Møteinnkalling. Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf eller e-post: Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. ORIENTERINGAR: Økonomistatus Aktuell informasjon Stord, Liv Kari Eskeland ordførar Marit Annie Åkra møtesekretær SAKER TIL HANDSAMING GK 2/11 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå Referatsak RS 9/11 Rådmannen sin arbeidsplan 11/02 RS 10/11 RS 11/11 RS 12/11 Earth Hour, invitasjon Cities for Life - takk for innsatsen Etablering av retursentre RS 13/11 Konfliktrådets årsrapport 2010 RS 14/11 RS 15/11 Business Region Bergen: Videreføring av "Næringsarealprosjektet" - tiltak 2 i strategisk næringsplan for Bergensregionen - mandat for og sammensetning av arbeidsgruppe Søknad om støtte til 100 års markering av skule på Huglo frå FAU ved Huglo skule dagsett RS 16/11 Søknad om støtte frå Stord/Fitjar Rødekors Hjelpekorps dagsett RS 17/11 Søknad om medverknad frå Stord Vidaregåande skule dagsett RS 18/11 Vedk. nybygg ved Stord kyrkje [båre-og kjølerom]

2 Politiske saker PS 10/11 Revisjon av budsjett PS 11/11 Revidering av kommuneplanen. Høyringsutkast 8 PS 12/11 Vaksenopplæring for framandspråklege - Budsjett PS 13/11 Plan for straumrasjonering - fullmakt 19 PS 14/11 Vidsteensparken og uteområdet ved Sunnhordland museum 21 PS 15/11 Endring av selskapsavtalen i Krisesenter Vest IKS 26 Interpellasjon/Spørsmål IS 1/11 Interpellasjon frå Stord Sv til Formannskapet Adecco 29 IS 2/11 Bruk av vikarar frå Adecco, Ap v/andreas Moe Larsen ber om informasjon 30 side 2 av 29

3 GK 2/11 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll frå side 3 av 29

4 Arkivref: 2010/ /2011 Saksh.: Hege Etterlid Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 10/11 Formannskapet EKSTRAORDINÆR REVISJON AV BUDSJETT 2011, STATUS OG VIDARE FRAMDRIFT Framlegg til vedtak: Formannskapet syner til saksutgreiinga og ber rådmannen om å utarbeida ei sak om revidering av budsjettet for 2011 til formannskap og kommunestyre. side 4 av 29

5 Rådmannen, Bakgrunn / faktiske opplysningar Rådmannen har etter samråd med ordføraren førebudd ei sak som skal vera grunnlag for at formannskapet kan ta fatt på arbeidet med å revidera budsjett og økonomiplan. Bakgrunnen er at førebels rekneskap syner at Stord kommune vil bli ført inn i departementet sitt register over kommunar som er i økonomisk ubalanse, ROBEK-registeret. Innføring i dette registeret inneber m.a. at kommunen må ha godkjenning frå fylkesmannen for å ta opp lån eller inngå langsiktige leigeavtalar, og det skal kontrollerast at budsjettet er lovleg. Det har ikkje lete seg gjera å produsera ein budsjettrevisjon (tertialrapport) til formannskapet sitt møte Saka inneheld først og fremst ein gjennomgang av 2011-budsjettet, av avvik ein kjenner så langt. Avvika på 2010-rekneskapen vil bli nærare vurdert i samband med avlegging av rekneskapen, men ein legg opp til å gje ein gjennomgang for formannskapet i møtet. Avviket i høve til prognosane for 2010 skuldast først og fremst at rådmannen undervurderte kostnadsutviklinga mot slutten av året og at større avvik ikkje vart fanga opp korkje i budsjettrevisjonen for 2. tertial eller i den munnlege orienteringa til formannskapet 8. desember. Det var rett nok både i budsjettrevisjonen og i den munnlege orienteringa i desember peika på uvisse og risikoen for overskridingar m.a. som følgje av auka straumutgifter, men i ettertid er det klart at ein var for optimistisk m.o.t. einingane sine føresetnader for å handtera dei auka utgiftene. Denne saka er altså meint å vera eit grunnlag for at formannskapet skal starta arbeidet med å revidera budsjettet. Korleis ein skal leggja opp arbeidet er også eit spørsmål om korleis ein politisk vil arbeida med saka. Rådmannen skisserer avslutningsvis eit opplegg for den vidare saksgangen. Den økonomiske situasjonen i Stord kommune er vanskeleg. Rådmannen ser det ikkje som realistisk å dekka inn 2008-underskotet på 12,3 mill kr over inneverande års budsjett. Gjennomgangen under syner at 2011-budsjettet i tillegg bør styrkast med 16,9 mill kr. Stord kommunale eigedom KF hadde i 2009 eit underskot på 2,8 mill kr. For føretaket gjeld dei same reglane som for kommunen elles; underskot skal dekkast inn i løpet av to år. Eit vilkår for at kommunen skal koma ut av ROBEK i samband med rekneskapsavslutninga i 2012 er m.a.o. at også dette underskotet vert dekka inn over inneverande års budsjett. Budsjett 2011 Det ligg an til nokre større avvik på 2011-budsjettet, først og fremst som følgje av at ein i budsjettet ikkje har fanga opp den auken i straumprisar som kom på slutten av 2010 starten av Det har også vore kaldt dei to fyrste månadane i år, i tillegg til at den forholdsvis gode avtalen på energikjøp gjekk ut ved nyttår. Prognosen på straumutgifter er utarbeidd av straumleverandøren vår Bergen Energi og tilseier ei meirutgift i år på rundt 7 mill kr. Ikkje budsjettert husleige frå Stord kommunale eigedom KF utgjer i overkant av 3,9 mill kr. Denne husleiga kjem i tillegg til internhusleiga som vart vedteken i 2011-budsjettet og gjeld i hovudsak husleige for Blåbygget, Rundehaugen (SKE-bygg Heiane), SKE-bygg sentrum, NAV kommune og Backertunet garasjeanlegg. Desse husleigene var heller ikkje budsjettert i 2010, og føretaket fakturerte desse utgiftene såpass seint i 2010 (og dels tidleg i 2011) at dei ikkje vart fanga opp i budsjettarbeidet i haust. Rådmannen ser at det er ei utfordring for føretaket men meiner det er naturleg at desse meirutgiftene vert finansiert gjennom auka eigaruttak frå eigedomsføretaket. Det synest vidare gå mot eit større avvik på flyktningetilskot. Inntekta er budsjettert på om lag same nivå som tidlegare år medan inntektene synest gå ned. Dette skuldast i hovudsak at store kull flyktningar no går ut av tilskotsordninga. Her er likevel mykje uvisse, særskilt knytt til familiesameining. side 5 av 29

6 Opphaveleg budsjett Korrigert Mindreinntekt/meirutgift Husleige Straum Integreringstilskot Sum avvik Desse avvika tilseier at 2011-budsjettet lyt styrkast med om lag 16,7 mill kr før ein kan ta til på inndekkinga av tidlegare års underskot. Det er på eit såpass tidleg tidspunkt vanskeleg å vurdera mogelege avvik på einingsdrifta. Av andre usikre område på drifta vil ein likevel nemna: - Helse Fonna har kravd reforhandling av legevaktsavtala. Dette kan medføra meirutgifter opp mot 1,5 mill kr (heilårsverknad) - NAV kommune melder om kraftig auke i utgiftene til økonomisk sosialhjelp. Dette må følgjast nøye frametter Vurdering Rådmannen ser det altså ikkje som realistisk å dekka inn 2008-underskotet i inneverande år. Det vil i seg sjølv vera ei utfordring å konsolidera 2011-budsjettet m.o.t. å finna inndekking for auka utgifter. Inndekking av underskota for 2008, 2009 (Stord kommunale eigedom KF) og 2010 meiner rådmannen bør vera eit lengre løp som kommunestyret bør ta stilling til ved rullering av budsjett og økonomiplan. Økonomien til Stord kommune er vanskeleg. Rammene er for stramme i høve nivået på driftsutgifter/tenesteyting og etter kvart renter og avdrag. Ein har i liten grad bufferar til å tola svingingar i inntekter og utgifter. Konsolidering av kommuneøkonomien vil krevja reduksjon i driftsutgifter og/eller eit lågare investeringsnivå. Ein oppgang til eit meir normalt rentenivå vil få store konsekvensar for kommuneøkonomien. Rådmannen meiner det ikkje vil vera mogeleg å vidareføra gjeldande nivå på tenesteyting og investeringar utan at kommunen innfører eigedomsskatt. Nivået på driftsutgiftene er først og fremst knytt til nivået på tenesteytinga. Her vil alltid vera eit potensiale for effektivisering, men det er eit meir langsiktig løp og uansett ikkje i eit omfang som kan gjenoppretta balansen. Det er og trong for å styrka nokre av områda, også dei reint administrative funksjonar, der ein ser behov for å styrka funksjonar knytt til økonomisk kontroll og rapportering. Kommunestyret har også lagt inn eit årleg effektiviseringskrav på 4 mill kr per år frå og med Dette er ei utfordring som kjem på toppen av det akkumulerte underskotet. Vel så viktig som fokus på driftsutgiftene er kommunen si gjeld. Stord kommune passerer 1 mrd i gjeld i 2011, 1,5 mrd i 2014, jf. gjeldande økonomiplan. Kommunane si gjeldsbelastning er ikkje utan vidare samanliknbar, men Stord kommune sin gjeldsgrad ligg godt over snitt både i høve samanliknbare kommunar og kommunane i fylket og i landet. Mykje av denne gjelda er rett nok finansiert over VAområdet, og mykje av låneopptaket i økonomiplanperioden er knytt til i utgangspunktet sjølvfinansierande utleigebustader. Det er likevel ein stor del av gjelda som må finansierast over det ordinære driftsbudsjettet og det er ei tiltakande utfordring. Avdragstida på lån er forlenga dei seinare åra, noko som og medverkar til auka gjeldsgrad. Samstundes har driftsnivået ikkje gitt rom for sunn eigenfinansiering, og kommunen har alt i inneverande økonomiplanperiode ei utfordring i å finansiera investeringsprogrammet. Finansiering av renter og avdrag knytt til nye Stord ungdomsskule er etter rådmannen sitt syn ikkje tilstrekkeleg synleggjort i gjeldande økonomiplan. Vidare prosess Korleis ein legg opp det vidare arbeidet med budsjettrevisjonen er altså først og fremst eit spørsmål om korleis ein politisk vil arbeida med saka. Rådmannen vil som eit utgangspunkt foreslå følgjande prosess, som er om lag tilsvarande som for fjorårets ekstraordinære budsjettevisjon: side 6 av 29

7 1. Formannskapet vurderer stoda og tek stilling til korleis ein skal leggja opp arbeidet og kva for innretning ein skal ha på arbeidet med å få kommuneøkonomien i balanse. 2. På bakgrunn av dei føringane som vert lagde i formannskapet fremjar rådmannen ei sak for formannskap og kommunestyre sine april-møte. 3. Komiteane kjem eventuelt inn i etterkant av kommunestyret si handsaming og tek stilling til mogelege reduksjonar innanfor sine ansvarsområde. Rådmannen har starta arbeidet med å førebu ei sak (budsjettrevisjon) for formannskapet sitt aprilmøte. Sentralt i desse førebuingane er å utarbeida forslag til nedskjeringar og strengt vurdera iverksetting av nye tiltak. Framlegg til vedtak Formannskapet syner til saksutgreiinga og ber rådmannen om å utarbeida ei sak om revidering av budsjettet for 2011 til formannskap og kommunestyre. side 7 av 29

8 Arkivref: 2008/ /2011 Saksh.: Tore Myhre Bjelland Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 11/11 Formannskapet REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN. HØYRINGSUTKAST Framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek i samsvar med i Plan- og bygningslova å senda forslag til revidert kommuneplan ut på høyring og samstundes leggja forslaget ut til offentleg ettersyn i perioden 1. april til 1. juni side 8 av 29

9 Rådmannen, Vedlegg: 1. Kommuneplanrapporten 2. Liste over innspel med kommentarar Vedlegg elles i saka: 1. Samanstilling av konsekvensutgreiingar for kommuneplanen sin arealdel 2. Risiko- og sårbarhetsanalyse 3. Kopi av innspel 4. Strandsonekartlegging i Stord kommune 5. Prosjektrapport Grøntstruktur,turvegar og gang- og sykkelvegar på Stord 6. Planprogram vedteke av kommunestyret Konsekvensutgreiing Heiane sør 8. Konsekvensutgreiing Vestlio, Ørehaugen sør og nord, delrapport 1 9. Konsekvensutgreiing Tyse, delrapport Bydelssenter ved Nordbygdo, delrapport Konsekvensutgreiing Hystad gnr. 26, bnr. 1 m.fl. 12. Konsekvensutgreiing Tømmervik, del av gnr. 48, bnr Konsekvensutgreiing Kvernaneset 14. Tilleggsvurderingar av ulike mindre arealinnspel m.m. Bakgrunn / faktiske opplysningar Med bakgrunn i at kommunen fekk fleire planinnspel som var naturleg å sjå i kommuneplansamanheng, vart det utarbeidd ei planmelding om revidering av kommuneplanen som vart lagt fram for formannskapet i møte Formannskapet gjorde då slikt vedtak: 1. Formannskapet vedtek å setja i gang arbeidet med å revidera kommuneplanen. Denne revideringa skal i utgangspunktet leggja hovudvekt på arealdelen. 2. Formannskapet meiner at følgjande arealinnspel/reguleringssaker må avventa revidert kommuneplan før reguleringsplanar kan godkjennast: Småbåthamn ved Skjersholmane Heiane Nord Regulering av gnr. 28 bnr. 1 på Ådland til bustad Regulering for Frugarden aust for Frugardselva 3. Formannskapet er sterkt bekymra for dekning av næringsareal som me har i kommunen. Formannskapet er difor villig til å forsera prosessar som vil føra til auka tilgang på slikt areal. Formannskapet vil peika på at Heiane Sør har vore på tale i fleire år og ligg i dagens visjon, og at ein difor ser det naturleg at ein opnar for ein framskunding i dette området, etter at planprogrammet for kommuneplanen er vedtatt. 4. Planarbeid legg den nye plan- og bygningslova til grunn. 5. Plan for rehabilitering, helse og omsorg vert integrert i revidert kommuneplan. I samsvar med den nye plan- og bygningslova vart det utarbeidd planprogram som vart sendt på høyring samstundes som det varsla planoppstart. Planprogrammet med konsekvensutgreiingsprogram vart vedteke av kommunestyret i møte side 9 av 29

10 Etter ein omfattande planprosess vert utkast til revidert kommuneplan lagt fram for formannskapet med tanke på at planutkastet skal sendast på høyring. Planprosessen Utkast til revidert kommuneplan og planprosessen er så langt gjennomført i samsvar med ny plan- og bygningslov. Dette har ført til eit langt meir omfattande utgreiingsarbeid i høve til tidlegare planrevideringar, ikkje minst gjeld dette arbeidet med konsekvensutgreiingar og omarbeiding av kartgrunnlaget i arealdelen i samsvar med dei nye føresegnene til planlovverket. Undervegs har det og vore behov for å få avklart korleis det nye planlovverket med føresegner skal tolkast i praksis. I den samanheng har det i planprosessen vore kontakt og møte både med departementet og regionale styresmakter. Vi har og hatt nytte og erfaring frå arbeidet med kommunedelplan Huglo som vart vedteken i desember 2010 og arbeidet med strandsoneprosjektet til Samarbeidsrådet. Ein konsekvens av dette er at det i utgangspunktet har vore vanskeleg å kunna setja opp ein realistisk framdriftsplan. Revidering av kommuneplanen har og blitt ein svært ressurskrevjande prosess i høve til kommunale budsjettrammer. Det er difor ein føresetnad i planprogrammet at utbyggjarar som fremjar forslag for private utbyggingsområde, sjølve må leggja fram og kosta nødvendig skildring og konsekvensutgreiing. Truleg er det nytta over 2 mill kr til konsekvensutgreiingar frå utbyggjarar på dei utbyggingsområda, i tillegg til kommunale planleggingskostnader, som no ligg inne i planforslaget. Etter oppstart av planarbeidet kom det, i tillegg til innspel frå offentlege organ/lag og organisasjonar, i alt 47 innspel frå private. Desse er innleiande vurderte og drøfta med formannskapet med tanke på kva arealinnspel som skal gå vidare og leggjast inn i planen. Det ville elles bli eit alt for omfattande utgreiingsarbeid dersom alle innspel skulle takast vidare i prosessen, jamfør vedlegg 2 som viser innspel med vurdering/kommentar. Nærare om plandokumentet Rådmannen skal her avgrensa seg til å peika på nokre punkt i plandokumentet. Formelle rammer og føringar for planarbeidet framgår av side 4-5. Her skal nemnast at kommuneplanen skal ha ein handlingsdel som viser korleis planen skal følgjast opp dei 4 påfølgjande åra eller meir, som skal vurderast kvart år. Økonomiplanen utgjer i Stord kommune handlingsdelen som skal gje grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver og konkretisering av tiltaka innanfor kommunen sine økonomiske rammer. Det er difor føresett at dei økonomiske konsekvensane for kommuneøkonomien for nye utbyggingstiltak vert vurdert i økonomiplanen. Dette gjeld t.d. effektane av rekkefølgjekrav ved manglande skulekapasitet, trafikksikring m.v. Plangrunnlaget skal gje eit dimensjoneringsgrunnlag for kommunal tenesteproduksjon, skuleutbygging m.m. Stord har dei siste åra hatt ein relativt sterk folkeauke med 1.2% auke i perioden 2004 til I folketalsframskrivinga for perioden 2010 til 2021 er det rekna med ein auke på 1,1%, dvs. folketalet vil auka frå til Veksten vert størst i aldersgruppa år. I aldersgruppene som går på skule, ser det ut som talet på elevar vil gå svakt nedover dei næraste åra. Arbeidsplassar/sysselsetjing har dei siste åra auka med gjennomsnittleg 200 pr år i netto. I tillegg kjem arbeidsplassar som forsvinn pga omstrukturering, nedlegging m.v. Det er difor sett som mål å skapa 250 nye arbeidsplassar pr år. Bustadbygginga har variert sterkt frå år til frå 224 einingar i 2003 til 49 i 2006 og 158 einingar i Gjennomsnittleg for perioden 2003 til 2009 er 122 einingar pr år. Det vert difor lagt til grunn gjennomsnittleg 150 einingar pr år i perioden 2010 til Samfunnstryggleik og beredskap har som tidlegare eit eige kapittel som er ajourført for at dette arbeidet skal verta forankra sentralt i kommuneplanen. Folkehelse har og fått eit eige kapittel i planen for å synleggjera at folkehelse skal vera eit sentralt element i all samfunnsplanlegging. Folkehelsa vert påverka gjennom all fysisk side 10 av 29

11 planlegging og utforming. På bakgrunn av at Stord kommune og deltek i Partnarskap for folkehelse i Hordaland er det og viktig at kommunen flaggar dette arbeidet i kommuneplanen. Satsingsområda i planen er som tidlegare ført opp med målformuleringar og tiltak, og følgjande satsingsområde er innarbeidd: Byutvikling, senterstruktur og samferdsel Miljø, estetikk og trivsel Arbeid og næringsliv Oppvekst Rehabilitering, helse og omsorg Arealdelen Arealdelen skal vera det overordna styrande dokumentet for all arealbruk i kommunen og visa samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealkartet med føresegner vert juridisk bindande, og det er difor relativt strenge formelle krav både til plandokument og planprosess. I planarbeidet er det lagt vekt på å definera framtidige utviklingsretningar og langsiktige, strategiske grenser for ulike utbyggingsføremål ( markagrenser ) og unngå unødvendig arealspreiing. Kjerneområde for landbruk er vist som omsynssoner. Det same er viktige friluftsområde som t.d. Landåsen. Det er og lagt inn på kartet areal som omsynssone langs E39 for å sikra mot gjennbygging før det føreligg eigen kommunedelplan/reguleringsplanar for oppradering av E39. Det er gjennomført særskilt kartlegging av funksjonell strandsone som på Stord er lagt inn som omsynssone. I tillegg er det lagt inn byggegrense i byggeområde. På Huglo er funksjonell strandsone lagt inn som ny forbodsgrense til erstatning for 100- metersgrensa og dels som byggegrense i byggeområde. Arealdelen til kommunedelplanen for Huglo, som vart vedteken av kommunestyret , er elles med oppdatering når det gjeld omsynssoner for vern av svært viktige naturtypar og viktige friluftsområde, innarbeidd i arealdelen. Rådmannen vil i tillegg peika på følgjande tilhøve under arealdelen: Bustadbygging Dei nye bustadområda som er lagt inn i arealdelen, er lista opp i oversyn på side 64 i plandokumentet. Desse områda gjev 860 nye bustadeiningar. I tillegg er det opna for spreidd utbygging på 30 einingar, slik at det totalt vert 890 nye einingar. Samstundes er det innanfor gjeldande kommuneplan og reguleringsplanar tilgang på om lag 1700 nye bustadeiningar som vert vidareført inn i revidert plan. Samla sett er det difor rom for 2590 bustadeiningar i revidert plan. Stipulert behov i 12-årsperioden er 1800 når det vert teke utgangspunkt i årleg behov på 150 einingar. Tilgangen ligg såleis 790 bustader over behovet i 12-årsperioden. Men ved vurdering av behovet må desse momenta vektleggjast: Det er eit politisk ønskje at det samstundes skal vera tilgang på bustadområde/ byggeområde i alle bydelar. Det er lagt vekt på å sjå den samla arealdisponeringa i eit langsiktig perspektiv med omsyn til utviklingskorridorar og strategiske langsiktige grenser, jamfør delmål 1 og delmål 2, slik at bustadbehovet må sjåast for ein tilsvarande lengre periode. Det knyter seg uvisse til korleis dei einskilde reguleringsplanane vil bli utforma. Det har vore ei særleg utfordring å koma opp med nye bustadområde i Hystad Rommetveitområdet. Av tabellen på side 65, som syner korleis nye bustadeiningar fordeler seg på ulike deler av kommunen, framgår det at det er flest nye i dette området. side 11 av 29

12 Men tek ein omsyn til det som ligg inne i gjeldande planar, er det samla størst tilgang på nye bustadeiningar i Sagvåg (983), dinest Leirvik (911) og Rommetveit med 559. Næringsareal På side 64 er det vist ei oppstilling som viser tilgang på nye sentrale næringsareal på til saman rundt 300 mål. I tillegg eig kommunen eit regulert næringsareal ved flyplassen på om lag 200 mål. Her er det vanskeleg å ha ei nærare meining om behovet. Turstiar, gang- og sykkelvegar m.m. I delmål 6 i arealdelen er det lagt vekt på at Folk i alle aldrar skal sikrast lett tilgjenge til areal for leik og fysisk aktivitet ved at det vert sikra samanhengande grøntkorridorar med turstiar som fører fram til friareal og friluftsområde. Turstiane skal og sjåast i samanheng med gang- og sykkelvegnettet. På denne bakgrunn har kommunen med finansiell støtte frå Hordaland fylkeskommune utarbeidd prosjektrapporten Grøntstruktur, turvegar og samanhengande gang- og sykkelvegar som ein del av revideringsarbeidet for kommuneplanen Prosjektet er sett i gang på bakgrunn av vedtak / målsetjingar i kommuneplanen Hovudmålsetjinga har vore betring av folkehelsa gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet ved å gje folk i alle aldrar lett tilgjenge til tur - og friluftsområde, og utvikla eit samanhengande gang og sykkelvegnett frå bustadområde til skule, servisesentra, arbeidsplassar, turområde m.m. I arbeidet med denne rapporten har og andre perspektiv vorte trekt inn, og spesielt målsetjingar knytt til klima og miljø har vore vektlagt. Prosjektet har utført eit grunnleggjande og omfattande arbeid med kartlegging og vurdering av grøntstrukturar, turvegar og gang - /sykkelvegar. Erfaring viser at det viktigaste einskildtiltaket for å få auka sykkelbruk, er å opparbeida eit samanhengande sykkelvegnett. Hovudkonklusjonar, viktige trasear og strukturar er innarbeidd i arealkartet og vil gje vidare føringar for detaljplanlegging og gjennomføring. Konsekvensutgreiingane med hovudkonklusjonane for nye utbyggingsområde er ført opp i eige kapittel som startar på side 69. Ei meir uttømmande vurdering føreligg i vedlegget Samanstilling av konsekvensutgreiingar for kommuneplanen sin arealdel der det og er teke inn konklusjonar frå ROS-analysen som føreligg i eigen rapport. I tillegg føreligg delrapportar for dei ulike utbyggingsområda og Tilleggsvurderingar av ulike mindre arealinnspel m.m. Denne delen av planarbeidet har vore omfattande og tidkrevjande. Når det gjeld sjølve ROS-analysen, så er det innleiingsvis i rapporten gjort greie for metoden og kva kriterium som ligg til grunn og kan aksepterast ved risikovurdering såkalla akseptkriterium. Det er naturleg at kommunen som planmynde godkjenner desse kriteria som ein del av planen, og at desse kriteria og vert sendt på høyring. Rådmannen viser difor til side 5 i rapporten der det heiter: 3. METODE FOR RISIKOVURDERING I norsk standard NS 5814 vert risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av, dei uønskede hendelsene Kriterium for sannsyn og konsekvens Det er nytta dei same kriteria for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROS-analysen for Stord kommune frå oktober Som utgangspunkt er nytta ei inndeling som er henta frå andre tilsvarande prosjekt, og deretter gjort ein del lokale tilpassingar. Fylgjande inndelingar for sannsyn vert nytta: side 12 av 29

13 Begrep Intervall Lite sannsynleg Noko sannsynleg Sannsynleg Mykje sannsynleg Mindre enn ein gong kvart 50. år Mellom ein gong kvart 10. år og ein gong kvart 50. år Mellom ein gong i året og ein gong kvart 10. år Mellom ein gong i året og ein gong kvart 5. år Svært sannsynleg Ein gong i året eller oftare Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep: Ubetydeleg Ein viss fare Alvorleg/farleg Kritisk Katastrofal Standard risikodiagram som er nytta i analysearbeidet Risikodiagram (som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sannsyn Ubetydeleg En viss fare Konsekvens Alvorleg Kritisk Katastrofalt Svært sannsynleg Mykje sannsynleg Sannsynleg Noko sannsynleg Lite sannsynleg 3.2. Akseptkriteria Ved gjennomføring av ROS-analysen for nye utbyggingsområde er lagt til grunn følgjande akseptkriteria: Hendingar i raudt felt medfører uakseptabel risiko. Her må risikoreduserande tiltak gjennomførast. Elles må det Tilhøve raude felt gjennomførast meir detaljert ROS-analysar for eventuelt å avkrefta risikonivået. For tiltak i raude felt skal det utarbeidast ROS-analyse før tiltak kan godkjennast. side 13 av 29

14 Tilhøve gule felt For hendingar som ligg i gul sone i gul sone må det gjennomførast tiltak for å redusera risikoen so mykje som råd er. Det kan vere naturleg også å leggja ein kost-nytteanalyse til grunn for vurdering av enda fleire risikoreduserande tiltak. I gul sone skal kommunen krevja ROS-analyse. Tilhøve grøne felt I utgangspunktet er hendingar i grøn sone akseptabel risiko, men fleire risikoreduserande tiltak av vesentleg karakter skal gjennomførast når det er mogeleg ut frå økonomiske og praktiske vurderingar. Om det skal gjennomførast ROS-analysar i grøne områder må vurderast i den einskilde regulerings- og/eller byggesak. Dette betyr at som hovudregel er tilhøve/hendingar plassert i raude felt noko som medfører uakseptabel risiko, og at det må gjennomførast risikoreduserande tiltak av førebyggjande og/eller skadebøtande karakter, slik at risikobiletet kjem ned på akseptabelt nivå. KONSEKVENS 3.3. Konsekvenskategoriar VMENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. (KBP iva 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr KBP er krise- beredskapsplanen. Med basis i definisjonar av sannsyn og konsekvens og gjennomføring av fareidentifikasjon kan naudsynte risikoanalysar gjennomførast. Alle kommunedelplanar skal også ha med eige kapittel om samfunnstryggleik og beredskap, og det skal gjennomførast ROS-analysar for alle kritiske område. Rådmannen viser elles til konsekvensanalysen når det gjeld nærare omtale av dei ulike utbyggingsområda. Arealinnspel frå private er ført opp i eige vedlegg til saka med kommentar om resultatet av handsaminga. Rådmannen vil i denne samanheng berre nemna innspel nr 3.46 om naust i side 14 av 29

15 tilknytning til tidlegare kommunal kai i Eldøy, og innspel nr.3.47 om at næringsområdet ved Gruvene får endra status til rekreasjons-, museums- og kulturminneføremål. Rådmannen stiller seg i prinsippet positiv til desse innspela. Men det er naturleg at desse sakene vert vurdert endeleg i samband med revidering av dei aktuelle reguleringsplanane. Føresegner gjev saman med arealdelen bindande juridiske føringar for all arealdisponering og utbygging. Det er no lagt inn eit eige kapittel som gjev heimel for å inngå utbyggingsavtale mellom utbyggjar og kommune. I vedlegg 1B er lista opp kor mange bustadeiningar som kan byggjast i LNF-område med føresegner om spreidd utbygging. Likeeins er det i vedlegg 1C lista opp eksisterande bygde bustadeigedommar, hytteeigedomar og nausteigedomar i LNF-områda med status som LNF-spreidd, der det kan tillatast påbygg og ulike mindre byggearbeid på nærare vilkår utan krav om reguleringsplan eller dispensajon. Tanken er her at ein med dette skal forenkla saksbehandlinga for byggesaker tilknytta desse eigedomane. Organisering, medverknad og framdrift er det gjort nærare greie for i eige kapittel, side 103. Når det gjeld framdrift, er det lagt opp til at planen vert lagt ut på offentleg ettersyn frå 1.april til 1. juni 2011, og slutthandsaming oktober Her må det takast atterhald om at høyringsmerknader og eventuelle motsegner kan føra til lengre sakshandsamingstid. Vurdering/konklusjon Rådmannen sluttar seg framlegget til revidert kommuneplan for perioden og føreslår at formannskapet vedtek å senda planutkastet ut på høyring. Framlegg til vedtak: Formannskapet vedtek i samsvar med i Plan- og bygningslova å senda forslag til revidert kommuneplan ut på høyring og samstundes leggja forslaget ut til offentleg ettersyn i perioden 1. april til 1. juni side 15 av 29

16 Arkivref: 2011/ /2011 Saksh.: John Karsten Raunholm Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 9/11 Komité for oppvekst og utdanning /11 Formannskapet VAKSENOPPLÆRING FOR FRAMANDSPRÅKLEGE - BUDSJETT 2011 Framlegg til vedtak: Stord formannskap viser til avvikmelding når det gjeld norskopplæring for framandspråklege og ber rådmannen redusera drifta slik at det vert samsvar mellom drift og rammene i budsjett. Inntektene må budsjetterast på realistisk nivå. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringane i tråd med første avsnitt og premissane i saka. Saksprotokoll i Komité for oppvekst og utdanning Uttale Komité for oppvekst og utdanning gir slik uttale til budsjettet for norskopplæringa: Komite for oppvekst og utdanning meiner det må oppretthaldast eit tilbod om norskopplæring til framandspråklege utan rett eller plikt til opplæring. Språk er det viktigaste middelet for integrering i samfunnet, og norsk-kunnskapar er svært viktige for å lukkast i arbeidslivet. Komiteen ser likevel ikkje at underdekkinga på vaksenopplærings-budsjettet kan dekkast innafor komiteen sine rammer som hovudsakleg blir brukt på lovpålagte oppgåver. Komiteen ber om at formannskapet ser på vaksenopplæringa i et nærings- og integreringsperspektiv, og syt for at tilbodet om norskopplæring blir sikra også for dei utan rett eller plikt. Handsaming Samrøystes vedteke side 16 av 29

17 Rådmannen, Vedlegg NOTAT budsjett 2011 og drift ved Stord Vaksenopplæring avd. framandspråklege (Stord VO) NOTAT budsjett 2011 og drift ved Stord Vaksenopplæring avd. framandspråklege (Stord VO)datert Bakgrunn / faktiske opplysningar Stord Vaksenopplæring avd. framandspråklege driv norskopplæring for ca 250 innvandrarar. Om lag halvparten av desse har rett på gratis norskopplæring, resten betalar per time. Norskkunnskapar er den viktigaste faktoren for god integrering i samfunnet, sosialt og i arbeidslivet. Stord har mange arbeidsinnvandrarar som utfører viktige tenester både i det offentlege og i private bedrifter. Dette skuleåret er det 15,7 årsverk til å gi norskopplæring. Dette er noko knapt i høve behovet. Det er kandidatar på venteliste. Staten gir tilskot til alle som har rett på gratis opplæring. Tilskotet varierer frå år til år alt etter straumen av innvandrarar. Dette gjer budsjettering vanskeleg i eit eittårs-perspektiv. Bruttobudsjett er litt over 8 mill, netto dekkjer Stord kommune ca 2,7 mill, resten er statstilskot/eigenbetaling. Budsjett/økonomi 2011 Dei to siste åra har Stord VO gått med store overskot. I 2010 vert det underskot. Budsjettet for 2011 er redusert og ikkje nok til å dekkja lærarstillingane. For å oppretthalda drifta på noverande nivå og såleis nokolunde dekkja behovet for norskopplæring hos utlendingane trengs ei styrking på 2,1 mill. Slik budsjettet for 2011 ligg føre i dag så ligg det inne ressursar til om lag 13,6 stillingar. Dette skuleåret er det 15,7 stillingar ved denne avdelinga. Dvs. at det er 2,1 lærarstillingar som er overtallige i høve til budsjettet. Vidare er inntektsestimatet som ligg inne for 2011 svært usikkert. Per Capita tilskotet me får frå staten vert overført til den kommunen der denne personen er busett. Når personen flyttar må me overføra delar av dette tilskotet til den nye bustadkommunen. Dette overføringsbeløpet vart i 2010 ein utleggspost på heile kr ,-. Dette beløpet vil leva sitt eige liv det komande året også og er vanskeleg å forutsjå. I budsjettet ligg det inne ein inntektsprognose på kr 6,51 millionar, i hovudsak frå staten. Det kan bli ein inntektssvikt i høve dette beløpet på om lag kr ,- pga svingingar i asyltilstrøyminga. I tillegg kan overføringsbeløpet truleg bli om lag kr ,- når det er teke omsyn til at Stord kan rekna med noko i overføringsinntekter for personar som flyttar til kommunen. Dette vil svekka budsjettet ytterlegare med 0.8 mill. Dette tilsvarar om lag 1,3 lærarstillingar. Slik prognosane ser ut i dag, er her om lag 3,4 stillingar for mykje i høve til budsjettet. Undervisning til arbeidsinnvandrarane som betalar for seg (dette er ein sum som ikkje dekker kostnadane) utgjer omlag 2,5 stilling, men dette er og vanskeleg å rekna på fordi mange av desse vert sett inn i grupper der dei med lovpålagt rett går. Det er svært få (under 8 %) som får dekka kostnadene av arbeidsgjevar. Rådmannen finn det rett å peika på at stadige endringar i asylpolitikken og tilstrøyminga av flyktningar/asylsøkjarar gjer det vanskeleg å planleggje, budsjettera og laga gode prognosar for denne tenesta. Aktuelle alternativ for mogelege løysningar: - Å halda fram med same drift som hausten 2010 føreset ei tilleggsløyving på kr 2,1 mill. - Det vert gitt ei tilleggsløyving til vidare drift på kr ,-. Staben ved vaksenopplæringa vert redusert med 2,4 stillingar. Tilbodet til arbeidsinnvandrarar kan halda fram dersom dei betalar kostpris om lag kr 800,- pr skuletime. Stabsreduksjonen vert då tilsvarande mindre. (Dersom det er ei gruppe med 8 deltakarar vil kvar måtta betala kr 100,- pr. skuletime. Med 4 6 timar pr. veke vert dette ei utgift på om lag kr 500,- pr. veke). - Det vert ikkje gitt noko tilleggsløyving til vidare drift. Staben vert redusert med 3,4 stillingar. Tilbodet til arbeidsinnvandrar kan oppretthaldast til sjølvkost. side 17 av 29

18 Vurdering Norskopplæringa for deltakarar med rett og plikt, og asylsøkjarar frå asylmottaka vert i hovudsak finansiert gjennom per capita tilskot frå staten. Arbeidsinnvandrarar må i utgangspunktet betala dette sjølv. Få er i stand til det grunna svak økonomi. Vaksenopplæringa har i lang tid gitt desse eit tilbod sjølv om dei ikkje betalar for seg. Mange av desse deltakarane er viktige samfunnsutøvarar i dagleglivet. Dei har m.a. ulike jobbar dei utfører i lokalsamfunnet. Kompetanse i norsk, munnleg og skriftleg, er den viktigaste føresetnaden for integrering i det norske samfunnet. Det viktigaste her er å koma i fast arbeid. Me ser at manglande språklege føresetnadar ofte er til hinder for dette, og i neste omgang vert det ein utgiftspost for samfunnet. Slik sett er god språkopplæring førebyggjande og utgiftssparande. Dersom vaksenopplæringa ikkje får økonomiske tilleggsressursar til å halda drifta oppe på dagens nivå vil norskopplæringstilbodet til arbeidsinnvandrarane falla bort for dei som ikkje kan betala for seg. Skulen si vurdering er at det vil gjelda dei fleste av denne gruppa. Konklusjon Stord kommune er i stadig utvikling, og har utvikla seg til å bli ein fleirkulturell kommune. Det er eit behov for arbeidsinnvandring for å dekkja ulike behov i Stord samfunnet. Dette behovet vil truleg auka i åra som kjem. God kompetanse i norsk, munnleg og skriftleg, er på mange måtar inngangsbilletten for å kunna fungera godt i arbeidslivet og i Stord samfunnet elles. Av den grunn er tilbodet om norskopplæring eit viktig tilbod som bør vidareførast, men spørsmålet er om det er Stord kommune som skal betala for denne opplæringa. Dersom ein skal oppretthalda undervisninga for arbeidsinnvandrarane må prisen aukast til om lag kr 100,- pr time, slik at ordninga vert sjølvfinansierande. I tillegg må vaksenopplæringa tilpassa drifta til det vedtekne budsjettet. Rådmannen ser ikkje at tilleggsløyving kan finnast innanfor skulebudsjettet, og i samråd med ordføraren går saka til uttale i komiteen (OOU) og vert lagt fram for formannskapet til realitetshandsaming. Framlegg til vedtak(formannskapet). Stord formannskap viser til avvikmelding når det gjeld norskopplæring for framandspråklege og ber rådmannen redusera drifta slik at det vert samsvar mellom drift og rammene i budsjett. Inntektene må budsjetterast på realistisk nivå. Rådmannen får fullmakt til å gjera budsjettendringane i tråd med første avsnitt og premissane i saka. Framlegg til vedtak: Komité for oppvekst og utdanning gir slik uttale til budsjettet for norskopplæringa: side 18 av 29

19 Arkivref: 2008/ /2011 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 13/11 Formannskapet PLAN FOR STRAUMRASJONERING - FULLMAKT Framlegg til vedtak: 1. Formannskapet tek prioriteringslista til orientering. 2. Rådmannen får ved bortfall av straum/straumrasjonering fullmakt til gjennomføra endringar i prioriteringane dersom det skulle vera føremålstenleg i den aktuelle situasjonen. side 19 av 29

20 Rådmannen, Vedlegg Prioriterings- og klassifiseringsliste Prioriterings- og klassifiseringsliste av identifiserte objekt og funksjonar Bakgrunn / faktiske opplysningar Energiselskapa er etter lover og forskrifter pålagt og laga rasjoneringsplan for straumleveranse med identifiserte og klassifiserte objekt og geografisk plassering av klassifiserte objekt. For Stord kommune er det Sunnhordland kraftlag (SKL) som har ansvaret for utarbeiding av rasjoneringsplan i samråd med Stord kommune. Stord kommune og SKL har hatt fleire møter for å drøfta saka og for å koma fram til ei prioriteringsliste. I eit samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Hordaland, Radøy kommune, BKK Nett AS pg IFER- Interessefelleskapet for energiverka i regionen er det laga: Rettleiar for samhandling mellom kommunane og energiselskapa vedrørande prioritering av elektrisk kraft ved bortfall og rasjonering. Rettleiaren er lagt til grunn for utforming av prioriteringslista og møta med SKL. Denne saka gjeld kven i kommunen som har fullmakt til å ta avgjerder i situasjonar der det er naudsynt å setja i verk straumrasjonering og/eller utkopling av straum. Vurdering Rådmannen har peika ut ei arbeidsgruppe som har samhandla/hatt møte med straumleverandøren SKL om prioritering av elektrisk kraft i kritiske situasjonar med mangel på straum i området/regionen. Kommunen og SKL har planlagt for 2 scenario: Totalt bortfall av straum Rasjonering av straum (periodevis utkopling eller redusert forbruk med %) For begge scenario må kommunen identifisera alle kritiske objekt og funksjonar innan eige ansvarsområde for å sikra kritiske samfunnsfunksjonar, liv og helse. Arbeidsgruppa har utarbeidd ei prioriteringsliste med klassifisering av identifiserte objekt og funksjonar, klassifisert etter sårbarheit. Prioriteringslista er lagt fram for og godkjent av strategisk leiing. Prioriteringslista er delt inn i 3 grupper: Gruppe A med absolutt nulltoleranse for bortfall av straum (krev aggregat og UPS) Gruppe B som krev kontinuerleg straumtilførsel (krev aggregat) Gruppe C som tåler periodevis bortfall inntil 48 timar Med bakgrunn i denne prioriteringslista vil SKL laga ein straumrasjoneringsplan for Stord kommune. I Stord kommune sin beredskapsplan er rådmannen delegert avgjerdsmynde. Når det oppstår kritiske situasjonar med mangel på straum og rasjonering, og prioritering av kven som skal få straum må setjast i verk, er det viktig at den som må ta avgjerd, er plassert sentralt i kommunen sin administrasjon. Konklusjon I situasjonar med mangel på straum er det viktig at kommunen har ein god og gjennomtenkt plan for rasjonering og prioritering som sikrar kritiske samfunnsfunksjonar, liv og helse. Som kommunen sin øvste beredskapsleiar, er det naturleg at rådmannen får fullmakt til å ta avgjerd korleis kommunen skal prioritera og fordela straum i ein eventuell rasjoneringssituasjon. Framlegg til vedtak 1. Formannskapet tek prioriteringslista til orientering. 2. Rådmannen får ved bortfall av straum/straumrasjonering fullmakt til gjennomføra endringar i prioriteringane dersom det skulle vera føremålstenleg i den aktuelle situasjonen. side 20 av 29

21 side 21 av 29

22 Arkivref: 2010/ /2011 Saksh.: Ottar Tvedten Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 14/11 Formannskapet VIDSTEENSPARKEN OG UTEOMRÅDET VED SUNNHORDLAND MUSEUM Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek å løyva kr til ein forstudierapport vedrørande vegar og infrastruktur i området Vidsteensparken og uteområdet ved Sunnhordland museum med ferdigstilling 1. juli, Løyvinga vert henta frå konto til disposisjon for formannskapet. side 22 av 29

23 Rådmannen, Vedlegg Flyfoto av parkområdet i Leirvik Bakgrunnsinformasjon om Vidsteenstestamentet Kart over Vidsteensparken og tilgrensande område pr 2011 Bakgrunn Komité for næring, miljø og kultur vedtok eit oversendingsframlegg i møte : Komiteen ber administrasjonen førebu ei sak der intensjonane som ligg i møtereferat frå parken utvikling av uteområdet ved Sunnhordland Museum vert vidareført. Saka skal peika på målsetjing, trong for planleggingsmidlar, tidsperspektiv og involvering. Komiteen ber om å få saka slik at det er mogeleg å ta stilling til naudsynte løyvingar i budsjett for Rådmannen sette i 2010 ned ei arbeidsgruppe for å sjå på parkområdet. Sunnhordland museum har konsultativ status i arbeidsgruppa. Det vart ikkje tid til å fremja ei sak i tilknyting til budsjettet. I denne saka vert det gjort greie for det arbeidet/dei vurderingane som er gjort så langt og korleis ein ser for seg å leggja opp det vidare arbeidet, og gjort framlegg om ei løyving til ein forstudie. I og med at det er lagt opp ei løyving frå formannskapet sin konto vert saga lagt fram for handsaming der. Aksen Vidsteensparken-Torget I gjeldande kommunedelplan for Leirvik er aksen frå Vidsteensparken til Torget markert som særs viktig for sentrum. Det er ei utfordring at gangvegen mellom parken og Torget kryssar hovudvegen, og i kommunedelplan for Leirvik står det: Det vert føreslege at deler av vegstrekninga vert lagt i miljøtunnel. (s.26:) Det er ikkje prioritert å betra tilkomsten til Vidsteensparken med slik miljøtunnel i gjeldande planar. Tilkomst til området: Det er tre sentrale vegar i parkområdet: Tilkomstveg Museumsbakkjen Gjennomgangsveg Parkvegen Tilkomstveg Vidsteensvegen. Parkvegen går gjennom parken. Frå nord byrjar vegen i området Åsbanen (ved vegen Ås) og går mot sør gjennom Vidsteensparken. Før Parkvegen kjem inn i museumsområdet, er den innsnevra p. g. a. ein fjellnabbe, og er difor stengd for gjennomkøyring. Parkvegen held fram etter hindringa forbi hovudbygningen til museet mot Ådlandsstova, og svingar så mot aust. I svingen er også krysset med Vidsteensvegen som går frå hovudvegen Skrivarvegen opp til parkområdet. (Gangveg.) Parkvegen held fram mot aust forbi paviljongen og Leirvik barnepark til vegen Åsringen. Museumsbakkjen er tilkomstvegen til Sunnhordland museum frå hovudvegen i Sæ. Sunnhordland museum er markert med skilting i Sæ, og i Skrivarvegen. Vidsteensparken er ikkje skilta. Parken er gitt i gåve, og bruken er regulert i Vidsteenstestamentet. Av testamentet går det fram at Parkvegen ikkje skal ha gjennomgangstrafikk. I enkelte høve er det likevel praktisk for ein oppsitjar å nytta Parkvegen då dette gir enklare tilkomst. Ved arrangement vert vegen nytta av arrangøren, og museet må ved enkelte høve nytta vegen. Det har derfor ikkje vore aktuelt å stengja Parkvegen. Parkvegen har litt trafikk, og vegen er noko prega av manglande vedlikehald. Stord kommune har ansvaret for vegane i området. side 23 av 29

24 Hadde det ikkje vore for den uheldige kryssinga av Skrivarvegen, så er det relativ god tilkomst for gåande til parkområdet. Men Vidsteensvegen har eit svært bratt parti som gjer tilkomst vanskeleg for rørslehemma. For større køyrety er tilkomst til parken og museet generelt vanskeleg. Det er lite parkeringsareal i området. Utrykkingskøyrety må å ha fri tilkomst til området via Parkvegen. Eigarforhold Sunnhordland Museum sine bygg ligg i hovudsak på kommunal grunn og museet eig berre deler av grunnen der administrasjonsbygget ligg. Arealet som Stord kommune eig i parkområdet er om lag 20 dekar. Tilgrensande eigedomar er i privat eige, men Statsbygg eig området mot sør der Sorenskrivargarden ligg. (6,3 dekar.) Dette området er relativt kupert, med ein del skog, og har status som verna då det mellom anna går steingardar gjennom området. I tillegg er bygg og parkområdet verna. Eventuelt nye tiltak i dette området er vanskeleg å få gjennomført. Bygg og installasjonar i parken Sunnhordland Museum har tilhald i parken med administrasjon, møtelokale, bibliotek, arkiv, magasin og mange verna bygg. Desse bygga - saman med den kommunale scena paviljongen, og benkane i uteamfiet - utgjer det ein i dag tenkjer på som Vidsteensparken. Leirvik barnepark ligg på sørsida av Parkvegen og vart tidlegare nytta som kortidsbarnepark, og er eigd av Stord kommunale eigedom KF. Bygget og parkeringsplassen har ei god plassering vis-à-vis paviljongen og det er ynskjeleg å få avklart om bygget (eller tomta) kan utviklast til å romma fasilitetar som toalett, garderobar, byte- og sminkerom, lager m. m. i høve ei vitalisering av Vidsteensparken som kulturell arena. Ein kan også tenkja seg at ein kan ha lager for teknisk sceneutstyr, og i avgrensa grad parkering for arrangørar på denne tomta. Det er grunn til å tru at det er mest økonomiske er å riva bygget Leirvik barnpark og så byggja nytt servicebygg, men dette er ikkje så langt vurdert av Stord kommunale Eigedom KF. Eventuelt iverksetjing av slikt nytt tiltak må vurderast i høve Vidsteenstestamentet. Det kan bli aktuelt med omregulering av vegar og ny plassering av bygg og installasjonar (paviljongen) i Vidsteensparken slik at utnytting av området vert betre. Tilbakeblikk Parken har vore nytta til alt frå revy- og konsertarrangement, til at den var samlingsstaden på nasjonaldagen med paviljongen som det naturlege sentrum. Scene-konstruksjonen paviljongen var opphavleg meint å vera mobil, men vart ståande permanent til den måtte rivast (i 1979). Det vart så sett opp ein midlertidig paviljong som har stått der sidan og som i dag har roteskader. Infrastruktur og fasilitetar er ikkje etter dagens krav, og paviljongen er heller ikkje tenleg som scene i når det gjeld kunna låsa inn utstyr, tilkopling til strøm, byterom for aktørar, toalett for publikum, m.m. Sitjebenkane er rotne, og lite eigna. Trass i desse manglane vert det tidvis arrangert konsertar i parken, som t. d. Termosfestival skipa av Parkens vener. Sunnhordland museum har måtta stå for ein del vedlikehald av kommunalt grøntanlegg då dette elles ville grodd til. I dag er mest all aktivitet i området i regi av Sunnhordland museum. Sunnhordland museum har også teke initiativ til å utvikla område gjennom eit "Kick-off"-møte i april Sommarrevyen har tidlegare vurdert om revyteltet kunne stå Vidsteensparken om sumaren, men dette er lite aktuelt slik fasilitetane er no. Det forgår framleis sporadiske enkeltarrangement i paviljongområdet. Vitalisering av området Dr. Vidsteens Minde ( Vidsteensparken, eller parken på folkemunne) Området Vidsteensparken som nytt natur- og rekreasjonsområde side 24 av 29

25 Parken utgjer eit særs verdifull friluftsområde i kjernen av byen og er regulert som LNF-område. Skogsområdet i parken er lite nytta som rekreasjonsområde. Det er ynskjeleg å få avklart om ein med enkle grep kan få gjort skogsområdet meir tilgjengeleg t. d. ved stiar og rasteplassar, tilsvarande det ein har i Hystadmarkjo. Stord kommune er også ein ressurs-kommune innan universell utforming med mål om tilkomst for flest mogleg. Sunnhordland Museum har hausten 2010 invitert til eit samarbeid med Stord kommune om å få opparbeidd ei aktivitetsløype i parken. Leirvik sentrum manglar gode tilbod for born og familiar, og ei slik aktivitetsløype vil kunna bli attraktiv for tilreisande, t.d. for båtturistar om sumaren. Det vil bli søkt om tippemidlar for 2012 til løypa. Det er ikkje brukt midlar på leikeplassen/barneparken sidan tidleg talet, så det kan også bli aktuelt å søkja om tilskot til dette som nærmiljøanlegg. Frå museet si side er det viktig at parkområdet vert tilrettelagd og regulert slik at framtidig ekspansjon og endring av bygningsmassen er mogleg i takt med at samlingane vert større. Museet prøver å få kjøpt eit gamalt bedehus som kan flyttast til området og som kan fungera som konsertlokale, og på litt lengre sikt ynskjer museet fleire hus på haugen ved Klovastova. Slik museet ser det er det viktig at området gir høve til etablering av nye verneverdige hus i parken, og at ein ekspansjon av administrasjonsbygget vil vera mogleg. Parken som kulturell arena Frå kommunen si side er det ynskjeleg å få vurdert i kva grad ein kan utvikla parken som ein kulturell arena i byen, og som eit rekreasjonsområde for bruk heile året. Det er naturleg at utviklinga av parken må skje i nært samarbeid med Sunnhordland museum då bygningane som er verna krev å bli særskilt sikra mot brann og skadeverk. Eining for kulturtenester påpeikar behovet for fleire mindre og intime konsertlokale for akustisk musikk, og det er derfor interessant om eit bedehus vert flytta til området. Dette vil likevel ikkje kunna erstatta behovet for eit moderne konsertlokale for akustisk musikk i sentrum av byen. Sunnhordland museum påpeikar det ansvaret Stord kommune har for vedlikehald av vegar, steingardar, benkar/paviljong og grøntanlegg. Leirvik barnepark er også til nedfalls. Området framstår derfor som lite attraktivt. Vurdering I arbeidet med oppgradering av parken må ein finna modellar for samarbeid, og byggja stein på stein. Ei aktivitetsløype er eit slikt kortsiktig tiltak, saman med ei heilt nødvendig opprusting av paviljongområdet. Spørsmålet er om dagens vegsystem er framtidsretta slik at parkområdet, med det flotte skogsområdet, kan bli godt integrert i byen. Stord kommune bør derfor ikkje setja i vert tiltak som t. d. bygging av ny paviljong før veg- og infrastruktur er vurdert. Det er ikkje gunstig at Parkvegen går mellom scene og publikum. Men det er likevel for tidleg å ha ei meining om ein må gjera noko med vegsystemet i området, eller om ein heller skal flytta bygg og fasilitetar. Det er derfor ynskjeleg med ein forstudie som ser på desse overordna forholda. I studien skal det greiast ut om det er mogleg å få regulert stiar og rasteplassar i skogsområdet, og eventuelt vegar i området. Sunnhordland museum har vist initiativ til samarbeid og har ambisjonar for området. Desse innspela vil Stord kommune arbeida vidare med. Utviklinga av parken på lengre sikt må skje i samarbeid med fleire brukargrupper og partnarar slik at området kan vitaliserast som arena i byen, og som rekreasjonsområde. Stord kommune vil hausten 2011 ta stilling til konklusjonane i forstudien, og avgjera kor mykje ein vil investera i parkområdet slik at investeringar kan leggjast inn i budsjettet for Konklusjon Rådmannen rår til at ein utviklar prosjektet vitalisering av Vidsteensparken etter denne planen: Ein forstudie avklarar forholda kring tilkomst, traseen for Parkvegen, og etablering av moglege stiar og rasteplassar i området. Forstudien bør vera ferdig før sumaren 2011 slik at eventuelle tiltak kan budsjetterast for side 25 av 29

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Planutvalet 13.12.2012 021/12 SH Kommunestyret 07.02.2013 003/13 SH Saksansvarleg: Ståle Hatlelid Arkiv: 143

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Stord kommune Møteprotokoll

Stord kommune Møteprotokoll 1 Stord kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/787-3 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2.gongs behandling - deling - 278/5 og 272/1 Åkra - Evy Brekke Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Planprogram for revisjon av Kommuneplan

Planprogram for revisjon av Kommuneplan Planprogram for revisjon av Kommuneplan 2007 2019 Innhald: Bakgrunn s. 2 Rammer og premisser s. 2 Planprosess og medverknad s. 3 Vedlegg. s. 5 9.1. Bakgrunn: Gjeldande Kommuneplan 2007-2019 blei vedteke

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen.

MØTEINNKALLING. Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida  og på biblioteket, Kommunetunet, Eikelandsosen. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval for plan og miljø Utval: Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 17.06.2014 Tid: Kl. 16:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Nærings-, plan- og bygningsutvalet 07.03.2017 013/17 Kvam Ungdomsråd 06.03.2017 006/17 Avgjerd av: Arkiv: N - 504 Arkivsaknr Saksh.: Kaale, Leiv Ingmar

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune

Framlegg til bustadbyggjeprogram Lindås kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L 71 2010/988 Sveinung Toft 05.01.2011 Utvalssak nr. Utval Møtedato 25/11 Plan- og miljøutvalet 19.01.2011 6/11 Kommunestyret 10.02.2011 Framlegg til bustadbyggjeprogram

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 05.10.2011 Tid: 12:00 15:30 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Liv Kari Eskeland Leiar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kommunestyret. Innkalling

Kommunestyret. Innkalling Finnøy kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 06.03.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 16:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt innkalling.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl.

EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune. Møteinnkalling. Møtedato: Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. EID KOMMUNE Kontrollutvalet i Eid kommune Møteinnkalling Møtedato: 16.04.2007 Møtestad: Eid rådhus, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 48/11 Formannskapet 07.12.2011. 77/11 Kommunestyret 15.12.2011

Saksnr Utval Møtedato 48/11 Formannskapet 07.12.2011. 77/11 Kommunestyret 15.12.2011 Arkivref: 2008/2442-11171/2011 Saksh.: Ove Kvalnes Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato 48/11 Formannskapet 07.12.2011 77/11 Kommunestyret 15.12.2011 KOMMUNEPLAN FOR STORD KOMMUNE 2010-2012 Framlegg til

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet KRN 109/10. Ansv. ANB

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet KRN 109/10. Ansv. ANB MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Formannskapet 29.09.2010 KRN 109/10 Avgjerd av: Formannskapet Saksbeh.: Kristin Nåmdal Ansv. ANB Arkiv: N-101.3, N- Arkivsaknr 09/333 RULLERING

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet /61 Plan- og miljøutvalet /85 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/1446 Løpenr.: 5195/2017 Arkivkode: 151/5 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 22.03.2017 17/61 Plan- og miljøutvalet 19.04.2017 17/85

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer