Kontrollutvalet Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalet Møteinnkalling"

Transkript

1 Kontrollutvalet Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Tysnes kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved å ringa til Kari Nygard tlf / eller til Hogne Haktorson, tlf / Til dette møtet har Britt Sørensen Dalsgård meldt forfall. Hans Ole Dalland er innkalla, og vil møta i staden. Til dei andre varamedlemmane er denne innkallinga å sjå på som ei orientering. Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed. Det er planlagt at Kari Nygard møter frå sekretariatet, på dette møtet. Magne Ivar Fauskanger kontrollutvalsleiar Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet Ordførar Revisor Rådmann Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 1/14 PS 2/14 PS 3/14 PS 4/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Orienteringssak om arbeid med interimsrevisjon 2013 Orienteringssak om revisjon av stiftingar, fond og legat i Tysnes kommune PS 5/14 Evaluering av plan for forvaltningsrevisjon PS 6/14 Evaluering av plan for selskapskontroll / / / /246 PS 7/14 Møteplan for kontrollutvalet 1. halvår /250 PS 8/14 Meldingar RS 1/14 Budsjett 2014 Tysnes kommune 2014/248 RS 2/14 Budsjett - rekneskap KUV /247 RS 3/14 Reglement for finansforvaltning - sak til KST /248 PS 9/14 Gjennomgang av møteprotokollar 2014/249 PS 10/14 Eventuelt Side2

3 PS1/14Godkjenningavinnkallingogsakliste PS2/14Godkjenningavmøteprotokollfråforrigemøte Side3

4 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/248-2 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Tysnes kommune 3/ Orienteringssak om arbeid med interimsrevisjon 2013 Bakgrunn for saka: Rekneskapsåret vert til vanleg delt i to. Fram til revisjonsmelding vert levert, med frist 15.04, er det rekneskapsrevisjon som er hovudaktivitet. På hausten / slutten av året er det arbeid med interimsrevisjon som er ein sentral aktivitet. Det føreligg nå ein presentasjon med oppsummering av arbeidet med interimsrevisjon. Revisor vil gjennomgå presentasjonen i møte. Forslag til vedtak: Kontrollutvalet tek informasjonen til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Oppsummering interimsrevisjon Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side4

5 Tysnes kommune Kontrollutvalsmøte Oppsummering interimrevisjon 2013 Side5

6 Agenda Gjennomgang av hva som er gjennomgått i interimrevisjonen høsten 2013 Resultat av interimrevisjonen høsten 2013 Side Deloitte AS

7 Risiko K o n s e k v e n s H ø y M e d i u m L a v Finansiering/ låneopptak Bank Likvider Overføringer Andre kortsiktige fordringer Offentlige avgifter Lønn Personal Annen kortsiktig gjeld Finansposter Langsiktig gjeld/utlån Investering/drift Påkostning/vedlikehold Leverandører Merverdiavgift Vare/tjeneste kjøp Noteopplysninger Pensjoner Periodisering av refusjoner (inntekter) Inntekter generelt Kundefordringer/ Periodisert inntekt 3 Lav Medium Sannsynlighet Side7 Høy 2014 Deloitte AS

8 Revisjonshandlinger i interim knyttet til risikovurdering Inntekter Gjennomgang av rutiner for utfakturering Test av detaljer Andre overføringsinntekter Salgs- og leieinntekter Eiendomsskatt Innkjøp Gjennomgang av rutiner Kontroll av rutiner Stikkprøvekontroll av bilag både for drift og investering Lønn Gjennomgang av rutiner Data i pensjonsordninger Reiseregninger 4 Side Deloitte AS

9 Revisjonshandlinger i interim knyttet til risikovurdering Kundefordringer Samsvar mellom reskontro og regnskap Verdipapirer Endringer fra 2012? Er verdipapirer I henhold til finansreglement? 5 Side Deloitte AS

10 Resultat av interimrevisjonen høsten 2013 Rutiner Skriftlige lønnsrutiner er utarbeidet i 2013 Lønn Disse er kontrollert og fungerer tilfredsstillende Pensjonsdata Kostnader til pensjon og balanseført pensjonsforpliktelse baserer seg på inndata sendt fra kommunene til pensjonsselskapene. Datagrunnlaget er kontrollert uten at det er funnet avvik Inntekter Detaljkontroller avdekket ingen feil Side Deloitte AS

11 Resultat av interimrevisjonen høsten 2013 Rutiner Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for utfakturering Spesielt en svakhet ved fravær hos nøkkelpersoner Lønn Reiseregninger Noen mangler knyttet til formelle krav til reiseregninger Utgifter Enkelte av de kontrollerte reiseregningene mangler signatur fra den «reisende» Enkelte av de kontrollerte reiseregningene er ikke attestert Enkelte utgifter er for dårlig dokumentert Dette gjelder særlig i tilfeller med fordeling av felleskostnader og interne kostnader. Underdokumentasjon i regnskap består kun av utskrift fra excel. Her bør det henvises til original dokumentasjon Side Deloitte AS

12 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AS Side Deloitte AS

13 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 601 Arkivnr: 2014/256-6 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Tysnes kommune 4/ Orienteringssak om revisjon av stiftingar, fond og legat i Tysnes kommune Bakgrunn for saka: Det har vore reist spørsmål frå Tysnes kommune si side om korleis kostnad med revisjonsarbeid når det gjeld legat, stiftingar og fond i kommunen skal dekkast. Spørsmålstillinga som har kome opp er om slikt arbeid kjem inn under revisjonsavtalen som er inngått med Deloitte, om det kan reknast som del av kommunerekneskapen, eller om dette er arbeid som kjem utanom revisjon av kommunerekneskapen. Tysnes kommune har ei rekkje legat som økonomikontoret i kommunen fører rekneskap for: Agnes og Olav Berges legat Anna og Sara Hegglands legat Cecilia Hellands legat Fondet til Tysnes Herreds vel Fogd Ole Vidsteen og frues legat Ingemar Olsen Anuglen og hustrus legat Det er det første, Agnes og Olav Berges legat, som spørsmålstillinga om dekking av revisjonskostnader er drøfta ut ifrå. Sekretariatet hadde møte med Deloitte , der dette vart drøfta ut frå kva som ligg inne i revisjonsavtalen og regelverket kring legat, stiftingar og fond. Revisor Bjarne Ryland sende mail etter møtet som viser kva som vart konklusjon ut frå drøftinga: «Etter å ha gjennomgått revisjonsavtalen mellom Tysnes Kommune og Deloitte er Deloitte og sekretariatet enige om at Olaf Berges og Agnes Berges Stipendiefond ikke omfattes av denne avtalen. Bakgrunnen for denne konklusjonen er at revisjonsavtalen omfatter virksomheter og aktiviteter som inngår i Tysnes kommune. Olaf Berges og Agnes Berges Stipendiefond er en privat stiftelse og aktiviteten kan ikke sies å være en del av kommunens aktivitet.» Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side13

14 Side 2/2 Oppsummering: Saka vert lagt fram for kontrollutvalet til orientering. Forslag til vedtak Kontrollutvalet tek informasjonene til orientering Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Side14

15 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 217 Arkivnr: 2014/245-1 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Tysnes kommune 5/ Evaluering av plan for forvaltningsrevisjon Bakgrunn for saka: I samband med at plan for forvaltningsrevisjon for perioden vart handsama i kommunestyret , vart det gjort m.a. slikt vedtak: Plan for forvaltningsrevisjon: Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne revisjonen og evalueringa. På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet slikt vedtak i sak 29/13 i møte : «Kontrollutvalet vil gjennomføra prosjekt med å evaluera dei gjeldande planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden Deloitte vert beden om å utarbeida forslag til ein enkel prosjektplan for gjennomføring, som viser timeramme for arbeidet. Prosjektplanen skal leverast innan Kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariat får fullmakt til å godkjenna prosjektplanen / timeramma. Når prosjektplanen er godkjent vert Deloitte i neste møte beden om å gjennomføra ein prosess med evaluering av planane saman med kontrollutvalet, med fokus på risiko og vesentlighet for aktuelle prosjekt. Deloitte utarbeider deretter eit dokument som oppsummerar kontrollutvalet sine vurderingar, og at dette vert eit tilleggsdokument for eksisterande planar. Dei justerte planane vert oversendt kommunestyret til orientering. Kontrollutvalet vert også beden om å tenkje i gjennom til neste møte, om det er noko som dei meiner har endra risikobiletet i kommunen på ein slik måte at det bør gjerast endringar i planane.» Forslag til prosjektplan er motteke frå Deloitte. Utvalsleiar i samråd med sekretariatet har gjennomgått prosjektplanen, og funne at den er i tråd med bestillinga frå kontrollutvalet. Det er såleis sendt stadfesting til Deloitte om at arbeidet med å evaluera planane kan starte opp. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side15

16 Side 2/2 Drøfting. Det er avtala med Deloitte at dei skal ta utgangspunkt i gjeldande plan. På bakgrunn av dette skal dei i møte gjennomføre ei ny risikovurdering i ein prosess saman med kontrollutvalet etter ein eigen metodikk. Her vert planen revurdert og det vert ev. lagt til nye prosjekt frå kontrollutvalet. Desse vert vurdert i prosessen saman med dei andre prosjekta i planen. Deloitte vil før møtet også vurdere gjeldande plan opp mot dei endringar som ligg føre i KOSTRA tala. Godkjend plan ligg ved som vedlegg til saka. Forslag til vedtak 1. Deloitte redigerer Plan for forvaltningsrevisjon i tråd med dei endringane som kom fram i møtet. 2. Planen skal leggast fram for godkjenning i neste møte i kontrollutvalet. 3. Deretter vert planen å senda til kommunestyret til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan for rullering av plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Side16

17 Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune. Side17

18 Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommun e Innha ld 1. Innleiing Plan for forvaltningsrevisjon Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Gruppe 1 prioritert gruppe Gruppe 2 uprioritert gruppe 5 3. Metode for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Gjennomføring og rapportering... 6 Side18 Side 2

19 Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommun e 1. Innle iing I følgje kommunelova 77 skal kontrollutvalet sjå til at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen. 1 Det er revisor som utfører forvaltningsrevisjon på vegner av kontrollutvalet. Forskrift om revisjon 7 om forvaltningsrevisjonens innhold: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området, c) regelverket etterleves, d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav, f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. Kva forvaltningsrevisjonsprosjekt kommunen ønskjer å gjennomføre skal framkome i ein plan for forvaltningsrevisjon. 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon er heimla i forskrift om kontrollutval. I forskrifta står det: «Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.» Risiko - og vesentle ganalyse Føremålet med den overordna risiko- og vesentleganalysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunen si verksemd, slik at det er mogleg for kontrollutvalet å prioritere mellom ulike område kor det kan vere aktuelt å gjere forvaltningsrevisjon og å utarbeide ein plan for forvaltningsrevisjon. Den overordna analysen skal avdekkje indikasjonar på avvik eller sårbare område i forvaltninga, sett i høve til regelverk, politiske mål og vedtak. I denne samanhengen viser risiko til kor sannsynleg det er og konsekvensane av at det kan førekome avvik frå til dømes regelverk, mål, vedtak og andre føringar 1 Kommuneloven 77. Kontrollutvalget 2 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10 Side19 Side 3

20 Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommun e som kommunen har sett for verksemda. Risiko blir vurdert innanfor alle av kommunen sine tenesteområde. På bakgrunn av risikoanalysen er det utarbeidd forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt, og kontrollutvalet har vurdert dei ulike områda opp mot kvarandre for å avgjere kva områder dei meiner det er mest vesentleg å undersøke. 3 Data som ligg til grunn for risiko- og vesentleganalyse, og for utveljing og prioritering av prosjekt, er samla inn gjennom fleire aktivitetar som har involvert både politisk leiing, administrativt tilsette og kontrollutvalet. Mellom anna har følgjande aktivitetar blitt gjennomført: Dokument- og statistikkanalyse. Prosessmøte i kontrollutvalet. Spørjeundersøking for administrative leiarar i kommunen. Intervju med administrative og politiske leiarar i kommunen. Data som har blitt samla inn gjennom desse aktivitetane har gitt ei god oversikt over risiko-områda innanfor dei ulike sektorane i kommunen. Analysen er samla i eit arbeidsdokument/ analysegrunnlag som ligg til grunn for utveljing og prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt Under følgjer prosjekta som er prioritert i tråd med risiko- og vesentleganalysen. Forvaltningsrevisjonsprosjekta er delt i to grupper; ei prioritert liste med dei viktigaste prosjekta, samt ei uprioritert liste med prosjekta som er vurdert å ha lågare risiko og vesentlegheit. Under kvart prosjekt er det føreslått relevante tema i samsvar med den analysen som har blitt gjennomført. Endeleg utforming av problemstillingar og timeomfang vil bli gjort i samband med den einskilde bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt. 2.1 Gruppe 1 prioritert gruppe Prioritet Prosjekt Tema 1 Forvaltn ingsrevisjon av helse - og - Intern kontroll sosial tenesta - System og rutinar - Arbeidsmiljø - Samhandling - Rekruttering 2 Forvaltningsrevisjon av tilpassa opplæring og spesialundervisning 3 Forva ltningsrevisjon av landbruk og teknisk etat - System og rutinar - Regeletterleving - Samarbeid med helsestasjon - Intern kontroll - Organisering - Samhandling 3 For ein nærare presentasjon av overordna analyse, sjå Kontrollutvalsboka (KRD, 2011) kapittel 6 (tilgjengeleg på Side20 Side 4

21 Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommun e - Sakshandsamingstid - Regeletterleving 4 Forvaltningsrevisjon av barneverntenesta 5 Forvaltningsrevisjo n av intern kontroll - Organisering - Bemanning og kompetanse - Regeletterleving - Samhandling - System og rutinar - Arbeidsmiljø - Samhandling 2.2 Gruppe 2 uprioritert gruppe Prosjekt Tema Forvaltningsrevisjon av rekruttering og - Rekruttering kompetanse - Kompetanseprofil - Bruk av vikarar - Sjukefråvær - Forvaltningsrevisjon av økonom istyring - Budsjettering - Oppfølging - Rapportering - Forvaltningsrevisjon av psykisk helsearbeid - Regeletterleving - Organisering - Samhandling - Samansette problem (rus) - Forvaltningsrevisjon av helsestasjonstilbodet - Tilbod på skulane - Samhandling - Regeletterleving - Utarbeiding av IP Forvaltningsrevisjon av bustadtilbodet til vanskelegstilte - Tilbod - System og rutinar - Regeletterleving Side 5 Side21

22 Plan for forvaltningsrevisjon Tysnes kommune 3. Metode for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kva metodar som blir brukt for datainnsamling i dei ulike forvaltningsrevisjonsprosjekta er avhengig av endelege problemformuleringar i dei einskilde prosjekta. Generelt blir det brukt ein kombinasjon av fleire metodar for å sikre tilstrekkelig breidd i datamaterialet til å kunne utføre ein heilskapeleg analyse og vurdering. Ei slik metodetriangulering medverkar også til kvalitetssikring ved at ein kan samanlikne funn frå dei ulike tilnærmingane. Mogelege metodar for datainnsamling og -analyse kan vere: Dokumentanalyse Elektroniske spørjeskjema Intervju Dataanalyse Testing av kontrollar og rutinar 4. Gjennomføring og rapportering Det sentrale for å kunne gjennomføre vellykka forvaltningsrevisjonsprosjekt er at kontrollutvalet avgrensar og definerer prosjekta ved hjelp av å konkretisere føremål, kva problemstillingar som skal bli undersøkte og kva revisjonskriterium 4 ein forventar at revisor skal leggje til grunn. Dette kan gjerast ved bestilling av dei einskilde prosjekta. Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon blir lagt fram for kommunestyret. I tråd med forskrift om kontrollutval 11 skal kontrollutvalet utarbeide ein rapport til kommunestyret om kva forvaltningsrevisjonar som er gjennomførte og om resultata av desse. Kontrollutvalet oppfyller dette rapporteringskravet gjennom si årlege melding til kommunestyret om utvalet si verksemd. Det er også kontrollutvalet si oppgåve å sjå til at kommunestyret sine vedtak knytt til handsaminga av rapportar om forvaltningsrevisjon blir følgde opp. Kontrollutvalet vil kome attende til tidsplan for gjennomføring av dei einskilde prosjekta. Dersom føresetnadene skulle endre seg, kan kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden. Årsaka til slike eventuelle endringar blir rapportert til kommunestyret i kontrollutvalet si årsmelding. 4 Normer og standarder som forvaltningen blir vurdert i opp mot (vedtak, regelverk, mål) Side22 Side 6

23 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS Side23

24 Prosjektplan Tysnes kommune Rullering plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: Side24

25 Prosjektplan Rullering av planar Innhald 1 Innleiing Plan for forvaltningsrevisjon Plan for selskapskontroll Endringar i risikobilete Notat Metode Dokumentanalyse Intervju Kostra-tal Prosessmøte med kontrollutvalet Tid og ressursbruk Nøkkelpersonell Tidsbruk... 5 Side25 Side 2

26 Prosjektplan Rullering av planar 1 Innleiing Som eit grunnlag for arbeidet med revisjon og kontroll i kommunen, har kommunestyret vedtatt ein plan for forvaltningsrevisjon og ein plan for selskapskontroll. Det er viktig at planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll blir rullert i løpet av fireårsperioden planane gjeld for. Dette for å sikre at forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar som blir gjennomført speglar dei mest vesentlege risikoområda i kommunen si verksemd og for kommunen sine eigarskap. Rullering av planane vil ta utgangspunkt i den overordna analysen som blei gjennomført i kommunen i 2011/2012. Revisjonen vil i samband med rulleringa av planar undersøke om det er vesentlege endringar i risikobilete som fører til at prosjekt bør omprioriterast eller om nye prosjekt bør kome til i planane. 2 Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyrets vedtak og føresetnader, under dette å: - vurdere om forvaltninga løyser oppgåver i samsvar med kommunestyrets vedtak og føresetnader - vurdere om ressursbruken og verkemidla til forvaltninga er effektive i forhold til måla som er sette på området - vurdere om regelverket vert etterlevd - vurdere om styringsverktøya som kommunen nyttar er hensiktsmessige - vurdere om avgjerdsgrunnlaget frå administrasjonen til dei politiske organa er tilstrekkeleg utgreidde - vurdere om resultata i tenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets føresetnader og/eller om resultata for verksemda er nådde 1 Kontrollutvalet er ansvarleg for å sjå til at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon, og for å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt. I forskrift om kontrollutval går det fram: Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 2 1 Forvaltningsrevisjon er regulert i forskrift om revisjon av kommuner 7. Se også 2 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10 Side26 Side 3

27 Prosjektplan Rullering av planar 3 Plan for selskapskontroll I følgje forskrift om kontrollutvalg 13 andre ledd skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. I følgje forskrifta skal: Kontrollutvalget... minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 3 Selskapskontroll skal sjå til at kommunen fører kontroll med sine eigarinteresser og at dei som utøver kommunane sine eigarinteresser i selskap gjer dette i samsvar med den aktuelle selskapslovgjeving (t.d. aksjelova) og kommunestyret sine vedtak og føresetnader. Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon dersom ein finn det naudsynte for å gjere nærare undersøkingar i utvalte selskap. 4 Endringar i risikobilete Det er eit krav om at plan for forvaltningsrevisjon skal vere basert på ein overordna analyse: Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Gjennom den overordna analysen som blei gjennomført i 2011/2012 blei det innhenta relevant informasjon om verksemda til kommunen og om kommunen sine eigarskap. Den overordna analysen hadde som føremål å avdekkje risikoområde i forvaltninga og knytt til kommunane sine eigarskap, sett i høve til regelverk, politiske mål og vedtak. I samanheng med overordna analyse viser risiko til sannsynet for og konsekvensane av at det kan førekome avvik frå til dømes regelverk, mål, politiske vedtak og andre føringar som kommunen har sett for verksemda og selskap kommunen har eigarskap i. For å sikre at plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll speglar dei mest vesentlege risikoområda i forvaltninga og ved kommunen sine eigarskap vil revisjonen gjennomføre ei undersøking for å avdekkje eventuelle endringar i risikobilete. 4.1 Metode Dokumentanalyse Revisjonen vil gjennomgå siste årsmelding frå kommunen og nokre andre sentrale dokument som vil kunne gje eit oversyn eventuelle endringar i kommunen si verksemd. Revisjonen vil også undersøke om det har vore endringar i kommunen sine eigarskap 4 og i risikobilete her Intervju Revisjonen vil gjennomføre intervju med rådmann og eventuelt andre utvalte administrative leiarar i kommunen. Intervjua vil mellom anna byggje på dei opplysningane som er komne fram gjennom dokumentasjonsanalysen. Revisjonen vil gjere 1-3 intervju i samband med prosjektet (avhenger mellom anna av kor utfyllande informasjon rådmann kan gje om dei ulike områda). 3 FOR Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 4 Revisjonen tar her atterhald om at informasjonen er offentleg tilgjengeleg på Side27 Side 4

28 Prosjektplan Rullering av planar Kostra-tal Revisjonen vil gjennomføre ein kort gjennomgang av Kostra-tal for utvalte kommunale tenesteområde, for å undersøke om det er vesentlege endringar i oppdaterte tal for Prosessmøte med kontrollutvalet Føremålet med prosessmøtet er at kontrollutvalet skal gjennomføre si endelege rullering av planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Notatet som er utarbeidd på bakgrunn av revisjonen sine undersøkingar vil bli lagt fram for kontrollutvalet og utgjere grunnlag for diskusjonen i møtet. 4.2 Notat Revisjonen vil utarbeide eit notat som vil bli lagt til grunn for rullering av plan for forvaltningsrevisjon og eit notat som vil liggje til grunn for rullering av plan for selskapskontroll. Notata vil gje kontrollutvalet grunnlag for å diskutere rekkjefølgje eller føye til nye forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontrollar i planane. I notatet vil det gå fram kva endringar i risikobilete som revisjonen har avdekka gjennom denne undersøkinga. 5 Tid og ressursbruk 5.1 Nøkkelpersonell Oppdragsansvarleg partner for prosjektet vil vere Stein Ove Songstad, cand. jur og Master of management. Songstad skal syte for at prosjektet til ei kvar tid er tilstrekkeleg bemanna og følgjer oppsett plan for tidsbruk. Seniorkonsulent Stine Karoline Olsen vil vere prosjektleiar, og vil stå for den daglege styringa av prosjektet. I tillegg vil seniormanager Birte Bjørkelo vere ansvarleg for kvalitetssikring. 5.2 Tidsbruk Med utgangspunkt i prosjektet sin art og den planen som er lagt for gjennomføring, er det stipulert at det vil ta om lag 25 timar å gjennomføre prosjektet. Oppstart av prosjektet vil skje så snart revisjonen mottar bestilling frå kontrollutvalet. Prosessmøte med kontrollutvalet vil bli gjennomført etter nærare avtale. Kontrollutvalet vil få oversendt reviderte planar etter gjennomført prosessmøte. Tidspunkt vil bli avtala med kontrollutvalet. Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i høve til avtale. Bergen, Stein Ove Songstad, oppdragsansvarleg partner Side28 Side 5

29 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 216 Arkivnr: 2014/246-1 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Tysnes kommune 6/ Evaluering av plan for selskapskontroll Bakgrunn for saka: I samband med at plan for selskapskontroll for perioden vart handsama i kommunestyret , vart det gjort m.a. slikt vedtak vedr. evaluering av planen: Plan for selskapskontroll: Planen skal reviderast og evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne «revisjonen» og evalueringa. På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalet slikt vedtak i sak 29/13 i møte : «Kontrollutvalet vil gjennomføra prosjekt med å evaluera dei gjeldande planane for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden Deloitte vert beden om å utarbeida forslag til ein enkel prosjektplan for gjennomføring, som viser timeramme for arbeidet. Prosjektplanen skal leverast innan Kontrollutvalsleiar i samråd med sekretariat får fullmakt til å godkjenna prosjektplanen / timeramma. Når prosjektplanen er godkjent vert Deloitte i neste møte beden om å gjennomføra ein prosess med evaluering av planane saman med kontrollutvalet, med fokus på risiko og vesentlighet for aktuelle prosjekt. Deloitte utarbeider deretter eit dokument som oppsummerar kontrollutvalet sine vurderingar, og at dette vert eit tilleggsdokument for eksisterande planar. Dei justerte planane vert oversendt kommunestyret til orientering. Kontrollutvalet vert også beden om å tenkje i gjennom til neste møte, om det er noko som dei meiner har endra risikobiletet i kommunen på ein slik måte at det bør gjerast endringar i planane.» Forslag til prosjektplan er motteke frå Deloitte. Utvalsleiar i samråd med sekretariat har gjennomgått prosjektplanen, og funne at den er i tråd med bestillinga frå kontrollutvalet. Det er såleis sendt stadfesting til Deloitte om at arbeidet med å evaluera planane kan starte opp. Drøfting. Det er avtala med Deloitte at dei skal ta utgangspunkt i gjeldande plan. På bakgrunn av dette skal dei i møte gjennomføre ei ny risikovurdering i ein prosess saman med kontrollutvalet etter ein eigen metodikk. Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side29

30 Side 2/2 Her vert planen revurdert og det vert ev. lagt til nye prosjekt frå kontrollutvalet. Desse vert vurdert i prosessen saman med dei andre prosjekta i planen. Deloitte vil før møtet også vurdere gjeldande plan opp mot dei endringar som ligg føre i KOSTRA tala. Gjeldande plan for selskapskontroll for perioden ligg som vedlegg til saka. Forslag til vedtak 1. Deloitte AS redigerer Plan for selskapskontroll i tråd med dei endringane som kom fram i møtet. 2. Planen skal leggast fram for godkjenning i neste møte i kontrollutvalet. 3. Justert plan for selskapskontroll vert deretter oversendt kommunestyret til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Plan for selskapskontroll Side30

31 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune. Side31

32 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune Innhald 1. Innleiing Plan for selskapskontroll Former for selskapskontroll 4 2. Risiko- og vesentleganalyse Oversikt over selskap Oversikt over selskap innanfor Oversikt over selskap utanfor Prioriterte prosjekt for selskapskontroll i planperioden Metode for gjennomføring av selskapskontroll Rapportering... 7 Side32 Side 2

33 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune 1. Innleiing I følgje kommuneloven 77 nr. 5 skal kontrollutvalet sjå til at det blir ført kontroll med forvaltninga av kommunen sine eigarinteresser. I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar 14 står det: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. Planen for selskapskontroll er basert på ein risiko- og vesentleganalyse som blei gjennomført i Plan for selskapskontroll Etter 13 første ledd i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar skal det; (..) minst en gang i valgperioden utarbeides plan for gjennomføring av selskapskontroll. Dette skal skje senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunestyret vedtar planen, medan kontrollutvalet bestemmer kven som skal gjennomføre selskapskontrollen. Innhaldet i 13 i forskrifta må sjåast i samanheng med kommuneloven 80, som omhandlar kva selskap kontrollutvalet og kommunen sin revisor har full innsynsrett i. Det kjem fram av 80, 1. ledd at innsynsretten er avgrensa til: interkommunale selskap, aksjeselskap kommunen eig åleine eller saman med andre kommunar eller fylkeskommunar, heileigde dotterselskap til slike selskap. Sjølv om innsynsretten er meir avgrensa, vil kontrollansvaret og omfatte selskap og verksemder som ikkje kjem inn under 80. Dette er: selskap der kommunen har aksjar, men der det også er private aksjeeigarar. Side33 Side 3

34 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune 1.2 Former for selskapskontroll Obligatorisk eigarskapskontroll Eigarkontrollen kan omfatte: Kontroll ved selskapsetablering. Kontroll av at kommunen har tilstrekkeleg oversikt og kontroll med eigarskapa. Kontroll av at eigarskapa er forsvarleg i høve til føremål og type verksemd. Kontroll av at eigarrepresentantar har tilstrekkeleg kompetanse. Kontroll av at selskapa kommunen har eigarinteresser i følgjer aktuelle verksemdlover og anna relevant lovgjeving. Kontroll av at den som forvaltar kommunen sine eigarinteresser opptrer i samsvar med kommunen sine vedtak og føresetnader. Valfri forvaltningsrevisjon Det er ikkje pålagt å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskapa, men kommunen kan gjennomføre forvaltningsrevisjonar dersom dette er relevant. Forvaltningsrevisjon omfattar systematiske vurderingar av økonomi, produktivitet, måloppnåing og verknader ut frå kommunestyret sine vedtak og føresetnader. 2. Risiko- og vesentleganalyse For å utarbeide plan for selskapskontroll er det gjennomført ei risiko- og vesentlegvurdering for å velje ut relevante selskap og område for selskapskontroll. I forhold til risiko er det spesielt desse forholda som er vurdert: 1. Risiko for at selskapet ikkje driv i tråd med kommunestyret sine vedtak og føresetnader. 2. Risiko for at selskapet ikkje driv i tråd med lover og reglar og på ein økonomisk forsvarleg måte. 3. Risiko for at den som forvaltar kommunen sine eigarinteresser i selskapet ikkje gjer dette i samsvar med kommunestyret sine vedtak og føresetnader. I tillegg til ei konkret risikovurdering vil det også vere viktig å vurdere selskapa ut frå kor vesentleg det er å gjennomføre kontroll for kommunen (vesentleganalyse). To overordna perspektiv blir lagt til grunn for ei slik vurdering: 1. Fokus på brukarperspektivet. 2. Fokus på økonomiske interesser for kommunen. Datainnsamlinga som ligg til grunn for risiko- og vesentleganalysen, og for utveljing og prioritering av prosjekt, er samla inn gjennom fleire aktivitetar som har involvert både politisk leiing, administrativt tilsette og kontrollutvalet. Mellom anna har følgjande aktivitetar blitt gjennomført: Dokumentgjennomgang Prosessmøte i kontrollutvalet Spørjeundersøking for administrative leiarar i kommunen Intervju med administrative og politiske leiarar i kommunen Data som har blitt samla inn gjennom desse aktivitetane har gitt ei god oversikt over risiko-områda knytt til forvaltning av eigarskap. Analysen er samla i eit arbeidsdokument/ analysegrunnlag som ligg til grunn for utveljing og prioritering av selskapskontrollprosjekt. Side34 Side 4

35 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune 3. Oversikt over selskap Under følgjer ei oversikt over selskap Tysnes kommune har eigarskap i. Oversikta er basert på informasjon frå kommunen. Selskapa er presentert i to tabellar. Den første tabellen inneheld selskap som fell inn under 80 i kommunelova (interkommunale selskap, og aksjeselskap som er heileigd av kommunen eller eigd saman med andre kommunar og/eller fylkeskommunar). Den andre tabellen inneheld oversikt over selskap som kommunen har eigarskap i, men som ikkje fell inn under 80 i kommunelova. Dvs. at det er innslag av private eigardelar o.l. Desse selskapa har kommunen ikkje meir innsynsrett i enn dei andre aksjonærane. Kommunen kan likevel gjennomføre avgrensa selskapskontrollar med omsyn til i kva grad selskapet opptrer i tråd med eigarane sin intensjon, om val og opplæring av representantar skjer etter kommunen sine reglar og rutinar, om rapportering frå selskapet samsvarar med retningsliner o.l. 3.1 Oversikt over selskap innanfor 80 Selskap Føremål 1 Eigardel Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Føremålet med selskapet er interkommunalt samarbeid på generell basis med særleg vekt på alle typar tiltaksarbeid og utviklingsarbeid. Selskapet skal ta opp saker som kan fremja utviklinga av Sunnhordland, og leggja dei fram til drøfting og utgreiing. 12,5 % Sunnhordaland Interkommunale Miljøverk IKS SIM Næring AS (dotterselskap SIM IKS) Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 1) Innsamling og transport av alle avfallstypar etter nærare avtale med kommunane. 2) Bygging og drift av behandlingsanlegg for avfall. 3) Selskapet skal der dette er naturleg, søkje å etablere samarbeid med andre kommunar, regionar og selskap med tanke på å få til rasjonelle og miljøretta løysingar når det gjeld gjenvinning. 4) Selskapet har ikkje erverv til føremål. Verksemd innan miljø- og avfalls- sektoren samt verksemd som det er naturleg å engasjera seg i. Og skal herunder: - Byggja på høg miljøkunnskap og gje gode, miljørette og effektive tilbod. - Arbeida for auka ombruk og attvinning av næringsavfall. Selskapet kan der dette er føremålstenleg samarbeida med eller ta del i andre verksemder som har same eller liknande føremål. Selskapet sitt føremål er å arbeide for at for at verdifullt arkivmateriale i deltakarkommunane blir tatt vare på og sikra som informasjonskjelder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengeleg for offentleg verksemd, forsking og andre administrative og kulturelle formål, jfr. lov om arkiv 6. 5,13 % 1,97 % 3.2 Oversikt over selskap utanfor 80 Selskap Føremål 2 Eigardel Tysnes Industri AS Skape varige arbeidsplassar for yrkeshemma med så låg arbeidsevne at dei ikkje kan gjera seg nytte av andre arbeidstilbod. Verksemda skal produsere varer og tenester for lokal industri, utvikling og produksjon av varer og tenester som kan seljast på den vanlege marknaden og handel. Selskapet sitt overskot skal vera i verksemda og disponerast til føremål som styrkjer drifta framover. 67,11 % Sunnhordaland Sambandet AS (tidlegare Tysnesbrua AS) Arbeida for at ein ferjefri veg mellom Stord og Bergen med bru over Langenuen kjem med i NTP. Når Sunnhordlandsambandet er komen inn i NTP, skal selskapet arbeida for at Sunnhordlandsambandet blir realisert. 9,17 % Våge Hamn AS Kaiutleige med tilhøyrande verksemd. 9,90 % 1 Nokre av selskapa sine føremål er korta ned i denne tabellen. 2 Nokre av selskapa sine føremål er korta ned i denne tabellen. Side35 Side 5

36 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune SIM Tankrenovasjon AS (dotterselskap av SIM Næring AS) Sunnhordland Industri AS Fjord Norge AS Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS Reisemål Sunnhordland AS Bladet Tysnes AS Onarheim Vassverk L/L Tysnes Vassverk Uggdal Vasslag BA Biblioteksentralen AL Tysnes Kraftlag SA Tysnes Breiband AS (dotterselskap av Tysnes Kraftlag SA) Selskapet si verksemd er knytt til renovasjon, samt delta i andre føretak som driv tilsvarende verksemd. Gjennom fabrikasjon og anna næringsverksemd skapa grunnlag for sysselsetting av yrkesvalhemma og mindre arbeidsføre. Internasjonal marknadsføring og tilrettelegging for sal for reiselivet i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det skal særleg arbeidast med sesongutviding. Arbeida for realisering av planar om køyrbart samband mellom Bømlo, Stord og Sveio. Namn ikkje registrert i RAVN Bedriftsinfo. Gje ut bygdebladet Tysnes. Tysnes skal fyrst og fremst vera eit bygdeblad og ei lokalavis for folk busette i Tysnes kommune og distriktet ikring, men og eit kontaktledd for utflytte tysnesingar og eigarar av fritidseigedomar i Tysnes. Hovudvasskjelde Lauvåsvatnet. Ca. 260 abonnentar. Hovudvasskjelde i Vågstjørnet. Ca. 400 abonnentar. Hovudvasskjelde Stora Laugo. Ca. 215 abonnentar. Vere eit serviceorgan for alle typar offentlige bibliotek. Biblioteksentralen har til oppgåve å vere hovudleverandør av produktet og tenester til bibliotek og liknande institusjonar. Syta for elektrisk kraft til Tysnes herad. Verksemd er bygging og drift av infrastruktur innan kommunikasjon, og samarbeid med andre aktørar innan kommunikasjon, slik at Tysnes kommune får ei akseptabel kommunikasjonsveg i kommunen og mot resten av samfunnet for privat- og næringslivskundar. Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent Ukjent 4. Prioriterte prosjekt for selskapskontroll i planperioden Kontrollutvalet har vurdert og prioritert dei ulike områda, og avgjort rekkefølgja for selskapskontrollprosjekt i planen som blir lagt fram for kommunestyret. Kontrollutvalet vil elles, ut frå ei risiko- og vesentlegvurdering, velje ut selskap som dei ønskjer å kontrollere undervegs i perioden. Omfanget av kontrollen i det enkelte selskap vil variere avhengig av størrelse og kompleksitet og eventuelt samarbeid med andre medeigar kommunar/fylkeskommunar. Eventuell forvaltningsrevisjon i selskap blir vurdert av kontrollutvalet etter at obligatorisk eigarskapskontroll er utført og/eller der analyser eller andre indikasjonar syner at det kan vere aktuelt. Prioritet Prosjekt 1 Eigarstyring 2 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS 3 Tysnes industri AS Side36 Side 6

37 Plan for selskapskontroll Tysnes kommune 5. Metode for gjennomføring av selskapskontroll Kontrollutvalet vil i kvart einskild tilfelle avgjere kva metode som skal nyttast i selskapskontrollen innanfor dei rammer som følgjer av lovgjeving og forskrifter. 6. Rapportering Kontrollutvalet vil i samsvar med kontrollutvalsforskrifta 15 rapportere til kommunestyret om kva kontrollar som er gjennomført og resultata av desse. Dersom føresetnadene skulle endre seg, eller dersom kontrollutvalet ønskjer fleire kontrollar, kan kontrollutvalet gjere endringar i planen undervegs i perioden. Side37 Side 7

38 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS Side38

39 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak: 033 Arkivnr: 2014/250-1 Sakshandsamar: Kari Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Tysnes kommune 7/ Møteplan for kontrollutvalet 1. halvår 2014 Drøfting: Kontrollutvalet må setja opp ein møteplan for å tilpassa saker som evnt. skal vidare til formannskapet og kommunestyret. Sekretariatet legg fram forslag til møteplan for resten av vårhalvår Kontrollutvalet vert herved innvitert til å planlegga utvalsmøter vårhalvår Utkast til møteplan for kontrollutvalet: Aktuelle saker å ta opp: Noverande møte. - Prosess med evaluering planar Endeleg handsaming evaluerte planar - Årsmelding 2013 kontr.utvalet - Årsrapport skatteoppkrevjar Rekneskap Tysnes kommune og årsmelding for 2013 Aktuelle møter, dersom saker skal vidare til: Formannskapet Kommunestyret Det er ikkje laga møteplan for formannskap og kommunestyre for hausten, så val av møtedato for kontrollutvalet må tilpassast desse. Difor vert møtedatoane sett opp med atterhald om endring. Forslag til vedtak Kontrollutvalet legg opp til denne møteaktiviteten for vårhalvåret 2014: Dato: Merknad: Under avvikling Planvedtak. Årsmelding for KUV Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen - Telefon Direkte telefon Mobil E-postadresse: eller Bankgironr Foretaksnr. NO mva. Side39

40 Side 2/ Rekneskap og årsmelding for kom. Møtedatoar for kontrollutvalet sine møter i vårhalvår 2014 vert å legga inn i møteplan for kommunen. Hogne Haktorson kontrollsjef Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Side40

41 PS8/14Meldingar Side41

42 Side42

43 Side43

44 Side44

45 Side45

46 Side46

47 Side47

48 Side48

49 Side49

50 Side50

51 Side51

52 Side52

53 Side53

54 Side54

55 Side55

56 Side56

57 Side57

58 Side58

59 Side59

60 Side60

61 Side61

62 Side62

63 Side63

64 Side64

65 REKNESKAP2013- Kontrollutvalet og revisjontysneskommune Konto Kontonamn verkeleg budsjett budsjett Godtgjerslefolkevalde Arbeidsgjevaravgift Abonnementog faglitteratur Matvarer Opplæring/kursutgifter skyss-og kostgodtgjering Kontingentar Konsulentteneste Kjøpavsekretærteneste Kjøpfrå kommunar Kjøpavtenesterfrå private Betalt mva- komskompensasjon Momsrefusjondrift Internsal Totalsum Merknad : Kjøpfrå kommunar : Beløppå kr i 2013er sluttoppgjerpå pensjonsforplikting i Midthordland Revisjonsdistrikt Side65

66 SAKSFRAMLEGG Tysnes kommune TYSNES KOMMUNE - REGLEMENT FOR FINANSFORVALTING Sakshandsamar: RolfJohan Lunde Arkivsak 12/331 Arkivkode: 100 Vedlegg: I. Reglement fru finansforvalting utkast til ny revisjon SAKSUTGREIING: Rådmannen foreslår nokre endringar i gjeldande flnansreglement for Tysnes kommune. Bakgrunnen for dette er å betra nokre av måleparametra i mentet noko enklare. Fylgjande endring vert foreslått: Krav til hovudbankforbindelse (kap. 6): reglementet, samt å gjera regle Side66 Det vert i nytt forslag stilt krav til soliditet, basert på målemetodar i Basel-direktiva. Basel direktiva vert nyna av Finanstilsynet, der det i desse vert innført standardar for kapital- og likviditetsstyring i kredittinstitusjonar og verdiforetak. I noverande reglement vert det stilt krav til størrelse og kredittrating for hovudbankforbin delse. I det nye forslaget vert det i staden fokusert på god kapitaldekning og sikkerhet (mini mum 115 %). I bankane si rapportering framover vil dette nokkeltalet vera sentralt (jfr. Basel). Innskot i bank (kap.6.1) Det vert opna opp for større innskot (maks 5 millionar kroner) kan ha ei oppseiingstid opp til 30 dagar. Felles plasseringsavgrensinger (kap. 6.3) Det vert foreslått at kommunen sine samla innskot i bank/kredittinstitusjon ikkje skal titgjera meir enn 5% av institusjonen sin forvaltningskapilal (tidlegare 2%). Denne lempinga må sjå ast opp i mot auka krav til soliditet frå kapitlet ovanfor. Val av rentebindingsperiode (kap. 7.5):

67 Absolutt krav til vekta durasjon (1-5 år) på rentebinding vert teke bort, ettersom det allereie i det innleiande punktet vert stilt krav til spreiing av renteregulering og forfall. Vidare vert maksimal størrelse på einskild lån teke bort. Krav til rapportering Skjema for rapportering er tilpassa endringsforslaga. INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: Utkast til ny revisjon av gjeldande reglement for finansforvalting vert vedteke. Side67

Plan for selskapskontroll 2008-2012

Plan for selskapskontroll 2008-2012 Plan for selskapskontroll 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 4 2. Risiko-

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning

Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Stord kommune Selskapskontroll Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory April 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 2. Selskapskontroll... 5 3. Kontrollkriteria... 5 3.1 Kommunenes Sentralforbund sine anbefalingar...

Detaljer

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 28.oktober 2010. Torsdag 04.11.10 kl.14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 28.oktober 2010. Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Vedlegg sak 26/10 TIL ku 08.09.10. Øygarden kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning

Vedlegg sak 26/10 TIL ku 08.09.10. Øygarden kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Vedlegg sak 26/10 TIL ku 08.09.10 Øygarden kommune Selskapskontroll - Eigarskapsforvaltning Audit & Advisory Juli 2010 Innhald 1. Innleiing... 4 2. Selskapskontroll... 4 3. Kontrollkriteria... 4 3.1 Kommunens

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Torsdag 25. juni 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 Saker: 07/2015 Innkalling og saksliste 08/2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Sauda kommune Vedtatt av kommunestyret 21.02.13, sak 4/13 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av tannhelsetenesta Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory Mars 2011 2011 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillingar

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 200804221-10 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2008 Her skal det leggjast inn eit bilete i den endelege versjonen Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2008 Måla til kontrollutvalet

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Bokn kommune Vedtatt av kommunestyret [18.12.12] Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing organisasjonsformer

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Etne kommune Vedtatt av kommunestyret 30.10.12, sak 69/12 Haugaland Kontrollutvalgs- sekretariat IKS Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Innleiing... 3 Avgrensing

Detaljer

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen

Måndag 14.12.09 kl. 12.00. i Publikumsalen Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 01.desember 2009 Innkalling til møte i

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen

Bergen, 17.september 2010. Torsdag 23.09.10 kl. 14.30. i Kommunestyresalen kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U.off. Det er avmerka øverst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 17.september 2010 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: 03.03.2011, kl. 12:45 Rådhuset, Lille kommunestyresal Nils Prestmo (Leder) John Atle Krogstad (Nestleder)

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00

Onsdag 17. april 2013 kl. 10.00 1 kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 10. mars 2013. Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Onsdag 17. april 2013 kl.

Detaljer