ÅRSMELDING Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2009. Ålesund kommunale Eiendom KF. Organisasjonsnummer 986 074 988"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 Ålesund kommunale Eiendom KF Organisasjonsnummer

2

3 Innhold: 1. Organisering 2. Styret/styresaker 3. Drift Økonomi/regnskap Skarbøvik Ungdomsskole, gymnastikksal opprustet og tatt i bruk august

4 4

5 1. ORGANISERING Organisasjonsplan med tilhørende funksjonsfordeling ble vedtatt under styresak 15/2003, og er fortsatt gjeldende. Ålesund kommunale eiendom KF Organisasjonsplan med funksjonsfordeling 5

6 2. STYRET Eiendomsforetakets styre har 8 medlemmer, sammensatt av 5 politisk valgte representanter, 2 representanter for brukerne/ leietakerne og 1 representant for de ansatte. Alle med personlige varamedlemmer. For valgperioden har styret slik sammensetning: Medlemmer Personlige varamedlemmer Svein Tømmerdal, leder Inger Marie Sperre Grethe K. Hansen, nestleder Arne Rongve Arne B. Danielsen Bjørg Riksfjord Anders Alm-Ingebrigtsen Camilla Halkjelsvik Åse-Marie Myren Arne M. Walderhaug Nina Rabben Astrid Ous Larsen Brit Andreassen Ronny Frekhaug Birger M Hjelle Gunnar Skuseth Styret har i løpet av 2009 avholdt 6 styremøter, og har behandlet i alt 63 saker. Det nåværende styret er valgt for perioden Fremmerholen Barnehage, siste byggetrinn tatt i bruk desember

7 Foto: Catherine B. Hessen Disponible budsjettmidler til løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver har over lang tid ligget betydelig under anerkjente normtall, og styret har presisert at det med nåværende driftsramme ikke er mulig å oppfylle forutsetningen om en faglig og forretningsmessig forvaltning av eiendomsmassen. 3. DRIFT 2008 Bemanning/tilsettinger Ved utgangen av 2009 har eiendomsforetaket 19 fast ansatte medarbeidere, samt en prosjektmedarbeider i engasjementstilling (finansiert over kapitalbudsjettet) Som følge av et stramt arbeidsmarked i 2008 ble det vanskelig å få ansatt nye medarbeidere med ønskede kvalifikasjoner som sivilarkitekt/ sivilingeniør, og vi valgte i stedet å ansette 2 yngre bygningsingeniører. Disse har begge vist seg å være motiverte, og de gjør en god jobb. Samtidig har de yngre medarbeiderne også tilført selskapet ekstra IT-kompetanse. Nåværende ingeniør- og arkitekt-bemanning er fortsatt på et minimums-nivå i forhold til summen av de prosjekt som årlig skal gjennomføres. For å effektivisere vår virksomhet er det besluttet å investere i ny programvare (FDVU) som kan samkjøre både prosjekt-administrasjon, forvaltning/ utleie, drift/ vedlikehold og renhold. Det vil bli inngått avtale om kjøp av slik programvare primo For 2009 fikk vi ikke godkjent noen generell økningen av vedlikeholds-budsjettet. Der imot fikk vi aksept for en justering av driftsramma knyttet til konkrete tilleggs-ytelser, forskrifts-krav og etterslep på pris-stigning innen renhold, med i alt kr. 2,053 mill. Dette ga imidlertid ingen netto-effekt i form av økt mengde vedlikehold. Akkumulert vedlikeholds-etterslep/bygnings messig forfall Konsekvensene av at disponible budsjettmidler til løpende drifts- og vedlikeholdsoppgaver over lang tid har ligget betydelig under anerkjente normtall, har de senere årene satt sitt tydelige preg på bygningsmassen. Avstanden mellom ønsket og faktisk standard på bygninger og innemiljø har blitt stadig større. Dette resulterer i mange avvik fra gjeldende forskrifter, og vil medføre at flere bygg mister sin formelle godkjenning fra Kommuneoverlegen. Sykefravær Den generelle målsettingen for Ålesund kommune er å få redusert sykefraværet til 5%. Statistikken for eiendomsselskapet viser i 2009 et samlet fravær på 2,79%, fordelt med 1,01% korttids-fravær og 1,78% langtidsfravær. Resultatet for 2009 vurderes som tilfredsstillende, og ligger godt innenfor det generelle målet i kommunen. Etter invitasjon fra KS deltok vi i 2008 i en landsdekkende undersøkelse av akkumulert etterslep på vedlikehold av offentlig bygningsmasse. Resultatet av denne undersøkelsen viste et akkumulert vedlikeholds-etterslep på i størrelsesorden kr.800 mill for ca 70% av den totale bygningsmassen vår. Vi håpet at dokumentasjonen fra KS-rapporten ville medvirke til en betydelig økning av vedlikeholdsbudsjettet, for å forhindre at kommunens realkapital forvitrer ytterligere, men foreløpig uten ønsket effekt. Driftsramme Også i 2009 satte kommunens økonomiske situasjon klare begrensninger for selskapets driftsbudsjett, etter som vår driftsramme i vesentlig grad er basert på intern-leier fra de kommunale virksomhetene, og dermed er koblet direkte opp mot kommunens driftsbudsjett. 7

8 Moduler/midlertidige løsninger Etter at vi i løpet av de siste årene har kjøpt og montert moduler for nærmere kr. 50 mill, er det vår vurdering at kommunen nå har nådd en smertegrense mht antall moduler, både i forhold til plassering med mulighet for fremtidig permanent utbygging, og også i forhold til verdier ved fremtidig salg av modulene. Dette gjenstår likevel å se om kommunen makter å holde tritt med det akkumulerte behovet for vedlikehold, og behovet for arealutvidelser ved skoler og barnehager, uten innkjøp av enda flere moduler. Leieinntekter eksternt Selskapets eksterne leieinntekter kommer i hovedsak fra utleie av kommunale boliger. Og det arbeides bevisst, med tett oppfølging for å sikre at leietakerne betaler husleien på forfall. Intensjonen er at tett samarbeid med Namsmann og kommunal innfordring skal gi kortere responstid, slik at summen av utestående husleiekrav holdes på et nivå der de fleste leietakere skal ha en mulighet for å kunne gjøre opp for seg. Vi har 2009 sendt 18 begjæringer om utkastelser til Namsmannen. Av disse er 10 tilbakekalt etter at det er inngått nedbetalingsavtaler, 5 leietaker har måttet flytte ut, og 3 saker er ennå ikke avsluttet. Tendensen viser et økende antall begjæringer og utkastelser. Med bakgrunn i de grupper av boligsøkende som vi primært skal betjene, er det likevel ikke til å unngå noen leieforhold må avsluttes, uten at vi oppnår full husleie-dekning. Ordningen med intern husleie-garanti fra NAV, når det er ønske om å prioritere boligsøkere med særlig liten betalingsevne, er videreført også i 2009, og dette fungerer greitt. Samlede leieinntekter fra boligene våre utgjør i 2009 totalt kr Samtidig avskrives husleierestanser med i alt kr Taps-avskrivningene utgjør således beskjedne 0,33 % av husleie-inntekten. Sett i sammenheng med de søkergrupper vi primært skal betjene, er denne taps-avskrivningen marginal. Arbeidsoppgaver/drift Stramt driftsbudsjett medfører betydelige utfordringer for foretakets bygningsingeniører, som skal foreta en streng prioritering mellom akutt-tiltak, nødvendige vedlikeholdsoppgaver, løpende drift, samt pålegg fra ulike tilsyns-myndigheter, inkludert krav/vilkår fra kommune-overlegen, med basis i Forskrift om miljørettet helsevern. Etter at alle faste drifts-utgifter (inkl. service-avtaler) er dekket, blir netto budsjettmidler som kan disponeres til vedlikehold svært begrenset. Av dette går mye med til å finansiere akutt-tiltak, og det blir derfor mindre igjen til å finansiere planlagt / forebyggende vedlikehold. På grunnlag av økonomi-rapport for 1.halvår 2009 fant vi derfor behov for å øke omfanget av vedlikeholdet i 2.halvår med kr.1,5 mill. primært til bruk på boligmassen vår. Budsjettposten til miljørettet helsevern ble i 2009 i hovedsak disponert til tiltak ved Hessa skole og Skarbøvik ungdomsskole. Omfattende rehabilitering av basseng og garderober ved Aspøy skole ble gjennomført i Sammen med innmeldinger fra skoler og barnehager, utgjør våre tilstandsrapporter for alle skolebygg og barnehager et godt grunnlag for de prioriteringer som gjøres i samarbeid med etablert Forum, i utvelgelsen av rehabiliterings-oppgaver finansiert med kapitalmidler. Prosessen representerte også for 2009 vanskelige valg mellom mange åpenbart nødvendige tiltak. Selskapets arkitekt-ressurser har i 2009 primært vært konsentrert om planlegging og gjennomføring av større kapitalprosjekt knyttet både til nybygg og utvikling av eksisterende bygningsmasse. De største av disse er rehabilitering / ombygging av Blindheim Ungdomsskole, ny idrettshall i Larsgården, utvidelse av Spjelkavik Barneskole, Storhaugen barnehage, Midtbyen barnehage, ny Legevakt, PU-boliger på Haug, påbygg Lerstad skole, PU-boliger Olav Sundes veg, samt tilbygg Fremmerholen barnehage. Foretaket har også medvirket i arbeidet med reguleringsplan for Stornespiren-Prestebrygga, innhenting og evaluering av tilbud for rehabilitering/ ny rådhusfasade, og har dessuten gjennomført en rekke utredningsoppdrag for rådmannen, som grunnlag for administrativ og politisk vurdering av fremtidige prosjekt. Det er i løpet av 2009 foretatt 70 tildelinger av kommunal bolig. Ytterligere noen tildelinger er resultat av rokkeringer pga salg eller ombygging, og noen er tildelt direkte pga særlige forhold. I forbindelse med våre annonseringer for utleie, ble det mottatt i alt 452 søknader. Antallet søknader indikerer at det totalt er 8

9 Boliger Breivikvegen (12 stk), bygget i 2009 behov for flere kommunale utleieboliger enn det eiendomsselskapet i dag kan tilby. Samtidig viser søkermassen at det er behov for ytterligere tilpasning av boligmassen vår, med en enda større andel mindre (2-roms) boliger. Vi har i 2009 hatt fokus på å få fristilt flere av de kommunale leilighetene, ved at vi kritisk gjennomgår søknadene til de som søker om å få forlenget botid. I de tilfellene der vi ser at det er mulig at leietakerne enten kjøper egen bolig eller leier bolig i privatmarkedet, gir vi avslag på ønsket om forlengelse av botiden. De får samtidig mulighet til å søke startlån i Husbanken. Ny prestebolig i Remvika ble kjøpt og overtatt fra utbygger-firma pr , men er ved årsskiftet ennå ikke innflyttet og tatt i bruk. Løpende husleie innbetales fra bispekontoret. Kommunens Husbank-funksjon, som også ligger i eiendomsselskapet, håndterer alle søknader om lån, tilskudd og bostøtte med statlige midler gjennom Husbanken. med totalt kr.96,8 mill. 19 søkere har fått innvilget i alt kr.4,1 mill i etablerings-tilskudd. Ytterligere 42 søkere har fått innvilget i alt kr som tilskudd til tilpasning av egen bolig (for fortsatt å kunne bo i denne). Til dekning av kommunens tap ved eventuelle mislighold av låneforhold er det ved utgangen av 2009 avsatt på fond i alt kr Vår Husbank-funksjon har dessuten videreformidlet statlig bostøtte til ca. 900 husstander med en samlet utbetaling på kr.16,2 mill. Det er således et betydelig beløp som er tildelt innbyggere i Ålesund i løpet av Nye regler knyttet til bostøtte-ordningen ble innført fra juli 2009, med justeringer / forenklinger som skal gjøre at flere husstander skal komme i posisjon til å få bostøtte. Dette merkes særlig på at saksmengden (antall søknader) har økt betraktelig. Det gjøres en løpende innsats med markedsføring av bostøtten, for å nå enda flere av kommunens innbyggere, som kan ha krav på statlig bostøtte. Det er i løpet av 2009 behandlet i alt 186 søknader om lån og tilskudd. Til 141 søkere er det innvilget lån 9

10 Salg av eiendommer 2009 Salg av byggeklare boligtomter i Storskjerva Boligområde ble videreført i 2009, i takt med fremdriften på maskinentreprenørens bygging av veger og ledningsanlegg. 52 boligtomter samt barnehage-tomta er nå solgt til priser som lå til dels betydelig over stipulert markeds-verdi. Salgsarbeidet for de siste 12 tomtene vil bli videreført i løpet av Maskinentreprenørens arbeider er i hovedsak fullført. Vi vil vente med siste lag asfalt til Vi har i desember 2009 også lagt ut for salg 3 boligtomter på Åsestranda. For nye boligområder på Hovdeneset og Vågslebakken arbeides det videre med regulering og tekniske planer. Byggeklare tomtene vil her tidligst bli lagt ut for salg i Planene for utvikling av nytt industriområde på Flisnes har stoppet opp, fordi de ulike interessentene ikke har blitt enige om en felles/samlet utbygging av teknisk infrastruktur. Kommunen kan derfor pt ikke tilby byggeklare tomter som er tilrettelagt for fremtidig industri-etablering. Dette er sterkt beklagelig. Kjøp av boliger 2009 På Moa har vi i løpet av 2009 hatt under bygging 12 nye utleieboliger i Breivikvegen, som innflyttes januar Vi har også kjøp et bolighus i Nybøbakken (Spjelkavik), som er klargjort for mottak av mindreårige flyktninger. Vi har også inngått avtale om bygging av 6 stk PUboliger på Moa (Olav Sundes veg), med byggestart februar Rekruttering/Lønnsnivå/Fullmakter I forhold til antall prosjekter som skal planlegges og bygges, har selskapet over tid hatt knapphet på personell-ressurser, særlig på nivå sivilarkitekt / sivilingeniør. I et stramt arbeidsmarked, med betydelig lønns-gap mellom privat og offentlig sektor, har vi likevel vært heldige og klart å beholde våre ansatte medarbeidere. Samtlige av våre stillinger er nå bemannet, sist ved ansettelse av 2 yngre bygningsingeniører, som begge har vist seg å være motiverte, og som gjør en god jobb. Lønnsgapet i forhold til privat sektor er fortsatt betydelig. Bystyret vedtok i sak108/07 en endring av selskapets vedtekter, som fratok styret / administrasjonen fullmakten til rådmann / personalsjef. Selv om vi fortsatt får komme med innspill til lønnsforhandlingene, har vi likevel formelt sett mistet et vesentlig element i prosessen for å beholde dyktige medarbeidere med bygningsteknisk / arkitektfaglig kompetanse. Buffert til fremtidige skadetilfeller Eiendomsselskapet inngår ikke lenger inngår i kommunens pool mht forsikringsmessige egenandeler, og foretaket har derfor gjennom 2005 og 2006 bygget opp en egen reserve for å møte fremtidige skadetilfeller. Dette kapital-fondet utgjør kr.2,5 mill, og vi har i 2009 ikke belastet dette fondet, og ser heller ikke behov for å øke fondet ytterligere. Utfordringer 2010 Det skal i løpet av 2010 planlegges og gjennomføres et betydelig antall prosjekt, både innenfor drift og kapital, og i tillegg til vi også skal videreføre igangsatte prosjekter fra 2009, inkludert de prosjektene som finansieres av ekstra statsmidler ( regjerings-pakken ). Summen av disse prosjektene representerer så store utfordringer på styring av både planleggings-prosesser og håndverksmessig utførelse på byggeplass, at vi i tillegg til egne ressurser også må leie inn ekstern kapasitet i betydelig omfang, for å håndtere alle disse prosjektene på en forsvarlig måte. Driftsbudsjettet for 2010 gir inndekning for faktiske kostnads-økninger på en del nye tiltak, men gir ikke rom for økt vedlikeholds-innsats, som vil være nødvendig for å kunne oppfylle forutsetningen om en forsvarlig faglig og forretningsmessig forvaltning av eiendomsmassen. Akkumulert vedlikeholds-etterslep på bygningsmassen er dokumentert gjennom KS-raporten fra Vi forventer minimal stigning på time-satser fra aktuelle håndverkere, samt bare beskjeden justering av prisene på byggevarer. Begrenset aktivitet i byggemarkedet gjør at vi heller ikke venter noen særlig økning i anbuds-prisene på større entrepriser i Imidlertid innføres stadig nye forskrifter, som innen ulike området påfører oss merarbeid og ekstra kostnader, som belaster et vedlikeholdsbudsjett som er stramt i utgangspunktet. 10

11 Svømmebasseng Aspøy Skole, total-renovert og tatt i bruk høsten 2009 Kommunen vil i løpet av 2010 ha fullført sitt program for utbygging av nye barnehage-plasser, og sammen med det som er bygget i privat regi vil det nå være full barnehagedekning. De kommunale investeringene vil da i enda sterkere grad bli konsentrert om skoler og omsorgssenter/ omsorgsboliger, med ny Nørvasund Skole, Hatlane Omsorgssenter, Spjelkavik Ungdomsskole, Blindheim Ungdomsskole og Lerstad Skole, som eksempel. For området Stornespiren-Prestebrygga skal det gjennomføres en arkitektkonkurranse, med mulig justering av godkjent reguleringsplan, før det i regi av eiendomsselskapet vil kunne ligge til rette for markedsføring og salg av de arealer som skal tilbys for utbygging i privat regi. Med bakgrunn i forskriften om miljørettet helsevern, og de vilkår kommuneoverlegen har stilt for godkjenninger, er det gjennomført konkrete målinger av inneklima-parametere på en rekke bygg. Vi har således nødvendig grunnlag for å prioritere rekkefølgen på de tiltak som skal gjennomføres. Arbeidet med fysiske utbedringer vil måtte pågå over flere år fremover, i takt med de bevilgninger som stilles til disposisjon. Vi må fortsatt tilstrebe å gi informasjon/tilbakemelding til de kommunale virksomhetene som er våre leietakere, både mht vedlikehold og rehabilitering som blir prioritert/utført, og også når vi ikke finner å kunne innfri innmeldte behov /ønsker. Etter vedtak i styret vil det i 2010 bli investert i et FDV-program, som vil rasjonalisere vårt arbeid innen utleie, forvaltning, drift og vedlikehold, samtidig som vi forventer at programmet også vil systematisere og styrke informasjonen/kommunikasjonen til alle våre leietakere. Vi forventer at deler av dette FDV-programmet vil være i aktiv bruk fra sommeren 2010, og programmet vil bli bygget ut med nye moduler senere. Reguleringsplanen for utbygging av boliger på Hovdeneset ble godkjent i 2009 og det ble der etter utarbeidet et forprosjekt for teknisk infrastruktur, som skal videreføres i 2010 for anbudsgrunnlag og etterfølgende opparbeiding. På boligfeltet i Vågslebakken (Tørla) har det tatt vesentlig lenger tid enn forutsatt å få fremmet reguleringsplanen for politisk behandling, men vi forventer nå at dette vil skje i løpet av våren 2010, slik at vi også der kommer videre med tekniske planer. 11

12 4. Økonomi/regnskap Drift Driftsregnskapet gjøres opp med et positivt netto resultat på kr ,66. Avvik mellom budsjett og regnskap mht brutto driftsresultat skyldes i hovedsak regnskapsmessige regler for føring av momskompensasjon og avskrivninger. Våre eksterne leieinntekter for boliger og havneeiendommer summeres til kr. 36,044 mill, som samlet ligger ca kr. 1,6 mill over budsjett. Det er særlig utleieboligene som har fått høyere leieinntekter, primært pga husleie-reguleringer, økt utleie-grad og større antall leiligheter klargjort for utleie. Av finanspostene fremgår at vi har hatt kapitalinntekter på om lag kr. 3,5 mill over budsjett, samtidig som vi har hatt rentekostnader som ligger om lag kr. 1,0 mill høyere enn budsjett. Etter en regnskapsmessig oppsummering pr.1. halvår besluttet vi å utføre noe mer vedlikehold på bygningsmassen vår enn opprinnelig budsjettert (innenfor en ramme på kr. 1,5 mill) I styresak 61/09 ble det vedtatt følgende disposisjoner: l kr til driftsfond for ekstra vedlikehold l kr til kapitalfond for innkjøp av FDVsystem, opplæring og datafangst l kr til kapitalfond for utskifting/kjøp av ny tjeneste-bil l kr til kapitalfond som egenkapital for kjøp/bygging av nye utleieboliger Det regnskapsmessige overskuddet for 2009 på kr ,66 foreslås avsatt på driftsfond, for bruk til ekstra vedlikehold på bygningsmassen. 4.2 Investering (kapital) Samlet budsjettramme til nye investeringer utgjorde totalt kr , der de største enkelt-postene var kr. 20 mill til videre rehabilitering av Blindheim Ungdomsskole, kr.15 mill til oppstart av rehab. Spjelkavik Ungdomsskole, kr. 40 mill rehabilitering av bygningsmassen, kr.25 mill til omstrukturering av barnehagene, kr.10 mill til Miljørettet helsevern, og kr. 6,0 mill til personalareal ved skolene. Supplert med senere vedtak i bystyret og styret i eiendomsselskapet ble samlet investeringsramme justert til kr Ventilasjonsanlegg Hessa skole, oppgradering ble et år med oppstart også av flere investeringsprosjekt som var planlagt / budsjettert foregående år, slik at vi hadde flere prosjekt under utførelse enn bare de som var budsjettert i Investeringsregnskapet viser derfor at det til nybygg og rehabiliteringsoppgaver i 2009 er disponert lånemidler i sum kr. 157, , i tillegg til bruk av tidligere års udisponerte midler, samt overføringer og fondsmidler, som samlet utgjør kr Selskapets langsiktige lånegjeld utgjør i alt kr Av disse ligger kr mill som langsiktige lån med tilsvarende forutsigbarhet mht rentekostnader, mens resten av lånebeløpet på ca kr. 386 mill er inngått med flytende rente. Gjennomsnittlig rentesats på denne låne-porteføljen er pt. på 4,28% Selskapets eiendeler er bokført med kr mens egenkapitalen utgjør kr Dette gir en egenkapitalandel på 24,6 %, som er på nivå med foregående år, og som vurderes å være tilfredsstillende, ut fra vilkårene knyttet til selskapets lånemasse. Selskapets arbeidskapital er i løpet av 2009 styrket med i alt kr. 150 mill. Med omløpsmidler på kr. 480,8 mill og kortsiktig gjeld på kr. 49,5 mill vurderes likviditeten i selskapet som tilfredsstillende. 12

13 DRIFTSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger ,00 0,00 0,00 0,00 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,50 Overføringer med krav til motytelse , , , ,36 Rammetilskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre statlige overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0, , ,00 0,00 Skatt på inntekt og formue 0,00 0,00 0,00 0,00 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter , , , ,86 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,19 Sosiale utgifter , , , ,43 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,70 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,05 Overføringer , , , ,70 Avskrivninger , ,00 0, ,00 Fordelte utgifter , , , ,96 Sum driftsutgifter , , , ,11 Brutto driftsresultat , , , ,75 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,66 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,66 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,24 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,24 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,58 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,00 Netto driftsresultat , , , ,17 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0, ,78 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0, ,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger 0,00 0,00 0, ,78 Overført til investeringsregnskapet , , , ,23 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , ,00 0, ,72 Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,95 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,66 0,00 0,00 0,00 13

14 INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,00 0,00 0, ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer med krav til motytelse ,00 0,00 0, ,00 Statlige overføringer , ,00 0, ,00 Andre overføringer , ,00 0, ,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , ,00 0, ,00 Utgifter Lønnsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosiale utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,68 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,88 0,00 0, ,00 Overføringer , ,00 0, ,51 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,19 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , ,00 0, ,86 Avsetninger til bundne fond ,10 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 0, ,86 Finansieringsbehov , , , ,05 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,96 Mottatte avdrag på utlån 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert ,00 0,00 0, ,86 Overføringer fra driftsregnskapet , ,00 0, ,23 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,64 0,00 0, ,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,05 Udekket/udisponert ,56 0,00 0, ,00 14

15 BALANSEREGNSKAP Regnskap 2009 Regnskap 2008 EIENDELER Anleggsmidler , ,55 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,55 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån , ,00 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,14 Herav: Kortsiktige fordringer , ,95 Premieavvik 0,00 0,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater , ,00 Obligasjoner , ,56 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,63 SUM EIENDELER , ,69 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,36 Herav: Disposisjonsfond , ,36 Bundne driftsfond 0,00 0,00 Ubundne investeringsfond , ,99 Bundne investeringsfond ,10 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0,00 0,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0,00 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk ,66 0,00 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap , ,00 Udekket i inv.regnskap , ,00 Likviditetsreserve 0,00 0,00 Kapitalkonto , ,01 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån , ,00 Sertifikatlån ,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,33 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,33 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,69 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,46 Herav: Ubrukte lånemidler , ,46 Andre memoriakonti 0,00 523,00 Motkonto for memoriakontiene , ,46 15

16 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2009 Note 1 - Endring i arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring materialbeholdninger - - Endring aksjer og andeler - - ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprisipp som påvirker AK Drift - - Endring i regnskapsprisipp som påvirker AK Investering - - Endring i arbeidskapital Forklaring avvik i endring arbeidskapital som fremkommer under hovedoversiktene: Endring i arbeidskapital - iht.anskaffelse og anvendelse av midler Endring i arbeidskapital - iht. oversikt omløpsmidler - kortsiktig gjeld Avvik - 16

17 Note 2 - Pensjonsforpliktelser PENSJONSKOSTNADER Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. administrasjon) PREMIEAVVIK Forfalt premie (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE ESTIMAT ESTIMAT Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT Brutto pensjonsforpl. IB estimat i fjor Årets opptjening Rentekostnad Utbetalinger Amortisering estimatavvik - forpliktelse Brutto pensjonsforpl. UB estimat Gjenstående amortisering - forpliktelser Brutto pensjonsforpl. UB estimat full amortisering SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT Brutto pensjonsmidl. IB estimat i fjor Innbetalt premie/tilskudd (inkl. administrasjon) Administrasjonskostnad Utbetalinger Forventet avkastning Amortisering estimatavvik - midler Brutto pensjonsmidler UB estimat Gjenstående amortisering - pensjonsmidler Brutto pensjonsmidler UB estimat full amortisering

18 AMORTISERING AV PREMIEAVVIK Beregnet premieavvik året før /15 av fjorårets premieavvik amortiseres Amortisering av premieavvik fra tidligere år Sum amortisert premieavvik til føring AVSTEMMING Balanseført netto forpliktelse IB Netto pensjonskostnad Administrasjonskostnad Amortisert premieavvik i år Innbetalt premie/tilskudd (inkl. administrasjon) Netto balanseført estimatavvik i år Balanseført netto forpliktelse UB MEDLEMSSTATUS Antall aktive Antall oppsatte 2 4 Antall pensjoner 1 1 Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive Gj.snitts alder, aktive 52,48 51,88 Gj.snitts tjenestetid, aktive 13,22 13,38 Note 3 - Garantiansvar Viser til samme note i Ålesund Kommune sitt årsregnskap. Note 4 - Fordringer, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld til kommune, KF er og IKS er Ålesund Kommunale Eiendom KF har ikke fordringer eller gjeld til Ålesund Kommune, KF er eller IKS er. Note 5 - Aksjer og andeler Antall Kostpris Bokført verdi Eierandel EGENKAPITALINNSKUDD KLP

19 Note 6 - Avsetninger og bruk av avsetninger DRIFTSREGNSKAPET: Avsetninger Dekning av tidligere års regskapsunderskudd - - Avsetning til disposisjonsfond Avsetnng til bundne fond - - Overføring til investeringsregnskapet Sum avsetninger Bruk av avsetninger Disponering av tidligere års regnskapsoverskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond - - Sum bruk av avsetninger INVESTERINGSREGNSKAPET: Avsetninger Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetnng til bundne investeringsfond - - Avsetning til likviditetsreserven - - Sum avsetninger Bruk av avsetninger Bruk av disposisjonsfond - - Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond - - Bruk av likviditetsreserven - - Sum bruk av avsetninger Avsetninger og bruk av avsetninger totalt: Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år - - Netto avsetninger

20 Note 7 - Kapitalkonto ( ) Inngående balanse Salg av fast eiendom og anlegg D Avdrag på utlån D - Avskrivning på utlån D - Bruk midler fra eksterne lån D Endring pensjonsforpliktelser D Av- og nedskriving utstyr/maskiner/transportm D Av- og nedskriving fast eiendom og anlegg D Aktivering utstyr, maskiner og transportmidler K Kjøp av aksjer og andeler K Oppskriving av aksjer og andeler K - Div. korrigering D - - Utlån K - Avdrag på eksterne lån K Endring pensjonsmidler K Utgående balanse Note 8 - Likviditetsreserve Det er ikke bokført likviditetsreserve i Ålesund Kommunale Eiendom KF sitt regnskap. Note 9 - Organisering av kommuen Ålesund Kommune er regnskapsmesig organisert på følgende måte: - Ålesund Kommune - Ålesund Kommunale Eiendom KF - Ålesund Brannvesen KF - MR sentralen KF Det føres særskilt regnskap for Ålesund Kommune, Ålesund Kommunale Eiendom KF, Ålesund Brannvesen KF og MR sentralen KF. 20

21 Note 10 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Anleggsmiddelgruppe Avskrivingsplan Eiendeler Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og lignende Gruppe 3 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. Gruppe 5 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Sum Inngående balanse Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret Avskrivninger i regns.året Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Utgående balanse Note 11 - Finansielle omløpsmidler Renterisiko Gj.snittlig løpetid Bankinnskudd Lav 0 mnd. Korte rentefond Lav 3 mnd. Obligasjonsfond Middels 36 mnd. Totalt Renterisiko og gj.snittlig løpetid: Indikerer hvor sensitiv plasseringen er mot stigende og fallende renter. Lengre løpetid betyr mer sensitivitet overfor stigende eller fallende renter. Note 12 - Langsiktig gjeld Rente Løpetid Rente Løpetid Fast rente ,95 % 4,52 år ,22 % 4,9 år Flytende rente ,00 % 3 mnd ,76 % 3 mnd. Totalt ,28 % 3,54 år ,51 % 4,03 år 77% av langsiktig gjeld er sikret i fastrenteavtaler. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på disse er 4,52 år ved siste årskifte. Lån med flytende rente rullers i hovedsak hver 3. måned, dvs. at ny rente fastsettes hver 3. måned. Gjennomsnittlig gjennværende løpetid til renteendringstidspunkt er 3,54 år for hele låneporteføljen. Utgiftsført avdrag i driftsregnskapet er 52,4 mill. kroner. Minimum avdragsbetaling etter regnskapsreglene er 38,6 mill. kroner. 21

22 REVISJONSBERETNING

23 Ålesund den

24

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Arsregnskap Trønderhallen

Arsregnskap Trønderhallen 0 Arsregnskap 2015 Trønderhallen TRØNDERHALLEN KF - 2015 Driftsinntekter: Økonomiske oversikter - Drift Noter Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 Brukerbetaling 433,77 270,86

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer