Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2014/1 PS 2014/2 PS 2014/3 PS 2014/4 RS 2014/1 RS 2014/2 RS 2014/3 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Orientering ved Østfold Energi Konkurranseutsetting av matproduksjon ved sentralkjøkken Nye gebyrsatser for omsetning av alkoholholdig drikk Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2013/ /6558 RS 2014/4 Vedtaksoppfølging pr januar /5609 RS 2014/5 Innspill til tariffoppgjøret invitasjon fra KS til å komme med uttalelse PS 2014/5 Økonomirapport pr desember 2011/7862 PS 2014/6 Videreføring av trekkrettighet i /4257 PS 2014/7 Budsjettjusteringer - Budsjettskjema 1B 2013/4257 PS 2014/8 PS 2014/9 Beregning av tilskuddssatser til private barnehager 2014 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 2014 PS 2014/10 Oversendt sak fra kontrollutvalget - "Revisjonsrapport nr. 6 fra regnskapsrevisor" PS 2014/11 PS 2014/12 PS 2014/13 PS 2014/14 Møteplan for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 2014 Søknad om fritak/permisjon fra politiske verv i styre, råd og utvalg. Valg av nestleder og vararepresentanter av Kontrollutvalget. Suppleringsvalg - KS-møte sak PS 170/13. PS 2014/15 Inngåelse av leiekontrakt - Storgata / / / / / / /3433 Side nr. Thor Edquist ordfører Side 2

3 PS 2014/1 Godkjenning av innkalling PS 2014/2 Godkjenning av saksliste PS 2014/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 3

4 PS 2014/4 Referatsaker RS 2014/1 Orientering ved Østfold Energi Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Konkurranseutsetting av matproduksjonen ved sentralkjøkkenet Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok i årsbudsjettet for 2013, konkurranseutsetting av tjenestene ved kommunens sentralkjøkken. Anbudskonkurransen er avholdt. Ved fristens utløp var det ikke kommet inn tilbud, og produksjonen fortsetter i egen regi. Det ble i budsjettet for 2013 vedtatt konkurranseutsetting av matproduksjonen ved sentralkjøkkenet. Anbudet ble annonsert via Doffin med anbudsfrist Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbud i henhold til de fastsatte dokumentasjonskravene. Driften ved sentralkjøkkenet er derfor videreført i egen regi. Driften ved sentralkjøkkenet er sammensatt. Den innehar koldtkjøkken, varmtkjøkken, lager og pakking av tørrmat, påsmøring av brødmat til institusjoner, oppvaskfunksjon for Halden og Aremark Helsehus og Haldenklinikken Sykehuset Østfold, med mer. Alt med unntak av oppvaskfunksjonen var inkludert i anbudet. En av årsakene til at det ikke kom inn anbud kan ha vært at «tjenesten er for kompleks/sammensatt». I tillegg til dette var konkurransen lyst ut som en virksomhetsoverdragelse etter reglene i arbeidsmiljøloven Dette kan være hemmende for nye aktører, da disse vet at et av motivene for at kommuner setter ut tjenesteproduksjonen, er mål om kostnadsreduksjon. Rådmannen mener at sentralkjøkkenet er godt drevet, og at middagsproduksjonen er konkurransedyktig. Sentralkjøkkenet i Halden kommune har flere tjenester, som i andre kommuner ligger på institusjoner, både oppvask og smøring av mat. Sentralkjøkkenets kostnader i forhold til disse tjenestene utgjør i overkant av 2,0 mkr. Holdes ressursene knyttet til tørrvarer, både bestilling, lagring og pakking utenfor, reduseres kostander med ytterligere 0,5 mkr. Ved etableringen av sentralkjøkkenet i 1993 ble det lagt til grunn at det er mer effektivt å samle slike tjenester sentralt fremfor at de utføres lokalt på hver enkelt institusjon. Rådmannen legger inntil videre ikke opp til noen ny anbudsprosess, men har oppmerksomhet på effektivisering og tilpassing av driften. Side 5

6 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 gebyrendring 2013endelig.docx (L)(729417) Nye gebyrsatser for omsetning av alkoholholdig drikk Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 26. november 2013 endringer gebyrene i alkoholforskriften 6-2. Endringene er meddelt Lovdata for kunngjøring i Norsk Lovtidend. Se vedlagte endringsforskrift. Det er gjort endringer i gebyrsatsene for skjenking gruppe 1, 2 og 3, i minimumsgebyrene for salg og skjenking og i gebyret for ambulerende bevilling. Gebyrene er inflasjonsjusterte. Bakgrunnen for at salg gruppe 1 ikke er endret, er at inflasjonsjusteringen førte til så små økninger for dette gebyret at det ikke ble tilstrekkelig økning til å gi utslag på gjeldendegebyrsats ut i fra de avrundingsreglene som benyttes. Dette selv om en i beregningen tok hensyn til at dette gebyret heller ikke økte sist år av samme grunn. Side 6

7 Forskrift om endring av forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. 7-1) I forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. gjøres følgende endringer: 6-2 skal lyde: I 6-2. Gebyret skal betales etter følgende satser: Salg: - 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 Skjenking: - 0,37 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1-1,01 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2-3,31 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3. Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1380 for salg og kr 4100 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 290 pr. gang. Endringene trer i kraft 1. januar 2014 II Side 7

8 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Vedtaksoppfølging pr januar 2014 Sammendrag av saken: Rådmannen har satt økt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Rapporten gir en kort status på saker pr januar Rådmannen legger med dette frem en rapport i forhold til status på vedtaks per januar Vedlagte tabell er en utskrift fra sak- /arkivsystemet og inneholder utvalg, saksnummer, status på vedtaket og eventuelt en merknad. Rådmannen vil fremlegge rapport på vedtaksoppfølgingen i forbindelse med tertialrapporteringen fremover, men velger å rapportere nå, da siste rapport ble fremlagt pr september. Side 8

9 Utvalgsvedtak til effektuering - status pr Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet EIEND 2011/712-1 Ikke påbegynt Skattetakster gjeldende fra EISAK 2013/ Avventer videre politisk behandling FO 2008/ Ikke påbegynt Klage - eiendomsskatt - Veden hovedgård - søknad om fritak for historisk bygning Avskrivninger av uerholdige krav tapsdeling Halden kommune og Husbanken Avventer videre politisk behandling ESK - Eiendomsskattekontoret JUR - Juridisk FAST - Koordinerende enhet FO 2011/ Ikke påbegynt Bevilgning - advokatbistand RÅD - Rådmannen FO 2013/ Under behandling Byutvikling - Tyska og Hollenderen FO 2014/94-1 Under behandling FO 2012/ Ikke påbegynt FO 2012/ Ikke påbegynt Godkjenning av avtale om mottak og behandling av hageavfall. Innhente tilbud på konsulenttjeneste for utarbeidelse av grunnlag for ny havnestrategi Kjøp av tilleggsareal til Båstadlund dagsenter - ny behandling FO 2012/ Under behandling Regionalt næringsområde v/e6 nord for Sponvikaveien FO 2010/ Under behandling FO 2011/ Under behandling Rokke avfallsanlegg Revisjon av kommuneplandokumentene i tråd med kommunestyrets vedtak av Inkluderes i arbeidet med utarbeidelse av økonomiplan, som ventes behandlet i KS den Signering av kontrakter gjennomføres omgående. Igangsettes innen utløpet av 2013 Problemstillinger knyttet til områdeplan er overført til Planavdelingen og vil fulgt opp derfra. Kan bli videreført som egen politisk sak vedr. tilleggsbevilgning. Pågående arbeid i forhold til strandsone, næringsarealer, masseuttak og arealregnskap. Hjellnes Consult jobber med sin utredning. Forventes ferdig i februar. ØKON - Økonomi og plan TEKN - Teknisk Drift TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KSTK - Kommunalområde teknisk FO 2011/ Under behandling Salg av eiendommer FO 2013/ Under behandling Salg av kommunale eiendommer - 160/ / / /0631 FO 2008/ Under behandling Serverings - og skjenkebevilling Bryggerhuset Syd FO 2013/ Under behandling FO 2014/305-1 Avventer videre politisk behandling Sigevannsledning i felles grøft fra Bærenga til Rokke avfallsanlegg. Storgata 7 - krav til universell utforming - bruk av budsjetterte midler FO 2013/ Under behandling Svømmehall - rehabilitering eller nybygg HAD 2011/ HAD-ARB 2013/ Avventer videre politisk behandling Avventer videre politisk behandling Omprioritering av investeringsmidler Kjøkkenet - forprosjektmidler Godkjenning lederlønninger - HTA kap. 3, pkt Saken var oppe som referatsak høsten 13. Det jobbes for å ytterligere kvalitetssikre oversikter over aktuelle objekter. Viser samtidig til sak vedrørende salg av eiendommene Wærnsgt, svenskegt.13 og Basarene hvor vedtak er under behandling. Per Øistein Gundersen har dialog med HKP vedr. Basarene. Jan G Lilledal arbeider med salg av Svenskegt 13. Pris innhentet på boligsalgsrapport Wærnsgt. Henter nå inn pris på foto og prospekt. Søker har mottatt utskrift av protokollen (enkelt partsbrev) Arbeidet med sigevannsledningen pågår. Avventer videre politisk behandling Avventer tilbakemdling fra Statsbygg på kommunal overtakelse. Avventer videre politisk behandling Avventer videre politisk behandling KSTK - Kommunalområde teknisk TFOR - Teknisk Forvaltning KSHO - Kommunalområde helse og omsorg TEKN - Teknisk Drift TFOR - Teknisk Forvaltning TFOR - Teknisk Forvaltning ØKON - Økonomi og plan PERS - Personal og organisasjon Side 9

10 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet HAMU 2008/ Under behandling Arbeidsmiljøutvalgene og verneombud Sektor-AMU er gitt beskjed om sammensetning. Interessen for 40-timers kurs våren 2014 er kartlagt. Kurs er bestilt. HAMU 2008/ Under behandling Behov for revidert AKAN reglement Arbeidsgruppe er under opprettelse. HAMU 2008/ Under behandling Kartlegging av HMS- aktiviteter og rutiner HBPT 2008/ Under behandling Kapitaltilførsel Halden Byutvikling AS Kartleggingsskjema er sendt arbeidsplassene sammen med ordinært årsrapporteringsskjema. Kapitaltilførsel er foretatt. Det påses nå tilbakebetalinger etter inngått avtaler. PERS - Personal og organisasjon PERS - Personal og organisasjon PERS - Personal og organisasjon RÅD - Rådmannen HBPT 2010/ Ikke påbegynt Tilleggsbevilgning Båstadlund Dagsenter TFOR - Teknisk Forvaltning HHO 2009/ Under behandling Brukerråd enhet sykehjem Saken kommer opp i HHO i februar ESH - Enhet Sykehjem HHO 2009/ Avventer videre politisk behandling PS 2013/37 Budsjett reduksjonstiltak,vedtak punkt 3 Karrestad Eldresenter HKI 2011/97-1 Under behandling Investeringer Halden bibliotek 2011 HNE 2013/ Under behandling Jacob Blochsate 4 / Svenskegata 5 - finansiering av uttreden av leieavtale Saken besvares gjennom arbeidet og ved fremleggelse av sak 2013/ fremleggelse i HHO februar 2014 Inventar og selvbetj.automat i drift fra RFID-brikker, nytt sikringssystem overføres Tak og vinduier overføres til Eiendomsavd. vurderer objekter i fht en "byttehandel" med HKP. Sak forventet til HNE KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KI - Kultur og idrett ØKON - Økonomi og plan HNE 2013/ Under behandling Regional utviklingsavtale mellom Halden-regionen og Østfold fylkeskommune Ikke søkt om midler eller lagt inn ressurser i budsjett Nye vurderinger vil bli gjort i fht budsjett 2015 og ØKON - Økonomi og plan HNU 2011/ Avventer videre politisk behandling Interreg-prosjektet: "Grenseregionalt industrisamarbeid" - Halden kommunes deltakelse i prosjektet. Avventer videre politisk behandling POL - Politisk sekretariat HPTLM 2012/ Under behandling Boligsoneparkering Halden TFOR - Teknisk Forvaltning HPTLM 2013/ Ikke påbegynt Gebyr for behanlding av konsesjons- og delingssaker NAT - Miljø og landbruk HPTLM 2013/ Under behandling Klage: søknad om konsesjon for eiendommen Store Bjørnstad Fylkesmannen har varslet at de vil se på det politiske vedtaket i HPML. NAT - Miljø og landbruk HS 2013/ Under behandling Behov for administrative ressurser i havnevesenet Planlagt løsning må endres. Igangsettes snarest mulig. TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2011/ Ikke påbegynt Havneavgifter og vederlag havnevesen TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2011/ Ikke påbegynt Havnebudsjett 2014, styreleders synspunkter TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2013/957-4 Ikke påbegynt Kvartalsvise økonomirapporter TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2013/957-2 Ikke påbegynt Oppfølging av budsjettvedtak - gjennomgang og reforhandling av samtlige leieavtaler TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2012/ Ikke påbegynt Oppstart av strategiarbeid for Halden havn TFOR - Teknisk Forvaltning HS 2011/ Ikke påbegynt HTB 2011/ Avventer videre politisk behandling Søknad om forlengelse av brygge og pullert ved Østfoldkorns brygge i indre havn Avventyer tilbakemelding fra konsulent TFOR - Teknisk Forvaltning Brannvesenordning Saken ble utsatt i HTB POL - Politisk sekretariat HTB 2011/ Ikke påbegynt Brostein TFOR - Teknisk Forvaltning HTB 2011/ Under behandling Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning Side 10 TFOR - Teknisk Forvaltning

11 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet HTB 2012/ Avventer videre politisk behandling Dispensasjon for Bockram borettslag Avventer videre politisk behandling TFOR - Teknisk Forvaltning HTB 2012/ Under behandling Frigivelse av investeringsmidler TEKN - Teknisk Drift HTB 2012/ Ikke påbegynt Uttreden fra avtale med GG Gruppen AS HUO 2009/ Under behandling Fordeling av vedtatte investeringsmidler Er under arbeid. Status er at man er enige om løsningen og den er under iverksetting. Fradeling er begjært og saken ligger hos oppmålingsavdeling. Utbygging, inne og ute, ferdigstilt etter planen. Godkjenning foreligger. Noen sluttregninger mangler fortsatt. SD anlegg ikke påbegynt TFOR - Teknisk Forvaltning KSUO - Kommunalområde undervsning, oppvekst og kultur HUO 2010/ Under behandling Hjortsberg skole - omgjøring av vedtak Utbygging, inne og ute, ferdigstilt etter planen. Godkjenning foreligger. Noen sluttregninger mangler fortsatt. SD anlegg ikke påbegynt KSUO - Kommunalområde undervsning, oppvekst og kultur HUO 2013/ Under behandling Utredning om fremtidig skolestruktur i Halden kommune Saken skal til ny behandling i HUO torsdag 30.januar. KSUO - Kommunalområde undervsning, oppvekst og kultur KN 2012/ Ikke påbegynt Klage - Pålegg om oppgradering av mindre avløpsanlegg på eiendommen Åsenveien 82, gnr/bnr/fnr 183/1/9 JUR - Juridisk KS 2013/ Under behandling Allsang på grensen - kommunalt bidrag Avtale antatt ferdig uke 6 KAD - Kommuneadvokaten KS 2013/476-1 Under behandling Alternative tomteområder - Livsløpsboliger KS 2009/ Avventer videre politisk behandling Avslutning av investeringsprosjekter - Oppsamling gamle avsluttede prosjekter Vedtaket om alternative tomteoråder sees i sammeheng med FS vedtak sak 13/116. Dette vurderes i utarbeidelsen av økonomiplan/forpliktende plan som skal sluttbehandles i KS Avventer videre politisk behandling ØKON - Økonomi og plan ØKON - Økonomi og plan KS 2009/ Ikke påbegynt Avslutning av investeringsprosjekter bolk 4 ØKON - Økonomi og plan KS 2013/ Under behandling Avtaler - Halden ishall Avtale me comet inngått, venter på underskrevet avtale fra curlingklubben TFOR - Teknisk Forvaltning KS 2010/ Ikke påbegynt Boligsosialt utviklingsprogram - helse og omsorgstjenester - Boligsosiale utfordringer 2012 til 2014/15 - plan og tiltak. FAST - Koordinerende enhet KS 2013/ Under behandling Budsjett 2014 Vedtaket følges opp gjennom regelmessig økonomirapportering ØKON - Økonomi og plan KS 2010/ Ikke påbegynt Gebyrforskrift for saksbehandling og tilsyn av oljeutskillere og behandling av tiltaksplaner ved graving i forurenset grunn NAT - Miljø og landbruk KS 2008/ Under behandling Halden Utvikling AS - Salg av aksjer KS 2012/266-1 Under behandling Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Halden kommune Arbeid med kostandsfordeling av investeringer i infrastruktur ved Remmen Vest pågår. ØKON - Økonomi og plan SLT - SLT KS 2013/ Under behandling Ikke lovpålagte tjenester i kommunalavdeling helse og omsorg- videre tilnærming kostnadsreduserende tiltak Saken består av to oppdrag; helhetlig plan for disponering og evt reduksjon av institusjonsplasser samt vurdere hvorvidt deler av plo kan konkurranseutsettes. Det tas foreløpig sikte på å legge disse frem ti politisk behandling i hho januar/februar KSHO - Kommunalområde helse og omsorg Side 11

12 Utvalg Snr/Lnr Vedtakstatus Tittel Merknad Adm.enhet KS 2013/808-1 Under behandling Investeringsbudsjettet Rebevilgninger Under behandling til låneopptak utføres ØKON - Økonomi og plan KS 2013/ Under behandling KS 2013/ Under behandling KS 2008/ Avventer videre politisk behandling Jacobs Blochs gt 4 / Svenskegata 5 - oppsigelse av leiekontrakt Kommunedelplan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplanen. Kontrollrapport fra Politiet, kontroll O`Brian Eiendomsavdeling arbeider med forslag ifht et "bytteforhold" med HKP. Sak forventes til HNE Spillemiddelsøknadene er under utarbeidelse. Saken er påklaget til fylkesmannnen. Under behandling av juridisk enhet i kommunen. Forventes lagt frem til KS i februar KS 2009/ Under behandling Nybygg Båstadlund Dagsenter Reguleringsplan er utarbeidet, tomtekjøp gjenstår. ØKON - Økonomi og plan KI - Kultur og idrett KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KSHO - Kommunalområde helse og omsorg KS 2008/ Under behandling Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Under planlegging. POL - Politisk sekretariat KS 2013/937-9 Avventer videre politisk behandling KS 2013/680-8 Under behandling Reglement for delegering og politisk saksbehandling Avventer videre politisk behandling POL - Politisk sekretariat Sak oversendt fra Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser i Halden kommune Administrasjonen jobber med saken. Iht brev fra Kontrullutvalgets sekretariat (ØKUS) er det gitt en svarfrist innen , som vil bli overholdt. ØKON - Økonomi og plan KS 2013/ Under behandling Søknad om fritak samt suppleringsvalg til styrer, råd og utvalg. Søkerne har fått svar på sine søknader. Ellers avventes det videre saksgang iht.valg av varamedlem i HHO. POL - Politisk sekretariat KS 2013/ Under behandling Vurdere alle sider ved en omdisponering og reduksjon av institusjonsplasser/kapasitet Saken er under arbeide og legges frem til politisk behandling i HHO i februar ESH - Enhet Sykehjem KS 2013/ Under behandling Vurdere om og evt hvilke deler av plo som kan egne seg for konkurranseutsetting Saken er under behandling og saken planlegges tatt opp i HHO 29 januar EHO - Enhet hjemmebaserte tjenester KS 2013/815-1 Under behandling Økonomirapport pr. januar - Oppsigelser og permiteringer RÅD - Rådmannen KS 2013/ Under behandling Økonomirapport pr. juli RÅD - Rådmannen RF 2011/ Ikke påbegynt Mandat råd for funksjonshemmede - saker fra teknisk etat Møte berammes i februar 14 KSTK - Kommunalområde teknisk RF 2011/ Ikke påbegynt Møteplan høsten 2013 JUR - Juridisk RF 2011/ Ikke påbegynt Oppfølgning av sak PS 2013/48: Mandat råd for funksjonshemmede - saker fra teknisk etat. JUR - Juridisk RF 2011/ Under behandling Revidering av plan for universell utforming Ikke prioritert pga mangel på kapasitet RÅD - Rådmannen RF 2011/ Ikke påbegynt Rådets arbeid framover ØKON - Økonomi og plan RF 2009/ Under behandling Somatisk dagavdeling - kommunalavdeling helse og omsorg Saken besvares gjennom fremleggelse av sak vedtatt i ks 2013/104 - anslagsvis januar hho KSHO - Kommunalområde helse og omsorg VS 2010/ Under behandling Nytt valgoppgjør i perioden - Supplering - Venstres gruppe Brev sendes til valgt rep. POL - Politisk sekretariat Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Innspill tariffoppgjøret Innspill tariffoppgjøret Debatthefte Innspill til tariffoppgjøret invitasjon fra KS til å komme med uttalelse Sammendrag av saken: Vedlagt følger invitasjon fra Kommunenes Sentralforbund til å komme med innspill til tariffoppgjøret 2014 samt debattheftet «Tid for endring Til debatt Strategikonferansen 2014». Side 13

14 Ny e-post Side 14 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte/ htm Page 1 of Emne: Innspill tariffoppgjøret 2014 Vedlegg: WEB Debatthefte A5.pdf; ATT00001.htm Fra: Nils Petter Wiik Sendt: 27. januar :53 Til: Eivind Norman Borge; Ellen Sofie Solbrække; Erik Mogens Unaas; Geir Aarbu; Håvard Wennevold Osflaten; Inger-Lise Skartlien; Jon-Ivar Nygård; Kari Pettersen; Kjersti Nythe Nilsen; Knut Espeland; Ole André Myhrvold; Ole Haabeth; Reidar Kaabbel; René Rafshol; Sindre Martinsen-Evje; Svein Olav Agnalt; Tage Pettersen; Thor Edquist; Thor Reidar Hals Kopi: Signe Pape; Espen Rymoen Emne: Innspill tariffoppgjøret 2014 Hei. Som kjent er det hovedtariffoppgjør våren I november 2013 sendte KS ut debattheftet «Tid for endring». KS ønsker at spørsmålene som reises i heftet, skal behandles av den enkelte kommune/fylkeskommune i forkant av strategikonferansen og fylkesmøtet. I Østfold gjennomføres strategikonferansen og fylkesmøtet februar 2014 på Støtvig Hotel i Rygge. Administrasjonen i KS Østfold er sekretariat for redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteen har som oppgave å utarbeide et forslag til uttalelse som legges frem for fylkesmøtet i KS Østfold, 25. februar. Redaksjonskomiteens forslag utarbeides blant annet på bakgrunn av den behandling og de vedtak som er gjort i kommunene og fylkeskommunen. Fylkesstyret i KS Østfold har pekt ut følgende representanter til redaksjonskomiteen: - Inger Lise Skartlien, nestleder i KS Østfold, (leder) - Tor Hals, ordfører i Askim - Bente Fredrikke Stensrød, varaordfører i Råde Det er fylkesmøtet som vedtar den endelige uttalelsen. De fylkesvise vedtakene inngår som en viktig del av KS sitt forhandlingsmandat. Vi ønsker å få oversendt de uttalelser og/eller vedtak kommunen har fattet i forbindelse med behandlingen av debattheftet (administrativt eller politisk) innen 12. februar. For ordens skyld vedlegges tidligere utsendt debatthefte. Med vennlig hilsen Nils Petter Wiik Spesial rådgiver KS Besøksadresse: Haakon VIIsgt 9 Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO, Norge Telefon: Direkte: 7892 Mobil: Telefaks:

15 2,5 cm 2,5 cm 1,5 cm 6,5 cm 3 cm 2,5 cm Tid Til debatt for endring Tittel inn her Strategikonferansene 2014 Til debatt Undertittel inn her Strategikonferansene ,5 cm cm Erstatt denne blå tekstboksen med et bilde, ev. lim inn et bilde i tekstboksen og fjern blåfargen. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Side 15 2 cm

16 Invitasjon til dialog om hovedtariffoppgjøret 2014 Debattgrunnlag Kommuneforlaget Side 16

17 Omslag: MacDama Omslagsbilde: Jupiterimages/Photos.com Sats: MacDama Trykk: Merkur-Trykk as Side 17

18 Invitasjon til dialog om hovedtariffoppgjøret 2014 Debattgrunnlag Til kommuner og fylkeskommuner Kjære medlem av KS! Våren 2014 skal KS forhandle hovedtariffavtalen og sentralt lønnsoppgjør. Medlemmene inviteres derfor til dialog om mål og prioriteringer. Utfordringene vi står overfor rekker lenger frem enn de første årene vi har foran oss. Vi må legge opp til at det blir de viktigste temaene for kommunesektoren som setter sitt preg på forhandlingene. Hvordan kan hovedtariffavtalen understøtte en god og effektiv oppgaveløsning i kommunene og fylkeskommunene? Er det bestemmelser i avtaleverket som er til hinder for at oppgavene kan tilrettelegges og løses godt og effektiv? Vi ønsker at spørsmålene som reises behandles av den enkelte kommune/fylkeskommune i forkant av strategikonferanser og fylkesmøtene. KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter mellom januar og mars Her vil det presenteres mer utfyllende og oppdatert informasjon som grunnlag for debatt. Etter behandlingen på strategikonferansene, inngår fylkesvise oppsummeringer og vedtak som en viktig del i KS forhandlingsmandat. God lesing og debatt! Oslo, november 2013 Per Kristian Sundnes arbeidslivsdirektør Til debatt strategikonferansene Side 18

19 1. Arbeidsgiverpolitikk for framtida Kommunesektoren sysselsatte i overkant av personer i 2012, omlag 20 prosent av alle sysselsatte i Norge. Befolkningsøkning kombinert med økende krav og forventninger fra brukerne, samt flere nasjonale krav og standarder, vil stille sektoren overfor store arbeidskraftutfordringer fremover. Kompetansebehovet kan ikke dekkes kun gjennom nyrekruttering. Ansattes kompe tanse må videreutvikles, en heltidskultur må etableres, avgangsalderen økes og sykefraværet reduseres. For å levere gode tjenester, må sektoren også satse på innovasjon i oppgaveløsning og organisering av ar beidet, og i større grad rekruttere begge kjønn. Å utvikle en heltidskultur krever et langsiktig og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En del kommuner og fylkeskommuner har satt i gang tiltak for å øke stillingsstørrelsene og få flere heltidsansatte. KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta ble i februar 2013 enige om felles retning på arbeidet med å skape en heltidskultur. Partene oppfordrer til å vurdere lokale aktiviteter for å nå målet. For å møte kommunesektorens utfordringer på arbeidsgiverområder, må det jobbes strategisk og framtidsrettet med arbeidsgiverpolitikk. KS anbefaler derfor at kommuner og fylkeskommuner utarbeider arbeidsgiver- og rekrutteringsstrategier som oppdateres regelmessig. KS skal stimu lere til og bistå i dette arbeidet, og lanserer nå «Arbeidsgiverpolitikk for framtida». Her presenterer et oppdatert utfordringsbilde med forslag til prioriterte innsatsområder, hvor ledelse står sentralt. «Arbeidsgiverpolitikk for framtida» presenteres på strategikonferansene, og KS vil tilby regionale/fylkesvise samlinger i Hovedtariffoppgjøret - frontfaget og Holdenutvalget Frontfaget har bred tilslutning blant arbeidslivets parter. Modellen bygger på ideen om at lønnsveksten i Norge må tilpasses lønnsutviklingen i konkurranseutsatte næringer. Dette for å unngå at lønnsveksten over tid ikke blir høyere enn hos våre handelspartnere. Målet er å sikre en sunn samfunnsøkonomi med et sterkt næringsliv og høy sysselsetting. Det er opprettet et offentlig utvalg (Holden III-utvalget) som vurderer lønnsdannelsen i Norge. Utvalget ser på erfaringer med lønnsdannelsen og drøfter makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover. Utvalget skal ha som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres. Frontfagmodellen medfører imidlertid enkelte spenninger og utfordringer. Fordi lønnsveksten er normgivende for den samlede lønnsutviklingen i landet, er nærings sammensetningen og hvilke overenskomster som frontfaget omfatter av stor betydning. Sentrale problemstillinger er blant annet hvor representativt frontfaget er, frontfagets faktiske økonomiske ramme og hvordan uenigheter om dette kan påvirke lønnsoppgjørene i offentlig sektor. 4 Til debatt strategikonferansene 2014 Side 19

20 3. Økonomiske anslag og forutsetninger for 2014 Årene siden 2000 har vært en sammenhengende oppgangsperiode i norsk økonomi. Sysselsettingen har økt vesentlig og arbeidsledigheten har vært stabil lav. De siste 10 årene har lønningene i de største sektorene i Norge (industri, varehandel og offentlig forvaltning) steget årlig med 4,3 % i gjennomsnitt. Den sterke veksten har bidratt til et høyt lønns- og kostnadsnivå i Norge. Konsumprisindeksen (KPI) viser en øken de tendens. I perioden august 2012 august 2013 har KPI steget 3,2 %. Regjeringen anslår i nasjonalbudsjettet lønns vekst en til om lag 3,5 % fra 2013 til Anslaget for prisveksten fra 2013 til 2014 er 1,6 %. KS vil gjennom det inntektspolitiske samarbeidet arbeide for at det i 2014 blir gjennomført et ansvarlig lønnsoppgjør og legger til grunn at partene i kommunal sektor forholder seg til den økonomiske rammen i frontfaget ved lønnsoppgjøret Pensjon har blitt dyrere Pensjonskostnadene som utgiftsføres i kommunesektorens regnskaper følger forutsetninger gitt av Kommunal- og regionaldepartementet, og kan avvike fra pre mie betalingene som hvert år skjer til pensjonsleverandørene. Over tid er det likevel premiene som bestemmer pensjonskostnadene som føres i kommuneregnskapene. En kraftig økning i regnskapsførte kostnader de senere år, reflekterer dermed den økningen det har vært i premiene over mange år etter årtusenskiftet. Høy lønnsvekst i forhold til avkastning på pensjonsmidlene er en viktig årsak til premieøkningen. Premien som andel av fastlønn i kommunesektoren ligger nå på %. Premien er mangedoblet siden tidlig på 90-tallet. Arbeidstakernes andel har hele tiden ligget fast på 2 %. I 2014 kan pensjonskostnadene øke med over 10 % eller om lag 2,3 mrd. kroner. Dette betyr en økning i pensjonskostnader på om lag 1 ¼ mrd. kroner utover antatt lønnsvekst. I tjenestepensjonsordningen i kommunal sektor er det innført de to store innsparingene fra folketrygden; levealdersjustering og ny regulering (indeksering) av løpende pensjoner. Isolert sett gir dette en betydelig reduksjon i pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Bakgrunnen for disse endringene er imidlertid at de skal motvirke økningen i pensjonskostnader etter hvert som folk lever stadig lenger. Når man tar begge disse forholdene i betraktning reduserte kostnader som følge av levealdersjustering og endret regulering på den ene siden og økte kostnader som følge av økt levealder på den andre siden anslås kostnadsbildet samlet sette til å være omtrent uendret. Pensjonsordningen i offentlig sektor vil være et sentralt tema framover. Det er behov for en ordning som bygger på de samme prinsipper som alderspensjon i folketrygden, begrenser kostnadsveksten, er tilpasset arbeidslinjen og legger bedre til rette for mobilitet mellom offentlig og pri- Til debatt strategikonferansene Side 20

21 KS spør:? 1. Bør pensjonsordningene i offentlig sektor bli tema ved tariffoppgjøret i 2014? 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? 3. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres? 4. Hvilke lønnselementer kan prioriteres ned til fordel for endringer i minstelønns systemet i HTA kapittel 4? 5. Hvordan ser dere på eget omfang av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse? vat sektor. KS legger til grunn at det fortsatt skal være tilnærmet like pensjonsordninger i stat og kommune. 4. Lønnssystemet i endring Siden 2002 har vi hatt et minstelønnssystem i HTA kapittel 4. Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å vurdere endringer i dagens lønnssystem, og har tidligere vurdert at det kan prioriteres å bruke deler av den økonomiske rammen for å få dette gjennomført. Et partssammensatt utvalg har vurdert hvordan minstelønnssystemet kan videreutvikles. KS mener lønnssystemet bør endres fra å sikre garantert lønnsnivå (minstelønn) til å ivareta at alle gis en garantert lønnsutvikling. Et slikt nytt lønnssystem vil stille større krav til den lokale lønnspolitikken. Det er grunn til å anta at forhandlinger om å innføre nytt lønnssystem får konverteringskostnader som i så fall belastes den økonomiske rammen. Dette må tas med i en samlet vurdering av ønsket profil og prioriteringer innenfor disponible økonomiske rammer. 5. Andre temaer som vil kunne prege Tariff Hovedavtalen og KS arbeidsgivervirksomhet for bedriftsmedlemmene Hovedavtalen løper ut men partene starter forhandlingene i januar Hovedavtalen del B og del C gir et godt grunnlag for samhandling, utvikling og medbestemmelse og avtalen har romslige regler for frikjøp eller tjenestefri for tillitsvalgte. Det ville derfor i utgangspunktet ikke være behov for endringer ved årets revisjon. Etter vedtektene for arbeidsgivervirksomheten, har medlemmene gitt KS fullmakt til å inngå tariffavtaler. Hovedavtalen tariffestet KS som part i alle sentrale tariffav- Faktaboks! Hovedavtalen består av tre deler: Del A Forhandlingsordningen inneholder regler avtalestruktur og forhandlingsordning Del B regulerer samarbeid, medbestemmelse og tillitsvalgtordning for kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Del C regulerer tilsvarende del B for andre selvstendige rettssubjekter med eget medlemskap i KS samt energiverk organisert som kommunale foretak etter kommunelovens kapittel Til debatt strategikonferansene 2014 Side 21

22 taler tariffavtaler som binder kommunene, fylkeskommunene og bedriftene. Hovedstyret i KS fattet i oktober 2013 vedtak der de anerkjenner at KS Bedrift har selvstendig rettsubjektivitet. Hovedstyret vil styrke KS Bedrift som en selvstendig forening, organisatorisk og tariffmessig og forutsetter at KS Bedrift framtidig på selvstendig grunnlag etablerer egne tariffavtaler. Å følge opp Hovedstyrets vedtak og forutsetninger krever endringer i Hoved avtalens del A. Dersom partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, vil et utgangspunkt være at Hovedavtalen gjelder videre på ettervirkning. Siden 2002 har det imidlertid vært praksis at partene har latt uenighet om endringer i Hovedavtalen inngå som en del av hovedoppgjøret. 5.2 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i grunnskole og videregående opplæring har i mange år vært gjenstand for stort engasjement fra både arbeidsgiverog arbeidstakersiden. Arbeidstaker siden har tradisjonelt ønsket å beholde lærernes autonomi og frihet til å disponere egen arbeidstid, og dermed i stor grad utforme sitt eget arbeid og eget undervisningsopplegg. Arbeidsgiver ønsker imidlertid større lokalt handlingsrom og økt fleksibilitet når det gjelder disponering av lærernes arbeidstid. Videre uttrykkes det behov for å skape mer rom for felles refleksjon og kollegialt samarbeid mellom lærere, samt mer rom for kompetanseutvikling og skoleutvikling. Faktaboks Hovedavtalen. Tariffavtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om grunn leggende spilleregler bl.a om forhandlingsordning, partsforhold og samarbeid i arbeidslivet. HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS området. Hovedtariffavtalen er 2-årig, inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp 30. april 2014 og regulerer lønns- og arbeidsvilkår. Hovedtariffoppgjør. HTA inngås for 2- årige avtaleperioder fra 1.mai «partall år». I hovedtariffoppgjør er hele HTA oppe til revisjon og det føres samtidig sentralt lønnsoppgjør. Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke kan tilskrives tariffmessige tillegg. Eksempelvis ansiennitetsopprykk og endringer i lønn ved skifte av stilling. Glidningen regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg gitt tidlig i året. Overhenget regnes inn i den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret. Pott. Sentralt avtalt beløp til rådighet for lokale forhandlinger (hjemlet i HTA pkt. 4.A.1) om lønnstillegg.! Faktaboks forts. neste side Til debatt strategikonferansene Side 22

23 Utålmodigheten blant skoleeiere og skoleledere for en modernisering av lærernes arbeidstid, tilpasset den utvikling som har vært i skolen og i samfunnet for øvrig de siste tiår, er stadig blitt større. End ringene i arbeidstidsordningen i Danmark våren 2013 har aktualisert en endring i arbeidstidsordningen også i Norge, i retning av ordinær arbeidstid med den samme mulighet for gjensidig fleksibilitet som vi finner på andre områder i arbeids livet. Faktaboks forts.! Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten koordineres i hele arbeidslivet. Lønnsveksten for industrien (frontfaget) brukes som «normalutvikling» og legger premissene for lønnsvekst i skjermede næringer/sektorer. Profilen på oppgjørene bestemmes innenfor den enkelte sektor. SFS De sentrale forbundsvise sær avtalene forkortes «SFS» og har en firesifret nummerserie innledet med 2* nummerserien er særavtaler for skole, barnehage m.m. SFS 2213 regulerer bestemmelser for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunn - opp læring og omtales gjerne som «Arbeidstidsavtalen». Disse perspektivene vil være utgangspunktet når forhandlingene starter opp i november 2013, og vil utvilsomt gjøre disse forhandlingene svært krevende. Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet avviker fra øvrige særavtaler i den forstand at den kan bringes direkte inn i et hovedtariffoppgjør, uten å gå via nemnd. Dersom partene ikke skulle komme til enighet ved forhandlingene innen , vil det være naturlig at arbeidstidsavtalen vies plass på strategikonferansene Inndeling av lærernes arbeidstid: Samlet nettoårsverk (1687,5 timer) Arbeidsplanfestet tid fra 1300 til 1150 timer innenfor 38 uker og 6 dager mellom 508 og 683,5 timer utenom undervisning innenfor 38 uker + 6 dager Undervisning: mellom 741 og 466,5 timer innenfor 38 uker Selvstendig/individuell tid (ikke planfestet arbeidstid): fra 387,5 til 537,5 timer 8 Til debatt strategikonferansene 2014 Side 23

24 Til debatt Strategikonferansene 2014 En god og bred dialog mellom medlemmene og KS er det beste utgangspunktet for at KS kan ivareta medlemmenes interesser. Strategikonferansene er møteplass for medlemsdialog og gir KS en god anledning til å komme i direkte møte med medlemmene over hele landet. Konferansene er en arena hvor både politisk og administrativ ledelse i kommuner og fylkeskommuner møter. KS i fylkene inviterer til strategikonferanser og fylkesmøter medio januar til første halvdel av mars Debattheftet er sendt medlemmene for behandling i den enkelte kommune i forkant av strategikonferansene og fylkesmøtene. KS sine regionkontorer oversender uttalelsene til KS sentralt hvor tilbakemeldingene på debattheftet og strategikonferansene oppsummeres og framlegges for hovedstyret, blant annet som grunnlag for konsultasjonsmøtene og tarifforhandlingene. Debattheftet «Tid for endring» kan også leses og lastes ned på våre hjemmesider Vi ser frem til alle innspill og god debatt ved konferansene! KS, Kommunesektorens organisasjon Haakon VIIs gt. 9, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Telefon Side 24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport pr. enhet 2 Gjeldsporteføljerapport Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. desember Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Enhetsledere, økonomikonsulenter Sammendrag av saken: Rådmannen fremlegger en forenklet økonomirapport i påvente av sluttføring av årsregnskapet for Økonomirapporten pr. desember viser en liten forbedring i årsprognosen for 2013 sammenlignet med forrige økonomirapport. Det totale prognoseavviket pr utgjør i rapporten pr. desember -64,2 mkr mot -66,46 mkr forrige mnd. Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. desember tas til orientering. Saksutredning: Generelt Rådmannen har gjennom hele 2013 rapportert et forventet merforbruk. Gjennom året har flere tiltak blitt iverksatt, både administrativt og politisk. Rådmannen har jobbet kontinuerlig med gjennomføring av disse. Side 25

26 Årsprognose pr. desember og endringer fra forrige rapportering Prognosen pr. desember viser et forventet merforbruk på 64,2 mkr ved utgangen av Dette er en forbedring i forhold til forrige rapportering med 2,26 mkr. Endringer innenfor kommunalavdelingene belyses under. Tabellen under viser et sammendrag av de ulike områdene. Positive tall i endringskolonnen betyr forbedringer fra forrige rapport (i mkr) Budsjett Kommentarer til og prognoseendringer Prognose pr desember Prognose-avvik desember 2013 Avvik november Endring fra November Tall i mkr Fellesinntekter , ,17 28,93 29,82-0,89 Sentral/ Felles 104,91 118,97-14,06-19,11 5,05 NAV 49,11 55,26-6,15-4,14-2,01 Undervisning og oppvekst 478,81 492,76-13,95-8,92-5,03 Helse og omsorg 611,43 674,9-63, ,53 Teknisk 48,87 49,65-0,78-2,00 1,22 Kultur 47,11 41,84 5,27 3,89 1,38 Totalt 0,00 64,21-64,21-66,46 2,25 Fellesinntekter Avviket på fellesinntekter pr. desember utgjør 28,93 mkr, som er en forverring fra forrige rapportering på 0,89 mkr. Dette skyldes i hovedsak lavere skatteinngang og lavere renter enn tidligere prognostisert. NAV Forverret prognose med 2,01 mkr grunnet: - Tilleggsutbetalinger knyttet til økonomisk sosialhjelp i forbindelse med julen - Høyere utgifter til klær og andre ytelser som følge av at sosialhjelpssatsene ikke er justert siden Nye brukere som har fått inntekten sin redusert, hvor det har oppstått behov for økonomisk sosialhjelp Sentral/felles Forbedret prognose med 5,05 mkr grunnet: - Bedret prognose på IT 1,2 mkr - Bedret prognose på økonomi og plan 0,28 mkr - Bedret prognose på personal og organisasjon 0,32 mkr - Bedret prognose på fellesfunksjoner 1,17 mkr - Bedret prognose på rådmannen 1,73. I dette ligger en inntektsføring av 2,3 mkr knyttet til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Kultur Forbedret prognose med 1,38 mkr grunnet: - Satsene for tilskudd til andre trossamfunn ble lavere enn først antatt. Dette som følge av at modellen for beregning av tilskuddet er gjennomgått på ny og det er funnet forhold som skal holdes utenfor beregningen. Dette gjelder i hovedsak de overføringene til kirkelig fellesråd som blir benyttet til allmennheten. Det er registrert klager på Side 26

27 tilskuddsnivået fra enkelte andre trossamfunn. Det er også registrert en klage fra kirkelig fellesråd på tilskuddet for Undervisning og oppvekst: Forverret prognose med 5,03 mkr grunnet: - Utgiftsføring av premieavvik fra SPK har ikke vært med i prognosen på undervisning og oppvekst tidligere. Helse og omsorg Forbedret prognose med 2,53 mkr - Husleieinntekter fra borettslag som HABO krever inn husleie for. 1 mkr - Husleieinntekter Brygga omsorgsboliger. 0,7 mkr høyere inntekt enn tidligere antatt. Teknisk Forbedret prognose med 1,22 mkr grunnet: - Bedret prognose knyttet til bygningsvedlikehold 1,97 mkr grunn lavere aktivitet enn antatt - Bedret prognose knyttet til veivedlikehold 0,76 mkr grunnet lavere aktivitet enn antatt. - Bedret prognose på miljø og landbruk 0,46 mkr - Forverret prognose knyttet til plan/byggesak/geodata 0,4 mkr - Forverret prognose på Rokke 0,93 mkr knyttet til reduserte inntekter - Forverret prognose på park og idrett med 2,47 mkr knyttet til feilførte interne inntekter Andre forhold Ved en avstemming av pensjonsavsetninger mot GKRS-beregninger fra Halden Kommunale Pensjonskasse viser det seg at det er avsatt 4,5-5 mkr for mye til dekning av pensjonskostnader for Avstemmingen er basert på GKRS-beregning mottatt i oktober. Dette vil kunne inntektsføres i driftsregnskapet og er tatt høyde for i denne prognosen. Rådmannen vil motta en korrigert GKRS-beregning før regnskapet er sluttført, som vil kunne medføre noen korrigeringer. Det ble i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2011 avsatt 18 mkr for å dekke opp for fremtidige utbetalinger knyttet til oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Saldo på denne kontoen er p.t. 5,2 mkr. Fylkesmannen opplyser at det nå gjenstår 4 saker til behandling. Dersom disse sakene gir maksimal utbetaling vil dette bety at kontoen til dette formålet vil belastes med 2,9 mkr. Differansen på 2,3 mkr vil kunne inntektsføres i driftsregnskapet for 2013, og er tatt høyde for i denne prognosen Det er gjort en foreløpig beregning av fondsavsetninger knyttet til bundne midler for Det kan se ut til at det må avsettes ca. 10 mkr av disse midlene. Det er tatt høyde for dette i denne prognosen Usikre elementer i prognosen Eiendomsskatt Norske Skog betaler i år en eiendomsskatt på 20,4 mkr. Metoden for beregning av eiendomsskatt er takst på anlegget, hvor grunnlaget for Norske Skog er 2,95 mrd. NSI har levert en klage på taksten og mener denne er for høy. Dersom grunnlaget reduseres vil dette også føre til at inntekten knyttet til eiendomsskatt fra Norske Skog reduseres. Pensjonskostnader Endelig GKRS-beregning avventes fra Halden Kommunale Pensjonskasse. Dette vil kunne medføre endringer i driftsresultatet. Side 27

28 Likviditet Likviditeten er fremdeles anstrengt og trekkrettighet er benyttet gjennom hele 2013, med noen unntak. Ved medio januar var det benyttet 257,65 mkr av trekkrettigheten. Det er ikke blitt foretatt låneopptak i 2013 (med unntak av startlån). Det er i 2013 gjennomført investeringer for ca. 23 mkr knyttet til prosjekter med ny lånebevilgning i Balansen viser at det fortsatt er ubrukte lånemidler på ca. 203 mkr før finansieringen av årets investeringer er gjennomført. Totalt investeringsvolum i 2013 ligger på ca. 105 mkr. Likviditetspresset oppleves som sterkt og rådmannen vil komme tilbake med likviditetsoversikter og behovet for trekkrettighet i kommunestyrets februarmøte. Gjeldsporteføljerapport Vedlagt følger gjeldsporteføljerapport pr i henhold til gjeldende finansreglement. Rådmannen vil gå igjennom porteføljen i KLP kommunekreditt og Kommunalbanken med sikte på å oppnå bedre betingelser på kommunens gjeldsmasse. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 28

29 Regnskap Buds(end) Prognose Avvik Grp.Kom.Avd: 10 Fellesområder 1000 Fellesinntekter Sum grp.kom.avd: 10 Fellesområder Grp.Kom.Avd: 11 Rådmannen/Politisk 1120 Næringsutvikling Juridisk Rådmannen Ordfører / Politiske utvalg Sum grp.kom.avd: 11 Rådmannen/Politisk Grp.Kom.Avd: 12 Organisasjon & Utvikling 1140 IT Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum grp.kom.avd: 12 Organisasjon & Utvikling Grp.Kom.Avd: 13 Kultur & Idrett 1330 Kultur & Idrett Sum grp.kom.avd: 13 Kultur & Idrett Grp.Kom.Avd: 14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst 1410 Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Iddevang skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Øberg skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden Voksenopplæring PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Sum grp.kom.avd: 14 Kommunalavdeling Undervisning & Oppvekst Grp.Kom.Avd: 15 Kommunalavdeling Helse og Sosial 1700 Helse og omsorg Sykehjem Omsorgsboliger Samlokaliserte boliger Hjemmesykepleien Rehabilitering & aktivitet Koordinerende fellestjenester Administrasjon & ressurspooler hjemmebaserte tjenester Omstillingspool Rus og psykiatri Familiens hus Behandlende tjenester Sum grp.kom.avd: 15 Kommunalavdeling Helse og Sosial Grp.Kom.Avd: 16 Kommunalavdeling Teknisk 1160 Enhet Miljø og Landbruk Eiendom VA-forvaltning Forvaltning - Veier og gater Forvaltning - Park Plan Brann Kommunalteknikk Rokke avfallsanlegg Funksjonen Drift og vedlikehold - Veier og Gater Park og Idrett Kommunalsjef Teknisk Sum grp.kom.avd: 16 Kommunalavdeling Teknisk Grp.Kom.Avd: 17 NAV 1101 NAV Sum grp.kom.avd: 17 NAV Grp.Kom.Avd: 18 Fellesfunksjoner 1150 Allsang på grensen Diverse fellesfunksjoner Sum grp.kom.avd: 18 Fellesfunksjoner T O T A L T Side 29

30 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk dvisorynordeamarketsri ris Halden Kommune Gjeldsporteføljerapport, januar 2014 Side 30

31 Andel renteforfall (%) Oppsummering Makro og rente Sentralbanken anslår uendret styringsrente frem til sommeren 2015 og har tatt innover seg svake vekstsignaler, men tror det er midlertidig Anbefalinger Denne rapporten gir en oppdatert analyse (per 31. desember) av kommunens nåværende gjeldsportefølje og ser den opp mot gjeldene finansreglement og utvikling i rentemarkedet. Korte renter har falt videre og priser nå inn en betydelig sannsynlighet for rentekutt i løpet av året Midtsegmentet på rentekurven har kommet ned, og potensiale for videre fall er begrenset Lange renter ser gunstige ut Halden kommune har per 31. desember en total gjeld på kr 1725 mill. Sikringsgraden er 68 % og gjennomsnittlig rentebindingstid er 3,83 år. Vi anbefaler refinansiering av lån hos KLP til nye sertifikatlån. På grunn av det høye kredittpåslaget til KLP relativt til hva en kommune kan oppnå i sertifikatmarkedet vil dette gi en umiddelbar besparelse. Kommunen har samtidig et betydelig beløp investert i vann, avløp- og renovasjon (VAR). Ulik rente på inntektssiden og utgiftssiden i budsjett/regnskap kan påvirke tjenestetilbudet/netto driftsresultat. Forfallstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år Gjeldsporteføljen 1725 mnok Gjennomsnittlig rente 3.34 % Gjennomsnittlig rentebindingstid 3.83 år Andel fastrente 68 % 1 Side 31

32 Nedgangskonjunkturen har så vidt startet Boligdrevet nedgang effekten på forbruket avgjørende Rentekutt kommer på agendaen Nordea Markets, 14. Jan Boligdrevet nedgang Fra bunnen under finanskrisen i 2008 fram til august 2013 økte boligprisene med mer enn 40 %. Etter det har de falt med 2,5 %. Det er flere forhold som tilsier at prisene vil falle videre. Forventningene har snudd fra et marked der "alle" ventet oppgang til et marked der flertallet venter fall. Mens det var om å gjøre å kjøpe så fort som mulig i fjor og pris over prisantydning var det normale ser vi en motsatt situasjon nå. Kjøpere som også skal selge er usikre på hva de vil få for sin eksisterende bolig og er derfor forsiktige. Muligens er vi også på vei inn i et marked der de fleste selger før de kjøper, noe som vil gi et stort midlertidig overskudd på boliger. Antallet usolgte boliger vokser og omsetningstiden øker. Mange selgere har trolig holdt tilbake boligen fordi de ikke aksepterer at prisene har falt. Mange av disse må antagelig selge til lavere pris etterhvert. Det virker derfor sannsynlig at prisnedgangen fortsetter. Har vi også rett i at veksten blir så svak at arbeidsledigheten øker noe framover kan korreksjonen bli relativt kraftig. Vi har lagt til grunn et fall på 7-8 % årlig i år og i Vi tror forhåndssalget av leiligheter i nye prosjekter blir hardt rammet. Det er spesielt risikofylt å kjøpe seg inn i et nytt i prosjekt hvor en kan selge eksisterende bolig først om noen år. Vi har derfor antatt et ganske kraftig fall i boligbyggingen. Forbruket avgjør Boliginvesteringene utgjør 7 % av fastlands BNP og et anslått årlig fall på 10 % vil ramme økonomien relativt hardt. Men det store spørsmålet er hvordan forbruket, som tilsvarer 50 % av fastlands BNP, reagerer på boligprisfallet. Historisk er det en sterk samvariasjon mellom boligpriser og forbruk, og bedømt ut fra den kan et årlig fall i boligprisene på 7-8 % tilsi nullvekst i forbruket. Samvariasjonen skyldes imidlertid at det ofte er en tredje faktor som forklarer både forbruk og boligpriser. Det kan være inntekt, renter eller «tillitsjokk» (finanskrisen) eller en kombinasjon av dem. Det fallet vi nå ser i boligprisen kan vanskelig tilskrives noen slik felles forklaring. Noe strammere kredittgivning kan ha utløst prisfallet. At prisfallet fortsetter kan sees på som en korreksjon av priser som var drevet opp av urealistiske forventninger («eiendom stiger alltid i verdi»). Det er derfor ikke rimelig å vente like lav forbruksvekst som vi hadde under krisen på slutten av 80- tallet og under finanskrisen da boligprisene falt i samme størrelsesorden som det vi nå venter. Økonomer krangler om hva den isolerte effekten av boligprisfall på forbruket er. Noe hevder at det ikke har noen effekt. For de som tenker å bo i eksisterende boliger spiller det ingen rolle hva som skjer med prisene, mens de som skal inn/opp i boligmarked tjener på lavere priser mens de som skal ut/ned taper. Vi tror imidlertid det er en slik negativ effekt fra lavere boligpriser på forbruket. Ønsket om unngå for lav boligverdi i forhold til gjelden tilsier raskere nedbetaling av lånet, muligheten til å lånefinansiere forbruk med sikkerhet i stigende boligformue forsvinner og bankene vil bli mer tilbakeholdne med å gi lån. Vi har derfor antatt at forbruksveksten i årene som kommer blir vel 1½ % å/å ned fra 3% i Det er godt under ventet inntekstveksten slik at sparingen øker fra et allerede høyt nivå. I tillegg til fallende boligbygging og svak forbruksvekst er det klare tegn på at den sterke veksten i oljeleverandørindustrien er i ferd med å stoppe opp. Den samlede veksten i fastlandsøkonomien blir dermed godt under trenden framover (nedgangskonjunktur), og arbeidsledigheten vil øke. Økende offentlig pengebruk og bedre utsikter for den tradisjonelle eksporten vil imidlertid dempe nedgangskonjunkturen og lavere nettoinnvandring vil bremse oppgangen i ledigheten. Vil gi rentekutt Vårt syn på økonomien på helt kort sikt er ikke nødvendigvis betydelig mer pessimistisk enn Norges Banks. Men Norges Bank tror på et relativt raskt omslag i økonomien. I løpet av våren regner vi med det blir klart at vi står foran en lenger periode med svak økonomisk utvikling med lavere kapasitetsutnytting. Vi er selvsagt usikre på hvor kraftig og langvarig nedgangskonjunkturen blir. Boligprisene kan falle mindre enn vi venter, men på den annen side kan effekten på forbruk og boligbygging bli større. Men for rentesynet skaper også NOK usikkerhet. NOK er nå betydelig svakere enn Norges Bank har lagt til grunn og selv om vi tror den på kort sikt vil styrke seg noe (se valuta avsnitt) så kan det være at historien fra 2013 gjentar seg. Det vil si at NOK svekker seg så mye på svake nøkkeltall og signaler om mulig rentekutt at kuttene ikke blir nødvendig. 2 Side 32

33 Norske renter Korte renter har falt videre og priser nå inn en betydelig sannsynlighet for rentekutt i løpet av året Til tross for renteoppgang internasjonalt har ikke lange renter her hjemme steget siden forrige navigatør. Nordea Markets, 14. Jan Siden forrige Navigatør har den korte enden av rentekurven kommet ned. Toåringen er for eksempel 6 bp lavere nå mens de lange rentene er omtrent uendret. Rentene ute har imidlertid kommet opp, så vi har spreadet ytterligere inn mot internasjonale renter. Siden nyttår har vi sett et betydelig fall i kortenden av rentekurven. Som figuren viser er FRA-kurven nå 10bp invertert fram til junikontrakten som handles lavest på 1,56. Dette viser at rentemarkedet begynner å prise inn en betydelig sannsynlighet for kutt fra Norges Bank fra mai-møtet og utover. Med 10 bp differanse mellom dagens Nibor og juni-kontrakten prises det inn 40 % sannsynlighet for rentekutt frem mot sommeren. Norges Bank har signalisert uendret rente, og vi har ennå ikke fått noen store overraskelser på nedsiden av Norges Banks anslag, så markedet har helt klart forventninger om skuffende nøkkeltall fremover. Betydelig nedjustering av rentebanen Dette er i tråd med vår prognose om en betydelig lavere fart i norsk økonomi i inneværende år. På tross av at de siste boligpristallene viste en liten prisoppgang fra november til desember (sesongjustert) ser vi fortsatt svakhetstegn i det norske boligmarkedet. Vi tror boligprisfallet vil fortsette utover året, noe som vil resultere i rentekutt fra Norges Bank. Historisk har vi sett at 2s10s spreaden stiger når Norges Bank kutter renten. Det skyldes at rentekutt har større effekt på korte renter enn lange renter. Med vår prognose om rentekutt fra Norges Bank venter vi at rentekurven vil holde seg bratt eller bratte ytterligere. Fallet i den korte enden av kurven har trukket med seg 2-årsrenten ned, mens 5- og 10-årsrenten er omtrent uendret siden forrige Navigatør. Resultatet av dette er en brattere rentekurve, noe vi ser igjen i spreaden mellom 2- og 10-årsrenten (2s10s). En annen faktor som støtter dette synet er at veksten ute er i ferd med å ta seg opp. I USA besluttet Fed før nyttår trappe ned obligasjonskjøpene. Om takten på nedtrappingen opprettholdes vil kjøpene avsluttes i løpet av andre halvår Både de korte og lange rentene steg på avgjørelsen. Også i eurosonen kom de lange rentene opp gjennom desember, blant annet på gode europeiske nøkkeltall. Renteoppgangen internasjonalt har ikke hatt stort gjennomslag på de norske rentene og spreaden til utlandet begynner etter hvert å bli lav. Noe av dette skyldes kombinasjonen av svakhetstegn i norsk økonomi og økt tempo i den økonomiske gjeninnhentingen internasjonalt. Det skal mye til for at markedet priser en høyere sannsynlighet for kutt uten at vi får nøkkeltall som viser at norsk økonomi forverrer seg ytterligere. Vårt syn på norsk økonomi tilsier at dette vil skje til slutt, men dette er et forløp som trenger tid på å utvikle seg. Selv om vi etter hvert ser for oss lavere korte renter som en følge av rentekutt fra Norges Bank, mener vi at de har falt vel mye i et kortsiktig perspektiv Med en svak økonomi hjemme og en internasjonal økonomi som viser tegn på tiltagende vekst er det mye som taler for at rentekurven holder seg bratt eller bratter ytterligere på sikt. Stigende renter internasjonalt og en lav spread til utlandet har potensiale til å trekke den lange delen av rentekurven høyere, mens korte renter kan følge Norges Bank lavere. I en slik situasjon mener vi det er fornuftig for låntagere å tilpasse seg med lav sikringsgrad i kombinasjon med lange swapper. Med en slik tilnærming kan man ha en høy andel flytende rente og dra nytte av eventuelle rentekutt uten at durasjonen i sikringsporteføljen blir for lav. At sikringene konsentreres i lange swapper er også fornuftig siden kurven typisk holder seg bratt eller bratter ytterligere hvis styringsrenten kuttes. 3 Side 33

34 Sertifikat- og obligasjonsmarkedet for kommuner Marginen på 3, 6 og 12 måneders kommunesertifikater i jan.13 apr.13 jun.13 sep.13 des.13 Kommentar Grafen viser marginpåslaget på 3, 6 og 12 måneders kommunesertifikater det siste året i forhold til gjeldende NIBOR rente. 3M 12M 6M Antall 3, 6 og 12 måneders kommunesertifikat utstedelser i Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3M 6M 12M FRN Kommentar Grafen viser antall utstedelser av sertifikater og FRNèr det siste året. Spread på kommuneobligasjoner med 3, 5, 7 og 10 års løpetid jan. 08 des. 08 des. 09 des. 10 des. 11 des. 12 des. 13 3år 5år 7år 10år Kommentar Grafen viser indikative spreader på kommuneobligasjoner med 3, 5, 7 og 10 års løpetid relativt mot 3 måneders NIBOR. Spreaden på kommuneobligasjoner har kommet inn en god del siden nyttår. Det gjelder for alle løpetider. Prisingen i obligasjonsmarkedet fremstår som mer attraktiv nå enn på lenge, med tanke på at utlånsmarginen til bankene har gått opp den siste tiden. 4 Side 34

35 Rente (%) Millioner Andel renteforfall (%) Nåværende situasjon - Renter Nøkkeltall Nøkkeltall Status Forrige Rapport Analysedato 31/12/ /08/2013 Lånevolum 1,725,000,000 1,755,100,000 Gjennomsnittlig rente (%) Gjennomsnittlig rentebindingstid (år) Forventet rentekostnad kommende år 58,600,000 58,500,000 Andel fastrente 68% 67% Kortsiktig rentefølsomhet (100bp skift) 3,100,000 3,600,000 Forventet snittrente kommende år (%) Kommentar Halden kommune har en total gjeld på kr 1725mNOK. Andelen fastrente er på 68 %, dvs rentebindingstid lenger enn ett år. Snittrenten er på 3,34 % og porteføljen har en gjennomsnittlig rentebindingstid (WAL) på 3,83 år. Forfallsstruktur rentebinding (vektet gjennomsnitt) år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år Langsiktig rentekostnadsprognose Renteforfall Des Renteforfall Aug år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Prognose +50bp skift +100bp skift Kommentar Grafen gir en oversikt over rentebindingsforfall den kommende tiårsperioden. Man kan se at 32 % av porteføljen har renteforfall kommende år og regnes således som flytende. Siden forrige rapport har renteforfall i 3-4- årssegmentet og 6-7-årssegmentet blitt flyttet til 2-3-årssegmentet. Samtidig som renteforfall i 6-8-årssegmentet er flyttet ut til 14-15årssegmentet. God spredning på renteforfallene innebærer lavere renterisiko enn ved å ha alt til forfall på samme tidspunkt. Kommentar Rentekostnadsprognosen bygger på antagelser om at nåværende låneportefølje opprettholdes, der lån med fast rente refinansieres til flytende rente +40bp ved forfall. Lån tilknyttet havn og Halden Sparebank er ikke refinansiert. Potensielle nye lån er ikke tatt med i betraktningen. Grafen viser at hvis rentekurven umiddelbart øker med 100bp vil det føre til at rentekostnadene kommende år øker med kr 3,1mill. Lån og/eller rentebytteavtaler i forhold til rentekurven Swapkurven Forventet 3M Nibor Betaler Mottar Portefølje gjennomsnitt Forrige Rapport Kommentar Denne grafen sammenligner kommunens gjeldsportefølje med dagens forventede renteutvikling de neste ti årene. De blå punktene viser hvor på kurven kommunen betaler/mottar. Punkter til høyre for ett år er fastrente/rentebytteavtaler. Snittporteføljen har rente på 3,34 % med en rentebindingstid på 3,83 år. 5 Side 35

36 mnok Nåværende situasjon - Gjeld Dagens lånevolum og utvikling i gjeldsporteføljen fremover 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Nå 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år <10 år Total Sikring Differanse til 25 % sikringsgrad Usikret Kommentar Grafen viser dagens gjeldsportefølje og differansen til minimum sikringsgrad 25 %. Vi kan se hvordan andelen sikring faller fra år 1 til år 7. Dersom kommunen tar opp nye lån i denne perioden vil sikringsgraden falle enda raskere. Lånegjeld fordelt på ulike utstedere 17% 7% 22% 1% Husbanken KLP Sertifikater Andre Kommunalbanken Kommentar Kakediagrammet gir en oversikt over hvor mye gjeld kommunen har fordelt på ulike utstedere. Gjeldsporteføljen er dominert av lån i Kommunalbanken (53 %) og sertifikater (22 %). En god spredning av finansiering på flere motparter/investorer er med på å redusere refinansieringsrisikoen og kredittpåslaget. 53% Enkeltlån som andel av total gjeld 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 262 MNOK 150 MNOK MNOK Sertifikat 262mNOK KBN KLP Lån 9613 Kommentar Tabellen viser hvor mye de tre største enkeltlånene utgjør i kroner (venstre akse) og som andel (høyre akse) av totalgjeld. Lån i sertifikatmarkedet på 262mill er det største lånet og utgjør ca. 15 % av porteføljen. Ingen enkeltlån dominerer gjeldsporteføljen. Andel av totalgjeld 6 Side 36

37 Avviksanalyse og anbefalinger Finansreglement Kommunen kan maksimalt ta opp 75 % av lånene til flytende rente. Med flytende rente menes her rentebinding mindre enn ett år. Tilsvarende kan maksimalt 75 % av innlånsvolumet bindes til fast rente. Gjennomsnittlig rentebinding skal til enhver tid være mellom to og fire år (jfr pkt.6. Risikomål). Rentebinding på gjeldsporteføljen måles som summen av låneopptakene og eksponering i FRA er og rentebytteavtaler. Dagens portefølje Halden kommune har en sikringsgrad på 68 % og gjennomsnittlig rentebindingstid er 3,83 år. Generelt innebærer høy sikringsgrad mindre renterisiko og lav usikkerhet knyttet til fremtidige rentekostnader. Det er god spredning av sikringene ut i tid, noe som reduserer renterisikoen. Ingen enkeltlån utgjør en vesentlig del av porteføljen. Avviksanalyse Nå Policy Gjennomsnittlig rentebindingstid 2-4 år Andel fastrente 25% - 75% Avvik 31/12/2013 Avvik 30/04/ /08/ /12/ /12/2015 Gjennomsnittlig rentebindingstid Andel fastrente 68% - 68% 65% 62% 44% Avviksanalysen gir en oversikt over porteføljens gjennomsnittlige rentebindingstid og sikringsgrad for 4, 8, 12 og 24 måneder etter rapporteringsdato. Anbefaling Gitt dagens gjeldsportefølje anbefaler vi kommunen å refinansiere lån hos KLP til nye sertifikatlån. Det er også mulighet for å oppnå en besparelse med å refinansiere andre lån med et høyt kredittpåslag til sertifikatlån eller obligasjonslån. Dagens rente hos KLP (2,95 %) tilsvarer en lånemargin over NIBOR 3M på 131bp. Indikative lånemarginer (i bp over NIBOR 3M) for forskjellige løpetider er: 3M 6M 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år 10 år *Alle priser er indikative og kan endres. Tilleggsanbefaling Indikasjoner (ikke vedtatt) fra Kommunal- og regionaldepartementet tilsier at foreslått kalkylerente for beregning av selvkost for VAR endres fra tidligere indikert 3-årig swap + 50 bp, til 5-årig swap +50bp. Ulik rente på inntektssiden og utgiftssiden i budsjett/regnskap kan påvirke tjenestetilbudet/netto driftsresultat. Denne mismatchen kan fjernes ved å inngå en VAR-swap der kommunen betaler 5-års swap rente +50 bp til Nordea og mottar 3M NIBOR rente + 141* *Alle priser er indikative og kan endres. Formålet med anbefalingen er å sikre kommunen mot renterisiko og sørge for at gjeldsporteføljen er i henhold til gjeldende finansreglement. Sikringen kan være enten kontantstrøm- eller verdisikring. Sikringsobjektet er gjeldsporteføljen (side 10) og sikringsinstrumentet er en rentebytteavtale (rente swap). 7 Side 37

38 Notater NAMN EFTERNAMN, SENIOR RISK ADVISOR 8 Side 38

39 Notater 9 Side 39

40 Gjeldsporteføljen Fast Utestående Beløp Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentebetaling Forfall WAL Swap Nordea / m % 52,329, /03/ ,000 1,105,020 10/09/ Swap DNB # m % 50,000, /05/ ,091,403 02/11/ KLP Lån ,754, /04/ ,627,082 03/04/ Swap Nordea / flyt-for-fast % -148,754, /01/ ,899,347 04/04/ Swap Nordea / % 218,754, /01/ ,319,333 03/10/ Swap DNB 50m % 50,000, /02/ ,167 21/11/ Swap DNB 50m % 50,000, /02/ ,556 21/11/ Swap Nordea / m % 120,000, /02/ ,027,333 26/02/ Swap Nordea / m % 220,000, /03/ ,534,867 08/03/ Swap DNB 50m % 50,000, /02/ ,444 20/11/ Swap DNB 50m % 50,000, /02/ ,611 20/05/ Swap DNB 50m % 50,000, /02/ ,444 20/05/ Husbanken - antatt fast til ,144, /06/ ,260, ,315 31/12/ Swap Nordea / % 200,000, /02/ ,438,778 01/11/ Flytende Utestående Beløp Rente Betaling Vilkår Avdrag Rentebetaling Forfall WAL Husbank2 52,318, /03/ ,638 10/09/ KBN , /06/ ,927 01/06/ KBN , /05/ ,439 03/05/ KBN ,957, /03/ ,146 15/03/ KBN ,878, /06/ ,118 01/12/ KBN ,000, /03/ ,115,753 10/03/ KBN ,925, /02/ ,478 05/08/ KBN ,000, /06/ ,384 20/12/ KBN ,000, /01/ ,701,370 07/01/ KBN ,100, /01/ ,271 08/07/ KBN ,000, /03/ ,115,753 08/09/ KBN ,608, /01/ ,529 27/01/ KBN ,500, /01/ ,074 27/01/ KLP Lån ,832, /06/ ,947 05/12/ KLP nr 11110/ ,874, /03/ ,680,466 15/09/ Halden Sparebank ,700, /01/ ,700,000 98,199 02/01/ Swap Nordea / flyt-for-fast % 148,754, /01/ ,652 04/04/ Swap Nordea / % -200,000, /02/ ,889 01/11/ KBN ,053, /02/ ,763 08/05/ Swap DNB 50m % -50,000, /02/ ,389 20/11/ Swap DNB 50m % -50,000, /02/ ,389 20/05/ Swap DNB 50m % -50,000, /02/ ,389 20/05/ Swap DNB 50m % -50,000, /02/ ,833 21/11/ Swap DNB 50m % -50,000, /02/ ,833 21/11/ Sertifikat 25mNOK 25,000, /02/ ,000, ,425 20/02/ Swap Nordea / m % -120,000, /02/ ,000 26/02/ Sertifikat 262mNOK 262,000, /02/ ,000,000 1,161,557 28/02/ KBN ,525, /03/ ,431,256 10/09/ Sertifikat 100mNOK 100,000, /03/ ,000, ,767 06/03/ Swap Nordea / m % -52,329, /03/ , ,858 10/09/ Swap Nordea / m %-220,000, /03/ ,583 08/03/ Swap Nordea / % -218,754, /01/ ,776 03/10/ Swap DNB # m % -50,000, /05/ ,014 02/11/ Side 40 10

41 KONFIDENSIELT nordeamarketsriskadviso rynordeamarketsriskadvi sorynordeamarketsriskad visorynordeamarketsrisk advisorynordeamarketsri s ris Risk Advisory Nordea Capital Markets Products Frederik Årvik Nordea Markets Risk Advisory Tlf: E-post: Rådgiver fra Markets Ronny Junge-Larsen Nordea Markets Derivatives Sales Tlf: E-post: Nordea Markets er navnet på Markets-avdelingene i Nordea Bank Norge ASA, Nordea Bank AB (publ), Nordea Bank Finland Abp og Nordea Bank Danmark A/S. Dette dokumentet inneholder informasjon som bare kan anvendes av den mottakeren som informasjonen er ment for. Nordea Markets syn og den informasjonen som presenteres i dokumentet var aktuelle da dokumentet ble utarbeidet, og kan endres uten forutgående underrettelse. De synspunkter som tilkjennegis er utelukkende basert på informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea og i den hensikt å presentere de tjenester som Nordea tilbyr. Dokumentet inneholder ingen utførlig beskrivelse av produktene eller risikoen knyttet til disse. Denne informasjonen kan ikke erstatte mottakerens egen vurdering. Nordea Markets er ikke og søker heller ikke å opptre som rådgiver i juridiske problemstillinger eller i skatte- eller regnskapsspørsmål. Hensiktsmessig profesjonell rådgivning skal alltid innhentes før investerings- og kredittbeslutninger treffes. Dette dokumentet kan ikke under noen omstendighet kopieres, distribueres eller publiseres uten etter skriftlig samtykke fra Nordea Markets. Forsidebilde Side 41

42 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Videreføring av trekkrettighet i 2014 Sammendrag av saken: Saken settes opp til behandling for å få et formelt vedtak på videreføring av trekkrettighet i bank i Rådmannens innstilling: Trekkrettigheten i bank på inntil 350 mkr videreføres i Saksutredning: Rådmannen fremmet sin innstilling til budsjett 2014 for formannskapet , sak 2013/142. Punkt 5. i rådmannens innstilling var følgende forslag: «Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i 2014.» Kommunestyret behandlet budsjett 2014 den , sak 2013/190. Budsjettvedtaket i kommunestyret omtaler ikke trekkrettighet i bank. Det er kjent blant kommunestyrets medlemmer at Halden kommune har en meget anstrengt likviditet. Trekkrettigheten må benyttes daglig for å betjene de økonomiske forpliktelsene. Rådmannen foreslår derfor at trekkrettigheten videreføres med inntil 350 mkr. Det vil bli lagt frem en ny sak angående likviditetssituasjonen for kommunestyret i neste møte. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 42

43 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Budsjettjusteringer - Budsjettskjema 1B Sammendrag av saken: Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2014 inneholdt noen generelle artsreduksjoner. Rådmannen foreslår en justering av disse artsreduksjonene mellom de ulike områdene. I tillegg ønsker rådmannen å flytte budsjettmidlene knyttet til enkelte husleier fra sentral/ felles til teknisk. Saken inneholder kun flytting av allerede bevilgede midler mellom områdene. Rådmannens innstilling: Budsjettskjema 1B vedtas. Saksutredning: Kommunestyret vedtok budsjett 2014 den , sak 2013/190. Kommunestyrets vedtak inneholdt justeringer av enkelte arter i rådmannens forslag som var fordelt med en andel til hvert enkelt område. Ved en nærmere gjennomgang av fordelingen av de aktuelle artene viste det seg at fordelingen som var gjort ikke var den mest hensiktsmessige. Rådmannen foreslår derfor en justering av rammene til hvert enkelt område. Total sum til fordeling er tilsvarende kommunestyrets vedtak fra Det er derfor ingen endringer i budsjettskjema 1A. I tillegg har sentral/ felles hatt husleier knyttet til Storgata 6, Storgata 8 og Tordenskjoldsgate 8 i budsjettet. Disse husleieavtalene og bevilgninger er overført til teknisk v/eiendomsavdelingen, da det er teknisk som er ansvarlig for innleie av eksterne bygg. VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 vedtatt Budsjett 2014 Endring budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Side 43

44 Sentral/ felles NAV Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 44

45 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Thomas Bjørnstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2014/ Formannskapet Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Selvkostberegning 2 Budsjett Funksjon Budsjett Funksjon Statlige satser Ikke utsendte vedlegg Beregning av tilskuddssatser til private barnehager 2014 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kirsten Mellingseter Sammendrag av saken: I henhold til forskrift om likeverdig behandling 5 fremmes denne saken for politisk behandling. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for kapitalkostnader. Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager, skal som (minimum) benytte nasjonale gjennomsnittssatser for drift fastsatt av departementet, jfr. femte ledd. Dersom kommunen har kommunale ordinære barnehager, men ingen kommunale familiebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til ordinære barnehager og nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager. Det er ikke anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende barnehager. Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. Side 45

46 På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Rådmannens innstilling: Følgende kommunale satser vedtas for 2014: Ordinære barnehager: Satser for driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Familiebarnehager (statens satser): Satser for driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år 148,200 Barn 3-6 år 113,200 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 12,000 Saksprotokoll i Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Følgende kommunale satser vedtas for 2014: Ordinære barnehager: Satser for driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Familiebarnehager (statens satser): Side 46

47 Satser for driftstilskudd per plass (100 %) Barn 0-2 år 148,200 Barn 3-6 år 113,200 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 12,000 Saksutredning: Bakgrunn Etter Barnehageloven 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen, under forutsetning av at barnehagen har søkt om godkjenning før 1.januar Barnehager som har søkt om godkjenning etter denne dato, har ikke rett til tilskudd på samme måte. Godkjente barnehagene skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Frem til Kommunestyret har fattet endelig vedtak om tilskuddssatser, er kommunen pliktig til å utbetale tilskudd forskuddsvis hvert kvartal. Halden kommunes budsjetterte driftskostnader av egne barnehager skal danne grunnlag for beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager i henhold til forskrift for likeverdig behandling. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene til forskriften 3 angir hvilke andre kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til driftskostnader. Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehagebudsjett skal trekkes fra i beregningen av tilskuddet til driftskostnader ettersom det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehagebudsjettet trekkes fra ettersom det beregnes et påslag på fire prosent for å ta høyde for disse kostnadene. I barnehagenes budsjetter i Halden kommune gjøres det kun fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. Side 47

48 Beløp i 1000 kr B-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester -312 Mva 510 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -510 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 186 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner 0 MVA-kompensasjon -186 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 958 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 0 +premie AFP, pensjonsforsikring 0 +yrkesskade forsikring 145 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 84 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger 0 -andre fradrag lønn 0 -andre fradrag drift 0 -kapitaldel innleide lokaler 0 Sum korreksjoner Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Side 48

49 Fordeling av kostnadene på hhv. små og store barn. I de kommunale barnehagene går det 127 barn som er 0-3 åringer og åringer. Under er disse omregnet til hele plasser: Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 124 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 258 SUM barn 382 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 223 Barn 3-6 år 258 SUM barn 481 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 46 % Barn 3-6 år 54 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Ettersom kommunen har en separat ordning for refusjon for tapte inntekter som følge av moderasjonsordninger, er det gjeldende maksimalpris som skal benyttes i beregningen av den offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene. Basert på maksimalprisen utgjør foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt 10,4 mill. kroner inkludert kostpenger. Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 25,63 Kostpenger barn 1,65 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Side 49

50 Tilskuddssatsene for tilskudd til driftskostnader etter 4 beregnes ved å dividere den offentlige finansieringen for hhv. barn 0-3 år og 4-6 år på antall heltidsplasser (eventuelt antall oppholdstimer per år) Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 På bakgrunn av disse satsene vil det fattes enkeltvedtak om hva de enkelte ikke-kommunale barnehagene vil motta i tilskudd til ordinær drift i Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 96 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den ikkekommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å dekke differansen. Modellen som er brukt for beregning av tilskudd er et excel-regneark med tilhørende veileder utarbeidet av Agenda Kaupang i samarbeid med KS og PBL, og er således en modell som er godkjent av KS og PBL. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 50

51 Beløp i 1000 kr B-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester -312 Mva 510 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon -510 Internt salg 0 Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 186 Fordelte utgifter 0 Sykelønnsrefusjoner 0 MVA-kompensasjon -186 Internt salg 0 Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k 958 +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. 0 +premie AFP, pensjonsforsikring 0 +yrkesskade forsikring 145 +andel av IKT fagsystem barnehage 0 + felles opplæring 0 +felles porto, telefon, 84 + andre barnehageutgifter ført felles 0 - andel bruk av premiefond funksjon Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art lærlinger 0 -andre fradrag lønn 0 -andre fradrag drift 0 -kapitaldel innleide lokaler 0 Sum korreksjoner Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 124 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 258 SUM barn 382 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 223 Barn 3-6 år 258 Side 51

52 SUM barn 481 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 46 % Barn 3-6 år 54 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter 25,63 Kostpenger barn 1,65 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år 169,751 Barn 3-6 år 82,181 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9,100 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd 169,751 82,181 Kapitaltilskudd 9,100 Nøkkeltall: B-2014 Bemanning årsverk 92 Barn vektet 2/1 506 Barn per årsverk 5,5 Lønn funksjon Lønn per årsverk 526 Driftsmidler funksjon Side 52

53 Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid -0,6 Driftsutgifter lokaler barnehage Utgifter lokaler per barn heltid 5,9 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 6,93 % Side 53

54 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Felles barnehagetjenester 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Bevertning Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Annonse, reklame, info Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Kursutgifter Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Konsulenttjenester Varer og tjenester Felles barnehagetjenester 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Felles barnehagetjenester 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Bergknatten 201 Førskole Fast lønn Lønn Bergknatten 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bergknatten 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bergknatten 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bergknatten 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Bergknatten 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell 430 Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bergknatten 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Bergknatten 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bergknatten 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bergknatten 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Bergknatten 201 Førskole Ref. Østfold fylkeskommune Andre inntekter Bjørklund 201 Førskole Fast lønn Lønn Bjørklund 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Bjørklund 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Bjørklund 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Bjørklund 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Bjørklund 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Bjørklund 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Bjørklund 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Bjørklund 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Bjørklund 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Side 54

55 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Bjørklund 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Ekskursjoner Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 745 Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Stillingsannonser 676 Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 836 Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Bjørklund 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Bjørklund 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Bjørklund 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Bjørklund 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Karrestad 201 Førskole Fast lønn Lønn Karrestad 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Karrestad 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Karrestad 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Karrestad 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Karrestad 201 Førskole Pensjonsinnskudd lærere SPK Lønn Karrestad 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Karrestad 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Stillingsannonser Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Alarm Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Side 55

56 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Karrestad 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Karrestad 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Karrestad 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Karrestad 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Karrestad 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Stangeløkka 201 Førskole Fast lønn Lønn Stangeløkka 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Stangeløkka 201 Førskole Tillegg T-trinn kveld/natt Lønn Stangeløkka 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Stangeløkka 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Stangeløkka 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Stangeløkka 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Stangeløkka 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Kjøregodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Stangeløkka 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Stangeløkka 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Stangeløkka 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Stangeløkka 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Tistedal 201 Førskole Fast lønn Lønn Tistedal 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Tistedal 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Tistedal 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Tistedal 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Tistedal 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Tistedal 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Ekskursjoner 250 Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Side 56

57 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Tistedal 201 Førskole Planter, frø og gjødsel Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Kjøregodtgjørelse 500 Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Tistedal 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Tistedal 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Tistedal 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Tistedal 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn tillitsvalgte Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Fast lønn fødselspermisjon Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre avtalefestede tillegg Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Brekkerød Barnehage 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Sosial trening Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell 900 Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Planter, frø og gjødsel 500 Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Brekkerød Barnehage 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Brekkerød Barnehage 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Brekkerød Barnehage 201 Førskole Andre refusjoner Andre inntekter Isebakke barnehage 201 Førskole Fast lønn Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Vikar fødselspermisjon Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Vikar sykdom Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Lønn Side 57

58 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Isebakke barnehage 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Lønn Isebakke barnehage 201 Førskole Kontormateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Generell innsparing Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Medisinsk forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Rengjøringsartikler Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Datakommunikasjon/linjeleie Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Stillingsannonser 600 Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Lisenser IT Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Materialer til inventar og utstyr Varer og tjenester Isebakke barnehage 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Isebakke barnehage 201 Førskole Brukerbetaling Brukerbetaling Isebakke barnehage 201 Førskole Refusjon fra staten (inkl. NAV) Andre inntekter Isebakke barnehage 201 Førskole Ref. sykepenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barnehage 201 Førskole Ref. fødselspenger Sykelønnsrefusjon Isebakke barnehage 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet MVA-kompensasjon Private barnehager 201 Førskole Kommunale avgifter Private barnehager Private barnehager 201 Førskole Kjøp andre kommuner Private barnehager Private barnehager 201 Førskole Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Private barnehager Private barnehager 201 Førskole Andre overføringsutgifter Private barnehager Private barnehager 201 Førskole Ref. fra andre kommuner Private barnehager Forsterket helsestasjon 201 Førskole Fast lønn Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Innsparingstiltak lønn Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Pensjonsinnskudd HKP Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Arbeidsgiveravgift Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Kontormateriell Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Lek og sysselsettingsmatereill Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Matvarer/drikkevarer Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Telefon/mobiltelefon Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Uniform/klesgodtgjørelse Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Andre transportutgifter Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Lisenser IT Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Åpen barnehage Forsterket helsestasjon 201 Førskole Momskompensasjon driftsregnskapet Åpen barnehage Side 58

59 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Kommentar Summer av Revidert budsjett Kommentar Totalt Andre inntekter Brukerbetaling Lønn MVA MVA-kompensasjon Private barnehager Sykelønnsrefusjon Varer og tjenester Åpen barnehage Totalsum Lønnsoppgjør F Lønn, undervisning og oppvekst Lønnsandel, barnehager 13,92 % Andel av lønnsoppgjør Side 59

60 Side 60 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Revidert budsjett Gruppering Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Beholdere, containere Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Bergknatten 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Bjørklund 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Karrestad 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Karrestad 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Karrestad 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Inventar og utstyr Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Stangeløkka 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (84 981) MVA-kompensasjon Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Tistedal 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (30 000) MVA-kompensasjon Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Vintervedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Renhold/feiing Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Brekkerød Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Strøm Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Vedlikehold Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Renhold Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Isebakke barnehage 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (1 000) MVA-kompensasjon Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Kommunale avgifter Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Service, drift og rep. øvrig Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtale ventilasjonsanelgg Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtaler el-anlegg Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Serviceavtaler div. pålegg Varer og tjenester

61 Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Kjøp/driftsavtaler private Varer og tjenester Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Merverdiavgift utenfor mva. loven drift MVA Eiendom 221 Førskolelokaler og skyss Momskompensasjon driftsregnskapet (70 000) MVA-kompensasjon Summer av Revidert budsjett Gruppering Totalt MVA MVA-kompensasjon Varer og tjenester Totalsum Side 61

62 Takster driftstilskudd private barnehager Ordinære barnehager, barn 0-2 år Ordinære barnehager, barn 6-6 år Familiebarnehager, barn 0-2 år Familiebarnehager, barn 3-6 år Drift 2013 Kapital 2013 Total Drift 2014 Kapital 2014 Total Side 62

63 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 2014 Ikke utsendte vedlegg Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer 2014 Rådmannens innstilling: Forskriften for vann- og avløpsgebyrer for 2014 vedtas. Saksutredning: Budsjettet for 2014 ble vedtatt i kommunestyret , sak 2013/190. Vedlagte forskrift var tilgjengelig ved budsjettbehandlingen i kommunestyremøtet som et separat dokument, og lå som grunnlag for behandling av gebyrregulativet. Forskriften er imidlertid i seg selv ikke vedtatt, og rådmannen fremmer saken for å få et formelt vedtak på denne. Forskriften er endret i forhold til 2013 ved at det er innført et fastledd på gebyret for vann- og avløp på 400 kr/ år eks. mva (500 kr/ år inkl. mva) for vann og tilsvarende for avløp, totalt kr/ år for hver abonnent. Dette gebyret kommer i tillegg til det variable gebyret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 63

64 Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar I tillegg til vann- og avløpsgebyr og gebyr for levering av septikkslam kommer 25% merverdiavgift. Gebyret, inklusiv mva. oppgis i parentes. Vann- og avløpsgebyr Beregningsgrunnlag for utskriving av vann- og avløpsgebyr. Med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av nr og lov om vern mot forurensning og om avfall av nr.6 23 fastsettes vann- og avløpsgebyr på grunnlag av NS For bolighus fratrekkes 20 % av areal (BRA) før gebyr beregnes. For andre bygg beregnes gebyr etter areal (BRA) i h.h.t. NS 3940 uten omregning. 1. Tilknytningsgebyr I h.h.t. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg kreves det tilknytningsgebyr for tilknytning til kommunens vann- og/eller avløpsnett. Tilknytningsgebyret betales for bygg på bebygd eiendom og ved førstegangsoppføring og utvidelse av bygg på eiendom som er eller blir tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett. Ved utvidelse betales tilknytningsavgift fra første kvadratmeter. Tilknytningsgebyret for vann fastsettes til kr. 91,56,- eks. mva. (kr. 114,45,- inkl. mva.) pr m 2 etter målt bruksareal med fradrag av 20 % for bolighus. For all annen bebyggelse etter bruksareal uten noen form for omregning. Tilknytningsgebyret for avløp fastsettes til kr. 134,98,- eks. mva. (kr.168,72,- inkl. mva.) pr. m 2 etter målt bruksareal med fradrag av 20 % for bolighus. For all annen bebyggelse etter bruksareal uten noen form for omregning. Kommunen skal sende faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis. Dersom tilkobling ikke er skjedd innen utløpet av byggetillatelsens varighet kan tilknytningsgebyret kreves tilbakebetalt. De gebyrsatser som fremkommer i kommunens forskrift om gebyr vedtas med virkning fra Det fastsettes et øvre tak på tilknytningsgebyr på kr ,- (kr ,- inkl. mva.) for vann og kr ,- (kr ,- inkl. mva.) for avløp pr. boenhet pr. tiltak, når boligeiendom kobles til det kommunale vann- og/eller avløpsnettet direkte eller via privat anlegg gjennom egne betalte vann- og avløpsløsninger. Side 64

65 Garasjeareal i tilknytning til bolig når garasjedel ikke har innlagt vann skal det ikke betales tilknytningsgebyr for. Dette gjelder også frittstående boder uten innlagt vann på boligeiendom 2. Årsgebyr Fastledd vann kr. 400,00,- (kr. 500,00,- inkl. mva.) og fastledd avløp kr. 400,00,- (kr. 500,00 inkl. mva.) a) Årsgebyr for vann kr. 8,91,- (kr. 11,14,- inkl. mva.) pr. m 3 målt eller stipulert forbruk. b) Årsgebyr for avløp kr. 18,33,- (kr. 22,91,- inkl. mva) pr. m 3 målt eller stipulert forbruk. 3. Stipulert forbruk a) Eneboliger og selveide leiligheter Bruksareal x 0,80 Stipulert vannforbruk Årsgebyr vann Årsgebyr avløp u/mva (m/mva) u/mva (m/mva) Inntil 99 m² 160 m³ kr1425,85 (kr1782,31) kr 2933,03 (kr 3666,29) m² 200 m³ kr 1782,31 (kr 2227,89) kr 3666,29 (kr 4582,86) m² 280 m³ kr 2495,24 (kr 3119,05) kr 5132,80 (kr 6416,00) m² 400 m³ kr 3564,62 (kr 4455,78) kr 7332,57 (kr 9165,71) m² 500 m³ kr 4455,78 (kr 5569,73) kr 9165,71 (kr 11457,14) 300 m² og over 600 m³ kr 5346,94 (kr 6683,67) kr 10998,86 (kr 13748,57) b) Flerfamilieboliger (også tomannsboliger og hybelleiligheter) Bruksareal x 0,80 Stipulert vannforbruk Årsgebyr vann Årsgebyr avløp u/mva (m/mva) u/mva (m/mva) Inntil 79 m² 120 m³ kr 1069,39 (kr 1336,73) kr 2199,77 (kr 2749,71) m² 160 m³ kr 1425,85 (kr 1782,31) kr 2933,03 (kr 3666,29) m² 200 m³ kr 1782,31 (kr 2227,89) kr 3666,29 (kr 4592,86) m² 240 m³ kr 2138,77 (kr 2673,47) kr 4399,54 (kr 5499,43) m² 280 m³ kr 2495,24 (kr 3119,05) kr 5132,80 (kr 6416,00) m² 320 m³ kr 2851,70 (kr 3564,62) kr 5866,06 (kr 7332,57) m² 360 m³ kr 3208,16 (kr 4010,20) kr 6599,31 (kr 8249,14) m² 400 m³ kr 3564,62 (kr 4455,78) kr 7332,57 (kr 9165,71) m² 440 m³ kr 3921,09 (kr 4901,36) kr 8065,83 (kr 10082,28) m² 480 m³ kr 4277,55 (kr 5346,94) kr 8799,08 (kr 10998,86) m² 520 m³ kr 4634,01 (kr 5792,51) kr 9532,34 (kr 11915,43) m² 560 m³ kr 4990,47 (kr 6238,09) kr 10265,60 (kr 12832,00) 300 m² og over 600 m³ kr 5346,94 (kr 6683,67) kr 10998,86 (kr 13748,57) Side 65

66 Fritidsboliger/hytter Alle fritidsboliger/hytter som er tilknyttet kommunens vann- og/eller avløpsnett nett skal ha vannmåler. 4. Annen bebyggelse For all annen bebyggelse settes forbruk til 1,5 m 3 pr. m 2 pr. år. 5. Vannmålere De abonnenter som har installert vannmåler skal betale vann- og avløpsgebyr etter pris pr. m 3 vann kr. 8,91,- (kr. 11,14,- inkl. mva.) og pr. m 3 og avløp kr. 18,33,- (kr. 22,91,- inkl. mva.) pr m Svømmebasseng For svømmebasseng på eiendom som ikke betaler etter målt forbruk, betales et tilleggsgebyr for vann (og/eller avløp) tilsvarende et årlig vannforbruk på: 40m 3 for bassengvolum inntil 20m 3 80m 3 for bassengvolum inntil 40m 3 120m 3 for bassengvolum over 40m 3. Side 66

67 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 særutsrift KU-sak Revisjonsrapport nr 6 fra regnskapsrevisor Ikke utsendte vedlegg Oversendt sak fra kontrollutvalget - "Revisjonsrapport nr. 6 fra regnskapsrevisor" Saksutredning: Bakgrunn Saken ble behandlet i kontrollutvalget Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Kontrollutvalget Halden vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 6 til etterretning med følgende kommentar: Kontrollutvalget merker seg at revisjonen påpeker flere forhold i revisjonsrapport nr. 6 som ai all hovedsak angår mangelfull kvalitetssikring og dokumentasjon i regnskapet. Kontrollutvalget vil understreke viktigheten av korrekt styringsinformasjon gjennom regnskapet og ser alvorlig på de funn revisor har gjort. Kommunestyret bør be rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger straks tas til følge. Kontrollutvalget vil fortsette med å følge opp påpekning nr. 5 om «Kommunens økonomiske situasjon», ved at rådmannen holder kontrollutvalget løpende orientert om status. 2. I henhold til 8 i forskrift om kontrollutvalget, sender utvalget rapporten til kommunestyret for videre oppfølging med følgende forslag til vedtak. 1. Kommunestyret tar revisjonsrapport nr. 6 til etterretning og merker seg at revisjonen påpeker flere forhold som i all hovedsak angår mangelfull kvalitetssikring og dokumentasjon i regnskapet. Kommunestyret merker seg videre at flere av forholdne Side 67

68 har vært påpekt i tidligere nummererte rapporter. Kommunestyret noterer seg kontrollutvalgets oppfølging nr Kommunestyret vil understreke viktigheten av korrekt styringsinformasjon gjennom regnskapet og ser alvorlig på de funn revisor har gjort. Korrekt styringsinformasjon er sørlig viktig tatt i betrakting kommunens vanskelige økonomisk situasjon. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger 1,2,3,4,6 og 7, straks tas til følge 3. Kommunestyret ber om at rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om sin oppfølging Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side 68

69 Side 69

70 Side 70

71 Side 71

72 Side 72

73 Side 73

74 Side 74

75 Side 75

76 Side 76

77 Side 77

78 Side 78

79 Side 79

80 Side 80

81 Side 81

82 Side 82

83 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Randi Sommerseth Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2014/ Kommunestyret 2014/ Utsendte vedlegg 1 Møteplan for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 2014 Ikke utsendte vedlegg Møteplan for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene i 2014 Kommunelovens 32: «Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv, kommunestyret eller fylkestinget, og ellers når organets leder finner det påkrevet eller minst 1/3 av medlemmene krever det.» Utarbeidelse av vedlagte møteplan har hatt som utgangspunkt at saksgangen mellom utvalgene, i henhold til delegasjonsreglementet og budsjettvedtaket for 2014, skal være best mulig ivaretatt. Endringer i møtedager og møtetidspunkt, som gjelder for enkelte utvalg, er foretatt i samråd med utvalgslederne. Møteplan for 2014 legges fram for kommunestyret til godkjenning. Rådmannens innstilling: Møteplanen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene for 2014 (dokument 2011/ ) godkjennes. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Martin Vik Side 83

84 HALDEN KOMMUNE MØTEPLAN 2014 UTVALG DATO TID Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Formannskapet :00 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Havnestyret :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold :00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst :30 Hovedutvalg for næring og eiendom :00 Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Havnestyret :00 Kommunestyret :30 * Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø :00 ** Hovedutvalg for administrasjon :00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester :00 Formannskapet :00 Kommunestyret :30 * Arkiv saksnr: 2011/ Dato: Side 84

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar.

Vi jobber også for å få til en dag om tariff og lønn i forkant av strategikonferansen, den 12.februar. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/390977_fix.html Side 1 av 1 04.12.2013 Fra: Ruth Nilsen Stubberud[ruth.stubberud@ks.no] Dato: 04.12.2013 11:23:35 Til: Ruth Nilsen Stubberud Tittel: Strategikonferansen

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe:2014/206-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014 Utvalg Namsos formannskap Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland.

Kommunene har frist den 20. januar for å sende sitt svar til KS Hordaland. Byrådssak 1022 /14 Innspill til KS. Svar på debatthefte, strategikonferansen 2014 INKV ESARK-0804-201300321-27 Hva saken gjelder: KS sender årlig et debatthefte til medlemskommunene, i forkant av strategikonferansen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Debattgrunnlag Kommuneforlaget

Debattgrunnlag Kommuneforlaget Invitasjon til dialog om Arbeidsgiverpolitiske utfordringer og Mellomoppgjøret 2015 Debattgrunnlag Kommuneforlaget Omslag: MacDama Omslagsbilde: Shutterstock Sats: MacDama Trykk: Merkur-Trykk as Mellomoppgjøret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012

TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TIL DEBATT Strategikonferansene 2012 TARIFFOPPGJØRET 2012 DEBATTNOTAT Forord Til kommuner, fylkeskommuner og bedriftsmedlemmer Kjære medlem av KS! I 2012 står vi foran et hovedtariffoppgjør. Det betyr

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Formannskapssalen, Halden Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalet. Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Dato: 19.01.2016 kl. 8:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/01276 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 99 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Vara møter

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124200. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 14.02.2012 Tid: 13:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 01/04 TID: 12.01.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151. Bare arbeidsgiverrepsentantene innkalles

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte

Saksframlegg. KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte Søgne kommune Arkiv: Saksmappe: 2015/12-169/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 05.01.2015 Saksframlegg KS Agder Strategikonferanse 2015 - politisk behandling av debatthefte Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Hvordan påvirker hovedtariffavtalen arbeidsgiverpolitikken? Hva blir sentrale tema i Hovedtariffoppgjøret 2016? Strategikonferansen i Møre og Romsdal Bente Stenberg-Nilsen, Arbeidslivsområdet, stab KS

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.01.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.01.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.01.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 1/15: KS DEBATTHEFTE 2/15: TILSETTING AV ØKONOMISK RÅDGIVER-VEILEDER, NAV SKAUN- INNSIGELSE

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg

Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg Protokolltekst likelydende med alle 4 forhandlingssammenslutningene med vedlegg For perioden 1.1.2010 til 31.12.2013 er partene gjennom forhandlinger blitt enige om å anbefale forslaget til Hovedavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/250 Klassering: 512 Saksbehandler: Karsten Saugestad DEBATTHEFTET 2015 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013

MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 MELLOMOPPGJØRET 1. MAI 2013 KS TILBUD NR. 3 30. april 2013 kl. 17.30 Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 1. Økonomi A. HTA kapittel 4 Generelt tillegg Det gis et generelt tillegg på 0,75 % av den enkeltes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag 22.03.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 30.01.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Odd-Ingar Widnes, Svein Olav Agnalt, Torleif Olsen, Roy Sletner, Kirsten

Detaljer

Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON. The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Debatthefte KS spør Hovedtariffoppgjøret 2016 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities INNHOLD FORORD 03 ARBEIDSGIVERORGANISASJONEN KS, MANDATPROSESSEN,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr.

KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. KS Strategikonferanse 2016 VELKOMEN! Ullensvang 2. og 3.febr. Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Hordaland, 2. februar

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting og kommentarer B-rundskriv nr.: B/03-2013 Dokument nr.: 13/00766-1 Arkivkode: 510 Dato: 03.05.2013 Saksbehandler: Kjersti Myklebust Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Mellomoppgjøret pr. 1. mai 2013 Iverksetting

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 15.04.2008 kl 16.30 Sted: Rom 230, rådhuset Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 16. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HOVEDAVTALEN 1.1.2014

HOVEDAVTALEN 1.1.2014 HOVEDAVTALEN 1.1.2014 KRAV 1. april 2014 kl. 08.30 Innledning Krav om likeverdige vilkår ved anbud mv henvises til hovedtariffoppgjøret i KS. I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Det vises til KS` tilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET

MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR LØNNSUTVALGET TID: 18.06.2014 - etter formannskapsmøtet STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no. Saker til behandling Dato: 26.03.2012 kl. 17:00 Sted: Kommunehuset Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset (gamle), møterom 1, 1. etg. Tidspunkt: 06.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling

Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014. Kjersti Myklebust, KS Forhandling Personalledersamling i Møre og Romsdal Molde, 16. januar 2014 Kjersti Myklebust, KS Forhandling Agenda Tanker inn mot Hovedtariffoppgjøret 2014 «Tid for endring» - Utfordringer som kan prege oppgjøret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET

STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET STOKKE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 08:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 52 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Personalforum Møre og Romsdal

Personalforum Møre og Romsdal Personalforum Møre og Romsdal Quality Hotel Alexandre, Molde 20. januar 2016 Karsten K. Langfeldt, KS Forhandling - bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår for alle Hovedtariffavtalen arbeidstakere i

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 29.04.13 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, Rådstaua Evt. forfall meldes snarest

Detaljer