Deanu gielda - Tana kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deanu gielda - Tana kommune"

Transkript

1 Deanu gielda - Tana kommune Rådmannen Helse- og omsorgsutvalget Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2008/493 Kjell Nilssen, tlf.: Nedgradering av sak 36/10 Etter en ny gjennomgang av saka er rådmannen kommet til at denne kan nedgraderes slik at denne ikke lengre er unntatt offentlighet. Dette gjøres for at medlemmene i utvalget skal få bedre tid til å sette seg inn i saka. Vedlegget er sladdet slik at det ikke framgår hvilken tredjepart som er involvert i den aktuelle omsetningssituasjonen. Med hilsen Kjell Nilssen Ass. Rådmann Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Rådhusveien 3 Rådhusveien Tana Telefaks: Org.nr.: E-post:

2 Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Kjell Nilssen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 36/ Ildtoppen as, Austertana - brudd på skjenkebestemmelsene i Alkoholloven Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i 1-8 i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. inndras skjenkebevillingen for Ildtoppen as, Austertana for en periode på 1 måned fra første mandag etter det tidspunkt kommunestyret har fattet sitt vedtak. Inndragningen gjelder all skjenking av alkoholholdig drikk. Begrunnelsen for inndragningen er: 1. Overtredelse 4-5 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv av ved at brennevin er skjenket til kunder i større mengder enn 2 og 4 cl., dvs i hele flasker. 2. Overtredelse av lov om omsetning av alkoholholdig drikk av , fjerde ledd ved at flaske(-r) er tatt ut av skjenkelokalet. Skjenkemyndighetene har gjennomgått de forhold som er avdekket og de merknader som er innkommet fra bedriften og kommet at det for begge punktene er overveidende sannsynlig at overtredelsen har funnet sted. Dette vedtak kan i henhold til Forvaltningslovens kap VI påklages Fylkesmannen i Finnmark. Slik klage må sendes Tana kommune innen 3 uker fra mottakelsen av vedtaket. Det vises for øvrig til vedlagte informasjon om klageadgangen. Saksopplysninger Ildtoppen as er ved kommunestyrets vedtak gitt bevilling for skjenking av alkohol i klasse 1, 2 og 3 i perioden Skjenkebestyrer er Tanja Pettersen mens stedfortreder er Arne Pettersen.

3 I henhold til Alkohollovens 1-9 skal kommunen føre kontroll med utøvelsen av den kommunale bevillingen, og kan også gripe inn i de tilfeller brudd på gjeldende regelverk oppdages. Bakgrunnen for den aktuelle saka er at kommunen er blitt kontaktet og forelagt påstand om at en fra Ildtoppen kan kjøpe brennevin i hele flasker. I boet etter en nå avdød person ble det funnet kvitteringer som kan styrke en slik mistanke og kopi av disse kvitteringene ble forelagt oss. Det vises til vedlegg til saka. Kommunens administrasjon har undersøkt følgende mulige brudd på lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (heretter kalt alkoholloven) og tilhørende forskrift av 8. juni 2005 (heretter kalt omsetningsforskriften).: 1. Mulig overtredelse av omsetningsforskriftens 4-5 ved at brennevin er skjenket til kunder i større mengder enn 2 og 4 cl., dvs i hele flasker. 2. Mulig overtredelse av alkohollovens 4-2, fjerde ledd ved at flaske(-r) kan være tatt ut av skjenkelokalet. 3. Mulig brudd på omsetningsforskriftens 8-3 ved at eventuelle avvik fra gjeldende lovgiving ikke er fanget opp gjennom bedriftens internkontrollsystem. De ovennevnte tre problemstillinger er i møte drøftet med skjenkebestyrer Tanja Pettersen og hun framla virksomhetens oppfatning av disse. Det er også i brev av bedt om at skjenkebestyrer ved bedriften gir sine skriftlige merknader til de funn som er registrert. Det er gitt en frist til for bedriften og komme med eventuelle merknader til rapporten. I tillegg har bedriften fått seg forelagt det endelige saksframlegg for eventuelle merknader. 1. Salg av brennevin i hele flasker. Tana kommune er som bevillingsmyndighet forelagt kopi av to fakturaer med følgende beskrivelse: : 1 Kalinka 1 500,- 1 Tobakk 95,- 1 Rom 1 000, : 2 fl Kalinka 2 500,- 1 pk sig. 95,- 1 Rom 1 000, er den nå avdøde gjestens bankkort belastet med to beløp, til sammen kr 9 190,-. I hvilken grad disse bankkortbilagene har direkte med de nevnte fakturaene å gjøre har ikke vesentlig betydning, men i tilfelle må det foreligge fakturaer ut over de nevnte. Den mest nærliggende forklaring på den fakturerte alkohol, vil være at det her har foregått en ulovlig skjenking. I det første tilfelle er det fakturert en flaske Kalinka brennevin og i det andre 2 flasker. Av en eller annen grunn er flaskeprisen forskjellig de to dagene. Omsetningsforskriftens 4-5 sier at Brennevin kan bare skjenkes i mengder à 2 og 4 cl. Bestemmelsen har i tillegg et unntak vedrørende cocktails som ikke har betydning her. Det presiseres her at det ikke kan gis salgsbevilling for brennevin til andre enn Vinmonopolet as. For å kunne omsette brennevin (alkohol i klasse 3) flaskevis måtte en ha hatt salgsbevilling, hvilket altså ikke er mulig i Norge.

4 I møte på Ildtoppen hevdet skjenkebestyrer at brennevinet var utskjenket i enkeltdrammer på 4 cl, og at fakturaen var omregnet til hele flasker. Dette er selvsagt en mulig forklaring, men må oppfattes som lite logisk. Hvis en går ut fra at en vanlig flaske gir 17 enheter à 4 cl (inkludert svinn), vil barbetjeningen måtte dividere det registrerte antallet drammer med 17 for å få flasketallet. Det er litt bemerkelsesverdig at gjesten to dager på rad blir servert nøyaktig det antallet enheter som går opp i hele flasker. Hvis baren ikke slår inn de utskjenkede enhetene etter hvert, noe som er ganske vanlig, så vil den mest logiske og lettvinte måten å beregne fakturabeløpet på være å multiplisere antallet enheter med enhetsprisen. Et annet forhold som trekker i samme retning er at prisen pr flaske den første dagen er kr mens prisen neste dag er kr 1 250,-. Det kan se ut som om barbetjeningen har gitt en eller annen form for rabatt dag 2. I møtet uttalte skjenkebestyreren at det kun var denne spesielle gjesten som de hadde skjenket brennevin på kreditt og at det hadde skjedd over en viss tid. Begrunnelsen var at de hadde et nært forhold til vedkommende og at han bodde hos dem i lange perioder. 2. Skjenking utenfor skjenkelokalet. Hvis kommunen konkluderer med at det med sannsynlighetsovervekt er solgt hele flasker fra skjenkestedet, må det også vurderes om disse flaskene er tatt ut av lokalet, f eks til vedkommende gjests overnattingssted. Det er ingen skriftlig eller annen dokumentasjon for dette. Men det mangler en logisk begrunnelse for at skjenkestedet skulle selge brennevin flaskevis hvis disse ikke skulle bringes ut av lokalet. Alkohollovens 4-2, fjerde ledd fastslår at Bevillingen gjelder for et bestemt lokale og en bestemt type virksomhet.. I Sosial- og helsedirektoratets veiledning til forskriftene er forståelsen av bestemt lokale nærmere beskrevet og i kommunens bevilling er skjenkearealet fastsatt. For brennevin gjelder heller ikke bestemmelsen i 4-4, syvende ledd om skjenking til overnattingsgjester. 3. Internkontroll. I henhold til omsetningsforskriftens 8-3 skal skjenkestedet ha et internkontrollsystem som sikrer overholdelse av krav i bevillingen og alkohollovgivinga. Systemet skal bl a dokumentere at alle ansatte har den nødvendige kompetanse til å forestå utskjenking i samsvar med regelverket. I møtet ble kommunen forelagt det gjeldende system ved bedriften. Sett i forhold til bedriftens størrelse, vil en anta et det ikke er svakheter i IK-systemet som er årsaken til eventuelle regelbrudd. Merknader fra skjenkebestyrer ved Ildtoppen as: I brev mottatt hos oss har Ildtoppen as v/tanja Pettersen gitt sine merknader til saka. Brevet ligger som vedlegg til saka. Her bekreftes bedriftens (skjenkebestyrers) oppfatning slik den ble framsatt under det forberedende møtet som ble gjennomført Hovedpunktene er: Utskjenkingen har foregått i samsvar med forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv av Det er ikke solgt brennevin i flasker, kun i lovlige enheter (4 cl). Årsaken til at dette nå misforstås er en uheldig oppføring på fakturaen. En flaske vodka er beregnet til 17 drinker, noe en i baren markerte med en strek for hver enhet.

5 Variasjonen i pris for en flaske vodka er begrunnet i hva som er blandet i alkoholen. I noen tilfeller er det vann mens det i andre er mineralvann. Bedriften har aldri tillatt gjester å ta alkohol utenfor skjenkeområdet. Rådmannens vurdering av skjenkestedets merknader: Det er lite i de innkomne merknadene fra skjenkebestyreren som gir grunnlag for å endre syn på de faktiske forhold. Det må for det første ansees lite sannsynlig at en i baren har tatt seg tid til å omberegne alkoholkonsumet til en flaskepris og at det for to ulike dager tilfeldigvis skulle gå opp hele flasker. En slik omberegning er vesentlig mer komplisert enn å multiplisere antallet drinker med prisen for en drink. Den forklaringen som skal begrunne at prisen pr flaske vodka er ulik de to dagene er også vanskelig å forstå. Ulik innblanding av mineralvann eller annet gjør det tvert imot svært vanskelig å omberegne drinkene til hele flasker, da prisen for den enkelte drink vil variere avhengig av om det er springvann eller mineralvann som blandes inn. Skjenkebestyrer hevder på samme måte som tidligere at det ikke er tatt alkohol ut fra skjenkestedet. Denne delen av saka er komplisert da det ikke foreligger håndfaste bevis for at det er tatt flasker ut av lokalet. Hvis konklusjonen blir at det er solgt flasker med brennevin, er det liten grunn til å anta at denne er konsumert inne i lokalet. Det er rett og slett ingen plausibel grunn til at gjesten eller gjestene skulle sitte i lokalet med hele flasker. Dette er årsaken til at rådmannen mener alkoholen er tatt ut av lokalet. Konklusjon. Ut fra de foreliggende opplysninger er rådmannens oppfatning at det har foregått utskjenking av alkohol i strid med 4-5 i forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv av Det må også anses som overveiende sannsynlig at de aktuelle flaskene med brennevin er tatt ut av lokalet i strid med lov om omsetning av alkoholholdig drikk av , fjerde ledd. Vi har ikke grunnlag for å hevde at omfanget av ulovlig skjenking er større enn det som er nevnt i denne saka (3 flasker brennevin til en enkeltkunde). Med et slikt omfang ser vi ikke grunnlag for å politianmelde saka. Det foreligger ikke brudd på forskriftenes 8-3 om internkontroll, selv om dokumentasjonen på bedriftens opplæring kunne vært mer oversiktlig. Det er her tatt hensyn til bedriftens størrelse (få ansatte) og oversiktlighet. Bevillingsmyndigheten må etter dette bestemme om og eventuelt hvilke sanksjoner som skal ilegges bedriften. Det mest nærliggende er å gjennomføre en tidsbegrenset inndragelse av skjenkebevillingen for Ildtoppen AS. Det vises til 1-8 i lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. De momenter som kan legges til grunn i vurderingen av omfang og lengde av en eventuell inndragning vil bl a være: Type overtredelse Overtredelsens grovhet I hvilken grad bevillingshaver kan klandres for overtredelsen Hva som er gjort for å rette opp forholdet Tidligere praktisering av bevillingen

6 Overtredelsen er etter rådmannens syn alvorlig da den omfatter brennevin som har de strengeste bestemmelsen for utskjenking. Ansvaret for avviket har bevillingshaver ved sin skjenkebestyrer og det er så vidt vi forstår også skjenkebestyrer selv som har forestått den aktuelle forseelse. Allikevel omfatter det salget som er avdekket et begrenset antall flasker og vi må gå ut fra at dette er et forhold som en gjennom internkontrollsystemet vil forhindre kan skje igjen. Det er heller ikke kommet meldinger om tidligere brudd på skjenkebestemmelsene.

7 Rådmann i Tana v/jorn Aslaksen 9845 Tana Ildtoppen a/s Austertana v/tanja Pettersen b(',11/. fi Unntuu ra olt.net i r 1/(15/(-kki MOTTATT 09 AUG 2010 _)P.(),7/G Skjenkebevilning v/ildtoppen a/s Viser til brev fra Kjell Nilsen datert 19/ og ønsker med dette Å forklare meg. Først vil jeg nevne at vi har et rent og ryddig internkontroll system for baren og skjenkelover. Vi har ALDRI skjenket Ildtoppens gjester flaskevis over bardisk eller i overnattings bygg. Har heller ikke noe krita forhold til våre gjester. Avdøde, var et unntak i og med hannes bo og livssituasjon. Han var en god gjest på Ildtoppen som kunne både bo,spise og drikke hos oss over flere mnd.han var også i perioder helt blakk og hadde ingen steder og bo. Jeg avtalte med avdøde en krita ordning p.g.a hans livssituasjon. Kviteringer som blir siktet til kan være drinker og div. over tid. Grunnen til pris variasjon har med hva vodkaen ble blandet med. Noen ganger bare med vann andre gannger med forskjellig min.vann. Mange ganger kunne ' få sitte å spise/drikke etter stengetid mens jeg gjorde papir arbeid. Det var i sånne sammenheng at jeg for lettvinthetens del laget et kryssopplegg for hver drink:eks.9 drinker=iiiiiiiii Når rengningene ble betalt av avdøde ble det veldig dumt skrevet av meg på,betalte kviteringer. For en fl. Vodka rengner vi 17 drinker=iiiiiiiiiiiiiiiii En avtale avdøde og meg syntes var helt ok. Det er veldig beklagelig og utenksomt gjort av meg. Situasjon jeg har havnet i er ikke lovbrudd,men en skrive feil fra min side.avdøde har jeg kjent i masse år,og kunne aldri jukse eller bryte alkohol loven ovenfor verken avdøde eller Ildtoppen a/s. Må også nevne i Oktober dette år har vi 10 års jubeleum for Ildtoppen.

8 Disse 10 år har vi aldri hatt anmerkninger hos verken Politi, skjenkesjekk eller næringsmiddeltilsynet. Dette er vi veldig stolt av og viser at vi følger lover og regler for å kunne ha denne driften. Det ville være en tragedie hvis vi mistet skjenkebevilning P.g.a min ubetenksomhet og feilskriving av regninger.. Inndragning vil bety stenging av Ildtoppen a/s og flere vil stå uten jobb i eventuelt inndragningstid. Håper dere vil tilgi meg for og ha satt Ildtoppen ais i en kjempe vanskelig situasjon og at det aldri har vært min villje,men utenksomhet. Håper dere kan behandle denne tilbake meldingen positivt. Vennlig hilsen Daglig Leder jafi. Tanja Pettersen egerse t_

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KORVETTEN, KONGSGÅRDBAKKEN 4 - INNDRAGNING AV SKJENKEBEVILLING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-14/5804-6 95092/14 30.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 11.11.2014 Stavanger

Detaljer

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager

Fagnotat - Radisson Blu Royal Hotel Bryggen -(Rezidor Hotels Norway AS) - Inndragning av skjenkebevillingen for en periode på 14 dager BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 200000272-103 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS

Opphevet - Bergen kommune - klage over vedtak om inndragning av skjenkebevilling - Sjøboden Bergen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 22 36 Vår dato 20.02.2015 Deres dato Vår referanse 2015/661 551 Deres referanse Bergen kommune Kontor for skjenkesaker Postboks 7700 5020 BERGEN

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

Brukerbetaling for opphold i institusjoner

Brukerbetaling for opphold i institusjoner Brukerbetaling for opphold i institusjoner 5/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport er Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Brukerbetaling for opphold

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 6/09 KOSTNADER TILKNYTTET BYTTE AV SENTRIFUGE PÅ VÅRNES RENSEANLEGG 2/2 STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAP TILLEGGSSAKER Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune Varamedlemmer

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Sparebank 1 Markets AS den 17. oktober 2012 og Sparebank 1 Markets AS Postboks 1398 Vika 0114 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/00864-9/HTE Dato 8. juli 2013 Kontroll hos Sparebanken 1 Markets - lydopptak - vedtak Det vises

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge

Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Dato: 29.04.2015 Vår referanse: 2015/902/347 Demokratene i Norge post@demokratene.no Vedtak om avkorting av partistøtte Demokratene i Norge Partilovnemnda sendte 4. mars 2015 brev til Demokratene i Norge

Detaljer