Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste"

Transkript

1 Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Kl. 09:00 09:45: Tema: Kvalitetskommuneprogrammet. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/47 Formannskapet Opning - orienteringar og drøftingar 2/09 09/28 Endring av vedtektene for barnehagane i Sogndal kommune 3/09 09/23 Revisjon av strategisk skuleplan 4/09 09/12 Revisjon av ruspolitisk handlingsplan 5/09 04/903 FERDIGSTILLING AV SENTRUMSPARKEN 6/09 06/551 STATNETT KV KRAFTLEIDNING ØRSKOG - INDRE SOGN ENDELEG UTTALE TIL KONSESJONSSØKNAD Sakene er offentleg utlagde i Tenestetorget, Sogndal bibliotek og busenteret i Fjærland. Informasjon på vår heimeside: Sogndal, Jarle Aarvoll -ordførar- Gerd Kleiven formannskapssekretær

2 Sogndal kommune Sak 1/09 Formannskapet Saksh.: Gerd Kleiven Arkiv: 033 Arkivsak: 09/47 Saksnr.: Utval Møtedato 1/09 Formannskapet Sak 1/09 Formannskapet Opning - orienteringar og drøftingar Pkt. 1. OPNING A. Konstituering av møtet: Møtet lovleg sett med følgjande til stades: Ordførar Jarle Aarvoll, varaordførar Heidi-Kathrin Osland, Klaus Endre Timberlid, Kjetil Ertesvåg, Rita Navarsete, Astrid Hove, Karen Marie Hjelmeseter, Christen Knagenhjelm, Helge Torstad. Frå administrasjonen møter rådmann Jostein Aanestad. Innkalling og sakliste Godkjenning. Møteleiar: Ordførar Jarle Aarvoll. Ope møte. B. Protokoll frå møtet godkjenning. Pkt. 2 ORIENTERINGAR OG DRØFTINGAR A. Orientering frå ordførar: 1. Permisjonstid for politikar Grete Netteland (AP) forlenga til KS sin strategikonferanse. 3. Sogndal si rolle som regionsenter, arbeidsgruppe. 4. Invitasjon sendt kulturministeren. (08/2930) 5. IKP Årdal (IKP=industrielt knutepunkt) B. Orientering frå utval: 1. Sogndal kyrkjelege fellesråd: - Referat frå møte den (A.journal: 08/2941) - Minnelund på Stedje kyrkjegard. Takkebrev datert (A.journal: 08/2372) C. Innspel frå medlemane. D. Orientering frå rådmann: 1. Status diverse reguleringsplanar. 2. Ungdomsrøra 2009, jfr. vedlegg. 3. Tilsyn SOS. 4. Tilsettedagen Førebuing til evt. krisepakke. 6. Søknad Krisesenteret i Sogn og Fjordane. E. Drøftingar: Bruk av Slakteritomta, jf. Orientering på formannskapsmøte Pkt. 3 SKRIV OG MELDINGAR A. Planlegging av rutetilbodet frå 1. mai Brev datert 10,12,2008 frå Sogn og Fjordane fylkeskommune (A.:08/2188-2). B. Tiltakspakke for kommunesektoren. Brev datert frå Kommunal- og regionaldepartementet. (A.:08/2960). C. Folkegåve til D/S Stavenes. Søknad datert (A.:08/2906). Side 2 av 19

3 Sak 1/09 Vedlegg til: Pkt. 2.B.1., 2.D.1 og pkt. 3. Sogndal, Gerd Kleiven -F.sekr.- Side 3 av 19

4 Sogndal kommune Sak 2/09 Formannskapet Saksh.: Knut Ole Myren Arkiv: A10 &00 Arkivsak: 09/28 Saksnr.: Utval Møtedato 2/09 Formannskapet Sak 2/09 Endring av vedtektene for barnehagane i Sogndal kommune Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner vedtektene for barnehagane i Sogndal kommune datert i vedtektene skal bytast ut med nynorsk tekst så snart den teksten er klar frå departementet. Vedtektene skal gjelda frå og med barnehageopptaket 2009/2010. Vedlegg: Framlegg til vedtekter for barnehagane i Sogndal kommune datert Gjeldande vedtekter Saksutgreiing: Gjeldande vedtekter for dei kommunale barnehagane vart godkjent av formannskapet , jf F-sak 8/07. Etter den tid har det m.a. kome endringar i barnehagelova som gjer at det er nødvendig å endra på nokre av paragrafar i vedtektene våre. Før fastsetting av vedtekene i 2007 vart saka grundig høyrt. Dei mindre justeringane som no vert tilrådd er drøfta i styrarmøte og vi har fått innspel i dei halvårlege møte med foreldrerepresentantane frå samarbeidsutvala ved barnehagane. Overskriftene nedanfor viser til dei paragrafane i vedtektene våre der det vert føreslege endringar. 3. Føremål Stortinget vedtok i desember ny føremålsparagraf for barnehagane, men tidspunktet som den nye paragrafen skal gjelda frå, er førebels ikkje fastsett. Sogndal kommune har tidlegare brukt same føremålsparagraf som barnehagelova Teksten til den nye føremålsparagrafen er førebels berre på bokmål, men vi koma på nynorsk når barnehagelova vert endra på dette punktet. Dette vil truleg skje ganske snart. I framlegget no har vi teke inn den nye føremålsparagrafen på bokmål, men vil byta den ut med den nynorske teksten når departementet er klar med den. 7. Ferie Talet på born med barnehageplass i kommunen har auka, og i 2008 hadde vi vanskar med kapasiteten når vi berre hadde ein sommaropen barnehage. Vi bør difor endra vedtektene våre slik at vi kan finna andre løysingar for ferieavvikling enn berre ferietilbod i ein av dei store barnehagane. Slike løysingar må tilpassast dei økonomiske rammene som vi har til disposisjon og ikkje føra til meirutgifter. Side 4 av 19

5 Sak 2/ Opptak og opptakskrins Barnehagelova gjev no born som har fylt eit år innan utgangen av august, rett til barnehageplass frå august det året. Denne retten gjeld til barnehageplass i bustadkommunen ikkje rett til plass i ein bestemt barnehage. Kommunen er pålagt å ha minst eit opptak i året. I høyringsutkastet til ny barnehagelov var det diskutert om kommunen skulle påleggjast å ha to opptak i året; eit frå august og eit frå februar og med lovfesta rett til barnehageplass for eit-åringane ved begge opptaka. Dette kom ikkje med i lovteksten. Erfaringane våre frå opptaka dei siste åra er at vi har greidd å tilby plass ved hovudopptaket til dei som har fylt eit år innan august, men at vi ikkje har hatt nok barnehageplassar å tilby ved suppleringsopptaket frå 1. januar. Vi bør difor ikkje gå utover barnehagelova sine krav på dette punktet, men halda fram med noverande ordning med eit hovudopptak frå august og eit suppleringsopptak frå 1. januar. 13. Prioriteringskodar ved hovudopptaket Sjølv om dei private barnehagane skal ta del i ein samordna opptaksprosess, har dei likevel høve til å definera sine eigne opptaksreglar. Både Stedje barnehage og Rones barnehage har opna for syskenprioritet ved opptaket. Det er foreldre som har etterlyst syskenprioritet ved opptak i dei kommunale barnehagane. Vi kjem difor no med framlegg om eit nytt punkt i 13 som gjev sysken førerett med til plass i same barnehage dersom syskena går i barnehage samstundes og har fylt eit år innan utgangen av august. Rådmannen viser til kommentarane ovanfor og tilrår at framlegget til vedtekter datert vert godkjent slik det ligg føre. Sogndal Jostein Aanestad rådmann Side 5 av 19

6 Sogndal kommune Sak 3/09 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: Arkivsak: 09/23 Saksnr.: Utval Møtedato 3/09 Formannskapet Sak 3/09 Revisjon av strategisk skuleplan Ordføraren si tilråding: Det vert sett ned ein sakskomite med desse medlemane: Saksordførar er: Komiteen skal revidere strategisk plan for utvikling av skulane i Sogndal. Planen skal ta utgangspunkt i det ansvaret og det handlingsrommet kommunen har som skuleeigar vere ein overordna rammeplan for skulane sine eigne utviklingsplanar vere eit styringsdokument for kommunen og eit verktøy for skulane tene som informasjon til foreldre og andre om satsingsområde i skulane i kommunen konkretisere kommunen sitt arbeid med Sogn regionråd sitt delprosjekt Kommunen som skuleeigar. Planen skal òg ha med mål og strategiar for entreprenørskap og omfang og tiltak knytt til spesialundervisning. Planen skal utarbeidast i nært samarbeid med rektor og tilsette på skulane. Elevråd, foreldreutval, samarbeidsutval og ungdomsråd skal høyast i samband med planarbeidet. Sakskomiteen si innstilling skal handsamst på kommunestyret sitt møte i oktober. Uprenta vedlegg 1. Strategisk plan for utvikling av skulane i Sogndal (er tilgjengeleg på kommunen si nettside under planar) 2. Temaplan for entreprenørskap i skulen (er tilgjengeleg på kommunen si heimeside under planar) 3. Sats på skulen Snu Sogn Delprosjekt 2: Kommunen som skuleeigar (K.sak 43/08) 4. Sogn regionråd Sats på skulen snu Sogn Utviklingsprogram (er tilgjengeleg på regionrådet i nettside). Saksutgreiing Strategisk plan for utvikling av skulane i Sogndal vart vedteken av kommunestyret den Planen er utarbeidd i samsvar med Stortingsmelding nr. 30 Kultur for læring, kommunale vedtak, budsjett og rammeplanar. Planen har ein generell del Side 6 av 19

7 Sak 3/09 og eit handlingsprogram. Dei overordna satsingsområda byggjer på nasjonale krav til opplæringa, resultat frå kvalitets- og brukargranskingar og lokale prioriteringar. Den einskilde skule har ansvar for oppfølgjing av planen. Dei overordna satsingsområda skal vere med i skulane sine utviklingsplanar og vere grunnlaget for resultatmåla i økonomiplan/budsjett. I økonomiplanen for er revisjon av strategisk skuleplan med som eit resultatmål for Planarbeidet er i økonomiplanen òg med som eit aktuelt tema for ein sakskomite eller anna politisk utgreiingsarbeid. I den samanheng er det presisert at vi i planarbeidet òg må ha fokus på omfang og tiltak knytt til spesialundervisning. Kommunestyret handsama framlegg til overordna mål for regionrådet sitt delprosjekt Kommunen som skuleeigar i møte den og gjorde slikt vedtak: 1. Sogndal kommune sluttar seg til overordna mål for delprosjektet Kommunen som skuleeigar, slik det går fram av vedtak i Sogn regionråd. 2. Sogndal kommune har langt på veg sett i verk tiltak som er nemnde i regionrådet sine tilrådingar gjennom eige utviklingsarbeid. Kommunen vil ytterlegare konkretisere måla for delprosjektet Kommunen som skuleeigar i arbeidet med revisjon av strategisk skuleplan og plan for entreprenørskap i løpet av I dette arbeidet vil alle dei tre delområda vere relevante. Kommunestyret har òg vedteke ein temaplan for entreprenørskap i skulen for perioden Revisjon av denne planen vart starta opp i Arbeidet er ikkje ferdig og bør sjåast i samanheng med revisjon av strategisk skuleplan og regionrådet sitt skuleutviklingsprogram. Kommunen er med i eit fylkesprosjekt (samarbeid mellom fylkesmannen og KS) om tilpassa opplæring, sjå side 49 i økonomiplanen for nærare omtale. Målet med deltaking i prosjektet var å redusere talet på elevar med enkeltvedtak og meir fokus på tilpassa opplæring, og at PPT i større grad skulle sette av tid til systemretta arbeid t.d. rettleiing. Det er kommunen som er skuleeigar, og dei reformene som vart vedtekne i 2004/05 mellom anna overføring av arbeidsgjevaransvar og nye læreplanar gav kommunen større handlefridom og større ansvar for innhaldet i skulen, for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. Kommunen har no mellom anna fått ansvar for kompetanseutvikling kvalitetssikring styrke samarbeidet skule og lokalt næringsliv organisering på skulenivå t.d. * val av framandspråk * organisering av skule/heim samarbeidet * val av satsingsområde. Fleire forskingsrapportar har slått fast at viktige suksessfaktorar for å utvikle ein god skule er godt kompetente lærarar og rektorar rektor er den viktigaste personen for utvikling av skulen politisk engasjement for innhald og verdigrunnlag i skulen. Side 7 av 19

8 Sak 3/09 Viktige nasjonale dokument i arbeidet med ein kommunal skuleplan vil mellom anna vere: Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kultur for læring Stortingsmelding nr. 16 ( ) og ingen sto igjen. Tidleg innsats for livslang læring Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skulen. Programstyret for Sats på skulen snu Sogn gjennomfører møte med alle kommunane i regionrådet, og det er planlagt eit møte i Sogndal den På dette møtet vil vi informere om skulane i kommunen og om korleis vi arbeidar med regionrådet sitt skuleutviklingsprogram. Vidare vil vi presentere 3 skuleutviklingsprosjekt knytt til skuleleiaropplæringa. Det er ønskjeleg at medlemane i sakskomiteen deltek på dette møtet. Møtet vil vere frå kl /1130. Dette er eit planarbeid som krev samhandling med fleire aktørar og høyringsrundar, og som vil ta ein del tid. Det kan såleis vere aktuelt med handsaming i kommunestyret i løpet av hausten Rådmannen vil stille administrative ressursar til rådvelde for sakskomiteen. Sogndal Jarle Aarvoll ordførar Side 8 av 19

9 Sogndal kommune Sak 4/09 Formannskapet Saksh.: Inger Pedersen Arkiv: 036 F61 &30 Arkivsak: 09/12 Saksnr.: Utval Møtedato 4/09 Formannskapet Sak 4/09 Revisjon av ruspolitisk handlingsplan Ordføraren si tilråding: Det vert sett ned ein sakskomite med følgjande medlemar: Saksordførar er: Sakskomiteen får slikt mandat: Sakskomiteen skal revidere ruspolitisk handlingsplan. Planen skal drøfte ruspolitiske problemstillingar og prioritere tiltak for å møte dei utfordringane kommunen har på området. I tillegg skal komiteen tilrå retningsliner for tildeling av sals- og skjenkeløyve. Sakskomiteen skal hente inn informasjon og synspunkt frå fagorgan i og utanfor kommunen, brukargrupper og næringslivet. Sakskomiteen si innstilling skal handsamast på kommunestyret sitt møte i juni. Uprenta vedlegg 1. Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune (er tilgjengeleg på kommunen si nettside under planar). Saksutgreiing Bakgrunn I følgje Alkohollova 1-7d skal kommunen utarbeide ein ruspolitisk handlingsplan. Planen skal gjelde for ein periode på 4 år og bør helst følgje kommunen sin skjenkeløyveperiode, slik at planen er revidert før ein skal handsame søknad om fornying av skjenkeløyve. Kommunen sin skjenkeløyveperiode går frå Kommunestyret vedtok Ruspolitisk handlingsplan for Sogndal kommune den Planen vart då revidert etter 3 år etter ønskje frå kommunestyret. Det vart opna for sal av øl i daglegvarebutikkane frå , og naudsynte endringar/tilpassingar i skjenkereglementet vart vedteke av kommunestyret den I økonomiplanen er revisjon av ruspolitisk handlingsplan ført opp som resultatmål i Planarbeidet er i økonomiplanen med som eit aktuelt tema for ein sakskomite eller anna politisk utgreiingsarbeid. Ruspolitisk handlingsplan Planen byggjer på ein rettleiande norm frå departementet og har følgjande innhald: Innleiing Omtale av rusmiddelsituasjonen Side 9 av 19

10 Sak 4/09 Vurdering av rusmiddelsituasjonen i kommunen Ruspolitiske mål og strategiar Tiltak for å nå dei kommunale måla Kommunale reglar for sal og skjenking av alkohol. I følgje planen er hovudmålet med kommunen sin ruspolitikk å redusere dei samla rusmiddelskadane og dei belastingane rusmisbruk fører med seg. Arbeidet skal ha særleg fokus på ungdom og rusmiddel. Tiltak for å nå kommunen sine mål er delt i tre: Haldningsskapande og førebyggjande arbeid, informasjon og opplysning Omsorg, behandling og ettervern Kommunale reglar for sal og skjenking av alkohol. Vurdering Planen skal i utgangspunktet dekke ein 4 års periode. Men sakskomiteen bør vurdere ein kortare periode for å kome i takt med kommunen sin skjenkeløyveperiode. Det vil seie at planen neste gong bør reviderast att hausten 2011 med vedtak i kommunestyret i februar Ordførar legg til grunn at det vert stilt administrative ressursar til rådvelde for sakskomiteen. Sogndal, Jarle Aarvoll ordførar Side 10 av 19

11 Sogndal kommune Sak 5/09 Formannskapet Saksh.: Odd Urdal Bjelle Arkiv: PROSJ 764 Arkivsak: 04/903 Saksnr.: Utval Møtedato 37/05 Formannskapet /07 Formannskapet /08 Forvaltningsutvalet /09 Formannskapet Sak 5/09 FERDIGSTILLING AV SENTRUMSPARKEN Rådmannen si tilråding: Sentrumsparken verrt ferdigstilt i samsvar med dei planar og ligg føre. Opparbeidinga skal tilpassast veg og parkering i Parkvegen. Vedlegg: E-post frå Sognetun AS Saksutgreiing: Bakgrunn: Del 1 av sentrumsparken vart ferdigstilt i august Arbeidet omfattar området sør og vest for kommunehuset (Svedalshagen, Bondevikhagen og Kirsebærlunden). Del 2 som omfattar området sør for kommunehusen (kommunehusplassen) står att. Begge utbyggingsdelane har vedteken finansiering og er med i kontrakt med entreprenør, men del 2 vart sett på vent då eigar av Sognetun AS bad om tid til å vurderte utbygging av parkeringsanlegg under bakken i delar av dette området. Eigar av Sognetun AS ville avklare moglegheitene for eit slikt anlegg innan utgangen av Sognatun AS v/josvanger og har no meldt attende at det ikkje er aktuelt for dei å byggje ut eit underjordiske parkeringsanlegg i heile dette området no, jf vedlagd skriv. Vurdering: Ferdigstilling av sentrumsparken etter dei planar som ligg føre vil medføra at ein del av eit eventuelt framtidig parkeringsanlegg under kommunehusplassen ikkje vert realisert utan store tilleggskostnader. Denne delen omfattar ca 30 av dei 130 parkeringsplassane som kan få plass i eit fullt utbygd anlegg. Opparbeidinga av den resterande delen av parken kan tilpassast den overflateparkeringa i Parkvegen som Sognatun AS legg opp til. Dette vil medføra at sjølve kommunehusplassen kan opparbeidd som planlagt, men at gangvegsambandet vert noko redusert/endra. Opparbeiding av underjordisk parkeringsanlegg på sørsida og langs Parkvegen kan då evt. realiserast seinare med ca 100 p.plassar. Side 11 av 19

12 Sak 5/09 Budsjett: Kostnder: Del 1 Del 2 Samla Anleggskostnader eks.mva Byggherrekostnader eks.mva Prosjektkostnader eks.mva M.v.a Prosjektkostnad inkl.mva Finansiering: Tilsagn Tilskot fylke (tettstadmidlar) Tilskot næringslivet (INU) Lån Parkeringsfond Sal av eigedom Fondsavsetjing (kvileplassen) Momskompensasjon Parkeringsfond Sum finansiering Kostnadsramme eksl. moms (som vi får refundert) er på 16,3 mill. kroner. Konklusjon: Ved å ferdigstilla sentrumsparken etter dei planar som ligg føre med tilpassing til den overflateparkeringa i Parkvegen som er ønskjeleg frå utbyggaren, så vil vi framleis kunna realisera store deler av plan for underjordisk parkeringsanlegg med unnatak av den delen som omfattar sjølve kommunehusplassen. Ferdigstillinga kan gjennomførast etter dei budjetterte kostnadane. Finansieringa vert tilpassa ei løyving frå INU på samla 2,7 mill kroner (ikkje 3,0 mill. kroner som søkt om), med noko auka løyving frå parkingsfondet. Dette er i samsvar med teksten i økonomiplanen. Jostein Aanestad -rådmann- Side 12 av 19

13 Sogndal kommune Sak 6/09 Formannskapet Saksh.: Torbjørn Hasund Arkiv: T10 Arkivsak: 06/551 Saksnr.: Utval Møtedato 72/06 Forvaltningsutvalet /07 Formannskapet /07 Kommunestyret /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Formannskapet Sak 6/09 STATNETT KV KRAFTLEIDNING ØRSKOG - INDRE SOGN ENDELEG UTTALE TIL KONSESJONSSØKNAD Rådmannen si tilråding: Kommunestyret viser til vedtak i K-sak 47/08, , den delen av vedtaket som gjeld vegtilkomst til ny trafo på Skardsbøfjellet. Kommunestyret viser til den prosessen som har vore kring avklaring av dei ulike veglinene. Sogndal kommune er oppteken av at ny trafo på Skardsbøfjellet får tilfredsstillande vegtilkomst. I vurderinga av dei to alternativa, som er vurderte som fullgode, vil kommunestyret understreke føresetnaden i energilova om omsynet til allmenne interesser og samfunnsmessig rasjonalitet. Sogndal kommunestyre meiner difor at den prisskilnaden som no ligg føre mellom vegalternativa ikkje kan vere avgjerande for kva alternativ som vert vald. Sognal kommune peiker og på dei føremuner Statnett har med løysing av tilkomstveg over Øvstedalen. Sogndal kommune tilrår at vegløysing til ny trafo på Skardsbøfjellet går over Øvstedalen. Sogndal kommunestyre meiner det vil vere mest effektivt berre å regulere dette alternativet, men stiller seg open for å starte regulering av begge vegalternativa samla. Då kan reguleringsplanarbeidet gå parallelt med konsesjonshandsaming / klagehandsaming. VEDLEGG Saksutgreiing kommunestyresak 29/08, møte Melding til NVE om vedtak i kommunestyret sak 29/08, møte til NVE Brev frå NVE av med krav om tilleggsutgreiingar. Brev frå NVE om gjennomgang av Statnett / Rambøll sitt materiale, dagsett Statens Vegvesen v/ Jon Kvåle si vurdering etter anslag / kvalitetssikring, dagsett Notat kvalitetssikring Statnett / Sogndal kommune, dagsett Sogndal kommune, brev til NVE dagsett Brev frå oppsitjarane langs vegen mot Skardsbø, dagsett Brev frå oppsitjarane i Øvstedalen og Sogndalsdalen av Faktaark med kart og skildring av naturtypeområda Bondeviki, Eskestrond aust og Hjellsmyri Notat med utdrag frå Ot.prp. nr. 56 ( ) Side 13 av 19

14 Sak 6/09 Kommentarar til energilova 1-2 henta frå boka Vassdrags- og energirett, Thor Falkanger / Kjell Haagensen TIDLEGARE HANDSAMING AV SAKA I KOMMUNEN Saka kom til kommunen som orientering frå Statnett om oppstart av planarbeid i november I april 2006 la NVE ut melding / utgreiingsprogram til offentleg ettersyn. Forvaltningsutvalet kom med merknad til utgreiingsprogrammet i sak 72/06, møte Fastsetjing av utgreiingsprogram kom inn frå NVE i mars Konsesjonssøknad kom inn frå NVE , med frist for uttale Søknaden vart handsama i formannskap og kommunestyre høvesvis og I brev av , sette NVE krav om tilleggsutgreiingar. I mars 2008 vart tilleggssøknad med tilleggsutgreiing lagt ut til offentleg ettersyn med frist for uttale 9. mai. Saka vart handsama i kommunestyret I 2. kulepunkt, 4. underpunkt i vedtaket står det: Vegtilkomst til ny trafo på Skardsbøfjellet skal fram frå Øvstedalsida. Statnett greier ut ei konkret vegløysing som grunnlag for ein førespurnad til kommunen etter 30 i plan- og bygningslova knytt til vegløysinga. I brev av 08. juli kom NVE med krav om ytterlegare utgreiingar til Statnett. Vidare utgreiingar av ei løysing med veg frå Øvstedalssida er ikkje nemnt i dette brevet. I september vart det halde møte mellom kommunen og NVE. Med bakgrunn i dette møtet sendte NVE 23. september eit brev til Statnett. Der ber dei Statnett om å i samarbeid med Sogndal kommune gjennomgå det materialet Statnett har fått utarbeidd for tekniske og kostnadsmessige anslag for ei vegløysing frå Fardal / Øvstedalen til Sogndal transformatorstasjon på Skardsbøfjellet. Statnett hadde nytta Rambøll AS til dette arbeidet. I samråd med Statnett vart det etablert ei anslagsgruppe som skulle gå gjennom føreliggande materiale og foreta nye synfaringar i dei aktuelle traseane. Gruppa var samansett av folk frå Statnett / Rambøll og Sogndal kommune. I anslagsgruppa var det og med to konsulentar frå Statens vegvesen. Gruppa var samla i perioden november. Med bakgrunn i dette arbeidet vart det semje om eit felles oppsummeringsnotat, dagsett Med bakgrunn i dette notatet kan kommunen og Statnett gjere sine separate vurderingar av vegløysing til Sogndal trafostasjon. Sogndal kommune sendte notatet over til NVE saman med følgjeskriv Kommunestyret sitt vedtak i k-sak 29/08, møte står ved lag. Denne handsaminga gjeld det punktet i dette vedtaket som ikkje vart følgd opp i NVE sitt brev av med krav om tilleggsutgreiingar. NY LOKALISERING AV TRANSFORMATORSTASJON Kommunene har gjennom heile prosessen generelt vore positiv til det nye linjeanlegget. Men det vart tidleg i prosessen avklara at nokre av løysingsframlegga ikkje kunne aksepterast. Dette gjaldt mellom anna utviding av eksisterande trafostasjon i Fardal. Den løysinga som vart lagt fram av Statnett var svært arealkrevjande i høve dei avgrensa arealressursane i området. Det var stor motstand lokalt både frå lokalsamfunnet i Fardal og Ylvisåker, og kommunestyret uttalte seg klart mot denne løysinga. Samtidig såg Statnett at Fardal / Ylvisåker var ei lite framtidsretta løysing også for dei, med lite reserveareal og tett innpå busetnad. Side 14 av 19

15 Sak 6/09 Det vart difor sett i gong arbeid med å leite etter eigna areal både på nordsida og sørsida av Sogndalsfjorden. Statnett hamna til slutt på ei løysing på Skardsbøfjellet. For Statnett var dette den beste løysinga. Ei løysing på sørsida ville ha ført til at det ville verte svært mange linjespenn over Sogndalsfjorden. Kommunestyret har uttalt seg positivt til ei løysing på Skardsbøfjellet. Skardsbøfjellet er allereie sterkt påverka av tekniske inngrep, med fleire eksiterande linjetrasear. Samtidig er Skardsbøfjellet og området framom Slakkafjellet lite tilgjengeleg og lite brukt til friluftsliv. Den omsøkte plasseringa gjev store føremuner for Statnett. Statnett vil kunne leggje til rette for naudsynte utvidingar med konvensjonelle og rimelege løysingar i forhold til dei løysingane ein måtte ha brukt i Fardal. Transformatorstasjonen i dette området vil i framtida vere eit sentralt knutepunkt for kraftforsyninga i denne delen av landet. Ei plassering på Skardsbøfjellet er tilpassa framtidig sambinding og oppgradering av linene som går herifrå og mot Aurland og Hove. Det opnar seg og ei moglegheit for realisering av eit sterkare lokalt forsyningsnett til Sogndal gjennom at 66 kv lina mot Kvåle likevel må flyttast, og at det er kort avstand frå Skardsbøfjellet til transformatoren på Kvåle. Som nemnt over vart vårt krav om at vegtilkomst til ny trafo på Skardsbøfjellet skal fram frå Øvstedalsida ikkje følgd opp i NVE sitt brev om tilleggsutgreiingar av Kommunen tok dette opp med NVE både i form av brev / e-post og i møte i september 08. Med bakgrunn i dette sendte NVE Statnett eit brev der dei bad om at Statnett sette i gang ein gjennomgang av det materialet dei hadde fått utført for tekniske og kostnadsmessige anslag for ei vegløysing over Øvstedalen. VEGALTERNATIVA Det har i samband med arbeidet med konsesjonssøknaden vorte utarbeidd ulike alternativ til tilkomst for den nye trafostasjonen. Det har vore snakk om 2 hovudløysingar. Den eine via Fardal / Eskestrond / Bondeviki, og den andre via Sogndalsdalen. Vegtilkomst via Fardal / Eskestrond / Bondeviki For strekninga frå riksvegen og opp til Brekkedal vart det laga 4 ulike trasealternativ, 2 alternativ gjennom Øvstedalen, og 1 alternativ frå Mannsverk og opp til stasjonsområdet. Statnett fekk konsulentfirmaet Rambøll til å kome med ei moglegheitsstudie av dei ulike vegalternativa. Tenesteleiar kommunalteknikk hadde på oppdrag frå rådmannen i tillegg utarbeidd 2 frå riksvegen og opp til Brekkedal. Vidar Øvretun, busett i Øvstedalen, hadde utarbeidd alternativ tilkomst opp i dalen og alternativ tilkomst opp på fjellet frå Mannsverk (Gardsel). Totalt har det difor lege føre 7 alternative tilkomstar frå riksvegen og til krysset ved Brekkedal / vegen mot Skardsbø, 2 gjennom bygda og 2 opp på fjellet frå Mannsverk / Gardsel. Med bakgrunn i kravet frå kommunen om at ei løysing via Fardal skulle utgreiast på same nivå som Statnett sitt alternativ frå Sogndalsdalen, vart det sett saman ei gruppe av folk frå Statnett/Rambøll, Sogndal kommune og Statens vegevesen for å gjennomgå tekniske og økonomiske sider ved dei ulike vegalternativa, sjå om dette lenger framme. Kravet er at vegløysinga må tilfredsstille Statnett sine krav til veg for ein transformatortransport som er opp til meter lang, med 450 tonn totalvekt og eit akseltrykk på opp mot 15 tonn. Det vert føresett ein veg med ca. 5 meters asfaltert breidde, min. svingeradius på ca. 30 meter og med maksimal stigning på 10%. På eit tidlegare stadium hadde det lege føre eit alternativ frå Ylvisåker og over Fardalselva til Brekkedal. Med bakgrunn i rasfare, kostnad, tekniske utfordringar m.m. vart dette alternativet Side 15 av 19

16 Sak 6/09 ikkje teke med inn i vurderinga i anslagsgruppa. Anslagsgruppa vurderte difor berre dei alternativa som gjekk opp frå Eskestrond og Bondeviki. Alternativet frå Bondeviki startar ved tankanlegget ved riksvegen. Vegen får høgde gjennom eit par store s-kurver oppover lia. En vil då passere i overkant av fjellveggen over Eskestrond (Lindeberg) For denne traseen vil det vere mogleg å gjere enkelte tilpassingar då dette alternativet er lengre og derfor gjev moglegheit for å variere stigningstilhøvet. Alternativet kan og justerast slik at minst mogleg jordbruksjord går tapt, og dette alternativet vil og kunne opne for betre tilkomst til innmarka for gardbrukarane i området. Det er kome inn ein merknad frå oppsitjarane på Skardsbø til dette arbeidet. Eit vidare arbeid med dette alternativet må søkje å ta omsyn til desse merknadane. Konklusjonen til anslagsgruppa er at eit alternativ frå Bondeviki, med oppgradering av eksisterande veg gjennom Øvstedalen, og ny veg frå Mannsverk til ny trafostasjon, er eit fullgodt alternativ. Vegtilkomst via riksveg 5 gjennom Sogndalsdalen Statnett har utarbeidd eit framlegg til vegtilkomst via riksveg 5 i Sogndalsdalen. Her er det tenkt nytta eksisterande avkøyrsle mot Geirane.Tilkomsten vil gå på eksisterande kommunal veg i om lag 1 kilometer, før den tek av og går i ny trase mot Nystølen / Tyldestølen. Vidare går denne veglina vest for Lereimstølen og Slakkafjellet, og fram mot det tenkte stasjonsområdet. Med unntak av passering av eit gjel på vestsida av Slakkafjellet er dette ein teknisk sett enkel trase. Denne traseen er førstevalet til Statnett. Oppsummering Arbeidet til anslagsgruppa førte til at ein no sit att med 2 alternativ; eit via Sogndalsdalen, og eit frå riksveg 55 ved Bondeviki (om lag 2 kilometer innanfor Fardal). Ein vesentleg del av arbeidet til anslagsgruppa gjekk ut på å kvalitetssikre kostnadstala som Rambøll hadde kome fram til for dei ulike traseane / alternativa i si moglegheitsstudie. Det vart reist tvil om dei kostnadstala Rambøll kom med for dei ulike traseane kunne stemme. Det vart difor naudsynt for den vidare prosessen at ein fekk fram tal både Statnett og kommunen kunne vere samde om. Gjennomgangen førte til at tala frå Statnett og Rambøll vart justerte, og skilnaden mellom dei to alternativa er no på 39,5 millionar kroner, sjå vedlagt notat om kvalitetssikring. Totallengda frå riksvegen i Sogndalsdalen og fram til trafostasjonen er 7,1 km. Den strekninga Statnett sjølv må halde vedlikehald og brøyting på er om lag 6,1 kilometer lang. Samla lengde på eit alternativ frå Bondeviki er på 11,4 km. Lengda frå riksvegen og opp til Mannsverk er 7,1 km. Kommunen vil ta opp spørsmålet om overtaking av vegstrekningen frå Bondeviki til Mannsverk med fylkeskommunen. Uansett kva denne diskusjonen fører fram til vil vedlikehaldet av denne vegen verte ei offentleg oppgåve. Frå Mannsverk og vidare opp på fjellet er då lengda 4,3 km, og er den lengda Statnett må vedlikehalde ved val av dette alternativet. VURDERING Det er semje mellom Sogndal kommune og Statnett om linjetrasé og plassering av trafo. Diskusjonen no går på kvar vegtilkomst til trafoen skal gå. Statnett har heile tida vore tydelege på at dei ønskjer eit alternativ frå Sogndalsdalen. Sogndal kommune har vore like tydelege på at vi ønskjer tilkomst via Øvstedalen. Begge desse alternativa er fullgode og gjennomførbare, med ein kostnadsskilnad på 39,5 millionar kroner. I tillegg til byggjekostnader har dei to alternativa ulike miljømessige kostnader og samfunnsmessig nytte. Side 16 av 19

17 Sak 6/09 Konsekvensar for natur, miljø og friluftsliv Om vi ser på dei visuelle verknadane av tiltaket vil veg opp frå Bondeviki skape synlege sår i terrenget. Vegen vil slynge seg opp ei bratt li, og må i stor grad leggjast i skjering. Vegen vil verte godt synleg frå Sogndalsfjorden og innover Eidsfjorden og Fimreitehalvøya. Skjeringane og fyllingane vil truleg verte mindre synlege etter nokre år grunna tilvekst av planter, mose, lav etc, jf vegen til Fimreite. Også traseen opp frå Mannsverk og til stasjonsområdet vil verte godt synleg, då store delar av vegen vil måtte leggast i fjellskjering. Det visuelle inntrykket frå denne vegen vil verte synleg frå Øvstedalen og fjellområda rundt. Vegen frå Sogndalsdalen vil i mindre grad ha slike visuelle verknader. Vegen vil ikkje verte synleg frå Sogndalsdalen, men truleg godt synleg frå fjellområda aust for dalføret. Vest for Slakken skal vegen over eit djupt gjel, og her er det behov for ei stor fylling. Gjelet er trongt og lite eksponert frå Øvstedalen, men fyllinga vil kunne verte synleg frå dette dalføret. Om vi ser på miljøkostnader i høve biologisk mangfald er det for Bondeviki registrert naturtypeområdet rik edellauvskog med verdi viktig. Miljøverdiane er knytt til eit stabilt skogsmiljø med godt lokalklima og varmekjære artar. Vegen vil også kunne ha påverknad på to andre registrerte lokalitetar, men i mindre grad. Veg inn i dette miljøet vil ha negative konsekvensar for desse miljøverdiane. Til ein viss grad vil ein kunne bøte på dei negative verknadane gjennom justering av traseane. Sjå vedlegg for nærare informasjon om naturtypane. For veg frå Sogndalsdalen vil denne ikkje gå gjennom område registrerte i naturtypekartlegginga. Traseen vil gå i utkanten av / grensa mot naturtypeområdet Lereim som er registrert som gamal lauvskog med verdi svært viktig. Her vil det vere mogleg å justere veglina slik at den ikkje vil påverke lokaliteten. I arbeidet med konsekvensutgreiing vart det registert eit våtmarksområde (rikmyr) ved Veslavatnet sør for Lereimstølen med ein middels verdi. Også dette området er det mogleg å unngå ved justering av traseen. Statnett har alt vurdert ei slik justering, med bakgrunn i ønskje frå grunneigarar ved Lereimsstølen. Vegalternativet går ikkje gjenom areal registrert INON - område (metodikk for kartlegging av tap av inngrepsfrie naturområde av Direktoratet for naturforvaltning). Fjellområda lenger vest, oppover mot Fjærlandssetevatnet er registrerte som inngrepsfri natur, 1 3 km frå inngrep. Om vi ser på verknaden for friluftslivet ved dei ulike alternativa, er arealet knytt til eit alternativ frå Bondeviki inkludert området frå Mannsverk og opp på fjellet lite eigna og nytta i friluftssamanheng. For alternativet frå Sogndalsdalen stiller det seg annleis. I samband med tidlegare handsaming var vi i kontakt med Sogndal turlag om bruken av området til friluftsliv. Det vart då sagt at turlaget ikkje har stiar i området dei skjøttar. Lereimsstølen var tidlegare ein samlingsstad for skisport. Det er fin utsikt frå Slakkafjellet. Området i sin heilskap er moderat brukt. Tyldestølen/Nystølen, Drivdal og Lereimstølen har vegutløysing med eigne skogsvegar. Om ein ønskjer å nytte området på vinteren er Tyldestølen / Nystølen og Drivdalen eit naturleg utgangspunkt. Området er registrert i FRIDA, områdenr. 237, database over viktige friluftsområde. Området er registrert som del av eit større friluftsområde saman med Skriki. Området er gitt verdi R, regional verdi. Begge alternativa har miljøkostnader. Det er etter vårt syn likevel ein klar skilnad på konsekvensen av miljøinngrepa dei to alternativa representerer. Eit alternativ frå Bondeviki vil i stor grad gå i eit område som er sterkt prega av fleire typar inngrep. Her ligg riksveg, busetnad, kraftliner m.m. Den største negative miljøkonsekvensen for dette alternativet ligg i det visuelle. Men slik vi ser det vert dette likevel berre ein del av det kulturpåverka landskapet som er her i dag. Området sin verdi for friluftsliv er liten, og i høve biologisk mangfald og kulturlandskap meiner vi at dei negative konsekvensane av denne lina kan reduserast med justeringar av traseen. For alternativet for Sogndalsdalen stiller dette seg annleis. Her vil traseen dele opp eit Side 17 av 19

18 Sak 6/09 område utan større tekniske inngrep og del av eit større område med regional verdi for friluftslivet. Området er godt eigna for friluftsliv. Samfunnsnytte Statnett har halde fram at prisskilnaden er så stor at det er naturleg at berre Sogndalsalternativet vert ført vidare. Kommunen sitt ønskje om tilkomst frå Fardal / Eskestrond / Bondeviki er mellom anna knytt til at dette alternativet fører til store positive samfunssmessige ringverknader, noko ei vegløysing frå Sogndalsdalen ikkje har. I 1-2 i energilova står det: Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt. Det ligg ved eit utdrag av underkapittel frå Ot.prop nr. 56 ( ), og kommentarar til energilova 1-2 henta frå boka Vassdrags- og energirett ved Falkanger og Haagensen. Desse gjev ei nærare definering av omsynet allmenne interesser. Departementet peiker her på at allmenne interesser også omfattar næringsliv, samt det berørte lokalsamfunn og de berørte kommuner. Sogndal kommune meiner at føremålsparagrafen i energilova skal vere styrande for dei omsyn som skal tilleggjast vesentleg vekt under konsesjonshandsaminga. Alternativet om Øvstedalen er viktig for lokalt næringsliv, for dei berørte lokalsamfunna i Fardal, Skardsbø og Øvstedalen, og for Sogndal kommune generelt. I Øvstedalen bur det om lag 180 personar, og her ligg mellom 15 og 20 aktive gardsbruk. Vegen slik den er i dag har ein negativ effekt på dei fleste aktivitetar i dalen. Dette gjeld både som tilkomstveg, og som veg for interntransport / næringstransport. For landbruksnæringa vil ein ny og utbetra veg bety meir rasjonell drift, mindre slitasje på køyrety / reiskap, færre farlege situasjonar og større trivnad for yrkesutøvarar, i tillegg til lettare tilkomst for større køyrety som dyretransport, mjølkebil og tømmertransport. Veg opp på Skardsbøfjellet vil gje betre tilkomst til utmarksbeite og til uttak av tømmer og bioenergi. Også vegalternativet via Sogndalsdalen har med seg positive verknader for næringsliv og lokalsamfunn. Det vert ei oppgradering av den kommunale vegen frå Fjærlandsvegen og i om lag ein kilometer. Veglina vidare innover mot transformatorstasjonen vil ha føremuner for beitebruk, stølsbruk, og nokre private hytter. I avveging av allmenne interesser og samfunnsmessig rasjonalitet er det klart at alternativet om Øvstedalen samla sett har færre negative miljøverknader, og ein langt større positiv samfunnsnytte for lokalsamfunnet i Øvstedalen. Alternativet via Sogndalsdalsalen har færre positive verknader for næring og busetnad samanlikna med Øvstedalen. I denne avveginga viser Sogndal kommune og til brev frå oppsitjarane i Øvstedalen og Sogndalsdalen av der Øvstedalsalternativet vert tilrådd også frå desse Planarbeid I vedtak i kommunestyret , vart det kravd reguleringsplan etter plan- og bygningslova for veg / trafoanlegg på Skardsbøfjellet. Reguleringsplanen skulle også ta med seg ny 300/420 kv linetrase frå transformatorstasjon på Skardsbøfjellet og direkte over til nytt tilknytingspunkt til dagens 300 kv på sørsida av Sogndalsfjorden. At vegtilkomst og transformatorstasjon skal regulerast er difor føresett frå vår side. Statnett har ikkje sett seg mot dette. Kommunen ønskjer å bidra til ein effektiv prosess med utarbeiding av reguleringsplan, eventuelt kommunedelplan. Ei effektiv løysing kan vere bruk av ekstern konsulent som arbeider opp mot ei arbeidsgruppe sett saman av representantar for kommunen og Statnett. Rådmannen tilrår at vegløysing til ny trafo på Skardsbøfjellet går over Øvstedalen. Sogndal kommunestyre meiner Side 18 av 19

19 Sak 6/09 at det vil vere mest effektivt berre å regulere dette alternativet, men stiller seg open for å starte regulering av begge vegalternativa samla. Då kan reguleringsplanarbeidet gå parallelt med konsesjonshandsaming / klagehandsaming. Jostein Aanestad rådmann Einar Nedrelo tenesteleiar plan og næring Side 19 av 19

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN:

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. DAGSORDEN: Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 13.08.2009 Tid: 09:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing for saker til politisk handsaming med nettbrett MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/12 11/824 Elektronisk løysing

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer