Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd:"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 INNLEDNING Som den største og dominerende fagforeningen for ansatte i selskapene i konsernet Posten har utfordringene stort sett vært de samme som de har vært de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivitet, lønnsomhet og kostnadsoptimalisering. Året bar derfor preg av flere store omstillings- og nedbemanningsrunder. Mellomoppgjøret, deltakelse i LOs medlemsdebatt, LOkongressen, kampen mot postdirektivet, avklaring av tariffretten i Bring Express, omlegging av terminalstrukturen og styrking av ungdomsarbeidet, er eksempler på andre store dominerende saker for Postkom i Kampen mot EUs tredje postdirektiv fikk stor oppmerksomhet i media. God planlegging og gjennomføring, engasjerte tillitsvalgte på alle nivå og bruk av effektfulle virkemidler sikret oss bred dekning. Dette ble ytterligere styrket gjennom Postkoms valgkampaktiviteter forut for Stortingsvalget. Tillitsvalgte i kretsene har gjort en stor innsats. Postkoms ledelse har jobbet tett på og hatt en god dialog med det politiske miljøet i departement, Storting og regjering. Postkom ble det mest aktive forbundet i LOs store medlemsdebatt, sett i forhold til antall medlemmer. Ikke minst var engasjementet i kretsene sterkt. Postkom markerte seg meget godt på LO kongressen og fikk full støtte fra kongressens på postdirektivsaken. Postkoms tillitsvalgte engasjerte seg gjennom de mange prosjektene i Postens Spinnakerprogram og i Postkoms programkontor. Flere av prosjektene utfordret medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Programkontoret fikk forbundsstyrets tilslutning til hvordan dette skal møtes og at det er nødvendig med en bred organisatorisk forankring. Rett før jul gikk startskuddet for kretskonferanser med omstillingsutfordringer som tema. Stab og støtteprosjektet, som medførte stor nedbemanning i stabsmiljøene i hele Posten, ble en stor utfordring for disse medlemmene i Også i Mirror Accounting ble det gjennomført omfattende nedbemanning pga nedleggelse av virksomhet i Hammerfest og Oslo. 150 finansrådgivere ved postkontorene ble på vårparten overført til DnBNOR/Postbanken som del av virksomhetsoverdragelse. Justerings- og normeringsoppgjøret 2008 ble sluttført i januar 2009 med godt resultat. Mellomoppgjøret 2009 kom i havn med tilfredsstillende resultat i alle overenskomstområdene i april/mai. Postoppgjøret måtte først til bistandsforhandlinger før enighet ble oppnådd. Ungdomsarbeidet ble styrket gjennom valg av egen forbundssekretær med ansvar for ungdomssaker. I august oppnevnte forbundsstyret et ungdomsutvalg og vedtok senere en handlingsplan for arbeidet. Postkom fortsatte utviklingsarbeidet på finansområdet i samarbeid med LO og HK.

3 HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. Forbundsstyret oppnevnte i november en klimagruppe med representanter fra bedriftene vi organiserer og vedtok samtidig handlingsplan. Postkom har i 2009 vært involvert i flere stillingsvernssaker. Dette har omfattet drøftinger og forhandlinger om overtallighet, urettmessig midlertidig tilsetting og usaklig oppsigelse. ARBEIDSPROGRAM 2009 I denne delen av årsrapporten gjennomgås hvilke tiltak som er gjennomført for å nå målene i Arbeidsprogrammet for Arbeidsprogrammets mål står oppført med fet skrift. Være en aktiv deltaker i Posten sitt Spinnakerprogram og oppnå involvering på alle nivå i Postkom for å påvirke beslutninger som berører medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Organisering Postens Spinnakerprogram bestod i begynnelsen av året av mer enn 30 prosjekter. De fleste prosjektene hadde målsettinger som ville innebære til dels store effektiviseringer med påfølgende omstillinger og nedbemanninger. Postkom opprettet allerede i 2008 et eget Programkontor, som skulle koordinere Postkoms engasjement og involvering i Spinnakerprosjektene. Det ble også Programkontorets ansvar å sørge for at gjennomføringer av prosjektene ble drøftet og forhandlet. Unntaket ble større prosjekter som Østlandsterminalen/Integrasjon og PNN der prosessene hadde kommet langt allerede. Prosjektene ble inndelt i 4 kategorier ut i fra hvor sterk grad av medvirkning forbundet mente var påkrevd: Kategori 1: større komplekse prosjekter med sannsynlige store personalmessige konsekvenser - Prosjektene ble bemannet opp med representanter både i prosjekt- og styringsgruppene. Kategori 2: relativt store prosjekter med prinsippell betydning og/eller med noe mindre personalmessige enn kategori 1 - Postkom oppnevnte representanter til styringsgruppene. Kategori 3: mindre prosjekter med liten sannsynlighet for personalmessige konsekvenser - Postkom sørget for å bli holdt informert underveis. Kategori 4: Prosjekter uten interesse for Postkom. Samtlige av Postkoms prosjektdeltagere som ble involvert i Spinnaker i løpet av året, ble oppnevnt av Forbundsstyret, etter forslag fra Programkontoret. I prosjekter som involverte divisjonene ble det innhentet forslag til deltagere fra divisjonstillitsvalgte. Postkoms representanter i Spinnaker hadde ansvar for å sørge for at alle styringsgruppedokumenter og referater ble sendt til Programkontoret. Til sammen

4 valgte Postkom å delta i 16 av prosjektene. Leder av programkontoret hadde ukentlige møter med leder av Postens Spinnakerprogram. Programkontoret i Postkom var ikke samlet så ofte. Kontoret var sammensatt av tillitsvalgte fra kretsene og forbundskontoret, noe som vanskeliggjorde den daglige kommunikasjonen. For å sikre at alle fikk tilgang til all dokumentasjonen som ble oversendt, tok vi i bruk Prosjektplassen.no. Det ble distribuert tre utgaver av SpinnakerNytt til samtlige av Postkoms tillitsvalgte. Prosjektene og resultatene Stab og støtte I januar 2009 ble stab/støtte prosjektet sluttforhandlet. Arbeidet og forhandlingene hadde pågått over lang tid året i forveien. Prosjektet gjennomførte en lukket prosess der veldig lite informasjon slapp ut til de berørte. Det innebar at Postkoms involvering i all hovedsak skjedde sentralt. Også forhandlingene skjedde sentralt med bistand fra divisjonstillitsvalgte. I konsernet Posten ble resultatet av forhandlingene en reduksjon på totalt 375 årsverk, et uttak som skulle skje over 2 år. Innenfor Postkoms organisasjonsområde medførte dette en planlagt reduksjon på ca 290 årsverk i Til hvert årsverk var det knyttet en forklaring eller en forutsetning som var avstemt mellom partene. I noen tilfeller har ikke disse forutsetningene blitt innfridd, noe som har resultert i at heller ikke alle årsverkene ble tatt ut. Selve den formelle utvelgelsesprosessen skjedde på en måte vi kalte et skoleeksempel. Ansiennitetsprinsippet ble fulgt strengt, og det var få forsøk på avvik. Ingen saker ble løftet til forhandlinger mellom LO-Stat og Spekter, noe som vitner om en prosess som var lojal mot avtaleverket. For å smøre omstilingsprosessen avtalte Posten og Postkom to virkemidler som kom i tillegg til den ordinære virkemiddelavtalen: En hurtigsvarpremie til de som sluttet frivillig på tre måneders lønn i tillegg til ordinært sluttvederlag, og en gavepensjon til de som gikk av på AFP som sikret 66 % av vedkommendes lønn. Da ny bemanning skulle være på plass 1. april var det bare en eller to overtallige som ikke hadde funnet seg en løsning, eller det ikke var funnet en løsning for. Ny terminalstruktur I Spinnakers opprinnelige tidsplan var dette prosjektet skjøvet noe ut i tid. Finanskrisen som hadde en topp i begynnelsen av året førte til en fremskynding av oppstarten. Arbeidet ble organisert regionalt og Postkom oppnevnte representanter i alle prosjektgruppene. Selve forhandlingene skjedde sentralt. I juni framsatte Posten forslag til endringer som berørte ca 400 arbeidsplasser. I forkant av forhandlingene spilte Postkoms representanter en viktig rolle i forberedelsene. Blant annet ble det avholdt en rekke avklaringsmøter sentralt der våre lokale representanter deltok, for å få svar på spørsmål som våre tillitsvalgte ikke hadde fått svar på i de lokale gruppene.

5 Selve forhandlingene tok lang tid. Prosessen begynte i juni måned og ble avsluttet rett over nyttår. I september kom første resultat som innbar at Postreklameproduksjonen ble oppretthold i Tromsø, men PRS i Kristiansand ble flyttet til Stokke. For våre medlemmer i Ålesund kom det som et sjokk at brevproduksjonen ble vedtatt overført til Molde. PRS skulle beholdes i en 2-års periode. I region Midt hadde Posten forespeilet de ansatte at begge alternativene skulle utredes fullt ut. Det var også Postkoms oppfatning av saken når prosjektgruppa satte i gang sitt arbeid. Etter at lovnaden om full utredning av begge alternativene ble gitt, ble den videre prosessen kjørt helt lukket. Da vedtaket kom uten at begge løsningene var utredet, skapte det naturlig nok sterke reaksjoner blant våre medlemmer. Ca 40 årsverk fordelt på ansatte mistet jobben i Ålesund. I Kristiansand var reduksjonen på ca 8 årsverk og i Tromsø ca 6 årsverk. Basert på erfaringene fra Ålesund tok Postkom et eget informasjonsgrep i region øst. Det ble avholdt medlemsmøter ved både Sarpsborg, Drammen og Hamar postterminaler i god tid før siste runde med forhandlinger. Ca 130 medlemmer deltok på disse møtene der de fikk informasjon om status i prosessen og Postens forslag til vedtak for deres arbeidsplasser. Samtidig fikk de svar på sine spørsmål om rettigheter og muligheter i forbindelse med en fremtidig omstilling. Forhandlingsresultatet i region øst ble at PRS i Sarpsborg videreføres til Brevproduksjonen ved Hamar og Drammen fases gradvis over til Østlandsterminalen når denne terminalen fungerer som den skal. Det overføres oppgaver tilsvarende 40 årsverk tilbake til Hamar. Vedtaket innebærer en reduksjon på ca 110 årsverk og det er medlemmene i Drammen som rammes hardest. Selve omstillingene kan ta inntil to år, og skal følge et viktig prinsipp om at det er løsninger for personalet som er styrende for gjennomføringen av endringene. En egen omstilingsgruppe ledet fra konsern skal bistå i omstillingene. PK-konsept Dette prosjektet organisert i Post, nevnes spesielt i årsrapporten både fordi det vil gi store konsekvenser for våre medlemmer, men også fordi dette prosjektet angrep arbeidsvilkårene til Postkoms medlemmer. Derfor ble dette en kamp for å bevare opparbeidete rettigheter. PK-konsept prosjektet hadde tre fokusområder i sitt mandat. 1. Skaffe ny trafikk og inntekter til postkontorene. 2. arealeffektivisering og 3. effektivisere arbeidsprosessene. Målet var å oppnå lønnsomhet ved postkontorene. Det viste seg tidlig at heller ikke dette prosjektet klarte å komme opp med noen resultater under punkt 1. Det som da stod igjen for å oppnå bedre lønnsomhet var effektivisering av areal og reduksjon i personalkostnadene. For å oppfylle punktet om reduksjon i personalkostnader, beregnet prosjektet hva de kunne spare ved å forringe lørdagsfriordningen, bruke mer delte oppmøter, mer deltid og redusere sikkerhetsnivået ved å tillate at det bare var en på vakt i postkontorets åpningstid. Dette var en type bemanningsprinsipper som tidligere var avtalt i divisjon Post. Det ble brukt mye ressurser og krefter på å få stoppet angrepet, og Postkom vant den kampen.

6 Stadig volumfall ved postkontorene gjør likevel at prosjektet har en ambisjon om over en treårsperiode å effektivisere bort ca 300 årsverk ved alle de 179 postkontorene. Resultatene, videre fremdrift og personalløp ble drøftet i divisjonen, etter en lang prosess der de distriktstillitsvalgte var godt involvert underveis. Divisjon Post har startet et arbeid for å kartlegge og beregne driftsmessig- og økonomisk potensial av å gjennomføre sammenslåing av driftsenhetene i bedriftssenter- og postkontorkonseptet. Postkom deltar i dette arbeidet på divisjonsnivå. OpEx OpEx er et effektiviseringsprogram som Posten har knyttet til innføring av Lean Management. Postkom har tidligere sluttet seg til både Lean og OpEx og drøftet hvordan OpEx skal gjennomføres og Postkoms medvirkning i prosessene. OpEx gjennomføres ved at konsulenter som her kalles navigatører, reiser ut på større enheter og foretar en strukturert gjennomgang av enhetene for å finne tiltak som kan øke produktiviteten. Målsettingen er en produktivitetsvekst på 25 % som et snitt. Prosessen skal gjennomføres med medvirkning fra de ansatte og Postkoms tillitsvalgte skal involveres. Gjennom hele året har OpEx-programmet gjennomført sine bølger ute på enheter både i Produksjon og i Distribusjon, men til stadig større misnøye blant våre medlemmer og tillitsvalgte. Posten har også besluttet å implementere Lean i divisjonene Post og Logistikk. Basert på tilbakemeldinger fra tillitsapparatet og medlemmer, ble det klart at Postkom på det daværende stadiet ikke hadde et godt nok grep på det som skjer knyttet til Lean og OpEx. Det ble derfor satt ned en gruppe bestående av de divisjonstillitsvalgte og tillitsvalgte fra forbundskontoret for å finne tiltak slik at Postkom fikk trygghet rundt prosessene og reell medvirkning. Gruppa bestemte seg for å gjøre tre aktiviteter: 1. Skaffe til veie mer kunnskap og erfaring om Lean Management 2. Utarbeide et opplæringsprogram målrettet mot tillitsvalgte som skal gjennom OpEx eller annen form for Lean-implementering. 3. Lage forslag til Postkoms mål og prinsipper knyttet til hvordan vi mener Lean skal fungere, og beskrive en bedre involveringsprosess for våre tillitsvalgte. Dette arbeidet var påbegynt ved utløpet av Samordning lønns- og arbeidsvilkår Gjennom koordineringen av Spinnakerprosjektene som er Programkontoerts oppgave, ble det tydelig at våre representanter i prosjektene strevde med mange av de samme utfordringene. Posten kaller det behov for omstillinger, mens det i realiteten er nedbemanninger som er målet. Samtidig ble Postkom angrepet med et forsøk på å redusere vilkårene til våre medlemmer som et ledd i å redusere Postens kostnader. Dette var et dilemma der Postkom til nå har praktisert en tilnærming der vi sier nei til reduksjon i vilkår, og heller foretar ryddige og strukturerte nedbemanninger med gode omstillingsavtaler som en grunnleggende trygghet.

7 Fremover så programkontoret flere utfordringer som ville føre til omstillinger eller nedbemanninger, for eksempel: Stadig volumfall i nesten all virksomhet i gamle Posten Stadig utvikling og overgang til ny teknologi Miljøfokus I tillegg står vi foran flere situasjoner som på hver sin måte vil påvirke omstillings eller nedbemanningstakten i Posten: Ny konsesjon fra 2011 Postdirektivet Konsernets organisering Postkoms egen styrke og kraft. Programkontoret utvidet seg med de divisjonstillitsvalgte og noen flere for å diskutere hvordan Postkom skulle angripe de utfordringene som var synliggjort. Forslaget som forbundsstyret sluttet seg til, ble å forankre utfordringene og få innspill på løsninger og fremtidig politikk, gjennom å arrangere landsomfattende tillitsvalgtkonferanser i kretsene. Dette ville gi mulighet for å diskutere gjennomgående utfordringer med lokale tillitsvalgte. Ved utløpet av 2009 var 3 av 12 konferanser gjennomført, med resterende planlagt gjennomført innen midten av februar Videreføre arbeidet med OU-prosessen i forbundet gjennom blant annet SOL-prosjektet med spesiell vekt på interne kommunikasjonsformer, arbeidsmåter, intern organisering og kompetanse for tillitsvalgte. Kompetanse for tillitsvalgte Vi har gjennomført en temakonferanse for de som daglig møter medlemmene med temaet; Samfunnet i endring - mennesket i fokus. Dette var en konferanse med fokus på kommunikasjon i møte med medlemmer i en vanskelig situasjon. I tillegg har vi gjennomført et dagskurs som ga en innføring i regnskap og budsjett for kretsledere og kassererer. I 2009 sendte vi ut et tilbud til samtlige kretsledere om et høyskolekurs (30 studiepoeng) innfor organisasjonsutvikling og ledelse. Det var 3 kretsledere som meldte seg på. Vi kommer til å fortsette med å tilby egne temakonferanser når det oppstår behov som tilsier at det er nødvendig med en slik konferanse. Men den beste læringsarenaen er og blir fellessamlinger, hvor mange tillitsvalgte kommer sammen på tvers av arbeidsområder. Det er det som gir best læring og størst læringsoverføring. Vi har derfor besluttet å gjennomføre flere slike fellessamlinger, slik at vi på denne måten klarer å få en kontinuerlig kompetanseheving på mange flere tillitsvalgte.

8 Interne kommunikasjonsformer, arbeidsmåter og intern organisering Med bakgrunn i de store omstillingsutfordringer vi har foran oss, tilpassningsavtalen og Postkoms verdier utarbeidet SOL prosjektet et diskusjonsopplegg som ble presenterte ut. Målet for konferansene var at deltakerne skulle komme med forslag på: hvordan vi kan bedre og styrke den interne kommunikasjonen komme med forslag på interne arbeidsmåter som hever og styrker Postkom innad og utad Vi gjennomførte 4 konferanser, hvor alle kretsene har deltatt. Vi kalte konferansene for mulighetskonferanser, dette fordi vi ville at fokuset skulle være på å finne gode innspill til løsninger for forbedringer på samhandling og kommunikasjon. Målet var å få deltakerne til å se muligheter istedenfor hindringer. Prosjektet har i etterkant av alle konferansene sammenstilt svarene som kom opp for å se om vi kunne finne noen felles nevnere. I 2010 er det planlagt en utvidet kretslederkonferanse hvor vi skal komme med forslag til omforente løsninger på en organisering og arbeidsform som styrker og bedrer kommunikasjonen innad og utad. Være aktiv i arbeidet fram mot stortingsvalget i Særlig viktig er det å sette fokus på konsekvenser av et regjeringsskifte, ved liberalisering av postmarkedet og virkninger av tjenestedirektivet. Postkom startet planleggingen av arbeidet omtrent samtidig med forberedelsene til LO kongressen. Koblingen mot EUs tredje postdirektiv og liberalisering av postmarkedet var åpenbar fordi et regjeringsskifte ville ført til at kampen mot EUs tredje postdirektiv ville være tapt. Det ble produsert en brosjyre og løpeseddel med tema Dyrt-Dårlig- Distriktsfiendtlig. I tillegg ble det utarbeidet kronikker, debattinnlegg og leserinnlegg. Materialet ble brukt både sentralt og lokalt i kretsene. Postkom arrangerte to temakonferanser/tillitsvalgtkonferanser i hhv april og august, hvor EUs tredje postdirektiv var tema og hvor representanter fra de politiske partiene ble invitert. Media var tilstede. Postkom avga to høringsuttalelser i forbindelse med SNF-rapporten som regjeringen framla i to omganger, etter Postkoms krav om tilleggsutredning. Høringssvarene ble overlevert samferdselsministeren på temakonferansene i april og august. I LOs medlemsdebatt, hvor kretsene gjorde en sterk innsats, fikk motstanden mot EUs tredje postdirektiv og sosial dumping så stor oppslutning at det ble tatt inn i blant de 41 spørsmålene som LO sendte til de politiske partiene. Begge saker ble gjort til viktige valgkampsaker. I juni gjennomførte Postkom en demonstrasjon foran Stortinget mot postdirektivet og overleverte våre krav til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Postkom gjorde seg godt synlig med profileringsmateriell og paroler.

9 Postkom tok initiativ til et ordføreropprop mot postdirektivet. 150 ordførere underskrev oppropet og dette ble overlevert Samferdselsministeren på tillitsvalgtkonferansen i august. Det ble videre foretatt spørreundersøkelser blant ordførere, folkevalgte og befolkningen som viste stor oppslutning om Postkoms syn og at flertallet enten ønsker at reservasjonsretten skal benyttes eller at implementering skal utsettes. Postkom utarbeidet et eget valgkampopplegg med en brosjyre og løpeseddel. Det ble produsert profileringsmateriell (t-skjorte og hettegenser) med påtrykk Nei til sosial dumping og Stem rødgrønt som hovedbudskap. I tillegg ble det utarbeidet maler for debattinnlegg/leserinnlegg. Materiellet ble tatt i bruk av kretsene og de tillitsvalgte lokalt i deres valgkampaktiviteter. Medieomtalen var gjennomgående svært omfattende og dekket vår sak og synspunkter på en meget god måte. Postkoms innsats både sentralt og lokalt førte til et stort engasjement som bidro til at valgresultatet ble sikret og at det ble innarbeidet viktige formuleringer i regjeringsplattformen Soria Moria II. Jobbe med å forberede delegater til LO-kongressen, og å synliggjøre konsekvenser av EUs postdirektiv med sikte på å få LO-kongressen til å støtte at Norge om nødvendig reserverer seg fra direktivet. Postkoms forberedelse til LO kongressen 2009 startet allerede i 2008 med behandling av utkast til handlingsprogram for kongressperioden Gjennom denne behandlingen utarbeidet Postkom forslag til endringer/tilføyelser innenfor flere hovedavsnitt i LOs handlingsprogram. I tillegg ble det utarbeidet eget forslag til uttalelse som omhandlet EUs postdirektiv, inkludert sosial dumping. I forkant av kongressen var Postkoms delegater, sammen med interne og eksterne rådgivere samlet for å gjennomgå kongressakene og planlegge gjennomføringen av kongressen for Postkoms del. Her ble det lagt vekt på de hovedpunktene som Postkoms delegater skulle arbeide særskilt for. Og videre ble det, i forkant av, og igjennom kongressen, arbeidet på ulike fronter med å få tilslutning til målsettingen om at Norge skal reservere seg mot EUs 3.postdirektiv. Resultatet av dette arbeidet ble at en enstemmig kongress sluttet seg til Postkoms krav om at Regjeringen må utsette innføringen av EUs 3.postdirektiv, og utrede alle konsekvenser av å bruke reservasjonsretten mot postdirektivet. Kongressen slutter seg også til kravet om at Regjeringen i tillegg må utrede hvilke konsekvenser direktivet vil ha på norsk distriktspolitikk, sosial dumping og statlig betaling til Posten. Postkoms representanter tok videre opp utfordringer knyttet til bl a tøffere arbeidsliv og tilretteleggingsplikt, utfordringer knyttet til outsourcing generelt og innen finanssektoren spesielt og utfordringer knyttet til ungdommens plass i framtidens LO og arbeidsliv.

10 Påvirke bedriftene vi organiserer i til å igangsette konkrete miljøtiltak. Dette kan eventuelt gjøres gjennom felles arbeid mot andre LO-forbund. Ytre miljø Våren 2009 dannet Postkoms tillitsvalgte i bedriftene vi organiserer i en miljøgruppe. Felles satsingsområder er: fornybar energi, energieffektivisering og klimavennlige transportløsninger avholdt Postkom en bærekraftskonferanse (miljø og klima) med innledere fra Bring Express, Posten, LO og Bellona. Konferansen fremmet forslag til fokusområder vedtok forbundsstyret en tiltaksplan som omfatter hvordan Postkom skal jobbe internt, mot bedriftene og samarbeide med Bellona eller andre kompetansemiljøer. Forbundsstyret formaliserte også miljøgruppa. Postkom deltok sammen med LO/forbund på klimakonferansen i København i desember. Utvikle et bredere samarbeid med LO og andre LO-forbund for å gjøre LO til en reell maktfaktor i finanssektoren. Arbeidet med å få orden på LOs profil i finanssektoren skjøt fart i 2009 med nedsettelse av et prosjekt som hadde til hensikt å utvikle en felles profil og plattform for HK og Postkoms medlemsorganisasjoner i sektoren. Prosjektet ble forankret i LO sentralt og en prosjektgruppe bestående av tillitsvalgte i FALO og HK finans utarbeidet et forslag til felles profilering via en felles nettside og bruk av LO-Finans som domenenavn. Videre har arbeidsgruppen utarbeidet forslag til felles informasjons og vervemateriell og en framtidig utvikling av et felles medlemsmagasin. Rapporten og forslagene ble oversendt de to forbundene til behandling i styrende organer ved årsskiftet og planen er at de skal til LO-sekretariatet som informasjon. I tillegg fortsatte tariffsamarbeidet med HK og LOs forhandlingsavdeling slik at LO framstår enhetlig i sektoren. Samarbeide med LO og andre LO-forbund for å utvikle felles strategier om organisering i franchisevirksomheter, og å belyse styrker og svakheter ved tariffavtaler for arbeidstakergrupper. På grunn av organisasjonstvisten som var til behandling i LOs organisasjonskomite angående organisasjonsretten i Posten sine datterselskaper, var det ikke grunnlag til å starte et samarbeide med aktuelle forbund i Gjennomføre vedtak om ungdomsarbeid i forbundet. Postkom har videreført arbeidet fra 2008 om å styrke forbundets ungdomsarbeid. På forbundsstyremøtet i mars ble det valgt ny forbundssekretær med ungdom og verving

11 som hovedområde. På sensommeren ble det valgt et sentralt ungdomsutvalg bestående av 5 medlemmer og 3 vara. Ungdomsutvalget har gjennom forbundsstyret fått vedtatt en handlingsplan hvor fokuset ligger på skolering av unge medlemmer, informasjon, verving og økt deltagelse i ulike fora. Fra ungdomsutvalget har det vært satt fokus på verving av arbeidstakere under 30 år. Forøvrig deltok Postkom med 5 unge tillitsvalgte på LOs sommerpatrulje, noe som er en liten økning fra året før. I tillegg var Postkom representert i LOs sentrale ungdomsutvalg med en representant og vara. Forberede og gjennomføre tariffoppgjøret Posten Norge Forhandlingene i mellomoppgjøret var preget av at den økonomiske situasjonen for bedriften var vanskelig. Posten ble hardt rammet av finanskrisen som blant annet ga store volumnedganger. Kravene fra kretsene ga en prioritering for mest mulig til et generelt lønnstillegg. Flere kretser signaliserte behovet for å gjøre noe med enkeltgrupper. Med bakgrunn i den gitte situasjonen overleverte Postkom krav om generelt tillegg, formuleringer rundt sosial dumping og krav til Lønnsopplysninger. Partene i Posten ble ikke enige i forhandlinger innen fristen, og måtte be om bistand fra Spekter og LO Stat. Resultatet etter forhandlinger og bistand, inkludert resultatet fra A-delsforhandlingene ga følgende resultat: Ltr. 1-32: kr ,- Ltr : kr ,- I tillegg ble det tekst i protokollen om et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Partene ble ikke enige i spørsmålet om lønnsopplysninger. For å se om det likevel var mulig å finne en løsning som begge parter kunne akseptere, skulle det gjøres et arbeid innen 15.september I løpet av høsten ble partene enig om en løsning som skal vare inntil videre. Pan Nordic Logistic Etter forhandlinger ble partene enige om en økonomisk ramme på 3,1 % inkludert A- delsforhandlingene. Dette ga generelt tillegg på mellom kr og kr

12 Bring Logistic Solutions Resultatet etter forhandlinger ble at de med årslønn lavere enn fikk et lønnstillegg på kr 4875,- inklusiv A-delsforhandlingene. De med høyere årslønn fikk 1950,- lavere lønnstillegg. I tillegg ble partene enige om at det gis fri med lønn julaften. Finanssektoren med DnBNOR, BBS og Mirror Accounting På grunn av den pågående finanskrisen ble oppgjøret i sektoren preget av nøkternhet. Det ble gitt et generelt tillegg på 1950,- til alle på lønnstabellen. I tillegg ble det gitt et tillegg på 1950,- på alle lønnstrinn fra Finansforbundet avtalte videre at det kunne være mulig å forhandle seg bort fra disse tilleggene på grunn av bedriftenes økonomiske situasjon. Dette reagerte vi sterkt på og la inn en protokolltilførsel som synliggjorde vår reaksjon. En av våre medlemsbedrifter prøvde å forhandle seg bort fra disse tilleggene, men gjennom å si klart fra fikk vi stoppet dette. LO, HK og Postkom avtalte også med FA at det skulle nedsettes et partssammensatt utvalg som skulle gjennomgå lønnsdannelsen i sektoren. Utvalget var ikke ferdig med arbeidet ved årsskiftet. Bring Express Norge (nytt overenskomstområde) I 2007 organiserte en del arbeidstakere i Bring Express Norge AS seg i Postkom. Postkom sendte i da krav til LO om opprettelse av tariffavtale. I juni 2008 vedtok LOs organisasjonskomité følgende: 1. Postkom har organisasjonsretten i Posten Norge AS med datterselskaper, dvs. hele konsernet. 2. I selskaper som blir oppkjøpt av Posten Norge AS og som blir innlemmet i konsernet som selvstendige juridiske enheter har Postkom organisasjonsretten, med unntak av i de selskapene hvor andre forbund på oppkjøpstidspunktet har medlemmer og gjeldende overenskomst. Der beholder de eksisterende forbund sin organisasjonsrett. Vedtaket ble fattet mot to stemmer og diskusjonen fortsatte. Endelig strek for saken ble først satt på LO-kongressen i mai Postkom startet deretter forhandlingene om å få en overenskomst på plass i bedriften. Overenskomsten ble gjort gjeldende fra 8.oktober 2009 og regulerer blant annet arbeidstid, lønnsbestemmelser, ubekvemstillegg, overtid, godtgjørelser, permisjoner, forsikringsordninger og pensjon. Overenskomsten er en milepæl som gir et godt grunnlag for å kunne gjennomføre de første tarifforhandlingene i bedriften våren 2010.

13 ØVRIG FAGLIG ARBEID Fondet mot rasisme og trakassering Det var ingen søknader til, eller utbetalinger fra fondet mot rasisme og trakassering i Ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen Tilpasningsavtalen, som er knyttet opp i Hovedavtalen mellom Spekter og LO-Stat, ble klar for implementering Avtalen er primært ment som et veiledningsvirkemiddel for den enkelte leder og den enkelte tillitsvalgte. Den konsentrerer seg derfor om de tre mest sentrale samarbeidsbestemmelsene i Hovedavtalen, 30, 31 og 32. Avtalen skal sikre at samarbeidet mellom partene bygger på gjensidig tillit og respekt, og har fokus på samarbeidet i beslutningsprosessene og forutsetningen om at de tillitsvalgtes syn blir vurdert og tatt med helt fram til beslutningstidspunktet. Partene er enige om og understreker at samarbeidet også må foregå på øvrige nivåer i virksomheten. Hovedavtalens intensjoner om delegering av beslutningsmyndighet er en viktig forutsetning og gjenspeiles i tilpasningsavtalens prinsipper om delegering og fullmaktsforhold. Det er en avgjørende forutsetning at ledere og tillitsvalgte som deltar i beslutningsprosessene må ha de nødvendige fullmakter til å legge inn sine synspunkter på vegne av dem de representerer. Partene som deltar i prosessen på beslutningsnivået skal ha fullmakt til å forplikte de som berøres av beslutningen. Omstilling PNN - Restrukturering av ekspedisjonsnettet De to tingene som var nytt i forhandlingene om gjennomføring av dette nedleggingsprosjektet, var at man skulle ha funnet løsninger for de berørte før nedlegging skulle gjennomføres og at NAV skulle inn og bidra til omstilling før overtallighet var et faktum, ble gjennomført i dette året. Ingen kontorer ble nedlagt før man hadde løsninger for de berørte. Riktignok er en del av løsningene fremdeles midlertidige men ingen har foreløpig mottatt oppsigelse i dette prosjektet. NAV sin innsats har dessverre i hovedsak begrenset seg til en informasjonsrolle men vi vil bygge videre på dette samarbeidet i framtidige omstillinger om det lar seg gjøre. Stab og støtte Vi brukte mye tid i forhandlingene på å bli enige om prosedyrer for å sikre ansiennitetsprinsippets virkemåte i disse nedbemanningene. I tillegg brukte vi mye tid på å sikre at grunnlaget for nedbemanning skulle være reelt slik at det ikke kom en rekruttering i kjølvannet av nedbemanningen. Det første kan vi oppsummere som vellykket. Posten opptrådte gjennomgående ryddig og vi hadde i liten grad behov for å løfte opp saker vi vurderte som avtalebrudd. Vi er fornøyd med denne delen av gjennomføringen. Når det gjelder den andre delen, hvor vi fryktet at det ville komme

14 nyrekruttering i kjølvannet av nedbemanningene er det litt tidlig å si om vi ikke lykkes med å unngå dette. Vi vil følge situasjonen nøye i det kommende året. Terminalstruktur Logistikk 2000, finanskrise, elektronisk substitusjon og Østlandsterminalen var bakteppet for forhandlingene om framtidig terminalstruktur for brevpost. Postens utgangspunkt for disse forhandlingene gjorde at partene sto langt fra hverandre og det ble en tung sak for Postkom. For det første fordi det kostet mange arbeidsplasser. For det andre fordi gevinsten for bedriften etter vår mening ikke sto i forhold til belastningen for arbeidstakerne. Forhandlingene ble ført i to omganger med østlandsområdet som en forhandling og resten av landet for seg. Østlandsområdet ble vi sist ferdig med fordi det var mye usikkerhet rundt Postens grunnlag og vår medvirkning lokalt. Postkom videreførte den linjen vi lagde i PNN med at man først skulle finne løsninger for de berørte og deretter kunne Posten gjennomføre nedleggingene. Vi har også laget en del særlige virkemidler for å lette ulemper med reise der det har vært en mulig løsning. I tillegg har vi byttet ikke-tidskritiske arbeidsplasser med tidskritiske for å begrense overtallighet. Postens Bilverksted Høsten 2009 ble de ansatte på Postens Bilverksteder innkalt til informasjonsmøte der de fikk beskjed om at arbeidsplassen deres ville bli nedlagt. Ledelsen hadde ikke klart noen form for personalløp og skapte dermed stor usikkerhet for de ansatte. Etter en del oppklarende møtevirksomhet kom det på plass et personalløp, de som ønsket det fikk tilbud om alternativt arbeid i Posten og de øvrige valgte andre frivillige løsninger. Det ser ikke ut til at nedleggingen vil medføre oppsigelser. Imidlertid mener Postkom at det er god grunn til å kritisere Posten for en dårlig prosess. IKEA Sosial dumping På grunnlag av en avisannonse ble Postkom kjent med at Postens arbeid i Sør Norge med distribusjon av IKEA-varer var overført fra Posten til Bring. Dette skapte sterke reaksjoner, særlig blant våre medlemmer i transporten. Forbundsledelsen frontet forbannelsen internt i Posten og i media over at arbeid som ble utført på gode vilkår i Posten ble overført og dumpet på kontraktørbasis internt i konsernet. I forbindelse med dette arrangerte noen kretser markeringer mot sosial dumping der rødgrønne politikere også var med. Gjennom et samlet arbeid fra forbund og kretser ble oppsigelser som følge av IKEA-saken unngått. Mirror Accounting Den gang Posten skilte ut lønns-, personal- og regnskapstjenester forhandlet Postkom fram stedsplassering av disse enhetene slik at de skulle fungere som erstatningsarbeidsplasser for en del arbeidstakere som ble overtallige i restruktureringer i Posten. I 2009 ble en av de siste av disse enhetene borte når Mirror Accounting la ned i Hammerfest og flyttet arbeidet til Litauen og Umeå i Sverige. I tillegg flyttet de en del arbeidsplasser fra Oslo også. For avdelingen i Hammerfest ble det spesielt dramatisk fordi hele avdelingen ble nedlagt og arbeidsmarkedet på stedet er lite. Postkom bestred en del av det økonomiske grunnlaget men greide ikke å

15 hindre nedleggingen. For første gang tok vi i bruk omstillingsloven i arbeidet og den bidro til at lokalsamfunnet kom på banen for å bidra med erstatningsarbeidsplasser. Høsten 2009 besluttet Posten at de selv ønsker å drifte kredittadministrasjon og ajourhold av sitt kunderegister. I tillegg ble en del øvrige regnskapstjenester gjennom anbud overført til et annet selskap. Postkom mente at de arbeidstakerne som jobbet med de tjenestene Posten tok tilbake skulle få følge med oppgavene sine inn i Posten som en virksomhetsoverdragelse. De ansatte som jobbet med oppgavene hadde i sin tid gjort dette som ansatte i Posten før de ble skilt ut og i løpet av ti år virksomhetsoverdratt gjentatte ganger. Posten nektet å tilby arbeidet til de som hadde det og dessverre virker det som om rettstilstanden lar dem gjøre det. Vi rådførte oss juridisk men ble nødt til å legge saken død. Finansrådgiverne Innenfor bankavtalens muligheter valgte Posten våren 2009 å overføre alle medarbeidere og ledere som hadde drevet med salg av finansielle tjenester i ekspedisjonsnettet til DnBNOR. I alt dreide det seg om omtrent 150 medarbeidere. Postkom var en aktiv deltaker i forhandlingene om hvordan overføringen skulle gjennomføres og etter å ha fullført forhandlingene gikk vi aktivt ut og anbefalte våre medlemmer å bli med på overføringen. Vi overførte også de av våre medlemmer som ikke reserverte seg direkte til FALO som er vår avdeling i DnBNOR. HMS Hensikten med overgang fra AMU med 4 møter i året til 3-partssamarbeid med minimum 8 møter i året i Posten Norge AS, var å jobbe mer dynamisk og systematisk med HMS. Systematisk jobbing med HMS har medført at sykefraværet går ned også målt mot samfunnet for øvrig. Fokuset i år har bl a vært rapportering av uønskede hendelser/nestenulykker. Stillingsvern Postkom har vært involvert i en del stillingsvernssaker. Dette omfatter drøftinger og forhandlinger på usaklig oppsigelse og urettmessig midlertidig tilsettinger. Yrkesskader Postkom behandlet som tidligere år en rekke yrkesskadessaker. En god del av dem oversendes til LOs juridiske avdeling for bistand. Postkom opplever at det fremdeles er generelt lav kompetanse på dette området.

16 POSTKOM INTERNT Forbundskontoret Den politiske ledelsen ved forbundskontoret har bestått av forbundsleder Odd Christian Øverland, 1.nestleder Ingeborg Sætre og 2. nestleder Hans Fredrik Danielsen. Den øvrige bemanningen har vært forbundssekretærene Egil Linge Anderssen, Ole Petter Dalseng, Jacqueline Hopkinson, Hans-Jacob Schultz, Håvard Sivertsen, Nina Elisabeth Tollan (fra 16.3.), Bjørg Vatnedalen og Gerd Øiahals. Kontoransatte har vært regnskapskonsulent Unn-Toril Pøhner, regnskapsfører Aud Aaberg Hornseth (til 1.4.), regnskapsfører Torhild M. Fjær (til 31.8.), regnskapsfører Mette Norbeck (fra 15.8.) og kontorsekretærene Marit Holøien, Wenche Jakobsen og Bjørg Olsen, samt kontorleder Lisbeth Orre. Medlemsutviklingen 2009 Tidsrom Menn Kvinner Totalt Pensj./Perm. M.v. Menn Pensj./Perm. M.v. Kvinner Aktive Menn Aktive Kvinner Aktive Til sammen Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr * Pr * Pr * Pr * * I tillegg kommer medlemmer som betaler minstekontingent (ventelønn, sluttvederlag, arbeidsledige og lignende) 396 stk.

17 Medlemsutviklingen i kretsene i 2009 Krets Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Medlemmer Agder Buskerud Falo Hedmark og Oppland Hordaland Lederkretsen Nordland Nordvestlandet Oslo og Akershus Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Østfold Just. forsinket systemdato Totalt Studievirksomheten I 2009 ble det avviklet kurs/konferanser både sentralt og lokalt. Av de tildelte 1500 stipend var det 934 stipender som ble benyttet. Dette er en nedgang i antall brukte stipender i forhold til i 2008 hvor vi brukte 1232 stipend. Det året hadde vi en bra oppgang. At vi nå gikk ned igjen på samme nivå som i 2007 kan skyldes at vi sendte ut melding til kretsene om å være varsom med å avvikle store konferanser på grunn av svinepandemien i høst. Det ble også avholdt konferanse for forbundets studieledere og veiledere. En del av forbundets medlemmer har deltatt på kurs arrangert av LO Stat, AOF og Sørmarka kurs og konferansesenter. Postkom hadde 1 deltaker på Yorkshire-skolen. Når det gjelder LO skolen så er det nå vanskelig å få en oversikt over om noen har fullført den i løpet av året, siden den nå er delt opp i 6 forskjellige moduler, og hvor deltakerne kan shoppe mellom modulene. Men Postkom har hatt deltakere på de forskjellige modulene. Postkomskolen I 2009 var det 43 deltakere på Postkomskolen modul 2 og 3. Det lille antallet skyldes at vi avlyste høstens Postkomskoleserie på grunn av pandemi på svineinfluensa. Dette tar vi igjen med å kjøre en ekstra serie i Vi har fortsatt arbeidet med å videreutvikle Postkomskolen, for at nye tillitsvalgte skal stå best mulig rustet til å utføre rollen som tillitsvalgt. Vi har fokusert på hvordan få inn ungdomsarbeidet på

18 Introduksjonskurset, samt klima og miljø. Vi har ikke fått helt ferdig delen om Klima og Miljø, men dette arbeidet vil vi fortsette med i Vi har også endret på den pedagogiske oppbyggingen på introduksjonskurset. Tilbakemeldingene vi får fra deltakerne er nesten udelt positive. Fortsatt har vi ivaretatt læringsmålene i LO-Stats grunnkursserie. Kretsene har i tillegg avviklet introduksjonskurs. Utdanningsstipend I 2009 ble det utbetalt kr ,- fordelt på 56 søkere, mot kr ,- fordelt på 56 søkere året før. Vi begynte å få nedgang i antall søkere i 2006 men de grep vi da gjorde med å øke stipend beløpet gjorde at vi fikk en bra oppgang igjen, men fortsatt kunne den vært større. I 2009 var det samme antall søkere som i For 2008 og 2009 fortsatte oppgangen i utbetalt stipend. Oppgangen i utbetalt stipend skyldes at trenden med å søke stipend til høyere utdanning fortsetter. Vi har allerede merket at vi har hatt en større pågang av søkere som gjennomfører en bachelor grad. Det er fortsatt flere kvinner enn menn som har benyttet seg av ordningen. I 2009 begynte vi å kartlegge hvor stor andel av søkerne som hadde en stillingsbrøk under 50 %. Ennå viser det en liten andel av søkerne. STATISTIKK FOR POSTKOMS UTDANNINGSSTIPEND 2009 Måned Beløp Antall Under 18,75 uka Over 18,75 uka Høyskole Fagbrev Annet Arbeidsledig Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Forsikringsordningene Følgende premier er vedtatt av Forbundsstyret med virkning fra : Forsikringspakke 1 Premien for forsikringspakke 1 settes ned til kr. 125,- pr. mnd. Premien for pensjonister under 75 år økes til kr. 60,- pr. mnd. Premien for de som er reservert mot Kollektiv hjemforsikring forblir uendret kr. 35,- pr. mnd.

19 Forsikringspakke 2 Premien for forsikringspakke 2 for yrkesaktive medlemmer under 60 år endres til kr. 365,- pr. mnd. Uføre medlemmer under 60 år og yrkesaktive medlemmer år betaler kun premie for dødsrisikoforsikring. Premien for dødsrisiko endres til kr. 145,- pr. mnd. Varslingsrutiner for Postkom i henhold til AML 2-4 og 3-6. Postkom har utarbeidet egne varslingsrutiner som er gjort kjent og iverksatt. Postkoms sentrale feriehjemskomité. Forbundsstyret oppnevnte en sentral feriehjemskomité i møte nr 8/2009. Komiteen har representanter fra hver av de 12 geografiske kretsene (inkl. OAK/Falo). Leder for komiteen er en forbundssekretær fra forbundskontoret. Komiteen hadde sitt første møte i november. Retningslinjer for den sentrale feriehjemskomiteen ble vedtatt i forbundsstyremøte nr 10/2009, og er som følger: Komiteen skal: utforme en samlet og enhetlig politikk for Postkoms feriehjemsaktivitet, og videreutvikle enhetlige retningslinjer for denne. være høringsinstans for kretsene og forbundsstyret før de beslutter kjøp/salg eller store investeringer på dagens eiendomsmasse fremme forslag til felles utleie- og prispolitikk gjennomgå dagens eiendomsmasse og vurdere bruken samt fremme forslag til kjøp/salg med bakgrunn i den samlede vurderingen. gjennomgå samtlige feriehjem/eiendomsmasse for å få verdisatt eiendomsmassen uttale seg i alle saker ad feriehjemsdrift som blir forelagt komiteen. Postkoms Medlemssenter Medlemssenteret bistår medlemmer som vil leie feriehjem, eller har forespørsler om forsikringer, stipendordningen og annet vedrørende medlemskapet. Enkelte medlemmer møter opp personlig, og da stort sett for å få informasjon om forsikringsordningen. Det er utleie av feriehjem og all administrasjon rundt dette, som tar mest tid på Medlemssenteret. Arbeidet som utføres utgjør ca. 2 årsverk. Postkoms Medlemssenter har betjent telefon (nummer ) mellom kl , på alle arbeidsdager. Presentasjonen av feriehjemmene på Postkoms nettside er oversiktlig, og den er rimelig brukervennlig. Det betyr at stadig flere medlemmer selv bestiller hytter elektronisk. Det kommer derfor mange henvendelser daglig fra medlemmer om brukernavn og passord, noe som er nødvendig for å bestille hytte på nettet.

20 Det elektroniske bookingsystemet er også et godt administrasjonsverktøy for de ansatte på Medlemssenteret. Medlemssenteret markedsførte og leide ut i underkant av 90 feriehjem i første halvdel av Dette økte til 117 feriehjem i siste halvdel av Alle Postkoms 12 geografiske kretser er nå tilsluttet Medlemssenterets felles ordning for utleie av hytter. Hordaland krets og Rogaland krets innlemmet sine feriehjem i felles bookingsystem i mai Disse kretsene drifter, i tillegg til mange feriehjem her i landet, til sammen 5 leiligheter i Spania. Dette har vist seg å være et populært tilbud til alle Postkoms medlemmer. To nye hytter på Flekkerøya utenfor Kristiansand ble klare for utleie fra juni. Den opprinnelige hytta Flekken ble også ferdig rehabilitert til sommersesongen, alt i regi av Agder krets. Alle tre er helårshytter og de har hatt godt belegg langt utover senhøsten. Postkom sentralt kjøpte leilighet i Greenwich i London like før jul. Den skal være klar til utleie, etter en liten ombygging samt møblering, i løpet av våren/forsommeren Medlemssenteret har ansvar for all markedsføring, administrasjon og fakturering i forbindelse med utleie. Leiebeløpet blir tilbakeført ubeskåret til den respektive eierkrets. Utleie av feriehjem skjer etter først til mølla -prinsippet. Unntaket er skoleferiene, som innebærer søknad og loddtrekning. Det er også egne søknadsregler for leilighetene i Spania. Alle medlemmer i Postkom og ansatte i Posten Norge AS har lik adgang til feriehjemmene, uansett geografisk tilknytning. Arbeidet med å tilpasse og utvikle de administrative rutinene pågår kontinuerlig. God service og minimale feil etterstrebes daglig.

INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS har også i 2008 vært et viktig satsningsområde gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2008 INNLEDNING For Postkom og Postkoms medlemmer ble 2008 dominert av flere store og viktige saker: tariffoppgjøret, Postkoms 2. ordinære landsmøte, PNN og postkontornettsaken, Stortingsmelding

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og lønnsomhetsforbedringer.

Detaljer

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten.

INNLEDNING. HMS-arbeidet ble videreført gjennom trepartsamarbeidet Posten, Postkom og vernetjenesten. ÅRSRAPPORT 2010 INNLEDNING For Postkom var utfordringene i 2010 stort sett de samme som de siste årene. Bedriftene fokuserer i stor grad på markedstilpasning, effektivisering, kostnadsoptimalisering og

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2011 INNLEDNING 2011 ble året da nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner skulle slå inn med full tyngde. Vi har vært vant til at bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv

Arbeide for å påvirke regjeringens postpolitikk og forhindre implementering av EUs 3. postdirektiv ÅRSRAPPORT 2015 INNLEDNING Antall brev og betalingstransaksjoner fortsatte å falle i 2015. Trafikknedgangen, nedskalering av virksomhet og jakt på kostnadsreduksjoner fører til at bedriftene vi organiserer

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2012 INNLEDNING I 2012 fortsatte nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de nærmeste

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 30.06-17 Behandlet i PSU: Vedtatt av Fellesnemnda: Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året.

Arbeidsprogrammet tar utgangspunkt i prinsipprogrammet og utfordringer Postkom står overfor i det kommende året. ÅRSRAPPORT 2013 INNLEDNING Nedgangen i brevvolum og betalingstransaksjoner fortsatte også i 2013. Bedriftene fokuserer på markedstilpasning, effektivisering og lønnsomhetsforbedringer. Prognosene for de

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

HOVEDAVTALEREVISJONEN

HOVEDAVTALEREVISJONEN VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2010 K S SISTE KRAV/TILBUD I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2010 Ny og/eller endret tekst er merket med kursiv (endringer siden KS krav/tilbud 2 er merket

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling

Hovedavtalen. Avtaleverkets samarbeidsformer. Næringspolitisk avdeling Hovedavtalen Avtaleverkets samarbeidsformer Regler for forhandlinger og konfliktløsning mellom partene LO - NHO Forbund - Landsforening Klubb - Bedriftsledelse Organer for og bestemmelser om samarbeid

Detaljer

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527

Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Hovedpunkter i Pleie- og omsorgsoverenskomsten, avtale 527 Del I: Del II: Hovedavtalen mellom NHO og NSF Generelle bestemmelser Bl.a. ansettelsesvilkår, arbeidstid, lønnsbestemmelser Bilag til del II:

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport

ROVAR. Omstillingsavtale. Arbeidsgruppens rapport ROVAR Omstillingsavtale Arbeidsgruppens rapport Juni 2005 1 Til: Styringsgruppen ROVAR v/per Hanasand Fra: Partssammensatt arbeidsgruppe omstillingsavtale v/karen Hirth Thorsen Kopi til: Arbeidsgruppens

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Arkivsak-dok. 09/03385-30 Saksbehandler Kenneth Andresen Saksgang Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato 8.02.2011 22.02.2011 REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN Fylkesrådmannens

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien

NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor. 10. februar 2017 // Bjørn Lien NAV; trender, regionalisering og utvikling av NAV-kontor 10. februar 2017 // Bjørn Lien 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Flere brukere

Detaljer

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014

LO Kommune. Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Dok 1 09.01.2014 LO Kommune Krav vedr. revisjon av Hovedavtalen pr. 01.01.2014 Vedlagt følger LO Kommunes krav til endringer i Hovedavtalen

Detaljer

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold

Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars Steinar Hansen NAV Vestfold Presentasjon av NAV Verdiskapning Vestfold Tønsberg 29. mars 2017 Steinar Hansen NAV Vestfold Agenda: Organisering, hvem er vi? NAVs formål «For å forstå fremtiden, må man kjenne historien» Strukturer

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6

Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml 4-6 Dok.id.: 1.2.2.2.5.1.1 Rutine ved vurdering av overføring til passende arbeid etter aml Utgave: 2.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 10.03.2014 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Innledning

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune

SENJA KOMMUNE. Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune SENJA KOMMUNE Omstillingsavtale for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommuner i etablering av Senja kommune Avtale, utkast datert 26.10.17, revidert av faggruppe Omstilling og sendt DP 8.2 for behandling

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig tilbud til ledere, ingeniører

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen. Nasjonalt topplederprogram, kull 15

Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen. Nasjonalt topplederprogram, kull 15 Utviklingsprosjekt: Implementering av faglige behandlingsprinsipper i sikkerhetsseksjonen Nasjonalt topplederprogram, kull 15 Camilla Aanestad November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring Opprettelsen

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~

4/ ~ 1~ug,;~::J PROTOKOLL. ~Øvo ~ PROTOKOLL 16.11.07 og 14.12.07 ble det avholdt forhandlingsmøter om inngåelse av revidert omstillingsavtale for Høgskolen i Sør-Trøndelag. Partene ble enige om vedlagte avtale av 14.12.07. Hans-Jørgen

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016

Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF. Status og risiko pr. 15.august 2016 Etableringsprosjekt Sykehusinnkjøp HF Status og risiko pr. 15.august 2016 Innhold I II Status pr. 15.august 2016 Risikorapportering pr. 15.august 2016 Arbeidsstrømleder rapport uke 33 Status Arbeidsstrøm

Detaljer

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune.

Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjer for omstilling 1. Innledning Disse retningslinjene behandler prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Malvik kommune. Retningslinjene viser saksgang i omstillingssaker,

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg

Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Sak 8.3: Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg 1 Sak 8.3 Andre innsendte forslag fra avdelingene, råd og utvalg Forslag 8.301 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyrets innstiller for kongressen:

Detaljer

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir,

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, 04.05.2017 En omfattende virksomhet 19 fylkeskommuner 426 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000 ansatte 11 500 politikere Disponerer Ca. Kr 450 mrd kroner

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte

Kommunereformen og juridiske aspekter. v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Kommunereformen og juridiske aspekter v/ advokat Erna M. Larsen og Siri Tofte Oversikt over tema Kort hva kommunesammenslåing betyr Må det foretas «ny-valg» - og tidspunkt for kommunesammenslåing Nærmere

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte

Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte HUSTADVIKA KOMMUNE Hustadvika kommune, 03.11.2017 HØRINGSUTKAST 1 Omstillingsavtale og retningslinjer for innplassering av ansatte For Eide

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer