Hovedtall Omsetning (Beløp i 1000 kr.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene vi har vært engasjert i, og kommet styrket ut av året. Selskapet var engasjert i overkant av 8000 prosjekter i løpet av året, fordelt på kontorer fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord i tillegg til en rekke internasjonale prosjekter. Gjennom våre seks forretningsområder - Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljø- og naturressurser - har selskapet blant annet levert prosjekter som kulturbyggene i Bjørvika, Kilden kulturbygg i Kristiansand, Campus Ås, DNBs nye bygg i Bjørvika, betongplattformer i Russland og Canada, veganlegg som Rv4 Gran Jaren og E6 Frya Vinstra, Bybanen i Bergen, Ski stasjon og vannkraftutbygging i Pakistan, Albania og Etiopia. Multiconsult har deltatt i Årets bygg Oseana kunst og kultursenter i Os og Årets anlegg Dobbeltsporet Lysaker Sandvika. Gjennom så vel organisk vekst som gjennom oppkjøp har Multiconsult målbevisst utvidet sitt produktspekter og sin kapasitet. Multiconsult overtok alle aksjene i Barlindhaug Consult AS våren Med sitt multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljø vil selskapet utfylle og komplettere Multiconsults tilstedeværelse i nord og tilføre Multiconsult spisskompetanse innen flere fagfelt. Det heleide datterselskapet Analyse & Strategi har gjennom året levert analyser og rådgivning innen samfunns- og næringsutvikling og bidratt til å bredde Multiconsults kompetanse og tilstedeværelse i en større del av verdikjeden. Multiconsult oppnådde en netto omsetning på mill. kr i 2011, en økning på 214 mill. kr fra året før. Med et driftsresultat på 103,7 mill. kr, en økning på 42 % fra forrige år, er det med tilfredshet at vi kan konstatere at Multiconsults inntjeningsevne og soliditet er god. Økonomisk handlefrihet er avgjørende for Stein Dale konstituert administrerende direktør å kunne utvikle selskapet videre i et marked som stadig er i bevegelse. Gode resultater skapes av dyktige og motiverte medarbeidere, og det rettes en stor takk til alle for den flotte innsatsen. Multiconsults kompetanse, markedsposisjon og ordrereserve skaper en meget god plattform for videre vekst i tiden fremover. Markedsutsiktene er positive innen en rekke av selskapets forretningsområder. Hovedtall (Beløp i 1000 kr.) Driftsresultat Omsetning (Beløp i 1000 kr.) (Beløp i mill. kr.) 2011 (*) 2010 (*) Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 39 % 40 % (*) Multiconsult konsern Eierforhold per Stiftelsen Multiconsult 22,1 % Medarbeidere 27,3 % WSP Europe AB 24,7 % Pensjonister m.m. 25,9 % Driftsresultatet er vist etter resultatdeling med medarbeiderne. Det er utbetalt til medarbeiderne kr 22 mill for 2007, kr 18,5 mill for 2008, kr 10,5 mill for 2009, kr 6,0 mill kr for 2010 og kr 4,4 mill for Innhold Styrets beretning 3 Miljørapportering 6 Resultatregnskap 7 Balanse pr 31. desember 8 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 20 Revisors beretning 21 Adresseliste 22 2 Multiconsult Årsrapport 2011

3 Styrets beretning Sammendrag Multiconsult er et komplett rådgivningsog prosjekteringsfirma som arbeider innen Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Energi, Samferdsel og infrastruktur samt Miljø og naturressurser. Selskapet har store, multifaglige enheter lokalisert i de største byene i Norge med totalt 1237 medarbeidere ved utgangen av Netto driftsinntekter økte i 2011 med 17 % og konsernet oppnådde en netto omsetning på mill kr. Driftsresultatet er på 104 mill kr, en økning på 42 % sammenlignet med året før. Den økte inntjeningen skyldes bedret kapasitetsutnyttelse og bedre priser. Internasjonale prosjekter utgjorde 9 % av omsetningen. Multiconsult har parallelt med oppdragsaktivitetene gjennomført flere interne utviklingsprosjekter. Dette inkluderer en gjennomføringsmodell for store samferdselsprosjekter, et konsept for byutvikling kalt PlussBy (et samarbeidsprosjekt med Analyse & Strategi og LINK arkitektur) samt flere prosjekter innen arktisk/kaldt klimateknologi og innen miljøteknologi. Norges Forskningsråd har bidratt med støtte til flere av prosjektene. Salget har vært tilfredsstillende i 2011, og oppdragsreserven tok seg betydelig opp i 2. halvår slik at selskapet går inn i 2012 med en oppdragsreserve som er 37 % høyere enn ved inngangen til Virksomheten Multiconsults forretningsidé er å levere flerfaglig rådgivning og prosjektering som skaper verdier for kundene, samfunnet, eierne, medarbeiderne og selskapet. I tillegg tilbyr Multiconsult grunnundersøkelser for kartlegging av grunnen og vurdering av tiltak i forbindelse med forurensing. Konsernets omsetning fra internasjonale prosjekter opereres i hovedsak gjennom Norplan som eies 50 % av Multiconsult og 50 % av Asplan Viak. Multiconsult har kontorer i 19 byer i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo. Gjennom eierskapet i Norplan har selskapet indirekte eierandeler i kontorer i Dar es Salaam (Tanzania) og Kampala (Uganda). Multiconsult eier 100 % av aksjene i Barlindhaug Consult og analyseselskapet Analyse & Strategi, samt 32 % i arkitektkontoret LINK Arkitektur. Analyse & Strategi utfører samfunnsutredninger, primært innen Bygg og eiendom og Samferdsel og infrastruktur. LINK Arkitektur har kontorer i Norge og Sverige og er blant de største arkitektkontorene i Norden. Helse, miljø og sikkerhet Alle kontorene arbeider målrettet med HMS. Arbeidsmiljøet anses å være godt og arbeidsforholdene gode. Dette støttes av en arbeidsmiljøundersøkelse som ble gjennomført i 2010 og av de årlige rapportene som utarbeides av bedriftshelsetjenesten. Selskapet har en egen AKAN gruppe (Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani). Det er arbeidsmiljøutvalg (AMU) ved alle regionskontorene i Multiconsult. Det totale sykefraværet holder seg på et tilfredsstillende nivå. I 2011 var sykefraværet på 4,0 % av den totale arbeidstiden. Det er registrert tre fraværsskader for personer knyttet til virksomheten. Fraværsskadene er nøye gjennomgått for å forebygge nye fraværsskader. Multiconsult fører miljøregnskap over de viktigste faktorene som kan påvirke det ytre miljøet i forbindelse med virksomheten. Miljøregnskapet vises i årsrapporten. I 2011 ble det gjennomført miljøtårnsertifisering av flere av regionskontorene i Multiconsult. Marked og eksterne relasjoner Markedet har i 2011 variert innen de forretningsområdene og regionene hvor Multiconsult har virksomhet. Markedet innen Samferdsel og infrastruktur, Bygg og eiendom, Energi og Miljø og naturressurser har vært godt og aktiviteten høy. Innen Olje og gass har markedet tatt seg kraftig opp. Industrimarkedet har delvis ligget nede og er avventende. Den positive utviklingen av markedet for Samferdsel og infrastruktur, Bygg og eiendom, Olje og gass, Energi og Miljø og naturressurser forventes å fortsette inn i Industrimarkedet er fremdeles avventende og forventes å holde seg på et relativt beskjedent nivå i Internasjonale prosjekter utgjorde ved inngangen til % av oppdragsreserven. Noen av de største oppdragene i 2011 har vært kulturbyggene i Bjørvika, Campus Ås, DNBs nye bygg i Bjørvika, flere mellomstore oppdrag på olje og gassanlegg, betongplattformer i Russland og Canada, skoler, flere store veganlegg i Norge inkl. Rv4 Gran Jaren og E6 Frya - Vinstra, bybanen i Bergen, Ski Stasjon, vannkraftutbygging i Pakistan, Albania og Etiopia og flere energianlegg i Norge. I en del av oppdragene samarbeider Multiconsult med WSP som er ett av de største rådgivende ingeniørselskap i Europa. WSP eier 25 % av aksjene i Multiconsult. Arbeidet med etikk og samfunnsansvar er et prioritert område. Multiconsult har de siste årene brukt betydelige ressurser på å utarbeide strenge retningslinjer for forretningsetikk. I 2011 er selskapets etiske retningslinjer og prosedyrer gjennomgått og oppgradert. Et opplæringsprogram er utarbeidet, og omfattende opplæring vil fortsette inn i Strategi Multiconsult har i henhold til selskapets strategi utviklet seg til et komplett multifaglig rådgivnings- og prosjekteringsfirma. Selskapet har store multifaglige enheter i de største byene i Norge. Selskapet gikk inn i 2011 med en oppdatert strategi Multiconsult mot Hovedpunktene i denne strategien er å konsolidere for å rasjonalisere og tilpasse virksomheten til den betydelige veksten Multiconsult har hatt de siste årene, videreutvikle den menneskelige og strukturelle kapital for å kunne møte framtidens utfordringer og å vokse for å kunne ta og opprettholde markedsandeler. Våren 2011 overtok Multiconsult det rådgivende ingeniørselskapet Barlindhaug Consult i Tromsø med 88 medarbeidere. Overtakelsen danner basis for videre oppbygging av kompetanse og kapasitet i Nordnorge. Som en del av Multiconsults strategi har selskapet de siste årene utviklet strategiske allianser med noen få utvalgte rådgivningsfirma. Disse alliansene bidrar til å styrke Multiconsults konkurransekraft og verdi - skapning. Organisasjon den strukturelle kapital Selskapet har i løpet av de siste årene innarbeidet et strukturert styringssystem. I 2011 fortsatte oppdateringen av systemet for å oppnå en enda bedre brukervennlighet for hele Multiconsults mangfoldige oppdragsportefølje. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av Multiconsult har nå moderne og effektive kontorer i hele Norge. Kontorkapasiteten utvides trinnvis for å absorbere den økte veksten. Multiconsult Årsrapport

4 Steinar Mejlænder-Larsen Styreleder Dan Evert Brekke varamedlem Kari Sveva Dowsett Hans Ole Haugen Medarbeidere Ved utgangen av 2011 hadde Multiconsult 1237 medarbeidere som representerer en økning på 64 medarbeidere, eller 5 %, i løpet av Multiconsult hadde i 2011 en beskjeden personellavgang. Selskapet er godt posisjonert for å rekruttere. I 2011 har Multiconsult fortsatt det nære samarbeidet som er etablert med de universiteter og høyskoler som det har vært naturlig å rekruttere fra. I den årlige undersøkelsen som foretas av Universum blant studentene ble Multiconsult rangert som nr 12 på listen over de mest attraktive arbeidsgivere blant teknologibedriftene i Norge. Multiconsult har i 2011 hatt fokus på kompetanseutvikling. Gjennom dette har selskapet arbeidet med å skape en enda større bevissthet på å utnytte de etablerte læringsarenaene som finnes i Multiconsult. Likestilling Selskapets styre har fire kvinnelige og fire mannlige styremedlemmer. Multiconsults ledelse består av en kvinnelig og ni mannlige ledere. Det er 29 % kvinner i de tekniske avdelingene og 42 % menn i administrative avdelingene. På mellomleder nivå er det 16 % kvinner. Totalt har Multiconsult en kvinneandel på 30 %. Det skilles ved lønnsfastsettelse ikke mellom kvinner og menn. Både styret og selskapets ledelse legger vekt på å rekruttere flere kvinner til selskapet og å øke andelen kvinner både hva gjelder medarbeidere og ledere. Selskapet har et aktivt forhold til ikke å diskriminere på grunn av nedsatt funksjonsevne eller på grunn av etnisitet, religion m.v. Styret og selskapets ledelse er bevisst dette ved rekruttering, ansettelse, lønn og tilrettelegging av arbeidsforhold samt gjennom holdningsskapende arbeid. Ledelse Sverre Quale var administrerende direktør i Multiconsult fra til Stein Dale ble konstituert som administrerende direktør fra og gikk samtidig ut av selskapets styre. Multiconsult har kontinuerlig behov for å styrke kompetansen og kapasiteten innen linjeledelse så vel som oppdragsledelse. Det legges derfor stor vekt på utvikling av ledere. I de siste årene har Multiconsult utviklet sitt eget lederutviklingsprogram for både linjeledere og oppdragsledere. Et stort antall personer har vært gjennom disse opplæringsprogrammene. Multiconsult vil fortsatt legge store ressurser i lederutvikling. Å skape økonomiske resultater Multiconsult har i de siste årene klart å skape gode resultater parallelt med en betydelig vekst. I 2011 fikk selskapet et driftsresultat på 104 mill kr. inklusive en resultatandel til medarbeiderne på 4,4 mill kr og betydelige investeringer i utviklingsprosjekter som skal sikre den framtidige utvikling av Multiconsult. Resultatmarginen for 2011 er noe bedre enn for 2010 og tilnærmet på det nivået selskapet har hatt i de siste årene. Likviditeten gjennom hele året har vært meget god. Enkelte fagområder og regioner har hatt et utfordrende marked. Dette har medført at selskapet i noen områder har hatt for lav kapasitetsutnyttelse. I tillegg har selskapet tatt enkelte betydelige nedskrivninger i oppdrag. Salget i 2011 har vært godt slik at selskapet går inn i 2012 med en oppdragsreserve som er 37 % høyere enn ved inngangen til Selv om selskapet registrerer en positiv utvikling i markedet, er selskapet oppmerksom på at det også er heftet usikkerheter ved det framtidige markedet. Redegjørelse for årsregnskapet Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetningen. Styret legger til grunn selskapets budsjetter og langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Konsernets samlede driftsinntekter i 2011 utgjorde brutto mill kr og netto mill kr, en økning i netto omsetning på 214 mill kr fra Driftsresultat ble 104 mill kr mot 73 mill kr i Netto finansposter ble 8,4 mill kr. Skattekostnader er på 33,7 mill kr. Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på 78,4 mill kr. Morselskapets samlede driftsinntekter i 2011 utgjorde brutto mill kr og netto mill kr, en økning i netto omsetning på 131 mill kr fra Driftsresultat ble 103,1 mill kr mot 78,0 mill kr i Netto finansposter ble 7,2 mill kr. Skattekostnader er på 32,4 mill kr. Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på 77,8 mill kr. Konsernet har ikke vesentlige mer- eller mindreverdier knyttet til verdipapirer eller andre balanseposter som ikke fremgår av årsregnskapet. Konsernet har en egenkapital på 350 mill kr, tilsvarende en egenkapitalandel på 38,7 %. Totalkapitalen består for øvrig av kortsiktig gjeld 52,3 % og avsetninger for forpliktelser 6,2 % og rentebærende gjeld 2,8 %. Konsernet har for tiden god likviditet og har ikke lånebehov utover nåværende finansiering. Finansielle investeringer er gjort med relativt lav risiko. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er positiv for morselskapet og konsernet. Selskapet har i perioden foretatt betydelige investeringer. Utover det som fremkommer av regnskapene kjenner ikke styret til at det har inntruffet forhold i løpet av 2011, eller etter regnskapsårets utgang, som er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet. Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over Multiconsult AS og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. 4 Multiconsult Årsrapport 2011

5 Espen Robertsen Siv Axelsson Birger Opgård varamedlem Tima Iyer Finansiell risiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, mens omløpsmidler i det vesentligste består av bankinnskudd. Selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til pensjonsmidlene. Selskapet er utsatt for valutarisiko gjennom løpende prosjekter i utlandet med avtalte honorarer i fremmed valuta. Valutarisikoen vurderes som moderat, men ikke som så stor at den vil kunne påvirke verdivurderingen av selskapet. Kundefordringer og oppdrag i arbeid utgjør ca 36 % av selskapets eiendeler. Selskapet har etablerte rutiner knyttet til vurderinger av kundens kredittverdighet, og til eventuelt behovet for bankgarantier eller andre risikoreduserende tiltak. Selskapet har hatt en positiv kontantstrøm fra driften. Selskapet er opptatt av at videre vekst skal kunne egenfinansieres. Pr har selskapet 25 mill. kr i langsiktig gjeld. Selskapets finansielle risiko vurderes som moderat. Fremtidig utvikling Markedet for 2012 viser tegn til bedring, men det er usikkerhet knyttet til internasjonal økonomisk utvikling. Selskapet har gjennom sin strategi bygget opp en diversifisert virksomhet som har vist seg å gi betydelig robusthet dersom markedet skulle utvikle seg negativt i enkelte områder. Multiconsult vil fortsette det målrettede arbeidet for å sikre en god lønnsomhet, men er også opptatt av å kombinere dette målet med den langsiktige utviklingen av selskapet. Styret mener selskapet er godt rustet for å møte de framtidige utfordringene som måtte møte selskapet. Resultatdisponering Styret foreslår følgende overføringer samt at årets overskudd i morselskapet på kr disponeres som følger: Overført til annen egenkapital kr Utbytte kr Selskapets frie egenkapital, det vil si den delen av egenkapitalen som lovlig kan utdeles som utbytte, er etter ovennevnte disposisjoner, 264 mill kr. Sluttbemerkninger Markedet for 2012 viser positive utviklingstrekk. Multiconsult framstår med betydelig konkurransekraft og er godt rustet for det markedet som selskapet står overfor. De ansatte i Multiconsult legger ned en stor innsats for at Multiconsult skal lykkes. Styret vil takke medarbeidere og ledelse for den innsatsen som legges ned for at Multiconsult skal nå de målene selskapet setter seg. Skøyen, den 27. mars 2012 Steinar Mejlænder Larsen Tima Iyer Siv Axelsson Espen Robertsen Styreleder Kari Sveva Dowsett Hans Ole Haugen Birger Opgård Dan Evert Brekke varamedlem varamedlem Stein Dale konstituert administrerende direktør Multiconsult Årsrapport

6 Miljørapportering Multiconsult har som mål å videreutvikle en kultur for miljøbevissthet blant alle medarbeidere, gjennom driften av selskapet og i gjennomføringen av oppdrag. For å bedre forstå utfordringene ved, og mulighetene for å redusere den belastning virksomheten har på ressurser, ytre miljø og klima, besluttet Multiconsult i 2007 å rapportere miljøregnskap. I 2011 ble Drammens- og Oslokontoret miljøfyrtårnsertifisert. Det arbeides med å få hele Multiconsult som virksomhet miljøfyrtårnsertifisert. Miljørapporteringen og kvaliteten på innsamlet data utvikler seg i tråd med selskapets økte forståelse. Siden 2007 har det vært en generell underrapportering av miljødata fra virksomheten. På grunn av upresist datagrunnlag og tilpasning av indikatorer har vi frem til nå ikke hatt anledning til å sette miljømål og vurdere vår oppnåelse av disse målene. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer i datagrunnlaget, og i forbindelse med miljøfyrtårnsertifiseringen planlegges og gjennomføres tiltak for å begrense miljøpåvirkningen fra virksomhet. Ved de miljøfyrtårnsertifiserte kontorene ble det i løpet av 2011 innført flere tiltak for å redusere miljøbelastningen fra selskapet. Blant tiltakene som er gjort er: større grad av behovsstyrt belysning, innføring av avfallsorteringssystem for flere fraksjoner, installering av systemer for telefon- og videokonferanser, samt etablering av Safecom på printere for å redusere papirforbruket. Tallene viser forbedrede indikatorer for 2011 i forhold til 2010, med unntak av indikatoren transport og CO2-utslipp. Disse indikatorene er beregnet høyere for 2011 som følge av økt forbruk av drivstoff til maskiner. Det økte forbruket skyldes en kombinasjon av forbedret datagrunnlag og innkjøp av fire store nye borerigger med tilhørende økt oppdragsaktivitet. Tallmaterialet tyder på en reduksjon i forbruket av energi til oppvarming, samt en reduksjon i papirforbruket. Følgende miljøaspekter er lagt til grunn for Multiconsults miljørapportering Energi Energiforbruk i bygg er basert på forbruk av elektrisitet og fjernvarme i selskapets kontorlokaler. Transport og maskiner Tjenestekjøring inkluderer bruk av privatbil i tjeneste, firmabil og leiebil. Flyreiser inkluderer antall tur/returreiser rapportert fra reisebyrå, og er basert på en gjennomsnittlig lengde for flyreiser i Norge, korte internasjonale flyreiser (Europa) og lange internasjonale flyreiser. Drivstofforbruk maskiner inkluderer drivstoff fra borerigg, lastebil og båt. Innkjøp og materialforbruk Papirforbruk er basert på forbruk av A3- og A4-ark, samt plottepapir. Avfall Totalt avfall er basert på kontoravfall og inkluderer sortert avfall til gjenvinning og usortert restavfall. Utslipp til luft CO 2 -utslipp er beregnet CO 2 -ekvivalenter fra energiforbruk i bygg (strøm og fjernvarme), CO 2 fra transport (tjenestekjøring og flyreiser) og drivstofforbruk til maskiner. Miljørapport 2011 Miljøindikator Enhet Energi 1 Arealeffektivitet m 2 /årsverk Energiforbruk i bygg kwh/årsverk Energiforbruk i bygg kwh/m Transport Tjenestekjøring bil km/årsverk Flyreiser innenlands antall/årsverk 2,8 3,0 3,0 Flyreiser utenlands antall/årsverk 0,5 0,5 0,5 Drivstofforbruk maskiner 2 liter/årsverk Innkjøp og materialforbruk Papirforbruk totalt kg/årsverk Avfall 3 Totalt avfall kg/årsverk Restavfall % Avfall til gjenvinning % Utslipp til luft CO 2 -utslipp tonn CO 2 /årsverk 1,50 1,66 1,73 1 En gjennomgang av oppvarmede arealer i 2010 har ført til et mer korrekt og større areal. Noe underrapportering av energiforbruk forekommer. 2 Preget av feilrapportering i alle år. Det arbeides med bedre metoder for å skille drivstoff til tjenestekjøring og til maskiner. 3 Noe underrapportering. I stor grad estimerte tall, da mange kontorer har avfallshåndteringen som en del av leieavtale med huseiere med flere leietakere. 6 Multiconsult Årsrapport 2011

7 Resultatregnskap Tall i tusen kroner Note Note DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER ,4 Ordinære driftsinntekter 3, Sum driftsinntekter ,13 Lønnskostnader 5, ,7 Avskrivninger og nedskrivninger 6, ,7,17 Andre driftskostnader 5,7, Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Resultat på investeringer i tilknyttet virksomhet og felles kontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat før skatt Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat OVERFØRINGER Overført til/fra annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer Multiconsult Årsrapport

8 Balanse pr 31. desember 2011 Tall i tusen kroner Note Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, anleggsmask. o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler ,8 Investeringer i datterselskap 2, Inv. i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Investeringer i aksjer og andeler ,13 Andre fordringer og pensjonsmidler 10, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer ,18 Kundefordringer 4, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Multiconsult Årsrapport 2011

9 Note Egenkapital og gjeld Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Skøyen, den 27. mars 2012 Steinar Mejlænder Larsen Tima Iyer Siv Axelsson Espen Robertsen Styreleder Kari Sveva Dowsett Hans Ole Haugen Stein Dale Birger Opgaard Dan Evert Brekke konstituert administrerende direktør varamedlem varamedlem Multiconsult Årsrapport

10 Noter Tall i tusen kroner (tkr) Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter Multiconsult AS og alle datter - selskapene hvor Multiconsult AS eier direkte eller indirekte mer enn 50 %. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværender mellom selskaper i konsernet er eliminert. Det er anvendt ensartede regnskapsprinsipper i konsernselskapets regnskaper. Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på kjøpstidspunktet, og eventuell merpris utover dette klassifiseres som goodwill og avskrives over økonomisk levetid. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper hvor konsernet har en eierandel på normalt mellom 20 % og 50 % og utøver betydelig innflytelse, er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Differansen mellom kostpris for aksjene og konsernets andel av egenkapitalen henføres i første rekke til de av selskapets materielle eiendeler og deretter som goodwill. Ordinære driftsinntekter Driftsinntekter presenteres netto etter fradrag for viderebelastet utlegg og honorarer til underkonsulenter med ubetydelig fortjenesteelement. Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra estimatene. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Effekten presenteres som finansposter. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjennvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Offentlige tilskudd Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere. Morselskapets aksjer i datterselskap Aksjer i datterselskap er i morselskapet balanseført til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte fra datterselskapene er inntektsført som finansinntekt. Utbytte fra datterselskap som overstiger tilbakeholdt resultat i eierperioden anses som tilbakebetaling av anskaffelseskost, og er ført som reduksjon av balanseført kostpris på aksjene. Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap Investeringer i felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i morselskapets regnskap. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må ansees nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte inntektsføres som annen finansinntekt. Markedsbaserte finansielle instrumenter og andre verdipapirer Finansielle instrumenter som inngår i handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre verdipapirer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Verdiregulering vises under finansinntekter- og kostnader. 10 Multiconsult Årsrapport 2011

11 Fastpriskontrakter Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Kontrakter som honoreres etter påløpte timer og som er uten resultatansvar for selskapet, inntektsføres i perioden arbeidet blir utført. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Bankinnskudd, kontanter o.l. Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse. Garantier, servicearbeid og reklamasjoner Påløpte forpliktelser for avsluttede prosjekter vurderes til antatt kostnad for slikt arbeid, eller nettokostnad dersom selskapet er dekket mot tap gjennom forsikringsselskap. Estimatet beregnes med utgangspunkt i de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak. Forpliktelsene balanseføres som andre forpliktelser og kostnadsføres når det er sannsynlig at tap vil oppstå. Pensjoner Pensjonsforpliktelser (fondsbaserte ytelser) er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Netto pensjonsforpliktelser (pensjonsforpliktelser fratrukket pensjonsmidler) balanseføres som langsiktig gjeld. Netto verdi av overfinansierte ordninger balanseføres som langsiktig fordring. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidler) inngår i lønnskostnader. Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens opptjening og rentekostnad av pensjonsforpliktelser. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metode. Likvider omfatter kontanter, postgiro og bankinnskudd. Note 2 Konsernetablering Med virkning fra 1. april 2011 kjøpte Multiconsult AS samtlige utestående aksjer i Barlindhaug Consult AS. Med virkning fra ble det heleide datterselskapet Industriplan AS innfusjonert i Multiconsult AS. Selskapet er innfusjonert ved bruk av konsernkontinuitet. I juni 2010 ble resterende 50 % av aksjer i Analyse & Strategi AS kjøpt opp fra WSP, og Analyse & Strategi AS er med virkning fra samme tidspunkt et heleid datterselskap. I løpet av 2009 ble det heleide datterselskapet Multiconsult RUS LLC etablert med forretningskontor i St. Petersburg. Virksomheten og den finansielle posisjon i Multiconsult RUS LLC er ubetydelig og konsolideres ikke. Note 3 Ordinære driftsinntekter Virksomhetsområde: Rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester Leieinntekter og andre inntekter Sum netto driftsinntekter Pr geografisk marked: Norge Utland Sum netto driftsinntekter Brutto driftsinntekter Brutto driftsinntekter er inkl. innleide underkonsulenter m.v. Multiconsult Årsrapport

12 Note 4 Fastpriskontrakter Inntektsført på igangværende fastpriskontrakter Kostnader knyttet til opptjent inntekt Netto resultatført på igangværende fastpriskontrakter Opptjent ikke fakturert produksjon og utlegg inkl. i kundefordringer Forskuddsfakturert produksjon inkl. i annen kortsiktig gjeld Note 5 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Lønnskostnad Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader (se note 13) Andre ytelser Sum Antall sysselsatte årsverk Adm. Ytelser til ledende personer direktør Styret Lønn administrerende direktør perioden Etterlønn og sluttoppgjør administrerende direktør Pensjonskostnader 130 Annen godtgjørelse 148 Lønn konstituert administrerende direktør perioden Pensjonskostnader 13 Annen godtgjørelse - Adm. direktør deltar på lik linje med alle øvrige ansatte i selskapets resultatdelingsordning. Årets pensjonsopptjening for konstituert adm. direktør Stein Dale, som tiltrådte , er beregnet til kr Det er ikke utstedt tegningsrettigheter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Lån og sikkerhetsstillelse til ansatte og aksjeeiere Lån Sikkerhets- Lån Sikkerhets- Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: stillelse stillelse Ansatte, aksjeeiere og medlemmer av styret Konstituert administrerende direktør Revisor Godtgjørelse til Deloitte AS og samarbeidende selskaper utgjør: Deloitte Andre Deloitte Andre Lovpålagt revisjon Skatterådgiving Andre attestasjonstjenester Annen rådgivning Tallene ovenfor er eksklusive merverdiavgift. 12 Multiconsult Årsrapport 2011

13 Note 6 Immaterielle eiendeler Programvare Goodwill Programvare Goodwill Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akkumulerte nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 5 år 3 år 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Goodwill fordelt på virksomhetskjøp: Oppkjøpsår Oppkjøpsår Spets Cons. Group AS 2007 VVS Plan Sør AS 2007 Kompas AS 2009 Industriplan AS 2010 Stensrud AS 2010 Hydpro AS 2011 Barlindhaug Consult AS 2011 Note 7 Varige driftsmidler Bygn. og annen Maskiner, Bygn. og annen Maskiner, fast eiendom anlegg, inventar fast eiendom anlegg, inventar og driftsløsøre og driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Netto akk./rev. nedskrivninger Akkumulert av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid år 3-8 år år 3-8 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Beskrivelse Sted Leieavtalen Årlig Leieavtalen Årlig opphører leiekostnad opphører leiekostnad Kontorlokaler Hovedkontor, Oslo Kontorlokaler Regioner Leie av andre driftsmidler Sum årlig leie av lokaler og andre driftsmidler: Multiconsult Årsrapport

14 Note 8 Datterselskaper Forretnings- Stemme- og kontor eierandel Resultat 2011 EK Barlindhaug Consult AS Tromsø, Norge 100 % Analyse & Strategi AS Oslo, Norge 100 % Note 9 Felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper Klassifi- Anskaffelses - Forretnings- Selskap sering tidspunkt kontor Stemmeandel Eierandel LINK arkitektur AS Tilknyttet selskap Oslo 33,4 % 32,0 % Norplan AS Felles kontrollert virksomhet Oslo 50,0 % 50,0 % Selskapsverdier Egenkapital Årsresultat LINK arkitektur AS Norplan AS Andeler innarbeidet Norplan AS LINK Signatur AS Sum etter egenkapitalmetoden Inngående balanse Investeringer i året - herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Årets goodwillavskrivning Sum resultat på investering Utgående balanse Kundefordringer Andre fordringer Mellomværende Norplan Analyse & Strategi LINK arkitektur Barlindhaug Consult Industriplan SUM Leverandørgjeld Annen langsiktig gjeld Mellomværende Norplan Analyse & Strategi LINK arkitektur Barlindhaug Consult SUM Alle transaksjoner med nærstående parter gjøres til vanlige forretningsmessige vilkår. I regnskapsåret 2011 har Multiconsult kjøpt arkitekttjenester fra LINK arkitektur for ca. tkr , for øvrig har det ikke vært vesentlige transaksjoner med nærstående parter. 14 Multiconsult Årsrapport 2011

15 Note 10 Fordringer med forfall senere enn ett år Pensjonsmidler Andre fordringer SUM Note 11 Aksjekapital og aksjeeierinformasjon Aksjekapitalen i morselskapet pr : Antall Pålydende Bokført Aksjer Samtlige aksjer som inngår i morselskapets aksjekapital tilhører samme aksjeklasse. Aksjenes omsettelighet er begrenset, i det salg eller overdragelse kun kan skje til ansatte medarbeidere i Multiconsult-selskapene og Stiftelsen Multiconsult. Ved overdragelse av aksjer har Stiftelsen Multiconsult forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpetilbud til. Eierstruktur De største aksjeeierne i selskapet pr var: Eier- Stemme- Antall aksjer andel andel WSP Europe AB ,7 % 24,7 % Stiftelsen Multiconsult ,1 % 22,1 % Brian Glover ,0 % 2,0 % Jan Reidar H. Lindemark ,0 % 2,0 % Ivar Eng ,3 % 1,3 % Harald Strand ,2 % 1,2 % Kjell E. Larsen ,2 % 1,2 % Johan H. Bertnes ,1 % 1,1 % Trond Dahle ,1 % 1,1 % Finn Rasmussen ,0 % 1,0 % Sum > 1% eierandel ,6 % 57,6 % Sum øvrige ,4 % 42,4 % Totalt antall aksjer ,0 % 100,0 % Antall egne aksjer ved utgangen av 2011 er Kostprisen pr. aksje er kr. 70. Aksjer eiet av medlemmer i styret og konstituert adm.direktør: Navn Verv Antall aksjer Hans Ole Haugen styremedlem Dan Evert Brekke varamedlem Kjetil Moen varamedlem Stein Dale konstituert adm.direktør - Multiconsult Årsrapport

16 Note 12 Egenkapital Aksje- Egne Over- Annen Aksje- Egne Over- Annen kapital aksjer kurs egenkapital kapital aksjer kurs egenkapital Egenkapital 1. januar Årets endring i egenkapital: Avsatt utbytte Fusjonsdifferanse Årets resultat Egenkapital 31. desember Note 13 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene etter lov. Multiconsult AS har to tjenestepensjonsordninger, en innskuddsbasert og en ytelsesbasert. Ytelsene i risikodekningene i de 2 ordningene er like. Det ble i 2006 innført innskuddsordning for alle nyansatte, tilsatt fom Det var 832 aktive medlemmer og 10 pensjonister i innskuddsordningen ved utgangen av året. Premiekostnaden til alderspensjonen i innskuddsordningen ble for 2011 på tkr inkl. arbeidsgiveravgift. Kostnadene for risikodekningene tilknyttet innskuddsordningen er inkludert i spesifikasjonene nedenfor. Ytelsesordningen hadde pr aktive medlemmer og 148 pensjonister. Ytelsesordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet betaler i tillegg pensjon til 1 pensjonist som finansieres over selskapets drift. Dessuten har selskapet inngått avtale med 2 per idag aktive medarbeidere om pensjon frem til 67 år dersom de skulle velge hel eller delvis pensjonering før fylte 67 år. Pensjonstilsagnet og de foran nevnte driftspensjoner er usikret, men kostnad og forpliktelse er medtatt i den følgende oppstilling Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Amortisering av forpliktelse ved planendring Amortisering av estimeringstap Netto pensjonskostnad før arbeidsgiveravgift Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Ytelses- Innskuddsordn./ Ytelses- Innskuddsordn./ ordningen driftspensjoner ordningen driftspensjoner Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) (*) Ikke resultatført virkning av estimatavvik (*) Ikke resultatført virkning av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsfordring etter arbeidsgiveravgift Herav udekkete pensjonsforpliktelser (*) Sammenlignende tall for 2010 er korrigert i forhold til noteopplysningene gitt i årsregnskapet for Årsaken skyldes feilestimering av pensjonsmidler i den opprinnelige aktuarberegningen for 2010 og som førte til et for høyt, ikke resultatført estimatavvik. Korreksjonen har ingen kostnadsmessig effekt. 16 Multiconsult Årsrapport 2011

17 Ytelses- Innskuddsordn./ Ytelses- Innskuddsordn./ ordningen driftspensjoner ordningen driftspensjoner Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført virkning av planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonsfordring etter arbeidsgiveravgift Herav udekkete pensjonsforpliktelser Økonomiske forutsetninger benyttet i ovennevnte beregning: Forventet avkastning på fondsmidler 4,80 % 4,60 % Diskonteringsrente 3,90 % 3,80 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,00 % Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 % Forventet pensjonsregulering 0,70 % 0,50 % Som demografiske forutsettinger er benyttet uføretariff KU og dødelighetstabell K2005. Note 14 Skattekostnad Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Skatteffekt av konsernbidrag Regulering av tidligere års skatter Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Ordinært resultat før skatt Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Resultatandel tilknyttede selskaper Gevinst aksjesalg Verdiendring på aksjer Utbytte Effekt av nedvurdert utsatt skatt/skattefordel Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 29,5 % 34,6 % 30,0 % 37,5 % Multiconsult Årsrapport

18 Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld og forpliktelser Underskudd til fremføring Utsatt skattefordel/forpliktelse i balansen Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Avstemming av utsatt skatt i balansen Utsatt skatt Endring utsatt skatt Utsatt skatt fusjon og oppkjøp Utsatt skatt i balansen (netto) pr Avstemming av betalbar skatt i balansen Kostnadsført betalbar skatt Skatt avgitt konsernbidrag Regulering av tidligere års skatter Balanseført betalbar skatt Note 15 Andre avsetninger for forpliktelser OG Avsetning for prosjektansvar pr Prosjekt tilbakeført avsetning fra 2010, saker avklart Prosjekt oppgjort i Nye prosjektavsetninger i Avsetning for prosjektansvar pr Konsernet Multiconsult har et betydelig omfang av oppdrag som fullføres i løpet av et år. Normalt har selskapet inngått avtale om ansvarsbegrensning med oppdragsgiver. Ved utføring av et oppdrag kan det bli avdekket mangler ved eller skader som følge av leveransen som medfører at det fremmes krav mot konsernet. Når det er overveiende sannsynlig at et ansvarskrav må dekkes, estimeres ansvarsbeløpet og det avsettes regnskapsmessig for forpliktelsen. Tidshorisont fra melding av en sak og til endelig oppgjør foretas kan strekke seg over flere år. Oppgjørets størrelse kan variere i betydelig grad. Avsetningen knyttet til en skadesak vurderes til antatt kostnad inkludert saksomkostninger, egenandeler, erstatningsbeløp og renter. Når det er overveiende sannsynlig at det kan fremmes regress, er slikt krav hensyntatt i estimatene. Det foretas en ny vurdering av ansvarssaker som strekker seg over et årsskifte. Det foretas ingen neddiskontering til nåverdi. 18 Multiconsult Årsrapport 2011

19 Note 16 Finansiell markedsrisiko Finansielle anleggsmidler er i det vesentligste knyttet opp mot pensjonsmidler, og selskapets renterisiko knytter seg i det vesentligste til disse. Selskapet er eksponert for valutarisiko gjennom inntekter fra oppdrag i utlandet. Risikoen knytter seg til levering av ingeniørtjenester fra Norge til utlandet. Flere pågående utenlandsoppdrag har avtalte rater i annen valuta enn NOK, ofte USD. Endringer i valutakurser mellom norske kroner og utenlandsk valuta kan påvirke selskapets resultatregnskap og egenkapital. Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Selskapet har en sentral kredittpolicy, og det innhentes bl.a. eksterne kredittopplysninger på kunder av vesentlig størrelse som skal ha kreditt i selskapet. Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall. Styring av likviditetsrisiko skjer ved at det utarbeides strategier for likviditetsstyring, som operasjonaliseres gjennom likviditetsbudsjetter og løpende oppfølging av disse. For å sikre seg tilstrekkelig likviditetsmessig handlefrihet og derigjennom dempe likviditetsrisikoen er det etablert en trekkfasilitet på tkr hos bankforbindelsen. Trekkfasiliteten er ikke anvendt ved årsskiftet. Note 17 Forskning og utvikling Selskapets virksomhet omfatter levering av rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester og utvikling av nye produkter i denne forbindelse. Utviklingskostnadene består primært av lønn og øvrige personalkostnader. Kostnadsførte beløp til forskning og utvikling totalt, inkl. faglig utvikling og konsernsatsninger, i 2011 utgjør tkr (tkr i 2010). I tillegg er det gitt tkr 400 (tkr 200 i 2010) i støtte til forskningsprosjekter som i samarbeid med andre har en total omsetning på tkr (tkr 355 i 2010). Stiftelsen Multiconsult har som en av de største aksjonærene bidratt med tkr 180 til det totale utviklingsarbeidet. Note 18 Garantier og andre sikkerhetsstillelser Avgitte garantier overfor kunder Garantier for andre forpliktelser Sum garantier og andre sikkerhetsstillelser Note 19 Bundne midler Av konsernets likviditetsbeholdning utgjør tkr skattetrekksmidler og bundne midler i oppdrag, herav utgjør morselskapets bundne midler tkr (tkr i 2010). Note 20 Finansielle poster FINANSINNTEKTER Renteinntekter foretak i samme konsern Andre renteinntekter Andre finansinntekter Utbytte Finansinntekter FINANSKOSTNADER Andre rentekostnader Andre finanskostnader Finanskostnader Sum finansielle poster Multiconsult Årsrapport

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene.

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene. ÅRSRAPPORT 2014 Nøkkeltall Adm. dir Årsberetning Regnskap konsern Noter konsern Regnskap morselskap Noter morselskap Styre og ledelse Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 2011 ÅRSRAPPORT 1 2011 - KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012

NOFIMA AS ÅRSMELDING 2012 NOFIMA AS ÅRSMELDING 212 NOFIMA Nofima ÅRSBERETNING FOR 212 Nofima ble etablert 1. juni 27 som et resultat av en sammenslåing av fire norske næringsrettede forskningsinstitutt innen marin- og landbasert

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer