NEAS ASA Årsregnskap NEAS ASA Regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEAS ASA Årsregnskap 2010. NEAS ASA Regnskap"

Transkript

1 NEAS ASA Årsregnskap 2010 NEAS ASA Regnskap

2 NEAS ASA Balanse per Alle beløp i NOK Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Transportmidler og anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap 3, Langsiktig lån Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer 4, 6, Andre fordringer 4, Sum fordringer Kontanter og kontantekvivalenter 7, Sum omløpsmidler Sum eiendeler

3 NEAS ASA Balanse per Alle beløp i NOK Note EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Egne aksjer 8 - (64 374) Overkurs Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital/udekket underskudd ( ) Sum opptjent egenkapital ( ) Sum egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6,7, Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Lysaker, 31. mars 2011 Narve Reiten Thorbjørn Graarud Bård Brath Ingerø Styreleder Adm. direktør Styremedlem Gyrid Skalleberg Ingerø Trond Andreas Hatlestad Anne Bruun-Olsen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Kenneth Vestby Preben Alexander Jensen Heidi Orderud Øian Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansattrepresentant Ansattrepresentant Ansattrepresentant 63

4 NEAS ASA Resultatregnskap Alle beløp i NOK Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad 12, Avskrivning 1, Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter Finanskostnader 17 ( ) ( ) Sum finansposter ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skatteinntekt 13 ( ) ( ) Årsresultat ( ) ( ) Disponering (dekning) av årsresultatet Overført fra annen egenkapital ( ) ( ) Sum disponert (dekket) ( ) ( ) 64

5 NEAS ASA Kontantstrømoppstilling Tilført fra årets virksomhet 1) Endringer i debitorer og kreditorer ( ) ( ) Endring i øvrige kortsiktige poster ( ) Kortsiktige poster overtatt ved fusjon - ( ) A = Netto likviditetsendring fra virksomheten ( ) Likvider tilført/ brukt på investeringer Endring i aksjer og andre verdipapirer ( ) ( ) Salg av anleggsmidler Netto investert i anleggsmidler ( ) ( ) B = Netto likviditetsendring fra investeringer ( ) ( ) Likvider tilført/ brukt på finansiering Endring langsiktig fordring ( ) Forhøyelse av aksjekapital, inkl. overkurs Nedgang/økning av langsiktig gjeld ( ) ( ) Øvrige finansieringsposter Langsiktige poster overtatt ved fusjon - ( ) C = Netto likviditetsendring fra finansiering ( ) ( ) A + B + C Netto endring i likvider i løpet av året ( ) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning fusjonerte selskaper = Likviditetsbeholdning pr Benyttet trekkfasislitet - - 1) Tilført fra årets virksomhet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad ( ) ( ) + Ordinære avskrivninger Goodwill avskrivninger Netto gevinst avgang anleggsmidler ( ) ( ) + tilbakebetalt skatt fra tidligere år Regnskapsmessig kostnad opsjoner = Tilført fra årets virksomhet

6 NEAS ASA Noter til regnskapet Generell Informasjon Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall hvis regnskapsreglene krever det. Nominelle beløp neddiskonteres hvis renteelementet er vesentlig. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Balanseført forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid. Kostnader knyttet til andre immaterielle eiendeler balanseføres når det er sannsynlig at fremtidig økonomisk fordel vil tilflyte selskapet, og kostnadene kan måles pålitelig. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell. Datterselskaper Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen vurderes til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Konsernbidrag til datterselskap, med fradrag for skatt, føres som økt kostpris for aksjene. Utbytte/konsernbidrag inntektsføres samme år som det avsettes i datterselskapet. Når utbytte/konsernbidrag vesentlig overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, anses den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital, og fratrekkes investeringens verdi i balansen. I 2009 ble datterselskapene Caveo Management AS, NEAS Brannconsult AS, Nexus Drift AS, og Totalreform AS fusjonert med NEAS ASA, med NEAS ASA som overtagende selskap. Fusjonen var en omorganisering og medførte ingen endringer i eierskap. Fusjonen ble således gjennomført etter prinsippene om regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. I desember 2009 kjøpte NEAS ASA selskapene Karenlyst Årgang 2008 XXVI AS og Karenlyst Årgang 2008 XXV AS. Samtidig endret selskapene navn til henholdsvis NEAS Brannconsult AS og Totalreform AS. Det har ikke vært drift i selskapene i 2009 og I desember 2010 kjøpte NEAS ASA 51% av selskapet Karenlyst Årgang 2010 XXVIII AS. Samtidig endret selskapet navn til Rent AS. De øvrige aksjene eies av Rengjøring og Vedlikehold AS. Det har ikke vært drift i selskapet i

7 Nedskrivning av anleggsmidler Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Dersom balanseført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp (høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi), foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede (med unntak blant annet for nedskrivning av goodwill). Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer verdsettes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres i utgangspunktet på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. For mindre kundefordringer gjøres en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen finansinntekt. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Pensjoner NEAS ASA har en innskuddsbasert pensjonsspareavtale. Innskudd til ordningen bokføres som pensjonskostnad og blir kostnadsført i regnskapet. Likeledes kostnadsføres arbeidsgiveravgift basert på innskudd til ordningen. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordningen oppfyller kravene i loven. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, begrunnes med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres oppføres netto i balansen. Skatteffekten av avgitt konsernbidrag, der konsernbidraget føres som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatteffekt av mottatt konsernbidrag, der konsernbidraget føres direkte mot egenkapitalen, føres direkte mot skatt i balansen (mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har virkning på utsatt skatt). Leieavtaler Finansielle leieavtaler Konsernet leier enkelte driftsmidler. Leiekontrakter vedrørende varige driftsmidler der konsernet i hovedsak innehar all risiko og kontroll, klassifiseres som finansielle leieavtaler. Finansielle leieavtaler balanseføres ved leieperiodens begynnelse til det laveste av virkelig verdi på leide driftsmidler og nåverdien av den samlede minimumsleie. Ved etterfølgende måling reduseres eiendelens verdi med av- og nedskrivninger. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Hver leiebetaling allokeres mellom et avdragselement og et renteelement på en slik måte at det oppnås en konstant rentekostnad på utestående balanseført leieforpliktelse. Rentekostnaden resultatføres som finanskostnad. Leieforpliktelsen, med fradrag for rentekostnadene, klassifiseres som lån under langsiktig gjeld i balansen. Varige driftsmidler anskaffet gjennom en finansiell leieavtale avskrives over forventede brukstid. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det er en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt leietaker vil oppnå eiendomsrett ved utgangen av leieperioden skal det varige driftsmidlet avskrives over den forventede brukstid eller leieperioden dersom denne er kortere. Operasjonelle leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endring av regnskapsprinsipper og feil i tidligere årsregnskap Virkningen av endring av regnskapsprinsipp og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap føres direkte mot egenkapitalen. 67

8 NOTE 1: Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler Alle beløp i NOK IT software Aktiverte utviklingskostn. Goodwill Kundekontrakter Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivinger Forventet økonomisk levetid 5 år 3-6 år 5-15 år 0-3 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Aktiverte utviklingsprosjekter er utvikling av konsept vedrørende facility management og facility services. Aktivert beløp er beregnet ut fra medgått tid. Årets anskaffelseskost på IT Software inkluderer anleggsmiddel fra klassen finansiell lease. Av balanseført verdi IT Software utgjør TNOK finansiell leasing av software. Goodwill: Avskrivningsplan for goodwill er begrunnet i selskapets langsiktige strategi mot å bli en komplett facility management leverandør i et marked som er i en tidlig vekstfase. Avskrivningstiden viser den tiden man anslår det tar å bearbeide ett nytt marked og oppnå full effekt av oppkjøpene. NOTE 2: Varige driftsmidler Varige driftsmidler Alle beløp i NOK IT Hardware Inventar og utstyr Påkostning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 4 år 4-5 år 6 år (leieperiode) Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær 68

9 Varige driftsmidler Alle beløp i NOK Transportmidler Finansiell lease Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. ordinære avskrivninger Årets ordinære avskrivninger Avgang Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Forventet økonomisk levetid 4-5 år 4 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Avskrives ikke Balanseførte leieavtaler gjelder IT utstyr, Inventar, Kraner og annet ustyr. Leasingselskap har eiendomsrett til leasede driftsmidler. Regnskapsført netto gevinst salg av transportmidler er TNOK 327. Årlig leie av balanseførte leiekontrakter Alle beløp i NOK Forfall innen 1 år Forfall 2-5 år Forfall senere enn 5 år Sum leieforpliktelse Finansielle leiekontrakter (nom. verdi) Finansielle leiekontrakter (nåverdi) Årlig leie av ikke balanseførte leiekontrakter Konsernet leier lokaler med uoppsigelige leiekontrakter. Leiekontraktene gjelder for 1 til 10 år, og majoriteten av disse er fornybare til markedsrente ved kontraktens utløp. I tillegg leier selskapet biler. Leiekontraktene gjelder for 3 til 5 år. Varige driftsmidler Alle beløp i NOK Forfall innen 1 år Forfall 2-5 år Forfall senere enn 5 år Sum leieforpliktelse Operasjonelle leiekontrakter (nom. verdi)

10 NOTE 3: Datterselskap Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden. Datterselskap Alle beløp i NOK Forretningskontor Eier- og stemmeandel Egenkap. siste år (100 %) Resultat siste år (100 %) Balanseført verdi Eikpart AS Bærum 100 % F. Holm AS Bærum 100 % NEAS Megling AS Bærum 100 % NEAS Brannconsult AS* Bærum 100 % (150) Totalreform AS* Bærum 100 % (150) Rent AS** Bærum 51 % Balanseført verdi Balanseført verdi av datterselskapene forsvares ut fra forventning om fremtidig inntjening. I 2009 ble datterselskapene Caveo Management AS, NEAS Brannconsult AS, Nexus Drift AS, og Totalreform AS fusjonert med NEAS ASA, med NEAS ASA som overtagende selskap. Fusjonen ble gjennomført etter prinsippene om regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet. * I desember 2009 kjøpte NEAS ASA selskapene Karenlyst Årgang 2008 XXVI AS og Karenlyst Årgang 2008 XXV AS. Samtidig endret selskapene navn til henholdsvis NEAS Brannconsult AS og Totalreform AS. Det har ikke vært drift i selskapene i 2009 og ** I desember 2010 kjøpte NEAS ASA 51% av selskapet Karenlyst Årgang 2010 XXVIII AS. Samtidig endret selskapet navn til Rent AS. De øvrige aksjene eies av Rengjøring og Vedlikehold AS. Formålet med oppkjøpet var å formalisere et samarbeid innen renholds- og vedlikeholdstjenester med Renhold og Vedlikehold AS. Det har ikke vært drift i selskapet i NOTE 4: Mellomværende med selskap i samme konsern m.v. Kundefordringer Leverandørgjeld Foretak i samme konsern Sum Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Foretak i samme konsern , Sum , Konsernkonto er oppført hos de enkelte selskapene under kontanter og kontantekvivalenter. Deltakende selskaper i konsernkonto-systemet er solidarisk ansvarlig for kassekreditten. NOTE 5: Varebeholdninger Ferdig tilvirkede varer Sum Bokført verdi av varelager tilsvarer kostpris da det etter selskapets vurdering ikke er behov for avsetning for ukurans. Det tilhørende forbruket for videresalg er innregnet i resultatregnskapet under vareforbruk. 70

11 NOTE 6: Fordringer og gjeld Forfallsstruktur langsiktige fordringer Lån til foretak i samme konsern forfaller senere enn ett år. Ut over dette er det ingen fordringer med forfall senere enn ett år. Selskapets banklån ble nedbetalt i desember Lånet hadde i 2010 en rente, NIBOR med tillegg av margin. I gjennomsnitt var renten for 2010 på 5,12%. Spesifikasjon av annen kortsiktig gjeld Skyldig feriepenger Kortsiktig andel av finansiell lease forpliktelse Gjeld vedr. kjøp av datterselskap Forskudd fra kunder Påløpte kostnader Øvrige avsetninger for forpliktelser Øvrig annen kortsiktig gjeld Sum Spesifikasjon av øvrige avsetninger for forpliktelser Gjenstående avsetning reflekter at utleieprisen er noe lavere enn selskapets egen leiepris. NOTE 7: Bundne midler og trekkrettigheter Bundne bankinnskudd Depositum Skattetrekksmidler Sum bundne midler per Bevilgede trekkrettigheter Kassekreditt Konsernet har en konsernkonto, og konsernets totale kassekredittlimit per var TNOK (pr TNOK ). Kassekreditten er ubenyttet pr (Ubenyttet 2009: TNOK ) Kassekreditten og pantelånet er sikret ved pant i fordringer (begrenset til TNOK ) og driftsmidler (begrenset til TNOK ) i NEAS ASA og datterselskapene NEAS Megling AS, F. Holm AS og Eikpart AS. Deltakende selskap i konsernkontosystemet er solidarisk ansvarlig for kassekreditten. 71

12 NOTE 8: Egenkapital Årets endring i egenkapital Alle beløp i NOK Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen inskutt egenkapital Annen egenk/ udekket tap Sum Egenkapital (64 374) ( ) Kapitalutvidelse Aksjebasert avlønning* Årets resultat ( ) ( ) Nedsettelse av overkursfond - - ( ) Sletting av egne aksjer (64 374) Egenkapital *Aksjebasert avlønning: Beløpet relaterer seg til tjenester som selskapet har mottatt og kostnadsført i året som motytelse for tildelte opsjoner. Virkelig verdi av de tildelte opsjonene er beregnet ved hjelp av Black-Sholes opsjonsprisingsmodell. Generalforsamlingen har 25. mai 2010 fornyet styrets eksisterende fullmakt til å utstede ytterligere 2 millioner ordinære aksjer med pålydende NOK 1 pr. aksje. Styrets fullmakt angitt ovenfor utgår 25. mai Fullmakten skulle bare benyttes til utstedelse av aksjer som helt eller delvis oppgjør for eller finansiering av kjøp av selskaper eller virksomheter, samt ved utstedelse av aksjer ved utøvelse av aksjeopsjoner som er tildelt selskapets styreleder. På generalforsamlingen 25. mai 2010 ble styret gitt fullmakt til å kjøpe egne aksjer i selskapet med samlet pålydende inntil NOK ,-. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i På ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 2009 ble det besluttet at selskapets overkursfond skulle overføres til annen fri egenkapital. Videre ble det besluttet å slette selskapets egne aksjer i selskapet (antall: ), ved nedsettelse av selskapets aksjekapital. De to nevnte beslutningene ble endelig registrert gjennomført 26. januar På generalforsamlingen 25. mai 2010 ble det vedtatt å videreføre den incentivordning som gir alle ansatte i konsernet rett til å tegne aksjer i selskapet. Styret fikk i den sammenheng fullmakt til å kunne utstede inntil aksjer i en eller flere omganger til dette formålet. Fullmakten utgår 25. mai Selskapet har ikke kjøpt eller solgt egne aksjer i NOTE 9: Resultat per aksje a) Resultat Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer. Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer (i tusen) (19 738) (6 133) Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer (i tusen) Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) (2,41) (0,78) 72

13 b) Utvannet resultat pr. aksje Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Årsresultat tilordnet selskapets aksjonærer (i tusen) (19 738) (6 133) Resultat benyttet for å beregne utvannet resultat pr. aksje (i tusen) (19 738) (6 133) Gjennomsnittlig antall utstedte, ordinære aksjer (i tusen) Gjennomsnittlig antall ordinære aksjer for beregning av utvannet resultat pr aksje Utvannet resultat pr. aksje (2,41) (0,78) Etter balansedagen har selskapet utstedt aksjer som et ledd i betalingen for kjøpet av 70% av aksjene i Alanti AS. NOTE 10: Aksjekapital og aksjonærinformasjon Oversikt over de største aksjonærene Navn Antall aksjer Andel (%) Nordic Capital Partners IV AS ,78 % Thorbjørn Graarud ,07 % Skagen Vekst ,97 % Lundhs Labradoreksport AS ,62 % Reiten Investment Company AS ,31 % MP Pensjon ,23 % Totalreform Management AS ,86 % Odin Eiendom ,80 % Holberg Norden ,55 % Investment Du Nord AS ,21 % Ingerø Reiten Investment Company AS ,02 % Vissit AS ,77 % Terra Norge ,49 % Warrenwicklund Norge ,44 % Holberg Norge ,22 % Frans Enger AS ,19 % A3 Holding AS ,19 % Løkta AS ,90 % Hanito Invest AS ,72 % Verdipapirfondet Odin Eiendom ,65 % Sum 20 største aksjonærer ,97 % Sum øvrige ,03 % Sum utestående aksjer ,00 % Det er pr 31. desember 2010 ingen utestående tegningsretter. 73

14 Følgende oversikt viser antall aksjer de enkelte styremedlemmer og ansatte i konsernledelsen, samt deres nærstående innehar pr Styre Funksjon Antall aksjer (tusen) Narve Reiten (2,3,4, 5) Styrets Leder - Bård Brath Ingerø (2,3,5,6, 8) Styremedlem - Gyrid Skalleberg Ingerø (7) Styremedlem - Anne Sofie Myrmel Bruun-Olsen Styremedlem - Trond Andreas Hatlestad Styremedlem - Heidi Orderud Øian Ansattes representant - Kenneth Vestby Ansattes representant - Preber-Alexander Jensen Ansattes representant - Konsernledelsen Funksjon Antall aksjer (tusen) Thorbjørn Graarud (1) Administrerende direktør 676,0 Anders Bjerke (9) Viseadm. direktør - Finn Rune Kristiansen Økonomidirektør 53,5 Sigurdur Gardarsson Divisjonsdirektør - Eva Aubert Divisjonsdirektør - Bjørn Forwald Divisjonsdirektør 30,0 1) Thorbjørn Graarud eier pr. 31. desember aksjer. 2) Ingerø Reiten Investment Company AS eier aksjer pr 31. desember Narve Reiten har eierandel på 65 % og Bård Brath Ingerø har en eierandel på 35 %. 3) Nordic Capital Partners IV AS eier aksjer pr. 31. desember Ingerø Reiten Investment Company har en eierandel på 31,57 % i selskapet. 4) Reiten Investment Company AS eier aksjer pr. 31. desember Narve Reiten har eneierandel på 100 %. 5) JBN Partner Invest AS eier 1,04 % av aksjene i Nordic Capital Partners lv AS. Narve Reiten eier 50 % av selskapet og Bård Brath Ingerø eier 33,33 %. 6) Lagopus AS eier 0,14 % av aksjene i Nordic Capital Partners lv AS. Bård Brath Ingerø eier 100 % av aksjene i selskapet. 7) Gyrid Skalleberg Ingerø eier 0,07 % aksjer i Nordic Capital Partnes lv AS. 8) Jørgen Brath Ingerø (Nærstående til Bård Brath Ingerø) eier 0,02 % av aksjene i Nordic Capital Partners AS. 9) Totalreform Management AS eies 67 % av Bjerke Eiendom AS. Anders Bjerke har en eierandel på 50 % i Bjerke Eiendom AS. De resterende 50% av Bjerke Eiendom AS er eiet av nærstående til Anders Bjerke. Opsjoner Det ble i 2008 etablert ordning for tildeling av opsjoner til styrets leder. Aksjeopsjonene opptjenes lineært over 2 år og er betinget av at styrets leder ikke fratrer stillingen i løpet av opptjeningsperioden. Styreleder har tiltrådt som administrerende direktør og ordningen er videreført i den nye stillingen. Opsjonene ble utøvet i I januar 2010 ble det etablert en ordning med tildeling av opsjoner til selskapets ledelse. De følgende personer fikk tildelt opsjoner i januar 2010: Finn Rune Kristiansen, Anders Bjerke, Tor Rønhovde, Eva Aubert, og Sigurdur Gardarsson. Opptjeningstiden for opsjonene er 2 år fra 20. januar 2010, med unntak av opsjoner tildelt tidligere administrerende direktør Tor Rønhovde, som anses opptjent Tor Rønhovde, Eva Aubert og Sigurdur Gardarsson har sluttet i selskapet. Som et resultat av dette ble tildelte opsjoner forspilt. I april 2010 ble Bjørn Forwald tildelt opsjoner. Bevegelser i antall utestående aksjeopsjoner og relaterte veide gjennomsnittlige utøvelseskurser er som følger: Alle beløp i NOK Gjennomsnitts utøvelseskurs i NOK pr. aksje Opsjoner Gjennomsnitts utøvelseskurs i NOK pr. aksje Opsjoner Pr. 1. januar Tildelt Forspilt 12 ( ) - - Utøvet 13 ( ) - - Utløpt Pr. 31. desember

15 Utløpsdato: Opptjent dato Aksjer Utøvelseskurs i NOK januar april Sum NOTE 11: Pantstillelser og garantiansvar Gjeld sikret ved pant Pantelån (Ref. balanse; Gjeld til kredittinstitusjoner)* Kassekreditt (Ref. balanse; Kontanter og kontantekvivalenter) - - Sum *Gjelden forfallt i 2010, og ble i 2009 presentert som Kortsiktig Gjeld, se note 6 Balanseført verdi av pantsatte eiendeler Varige driftsmidler (Ref. balanse; Sum varige driftsmidler) Fordringer (Ref. balanse; Kundefordringer) Aksjer i datterselskaper (Ref. balanse; Investeringer i datterselskaper) Sum Bankgarantier Bankgaranti husleie Bankgaranti kundekontrakter Bankgaranti prosjekter Sum NOTE 12: Pensjoner Obligatorisk tjenestepensjon NEAS ASA har en innskuddsbasert pensjonsspareavtale som omfatter alle ansatte over 20 år med minst 20 % arbeidstid i foretaket. Innskudd til ordningen bokføres som pensjonskostnad. Likeledes kostnadsføres arbeidsgiveravgift basert på innskudd til ordningen. Det er 357 personer med i ordningen. Årets kostnadsførte beløp er kr ,-. NOTE 13: Skatter Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Alle beløp i NOK Endring Midlertidige forskjeller Varige driftsmidler Omløpsmidler ( ) ( ) ( ) Andre forskjeller ( ) ( ) Netto midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring ** ( ) ( ) Differanse bokført mot virkelig verdi på fusjonstidspunktet ( ) ( ) Grunnlag for utsatt skattefordel ( ) ( ) ( ) 28 % Utsatt skattefordel ( ) ( ) Utsatt skatt i overdragende selskap, fusjon med skattemessig kontinuitet Utsatt skattefordel i balansen ( ) ( ) 75

16 Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Mottatt konsernbidrag Permanente forskjeller ( ) Grunnlag for årets skattekostnad ( ) ( ) Endring i midlertidige resultatforskjeller Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) ( ) ( ) Fordeling av skattekostnaden Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) - - Sum betalbar skatt - - Skatt (28%) av grunnlag for årets skattekostnad ( ) ( ) Skatt (28%) av benyttet godtgjørelse Skattekostnad knyttet til kontinuietsdifferanse ved fusjon* Endring fra tidligere år (16 095) - Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) ( ) ( ) Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt Betalbar skatt i balansen * Årets beløp inkluderer skattekostnaden for både 2009 og ** Som en effekt av krisepakken, mottok selskapet i 2010 kr ,- relatert til underskudd i Kr (bruttobeløpet før skatt) er således ført som en reduksjon av selskapets fremførbare underskudd. NOTE 14: Salgsinntekter Samtlige av selskapets totale driftsinntekter for 2010 gjelder salg av varer og tjenester til leietakere og ulike aktører innen eiendomsbransjen. Salgsinntekter relaterer seg til et virksomhetsområde som er eiendomsrelaterte driftstjenester. Selskapet opererer innenfor ett geografisk segmentområde som er Norge. Segmentinntekter allokeres basert på kundens hjemland. Geografisk fordeling Norge Sum

17 NOTE 15: Andre driftskonstnader Husleie Kontorkostnader Leie av inventar/utstyr Leasing av biler Advokat/ konsulenthonorar Innleid arbeidskraft Bilkostnader Avsatt og realisert tap på fordringer Felleskostnader fordelt andre konsernselskaper ( ) ( ) Forsikringer Nedbemanningskostnader Øvrige andre driftskostnader Sum andre driftskostnader NOTE 16: Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Aksjebasert betaling Andre ytelser Sum Selskapet har sysselsatt 309,5 årsverk i regnskapsåret (2009: 308). Lån til ansatte Lønninger Sum

18 Ytelser til ledende ansatte 2010 Alle beløp i NOK Funksjon Lønn/honorar Opsjoner Andre ytelser Total godtgjørelse Thorbjørn Graarud* Adm. direktør Anders Bjerke Direktør Finn Rune Kristiansen Øk. direktør Eva Aubert Direktør Sigurdur Gardarsson Direktør Bjørn Forwald Direktør Tor Rønhovde** Direktør Totale ytelser * Lønnen inkluderer TNOK 650 knyttet til fremtidig utbetaling. ** Ansatt 5 måneder i 2010 Ytelser til styret 2010 Alle beløp i NOK Funksjon Periode Honorar Opsjoner Narve Reiten Styrets leder Gyrid Skalleberg Ingerø Styremedlem Anne S. Myrmel Bruun-Olsen Styremedlem Bård Brath Ingerø Styremedlem Trond Andreas Hatlestad Styremedlem Heidi Orderud Øian Ansatt- representant Øyvind Thoresen Ansatt- representant Kenneth Vestby Ansatt- representant Preben-Alexander Jensen Ansatt- representant Thorbjørn Graarud Styrets leder Diderik Børsting Schnitler Styrets nestleder Totale ytelser Ovenstående tabell omfatter innberetningspliktige ytelser i 2010 relatert til styrets arbeid i Pensjonstilskudd inkluderer i tillegg innbetalt innskuddspremie i forbindelse med selskapets pensjonsordning. Ytelser til ledende ansatte 2009 Alle beløp i NOK Funksjon Lønn/honorar Opsjoner Andre ytelser Total godtgjørelse Pensjonstilskudd Pensjonstilskudd Tor Rønhovde* Adm. direktør Thorbjørn Graarud** Adm. direktør Anders Bjerke Viseadm. dir Finn Rune Kristiansen Finansdirektør Eva Aubert Direktør Oluf Geheb Direktør Totale ytelser * For perioden ** Lønn for 2009 knyttet til inntreden i stilling som administrerende direktør, fra 01. januar

19 Ytelser til styret 2009 Alle beløp i NOK Funksjon Periode Honorar Opsjoner Thorbjørn Graarud Styrets leder Diderik Børsting Schnitler Styrets nestleder Narve Reiten Styremedlem Narve Reiten Styrets leder Gyrid Skalleberg Ingerø Styremedlem Anne S. Myrmel Bruun-Olsen Styremedlem Bård Brath Ingerø Styremedlem Aud Vera Thorsen Ansattes representant Heidi Orderud Øian Ansattes- representant Øyvind Thoresen Ansattes- representant Rolf Jøran Halvorsen Ansattes- representant Totale ytelser Lån til nærstående parter Det er gitt lån til Bjerke Eiendom AS på NOK Restsaldo på lånet, eksl. renter, er pr. 31. desember NOK Konsernets divisjonsdirektør er aksjonær i Bjerke Eiendom AS. Det er belastet renter ihht. statens satser for lån i arbeidsforhold. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Lederlønnsprogram Lederlønnen består av en grunnlønn og en resultatavhengig variabel lønn, knyttet opp mot kvartalsvise og årlige måloppnåelser for ledergruppen, og mot avdelingsvise mål som kan påvirkes av den enkelte medarbeider. Medlemmer i ledergruppen deltar i den alminnelige pensjonsplan (innskuddsbasert) som er tilgjengelig for alle ansatte uavhengig av arbeidssted i konsernet. Selskapet gir sluttvederlag som er regulert av ansettelseskontrakten og som ansees å være rettferdige og rimelige for den aktuelle stilling og det ansvarsomfang stillingen har. I spesielle situasjoner kan sluttvederlaget økes dersom grunnen til avslutningen tilsier det. Det vil bli fremlagt en redegjørelse for fastsettelse av kompensasjon til ledergruppen for rådgivende avstemming på ordinær generalforsamling 2011, hvor det redegjøres for avlønningsprinsippene. Revisor Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slik (eks. mva.) - lovpålagt revisjon andre attestasjonstjenester annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Honorar for revisjon omfatter honorar for lovbestemt revisjon. For 2009 er annen bistand i hovedsak relatert til revisjon av mellombalanser knyttet til fusjon med Totalreform AS, Caveo Management AS, NEAS Brannconsult AS og Nexus Drift AS. 79

20 NOTE 17: Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Konsernbidrag Valutagevinst Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Valutatap Annen finanskostnad Sum finanskostnader NOTE 18: Finansiell risikostyring Finansielle risikofaktorer Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko og renterisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på selskapets finansielle resultater. Selskapet benytter ikke finansielle instrumenter, herunder derivater, for spekulasjonsformål eller sikringsformål. Risikostyringen for selskapet ivaretas av selskapets ledelse og er i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Selskapets ledelse identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. a) Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for at endring i markedspriser for eksempel valutakurser, renter og aksjekurser, påvirker inntekter eller verdi på finansielle instrumenter. Styringen av markedsrisiko har til hensikt å kontrollere at risikoeksponeringen ligger innenfor de rammer som er satt, samtidig som risikojustert avkastning optimaliseres. (i) Valutarisiko Valutarisikoen oppstår når fremtidige handelstransaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta (NOK). Selskapet opererer i Norge og er ikke utsatt for vesentlig eksponering for valutarisiko. De vesentligste kostnader og inntekter oppstår i NOK. (ii) Renterisiko Selskapets renterisiko er knyttet til langsiktige lån og leasingavtaler. Selskapets rentebærende gjeld belastes med den til en hver tid gjeldende markedsrente. Det er ikke etablert renteinstrumenter i selskapet. Ettersom selskapet ikke har rentebærende eiendeler, er resultat og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i hovedsak uavhengig av endringer i markedsrenten. Renterisiko vurderes med utgangspunkt i en dynamisk modell som simulerer ulike senarioer basert på refinansiering, fornyelse av eksisterende kontrakter, alternativ finansiering og sikring. Basert på disse senarioene vurderes innvirkning på resultatet ved endring i rentenivået. For hver simulering legges den samme endringen i rentenivå til grunn for alle valutaer. Selskapets renteberegnede kontrakter er knyttet til gjeld og simuleringen er derfor kun gjennomført for gjeldsposter. Dersom rentenivået hadde vært 1% høyere/lavere for lån i NOK pr. 31. desember 2010 og alle andre variabler var konstant, ville dette utgjort en reduksjon/økning i resultat etter skatt på TNOK 135 (2009: TNOK 228). Dette skyldes høyere/lavere rentekostnader på lån med flytende rente. (iii) Med kontraktsbortfall menes faren for at vesentlige kundeavtaler reduseres i omfang eller blir oppsagt. Konsernet har i 2010 hatt én avtale av en slik karakter som kan innebære risiko. Denne avtalen er nå sagt opp, og store deler av avtalen vil bli avviklet 30. april Det er imidlertid styrets oppfatning at dette er en håndterbar risiko. 80

21 b) Kredittrisiko Kredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko fra innskudd i banker og finansinstitusjoner i tillegg til transaksjoner med kunder herunder kundefordringer og faste avtaler. Det er innført rutiner som sikrer at salg kun skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet. Dersom det ikke foreligger en uavhengig vurdering av kredittverdigheten blir det foretatt en vurdering basert på kundens finansielle stilling, historikk og eventuelt andre faktorer. Individuelle grenser for risikoeksponering settes basert på interne og eksterne vurderinger av kredittverdighet. c) Likviditetsrisiko Forsiktig styring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider. Selskapets sentrale ledelse opprettholder fleksibiliteten i finansieringen ved å sørge for å ha sikrede trekkrettigheter tilgjengelige. Primo januar 2010 ble rammen for selskapets kassekredit utvidet fra NOK til NOK Selskapet har trekkrettigheter og lån hos DnBNOR. Dette skal dekke investeringer, samt kortsiktige trekk i forbindelse med likviditetssvingninger. Låneavtalen med DnBNOR inneholder finansielle covenants som er vanlig for denne type virksomhet. Manglende oppfyllelse av covenants kan innebære at gjeld forfaller til oppgjør. Konsernets finansielle covenants pr var basert på egenkapitalens størrelse og andel av totalkapitalen, samt krav til EBITDA rullerende for siste 4 kvartaler. Konsernet var pr i brudd med finansielle covenants, men dette var godkjent av långiver. Nye covenants ble introdusert i 2011 og selskapet er ikke lenger i brudd. NOTE 19: Hendelser etter balansedagen I desember 2010 inngikk NEAS ASA avtale om kjøp av 70% av aksjene i Alanti AS fra Alanti Invest AS. Transaksjonen ble gjennomført 18. januar NEAS ASA har en opsjon på kjøp av de resterende 30% av aksjene i Alanti AS er et serviceselskap med sterk vekst innen kantine- og renholdstjenester i Oslo, Akershus og Buskerud. Prisen for 70% av selskapet ble satt til MNOK 11,9, hvorav MNOK 1,65 blir gjort opp ved utstedelse av nye aksjer i NEAS ASA, ved en rettet emisjon mot kjøper. Styret er ikke kjent med andre forhold som har inntruffet etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet for NOTE 20: Betingede utfall Datterselskapet F. Holm AS ble i 2009 saksøkt av Lidl Norge GmbH, med krav om erstatning knyttet til påstått konstruksjonsfeil av 10 butikklokaler. F. Holm AS, og morselskapet NEAS ASA, bestred kravet. Før saken ble berammet i Oslo Tingsrett kom partene til enighet. Den største delen av beløpet som ble tilkjent Lidl Norge GmbH ble dekket av selskapets forsikringsselskap. Det resterende beløpet vil bli dekket av selger av Norsk Prosjektadministrasjon AS, der F. Holm AS inngikk som datterselskap. (De påståtte konstruksjonsfeil skjedde før Norsk Prosjektadministrasjon AS ble kjøpt av NEAS ASA 17. januar 2008). Kjøpsavtalen med Norsk Prosjektadministrasjon inneholder en klausul om at eventuelle kostnader knyttet til denne saken skal dekkes av selger. 81

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009.

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009. Årsberetning Forretningsåret 2010 RESULTAT, BALANSE, KONTANTSTRØM Konsernet hadde i 2010 driftsinntekter på MNOK 520,0 mot MNOK 516,4 i 2009. Konsernets virksomhet var i 2010 i Norge. Driftsinntekter i

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper. 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2013 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR

KONSERN OG SELSKAPSREGNSKAP FOR KNSERN G SELSKAPSREGNSKAP FR NRDIC SEAFARMS AS 2014 Innhold Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning rg.nr 974 526441 I~ 'BEI

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS

NLI Eiendomsinvest AS NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2007 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom datterselskaper i

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Noter til selskapsregnskapet

Noter til selskapsregnskapet Noter til selskapsregnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper 1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet Årsregnskapet for 2014 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske regnskapsprinsipper

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531

365 071 408 769 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 692 264 828 531 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 14 561 76 062 Andre driftsinntekter 534 471 496 646 14 561 76 062 1,19

Detaljer

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling.

Årsrapport 2013. Playsafe Holding AS. Innhold. Styrets beretning. Resultatregnskap. Balanse. Egenkapitaloppstilling. Kontantstrømoppstilling. Årsrapport 2013 Playsafe Holding AS Innhold Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Resultatregnskap Konsern

Resultatregnskap Konsern Regnskap og noter Regnskap og noter 32 33 INFRATEK KONSERN Resultatregnskap konsern 34 Balanse konsern 35 Kontantstrømoppstilling konsern 36 Endring i konsernets egenkapital 37 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer