS UTADRETTEDE ARBEID 6.1 Nettverk AIR forholder seg til NIF-organisasjonen forskjellige nivåer: NIFs sentralledd i Oslo, Akershus Idrettskrets med styret og administrasjon, samarbeid mellom idrettsrådene (IR) i Akershus og samarbeid med andre IR i nabokommunene i Buskerud. NIF arrangerte i august 2013 landskonferanse for idrettsråd. AIR deltok på denne og daglig ledere hadde på eget initiativ, en egen samling i Idrettsrådet har jevnlig dialog med ressurspersoner i administrasjonen i Akershus idrettskrets. De fungerer som rådgivere for oss i forskjellige saker. AIRs egen strategiseminar hadde seminarleder fra staben der. To ganger årlig treffes alle IR-lederne i Akershus for å behandle saker som angår alle. Kretsen holder også jevnlig kurs for nye IR-styremedlemmer. Høsten 2012 startet også et møteserie mellom IR-lederne i alle nær-kommunene fra Bærum til Drammen om interregionalt samarbeid om anlegg med mer. Dette samarbeidet fokuserte mot slutten av året på muligheten for å delta på OL-toget med spesielt gunstig finansiering av anlegg og infrastruktur (ca.80% fra statlige kilder). Resultatet ble at de 5 IR-ledere med støtte fra Buskerud og Akershus Idrettskretser samarbeidet om å fremme ny is-hall i Asker og arena for skiskyting/paralympics i Lier overfor OL-administrasjonen i Oslo. 6.2 AIR Forum AIR Forum har siden november 2012 blitt arrangert hver siste onsdag i måneden. AIR Forum er etablert som en viktg møteplass for diskusjon mellom lagene og styret i AIR. I tillegg besøkes AIR Forum flittig av våre folkevalgte og møteplassen gir rom for utveksling av viktige idrettspolitiske tanker. AIR lager agenda etter dagsaktuelle saker og etter innspill fra idrettslagene. 6.3 Hjemmesiden AIR er opptatt av informasjonsdeling og benytter hjemmesiden til å formidle informasjon av viktig karakter mellom AIR og lagene, fra kommunen til lagene, og fra AIK og NIF til lagene. AIR legger fortløpende ut relevante referater, informasjon om kurs og konferanser, oversikt over tilskuddsmidler, viktige frister, innkallinger og kunngjøringer. Det er mulighet for deling av nyheter på Facebook og det er opprettet mulighet

14 for å abonnere på nyheter som legges ut på AIRs hjemmeside, gjennom en gratis RSS tjeneste. Tjenesten gjør det mulig for lagene på en enkel måte å holde seg ajour på aktuelle saker fra idrettsrådet. 6.4 AIR på facebook AIR har opprettet facebook side og legger ut relevant informasjon av både lettere og tyngre karakter. AIR benytter mediet til å spre dagsaktuell informasjon fra rådets eget arbeid, samt skape begeistring rundt andre organisasjoners/klubbers aktiviteter. 6.5 Årsmøte Arrangeres årlig medio mars og behandler ordinære årsmøtesaker. Årsmøtet er AIRs besluttende organ. 6.6 Høstkonferanse Årets høstkonferanse ble avholdt på Sundvolden hotell med 64 deltagere fra idretten, politikken og kommunen. Av disse var hele 48 idrettsrepresentanter og 22 ulike idrettslag var representert. Fokus på høstkonferansens første dag var idrett som mer enn anlegg og vi hørte ordfører Lene Conradi, AIRs Marianne Røed og ikke minst Helge Gudmundsen som alle gav inspirasjon til å fortsette med den vktige frivillige oppgaven man bidrar med i Askeridretten. Konferansens andre dag ble viet til anlegg og etablering av en oppdatert prioriteringliste for anlegg for Askeridretten. 7. TILSKUDDSORDNINGER 7.1 Kommunalt tilskudd til private anlegg AIR bidro i 2011 til at det ble etablert en ny støtteordning for klubbenes planlegging, drift og vedlikehold av egne anlegg. I 2013 ble det utbetalt kr fordelt på 6 idrettslag. 7.2 Tidligfasemidler Tilskuddsordningen har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende idrettsanlegg, fortrinnsvis i privat regi. Det kan søkes på midler til ideutvikling, planlegging og prosjektering. Tilskuddet skal benyttes til nødvendig profesjonell bistand i en ide-/prosjekteringsfase. Asker kommune og AIR samarbeider i tildelingsprosessen. I 2013 søkte 1 klubb om midler. Det er avsatt kr til formålet. 7.3 Aktivitetsmidler Aktivitetsstøtte tildeles en gang per år. Total sum for tildeling er kr Kriteriene for søknad og tildeling er fastsatt av AIR årsmøte, sist revidert på årsmøte Det er i 2013 kommet inn søknader for totalt kr ,- fra til sammen 25 idrettslag.

15 Se for fordeling av midlene. 7.4 Lokale aktivitetsmidler LAM Tilskuddsordning med formål å bidra til aktivitet og deltagelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Se for fordeling. 8. INKLUDERING Prosjektet er et tre-årig amarbeidsprosjekt mellom Asker idrettsråd, Asker kommune og Akerhus idrettskrets med mål om å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle. Oppsummert har prosjektet i år 2 hatt følgende resultatoppnåelse: Bidrag til opprettelse av svømming for flerkutlurelle damer i Asker Svømmeklubb, fotball for psykisk utviklingshemmede i Asker Fotball Herrer, utvidet tennistilbud i Asker Tennisklubb, SalVILL med Asker Skiklubb Aktiv bidragsyter i søknadsprosesser om midler. Alle aktivitetstilbud innen idretten for målgruppene er samlet på ett nettsted Brosjyre for markedsføring av idrettstilbudene for funksjonshemmede er utarbeidet Prosjektet bidrar med informasjon om kursing, aktivitetstilbud lokalt og i regionen, trenerkurs og midler. Flere klubber arbeider aktivt for å opprette tilbud til målgruppene. Det arrangeres en årlig integreringskonferanse i regi av prosjektet. Konferansen i 2013 var kickoff for prosjektets satsning for å skape mer idrett for mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne og genererte mange kontaktpunkter. Prosjektet har eget prosjektregnskap under AIRs regnskap og har et overskudd på kr etter andre år. Overskuddet kanaliseres tilbake til klubbene gjennom tilskudd og konkrete aktiviteter. 9. SAMARBEID MED ASKER KOMMUNE Samarbeidet gjennom året er basert på en samarbeidsavtale som følges opp en gang pr. år (se hjemmeside for mer om samarbeidsavtalen). Vanlig arbeidsdeling og rolledeling er at AIR kommer med rådgivende innspill, og Asker kommunes politikere tar beslutninger. Regelmessig dialog på alle nivå både med politikerne og administrasjonen er god og konstruktiv. Dette, sammen med løpende dialog og prosesser med lagene, gir grunnlag for AIR til å utvikle egne synspunkter og innspill på løpende politiske saker med formål å ta de beste beslutningene på vegne av alle idrettslag i Asker.

16 10. ÅRSREGNSKAP Regnskapet følger kalenderåret. Det innebærer at regnskapet innbefatter forrige styres disposisjoner frem til ordinært årsmøte 20. mars REVISORS BERETNING Revisors beretning legges frem for årsmøtet. Regnskapet for Asker idrettsråd er revidert i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité, kapittel 4. Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Følgende revisjonshandlinger er utført: Gjennomgang av kontoutskrift for samtlige kontoer som er i bruk. Kontroll av lønnsbilag med innberetninger. Kontroll med at bank og bankens kontoutdrag stemmer med det bokførte. Det er foretatt enkelte tekniske rettelser, men det er ikke avdekket mangler i regnskapet av vesentlig art. Dokumentasjon for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og årsregnskapet for 2013 anbefales å fastsettes som årsregnskap for Asker Idrettsråd. 7. mars 2014 Ellinor Allergoth (sign)

17 Asker, 12. mars 2014 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015

SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 SAKLISTE ÅRSMØTET IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM 2015 MANDAG 16. MARS 2015 kl. 18.00 Trondheim Spektrum sal K4/K3 IDRETTSRÅDET Idrettens Hus, pb 9465, 7495 Trondheim I TRONDHEIM bjorn.kilskar@idrettsforbundet.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

STYRETS BERETNING 2012-2014

STYRETS BERETNING 2012-2014 STYRETS BERETNING 2012-2014 1 1 Innledning... 3 2 Idrettens verdigrunnlag... 4 3 Styring, ledelse og administrasjon... 5 3.1 Styrets sammensetning... 5 3.2 Ansatte pr. 26. april 2014... 5 3.3 Utvalg i

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 05/13 TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2013 Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Vidar Bøe, Jon Syversen, Bent Ringvold, Gro-Helen Randem Svendsen og Kjell Kvifte. Oda Marie Often,

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/14 TIRSDAG 6. MAI 2014 IDRETTENS HUS Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken. - Grønn, nær og levende Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Røyken - Grønn, nær og levende Kommunedelplan 2013-2016 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn og medvirkning 3 1.2 Formål og verdigrunnlag 4 1.3 Definisjoner og

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Idrettsårbok Bergen kommune 200 Bergen 9 kommune

Idrettsårbok Bergen kommune 200 Bergen 9 kommune Idrettsårbok Bergen kommune 2009 Bergen kommune Tittelark 1 Idrettsårbok for Bergen 2010 2 Forord Rune Titlestad Sidetall Del Tittel Innholdsfortegnelse 4 7 11 15 19 23 27 30 41 43 43 52 55 57 61 63 65

Detaljer

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker»

Frivillighetsmelding 2013. «Lett å være frivillig i Asker» Frivillighetsmelding 2013 «Lett å være frivillig i Asker» Innhold 1. Innledning, sammendrag 2 2. Arbeidsmetode benyttet for utarbeidelse av meldingen 3 3. Strategi og mål 5 3.1 Strategi 5 3.2 Mål 5 4.

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS. en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2013 AKERSHUS IDRETTSKRETS en viktig støttespiller for idrettslagene INNHOLDS- FORTEGNELSE 05 06 14 30 34 delmål forord klubbutvikling - måten vi forbedrer idrettslagene på delmål : organisasjonsutvikling

Detaljer

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020

Anleggsplan for. Buskerud Idrettskrets. For perioden 2012-2020 Anleggsplan for Buskerud Idrettskrets For perioden 2012-2020 1 Innhold 1. Bakgrunn for planen.... 3 1.1. Innledning.... 3 1.2. Bakgrunn.... 3 1.3. Hensikten med planen.... 4 1.4. Politisk behandling og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

SANDEFJORD IDRETTSRÅD

SANDEFJORD IDRETTSRÅD SIDE 1 AV 22 SANDEFJORD IDRETTSRÅD Årsrapport 2012 Behandles på Årsmøtet IDRETTENS HUS Onsdag 20. mars 2013 kl. 1900 SIDE 2 AV 22 SAKSLISTE: 1. Godkjenne fremmøtte representanter 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

AKERSHUS IDRETTSKRETS

AKERSHUS IDRETTSKRETS AKERSHUS IDRETTSKRETS ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Forord s. 5 Sammendrag s. 6 Stemmer fra idretten i Akershus s. 8 Stian Hoff Berg s.10 Jan Gjerløw s.12 George Pape Holmsen og Marit Holmsen s.

Detaljer

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010

DM394241. REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 DM394241 REFERAT FRA NIFs LEDERMØTE 2010 Rica Hotel, Tromsø 28. -29. mai 2010 INNHOLD Sak: Hilsning til Ledermøtet fra Troms Fylkeskommune... 3 Sak: Presidentens velkomsttale... 3 Sak: Status idrettspolitisk

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Toppidrett, Vidar innledet

Toppidrett, Vidar innledet PROTOKOLL FRA STYREMØTE 02/12 ONSDAG 8. FEBRUAR 2012 FOSSUM IFS KLUBBHUS, BÆRUM. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. Før dagsorden: Informasjon fra Fossum IF

Detaljer

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014 2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Resultatvurdering av forrige planperiode oppsummering 7 2. UTVIKLINGSTREKK 9 2.1 Trender

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oslo / Juni / 2008 Samfunns- og frivillighetsavdelingen - KKD 1 Forord Veilederen for styrene ved frivillighetssentraler/nærmiljøsentraler,

Detaljer