Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivitet, lønnsomhet og kostnadsoptimalisering. Året bar derfor preg av flere store omstillings- og nedbemanningsrunder. Mellomoppgjøret, deltakelse i LOs medlemsdebatt, LOkongressen, kampen mot postdirektivet, avklaring av tariffretten i Bring Express, omlegging av terminalstrukturen og styrking av ungdomsarbeidet, er eksempler på andre store dominerende saker for Postkom i Kampen mot EUs tredje postdirektiv fikk stor oppmerksomhet i media. God planlegging og gjennomføring, engasjerte tillitsvalgte på alle nivå og bruk av effektfulle virkemidler sikret oss bred dekning. Dette ble ytterligere styrket gjennom Postkoms valgkampaktiviteter forut for Stortingsvalget. Tillitsvalgte i kretsene har gjort en stor innsats. Postkoms ledelse har jobbet tett på og hatt en god dialog med det politiske miljøet i departement, Storting og regjering. Postkom ble det mest aktive forbundet i LOs store medlemsdebatt, sett i forhold til antall medlemmer. Ikke minst var engasjementet i kretsene sterkt. Postkom markerte seg meget godt på LO kongressen og fikk full støtte fra kongressens på postdirektivsaken. Postkoms tillitsvalgte engasjerte seg gjennom de mange prosjektene i Postens Spinnakerprogram og i Postkoms programkontor. Flere av prosjektene utfordret medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Programkontoret fikk forbundsstyrets tilslutning til hvordan dette skal møtes og at det er nødvendig med en bred organisatorisk forankring. Rett før jul gikk startskuddet for kretskonferanser med omstillingsutfordringer som tema. Stab og støtteprosjektet, som medførte stor nedbemanning i stabsmiljøene i hele Posten, ble en stor utfordring for disse medlemmene i Også i Mirror Accounting ble det gjennomført omfattende nedbemanning pga nedleggelse av virksomhet i Hammerfest og Oslo. 150 finansrådgivere ved postkontorene ble på vårparten overført til DnBNOR/Postbanken som del av virksomhetsoverdragelse. Justerings- og normeringsoppgjøret 2008 ble sluttført i januar 2009 med godt resultat. Mellomoppgjøret 2009 kom i havn med tilfredsstillende resultat i alle overenskomstområdene i april/mai. Postoppgjøret måtte først til bistandsforhandlinger før enighet ble oppnådd. Ungdomsarbeidet ble styrket gjennom valg av egen forbundssekretær med ansvar for ungdomssaker. I august oppnevnte forbundsstyret et ungdomsutvalg og vedtok senere en handlingsplan for arbeidet. Postkom fortsatte utviklingsarbeidet på finansområdet i samarbeid med LO og HK.

3 HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. Forbundsstyret oppnevnte i november en klimagruppe med representanter fra bedriftene vi organiserer og vedtok samtidig handlingsplan. Postkom har i 2009 vært involvert i flere stillingsvernssaker. Dette har omfattet drøftinger og forhandlinger om overtallighet, urettmessig midlertidig tilsetting og usaklig oppsigelse. ARBEIDSPROGRAM 2009 I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Være en aktiv deltaker i Posten sitt Spinnakerprogram og oppnå involvering på alle nivå i Postkom for å påvirke beslutninger som berører medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Organisering Postens Spinnakerprogram bestod i begynnelsen av året av mer enn 30 prosjekter. De fleste prosjektene hadde målsettinger som ville innebære til dels store effektiviseringer med påfølgende omstillinger og nedbemanninger. Postkom opprettet allerede i 2008 et eget Programkontor, som skulle koordinere Postkoms engasjement og involvering i Spinnakerprosjektene. Det ble også Programkontorets ansvar å sørge for at gjennomføringer av prosjektene ble drøftet og forhandlet. Unntaket ble større prosjekter som Østlandsterminalen/Integrasjon og PNN der prosessene hadde kommet langt allerede. Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: Kategori 1: større komplekse prosjekter med sannsynlige store personalmessige konsekvenser - Prosjektene ble bemannet opp med representanter både i prosjekt- og styringsgruppene. Kategori 2: relativt store prosjekter med prinsippell betydning og/eller med noe mindre personalmessige enn kategori 1 - Postkom oppnevnte representanter til styringsgruppene. Kategori 3: mindre prosjekter med liten sannsynlighet for personalmessige konsekvenser - Postkom sørget for å bli holdt informert underveis. Kategori 4: Prosjekter uten interesse for Postkom. Samtlige av Postkoms prosjektdeltagere som ble involvert i Spinnaker i løpet av året, ble oppnevnt av Forbundsstyret, etter forslag fra Programkontoret. I prosjekter som involverte divisjonene ble det innhentet forslag til deltagere fra divisjonstillitsvalgte. Postkoms representanter i Spinnaker hadde ansvar for å sørge for at alle styringsgruppedokumenter og referater ble sendt til Programkontoret. Til sammen

4 valgte Postkom å delta i 16 av prosjektene. Leder av programkontoret hadde ukentlige møter med leder av Postens Spinnakerprogram. Programkontoret i Postkom var ikke samlet så ofte. Kontoret var sammensatt av tillitsvalgte fra kretsene og forbundskontoret, noe som vanskeliggjorde den daglige kommunikasjonen. For å sikre at alle fikk tilgang til all dokumentasjonen som ble oversendt, tok vi i bruk Prosjektplassen.no. Det ble distribuert tre utgaver av SpinnakerNytt til samtlige av Postkoms tillitsvalgte. Prosjektene og resultatene Stab og støtte I januar 2009 ble stab/støtte prosjektet sluttforhandlet. Arbeidet og forhandlingene hadde pågått over lang tid året i forveien. Prosjektet gjennomførte en lukket prosess der veldig lite informasjon slapp ut til de berørte. Det innebar at Postkoms involvering i all hovedsak skjedde sentralt. Også forhandlingene skjedde sentralt med bistand fra divisjonstillitsvalgte. I konsernet Posten ble resultatet av forhandlingene en reduksjon på totalt 375 årsverk, et uttak som skulle skje over 2 år. Innenfor Postkoms organisasjonsområde medførte dette en planlagt reduksjon på ca 290 årsverk i Til hvert årsverk var det knyttet en forklaring eller en forutsetning som var avstemt mellom partene. I noen tilfeller har ikke disse forutsetningene blitt innfridd, noe som har resultert i at heller ikke alle årsverkene ble tatt ut. Selve den formelle utvelgelsesprosessen skjedde på en måte vi kalte et skoleeksempel. Ansiennitetsprinsippet ble fulgt strengt, og det var få forsøk på avvik. Ingen saker ble løftet til forhandlinger mellom LO-Stat og Spekter, noe som vitner om en prosess som var lojal mot avtaleverket. For å smøre omstilingsprosessen avtalte Posten og Postkom to virkemidler som kom i tillegg til den ordinære virkemiddelavtalen: En hurtigsvarpremie til de som sluttet frivillig på tre måneders lønn i tillegg til ordinært sluttvederlag, og en gavepensjon til de som gikk av på AFP som sikret 66 % av vedkommendes lønn. Da ny bemanning skulle være på plass 1. april var det bare en eller to overtallige som ikke hadde funnet seg en løsning, eller det ikke var funnet en løsning for. Ny terminalstruktur I Spinnakers opprinnelige tidsplan var dette prosjektet skjøvet noe ut i tid. Finanskrisen som hadde en topp i begynnelsen av året førte til en fremskynding av oppstarten. Arbeidet ble organisert regionalt og Postkom oppnevnte representanter i alle prosjektgruppene. Selve forhandlingene skjedde sentralt. I juni framsatte Posten forslag til endringer som berørte ca 400 arbeidsplasser. I forkant av forhandlingene spilte Postkoms representanter en viktig rolle i forberedelsene. Blant annet ble det avholdt en rekke avklaringsmøter sentralt der våre lokale representanter deltok, for å få svar på spørsmål som våre tillitsvalgte ikke hadde fått svar på i de lokale gruppene.

5 Selve forhandlingene tok lang tid. Prosessen begynte i juni måned og ble avsluttet rett over nyttår. I september kom første resultat som innbar at Postreklameproduksjonen ble oppretthold i Tromsø, men PRS i Kristiansand ble flyttet til Stokke. For våre medlemmer i Ålesund kom det som et sjokk at brevproduksjonen ble vedtatt overført til Molde. PRS skulle beholdes i en 2-års periode. I region Midt hadde Posten forespeilet de ansatte at begge alternativene skulle utredes fullt ut. Det var også Postkoms oppfatning av saken når prosjektgruppa satte i gang sitt arbeid. Etter at lovnaden om full utredning av begge alternativene ble gitt, ble den videre prosessen kjørt helt lukket. Da vedtaket kom uten at begge løsningene var utredet, skapte det naturlig nok sterke reaksjoner blant våre medlemmer. Ca 40 årsverk fordelt på ansatte mistet jobben i Ålesund. I Kristiansand var reduksjonen på ca 8 årsverk og i Tromsø ca 6 årsverk. Basert på erfaringene fra Ålesund tok Postkom et eget informasjonsgrep i region øst. Det ble avholdt medlemsmøter ved både Sarpsborg, Drammen og Hamar postterminaler i god tid før siste runde med forhandlinger. Ca 130 medlemmer deltok på disse møtene der de fikk informasjon om status i prosessen og Postens forslag til vedtak for deres arbeidsplasser. Samtidig fikk de svar på sine spørsmål om rettigheter og muligheter i forbindelse med en fremtidig omstilling. Forhandlingsresultatet i region øst ble at PRS i Sarpsborg videreføres til Brevproduksjonen ved Hamar og Drammen fases gradvis over til Østlandsterminalen når denne terminalen fungerer som den skal. Det overføres oppgaver tilsvarende 40 årsverk tilbake til Hamar. Vedtaket innebærer en reduksjon på ca 110 årsverk og det er medlemmene i Drammen som rammes hardest. Selve omstillingene kan ta inntil to år, og skal følge et viktig prinsipp om at det er løsninger for personalet som er styrende for gjennomføringen av endringene. En egen omstilingsgruppe ledet fra konsern skal bistå i omstillingene. PK-konsept Dette prosjektet organisert i Post, nevnes spesielt i årsrapporten både fordi det vil gi store konsekvenser for våre medlemmer, men også fordi dette prosjektet angrep arbeidsvilkårene til Postkoms medlemmer. Derfor ble dette en kamp for å bevare opparbeidete rettigheter. PK-konsept prosjektet hadde tre fokusområder i sitt mandat. 1. Skaffe ny trafikk og inntekter til postkontorene. 2. arealeffektivisering og 3. effektivisere arbeidsprosessene. Målet var å oppnå lønnsomhet ved postkontorene. Det viste seg tidlig at heller ikke dette prosjektet klarte å komme opp med noen resultater under punkt 1. Det som da stod igjen for å oppnå bedre lønnsomhet var effektivisering av areal og reduksjon i personalkostnadene. For å oppfylle punktet om reduksjon i personalkostnader, beregnet prosjektet hva de kunne spare ved å forringe lørdagsfriordningen, bruke mer delte oppmøter, mer deltid og redusere sikkerhetsnivået ved å tillate at det bare var en på vakt i postkontorets åpningstid. Dette var en type bemanningsprinsipper som tidligere var avtalt i divisjon Post. Det ble brukt mye ressurser og krefter på å få stoppet angrepet, og Postkom vant den kampen.

6 Stadig volumfall ved postkontorene gjør likevel at prosjektet har en ambisjon om over en treårsperiode å effektivisere bort ca 300 årsverk ved alle de 179 postkontorene. Resultatene, videre fremdrift og personalløp ble drøftet i divisjonen, etter en lang prosess der de distriktstillitsvalgte var godt involvert underveis. Divisjon Post har startet et arbeid for å kartlegge og beregne driftsmessig- og økonomisk potensial av å gjennomføre sammenslåing av driftsenhetene i bedriftssenter- og postkontorkonseptet. Postkom deltar i dette arbeidet på divisjonsnivå. OpEx OpEx er et effektiviseringsprogram som Posten har knyttet til innføring av Lean Management. Postkom har tidligere sluttet seg til både Lean og OpEx og drøftet hvordan OpEx skal gjennomføres og Postkoms medvirkning i prosessene. OpEx gjennomføres ved at konsulenter som her kalles navigatører, reiser ut på større enheter og foretar en strukturert gjennomgang av enhetene for å finne tiltak som kan øke produktiviteten. Målsettingen er en produktivitetsvekst på 25 % som et snitt. Prosessen skal gjennomføres med medvirkning fra de ansatte og Postkoms tillitsvalgte skal involveres. Gjennom hele året har OpEx-programmet gjennomført sine bølger ute på enheter både i Produksjon og i Distribusjon, men til stadig større misnøye blant våre medlemmer og tillitsvalgte. Posten har også besluttet å implementere Lean i divisjonene Post og Logistikk. Basert på tilbakemeldinger fra tillitsapparatet og medlemmer, ble det klart at Postkom på det daværende stadiet ikke hadde et godt nok grep på det som skjer knyttet til Lean og OpEx. Det ble derfor satt ned en gruppe bestående av de divisjonstillitsvalgte og tillitsvalgte fra forbundskontoret for å finne tiltak slik at Postkom fikk trygghet rundt prosessene og reell medvirkning. Gruppa bestemte seg for å gjøre tre aktiviteter: 1. Skaffe til veie mer kunnskap og erfaring om Lean Management 2. Utarbeide et opplæringsprogram målrettet mot tillitsvalgte som skal gjennom OpEx eller annen form for Lean-implementering. 3. Lage forslag til Postkoms mål og prinsipper knyttet til hvordan vi mener Lean skal fungere, og beskrive en bedre involveringsprosess for våre tillitsvalgte. Dette arbeidet var påbegynt ved utløpet av Samordning lønns- og arbeidsvilkår Gjennom koordineringen av Spinnakerprosjektene som er Programkontoerts oppgave, ble det tydelig at våre representanter i prosjektene strevde med mange av de samme utfordringene. Posten kaller det behov for omstillinger, mens det i realiteten er nedbemanninger som er målet. Samtidig ble Postkom angrepet med et forsøk på å redusere vilkårene til våre medlemmer som et ledd i å redusere Postens kostnader. Dette var et dilemma der Postkom til nå har praktisert en tilnærming der vi sier nei til reduksjon i vilkår, og heller foretar ryddige og strukturerte nedbemanninger med gode omstillingsavtaler som en grunnleggende trygghet.

7 Fremover så programkontoret flere utfordringer som ville føre til omstillinger eller nedbemanninger, for eksempel: Stadig volumfall i nesten all virksomhet i gamle Posten Stadig utvikling og overgang til ny teknologi Miljøfokus I tillegg står vi foran flere situasjoner som på hver sin måte vil påvirke omstillings eller nedbemanningstakten i Posten: Ny konsesjon fra 2011 Postdirektivet Konsernets organisering Postkoms egen styrke og kraft. Programkontoret utvidet seg med de divisjonstillitsvalgte og noen flere for å diskutere hvordan Postkom skulle angripe de utfordringene som var synliggjort. Forslaget som forbundsstyret sluttet seg til, ble å forankre utfordringene og få innspill på løsninger og fremtidig politikk, gjennom å arrangere landsomfattende tillitsvalgtkonferanser i kretsene. Dette ville gi mulighet for å diskutere gjennomgående utfordringer med lokale tillitsvalgte. Ved utløpet av 2009 var 3 av 12 konferanser gjennomført, med resterende planlagt gjennomført innen midten av februar Videreføre arbeidet med OU-prosessen i forbundet gjennom blant annet SOL-prosjektet med spesiell vekt på interne kommunikasjonsformer, arbeidsmåter, intern organisering og kompetanse for tillitsvalgte. Kompetanse for tillitsvalgte Vi har gjennomført en temakonferanse for de som daglig møter medlemmene med temaet; Samfunnet i endring - mennesket i fokus. Dette var en konferanse med fokus på kommunikasjon i møte med medlemmer i en vanskelig situasjon. I tillegg har vi gjennomført et dagskurs som ga en innføring i regnskap og budsjett for kretsledere og kassererer. I 2009 sendte vi ut et tilbud til samtlige kretsledere om et høyskolekurs (30 studiepoeng) innfor organisasjonsutvikling og ledelse. Det var 3 kretsledere som meldte seg på. Vi kommer til å fortsette med å tilby egne temakonferanser når det oppstår behov som tilsier at det er nødvendig med en slik konferanse. Men den beste læringsarenaen er og blir fellessamlinger, hvor mange tillitsvalgte kommer sammen på tvers av arbeidsområder. Det er det som gir best læring og størst læringsoverføring. Vi har derfor besluttet å gjennomføre flere slike fellessamlinger, slik at vi på denne måten klarer å få en kontinuerlig kompetanseheving på mange flere tillitsvalgte.

8 Interne kommunikasjonsformer, arbeidsmåter og intern organisering Med bakgrunn i de store omstillingsutfordringer vi har foran oss, tilpassningsavtalen og Postkoms verdier utarbeidet SOL prosjektet et diskusjonsopplegg som ble presenterte ut. Målet for konferansene var at deltakerne skulle komme med forslag på: hvordan vi kan bedre og styrke den interne kommunikasjonen komme med forslag på interne arbeidsmåter som hever og styrker Postkom innad og utad Vi gjennomførte 4 konferanser, hvor alle kretsene har deltatt. Vi kalte konferansene for mulighetskonferanser, dette fordi vi ville at fokuset skulle være på å finne gode innspill til løsninger for forbedringer på samhandling og kommunikasjon. Målet var å få deltakerne til å se muligheter istedenfor hindringer. Prosjektet har i etterkant av alle konferansene sammenstilt svarene som kom opp for å se om vi kunne finne noen felles nevnere. I 2010 er det planlagt en utvidet kretslederkonferanse hvor vi skal komme med forslag til omforente løsninger på en organisering og arbeidsform som styrker og bedrer kommunikasjonen innad og utad. Være aktiv i arbeidet fram mot stortingsvalget i Særlig viktig er det å sette fokus på konsekvenser av et regjeringsskifte, ved liberalisering av postmarkedet og virkninger av tjenestedirektivet. Postkom startet planleggingen av arbeidet omtrent samtidig med forberedelsene til LO kongressen. Koblingen mot EUs tredje postdirektiv og liberalisering av postmarkedet var åpenbar fordi et regjeringsskifte ville ført til at kampen mot EUs tredje postdirektiv ville være tapt. Det ble produsert en brosjyre og løpeseddel med tema Dyrt-Dårlig- Distriktsfiendtlig. I tillegg ble det utarbeidet kronikker, debattinnlegg og leserinnlegg. Materialet ble brukt både sentralt og lokalt i kretsene. Postkom arrangerte to temakonferanser/tillitsvalgtkonferanser i hhv april og august, hvor EUs tredje postdirektiv var tema og hvor representanter fra de politiske partiene ble invitert. Media var tilstede. Postkom avga to høringsuttalelser i forbindelse med SNF-rapporten som regjeringen framla i to omganger, etter Postkoms krav om tilleggsutredning. Høringssvarene ble overlevert samferdselsministeren på temakonferansene i april og august. I LOs medlemsdebatt, hvor kretsene gjorde en sterk innsats, fikk motstanden mot EUs tredje postdirektiv og sosial dumping så stor oppslutning at det ble tatt inn i blant de 41 spørsmålene som LO sendte til de politiske partiene. Begge saker ble gjort til viktige valgkampsaker. I juni gjennomførte Postkom en demonstrasjon foran Stortinget mot postdirektivet og overleverte våre krav til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Postkom gjorde seg godt synlig med profileringsmateriell og paroler.

9 Postkom tok initiativ til et ordføreropprop mot postdirektivet. 150 ordførere underskrev oppropet og dette ble overlevert Samferdselsministeren på tillitsvalgtkonferansen i august. Det ble videre foretatt spørreundersøkelser blant ordførere, folkevalgte og befolkningen som viste stor oppslutning om Postkoms syn og at flertallet enten ønsker at reservasjonsretten skal benyttes eller at implementering skal utsettes. Postkom utarbeidet et eget valgkampopplegg med en brosjyre og løpeseddel. Det ble produsert profileringsmateriell (t-skjorte og hettegenser) med påtrykk Nei til sosial dumping og Stem rødgrønt som hovedbudskap. I tillegg ble det utarbeidet maler for debattinnlegg/leserinnlegg. Materiellet ble tatt i bruk av kretsene og de tillitsvalgte lokalt i deres valgkampaktiviteter. Medieomtalen var gjennomgående svært omfattende og dekket vår sak og synspunkter på en meget god måte. Postkoms innsats både sentralt og lokalt førte til et stort engasjement som bidro til at valgresultatet ble sikret og at det ble innarbeidet viktige formuleringer i regjeringsplattformen Soria Moria II. Jobbe med å forberede delegater til LO-kongressen, og å synliggjøre konsekvenser av EUs postdirektiv med sikte på å få LO-kongressen til å støtte at Norge om nødvendig reserverer seg fra direktivet. Postkoms forberedelse til LO kongressen 2009 startet allerede i 2008 med behandling av utkast til handlingsprogram for kongressperioden Gjennom denne behandlingen utarbeidet Postkom forslag til endringer/tilføyelser innenfor flere hovedavsnitt i LOs handlingsprogram. I tillegg ble det utarbeidet eget forslag til uttalelse som omhandlet EUs postdirektiv, inkludert sosial dumping. I forkant av kongressen var Postkoms delegater, sammen med interne og eksterne rådgivere samlet for å gjennomgå kongressakene og planlegge gjennomføringen av kongressen for Postkoms del. Her ble det lagt vekt på de hovedpunktene som Postkoms delegater skulle arbeide særskilt for. Og videre ble det, i forkant av, og igjennom kongressen, arbeidet på ulike fronter med å få tilslutning til målsettingen om at Norge skal reservere seg mot EUs 3.postdirektiv. Resultatet av dette arbeidet ble at en enstemmig kongress sluttet seg til Postkoms krav om at Regjeringen må utsette innføringen av EUs 3.postdirektiv, og utrede alle konsekvenser av å bruke reservasjonsretten mot postdirektivet. Kongressen slutter seg også til kravet om at Regjeringen i tillegg må utrede hvilke konsekvenser direktivet vil ha på norsk distriktspolitikk, sosial dumping og statlig betaling til Posten. Postkoms representanter tok videre opp utfordringer knyttet til bl a tøffere arbeidsliv og tilretteleggingsplikt, utfordringer knyttet til outsourcing generelt og innen finanssektoren spesielt og utfordringer knyttet til ungdommens plass i framtidens LO og arbeidsliv.

10 Påvirke bedriftene vi organiserer i til å igangsette konkrete miljøtiltak. Dette kan eventuelt gjøres gjennom felles arbeid mot andre LO-forbund. Ytre miljø Våren 2009 dannet Postkoms tillitsvalgte i bedriftene vi organiserer i en miljøgruppe. Felles satsingsområder er: fornybar energi, energieffektivisering og klimavennlige transportløsninger avholdt Postkom en bærekraftskonferanse (miljø og klima) med innledere fra Bring Express, Posten, LO og Bellona. Konferansen fremmet forslag til fokusområder vedtok forbundsstyret en tiltaksplan som omfatter hvordan Postkom skal jobbe internt, mot bedriftene og samarbeide med Bellona eller andre kompetansemiljøer. Forbundsstyret formaliserte også miljøgruppa. Postkom deltok sammen med LO/forbund på klimakonferansen i København i desember. Utvikle et bredere samarbeid med LO og andre LO-forbund for å gjøre LO til en reell maktfaktor i finanssektoren. Arbeidet med å få orden på LOs profil i finanssektoren skjøt fart i 2009 med nedsettelse av et prosjekt som hadde til hensikt å utvikle en felles profil og plattform for HK og Postkoms medlemsorganisasjoner i sektoren. Prosjektet ble forankret i LO sentralt og en prosjektgruppe bestående av tillitsvalgte i FALO og HK finans utarbeidet et forslag til felles profilering via en felles nettside og bruk av LO-Finans som domenenavn. Videre har arbeidsgruppen utarbeidet forslag til felles informasjons og vervemateriell og en framtidig utvikling av et felles medlemsmagasin. Rapporten og forslagene ble oversendt de to forbundene til behandling i styrende organer ved årsskiftet og planen er at de skal til LO-sekretariatet som informasjon. I tillegg fortsatte tariffsamarbeidet med HK og LOs forhandlingsavdeling slik at LO framstår enhetlig i sektoren. Samarbeide med LO og andre LO-forbund for å utvikle felles strategier om organisering i franchisevirksomheter, og å belyse styrker og svakheter ved tariffavtaler for arbeidstakergrupper. På grunn av organisasjonstvisten som var til behandling i LOs organisasjonskomite angående organisasjonsretten i Posten sine datterselskaper, var det ikke grunnlag til å starte et samarbeide med aktuelle forbund i Gjennomføre vedtak om ungdomsarbeid i forbundet. Postkom har videreført arbeidet fra 2008 om å styrke forbundets ungdomsarbeid. På forbundsstyremøtet i mars ble det valgt ny forbundssekretær med ungdom og verving

11 som hovedområde. På sensommeren ble det valgt et sentralt ungdomsutvalg bestående av 5 medlemmer og 3 vara. Ungdomsutvalget har gjennom forbundsstyret fått vedtatt en handlingsplan hvor fokuset ligger på skolering av unge medlemmer, informasjon, verving og økt deltagelse i ulike fora. Fra ungdomsutvalget har det vært satt fokus på verving av arbeidstakere under 30 år. Forøvrig deltok Postkom med 5 unge tillitsvalgte på LOs sommerpatrulje, noe som er en liten økning fra året før. I tillegg var Postkom representert i LOs sentrale ungdomsutvalg med en representant og vara. Forberede og gjennomføre tariffoppgjøret Posten Norge Forhandlingene i mellomoppgjøret var preget av at den økonomiske situasjonen for bedriften var vanskelig. Posten ble hardt rammet av finanskrisen som blant annet ga store volumnedganger. Kravene fra kretsene ga en prioritering for mest mulig til et generelt lønnstillegg. Flere kretser signaliserte behovet for å gjøre noe med enkeltgrupper. Med bakgrunn i den gitte situasjonen overleverte Postkom krav om generelt tillegg, formuleringer rundt sosial dumping og krav til Lønnsopplysninger. Partene i Posten ble ikke enige i forhandlinger innen fristen, og måtte be om bistand fra Spekter og LO Stat. Resultatet etter forhandlinger og bistand, inkludert resultatet fra A-delsforhandlingene ga følgende resultat: Ltr. 1-32: kr ,- Ltr : kr ,- I tillegg ble det tekst i protokollen om et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Partene ble ikke enige i spørsmålet om lønnsopplysninger. For å se om det likevel var mulig å finne en løsning som begge parter kunne akseptere, skulle det gjøres et arbeid innen 15.september I løpet av høsten ble partene enig om en løsning som skal vare inntil videre. Pan Nordic Logistic Etter forhandlinger ble partene enige om en økonomisk ramme på 3,1 % inkludert A- delsforhandlingene. Dette ga generelt tillegg på mellom kr og kr

12 Bring Logistic Solutions Resultatet etter forhandlinger ble at de med årslønn lavere enn fikk et lønnstillegg på kr 4875,- inklusiv A-delsforhandlingene. De med høyere årslønn fikk 1950,- lavere lønnstillegg. I tillegg ble partene enige om at det gis fri med lønn julaften. Finanssektoren med DnBNOR, BBS og Mirror Accounting På grunn av den pågående finanskrisen ble oppgjøret i sektoren preget av nøkternhet. Det ble gitt et generelt tillegg på 1950,- til alle på lønnstabellen. I tillegg ble det gitt et tillegg på 1950,- på alle lønnstrinn fra Finansforbundet avtalte videre at det kunne være mulig å forhandle seg bort fra disse tilleggene på grunn av bedriftenes økonomiske situasjon. Dette reagerte vi sterkt på og la inn en protokolltilførsel som synliggjorde vår reaksjon. En av våre medlemsbedrifter prøvde å forhandle seg bort fra disse tilleggene, men gjennom å si klart fra fikk vi stoppet dette. LO, HK og Postkom avtalte også med FA at det skulle nedsettes et partssammensatt utvalg som skulle gjennomgå lønnsdannelsen i sektoren. Utvalget var ikke ferdig med arbeidet ved årsskiftet. Bring Express Norge (nytt overenskomstområde) I 2007 organiserte en del arbeidstakere i Bring Express Norge AS seg i Postkom. Postkom sendte i da krav til LO om opprettelse av tariffavtale. I juni 2008 vedtok LOs organisasjonskomité følgende: 1. Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge AS med datterselskaper, dvs. hele konsernet. 2. I selskaper som blir oppkjøpt av Posten Norge AS og som blir innlemmet i konsernet som selvstendige juridiske enheter har Postkom organisasjonsretten, med unntak av i de selskapene hvor andre forbund på oppkjøpstidspunktet har medlemmer og gjeldende overenskomst. Der beholder de eksisterende forbund sin organisasjonsrett. Vedtaket ble fattet mot to stemmer og diskusjonen fortsatte. Endelig strek for saken ble først satt på LO-kongressen i mai Postkom startet deretter forhandlingene om å få en overenskomst på plass i bedriften. Overenskomsten ble gjort gjeldende fra 8.oktober 2009 og regulerer blant annet arbeidstid, lønnsbestemmelser, ubekvemstillegg, overtid, godtgjørelser, permisjoner, forsikringsordninger og pensjon. Overenskomsten er en milepæl som gir et godt grunnlag for å kunne gjennomføre de første tarifforhandlingene i bedriften våren 2010.

13 ØVRIG FAGLIG ARBEID Fondet mot rasisme og trakassering Det var ingen søknader til, eller utbetalinger fra fondet mot rasisme og trakassering i Ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen Tilpasningsavtalen, som er knyttet opp i Hovedavtalen mellom Spekter og LO-Stat, ble klar for implementering Avtalen er primært ment som et veiledningsvirkemiddel for den enkelte leder og den enkelte tillitsvalgte. Den konsentrerer seg derfor om de tre mest sentrale samarbeidsbestemmelsene i Hovedavtalen, 30, 31 og 32. Avtalen skal sikre at samarbeidet mellom partene bygger på gjensidig tillit og respekt, og har fokus på samarbeidet i beslutningsprosessene og forutsetningen om at de tillitsvalgtes syn blir vurdert og tatt med helt fram til beslutningstidspunktet. Partene er enige om og understreker at samarbeidet også må foregå på øvrige nivåer i virksomheten. Hovedavtalens intensjoner om delegering av beslutningsmyndighet er en viktig forutsetning og gjenspeiles i tilpasningsavtalens prinsipper om delegering og fullmaktsforhold. Det er en avgjørende forutsetning at ledere og tillitsvalgte som deltar i beslutningsprosessene må ha de nødvendige fullmakter til å legge inn sine synspunkter på vegne av dem de representerer. Partene som deltar i prosessen på beslutningsnivået skal ha fullmakt til å forplikte de som berøres av beslutningen. Omstilling PNN - Restrukturering av ekspedisjonsnettet De to tingene som var nytt i forhandlingene om gjennomføring av dette nedleggingsprosjektet, var at man skulle ha funnet løsninger for de berørte før nedlegging skulle gjennomføres og at NAV skulle inn og bidra til omstilling før overtallighet var et faktum, ble gjennomført i dette året. Ingen kontorer ble nedlagt før man hadde løsninger for de berørte. Riktignok er en del av løsningene fremdeles midlertidige men ingen har foreløpig mottatt oppsigelse i dette prosjektet. NAV sin innsats har dessverre i hovedsak begrenset seg til en informasjonsrolle men vi vil bygge videre på dette samarbeidet i framtidige omstillinger om det lar seg gjøre. Stab og støtte Vi brukte mye tid i forhandlingene på å bli enige om prosedyrer for å sikre ansiennitetsprinsippets virkemåte i disse nedbemanningene. I tillegg brukte vi mye tid på å sikre at grunnlaget for nedbemanning skulle være reelt slik at det ikke kom en rekruttering i kjølvannet av nedbemanningen. Det første kan vi oppsummere som vellykket. Posten opptrådte gjennomgående ryddig og vi hadde i liten grad behov for å løfte opp saker vi vurderte som avtalebrudd. Vi er fornøyd med denne delen av gjennomføringen. Når det gjelder den andre delen, hvor vi fryktet at det ville komme

14 nyrekruttering i kjølvannet av nedbemanningene er det litt tidlig å si om vi ikke lykkes med å unngå dette. Vi vil følge situasjonen nøye i det kommende året. Terminalstruktur Logistikk 2000, finanskrise, elektronisk substitusjon og Østlandsterminalen var bakteppet for forhandlingene om framtidig terminalstruktur for brevpost. Postens utgangspunkt for disse forhandlingene gjorde at partene sto langt fra hverandre og det ble en tung sak for Postkom. For det første fordi det kostet mange arbeidsplasser. For det andre fordi gevinsten for bedriften etter vår mening ikke sto i forhold til belastningen for arbeidstakerne. Forhandlingene ble ført i to omganger med østlandsområdet som en forhandling og resten av landet for seg. Østlandsområdet ble vi sist ferdig med fordi det var mye usikkerhet rundt Postens grunnlag og vår medvirkning lokalt. Postkom videreførte den linjen vi lagde i PNN med at man først skulle finne løsninger for de berørte og deretter kunne Posten gjennomføre nedleggingene. Vi har også laget en del særlige virkemidler for å lette ulemper med reise der det har vært en mulig løsning. I tillegg har vi byttet ikke-tidskritiske arbeidsplasser med tidskritiske for å begrense overtallighet. Postens Bilverksted Høsten 2009 ble de ansatte på Postens Bilverksteder innkalt til informasjonsmøte der de fikk beskjed om at arbeidsplassen deres ville bli nedlagt. Ledelsen hadde ikke klart noen form for personalløp og skapte dermed stor usikkerhet for de ansatte. Etter en del oppklarende møtevirksomhet kom det på plass et personalløp, de som ønsket det fikk tilbud om alternativt arbeid i Posten og de øvrige valgte andre frivillige løsninger. Det ser ikke ut til at nedleggingen vil medføre oppsigelser. Imidlertid mener Postkom at det er god grunn til å kritisere Posten for en dårlig prosess. IKEA Sosial dumping På grunnlag av en avisannonse ble Postkom kjent med at Postens arbeid i Sør Norge med distribusjon av IKEA-varer var overført fra Posten til Bring. Dette skapte sterke reaksjoner, særlig blant våre medlemmer i transporten. Forbundsledelsen frontet forbannelsen internt i Posten og i media over at arbeid som ble utført på gode vilkår i Posten ble overført og dumpet på kontraktørbasis internt i konsernet. I forbindelse med dette arrangerte noen kretser markeringer mot sosial dumping der rødgrønne politikere også var med. Gjennom et samlet arbeid fra forbund og kretser ble oppsigelser som følge av IKEA-saken unngått. Mirror Accounting Den gang Posten skilte ut lønns-, personal- og regnskapstjenester forhandlet Postkom fram stedsplassering av disse enhetene slik at de skulle fungere som erstatningsarbeidsplasser for en del arbeidstakere som ble overtallige i restruktureringer i Posten. I 2009 ble en av de siste av disse enhetene borte når Mirror Accounting la ned i Hammerfest og flyttet arbeidet til Litauen og Umeå i Sverige. I tillegg flyttet de en del arbeidsplasser fra Oslo også. For avdelingen i Hammerfest ble det spesielt dramatisk fordi hele avdelingen ble nedlagt og arbeidsmarkedet på stedet er lite. Postkom bestred en del av det økonomiske grunnlaget men greide ikke å

15 hindre nedleggingen. For første gang tok vi i bruk omstillingsloven i arbeidet og den bidro til at lokalsamfunnet kom på banen for å bidra med erstatningsarbeidsplasser. Høsten 2009 besluttet Posten at de selv ønsker å drifte kredittadministrasjon og ajourhold av sitt kunderegister. I tillegg ble en del øvrige regnskapstjenester gjennom anbud overført til et annet selskap. Postkom mente at de arbeidstakerne som jobbet med de tjenestene Posten tok tilbake skulle få følge med oppgavene sine inn i Posten som en virksomhetsoverdragelse. De ansatte som jobbet med oppgavene hadde i sin tid gjort dette som ansatte i Posten før de ble skilt ut og i løpet av ti år virksomhetsoverdratt gjentatte ganger. Posten nektet å tilby arbeidet til de som hadde det og dessverre virker det som om rettstilstanden lar dem gjøre det. Vi rådførte oss juridisk men ble nødt til å legge saken død. Finansrådgiverne Innenfor bankavtalens muligheter valgte Posten våren 2009 å overføre alle medarbeidere og ledere som hadde drevet med salg av finansielle tjenester i ekspedisjonsnettet til DnBNOR. I alt dreide det seg om omtrent 150 medarbeidere. Postkom var en aktiv deltaker i forhandlingene om hvordan overføringen skulle gjennomføres og etter å ha fullført forhandlingene gikk vi aktivt ut og anbefalte våre medlemmer å bli med på overføringen. Vi overførte også de av våre medlemmer som ikke reserverte seg direkte til FALO som er vår avdeling i DnBNOR. HMS Hensikten med overgang fra AMU med 4 møter i året til 3-partssamarbeid med minimum 8 møter i året i Posten Norge AS, var å jobbe mer dynamisk og systematisk med HMS. Systematisk jobbing med HMS har medført at sykefraværet går ned også målt mot samfunnet for øvrig. Fokuset i år har bl a vært rapportering av uønskede hendelser/nestenulykker. Stillingsvern Postkom har vært involvert i en del stillingsvernssaker. Dette omfatter drøftinger og forhandlinger på usaklig oppsigelse og urettmessig midlertidig tilsettinger. Yrkesskader Postkom behandlet som tidligere år en rekke yrkesskadessaker. En god del av dem oversendes til LOs juridiske avdeling for bistand. Postkom opplever at det fremdeles er generelt lav kompetanse på dette området.

16 POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Ingeborg Sætre og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Egil Linge Anderssen, Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Nina Elisabeth Tollan (fra 16.3.), Bjørg Vatnedalen og Gerd Øiahals. Kontoransatte har vært regnskapskonsulent Unn-Toril Pøhner, regnskapsfører Aud Aaberg Hornseth (til 1.4.), regnskapsfører Torhild M. Fjær (til 31.8.), regnskapsfører Mette Norbeck (fra 15.8.) og kontorsekretærene Marit Holøien, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen, samt kontorleder Lisbeth Orre. Medlemsutviklingen 2009 Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * Pr * * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 396 stk.

17 Medlemsutviklingen i kretsene i 2009 Krets Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Agder Buskerud Falo Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Just. forsinket systemdato Totalt Studievirksomheten I 2009 ble det avviklet kurs/konferanser både sentralt og lokalt. Av de tildelte 1500 stipend var det 934 stipender som ble benyttet. Dette er en nedgang i antall brukte stipender i forhold til i 2008 hvor vi brukte 1232 stipend. Det året hadde vi en bra oppgang. At vi nå gikk ned igjen på samme nivå som i 2007 kan skyldes at vi sendte ut melding til kretsene om å være varsom med å avvikle store konferanser på grunn av svinepandemien i høst. Det ble også avholdt konferanse for forbundets studieledere og veiledere. En del av forbundets medlemmer har deltatt på kurs arrangert av LO Stat, AOF og Sørmarka kurs og konferansesenter. Postkom hadde 1 deltaker på Yorkshire-skolen. Når det gjelder LO skolen så er det nå vanskelig å få en oversikt over om noen har fullført den i løpet av året, siden den nå er delt opp i 6 forskjellige moduler, og hvor deltakerne kan shoppe mellom modulene. Men Postkom har hatt deltakere på de forskjellige modulene. Postkomskolen I 2009 var det 43 deltakere på Postkomskolen modul 2 og 3. Det lille antallet skyldes at vi avlyste høstens Postkomskoleserie på grunn av pandemi på svineinfluensa. Dette tar vi igjen med å kjøre en ekstra serie i Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Postkomskolen, for at nye tillitsvalgte skal stå best mulig rustet til å utføre rollen som tillitsvalgt. Vi har fokusert på hvordan få inn ungdomsarbeidet på

18 Introduksjonskurset, samt klima og miljø. Vi har ikke fått helt ferdig delen om Klima og Miljø, men dette arbeidet vil vi fortsette med i Vi har også endret på den pedagogiske oppbyggingen på introduksjonskurset. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er nesten udelt positive. Fortsatt har vi ivaretatt læringsmålene i LO-Stats grunnkursserie. Kretsene har i tillegg avviklet introduksjonskurs. Utdanningsstipend I 2009 ble det utbetalt kr ,- fordelt på 56 søkere, mot kr ,- fordelt på 56 søkere året før. Vi begynte å få nedgang i antall søkere i 2006 men de grep vi da gjorde med å øke stipend beløpet gjorde at vi fikk en bra oppgang igjen, men fortsatt kunne den vært større. I 2009 var det samme antall søkere som i For 2008 og 2009 fortsatte oppgangen i utbetalt stipend. Oppgangen i utbetalt stipend skyldes at trenden med å søke stipend til høyere utdanning fortsetter. Vi har allerede merket at vi har hatt en større pågang av søkere som gjennomfører en bachelor grad. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som har benyttet seg av ordningen. I 2009 begynte vi å kartlegge hvor stor andel av søkerne som hadde en stillingsbrøk under 50 %. Ennå viser det en liten andel av søkerne. STATISTIKK FOR POSTKOMS UTDANNINGSSTIPEND 2009 Måned Beløp Antall Under 18,75 uka Over 18,75 uka Høyskole Fagbrev Annet Arbeidsledig Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Forsikringsordningene Følgende premier er vedtatt av Forbundsstyret med virkning fra : Forsikringspakke 1 Premien for forsikringspakke 1 settes ned til kr. 125,- pr. mnd. Premien for pensjonister under 75 år økes til kr. 60,- pr. mnd. Premien for de som er reservert mot Kollektiv hjemforsikring forblir uendret kr. 35,- pr. mnd.

19 Forsikringspakke 2 Premien for forsikringspakke 2 for yrkesaktive medlemmer under 60 år endres til kr. 365,- pr. mnd. Uføre medlemmer under 60 år og yrkesaktive medlemmer år betaler kun premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko endres til kr. 145,- pr. mnd. Varslingsrutiner for Postkom i henhold til AML 2-4 og 3-6. Postkom har utarbeidet egne varslingsrutiner som er gjort kjent og iverksatt. Postkoms sentrale feriehjemskomité. Forbundsstyret oppnevnte en sentral feriehjemskomité i møte nr 8/2009. Komiteen har representanter fra hver av de 12 geografiske kretsene (inkl. OAK/Falo). Leder for komiteen er en forbundssekretær fra forbundskontoret. Komiteen hadde sitt første møte i november. Retningslinjer for den sentrale feriehjemskomiteen ble vedtatt i forbundsstyremøte nr 10/2009, og er som følger: Komiteen skal: utforme en samlet og enhetlig politikk for Postkoms feriehjemsaktivitet, og videreutvikle enhetlige retningslinjer for denne. være høringsinstans for kretsene og forbundsstyret før de beslutter kjøp/salg eller store investeringer på dagens eiendomsmasse fremme forslag til felles utleie- og prispolitikk gjennomgå dagens eiendomsmasse og vurdere bruken samt fremme forslag til kjøp/salg med bakgrunn i den samlede vurderingen. gjennomgå samtlige feriehjem/eiendomsmasse for å få verdisatt eiendomsmassen uttale seg i alle saker ad feriehjemsdrift som blir forelagt komiteen. Postkoms Medlemssenter Medlemssenteret bistår medlemmer som vil leie feriehjem, eller har forespørsler om forsikringer, stipendordningen og annet vedrørende medlemskapet. Enkelte medlemmer møter opp personlig, og da stort sett for å få informasjon om forsikringsordningen. Det er utleie av feriehjem og all administrasjon rundt dette, som tar mest tid på Medlemssenteret. Arbeidet som utføres utgjør ca. 2 årsverk. Postkoms Medlemssenter har betjent telefon (nummer ) mellom kl , på alle arbeidsdager. Presentasjonen av feriehjemmene på Postkoms nettside er oversiktlig, og den er rimelig brukervennlig. Det betyr at stadig flere medlemmer selv bestiller hytter elektronisk. Det kommer derfor mange henvendelser daglig fra medlemmer om brukernavn og passord, noe som er nødvendig for å bestille hytte på nettet.

20 Det elektroniske bookingsystemet er også et godt administrasjonsverktøy for de ansatte på Medlemssenteret. Medlemssenteret markedsførte og leide ut i underkant av 90 feriehjem i første halvdel av Dette økte til 117 feriehjem i siste halvdel av Alle Postkoms 12 geografiske kretser er nå tilsluttet Medlemssenterets felles ordning for utleie av hytter. Hordaland krets og Rogaland krets innlemmet sine feriehjem i felles bookingsystem i mai Disse kretsene drifter, i tillegg til mange feriehjem her i landet, til sammen 5 leiligheter i Spania. Dette har vist seg å være et populært tilbud til alle Postkoms medlemmer. To nye hytter på Flekkerøya utenfor Kristiansand ble klare for utleie fra juni. Den opprinnelige hytta Flekken ble også ferdig rehabilitert til sommersesongen, alt i regi av Agder krets. Alle tre er helårshytter og de har hatt godt belegg langt utover senhøsten. Postkom sentralt kjøpte leilighet i Greenwich i London like før jul. Den skal være klar til utleie, etter en liten ombygging samt møblering, i løpet av våren/forsommeren Medlemssenteret har ansvar for all markedsføring, administrasjon og fakturering i forbindelse med utleie. Leiebeløpet blir tilbakeført ubeskåret til den respektive eierkrets. Utleie av feriehjem skjer etter først til mølla -prinsippet. Unntaket er skoleferiene, som innebærer søknad og loddtrekning. Det er også egne søknadsregler for leilighetene i Spania. Alle medlemmer i Postkom og ansatte i Posten Norge AS har lik adgang til feriehjemmene, uansett geografisk tilknytning. Arbeidet med å tilpasse og utvikle de administrative rutinene pågår kontinuerlig. God service og minimale feil etterstrebes daglig.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET

ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET I NSB OG POSTVERKET.,3rn ba neverket Jlblioteket Samferdselsdepartementet, mars 1997 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 2 2. Mandat s. 3 3. De sentrale personalpolitiske

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår.

Forord. Politiets Fellesforbund har i denne landsmøteperioden hatt eit sterkt fokus på lønns- og arbeidsvilkår. Årsmelding 2008 Innhold 1 Forord 2 Handlingsprogram 2007/2008 3 Lønn, risikotillegg og ATB 6 Risiko 10 Kriminalpolitikk 13 Ressurser 15 Omstilling 17 Internasjonalt arbeid 18 Intern utvikling og administrasjon

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008

Anna Hagen og Sveinung Skule. Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Anna Hagen og Sveinung Skule Kompetansereformen og livslang læring Status 2008 Fafo-rapport 2008:07 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-616-6

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2010 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 44. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 48 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2011 26 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 30 7. Innkomne forslag

Detaljer

Stor omstilling på kort tid

Stor omstilling på kort tid Rapport 2002:7 Stor omstilling på kort tid En dokumentasjon av opprettelsen av Sosial- og helsedirektoratet Forord På oppdrag fra prosjektledelsen for opprettelse av det nye Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014

Saksdokumenter til landsmøtet i Bodø, 24. 27. november 2014 Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons-

Felles nordisk slag for golf Innhold Stein Aasgaard: Rød-grønn arbeidstakerpolitikk... 2 Obligatorisk tjenestepensjons- Aktuelt Felles nordisk slag for golf side 13 Medlemsblad for Landbrukets Arbeidsgiverforening Ansvarlig: Trond W. Nygren Redaktør: Petter Nilsen Nr. 3 desember 2005 Årg. 11 Stein Aasgaard: - LA skal være

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer