Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Offentlig spørretid. Før kommunestyrets møte settes, er det avsatt inntil 30 minutter til offentlig spørretid i h.h.t. reviderte retningslinjer vedtatt Event. andre innledere: Grue eldreråd Rådet for likestilling av funksjonshemmede Barne- og ungdomsrådet (BUR). Orienteringer: Samhandlingsprogrammet for Glåmdalsregionen - hovedprosjekt Green Valley V/prosjektleder Petter Norstrøm og prosjektmedarbeider Even Wiger. Finnskogen natur- og kulturpark v/ kommunalsjef oppvekst og kultur, Paul Inge Tønseth Informasjon: Ordfører Varaordfører Rådmann Saksnr. Innhold 047/10 Detalreguleringsplan med bestemmelser for: Masseuttak 111/15-2. gangs behandling etter offentlig ettersyn 048/10 Solør Renovasjon - endring av selskapsavtale og utvidelse av låneramme 049/10 Glåmdal interkommunale brannvesen (GBI) - vurdering av samarbeidet Grue rådhus, Herdis Bragelien Ordfører Kari Andreassen Rådmann

2 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FA-L12 10/189 Johny Solvang Detalreguleringsplan med bestemmelser for: Masseuttak 111/15-2. gangs behandling etter offentlig ettersyn Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 066/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår Formannskapet til å fatte slikt i n n s t i l l i n g ; I med hold av plan- og bygningslovens av 27. juni 2008 egengodkjenner Grue kommunestyre - Detaljreguleringsplan for massetak, gnr 111 bnr 15, datert , med bestemmelser, sist revidert Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-066/10 I med hold av plan- og bygningslovens av 27. juni 2008 egengodkjenner Grue kommunestyre - Detaljreguleringsplan for massetak, gnr 111 bnr 15, datert , med bestemmelser, sist revidert Saksordfører: Roman Drazkowski Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 6 I Statens vegvesen Reg.plan for masseuttak på 111/15, Grue Finnskog - off. ettersyn 7 I Hedmark Fylkeskommune Detaljreguleringsplan for masseuttak gnr/ bnr 111/15 - Grue kommune - offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling 8 I Direktoratet for mineralforvaltning Offentlig ettersyn av deltaljreguleringsplan med bestemmelser for masseuttak

3 9 I Fylkesmannen i Hedmark Merknad til regulering masseuttak på gnr 111, bnr 15 Herav som vedlegg: Saksutredning med vedtak, datert , saknr 039/10. Detaljreguleringsplan, datert , med bestemmelser, sist revidert Saksopplysninger: Formålet med planen er å etablere et mindre privat masseuttak. Massene er tenkt benyttet på skogeiendommens veger og til oppgrusing av veiene på Kalatupa hytteområde. Det er ønsker om å ta ut inntil m 3 masse. Grue kommune har stilt seg positiv til masseuttaket, men har forutsatt at det utarbeides en reguleringsplan for området. Reguleringsområdet ligger nordøst for Fisketjennsfløyta og ca 1 km vest for rv Adkomsten skjer fra rv. 202 via en eksisterende skogsbilveg som er stengt med bom. Planområdet ligger på eiendommen gnr 111 bnr 15 og utgjør ca 29 da. Arealene fordelt på formål er som følger; Areal for masseuttak (MU) 16,1 da, Riggområde (R) 4,8 da og Driftsog vegetasjonssone (DV): 8,6 da. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden til Vurdering: I løpet av høringsperioden har vi mottatt 4 uttalelser (egne kommentarer i kursiv): 1. Bergvesenet, brev av 6. juli. 2010: Har ingen kommentarer. Tiltakshaver skal sende melding til Direktoratet for mineralforvaltning senest 30 dager før oppstart av drift. 2. Hedmark fylkeskommune, brev av 29. juni. 2010: Fylkesdirektøren har ikke særlige merknader. 3. Statens vegvesen, brev av 26. juni. 2010: I reguleringsbestemmelsene skal det stilles rekkefølgekrav om evt. utbedring av avkjørselen før driften settes i gang. Dette tas inn i reguleringsbestemmelsen nr Fylkesmannen i Hedmark, brev av 8. juli. 2010: Fylkesmannen refererer til opplysningar om uttaksmengder, atkomst, istandsetting og etterbruk. Planforslaget er ikke i tråd med kommuneplanen og det skal derfor vurderes om forslaget vil kunne få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Uttaket er relativt lite og arealet begrenset, og det er i planbeskrivelsen gjort rede for virkninger for miljø og samfunn. Masseuttaket skal foregå på sørsiden av en morenerygg. Masseuttaket vil ikke komme inn på Rambalamyra som er registrert som svært viktig for det biologiske mangfoldet i Grue, jf avgrensing i Naturbase. Fylkesmannen forutsetter at uttaket heller ikkje vil påvirke hydrologien slik at kvalitetene i lavlandsmyra opprettholdes. Vedr. støy enbefaler fylkesmannen at det henvises til forurensingsforskriftens

4 kap. 30 i planbestemmelsene. Fylkesmannens merknader tas inn i bestemmelsen nr 4. 6.

5 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE-033, FA-M50 10/599 Turid J. Bjerkestrand Solør Renovasjon - endring av selskapsavtale og utvidelse av låneramme Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 073/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g Forslag til endring av selskapsavtalen godkjennes. Behandling i FORMANNSKAPET Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-073/10 Forslag til endring av selskapsavtalen godkjennes.. Saksordfører: Kaja Sillerud Haugen Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Solør Renovasjon IKS Forslag til endring av selskapsavtalen og utvidelse av låneramme - SOR IKS Herav som vedlegg: 1 I Solør Renovasjon IKS Forslag til endring av selskapsavtalen og utvidelse av låneramme - SOR IKS Saksopplysninger: Endring av selskapsavtale og utvidelse av låneramme for Solør renovasjon IKS.

6 Vurdering: Det er i Solør renovasjons IKS sitt styremøte sak 09/10 fattet vedtak om følgende vedtak: Forslag til endring av selskapsavtalen: 8 Lån Selskapet kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene innenfor en samlet låneramme på 15 millioner kroner. Det kan opptas lån til investeringsformål og til konvertering av eldre gjeld. Lån til likviditetsformål kan ikke ha lenger løpetid enn ett år og lånet må være innløst når regnskapet avsluttes. Vedtaket om låneopptak fattes av representantskapet. Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne lånevilkårene. Lov om interkommunale selskaper sier følgende om låneopptak: 22. Låneopptak og garantitilsagn Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha slik adgang. Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i selskapsavtalen være fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. Det kan også ta opp lån til likviditetsformål. Slikt lån må gjøres opp før regnskapsavslutning for vedkommende budsjettår. Foreligger det regnskapsunderskudd som etter økonomiplanen skal dekkes over flere år, kan motsvarende lån tilbakebetales over samme tidsrom. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapets vedtak om å oppta lån må godkjennes av departementet. Avtale i strid med bestemmelsene i første, tredje eller fjerde ledd, er ugyldig. Departementet kan gi nærmere forskrifter til utfylling av bestemmelsene i denne paragraf. Økonomiske konsekvenser: Solør renovasjon IKS hadde pr en gjeld på kr Grue kommune garanterer for 31 % av gjelda i samarbeidet noe som utgjorde kr siste årsskifte. Max garanti ved full utnyttelse av låneramma vil utgjøre 4,65 millioner kroner for Grue kommune.

7 GRUE KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksmappe: Saksbehandler: Dato: FE /134 Erik Otterdahl Møller Glåmdal interkommunale brannvesen (GBI) - vurdering av samarbeidet Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 074/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Innstilling: Rådmannen rår formannskapet til å fremme slik i n n s t i l l i n g 1. Grue kommune søker å reforhandle selskapsavtalen med GBI IKS med sikte på å redusere utgiftene og sikre mer tilstedeværelse på Grue brannstasjon. 2. Representantskapets medlemmer fra Grue kommune får ansvar for å gjennomføre denne forhandlingen. Behandling i FORMANNSKAPET Kaja Sillerud Haugen fratrådte som inhabil. Ordfører fremmet følgende endring av rådmannens innstilling punkt 1: Grue kommune søker å reforhandle selskapsavtalen med GBI IKS med sikte på å redusere utgiftene, sikre mer tilstedeværelse på Grue brannstasjon og øke antall medlemmer i styrende organer. Rådmannens innstilling med endringsforslag av punkt 1 som foreslått av ordfører, ble enstemmig vedtatt. Vedtak i: FS-074/10 1. Grue kommune søker å reforhandle selskapsavtalen med GBI IKS med sikte på å redusere utgiftene, sikre mer tilstedeværelse på Grue brannstasjon og øke antall medlemmer i styrende organer. 2. Representantskapets medlem fra Grue kommune får ansvar for å gjennomføre denne forhandlingen. Saksordfører: Ola Rostad

8 . Sakens dokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 10 I Fagforbundet Uttalelser fra mannskaper og befal som er knyttet til avdelingen i Grue kommune 1. Selskapsavtalen 2. Utredning; felles brann- og feiervesen for Kongsvinger og Grue kommuner ( ) 3. Vedtak i kommunestyret , sak 036/ Uttalelse fra Fagforbundet datert Herav som vedlegg: 1. Selskapsavtalen 2. Utredning; felles brann- og feiervesen for Kongsvinger og Grue kommuner ( ) 3. Vedtak i kommunestyret , sak 036/ Uttalelse fra Fagforbundet datert Saksopplysninger: I budsjettvedtaket for 2010 ble det fattet følgende vedtak: K. Det gjøres en utredning ifht vårt samarbeid med GBI IKS. Det er ett års oppsigelsestid ifølge selskapsavtalen. Kostnadene til samarbeidet har vokst langt ut over det som var forutsatt da samarbeidet ble inngått. Utredningen legges fram for kommunestyret som egen sak så snart som mulig. Denne saken må også ses opp mot FIG-lageret og forslag til investering i økonomiplanen. I dag betaler vi kr ,- i husleie for FIG-lageret. En samling av brann og FIG på brannstasjonen vil være svært hensiktsmessig i beredskapssammenheng. FIG-investeringen avventes avhengig av hva utredningen rundt brann ender opp med. Nord-Odal, Kongsvinger og Grue utredet i 2003 mulighetene for sammenslåing av brannvesenet i de 3 kommunene. De øvrige kommunene i regionen var invitert til å delta i samarbeidet men valgte å takke nei. Formålet med utredningen var å klarlegge mulighetene for og konsekvensene av å slå sammen brannvesenet med tanke på effektivisering, gi bedre sikkerhet mot brann og bedre ulykkesberedskap i kommunene. Rapporten fra prosjektgruppen forelå i desember Nord-Odal valgte senere å trekke seg fra samarbeidet etter politisk vedtak. Kongsvinger og Grue videreførte arbeidet ved å skrive om utredningsrapporten slik at den omfattet disse to kommunene. Prosjektgruppen konkluderte med og anbefalte følgende: Prosjektgruppa anbefaler at Grue og Kongsvinger oppretter et felles interkommunalt brannvesen organisert som et interkommunalt selskap. Brannstasjonene i Kirkenær og Kongsvinger må bestå ut fra krav om innsatstid. Prosjektgruppa anbefaler at brannstasjon ved Austmarka opprettholdes som depot, mens Brandval brannstasjon nedlegges.

9 Prosjektgruppa antar at opprettelsen av et interkommunalt brannvesen ikke vil medføre økonomiske besparelser. Økonomien avhenger av lønnsnivå, bemanning og verdifastsettelse av eiendeler. Brann- og ulykkesberedskapen vil bli minst like god som i dag. Forebyggende arbeid og feiing vil bli bedre ivaretatt enn i dag. Grue kommune vedtok i 2005 å slutte seg til et samarbeid med Kongsvinger kommune om interkommunalt brannvesen. Selskapet er organisert som et IKS og hovedkontoret er plassert i Kongsvinger. Saksbehandler har fått opplyst at et viktig punkt for at Grue sluttet seg til samarbeidet var manglende oppfølging av det forebyggende arbeidet. Grue lå langt etter på dette området og måtte sannsynligvis ha leid inn ekstern hjelp for å tilfredsstille diverse pålegg gitt av DBE (Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern). Dette fremgår også av saksfremstillingen i KS sak 036/05. Utover dette er det i saken påpekt at reelle kostnader vil øke med utgifter til styre og representantskap, merkantil ressurs, og noe i forhold til husleie. Det er også påpekt en innsparing tilsvarende 70 % stilling ved samordning av brannsjefstillingen og reduserte utgifter ved etablering av en felles forebyggende avdeling. Totalt er det er anslått en netto merutgift i startfasen på ,- pr. år. Fordeler og ulemper ved dagens samarbeid Ulemper: GBI s hovedkontor ligger i Kongsvinger og Grue er den minste kommunen i samarbeidet. Dette kan medføre at Grue blir nedprioritert ved investeringer, opplæring osv. Bl.a har det vært diskusjon rundt bygging av ny brannstasjon i Kongsvinger og kostnadsfordeling. Grue betaler i dag sin del av en overbefalsordning som ikke er lovpålagt. Grue betaler også for kasernert vakt på Kongsvinger som kommune har lite nytte av. Kirkenær brannstasjon er ikke lenger betjent for publikum og brannmannskaper. Publikum må til Kongsvinger for å få råd og veiledning i branntekniske og bygningstekniske spørsmål. Dette gjør det også mer tungvindt for kommunens byggsaksbehandler. Vedlikehold av brannstasjon, utstyr og biler ikke på samme nivå som før da stasjonen var betjent hver dag. Mye kompetanse flyttet fra Kirkenær til Kongsvinger ved at brannsjef og brannmester ikke lenger er i Grue. Brannsjef og brannmester ikke lenger med på utrykninger. Overbefal fra Kongsvinger kommer ikke før de viktigste beslutningene er tatt. Avstand mellom mannskaper og brannsjef/brannmester er blitt stor. Kommunikasjon og informasjon har blitt dårligere. Fordeler: Større mulighet for interne kurs. Tilgang på kurslokaler for røykdykkere i Kongsvinger. Flere i GBI har kompetanse på tilsyn. Generelt mindre sårbart ved sykdom. Flere å spille på, spesielt der det bare er en ansatt, eks. brannsjef, brannmester, feiermester og inspektør. Større miljø for feiere. Større forebyggende avdeling. Bedre muligheter for sette i gang tiltak.

10 Overbefal på skadestedet kan i noen tilfeller være nyttig da denne har bedre tid til å skaffe seg oversikt og holde kontakt med andre. Overbefal på skadestedet gir økt kompetanse i form av god utdannelse som brannmann. Terskel for å be om assistanse fra Kongsvinger brannstasjon eller annet brannvesen kan ha blitt lavere. Økonomi Overføringen til GBI IKS er i budsjettet for 2010 basert på representantskapets budsjett for virksomheten. For 2010 er det avsatt kr ,- ( budsjett). For driftsårene 2008 og 2009 har selskapet hatt et driftsunderskudd. Grues andel av dette (ca. kr ,-) skal dekkes i Utvikling utgifter til brann År Budsjett Regnskap (inkl. underskudd for 08 og 09. Administrasjonen har stipulert et driftsbudsjett for drift av brannvesen i egenregi. Ved utregningen er det lagt til grunn revidert brannordning av KS 012/00, forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen hhv kap. 2 og og 3.2, samt antall innbyggere i kommunen, Øvelsesprogrammet er redusert fra 40 til 24 timer. Kvelds- og nattillegget for befal er utgått, mens ulempegodtgjørelse er økt fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. døgn. Dett i hht særavtale SFS 2404 for brann og redningstjenesten. Utregningen viser et totalt driftsbudsjett på kr ,- for helårsdrift. Dette gir en besparelse for Grue kommune på ca. kr ,- pr. år. I dette regnestykket er ikke administrasjonsutgifter til lønn, økonomi og IKT tatt med. Tjenestene kan ivaretas innenfor Grue kommunes organisasjon. For å synliggjøre kostnadene kan det tas utgangspunkt i GBI s budsjetterte administrasjonsutgifter. Dette er pr. i dag sekretærstilling + kjøp av tjenester fra Kongsvinger kommune (lønn, økonomi, IKT). Grues andel (23%) er stipulert til ca. kr ,- hvorav ca. kr ,- utgjør andel i sekretærstilling og ca. kr ,- lønn, økonomi og IKT utgifter. Velger en å ta hensyn til disse variablene (ekskl sekretær) vil den økonomiske gevinsten totalt sett reduseres til ca. kr ,-. Det knytter seg også stor usikkerhet mht om det er avsatt nok midler til kursing og investeringer. Spesielt ved fremtidig rekruttering av brannmenn vil det bli behov for pålagte kurs som er relativt kostbare. På investeringssiden er det pr. i dag ikke noe kjent behov på kort sikt. Dette under forutsetning av at brannbil fra Grue som står på Austmarka kommer i retur. Brannvesenet har også en Land Rover som begynner å bli gammel. Vurdering

11 Grue kommune gikk inn i et brannsamarbeid med Kongsvinger kommune i 2005 basert på en enstemmig konklusjon fra prosjektgruppen som utredet mulighetene for samarbeid. Samarbeidet har både et faglig og et økonomisk perspektiv. Begge deler må tas hensyn til og vektes ved en vurdering av dagens samarbeid. Faglig sett var det et viktig argument for å gå med i samarbeidet at Grue lå langt etter mht til forebyggende arbeid. Det forelå på den tiden pålegg fra DBE som man ikke hadde fått gjort noe med. Sannsynligvis måtte kommunen ha leid inn ekstern hjelp for å få denne jobben gjort, jfr. saksfremstillingen KS 036/05. Selskapet ivaretar det forebyggende arbeidet på en bra måte i dag. Det fremgår av utredningen at prosjektgruppen mente at brann- og ulykkesberedskapen vil bli minst like god og at det forebyggende arbeidet og feiing vil bli bedre ivaretatt. Rådmannen er ikke kjent med at det har fremkommet konkrete eksempler på at den faglige jobben ikke blir godt ivaretatt eller at brann- og ulykkesberedskapen ikke er tilfredsstillende. Tvert imot kan det argumenteres for at et større brannvesen er mer robust, samlet sett har mer kompetanse og er mindre sårbart ved for eksempel sykdom. Et robust fagmiljø kan også være en fordel ved nyrekruttering. Samtidig kan det anføres ulemper ved å være den minste kommunen i samarbeidet, bl.a konsekvensene for Grue ved at hovedkontoret er lokalisert til Kongsvinger. Økonomisk viser oppstillingen at økningen i utgifter til brann har vært relativt stor fra 2004 til Det er viktig å ta høyde for at enkelte utgifter har blitt mer synlige etter at det ble etablert et interkommunalt selskap. Tidligere var ikke utgifter til husleie, vedlikehold, strøm, regnskap, dataservice og personalarbeid synlige i kommunens regnskap for det enkelte brannvesen. Som det fremkommer vil en oppsigelse av avtalen på kort sikt (1 til 3 år) medføre en økonomisk innsparing på ca ,- pr år. I tillegg vil tilgjengeligheten til brannmannskap på dagtid i Grue bedres. Dette har ingen sammenheng beredskap og sikkerhet. Et annet perspektiv som må tas med i vurderingen er holdning til regionalt samarbeid generelt. Rådmannen er av den oppfatning at det gir uheldig signaler at kommuner trekker seg ut av samarbeid når ikke det gagner en selv. Med bakgrunn i en totalvurdering av det faglige, økonomiske og regionale perspektivet foreslår rådmannen at det tas initiativ ovenfor den andre eieren (Kongsvinger kommune) om å reforhandle avtalen. Målet med reforhandlingen er å få en riktigere fordeling av utgiftene i GBI og sikre mer tilstedeværelse på Grue brannstasjon.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 OBS! Merk møtestart Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann

w GRUE kommune o Ordfører o I araordfører o Rådmann w GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssalen Mandag 19.01.2015 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 08.06.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av

Detaljer

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3

v GRUE kommune o Ordfører o Varaordfører o Rådmann Møteinnkalling Informasjon: OBS. Merktiden! Innhold 07Ut3 v GRUE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, styresalen Mandag 03.06.2013 Kl. 13.00 OBS. Merktiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/07 07/2990 NY BRANNORDNING FOR VADSØ KOMMUNE Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Møtedato: 22.11.2007 Klokkeslett: kl. 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Starter med befaring kl. 16.30 på nye

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/11 Lokale retningslinjer for forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer