Innholdsfortegnelse. Rapport fra administrasjonen. Drivere i vindkraftbransjen. Prosjekter under utvikling. Selskapsstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Rapport fra administrasjonen. Drivere i vindkraftbransjen. Prosjekter under utvikling. Selskapsstruktur"

Transkript

1 Årsrapport 212

2 Innholdsfortegnelse Rapport fra administrasjonen Drivere i vindkraftbransjen Prosjekter under utvikling Selskapsstruktur Styret og administrasjonen Årsberetning Årsregnskap Noter Revisjonsberetning

3 Rapport fra administrasjonen 5 Rapport fra administrasjonen 212 var preget av lave el- og elsertifikatpriser. Dette har medført en lavere utbyggingstakt av vindkraft i Norge enn man ellers kunne forventet. El- og elsertifikatprisene har ligget på et lavt nivå gjennom store deler av 212. Spotprisen på elkraft på Nordpool var så lavt som på 233 NOK pr MWh i gjennomsnitt gjennom året. I 211 og 21 var prisene til sammenligning i gjennomsnitt på respektive 353 NOK og 398 NOK pr MWh. I tillegg har elsertifikatprisene sunket kraftig, og sammenhengende fra 29, og ble nær halvert til 127 NOK pr MWh våren 212. Fra sommeren steg prisene igjen og endte på 181 NOK MWh ved årsskiftet. For de fleste utbyggere representerte dette likevel for lave forventede inntekter til å utløse investeringsbeslutninger i nye vindkraftanlegg. Elsertifikatprisene har fortsatt å hente seg inn og i skrivende stund (midten av april 213) ligger forwardpriser for levering i 216 på rundt 215 NOK pr MWh. Nedgangen i kraftprisen kan blant annet ses i sammenheng med rekordhøy kraftproduksjon i 212. Mens det i første halvdel av 211 var en anstrengt kraftsituasjon med lite vann i magasinene i Norge, lå fyllingsgraden i store deler av 212 over mediannivå. Det førte til høy produksjon av kraft, og bidro til lavere strømpriser gjennom året. Norge hadde på slutten av 212 en installert ytelse av vindkraft på nesten 74 MW som leverte rundt 1,6 TWh kraftproduksjon. Dette tilsvarte 1,1 % av elektrisitetsforsyningen i Norge. Til sammenligning utgjør vindkraft nå over 1% av EUs samlede installerte kapasitet med nesten 94. MW og over 6% av forbruket i et normalt år. Tyskland er landet i Europa med mest vindkraft, etterfulgt av Spania, Italia og UK. Danmark har mest vindkraft målt relativt til annen elektrisitetsproduksjon med nær 26%. I lys av disse tallene (mener vi det) bør det være et betydelig potensiale for mer vindkraftutbygging også i Norge. Det finnes i dag vindkraft i 8 land i verden som til sammen har installert nesten 24 GW kapasitet. Veksten er svært høy og samlet kapasitet i verden forventes å doble seg hvert 3-4 år og nærme seg 1. GW i 22. Kina er nå landet i verden som har installert mest vindkraft og har raskest vekst i ny installert kapasitet. India, Canada og Brasil er også land med meget rask vekst. Havgul er et rent utviklingsselskap for vindprosjekter. Det innebærer at vi utvikler prosjekter frem til det stadium der alle tillatelser er på plass og prosjektet kan finansieres for bygging. Havgul har derimot ikke som forretningside å bygge og drifte vindparkene som vi utvikler. Der overlater vi stafettpinnen til norske og internasjonale industrielle og finansielle aktører som ønsker å bygge og drifte disse store industriprosjektene. Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

4 Rapport fra administrasjonen Rapport fra administrasjonen har for Havguls del vært preget av intensivt arbeid med eksisterende prosjektportefølje i innog utland. Vi forventer en konsesjonsbeslutning fra NVE i løpet av 213 på Tonstad vindpark og på Siragrunnen. Konsesjonssøknaden på E-18 vindpark vil bli innlevert i løpet av 213. Arise Windpower kjøpte en opsjon på Kjølen vindpark høsten 212. Konsesjonsbeslutningen for Kjølen vindpark ble avgitt i 1. kvartal 213 og var dessverre negativ. Vi mener beslutningen bygget på en del faktiske feil og uriktig informasjon og har av den grunn valgt å påklage beslutningen. Endelig vedtak fra OED kan ventes i løpet av 213. Havgul har gjennom 212 videreutviklet finansieringsmodellen som muliggjør utbygging av offshore vindkraft under det eksisterende oljeskatteregimet, og dermed uten direkte statstilskudd. Oljeskattekontoret har gitt en foreløpig uttalelse om prosjektets bruk av petroleumsskattereglene, som faller positivt ut for Siragrunnen. Vi arbeider nå med en ytterligere kommersialisering av prosjektet og har blant annet sammen med Rambøll invitert en rekke leverandører med i dette arbeidet. Samarbeidet med det norske solutviklingsselskapet Scatec Solar i Texas, USA har utviklet seg meget positivt gjennom 212. Vår lokale organisasjon i Joint Venture selskapet Scatec Energy LLC fungerer godt og prosjektene utvikles i henhold til plan. Det ble signert nettavtaler på 6 MW nettkapasitet med et lokalt nettselskap senhøstes 212 og det arbeides nå aktivt for å selge vårt første 2 MW hybrid vindog solprosjekt, som vi påregner å ha i havn i løpet av 213. Havgul hadde ved årsskiftet 1 medarbeidere i Norge og Sverige ved siden av aktiviteten i 5% eide Scatec Energy LLC, der det er 2 fast ansatte medarbeidere i tillegg til noe innleid kapasitet. Det norske og svenske markedet for vindkraftutvikling er i endring pga blant annet de innledningsvis nevnte lave el- og elsertifikatpriser, tilbakeholdne investorer, et krevende marked for fremmedkapital, samt at norske kraftselskap ser ut til å ha redusert sitt ambisjonsnivå i forhold til å bli betydelige eiere av vindkraft. Få prosjekter bygges sett i lys av antall prosjekter som er tildelt konsesjon og er under utvikling. Holdt opp mot dette oppfatter vi at det er en betydelig interesse for nordiske vindkraftprosjekter fra utenlandske investorer, ikke minst fordi man oppfatter de nordiske land som «safe havens» i en finansielt turbulent verden. Vi tror derfor det er et mulighetsvindu nå knyttet til å samle en større portefølje av nordiske vindprosjekter under en hatt, sammenkoblet med en eller flere erfarne utbyggere av vindprosjekter, som sammen kan levere høykvalitets prosjekter til disse investorgruppene. 213 vil således være preget av stor aktivitet knyttet til realisering av verdiene i eksisterende prosjektportefølje, både i Norge, Sverige og USA. Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

5 Drivere i vindkraftbransjen 8 Drivere i vindkraftbransjen 9 Drivere i vindkraftbransjen Elsertifikat i SEK per MWh Kraft- og elsertifikatpris Det første året med et felles el-sertifikatmarked i Norge og Sverige ga ikke den forventede veksten i vindkraftutbygging man hadde regnet med. Både kraftprisen og el-sertifikat prisen har vært igjennom et år med sjeldent lave priser. 212 startet med rekordfulle magasiner i Norden og i kombinasjon med en unormalt fuktig sommer ga dette vedvarende lave kraftpriser. Det var heller ingen hjelp å få fra kontinentet da prisene på kull og utslippsrettigheter gikk til bunns. Årsaken til den lave el-sertifikatprisen derimot har sammenheng med det store akkumulerte overskuddet av el-sertifikater som i 212 passerte 11 millioner sertifikater tilsvarende en produksjon av ny-fornybar energi på 11 TWh. Bare de siste to årene er det akkumulerte overskuddet doblet Kraftpris i NOK per MWh De fremtidige prisene ser heldigvis mer lovende ut. En normalisering av den hydrologiske balansen vil løfte kraftprisen noe. Samtidig blir det interessant å se hva EU vil gjøre med utslippskvotene. De lave prisene gir EU en unik mulighet til å styrke ambisjonene om en fremtidig lavkarbonøkonomi. Dette vil løfte kraftprisene i Norden. El-sertifikatprisen vil sannsynligvis også stige og viste allerede solide tegn på prisøkning etter å ha steget jevnt fra bunnivået sommeren 212. Den svært beskjedene utbyggingen av vindkraft i Norge og utfasing av mye svensk bioenergi i 213 har ført til at analytikere nå tror at 213 blir det første året siden 28 hvor behovet for elsertifikater overgår produksjonen. Dette bedrer utsiktene for gode el-sertifikatpriser. Utvikling i turbinmarkedet Vindturbinmarkedet er fortsatt sterkt og samlet installert kapasitet i verden fortsetter å stige i raskt tempo. I løpet av 212 økte den installerte effekten i vindkraft med 45 gigawatt (GW) på verdensbasis, hvor EU sto for 11,6 GW av disse. Begge deler er en økning på 1 prosent fra fjoråret. Ved utgangen av 212 var det 283 GW installert vindkraft i verden. Tallene fra EU i 212 reflekterer bestillinger gjort før den økonomiske usikkerheten ble tydelig i Europa fra og med 211. Denne usikkerheten vil bli synliggjort når tallene for i 213 og 214 blir klare. I 212 sto vindkraft for 26% av all ny installert kapasitet i EU med tilsvarende investeringer på ca. NOK 3 mrd. Vindkraft dekket ved utgangen av 212 hele 7 % av Europas samlede elektrisitetsbehov. I 212 ble Vestas for første gang siden 2 utfordret som verdens største vindturbinprodusent da Vestas deler førsteplassen med GE. 1) GE (US) 11.8% 2) Vestas (Denmark) 11.8% 3) Siemens (Denmark) 11.% 4) Enercon (Germany) 7.2% 5) Suzlon/REpower (India) 6.6% 6) Gamesa (Spain) 6.4% 7) Goldwind (China) 6.% 8) Guodian United Power (China) 3.5% 9) Sinovel (China) 2.7% 1) Sewind (China) 2.3% Den teknologiske utviklingen har medført at det er kommet en rekke nye lavvindsturbiner på markedet. Disse turbinene gjør at tidligere «vanskelige» områder i innlandet med skog og kupert terreng, er blitt attraktive å utvikle. Det forventes at markedet i de kommende år vil fokusere på områder med vindhastigheter på 7-8 m/s. Et annet viktig marked som er i stor utvikling er offshore markedet, hvor det i dag tilbys turbiner >5 MW. Prisingen på turbiner har ikke endret seg vesentlig i løpet av 212 og ligger fortsatt på ca. 1m per MW, men det er ventet at prisen per MW er på vei nedover. Politiske drivere Det er flere viktige politiske drivere for vindkraft. I Norge, som i alle andre land, er den viktigste knyttet til nødvendigheten av å redusere utslippene av CO2. I Norge skjer dette gjennom Norges forpliktelser gjennom EU direktivet for fornybar energi, RES direktivet, samt det felles sertifikatsystemet med Sverige. Dette forplikter de to landene sammen til å øke produksjonen av fornybar energi med til sammen 26,4 TWh. Høsten 213 kommer den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel, IPCC. Alle forvarsler forteller om en rapport som kommer med dystre spådommer om hvordan man forventer at det globale klimaet vil utvikle seg. Mye tyder på at vi er i ferd med å tape kampen mot store, irreversible og farlige klimaendringer. Det internasjonale energibyrået IEA og Verdensbanken har nylig publisert rapporter som mer enn antyder at vi ikke vil lykkes med å nå det internasjonale målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over det førindustrielle nivået. Det store spørsmålet blir derfor hvordan Norge og det internasjonale samfunnet skal lykkes i å redusere utslippene av CO2 i fremtiden, for å unngå de virkelig store klimaendringene som truer alle jordens nasjoner. Sammenhengen mellom bruk av fossile brennstoffer og utslipp av drivhusgasser på den ene siden, og økt konsentrasjon av gassene i atmosfæren på den andre, er svært godt dokumentert. Skal vi klare målet om maksimalt to graders oppvarming av atmosfæren må utslippene ned og raskt. Et helt sentralt virkemiddel blir derfor en omlegging av energibruken fra fossil til fornybar energi, i Norge, som i alle andre land. I Europa har dette ført til et EU direktiv som har til hensikt å redusere regionens utslipp med 2 % innen 22, kalt RES direktivet, eller 2/2/2 direktivet. Dette er EØS relevant og gjelder derfor også for Norge. Det forplikter oss til å øke vår andel fornybar energi, som allerede er høy. Avtalen om grønne sertifikater Norge har inngått med Sverige forplikter de to landene til sammen å øke sin andel fornybar energi med totalt 26,4 TWh. Vannkraft og vindkraft vil bli en vesentlig del av dette. Landene i Europa har imidlertid en helt spesiell utfordring som henger sammen med regionens ambisiøse mål for fornybar energi. Dette er et behov for det man kaller «regulerkraft», eller balansekraft. Kort beskrevet er dette en type energi som er tilgjengelig når den fornybare energikilden i dette tilfellet vind ikke er til stede. Med andre ord: Den energikilden man skal bruke når det ikke blåser. Vannkraft fra store reguleringsmagasiner er meget godt egnet til dette. I motsetning til strøm Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

6 Drivere i vindkraftbransjen Drivere i vindkraftbransjen 1 11 fra de fleste andre tradisjonelle energikilder som kull og gass, kan vannkraft leveres på meget kort varsel. Det gjør den meget verdifull i europeernes øyne. Av denne årsak vil eksport av vannkraft fra Norge til Europa som i form av balansekraft føre til to viktige effekter: Det vil øke verdien av vannkraften, og det vil bidra til at Europa kan bygge ut vindkraft, og dermed redusere sine utslipp av CO2 kraftig. Det forutsetter naturligvis at vannkraften som gjøres tilgjengelig for eksport erstattes av annen produksjon, som vindkraft. På denne måten vil en utbygging av vindkraft føre til at Norge både møter sine forpliktelser til å bygge ut mer fornybar energi, bidrar til å redusere utslippene av CO2 i Europa, frigjør vannkraft for eksport som regulerkraft samt øker verdien av denne vannkraften. Det er vanskelig å forestille seg at Norge kan gjøre mer for klimaet i et internasjonalt perspektiv. I tillegg vil det være svært lønnsomt for Norge. Mange sentrale aktører i både politikken og kraftbransjen er klar over denne sammenhengen, og den danner grunnstammen i driveren for utvikling og utbygging av vindkraft og annen fornybar energi. Dette er årsaken til at det planlegges flere utenlandskabler, noe som vil muliggjøre en slik utveksling av kraft. Denne prosessen er også en meget viktig driver for utvikling og utbygging av vindkraft, i og med at det vil representere store muligheter for utbyggere og eiere av vindkraft og annen kraftproduksjon. å havne utenfor el-sertifikatordningen som går ut i 22. Utviklingen av mellomlandsforbindelsene ser ut til å gå som planlagt. Statnett fikk på plass en avtale med KfW og TenneT som sikrer Statnett 5 % eierandel i den planlagte 1.4 MW kabelen mellom Norge og Tyskland og som var avgjørende for å holde prosjektet i rute. Avtalen innebærer kraftleveranse til Tyskland i løpet av 218. Den planlagte kabelen NorthConnect, som vil gå mellom Norge og Skottland, ble enige med National Grid, Statnetts brittiske motpart, om tilkoblingspunkt på fastlandet i Skottland. Prosjektet trues derimot av den norske regjeringens utspill om å utelukke privat eierskap av mellomlandsforbindelser. Uttalelsen kan ha vært medvirkende til den skotske energikjempen SSE sin beslutning om å trekke seg fra prosjektet Vindkraft i Norge og Sverige Innstallert effekt i MW Vindkraft i USA Innstallert effekt i MW Kraftnettet 45 Det er fortsatt et par år til investeringene i den store oppgraderingen av kraftnettet i Norden virkelig skyter fart. 212 var derfor naturlig nok dominert av diskusjoner omkring ambisjonsnivået til Statnett og Svenska Kraftnät. Energibransjen i begge land etterspør mer utbygging av innlandsnett og flere mellomlandsforbindelser til eksport av fornybar kraft til kontinentet. Statnett og Svenska Kraftnät holder fortsatt igjen og viser til at dagens planer allerede er rekordstore. Det store volumet kan føre til forsinkelser på kritiske oppgraderinger og vi ser tegn på dette i Statnetts årlige oppdatering av investeringsplanen. Her melder Statnett om en sannsynlig forsinkelse på et år på flere av de store prosjektene sine. Dette kan vise seg kritisk for vindkraftprosjekter i Nord- Norge og Midt-Norge som i verste fall kan risikere Norge Sverige USA Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

7 Prosjekter under utvikling 12 Prosjekter under utvikling 13 Prosjekter under utvikling Havgul prioriterer for tiden utvikling av store prosjekter, herunder fire i Norge, ett i Sverige og ett i USA. Ved siden av dette har selskapet en rekke større og mindre prosjekter i tidligfase i alle tre nevnte markeder. Illustrasjonen viser samlet installert effekt forventet realisert på kort sikt (innen 215) og på lang sikt (etter 215). 66 MW 1 MW 125 MW 4 MW 6 MW 1 MW

8 Prosjekter under utvikling 15 Norge I Norge forventer vi å ha 66 MW byggeklare innen 215. Kjølen Vindpark ligger i Aremark kommune i Østfold og er søkt med en installert kapasitet på 13 MW. Estimert årlig produksjon er 422 GWh med 54 turbiner, med utgangspunkt i 2,4 MW Nordex N117 (IEC III). Konsesjonssøknad ble avslått NVE i mars 213. Avslaget er imidlertid påklaget av Havgul i tillegg til grunneiere og flere, og en endelig avgjørelse er ventet i løpet av 213/214. Tonstad Vindpark ligger i Sirdal og Flekkefjord kommuner i Vest-Agder og søkte konsesjon med installert kapasitet på 2 MW i desember 212. Estimert årlig produksjon er 61 GWh med 64 turbiner, med utgangspunkt i 3, MW Vestas V112. Parken forventes å være klar for utbygging i første kvartal 215, men er avhengig av Statnetts spenningsoppgradering i regionen. prosessen tas videre høsten 213, med planlagt konsekvensutregning og søknad utarbeidet i Q4 13 og Q1 14. Ægir Havvind AS er et offshore vindpark prosjekt som ligger i det sørlige nordsjøen. Parken vil i fremtiden kunne ha en installert kapasitet på 1 MW Tonstad 2 MW Siragrunnen 2 MW E18 13 MW Kjølen 13 MW Siragrunnen AS er et offshore vindparkprosjekt som ligger på Siragrunnen i Vest-Agder og Rogaland. Parken vil ha en installert kapasitet på 2 MW og en beregnet årlig produksjon er 78 GWh, og forventet utbygging i første kvartal 216. Oljeskattekontoret har bekreftet at Siragrunnen tilkoblet sentralnettet vil komme under Petroleumsskatteregimet under spesielle forutsetninger. Det er Oljeskattenemnda som er den bestemmende myndighet. Vi er inne i en pre-marketing fase mot potensielle leietakere og eiere, med stor interesse fra alle parter. Vi forventer at dersom prosjektet får rettskraftig konsesjon, vil sannsynligheten for å finne leietaker og eier være god. NVE har tatt prosjektet til sluttbehandling. Folkemøter er avholdt og prosjektet har vært til politisk behandling i begge vertskommunene og vertsfylkene. Alle har gjort positive vedtak med store flertall. Vi håper på et konsesjonsvedtak i inneværende år. Ægir 1 MW E18 Vindpark er meldt til NVE våren 211 og planlagt i Lillesand og Grimstad kommuner i Aust- Agder. Opprinnelig ville prosjektet ha en installert kapasitet på 13 MW, med årlig produksjon på 416 GWh med 3, MW Vestas V112 (IEC II). Grunnet stor motstand fra grunneiere er det vurdert å endre planområdet nordover i kommunen. Dette har ført til god kontakt med grunneiere som er positive til vindkraft og et prosjekt på eiendommene. Denne Havgul Clean Energy Årsrapport 212

9 Prosjekter under utvikling 17 Sverige I Sverige forventer vi å ha 125 MW byggeklare innen 215. I Sverige er Havguls svenske aktivitet lagt inn i det svenske vindutviklingsselskapet Wästgöta Wind AB. Selskapet er eiet 75,75% av vårt heleide svenske selskap Havgul Clean Energy Sweden AB. Vi har i Sverige fire større og noen mindre prosjekter i vår portefølje. beskrevet over. De opprinnelige gründerne som tidligere eide det resterende av selskapet har fått behode selskapets mindre prosjekter samt navnet Wästgöta Wind AB. Havgul clean energy Sweden AB har inngått en partneravtale med HSKraft AB om utviklingen av Vaggeryd Vindpark. Vaggeryd Vindpark ligger i Vaggeryd kommune ca. 4 km sør for Jönköping. Parken vil ha en installert effekt på ca. 125 MW. Estimert årlig produksjon er 364 GWh med 4-6 turbiner på 3 MW. Området består av kupert skogsterreng med en beregnet vind på 7,-7,3 m/s ved 13 meters høyde. Det forventes å innlevere en konsesjonssøknad innen utløpet av 214 og parken vil da kunne være klar for utbygging i første kvartal 215. Wästgötaskogen 11 MW Rappen 4 MW Kendrumsbergen 46 MW Wästgöta 4 små prosjekter Vaggeryd 125 MW Wästgöta Wind har inngått bruksrettavtaler med grunneiere både for Wästgötaskogen og Kedumsbergen prosjektene. Wästgötaskogen ligger i Grästorp kommune mellom Grästorp og Trollhättan. Parken vil ha en installert effekt på 11 MW. Estimert årlig produksjon er beregnet til 297 GWh med turbiner på 3 MW. Området består av lavproduktiv skog på åsrygger med en beregnet vind på 6,9 m/s ved 13 meters høyde. Kedumsbergen ligger i Vara kommune mellom Grästorp og Vara. Parken vil ha en installert effekt på 46 MW. Estimert årlig produksjon er beregnet til 124 GWh med 1-13 turbiner på 3 MW. Området består av en skogsbekledd åsrygg med store jordbruks områder på begge sider. Beregnet vind er 7,2 m/s ved 13 meters høyde. Området er utpekt som nasjonalt interesseområde for vindkraft, men som for Wästgötaskogen avventes en avklaring fra Det svenske forsvaret i forhold til innflyvningssoner. Rappen Offshore består av fire grunner som er lokalisert 7-1 km utenfor Onsalahalvøya i Kungsbacka kommune sør for Göteborg. Wästgöta Wind har rett til å disponere områdene til vindkraft. Parken vil ha en installert effekt på 4 MW. Estimert årlig produksjon er beregnet til 12 GWh med 1-13 turbiner. Beregnet vind i området er >8,5 m/s ved 13 meters høyde. Etter årsregnskapets slutt har Havgul clean energy Sweden AB overtatt alle aksjene i Wästgöta Wind AB og de fire store prosjektene som er Havgul Clean Energy Årsrapport 212

10 Prosjekter under utvikling 19 USA I USA forventer vi å ha 6 MW byggeklare i løpet av 215. Havgul har arbeidet med prosjektutvikling av Mariah-prosjektet i Parmer County, Texas siden 29. Selskapet har signert en tilknytningsavtale med Sharyland Utilities på tilsvarende 6 MW kapasitet. Prosjektet er kommet langt i utviklingsfasen med 4 års vindmålinger fra tre målemaster. Innledende miljøstudier er gjort, samt turbinplasseringer, produksjonsberegninger og analyser av egnede turbintyper. Scatec Energy, selskapets joint venture med norske Scatec Solar, har vært operativt i et år og er i ferd med å selge sitt første hybridprosjekt. Rundt ti aktører har vist sin interesse og er del av prosessen rundt salg. Byggestart antas å skje i fjerde kvartal 213. Mariah 6 MW Havgul Clean Energy Årsrapport 212

11

12 Selskapsstruktur 22 Selskapsstruktur 23 Gründere Sustainable Technologies Fund Investinor Selskapsstruktur Selskapet har sterke eksterne eiere gjennom det svenske fondet Sustainable Technologies og det norske statlige investeringsfondet Investinor. I tillegg eier gründerne rundt halvdelen av selskapet. I tillegg til de norske prosjektene som stort sett er lagt i egne AS er, er USA aktiviteten lagt inn i et eget joint venture 5/5 av Havgul og norske Scatec Solar. I og med at satsningen i Sverige har økt betydelig i 211 så har selskapet opprettet et eget holdingselskap i Sverige, Havgul Clean Energy Sweden AB der all den svenske aktiviteten er lagt inn. Skreifjella Vindpark 1% Kjølen Vindpark AS 1% Havgul CE Sweden AB 1% Siragrunnen AS 1% Havgul AS 1% Tonstad Vindpark AS 1% Scatec Energy LLC 5% E18 Vindpark AS 1% Ægir Havvind AS 1% Wästgöta Wind AB 76% Mariah North West LLC 92,2% Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

13 Styret og administrasjonen 24 Styret og administrasjonen 25 Styret Administrasjonen På Oslo-kontoret Harald Norvik Styreleder Emil Thorkildsen Styremedlem Partner/Gründer Harald Dirdal Styremedlem Partner/Gründer Ketil Reed Aasgaard Daglig leder/partner Siv.Øk., HRS, MoM. 2 års erfaring i energibransjen som leder og rådgiver. Emil Thorkildsen Juridisk ansvarlig/partner Advokat med møterett i høyesterett. 3 års erfaring fra egen praksis og energibransjen som juridisk rådgiver. Harald Dirdal Prosjektleder/Partner Siv.Ing. 15 års erfaring i vindkraftbransjen. Klas Gustafsson Styremedlem Sustainable Technologies Ronny Vikdal Styremedlem Investinor Kalle Hesstvedt Prosjektleder/Partner Ing. 2 års erfaring i energibransjen og som politisk rådgiver. Helge Toft Prosjektleder/Partner Siv.Ing. og mastergrad i ledelse. 2 års erfaring fra energibransjen som leder og rådgiver. Peter Gjessing Finans og Administrasjon Siv.Øk., MBA. 2 års erfaring fra finansbransjen. Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

14

15 Årsberetning 28 Årsberetning 29 Årsberetning 212 Havgul Clean Energy AS utvikler vindkraftprosjekter i inn- og utland frem til en grad av modenhet der prosjektene kan finansieres og bygges av industrielle aktører. Havgul Clean Energy AS er en ren prosjektutvikler og tar ikke risiko knyttet til bygging og drift av vindparkene. Se mer informasjon om selskapet på Selskapet har forretningslokale i Oslo. Utvikling i resultat og stilling Utvikling av vindkraftprosjekter innebærer betydelige utlegg til eksterne konsulenter i tillegg til egen medgått tid i prosjektperioden, som i Norge kan være på 3 til 5 år. Inntekter fra prosjektet kommer normalt først etter at alle nødvendige offentlige tillatelser er på plass og prosjektene kan selges i det internasjonale markedet. Prosjektene vil typisk bli solgt med innbetalinger etter en avtalt milepælstruktur. Det er løpende kontakt med potensielle investorer til prosjektene. Selskapet har pådratt seg et underskudd på kr i 212 mot kr i 211. Selskapet har imidlertid en egenkapitalandel på 59,1 %. Styret er av den oppfatning at det er skapt merverdier gjennom utvikling av vindprosjekter som er organisert i egne datterselskap. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet driver med utvikling av vindkraftprosjekter i Norge, Sverige og USA. De vesentligste delene av selskapets kostnader er knyttet til dette. Selskapet har opprettet datterselskaper knyttet til de prosjektene som er kommet i en fase, hvor det anses kommersielt sannsynlig å oppnå en vindkonsesjon. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen, men selskapet er avhengig av realisering/salg av prosjekter og tilførsel av midler fra selskapets eiere. Havgul Clean Energy AS har utstedt en erklæring til de 1 % eide datterselskapene som garanterer finansiell støtte for fortsatt drift ut 213. Arbeidsmiljø Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Selskapet har seks ansatte og det totale sykefraværet i bedriften er null. Vi anser dette for tilfredsstillende, og det er ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området. Selskapet har ikke hatt skader eller ulykker i 212. Likestilling Selskapet har i 212 sysselsatt totalt seks ansatte, hvor alle er menn. Selskapet har svært få ansatte og har ikke satt i verk spesielle tiltak knyttet til likestilling. Alle fem styremedlemmer er menn. Ytre miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Årsresultat Underskuddet i Havgul Clean Energy AS på kr foreslås disponert mot overkursfond. Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

16 Årsregnskap 31 Årsregnskap Resultat Note Salgsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Renteinntekt fra foretak i samme konsern Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

17 Årsregnskap Årsregnskap Balanse Note Balanse Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer i aksjer og andeler Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Overkursfond Leverandørgjeld Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

18 Noter 35 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av leieinntekter skjer på leveringstidspunktet (transaksjonstidspunktet). Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

19 Noter Noter Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Immaterielle eiendeler Selskapet utgiftsfører kostnader knyttet til identifisering og vurdering av nye vindparker. Kjøpte rettigheter balanseføres til anskaffelseskost. Selskapet etablerer egne single-purpose selskap når det anses kommersielt sannsynlig å realisere et prosjekt og vil da regnskapsføre kostnader direkte i disse selskapene. Pensjoner Selskapet er pliktig å ha obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har inngått avtale om dette med virkning fra og med 1. januar 211. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. I følge god regnskapsskikk for små foretak er ikke utsatt skattefordel balanseført. Opsjoner og tegningsrettigheter Selskapet har ikke regnskapsført opsjoner eller konverteringsrettigheter i tråd med GRS for små foretak. Konvertibelt lån Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Påløpte renter tillegges hovedstol. Konverteringsrettigheter bokføres ikke særskilt. Note 2 - Bankinnskudd Av totale bankinnskudd på kr er kr bundne midler Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 6 årsverk. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning (OTP) etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har inngått avtale om innskuddsbasert sparing til alderspensjon med individuelt investeringsvalg. Selskapets pensjonsordning tilfredsstilte kravet i denne lov. Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for noen ansatte eller deres nærstående, ref. rskl Ytelser til ledende personer Det er utbetalt halvparten av avtalt styrehonorar på kr 25 til styrets leder i løpet av 212. Det er ikke avtalt noe særskilt etterlønn eller andre vederlag/forpliktelser ved opphør eller endring av ansettelsesforhold/verv for styrets leder/daglig leder, ref. rskl. 7-44, utenom restbeløpet på kr. 125 som ble utbetalt til styrets formann i mai 213. Ingen av de andre styremedlemmene mottar honorar. Godtgjørelse til revisor Det er i 212 kostnadsført kr. 7 i ordinært revisjonshonorar, kr. 15 for bistand til regnskap og ligningspapirer og kr i andre tjenester levert av revisor. Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. Opsjoner Selskapet har utstedt 7 opsjoner til Per Aniansson som var konsulent i selskapet frem til februar 211. Aniansson er i dag varamedlem i Selskapets styre. Kostnaden ved opsjonene er ikke regnskapsført (i overensstemmelse med regnskapsreglene for små foretak i Norge). Opsjonene har en innløsningskurs på kr. 56,75. Opsjonene løper ut 15. august 216. Helge Toft har mottatt opsjoner i forbindelse med hans ansettelse i Havgul Clean Energy AS i 211. Kostnaden ved opsjonene er ikke regnskapsført (i overensstemmelse med regnskapsreglene for små foretak i Norge). Opsjonene har en innløsningskurs på NOK 124,39. Opsjonene løper ut Opsjonene ble tildelt Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

20 Noter 38 Noter 39 Note 4 - Varige driftsmidler Lån til foretak i samme konsern 212 Kontormaskiner Transportmidler og inventar Sum Driftsmidlene er vurdert etter antatt levetid og avskrives lineært henholdsvis over tre og fem år. Note 5 - Andre langsiktige fordringer Lån til tilknyttet selskap Styret har i tillegg foretatt en individuell vurdering av fordringene på datterselskapene, og kommet frem til at fordringen mot Skreifjella Vindpark AS nedskrives med bakgrunn i usikkerhet i prosjektet fra kr til kr., og fordringen mot Kjølen Vindpark AS nedskrives med 5% fra kr til kr som følge av usikkerhet knyttet til avslag på konsesjonssøknad som er anket av selskapet. Utover de sistnevnte er styret av den oppfatning at det ikke er forhold til stede som tilsier at fordringene burde vært skrevet ned. Sum nedskrivninger i 212 er kr Fordringer mot Siragrunnen AS, Tonstad Vindpark AS, Skreifjella Vindpark AS, Kjølen Vindpark AS, Ægir Havvind AS, E18 Vindpark AS og Mariah Northwest LLC (USD til 6% rente) er avhengig av kommersiell suksess i disse selskapene for at utestående beløp skal kunne betales tilbake. Utestående beløp vurderes løpende ut fra fremdrift i prosjektene og sannsynligheten for kommersiell suksess. Realisasjon av konsesjonsrettigheter har historisk gitt avkastning som vesentlig overstiger de balanseførte verdier, og selskapet er av den oppfatning at det ikke foreligger ytterligere nedskrivningsbehov. Note 6 Skatt Beregning av årets skattegrunnlag Selskapet solgte seg ut av Scandia Wind Southwest LLC i september 212. Det ligger fremdeles en fordring på selskapet i HCE på USD (kr. 6,8 millioner) til 6% rente, men det er regnskapsmessig nedskrevet til kr av forsiktighetshensyn. Fordringen er omklassifisert fra Lån til tilknyttet selskap til Andre fordringer. Selskapet har et lån mot Scatec Energy LLC på USD (kr. 2,219 millioner). Lånet er funding for utvikling av selskapets Mariah prosjekt i USA. Oversikt over midlertidige forskjeller Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

21 Noter 4 Noter 41 Oversikt over permanente forskjeller I følge god regnskapsskikk for små foretak er ikke utsatt skattefordel balanseført. Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv Havgul Clean Energy AS har eierandeler i følgende datterselskaper, tilknyttede selskap, aksjer og andeler: Aksjene i Skreifjella Vindpark AS er nedskrevet med kr 12 66,- fra ,- til 2,- av forsiktighetshensyn. Det er ikke avgitt andre garantier eller sikkerhetsstillelser ovenfor datterselskap eller andre selskap, hvor Havgul Clean Energy AS har eierandeler, ut over ovennevnte. *Havgul Clean Energy AS kjøpte først ut de fire nærstående eierne i Mariah Northwest LLC (Valerius & Reed Invest AS 2,67%, Ny Energi AS 5,33%, Per Aniansson,5% og Nova Invest AS 2,67%) i mai 212 til kostpris pluss 4% rente p.a. Deretter overtok selskapet Scandia Wind Southwest LLC sine andeler av Mariah Northwest LLC slik at selskapet til slutt eide 92,22 % av Mariah Northwest LLC mot overdragelse av sine eierandeler i Scandia Wind Southwest LLC i september 212. Av Havgul Clean Energy s eierlån til Scandia Wind Southwest LLC på tilsammen USD , ble USD liggende igjen i Scandia Wind Southwest LLC som en forpliktelse overfor Havgul Clean Energy AS (nedskrevet til null av forsiktighetshensyn). Den resterende andel av eierlånet på USD ble overtatt av Mariah Northwest LLC som ny debitor. Fordringene (i USD) renteberegnes med 6% årlig. Selskap Kontor Eierandel Stemmeandel Investering etter kostmetoden 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 5 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 5 % Datterselskaper Selskap Aksjekapital Antall aksjer Balanseført verdi Egenkapital Resultat Transaksjoner med datterselskaper (det har ikke vært transaksjoner mellom datterselskapene): Aksjer og andeler Andel 1% Balanseført verdi Totalt er det fakturert kr i management fee fra Havgul Clean Energy AS (5% på utfakturert beløp). Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for Havgul Clean Energy AS, med bakgrunn i at konsernet faller inn under kategorien små foretak. Investeringene er bokført etter kostmetoden. Havgul Clean Energy AS har avgitt garantier for fortsatt drift ut 213 ovenfor datterselskapene Siragrunnen AS, Tonstad Vindpark AS, Skreifjella Vindpark AS, Ægir Havvind AS, E18 Vindpark AS, og Kjølen Vindpark AS knyttet til at Havgul Clean Energy AS vil yte finansiell støtte, slik at datterselskapene vil være i stand til å fullføre arbeidet knyttet til utvikling av konsesjoner i de respektive selskap. Moss Energi Holding AS og Moss Energi AS ble solgt til daglig leder Ketil Reed Aasgaard til bokført verdi (NOK 51) med virkning fra ** Verdien av investeringen er avhengig av realisasjon av prosjektet Havsul I, som er eid av Vestavind Offshore AS. Selskapets 1% andel i Havgul AS skrives ned til 5% av full salgsverdi på 1 mill, minus transaksjonskostnader på 1% som gir en bokført nedskrevet verdi på kr. 4,5 mill. Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

22 Noter Noter Note 8 - Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Sum februar 211. Hver tegningsrett gir rett til å utstede en A2 aksje til pålydende som er NOK 1. Tegningsrettighetene gjelder til 3. juni 213. Samme dag ble det også utstedt frittstående tegningsrettigheter (Anti-dilution protection warrants) til de samme som deltok i emisjonen i november 21. Hver tegningsrett gir rett til å utstede et så stort antall A2 aksjer, pålydende NOK 1, det vil kreve for at gjennomsnittlig tegningskurs for alle A2 aksjene blir lik prisen som er definert i Lower Share Issue. Tegningsrettene gjelder i 5 år. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til selskapet I april 212 foretok Selskapet innkalling av andre og siste transje av emisjonen som ble besluttet 15. november 21. Kr. 2 millioner ble tilført selskapets likviditet i andre kvartal Note 1 Konvertible lån Selskapet har mottatt to konvertible lån fra Sustainable Technologies Fund I og Sustainable Technologies Fund I KB (aksjonærer i selskapet). Låneavtalene på hhv kr og kr ble inngått 31. desember 29, utbetaling ble gjort i februar 21. Lånene har en løpetid på 5 år, 6 % rente og kan konverteres til aksjer i selskapet til kurs NOK 138,8 per aksje ved gitte forutsetninger. Påløpte renter blir tillagt hovedstol. Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Note 11 Hendelser etter balansedato Den 23. januar 213 ble det i en ekstraordinær generalforsamling tegnet frittstående tegningsrettigheter (premoney value warrants) til pålydende kr. 1 per aksje som tilførte selskapet kr i likviditet. Eierandelene i Mariah Northwest LLC ble solgt til Scatec Energy LLC (som er eiet av selskapet 5/5 med Scatec Solar AS) i april 213. Som en del av transaksjonen ble lånet på USD konvertert til et kapitalinnskudd i Mariah Northwest LLC. Dette tilgodehavendet har ingen rettigheter utenom at selskapet har fått rett til 55 % av «net revenue» ved prosjektsalg fra Scatec Energy LLC (5% mer enn eierandelen), men er bokført som en fordring som blir motregnet når verdien av de ekstra 5% blir utløst. Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : A-aksjer A2-aksjer B-aksjer Eierandel De ordinære aksjer i selskapet (B-aksjer) har alminnelige rettigheter etter aksjeloven. Preferanseaksjene (A-aksjene og A2-aksjene) har prioritet ved utbetaling av utbytte eller kjøpesum for aksjene ved salg. A2-aksjene har første prioritet med inntil NOK 11,32 pr aksje med tillegg av påløpte renter på 6 % p.a. A-aksjene har deretter prioritet med inntil NOK 45,4 pr aksje med tillegg av 6 % p.a. Deretter med 75 % på B-aksjene og 25 % på Preferanseaksjene opp til et beløp hvor B-aksjene har mottatt sin forholdsmessige andel av totalt utbetalt beløp (likt mellom alle aksjer). Deretter skal utbetaling foretas likt på samtlige aksjer. 16. november 21 ble det utstedt frittstående tegningsrettigheter (premoney value warrants) til de som deltok i emisjonen i november 21. Dette ble først registrert i Foretaksregisteret Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

23 Revisjonsbereting Revisjonsberetning Revisjonsberetning Havgul Clean Energy Årsrapport 212 Havgul Clean Energy Årsrapport 212

24 Design Alexandra Lo Cascio alexandralocascio.com Foto Havgul Clean Energy, Unsplash, Vegard Giskehaug Trykk Zoom Grafisk zum.no

25 Norge Havgul Clean Energy Prinsens gate Oslo Ketil Reed Aasgaard, Adm.dir Sverige Wästgöta Wind Järnvägsgatan Grästorp Bernard Emanuelsson, VD USA Scatec Energy 217 E. 7th Avenue Denver, CO 823 James Scott, CEO

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsrapport 2014 US Recovery AS

Årsrapport 2014 US Recovery AS Årsrapport 2014 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2014, US Recovery

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS

Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Årsrapport 2014 Fornybar Energi I AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Kontantstrømoppstilling...9 Regnskapsprinsipper...10 Noter...11 Revisjonsberetning...14

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsrapport 2013 London Opportunities AS

Årsrapport 2013 London Opportunities AS Årsrapport 2013 London Opportunities AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...13 Årsrapport 2013,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord 214 Organisasjonsnummer 981 366 69 -fusberetning -,Ärsregnskap -resultatregnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Sandefiord ÅnsnnnnrNrNc

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer