NB!!!! VIKTIG ANGÅENDE DATAFILA:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NB!!!! VIKTIG ANGÅENDE DATAFILA:"

Transkript

1 INF1000, Oblig2, H2006, Tolkning av oppgaven NB!!!! VIKTIG ANGÅENDE DATAFILA: For å fastholde både leietagernes saldi og hyblenes utgifter, må hver linje i datafila ha to (ikke bare ett) tilsvarende tall slik: int gang; char hybel; String leietagernavn; int saldo; int utgifter; Dette gjelder uavhengig av hvilken løsning man velger OM INNKAPSLING AV OBJEKTENES PRIVATE DATA Her var min tavle-gjennomgåelse litt ufullstendig. Selv om dette egentlig ikke er noe nødvendig tema i oppgaven, tar jeg det med her for å unngå at noen havner i villfarelse. Gjennomgangen ligger bakerst. (kanskje har programspesifikasjonen blitt endret i forhold til tidligere versjoner av oppgaven, uten at endringen er reflektert i filspesifikasjonen). Hva databehandling angår, skal oblig2 ha gitt dere trening i å - behandle en todimensjonal struktur både mht. - gjennomløp av hele strukturen og - aksessering av enkeltelementer i strukturen, Det som ren syntaktisk er nytt i oblig2, er - filbehandling og - klasser og objekter. Den store utfordingen i oblig3 ligger imidlertid i - å sette seg inn i et stort system - på grunnlag av en spesifikasjon som - stort sett ikke går ned til de minste detaljer, - er åpen for tolkninger, og - inneholder opplysninger som ikke er relevante for programutviklingen. Stilt overfor et slikt problem, er det overordentlig viktig å - ekstrahere relevant informasjon, og - filtrere ut irrelevant informasjon, og på det grunnlaget å - utforme sin egen spesifikasjon, - bl.a. med tolkninger av de punktene som er uklare, - slik at den gir grunnlag for en programskisse i form av et - skall i java-kode (der uferdige deler typisk består av tomme metoder). class ObjekttypeA { class ObjekttypeB { class Funksjonalitet { variabler variabler variabler konstruktor konstruktor konstruktor metoder metoder hjelpemetoder menymetode-1 menymetode-2 Vi skal lage et system for å administrere utleie og innkreving av husleie i et enetasjes leietagerhus med 4 ganger, nummerert fra 1 til 4, hver med 7 hybler, nummerert fra 'B' til 'H', hver med med plass til én leietager, samt et fellesarealer med nummer 'A' Til den enkelte leietager knyttes en saldo, og til den enkelte hybelen knyttes en utgiftspost (også kalt utestående) Som vi skal se, legges det opp til at det er forholdet mellom saldo og utgifter som bestemmer hvor mye leietageren til enhver tid enten skylder hybelhuset eller har til gode fra hybelhuset

2 Regnskapsføringen Kjernen til forståelsen av programmet i sin helhet ligger i forståelsen av hvorden regnskapet utføres - mht. forholdet mellom - fast husleie og - varierende strømutgifter og - mht. forholdet mellom - husregnskapet, - hybelregnskapet og - leietagerregnskapet. Regnskapet for de enkeltvise hyblene I programspesifikasjonen sies det ikke noe om - grunnlaget for leietagerens løpende innbetaling. Vi velger å la dette være - den faste månedlige leien plus - et stipulert månedlig strømforbruk. Vi kan da la de innbetalte stipulerte strømregningene akkumuleres i leietagerens saldo og la de faktisk strømregningen akkumuleres i hybelens utgiftspost. Når leietageren flytter ut, trekkes summen av faktiske strømregninger fra summen av innbetalte stipulerte strømregninger. Den faste husleien trekkes derimot fortløpende fra leietagerens saldo ved kjøringen av månedsregnskapet. Atskilling av strøm- og leie-regnskapet På den måten holdes, for hybelens del, husleieregnskapet og strømregnskapet atskilt, dvs. hybelen tar seg av strømregnskapet, mens leietageren noterer løpende innbetalinger og månedlige trekk av husleie. Siden strømregningen legges til hybelens utgifter etterskuddsvis for hver måned, vil strømregningen for den måneden en leietager flytter ut, bli lagt til hybelens utgifter først etter at sluttopgjøret er foretatt og hybelens utgifter er satt til 0. Denne strømregningen vil således hefte ved hybelen når en ny leietager evt. flytter inn. (Som nevnt under må vi anta at en tom hybel ikke genererer noen strømregning, slik at den tiloversblevne regningen fra utflytningsmåneden på sett og vis skyves bortover fra måned til måned til den fanges opp av en evt. ny leieboer, uten at det blir lagt noe til regningen underveis.) Ting som det kan være greit for oss å vite, men som ikke har betydning for programmet Vi antar at for en hybel som står tom en helt måned så blir strømregninen = 0, men dette ikke får noen betydning for utformingen av programmet, siden strømregningen for hver måned legges til hybelens utgifter uavhengig om den er 0 eller større enn 0. Når en leietager flytter ut, så er hennes totale leie + strømutgifter allerede innarbeidet i hybelgårdens totale regnskap, så, når vi, slik oppgaven sier, går ut fra at hun ved sluttoppgjøret alltid betaler det hun skylder eller utbetales det hun har til gode, så har dette oppgjøret ingen innflytelse på gårdens regnskap. Hvorvidt leietageren flytter frivillig eller kastes ut har på sin side ikke noen betydning for beregningen av sluttopgjøret.

3 Regnskapet for hele huset Atskillelsen av leie- og strømregnskapet lar oss - dele opp den månedlige regnskapskjøringen i to faser. Rent logisk er det slik at - regnskapet for den faste delen av leien er basert på hvilke hybler som er bebodd, mens - strømregnskapet kjøres mot alle hyblene, uavhengig av om de er bebodd. Rent tidsmessig kan det kanskje lønne seg å - kjøre disse to operasjonene i én og samme løkke, slik at vi - slapp å løpe gjennom hele datastrukturen to ganger. Men dette har også sin pris, og det spørs om ikke vinninga går opp i spinninga, for: - nå må vi hele tiden teste for situasjoner som bare dukker opp fordi vi insisterer på gjøre to ting samtidig. For å få koden mest mulig enkel, logisk koherent og forståelig, - er det bedre å gjøre én ting av gangen. Men hadde det dreid seg om å lese gjennom tusener, for ikke å si millioner av poster, måtte vi ha avveid tidsmessige effektivitet mot kodemessige enkelhet på en annen måte. Regnskapsføringen i detalj Månedsregnskapet Husleie - løp gjennom alle hyblene hvis løpende hybel er bebodd, - send regningen til hybelen, som eller - be hybelen om å få tak i leietageren - sender den videre til beboeren - og gi regningen direkte til henne - legg fortjenesten inn i totalfortjenesten ellers - øk antall ubebodde hybelmåneder med 1 Strøm - løp gjennom strømregningen - identifiser løpende rom - hvis dette er et fellesareal - trekk strømregningen fra totalforjenesten ellers - legg strømregningen til rommets utgifter Enkelinnbetaling - registrer rom og beløp - finn rommet i den doble arrayen og - send innbetalingen til hybelen eller - be hybelen om å få tak i leietageren og - som sender den videre til beboeren - send innbetalingen direkte til henne - for påplussing av dennes saldo Sluttoppgjør - registrer rom - finn rommet i den doble arrayen, - hent differansen mellom leietagersaldo og hybelutgifter fra hybelen og - skriv denne til skjermen - be hybelen nullstill seg, dvs. - nullstille hybelutgiftene og - nullstille leietagerreferansen Input og output Regnskapsfil 28 hybellinjer på formen int gang; char hybel; String leietagernavn; int saldo; int utgifter; Er hybelen tom, er navnet "TOM HYBEL". En avsluttende linje på formen int totantmnd; int anttommehybelmåneder; int totalfortjeneste Data lese fra fil til hybelarrayen og til tre heltall tilsvarende de tre siste tallene. Data skrives til fil fra hybelarrayen og tre heltall tilsvarende de tre siste tallene. Strømregning 32 hybellinjer på formen Det siste tallet i hybellinjen ikke er nevnt i oppgaveteksten, men jeg kan ikke se hvordan vi skulla ha klart oss uten. int hus:int gang:byte hybel:int:kwh-forbruk; Hus er uten betydning i vårt program

4 Datastruktur La oss vurdere datastrukturen på egen hånd, uten å skjele til oppgavens tips. Ut fra det skillet vi har innført mellom behandling av strøm- og leieutgifter, er det nærliggende, når det gjelder de enkeltvise hybler, å skille leietageren fra hybelen. Dermed kan leietageren selv holde orden på sin saldo, mens hybelen bare formidler de relevante beløpene fra regnskapsfører til leietageren og vice versa, eller hybelen presenterer sin leieboer for regnskapsføreren som kan utveksle beløp med denne direkte Det er nokså åpenbart at vi her har to kandidater for klasser leietageren og hybelen. Leieboren opprettes med et gitt navn og en initell saldo (depositum) og har ellers metoder for å registrere sine innbetalinger og kommunisere sin saldo. Hybelen opprettes med en tom leietager-referanse og en initell utgift = 0, og har ellers metoder for å - formidle beløp mellom leietager og regnskapsfører, eller presentere leietager for regnskapsfører, - håndtere egne strømutgifter, og - beregne og returnere balansen ved utflytting. Så gjelder det regnskapsføringen. Slik dere har jobbet til nå, kan det være fristende å legge dette sammen med metoden main. Legg imidlertid merke til at regnskapsføreren er en klart identifiserbar entitet med klart definerte oppgaver. Husk dessuten på at vi bør ha rom for at programmet utvides og gis nye funksjoner, og at det da vil være lite hensiktsmessig ganske enkelt å la hovedklassen vokse. Så alt i alt er det egentlig nokså opplagt av regnskapsføreren må få sin egen klasse. (Det er ikke like opplagt hvor menyhåndteringen skal ligge. Vi velger imidlertid å se på den beksrevne menyen som ekslusivt å gjelde regnskapsføringen. Eventuelle nye hovedfunksjoner vil da få sine menyer, mens main får en meny for valg av hovedfunksjon) Objektenes private data innkapsling og tilgjengelighet De aller fleste objekter i et program inneholder data som andre objekter ikke bør tillates å tukle med. Omverdenen gis derfor bare tilgang til disse via metoder typisk for å hente ut verdien til en variabel eller gi objektet en verdi for oppdatering av en av sine variabler. (Dette er ennå ikke noe tema i kurset, men det ligger litt under tankegangen for det som er sagt over.) Som et eksempel ser vi på forholdet mellom leietager, hybel og regnskapsfører, når leietageren hhv. betaler og belastes husleie, ved den månedlige regnskapskjøringen. Vi ser på to varianter, der R er regnskapsføreren, H er hybelen og L er leietageren 1. R får tak i L ved H's hjelp og sender de aktuelle beløpene direkte til L. 2. R sender beløpene til H som sender dem videre til L. Variant 1 class Leietager { int saldo; void endresaldo(int beløp){ saldo += beløp; class Hybel { Leietager leietager = null; Leietager getleietager() { return leietager; class Hybelhus { Hybel finnhybel(string hybelid){ return hyblene[hybelid.charat(0) - '0'][hybelID.charAt(1) - 'A']; void belastleie(string hybelid, int leie){ finnhybel(hybelid).getleietager().endresaldo(leie * -1); void registrerbetaling(string hybelid, int betalt){ finnhybel(hybelid).getleietager().endresaldo(betalt); Metoden belastleie ber først hybelobjektet om en peker til dets leietager, og ber deretter leietagere om å endre sin saldo i henhold til leien. Utførelsen av registrerbetaling følger samme mønster.

5 Variant 2 class Leietager { int saldo; void endresaldo(int beløp){ saldo += beløp; class Hybel { Leietager leietager = null; void endreleietagersaldo(int beløp){ leietager.endresaldo(beløp); class Hybelhus { Hybel finnhybel(string hybelid){ return hyblene[hybelid.charat(0) - '0'][hybelID.charAt(1) - 'A']; void belastleie(string hybelid, int leie){ finnhybel(hybelid).endreleietagersaldo(leie * -1); void registrerbetaling(string hybelid, int betalt){ finnhybel(hybelid).endreleietagersaldo(betalt); Metoden belastleie sender endringsbeløpet til hybelobjektet som så sender det videre til sitt leietagerobjekt. Utførelsen av registrerbetaling følger samme mønster.

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

Alt er objekter. Læreplansmål. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Alt er objekter Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst - 2012 Informasjonsteknologi 2 Alt er objekter Se for deg en bil. Den har noe som er felles for alle biler. Den har hjul, ratt, og en motor. Læreplansmål

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Introduksjon til databaseprogrammering med Java

Introduksjon til databaseprogrammering med Java Introduksjon til databaseprogrammering med Java Kompendium for kurs i objektorientert programmering Bjørn Kristoffersen Avdeling for allmenne fag Institutt for økonomi og informatikk Høgskolen i Telemark

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1

Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 Delkapittel 3.1 Grensesnittet Liste Side 1 av 11 Algoritmer og datastrukturer Kapittel 3 - Delkapittel 3.1 3.1 En beholder 3.1.1 En beholder En pappeske er en beholder En beholder er noe vi kan legge ting

Detaljer

Kapittel 5. Din første klasse

Kapittel 5. Din første klasse Kapittel 5 Din første klasse Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha vært gjennom dette kapitlet skal du skjønne at objekter i et program er modeller av objekter i den virkelige verden kunne bruke og

Detaljer

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål

datatyper Hva er programmering? Variabler og Informasjonsteknologi 2 Kompetansesemål Variabler og datatyper Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Høst 2012 Informasjonsteknologi 2 Hva er programmering? Når du skal bake en kake følger du gjerne en oppskrift. Først er det beskrevet hva kaken

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ

NO 982 111 986 MVA Bankplassen 1a 0151 Oslo. Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Kontingent.no Oppsett, funksjonaliteter og FAQ Innhold Introduksjon...3 Administrator grensesnittet...3 Registrere medlemskategorier...5 Informasjonsfelter...6 Registrere et Kontingent...6 Kontingent:...7

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Sikkerhetsrapportering

Sikkerhetsrapportering Innhold Sikkerhetsrapportering... 2 Bestilling av rapporter... 2 Forklaring av rapporten i rapportvinduet... 4 Rapport-trestruktur... 4 Filtrering... 4 Implisitt tilgjengelig data... 4 Oppfrisking av rapporten...

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005

Komme i gang med KPL. Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli. Oppdatert 16. november 2005 Komme i gang med KPL Av Jon Schwartz Oversatt av Bjørn Hope og Torbjørn Skauli Oppdatert 16. november 2005 Internett: www.kidsprogramminglanguage.com Lenker til norske filer: www.kat.no Komme i gang med

Detaljer