REGULERINGSPLAN FOR INDRE STEINSVIK, PLANOMRÅDE 0-2, PLANID , BERGEN KOMMUNE FORORD 2 FORMÅL 2 PLANPROSESSEN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR INDRE STEINSVIK, PLANOMRÅDE 0-2, PLANID , BERGEN KOMMUNE FORORD 2 FORMÅL 2 PLANPROSESSEN 2"

Transkript

1 Valestrandsfossen, Til offentlige instanser, samt grunneiere og naboer av Indre Steinsvik 49 og 51 (gnr/bnr 39/572 og 573). Bergen kommune VARSEL OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 12-8 varsles det med dette mindre reguleringsendring av: REGULERINGSPLAN FOR INDRE STEINSVIK, PLANOMRÅDE 0-2, PLANID , BERGEN KOMMUNE INNHOLD FORORD 2 FORMÅL 2 PLANPROSESSEN 2 KONSEKVENSER AV ENDRINGSFORSLAGET 2 VEDLEGG Vedlegg 1 Forslag til endring av plankart, datert Vedlegg 2 Forslag til endring av bestemmelser Vedlegg 3 Gjeldende/eksisterende plankart, sist rev Vedlegg 4 Gjeldende/eksisterende bestemmelser Arkoconsult AS Postboks 103, 5291 Valestrandsfossen Tlf Faks Tekniske tegninger, reguleringsplaner, byggesøknader Foretaksregisteret: NO MVA

2 Side 2 (3) FORORD Grunnlaget for endringsforslaget er basert på ønske fra forslagstiller Nils Tomas Tollefsen, og forslag til reguleringsendring er utarbeidet av Arkoconsult AS i samarbeid og på vegne av forslagstiller. FORMÅL Endring av plankart og reguleringsbestemmelser (påskrift, utnyttingsgrad) samt tilleggspunkt i reguleringsbestemmelser for reguleringsplan for Indre Steinsvik. 1. Mindre endring av reguleringsplan, påskrift ny utnyttingsgrad og nytt feltnavn. De to tomtene; gnr 39, bnr 572 og 573 får eget feltnavn; A3c og utnyttingsgrad, TU for feltet økes fra 30 til 35%. 2. Legge til bestemmelse som skal oppfordre til å ta hensyn til terrenget og ikke til at en skal opparbeide «flate» tomter i skrånende terreng med unødvendige skjæringer og høye murer. Framlegg til ny bestemmelse; Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. PLANPROSESSEN Framlegg til mindre reguleringsendring oversendes til aktuelle offentlige instanser og berørte naboer. KONSEKVENSER AV ENDRINGSFORSLAGET Planområdet ligger innenfor felt A3 i gjeldende reguleringsplan fra 1990 og er på 1,325 daa (to tomter på 773,4 m ,8 m 2 ). Felt A3 har en relativt lav utnyttingsgrad (TU = 30%). Dette har spesielt uheldige konsekvenser for små tomter, slik som bnr 573 som er i overkant av 550 m 2. Området har en godt utbygget infrastruktur og sammenlignet med kommuneplanen som legger opp til en utnyttingsgrad på 60% (det doble), er det er vurdert til at konsekvensene av en økning av utnyttingsgraden til 35% vil være minimal og knapt merkbar for omgivelsene i området. En positiv konsekvens er at en får utnyttet tomten bedre og selv om det er en minimal fortetting er det i tråd med Bergen kommune sitt mål å få til en fortetting i boligområder med god infrastruktur og kollektivtilbud så lenge tiltak er i samsvar med plan- og bygningsloven/vedtatte arealplaner. I tillegg er det lagt inn en tilleggsbestemmelse; 2.8, direkte knyttet til terrenghåndtering og oppfordring til å ta hensyn til terrenget og ikke planere ut «flate» tomter i skrånende terreng med unød- Arkoconsult AS Reguleringsendringsdokument.doc Indre Steinsvik Mindre reguleringsendring.

3 Side 3 (3) vendige skjæringer og høye murer. Ved at en bygger boligen «inn i terrenget» vil en få mer areal til rådighet enn om en planerer ut en «flat tomt». Teksten i tilleggsbestemmelsen er hentet fra Kommunal- og moderniseringsdep. sin veileder, (side 29) Grad av utnytting der den er brukt som eksempel for at kommunene til en viss grad skal kunne styre opparbeiding og håndtering av terreng; Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. Forslagstiller og utførende konsulent; Forslagstiller er Nils Tomas Tollefsen og konsulent for reguleringsplanarbeidet er Arkoconsult AS. Eventuelle merknader kan sendes til plankonsulent innen For utfyllende informasjon om planarbeidet kan en ta kontakt med Arkoconsult AS. Widar Sorø Plankonsulent Tlf: , mobil Epost: Hovedkontor Valestrandsfossen: Arkoconsult AS Postboks 103, HTB-bygget 5291 Valestrandsfossen NORWAY Arkoconsult AS Reguleringsendringsdokument.doc Indre Steinsvik Mindre reguleringsendring.

4

5 (kommunevåpen legges inn ved vedtatt plan) 2 FELLES BESTEMMELSER DETALJREGULERING - REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 INDRE STEINSVIK - YTREBYGDA, GNR 39, BNR 11, 389, 390 M. FL. Saksnr. / Nasjonal arealplan-id 1201_ Vedtatt Stadfestet Sist revidert Reguleringsendringer (legges inn ved behov) Saksnr. Endringsnr. Vedtatt dd.mm.åå dd.mm.åå PLANENS INTENSJON Planens intensjon er å legge til rette for fortetting med frittliggende småhusbebyggelse i boligområde. Planens begrensning er vist på plankartet. Arealene i planområdet skal nyttes til følgende reguleringsformål og avgrensningen av reguleringsområdet er vist med stiplet linje som reguleringsgrense på kart i mål 1:1000, datert , sist revidert Byggeområde og anlegg PBL 12-5 pkt 1: Samferdsel og teknisk infrastruktur: PBL 12-5 pkt 2 Grønnstruktur PBL 12-5 pkt 3 Landbruksområder Fellesområder: Frittliggende eneboliger m/tilhørende anlegg, felt A 1 - A 3 og A 5b - A 7 - Område for boliger B rekkehus og tett/lav bebyggelse, felt B 1 - B 3 og A 5a. Offentlig kjørevei Offentlig fortau/ gangveg Annet offentlig trafikkareal, frisiktsoner Friområde for lek og opphold Gartneri, J1 Felles kjøreveg Felles gang fortau/ gangveg Felles parkering Felles grøntareal/ gangforbindelse 2.1 Plankrav Før behandling av søknad om byggetillatelse, skal det faste utvalg for plansaker ha godkjent en bebyggelsesplan for felt B1a, B1b, B2, B 3 og A5a for å sikre en samordnet og helhetlig utbygging av hvert felt. Planen skal utføres i mål 1:500 med kotesatt situasjonsplan som viser bygningenes plassering, høyder, tomtegrenser, terrengbehandling, avkjørsler, plassering av garasjer, parkeringsplasser, interne gangveger, lekeareal og søppelanordning. 2.2 Byggegrenser Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet i de felt dette er angitt. 2.3 Parkering, adkomst I boligfelt, B1a, B1b, B2, B 3 og A5a med felles parkeringsanlegg skal det avsettes areal til min.1,5 parkeringsplasser pr. leilighet. I boligfelt, felt A1, A2a, A2b, A3, A5b, A6 og A7 med individuell parkering, i hovedsak område for frittliggende eneboliger, skal det ved endelig utforming av boligene avsettes plass til 2 parkeringsplasser for hver enebolig. Der adkomst ikke er vist på plankartet, fastlegges den plassering ved byggemelding Garasje kan, innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense, og sammen med nabogarasje under ett tak. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen, selv om garasje ikke skal oppføres samtidig med bolighuset Kjøring fram til eiendommen gnr 39, bnr 30 tillates via gang- og sykkelveg langs Steinsvikveien Alle felles kjøreveger skal ha fast dekke I området mellom frisiktlinjen og vegformål (frisiktsoner) skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende veiers planum. 2.4 Utbyggingsrekkefølge Felles lekeplasser, fellesareal, veger, gangveger, samt tilhørende anlegg for bl.a. parkering som vist på planen, skal være anlagt og ferdigstilt før det gis brukstillatelse.

6 Nasjonal arealplan-id Sist revidert dd.mm.åå 2.4 Støy Krav til støynivå skal være i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinjer T-8/ I forbindelse med detaljert plan for felt B1a og B1b, skal det legges ved analyse av vegtrafikkstøy med støykotekart og en beskrivelse av nødvendige skjermingstiltak etter følgende retningslinjer: Boliger med støynivå på en fasade mellom 65 og 70 dba kan tillates oppført dersom følgende forutsetninger er oppfylt: o Bygningene må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 dba. Bygningene må utformes med gjennomgående leiligheter. Bygningene må etableres med balansert ventilasjon. Alle boenheter skal ha privat uteområde, med gode solforhold, der støynivået ikke overskrider 55 dba. Arealets størrelse skal være min 8m2 for blokker (terrasse), 30 m2 for rekkehus og 50m2 for eneboliger. Boligene skal i tillegg ha tilgjengelighet til fellesarealer, definert i forskriftene til 69, der støynivået ikke overskrider 55 dba. Boliger med støynivå på en fasade mellom 55 og 65 dba kan tillates oppført, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: Bygningene må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 dba Krav til uteareal er de samme som for støynivå 65 B 70 dba. Når det gjelder innendørs støynivå i bygninger, vises det til NS Lydforhold i bygninger/lydklassifisering Ved innsending av byggesøknad for ny bebyggelse eller ombygging av eksisterende bolig i felt A1, A6 og A7 skal det likeledes legges ved analyse av vegtrafikkstøy med støykotekart og en beskrivelse av nødvendige skjermingstiltak etter de retningslinjer som er angitt i pkt Fjernvarme I henhold til vedtekt til 66a i PBL for Bergen kommune skal bygningene i området tilrettelegges for fjernvarme dersom det er formålstjenlig. 2.7 Annet Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart i størst mulig utstrekning Transformatorkiosker tillates bare oppført som vist på planen Bekken gjennom området bør i størst mulig grad holdes åpen Ved utbygging av felt A5a bør det tilrettelegges for en sti fra Indre Steinsvik til felles friområde i naboplan (Råstøl) Terrengbehandling Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennom-snittsnivå rundt bygningen regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl 12-5 nr.1) 3.1 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER Bebyggelsen i områdene, felt A 1 - A 7 og felt B 1 - B 3 skal oppføres til boligformål med tilhørende anlegg, innenfor de begrensninger som er angitt i disse reguleringsbestemmelsene og på plankartet. 3.2 Tillatt tomteutnyttelse, angitt som forholdstall mellom tillatt bruksareal i prosent av tomtens areal, er som følger: TU = 30% for tomter til frittliggende eneboliger Felt A1, A2a, A2b, A3, A5b, A6 og A7 TU = 35% for tomter til frittliggende eneboliger Felt A3c. TU = 40% for rekkehus inntil 2 etasjer. Felt B3 og A5a. TU = 45% for boliger tett/ lav - rekkehus i 2 etasjer og terrassert bebyggelse i inntil 3 etasjer. Felt B1a, B1b og B Minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet 300 m 2 per boenhet for frittliggende eneboligtomter mellom 500 og 700 m m 2 per boenhet til felles og privat bruk for tomannsboliger og rekkehus i inntil 3 etasjer. 3.4 Frittliggende eneboliger. Frittliggende eneboliger i felt A1, A2a, A2b, A3, A5b, A6 og A7 kan oppføres i 1 etasje. Underetasje kan godkjennes når terrengforholdene tilsier dette. Maksimal mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, er 7,5m. Planlagte hus vist på plankartet er veiledende. Husplassering fastsettes i byggesak Luftstrekk for ledninger tillates ikke. Side 2 av 3

7 Nasjonal arealplan-id Sist revidert dd.mm.åå Av hensyn til omkringliggende eksisterende bebyggelse skal ikke mønehøyden i boligfelt A2a og A2b overstige en kotehøyde på +61, Rekkehus I boligfelt B 1b, B3 og A5a kan det føres opp rekkehus i inntil 2 etasjer. I tillegg kan det anlegges felles garasjeanlegg i underetasje der det etter bygningsmyndighetenes skjønn kan tillates. Maksimal mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, er 9m. 3.6 Tett/lav bebyggelse I boligfelt B1a, og B2 kan deler av bebyggelsen føres opp i inntil 3 etasjer. Maksimal mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, er 12 m. Felles garasjeanlegg i underetasje kan tillates etter bygningsmyndighetenes skjønn. Av hensyn til bakenforliggende eksisterende bebyggelse skal ikke mønehøyden i boligfelt B1a overstige en kotehøyde på + 51, Felles lekeområder I områdene B1a, B1b, B2, B 3 og A5a skal det opparbeides minst en felles leke- og oppholdsplass. Plassene skal være minst 100m² og ha god belysning, sandkasse og andre lekeapparater samt bord og benker for barn og voksne. Leke- og oppholdsplassene skal ikke ligge mer enn 50m fra inngangene til tilhørende boliger. 6 HENSYNSSONER (pbl 12-6) 6.1 Frisiktsone (pbl 11-8 a) I området mellom frisiktlinjen og vegformål, frisiktsoner, skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende veiers planum 7 FELLESOMRÅDER 7.1 De viste felles atkomstveger er felles for de tilstøtende eiendommene. 7.2 Felles gangforbindelser skal fungere som snarveg. MILJØ OG BYUTVIKLING Planavdelingen Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med byrådets (ved mindre reguleringsplaner, jf. pbl 12-12) / bystyrets vedtak seksjonsleder 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl 12-5 nr. 2) 4.1 I trafikkområdene skal det anlegges: Kjøreveg med fortau: Veg 2.0. Kjøreveg med blandet trafikk: Veg 2.3 Gang og sykkelveg Annet trafikkareal. 4.2 Anleggene skal opparbeides med den inndeling av de respektive formål som vist på planen. 4.3 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte. 5 GRØNNSTRUKTUR (pbl 12-5 nr. 3) 5.1 FRIOMRÅDE Innenfor friområdet, felt F, er det bare tillatt oppført bygg eller anlegg som kan nyttes i forbindelse med områdets bruk til lek og opphold. Side 3 av 3

8

9 Reguleringsbestemmelser plannr Bystyrevedtak av YTREBYGDA, GNR 39, BNR 11, 389, 390 M. FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR INDRE STEINSVIK, PLANNR , VEDTATT I BERGEN BYSTYRET DEN GENERELT 1.1 Avgrensningen av reguleringsområdet er vist med stiplet linje som reguleringsgrense på kart i mål 1:1000, datert , sist revidert Arealene i planområdet skal nyttes til følgende formål: Byggeområder: - Område for frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg, felt A 1 - A 3 og A 5b - A 7 - Område for boliger B rekkehus og tett/lav bebyggelse, felt B 1 - B 3 og A 5a Landbruksområder - Gartneri, J1 Offentlige friområder: - Friområde for lek og opphold Offentlige trafikkområder: - Offentlig kjøreveg - Offentlig fortau/ gangveg - Annet offentlig trafikkareal, frisiktsoner Fellesområder: - Felles kjøreveg - Felles gang fortau/ gangveg - Felles parkering - Felles grøntareal/ gangforbindelse 2.1 Plankrav 2 FELLES BESTEMMELSER Før behandling av søknad om byggetillatelse, skal det faste utvalg for plansaker ha godkjent en bebyggelsesplan for felt B1a, B1b, B2, B 3 og A5a for å sikre en samordnet og helhetlig utbygging av hvert felt. Planen skal utføres i mål 1:500 med kotesatt situasjonsplan som viser bygningenes plassering, høyder, tomtegrenser, Side 1 av 5

10 Reguleringsbestemmelser plannr Bystyrevedtak av terrengbehandling, avkjørsler, plassering av garasjer, parkeringsplasser, interne gangveger, lekeareal og søppelanordning. 2.2 Byggegrenser Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet i de felt dette er angitt. 2.3 Parkering, adkomst I boligfelt, B1a, B1b, B2, B 3 og A5a med felles parkeringsanlegg skal det avsettes areal til min.1,5 parkeringsplasser pr. leilighet. I boligfelt, felt A1, A2a, A2b, A3, A5b, A6 og A7 med individuell parkering, i hovedsak område for frittliggende eneboliger, skal det ved endelig utforming av boligene avsettes plass til 2 parkeringsplasser for hver enebolig. Der adkomst ikke er vist på plankartet, fastlegges den plassering ved byggemelding Garasje kan, innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene, oppføres i nabogrense, og sammen med nabogarasje under ett tak. Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen, selv om garasje ikke skal oppføres samtidig med bolighuset Kjøring fram til eiendommen gnr 39, bnr 30 tillates via gang- og sykkelveg langs Steinsvikveien Alle felles kjøreveger skal ha fast dekke I området mellom frisiktlinjen og vegformål (frisiktsoner) skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende veiers planum. 2.4 Utbyggingsrekkefølge Felles lekeplasser, fellesareal, veger, gangveger, samt tilhørende anlegg for bl.a. parkering som vist på planen, skal være anlagt og ferdigstilt før det gis brukstillatelse. 2.5 Støy Krav til støynivå skal være i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinjer T-8/ I forbindelse med detaljert plan for felt B1a og B1b, skal det legges ved analyse av vegtrafikkstøy med støykotekart og en beskrivelse av nødvendige skjermingstiltak etter følgende retningslinjer: o Boliger med støynivå på en fasade mellom 65 og 70 dba kan tillates oppført dersom følgende forutsetninger er oppfylt: o Bygningene må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 dba. o Bygningene må utformes med gjennomgående leiligheter. o Bygningene må etableres med balansert ventilasjon. Side 2 av 5

11 Reguleringsbestemmelser plannr Bystyrevedtak av o Alle boenheter skal ha privat uteområde, med gode solforhold, der støynivået ikke overskrider 55 dba. Arealets størrelse skal være min 8m 2 for blokker (terrasse), 30 m 2 for rekkehus og 50m2 for eneboliger. Boligene skal i tillegg ha tilgjengelighet til fellesarealer, definert i forskriftene til 69, der støynivået ikke overskrider 55 dba. o Boliger med støynivå på en fasade mellom 55 og 65 dba kan tillates oppført, dersom følgende forutsetninger er oppfylt: o Bygningene må ha en slik konstruksjon at innvendig støynivå ikke overskrider 30 dba o Krav til uteareal er de samme som for støynivå 65 B 70 dba. Når det gjelder innendørs støynivå i bygninger, vises det til NS Lydforhold i bygninger/lydklassifisering Ved innsending av byggesøknad for ny bebyggelse eller ombygging av eksisterende bolig i felt A1, A6 og A7 skal det likeledes legges ved analyse av vegtrafikkstøy med støykotekart og en beskrivelse av nødvendige skjermingstiltak etter de retningslinjer som er angitt i pkt Fjernvarme I henhold til vedtekt til 66a i PBL for Bergen kommune skal bygningene i området tilrettelegges for fjernvarme dersom det er formålstjenlig. 2.7 Annet Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart i størst mulig utstrekning Transformatorkiosker tillates bare oppført som vist på planen Luftstrekk for ledninger tillates ikke Bekken gjennom området bør i størst mulig grad holdes åpen Ved utbygging av felt A5a bør det tilrettelegges for en sti fra Indre Steinsvik til felles friområde i naboplan (Råstøl). 3 OMRÅDER FOR BOLIGER 3.1 Bebyggelsen i områdene, felt A 1 - A 7 og felt B 1 - B 3 skal oppføres til boligformål med tilhørende anlegg, innenfor de begrensninger som er angitt i disse reguleringsbestemmelsene og på plankartet. 3.2 Tillatt tomteutnyttelse, angitt som forholdstall mellom tillatt bruksareal i prosent av tomtens areal, er som følger: TU = 30% for tomter til frittliggende eneboliger Felt A1, A2a, A2b, A3, A5b, A6 og A7 Side 3 av 5

12 Reguleringsbestemmelser plannr Bystyrevedtak av TU = 40% for rekkehus inntil 2 etasjer. Felt B3 og A5a. TU = 45% for boliger tett/ lav - rekkehus i 2 etasjer og terrassert bebyggelse i inntil 3 etasjer. Felt B1a, B1b og B2 3.3 Minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet 300 m 2 per boenhet for frittliggende eneboligtomter mellom 500 og 700m m 2 per boenhet til felles og privat bruk for tomannsboliger og rekkehus i inntil 3 etasjer. 3.4 Frittliggende eneboliger. Frittliggende eneboliger i felt A1, A2a, A2b, A3, A5b, A6 og A7 kan oppføres i 1 etasje. Underetasje kan godkjennes når terrengforholdene tilsier dette. Maksimal mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, er 7,5m. Planlagte hus vist på plankartet er veiledende. Husplassering fastsettes i byggesak. Av hensyn til omkringliggende eksisterende bebyggelse skal ikke mønehøyden i boligfelt A2a og A2b overstige en kotehøyde på +61, Rekkehus I boligfelt B 1b, B3 og A5a kan det føres opp rekkehus i inntil 2 etasjer. I tillegg kan det anlegges felles garasjeanlegg i underetasje der det etter bygningsmyndighetenes skjønn kan tillates. Maksimal mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, er 9m. 3.6 Tett/lav bebyggelse I boligfelt B1a, og B2 kan deler av bebyggelsen føres opp i inntil 3 etasjer. Maksimal mønehøyde, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, er 12m. Felles garasjeanlegg i underetasje kan tillates etter bygningsmyndighetenes skjønn. Av hensyn til bakenforliggende eksisterende bebyggelse skal ikke mønehøyden i boligfelt B1a overstige en kotehøyde på + 51, Felles lekeområder I områdene B1a, B1b, B2, B 3 og A5a skal det opparbeides minst en felles leke- og oppholdsplass. Plassene skal være minst 100m² og ha god belysning, sandkasse og andre lekeapparater samt bord og benker for barn og voksne. Leke- og oppholdsplassene skal ikke ligge mer enn 50m fra inngangene til tilhørende boliger. 4 Side 4 av 5

13 Reguleringsbestemmelser plannr Bystyrevedtak av I trafikkområdene skal det anlegges: OMRÅDER FOR TRAFIKKFORMÅL Kjøreveg med fortau: Veg 2.0. Kjøreveg med blandet trafikk: Veg 2.3 Gang og sykkelveg Annet trafikkareal. 4.2 Anleggene skal opparbeides med den inndeling av de respektive formål som vist på planen. 4.3 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte. 5 FRIOMRÅDER 5.1 Innenfor friområdet, felt F, er det bare tillatt oppført bygg eller anlegg som kan nyttes i forbindelse med områdets bruk til lek og opphold. 6 SPESIALOMRÅDER 6.1 I området mellom frisiktlinjen og vegformål, frisiktsoner, skal det ved kryss og avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0,5m over tilstøtende veiers planum. 7 FELLESOMRÅDER 7.1 De viste felles atkomstveger er felles for de tilstøtende eiendommene. 7.2 Felles gangforbindelser skal fungere som snarveger mellom de ulike atkomstvegene og kan gis en enkel utforming med grusdekke. MILJØ OG BYUTVIKLING Planavdelingen Side 5 av 5

ENDRET REGULERINGSPLAN FANA GNR. 34, BNR. 2, 17 M. FL., DOLVIK. BOLIGOMRÅDE STORRINDEN. PLANNR Fullmaktsvedtak

ENDRET REGULERINGSPLAN FANA GNR. 34, BNR. 2, 17 M. FL., DOLVIK. BOLIGOMRÅDE STORRINDEN. PLANNR Fullmaktsvedtak ENDRET REGULERINGSPLAN FANA GNR. 34, BNR. 2, 17 M. FL., DOLVIK. BOLIGOMRÅDE STORRINDEN. PLANNR. 7190006. Fullmaktsvedtak 18.10.2004. 1 GENERELT 1 1.1 Det regulerte området er vist på planen med stiplet

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5

PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 PLANBESTEMMELSER FOR BJØRNMYRA BOLIGOMRÅDE, FELT G5 Dato: 17.11.2000 Rev. 08.05.2001 Disse bestemmelser kommer som tillegg til stadfestede reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, HOPSNESET, DEL AV GNR. 41. PLANNR VEDTAK BYSTYRE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, HOPSNESET, DEL AV GNR. 41. PLANNR VEDTAK BYSTYRE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, HOPSNESET, DEL AV GNR. 41. PLANNR. 7040000. VEDTAK BYSTYRE 01.06.1987. Planens begrensning er vist med stiplet linje på kart i M=1:1000. Arealene i planområdet skal nyttes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR LAKSEVÅG. BREIVIK-GODVIK-LEIRVIK. LEIRVIK SØR DEL AV G.NR. 139, GODVIK OG 140, LEIRVIK

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR LAKSEVÅG. BREIVIK-GODVIK-LEIRVIK. LEIRVIK SØR DEL AV G.NR. 139, GODVIK OG 140, LEIRVIK REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 7270000 LAKSEVÅG. BREIVIK-GODVIK-LEIRVIK. LEIRVIK SØR DEL AV G.NR. 139, GODVIK OG 140, LEIRVIK REVISJON A. 22.04.99 Revidert etter 1. gangs behandling i hovedutvalg for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Reguleringsplan, for: Bergen kommune. Fana, gnr. del av gnr. 41, Hopsneset Nasjonal arealplan-id 1201_

Reguleringsplan, for: Bergen kommune. Fana, gnr. del av gnr. 41, Hopsneset Nasjonal arealplan-id 1201_ (logo) Reguleringsplan, for: Bergen kommune. Fana, gnr. del av gnr. 41, Hopsneset Nasjonal arealplan-id 1201_7040000 Saksnummer Vedtatt av bystyret 01.06.1987 Reguleringsendringer Saksnummer Plannavn Arealplan-ID

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 01.03.2013. 1.2 Området er

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Plannr: saksnr Bestemmelser dat/rev: Vedtatt dd.mm.åå

Plannr: saksnr Bestemmelser dat/rev: Vedtatt dd.mm.åå BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningsloven (pbl) 1985 26 og pbl 2008 34-2 overgangsbestemmelser plandelen Fana, Fv 181 Smøråsvegen øvre del Plannr 17630000 Saksnr 200300094 Datert

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Plannr8160015 saksnr201007856 Bestemmelserdatert 31.05.2012 vedtak31.05.2012

Plannr8160015 saksnr201007856 Bestemmelserdatert 31.05.2012 vedtak31.05.2012 BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelse r for Hylkje industriområde, Åsane. G.nr. 171,b.nr. 108. Mindre reguleringsendring Jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) kapittel 12, særlig 12-3 (detaljregulering),

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Thomasbakken boligområde, samordna plan.

Reguleringsbestemmelser for Thomasbakken boligområde, samordna plan. Reguleringsbestemmelser for Thomasbakken boligområde, samordna plan. ARKIV L12283.01 Formålet med reguleringsplanen for Thomasbakken er å imøtekomme det store behovet for arealer til boligformål i Alta

Detaljer

REGULERINGSPLAN SANNAN - OMRÅDE B12 OG B13. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN SANNAN - OMRÅDE B12 OG B13. REGULERINGSBESTEMMELSER. Saksnr/Løpenr: 2009/3623-25634/2009 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN SANNAN - OMRÅDE B12 OG B13. REGULERINGSBESTEMMELSER. Forslagstiller: Sannan Bolig AS Plankartet er datert: 09.06.2009 Saksbehandling:

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN NEDREVEGEN 18 OG 20 Gnr. 95 bnr. 234, 305, 306 Råholt, Eidsvoll kommune Planid: 023723400 Dato: 07.02.14 Oppdragsgiver: Jos Bygg AS Vognvn. 1b 2072 Dal Utarbeidet av:

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 243/92 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BRÅNÅSEN. 1 GENERELT 1. Det regulerte området på planen er vist med reguleringsgrense. 2. Planområdet, som er vist på planen, er inndelt i reguleringsområder med følgende

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA 1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ØVERHAMNINGA Arkivopplysinger: Saksbeh.:ANS Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Bestemmelser datert:23.04.03 Sist revidert: 29.07.04 Opplysninger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I dette området kan det være både boliger, forretninger og kontorer.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I dette området kan det være både boliger, forretninger og kontorer. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDRE BORGESTAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( Reguleringsplanen datert

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DRAGET, ØSTRE DEL - KRISTIANSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Området Draget på Dale i Kristiansund var opprinnelig omfattet av reguleringsplan R-183, stadfestet 24.06.1987. Vestre del av området er

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Planbestemmelser 389.1 TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Arkivsak: 09/2373 Arkivkode: PLANR 389.1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVVIKA, KOPERVIK - GULERINGSENDRING VEDR.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE

GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE 13.02.2007 Endra 13.10.09 Endra 20.04.10 Endra 12.04.11 Endra 03.12.13 Endra 16.02.16 Reguleringsbestemmelser for: GRIVI GARD GNR 47 BNR 6 BØ KOMMUNE Planen er utarbeidet av: PLANKONTORET Hallvard Homme

Detaljer

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt 1 Generelt 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 13/01/2014. 1.2

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Bestemmelser til reguleringsplan for: BOLIGFELT

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre

MALVIK KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN. Saksvik Søndre MALVIK KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan for STIBAKKEN - GRANHOLTVEGEN Saksvik Søndre Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak: Dato for stadfestelse hos Fylkesmannen:

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Planbestemmelser 312-12 REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - JUSTERING AV VEG OG EIERFO Arkivsak: 16/357 Arkivkode: PLANR 312-12 Sakstittel: PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - MINDRE ENDRING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR 381/ BNR 3, 5 M.M. DELFELT NB3, LIANE/ NORDRE DEL AV HOVENGA Opprinnelig datert 05.04.04 Rettet 14.04.04 Rettet i h.h.t bystyrets vedtak om egengodkjenning 17.06.04 (sak

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

1 Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. PLANID Reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. Langgårdsfjellet - Havsøy Eigersund kommune Datert: 23.10.12 BESTEMMELSER Tilhørende dokumenter: Plankart i vertikalnivå 1 og 2 datert 23.10.12

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KAFÉHEIA, FEVIK Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 GENERELT. 1.01 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på kart i M 1:1000, dat. 11.05.01, sist revidert 06.11.02. 1.02

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

GJEMNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMELSER REGULERINGSENDRING FOR DEL AV SOLSIDA3

GJEMNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMELSER REGULERINGSENDRING FOR DEL AV SOLSIDA3 Planident: 155720110002 Datert: 01.08.2017 Sist revidert: dd.mm.åå Vedtatt i kommunestyret: dd.mm.åå GJEMNES KOMMUNE GJEMNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMELSER REGULERINGSENDRING FOR DEL AV SOLSIDA3 I medhold

Detaljer

BOLIGOMRÅDE PÅ TORVMOEN

BOLIGOMRÅDE PÅ TORVMOEN REGULERINGSBESTEMMELSER BOLIGOMRÅDE PÅ TORVMOEN SØGNE KOMMUNE Plankartet er sist datert: 29.04.05 Saksbehandling Dato Sak Melding om planarbeid: 19.12.01 Behandlet i det faste utvalg for plansaker: 27.10.04

Detaljer

ELVERUM KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03

ELVERUM KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Mindre endring Del av Grindalen, Arealplan-ID 40-03 Dato: 28.11.2018 Sist revidert: 27.08.2019 Delegert vedtak: Vedrørende utnytting og måleregler vises det til

Detaljer

o_v1, o_v2, o_v3, f_v4, f_v5, f_v6, f_v7, f_v8, f_v9, f_v10, f_v11, f_v12

o_v1, o_v2, o_v3, f_v4, f_v5, f_v6, f_v7, f_v8, f_v9, f_v10, f_v11, f_v12 DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SOLBERGÅSEN VEST BOLIGOMRÅDE Plankartets dato: 01.11.17 Bestemmelsenes dato: 13.11.17 Vedtatt av Grimstads kommunestyre: Siste revisjon: Siste revisjon:... Sak: 1. Generelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx

Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for. Harlemåsen. Nasjonal planid: xxxx xxxx Reguleringsbestemmelser til områdereguleringsplan for Harlemåsen Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Rakkestad kommunestyre. Datert: 22.09.14 Revidert: Planen er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbestemmelser VORÅ - del av 99/5. Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5

Planbestemmelser VORÅ - del av 99/5. Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 Planbestemmelser 4045 - VORÅ - del av 99/5 Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.9.2016. Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV GNR. 160, BNR. 1 OG 133 MED FLERE PÅ ÅRSET ELLINGSØY I ÅLESUND KOMMUNE GENERELT 1 Det regulerte området er på planen vist med begrensningslinjer.

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T

F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I G E N B O L I G F E L T Planident: 201506 Datert: 04.03.2016 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R D E T A L J R E G U L E R I N G F O R B A K K E T E I

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PlanID: r50170139 Planen er datert: 03.07.2018 Siste revisjon av planen: 11.10.2018 Siste revisjon av bestemmelsene: 11.10.2018 VEDTATT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN URAMOEN BOLIGOMRÅDE

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN URAMOEN BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN URAMOEN BOLIGOMRÅDE Planidentitet: 1703236 Planbeskrivelse dato: 09.04.15 Bestemmelser dato: 09.04.15, sist revidert 27.04.2016 Plankart dato: 09.04.15, sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ALTERNATIV 2

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ALTERNATIV 2 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ALTERNATIV 2 HJELLESTADVEGEN FV 556 BLOMSTERDALEN HJELLESTAD FK. Gang- og sykkelveg Saksnummer 200204731 Plan nr. 16930000 1 PLANENS GRENSER OG REGULERINGSFORMÅL. Planens begrensning

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_356 Detaljplan for Tanberglia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_356 Detaljplan for Tanberglia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET Forslag pr 6.11.12 REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_356 Detaljplan for Tanberglia 1.gangs behandling i planutvalget xxxx Offentlig høring

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.

Side 1 av 5. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Side 1 av 5 MALVIK KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL SJØLYST» REGULERINGSENDRING. «REGULERINGSPLAN Siste versjon av planen: 24.09.1987 Dato for kommunestyrets vedtak: 21.03.1988 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål, jfr. plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD,

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD, gnr. 144 bnr. 1 Vuku, Verdal kommune Oppdragsgiver: NordicEstate AS Stjørdalsvegen 8 7041 Trondheim Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

1. GENERELT 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. OVERHALLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKAGE SENTRUM Gjeldende reguleringsbestemmelser datert 19.9.2011 er revidert i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 102/12, den 22.10.12. Reguleringsendring

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349

1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 1349B BEBYGGELSESPLAN FOR GJERDABERGET innenfor reguleringsplan 1349 Plankartet i VG innsyn viser bare formålsflater for boligareal, off. trafikkareal og fellesarel. For nærmere detaljering av de ulike

Detaljer

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04

Datert: Sist revidert: Kommunestyrets vedtak: rev. i hht k.sak 097/04 OVERHALLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKAGE SENTRUM Datert: 16.08.2004 Sist revidert: 29.11.2004 Kommunestyrets vedtak: 20.12.2004 rev. i hht k.sak 097/04 Kommunestyrets vedtak: 26.6.2007 rev.

Detaljer

notat nr august 2007 til Veidekke Eiendom AS v Gro Brodahl Frederich

notat nr august 2007 til Veidekke Eiendom AS v Gro Brodahl Frederich notat nr. 19 31. august 2007 siv. ing. Vidar Mjøs Fabrikkgaten 7B, 5059 BERGEN Tlf. 55 59 82 62 faks 55 59 82 57 vidar-mj@online.no til Veidekke Eiendom AS v Gro Brodahl Frederich Gnr. 302 Ytrearne bnr.

Detaljer

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen.

9. Bygningsrådet kan kreve godkjent bebyggelsesplan for kvartalet før byggemelding behandles. Planen skal i prinsippet følges ved utbyggingen. Planbestemmelser 522 BJØLLEHAUGEN Arkivsak: 00/02016 Arkivkode: L12 Sakstittel: PLAN NR. 522 - REGULERINGSPLAN FOR BJØLLEHAUGEN Stadfestet den, 20.05.85 med endringer av 14.10.1986 (sak 264/86) 21.05.1990

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert

Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert Reguleringsbestemmelser for Moen boligfelt, datert 18.06.2007 Revidert ifbm behandling i formannsskapet 05.06.08 Noen justeringer gjort av Klæbu kommune 27.06.2008 Endret ihht kommunestyrevedtak 18.12.2008

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer