ÅRSBERETNING 2013 ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013 ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR. 993 062 189"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets beretning 2. Kort om Asker idrettsråd og hovedaktiviteter 3. Styrets sammensetning 4. Styrets arbeid 4.1 Møtevirksomhet og aktivitet 4.2 Oversikt arbeidsoppgaver 4.3 Rapporter fra utvalg og grupper 4.4 Høringssvar og uttalelser 4.5 Prosesser 5. Arbeidsgrupper Asker idrettsråd 5.1 Anlegg/Arealpolitikk 5.2 Askermodellen 5.3 Halltildeling 5.4 Prioritering nye anlegg 5.5 Reguleringsarbeid/kommuneplan 5.6 Nettverk 5.7 AIR Forum 6 Asker idrettsråds utadrettede virksomhet 6.1 Nettverk 6.2 AIR Forum 6.3 Hjemmesdien 6.4 AIR på Facebook 6.5 Årsmøte 6.6 Høstkonferanse 7 Tilskuddsordninger 7.1 Kommunalt tilskudd til drift av private anlegg 7.2 Tidligfasemidler 7.3 Kommunale aktivitetsmidler 7.5 Lokale aktivitetsmidler - LAM 8 Inkludering 9 Samarbeid med Asker kommune 10 Årsregnskap 11 Revisors beretning

3 1. STYRETS BERETNING Asker idrettsråd (AIR) har tilholdsted i frivillighetens hus Hasselbakken med kontorplass for daglig leder. Styremøter og andre møter i AIRs regi holdes hovedsakelig i møterom her. Årsberetningen viser styrets prioriteringer for 2013, med utgangspunkt i Arbeidsprogram 2013, vedtatt av årsmøtet 21. mars Styret har arbeidet etter overordnede lover og regler, egne lover samt styreinstruks vedtatt for AIR. 2. KORT OM ASKER IDRETTSRÅD OG HOVEDAKTIVITETER AIR er et stort og aktivt idrettsråd. Vi har et godt forhold til klubbene i Asker og vi ser at stadig flere blir opptatt og ser nytten av AIRs virksomhet. AIR jobber med å gjøres rådets arbeid enda bedre kjent for klubbene. Vi har et godt forhold til våre politikere, dette blant annet på bakgrunn av idrettsrådets samarbeidsavtale med kommunen. Vi har også tett og god dialog med idrettsadministrasjonen og komité for teknikk, kultur og fritid (TKF), som er den politiske komitéen idretten sogner til. Vi har en administrasjon som er hardt arbeidene, kreativ og meget viktig for styrets arbeid og kontakt med klubber, administrasjon og politikere. Administrasjonen har bidratt med å strukturere idrettsrådets arbeid og overtatt regnskapsfunksjon fra ekstern regnskapsfører. AIR Forum har blitt en viktig møteplass for idrettsledere og her møter også sentrale politikere. Høstseminaret 2013 samlet rekordmange deltagere fra idrett, politikk og administrasjon (sammenlignet med de senere årene). Seminaret fikk i etterkant positive tilbakemeldinger på sammensetning av myke og harde idrettsbetraktninger. Det er fra kommunen reist spørsmål ved lovlighet av kommunens driftsavtaler med idretten. Spørsmålene dreier seg om forholdet til innkjøpsreglement, regler for momskompensasjon for kommuner og regler for tildeling av spillemidler. Flere større kommuner har startet felles utredning vedrørende disse spørsmålene. AIR er aktivt involvert og samarbeider med andre idrettsråd og kommuner i vurdering av spørsmålene rundt gyldighet i avtalene. Det arbeides for å involvere NIF og Storting for å endre lovverket slik at idretten skal gis anledning til å drifte idrettsanlegg, dette også i tråd med Regjeringens ønsker.

4 AIR har deltatt aktivt i ulike referansegrupper og utvalg knyttet til politiske saker. Asker modellen har blitt behandlet i flere fora og benyttes til fordeling av treningstid i hall. Det jobbes fortsatt med videreutvikling av modellen og krever mye prosessarbeid fra klubbene og fra idrettsrådet. Behandling av kommunens handlingsprogram og kommuneplan er omfattende saker der vi i høst gav uttalelser på vegne av Askeridretten. Styret involveres i mange saker og arbeidsoppgaver og dette fordeles på de ulike styremedlemmer. AIR vil kunne involveres i flere saker om styret og administrasjon hadde hatt større kapasitet. De øvrige kapitler i beretningen gir samlet en kortfattet oversikt over styrets arbeid og aktiviteter i STYRETS SAMMENSETNING 2013 Styreleder Sigurd Øvergaard Asker Skiklubb Nestleder Steinar Bustad Asker Skiklubb Styremedlem Alexandra Vedeler (USA fra aug) Heggedal IL Styremedlem Morten Hornes Frisk Asker Styremedlem Geir Øiestad Dikemark IF Styremedlem Hans Mathias Tjømøe Asker Seilforening Varamedlem Kjell Hustad Asker Tennisklubb Varamedlem Asgeir Mamen Asker Skøyteklubb Valgkomitè: Tore Ring Dikermark IF Marit Helene Meyer Heggedal IL Hilde Stranden Lystad Nesøya IF Oppnevnt revisor: Ellinor Allergoth Det er i 2013 registrert 58 klubber/idrettslag med totalt medlemmer i Asker. 4. STYRETS ARBEID 4.1 Møtevirksomhet og aktivitet Det er avhold 13 ordinære styremøter og Årsmøte i perioden. AIR v/ styret og dalig leder er representert i en rekke råd, utvalg, prosjekter og referansegrupper. Disse er i hovedsak: Asker Frivillighetssentral

5 Frivillighetsutvalget Aktiv på dagtid Prosjektgruppe Askermodellen Styringsgruppe IdrettsGlede for alle i askeridretten Prosjektgruppe IdrettsGlede for alle i askeridretten Referansegruppe Føykautviklingen Referansegruppe idrettshall Heggedal Referansegruppe Holmen svømmehall Referansegruppe mulighetsstudie ny ishall Referansegruppe for utvikling av Vardåsen skisenter Referansegruppe CRMsystem/bookingsystem Asker kommune Norges idretts forbunds folkehelseutvalg 4.2 Oversikt arbeidsoppgaver Prioritere anlegg på vegne av idretten: o Etablering av kriterier for prioritering av anlegg o Etablering av idrettens prioriteringsliste for større anlegg o Etablering av idrettens prioriteringsliste for mindre anlegg Aktiv prosess gjennom hele året gjeldende kommunens handlingsprogram Følge opp areal- og reguleringsplanforslag eks: o Revisjon av kommuneplanen o Reguleringsplan Holmen o Reguleringsplan Føyka Dialog med lagene: o Prosesser relatert til de fleste idrettsrelaterte politiske saker o Løpende henvendelser o AIR Forum o Befaringer/møte med lagene o Høstkonferanse o Deltagelse på ulike arrangement Dialog med politikerne o Høringsinnspill i konkrete politiske saker o Møte i komiteen ved aktuelle politiske saker o Brukerrådsdialog o Proaktiv ved orientering om aktuelle saker og vårt syn o Aktiv mot politikerne i saker vi ikke er enige i Integrering/inkludering

6 Kommunikasjon o Profilering og informasjon på hjemmesidene o Aktiv dialog med idrettslagene på e-post o Innspill i media o Svare på henvendelser o RSS (nyhetsfeed) fra hjemmesidene Hall og banefordeling i haller, gymsaler,svømmehaller og på isflater. Tilskuddsordninger o Spillemidler o Kommunale midler o Lokale aktivitetsmidler (LAM) o Arrangementssøknader o Integreringsmidler prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten 4.3 Rapporter fra utvalg og grupper Idrettsglede for alle i askeridretten Asker idrettsråd arbeider aktivt med inkludering gjennom prosjektet IdrettsGlede for alle i Askeridretten (se kapittel 8). Prosjektets mål er å skape mer idrett for utvalgte grupper, og både administrasjonen og styremedlemmer er aktive mot klubbene. Aktiv på dagtid Aktiv på Dagtid er tilrettelagt, fysisk aktivitet på dagtid for alle som mottar en eller annen form for trygd eller sosial stønad og som er mellom 18 og 65 år. Det er et samarbeids- prosjekt mellom lokale idrettslag, NAV, Asker kommune og Asker Idrettsråd. Det finnes tilbud for alle nivåer og deltagelsen koster kr 300 per år. Følgende klubber/idrettslag i Asker er involvert i prosjekter sammen med Aktiv på dagtid: Asker Tennisklubb Asker Svømmeklubb Asker Golfklubb Asker Helsesportlag Dikemark Rideklubb Asker Skiklubb Asker idrettsråd arbeider aktivt for at flere klubber skal gis mulighet til å involvere seg i prosjektet Aktiv på dagtid. Frivillighetsutvalget I utvalget sitter representanter fra Nakuhel (Natur,- Kultur- og Helsesenter), Heggedal nærmiljøsentral, Asker frivilligsentral Hasselbakken, Asker Idrettsråd, Asker kommune.

7 Utvalgets hovedoppgave består i å være en pådriver i frivillighetsarbeidet. Frivillighetsutvalget er ansvarlig for gjennomføringen av TV-Aksjonen i Asker hvert år arrangerer Frivillighetskonferansen, en arena for samhandling og kommunikasjon for frivillighetsarbeidet i Asker styringsansvarlige for Frivillighetsportalen Aktiviteter 2013: Evaluering av utvalgets sammensetning, mandat og organisering. Utarbeide Frivillighetsmelding 4.4 Høringssvar og uttalelser AIR har i perioden avgitt uttalelser i følgende saker: Uttalelse vedrørende politisk sak gjeldende Askermodellen Innspill til Komite teknikk, kultur og fritid i forbindelse med brukerdialog Innspill til kommunen i forkant av at rådmannens forslag til Handlingsprogram ble fremlagt Innspill til politisk og administrativ ledelse om sammensetning og mandat for mulighetsstudie ny ishall Risenga Innspill til politisk og administrativ ledelse om behov for helhetsplaner for idrettsparken på Risenga Uttalelse vedrørende flerbrukshall ved Heggedal skole Utttalelse vedrørende søknad om kommunal lånegaranti fra Asker Skiklubb Innspill gjeldende fordeling av treningstid i Holmen Turnhall Innspill til Akershus idrettskrets, Norges idrettsforbund, Oslo kommunes organisasjon OL 2022 og andre i samarbeid med andre idrettsråd og idrettskretser gjeldende ishall i Asker inn i programmet for OL anlegg Uttalelse til AK gjeldende anleggsutvikling i Asker kommune knyttet opp mot OL 2022 Innspill til Handlingsprogram Innspill til kommuneplan Prosesser Asker idrettsråd har i 2013 arbeidet med følgende overordnede saker/prosesser med involvering av idrettslagene: Revisjon av Askermodellen - ulike prosesser knyttet til idretttslag med trening i forskjellige anlegg. Prosessen fortsetter i 2013 for å sikre involvering fra idrettslag knyttett til alle typer anlegg. Innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram Handlingsplan AIR langsiktig planverk for AIR. Prosessen løper videre i 2013 for å sikre felles forståelse for idrettens eget langsiktige dokument. AIR Forum opprettelse av fast møteplass for dialog med idretten Revisjon av kriterier for søknad og tildeling av aktivitetsmidler Revisjon av kommuneplan Politisk sak om driftsavtaler Revisjon av samarbeidavtale mellom AIR og kommunen Kartlegging av fotballens banekapasitet i Asker ved ressurspersoner i Asker Fotball Herrer og Holmen IF

8 I tillegg har Idrettsledere i kommuner rundt Asker/Drammen hatt møter med tema interregionale anlegg. Idrettsrådslederne (inkludert Bærum) og lederne for Buskerud og Akershus idrettskrets ble enige om å stå bak forslag om ishall i Asker og skikytingsarena/paralympics til Lier i forbindelse med mulig OL søknad fra Oslo kommune. 5. ARBEIDSGRUPPER ASKER IDRETTSRÅD 5.1 Anlegg/Arealpolitikk AIRs viktigste rolle er å sikre tilstrekkelig areal til idrett, fysisk aktivitet og rekreasjon. I dag er det en underdekning på anlegg i de fleste idretter i Asker. Air ga i januar et innspill til arbeidet med kommuneplan (KP). Der satte AIR opp kortsiktige prioriteringer på 1-3 år og langsiktige prioriteringer på 4-12 år Vi mener at anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er en viktig del av den offentlig infrastrukturen som må ivaretas i kommuneplanens arealdel. For å unngå at dagens kritiske situasjon med stor underdekning av idrettsanlegg forverres ytterligere, er det helt avgjørende at behovet for arealer for dette formålet tas inn og drøftes grundig i den endelige kommuneplanens arealdel Dersom idrettens anleggskår forverres (relativt sett ift befolkningsvekst, flere aktive eldre, en eldre befolkning, flere barnefamilier til Asker) vil dette bety et skudd for baugen også for folkehelsearbeidet idet idretten står for en vesentlig del av forebyggende innsats gjeldene folkehelse. 5.2 Askermodellen Askermodellen er en matematisk utregningsmodell utarbeidet i samarbeid med Asker idrettsråd som danner grunnlag av fordeling av treningstimer i idrettshaller fordi etterspørselen etter treningstid er større enn tilbudet. Dette gjelder muligens for flere anlegg enn idrettshaller og det er derfor opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med Asker kommune har diskutert muligheten for å utvide bruk av modellen. Asker idrettsråd og idrettslagene har en viktig oppgave i forbindelse med dette spørsmålet og utvikling av modellen. Hvordan ønsker idrettslagene at treningstid skal fordeles mellom idretter og klubber? Hvilke kriterier bør legges til grunn for fordelingen? Arbeidsgruppen har i 2013 hatt mange arbeidsmøter med Asker kommune og ikke minst idrettslagen angående bruk av modellen til fordeling av treningstid i andre anlegg. Aktuelle anlegg i tillegg til idrettshaller er ishaller, svømmehaller, gymsaler og fotballbaner. Et forslag til revidert modell behandles i TKF mars Arbeidsgruppen har i ulike møter diskutert Askermodellen med idrettslagene. Dette er blitt gjort i separate møter med idretslagene og i AIR forum hvor Askermodellen har vært eget tema. AIR har avgitt høringsinnspill til kommunen gjeldende revidering av modellen. Rådmannens forslag fremlegges og behandles på årsmøtet 2014.

9 5.3 Halltildeling Halltildelingen skjer via Askermodellen. Hoved linjene i modellen har vist seg å fungere bedre enn antatt. Fordelingen foretas av dyktige folk i kommunen i samarbeid med AIR. 5.4 Prioritering nye anlegg Idrettens prioritering av større idrettsanlegg (høstkonferansen okt 2013) Pri 1 Hva/Hvor Rulleskitrasé Dikemark 2 Solli skianlegg Nærskianlegg og snøproduksjon i Grønnlia, Holmen Flerisidrettsanlegg Risenga Kunstgressbane Dikemark Aktivitet Rullende idretter, langrenn, mennesker med nedsatt funksjonsevne Skiskyting, langrenn, Langrenn, Skøyteidretter og hallidretter i et flerbruksanlegg Fotball og annen Hva idrettten ber kommunen om Fase 1) Asker kommune kjøper grunn Fase 2) Bidrag i reguleringsprosess Fase 3) Spillemidler og delfinansiering Ny skiarena: Delfinansiere, bygge og drifte Fase 1) Bidrag i reguleringsprosess - ellers egenfinansiering Fase 2 og 3) Spillemidler og delfinansiering (med egenfinansiering opp mot 25%) Konsekvensutredning av ulike alternativer inkludert ulike finansieringsmodeller og driftsmodeller. Resultatet her vil gi svar på hva idretten ber om, men uansett vil det gjelde (del- )finansiering og bygging. Fase 1) Asker kommune kjøper grunn Fase 2) Bidrag i reguleringsprosess Fase 3) Spillemidler og delfinansiering Kostnads- beregning 4 mill 15 mill varslet Fase 1) (egenfinansiering ) Fase 2) 2,5 mill Fase 3) 2 mill Mulighetsstudie (Ramme isanlegg i perioden ) 7 mill Sco re Leikvoll C påbygg Leikvollhallen 7 Borgen, idrettshall Skatepark Arnestad/Vollen Asfaltering for rullende aktivitet Risenga Kunstgressbaner Heggedal Håndball, basketball, volleyball, badminton m.m. inkludert styrkerom Ballidrett, turnaktivitet, rytmisk sportsgymnastikk Skating, uorganisert idrett, Rullende idretter, mennesker med nedsatt funksjonsevne Fotball og annen Spillemidler og delfinansierng. Deler av er ferdigstilt og det søkes viderutvikling av prosjektet Spillemidler og finensiering. Drifte som i dag. Fase 1) Bistand til helhetsplanlegging Fase 2) Spillemidler og finansiering, deridrettslaget mill (estimer) 50 mill Kostnader hittil: Prognose resterende arbeid: Fase 1) Fase 2)

10 delfinansierer noe 11 Bruksendring Askerhallen Turn/Rytmisk sportsgymnastikk Delfinansiering i delfinansiering fra totaltsum på kr Stor idrettshall med tribuner Nærskianlegg golfbanen Enkelt friidrettsanlegg Gjellum 15 Hoppbakke Heggedal 16 Rulleskitrasé/Skispri ntanlegg inklusiv løpebane til friidrett Heggedal Volleyball, håndball, basketball, badminton Langrenn, tumling, skileik, Friidrett Skihopp og nærmiljøantivitet Anlegg for friidrett og rullende idretter sommerstid og ski vinterstid i tilknytning til friidrettsanlegg Delfinansiering og spillemidler Fase 1) Bistand til helhetsplanlegging Fase 2) Spillemidler og finansiering, deridrettslaget delfinansierer noe Spillemidler og delfinansierng Fase 1) Bistand til helhetsplanlegging Fase 2) Spillemidler og finansiering, deridrettslaget delfinansierer noe Avhengig av løsning Fase 1) ca Fase 2) ca 1,5 mill Fase 1) Fase 2) Fase 1) Fase 2) Vardåsen skisenter Pistolskytebane Olledalen Enkel treningshall isidretter Kompetansesenter for sykling med velodrom Kunstgress Vollen/Arnestad Nærmiljøaktivitet i tilknytning til tettstedsutvikling Føyka Garderobe/Sanitæra nlegg Blakstad Alpint, snowboard, telemark, Skyting Skøyteidretter Banesykling, ballidretter evt turn eller annen idrett i midtfelt. Kamsportarena? Ressurssenter for forebygging. Fotball og annen Volleyball og Seiling og nærmiljøtiltak Spillemidler. Resten finansieres gjennom lånog egenkapital. Norges Cykleforbund ansvarlig for finansiering. Ber mulighens om langsktigi leieavtle med kommunen. Ber om regulering av området. Finansiere/delfinansiere, bygge og delvis drifte Delfinansiering. 53 mill bevilget til første fase Fase 1) Kortsikt (2014): Fase 2) Lengre sikt: 1,7-2,2 mill fra kommunen, i spillemidler, i egenfinansiering (anslag AIR)? hvorav det søkes om kr fra kommunen

11 24 Arnestad idrettspark med rundløype Rulleski, løping, skiløype, basistrening alle idretter,, rekreasjon 25 Klubbhus Holmen Fleridrettslag 26 Spesial hall tennis og padel, Risenga 27 Matcharena Føyka Tennis, Padel Fotballarena med tribunekapasitet 28 Ridehall, Konglungen Ridning, terapiridning 29 Holmen Bad Spesialhall kamsport i Asker Enkel innendørs treningshall fotball, Arnestad/Vollen Fleridrettshall ved Asker vgs Svømming, vannsport, rekreasjon Fellesprosjekt judo, karate, tae kwondo, aikido Fotball og annen ballidrett Privat anlegg/akershus Fylkeskommune 33 Holmen Turnhall Spesialhall for turn Kunstgress Holmen Grus Utendørs innebandybane, Heggedal Heggedal skole Idrettshall Nesøya skole idrettshall Landøya skole idrettshall Risenga skole, idrettshall Fotball, langrenn og annen Innebandy, andre idretter, uorgansiert aktivitet Fleridrettshall Fleridrettshall Fleridrettshall Fleridrettshall Finansiering og drifting. 2 mill Spillemidler og 4 mill (anslag) delfinansierng Regulering og spillemidler. Ønsker i utgangspunktet å finansiere privat. Erstatningsareal for flytting fra Føyka. Privat avtale mellom ASK og AK. Kommunal tilleggsfinansiering? Spillemidler. Resten 5 mill egenfinansieres Tomt og finansiering. Bygges helst i tilknytning til annet anlegg for bedre utnyttelse av fellesarealer som garderober m.m. Delfinansiere, bygge og drifte Avtale mellom AK og AFK om fordeling av treningstid til idretten på kveldstid og i helger Innkjøp av fleksible tribuner til bruk ved arrangementer Kommunal garanti. Privat finansiering. Spillemidler. Resten finansieres gjennom egenkapital, sponsorinntekter og andre rabattordnigner (mva kompensasjon blant annet) Fullverdig stor hall av håndballbanestørrelse. Fullverdig stor hall av håndballbanestørrelse. 165 mill 30 mill 3 mill Ferdigstilt bygget 38 mill. Gjenstår avklaring om driftsmodell/drift er. Innkjøp av utstyr er gjennomført Kun garanti mill 210 mill

12 Pri Idrettens prioritering av mindre idrettsanlegg (høstkonferansen okt 2013) Hva/Hvor Trial- løype ved Hovedgården /Kistefossdammen Utendørs treningspark Vollen Utbedring av Holmenhallen for bruk til kampsport Oppgradering friidrettsanlegg Føyka MTB rundbaneløype Dikemark/Solberglia Utbedring av Holmenhallen for bruk til kampsport Aktivitet Motorsport/Trial Basistrening alle idretter, Judo Friidrett Sykkel, Judo Hva idrettten ber kommunen om Delfinansiering og spillemidler Finansiering med noen grad av egenfinansiering Finansiering. Fase 1) Bidra i regulerings- prosess/kjøp av eiendom Fase 2) Delfinansiering. Eget vedlikehold. Finansiering med noen grad av egenfinansiering Kostnads- beregning allerede innkjøpt (hvorav 10 % egenfinansiering) (hvorav 50% egenfinansiering) Sco re Tumlebakker og skileik ved Askerparken/Føyka Vedlikehold/oppmer king Borgenhallen Bondihallen, Askerhallen og Borgenhallen Merking Leikvollhallen Skileik, skihopp og "tumling" Volleyball og Volleyball, tennis og andre idretter med nett Volleyball Spillemidler. Ellers egenfinansiering og lån. Drifts- og vedlikeholds relatert oppgave. Små investeringer. Drifts- og vedlikeholds relatert oppgave. Små investeringer. Drifts- og vedlikeholds relatert oppgave. Små investeringer. 11 Kartutvikling Asker Spillemidler Utendørs treningspark Heggedal Oppgradering av alpinbakke Solberglia/Dikemark Basistrening alle idretter, Snowboard, telemark, alpint, organiserg og uorgansert aktivietet Fase 1) Bidra i regulerings- prosess/kjøp av eiendom Fase 2) Delfinansiering og vedlikehold. Det søkes om kr i spillemidler (anslag AIR)? (anslag AIR)? (anslag AIR) i spillemidler allerede innkjøpt Usikkert Reguleringsarbeid/kommuneplan I Asker kommune er det mange planer å forholde seg til, og AIR forsøker å gi tilpassede innspill til de forskjellige planene. Kommuneplanen omtales som Asker kommunens viktigste styringsdokument. Den lages for en periode på 12 år, men revideres hvert fjerde år. Generelt søker AIR å gi innspill både i forkant av og under arbeidet med revisjonene. I forbindelse med kommuneplan har AIR fortløpende gitt innspill og hatt dialog med administrasjonen i kommunen.

13 Ultimo 2012 staret AIR en egen parallell prosess med kommuneplanen for å utvikle AIRs og idrettens eget langtidsprogram Arbeidet har videreutviklt noe i 2013, men ikke blitt prioritert på grunn av mange andre presserende oppgaver. 6. ASKER IDRETTSRÅDS UTADRETTEDE ARBEID 6.1 Nettverk AIR forholder seg til NIF-organisasjonen forskjellige nivåer: NIFs sentralledd i Oslo, Akershus Idrettskrets med styret og administrasjon, samarbeid mellom idrettsrådene (IR) i Akershus og samarbeid med andre IR i nabokommunene i Buskerud. NIF arrangerte i august 2013 landskonferanse for idrettsråd. AIR deltok på denne og daglig ledere hadde på eget initiativ, en egen samling i Idrettsrådet har jevnlig dialog med ressurspersoner i administrasjonen i Akershus idrettskrets. De fungerer som rådgivere for oss i forskjellige saker. AIRs egen strategiseminar hadde seminarleder fra staben der. To ganger årlig treffes alle IR-lederne i Akershus for å behandle saker som angår alle. Kretsen holder også jevnlig kurs for nye IR-styremedlemmer. Høsten 2012 startet også et møteserie mellom IR-lederne i alle nær-kommunene fra Bærum til Drammen om interregionalt samarbeid om anlegg med mer. Dette samarbeidet fokuserte mot slutten av året på muligheten for å delta på OL-toget med spesielt gunstig finansiering av anlegg og infrastruktur (ca.80% fra statlige kilder). Resultatet ble at de 5 IR-ledere med støtte fra Buskerud og Akershus Idrettskretser samarbeidet om å fremme ny is-hall i Asker og arena for skiskyting/paralympics i Lier overfor OL-administrasjonen i Oslo. 6.2 AIR Forum AIR Forum har siden november 2012 blitt arrangert hver siste onsdag i måneden. AIR Forum er etablert som en viktg møteplass for diskusjon mellom lagene og styret i AIR. I tillegg besøkes AIR Forum flittig av våre folkevalgte og møteplassen gir rom for utveksling av viktige idrettspolitiske tanker. AIR lager agenda etter dagsaktuelle saker og etter innspill fra idrettslagene. 6.3 Hjemmesiden AIR er opptatt av informasjonsdeling og benytter hjemmesiden til å formidle informasjon av viktig karakter mellom AIR og lagene, fra kommunen til lagene, og fra AIK og NIF til lagene. AIR legger fortløpende ut relevante referater, informasjon om kurs og konferanser, oversikt over tilskuddsmidler, viktige frister, innkallinger og kunngjøringer. Det er mulighet for deling av nyheter på Facebook og det er opprettet mulighet

14 for å abonnere på nyheter som legges ut på AIRs hjemmeside, gjennom en gratis RSS tjeneste. Tjenesten gjør det mulig for lagene på en enkel måte å holde seg ajour på aktuelle saker fra idrettsrådet. 6.4 AIR på facebook AIR har opprettet facebook side og legger ut relevant informasjon av både lettere og tyngre karakter. AIR benytter mediet til å spre dagsaktuell informasjon fra rådets eget arbeid, samt skape begeistring rundt andre organisasjoners/klubbers aktiviteter. 6.5 Årsmøte Arrangeres årlig medio mars og behandler ordinære årsmøtesaker. Årsmøtet er AIRs besluttende organ. 6.6 Høstkonferanse Årets høstkonferanse ble avholdt på Sundvolden hotell med 64 deltagere fra idretten, politikken og kommunen. Av disse var hele 48 idrettsrepresentanter og 22 ulike idrettslag var representert. Fokus på høstkonferansens første dag var idrett som mer enn anlegg og vi hørte ordfører Lene Conradi, AIRs Marianne Røed og ikke minst Helge Gudmundsen som alle gav inspirasjon til å fortsette med den vktige frivillige oppgaven man bidrar med i Askeridretten. Konferansens andre dag ble viet til anlegg og etablering av en oppdatert prioriteringliste for anlegg for Askeridretten. 7. TILSKUDDSORDNINGER 7.1 Kommunalt tilskudd til private anlegg AIR bidro i 2011 til at det ble etablert en ny støtteordning for klubbenes planlegging, drift og vedlikehold av egne anlegg. I 2013 ble det utbetalt kr fordelt på 6 idrettslag. 7.2 Tidligfasemidler Tilskuddsordningen har som formål å bidra til utvikling av nye og eksisterende idrettsanlegg, fortrinnsvis i privat regi. Det kan søkes på midler til ideutvikling, planlegging og prosjektering. Tilskuddet skal benyttes til nødvendig profesjonell bistand i en ide-/prosjekteringsfase. Asker kommune og AIR samarbeider i tildelingsprosessen. I 2013 søkte 1 klubb om midler. Det er avsatt kr til formålet. 7.3 Aktivitetsmidler Aktivitetsstøtte tildeles en gang per år. Total sum for tildeling er kr Kriteriene for søknad og tildeling er fastsatt av AIR årsmøte, sist revidert på årsmøte Det er i 2013 kommet inn søknader for totalt kr ,- fra til sammen 25 idrettslag.

15 Se for fordeling av midlene. 7.4 Lokale aktivitetsmidler LAM Tilskuddsordning med formål å bidra til aktivitet og deltagelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Se for fordeling. 8. INKLUDERING Prosjektet er et tre-årig amarbeidsprosjekt mellom Asker idrettsråd, Asker kommune og Akerhus idrettskrets med mål om å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle. Oppsummert har prosjektet i år 2 hatt følgende resultatoppnåelse: Bidrag til opprettelse av svømming for flerkutlurelle damer i Asker Svømmeklubb, fotball for psykisk utviklingshemmede i Asker Fotball Herrer, utvidet tennistilbud i Asker Tennisklubb, SalVILL med Asker Skiklubb Aktiv bidragsyter i søknadsprosesser om midler. Alle aktivitetstilbud innen idretten for målgruppene er samlet på ett nettsted Brosjyre for markedsføring av idrettstilbudene for funksjonshemmede er utarbeidet Prosjektet bidrar med informasjon om kursing, aktivitetstilbud lokalt og i regionen, trenerkurs og midler. Flere klubber arbeider aktivt for å opprette tilbud til målgruppene. Det arrangeres en årlig integreringskonferanse i regi av prosjektet. Konferansen i 2013 var kickoff for prosjektets satsning for å skape mer idrett for mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne og genererte mange kontaktpunkter. Prosjektet har eget prosjektregnskap under AIRs regnskap og har et overskudd på kr etter andre år. Overskuddet kanaliseres tilbake til klubbene gjennom tilskudd og konkrete aktiviteter. 9. SAMARBEID MED ASKER KOMMUNE Samarbeidet gjennom året er basert på en samarbeidsavtale som følges opp en gang pr. år (se hjemmeside for mer om samarbeidsavtalen). Vanlig arbeidsdeling og rolledeling er at AIR kommer med rådgivende innspill, og Asker kommunes politikere tar beslutninger. Regelmessig dialog på alle nivå både med politikerne og administrasjonen er god og konstruktiv. Dette, sammen med løpende dialog og prosesser med lagene, gir grunnlag for AIR til å utvikle egne synspunkter og innspill på løpende politiske saker med formål å ta de beste beslutningene på vegne av alle idrettslag i Asker.

16 10. ÅRSREGNSKAP Regnskapet følger kalenderåret. Det innebærer at regnskapet innbefatter forrige styres disposisjoner frem til ordinært årsmøte 20. mars REVISORS BERETNING Revisors beretning legges frem for årsmøtet. Regnskapet for Asker idrettsråd er revidert i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité, kapittel 4. Årsregnskapet for 2013 viser et overskudd på kr Følgende revisjonshandlinger er utført: Gjennomgang av kontoutskrift for samtlige kontoer som er i bruk. Kontroll av lønnsbilag med innberetninger. Kontroll med at bank og bankens kontoutdrag stemmer med det bokførte. Det er foretatt enkelte tekniske rettelser, men det er ikke avdekket mangler i regnskapet av vesentlig art. Dokumentasjon for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og årsregnskapet for 2013 anbefales å fastsettes som årsregnskap for Asker Idrettsråd. 7. mars 2014 Ellinor Allergoth (sign)

17 Asker, 12. mars 2014 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 OPPSUMMERING Asker idrettsråd (AIR) har gjennom det siste året arbeidet aktivt for i større grad evne å gi en representativ

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ( ) ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR

ÅRSBERETNING 2012 ( ) ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR ÅRSBERETNING 2012 (21.03.12 20.03.12) ASKER IDRETTSRÅD PB. 166, 1372 ASKER ORG.NR. 993 062 189 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Styrets beretning 2. Styrets sammensetning 3. Styrets arbeid 3.1 Møtevirksomhet 3.2

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OPPSUMMERING Asker Idrettsråd (AIR) tar utgangspunkt i rådets innspill til Handlingsprogram 2014-2017 idet dette peker på

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

Hvordan sikre lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge? 14. juni 2017 Frivillighetsutvalget Gry E. Garlie, daglig leder

Hvordan sikre lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge? 14. juni 2017 Frivillighetsutvalget Gry E. Garlie, daglig leder Hvordan sikre lik mulighet for deltagelse i fritidsaktiviteter for barn og unge? 14. juni 2017 Frivillighetsutvalget Gry E. Garlie, daglig leder Asker idrettsråd FØRST et tankespinn: Tenk deg et Norge,

Detaljer

Reglement for fordeling av treningstid til idrett

Reglement for fordeling av treningstid til idrett Reglement for fordeling av treningstid til idrett - herunder «Askermodellen» Vedtatt av Asker kommunestyre [1.april 2014] Innhold 1.0 Askermodellen prinsipper... 2 1.1 Virkeområde... 2 1.2 Hvem Askermodellen

Detaljer

Kjøp av driftstjenester på idrettsanlegg. 30. Januar 2014

Kjøp av driftstjenester på idrettsanlegg. 30. Januar 2014 Kjøp av driftstjenester på idrettsanlegg 30. Januar 2014 AGENDA > Utgangspunkt > Rammer > Prosessen hittil > Dagens situasjon, drift > Dagens situasjon, bruk > Forslag til videre prosess > Mulige følger

Detaljer

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1

Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014. Bærum 6. mars 2014 1 Ledermøte for idrettsråd 6. mars 2014 1 Asker Idrettsråd www.askeridrettsråd.no 59 idrettslag 25 837 medlemskap Bredde- og toppidrett Anleggsutvikling Idrett for funksjonshemmede Idrettsnettverk AIR Forum

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon:

SAKSFREMLEGG. Saksordfører anbefaler komité for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt v e d t a k: sesongdefinisjon: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 14/607 Arkiv: C21 Sesongdefinisjoner for idrettsaktivitet Saksordfører Bjørn Andre Arstad (H) Saksordfører anbefaler komité for teknikk,

Detaljer

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler

SØKEINFORMASJON. Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler SØKEINFORMASJON Asker kommunes idrettshaller, turnhall, ishaller, svømmehaller, fotballbaner og gymnastikksaler Informasjon til alle som ønsker å leie lokaler for idrettslig aktivitet, trening, arrangementer,

Detaljer

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak:

Forslag til vedtak Saksordfører anbefaler komite for teknikk, kultur og fritid å fatte slikt vedtak: Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: Dato: Ingrid Drivenes S15/1606 C21 23.01.2015 L4318/15 Saksfremlegg Askermodellen; retningslinjer for fordeling av toppidrettstimer (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016

Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for Tønsberg Idrettsråd 2016 Årsmelding for 2016, Tønsberg Idrettsråd Styret har bestått av følgende personer: Leder Pål Hansen, TFK Nestleder/ kasserer Bjørn Arne Thorgeirsson, Eik IF, sekretær

Detaljer

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014. Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer) Styremedlem Jan Hennum NMK Lier Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Klubb Leder Pål Thomassen IF Liungen Nestleder Christer Beierman Sylling IF Ann Kristin Elsrud Sylling Rideklubb (ungdomsrepresentant/kasserer)

Detaljer

Øvre Eiker Idrettsråd. Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Øvre Eiker Idrettsråd. Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2014 Darbu, 10.03.15 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2014 1 Innhold Styret i Øvre Eiker Idrettsråd 2014/2015...3 Styremøter

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg

SAKSFREMLEGG. Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Ingrid Drivenes Arkivsaksnr.: 11/6648 Arkiv: C21 Askermodellen II, retningslinjer for fordeling av tid i kommunale idrettsanlegg (Saksordfører Karin Norlie Moksness,

Detaljer

Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker

Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker Nye Asker kommune Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai 2017 Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken Lene W. Conradi, ordfører i Asker Vi ser frem til nye ASKER KOMMUNE Foto Hvalstrand

Detaljer

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune

Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator Strategi og samfunn Asker kommune Fakta Asker - 2015 > 60 000 innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Årsmelding 2014 for Ås Idrettsråd

Årsmelding 2014 for Ås Idrettsråd Utkast til Årsmelding 2014 for Ås Idrettsråd Styret og andre verv: Styret i Ås Idrettsråd valgt på årsmøtet 31. mars 2014: Magne Maurset Leder 1 år Oddbjørn Granlund Holstad volley Nestleder 2 år Jarl

Detaljer

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen.

Stjørdal Idrettsråd Årsmøte kl Lånkehallen. Stjørdal Idrettsråd Årsmøte 14.03.17 kl. 1800 Lånkehallen. Åpning av årsmøtet kl. 1800 ordfører, kultursjef og leder for komité kultur, næring og miljø vil være tilstede. Sakliste: 1 Godkjenning av sakliste

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016

Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 Vedlegg 4 IDRETTSRÅDET I TRONDHEIM HANDLINGSPLAN 2016-2017 Vedtatt på årsmøtet 14. mars 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING...2 2. IDRETTSLAGENES ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR...3 3. IDRETTSANLEGG...4 4. SAMARBEID MED

Detaljer

Årsberetning Øvre Eiker Idrettsråd HOKKSUND. 20. mars 2017 Frøydis Lislevatn, leder

Årsberetning Øvre Eiker Idrettsråd HOKKSUND. 20. mars 2017 Frøydis Lislevatn, leder Årsberetning 2016 Øvre Eiker Idrettsråd HOKKSUND 20. mars 2017 Frøydis Lislevatn, leder Årsberetning 2016 Øvre Eiker Idrettsråd Styrets sammensetning På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 31.03.16 ble følgende

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013

Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker. Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Mulighetsstudie Ny ishall /flerbrukshall i Asker Møte i referansegruppen 16. oktober 2013 Agenda dagens møte 1. Fremdrift 2. Asker kommune: Presentasjon av Mulighetsstudie versjon 3. 3. Asker idrettsråd

Detaljer

SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller

SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller SØKNAD OM LEIE AV HALLER FOR TRENING 2015/16 Is-, svømme-, turn- og idrettshaller Opplysninger om det enkelte idrettsanlegg finnes i søkerheftet. Idrettslag/Forening/Skole/Organisasjon: Kryss av for riktig

Detaljer

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder

ØVRE EIKER IDRETTSRÅD. Postboks 358, 3301 Hokksund. Årsberetning 2013. Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Postboks 358, 3301 Hokksund Årsberetning 2013 Darbu, 13.03.14 ØVRE EIKER IDRETTSRÅD Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning 2013 Side 1 Innhold Styret i Øvre Eiker

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015

Deres ref: Vår ref:720488-v1 26.januar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016

Deres ref: Vår ref: Dato 1.juni 2016 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015

Deres ref: Vår ref:731123-v1 20.februar 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR

NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR NORD-TRØNDELAG IDRETTSKRETS Stiftet 28.april 1919 FRIHET SUNNHET - KULTUR Elvenget 20, 7716 Steinkjer Telefon 74 10 01 00 - Telefaks 74 10 01 25 - E-post ntik@idrettsforbundet.no Til - Særkretsene i NT

Detaljer

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd

Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Oppdatert informasjon omkring økonomiske rammer knyttet til tilskudd Avd.dir. Ole Fredriksen Oslo 1 Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte onsdag 22.09.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 220910-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 220910-01 Økonomi Sigurd 220910-02 Kommunikasjon

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Årsmøte onsdag 16. mars 2016 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2016 Sted: Grand Hotell Dato: Onsdag 16. mars 2016 Tid: 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

Referat IR-seminar 12.-13. november

Referat IR-seminar 12.-13. november Referat IR-seminar 12.-13. november Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket alle deltagerne velkomne til seminaret. AIKs politikk i kortformat ble også gjennomgått i åpningen. Høring IPD for neste tingperiode

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-20

Planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-20 Planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-20 Bakgrunn og forankring i styringssystemet Formål med planen Kunnskapsgrunnlag Trender, utfordringer og behov Resultatvurdering

Detaljer

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Idrettsrådene. Landskonferanse for lokale musikkråd. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Idrettsrådene Landskonferanse for lokale musikkråd 254969 1 Hovedområder IR som en del av NIF Nasjonal status NIFs idrettsrådsutvalg Rolle, ansvar og oppgaver IR Kompetanseløft Andre virkemidler 2 IDRETTENS

Detaljer

Rapport. Prosjekt : Høstkonferanse AIR 2013 Dato/tid : 18. oktober kl. 16: oktober kl. 15:00. : Sundvolden Hotell : Asker idrettsråd

Rapport. Prosjekt : Høstkonferanse AIR 2013 Dato/tid : 18. oktober kl. 16: oktober kl. 15:00. : Sundvolden Hotell : Asker idrettsråd Rapport Prosjekt : Høstkonferanse AIR 2013 Dato/tid : 18. oktober kl. 16:00-19. oktober kl. 15:00 Sted Ansvarlig Referent Kopi : Sundvolden Hotell : Asker idrettsråd : Asker idrettsråd : Alle klubber,

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg

Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Fagdag rideanlegg Prosess mot nye anlegg Ingrid Tollånes, 29. november 2012 Disposisjon Litt om osloidretten status og utfordringer på anleggssektoren Hvordan realisere anlegg for hestesport? - planer,

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Velkommen til høstmøte

Velkommen til høstmøte Velkommen til høstmøte For ISU er og særkretser i Oslo 4.november 2015 Agenda Utfordringer og muligheter for Norsk idrett Prioriterte oppgaver for det nye idrettsstyret - idrettspresident Tom Tvedt Arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arve Hauklien Røren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/4371-1 Dato: 20.03.2012 DRAMMEN SOM VERTSBY I OL 2022 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Til Asker kommune Kommunearkitekt Tor Arne Midtbø. Innspill fra Asker Idrettsråd gjeldende arbeid med Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Til Asker kommune Kommunearkitekt Tor Arne Midtbø. Innspill fra Asker Idrettsråd gjeldende arbeid med Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Til kommune Kommunearkitekt Tor Arne Midtbø Innspill fra Idrettsråd gjeldende arbeid med Kommuneplanens arealdel 2013-2025, 30. januar 2013 idrettsråd (AIR) viser til e-post av 15/9 2012 med varsel om

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016-2019

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 INNHOLD Innledning side 2 Sammendrag.. side 2 Konkretisering av innspill.. side 4 Felles interesser side 4 Nærmiljøanlegg/mindre

Detaljer

Eigersund idrettsra d

Eigersund idrettsra d Eigersund idrettsra d Referat styremøte 7. oktober 2015. Tid: 7. oktober 2015 18:00 Sted: Kulturkontoret, Strandgata Til stede: Svein Erling Jensen, Pete Seglem, Therese Østebrød, Tore Spangen, Alf Reidar

Detaljer

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014

Deres ref: Vår ref:713961-v1 29.oktober 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker

Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Årsmøte Asker Idrettsråd torsdag 19. mars 2015 kl. 18:00 Konferansesalen, Thon Hotell Scandic Asker Program for kvelden Velkommen v/styreleder Sigurd Øvergaard 17:30 18:00 Oppmøte, registrering og en liten

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012

ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) 2011/2012 Arbeidsprogram for Moss Idrettsråd (MIR) Versjon Vedtatt 28. mars 2011 Periode 2011 Neste revisjon 2012 ARBEIDSPROGRAM FOR MOSS IDRETTSRÅD (MIR) Kap 1

Detaljer

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning,

Årsberetning Darbu, Øvre Eiker Idrettsråd. Grethe K. Lande Leder. Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, Øvre Eiker Idrettsråd Årsberetning 2015 Darbu, 10.03.2016 Øvre Eiker Idrettsråd Grethe K. Lande Leder Øvre Eiker Idrettsråd, Årsberetning, 2015 1 På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 24.03.15 ble følgende

Detaljer

Organisering Fossum IF. Per

Organisering Fossum IF. Per Organisering Fossum IF Per 01.11.2014 Hvorfor denne organisering? Aktivitetene i Fossum IF har økt betydelig og derfor nødvendig å effektivisere ressursbruken Tydeliggjøre ansvarsoppgaver og fordele arbeidsbyrden

Detaljer

Idrettsanlegg behov for tung satsing

Idrettsanlegg behov for tung satsing Idrettsanlegg behov for tung satsing Seminar samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Tema: Strategi for utbygging av idrettsanlegg Idrettens hus strømmen Tirsdag 20. januar 2015 SFF Særforbundenes

Detaljer

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon

Anleggsutvikling i ØHIL Sverre Nordby Versjon Anleggsutvikling i ØHIL 2014-2020 Sverre Nordby Versjon 15.12.2017 ØHIL-land Prosess anleggsutvikling Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune)

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10

Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Pengestrømmer i idretten Daglig ledersamling 15/10 Post inndeling Post 1 Grunnstøtte NIF, sentralt og regionalt Post 2 Grunnstøtte særforbundene Post 3 Barn, ungdom og bredde Post 4 Toppidrett Søknad for

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 4/2014-2015 SØNDAG 2. NOVEMBER 2014 SCANDIC HAVET HOTELL, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR

Detaljer

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014

Deres ref: Vår ref:720488-v1 9.desember 2014 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud

Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud Ungdomsidretten i Akershus: Ungt lederskap og utvikling av aktivitetstilbud - Hva vet vi og hva gjør vi? Guro Røen, Rådgiver, Akershus idrettskrets IR-seminar, torsdag 16. mars 2017 66 % Akershus idrettskrets

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE

VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE VELKOMMEN TIL KLUBBMØTE 2.11.2016 1. Status idretten i Larvik Tall og økonomi Finansiering av idrettsanlegg Gjester: Hilde Elisabeth Singstad og Kjetil Lundeberg 2. Funksjoner, verv og roller i idrettslaget:

Detaljer

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge

Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Foto: Robert Magnussen Vårt hovedfokus er å bidra til å sikre et godt tilbud til barn og unge Erling Lange Styreleder NHF Reg Sørvest 01.11.17 Samarbeidende organisasjoner i Stavanger Håndballalliansen

Detaljer

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006

RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 RINGERIKE IDRETTSRÅD Årsberetning 2006 for perioden 6.mars 2006 5. mars 2007 Idrettsrådets Årsmøte Mandag 5. mars 2007 Kl 18:30 i Kommunestyresalen Årsmøtedokument Ringerike Idrettsråd 5 mars 2005 Side

Detaljer

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse

ÅRSMELDING Raufoss IL Allianse ÅRSMELDING 2016 Raufoss IL Allianse Årsmøte 5. april 2017 1. STYRET I RAUFOSS IL ALLIANSE HAR BESTÅTT AV: Onno Verberne Jostein Lundgaard Gunnor Andersen Gerda L. Nubdal Kåre Gulbrandsen Ulrikke H Tverbekkmo

Detaljer

Idrettsarena "ASKERHALL"

Idrettsarena ASKERHALL Idrettsarena "ASKERHALL" Møte med is idrettene Status i utredningen Handlingsprogram 2012-15 Bevilget kr 1 mill til planleggingsmidler Budsjettprognose kr 250 mill i Hp langtidsbudsjett Forankret i plan

Detaljer

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst

Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst. Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Idrettsanlegg på Berskaug/Marienlyst Idrett: - Multifunksjonshall på Marienlyst - Nye idrettsanlegg på Berskaug - Campus Marienlyst Bystyrekomitè for Kultur, idrett og byliv 11.11.2014 Forutsetninger:

Detaljer

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006

TROMSØ IDRETTSRÅD. NB: Årsmelding 2005 finnes i eget dokument. Styret, Tromsø Idrettsråd 14. mars, 2006 TROMSØ IDRETTSRÅD 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokoll (desisorer) 3. Godkjenning av forretningsorden 4. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

APRIL 2017

APRIL 2017 22. APRIL 2017 1 AGENDA: IDRETTSREGISTRERINGEN 2017 Oppbyggingen av norsk idrett Idrettsfamilien med medlemslinje og aktivitetslinje «Formaning» Hvem er medlem? Hvem er aktiv? Idrettsregistreringen 2017

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 15/2014-2015 ONSDAG 9. MARS 2016 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2015 Side 1 av 5 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2015 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Knut

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015

Deres ref: Vår ref: 10.desember 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets OLT Sør Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Deres

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer