Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad"

Transkript

1 Spørsmål til Hardangerbadet AS fra Kvam herad I rapporten datert vedr. Hardangerbadet Bade- og velværesenter og i presentasjonen til kulturdepartementet , er det trekt fram og greia ut ei rekkje problemstillingar for å få realisert prosjektet, med mål om forutsigbar og sikker drift. Mange element er vorte ytterlegare konkretisert, t.d. billettprisar, og nye element som økonomiske ringverknader, er kome med. I rapporten trekkjer konsulenten sjølv fram ein del moment som fortsatt må på plass og me reknar med Hardangerbadet er i ein prosess med det. Etter kvart som administrasjonen i Kvam herad har arbeidd med prosjektet og med rapporten, dukkar det opp ein del moment kommunen har spørsmål til, og som må avklarast i det vidare arbeidet. Nokre stadar har me og funne element som ikkje ser ut til å hengja saman, eller ikkje ser ut til å vera gjennomført i heile rapporten. I tillegg til denne tilbakemeldinga arbeider PwC som de veit med å gjennomgå juridiske problemstillingar i rapporten og me ynskjer ein gjennomgang i saman med dykk i slutten av februar når deira rapport er klar. 1. Organisering av byggeprosjektet og entreprise Hardangerbadet består av fire ulike prosjekt med fire ulike eigarar som skal byggjast saman i eit bygg. Kvam herad er underlagt eit strengt regelverk i lov om offentlege anskaffingar og tenkt som eigar av den eine delen Korleis er byggeprosjektet tenkt løyst? Totalprosjektet er sett saman av fire sjølvstendig juridiske einingar: Hardangerbadet KF (HB KF), Hardangerbadet AS (HB AS) Helsebanken AS ( HE AS) Hardangerfjord Hotell Eigedom AS (HFE AS). HB AS skal stå som utbyggar og gjennomføra heile utbygginga som totalentreprise. Anboda vert delt i fire hovuddeler og fire kontraktar. Bygget kan seksjonerast når rammeløyve er på plass. «Ang. Entrepriseform, vil vi anbefale en totalentreprise for hele prosjektet. Dette fordi det ikke vil gå med flere entreprenører på samme byggeplassen. Men anbudet må deles i 4 hoveddeler: Hardangerbadet KF Hardangerbadet eigedom Helsebanken. Hotellet. Etter anbudsinnhenting kan det settes opp 4 kontrakter. Bygget kan seksjoneres når rammetillatelsen foreligger.» Stord, 10.febr Med hilsen, Øystein Tufteland, Link Arkitektur Siviling. 1

2 1.2 Kva vurderingar er så langt gjort rundt den organisatoriske risikoen i alle 4 byggeprosjekta? Den organisatoriske risikoen i byggjefasen vil verta avklart via avtalar mellom partane. Det er sett opp ein juridisk bindande kontrakt mellom HB AS, HE AS og HFE AS. Når HB KF er etablert vert det utforma eit detaljert avtaleverk for byggeprosessen. Di betre partane får til eit godt samarbeid, di betre vil sluttresultat og økonomi, spesielt vert eit godt samarbeidet mellom Kvam herad og HB AS viktig. 1.3 Kva vurderingar er så langt gjort rundt den økonomiske risikoen i alle 4 byggeprosjekta? Norge, og spesielt Vestlandet inkludert Kvam, ser ut til å møta ein lågkonjunktur innan olje-gass og entrepenørskap, inkludert bygg og anlegg, dei komande åra. HB AS vonar dette vil gje god konkurranse og rimelege tilbod for byggeprosjektet. Eventuelt byggelån vil få låg rente. I byggeprosessen er den økonomiske risikoen knytt til at totalkostnaden for heile anlegget vert større enn budsjettert. Det vil på førehand vera umogeleg å gje 100% garanti for at ikkje kostnadsramma vert overskriden. For badedelen er byggekostnaden rekna til 109 mill.kr., inkludert 9,5 mill. kr. til uventa kostnader. Dersom byggjekostnadene skulle gå ut over kalkulert ramme for badeanlegget, vil HB AS ta ansvar for å få på plass fullfinansiering. Dei andre partane ber risikoen for eigne overskridingar sjølve. Når Kvam herad har gjort vedtak om å etablera HB KF, må det utformast avtaler slik at prosjektet får full utteljing av mva-kompensasjon og spelemidlar. Kvam herad, HB KF og HB AS må i fellesskap utforma avtalene. 1.4 Kven skal vera byggherre for dei ulike delane? Vi viser til svaret under Er tanken at bygget skal førast opp i kommunal eige, og deretter seksjonerast og seljast, eller skal kvar part stå for sin del? Vi viser til svar under 1.1. Dersom heradet meiner at det er andre utbyggingsformer som er betre eigna enn det HB AS legg opp til er HB AS open for det. HB AS har valt modell ut frå døme frå andre plassar (Jf. Fellestur for HB AS og Kvam herad til Sørlandsbadet og Austevoll). Uansett vil det vera store krav til god koordinering og sannsynlegvis ein del transaksjonskostnadar knytt til kompleksiteten i eit slikt prosjekt. 1.6 Ei god forklaring av entrepriseform: Viser til punkt 1.1 og Eit godt byggeprosjekt : Viser til punkt 1.2 og

3 1.8 Ei god organisering: Viser til punkt 1.2 og Ei god framdrift er nødvendig for at me kan gjera gode vurderingar i saka. Det har det siste årete vore ein god prosess mellom Kvam herad og HB AS, og prosjektet framstår i dag som godt gjennomarbeidd. Kvam herad har vore ein konstruktiv og krevjande sparringspartner. Vidare framdrift er no avhengig av engasjement og klare vedtak i Kvam herad. Neste milepæl for å koma vidare er å etablera HB KF som vil gje grunnlag for å få på plass nødvendige avtaler og samarbeid. Etablering av HB KF vil opna opp for samarbeidsavtaler med nabokommunane, andre offentlege institusjonar og økonomisk støtte frå stiftingar. Vidare framdrift og finansiering er avhengig av eit endeleg og positivt vedtak i Kvam heradstyre, jf. møte den 26. februar 2015 mellom Kvam herad og HB AS. Siviling. Øystein Tufteland, Link Arkitektur: Framdrift er avhengig av vedtak i Kvam kommune. Framdriftsplan kan settes opp når positivt vedtak foreligger. 2 Finansiering m.m. 2.2 I rapporten står det at total investering er 125 mill inkl mva, medan det i presentasjonen for kulturdepartementet vart vist eit grovt kostnadsoverslag som syner ein byggjekostnad på 109 mill eks. mva (137,5 mill inkl mva) på den offentlege delen av bygget. Svar frå Gaute Ubostad: 2. Finansiering Finansieringsmodellen har tatt utgangspunktet i en estimert byggekostnad, og også kostnads overslaget er en estimert kostnad. Det er oftest slik at både estimat og bygge kostnad stiger i løpet av prosjekteringsperioden og da er det veldig ofte en utfordring å få en «stram» finansieringsplan til å gå i sammen. Det er særdeles vanskelig å få på plass de siste millionen dersom byggekostnaden blir høyere enn estimert, og det er ofte det som «knekker» prosjektet det motsatte er sjelden et problem. Hovedårsaken til av det har vært en reduksjon i estimert byggekostnad er hovedsakelig av man har redusert og effektivisert arealene, men det kan fremdeles være annerledes når endelig anbudspris foreligger. Forklaringa på skilnaden i rapporten frå Gaute Ubostad 100 mill. eks. mva (125 inkl. mva) og kostnadsoverslaget 109 mill. eks. mva (136,3 inkl.) er at i rapporten frå Ubostad er 9 mill. kr (11,3 inkl.) trekt ut frå badeanlegget og ført over til HB AS. 3

4 Finansiering badeanlegget (HB KF) justert på grunnlag av modell frå Gaute Ubostad: Finansieringskjelde - mill. kr. Faktisk Moglege Momskompensasjon 25,00 Kvam herad 20,00 Kvam herad, tomt 3,00 Forprosjekt* 3,00 EXTRAStiftelsen 3,00 6,00 Spelemidlar 17,00 Spelemidlar - samarbeid med andre kommunar (30 % auke) 5,00 Samarbeid med andre kommunar 6,00 Hordaland Fylkeskommune 5,00 HFK kompensasjonsmidlar 4,00 6,00 Trond Mohn 10,00 Sparebankstiftinga Hardanger 0,50 5,00 Andre stiftingar (Gjensidige m.fl.) 5,00 Andre sponsorar** 1,25 4,00 Gåvebrev 0,50 Lån - HB KF 23,00 Sum 110,25 42,00 "Mogelege" tilskot - behov*** 14,75 Total sum inkl. mva. 125,00 152,25 Merknader: * Forprosjektet (ein del av totalprosjektet) er utført og betalt. ** Hardangerfjord Hotell - avtale sponsing av drift 5 mill. kroner over 5 år (eigen avtale). *** Ved full utteljing eller overfinansiering av badeanlegget (HB KF) er det mogleg å flytta ubundne midlar over på HB AS. Som eit alternativ ynskjer HB AS å drøfta med Kvam herad at HB KF eig heile badeanlegget (109 mill. kr.). Dette vart drøfta i eit møte mellom Kvam herad, HB AS og Kulturdepartementet 2. februar Bakgrunnen for eit slikt alternativ er at ein då vil sleppa seksjonering av badeanlegget og såleis få eit enklare avtaleverk. HB KF vil då på ein oversikteleg måte kunna byggja og drifta eit komplett anlegg. 2.3 For at me kan gjera gode vurderingar må det i den endeleg rapporten ligga eit korrekt og meir detaljert kostnadsoverslag. Kostnadsoverslag frå LINK Arkitektur* *For meir detaljar, sjå vedlegg. 4

5 2.4 Kvam herad stiller tomt til disposisjon for prosjektet. Tomta er med i oversikten over finansieringa av prosjektet (3 mill), men er den med i kostnadsoverslaget? Tomta ligg ikkje inne i kostnadskalkylen, men ligg inne i finansieringsmodellen for badeanlegget. Fri tomt ca. 3 mill. kroner går inn som ein del av finansieringa av badeanlegget. For dei andre eigarane vert ein rettmessig del av tomtekostnad lagt på deira seksjonar, og refundert tilbake til badeanlegget (HB KF). 2.5 Kvam herad har ikkje høve til å gje vekk tomt vederlagsfritt til private aktørar. Det betyr at Hardangerbadet Eigedom AS, Hardangerfjord Hotel AS, og Helsebanken ANS må kjøpa sin del av tomta frå Kvam herad. Er dette kostnadsberekna i deira prosjekt? Tomta skal overførast til HB KF. HB AS, HFE AS, og HE AS må kjøpa sin rettmessige del av tomta frå HB KF. Salssummen vert ein del av finansieringa av HB KF. 2.6 I oversikten over finansiering av den offentlege delen som vart presentert for kulturdepartementet ligg det 2 mill. frå Kvam herad til forprosjektet, men er desse 2 millionane med i kostnadsoverslaget? Kvam herad sitt bidrag i forprosjektet er 1,5 mill (jf. heradsstyrevedtak). I kostnadskalkylane for badeanlegget ligg det inne 4,5 mill. til prosjektering. Tilskotet frå Kvam herad er berre ein del av dette. 2.7 Kva skjer ved eventuelle kostnadsoverskridingar i den offentlege delen av prosjektet? Her legg vi til grunn at det er byggeperioden som er meint. Vi viser difor til pkt I oversikten over sikker finansiering som vart presentert for kulturdepartementet ligg det 3 mill frå Extrastiftelsen, 10 mill frå Trond Mohn, 4 mill frå Hardangerfjord hotel, 1 mill frå andre bedrifter i Kvam, 2 mill frå andre sponsorar, 0,5 mill frå Sparebankstiftinga Hardanger, 0,5 mill i gåver frå kvemmingar. Finst det tilsagnsbrev på desse midlane? Er det føringar for bruken? Er midlane tilgjengelege ved byggjestart? Sikker finansiering: ExtraStiftelsen (vedlegg tilsagn 3 mill. ok, stadfesta , må brukast i 2015). Trond Mohn (tilsegn 10 mill. vert ettersendt). Kompensasjonsmiddlar Hordaland Fylkeskommune (vedlegg tilsegn 4 mill. ok). Sparebankstiftinga Hardanger (vedlegg tilsegn 0,5 mill. med krav om at det vert KF). Gåve frå Kvemmingar (underskrivne gåvebrev). Ny runde etter vedtak i KH. HB AS har fått gode meldingar om meir oppslutnad etter KH sitt endelege ja til HB. Sponsorar og andre bedrifter som Lingalaks mfl. (1,25 mill. er på plass, meir kjem). Sponsing støtte drift: Hardangerfjord hotell med avtale om 5 mill. til sponsing av drift. 5

6 Avtale med Øystese idrettslag til støtte på drift (vedlegg). Underskotsgarantiar 5 + 5,9 mill. I tillegg vil ein få på plass årleg sponsing og reklameinntekter. 2.8 I oversikten over sannsynleg finansiering som vart presentert for kulturdepartementet ligg det 6 mill i kompensasjonsmidlar, 6 mill frå Extrastiftelsen, 6 mill i ekstra spelemidlar, 5 mill frå Hordaland fylkeskommune, 4 mill frå andre kommunar, 6 mill frå andre sponsorar, 4,5 mill frå Sparebankstiftinga Hardanger og 0,5 mill i gåver. Kor stort er sannsynet for at kvar av desse finansieringskjeldene kjem på plass? Kva er framdriftsplanen til Hardangerbadet for å få på plass desse midlane og vil midlane vera tilgjengelege ved byggjestart? Å få etablert eit HB KF er nødvendig for å koma vidare for å få utbetalt desse midlane. Bidrag frå Sparebankstiftinga er avhengig av at tiltaket har eit ideelt føremål. Hardangerbadet søkte om 5 mill., fekk 0,5mill, med atterhald at det vert etablert eit Hardangerbadet KF. HB KF må søkja igjen om det resterande 4,5 mill. Kinsarvik hallen var ei investering på ca. 40 mill., som vart tildelt 4. mill. over fleire år. HB vil i samarbeid med Kvam herad søkja andre stiftingar etter at HB KF er skipa. ExtraStiftelsen vert søkt på nytt når HB KF er skipa. Ekstra spelemidlar 5 mill mill. kjem på plass dersom HB KF inngår samarbeidsavtaler med ein eller fleire kommunar. Etter eit ja i KH og når HB KF er skipa vil det vera lettare å skaffa støtte/sponsing frå andre bedrifter og personar. Vidare er det budsjettert med 20 mill i tilskot frå Kvam herad, i tråd med vedtaket i HST, men det er i tillegg rekna med eit låneopptak i Kvam herad på 23 mill. Dette beløpet finst det ikkje vedtak på i HST og det krevst i så fall politisk godkjenning. I teksten under står det at låneopptaket har ein årleg kostnad på 1,0 mill. Sidan kostnaden med lånet og forskotering av spelemidlar er tatt med bør det òg koma fram at tilskota på mill frå Kvam herad har ein alternativkostnad på 1,0 mill. Det er flott at det i rapporten er tatt høgd for Kvam herad får ein rentekostnad ved forskotering av spelemidlar. Diverre er det slik at Kvam herad allereie har forskottert og bunde opp spelemidlane i mange år framover. Rentekostnaden vil difor påløpa i fleire enn dei 5 stipulerte åra. Me kjem tilbake med ei nærare oversikt over det. HB AS viser til vedtak i Kvam heradsstyre 19. mai 2014 om å gje HB eit tilskot på ,5 mill. Vi reknar med at Kvam herad her fylgjer tidlegare praksis, jf. tilskot til andre allmennyttige føremål. I modellen som HB AS har drøfta med Kvam herad er det lagt til grunn for prosjektet eit kommunalt låneopptak. Kostnadene er knytt til låneopptaket vert kompensert Kvam herad ved at grunnskulane i Kvam får gratis skulesymjing. Alternativkostnaden for Kvam herad vil vera at heradet sjølv må byggja nytt basseng i sentrale strøk som erstatning av gamle symjeanlegg. Avskriving, renter og drift for eit slikt anlegg vil langt overstiga kostnadene ved å nytta fellesanlegget i Kvam og Hardanger. Rentekostnadene for utsett utbetaling av spelemidlar er avhengig av tid og rentesats. HB AS reknar med at Kvam herad vil følgja tidlegare praksis. I tillegg ynskjer HB AS å drøfta løysingar som gjer at kostnadene for heradet vert lågast mogeleg. 6

7 3 Andre deltakande firma og garantiar 3.2 I HST-vedtak 26/14 står det at det er ein føresetnad for Kvam herad si deltaking i HB at prosjektet som ein heilheit vert realisert. Det betyr at når Kvam herad fattar endeleg vedtak må hotellet, Helsebanken og den private delen vera klare for realisering. HB AS legg til grunn at anlegget må realisert som ein heilskap, og at hotellutbygging, Helsebanken og den private delen er finansert og klar før byggjestart. Elles viser vi til pkt For hotellet og Helsebanken sin del treng me fyrst og fremst å vita kostnadsoverslag og at finansiering er godkjend (litt avhengig av svaret på spørsmål 1 treng me kanskje svar på meir). Vi viser til pkt 1.1.,1.2. og Hardangerbadet Eigedom AS sin del er sterkt integrert med den kommunale delen, både i byggjefase og vidare i driftsfasen. Difor treng me i denne omgang eit detaljert og kvalitetssikra prosjektbudsjett samt ein detaljert og godkjend finansieringsplan. Først etter at Kvam herad har avklart sin medverknad i prosjektet og organiseringa er avklart med heradet, kan det setjast opp eit endeleg detaljert prosjektbudsjett og finansieringsplan. Elles vert det vist til pkt. 1.1, 1.2, 1.3 og Det er lagt opp til eit svært tett samarbeid mellom den offentlege delen og Hardangerbadet Eigedom AS. Selskapet sin soliditet er av den grunn viktig for Kvam herad og vidare at selskapet har eigarar som tenkjer langsiktig og har evne til å yta økonomisk støtte ved eventuelt behov. HB AS arbeider med å få på plass aksjekapital med solide og ansvarlege eigarar, som tenkjer langsiktig. HB AS har kontakt med fleire slike gode aktørar. 3.6 Me treng difor å få oversikt over eigarstruktur, funding og vedtekter i selskapet. Det same gjeld Hardangerbadet Drift AS. Eigarstruktur og vedtekter kan fyrst avklarast når Kvam herad har skipa HB KF og avklart sitt samla engasjement i prosjektet. 3.7 I kapittel blir det vist til ei garantiordning for å sikra drifta av Hardangerbadet. Kven er aktørane bak desse garantiane? Kva sikkerheit er knytt til garantiane? HB AS har skriftleg garantiar på 5,0 +5,9 mill. kr i underskotsgarantiar. 3.8 I kapittel blir det diskutert kva som skjer ved eventuelle driftsunderskot eller konkursar. Som det har blitt sagt av Ubostad og andre, er det ikkje økonomisk lukrativt å driva badeanlegg i Noreg, snarare tvert i mot. I rådmannen si saksutgreiing våren 2014 vart det vist til at nær sagt alle badeanlegg i Noreg driv med sterke offentleg subsidiar gjennom direkte tilskot, gratis husleige, gratis kapitalkostnadar eller liknande. Kalkylane i rapporten viser små 7

8 overskot i dei involverte selskapa, men det er alltid ein risiko for at ting blir verre enn kalkylane. Samstundes seier vedtaket i HST at prosjektet skal koma med tilstrekkelege garantiar for å gje forutsigbar/unngå økonomisk risiko for Kvam herad. Spesielt kapitla «del II driftsselskapet går konkurs» og «del III det private eiendomsselskapet går konkurs» gjev for lite substans til å skapa tryggleik for forutsigbare og risikofrie økonomiske forhold for Kvam herad. Hardangerbadet er eit prosjekt som legg vekt på å utnytta synergien av å ha tett samdrift mellom fleire verksemder. Kombinasjonen av helse-, hotell- og badedelen vil gje eit effektivt og moderne anlegg, som gjev grunnlag for ein sunn økonomi. Prosjektansvarleg og styreleiar for Sørlandsbadet, Gaute Ubostad, har uttalt at det pr. i dag ikkje finst liknande prosjekt i Norge med eit så grundig og godt driftsgrunnlag. Badeanlegget HB KF vil få ein uvanleg sterk eigenkapital og lite lån. Dessutan er finanskostnadene for bygg og verksemder i Norge rekordlåge. Rentene er rekordlåge, og dei vil sannsynlegvis bli det i mange år framover. HB AS har pr. dags dato ei lang rekkje av solide offentlege og private samarbeidspartnarar. Samarbeidsavtalene opnar dørene til marknader som vil gje langsiktige inntekter og interessante arbeidsplassar i Kvam og Hardanger. 3.9 Utsagnet «eierne i Hardangerbadet Eigedom AS vil være med å få driften opp igjen» treng ytterlegare utgreiing/forklaring. Denne utsegna er mynta på at sjølv om prosjektet mot alle odds skulle gå konkurs, vil realverdien av anlegget liggja der. Det vil vera eit flott anlegg. Vi meiner det er grunn til å ha tru på framtida og at verksemda vil vera liv laga. Alle næringane som er representert i prosjektet er framtidsretta og attraktive. Har Kvam nokre sterke sider så, må det nettopp vera innan fritid, turisme og helse. Ringverknadene for lokalsamfunnet er mange og betydelege. Prosjektet vil gje mange nye, moderne og attraktive arbeidsplassar. Det vil skapa verdiar og ringverknader for heile Kvam og til dels resten av Hardanger. Vi viser elles til vurderinga i rapport frå Gaute Ubostad og vedlagt svardokument frå Gaute Ubostad. Svar frå Gaute Ubostad: 3.8. Fortsatt drift Det er utvilsomt slik at Hardangerbadet vil skape verdier for handel og reiseliv i Kvam og regionen for øvrig. Dersom Hardangerbadet Drift går konkurs så vil eierne i Hardangerbadet Eiendom ta initiativ til å få på plass et driftsselskap de har ikke noe valg, da de har et betydelig lån som krever drift for at de skal kunne betjene sine forpliktelser. En annen aktør som vil være avhengig av drift er Hardangerfjord Hotell. Det må likevel struktureres slik at kommunen ikke kommer i en situasjon der de blir «tvunget» til å ta over driften, men at de kan bruke sine anlegg uten at det nødvendigvis er ordinær drift Kommet for å bli! Havanna Badeland ble bygget i 1991 og stengt etter masse problemer i Det ble bygget på en tid med liten kompetanse om badeanlegg. Det er et annet badeanlegg som er lagt ned og det er Magneten i Levanger. 8

9 Det finnes dog ikke noen badeanlegg med et drifts- og finansieringsopplegg som er bedre enn det som er gjeldene ved Hardangerbadet. Så når Hardangerbadet er blitt realisert så er det kommet for å bli! Viser til pkt Det same gjeld utsagnet «Hardangerbadet er kommet for å bli og med nytt pågangsmot vil driften igjen oppstå». 4 Vurdering driftsinntekter og utgifter 4.2 Det er budsjettert med 12,2 mill i inntekter i Hardangerbadet Drift. Sørlandsbadet hadde i 2013 inntekter på 12,9 mill (om lag besøkjande). Lustrabadet rapporterte same året besøkjande og inntekter på 6 mill (+ 1,7 mill i tilskot frå kommunen). Kommunen ber difor Hardangerbadet om å vurdera om inntektene på 12,2 mill er realistiske? Svar frå Gaute Ubostad: 4.1 Sørlandsbadet drives av 2 selskap Sørlandsbadet AS (kafe, kiosk, spa, solarium, utleie av fysioterapi avd og noe trening) har en årlig omsetting på ca 13 millioner Sørlandsbadet IKS (Trening og bad) har en årlig omsetting på ca 14 millioner Totalt så har Sørlandsbadet en omsetting på ca 27 millioner Lustrabadet kjenner jeg personlig ikke til men tallene tyder helt klart på at badet drives som et folkebad med mindre fokus på kommersiell drift. De har heller ikke treningssenter og utleie av fysioterapiarealer. Med en total omsetting på 6 millioner på besøkende så får de 93 kroner i omsetting per badegjest. Det er ikke mye. Det er også driftet av et KF, og i de fleste tilfeller så har offentlige anlegg mindre omsetting enn private. Det er også viktig å bemerke at det ved Hardangerbadet er lagt opp til besøkende + skolesvømming og årskort. Det kan tyde på at besøket ved Lustrabadet er inkludert både skolesvømming og årskort, slik er det også ved Sørlandsbadet. Besøks-estimat. Tekst Besøkjande Jf. Ubostad, rapport Besøksestimat - ordinære billetter Note 1 Besøksestimat - Hardangerfjord hotell Note 2 Billettpris ordniært 120,00 Note 3 Leieinntekt - Hardangerfjord Hotell (per gjest) 5,00 Note 4 Vi vil gjera merksam på at besøkstalet er sett lågt. Det er berre litt over 50 % av estimatet AsplanViak la til grunn. Det er på nivå med Lustrabadet som er eit mindre omfattande anlegg og med eit mykje mindre marknadspotensial. Osbadet, som er eit reint kommunalt bad, har vist jamn oppgang til ca besøkjande. 9

10 Rapporten frå Gaute Ubostad byggjer på «worst case». For Hardangerbadet er det truleg eit besøkspotensial på +/ Dette vil forsterka økonomien i heile prosjektet. Finansiering av badeanlegget HB KF (tabell inntekter frå Gaute) Inntekter HB KF Kr. Billetter Årskort Billetter - Hardangerfjord hotell Leieinntekter - Tonus - Varmtvann Leieinntekter - Hardangerfjord Hotell Sponsor Totale innekter Finansiering av badeanlegget HB KF (tabell utgifter frå Gaute Ubostad) Utgifter HB KF Kr Energi Personalkostnad Forsiking Utendørsvaktmester tjeneste Kapitalkostnad Leie Kostnader - leasing/utstyr Regnskap - drift av selskap Kommunale avgifter Markedsføring Vedlikehold /utviklingsfond (5 % av omsettingen ) Vedlikehold Totale kostnader Resultat Det er budsjettert personalkostnadar på 5,4 mill. Sjølv om det er lagt opp til rasjonell drift med ein del samarbeid med hotellet verkar dette vera lågt. Til dømes har både Lustrabadet og Rjukanbadet personalkostnadar på 6 mill (besøkstal rett i overkant av ). I årsmeldinga til Lustrabadet vert det hevda at bemanninga er for låg og at det er vanskeleg å få hjula til å gå rundt med ei slik bemanning. Dagleg leiar og teknisk sjef må jobba mykje gratis overtid. Lustrabadet har ope 41 timar pr veke og ikkje treningssenter. Hardangerbadet er tenkt å ha ope 62 timar pr veke. I tillegg har treningssenteret opning ut over det. Svar frå Gaute Ubostad: 4.2 Personalkostnad Dette er et annet element hvor privat drift og offentlig drift skiller en del. Men viktigst av alt er kanskje at det ved Hardangerbadet ikke har personalkostnad knyttet til 10

11 kjøkken, cafe, kiosk og billettsalg det er tenkt løst i samarbeid med Hardangerfjord Hotell som vil ha personal til dette. Som en motytelse for å selge mat og drikke i badet så betaler Hardangerfjord Hotell et leiebeløp til Hardangerbadet som er avhengig av antall besøkende, og dermed er ikke disse kostnadene en del lønnsbudsjettet til Hardangerbadet. Det tenkes også samarbeid med Tonus på treningssenteret og et «lavkost» treningsanlegg å drifte. Så ja dette mener jeg det vil være realistisk å kunne klare. HB har tatt utgangspunkt i personalplanen til Sørlandsbadet, men trekt ut lønskostnad for treningssenter, kafédrift og billettsal. I Hardangerbadet vert det samla ein unik kompetanse ved at Helsebanken, Tonus og andre helseaktørar er lokalisert i same bygg. Det gjev tryggleik og kapasitet og rimeleg bakvaktfunksjon. Hotellet vil også vera ein del av denne fellesfunksjonen. Til sist vil vi nemna at ny elektronikk og nye styringssystem vil vera med å rasjonalisera overvåking og drift (jfr. det nye badet i Kristiansand). Synergien som ligg i samlokaliseringa er vesentleg både med omsyn til kompetanse, kapasitet, tryggleik, effektivitet og ikkje minst attraktivitet. I tillegg til utgreiinga frå Gaute Ubostad viser vi til badeanlegget i Fjell kommune. Her har idrettslaga skaffa seg gode inntekter ved å sertifisera seg og teke over ein del av vaktfunksjonen. HB AS har avtale med Øystese Idrettslag om at dei vil bidra med dugnadshjelp (vakttenester). HB AS ynskjer samarbeidsavtale med fleire lag. Vi nemner òg at det er planar om å skipa Kvam/Hardanger Symjeklubb. 4.4 Me har på dette tidspunktet ikkje gått inn og vurdert innhaldet i «helserapporten» opp mot denne rapporten så me avgrensar oss i dette til å spørje om ei tydlegare presisering av budsjetterte inntekter frå helsedelen. Investeringsplan HB AS: Tekst Mill. kr. ink. mva Bassengdel HB AS 11,25 Helsedel 2. etg.inkl.tomt 32,75 Totalt 44,00 Finansieringsplan HB AS: Tekst Mill. kr Moms ref. (badedelen) 2,25 Aksjekapital 9,00 Sponsorar 1,75 Lån (76%) 31,00 Totalt 44,00 11

12 Renter og avdrag HB AS Tekst Lån - mill kr Rente Avdragstid (år) Kostnader Rente (snitt første fem år)* 31 3,50 % 1,1 Avdrag pr. år ,1 Renter og avdrag 2,2 *Fastrente 5 år tilbys i dag frå 2,2%. Kalkylen til HB er 3,5%. Drift HB AS (Eiendomsselskap) (Utarbeidd av Gaute Ubostad) Inntekter Leieinntekt - 2. etasje Tonus Leieinntekt - Helsebanken K Leieinnekt SPA r k Leieinntekt Kvam herad * r K Leieinntekte anna helseaktivitet ** rk Leieinntekter - Hardangerbadet Drift AS rk r Totale inntekter Kostnader Kapitalkostnader (31 millioner) Drift av selskapet Forsikringer og annet Avsetting til utviklingsfond Totalekostnader Resultat K r k r k r k r k r k r k r * kr ,- frå Kvam herad (ca. dagens leige i Helsebanken) ** kr ,- på helseaktivitet, jf. rapport «Helse i HB». Inntektsida på helsedelen har eit større potensiale enn det som er vist i tabellen. Med bakgrunn i rapporten frå Helse i HB, samarbeid med Kvam herad, Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Tonus AS, FoU prosjekt (Norges Forskningsråd). Eit godt samarbeid mellom partane vil vera med å utvikla og gje gode helsetilbod lokalt og regionalt. Her vil Kvam få eit anlegg med regional og nasjonal verdi, som vil setja Kvam på kartet. Det vil vera fint om de etter å ha fått desse spørsmåla sender eit anslag på kor lang tid de vil trenga for å svara på dette så kan me koma tilbake med ein vidare framdriftsplan for handsaming av sak Med helsing Arild M. Steine Rådmann 12

13 Avslutning Hardangerbadet er eit prosjekt med store ringverknader for Kvam og Hardanger. Det vil etablera mange nye og interessante arbeidsplassar. Badet, Helsebanken, Tonus og hotellet er kjernen i anlegget. Ein stor verdi av denne samlokaliseringa er at Kvam herad sit att med eit moderne og attraktiv badeanlegg. Dette badeanlegget vert i tillegg nytta av andre til å skapa meirverdiar langt ut over eit ordinært kommunalt bad. For Kvam herad må dette vera eit framtidsretta og godt alternativ til at heradet sjølv må byggja eit nytt badeanlegg sentralt i heradet. I dag har heradet fleire gamle, umoderne og lite tenlege symjeanlegg som i liten grad vert nytta av andre enn skulen. Vi viser til utviklinga rundt Sørlandsbadet og rapporten frå Gaute Ubostad. I rapporten er det gjort ein analyse av ringverknadene i Lyngdal og nabokommunane som viser 100 mill. i meirverdi for lokalsamfunnet. Vi viser også til den store støtta som prosjektet har fått frå både offentlege og private aktørar. Dersom Kvam herad no etablerer Hardangerbadet KF vil det opna for at fleire offentlege og private aktørar som vil tilføra prosjektet endå meir eigenkapital. Detta vert eit godt prosjekt for folk i Kvam og Hardanger, som vil skapa vekst og utvikling i bygdene våre. Etter nyttår 2015 har dette styrka trua på at HB representerer eit prosjekt for framtida: a. Helseministerens nye strategi for helsetenester utanfor sjukehus: «Helhetlig og tverrfaglig helsetjeneste under samme tak» (januar 2015) b. Kunnskapsministerens nye strategi for å intensivera symjeopplæring for barn i grunnskulen og i tillegg også i førskulane (februar 2015) c. FoU godkjenning av Norges Forskningsråd (FoU=Forsking og Utviklingsbedrift) og dermed SkatteFUNN d. Tilsagn om stor økonomisk støtte frå store næringsaktørar i Kvam e. Mange unge høgutdanna helsearbeidarar med rett utdanning og kompetanse har kontakta oss med ynskje om jobb i HB, inkludert å busetja seg i Kvam HB AS vonar at Kvam herad vil delta i møte(r) med aktuelle Departement (Helse og omsorgs dept, Kunnskapsdept og Kulturdept) for ytterlegare å styrkja prosjektet. Takk og konklusjon HB AS er svært takksame for den støtta Kvam herad har gitt prosjektet, inkludert a. Vedtaket i KH 19. mai 2014 og stor økonomisk støtte b. Deltaking og støtte i arbeidsgruppa Helse i HB, som sende rapport i desember 2014 c. Samarbeid om organisering, økonomi og kvalitetssikring i HB Dette har gjort at Hardangerbadet er eit av dei best kvalitetssikra og best finansierte badeanlegga i Norge. Med helsing Hardangerbadet v/ Martin Vik 13

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS

ORGANISERING AV HARDANGERBADET. Modell framlagt av Hardangerbadet AS ORGANISERING AV HARDANGERBADET Både Hardangerbadet v/ubostad (vedlegg 3) og rådmannen (i samarbeid med PwC) (vedlegg 5) har utgreidd ulike måtar å organisera Hardangerbadet på. I rådmannen si vurdering

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN

Kvam herad. Kvam heradsstyre 10.11.2009 098/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 27.10.2009 050/09 HIAN Rådet for menneske med nedsatt 28.10.2009 016/09 HIAN funksjonsevne Kvam heradsstyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Avgjerd av: Arkiv: N - 252 Arkivsaknr Saksh.: Arild McClellan Steine Objekt: 14/293-61 KOMMUNAL DELTAKING I HARDANGERBADET Samandrag: Hardangerbadet AS og Kvam Herad og planlegg

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 %

Hafstad Idrettspark. Eigedomsselskap. Samarbeidsprosjektet i Førde. Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Hafstad Idrettspark Samarbeidsprosjektet i Førde 1 Eigedomsselskap Hafstad Idrettspark AS Aksjonærar Førde kommune 50 % Førde Idrettslag 50 % Selskapet sitt formål Oppføre, eige og forvalte idrettsanlegg

Detaljer

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag

Nytt symjeanlegg på Voss. Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Nytt symjeanlegg på Voss Forslag frå Symjegruppa i Voss Idrottslag Voss 21 oktober 2008 Bakgrunn/Historikk I september 2006 vart det sett ned ei arbeidsgruppe i kommunal regi som skulle greia ut spørsmålet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF

Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Arkivref: 2011/823-7624/2011 Saksh.: Rune Hansen Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord kommunale eigedom KF Kommunestyret UTBYGGING OG UTVIKLING AV ÅDLAND STUDENTHEIM Framlegg til vedtak:

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 22. mai 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 22. mai 2008 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 22. mai 2008:

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER

BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING - SØKNAD FRÅ ULVIK HERAD OM FORLENGING AV TILSEGN TIL GNIST HARDANGER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800096-49 Arkivnr. 135 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 BRUK AV KONSESJONSKRAFTMIDLAR TIL REGIONAL UTVIKLING

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet:

Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. 1. Vilkår for tilskotsordninga fastsett av Kulturdepartementet: Retningsliner for tilskot til kulturbygg i Sogn og Fjordane. Desse retningslinene definerer krava og omfang av desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg. Ordninga er finansiert av overskot frå

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT

FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT FINANSIERING AV BYGGJEPROSJEKT Informasjonsmøte om bustadbygging i Tørvikbygd Lars Kristian Vikøy Banksjef i DNB Bank ASA Tema Bustadmarknaden i Tørvikbygd Byggja i eigen regi eller nøkkelferdig hus? Krav

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189

Kvam herad. Siri Byrkjeland - søknad om omdisponering av areal - bygging av bustad/veg/ reiskapshus, gnr 7, brnr 189 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 25.02.02 016/02 GDOL Kvam heradsstyre 12.03.02 036/02 GDOL Komité for utvikling 13.05.02 029/02 GDOL

Detaljer

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale Leikanger folkebibliotek nytt lokale Gunnar Steine, Ervin Beheim og Anne Brit Lauvsnes gjennomførde synfaring den 10.06.2015 kl 09.00 11.00. Synfaringa er bakgrunn for denne rapporten. 1) Bakgrunn: Leikanger

Detaljer

Skyteanlegg i Vangdalsåsen

Skyteanlegg i Vangdalsåsen Skyteanlegg i Vangdalsåsen Presentasjon av det nye skyteanlegget som er eit samarbeid mellom; Norheimsund & Øystese skyttarlag Fyksesund skyttarlag Tørvikbygd skyttarlag Strandebarm skyttarlag Øystese

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71)

SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) Side 1 av 5 SØKNAD OM TILSKOT TIL FREDA KULTURMINNE I PRIVAT EIGE, KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP (Kap. 1429 post 71) SØKNADSFRIST: 15. NOVEMBER 2015 Søknad sendast til: Sogn og Fjordane fylkeskommune Kulturavdelinga

Detaljer