Hovedtall Omsetning (Beløp i 1000 kr.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene vi har vært engasjert i, og kommet styrket ut av året. Selskapet var engasjert i overkant av 8000 prosjekter i løpet av året, fordelt på kontorer fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord i tillegg til en rekke internasjonale prosjekter. Gjennom våre seks forretningsområder - Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljø- og naturressurser - har selskapet blant annet levert prosjekter som kulturbyggene i Bjørvika, Kilden kulturbygg i Kristiansand, Campus Ås, DNBs nye bygg i Bjørvika, betongplattformer i Russland og Canada, veganlegg som Rv4 Gran Jaren og E6 Frya Vinstra, Bybanen i Bergen, Ski stasjon og vannkraftutbygging i Pakistan, Albania og Etiopia. Multiconsult har deltatt i Årets bygg Oseana kunst og kultursenter i Os og Årets anlegg Dobbeltsporet Lysaker Sandvika. Gjennom så vel organisk vekst som gjennom oppkjøp har Multiconsult målbevisst utvidet sitt produktspekter og sin kapasitet. Multiconsult overtok alle aksjene i Barlindhaug Consult AS våren Med sitt multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø vil selskapet utfylle og komplettere Multiconsults tilstedeværelse i nord og tilføre Multiconsult spisskompetanse innen flere fagfelt. Det heleide datterselskapet Analyse & Strategi har gjennom året levert analyser og rådgivning innen samfunns- og næringsutvikling og bidratt til å bredde Multiconsults kompetanse og tilstedeværelse i en større del av verdikjeden. Multiconsult oppnådde en netto omsetning på mill. kr i 2011, en økning på 214 mill. kr fra året før. Med et driftsresultat på 103,7 mill. kr, en økning på 42 % fra forrige år, er det med tilfredshet at vi kan konstatere at Multiconsults inntjeningsevne og soliditet er god. Økonomisk handlefrihet er avgjørende for Stein Dale konstituert administrerende direktør å kunne utvikle selskapet videre i et marked som stadig er i bevegelse. Gode resultater skapes av dyktige og motiverte medarbeidere, og det rettes en stor takk til alle for den flotte innsatsen. Multiconsults kompetanse, markedsposisjon og ordrereserve skaper en meget god plattform for videre vekst i tiden fremover. Markedsutsiktene er positive innen en rekke av selskapets forretningsområder. Hovedtall (Beløp i 1000 kr.) Driftsresultat Omsetning (Beløp i 1000 kr.) (Beløp i mill. kr.) 2011 (*) 2010 (*) Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 39 % 40 % (*) Multiconsult konsern Eierforhold per Stiftelsen Multiconsult 22,1 % Medarbeidere 27,3 % WSP Europe AB 24,7 % Pensjonister m.m. 25,9 % Driftsresultatet er vist etter resultatdeling med medarbeiderne. Det er utbetalt til medarbeiderne kr 22 mill for 2007, kr 18,5 mill for 2008, kr 10,5 mill for 2009, kr 6,0 mill kr for 2010 og kr 4,4 mill for Innhold Styrets beretning 3 Miljørapportering 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr 31. desember 8 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 20 Revisors beretning 21 Adresseliste 22 2 Multiconsult Årsrapport 2011

3 Styrets beretning Sammendrag Multiconsult er et komplett rådgivningsog prosjekteringsfirma som arbeider innen Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Energi, Samferdsel og infrastruktur samt Miljø og naturressurser. Selskapet har store, multifaglige enheter lokalisert i de største byene i Norge med totalt 1237 medarbeidere ved utgangen av Netto driftsinntekter økte i 2011 med 17 % og konsernet oppnådde en netto omsetning på mill kr. Driftsresultatet er på 104 mill kr, en økning på 42 % sammenlignet med året før. Den økte inntjeningen skyldes bedret kapasitetsutnyttelse og bedre priser. Internasjonale prosjekter utgjorde 9 % av omsetningen. Multiconsult har parallelt med oppdragsaktivitetene gjennomført flere interne utviklingsprosjekter. Dette inkluderer en gjennomføringsmodell for store samferdselsprosjekter, et konsept for byutvikling kalt PlussBy (et samarbeidsprosjekt med Analyse & Strategi og LINK arkitektur) samt flere prosjekter innen arktisk/kaldt klimateknologi og innen miljøteknologi. Norges Forskningsråd har bidratt med støtte til flere av prosjektene. Salget har vært tilfredsstillende i 2011, og oppdragsreserven tok seg betydelig opp i 2. halvår slik at selskapet går inn i 2012 med en oppdragsreserve som er 37 % høyere enn ved inngangen til Virksomheten Multiconsults forretningsidé er å levere flerfaglig rådgivning og prosjektering som skaper verdier for kundene, samfunnet, eierne, medarbeiderne og selskapet. I tillegg tilbyr Multiconsult grunnundersøkelser for kartlegging av grunnen og vurdering av tiltak i forbindelse med forurensing. Konsernets omsetning fra internasjonale prosjekter opereres i hovedsak gjennom Norplan som eies 50 % av Multiconsult og 50 % av Asplan Viak. Multiconsult har kontorer i 19 byer i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo. Gjennom eierskapet i Norplan har selskapet indirekte eierandeler i kontorer i Dar es Salaam (Tanzania) og Kampala (Uganda). Multiconsult eier 100 % av aksjene i Barlindhaug Consult og analyseselskapet Analyse & Strategi, samt 32 % i arkitektkontoret LINK Arkitektur. Analyse & Strategi utfører samfunnsutredninger, primært innen Bygg og eiendom og Samferdsel og infrastruktur. LINK Arkitektur har kontorer i Norge og Sverige og er blant de største arkitektkontorene i Norden. Helse, miljø og sikkerhet Alle kontorene arbeider målrettet med HMS. Arbeidsmiljøet anses å være godt og arbeidsforholdene gode. Dette støttes av en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført i 2010 og av de årlige rapportene som utarbeides av bedriftshelsetjenesten. Selskapet har en egen AKAN gruppe (Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani). Det er arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved alle regionskontorene i Multiconsult. Det totale sykefraværet holder seg på et tilfredsstillende nivå. I 2011 var sykefraværet på 4,0 % av den totale arbeidstiden. Det er registrert tre fraværsskader for personer knyttet til virksomheten. Fraværsskadene er nøye gjennomgått for å forebygge nye fraværsskader. Multiconsult fører miljøregnskap over de viktigste faktorene som kan påvirke det ytre miljøet i forbindelse med virksomheten. Miljøregnskapet vises i årsrapporten. I 2011 ble det gjennomført miljøtårnsertifisering av flere av regionskontorene i Multiconsult. Marked og eksterne relasjoner Markedet har i 2011 variert innen de forretningsområdene og regionene hvor Multiconsult har virksomhet. Markedet innen Samferdsel og infrastruktur, Bygg og eiendom, Energi og Miljø og naturressurser har vært godt og aktiviteten høy. Innen Olje og gass har markedet tatt seg kraftig opp. Industrimarkedet har delvis ligget nede og er avventende. Den positive utviklingen av markedet for Samferdsel og infrastruktur, Bygg og eiendom, Olje og gass, Energi og Miljø og naturressurser forventes å fortsette inn i Industrimarkedet er fremdeles avventende og forventes å holde seg på et relativt beskjedent nivå i Internasjonale prosjekter utgjorde ved inngangen til % av oppdragsreserven. Noen av de største oppdragene i 2011 har vært kulturbyggene i Bjørvika, Campus Ås, DNBs nye bygg i Bjørvika, flere mellomstore oppdrag på olje og gassanlegg, betongplattformer i Russland og Canada, skoler, flere store veganlegg i Norge inkl. Rv4 Gran Jaren og E6 Frya - Vinstra, bybanen i Bergen, Ski Stasjon, vannkraftutbygging i Pakistan, Albania og Etiopia og flere energianlegg i Norge. I en del av oppdragene samarbeider Multiconsult med WSP som er ett av de største rådgivende ingeniørselskap i Europa. WSP eier 25 % av aksjene i Multiconsult. Arbeidet med etikk og samfunnsansvar er et prioritert område. Multiconsult har de siste årene brukt betydelige ressurser på å utarbeide strenge retningslinjer for forretningsetikk. I 2011 er selskapets etiske retningslinjer og prosedyrer gjennomgått og oppgradert. Et opplæringsprogram er utarbeidet, og omfattende opplæring vil fortsette inn i Strategi Multiconsult har i henhold til selskapets strategi utviklet seg til et komplett multifaglig rådgivnings- og prosjekteringsfirma. Selskapet har store multifaglige enheter i de største byene i Norge. Selskapet gikk inn i 2011 med en oppdatert strategi Multiconsult mot Hovedpunktene i denne strategien er å konsolidere for å rasjonalisere og tilpasse virksomheten til den betydelige veksten Multiconsult har hatt de siste årene, videreutvikle den menneskelige og strukturelle kapital for å kunne møte framtidens utfordringer og å vokse for å kunne ta og opprettholde markedsandeler. Våren 2011 overtok Multiconsult det rådgivende ingeniørselskapet Barlindhaug Consult i Tromsø med 88 medarbeidere. Overtakelsen danner basis for videre oppbygging av kompetanse og kapasitet i Nordnorge. Som en del av Multiconsults strategi har selskapet de siste årene utviklet strategiske allianser med noen få utvalgte rådgivningsfirma. Disse alliansene bidrar til å styrke Multiconsults konkurransekraft og verdi - skapning. Organisasjon den strukturelle kapital Selskapet har i løpet av de siste årene innarbeidet et strukturert styringssystem. I 2011 fortsatte oppdateringen av systemet for å oppnå en enda bedre brukervennlighet for hele Multiconsults mangfoldige oppdragsportefølje. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av Multiconsult har nå moderne og effektive kontorer i hele Norge. Kontorkapasiteten utvides trinnvis for å absorbere den økte veksten. Multiconsult Årsrapport

4 Steinar Mejlænder-Larsen Styreleder Dan Evert Brekke varamedlem Kari Sveva Dowsett Hans Ole Haugen Medarbeidere Ved utgangen av 2011 hadde Multiconsult 1237 medarbeidere som representerer en økning på 64 medarbeidere, eller 5 %, i løpet av Multiconsult hadde i 2011 en beskjeden personellavgang. Selskapet er godt posisjonert for å rekruttere. I 2011 har Multiconsult fortsatt det nære samarbeidet som er etablert med de universiteter og høyskoler som det har vært naturlig å rekruttere fra. I den årlige undersøkelsen som foretas av Universum blant studentene ble Multiconsult rangert som nr 12 på listen over de mest attraktive arbeidsgivere blant teknologibedriftene i Norge. Multiconsult har i 2011 hatt fokus på kompetanseutvikling. Gjennom dette har selskapet arbeidet med å skape en enda større bevissthet på å utnytte de etablerte læringsarenaene som finnes i Multiconsult. Likestilling Selskapets styre har fire kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer. Multiconsults ledelse består av en kvinnelig og ni mannlige ledere. Det er 29 % kvinner i de tekniske avdelingene og 42 % menn i administrative avdelingene. På mellomleder nivå er det 16 % kvinner. Totalt har Multiconsult en kvinneandel på 30 %. Det skilles ved lønnsfastsettelse ikke mellom kvinner og menn. Både styret og selskapets ledelse legger vekt på å rekruttere flere kvinner til selskapet og å øke andelen kvinner både hva gjelder medarbeidere og ledere. Selskapet har et aktivt forhold til ikke å diskriminere på grunn av nedsatt funksjonsevne eller på grunn av etnisitet, religion m.v. Styret og selskapets ledelse er bevisst dette ved rekruttering, ansettelse, lønn og tilrettelegging av arbeidsforhold samt gjennom holdningsskapende arbeid. Ledelse Sverre Quale var administrerende direktør i Multiconsult fra til Stein Dale ble konstituert som administrerende direktør fra og gikk samtidig ut av selskapets styre. Multiconsult har kontinuerlig behov for å styrke kompetansen og kapasiteten innen linjeledelse så vel som oppdragsledelse. Det legges derfor stor vekt på utvikling av ledere. I de siste årene har Multiconsult utviklet sitt eget lederutviklingsprogram for både linjeledere og oppdragsledere. Et stort antall personer har vært gjennom disse opplæringsprogrammene. Multiconsult vil fortsatt legge store ressurser i lederutvikling. Å skape økonomiske resultater Multiconsult har i de siste årene klart å skape gode resultater parallelt med en betydelig vekst. I 2011 fikk selskapet et driftsresultat på 104 mill kr. inklusive en resultatandel til medarbeiderne på 4,4 mill kr og betydelige investeringer i utviklingsprosjekter som skal sikre den framtidige utvikling av Multiconsult. Resultatmarginen for 2011 er noe bedre enn for 2010 og tilnærmet på det nivået selskapet har hatt i de siste årene. Likviditeten gjennom hele året har vært meget god. Enkelte fagområder og regioner har hatt et utfordrende marked. Dette har medført at selskapet i noen områder har hatt for lav kapasitetsutnyttelse. I tillegg har selskapet tatt enkelte betydelige nedskrivninger i oppdrag. Salget i 2011 har vært godt slik at selskapet går inn i 2012 med en oppdragsreserve som er 37 % høyere enn ved inngangen til Selv om selskapet registrerer en positiv utvikling i markedet, er selskapet oppmerksom på at det også er heftet usikkerheter ved det framtidige markedet. Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Styret legger til grunn selskapets budsjetter og langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernets samlede driftsinntekter i 2011 utgjorde brutto mill kr og netto mill kr, en økning i netto omsetning på 214 mill kr fra Driftsresultat ble 104 mill kr mot 73 mill kr i Netto finansposter ble 8,4 mill kr. Skattekostnader er på 33,7 mill kr. Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på 78,4 mill kr. Morselskapets samlede driftsinntekter i 2011 utgjorde brutto mill kr og netto mill kr, en økning i netto omsetning på 131 mill kr fra Driftsresultat ble 103,1 mill kr mot 78,0 mill kr i Netto finansposter ble 7,2 mill kr. Skattekostnader er på 32,4 mill kr. Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på 77,8 mill kr. Konsernet har ikke vesentlige mer- eller mindreverdier knyttet til verdipapirer eller andre balanseposter som ikke fremgår av årsregnskapet. Konsernet har en egenkapital på 350 mill kr, tilsvarende en egenkapitalandel på 38,7 %. Totalkapitalen består for øvrig av kortsiktig gjeld 52,3 % og avsetninger for forpliktelser 6,2 % og rentebærende gjeld 2,8 %. Konsernet har for tiden god likviditet og har ikke lånebehov utover nåværende finansiering. Finansielle investeringer er gjort med relativt lav risiko. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv for morselskapet og konsernet. Selskapet har i perioden foretatt betydelige investeringer. Utover det som fremkommer av regnskapene kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold i løpet av 2011, eller etter regnskapsårets utgang, som er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet. Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over Multiconsult AS og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. 4 Multiconsult Årsrapport 2011

5 Espen Robertsen Siv Axelsson Birger Opgård varamedlem Tima Iyer Finansiell risiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, mens omløpsmidler i det vesentligste består av bankinnskudd. Selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til pensjonsmidlene. Selskapet er utsatt for valutarisiko gjennom løpende prosjekter i utlandet med avtalte honorarer i fremmed valuta. Valutarisikoen vurderes som moderat, men ikke som så stor at den vil kunne påvirke verdivurderingen av selskapet. Kundefordringer og oppdrag i arbeid utgjør ca 36 % av selskapets eiendeler. Selskapet har etablerte rutiner knyttet til vurderinger av kundens kredittverdighet, og til eventuelt behovet for bankgarantier eller andre risikoreduserende tiltak. Selskapet har hatt en positiv kontantstrøm fra driften. Selskapet er opptatt av at videre vekst skal kunne egenfinansieres. Pr har selskapet 25 mill. kr i langsiktig gjeld. Selskapets finansielle risiko vurderes som moderat. Fremtidig utvikling Markedet for 2012 viser tegn til bedring, men det er usikkerhet knyttet til internasjonal økonomisk utvikling. Selskapet har gjennom sin strategi bygget opp en diversifisert virksomhet som har vist seg å gi betydelig robusthet dersom markedet skulle utvikle seg negativt i enkelte områder. Multiconsult vil fortsette det målrettede arbeidet for å sikre en god lønnsomhet, men er også opptatt av å kombinere dette målet med den langsiktige utviklingen av selskapet. Styret mener selskapet er godt rustet for å møte de framtidige utfordringene som måtte møte selskapet. Resultatdisponering Styret foreslår følgende overføringer samt at årets overskudd i morselskapet på kr disponeres som følger: Overført til annen egenkapital kr Utbytte kr Selskapets frie egenkapital, det vil si den delen av egenkapitalen som lovlig kan utdeles som utbytte, er etter ovennevnte disposisjoner, 264 mill kr. Sluttbemerkninger Markedet for 2012 viser positive utviklingstrekk. Multiconsult framstår med betydelig konkurransekraft og er godt rustet for det markedet som selskapet står overfor. De ansatte i Multiconsult legger ned en stor innsats for at Multiconsult skal lykkes. Styret vil takke medarbeidere og ledelse for den innsatsen som legges ned for at Multiconsult skal nå de målene selskapet setter seg. Skøyen, den 27. mars 2012 Steinar Mejlænder Larsen Tima Iyer Siv Axelsson Espen Robertsen Styreleder Kari Sveva Dowsett Hans Ole Haugen Birger Opgård Dan Evert Brekke varamedlem varamedlem Stein Dale konstituert administrerende direktør Multiconsult Årsrapport

6 Miljørapportering Multiconsult har som mål å videreutvikle en kultur for miljøbevissthet blant alle medarbeidere, gjennom driften av selskapet og i gjennomføringen av oppdrag. For å bedre forstå utfordringene ved, og mulighetene for å redusere den belastning virksomheten har på ressurser, ytre miljø og klima, besluttet Multiconsult i 2007 å rapportere miljøregnskap. I 2011 ble Drammens- og Oslokontoret miljøfyrtårnsertifisert. Det arbeides med å få hele Multiconsult som virksomhet miljøfyrtårnsertifisert. Miljørapporteringen og kvaliteten på innsamlet data utvikler seg i tråd med selskapets økte forståelse. Siden 2007 har det vært en generell underrapportering av miljødata fra virksomheten. På grunn av upresist datagrunnlag og tilpasning av indikatorer har vi frem til nå ikke hatt anledning til å sette miljømål og vurdere vår oppnåelse av disse målene. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer i datagrunnlaget, og i forbindelse med miljøfyrtårnsertifiseringen planlegges og gjennomføres tiltak for å begrense miljøpåvirkningen fra virksomhet. Ved de miljøfyrtårnsertifiserte kontorene ble det i løpet av 2011 innført flere tiltak for å redusere miljøbelastningen fra selskapet. Blant tiltakene som er gjort er: større grad av behovsstyrt belysning, innføring av avfallsorteringssystem for flere fraksjoner, installering av systemer for telefon- og videokonferanser, samt etablering av Safecom på printere for å redusere papirforbruket. Tallene viser forbedrede indikatorer for 2011 i forhold til 2010, med unntak av indikatoren transport og CO2-utslipp. Disse indikatorene er beregnet høyere for 2011 som følge av økt forbruk av drivstoff til maskiner. Det økte forbruket skyldes en kombinasjon av forbedret datagrunnlag og innkjøp av fire store nye borerigger med tilhørende økt oppdragsaktivitet. Tallmaterialet tyder på en reduksjon i forbruket av energi til oppvarming, samt en reduksjon i papirforbruket. Følgende miljøaspekter er lagt til grunn for Multiconsults miljørapportering Energi Energiforbruk i bygg er basert på forbruk av elektrisitet og fjernvarme i selskapets kontorlokaler. Transport og maskiner Tjenestekjøring inkluderer bruk av privatbil i tjeneste, firmabil og leiebil. Flyreiser inkluderer antall tur/returreiser rapportert fra reisebyrå, og er basert på en gjennomsnittlig lengde for flyreiser i Norge, korte internasjonale flyreiser (Europa) og lange internasjonale flyreiser. Drivstofforbruk maskiner inkluderer drivstoff fra borerigg, lastebil og båt. Innkjøp og materialforbruk Papirforbruk er basert på forbruk av A3- og A4-ark, samt plottepapir. Avfall Totalt avfall er basert på kontoravfall og inkluderer sortert avfall til gjenvinning og usortert restavfall. Utslipp til luft CO 2 -utslipp er beregnet CO 2 -ekvivalenter fra energiforbruk i bygg (strøm og fjernvarme), CO 2 fra transport (tjenestekjøring og flyreiser) og drivstofforbruk til maskiner. Miljørapport 2011 Miljøindikator Enhet Energi 1 Arealeffektivitet m 2 /årsverk Energiforbruk i bygg kwh/årsverk Energiforbruk i bygg kwh/m Transport Tjenestekjøring bil km/årsverk Flyreiser innenlands antall/årsverk 2,8 3,0 3,0 Flyreiser utenlands antall/årsverk 0,5 0,5 0,5 Drivstofforbruk maskiner 2 liter/årsverk Innkjøp og materialforbruk Papirforbruk totalt kg/årsverk Avfall 3 Totalt avfall kg/årsverk Restavfall % Avfall til gjenvinning % Utslipp til luft CO 2 -utslipp tonn CO 2 /årsverk 1,50 1,66 1,73 1 En gjennomgang av oppvarmede arealer i 2010 har ført til et mer korrekt og større areal. Noe underrapportering av energiforbruk forekommer. 2 Preget av feilrapportering i alle år. Det arbeides med bedre metoder for å skille drivstoff til tjenestekjøring og til maskiner. 3 Noe underrapportering. I stor grad estimerte tall, da mange kontorer har avfallshåndteringen som en del av leieavtale med huseiere med flere leietakere. 6 Multiconsult Årsrapport 2011

7 Resultatregnskap Tall i tusen kroner Note Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER ,4 Ordinære driftsinntekter 3, Sum driftsinntekter ,13 Lønnskostnader 5, ,7 Avskrivninger og nedskrivninger 6, ,7,17 Andre driftskostnader 5,7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Resultat på investeringer i tilknyttet virksomhet og felles kontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat OVERFØRINGER Overført til/fra annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer Multiconsult Årsrapport

8 Balanse pr 31. desember 2011 Tall i tusen kroner Note Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, anleggsmask. o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler ,8 Investeringer i datterselskap 2, Inv. i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler ,13 Andre fordringer og pensjonsmidler 10, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer ,18 Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Multiconsult Årsrapport 2011

9 Note Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Skøyen, den 27. mars 2012 Steinar Mejlænder Larsen Tima Iyer Siv Axelsson Espen Robertsen Styreleder Kari Sveva Dowsett Hans Ole Haugen Stein Dale Birger Opgaard Dan Evert Brekke konstituert administrerende direktør varamedlem varamedlem Multiconsult Årsrapport

10 Noter Tall i tusen kroner (tkr) Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter Multiconsult AS og alle datter - selskapene hvor Multiconsult AS eier direkte eller indirekte mer enn 50 %. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper i konsernet er eliminert. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapets regnskaper. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris utover dette klassifiseres som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper hvor konsernet har en eierandel på normalt mellom 20 % og 50 % og utøver betydelig innflytelse, er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Differansen mellom kostpris for aksjene og konsernets andel av egenkapitalen henføres i første rekke til de av selskapets materielle eiendeler og deretter som goodwill. Ordinære driftsinntekter Driftsinntekter presenteres netto etter fradrag for viderebelastet utlegg og honorarer til underkonsulenter med ubetydelig fortjenesteelement. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra estimatene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Effekten presenteres som finansposter. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Offentlige tilskudd Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere. Morselskapets aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskap er i morselskapet balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskapene er inntektsført som finansinntekt. Utbytte fra datterselskap som overstiger tilbakeholdt resultat i eierperioden anses som tilbakebetaling av anskaffelseskost, og er ført som reduksjon av balanseført kostpris på aksjene. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må ansees nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle instrumenter og andre verdipapirer Finansielle instrumenter som inngår i handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre verdipapirer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Verdiregulering vises under finansinntekter- og kostnader. 10 Multiconsult Årsrapport 2011

11 Fastpriskontrakter Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Kontrakter som honoreres etter påløpte timer og som er uten resultatansvar for selskapet, inntektsføres i perioden arbeidet blir utført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Garantier, servicearbeid og reklamasjoner Påløpte forpliktelser for avsluttede prosjekter vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid, eller nettokostnad dersom selskapet er dekket mot tap gjennom forsikringsselskap. Estimatet beregnes med utgangspunkt i de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak. Forpliktelsene balanseføres som andre forpliktelser og kostnadsføres når det er sannsynlig at tap vil oppstå. Pensjoner Pensjonsforpliktelser (fondsbaserte ytelser) er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld. Netto verdi av overfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i lønnskostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening og rentekostnad av pensjonsforpliktelser. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter kontanter, postgiro og bankinnskudd. Note 2 Konsernetablering Med virkning fra 1. april 2011 kjøpte Multiconsult AS samtlige utestående aksjer i Barlindhaug Consult AS. Med virkning fra ble det heleide datterselskapet Industriplan AS innfusjonert i Multiconsult AS. Selskapet er innfusjonert ved bruk av konsernkontinuitet. I juni 2010 ble resterende 50 % av aksjer i Analyse & Strategi AS kjøpt opp fra WSP, og Analyse & Strategi AS er med virkning fra samme tidspunkt et heleid datterselskap. I løpet av 2009 ble det heleide datterselskapet Multiconsult RUS LLC etablert med forretningskontor i St. Petersburg. Virksomheten og den finansielle posisjon i Multiconsult RUS LLC er ubetydelig og konsolideres ikke. Note 3 Ordinære driftsinntekter Virksomhetsområde: Rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester Leieinntekter og andre inntekter Sum netto driftsinntekter Pr geografisk marked: Norge Utland Sum netto driftsinntekter Brutto driftsinntekter Brutto driftsinntekter er inkl. innleide underkonsulenter m.v. Multiconsult Årsrapport

12 Note 4 Fastpriskontrakter Inntektsført på igangværende fastpriskontrakter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende fastpriskontrakter Opptjent ikke fakturert produksjon og utlegg inkl. i kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkl. i annen kortsiktig gjeld Note 5 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 13) Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Adm. Ytelser til ledende personer direktør Styret Lønn administrerende direktør perioden Etterlønn og sluttoppgjør administrerende direktør Pensjonskostnader 130 Annen godtgjørelse 148 Lønn konstituert administrerende direktør perioden Pensjonskostnader 13 Annen godtgjørelse - Adm. direktør deltar på lik linje med alle øvrige ansatte i selskapets resultatdelingsordning. Årets pensjonsopptjening for konstituert adm. direktør Stein Dale, som tiltrådte , er beregnet til kr Det er ikke utstedt tegningsrettigheter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte og aksjeeiere Lån Sikkerhets- Lån Sikkerhets- Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: stillelse stillelse Ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret Konstituert administrerende direktør Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper utgjør: Deloitte Andre Deloitte Andre Lovpålagt revisjon Skatterådgiving Andre attestasjonstjenester Annen rådgivning Tallene ovenfor er eksklusive merverdiavgift. 12 Multiconsult Årsrapport 2011

13 Note 6 Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Programvare Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akkumulerte nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 5 år 3 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Goodwill fordelt på virksomhetskjøp: Oppkjøpsår Oppkjøpsår Spets Cons. Group AS 2007 VVS Plan Sør AS 2007 Kompas AS 2009 Industriplan AS 2010 Stensrud AS 2010 Hydpro AS 2011 Barlindhaug Consult AS 2011 Note 7 Varige driftsmidler Bygn. og annen Maskiner, Bygn. og annen Maskiner, fast eiendom anlegg, inventar fast eiendom anlegg, inventar og driftsløsøre og driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akk./rev. nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-8 år år 3-8 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Beskrivelse Sted Leieavtalen Årlig Leieavtalen Årlig opphører leiekostnad opphører leiekostnad Kontorlokaler Hovedkontor, Oslo Kontorlokaler Regioner Leie av andre driftsmidler Sum årlig leie av lokaler og andre driftsmidler: Multiconsult Årsrapport

14 Note 8 Datterselskaper Forretnings- Stemme- og kontor eierandel Resultat 2011 EK Barlindhaug Consult AS Tromsø, Norge 100 % Analyse & Strategi AS Oslo, Norge 100 % Note 9 Felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Klassifi- Anskaffelses - Forretnings- Selskap sering tidspunkt kontor Stemmeandel Eierandel LINK arkitektur AS Tilknyttet selskap Oslo 33,4 % 32,0 % Norplan AS Felles kontrollert virksomhet Oslo 50,0 % 50,0 % Selskapsverdier Egenkapital Årsresultat LINK arkitektur AS Norplan AS Andeler innarbeidet Norplan AS LINK Signatur AS Sum etter egenkapitalmetoden Inngående balanse Investeringer i året - herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Årets goodwillavskrivning Sum resultat på investering Utgående balanse Kundefordringer Andre fordringer Mellomværende Norplan Analyse & Strategi LINK arkitektur Barlindhaug Consult Industriplan SUM Leverandørgjeld Annen langsiktig gjeld Mellomværende Norplan Analyse & Strategi LINK arkitektur Barlindhaug Consult SUM Alle transaksjoner med nærstående parter gjøres til vanlige forretningsmessige vilkår. I regnskapsåret 2011 har Multiconsult kjøpt arkitekttjenester fra LINK arkitektur for ca. tkr , for øvrig har det ikke vært vesentlige transaksjoner med nærstående parter. 14 Multiconsult Årsrapport 2011

15 Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år Pensjonsmidler Andre fordringer SUM Note 11 Aksjekapital og aksjeeierinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet pr : Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer som inngår i morselskapets aksjekapital tilhører samme aksjeklasse. Aksjenes omsettelighet er begrenset, i det salg eller overdragelse kun kan skje til ansatte medarbeidere i Multiconsult-selskapene og Stiftelsen Multiconsult. Ved overdragelse av aksjer har Stiftelsen Multiconsult forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpetilbud til. Eierstruktur De største aksjeeierne i selskapet pr var: Eier- Stemme- Antall aksjer andel andel WSP Europe AB ,7 % 24,7 % Stiftelsen Multiconsult ,1 % 22,1 % Brian Glover ,0 % 2,0 % Jan Reidar H. Lindemark ,0 % 2,0 % Ivar Eng ,3 % 1,3 % Harald Strand ,2 % 1,2 % Kjell E. Larsen ,2 % 1,2 % Johan H. Bertnes ,1 % 1,1 % Trond Dahle ,1 % 1,1 % Finn Rasmussen ,0 % 1,0 % Sum > 1% eierandel ,6 % 57,6 % Sum øvrige ,4 % 42,4 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Antall egne aksjer ved utgangen av 2011 er Kostprisen pr. aksje er kr. 70. Aksjer eiet av medlemmer i styret og konstituert adm.direktør: Navn Verv Antall aksjer Hans Ole Haugen styremedlem Dan Evert Brekke varamedlem Kjetil Moen varamedlem Stein Dale konstituert adm.direktør - Multiconsult Årsrapport

16 Note 12 Egenkapital Aksje- Egne Over- Annen Aksje- Egne Over- Annen kapital aksjer kurs egenkapital kapital aksjer kurs egenkapital Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Avsatt utbytte Fusjonsdifferanse Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 13 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene etter lov. Multiconsult AS har to tjenestepensjonsordninger, en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Ytelsene i risikodekningene i de 2 ordningene er like. Det ble i 2006 innført innskuddsordning for alle nyansatte, tilsatt fom Det var 832 aktive medlemmer og 10 pensjonister i innskuddsordningen ved utgangen av året. Premiekostnaden til alderspensjonen i innskuddsordningen ble for 2011 på tkr inkl. arbeidsgiveravgift. Kostnadene for risikodekningene tilknyttet innskuddsordningen er inkludert i spesifikasjonene nedenfor. Ytelsesordningen hadde pr aktive medlemmer og 148 pensjonister. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet betaler i tillegg pensjon til 1 pensjonist som finansieres over selskapets drift. Dessuten har selskapet inngått avtale med 2 per idag aktive medarbeidere om pensjon frem til 67 år dersom de skulle velge hel eller delvis pensjonering før fylte 67 år. Pensjonstilsagnet og de foran nevnte driftspensjoner er usikret, men kostnad og forpliktelse er medtatt i den følgende oppstilling Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av forpliktelse ved planendring Amortisering av estimeringstap Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Ytelses- Innskuddsordn./ Ytelses- Innskuddsordn./ ordningen driftspensjoner ordningen driftspensjoner Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) (*) Ikke resultatført virkning av estimatavvik (*) Ikke resultatført virkning av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsfordring etter arbeidsgiveravgift Herav udekkete pensjonsforpliktelser (*) Sammenlignende tall for 2010 er korrigert i forhold til noteopplysningene gitt i årsregnskapet for Årsaken skyldes feilestimering av pensjonsmidler i den opprinnelige aktuarberegningen for 2010 og som førte til et for høyt, ikke resultatført estimatavvik. Korreksjonen har ingen kostnadsmessig effekt. 16 Multiconsult Årsrapport 2011

17 Ytelses- Innskuddsordn./ Ytelses- Innskuddsordn./ ordningen driftspensjoner ordningen driftspensjoner Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført virkning av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsfordring etter arbeidsgiveravgift Herav udekkete pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger benyttet i ovennevnte beregning: Forventet avkastning på fondsmidler 4,80 % 4,60 % Diskonteringsrente 3,90 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,00 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Forventet pensjonsregulering 0,70 % 0,50 % Som demografiske forutsettinger er benyttet uføretariff KU og dødelighetstabell K2005. Note 14 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Skatteffekt av konsernbidrag Regulering av tidligere års skatter Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Ordinært resultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Resultatandel tilknyttede selskaper Gevinst aksjesalg Verdiendring på aksjer Utbytte Effekt av nedvurdert utsatt skatt/skattefordel Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 29,5 % 34,6 % 30,0 % 37,5 % Multiconsult Årsrapport

18 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld og forpliktelser Underskudd til fremføring Utsatt skattefordel/forpliktelse i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Avstemming av utsatt skatt i balansen Utsatt skatt Endring utsatt skatt Utsatt skatt fusjon og oppkjøp Utsatt skatt i balansen (netto) pr Avstemming av betalbar skatt i balansen Kostnadsført betalbar skatt Skatt avgitt konsernbidrag Regulering av tidligere års skatter Balanseført betalbar skatt Note 15 Andre avsetninger for forpliktelser OG Avsetning for prosjektansvar pr Prosjekt tilbakeført avsetning fra 2010, saker avklart Prosjekt oppgjort i Nye prosjektavsetninger i Avsetning for prosjektansvar pr Konsernet Multiconsult har et betydelig omfang av oppdrag som fullføres i løpet av et år. Normalt har selskapet inngått avtale om ansvarsbegrensning med oppdragsgiver. Ved utføring av et oppdrag kan det bli avdekket mangler ved eller skader som følge av leveransen som medfører at det fremmes krav mot konsernet. Når det er overveiende sannsynlig at et ansvarskrav må dekkes, estimeres ansvarsbeløpet og det avsettes regnskapsmessig for forpliktelsen. Tidshorisont fra melding av en sak og til endelig oppgjør foretas kan strekke seg over flere år. Oppgjørets størrelse kan variere i betydelig grad. Avsetningen knyttet til en skadesak vurderes til antatt kostnad inkludert saksomkostninger, egenandeler, erstatningsbeløp og renter. Når det er overveiende sannsynlig at det kan fremmes regress, er slikt krav hensyntatt i estimatene. Det foretas en ny vurdering av ansvarssaker som strekker seg over et årsskifte. Det foretas ingen neddiskontering til nåverdi. 18 Multiconsult Årsrapport 2011

19 Note 16 Finansiell markedsrisiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, og selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til disse. Selskapet er eksponert for valutarisiko gjennom inntekter fra oppdrag i utlandet. Risikoen knytter seg til levering av ingeniørtjenester fra Norge til utlandet. Flere pågående utenlandsoppdrag har avtalte rater i annen valuta enn NOK, ofte USD. Endringer i valutakurser mellom norske kroner og utenlandsk valuta kan påvirke selskapets resultatregnskap og egenkapital. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har en sentral kredittpolicy, og det innhentes bl.a. eksterne kredittopplysninger på kunder av vesentlig størrelse som skal ha kreditt i selskapet. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Styring av likviditetsrisiko skjer ved at det utarbeides strategier for likviditetsstyring, som operasjonaliseres gjennom likviditetsbudsjetter og løpende oppfølging av disse. For å sikre seg tilstrekkelig likviditetsmessig handlefrihet og derigjennom dempe likviditetsrisikoen er det etablert en trekkfasilitet på tkr hos bankforbindelsen. Trekkfasiliteten er ikke anvendt ved årsskiftet. Note 17 Forskning og utvikling Selskapets virksomhet omfatter levering av rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester og utvikling av nye produkter i denne forbindelse. Utviklingskostnadene består primært av lønn og øvrige personalkostnader. Kostnadsførte beløp til forskning og utvikling totalt, inkl. faglig utvikling og konsernsatsninger, i 2011 utgjør tkr (tkr i 2010). I tillegg er det gitt tkr 400 (tkr 200 i 2010) i støtte til forskningsprosjekter som i samarbeid med andre har en total omsetning på tkr (tkr 355 i 2010). Stiftelsen Multiconsult har som en av de største aksjonærene bidratt med tkr 180 til det totale utviklingsarbeidet. Note 18 Garantier og andre sikkerhetsstillelser Avgitte garantier overfor kunder Garantier for andre forpliktelser Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser Note 19 Bundne midler Av konsernets likviditetsbeholdning utgjør tkr skattetrekksmidler og bundne midler i oppdrag, herav utgjør morselskapets bundne midler tkr (tkr i 2010). Note 20 Finansielle poster FINANSINNTEKTER Renteinntekter foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter Utbytte Finansinntekter FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader Andre finanskostnader Finanskostnader Sum finansielle poster Multiconsult Årsrapport

20 Kontantstrømoppstilling Tall i tusen kroner KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Pensjonskostnad uten kontanteffekt Endringer avsetninger for forpliktelser Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Inntekter fra investeringer i datterselskaper Tap/gevinst ved salg av aksjer Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Innbetaling på lånefordring konsern Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler Utbetalinger til investeringer i finansielle anleggsmidler & pensjoner Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Kontanteffekt fusjon Tilbakebetalt egenkapital Utbytte Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger av aksjonærbidrag Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr Multiconsult Årsrapport 2011

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.07.2010-31.12.2011 Finnbergåsen Eiendom AS Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 01.07.2010-31.12.2011 2009 Salgsinntekt 536 340 0 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer