Stiftelsesdokument for Stølsvidda Løypelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsesdokument for Stølsvidda Løypelag"

Transkript

1 Stiftelsesdokument for Stølsvidda Løypelag Den 1.april 2010 ble det avholdt stiftelsesmøte. 1. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) 1.TERJE ASK-HENRIKSEN 2.SVEIN IVAR SIGGERUD 3.BARBRO R GUDHEIM 4.JAN LAGE GUDHEIM 5.TORE LUNDE 6.GEIR HOKHOLT 7.STEIN HAGE 8.STEINAR TORLEIV STRAND 9. KÅRE ARNE RYE 2. Som møteleder ble valgt: Terje Ask-Henriksen 3. Disse 2 ble valgt til å underskrive protokoll: 1.HEGE AUSTHEIM 2.ERIK HAUGE 4. Stiftelsesdokumentet ble fremlagt og det foreligger forslag om endring av 9: Stemmerett. Paragraf 9, andre avsnitt, endres til: Medlem kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn en fullmakt.

2 Denne setning utgår: Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt, men et medlem kan maksimalt stemme med 1 (en) fullmakt i tillegg til sine egne medlemskap. 5. Forslag til vedtekter ble drøftet og vedtatt i samsvar med nedenstående: 1. Foreningens navn Foreningens navn er Stølsvidda Løypelag. VEDTEKTER for Stølsvidda Løypelag Vedtatt i stiftingsmøte den 1.april Foreningsadresse Foreningens adresse er, i Nord Aurdal kommune. Postadresse: Stølsvidda Løypelag v/leder. 3. Formål Foreningen skal ha ansvar for: - Organisering. - Sørge for å sikre gode skiløyper til alle brukere i Stølsvidda området, herunder hytteeiere, turistbedrifter, grunneiere og andre brukere. Ved å sikre skiløypene i området, vil området fremstå mer attraktivt, noe som gir gode ringvirkninger for all aktivitet i området. - Merking av løyper. - Tilrettelegging for løypepreparering av trasseer for skiløyper innenfor løypelagets sine områder der tidligere Furuset Løypelag og Langestølen og Revulen Skiløyper har hatt driftsansvar. Med Stølsviddaområdet menes området fra Herkja i øst til Revulen i vest, og nærliggende områder, hvor det er naturlig for laget å drive løypeservice. Området er i sør naturlig avgrenset av Tisleia-vassdraget, i vest av grense mot Vestre Slidre Kommune, i nord av område som dekkes av Vasetløypene, og i øst av løypenettet i Tisleidalen. - Sørge for å finansiere opparbeidelse og drift av løypetrasseer Løypelaget hadde ved stiftelsen 145 medlemmer og har som mål å utvide medlemstallet ytterligere. - Inngå og følge opp avtale med ansatte eller entreprenør om løypepreparering - Inngå avtale med berørte grunneiere vedrørende TILLATELSE TIL motor - ferdsel i forbindelse med preparering, jfr. lov om Motorferdsel, samt til nødvendig rydding og planering. - Foreningen har et ikke-økonomisk formål, overskudd avsettes til fremtidige investeringer. - Sørge for å følge prepareringsplan som vedtas av årsmøtet. Virksomheten baserer seg på frivillig bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre. Med frivillige bidrag menes medlemskontingent, dugnadsinnsats, gaver og andre frivilllige bidrag. Løypeforeningen overtar aktiva og eiendeler fra våre 3 tidligere løypelag i området. Disse løypelagene ble drevet under samme forutsetninger, basert på frivillige bidrag fra hytteeier, grunneiere, næringsliv og andre. 4. Medlemskap m.v. Medlemskap kan tegnes av følgende: Hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, juridiske personer, bedrifter eller lag og foreninger som ikke har organisasjonsnummer. Sams medlemskap gjelder kun i de tilfeller hvor det er snakk om ektefelle/samboer, eller ordninger som sidestiller disse. Innmeldingskontingenten er kr 5000,- og kontingenten skal innbetales etter styrets anvisning etter at medlemskap er tegnet. Medlemskap som er tegnet av eiere av landbrukseiendommer, turistbedrifter og hytteeiendommer følger eiendommen ved eierskifte og overføring i rett nedstigende linje, ved arv eller gave. Øvrige medlemskap kan ikke overdras. Selger av landbrukseiendom eller hytteeiendom plikter å melde fra til løypelaget om eierskifte. Løypelaget utsteder medlemsbevis til den nye eieren. Ved uttreden henvises til Medlemmenes ansvar Ingen av medlemmene i foreningen bærer personlig ansvar for foreningens forpliktelser. 6. Styret

3 Løypelaget skal ha et styre på 9(7) medlemmer som velges for 2 (to) år om gangen. Kun medlemmer er valgbare til styret. Disse 9(7) medlemmer skal fortrinnsvis velges slik: 2 fra grunneierne (1 fra hvert sameige, helst formann), og 7(5) fra øvrige hytte- og grunneiere. Det søkes slik fordeling ved valgene: 1 velges fra området vest for Geiterygga (tidligere området for Langestølen og Revulen Skiløyper, 1 velges fra området øst for Geiterygga, området for Furuset Løypelag). 5 velges uavhengig av disse normene, med om mulig vekting etter medlemsmasse. 1 Løypekjører møter med tale og forslagsrett. Valdres Destinasjon AS kan om ønskelig innkalles til alle styremøter, og dette selskaps representant har tale og forslagsrett i styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 personer møter. Beslutninger i styret fastsettes med alminnelig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Lederen velges for ett år av gangen. Etter det første året skal være 5 styremedlemmer på valg. Dette skjer ved loddtrekning i første årsmøte. Styret skal: 1. Lede foreningen overensstemmende med vedtekter og beslutninger i Årsmøter / Medlemsmøter 2. Kreve inn årlige løypebidrag 3. Inngå avtaler med grunneiere om løypetraseer og motorferdsel 4. Inngå avtale med ansatte/entreprenør om preparering og vedlikehold /rydding av løypetraseer 5. Sørge for at det blir utarbeidet ajourført medlemsoversikt hvert år. 6. Fastsette innkrevingsmåte for løypebidrag og medlemskontingent og påse at disse blir betalt til rett tid 7. Sørge for ordnet regnskapsføring og revisjon. Regnskapsåret skal følge kalenderåret 8. Avgi årsmelding med revidert regnskap, utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år 9. Styret kan for øvrig fastsette hvem som skal ha fullmakter til hva, og i hvilken utstrekning. Styreleder og 1 styremedlem i felleskap forplikter foreningen utad. 10. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer 7. Årsmøtet Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned i området. Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene med minst 2 (to) ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig (e-post anses som skriftlig), samt ved info på Om mulig skal all dokumentasjon vedlegges innkallingen. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. 8. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Valg av møteleder og 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning 3. Fastsette Resultatregnskap og balanse 4. Anvendelse av årets overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen. 5. Valg av styremedlemmer 6. Valg av styreleder og nestleder. 7. Valg av sekretær og kasserer 8. Valg av 3 personer til valgkomite 9. Valg av 1 revisor blant medlemmene 10. Fastsette størrelse på medlemskontingent. 11. Investeringsplaner til godkjenning 12. Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år, til etterretning. 13. Behandle saker som er nevnt i innkallingen, eller som er fremmet på lovlig vis i henhold til Stemmerett Stemmegivningen skjer etter prinsippet et medlem - en stemme. Denne stemmegivning kan etter vedtak fattet av årsmøtet endres slik at det er den enkelte medlems omsetning (løypebidrag) som skal danne grunnlag for stemmegivning. Medlem kan la seg representere med skriftlig fullmakt. Ingen kan stemme med mer enn en fullmakt. Totalt stemmetall regnes etter fremmøtte / representerte medlemskap og alminnelige flertall er bindende. Unntak herfra er 14 og 15, som krever 2 / 3 (to / tredjedels) flertall. Lag og foreninger har kun 1- en stemme som andre medlemmer. Dersom noen krever det, skal avstemming l være skriftlig. 10. Ekstraordinært årsmøte Skal holdes når styret, eller minst 20 % av medlemmene krever det. Innkalling skjer skriftlig til alle medlemmene med minst 1 ukes varsel, og med angivelse av de sakene som skal behandles. All dokumentasjon skal vedlegges saken. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som står på sakslisten.

4 11. Medlemsmøte Det kan avholdes medlemsmøte hvis styret ønsker dette. Innkalling kan kunngjøres i lokalpressen eller på de lokale nettstedene, eller på hjemmesida Medlemsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som er tillagt årsmøtet. 12. Valgkomiteen Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Etter det første året skal ett medlem være på valg. Dette medlemmet trekkes ut ved loddtrekning. Etter det andre året skal ett av medlemmene som har sittet i valgkomiteen i to år, være på valg. Denne trekkes også ut ved loddtrekning. Deretter skal hvert år representanter som har sittet i tre år, være på valg. Valgkomiteens mandat er: 1. Foreslå valg på styremedlemmer 2. Foreslå valg av styreleder og nestleder 3. Foreslå valg av revisorer 4. Eventuelt å foreslå styrets honorar. 13. Uttreden Medlemmene kan si opp sitt medlemskap pr. 30.juni, ved å gi skriftlig melding til styret innen 1. april samme år. Medlemskontingenten refunderes ikke. 14. Oppløsning Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2 / 3 (to / tredjedels) flertall av representerte stemmer, som samtidig representerer minst 1/2- parten av samtlige medlemsbevis. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, skal det innen 14 dager innkalles til Ekstraordinært årsmøte som kan treffe vedtak om oppløsning med minst 2 / 3 (to / tredjedels) flertall av de representerte stemmene. Ved oppløsning skal løypelagets formue, etter at alle forpliktelser, herunder omkostninger i forbindelse med oppløsningen, overføres til lignende formål. Med lignende formål menes virksomhet basert på frivillig bidrag. 15. Vedtektsendringer Vedtak om endring av vedtektene treffes av årsmøtet etter forslag gjennom styret, og fattes med 2 / 3 (to /tredjedels) flertall av de representerte stemmene. 16. Tvister Tvister om forståelsen og gjennomføringen av vedtektene skal med bindende virkning avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Valdres Tingrett. Voldgiftsnemnda velger selv sin leder. For øvrig gjelder bestemmelsene om voldgift i tvistemålslovens kapittel 32. Stølsvidda, mars 2010 Foreningen ble så besluttet stiftet. Årsmøtet i Stølsvidda Løypelag SA besluttet i sitt møte tidligere i dag enstemmig at alle andelshavere automatisk blir medlemmer i den nye foreningen. Foreningen har da 145 medlemmer ved oppstart. Alle omkostninger i forbindelse med stiftelsen skal dekkes av Furuset Løypelag og Langestølen og Revulen Skiløyper, herunder registrering, kjøp av protokoll, m.m. 6. Kontingenten ble fastsatt til kr 5000,-. 7. Man gikk deretter over til valg av styre. Disse medlemmer stiller ble valgt: Navn: Terje Ask-Henriksen Navn: Svein Ivar Siggerud Navn: Barbro R Gudheim :Tord Pedersens gate 44, 3014 Drammen :Drøbakveien Ås : Vangsnes

5 Navn: Jan Lage Gudheim Navn: Geir Hokholt Navn: Tore Lunde Navn: Stein Hage Navn: Steinar Strand Navn: Kåre Arne Rye : Vangsnes :Parkveien 8 A 1415 Oppegård : Hagapynten Oslo :Riskegrenda Kolsås :x :x Som styrets leder ble valgt:terje Ask-Henriksen Styrets leder og ett styremedlem er tildelt signatur 8. Man gikk deretter til valg av revisor: Forslag: Tore Lunde Valgt:Tore lunde 9. Valg av valgkomite: Forslag: Geir Hokholt, Kåre Arne Rye og Arild Ranum Disse ble valgt:1. Geir Hokholt 2. Kåre Arne Rye 3. Arild Ranum Undertegnet av stifterne. 1. Navn Sign Terje Ask-Henriksen Tord Pedersens gate 44, 3014 Drammen 2. Navn Sign. Svein Ivar Siggerud Drøbakveien 202, 1430 Ås 3. Navn Sign.Barbro R Gudheim Vangsnes, 4. Navn Sign. jan Lage Gudheim Vangsnes, 5. Navn Sign:Tore Lunde Hagapynten 26, 0673 Oslo 6. Navn Sign. Geir Hokholt Parkveien 8 A,1415 Oppegård

6 7. Navn Sign.Stein Hage Riskegrenda 17, 1352 Kolsås 8. Navn Sign.Steinar Torleiv Strand 9. Navn Sign. Kåre Arne Rye Foreningen ble erklært stiftet og møtet hevet. Oset Høyfjellshotell, den 1.april 2010 Sign. Terje Ask-Henriksen underskrift av møteleder og 2 personer valgt til å underskrive protokoll) 1.sign Hege Austheim 2.sign. Erik Hauge

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum

Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum Stiftelsesdokument for foreningen Maritime Battery Forum 2. april, 2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var personene som vist i STIFTELSESDOKUMENT vedlagt Forslag til vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA (sist oppdatert 15.5.2012) VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006,

Detaljer

VEDTEKTER. for interesselaget

VEDTEKTER. for interesselaget VEDTEKTER for interesselaget STORHAUG HYTTEFORENING Formål Interesselaget Storhaug hytteforening er en sammenslutning av hytteeiere som har som formål å sikre god helårs atkomst til sine hytter, god og

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK).

Klubblov (NBF) (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). Klubblov (NBF) 1 Formål (1) Klubbens formål er å drive motorsport organisert i Norges Bilsportforbund (NBF) gjennom tilslutning i Norsk Motor Klubb (NMK). (2) Klubben skal videre høyne interessen for motorsport

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer