Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798"

Transkript

1 Årsregnskap 2012 Org.nr:

2 , org nr: Årsberetning for regnskapsåret Styrelse och daglige leder för avgir herved følgende arsberetning. Innhold Sidan Årsberetning 2 Finansiell rapporter Resultatregnskap 5 Balanse pr. 31 desember 6 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet for Alle beløp er oppgitt i tusen kroner (). Alle tall oppgitt i parantes er fjorårets tall. Bekreftelse: Undertegnede daglig leder for bekrefter, at denne kopien av årsregnskapet overensstemmer med orginalen, og at resultregnskapet og balansen fastsettes på generalforsamlingen den 9 april Selskapets overskudd ble disponert i henhold til styrets forslag. Oppegård den 9 april 2013 Ingebjørg Brown Sida 1 av 23

3 Årsberetning Selskapsforhold er et heleiet datterselskap av Finaref AB, som igjen er en del av Credit Agricole gruppen. Selskapet ble stiftet 17.juni Selskapet er lokalisert på Kolbotn. Selskapet driver sin virksomhet i tråd med Finanstilsynets regler. Det norske finanskonsernet består av Viab Inkasso AS og. Viab Inkasso AS er heleiet av, og har som formål å drive inkasso. Viab Inkasso AS vil i de påfølgende år være et hvilende selskap, uten aktivitet. Virksomheten hovedprodukt er å tilby forbrukslån til norske husstander. I 2012 har selskapet en på økning på 13 % i nye kreditter. Selskapets vekst er både knyttet til selskapets nye låneprodukt som har vist seg å være attraktivt på markedet, samt etablerte produkter med partnere som fungerer svært bra. Totale kundefordringer har i perioden økt med 9,1 %. Finaref har, i inneværende år, redusert sin inkassoportefølje vesentlig, både som et ledd i en mer restriktiv kredittpolicy og forbedrede prosesser. Markedsforhold Markedet i 2012 har vist en positiv utvikling. Markedet for forbrukskreditter har i 2012 hatt en økning på nye forbrukslån på 7,5 %. Ved inngangen til 2013 ser vi fortsatt en forsiktig, positiv utvikling i kunders etterspørsel av forbrukskreditter. Finaref viderefører en balansert, men restriktiv holdning til kredittinnvilgelse. Risikostyring Kundetapene er redusert i 2012 og kredittvurderingen er fortsatt streng, og selskapet må avslå en høy andel ukjente kunder. Vi ser at nye kunder i porteføljen har lavere risiko en tidligere regnskapsår. Den integrerte og automatiserte scoringsprosessen er under konstant overvåkning og flere kunder blir vurdert manuelt, med flere kontrollpunkter. For å redusere antall kunder til inkasso, er det også stort fokus på førinkassoprosessen. Det faktiske kundetap i regnskapsåret er kroner , det representerer 5,3 % av gjennomsnittlig brutto utlån, mot 6 % i Selskapet har også for 2012 valgt å realisere mer kundetap tidligere i prosessen, og porteføljen i 2012 er vesentlig sunnere enn i Styret vurderer risikosituasjonen og de foretatte avsetninger som tilfredsstillende. Finarefs innlån er i norske kroner, alle utlån er i norske kroner. Renterisikoen blir løpende vurdert og styret får kvartalsvis informasjon om status. Selskapets lånepolicy krever at innlåningen følger samme løpetid som utlånsporteføljen og derav blir renterisikoen mer forutsigbar. Internkontrollen vurderes som tilfredsstillende. Finansiering Selskapets finansiering er til enhver tid sikret gjennom en langsiktig kredittfasilitet knyttet opp mot Credit Agricole gruppen. Lånene er markedspriset. Uroen i finansmarkedet i fjor har ingen vesentlig påvirkning på våre finanskostnader. Gjennomsnittlig innlånsrente er lavere målt opp mot 2011, Årsaken er noe redusert lån med lang løpetid. Tilgang til likvider er uforandret mot Selskapet har for 2012 en langsiktig finansiering fra to år og oppover på 41% mot 54% i Styret mener at likviditets- og finansieringsbehovet har vært tilfredstillende håndtert gjennom året. Gjennomsnittlig lånerente er 4,1 % i 2012 mot 4,7 % i 2011 og lånene løper i takt med gjennomsnittlig nedbetaling på kundeporteføljen. Soliditet Finarefs kjernekapital pr er kroner som gir en kapitaldekning på 18,88 % mot 19,53 % i Selskapets frie egenkapital etter aksjeloven 8-1 er på 58,6 mill kroner, hensyntatt foreslått utbytte for Sida 2 av 23

4 Organisasjon og miljø Selskapet har hatt 13,3 årsverk og 14 ansatte i 2012, i tillegg kjøpes det spisskompetanse. Andelen menn i selskapet er økt til 14 %, og selskapet søker å oppnå full likestilling mellom kjønnene. har i dag 25 % kvinneandel i styret. Arbeidsmiljøet i oppfattes som godt. Sykefraværet i selskapet var 3,3 % for år 2012, hvorav korttidsfraværet var 2,7 %. Det har ikke inntruffet noen ulykker i selskapet og selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Årsregnskapet Selskapets årsresultat i 2012 er mot i Endringen i selskapets resultat er i det vesentlige påvirket av større utlånings volym, god kostnadskontroll samt lavere kundetap. Styret forventer seg en forsiktig økning i selskapets inntekter den nærmeste periode som et resultat av flere produkter og forbedret kontroll av kundetap.selskapets kundeportefølje viser en økning på 9,1 % sammenlignet med Langsiktig gjeld mot konsernselskap er stabil og egenkapitalandelen er 21,3 %. Selskapets viser en økning i rentebærende kundeportefølje i 2012 på 5,8 % mot Økte netto renteinntekter med tilhørende god kostnadskontroll har opprettholdt en solid kontantstrøm. Avsetnings- og prisforhold vedrørende selskapets produkter er vurdert, og styret kjenner ikke til noe som har betydning utover det som fremkommer i regnskapene. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og styret bekrefter således at fortsatt drift er tilstede. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, rettvisende informasjon om driften og den økonomiske stillingen for selskapet ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. Styret foreslår at selskapets overskudd på disponeres slik: Overføringer: Dividende Overført til annen egenkapital Oppegård, den. 9 april 2013 I styret for Søren Kargaard Madsen styreformann Eddy Hansen styremedlem Fredrik Ridaeus styremedlem Ingebjørg Brown styremedlem/daglig leder Sida 3 av 23

5 Resultatregnskap og balanse for perioden 1/1-31/ Resultatregnskap for perioden 1/1-31/12 Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner Rentekostnader Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Netto renteinntekter Tap på utlån Andre driftskostnader Resultat før skatt Balanse Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Eierinteresser i andre konsernselskap Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall % Soliditet 26,0% 26,3% I henhold til Basel II Risikoveide eiendeler i henhold til Basel II Kapitalkrav i henhold til Pilar 1, Basel II etter forslått utbytte: Kapitalunderlag i henhold til Pilar 1, Basel II, Överskudd av kapital, i henhold til Basel II Gjennomsnittlig antall ansatte Nyutlåning i perioden, MNOK ,5 224,6 Sida 4 av 23

6 Resultatregnskap Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Nettoresultat av finansielle transaksjoner Sum driftsrelaterte inntekter Utbytte og andre inntekter Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum inntekter Lønnskostnader Avskrivninger av materielle anleggningstillganger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader før kundetap Driftsresultat før kundetap Kundetap, netto Diftsresultat før disponering Driftsresultat før skatt Skatt Resultat for perioden Note , Oppstilling over totalresultat Periodens resultat Andre inntekter og kostnader som ikke resirkuleres Estimatavvik pensjoner, netto etter skatt Periodens totalresultat Sida 5 av 23

7 Balanse Note Eiendeler Utlåning till kredittinstitusjoner Utlån til kunder Maskiner og inventar Øvrige eiendeler Eiendeler i andre konsernselskaper Utsatt skattefordel Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til konsernselskaper Øvrig gjeld *) Påløpne kostnader og andre forpliktelser Sum gjeld Aksjekapital ( aksjer) Sum bundet egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital *) For skyldig skatt se note 9 Sida 6 av 23

8 Egenkapital Aksje- kapital Annen egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Overgang til IFRS Per basert på NGAAP IFRS justering, avsatt utbytte Implementering IAS 19R Per etter IFRS Totalt 2011 Ved årets start Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Utbytte Ved periodens slutt Aksje- kapital Annen egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Totalt Ved årets start Periodens resultat Andre inntekter og kostnader Utbytte Ved periodens slutt Aksje- kapital Annen egenkapital Balansert resultat Periodens resultat Totalt Aksjekapitalen består av aksjer a kr 100,- til sammen kr , eiet av Finaref AB. Sida 7 av 23

9 Kontanstrømanalyse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder 0-98 utbetalinger av renter på andre lån utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Periodens betalte skatt Utbetalning knyttet till administrationskostnader Avskrivningar Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger til kunder innbetalinger fra kunder Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring kortsiktig lån fra søsterselskap Endring av långsiktig konserngeld utbetalinger av utbytte Førändringar tillgångar och skulder innbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse [*] Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt [*] *) Kontanter og bank inkluderer skattetrekksmidler på egen konto med kr Sida 8 av 23

10 VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapet rapporterter i lokal valuta, det vil si at regnskapet presenteres i NOK, som er selskapets funksjonelle valuta. Alle beløp er i tusen () med mindre annet er spesifisert. Generelle regnskapsrinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som er utgitt av International Accounting Standards Board (IASB) og fastsatt av EU. Regnskapsloven og årsregnskapsforskriften for banker, finansierings-foretak og morselskap for slike, stiller enkelte tilleggskrav til noteopplysinger som også er inkludert. Presenterte regnskapsprinsipper har, med unntak av om annet er beskrevet, blitt anvendt konsistent for hele den regnskapsmessige perioden. Vurderingsgrunnlag Eiendeler og gjeld er regnskapsført til historisk kost i årsregnskapet. Finansielle eiendeler og forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost, med unntak av finansielle derivater som måles til virkelig verdi. Forutsetninger og estimater Utarbeidelse av årsregnskap i samsvar med IFRS krever at selskapets ledelse gjør de nødvendige vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper for eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Estimater og forutsetninger er basert på erfaring og andre faktorer som anses som rimelige. Utførte vurderinger, estimater og forutsetninger benyttes til å bestemme den balanseførte verdien av eiendeler og gjeld dersom dette ikke fremgår klart av andre kilder. Estimater og forutsetninger blir gjennomgått regelmessig og eventuelle endringer innregnes i den perioden endringene er utført. Faktisk resultat kan avvike fra utførte vurderinger og estimat. Det er ikke blitt identifisert noen kritiske vurderinger. De viktigste kildene til usikkerhet i estimatene som er identifisert er knyttet til lån og pensjoner. For mer informasjon, se regnskapsprinsipper under og tilhørende noter. Endringer i regnskapsprinsipper Årsregnskapet for 2012 er selskapets første årsregnskap avlagt etter IFRS. Selskapet er ikke pålagt å benytte IFRS, men avlegger dette på frivillig basis. I tråd med IFRS 1 inkluderer balansen også tall per Overgangen til IFRS har medført endret prinsipp for presentasjon av ikke vedtatt utbytte. Slikt utbytte regnskapsføres nå som gjeld når det er vedtatt av generalforsamlingen, mens det under NGAAP ble regnskapsført som gjeld i samme år. Utover dette har ikke overgangen til IFRS medført vesentlige endringer. I tillegg har selskapet tidligimplementert IAS 19R Ytelser til ansatte, jfr nedenfor. Dette har medført endringer i balanseført pensjonsforpliktelse samt hva som inngår som andre inntekter og kostnader i totalresultat. Note 17 viser detaljer knyttet til implementering av IFRS samt tidliganvendelse av IAS 19R. Endringer i IFRS tredt i kraft fra og med 1. januar 2012 har ikke hatt noen innvirkning på selskapet. Selskapet har valgt å ta i bruk endringene i IAS 19 og IAS 1 på et tidligere tidspunkt enn påkrevd. Disse endringene er beskrevet nedenfor. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap - Endring Endringen innebærer at gruppering av transaksjoner som innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) endres. Poster som senere skal reklassifiseres til resultatet rapporteres separat fra de postene som ikke skal reklassifiseres til resultatet. Ingen endringer forekommer i totalresultatet, det er kun oppstillingsplanen som påvirkes av endringen. Dette betyr at endringen ikke har noen beløpsmessige konsekvenser for selskapet. IAS 19 Ytelser til ansatte - Endring Endringen i IAS 19 medfører vesentlige endringer i regnskapsføringen av ytelsesbaserte pensjonsordninger. Blant annet forsvinner muligheten til å periodisere aktuarielle gevinster og tap som en del av "korridoren", noe selskapet tidligere har benyttet seg av. Aktuarielle gevinster og tap skal istedetfor innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI). For beløpsmessige effekter henvises det til oppstilling av endringer i egenkapital, samt note 17. Det skal utarbeides sensitivitetsanalyser som viser hvordan en rimelig endring for hver vesentlige forutsetninger påvirker pensjonsforpliktelsen. For ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper se detaljer nedenfor under "Ytelser til ansatte". Nye IFRS standarder som ikke er trådt i kraft En rekke nye eller endrede standarder trer i kraft i løpet av neste regnskapsår og har ikke blitt benyttet ved avleggelse av regnskapet. Det planlegges ikke tidliganvendelse av nyheter eller endringer med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt. Under beskrives de IFRS standarder som forventes å ha en innvirkning på selskapets regnskaper. Utover de endringer i IFRS standardene som beskrives under, forventes det ikke at andre endringer som er vedtatt av IASB per 31. desember 2012 vil ha noen innvirkning på selskapets årsregnskap. Sida 9 av 23

11 IFRS 7 Finansielle instrumenter: Opplysninger - Endring Endringen innebærer nye opplysningskrav for motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. De nye opplysningskravene innebærer at det skal gis informasjon om finansielle eiendeler og gjeld som er motregnet i balansen. Informasjon skal også gis for finansielle eiendeler og forpliktelser som omfattes av ulike typer avtaler som muliggjør motregning, for eksempel "master netting agreements", uavhengig av om motregning er foretatt eller ikke. Endringene trer i kraft 1. januar 2013 og gjelder også delårsrapporter i Selskapet har per i dag ingen finansielle instrumenter som omfattes av opplysningskravet, men kan få det i fremtiden. IFRS 9 Finansielle instrumenter: Regnskapsføring og måling Denne standarden er en del av en fullstendig omarbeiding av eksisterende standard IAS 39. Standarden innebærer en reduksjon av antall kategorier for finansielle eiendeler, og hovedkategoriene vil være amortisert kost og virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Klassifisering bestemmes ved anskaffelse basert på selskapets forretningsmodell og egenskapene til de kontraktsmessige kontantstrømmer. For enkelte investeringer i egenkapitalinstrumenter, foreligger muligheten for måling til virkelige verdi med verdiendringer direkte mot andre inntekter og kostnader (OCI), uten senere reklassifisering til resultat. For finansielle forpliktelser foreligger det ingen store endringer i forhold til IAS 39. Den største endringen gjelder gjeld som måles til virkelig verdi. Den delen av virkelig verdiendring som skyldes egen kredittrisiko innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) istedet for resultatet så sant dette ikke medfører et regnskapsmessig misforhold i regnskapet. Standarden vil bli supplert med nye regler om nedskrivning og sikringsbokføring. Per idag forventes det ikke at standarden trer i kraft tidligere enn 1. januar EU har ennå ikke godkjent standarden. Selskapet vil avvente å vurdere effektene av den nye standarden til alle deler av standarden blir ferdigstilt. IFRS 13 Virkelig verdi måling IFRS 13 beskriver hvordan virkelig verdi skal beregnes når andre IFRS standarder krever eller tillater bruk av virkelig verdi. Den nye standarden klargjør definisjonen av virkelig verdi. Det skal gis opplysninger om virkelig verdi, verdsettelsesmetoder som brukes og om forutsetninger som brukes i modellene. Videre skal det opplyses om hvilke resultateffekter virkelig verdi vurderingen har medført. Standarden trer i kraft 1. januar IFRS 13 forventes ikke å ha noen effekt på hvordan konsernet beregner virkelig verdi, men det vil kreves ytterligere noteinformasjon om virkelig verdi av finansielle instrumenter. Valutaomregningsdifferanser Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved kursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta ved kursen på balansedagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved omregningen, innregnes i resultatregnskapet. Renteinntekter og kostnader Renteinntekter på fordringer og rentekostnader på gjeld innregnes ved bruk av effektiv rente metode. Den effektive renten er den renten som medfører at nåverdien av alle fremtidige utbetalinger og innbetalinger blir lik balanseført verdi av eiendelen eller gjelden. Renteinntekter og kostnader inkluderer, der det er aktuelt, periodisering av påløpte gebyrer, transaksjonsutgifter og eventuelle rabatter, premier og andre forskjeller mellom den opprinnelige verdien av eiendelen / forpliktelsen og beløpet som skal mottas ved forfall. Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter resultatføres når inntekten kan måles pålitelig, det er sannsynlig at de økonomiske fordelene knyttet til transaksjonen vil tilflyte selskapet, graden av ferdigstillelse på balansedagen kan måles pålitelig samt at både påløpte og gjenværende kontraktsutgifter kan måles pålitelig. Provisjonsinntekter består av forsikringspremier, etableringsgebyr, purregebyr og faktureringsgebyr. Provisjoner og gebyr knyttet til finansielle tjenester som utføres løpende periodiseres som inntekt over den perioden tjenesten ytes, mens provisjon og gebyr knyttet til en bestemt transaksjon inntektsføres umiddelbart. Inntektene måles til virkelig verdi av vederlaget. Netto finansinntekter Netto finansinntekter består av valutagevinster og -tap. Administrasjonskostnader Generelle administrasjonskostnader omfatter personalkostnader, inkludert lønn, bonus, provisjoner, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Beløpet inkluderer også kostnader til kontorrekvisita, it-kostnader samt øvrige administrasjonskostnader. Sida 10 av 23

12 Skatt Inntektsskatt består av betalbar og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av når den underliggende transaksjonen innregnes i andre inntekter og kostnader eller direkte mot egenkapitalen. I slike tillfeller blir tilhørende skatteeffekt regnskapsført på samme måte. Betalbar skatt er den skatten som skal betales eller refunderes for inneværende år, basert på skattesatser gjeldende på balansedagen. Dette inkluderer også justering av betalbar skatt knyttet til tidligere perioder. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt beregnes også på fremførbart underskudd. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fradrag kan utlignes mot fremtidig skattepliktig overskudd. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedagen. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter innregnet som eiendeler i balansen omfatter utlån, kundefordringer og derivater. Gjeld omfatter leverandørgjeld, lån og derivater. Kjøp og salg av finansielle eiendeler innregnes på transaksjonsdatoen, som er den datoen da selskapet forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. En finansiell eiendel eller en finansiell forpliktelse innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige bestemmelser. En finansiell eiendel fraregnes når rettighetene blir realisert, utløper eller selskapet mister kontrollen over dem. Det samme gjelder en del av en finansiell eiendel. En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen i henhold til kontrakten er oppfylt eller på annen måte avsluttet. Det samme gjelder en del av en finansiell forpliktelse. Ved første gangs innregning måles finansielle instrumenter, med unntak av de som klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultat, til kostpris. Det vil si virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter som klassifiseres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, herunder derivater, er regnskapsført til virkelig verdi eksklusiv transaksjonskostnader. Finansielle instrumenter klassifiseres i kategorier ved første gangs innregning og disse kategoriene bestemmer etterfølgende måling. Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to undergrupper, og bare underkategorien holdt for handelsformål er aktuelt for selskapet. Underkategorien inkluderer derivater med positiv verdi med mindre dette er sikringsinstrumenter. Finansielle instrumenter i denne kategorien måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Selskapet har ikke noen eierandeler i denne kategorien i 2012 eller Utlån og fordringer Utlån og fordringer er finansielle eiendeler som ikke er derivater, med betalinger som er faste eller som lar seg fastsette, og som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse eiendelene måles til amortisert kost. Amortisert kost fastsettes ved bruk av effektiv rentemetod på anskaffelsestidspunktet. Kundefordringer regnskapsføres til det beløpet som forventes å bli mottatt etter fradrag for forventet tap. På balansedato vurderer selskapet om det finnes objektive indikasjoner for at en gruppe av finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av inntrufne tapshendelser. Objektive indikasjoner kan være mislighold, for eksempel en manglende betaling av renter eller avdrag, betydelige økonomiske problemer eller svekket kredittverdighet hos kundene. Nedskrivningsbehov antas å foreligge når betaling er misligholdt i mer enn 30 dager. Inntektsføring av renter opphører samtidig. Tidligere inntektsførte renter på lån som overføres til inkasso, samt 100 prosent av renter på lån til dødsbo, tilbakeføres. Renter som påløper senere inntektsføres når de mottas. Avsetning for mulige tap på utlån skjer gjennom en gruppevis objektiv vurdering av fordringer med likartet kredittrisiko. Historisk informasjon ligger til grunn for vurderingen. Modellen for avsetninger oppdateres årlig basert på nye historiske data. Det gjøres avsetning for tap på utlån til husholdninger som ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser. I henhold til verdsettelsesmodellen, avsettes en viss prosentsats av de utlån som ikke er betalt ved forfall, og hvor det er sendt purring. Dette inkluderer påløpte renter. Deretter, hvis kravet fremdeles foreligger som ubetalt, overføres fordringen til et inkassobyrå og en høyere prosentandel avsettes. Utlånet blir da klassifisert som misligholdt gjeld. Balanseført verdi etter nedskrivning av eiendeler i utlån og fordringer til amortisert kost beregnes som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer diskontert med effektiv rente som gjaldt da eiendelen opprinnelig ble innregnet. Eiendeler med kort løpetid diskonteres ikke. Nedskrivninger belastes resultatregnskapet. Utlån som klassifiseres som tapsutsatte fraregnes når kredittapet anses konstatert. Fordringer overført til langsiktig overvåking vurderes som konstaterte tap. Etter fraregningen, inngår ikke lenger utlånet i balansen. Eventuelle innbetalinger på fraregnede utlån, blir ført som en reduksjon av tap i resultatet under posten Netto tap på utlån. Sida 11 av 23

13 Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet Denne kategorien har to undergrupper, og kun underkategorien holdt for handelsformål er aktuell for selskapet. Underkategorien inkluderer derivater med negativ verdi dersom de ikke er klassifisert som sikringsinstrumenter. Finansielle instrumenter i denne kategorien måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultat. Selskapet har ikke noen eierandeler i denne kategorien i 2012 eller Andre finansielle forpliktelser Lån og andre finansielle forpliktelser måles til amortisert kost. Derivater inngår ikke i denne kategorien. Amortisert kost bestemmes ved bruk av effektiv rentemetode når lånet ble inngått. Dette betyr at overkurs og underkurs samt direkte emisjonskostnader, amortiseres over lånets løpetid. Leverandørgjeld har kort forventet løpetid og verdsettes til pålydende uten diskontering. Immaterielle eiendeler En immateriell eiendel er en identifiserbar ikke-monetær eiendel uten fysisk substans. Ved virksomhetsssammenslutninger blir immaterielle eiendeler, i hovedsak lisenser, identifisert og vurdert separat fra goodwill. Kostnadene ved slike immaterielle eiendeler er virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og er beregnet i samsvar med allment aksepterte verdsettelsesmetoder. Separat anskaffede immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger. Alle immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid som vurderes ved hver balansedato. Avskrivning starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk. Immaterielle eiendeler består av lisenser og eksternt opparbeidede kostnader for scoringsystemet som brukes aktivt i virksomheten. Immaterielle eiendeler forventes å ha en levetid på 3 år. Varige driftsmidler Varige driftsmidler innregnes som en eiendel dersom det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler vil tilflyte selskapet og eiendelen kan måles pålitelig. Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle varige driftsmidler avskrives over forventet brukstid som blir vurdert hver balansedato. Amortisering starter når eiendelen er tilgjengelig for bruk. Datautstyr forventes å ha en levetid på 3 år, kontorrekvisista forventes å ha en levetid på 5 år, mens øvrig inventar forventes å ha en levetid på 6 år. Nedskrivning av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Dersom det foreligger interne eller eksterne indikatorer på at en eiendel har falt i verdi, blir eiendelen testet for verdifall. For eiendeler med ubestemt levetid, inkludert goodwill, vil en nedskrivningstest utføres minst årlig, enten det er indikasjon på verdifall eller ikke. Balanseført verdi av selskapets ikke-finansielle eiendeler blir gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom det foreligger en indikasjon på verdifall, beregnes gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi. En nedskrivning resultatføres når en eiendels eller kontantgenererende enhets (gruppe av enheters) balanseført verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Utbytte Utbytte føres som forpliktelse etter generalforsamlingen godkjennnelse av utbytte. Ytelser til ansatte Kortsiktige ytelser til ansatte diskonteres ikke, og anses som en kostnad når de relaterte tjenestene utføres. Avsetning for forventet bonus regnskapsføres når selskapet har en juridisk eller underforstått plikt til å foreta slike utbetalinger som følge av tjenester utført av de ansatte og forpliktelsen kan estimeres pålitelig. Sida 12 av 23

14 Pensjoner Pensjonsavtaler med ansatte kan være innskuddsbaserte- eller ytelsesbaserte. I innskuddsbaserte pensjonsordninger betaler selskapet et engangsbeløp til et forsikringsselskap og avkastning på pensjonsmidlene, som kan være positiv eller negativ, tilskrives pensjonisten. Selskapet har derfor ingen ytterligere risiko. For ytelsesbasert pensjonsordning garanteres pensjonisten en endelig pensjon og selskapet tar risikoen for endring i verdi. Selskapet i Norge har ytelsesbasert pensjonsordninger, som inkluderer pensjonsavtale med Finaref AB's konsernsjef. Selskapets netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes ved å estimere fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sitt arbeid i både nåværende og tidligere perioder. Denne fordelen er diskontert til nåverdi. Diskonteringsrenten er renten på balansedagen basert på foretakssobligasjoner av høy kvalitet med en løpetid som tilsvarer konsernets pensjonsforpliktelser. Når det ikke er et aktivt marked for slike foretaksobligasjoner, benyttes markedsrenten for statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. Beregningen er utført av en kvalifisert aktuar ved bruk av "påløpte ytelsers metode". Videre beregnes virkelig verdi av eventuelle pensjonsmidler på balansedagen.. Ved fastsettelse av nåverdien av forpliktelser og virkelig verdi av pensjonsmidlene kan det oppstå estimatavvik. Disse oppstår enten fordi selve utfallet avviker fra tidligere antakelser eller fordi forutsetningene endres. Estimatavvik føres som inntekt eller kostnad i andre inntekter og kostnader (OCI). Estimatavvik innregnet i andre inntekter og kostnader reklassifiseres ikke til resultatet. Estimatavvik består i tillegg til aktuarielle gevinster og tap, av forskjellen mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene. Pensjonskostnaden innregnet i resultatet består av årets pensjonsopptjening, gevinster og tap ved endringer i pensjonsplanene samt netto rentekostnad på pensjonsforpliktelsen. Den balanseførte verdien av pensjonsforpliktelser tilsvarer nåverdien av forpliktelsen på balansedagen, fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Erstatning ved oppsigelse Kostnaden for ytelser i forbindelse med oppsigelse av ansatte regnskapsføres bare dersom selskapet er forpliktet til å avslutte arbeidsforholdet før ordinær tid i henhold til en formell detaljert plan, og foretaket ikke har en realistisk mulighet for trekke seg fra planen. Når erstatninger tilbys for å oppmuntre til frivillig avgang, blir en avsetning innregnet når det er sannsynlig at tilbudet vil bli akseptert, og antall ansatte som vil akseptere tilbudet kan estimeres pålitelig. Avsetninger En avsetning skiller seg fra andre forpliktelser ved at det er usikkerhet om tidspunktet eller beløpet som kreves for å gjøre opp forpliktelsen. En avsetning regnskapsføres når konsernet har en juridisk eller underforstått plikt som følge av en tidligere hendelse og det forventes at en strøm av økonomiske fordeler vil bli påkrevd for å innfri forpliktelsen samt at et pålitelig estimat kan gjøres. Betingede forpliktelser Betingede forpliktelser er en mulig plikt som oppstår av tidligere hendelser, og hvis eksistens bare vil bli bekreftet av at det i fremtiden inntreffer en eller flere usikre hendelser, eller en eksisterene plikt som som oppstår av tidligere hendelser, men hvor det ikke er sannsynlig at det kreves en strøm av økonomiske fordeler for å gjøre opp forpliktelsen. Betinge forpliktelser regnskapsføres ikke. Kontantstrøm Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metoden. Den rapporterte kontantstrømmen omfatter bare transaksjoner som medfører inn- eller utbetalinger. I kontanter og kontantekvivalenter inngår tilgodehavende på selskapets bankkonto. Sida 13 av 23

15 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSE FOR FINAREF AS Note 1 Renter Renteinntekter på utlåning til kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Sum renteinntekter Andre finanskostnader og lignende kostnader Rentekostnad og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Rentekostnader Rentenetto Gjennomsnittlig rente Gjennomsnittsrente på utlån til kunder Gjennomsnittsrente på utlån til kredittinstitusjoner Gjennomsnittsrente på innlån fra kredittinstitusjoner 22,7% 24,1% 1,3% 1,5% 4,1% 4,7% Gjennomsnittsrenten er beregnet på gjennomsnittlig rentebærende eiendeler og gjeld. Note 2 Antisipert utbytte Norge Note 3 Provisjonsinntekter Provisjonsinntekter Utlånsprovisjon Provisjonsinntekter Provisjonskostnader Betalingsformidlingsprovisjoner Sum provisjonskostnader Provisjonsinntekter periodiseres over 48 måneder på Balanselånet. For andre lån anses provisjonsinntekter å dekke de kostnadene som oppstår ved etableringen av lånet. Disse provisjonsinntektene periodiseres således ikke. Note 4 Nettoresultat av finansielle transaksjoner Valutakursforandringer Resultat av finansielle transaksjoner Sida 14 av 23

16 Note 5 Lønns og pensjonskostnader Lønninger Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre ytelser Lønnskostnader Bonus Kontrollkomite og Representantskap Andre ytelser Hvorav daglig leders vilkår utgør (innklusive bonus) Lønn Andre ytelser Pensjon Daglig leder Daglig leder har bonus og avtalt pensjonsordning fra 62 år, og en avtale om lønn i 18 måneder etter fratreden fra sin stilling. Ingen i styret og ledelsen har lån i selskapet. Antall ansatte Antall hvorav Antall hvorav ansatte menn ansatte menn 13 8% 13 8% Sum pensjoner Selskapet har kollektive pensjonsordninger som omfatter alle ansatte i selskapet. 8 ansatte er inkludert i en ytelsesbasert ordning og 4 er inkludert i den innskuddsbaserte ordningen. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengige av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringselskap. Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene Forventet avkastning på pensjonsmidler Fordelt virkning av endring i estimater Fordelt virkning av endring i pensjonsplaner Arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatendring 0 0 Ikke resultatført virkning av endring av pensjon 0 0 Arbeidsgiveravgift Netto pensionsforpliktelser Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,20% 3,30% Forventet lønnsregulering 2,20% 4,00% Forventet pensjonsøkning 3,25% 3,75% Forventet G-regulering 3,00% 3,75% Forventet avkastning på fondsmidler 3,00% 4,80% I henhold til IAS 19R, hvor man ikke kan utsette bokføring av estimatavvik. Endring som skyldes estimatavvik medtas mot andre inntekter og kostnader i totalresultat Selskap Ernst & Young AB / Ernst & Young AS Revisjonskostnad innklusive moms Sum Revisor har ikke levert andre tjenester enn revisjon. Sida 15 av 23

17 Note 6 Driftsmidler Anskaffelseskost Biler Inventar/Innredning Kontormaskiner Samlede av- og nedskrivninger Årets ord. Avskr Tilgang under året 0 0 Avgang under året 0 0 Bokført verdi Ordinære avskrivninger Samlede avskrivninger den 1, Årets ordinære avskrivninger Samlede avskrivninger den Bokført verdi driftsmidler Note 7 Øvrige driftskostnader Markedsføringskostnader Porto, og betalingsavgifter Kreditopplysning- og inkassokostnader Revisjon och konsulentkostnader Øvrige kjøpte tjenster Øvrige kostnader Øvrige administrasjonskostnader Note 8 Utlån til kunder Utlån til kunder, brutto Avsatt for fremtidig kundetap (kapital, renter och avgifter) Lånefordringar, netto Av brutto lånefordringar er Forfalt med mindre enn en måned Forfalt med mellom en til tre måneder Forfalt med mer enn tre måneder. Ikke forfalt Lånefordringar, brutto Tap på utlån Årets konstaterte tap Årets tapsavsetning for fremtidige kundetap Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer Sum tap på utlån Sida 16 av 23

18 Note 9 Skatter og forskjeller mellom regnskap og skatt Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Årets skattegrunnlag for betalbar skatt i fremkommer som følger: Regnskapsmessig resultat før skatt og konsernbidrag Ikke fradragsberettigede kostnader Endring i midlertidige forskjeller Mottatt konsernbidrag Skattepliktig resultat Betalbar skatt (28%) Regnskapsmessig resultat før skatt 28 % skatt Årets totale skattekostnad Differansen mot skattekostnad bokført i årsregnskapet er: Differansen skyldes skatt på ikke fradragsberettigede kostnader. Midlertidige forskjeller som inngår i utligningen: Anleggsmidler Pensjoner Netto negative midlertidige forskjeller Utsatt skattefordel Endring Actual Note 10 Løpetidsinformasjon på utlån og innlån, bokført verdi Utlåning til øvriga kredittinstitusjoner Likvide middler Sum utlåning til øvriga kredittinstitusjoner Utlån til kunder Resterende løpetid maksimum tre måneder Resterende løpetid minimum tre måneder og opp til et år. Resterende løpetid over et år og maksimum fem år. Resterende løpetid utover fem år Sum utlån til kunder Vurdering av gjenstående løpetid skjer ut fra en beregning av kundens virkelige betalingshistorikk, ikke hva kunden har avtalt i sin låneavtale. Gjeld til kredittinstitusjoner Gjenstående løpetid maksimum tre måneder Gjenstående løpetid mer enn tre måneder men maksimum et år Gjenstående løpetid mer enn et år men maksimum fem år Gjenstående løpetid mer enn fem år Sum gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig gjeld Gjenstående løpetid lavere enn tre måneder Gjenstående løpetid lavere enn ett år Ikke definert forfallsstruktur Sum øvrig gjeld Sida 17 av 23

19 Note 11 Øvrige eiendeler Fordring på datter selskap (Øvrige eiendeler) Forskuddbetald fordringer Øvrige eiendeler (Øvrige Eiendeler) Sum øvrige eiendeler, netto Note 12 Eierinteresser i andre konsernselskaper Årets resultat Bolag Aksjekapital for skatt Eierandel Bokfort verdi Valuta Viab Inkasso AS mva % NOK Hver aksje har en stemme. Investering i datterselskap er bokfört etter kostmetoden. Viab Inkasso AS har gitt kr i konserbidrag til for har i henhold til regnskapsloven 3-7 unnlatt å utarbeide konserregnskap Finaref AB som eier til 100% utarbeider konserregnskap som omfatter med datterselskaper. Finaref AB er lokalisert i Borås, Sverige og konserregnskap mottas fra kontoret på Kolbotn i Norge. Viab inkasso har overflyttet alle sine kunder til andre inkassobyråer, og det er den ingen drift i selskapet Note 13 Forskuddbetalte kostnader og påløpne inntekter Øvrig Periodisering agentkostnader Forskuddbetalte kostnader og påløpne inntekter Øvrig representerer markedsføringskostnader og pensjoner. Periodisering av agentkostnader er provisjon til AXO på balanselånet som fordeles over 48 måneder. Note 14 Øvrig gjeld Betalbar skatt Netto pensjonsforpliktelse Kortsiktig innlån søsterselskap Øvrig Øvrig gjeld Note 15 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Arbeidsgiveravgift og feriepenger Påløpne rentekostnader Øvrig Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Sida 18 av 23

20 Note 16 Kapitalkrav enligt Basel II rapporterar till Kredittilsynet i Norge, basert på prinsippene i Basel ll. Basel ll har som formål at kapitalkravet skal gjenspeile risikoer og sørge for å opprettholde et tilstrekkelig kapitalnivå i det finansielle systemet. Kravene er oppdelt i tre hovedpilarer. Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Minimumsnivå for kapitalkrav Kredittrisiko, markedsrisiko og operativ risiko skal kvantifiseres med hjelp av interne eller eksterne modeller og kapital skal avsettes i proposisjon til den beregnede risiko. Retningslinjer for aktivt kapitaltilsyn Selskapet skal ha en prosess for å bedømme kapitalbehovet i relasjon til riskeksponeringen samt ha en strategi for å sikre korrekt kapitalnivå. Myndighetene undersøker om denne prosessen er Opplysningskrav - krav på åpenhet skjerpede opplysningskrav skal bidra til god gjennomlysning av kreditt instituttenes kapitalsituasjon och risikoprofil. Markedets løpande prissettning på instituttenes gjeld og aksjer forventes avsløre endringer i bankenes risikoprofil. For Pilar 1 har besluttet å rapportere Kredit og Markedsrisikoen i henhold til sjablonmetoden og Operativ risiko i henhold til basmetoden. Sjablonmetoden innebærer at man skal ha en kapitalbase som minimum må være 8% av risikoveide eiendeler. For Finarefs del blir kapitalbasen egenkapital redusert med immaterielle eiendeler. Risikoveide eiendeler beregnes gjennom at man tar fram selskapets fordringer och risikoveier dem i henhold til motpartsrisiko. Motpartsrisikoen versettes etter følgende prinsipper: Fordringer på staten Fordringer på kredittinstitutt Fordringar på husholdninger Øvrige fordringer 0% 20% 75% 100% Kalkylen blir : Egen Kapital redusert med immaterielle eiendeler Eiendeler på bank konto * 20% + Fordringer på husholdnnger * 75% + Øvriga fordringer * 100% Kapitalbasen Egen kapital Kapitalbasen for utbytte Foreslått utbytte Kapitalbasen etter foreslått utbytte >8% Risikoveide beregningsgrunnlag: Fordringer på staten Fordringer på kredittinstitut Fordringer på husholdninger øvrige fordringer före efter före efter riskvägning riskvägning riskvägning riskvägning 0% % % % Sida 19 av 23

21 Operativ risiko Operativ risiko beregnes i henhold til basmetoden. Basmetoden innebärer: De siste tre års gjennomsnittlig nettointekt (rentenetto + provisjonsnetto + netto finansielle transaksjoner och øvrige finansinntekter + mottatt utbytte) * 15%. Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt Gjennomsnittsinntekt de siste tre år. 15% av gjennomsnittlig nettoinntekt Laveste kapitalkrav Gjennom å beregne 8% på risikoveide tilganger + operativ risiko i henhold til basmetoden får man fram selskapets laveste beløp for kapitalbasen. Risikoveide tilgangar Laveste kapitalkrav for Kredit- og marknadsrisiko Kapitalkrav for Operativ risiko Totalt laveste kapitalkrav i henhold til Pilar 1 Nåvarende kapitalbase Overskudd i kapitalbasen Kapitaldekning % ,88% 19,53% Gjeldende retningslinjer for aktiv kapitaltillsyn, Pilar 2, besluttes ved ytterligere behov. Selskapet har følgende rapporteringsmøter der kapitalbehov er et område vi dekker. Riskscenarioer Kredit- og Markedsrisiko Operativ risiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Forretningsrisiko Strategisk risikoer Renterisiko Behandlas på følgende møter Rapporteringsmøte Operasjonell Risiko og Permanent Control Committee Financial Committee Financial Committee Rapporteringsmøte Rapporteringsmøte Rapportering till Finanstilsynet - rapporteres på rapporteringsmøte Perioder Månedsvis Halvårsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Månedsvis Månedsvis Kvartalsvis Kredit- ok Markedsrisiko samt Operativ risiko dekkes av kapitalkravet i Pilar 1. Ledelsen i selskapet har gjennom beslutning i overnevnte kommittéer under år 2012 at ytterligere behov for kapital ikke er aktuelt. Henviser til Crédit Agricole SA, hjemmeside: Sida 20 av 23

22 Note 17 Finansielle eiendeler og forpliktelser Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Utlån og fordringer Utlåning til kredittinstitusjoner Utlån og fordringer Utån til kunder Finansielle eiendeler Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Utlån og fordringer Utlåning til kredittinstitusjoner Utlån og fordringer Utån til kunder Finansielle eiendeler Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Andre finansielle forpliktelser Gjeld til konsernselskap Andre finansielle forpliktelser Øvrig gjeld Finansielle forpliktelser Per Virkelig Bokført Definition i balanseoppstillingen Verdi verdi Andre finansielle forpliktelser Utlåning til kredittinstitusjoner Andre finansielle forpliktelser Utån til kunder Finansielle forpliktelser Vurdering til virkelig verdi Langsiktige fordringer For opplysningsformål beregnes et virkelig verdi for langsiktige fordringer (utlån) gjennom å diskontere fremtidig kontantstrøm med nåværende aktuell rente. Rentebærende gjeld (gjeld til konsernselskap) For opplysningsformål beregnes virkelig verdi for rentebærende gjeld gjennom å diskontontere fremtidig kontantstrøm av hovedstol og rente med aktuell markedsrente. Kortsiktige fordringer og gjeld For kortsiktige fordringer og gjeld som kundefordringer og leverandørgjør, med en gjenværende løpentid på mindre enn seks måneder anses bokført verdi å reflektere virkelig verdi. Note 18 Finansiell risiko Kredit- och motpartsrisiko Med kreditrisiko menes risiko for manglende betaling fra lånetaker, slik at forpliktelsen fra lånetaker ikke kan overholdes. Håndtering av denne kredittrisikoen og derigjennom en analyse av kundens tilbakebetalingsevne gjennomsyrer hele selskapet og dets prosesser, i alt fra nykunderekruttering, kredittbedømming, månedlige purrerutiner og til slutt inkassoprosessen. Selskapet arbeider aktivt med kredit-scoring og utnytter den kompetanse som finnes hos morselskapet i Sverige, samt hos eieren Credit Agricole. Kontinuerling overvåking og oppfølging, samt eventuell ytterligere behov for kapital, besluttes i månedelige rapporteringsmøter. Markedsrisikio Som markedsrisiko anses verdiendringer på finansielle instrumenter som følge av endringer i rente, valutakurser osv. Valutarisk: Selskapets valutarisiko er svært begrenset da både innlån, utlån og kostnader er i norske kroner. Renterisiko All utlåning skjer til varibal rente, mens innlåningen bindes til forskjellige tidsperioder for å best mulig matche utlånsperiodene. Dette innebærer at selskapet har relativ lav renterisiko. Annen risiko Likviditetsrisiko / lånegjeld Likviditetsrisiko er den risikoen selskapet har for på kort sikt å få innskrenket betalingsmuligheter (se note 10) Innlåningen skjer internt innen Crédit Agricole-konsernet for å minimere likviditetsrisikoen. Lokal bank benyttes for å sammenligne prissettingen. Opplåningen skjer i norske kroner. Kapitalforvaltning Ingen aktiv kapitalforvaltning skjer. Selskapet låner bare opp de likvide midlene som trengs for den løpende virksomheten. Operasjonell risiko Defineres som den risiko for tap som skyldes manglende rutiner, kontroller, mennsklige feil eller eksterne hendelser. Operasjonell risiko forebygges og reguleres gjennom å dokumentere interne prosesser. Disse følges opp kontinuerling gjennom intern og ekstern granskning. Sida 21 av 23

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Årsregnskap. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Årsregnskap Finaref AS 2013 Org.nr: 964 433 798 Finaref AS, org nr: 964 433 798 Årsberetning for regnskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styret og daglig leder for Finaref AS avgir herved følgende årsberetning.

Detaljer

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 30 juni 2013 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.13 31.mar.13 30.jun.12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport 2012. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 2012 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.12 31.mar.12 30.jun.11 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS Styrets beretning tredje kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer