Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære andelseier. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag."

Transkript

1 Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG HUMANFOND

2 Kjære andelseier Året 2010 hadde en solid avslutning på Oslo Børs. Alfred Berg Humanfond hadde en avkastning i året 2010 på 23,3 % mot fondets referanseindeks på 21,7 %. Nærmere detaljer vedrørende faktatall finner du på høyre side. Ideell utdeling Alfred Berg Humanfonds utdeling til de ideelle organisasjonene vil, som tidligere år, utbetales 14. februar Beløpet som skal fordeles er to prosent av forvaltningskapitalen per 31. desember Det er andelshaver selv som bestemmer hvilken organisasjon han/hun vil støtte. Beløpet for året 2010 utgjør NOK Hittil har den totale utdelingen fra Alfred Berg Humanfond beløpt seg til NOK Hvor mye den enkelte organisasjon får tildelt, finner du på side 10. På vegne av organisasjonene vil jeg takke for ditt bidrag. Det Etiske Investeringsråd Det er avholdt to ordinære møter i Det Etiske Investeringsråd i løpet av året Nordmenn er mer og mer opptatte av at sparepengene deres investeres på en samfunnsansvarlig måte. Likeledes er børsens største investorer opptatt av å bruke pengene sine på selskaper som arbeider for langsiktig verdiskapning og bærekraftig utvikling. Dette ser vi på som veldig positivt. Sparing i aksjefond Sparing i fond er enkelt og billig samtidig som du har stor frihet og fleksibilitet. Det er alltid vanskelig å vite når man skal kjøpe og selge. Vi anbefaler derfor å spare jevnlig med en spareavtale hvor man trekker et fast månedlig eller kvartalsvis beløp fra en bankkonto. Dette medfører at du i dårlige tider for kjøpt billige andeler, mens i gode tider blir andelene dyrere. Du står fritt til å selge andelene når du vil. Opprett gjerne en spareavtale i dag og benytt vedlagte tegningsblankett. Husk at fond er et utmerket gaveforslag, for eksempel til dåp, konfirmasjon, fødselsdager eller lignende. Vi utarbeider gavebrev til slike anledninger. Ved å spare i Alfred Berg Humanfond bidrar du bevisst med dine investeringer, samtidig som du gir et bidrag til en humanitær organisasjon. I tillegg til det sørger vi for at du får en langsiktig god avkastning på dine penger. Alt godt for året 2011 ønskes deg! Med vennlig hilsen Bente Thomassen Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske aksjer. Målsettingen med forvaltningen er med en god risikospredning å oppnå en verdiutvikling som på lang sikt overstiger fondets referanseindekser som er 90 % Oslo Børs Fondsindeks og 10 % MSCI World Index. Fondet søker å ha en god risikospredning gjennom grundige aksjeanalyser. Fondet har en ideell profil og egne etiske retningslinjer. Den etiske investeringsprofilen i Alfred Berg Humanfond er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterer som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet. Den ideelle profilen innebærer at det ved årets slutt deles ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av Alfred Bergs 50 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondet er et UCITS fond. Fondsfakta Forvaltningskapital NOK 83 mill. Minimumstegning NOK Tegningsprovisjon 2,00 % Omløpshastighet 0,2 Kontonummer Forvaltningshonorar 1,80 % Ideelle utdeling 14. feb NOK Risikoprofil Moderat ISIN NO Årlige risikotall Fond Indeks per 60 mnd Annualisert avkastning i % 5,65 5,15 Meravkastning i % 0,51 - Annualisert standardavvik i % 27,52 26,66 Relativ volatilitet i % 3,78 - Information Ratio 0,13 - Sharpe Ratio 0,07 - Diversifiseringsgrad i % 98,33 - Fondets ti største poster i % Yara International 9,33 DNB NoR 7,14 Telenor 5,88 Statoilhydro 5,82 Subsea 7 5,14 Acergy 5,06 Norsk Hydro 4,90 Royal Caribbean Cruises 4,71 Seadrill 4,31 Atea 4,25 Avkastning Fond % Indeks % siste 3 måneder 19,46 16,69 siste 6 måneder 40,48 36,26 siste 12 måneder 23,30 21,53 siste 48 måneder 7,31-1, ,00 63, ,23-54, ,71 8, ,67 30,82 Siden oppstart ,04 106,21 Ann. avkastning siden oppstart 8,06 6,79 hittil i år 23,30 21, Fond Ref. indeks Alfred Berg Humanfond Periode:

3 Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Avkastningsmessig kan året deles i tre. Begynnelsen viste en sterk oppgang en fortsettelse av oppgangen i Dette var den første oppgangsfasen da markedet begynte å se veien ut av finanskrisen. Utover på vårparten var nok markedet modent for en reaksjon på den sterke oppgangen. Dette skjedde samtidig med Macondoulykken, og vi merket dette ekstra godt i Norge. Makromessig, var man også ferdig med de enkle sammenligningstallene fra året før, slik at alle tall for årsvekst etablerte seg på lavere nivåer. Frem til midten av sommeren falt børsen kraftig, men deretter steg den kraftig igjen resten av året. I sum ble 2010 et godt børsår. Avkastningen ble 18,3 % for Hovedindeksen. Likevel var dette ganske moderat i forhold til våre naboland. Dette er litt unormalt ettersom Norge med sin store råvareeksponering ofte er et av ytterpunktene avkastingsmessig. Forklaringen i 2010 ligger nok mest på makrosiden. Nedturen for Norge ble ikke spesielt merkbar under finanskrisen, og dette gjorde at år-over-år veksten i etterkant, heller ikke ble særlig stor. Energiindeksen steg med 11,5 % og trakk dermed ned gjennomsnittet. Effekten av Macondoulykken ble stor i det norske aksjemarkedet. Selskapene som ble direkte berørt var Statoil og seismikkselskapene TGS Nopec og PGS. Seismikkselskapene ble hurtig berørt ettersom Mexicogulfen er verdens største marked for multiklientseismikk og et sted hvor marginene er høye. Det går et stort skille mellom Statoil og de andre oljeselskapene på Oslo Børs. Statoil er det eneste selskapet som er stort nok til at resultater fra enkeltbrønner har lite å si for den totale produksjonen og reservene. Fra de små selskapene har det vært lite positive resultater. I sum har ikke disse selskapene klart å øke reserver eller produksjon i 2010, noe som har vært en skuffelse. Denne gruppen har derfor vært svak avkastningsmessig. Boreselskapene ble til en viss grad påvirket av ulykken, men bare i mindre grad. De mest avanserte riggene hadde lenge kontraktsdekning, og markedet forventet ikke at ulykken ville få langvarige konsekvenser. For noen eldre rigger forsvant imidlertid en del av markedet for en stund, og vi kan forvente strengere krav til rigger fremover. Dette kan bety at flere eldre rigger nå må kjempe om kontrakter i mindre strenge deler av verden. RCCL har utmerket seg i positiv retning i disse sektorene. Lakseprisene har ligget på rekordnivåer gjennom store deler av året. Utsiktene for sektoren er fremdeles gode, og tidspunktet for når prisene vil falle igjen har stadig blitt forskjøvet av analytikerne. Den eneste sektoren med negativ avkastning var Helsevern. Denne sektoren falt med 4,1 %. Pronova bidro mest med en svak utvikling gjennom hele året og et resultatvarsel tidlig på sommeren. Alfred Bergs norske aksjeporteføljer i 2010 Porteføljene leverte god avkastning i 2010 både absolutt og relativt til referanseindeksen Oslo Børs Fondindeks. Den viktigste bidragsyteren til meravkastningen kom innenfor fiskesektoren, vi traff godt på vårt valg her. Vi mente at analytikerne lå alt for lavt på prisforventningene på laks for andre halvår 2010, og vi fikk rett i det. Vi har ved inngangen av 2011 fortsatt god eksponering mot oppdrettselskapene og vi har forventninger om gode priser også i Vi traff også bra på enkeltselskaper innen energisektoren. Oljeserviceselskapene Seawell og Subsea 7 bidro bra til meravkastningen. Vi ser frem til en fortsatt god utvikling i ordreboken i disse selskapene også i Vi lå undervekt i Yara i første halvår 2010, men med stigende energipriser og kornpriser utover året vektet vi opp og timet dette bra. Vi skjønner ikke helt prisingen av REC aksjen. Bransjen er utsatt for enorm konkurranse fra produsenter i Asia, og derfor ser vi ikke helt hvordan de store investeringene REC har gjort skal bli lønnsomme. Vi tjente bra på å ikke eie REC aksjer i Vi økte på slutten av året beholdningen i Norsk Hydro i porteføljene våre. Selskapet har gjennom oppkjøp skaffet seg god tilgang til råvarene i aluminiumproduksjonen, og vi mener dette blir en viktig faktor fremover. Kineserne har redusert den energitunge produksjonen av aluminium den senere tiden og prisene steg gjennom Vi tapte på noen av de mindre posisjonene våre gjennom IT selskapet Vizrt opplevde ett svakt år, mediebransjens investeringslyst avtok gjennom finanskrisen og aksjen kom under press. Pronova ble også en svak aksje for porteføljene gjennom Selskapet skuffet på salgssiden og den nye fabrikken skuffet også. Energisektoren opplevde et par viktige fusjoner. Subsea 7 og Acergy slo seg sammen, og det samme gjorde BW Offshore og Prosafe Production. I begge tilfellene var selskapene relativt like og de slo seg sammen for å utnytte stordriftsfordeler. Materialsektoren steg med 17,2 % etter en formidabel avslutning på året for Yara og Norsk Hydro. Yara-aksjen var svak i første halvår, da gjødselmarkedet fremdeles var preget av tilbudsoverskudd. Etter sommeren ble det mer klart at kineserne ikke ville oversvømme markedene, og prisene strammet seg til. Norsk Hydro har kjøpt seg bakover i verdikjeden, og blir mindre sårbar for knapphet og prisoppgang. Aksjen var likevel en av få store selskaper med negativ avkastning i Shippingaksjene inngår i industriindeksen og har bidratt til en oppgang på beskjedne 4,4 % i Orkla veier også tungt i indeksen og hadde heller ikke noe godt år avkastningsmessig. Stolt-Nielsen og Wilhelmsen har imidlertid vært to hederlige unntak i en ellers svak shippingsektor. Forbruks- og konsumsektorene leverte den høyeste avkastningen med henholdsvis 50,6 % og 54,5 %. Fiskesektoren og cruiserederiet Kilde: Tall hentet fra Oslo Børs og Bloomberg. 2

4 Styrets årsberetning 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, som har kontorer i Oslo, er forvalter og forretningsfører for verdipapirfondene som dekkes av denne beretning. Depotmottaker for samtlige verdipapirfond er DnB NOR. Ved utløpet av 2010 var samlet forvaltningskapital 26,8 milliarder kroner hvorav 16,9 milliarder kroner i verdipapirfond. Dette gir en markedsandel på 3,6 % i det norske markedet. I tråd med Verdipapirfondlovens definisjon retter verdipapirfondene sin virksomhet mot en ubestemt krets av andelseiere. Verdipapirfondenes investeringsstrategi og finansielle risikostyring er nedfelt i faktaark, prospekt og vedtekter. Her er angitt rammer og investeringsbegrensninger på selskaps- og sektornivå, og for internasjonale fond også på landnivå. Som en del av den finansielle risikostyringen har forvaltningsselskapet implementert Forskrift om internkontroll. Driften av verdipapirfondene forløp tilfredsstillende gjennom året. Risikostyring av fondene skjer både gjennom daglige kontroller av at porteføljene ikke bryter sine investeringsrammer og gjennom månedlige analyser av risiko og relativ risiko. Våre produkter er i ulik grad eksponert mot forskjellige typer risiko. Nedenfor følger en beskrivelse av generelle risikoelementer, og hvordan de kan påvirke svingninger i andelsverdien for våre verdipapirfond. Renterisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i det generelle rentenivået. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner, og den vil avhenge av gjennomsnittlig løpetid på renteinstrumentene. Denne typen risiko overvåkes daglig av våre renteforvaltere, og holdes innen rammene som er satt for hvert enkelt produkt. Historisk risiko rapporteres i vårt markedsmateriell for hvert enkelt produkt. Aksjemarkedsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i aksjekurser. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i aksjer og andre egenkapitalinstrumenter. Hvor stor aksjemarkedsrisiko et verdipapirfond har vil i første rekke avhenge av hvilken risikoprofil produktet har. Våre aksjeforvaltere overvåker slik risiko på daglig basis, og historisk risiko rapporteres for hvert enkelt produkt i vårt markedsmateriell. Valutarisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av generelle svingninger i valutakursene. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som investerer i utenlandske verdipapirer. Valutasvingninger vil dermed påvirke verdsettelsen av verdipapirene, som gjøres i norske kroner. For aksjefond utgjør slik risiko en mindre del av den totale svingningsrisikoen. For renteprodukter uten valutasikring vil slik risiko utgjøre en større del av den totale risikoen, noe som har ført til at noen investorer ønsker å sikre seg mot slik risiko. Kredittrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på en utsteders kredittverdighet. Risikoen vil først og fremst være rettet mot fond som er eksponert mot kredittpapirer i pengemarkeds- og obligasjonsmarkedet. Risikoen i våre pengemarkeds- og obligasjonsfond overvåkes daglig av våre renteforvaltere. Risikoen kan justeres ved å endre fondets eksponering mot kredittpapirer, og gjennom hvilken kredittverdighet utstederne har. Likviditetsrisiko vil si risiko for endring av fondets andelsverdi som følge av endringer i markedets syn på et verdipapirs likviditet. Risikoen vil være rettet mot alle verdipapirfond, og vil være til stede i større eller mindre grad avhengig av fondets investeringsmandat. Aksjefond som i hovedsak retter sine investeringer mot mindre selskaper, vil ha større innslag av slik risiko enn andre aksjefond. Risikoelementene for det enkelte fond er nærmere beskrevet i faktaark, prospekt og vedtekter. Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Verdiutvikling for verdipapirfondet var i 2010: Fond Verdiutvikling i 2010 Volatilitet 60 mnd Relativ volatilitet Alfred Berg Humanfond 23,30 % 27,52 % 3,78 % Referanse indeks 21,53 % 26,66 % Styret i forvaltningsselskapet har gjennomgått regnskapene til verdipapirfondene og har besluttet følgende disponering av årsresultatet: Verdipapirfond Årsresultat Ideell utdeling Overført til/fra egenkapital Egenkapital pr Alfred Berg Humanfond Finanskrisen ga et voldsomt produksjonsfall for våre handelspartnere. I 2010 hentet imidlertid produksjonen inn alt det tapte, takket være lave renter og rause offentlige budsjetter i mange land. Veksten var imidlertid skjevt fordelt, og særdeles de fremvoksende økonomier, med Kina og India i spissen, ga solide vekstbidrag til verden. Ved inngangen til 2011 ser de lave rentene ut til å vedvare i USA, Storbritannia, Japan og euro-landene. I andre land, som Sverige, startet prosessen med å heve rentene allerede i 2010, og dette ventes å fortsette i år. I enkelte land med store statsfinansielle underskudd ble tiltak på EU-nivå i 2010 nødvendige for å sikre fortsatt tilgang til kreditt. Oslo Børs steg noe mer enn det amerikanske marked i 2010, og gjorde det klart bedre enn gjennomsnittet for Europa. For 2011 forventer vi fortsatt moderat vekst med gode selskapsresultater, men med usikkerhet knyttet til virkningen både av de varslede innstrammingene i de offentlige budsjettene og i prisstigning på viktige råvarer. Vi takker våre kunder for tilliten og samarbeidet i 2010 og ser frem til fortsatt godt samarbeid i Oslo, / Alfred Berg Kapitalforvaltning AS Björn Jonsson Søren Rytoft Magnus Antonsson Styrets leder Tore H. Eilertsen Kjell Bjørndalen Helge S. Arnesen Adm. Direktør 3

5 Porteføljeoversikt ISIN Navn Notert Antall Valuta Markeds- Kostpris Markedsverdi Urealisert Andel % Eierandel i kurs inkl renter gevinst/tap selskap % Energi 32,92 LU Acergy Oslo NOK 143, ,06 0,02 NO Fred Olsen Energy Oslo NOK 257, ,57 0,01 NO Petroleum Geo-Service Oslo NOK 90, ,02 0,02 CY Prosafe Oslo NOK 46, ,81 0,01 BMG7945E1057 Seadrill Oslo NOK 197, ,31 0,00 BMG Seawell Oslo NOK 37, ,12 0,01 CY Songa Offshore Oslo NOK 31, ,02 0,03 NO Statoilhydro Oslo NOK 138, ,82 0,00 KYG8549P1081 Subsea Oslo NOK 151, ,14 0,02 NO Tgs Nopec Oslo NOK 131, ,05 0,01 IT 7,32 NO Atea Oslo NOK 58, ,25 0,06 IL Vizrt Oslo NOK 24, ,06 0,16 Forbruksvarer 9,89 NO Bwg Homes Oslo NOK 21, ,53 0,06 LR Royal Caribbean Cruises Oslo NOK 276, ,71 0,01 NO Schibsted Oslo NOK 172, ,65 0,02 Konsumvarer 12,09 NO Austevoll Seafood Oslo NOK 49, ,93 0,02 FO Bakkafrost Oslo NOK 49, ,30 0,01 NO Cermaq Oslo NOK 90, ,05 0,02 NO Copeinca Oslo NOK 55, ,28 0,08 NO Leroy Seafood Oslo NOK 198, ,05 0,01 NO Marine Harvest Oslo NOK 6, ,38 0,01 NO Salmar Oslo NOK 61, ,11 0,01 Finans 16,51 NO Dnb Nor Oslo NOK 81, ,14 0,01 NO Gjensidige Forsikring Oslo NOK 58, ,86 0,01 NO Protector Forsikring Oslo NOK 11, ,98 0,16 NO Storebrand Oslo NOK 43, ,04 0,01 NO Verdibanken NOK 13, ,50 0,50 Telekom 5,88 NO Telenor Oslo NOK 94, ,88 0,00 Materialer 14,23 NO Norsk Hydro Oslo NOK 42, ,90 0,01 NO Yara International Oslo NOK 337, ,33 0,01 Industri 2,55 NO Orkla Oslo NOK 56, ,55 0,00 Sum verdipapirportefølje ,38 Likvider ,38 Sum egenkapital ,00 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 4

6 Fondsregnskap ALFRED BERG HUMANFOND Resultatregnskap Porteføljeinntekter og porteføljekostnader Renteinntekter Aksjeutbytte Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/tap Porteføljeresultat Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar Forvaltningsresultat Årsresultat Årsresultat som er disponert som følger: Ideell utdeling Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Eiendeler Fondets verdipapirportefølje (note 2) Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Andelskapital til pålydende Overkurs/underkurs Opptjent egenkapital Sum egenkapital (note 4) Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

7 Noter Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond av Regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter Verdivurdering av porteføljen skjer etter markedsverdiprinsippet. Dette medfører at fondets eiendeler og gjeld vurderes til markedsverdi ved verdifastsettelse. Fastsettelse av virkelig verdi Verdipapirene er verdsatt i henhold til sist kjente kurs på den respektive børs pr Det samme gjelder valutakurser. Vi benytter ulike datakilder som Reuters og Bloomberg for å innhente informasjon om prisene på verdipapirene. Kurser på lite omsatte obligasjoner og sertifikater fastsettes ved hjelp av rentedifferanse over statsrentekurven. Disse differansene kontrolleres daglig og justeres slik at obligasjons- og sertifikatkursene er i overensstemmelse med det norske rentemarkedet. Beregningen vil imidlertid inneholde en subjektiv vurdering. Unoterte aksjer er verdsatt etter selskapets prisingsrutiner. Om aksjen ikke er omsatt gjelder følgende: Dersom aksjen ikke er omsatt og det er fallende marked skal prisen på aksjen nedskrives tilsvarende fallet i relevant aksjeindeks. I et stigende marked skal en eventuell oppskriving av kursen gjøres etter et forsiktighetsprinsipp. En pris som ikke er basert på notering eller faktisk handel i markedet skal dokumenteres særskilt og arkiveres. Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondet er kursgevinster/-tap beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Transaksjonskostnader Kurtasje til megler ved anskaffelse av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris og kostnadsføres ved salg av verdipapirene. Kurtasjekostnaden inngår i resultatposten gevinst/tap ved realisasjon. Transaksjonsdrevne depotkostnader blir belastet fondet etter gjeldende satser, avhengig av marked. Årets transaksjonskostnader er kr Forvaltningshonorar Verdipapirfondene betaler månedlig et forvaltningshonorar til forvaltningsselskapet, og kostnaden beregnes på daglig basis basert på dagens porteføljeformue. For Verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond er forvaltningsgodtgjørelsen 1,80 %. Provisjoner Det trekkes 0,5 % av basiskurs ved innløsning. Ved tegning belastes det 2,00 % tegningsgebyr. Grunnlaget for beregning av tegnings- og innløsningsprovisjon er verdipapirfondets netto andelsverdi. Netto andelsverdi fremkommer ved å dividere fondets samlede porteføljeformue på antall utstedte andeler. Plasseringsprofil Alfred Berg Humanfond har en etisk plasseringsprofil som er inndelt i to hovedkategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransjetilhørighet, som innebærer at fondene avstår fra å investere i våpen-, pornografi-, alkohol- og tobakksindustri. Note 2: Porteføljeoversikt Se porteføljeoversikten. Note 3: Omløpshastighet Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på èn tilsier at fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder. Omløpshastigheten for verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond var på 0,2. Note 4: Egenkapital for fondet Egenkapital pr kr Tegninger Innløsninger Ideell utdeling Årsresultat Egenkapital pr kr Note 5: Risiko Utgangspunktet for risikovurderingen av fondet er totalrisiko; volatilitet. Dette risikomålet gir en indikasjon på hvor store svingninger man kan forvente i fondets andelsverdi. Fond med Meget lav risiko vil kun i meget sjeldne tilfeller kunne gi negativ avkastninger gjennom et år. Fond med Lav angitt risiko vil kun i færre enn 2 av 3 tilfeller gi negativ avkastning gjennom et år. Fond med Moderat risiko har en høyere forventet avkastning over tid, men investor må påregne å oppleve år med negativ avkastning også med en investeringshorisont på 3-5 år. Fond med Høy angitt risiko er fond med betydelige svingninger i andelsverdi. Verdipapirfondet Alfred Berg Humanfond har en moderat markedsrisiko. Note 6: Andeler og innløsningskurs Dato Antall andeler Innløsningskurs , , ,13 Utdeling til frivillige organisasjoner fra Alfred Berg Humanfond I henhold til 8 i fondets vedtekter skal fondet hvert år pr foreta en utdeling til frivillige organisasjoner. Utdelingen skal være 2% av fondets verdi pr Den enkelte organisasjons tildelte beløp blir beregnet av Verdipapirsentralen ut i fra registrerte tegninger merket med den enkelte organisasjon. Utdelingen er avsatt som annen gjeld i fondets regnskap pr Utdelingen vil finne sted 14. februar

8 Revisjonsberetning 7

9 Revisjonsberetning 8

10 Utdeling for 2010 Ideell organisasjon Tidelt beløp Akkumulert SOS BARNEBYER , ,06 NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN , ,82 AMNESTY INTERNATIONAL NORGE , ,73 LANDSFOR FOR TRAFIKKSKADDE , ,57 KIRKENS NØDHJELP , ,30 STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO , ,65 DET NORSKE MISJONSSELSKAP , ,72 NORGES KFUK-KFUM , ,51 NORGES DIABETESFORBUND , ,84 REDNINGSSELSKAPET , ,09 FORUT, SOLIDARITETSAKSJ.FOR UTVIKLING , ,91 STIFTELSEN WWF , ,44 KREFTFORENINGEN , ,67 REDD BARNA , ,22 DYREBESKYTTELSEN I NORGE , ,53 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND , ,57 UNICEF , ,26 NORGES FREDSLAG , ,72 STIFTELSEN FLYKNINGEHJELPEN , ,50 FRELSESARMEEN , ,94 CARE NORGE , ,51 FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN , ,09 NORSK FOLKEHJELP , ,21 MULTIPPEL SKLEROSE FORB. I NORGE , ,01 NORSKE LEGER MOT ATOMVÅPEN , ,23 NORSK EPILEPSIFORBUND 9 581, ,13 SOS RASISME 9 224, ,97 NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMM 9 116, ,55 FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 8 026, ,59 NORGES PARKINSONFORBUND 5 881, ,56 NORGES HANDIKAPFORBUND 5 864, ,25 LANDSFOR. FOR HJERTE OG LUNGESYK 4 691, ,35 NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBRO 4 543, ,58 NORGES NATURVERNFORBUND 4 366, ,71 NORGES FIBROMYALGI FORBUND 2 056, ,87 HØRSELSHEMMEDES LANDSFORBUND 2 011, ,06 MENTAL HELSE NORGE 1 946, ,18 LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD 1 705, ,88 DEN NORSKE ISRAELSMISJON 1 509, ,29 LEGER UTEN GRENSER 1 504, ,07 STIFTELSEN NORSK NØDHJELP 1 388, ,02 NORGES PSORIASISFORBUND 1 365, ,09 NORGES SPEIDERFORBUND 965, ,69 FOR. VI SOM HAR ET BARN FOR LITE 656, ,98 NORGES DØVEFORBUND 571, ,31 NORSK SØNDAGSSKOLEFORBUND 578, ,76 LANDSFORBUNDET MOT STOFFMISBRUK 46, ,86 LANDSFOR. FOR NYREPAS.OG TRANSPL 46, ,37 Totalt , ,22 9

11 Etisk investeringsprofil - definisjoner Et fond med etisk investeringsprofil er et fond som ved sine plasseringer anvender utvalgskriterier som bygger på definerte etiske vurderinger. Etisk investeringsprofil Den etiske investeringsprofil er inndelt i to kategorier, dels i form av kriterier som tar hensyn til selskapets sosiale- og miljømessige krav (fastsatt av FN) og dels i form av kriterier som angår selskapets bransje-tilhørighet. Analysen av selskapets sosiale og miljømessige standard tar særskilt hensyn til følgende kriterier og har til hensikt å avstå fra investeringer i selskap som i virksomheten: Tillater skadelige former av barnearbeid. Med skadelige former av barnearbeid menes arbeid som gjør inngrep på barns rett til liv, utdannelse og helse, eller som hindrer eller krenker barns fysiske, psykiske eller sosiale utvikling. Tillater tvangsarbeid. Bevisst diskriminerer ansatte på grunn av kjønn, rase eller religion. Bevisst diskriminerer ansatte som vil organisere seg i en fagforening. Tillater urimelige arbeidsvilkår. Dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs Konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs Konvensjon om minimumslønn og ILOs Konvensjon om arbeidstid. Bevisst bryter mot sentrale internasjonale avtaler på miljø-området. Bekjempelse av korrupsjon Bransjekriterier innebærer at fondet avstår fra investeringer i selskap hvor selskapets hovedsakelige virksomhet utgjør; Alkoholindustri Tobakksindusti Våpenindustri Pornografi For å avgjøre hva som skal betraktes som selskapets hovedsakelige virksomhet, har Alfred Berg satt en grense som innebærer at minst 95% av selskapets omsetning skal komme fra selskapets virksomhet som ikke refererer seg til noen av områdene tobakk, våpen eller alkohol. Ekskluderingsregler I alle tilfeller gjelder det at fondet unngår selskap som: Nylig har blitt dømt for brudd på et eller flere av de ovenstående kriterier og der selskapet ikke har rettet på forholdene eller har en handlingsplan for å gjøre det, samt: Selskap som har berettiget grunn til mistanke om systematisk å bryte et eller flere av de etiske kriterier. Om det skulle fremkomme at selskapet bevisst underslår viktig informasjon. Handlingsplan ved brudd på reglene Om det skulle vise seg at et selskap som Alfred Bergs etiske fond investerer i bryter et eller flere av de etiske investeringsprofil, er handlingsplanen følgende: Innledningsvis vurderer man hendelsen og omfanget, samt selskapets tiltak for å rette på problemet. Alfred Berg kan også ved behov kontakte selskapet for å få selskapets egne kommentarer for aktivt å påvirke selskapet til å endre sin politikk. Det Etiske Investeringsråd kan konsulteres. Vår endelige beslutning kan resultere i at aksjeposten avhendes. Internasjonalt regelverk Følgende internasjonale regler som er vedtatt av FN, er bakgrunnen for de etiske kriterier ovenfor. FNs Deklarasjon om menneskerettigheter, fra 1948 FNs Barnekonvensjon, fra 1989 ILOs Konvensjon (nr. 138) om minimums alder, fra 1973 ILOs Konvensjon (nr. 182) om de verste formene for barnearbeid, fra 1999 ILOs Konvensjon (nr. 29) om tvangsarbeid, fra 1930 ILOs Konvensjon (nr. 105) om avskaffelse av tvangsarbeid, fra 1957 ILOs Konvensjon (nr. 111) om diskriminering, fra 1958 ILOs Konvensjon (nr. 100) om lik lønn, fra 1951 ILOs Konvensjon (nr. 87) om organisasjonsfrihet, fra 1948 ILOs Konvensjon (nr. 98) om organisasjonsretten og den kollektive forhandlingsretten, fra 1949 ILOs Konvensjon (nr. 155) om arbeider beskyttelse og arbeids-miljø, fra 1981 ILOs Konvensjon (nr. 131) om minimums lønn, fra 1970 ILOs Konvensjon (nr. 1) om arbeidstid, fra 1919 FNs Montreal-protokoll om emnet som reduserer ozonlaget, fra 1987 FNs Klimakonvensjon fra 1992 og Kyoto-protokollen FNs Konvensjon om biologisk mangfold, fra 1992 og Cartagenaprotokollen om biosikkerhet Definisjoner Skadelige former for barnearbeid Vår definisjon fremkommer fra 32 i FNs Barnekonvensjon, ILOs konvensjon (nr. 138) om minimumsalder, samt ILOs konvensjon (nr. 182) om de verste formene for barnearbeid. I konvensjonene finnes bestemmelser som angir hvilken minimumsalder som skal gjelde for ulike former for barnearbeid. Generelt gjelder det at alle under 18 år defineres som barn. Ifølge konvensjonene tillates ingen former for barnearbeid under 12 år. Mellom 12 år og 14 år tillates lett arbeide i kombinasjon med utdannelse. Tvangsarbeid Vår definisjon fremkommer fra ILOs konvensjon (nr. 29) om tvangsarbeid og ILOs konvensjon (nr. 105) om avskaffelse av tvangsarbeid. Med tvangsarbeid anses alle former for arbeid som utføres under tvang samt livegenskap gjennom forgjelding. Som eksempel kan nevnes arbeid som utføres av personer som tvinges til å gi avkall på et depositum eller identitetspapirer innen påbegynt ansettelse. Diskriminering pga. kjønn, rase eller religion Vår definisjon fremkommer fra 2 og 23 i FNs deklarasjon om menneskerettigheter, ILOs konvensjon (nr. 111) om diskriminering samt ILOs konvensjon (nr. 100) om lik lønn. Med diskriminering menes ulike muligheter og ulik behandling i forbindelse med for eksempel ansettelse, lønn og forfremmelse, basert på kjønn, rase, hudfarge eller religion. Positiv diskriminering for å rette på ulikheter inkluderes imidlertid ikke i vår definisjon. Diskriminering mot ansatte som vil organisere seg i en fagforening Vår definisjon fremkommer fra 23 i FNs deklarasjon om menneske-rettigheter, ILOs konvensjon (nr. 87) om organisasjonsfrihet, samt ILOs Konvensjon (nr. 98) om organisasjonsretten og den kollektive forhandlingsretten. Selskapet får ikke motarbeide faglige organisasjoner på arbeidsplassen eller diskriminere ansatte som engasjerer seg faglig. I slike land der faglig virksomhet ikke tillates ifølge lov, skal selskapet ikke motvirke alternative muligheter for sine ansatte til å organisere seg. Urimelige arbeidsvilkår, dvs. arbeidsforhold som strider mot ILOs konvensjon om arbeiderbeskyttelse og arbeidsmiljø, ILOs konvensjon om minimumslønn og ILOs konvensjon om arbeidstid Det som menes er at selskapet systematisk utnytter sine ansatte på en ikke human måte, f.eks. gjennom utilfredsstillende sikkerhetsarrangement, mangel på sanitære rom, urimelig lange arbeidsdager, lønn som ligger under nasjonalt minimumsnivå. En fellesbetegnelse for slike arbeidsvilkår er sweatshops. Internasjonale avtaler på miljøområdet Selskapet skal aktivt virke for å oppfylle eller overholde de miljøkrav og nivåer som reguleres av sentrale internasjonale miljøavtaler eller nasjonal lovgivning. Utgangspunktet for vår granskning av selskapets miljømessige standard er FNs Konvensjon om biologisk mangfold inklusive Cartagenaprotokollen om biosikkerhet, FNs Montreal-protokoll om emnet som reduserer ozonlaget, samt FNs rammekonvensjon vedrørende klimaforandringer: Kyoto-protokollen. 10

12 Etisk investeringsprofil - definisjoner Korrupsjon Kriteriet har til hensikt å oppmuntre selskap til å foreta korrupsjonsbekjempende tiltak, slik som implementering av bindende opplærings- og disiplinærtiltak for ansatte, for å forebygge muligheten av bestikkelser og pengeutpressing i selskapets virksomhet. Vårt utgangspunkt er basert på kapittel VI i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Selskap (nasjonale såvel som flernasjonale) eller representanter for selskap skal ikke, direkte eller indirekte, gi, tilby eller love penger under bordet eller bestikkelser til annen part, med det formål å oppnå urimelig fordel for egen eller annens regning. Selskap, eller representanter for selskap, skal heller ikke, direkte eller indirekte, akseptere eller kreve penger under bordet, bestikkelser eller annen urimelig fordel av annen part. Våpen Vår definisjon av våpen fremkommer fra de definisjoner som anvendes i forskriften (1992:1303) om krigsmateriell, samt i våpenloven (1996:67). Ifølge disse forskriftene utgjør våpen av masseødeleggelsesvåpen (kjernevåpen, biologiske og kjemiske stridsmiddel) konvensjonelle våpen (ammunisjon, handelvåpen, granater, granatkastere, miner, bomber, missiler, torpedoer, krutt, haubitser og luftvernsroboter), hele våpensystem (stridsfly, stridshelikopter, stridskjøretøy, orlogsfartøy samt øvrige fly, flymotorer, helikopter og fartøy som utformes eller modifiseres for militært bruk, eller som er utrustet for å legge ut eller skyte ut krigsmateriell), militære elektroniske komponenter (styresystem og annen elektronisk utrustning særskilt utformet for militært bruk). Alkohol Med alkohol menes drikker med høyere alkoholinnhold enn 2,8 volumprosent. Årsaken til at vi har valgt akkurat dette nivå, er at den utgjør grensen for hvilke drikker som innen EU er belagt med alkoholskatt. Produksjon av alkohol innebefatter f.eks. destillasjon av sprit, vin- og cidertilvirkning, samt ølbrygging. Tobakk Med tobakk siktes det til produksjon av sigaretter, sigarer, pipetobakk, snus og tyggetobakk, men også tobakksplantasjer. Pornografi Med pornografisk industri menes produksjon av pornografisk film, pornografiske video- eller lydinnspillinger, bilder o.a. Angående selskap som distribuerer pornografisk materiale til kunder, via for eksempel TV, stilles det krav til at selskapet sikkerhetsklarerer at innholdet i det materiale som distribueres er i samsvar med gjeldende lovgivning. Avgrensninger Selskap Med selskap menes morselskapet og eventuelt datterselskap i hvilket eierandelen beløper seg til mer enn 5 0% av stemmene. Leverandører Når vi gjør vår etiske og miljømessige gransking av selskap, går vi i første rekke ut ifra selskapets egen virksomhet ifølge ovenstående definisjon. Grunnen til dette er at informasjon om hvilke leverandører et selskap benytter av konkurransemessige hensyn sjelden er tilgjengelig. Dette innebærer imidlertid ikke at et selskap helt og holdent skal kunne unngå ansvar for sine leverandørers sosiale og miljømessige standard. Hvis det i vår gransking skulle komme frem at en leverandør som et selskap benytter bryter mot noen av ovenstående sosiale og miljømessige kriterier, tar vi hensyn til dette. Når det gjelder selskap som er virksomme innen risikobransjer og som i stor grad benytter leverandører i U-land, blir selskapets eventuelle regelverk i forhold til disse leverandører gransket. Granskingen omfatter både selskapets kontroll- og oppfølgingsrutiner med hensyn til overholdelse av dette regelverk. Med risikobransjer menes arbeidsintensive bransjer med stor andel lavt utdannet arbeidskraft slik som tekstil- og detalj-handelsbransjene. noen av områdene tobakk, våpen eller alkohol. I praksis innebærer dette at når vi bedømmer et selskap og dets virksomhet, gjør vi først en gransking av i hvilken bransje selskapet har sin hovedvirksomhet, deretter ser vi på eventuelle tilleggsvirksomheter. Et godt eksempel for å belyse dette er Ericsson. Selskapet er verdensledende innen mobiltelefoni, mobiltelefonisystem og offentlig telekommunikasjon og ansees ifølge den almene oppfatning å tilhøre telekommunikasjonsbransjen. Ericsson lager bl.a. radarutrustning og kommunikasjonsutrustning som leveres for så vel sivilt bruk som for militære formål. Denne virksomhets omsetning i forhold til hele Ericssons omsetning var knapt en prosent i år 2000, hvilket innebærer at fondet ifølge Bancos definisjon kan plassere i Ericsson. For visse børsnoterte selskap er spørsmålet om bransje tilhørlighet irrelevant, f.eks. for investeringsselskap som ifølge reglene skal ha en spredt portefølje av andre børsnoterte selskap. Her går vår analyse ut på om investeringsselskapet har noen større aksjeposter i selskap som har virksomhet innen noen av ovenstående områder. Med større aksjepost menes 10 % av investeringsselskapets substansverdi eller at investeringsselskapet er hovedeier i et selskap av betydning for substansverdien. Etikk- og miljøvurderinger Alfred Berg samarbeider med et av Europas ledende screeningselskap, Londonbaserte Innovest/RiskMetrics som bistår Alfred Berg i den dypere etiske granskningen av selskap. Den etiske og miljømessige analysen av selskapet har en bred angrepsvinkel. Informasjon om selskapet for å undersøke at det stemmer overens med fondets etiske regler innhentes gjennom diverse interne og eksterne kilder. Med de interne kildene siktes det til for eksempel selskapsrapporter, internt regelverk og årsberetninger. Blant de eksterne kildene kan nevnes nasjonale domstoler, ILOs komitéerklæring, ulike nyhetstjenester, for eksempel Bloomberg, Lexis-Nexis, Financial Times, samt diverse påvirkingsorganisasjoner som for eksempel Human Rights Watch, Corporate Watch og Environment Agency. Oppfølging skjer via telefon- eller kontakter og i spesielle tilfeller muntlige intervjuer ved besøk hos selskapet. Mange av de selskapene som vi gransker er store globale konsern, hvilket innebærer at de omfatter mange ulike virksomheter som opererer under skiftende legal struktur. Vi strever etter å bedømme hvor bra disse selskap lykkes i å håndtere sosiale og miljømessige risiki i sin virksomhet. Analysen har til hensikt å skape et helhetsperspektiv av selskapet. Dette fremkommer gjennom å sette sammen finansielle, sosiale og miljømessige aspekter, samt selskapets velvillighet til å fremtvinge positive forandringer. Presiseringen i vår analyse ligger dog på ovenstående spesielle utvalgte etiske kriterier. Det skal innrømmes at vurderingen av selskap ut ifra denne type kriterier iblant er kompliserte. En viss subjektivitet i bedømmelsen er derfor uunngåelig. Alfred Bergs etiske råd, Det Etiske Investeringsråd Det Etiske Investeringsråd ble etablert høsten Rådet består av 9 medlemmer, fem fra tilsluttede organisasjoner, to fra Alfred Berg, samt et medlem og en leder som hentes utenfor denne kretsen. Det etiske investeringsråd har til formål: å ta beslutning om hvilke ideelle organisasjoner som skal være tilsluttet de ideelle verdipapirfond som til enhver tid forvaltes av Alfred Berg. ut ifra etisk utgangspunkt å gi råd til Alfred Berg med henblikk på investeringsalternativer i de ideelle verdipapirfond. ut ifra etisk utgangspunkt å gi råd til Alfred Berg med henblikk på informasjon til og kontakt med andelseierne, tilsluttede organisasjoner og øvrige. Når det gjelder bransjekriteriene tobakk, våpen og alkohol, tar analysen hensyn til selskapets bransjetilhørighet ut ifra selskapets eget virksomhetsområde. Dette innebærer at det ikke gjøres en vurdering av selskapets kunder eller leverandører når vi avgjør om selskapet har virksomhet innenfor noen av bransjene tobakk, våpen eller alkohol. Bransjebestemmelser Når vi bransjebestemmer et selskap, går vi ut ifra selskapets hovedsakelige virksomhet. For å tydeliggjøre hva vi mener med hovedsakelig virksomhet, har vi satt en prosentgrense som innebærer at minst 95 % av selskapets omsetning skal stamme fra virksomhetsområdet som ikke refererer seg til 11

13 Tegningsblankett for kjøp av andeler i Alfred Berg Humanfond FOR KJØP AV ANDELER I ALFRED BERG HUMANFOND Du kan etablere kundeforhold samtidig som du tegner dine første fondsandeler. For å opprette kundeforhold er vi, i henhold til Hvitvaskingsloven av 6. mars 2009, pliktig til å innkreve bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra deg. Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller av en offentlig etat, som for eksempel bank, advokat, revisor eller politi. En kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde personenes navn, fødselsdato, signatur, kontaktopplysninger, samt dato/sted for bekreftelsen. Fyll så ut tegningsblanketten. Når du har sendt inn din første tegningsblankett til Alfred Berg sammen med gyldig identifikasjon, først da kan kundeforholdet etter loven etableres. PERSONALIA/FIRMA Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Bankkonto: VPS-konto: E-post: Personnr (11-siffer) / organisasjonsnr: ORGANISASJONEN DU ØNSKER Å STØTTE Se baksiden for valg av ideelle organisasjonen: TEGNING AV ENGANGSBELØP Minimumsbeløp ved første gangs tegning er kr ,-. Andelene kjøpes med kurs samme dag som fullmakten mottas, forutsatt at dette skjer innen kl Tegning kan gjøres ved at du gir oss en engangsfullmakt for belastning av din konto. Alternativt kan pengene overføres til fondets bankkonto nr SPAREAVTALE (SVARKUPONG) Ja, jeg ønsker å betale andeler i Alfred Berg Humanfond med AvtaleGiro (kreditkonto nr ). Minimum sparebeløp er kr. 200,- pr. gang. Belast mitt kontonr. med kr hver måned hvert kvartal hver måned med unntak av Beløpet skal belastes konto den (hver mnd) Første belastningsdato (dag, mnd, år). Kontohavers navn Sted/Dato Underskrift (må disponere bankkonto) Kid-felt (fylles ut av Alfred Berg Humanfond) ENGANGSFULLMAKT Statsborgerskap: Yrke: Inntekt: Skattekommune: Telefon dag/kveld: Telefaks: / Opprett VPS-konto (Kan kun benyttes for fond distribuert av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS) ) Jeg/vi gir herved Alfred Berg Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste bankkonto nr for kjøp av andeler som indikert over, totalt kr Kontohavers navn Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. SIGNATUR Undertegnede bekrefter å ha gjort deg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds prospekter og vedtekter. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne tegningsblankett er korrekte. Sted/dato) (Signatur) Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. Prospekter og vedtekter er tilgjengelig på Tegningsblanketten fakses til Tegningsblanketter som sendes til et annet fasknummer eller som er ufullstendig utført effektueres ikke. Ansvarsbegrensning Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. 12 Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, Foretaksnr , Postboks 1294 Vika, 0111 OSLO. Telefon: , Telefax: , E-post: Internett:

14 Ideelle organisasjoner som kan støttes: Amnesty International Norge CARE Den Norske Israelsmisjon Det Norske Misjonsselskap Den Norske Sjømannsmisjon - Norsk kirke i utlandet Dyrebeskyttelsen i Norge Dysleksiforbundet i Norge FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Flyktninghjelpen Foreningen For Hjertesyke Barn Foreningen for Muskelsyke Frelsesarmeen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Kirkens Bymisjon Oslo Kirkens Nødhjelp Kreftforeningen Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen for Trafikkskadde Landsforeningen uventet barnedød Leger Uten Grenser Mental Helse Norge Multippel Sklerose Forbundet Nasjonalforeningen for folkehelsen Norges Astma- og Allergiforbund Norges Diabetsforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Fredslag Norges Handikapforbund Norges KFUK-KFUM Norges Parkinsonforbund Norges speiderforbund Norsk Epilepsiforbund Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk Leddgiktsforbund Norges Naturvernforbund Norsk Nødhjelp Norsk Psoriasisforbund Norsk Forening for Cystisk Fibrose Norske leger mot atomvåpen (NLA) Redningsselskapet SOS Rasisme SOS-barnebyer Støtteforeningen for Kreftrammede Vi som har et barn for lite WWF Unicef 13

15 Vilkår for betaling med engangsfullmakt og avtalegiro Vilkår for Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår: Tjenesten Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven. Avtalegiro - Avtale mellom kunde og bank 1. Kort beskrivelse av AvtaleGiro AvtaleGiro er en tjeneste hvor kunden (betaler) gir sin bank (betalers bank) i oppdrag å betale regninger ved å belaste kundens konto for overføring til en betalingsmottakers konto (et fast betalingsoppdrag). Bare betalingskrav (regninger) fra betalingsmottakere som betaler har bekreftet til banken (fast betalingsoppdrag) omfattes av tjenesten. Det vises til punkt 2 nedenfor. De betalingsmottakere som betaler har opprettet faste betalingsoppdrag (AvtaleGiroer) for, vil sende betalingskravet til banken. Det vises til punkt 3. Senest syv dager før regningen skal betales vil det bli sendt varsel til betaler med informasjon om hvilke regninger som skal betales og hva regningen gjelder. Det vises til punkt 4. Betaler kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen. Det vises til punkt 5. Nærmere om hvordan betalers regninger blir betalt og til hvilket tidspunkt, fremgår av punkt Faste betalingsoppdrag (AvtaleGiroer) For hver betalingsmottaker som omfattes av AvtaleGiro, skal betaler opprette en AvtaleGiro (et fast betalingsoppdrag) med banken. For samme betalingsmottaker kan det opprettes flere AvtaleGiroer dersom betaler ønsker det og betalingsoppdragene er av forskjellig art. Banken skal gi betaler informasjon om hvilke betalingsmottakere som er tilsluttet tjenesten. I en AvtaleGiro (et fast betalingsoppdrag) skal det bl.a. være mulig å angi betalingsmottakers navn, adresse og kontonummer, samt beløpsgrense pr. trekkmåned. AvtaleGiroer kan opprettes samt tilbakekalles, sperres og endres av betaler ved personlig fremmøte i banken eller på annen måte etter nærmere anvisning. Et tilbakekall, en sperring eller en endring skal være gjennomført fra og med påfølgende virkedag etter at beskjed fra betaler er mottatt i banken. Banken kan ikke endre en AvtaleGiro uten samtykke fra betaler, med unntak av betalingsmottakers kontonummer. Etter opprettelsen av en AvtaleGiro vil betaler motta forhåndsvarsel som nevnt i punkt 4, før kontoen skal belastes. Banken skal periodisk sende betaler informasjon om opprettede AvtaleGiroer og eventuelle tilbakekallinger, sperringer eller endringer. 3. Innlevering av betalingskrav Betaler samtykker i at opplysninger om AvtaleGiroer kan gis til betalingsmottaker. Opplysningene vil gjøre det mulig for betalingsmottakere å fremsette betalingskrav mot betaler gjennom AvtaleGiro tjenesten. 4. Forhåndsvarsel til betaler Det vil bli sendt varsel om forestående betalinger senest syv dager før belastning av konto skal finne sted (se punkt 6). Varselet skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger om betalingsmottaker, beløpets størrelse, hva regningene gjelder og tidspunktet for belastning av betalers konto (betalingsdag). Betaler skal på grunnlag av tilsendt varsel kontrollere at opplysningene er korrekte. Betaler må ta kontakt med banken så snart som mulig for å rette opp eventuelle uoverensstemmelser. I tillegg til et slikt forhåndsvarsel vil betaler få informasjon om betalingskrav ved henvendelse til banken. Betaler har imidlertid mulighet til å velge bort det skriftlige varselet, forutsatt at betalingsmottakeren aksepterer dette. Betaler tar da kontakt med egen bank og ber om at varsel ikke ønskes på aktuelle regning(er). Banken videreformidler denne informasjonen til aktuelle betalingsmottakere. 5. Stansing av enkeltstående betalinger Dersom betaler ikke ønsker at banken skal gjennomføre en enkeltstående betaling som fremgår av tilsendt varsel, kan betaler til og med dagen før angitt betalingsdag stoppe betalingen. Nærmere informasjon om betalers fremgangsmåte ved stansing skal gis av banken. 6. Nærmere om gjennomføringen av betalingen Innenfor rammen av den faste AvtaleGiroen, vil banken gjennomføre en betaling ved å belaste betalers konto på angitt betalingsdag. Selv om det i en AvtaleGiro er angitt betalingskravets art, vil banken ikke kontrollere hva betalingen gjelder. Betalingsmottakers konto vil bli godskrevet på betalingsdag eller første virkedag etter. Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet ligger utenfor fastsatte rammer i AvtaleGiroen. Det samme gjelder dersom betaler har stoppet betalingen, betalers kontoforhold i banken er opphørt/sperret eller banken av annen saklig grunn ikke kan gjennomføre betalingen. Banken vil normalt kontrollere om det er dekning på betalers konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekning på kontoen på betalingsdag kan banken i inntil fire påfølgende virkedager utføre dekningskontroll. Ved betalingskrav med samme betalingsdag, har banken intet ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke betalinger som ikke blir gjennomført. Betaler er ansvarlig for eventuelle overtrekk på kontoen. Ved overtrekk har banken rett til å belaste betaler med overtrekksrente. Hvis betaling ikke gjennomføres av årsaker som nevnt ovenfor, vil betaler bli meddelt dette av banken og få tilbud om alternativ betalingsmåte. Informasjon om alternativ betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere betaler dersom betalingsmottaker annullerer betalingskravet. 7. Konsekvenser for betaler når betalingen ikke blir gjennomført Dersom en betaling stanses eller andre forhold som nevnt under punkt 6 medfører at kontoen ikke belastes på angitt betalingsdag vil betalingsmottaker kunne kreve forsinkelsesrente, gebyrer e.l. av betaler. Banken er ikke ansvarlig for lovbestemte forsinkelsesrente, som skyldes forhold på betalers side. 8. Bankens ansvar ved forsinket betalingsoverføring m.v Banken er ansvarlig for direkte tap (krav om forsinkelsesrente, inkassogebyrer o.l.)som betaler er påført som følge av forsinket betalingsoverføring jfr. punkt 7 over. Dette gjelder likevel ikke dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor bankens kontroll som banken ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgende av. For indirekte tap som betaler har lidt ( f.eks tap av kontrakt) er banken ansvarlig dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra bankens side. Bankens ansvar etter reglene ovenfor dekker også feil som er begått av bankens medhjelpere. 9. Urettmessig belastning av konto. Retting av feil. Belastes betalers konto i strid med denne avtalen og opprettede faste betalingsoppdrag, skal banken uten ugrunnet opphold rette feilen og godskrive kontoen med rett beløp og eventuelt rentetap. Har betaler forsettlig eller grovt uaktsomt medvirket til at kontoen urettmessig er belastet, kan bankens ansvar lempes eller bortfalle helt. 10. Priser Priser for etablering og bruk av AvtaleGiro fremgår av bankens prisliste og/ eller kontoutskrift. Prisene kan endres av banken to uker etter at skriftlig varsel er sendt betaler. Betaler samtykker i at banken belaster kontoen for de fastsatte priser. 11. Henvendelser fra betaler. Henvendelser fra betaler vedrørende inngåelse og bruk av AvtaleGiro skal rettes til banken. Dette gjelder også feil ved gjennomføring av enkeltstående betalinger. Forhold som vedrører selve betalingskravet ( dvs. det underliggende betalings- og rettsforholdet mellom betaler og betalingsmottaker) skal betaler ta direkte opp med betalingsmottaker. 12. Endring av avtalevilkårene Banken kan endre vilkårene i avtalen med fire ukers skriftlig varsel. Dersom slikt varsel ikke er sendt, kan endringer til ugunst for betaler ikke påberopes av banken. Betaler kan ved vilkårsendringer si opp avtalen i henhold til punkt 13. Banken skal i avtaleperioden innhente uttrykkelig aksept fra betaler ved endringer i avtalevilkårene som medfører vesentlig økt risiko for betaler. 13. Opphør av avtalen Betaler kan med en dags forhåndsvarsel si opp avtalen med banken. Banken kan si opp avtalen med fire ukers skriftlig varsel til betaler. Oppsigelse fra bankens side er betinget av at det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal oppgis. Ved opphør av betalers kontoforhold i banken vil denne avtale og opprettede faste betalingsoppdrag opphøre samtidig. Hver av partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra den annen parts side. Banken skal oppgi hevingsgrunnen. 14.Tvisteløsning - Bankklagenemda Dersom det oppstår tvist mellom betaler og banken om avtaleforholdet kan betaler bringe saken inn for Bankklagenemnda til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi betaler nærmere informasjon om Bankklagenemnda. 14

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Fondets målsetning er å skape meravkastning i forhold til Oslo Børs Fondsindeks, som er

Detaljer

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet

Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Status 2010 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK Markedskommentar til det norske aksjemarkedet Investeringspolitikk Gambak er et fond hvor Alfred Bergs forvaltningsteam bruker sin kunnskap og erfaring på

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

Status 1. halvår 2009. Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond

Status 1. halvår 2009. Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond Status 1. halvår 2009 Verdipapirfondet Alfred Berg humanfond Investeringspolitikk Alfred Berg Humanfond er et norsk aksjefond med en moderat risikoprofil. Inntil 20 % av kapitalen kan investeres i utenlandske

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN GATEADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001,eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre kontorer. A Generell informasjon Fødselsnr.(11

Detaljer

Årsrapport pr. 31.12.07. kjære andelseier!

Årsrapport pr. 31.12.07. kjære andelseier! kjære andelseier! Året 2007 var preget av mye finansuro verden over, noe som ga utslag i store kurssvingninger på alle verdens børser. Oslo Børs var en av de børsene som klarte seg bra, og Oslo Børs Fondsindeks

Detaljer

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier!

Årsrapport pr. 31.12.08. kjære andelseier! kjære andelseier! Året 2008 vil gå inn i historien som ett av de verste årene på Oslo Børs til nå. Riktignok hentet børsen seg noe inn ved slutten av året, men totalt for året 2008 falt Oslo Børs Fondsindeks

Detaljer

halvårsrapport pr. 30.06.07 kjære andelseier!

halvårsrapport pr. 30.06.07 kjære andelseier! kjære andelseier! Oslo Børs har hatt en meget positiv kursutvikling første halvår 2007, og Oslo Børs Fondsindeks satte ny all time high -rekord i juni måned. Riktignok fikk markedet en nokså kraftig reaksjon

Detaljer

Tegning og spareavtale for barn/umyndige

Tegning og spareavtale for barn/umyndige Fondsandelene tegnes på: VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Fødselsnr.: Adresse: Postnummer og sted: E-postadresse: Telefon: Mobil: VPS-kontonummer: Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en kostnadsfritt

Detaljer

halvårsrapport pr. 30.06.08 kjære andelseier!

halvårsrapport pr. 30.06.08 kjære andelseier! kjære andelseier! Oslo Børs har vært preget av store kurssvingninger første halvår 2008. Året startet med en kraftig reaksjon på Oslo Børs, men børsen tok det kraftige fallet inn igjen i løpet av mai måned.

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET BANCO HUMANFOND 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Banco Humanfond forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FORETAKETS NAVN FORRETNINGSADRESSE POSTADRESSE PORTNUMMER/STED TELEFON/MOBIL E-POST ORGANISASJONSNUMMER EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto Opprett

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Norge

Forenklet prospekt for Postbanken Norge Forenklet prospekt for Postbanken Norge Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Norge Passer for Postbanken Norge passer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Norge forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ABN AMRO LANG OBLIGASJON 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet ABN AMRO Lang Obligasjon forvaltes av ABN AMRO Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus

Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning AS Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA Forenklet prospekt for Postbanken Aksjefokus Passer for Postbanken

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5

ÅRSRAPPORT FRA. Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 ÅRSRAPPORT FRA Innhold Side Om SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning 2 Styrets årsberetning 3 5 Noter, balanse og resultat for fondene: SR-Rente 6 9 SR-Aksje 10 13 SR-Konservativ 14 16 SR-Flex 17 19 SR-Horisont

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD +

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG OECD + 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg OECD + forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Lev av sparingen i ODINs aksjefond

Lev av sparingen i ODINs aksjefond Lev av sparingen i s aksjefond En gang skal du bruke pengene du har spart i s aksjefond og den avkastningen vi har skapt på dine vegne. Med en uttaksavtale kan du leve av sparingen samtidig som du sparer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG STAT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Stat forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse Olav

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GLOBAL QUANT 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Global Quant forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEKS 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For

RISSA KOMMUNE. Alfred Berg Kapitalforvaltning AS foreslår endring av vedtektene i Alfred Berg Obligasjon. For Til andelseiere i Alfred Berg Obligasjon W RISSA KOMMUNE MOTTATT 25 om 2017 24 om 2017 RISSA KOMMUNE Saksnr.: O jr Å LH" Oslo, 23. oktober 2017 Innkalling til andelseiermøte i Alfred Berg Obligasjon Alfred

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I Netfonds Xtra Norge bred Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i Netfonds Xtra serien. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond

Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Oslo, 12. mai 2016 Til andelseiere i verdipapirfondene Landkreditt Norge og Landkreditt Utbytte - forslag om fusjon av fond Landkreditt Forvaltning ønsker å forenkle selskapets fondsutvalg gjennom fusjon

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont.

- 2 - Investeringshorisont: Porteføljen er beregnet for investorer med minimum 3 års investeringshorisont. : I NetfondsXtra Norge spisset Netfonds Bank forvalter tre aksjeporteføljer i NetfondsXtra serien (Norge bred, Norge spisset, Norden spisset). Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

DnB NOR Obligasjon 20 (IV)

DnB NOR Obligasjon 20 (IV) Fondets filosofi Fondet plasser sine midler i rentebærende papirer og passer godt som alternativ til plasseringer på bankkonto. obligasjoner og sertifikater som lyder på eller er garantert av stat, kommune,

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning

Styrets beretning Torleif Dahls legat for historisk forskning Styrets beretning 2013 Thorleif Dahls legat for historisk forskning er opprettet ved en gave fra direktør Thorleif Dahl av 12. juni 1937. Legatet er senere økt ved en rekke gaver fra direktør Dahl, senest

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato:

MEDLEMSKONTRAKT. l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: <kundenr> Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: MEDLEMSKONTRAKT l. Det er inngått følgende kontrakt mellom Mosjonslåven as og: Kundenummer: Etternavn: Fornavn: Fødselsdato: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf privat: Mobil: E-post Kontonummer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBAK 1. Opplysninger om forvaltningsselskapet. 1.1 Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak forvaltes av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS, med forretningsadresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO

Styrets beretning Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse for medisinsk forskning ved UiO Styrets beretning 2013 Ella og Kristian Nyerrøds stiftelse for medisinsk forskning ved Universitetet i Oslo ble opprettet i 2004 etter en deling av Ella og Kristian Nyerrøds humanitære stiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Blankett for tegning og innløsning

Blankett for tegning og innløsning Blankett for tegning og innløsning Blanketten sendes: Arctic Fund Management AS E-post*: fundinvestor.afm@arctic.com P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO *Merk at e-post blir behandlet etter tidspunkt for mottak,

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO

Styrets beretning Skibsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved UiO Styrets beretning 2013 Skipsreder Anders Jahres fond til et britisk institutt ved Universitetet i Oslo er opprettet ved gavebrev av 14. mai 1948 og av 6. januar 1950. Den disponible del av avkastningen

Detaljer

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag

Styrets beretning Fond til støtte for marin forskning ved Institutt for geofag Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved overførsel til universitetet av midler gitt til marin forskning gjennom instituttets Industrial Liason - virksomhet. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond

Styrets beretning 2013. Halvor Høies fond Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet i henhold til testament av 23. januar 1986 av Halvor Høie. Fondet ble stiftet 25.2.2003. Fondet tilfaller og forvaltes av Universitetet i Oslo og skal gå til

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat

Styrets beretning Apoteker H. C. Thaulows legat Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av Apoteker Harald Conrad Thaulow (1815-1881) ved gavebrev av 24. juli 1874. Legatet skulle være til Minde om det Opsving, som Chemien vandt den 4de August 1774,

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica

Styrets beretning 2013. Sophie og Leif Torps fond til forskning vedrørende dystrophia myotonica Styrets beretning 2013 Fondets formål er å gi økonomisk støtte til virksomhet som kan belyse muskelsykdommen dystrophia myotonica med tanke på hjelp til pasienter som har denne lidelse. Stiftelsen har

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning

Styrets beretning Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto-psykiatrisk forskning Styrets beretning 2013 Fondet er opprettet ved gaver fra Thordis (født 16.12.1898) og Johannes Gahr (født 23.03.1895). Den disponible del av avkastningen skal anvendes til fremme av studier av psykiske

Detaljer

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013

Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Resultat 2012 Statens pensjonsfond Norge 26. februar 2013 Foreløpige, ikke reviderte tall 2012 ble et godt år Startet med betydelig usikkerhet Risikoviljen økte i andre halvår Statens pensjonsfond Norge

Detaljer

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo

Styrets beretning Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Styrets beretning 2013 Den grevelige Hjelmstjerne- Rosencroneske Stiftelse til Universitetsbiblioteket i Oslo Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse ved Universitetet i Oslo er opprettet på

Detaljer

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter

Styrets beretning 2013. Sivilingeniør Finn Krogstads fond til beste for studenter Styrets beretning 2013 Fondets formål er å yte stipend til dr.ingeniør-studenter ved Fakultet for bygg-og miljøteknikk ved NTNU. Stiftelsen har ingen ansatte og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Detaljer

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO

Styrets beretning 2013. Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Styrets beretning 2013 Norges Handelsstands Forbunds fond til fremme av studier i distribusjonsøkonomi ved UiO Fondet er opprettet etter initiativ av Norges Handelsstands Forbund. Forbundet søkte 20. oktober

Detaljer

Spareavtale i FORTEfondene - ASK

Spareavtale i FORTEfondene - ASK VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer og sted: E-postadresse: Telefon: Aksjesparekontonummer: Mobil: Forte Fondsforvaltning AS Kjøpmannsgata 32 7011 Trondheim

Detaljer

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi

Styrets beretning Hans og Helga Reuschs legat til fremme av studiet av geografi og geologi Styrets beretning 2013 Legatet er opprettet av dr. philos. Hans Reusch ved testament av 20. april 1893. Den disponible del av avkastningen anvendes til fremme av studiet av geologi og fysisk geografi.

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer