Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798"

Transkript

1 Årsregnskap 2012 Org.nr:

2 , org nr: Årsberetning for regnskapsåret Styrelse och daglige leder för avgir herved følgende arsberetning. Innhold Sidan Årsberetning 2 Finansiell rapporter Resultatregnskap 5 Balanse pr. 31 desember 6 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet for Alle beløp er oppgitt i tusen kroner (). Alle tall oppgitt i parantes er fjorårets tall. Bekreftelse: Undertegnede daglig leder for bekrefter, at denne kopien av årsregnskapet overensstemmer med orginalen, og at resultregnskapet og balansen fastsettes på generalforsamlingen den 9 april Selskapets overskudd ble disponert i henhold til styrets forslag. Oppegård den 9 april 2013 Ingebjørg Brown Sida 1 av 23

3 Årsberetning Selskapsforhold er et heleiet datterselskap av Finaref AB, som igjen er en del av Credit Agricole gruppen. Selskapet ble stiftet 17.juni Selskapet er lokalisert på Kolbotn. Selskapet driver sin virksomhet i tråd med Finanstilsynets regler. Det norske finanskonsernet består av Viab Inkasso AS og. Viab Inkasso AS er heleiet av, og har som formål å drive inkasso. Viab Inkasso AS vil i de påfølgende år være et hvilende selskap, uten aktivitet. Virksomheten hovedprodukt er å tilby forbrukslån til norske husstander. I 2012 har selskapet en på økning på 13 % i nye kreditter. Selskapets vekst er både knyttet til selskapets nye låneprodukt som har vist seg å være attraktivt på markedet, samt etablerte produkter med partnere som fungerer svært bra. Totale kundefordringer har i perioden økt med 9,1 %. Finaref har, i inneværende år, redusert sin inkassoportefølje vesentlig, både som et ledd i en mer restriktiv kredittpolicy og forbedrede prosesser. Markedsforhold Markedet i 2012 har vist en positiv utvikling. Markedet for forbrukskreditter har i 2012 hatt en økning på nye forbrukslån på 7,5 %. Ved inngangen til 2013 ser vi fortsatt en forsiktig, positiv utvikling i kunders etterspørsel av forbrukskreditter. Finaref viderefører en balansert, men restriktiv holdning til kredittinnvilgelse. Risikostyring Kundetapene er redusert i 2012 og kredittvurderingen er fortsatt streng, og selskapet må avslå en høy andel ukjente kunder. Vi ser at nye kunder i porteføljen har lavere risiko en tidligere regnskapsår. Den integrerte og automatiserte scoringsprosessen er under konstant overvåkning og flere kunder blir vurdert manuelt, med flere kontrollpunkter. For å redusere antall kunder til inkasso, er det også stort fokus på førinkassoprosessen. Det faktiske kundetap i regnskapsåret er kroner , det representerer 5,3 % av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 6 % i Selskapet har også for 2012 valgt å realisere mer kundetap tidligere i prosessen, og porteføljen i 2012 er vesentlig sunnere enn i Styret vurderer risikosituasjonen og de foretatte avsetninger som tilfredsstillende. Finarefs innlån er i norske kroner, alle utlån er i norske kroner. Renterisikoen blir løpende vurdert og styret får kvartalsvis informasjon om status. Selskapets lånepolicy krever at innlåningen følger samme løpetid som utlånsporteføljen og derav blir renterisikoen mer forutsigbar. Internkontrollen vurderes som tilfredsstillende. Finansiering Selskapets finansiering er til enhver tid sikret gjennom en langsiktig kredittfasilitet knyttet opp mot Credit Agricole gruppen. Lånene er markedspriset. Uroen i finansmarkedet i fjor har ingen vesentlig påvirkning på våre finanskostnader. Gjennomsnittlig innlånsrente er lavere målt opp mot 2011, Årsaken er noe redusert lån med lang løpetid. Tilgang til likvider er uforandret mot Selskapet har for 2012 en langsiktig finansiering fra to år og oppover på 41% mot 54% i Styret mener at likviditets- og finansieringsbehovet har vært tilfredstillende håndtert gjennom året. Gjennomsnittlig lånerente er 4,1 % i 2012 mot 4,7 % i 2011 og lånene løper i takt med gjennomsnittlig nedbetaling på kundeporteføljen. Soliditet Finarefs kjernekapital pr er kroner som gir en kapitaldekning på 18,88 % mot 19,53 % i Selskapets frie egenkapital etter aksjeloven 8-1 er på 58,6 mill kroner, hensyntatt foreslått utbytte for Sida 2 av 23

4 Organisasjon og miljø Selskapet har hatt 13,3 årsverk og 14 ansatte i 2012, i tillegg kjøpes det spisskompetanse. Andelen menn i selskapet er økt til 14 %, og selskapet søker å oppnå full likestilling mellom kjønnene. har i dag 25 % kvinneandel i styret. Arbeidsmiljøet i oppfattes som godt. Sykefraværet i selskapet var 3,3 % for år 2012, hvorav korttidsfraværet var 2,7 %. Det har ikke inntruffet noen ulykker i selskapet og selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Årsregnskapet Selskapets årsresultat i 2012 er mot i Endringen i selskapets resultat er i det vesentlige påvirket av større utlånings volym, god kostnadskontroll samt lavere kundetap. Styret forventer seg en forsiktig økning i selskapets inntekter den nærmeste periode som et resultat av flere produkter og forbedret kontroll av kundetap.selskapets kundeportefølje viser en økning på 9,1 % sammenlignet med Langsiktig gjeld mot konsernselskap er stabil og egenkapitalandelen er 21,3 %. Selskapets viser en økning i rentebærende kundeportefølje i 2012 på 5,8 % mot Økte netto renteinntekter med tilhørende god kostnadskontroll har opprettholdt en solid kontantstrøm. Avsetnings- og prisforhold vedrørende selskapets produkter er vurdert, og styret kjenner ikke til noe som har betydning utover det som fremkommer i regnskapene. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og styret bekrefter således at fortsatt drift er tilstede. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, rettvisende informasjon om driften og den økonomiske stillingen for selskapet ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår at selskapets overskudd på disponeres slik: Overføringer: Dividende Overført til annen egenkapital Oppegård, den. 9 april 2013 I styret for Søren Kargaard Madsen styreformann Eddy Hansen styremedlem Fredrik Ridaeus styremedlem Ingebjørg Brown styremedlem/daglig leder Sida 3 av 23

5 Resultatregnskap og balanse for perioden 1/1-31/ Resultatregnskap for perioden 1/1-31/12 Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner Rentekostnader Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Netto renteinntekter Tap på utlån Andre driftskostnader Resultat før skatt Balanse Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Eierinteresser i andre konsernselskap Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall % Soliditet 26,0% 26,3% I henhold til Basel II Risikoveide eiendeler i henhold til Basel II Kapitalkrav i henhold til Pilar 1, Basel II etter forslått utbytte: Kapitalunderlag i henhold til Pilar 1, Basel II, Överskudd av kapital, i henhold til Basel II Gjennomsnittlig antall ansatte Nyutlåning i perioden, MNOK ,5 224,6 Sida 4 av 23

6 Resultatregnskap Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Nettoresultat av finansielle transaksjoner Sum driftsrelaterte inntekter Utbytte og andre inntekter Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger av materielle anleggningstillganger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader før kundetap Driftsresultat før kundetap Kundetap, netto Diftsresultat før disponering Driftsresultat før skatt Skatt Resultat for perioden Note , Oppstilling over totalresultat Periodens resultat Andre inntekter og kostnader som ikke resirkuleres Estimatavvik pensjoner, netto etter skatt Periodens totalresultat Sida 5 av 23

7 Balanse Note Eiendeler Utlåning till kredittinstitusjoner Utlån til kunder Maskiner og inventar Øvrige eiendeler Eiendeler i andre konsernselskaper Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til konsernselskaper Øvrig gjeld *) Påløpne kostnader og andre forpliktelser Sum gjeld Aksjekapital ( aksjer) Sum bundet egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital *) For skyldig skatt se note 9 Sida 6 av 23

8 Egenkapital Aksje- kapital Annen egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Overgang til IFRS Per basert på NGAAP IFRS justering, avsatt utbytte Implementering IAS 19R Per etter IFRS Totalt 2011 Ved årets start Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Utbytte Ved periodens slutt Aksje- kapital Annen egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Totalt Ved årets start Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Utbytte Ved periodens slutt Aksje- kapital Annen egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Totalt Aksjekapitalen består av aksjer a kr 100,- til sammen kr , eiet av Finaref AB. Sida 7 av 23

9 Kontanstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder 0-98 utbetalinger av renter på andre lån utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Periodens betalte skatt Utbetalning knyttet till administrationskostnader Avskrivningar Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger til kunder innbetalinger fra kunder Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring kortsiktig lån fra søsterselskap Endring av långsiktig konserngeld utbetalinger av utbytte Førändringar tillgångar och skulder innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse [*] Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt [*] *) Kontanter og bank inkluderer skattetrekksmidler på egen konto med kr Sida 8 av 23

10 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapet rapporterter i lokal valuta, det vil si at regnskapet presenteres i NOK, som er selskapets funksjonelle valuta. Alle beløp er i tusen () med mindre annet er spesifisert. Generelle regnskapsrinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som er utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og fastsatt av EU. Regnskapsloven og årsregnskapsforskriften for banker, finansierings-foretak og morselskap for slike, stiller enkelte tilleggskrav til noteopplysinger som også er inkludert. Presenterte regnskapsprinsipper har, med unntak av om annet er beskrevet, blitt anvendt konsistent for hele den regnskapsmessige perioden. Vurderingsgrunnlag Eiendeler og gjeld er regnskapsført til historisk kost i årsregnskapet. Finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost, med unntak av finansielle derivater som måles til virkelig verdi. Forutsetninger og estimater Utarbeidelse av årsregnskap i samsvar med IFRS krever at selskapets ledelse gjør de nødvendige vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper for eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Estimater og forutsetninger er basert på erfaring og andre faktorer som anses som rimelige. Utførte vurderinger, estimater og forutsetninger benyttes til å bestemme den balanseførte verdien av eiendeler og gjeld dersom dette ikke fremgår klart av andre kilder. Estimater og forutsetninger blir gjennomgått regelmessig og eventuelle endringer innregnes i den perioden endringene er utført. Faktisk resultat kan avvike fra utførte vurderinger og estimat. Det er ikke blitt identifisert noen kritiske vurderinger. De viktigste kildene til usikkerhet i estimatene som er identifisert er knyttet til lån og pensjoner. For mer informasjon, se regnskapsprinsipper under og tilhørende noter. Endringer i regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2012 er selskapets første årsregnskap avlagt etter IFRS. Selskapet er ikke pålagt å benytte IFRS, men avlegger dette på frivillig basis. I tråd med IFRS 1 inkluderer balansen også tall per Overgangen til IFRS har medført endret prinsipp for presentasjon av ikke vedtatt utbytte. Slikt utbytte regnskapsføres nå som gjeld når det er vedtatt av generalforsamlingen, mens det under NGAAP ble regnskapsført som gjeld i samme år. Utover dette har ikke overgangen til IFRS medført vesentlige endringer. I tillegg har selskapet tidligimplementert IAS 19R Ytelser til ansatte, jfr nedenfor. Dette har medført endringer i balanseført pensjonsforpliktelse samt hva som inngår som andre inntekter og kostnader i totalresultat. Note 17 viser detaljer knyttet til implementering av IFRS samt tidliganvendelse av IAS 19R. Endringer i IFRS tredt i kraft fra og med 1. januar 2012 har ikke hatt noen innvirkning på selskapet. Selskapet har valgt å ta i bruk endringene i IAS 19 og IAS 1 på et tidligere tidspunkt enn påkrevd. Disse endringene er beskrevet nedenfor. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap - Endring Endringen innebærer at gruppering av transaksjoner som innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) endres. Poster som senere skal reklassifiseres til resultatet rapporteres separat fra de postene som ikke skal reklassifiseres til resultatet. Ingen endringer forekommer i totalresultatet, det er kun oppstillingsplanen som påvirkes av endringen. Dette betyr at endringen ikke har noen beløpsmessige konsekvenser for selskapet. IAS 19 Ytelser til ansatte - Endring Endringen i IAS 19 medfører vesentlige endringer i regnskapsføringen av ytelsesbaserte pensjonsordninger. Blant annet forsvinner muligheten til å periodisere aktuarielle gevinster og tap som en del av "korridoren", noe selskapet tidligere har benyttet seg av. Aktuarielle gevinster og tap skal istedetfor innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI). For beløpsmessige effekter henvises det til oppstilling av endringer i egenkapital, samt note 17. Det skal utarbeides sensitivitetsanalyser som viser hvordan en rimelig endring for hver vesentlige forutsetninger påvirker pensjonsforpliktelsen. For ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper se detaljer nedenfor under "Ytelser til ansatte". Nye IFRS standarder som ikke er trådt i kraft En rekke nye eller endrede standarder trer i kraft i løpet av neste regnskapsår og har ikke blitt benyttet ved avleggelse av regnskapet. Det planlegges ikke tidliganvendelse av nyheter eller endringer med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt. Under beskrives de IFRS standarder som forventes å ha en innvirkning på selskapets regnskaper. Utover de endringer i IFRS standardene som beskrives under, forventes det ikke at andre endringer som er vedtatt av IASB per 31. desember 2012 vil ha noen innvirkning på selskapets årsregnskap. Sida 9 av 23

11 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Opplysninger - Endring Endringen innebærer nye opplysningskrav for motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. De nye opplysningskravene innebærer at det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og gjeld som er motregnet i balansen. Informasjon skal også gis for finansielle eiendeler og forpliktelser som omfattes av ulike typer avtaler som muliggjør motregning, for eksempel "master netting agreements", uavhengig av om motregning er foretatt eller ikke. Endringene trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder også delårsrapporter i Selskapet har per i dag ingen finansielle instrumenter som omfattes av opplysningskravet, men kan få det i fremtiden. IFRS 9 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling Denne standarden er en del av en fullstendig omarbeiding av eksisterende standard IAS 39. Standarden innebærer en reduksjon av antall kategorier for finansielle eiendeler, og hovedkategoriene vil være amortisert kost og virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Klassifisering bestemmes ved anskaffelse basert på selskapets forretningsmodell og egenskapene til de kontraktsmessige kontantstrømmer. For enkelte investeringer i egenkapitalinstrumenter, foreligger muligheten for måling til virkelige verdi med verdiendringer direkte mot andre inntekter og kostnader (OCI), uten senere reklassifisering til resultat. For finansielle forpliktelser foreligger det ingen store endringer i forhold til IAS 39. Den største endringen gjelder gjeld som måles til virkelig verdi. Den delen av virkelig verdiendring som skyldes egen kredittrisiko innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) istedet for resultatet så sant dette ikke medfører et regnskapsmessig misforhold i regnskapet. Standarden vil bli supplert med nye regler om nedskrivning og sikringsbokføring. Per idag forventes det ikke at standarden trer i kraft tidligere enn 1. januar EU har ennå ikke godkjent standarden. Selskapet vil avvente å vurdere effektene av den nye standarden til alle deler av standarden blir ferdigstilt. IFRS 13 Virkelig verdi måling IFRS 13 beskriver hvordan virkelig verdi skal beregnes når andre IFRS standarder krever eller tillater bruk av virkelig verdi. Den nye standarden klargjør definisjonen av virkelig verdi. Det skal gis opplysninger om virkelig verdi, verdsettelsesmetoder som brukes og om forutsetninger som brukes i modellene. Videre skal det opplyses om hvilke resultateffekter virkelig verdi vurderingen har medført. Standarden trer i kraft 1. januar IFRS 13 forventes ikke å ha noen effekt på hvordan konsernet beregner virkelig verdi, men det vil kreves ytterligere noteinformasjon om virkelig verdi av finansielle instrumenter. Valutaomregningsdifferanser Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved kursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved kursen på balansedagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved omregningen, innregnes i resultatregnskapet. Renteinntekter og kostnader Renteinntekter på fordringer og rentekostnader på gjeld innregnes ved bruk av effektiv rente metode. Den effektive renten er den renten som medfører at nåverdien av alle fremtidige utbetalinger og innbetalinger blir lik balanseført verdi av eiendelen eller gjelden. Renteinntekter og kostnader inkluderer, der det er aktuelt, periodisering av påløpte gebyrer, transaksjonsutgifter og eventuelle rabatter, premier og andre forskjeller mellom den opprinnelige verdien av eiendelen / forpliktelsen og beløpet som skal mottas ved forfall. Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte selskapet, graden av ferdigstillelse på balansedagen kan måles pålitelig samt at både påløpte og gjenværende kontraktsutgifter kan måles pålitelig. Provisjonsinntekter består av forsikringspremier, etableringsgebyr, purregebyr og faktureringsgebyr. Provisjoner og gebyr knyttet til finansielle tjenester som utføres løpende periodiseres som inntekt over den perioden tjenesten ytes, mens provisjon og gebyr knyttet til en bestemt transaksjon inntektsføres umiddelbart. Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget. Netto finansinntekter Netto finansinntekter består av valutagevinster og -tap. Administrasjonskostnader Generelle administrasjonskostnader omfatter personalkostnader, inkludert lønn, bonus, provisjoner, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Beløpet inkluderer også kostnader til kontorrekvisita, it-kostnader samt øvrige administrasjonskostnader. Sida 10 av 23

12 Skatt Inntektsskatt består av betalbar og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av når den underliggende transaksjonen innregnes i andre inntekter og kostnader eller direkte mot egenkapitalen. I slike tillfeller blir tilhørende skatteeffekt regnskapsført på samme måte. Betalbar skatt er den skatten som skal betales eller refunderes for inneværende år, basert på skattesatser gjeldende på balansedagen. Dette inkluderer også justering av betalbar skatt knyttet til tidligere perioder. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes også på fremførbart underskudd. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fradrag kan utlignes mot fremtidig skattepliktig overskudd. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedagen. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter innregnet som eiendeler i balansen omfatter utlån, kundefordringer og derivater. Gjeld omfatter leverandørgjeld, lån og derivater. Kjøp og salg av finansielle eiendeler innregnes på transaksjonsdatoen, som er den datoen da selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. En finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene blir realisert, utløper eller selskapet mister kontrollen over dem. Det samme gjelder en del av en finansiell eiendel. En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen i henhold til kontrakten er oppfylt eller på annen måte avsluttet. Det samme gjelder en del av en finansiell forpliktelse. Ved første gangs innregning måles finansielle instrumenter, med unntak av de som klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultat, til kostpris. Det vil si virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter som klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, herunder derivater, er regnskapsført til virkelig verdi eksklusiv transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter klassifiseres i kategorier ved første gangs innregning og disse kategoriene bestemmer etterfølgende måling. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to undergrupper, og bare underkategorien holdt for handelsformål er aktuelt for selskapet. Underkategorien inkluderer derivater med positiv verdi med mindre dette er sikringsinstrumenter. Finansielle instrumenter i denne kategorien måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Selskapet har ikke noen eierandeler i denne kategorien i 2012 eller Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater, med betalinger som er faste eller som lar seg fastsette, og som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse eiendelene måles til amortisert kost. Amortisert kost fastsettes ved bruk av effektiv rentemetod på anskaffelsestidspunktet. Kundefordringer regnskapsføres til det beløpet som forventes å bli mottatt etter fradrag for forventet tap. På balansedato vurderer selskapet om det finnes objektive indikasjoner for at en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av inntrufne tapshendelser. Objektive indikasjoner kan være mislighold, for eksempel en manglende betaling av renter eller avdrag, betydelige økonomiske problemer eller svekket kredittverdighet hos kundene. Nedskrivningsbehov antas å foreligge når betaling er misligholdt i mer enn 30 dager. Inntektsføring av renter opphører samtidig. Tidligere inntektsførte renter på lån som overføres til inkasso, samt 100 prosent av renter på lån til dødsbo, tilbakeføres. Renter som påløper senere inntektsføres når de mottas. Avsetning for mulige tap på utlån skjer gjennom en gruppevis objektiv vurdering av fordringer med likartet kredittrisiko. Historisk informasjon ligger til grunn for vurderingen. Modellen for avsetninger oppdateres årlig basert på nye historiske data. Det gjøres avsetning for tap på utlån til husholdninger som ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser. I henhold til verdsettelsesmodellen, avsettes en viss prosentsats av de utlån som ikke er betalt ved forfall, og hvor det er sendt purring. Dette inkluderer påløpte renter. Deretter, hvis kravet fremdeles foreligger som ubetalt, overføres fordringen til et inkassobyrå og en høyere prosentandel avsettes. Utlånet blir da klassifisert som misligholdt gjeld. Balanseført verdi etter nedskrivning av eiendeler i utlån og fordringer til amortisert kost beregnes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer diskontert med effektiv rente som gjaldt da eiendelen opprinnelig ble innregnet. Eiendeler med kort løpetid diskonteres ikke. Nedskrivninger belastes resultatregnskapet. Utlån som klassifiseres som tapsutsatte fraregnes når kredittapet anses konstatert. Fordringer overført til langsiktig overvåking vurderes som konstaterte tap. Etter fraregningen, inngår ikke lenger utlånet i balansen. Eventuelle innbetalinger på fraregnede utlån, blir ført som en reduksjon av tap i resultatet under posten Netto tap på utlån. Sida 11 av 23

13 Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to undergrupper, og kun underkategorien holdt for handelsformål er aktuell for selskapet. Underkategorien inkluderer derivater med negativ verdi dersom de ikke er klassifisert som sikringsinstrumenter. Finansielle instrumenter i denne kategorien måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Selskapet har ikke noen eierandeler i denne kategorien i 2012 eller Andre finansielle forpliktelser Lån og andre finansielle forpliktelser måles til amortisert kost. Derivater inngår ikke i denne kategorien. Amortisert kost bestemmes ved bruk av effektiv rentemetode når lånet ble inngått. Dette betyr at overkurs og underkurs samt direkte emisjonskostnader, amortiseres over lånets løpetid. Leverandørgjeld har kort forventet løpetid og verdsettes til pålydende uten diskontering. Immaterielle eiendeler En immateriell eiendel er en identifiserbar ikke-monetær eiendel uten fysisk substans. Ved virksomhetsssammenslutninger blir immaterielle eiendeler, i hovedsak lisenser, identifisert og vurdert separat fra goodwill. Kostnadene ved slike immaterielle eiendeler er virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og er beregnet i samsvar med allment aksepterte verdsettelsesmetoder. Separat anskaffede immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Alle immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid som vurderes ved hver balansedato. Avskrivning starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk. Immaterielle eiendeler består av lisenser og eksternt opparbeidede kostnader for scoringsystemet som brukes aktivt i virksomheten. Immaterielle eiendeler forventes å ha en levetid på 3 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes som en eiendel dersom det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og eiendelen kan måles pålitelig. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid som blir vurdert hver balansedato. Amortisering starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk. Datautstyr forventes å ha en levetid på 3 år, kontorrekvisista forventes å ha en levetid på 5 år, mens øvrig inventar forventes å ha en levetid på 6 år. Nedskrivning av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Dersom det foreligger interne eller eksterne indikatorer på at en eiendel har falt i verdi, blir eiendelen testet for verdifall. For eiendeler med ubestemt levetid, inkludert goodwill, vil en nedskrivningstest utføres minst årlig, enten det er indikasjon på verdifall eller ikke. Balanseført verdi av selskapets ikke-finansielle eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger en indikasjon på verdifall, beregnes gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi. En nedskrivning resultatføres når en eiendels eller kontantgenererende enhets (gruppe av enheters) balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Utbytte Utbytte føres som forpliktelse etter generalforsamlingen godkjennnelse av utbytte. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte diskonteres ikke, og anses som en kostnad når de relaterte tjenestene utføres. Avsetning for forventet bonus regnskapsføres når selskapet har en juridisk eller underforstått plikt til å foreta slike utbetalinger som følge av tjenester utført av de ansatte og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Sida 12 av 23

14 Pensjoner Pensjonsavtaler med ansatte kan være innskuddsbaserte- eller ytelsesbaserte. I innskuddsbaserte pensjonsordninger betaler selskapet et engangsbeløp til et forsikringsselskap og avkastning på pensjonsmidlene, som kan være positiv eller negativ, tilskrives pensjonisten. Selskapet har derfor ingen ytterligere risiko. For ytelsesbasert pensjonsordning garanteres pensjonisten en endelig pensjon og selskapet tar risikoen for endring i verdi. Selskapet i Norge har ytelsesbasert pensjonsordninger, som inkluderer pensjonsavtale med Finaref AB's konsernsjef. Selskapets netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i både nåværende og tidligere perioder. Denne fordelen er diskontert til nåverdi. Diskonteringsrenten er renten på balansedagen basert på foretakssobligasjoner av høy kvalitet med en løpetid som tilsvarer konsernets pensjonsforpliktelser. Når det ikke er et aktivt marked for slike foretaksobligasjoner, benyttes markedsrenten for statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. Beregningen er utført av en kvalifisert aktuar ved bruk av "påløpte ytelsers metode". Videre beregnes virkelig verdi av eventuelle pensjonsmidler på balansedagen.. Ved fastsettelse av nåverdien av forpliktelser og virkelig verdi av pensjonsmidlene kan det oppstå estimatavvik. Disse oppstår enten fordi selve utfallet avviker fra tidligere antakelser eller fordi forutsetningene endres. Estimatavvik føres som inntekt eller kostnad i andre inntekter og kostnader (OCI). Estimatavvik innregnet i andre inntekter og kostnader reklassifiseres ikke til resultatet. Estimatavvik består i tillegg til aktuarielle gevinster og tap, av forskjellen mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonskostnaden innregnet i resultatet består av årets pensjonsopptjening, gevinster og tap ved endringer i pensjonsplanene samt netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen. Den balanseførte verdien av pensjonsforpliktelser tilsvarer nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Erstatning ved oppsigelse Kostnaden for ytelser i forbindelse med oppsigelse av ansatte regnskapsføres bare dersom selskapet er forpliktet til å avslutte arbeidsforholdet før ordinær tid i henhold til en formell detaljert plan, og foretaket ikke har en realistisk mulighet for trekke seg fra planen. Når erstatninger tilbys for å oppmuntre til frivillig avgang, blir en avsetning innregnet når det er sannsynlig at tilbudet vil bli akseptert, og antall ansatte som vil akseptere tilbudet kan estimeres pålitelig. Avsetninger En avsetning skiller seg fra andre forpliktelser ved at det er usikkerhet om tidspunktet eller beløpet som kreves for å gjøre opp forpliktelsen. En avsetning regnskapsføres når konsernet har en juridisk eller underforstått plikt som følge av en tidligere hendelse og det forventes at en strøm av økonomiske fordeler vil bli påkrevd for å innfri forpliktelsen samt at et pålitelig estimat kan gjøres. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er en mulig plikt som oppstår av tidligere hendelser, og hvis eksistens bare vil bli bekreftet av at det i fremtiden inntreffer en eller flere usikre hendelser, eller en eksisterene plikt som som oppstår av tidligere hendelser, men hvor det ikke er sannsynlig at det kreves en strøm av økonomiske fordeler for å gjøre opp forpliktelsen. Betinge forpliktelser regnskapsføres ikke. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metoden. Den rapporterte kontantstrømmen omfatter bare transaksjoner som medfører inn- eller utbetalinger. I kontanter og kontantekvivalenter inngår tilgodehavende på selskapets bankkonto. Sida 13 av 23

15 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSE FOR FINAREF AS Note 1 Renter Renteinntekter på utlåning til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Sum renteinntekter Andre finanskostnader og lignende kostnader Rentekostnad og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader Rentenetto Gjennomsnittlig rente Gjennomsnittsrente på utlån til kunder Gjennomsnittsrente på utlån til kredittinstitusjoner Gjennomsnittsrente på innlån fra kredittinstitusjoner 22,7% 24,1% 1,3% 1,5% 4,1% 4,7% Gjennomsnittsrenten er beregnet på gjennomsnittlig rentebærende eiendeler og gjeld. Note 2 Antisipert utbytte Norge Note 3 Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Utlånsprovisjon Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Betalingsformidlingsprovisjoner Sum provisjonskostnader Provisjonsinntekter periodiseres over 48 måneder på Balanselånet. For andre lån anses provisjonsinntekter å dekke de kostnadene som oppstår ved etableringen av lånet. Disse provisjonsinntektene periodiseres således ikke. Note 4 Nettoresultat av finansielle transaksjoner Valutakursforandringer Resultat av finansielle transaksjoner Sida 14 av 23

16 Note 5 Lønns og pensjonskostnader Lønninger Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Lønnskostnader Bonus Kontrollkomite og Representantskap Andre ytelser Hvorav daglig leders vilkår utgør (innklusive bonus) Lønn Andre ytelser Pensjon Daglig leder Daglig leder har bonus og avtalt pensjonsordning fra 62 år, og en avtale om lønn i 18 måneder etter fratreden fra sin stilling. Ingen i styret og ledelsen har lån i selskapet. Antall ansatte Antall hvorav Antall hvorav ansatte menn ansatte menn 13 8% 13 8% Sum pensjoner Selskapet har kollektive pensjonsordninger som omfatter alle ansatte i selskapet. 8 ansatte er inkludert i en ytelsesbasert ordning og 4 er inkludert i den innskuddsbaserte ordningen. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringselskap. Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på pensjonsmidler Fordelt virkning av endring i estimater Fordelt virkning av endring i pensjonsplaner Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatendring 0 0 Ikke resultatført virkning av endring av pensjon 0 0 Arbeidsgiveravgift Netto pensionsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,20% 3,30% Forventet lønnsregulering 2,20% 4,00% Forventet pensjonsøkning 3,25% 3,75% Forventet G-regulering 3,00% 3,75% Forventet avkastning på fondsmidler 3,00% 4,80% I henhold til IAS 19R, hvor man ikke kan utsette bokføring av estimatavvik. Endring som skyldes estimatavvik medtas mot andre inntekter og kostnader i totalresultat Selskap Ernst & Young AB / Ernst & Young AS Revisjonskostnad innklusive moms Sum Revisor har ikke levert andre tjenester enn revisjon. Sida 15 av 23

17 Note 6 Driftsmidler Anskaffelseskost Biler Inventar/Innredning Kontormaskiner Samlede av- og nedskrivninger Årets ord. Avskr Tilgang under året 0 0 Avgang under året 0 0 Bokført verdi Ordinære avskrivninger Samlede avskrivninger den 1, Årets ordinære avskrivninger Samlede avskrivninger den Bokført verdi driftsmidler Note 7 Øvrige driftskostnader Markedsføringskostnader Porto, og betalingsavgifter Kreditopplysning- og inkassokostnader Revisjon och konsulentkostnader Øvrige kjøpte tjenster Øvrige kostnader Øvrige administrasjonskostnader Note 8 Utlån til kunder Utlån til kunder, brutto Avsatt for fremtidig kundetap (kapital, renter och avgifter) Lånefordringar, netto Av brutto lånefordringar er Forfalt med mindre enn en måned Forfalt med mellom en til tre måneder Forfalt med mer enn tre måneder. Ikke forfalt Lånefordringar, brutto Tap på utlån Årets konstaterte tap Årets tapsavsetning for fremtidige kundetap Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer Sum tap på utlån Sida 16 av 23

18 Note 9 Skatter og forskjeller mellom regnskap og skatt Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Årets skattegrunnlag for betalbar skatt i fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt og konsernbidrag Ikke fradragsberettigede kostnader Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Skattepliktig resultat Betalbar skatt (28%) Regnskapsmessig resultat før skatt 28 % skatt Årets totale skattekostnad Differansen mot skattekostnad bokført i årsregnskapet er: Differansen skyldes skatt på ikke fradragsberettigede kostnader. Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen: Anleggsmidler Pensjoner Netto negative midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel Endring Actual Note 10 Løpetidsinformasjon på utlån og innlån, bokført verdi Utlåning til øvriga kredittinstitusjoner Likvide middler Sum utlåning til øvriga kredittinstitusjoner Utlån til kunder Resterende løpetid maksimum tre måneder Resterende løpetid minimum tre måneder og opp til et år. Resterende løpetid over et år og maksimum fem år. Resterende løpetid utover fem år Sum utlån til kunder Vurdering av gjenstående løpetid skjer ut fra en beregning av kundens virkelige betalingshistorikk, ikke hva kunden har avtalt i sin låneavtale. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjenstående løpetid maksimum tre måneder Gjenstående løpetid mer enn tre måneder men maksimum et år Gjenstående løpetid mer enn et år men maksimum fem år Gjenstående løpetid mer enn fem år Sum gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig gjeld Gjenstående løpetid lavere enn tre måneder Gjenstående løpetid lavere enn ett år Ikke definert forfallsstruktur Sum øvrig gjeld Sida 17 av 23

19 Note 11 Øvrige eiendeler Fordring på datter selskap (Øvrige eiendeler) Forskuddbetald fordringer Øvrige eiendeler (Øvrige Eiendeler) Sum øvrige eiendeler, netto Note 12 Eierinteresser i andre konsernselskaper Årets resultat Bolag Aksjekapital for skatt Eierandel Bokfort verdi Valuta Viab Inkasso AS mva % NOK Hver aksje har en stemme. Investering i datterselskap er bokfört etter kostmetoden. Viab Inkasso AS har gitt kr i konserbidrag til for har i henhold til regnskapsloven 3-7 unnlatt å utarbeide konserregnskap Finaref AB som eier til 100% utarbeider konserregnskap som omfatter med datterselskaper. Finaref AB er lokalisert i Borås, Sverige og konserregnskap mottas fra kontoret på Kolbotn i Norge. Viab inkasso har overflyttet alle sine kunder til andre inkassobyråer, og det er den ingen drift i selskapet Note 13 Forskuddbetalte kostnader og påløpne inntekter Øvrig Periodisering agentkostnader Forskuddbetalte kostnader og påløpne inntekter Øvrig representerer markedsføringskostnader og pensjoner. Periodisering av agentkostnader er provisjon til AXO på balanselånet som fordeles over 48 måneder. Note 14 Øvrig gjeld Betalbar skatt Netto pensjonsforpliktelse Kortsiktig innlån søsterselskap Øvrig Øvrig gjeld Note 15 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Arbeidsgiveravgift og feriepenger Påløpne rentekostnader Øvrig Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sida 18 av 23

20 Note 16 Kapitalkrav enligt Basel II rapporterar till Kredittilsynet i Norge, basert på prinsippene i Basel ll. Basel ll har som formål at kapitalkravet skal gjenspeile risikoer og sørge for å opprettholde et tilstrekkelig kapitalnivå i det finansielle systemet. Kravene er oppdelt i tre hovedpilarer. Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Minimumsnivå for kapitalkrav Kredittrisiko, markedsrisiko og operativ risiko skal kvantifiseres med hjelp av interne eller eksterne modeller og kapital skal avsettes i proposisjon til den beregnede risiko. Retningslinjer for aktivt kapitaltilsyn Selskapet skal ha en prosess for å bedømme kapitalbehovet i relasjon til riskeksponeringen samt ha en strategi for å sikre korrekt kapitalnivå. Myndighetene undersøker om denne prosessen er Opplysningskrav - krav på åpenhet skjerpede opplysningskrav skal bidra til god gjennomlysning av kreditt instituttenes kapitalsituasjon och risikoprofil. Markedets løpande prissettning på instituttenes gjeld og aksjer forventes avsløre endringer i bankenes risikoprofil. For Pilar 1 har besluttet å rapportere Kredit og Markedsrisikoen i henhold til sjablonmetoden og Operativ risiko i henhold til basmetoden. Sjablonmetoden innebærer at man skal ha en kapitalbase som minimum må være 8% av risikoveide eiendeler. For Finarefs del blir kapitalbasen egenkapital redusert med immaterielle eiendeler. Risikoveide eiendeler beregnes gjennom at man tar fram selskapets fordringer och risikoveier dem i henhold til motpartsrisiko. Motpartsrisikoen versettes etter følgende prinsipper: Fordringer på staten Fordringer på kredittinstitutt Fordringar på husholdninger Øvrige fordringer 0% 20% 75% 100% Kalkylen blir : Egen Kapital redusert med immaterielle eiendeler Eiendeler på bank konto * 20% + Fordringer på husholdnnger * 75% + Øvriga fordringer * 100% Kapitalbasen Egen kapital Kapitalbasen for utbytte Foreslått utbytte Kapitalbasen etter foreslått utbytte >8% Risikoveide beregningsgrunnlag: Fordringer på staten Fordringer på kredittinstitut Fordringer på husholdninger øvrige fordringer före efter före efter riskvägning riskvägning riskvägning riskvägning 0% % % % Sida 19 av 23

21 Operativ risiko Operativ risiko beregnes i henhold til basmetoden. Basmetoden innebärer: De siste tre års gjennomsnittlig nettointekt (rentenetto + provisjonsnetto + netto finansielle transaksjoner och øvrige finansinntekter + mottatt utbytte) * 15%. Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt Gjennomsnittsinntekt de siste tre år. 15% av gjennomsnittlig nettoinntekt Laveste kapitalkrav Gjennom å beregne 8% på risikoveide tilganger + operativ risiko i henhold til basmetoden får man fram selskapets laveste beløp for kapitalbasen. Risikoveide tilgangar Laveste kapitalkrav for Kredit- og marknadsrisiko Kapitalkrav for Operativ risiko Totalt laveste kapitalkrav i henhold til Pilar 1 Nåvarende kapitalbase Overskudd i kapitalbasen Kapitaldekning % ,88% 19,53% Gjeldende retningslinjer for aktiv kapitaltillsyn, Pilar 2, besluttes ved ytterligere behov. Selskapet har følgende rapporteringsmøter der kapitalbehov er et område vi dekker. Riskscenarioer Kredit- og Markedsrisiko Operativ risiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Forretningsrisiko Strategisk risikoer Renterisiko Behandlas på følgende møter Rapporteringsmøte Operasjonell Risiko og Permanent Control Committee Financial Committee Financial Committee Rapporteringsmøte Rapporteringsmøte Rapportering till Finanstilsynet - rapporteres på rapporteringsmøte Perioder Månedsvis Halvårsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Månedsvis Månedsvis Kvartalsvis Kredit- ok Markedsrisiko samt Operativ risiko dekkes av kapitalkravet i Pilar 1. Ledelsen i selskapet har gjennom beslutning i overnevnte kommittéer under år 2012 at ytterligere behov for kapital ikke er aktuelt. Henviser til Crédit Agricole SA, hjemmeside: Sida 20 av 23

22 Note 17 Finansielle eiendeler og forpliktelser Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Utlån og fordringer Utlåning til kredittinstitusjoner Utlån og fordringer Utån til kunder Finansielle eiendeler Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Utlån og fordringer Utlåning til kredittinstitusjoner Utlån og fordringer Utån til kunder Finansielle eiendeler Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Andre finansielle forpliktelser Gjeld til konsernselskap Andre finansielle forpliktelser Øvrig gjeld Finansielle forpliktelser Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Andre finansielle forpliktelser Utlåning til kredittinstitusjoner Andre finansielle forpliktelser Utån til kunder Finansielle forpliktelser Vurdering til virkelig verdi Langsiktige fordringer For opplysningsformål beregnes et virkelig verdi for langsiktige fordringer (utlån) gjennom å diskontere fremtidig kontantstrøm med nåværende aktuell rente. Rentebærende gjeld (gjeld til konsernselskap) For opplysningsformål beregnes virkelig verdi for rentebærende gjeld gjennom å diskontontere fremtidig kontantstrøm av hovedstol og rente med aktuell markedsrente. Kortsiktige fordringer og gjeld For kortsiktige fordringer og gjeld som kundefordringer og leverandørgjør, med en gjenværende løpentid på mindre enn seks måneder anses bokført verdi å reflektere virkelig verdi. Note 18 Finansiell risiko Kredit- och motpartsrisiko Med kreditrisiko menes risiko for manglende betaling fra lånetaker, slik at forpliktelsen fra lånetaker ikke kan overholdes. Håndtering av denne kredittrisikoen og derigjennom en analyse av kundens tilbakebetalingsevne gjennomsyrer hele selskapet og dets prosesser, i alt fra nykunderekruttering, kredittbedømming, månedlige purrerutiner og til slutt inkassoprosessen. Selskapet arbeider aktivt med kredit-scoring og utnytter den kompetanse som finnes hos morselskapet i Sverige, samt hos eieren Credit Agricole. Kontinuerling overvåking og oppfølging, samt eventuell ytterligere behov for kapital, besluttes i månedelige rapporteringsmøter. Markedsrisikio Som markedsrisiko anses verdiendringer på finansielle instrumenter som følge av endringer i rente, valutakurser osv. Valutarisk: Selskapets valutarisiko er svært begrenset da både innlån, utlån og kostnader er i norske kroner. Renterisiko All utlåning skjer til varibal rente, mens innlåningen bindes til forskjellige tidsperioder for å best mulig matche utlånsperiodene. Dette innebærer at selskapet har relativ lav renterisiko. Annen risiko Likviditetsrisiko / lånegjeld Likviditetsrisiko er den risikoen selskapet har for på kort sikt å få innskrenket betalingsmuligheter (se note 10) Innlåningen skjer internt innen Crédit Agricole-konsernet for å minimere likviditetsrisikoen. Lokal bank benyttes for å sammenligne prissettingen. Opplåningen skjer i norske kroner. Kapitalforvaltning Ingen aktiv kapitalforvaltning skjer. Selskapet låner bare opp de likvide midlene som trengs for den løpende virksomheten. Operasjonell risiko Defineres som den risiko for tap som skyldes manglende rutiner, kontroller, mennsklige feil eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko forebygges og reguleres gjennom å dokumentere interne prosesser. Disse følges opp kontinuerling gjennom intern og ekstern granskning. Sida 21 av 23

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Årsregnskap Finaref AS 2013 Org.nr: 964 433 798 Finaref AS, org nr: 964 433 798 Årsberetning for regnskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styret og daglig leder for Finaref AS avgir herved følgende årsberetning.

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern

gjensidige.no/banken Årsrapport Gjensidige Bank konsern gjensidige.no/banken Årsrapport 2009 Gjensidige Bank konsern Innhold SIDE INNHOLD 3 Årsberetning 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Andre resultatkomponenter 11 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF

Årsregnskap 2014 Skandiabanken AB NUF Skandiabanken AB NUF Styrets årsberetning 2014 Skandiabanken AB Filial Norge (2013 tall i parentes) Virksomhetsområder og drift Virksomheten Skandiabanken AB Filial Norge (heretter kalt «filialen» eller

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16

Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 ÅRSRAPPORT/ 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS

årsrapport 2012 KLP Kreditt AS årsrapport 2012 KLP Kreditt AS Forsidefoto: Kari Jacobsen KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: Åpen, Tydelig, Ansvarlig og Engasjert. Juryens

Detaljer

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012

Noter til regnskapet. Årsrapport 2012 Noter til regnskapet Note 1 3 Generell informasjon 2 4 Regnskapsprinsipper IFRS 3 11 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper 4 13 Segmentinformasjon 5 16 Kapitaldekning

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 1 2 ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 Innholdsfortegnelse Side Styrets beretning for 2014... 3 Resultatregnskap 2014... 8 Balanse 2014... 9 Kontantstrøm 2014... 11 Noter... 12

Detaljer

Årsberetning 2012. Virksomhetens art. Balanse og forvaltning. Risikoforhold. Markedsforhold. Kredittrisiko. Resultatutvikling.

Årsberetning 2012. Virksomhetens art. Balanse og forvaltning. Risikoforhold. Markedsforhold. Kredittrisiko. Resultatutvikling. Årsrapport 2 / 30 forts Årsberetning 2012 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med for trinns rett. Selskapet har kontoradresse

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer