Prosjektrapport nr.14/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport nr.14/2010"

Transkript

1 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad

2 Prosjektrapport nr. 14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Line Grønstad

3 Tittel Forfattar Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Line Grønstad Rapport Prosjektrapport nr. 14/2010 ISSN-nummer Bestillingsinformasjon Utgjevar Agderforskning Gimlemoen 19 N-4630 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Heimeside

4 Innhaldsliste INNHALDSLISTE... I SAMANDRAG... II 1 INNLEIING OM BIBLIOTEKA OG SKULANE Skulane Biblioteka Skuleleiinga si involvering i biblioteka DAGENS FJERNLÅNSORDNING UTVIKLING AV BIBLIOTEKET Utvikling i lån dei siste tre år Utvikling framover i eige bibliotek Utvikling framover mellom biblioteka SYNSPUNKT PÅ DELTAKING I FELLES TRANSPORTORDNING Synspunkt frå bibliotekarane Synspunkt frå skuleleiingane Forslag om tilpassing av ordninga KOSTNAD, TIDSBRUK, UTVIKLING DISKUSJON Kostnad Tidsbruk/bemanning Utvikling sett i forhold til kostnad og tid KONKLUSJON FOU-INFORMASJON i

5 Samandrag Denne rapporten kjem med resultata frå ei undersøking som Agderforskning har gjort på oppdrag frå Vest-Agder fylkeskommune. Vest-Agder fylkeskommune vurderer å inkludere biblioteka frå dei vidaregåande skulane i fylket i felles transportordning med folkebiblioteka og universitetsbiblioteket i begge Agderfylka. Ei eventuell inkludering heng saman med ønskje om ei saumlaus biblioteksoppleving for brukarane der bøker og anna material kan lånast og leverast over heile regionen. Ved bruk av telefonintervju med bibliotekarar frå folkebibliotek og skulebibliotek, og ei elektronisk spørjeundersøking sendt til skulebibliotekarane og skuleleiingane, fekk vi synspunkt på og erfaringar rundt deltaking i felles transportordning. Desse er diskutert i relasjon til kostnad, tidsbruk og utvikling i biblioteka. Det blir konkludert med at inkludering i ordninga ikkje lønner seg på kort sikt, men kan vere nødvendig for utvikling på lengre sikt dersom det er ønskjeleg å auke bruken av skulebiblioteka og samlingane som dei har. ii

6 1 Innleiing Agderforskning fekk hausten 2010 i oppdrag frå Vest-Agder fylkeskommune å gjere ei undersøking blant biblioteka til dei vidaregåande skulane i Vest-Agder. Føremålet var for det fyrste å finne ut korleis biblioteka opplever dagens transportordning av material mellom biblioteka, og korleis dei ser på ei eventuell sameining med transportordninga som folkebiblioteka i fylket nyttar seg av. For det andre skulle dette nyttast som grunnlag for ei analyse av eit eventuelt potensial som kan ligge i deltaking for dei vidaregåande skulebiblioteka i felles transportordning med dei andre biblioteka i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune vil i 2011 setje i gong anbodsrunde for felles transportordning mellom biblioteka frå Denne undersøkinga er med på å danne grunnlag for om skulebiblioteka skal inkluderast i transportordninga. Frå 2008 har Universitetsbiblioteket i Agder og alle kommunane i Agder-fylka hatt ei felles transportordning av bøker og anna material seg i mellom. Som einaste skulebibliotek har Mandal vidaregåande skule vore med som ei prøveordning. Tidlegare har Posten vore nytta for å frakte bøker og anna material. Biblioteka på dei vidaregåande skulane nyttar i dag hovudsakleg Posten for fjernlån, hentar og fraktar sjølv, eller nyttar seg av næraste bibliotek som tek del i den felles transportordninga. I ein felles transportordning betalar biblioteka og fylkeskommunen ein fast sum, der biblioteka sin del varierer etter storleik og nytte/kor ofte dei har henting. Ordninga kan ved lite lån mellom biblioteka vere meir kostbar enn å bruke Posten, men nytta blir sett i samanheng med betring i tilbodet til brukarane og kjensla av at biblioteka i Agder gir eit saumlaust tilbod til brukarane. I ei vurdering av om skulebiblioteka skal inkluderast i transportordninga var det for oppdragsgjevar to perspektiv som er relevante. Det er eit økonomisk perspektiv og eit utviklingsperspektiv. Det økonomiske perspektivet kan delast i to, 1) direkte økonomisk kostnad/sparing ved deltaking, og 2) potensiell endring i tidsbruk for bibliotekarane, og dermed endring i behov for bemanning. Det fyrste punktet blir i liten grad tatt opp i denne rapporten. Vi vil likevel komme med nokre aspekt ved kostnadane som bør spele inn i dei økonomiske vurderingane. Det andre vil bli meir diskutert. Sjølv om det økonomiske perspektivet er interessant, er det i større grad utviklingsperspektivet som undersøkinga har teke utgangspunkt i. I undersøkinga blir det difor spurt:

7 Kva rolle kan deltaking i felles transportordning spele i den framtidige utviklinga av biblioteka på dei vidaregåande skulane? Økonomiperspektivet og utviklingsperspektivet heng saman, slik at kostnad, tid og utvikling påverkar kvarandre og vanskeleg kan skiljast frå kvarandre. Undersøkinga vart gjort hausten/vinteren 2010 ved at i alt fem bibliotekarar frå både skulebibliotek og folkebibliotek har blitt intervjua per telefon, og svara har danna grunnlag for to nettbaserte spørjeundersøkingar. Den eine vart sendt til bibliotekarane ved dei vidaregåande skulane, og den andre til leiinga ved skulane. Blant skulebiblioteka svara femten av seksten, og tretten fullførte heile undersøkinga. Det gir ein svarprosent på 81. Ein person meldte om så låg stillingsprosent at ho ikkje kunne gje svar på alle spørsmåla. Denne undersøkinga vart purra to gonger. Blant skuleleiinga svara åtte av ti, der seks fullførte heile undersøkinga. Det gir ein svarprosent på 60. Denne undersøkinga vart purra ein gong. I forkant vart alle oppfordra av fylkesbiblioteksjefen til å svare på undersøkinga. Gjennom bruk av opne spørsmål i undersøkinga, har bibliotekarar og skuleleiingar vore frie til å legge vekt på aspekt som dei synst har vore viktige innanfor temaet. Vidare i rapporten vil sitat frå undersøkinga spele ei viktig rolle i formidlinga av synspunkt rundt transportordninga. Line Grønstad, forskar ved Avdeling for kultur og næring i Agderforsking, har gjennomført undersøkinga, medan Kirsti Mathiesen Hjemdahl, seniorforskar og leiar for Avdeling for kultur og næring, har vore kvalitetssikrar. Oppdragsgjevar ved Kari Skibenes og Steinar Eilertsen, har vore deltakande i utviklinga av undersøkinga. Vidare i rapporten vil skulebiblioteka og skulane skildrast kort, og rolla som skuleleiinga spelar i utviklinga av skulebiblioteka blir nemnt. Så vil måten skulebiblioteka i dag ordnar fjernlån på bli skildra. Kapittel fire skildrar utvikling i skulebiblioteka, fyrst i utlån dei tre siste åra, så synspunkt som bibliotekarar har på utvikling i biblioteka framover. Kva bibliotekarar og skuleleiingar meiner om deltaking i felles transportordning er tema for kapittel fem. Alt dette dannar grunnlaget for kapittel seks, der det økonomiske perspektivet og utviklingsperspektivet blir diskutert med utgangspunkt i dei tidlegare kapitla. Konklusjonen er i kapittel sju. I rapporten vil omgrepa skulebibliotek og bibliotek vise til biblioteka ved dei vidaregåande skulane, medan folkebibliotek viser til biblioteka som ikkje tilhøyrer ein vidaregåande skule. Omgrepa transportordning og frakt- 2

8 ordning viser begge til ordninga med frakt av bøker og anna material mellom biblioteka i Agder, og som skal ut på anbod i I rapporten er transportordning brukt, men der det i sitat står fraktordning har ikkje dette blitt endra. 2 Om biblioteka og skulane 2.1 Skulane Skulane biblioteka høyrer til varierer i tal på elevar med frå i underkant av hundre til rundt Skulane dekker stort sett fleire utdanningsprogram, og behova som biblioteka skal dekke varierer difor både i tal på direkte potensielle brukarar og i faglege tema. 2.2 Biblioteka I godt over halvparten av biblioteka arbeider berre ein person, og ofte er stillingane små, med eit halvt eller mindre årsverk. Biblioteka varierer i storleik, med mellom 1500 og boktitlar i samlingane. I tillegg kjem andre media som tidsskrift, aviser og dvd-ar. Tematisk fokuserer alle på behov i undervisinga, og fleire peikar på at innkjøp gjerne blir gjort som resultat av innspel frå elevar og lærarar. Material som bøker, tidsskrift og dvd-ar blir kjøpt inn også som skjønnlitteratur for dei fleste av biblioteka. Budsjetta som biblioteka råder over er frå til kroner. Det varierer kva budsjettet skal dekke. Hos nokre dekker det alt av innkjøp inkludert inventar, i tillegg til bøker, abonnement, lisensar, dvd-ar og kursing for dei tilsette. Hos andre dekker det bøker og tidsskrift. Det varierer om det inkluderer ekstra midlar som skulane får for å dekke lærebøker til utlån. Biblioteka har kort avstand til kvarandre og næraste folkebibliotek. På Lister VGS, avd. Eilert Sundt i Farsund er skulebiblioteket lokalisert saman med folkebiblioteket. Den største avstanden er omtrent 8 km. 2.3 Skuleleiinga si involvering i biblioteka I undersøkinga var spørsmål rundt involvering av skuleleiinga i biblioteka inkludert. Både bibliotekarar og skuleleiing vart spurt. Det varierer i kva 3

9 grad skuleleiinga er involvert i biblioteka ved skulane. Dei fleste bibliotekarane skildrar samarbeidet med leiinga som godt. - Kjempebra samarbeid, super rektor! Leiinga er involvert - og er begeistra for måten biblioteket drives. Men daglig drift, og det meste som skjer på biblioteket, er mitt ansvar - eg har i grunnen veldig "frie tøylar", og kan forme bibliotektenesta omtrent som eg ønskjer. Bibliotekar Sjølv om ikkje alle opplever leiinga som pådrivar oppfattar dei fleste det som at dei blir tekne vel i mot når dei har innspel eller ønskjer. Dei fleste rektorane brukar ein time eller mindre i snitt i veka på biblioteka, med ein som brukar to timar, og to som brukar eit kvarter som dei som brukar mest og minst tid på sitt/sine bibliotek. Skuleleiinga skildrar eiga rolle som involvert, heller enn som pådrivar eller tilbaketrekt, med sitatet under som eit unntak. - Skulen si leiing har forståing for og fokus på biblioteket, og er pådrivar for utvikling av biblioteket. Rektor Men fleire av bibliotekarane har andre opplevingar av eiga leiing. - Skuleleiinga er tilbaketrekt. Dei har ikkje prioritert oppfølging av biblioteket og utviklinga av det. Bibliotekar Grunna endringar i skulestruktur er det fleire bibliotek som enno ikkje har komme inn i ein normalsituasjon, og korleis samarbeid med leiinga vil fungere framover er ikkje på plass. - Etter omorganiseringa er leiinga temmeleg usynleg. Systemet er blitt treigare og det er vanskeleg å få svar på spørsmål, for eksempel spørsmål om utskifting av biblioteksystemet ved vår avdeling. Avdelingsleiinga er derimot lydhør, men har jo ikkje så mykje makt lenger. Bibliotekar - Eg er ny i stillinga og kan ikkje seie så mykje om dette, men det er mi uttala meining at vi må satse på bibliotektenesta ved skulane. Dei har ei viktig oppgåve framover. Rektor 4

10 I desse tilfella er det naturleg at skuleleiinga si rolle i utviklinga av biblioteka vil skapast i tida framover. 3 Dagens fjernlånsordning Sjølv om eit par av biblioteka er med i felles transportordning med folkebiblioteka gjennom samlokalisering med næraste folkebibliotek (Lister VGS, avd. Eilert Sundt) og gjennom prøveordning (Mandal VGS), nyttar fleire enn desse seg av samarbeid med folkebiblioteka. Bøker og anna material blir dermed sendt til og frå folkebiblioteka, og henta og levert personleg av skulebibliotekaren der. Elles er det Posten som blir brukt til frakt, slik det var for folkebiblioteka før felles transportordning vart innført. Bibliotekarane nyttar ulike måtar for å finne litteratur og bøker utover eigne samlingar. Bibsys er eit eksempel, gjerne nytta til søk etter fagbøker. Samsøk og Mikromarc sin fjernlånsmodul gjer det mogleg å søke i bibliotekdatabasane til andre bibliotek. Fleire går direkte i basane til næraste folkebibliotek eller til hovudbiblioteket i Kristiansand, eventuelt til dei andre skulebiblioteka, og låner der det tek kortast tid eller der dei har ledige eksemplar. Kva ein føretrekk varierer frå bibliotekar til bibliotekar. Dette er eit eksempel: - 99% låner vi gjennom bydelsfilialen, anten direkte frå deira samlingar eller frå hovudbiblioteket. Det meste gjer eg gjennom bibliotekets katalog (dvs. reserverer og vel henteavdeling hos filialen) eller direkte i hyllene. Viss dei ikkje har det brukar eg anten Agder Samsøk eller som oftast Bibsys. Bibliotekar Skulle det vise seg vanskeleg å bruke nettdatabasane tar bibliotekaren gjerne ein telefon eller sender ein e-post, særleg dersom ein manglar tittel eller er interessert i konkrete emne. Material som er bestilt kjem på mellom ein og fem dagar, men eit bibliotek meldar om tid på frå to dagar til tre veker. Dette varierer frå bibliotek til bibliotek, og frå kor ein får bøkene frå. Dei fleste reknar med at innlån tek ei veke. Tida det tek kjem ikkje opp som noko problem. Tre av fem (64%) låner inn material til eigne brukarar færre enn fire gongar i månaden, og dette er noko som går i bølgjedalar. Ingen av biblioteka meldar om fleire enn 20 innlån i månaden. Tilsvarande lånar biblioteka ut 5

11 eige material til andre bibliotek enda sjeldnare, med utlån på mellom null og tre gonger i månaden, noko som gjerne har samanheng med at andre i mindre grad har tilgang til oversikter over skulebiblioteka sine samlingar. Tida som blir brukt på bestilling, pakking, frankering og/eller fysisk levering er i snitt på under 30 minutt om dagen, der fleirtalet brukar under 15 minutt. 4 Utvikling av biblioteket Bibliotekarane vart spurte om korleis utlånet av bøker utvikla seg dei siste tre åra. Saman med skuleleiingane vart dei også spurte om korleis dei ser for seg utvikling av biblioteka framover. Ein del av svara går på interne forhold i eige bibliotek og ein del på utvikling av sektoren. Sidan Vest-Agder fylkeskommune er oppteken av at biblioteka skal bli del av ein saumlaus heilskap vart bibliotekarane også spurte om kva som i så fall skal til. Utvikling i lån dei siste tre år, utvikling av eige bibliotek framover og utvikling av sektoren framover, er tema i dette kapitlet. 4.1 Utvikling i lån dei siste tre år Over halvparten (54%) av biblioteka melder om auke i utlån av bøker dei siste tre åra, noko som bør vurderast som svært positivt. Resten er fordelt likt på stabilt utlån og på minske i utlån. Noko av auka kan skuldast tilbodet av lærebøker til utlån som har blitt innført, men to av biblioteka rapporterar om auke også utanom. På eit bibliotek blir auke forklart med lokale aksjonar der det blir arbeidd aktivt for å auke leselyst og utlån til elevane. Der utlånet har gått ned blir dette forklart med auka bruk av internett og eigen pc, men trass i dette er det altså eit fleirtal som opplever auke i utlån. 4.2 Utvikling framover i eige bibliotek Korleis ser du for deg vidareutviklinga av ditt bibliotek som del av bibliotekssektoren? var eit spørsmål som bibliotekarane fekk. Bibliotekarane er opptekne av utvikling i eige bibliotek, men ser moglegheitene som hemma av mangel på ressursar. Mange av biblioteka har små budsjett og låg stillingsprosent, noko som gjer at ein brukar tida si på obligatoriske oppgåver heller enn utvikling. Utvikling i så måte kan til dømes vere kursing i felles datasystem, noko som saman med moglegheit for utviding av det fysiske arealet til biblioteka blir nemnt. Det er likevel eit ønskje om å satse meir på 6

12 formidling og auka integrering av tenestene som biblioteka tilbyr i undervisinga. Skuleleiingane er opptekne av auke i bruk av biblioteka, auke aktiviteten hos elevane og betre kunne utnytte tenestene som biblioteka tilbyr. 4.3 Utvikling framover mellom biblioteka Vidareutvikling som del av bibliotekssektoren førte til innspel der bibliotekarar ser for seg nasjonalt lånekort på skulebiblioteket også, og eit fungerande og raskt søke- og leveringssystem. I dag blir ulike system nytta i dei forskjellige biblioteka. Biblioteka ønskjer i nokon grad å gjere eigne bøker tilgjengelege for andre bibliotek, noko dei i liten grad er no. Auka tilgjengelegheit av eigne bøker til andre blir likevel nemnt som problematisk sidan det kan gje eigne brukarar dårlegare tilgang til samlinga. Dette vil dermed kunne føre til meirarbeid gjennom behov for førehandsreservering av bøker og administrering av utlån, noko som gir mindre tid til eksisterande oppgåver. Fleire nemner deltaking i transportordninga som folkebiblioteka er med i som ei naturleg fortsetjing av utviklinga av biblioteka, men vurderer dette opp mot kostnadar og behov, noko som rapporten kjem tilbake til i neste kapittel. I undersøkinga vart bibliotekarane spurt om kva som skal til for at dei skulle kjenne seg som del av eit saumlaust bibliotek. - Det at det er lav terskel for å bruke kvarandre. Og at ting ikkje må vere for komplisert. Altså ikkje for mykje ordningar med spesielle rutinar som ein må sjekke kvar gang kva det var for noko igjen. At det kjennes "velkomment" bruke kvarandre - at akkurat dét ikkje berre skal høyrest så flott ut i festtaler og så ser dei tilsette det som ei plage og ekstraarbeid i kvardagen, det må vere samsvar mellom dette. Bibliotekar Det kan synast som at det saumlause blir oppfatta som kontakt mellom bibliotekarane i større grad enn kjensla av saumlaust bibliotek for eigne og andre sine brukarar. I så måte kjenner dei seg allereie som del av eit saumlaust bibliotek. Bibliotekarane meldar om mykje kontakt seg i mellom, både formelt og uformelt. Kontakta skjer gjerne gjennom fagforum på nettstaden It s learning og gjennom årlege samlingar og Fagforum for bibliotekarane på dei vi- 7

13 daregåande skulane. Ein ser for seg at utviklinga av biblioteket skjer gjennom vidareføring av slik kontakt. Ein bibliotekar etterlyser eit betre samarbeid mellom utdanningsavdelinga i fylket og ABM-seksjonen i fylket. For vedkommande kjennest det som at dei fell mellom to stolar, noko som blir opplevd som problematisk for utviklinga av biblioteket. Sjølv om dette ikkje blir tatt med vidare i rapporten då det ikkje kjem inn i ramma for oppdraget, blir det inkludert her som eit problem som blir kjent på av minst ein bibliotekar. 5 Synspunkt på deltaking i felles transportordning Kva gjer felles transportordning aktuelt for biblioteka og for skuleleiingane? Det er tema i dette kapitlet. 5.1 Synspunkt frå bibliotekarane - Det einaste som vel gjenstår, i forhold til slik folkebiblioteka "har det", er at vi på VGS ikkje er med i transportordninga. Men eg synst fjernlånsbehovet er så lite i vårt bibliotek, at det vil vere uforsvarleg bruk av budsjettmidlar, å "kjøpe seg inn i" transportordninga, ettersom dette er ganske kostbart, og vil bety at det kanskje vil koste ca. 300 kr for KVART fjernlån - berre i transportutgifter - og då kan ein jo heller kjøpe den aktuelle boka - eller betale postens takstar... Bibliotekar - Spesielt trur eg at det vil vere vanskeleg å gjennomføre nokon "tvungen" transportordning, - for dei vid. skulane som har små bibliotekarstillingar (20%, 30%, 50%). Ein har der så vidt kapasitet til dei aller viktigaste oppgåvene på eit bibliotek, og eg kan sjå at f.eks. å opne for mange fjernlån frå andre bibliotek - til et slikt lite bibliotek, som sjeldan er bemanna - nærast vil bli ei ekstrabelasting for dei små biblioteka, ikkje berre kostnadsmessig, men også ressursmessig. Bibliotekar Som sitata over viser heng høge kostnader for biblioteket saman med små stillingar og manglande tid til gjennomføring av oppgåver som dei viktigaste årsakene til skepsis mot ordninga blant bibliotekarane. Ulempene heng og saman med tida det tek å få bøker gjennom felles transportordning, der det å 8

14 sende med post i hovudsak garanterer at ein får bestilte bøker på eit par dagar, medan det blir opplevd at det kan ta lengre tid med transportordninga. Tabellen under viser at pålitelegheit, pris og tid er dei viktigaste elementa som spelar inn dersom deltaking i felles transportordning skal vere av interesse for bibliotekarane. Pålitelegheit og tid kjem inn som viktige for å kunne tilby gode tenester til brukarane. At pris er viktig speglar andre delar av undersøkinga der det blir vist til tronge budsjett som dermed minskar moglegheiter til innkjøp av material og utvikling. Tilgjengelegheit og framtidig meirarbeid gjennom auke i behov for innlån og utlån er i mindre grad avgjerande, sjølv om rundt ein av fire nemner desse som viktige. Det kan dermed synast som at bibliotekarane er meir opptekne av tilbodet som deltaking i transportordninga gir for eigne brukarar heller enn endring i eigne arbeidsoppgåver. Diagram 1. Kva skal til for å gjere deltaking i felles transportordning aktuelt for biblioteka? Påliteleg 11 1 Forutsigbar kostnad Gratis Rask Eiga og andre sine boksamlingar blir gjort meir tilgjengelege Slepp å pakke og frankere bøker 4 8 Auke i innlevering av andre sine bibliotekbøker hos oss Auke i behov for innlån Auke i behov for utlån % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Viktig Verken eller Lite viktig 9

15 Andre delar av undersøkinga viser at bibliotekarane er delte i kjenslene sine overfor deltaking i felles transportordning med folkebiblioteka. På den eine sidan ser fleire deltakinga som ei naturleg utvikling av sektor og skulebibliotek, og ei betring av tilbodet og kjensla av biblioteka som saumlause. Biblioteka med erfaringar med ordninga er i hovudsak positive. På den andre sidan blir desse fordelane veid opp mot ulempene. Ulempene heng gjerne saman med små volum og dermed relativt høge kostnadar, og med mogleg auke i arbeidspress på små stillingar. 5.2 Synspunkt frå skuleleiingane Diagram 2. Kva skal til for at skuleleiinga ser deltaking i transportordning som relevant. Ingen av spørsmåla fekk svaret Lite viktig. Det er difor tatt vekk i tabellen. Lån mellom bibliotek aukar Betre kontakt mellom biblioteka 5 1 Forutsigbar kostnad 5 1 Kostar ikkje skulen ekstra 5 1 Bibliotekarane vil det 6 Rask og pålitleg 6 Betre service for elevar og lærarar 6 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Viktig Verken eller Veit ikkje/ikkje relevant Skuleleiingane meiner, utan unntak, at deltaking i felles transportordning er relevant dersom det gir betre service til elevar og lærarar, at ordninga er rask og påliteleg, og at bibliotekarane vil det. Sistnemnde stemmer med haldningane vist tidlegare der skuleleiinga er involvert, men der bibliotekarane har fridom innanfor dei økonomiske grensene som er sett. Halvparten ser auke i lån mellom biblioteka som relevant for kor vidt felles transportordning er interessant. 10

16 - Med så få utlån som vi har, har vi ikkje behov for fraktordning. Vi har eit godt samarbeid med folkebiblioteket, som har fraktordning. Rektor - Ser at [deltaking i felles fraktordning] kan vere ein fordel, men då meir for dei biblioteka som ligg meir perifert. Rektor 5.3 Forslag om tilpassing av ordninga Fleire meiner at deltaking i transportordninga ikkje er aktuelt for dei. Nokre forslag rundt korleis fordelane ved inkludering i felles transportordning kan implementerast på anna vis, kjem fram. - Eg har nødvendigvis ikkje behov for to permanente stopp i veka. Dei som transporterar kan jo t.d. berre køyra innom når dei har material som skal leverast. Likeeins så kan eg ta kontakt med dei når eg har noko som skal leverast. Kanskje dette kan kutta prisen noko? Bibliotekar - Mykje har skjedd dei siste åra, i positiv retning, når det gjeld biblioteksektoren i Vest-Agder. Det som vel "gjenstår" i første omgang, er det med transportordninga. Som eg har skissert, skal det mykje til at dette kan "lønne seg" - og moglegens vil eit tettare og meir strukturert samarbeid med dei lokale folkebiblioteka vere den løysinga ein bør hamne på? Bibliotekar Eit forslag er å få henting ved behov heller enn faste stopp. Det vil føre til at tida det tek å få og sende material kan bli kortare då ein slepp å vente på neste henting, og at det ikkje blir henting/levering med mindre det er behov for det. Eitt anna er å nytte samarbeida med folkebiblioteka som er med i transportordninga vidare. 6 Kostnad, tidsbruk, utvikling diskusjon Så langt har rapporten skildra situasjonen i dag og teke for seg synspunkt som bibliotekarane og skuleleiingane har rundt eige bibliotek og utvikling sett i forhold til ei eventuell deltaking i felles transportordning. Dette kapitlet tek for seg faktorane kostnad, tidsbruk og utvikling, og set synspunkta i samanheng med dei. 11

17 6.1 Kostnad I denne rapporten blir ikkje dei direkte kostnadane ved inkludering av skulebiblioteka i felles transportordning inkludert. Det har ikkje vore del av oppdraget. To betraktningar blir likevel teke med. Det eine er at slik talet på lån mellom biblioteka er i dag vil ei ordning med inkludering sannsynlegvis ikkje lønne seg direkte økonomisk. Kostnaden per lån mellom biblioteka medfører at ein i staden kan kjøpe inn mykje av materialet til eige bibliotek. Dette er ei innvending mellom anna fleire bibliotekarar kjem med. Slik medfører deltaking i felles transportordning ei auke i kostnadar for biblioteka samstundes som behovet ikkje er til stades. Samstundes får mange fordel av ordninga gjennom samarbeid med folkebiblioteka. Det kan dermed argumenterast for at behovet er til stades gjennom at ordninga blir brukt allereie. På den andre sida får biblioteka tilgang på ei mykje større samling, noko som gjer at ein kan vurdere perifert material før innkjøp for på den måten å minimere risikoen for feilkjøp og få ei meir treffande samling. Samlinga ein har tilgang til utan ekstra kostnadar blir tilsvarande større. Dette kom ikkje opp som eit element i svara frå undersøkinga. Slik bør kostnaden ved inkludering i transportordninga vegast opp mot innkjøpskostnadar også, og ikkje berre mot direkte kostnadar knytt til frakt av bøker med Posten eller gjennom felles transportordning. Det kan likevel vere at det ikkje vil lønne seg ved dagens bruk, men det skal mindre auke i bruken til for at det skal lønne seg. 6.2 Tidsbruk/bemanning Mange av bibliotekarane har små stillingar og tid berre til dei viktigaste oppgåvene. Deltaking i ordninga kunne dermed vere ein fordel sidan ein slepp å pakke materialet som skal sendast. Undersøkinga viste at fleirtalet brukar under 15 minutt om dagen på dette, og ingen brukar meir enn 30 minutt. Slik arbeidsmengda er med dagens lån mellom biblioteka kan det synast som at det ikkje vil vere særleg endring i behov for bemanning i biblioteka sjølv om deltaking i felles transportordning betyr at ein slepp pakking og frankering av bøker. I bekymringar som kjem fram rundt bruk av arbeidstid er det vanskeleg å skilje mellom deltaking i felles transportordning og inkludering av eigen samling i felles databasar slik at ho blir tilgjengeleg for andre. Desse 12

18 heng saman, og sjølv om det i undersøkinga vart fokusert på transportordninga vil det vere naturleg for Vest-Agder fylkeskommune å sjå innføring av felles databasar av material og av felles transportordning i samanheng. På lengre sikt vil ei deltaking og ei opning for auka bruk av eigne og andre sine samlingar kunne føre til meir arbeid og dermed meir press i det daglege, til dømes ved at det blir opna for at alle kan levere lånt material kor som helst, også på skulebiblioteka, som så er ansvarleg for å sende det vidare til rette folke- eller skulebibliotek. Bekymringane bibliotekarane kjem med rundt tidsbruk er todelt. For det fyrste kan auke i lån mellom biblioteka føre til meirarbeid for bibliotekarar som dermed må bestille inn og levere ut material for eigne brukarar i større grad enn før. For det andre heng ho saman med eit behov for å reservere material i eigne samlingar for dei lokale brukarane slik at det er tilgjengeleg ved behov, noko som også kan føre til auka arbeidspress. Desse bekymringane blir teken opp vidare i avsnittet under, om utvikling. Likevel ser vi at det for eit fleirtal av biblioteka har vore ei auke i utlån til eigne brukarar dei siste tre år. Dersom dette fortset kan ei deltaking i felles transportordning vere med på å lette framtidig arbeid for bibliotekarane og dermed frigjere arbeidstid til, til dømes, vidare arbeid med utvikling av eige bibliotek og sektoren elles, og auke utlån enda meir. 6.3 Utvikling sett i forhold til kostnad og tid Endring av måtar å arbeide på for bibliotekarane og endring i måtar å forstå brukarane på er ikkje nødvendigvis noko som kjem av seg sjølv. Som ein bibliotekar er sitert på lengre oppe, så kan det vere vanskelig å gjennomføre nokon "tvungen" transportordning, - for dei vid. skulane som har små bibliotekarstillingar (20%, 30%, 50%). Bibliotekarane har i stor grad funne måtar å ordne seg med materiell på som brukarane har behov for, og det er sannsynlegvis like mange forskjellige måtar å gjere det på som det er bibliotekarar, avhengig av kva samlingar som inneheld kva type bøker, avstand til andre bibliotek, og typar med databasar som ulike folkebibliotek og skulebibliotek har. Når eit skulebibliotek har små stillingar er det enda vanskeligare å endre eigne arbeidsmåtar fordi det trengst tid til å få det til, og tid til å setje seg inn i andre arbeidsmåtar, sjølv om dei fungerer arbeidssparande på sikt. Inkludering av samlinga i visse databasar tek tid, å setja seg inn i bruken av til dømes Samsøk tek tid, tid som kanskje ikkje er tilgjengeleg for nokon 13

19 som arbeider tolv timar i veka. Det er likevel i liten grad denne type innspel som bibliotekarar og skuleleiingane har komme med i undersøkinga, sjølv om det er eit innspel som nok bør takast omsyn til dersom Vest-Agder fylkeskommune vel å inkludere skulebiblioteka i felles transportordning framover. I staden kjem det fram bekymringar som nemnt i avsnitta 6.1 og 6.2 over, der auke i kostnadar blir framstilt som eit problem, og auke i arbeid gjennom at ei auka bruk av eigne og andre sine samlingar til eigne og andre sine brukarar fører til fleire bøker som skal inn og ut av biblioteka. Som avsnitta over har vist, kan grunnlaga for bekymringane også sjåast som moglegheiter. Kostnadane kan sjåast som mogleg investering til fordel for innkjøp av bøker og material ein kanskje ikkje treng å ha eige eksemplar av der sending med Posten gjer at to eller tre innlån gjer kjøp aktuelt. Ved felles transportordning betalar ein det same uansett kor mykje ein brukar ordninga, og dermed kan ein låne inn material fleire gonger før det viser seg så populært at ein eventuelt kjøper det inn. Då har ein meir å rutte med til innkjøp av material som det er stort behov for eller som ikkje finst i andre bibliotek, og slik bygge ei betre samling totalt sett. Den potensielle auken i arbeidet med fjernlån til og frå biblioteka som blir sett som ei mogleg bekymring, kan også sjåast som ein måte å utnytte eigne og andre sine samlingar på, der bøker og material blir brukt i større grad, og servicen til brukarane blir enda betre. Brukarane kan såleis også sjåast som fleire enn dei som tilhøyrer eigen skule, sjølv om tematiseringa i eige material i stor grad heng saman med studieretningane som skulane tilbyr. For Vest-Agder fylkeskommune er brukarane i mindre grad delt opp etter skular eller enkeltbibliotek, men omfattar alle dei som har behov for å bruke biblioteka, både skulebibliotek og folkebibliotek. Her er utviklinga av eit saumlaust bibliotek for brukarane viktig framover. For bibliotekarane viste undersøkinga at saumlaust bibliotek i større grad dreier seg om forholdet mellom bibliotekarane på forskjellige bibliotek enn opplevinga som brukaren sit med. Bekymringane som kjem fram rundt auke i kostnadar og i arbeidspress knytt til transportordninga viser at bibliotekarane vurderer plikter overfor brukarane frå eigen skule som viktigare enn deltaking i sektorutvikling, og betring for brukarar av bibliotekstenester generelt. Arbeidet som fleire gjer med auka bruk av biblioteka blant elevane, ikkje berre med utgangspunkt i faglitteratur, men også auke i leselyst for skjønnlitteratur, forsterkar dette inntrykket. Fokus på behov hos elevar og lærarar på skulen er 14

20 naturleg nok hovudoppgåva til skulebiblioteka. Ei utvikling der eigne og andre sine samlingar blir gjort tilgjengeleg for flest mogleg kan slik sjåast som positivt, både for eigne brukarar og for kjensla av saumlause for eigne og andre sine brukarar. Det kan vere med på å auke bruken av biblioteka gjennom auka interesse for utlån. Til dømes vil det ikkje vere behov for avgrensingar i kor mange bøker ein kan låne samstundes. Ein vil også ha ei mykje større samling tilgjengeleg og eiga samling vil vere tilgjengeleg for fleire og dermed bli betre utnytta. 7 Konklusjon Intervjua med bibliotekarane viser at sjølv om deltaking i felles transportordning blir sett som ei naturleg utvikling for biblioteka synst dei ikkje at ulempene med auke i kostnad blir veid opp av fordelane med mindre arbeid og meir saumlaust bibliotek slik talet på lån mellom biblioteka er i dag. Om biblioteka skal inkluderast i felles transportordning er dermed noko som i liten grad kan separerast frå ønskje om ein saumlaus bibliotekssektor i regionen. Blir samlingane til skulebiblioteka opna opp for fleire bibliotek og dermed for bruk av andre, vil dette kunne føre til meir arbeid i form av sending av material mellom biblioteka. For å få til ei slik opning trengst auka tilgjengeleggjering av samlingane og bruk av felles søkesystem. Skulle dette gjennomførast er inkludering i felles transportordning eit viktig steg i vidareutviklinga av saumlaust bibliotek i Agder, eit bibliotek som inkluderer både folkebibliotek og skulebibliotek. 15

21 FoU-informasjon Tittel Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Prosjektnr Oppdragets tittel Prosjektleiar Forfattarar Oppdragsgivar Rapporttype Bokfrakt Line Grønstad Line Grønstad Vest-Agder fylkeskommune Prosjektrapport Rapportnr. 14/2010 ISSN-nummer Tilgjengelegheit til rapporten Open Emneord Skulebibliotek, transportordning, saumlaust bibliotek Samandrag Vest-Agder fylkeskommune vurderer å inkludere biblioteka frå dei vidaregåande skulane i fylket i felles transportordning med folkebiblioteka og universitetsbiblioteka. Oppdraget gjekk ut på å få synspunkt frå bibliotekarar og skuleleiingane ved dei vidaregåande skulane om ei eventuell deltaking i felles transportordning og diskutere desse relatert til kostnad, tidsbruk og utvikling i biblioteka. Det blir konkludert med at inkludering i ordninga ikkje lønner seg på kort sikt, men kan vere nødvendig for utvikling på lengre sikt dersom det er ønskjeleg å auke bruken av biblioteka. 16

22 Agderforskning AS Kristiansand: Gimlemoen Kristiansand, Norway Arendal: Langbryggen Arendal, Norway Tel: Faks: Epost: 17 Bankgiro/ Banking account:

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Innleiing, visjonar og mål s. 2

Innleiing, visjonar og mål s. 2 Innhald Innleiing, visjonar og mål s. 2 KAP. 1: Skulebiblioteka som pedagogisk ressurs s. 4 1.1 Læringsmiljø og læringsrammer s. 4 1.2 Skulebibliotek, læringssenter eller studieverkstad s. 5 1.3 Personale

Detaljer

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002

Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 4/2002 Brukarundersøking av Forvaltningsnettsamarbeidet 2002 Ingjerd Skogseid, Geir Strand og Svein Ølnes

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010

Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Utviklingsplan for biblioteka i vidaregåande skular i Sogn og Fjordane 2007-2010 Bileta som er brukte i denne planen er frå biblioteket ved Sogndal vidaregåande skule og Stryn bibliotek. Fotografar er

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet

Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet NOTAT 2/14 Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjektet Ragnar Brevik Oddbjørn Bukve Åge Vebostad ii NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 NOTAT Vestlandsforsking,

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Kommunikasjon uavhengig av stad

Kommunikasjon uavhengig av stad Vestlandsforsking-rapport nr. 11/2011 Kommunikasjon uavhengig av stad Faktorar som hemmar og fremjar bruken av videomøte og nettoverføring Svein Ølnes, Frida Ekström, Morten Simonsen og Carlo Aall På oppdrag

Detaljer

Opne dører? Ei analyse av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum

Opne dører? Ei analyse av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum Opne dører? Ei analyse av Bergen Kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum og Bergen Kunsthall sin kommunikasjon med publikum OLA K. BERGE OG BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 19/2012 Tittel: Undertittel: Opne

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen

Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen Ressursbruk og kvalitet i grunnskulen - Nissedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 730006 2010 Telemark kommunerevisjon IKS ii Innhald Samandrag...v 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og ramme...1 1.2

Detaljer

Bookingtenester i reiselivet

Bookingtenester i reiselivet Vestlandsforsking-rapport nr. 5/2013 Bookingtenester i reiselivet Ei undersøking av bookingvanar og bruk av globale bookingtenester Svein Ølnes og Morten Simonsen Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer