NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser"

Transkript

1 NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Kokelv, Kvalsund kommune

2 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport Tittel Strømrapport, Kokelv, Kvalsund, 2011 Prosjektnr Filplassering E:\10150ALLA\Dokumenter\Lokalitetsundersøkelse\Miljøundersøkelser 2011\Strømmålinger 2011\kokelv aug2011\analyse\strømrapport_kokelv_bunn.doc Sammendrag Det er utført strømmålinger av bunnstrøm på lokalitet Kokelv, Kvalsund, i perioden som grunnlag for lokalitetsundersøkelse i henhold til krav i veileder for søknad om lokalitet. Målingen erstatter bunnmålingen som ble foretatt med propellmåler. Propellmåleren har en startfriksjon på 1.4 cm/s og er dermed ikke egnet til å bestemme andel nullmålinger. Denne nye målingen ble utført med en dopplermåler som kan måle hastigheter ned til 0 cm/s. Gjennomsnitts- og maksimalstrøm og andel nullmålinger er som følgende: Dybde [m] Gjennomsnittstrøm [cm/s] Maksimalstrøm [cm/s] Retning av maksimalstrøm [ ] Målinger <=1cm/s [%] Bunnmålingen viser moderat strøm med 16 % nullmålinger. Strømmen er rettet mot Sørøst. Tidevann: Det vises at tidevannet spiller en begrenset rolle i å styre strømmen ved Kokelv. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. Profilmålingen tatt den viser saliniteter mellom 29.5 psu (2 m dyp) og 34.4 psu (64 m dyp). Oppdragsansvarlig Saksbehandler Yngve Paulsen Juliane Borge REVISJONSSTATUS Rev Dato Beskrivelse Måling utf Utf Kntr Godkjent Strømrapport JB KAa KAa

3 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 3 1. Innhold 1. Innhold Strømmåling oversikt Strømhastighet statistisk analyse Horisontal strøm Vannutskiftning og nullmålinger Tidevann Tidevannsanalyse To dagers periode Miljøparametre Sammendrag Referanser Appendiks A. Måling og kvalitetssikring Appendiks B. Pinne- og rosediagram Appendiks C. Tidsserier Appendiks D. Fjernet data Appendiks E. Instrumentspesifikasjoner Appendiks F. Kalibrering Seaguard RCM

4 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 4 2. Strømmåling oversikt Strømmålinger ble foretatt ved lokalitet Kokelv i perioden Tabell 1 sammenfatter de viktigste bakgrunnsinformasjonene for målingen: Plassering av måler: Figur 1 og Figur 2 viser hvor måleriggen ble satt ut. Det planlegges å installere et oppdrettsanlegg på lokaliteten og plasseringen ble valgt fordi det er ansett som representativ for anlegget. Målingsdybder: Det ble satt ut en doppler punktmåler på 65 m dybde. Målet er å kartlegge bunnstrøm. Målingsutstyr: Måleren ble forankret fra bunn og opp. Nærmere beskrivelse av riggen og instrumentet i Appendiks A. Kvalitetsvurdering av målte data: Dataene ble sjekket i henhold til anbefalingene fra instrumentenes produsent. En nærmere beskrivelse av denne prosessen finnes i Appendiks A. Målingens varighet: Det ble målt i mer enn 69 dager, noe som er dobbelt så lenge som kreves. NS 9415 krever beskrivelse av strømmen i anlegget (5 m og 15 m) (NS 9415, 2009). Fiskeridirektoratets veileder krever beskrivelsen av vannutskiftningsstrøm, spredningsstrøm og bunnstrøm (Fiskeridirektoratet, 2008). Mattilsynets veileder krever dokumentasjon av nullmålinger og vannutskiftning (Mattilsynet, 2006). Tabell 1: Generell informasjon om strømmålingen utført på Kokelv Måleperiode 31-May :10:00-09-Aug :30:01 Varighet 69 dager, 19 timer, 20 minutter Antall målinger Koordinater N Ø Ca. dybde på 66 m målestedet Målertype - 65 m dybde Doppler punktmåler (AADI RCM 400, Serienummer 485), Måling av horisontal strøm på instrumentdybde Type måling - 65 m Burst (måling i 1 minutt), 150 ping dybde Frekvens 10 minutter

5 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 5 Figur 1: Lokalitet Kokelv med målepunktet merket. Dybdekoter er på 10 meter. Farget område fra 52 m (rød) til 82 m (fiolett) dyp. Figur 2: 3D modell av lokalitet Kokelv. Farget område fra 52 m (rød) til 82 m (fiolett) dyp. Symbolet viser målepunktet

6 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 6 3. Strømhastighet statistisk analyse Et viktig formål med strømmålingen er å studere strømhastighet fra forskjellig retning. Dette kapittelet er en oppsummering av de viktigste statistiske egenskapene av bunnstrømmen. For flere detaljer henvises det til: Kapittel 8: Statistikktabell Appendiks B: Rose- og pinnediagram 3.1 Horisontal strøm Tabell 2 viser maksimalstrøm i 8 retningssektorer. Retningssektorene er sentrert rundt 0, 45, 90 osv. Figur 3 viser maksimal- og gjennomsnittsstrøm i 15 graders sektorer. Maksimalstrømmen for denne lokaliteten var 12 cm/s i retning 326. Figurene illustrerer at vannutskiftningen på Kokelv er rettet mot Sørøst. Tabell 2: Maksimal horisontal strøm [cm/s] og tilsvarende retning i 8 sektorer Retning (mot) Alle retninger Dybde Maksimal horisontal strøm [cm/s] 65 m (326 ) Figur 3: Gjennomsnitts- og maksimalstrøm for forskjellige retninger (15 graders sektorer) og dybder Figur 4 er et progressiv-vektor-diagram som viser hvordan en tenkt vannpartikkel på en gitt dybde ville forflytte seg i måleperioden. Startpunktet er i midten av diagrammet. Dette er kun en visualisering. I virkeligheten forlater vannpartikkelen målestedet og instrumentet måler forskjellige vannpartikler over hele perioden. Diagrammet gir imidlertid et inntrykk av hvor effektiv vannutskiftningen er. Dersom vannet hele tiden føres bort fra startstedet, er vannutskiftningen bra. Dersom vannmassene driver fram og tilbake, kan utskiftningen være redusert.

7 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 7 Figur 4: Progressiv-vektor-diagram, viser forflytningen av en tenkt vannpartikkel i løpet av måleperioden

8 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 8 4. Vannutskiftning og nullmålinger Mattilsynets veileder krever dokumentasjon av nullmålingene og vannutskiftning. Vannutskiftningen er definert som vannfluksen, altså mengden av vann som transporteres gjennom en kvadratmeters flate. Dette beregnes som strømhastigheten ganger tiden den varer og oppgis i m 3 /m 2. Vannutskiftningen kan oppgis per sektor, dvs per retningsintervall. Vannutskiftningen i en sektor er den delen av vannfluksen hvor strømretningen er i et visst retningsintervall. Vannutskiftningen i 8 sektorer er inkludert i Tabell 3, mens nullmålingene er listet i Tabell 4 i kapittel 9. Retningssektorene er sentrert rundt 0, 45, 90 osv. Figur 5 viser relativ vannutskiftning og antall målinger i 15 graders sektorer. Tabell 3: Vannutskiftning [m 3 /m 2 ] i 8 sektorer, den største vannutskiftningen er uthevet Retning (mot) Alle retninger Dybde Vannutskiftning [m 3 /m 2 ] 65 m Figur 5: Relativ vannutskiftning og antall målinger per 15 graders sektor

9 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 9 5.Tidevann 5.1 Tidevannsanalyse Det ble også foretatt en tidevannsanalyse av strømmen ved bunnen. Resultatene vises i Figur 6 og Figur 7. Figur 6 viser tidsserien av bunnstrømmen (lavpassfiltrert) med tidevannsanalyse og lineær trend så vel som tidsserien av reststrømmen (som er differansen mellom den faktiske lavpassfiltrerte strømmen og en modell bestående av tidevannsanalysen og middelverdien). Reststrømmen er stort sett under 3 cm/s (signifikant maksimum), men har en maksimalverdi på 6 cm/s. Tidevannsanalysen forklarer 14 % av variansen. Figur 7 viser tidevannsellipsene av bunnstrømmen og middelstrømmen. Hovedperiodene til tidevannssignalet i strømhastigheten er timer, timer og timer. Det vil si at det "vanlige" tidevannet fra månen (2 perioder om dagen) er mest framtredende. Tidevannsellipsene beskriver hvordan tidevannsstrømmen varierer i løpet av den tilsvarende perioden. Generelt kan det sies at tidevannsstrømmer spiller en begrenset rolle for bunnstrømmen i Kokelv. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret.

10 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 10 Figur 6: Horisontal strømhastighet, lavpassfiltrert, med tidevannsanalyse Figur 7: Tidevannsellipsene av bunnstrømmen. Navnene M2, UPS1 og K1 refererer til tidevannskonstituentene.

11 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE To dagers periode Figur 8 viser strøm i todagersperioden rundt maksimalstrømmen ved 65 m dyp, Figur 8: Strøm i todagersperioden

12 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE Miljøparametre Figur 9 viser resultatene av temperatur- og oksygenmålingen. Oksygenmetningen ligger på 97 % ved 65 m dyp som viser gode forhold for oppdrett av laksefisk. Figur 10 viser resultatene av profilmålingen tatt den Den maksimale saliniteten var 34.4 psu ved 64 m dyp mens den minimale saliniteten var 29.5 psu ved 2 m dyp. Figur 9: Miljøparameter Seaguard, 65 m

13 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 13 Figur 10: Resultatene av profilmålingen tatt den ved lokaliteten

14 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE Sammendrag Det er foretatt strømmåling av bunnstrømmen ved lokalitet Kokelv, Kvalsund kommune i perioden til Tabell 4 gir en oversikt over resultatene. Tabellen inkluderer både middelverdien og median. Middelverdien er summen av alle målte hastigheter delt på antall målinger, mens median er den midterste målingen. Median er mindre påvirket av enkelte ekstremverdier. Signifikant maksimal strøm er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av alle målte hastigheter i perioden. For nøyaktigheten av målingene se Tabell 5. Neumanns parameter er et mål for hvor stabil strømretningen har vært. Den beregnes utifra Figur 4 og er definert som forholdet mellom lengden av den rette linjen mellom start- og sluttpunkt og lengden av den totale banen. Jo lavere Neumannparameter desto mindre rett har den tenkte vannpartikkelen beveget seg. Lav Neumannparameter kan tyde på dårlig vannutskiftning. Å bruke kun Neumannparameteren til å beskrive vannutskiftningen, blir derimot utilstrekkelig; for eksempel i situasjoner hvor strømretningen snur 180 midt i måleperioden. Det vises at tidevann spiller begrenset rolle i å styre bunnstrømmen ved Kokelv. Den forklarer 14 % av variansen. Mulige andre prosesser som påvirker strømmen er værsituasjon over et større område (f.eks. trykk, temperatur, vind), variasjoner i kyststrømmen og ferskvannsavrenning som bidrar til lagdeling i sommerhalvåret. Tabell 4: Oversikt statistikk, retningssektorene er sentrert rundt 15, osv. Dybde 65 m Horisontal strøm Gjennomsnittsstrøm (Median) 2 (2) cm/s Standardavvik 2 cm/s Signifikant maksimumstrøm 4 cm/s Maksimumstrøm 12 cm/s Retning maksimumstrøm 326 Signifikant minimumstrøm 0.9 cm/s Minimumstrøm 0.0 cm/s Neumanns parameter 0.33 Fire hyppigst forekommende strømretningene (synkende rekkefølge, 15 graders sektor) 180, 165, 195, 150 Fire hyppigst forekommende strømhastighetene (synkende rekkefølge, , 0-1, 3-4, 4-5 graders sektor) Vannutskiftning Mest vannutskiftning pr. 15 graders sektor m 3 /m 2 ved 180 Minst vannutskiftning pr. 15 graders sektor 2350 m 3 /m 2 ved 285 Gjennomsnittlig total vannutskiftning pr. døgn (alle retninger) 87 m 3 /m 2 Nullmålinger Andel målinger <1cm/s 15.9 % Lengste periode <1cm/s 90 min

15 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE Referanser Aanderaa, 2007: "TD 262b Operating Manual - Seaguard RCM" Fiskeridirektoratet, 2008: "Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbaserte anlegg" Mattilsynet, 2006: "Veileder til forskrift av nr. 279 om godkjenning av etablering og utvidelse av akvakulturanlegg og registrering av pryddammer (etableringsforskriften) 5" NS 9415, 2009: "NS 9415: Flytende oppdrettsanlegg: Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift", Norsk Standard

16 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 16 Appendiks A. Måling og kvalitetssikring Målingene er basert på dopplereffekten. Instrumentet sender ut en akustisk puls (et kort signal) med en bestemt frekvens og måler frekvensen av innkommende refleksjoner. Refleksjonen er forårsaket av små partikler eller bobler i vannet. Ut fra frekvensskiftet kan man beregne hastigheten av partiklene i vannet, som er antatt å være lik strømhastigheten. Instrumentet sender ut pulser i fire stråler i forskjellige retninger for å kunne rekonstruere den horisontale strømhastigheten, RDCP600 også den vertikale strømhastigheten. Seaguard har strålene orientert horisontalt og måler i instrumentdyp. Måleren ble forankret i bunn og sto på ca. 65 m. Det er gjennomført kvalitetssikring etter anbefalingene av instrumentenes produsent. Som kriterier brukes stamp og rull, signalstyrke og standardavvik av enkeltmålingene. Generelt er anbefalingene som følgende: Seaguard: stamp og rull mindre enn 35 og standardavvik av enkeltmålingen ca. 4 cm/s Tilfeller hvor disse kriteriene ikke blir møtt, må vurderes kritisk. I tillegg til anbefalingene over ble målingene sjekket for uteliggere som også ble fjernet. Data som ble fjernet er beskrevet i Appendiks D. Figur 11 viser noen av parametrene etter datarensing. Figur 11: Kvalitetssikring Seaguard, etter datarensing

17 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 17 Appendiks B. Pinne- og rosediagram Figur 12: Strømretninger og strømhastigheter: pinnediagram som viser hastighet og retning over tid (en strek hver tredje time); rosediagram som viser fordelingen av retninger i kompasset og hastigheter i farge Appendiks C. Tidsserier Figur 13: Tidsserier av horisontal strømhastighet Figur 14: Tidsserier av strømretning

18 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 18 Figur 15: Histogram av horisontal strømhastighet Figur 16: Histogram av strømretning

19 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE Tabell 5: Strømstyrke-retningsmatrise ved 65 m dybde som inneholder antall målinger for hver retningssektor (15 grader, sentrert) og hastighetsinterval samt utskiftning per retningssektor Strømhastighet (cm/s) Utskiftning >100 Sum% m 3 /m 2 % Sum %

20 KOKELV, KVALSUND KOMMUNE 20 Appendiks D. Fjernet data RCM data: Fjernet 125 punkter på grunn av pitch/roll >35: 09-Aug :40:00 til 10-Aug :20:00 Fjernet 1 punkter på grunn av salinitetsavvik > 3*std: 10-Aug :30:01 Fjernet 1 punkter på grunn av temperaturavvik > 3*std: 10-Aug :30:01 Antall NaN (hull) i intervallet: 0 Outliers: Fjernet 1 punkter: 09-Aug :30:01 Appendiks E. Instrumentspesifikasjoner Tabell 6: Instrumentspesifikasjonene Seaguard Horisontal nøyaktighet ±0.15 cm/s, ±1% Vertikal nøyaktighet Enkeltping statistisk støy ±0.3 cm/s Nøyaktighet retning ±5-7.5 Temperatur nøyaktighet ±0.03 C Oksygen nøyaktighet <±8µm, <±5% Konduktivitet nøyaktighet ±0.005S/m Appendiks F. Kalibrering Seaguard RCM 485

21 Form No. 727, Oct 2007 Layout No: Product: Seaguard RCM SW Circuit Diagram No: Serial No: 485 Component Serial No. Remarks Main Assembly Seaguard Conductivity Sensor 4319A 408 Oxygen optode Visual and Mechanical Checks 1.1. Sensors fixed in correct position 1.2. Watertight receptacle and plugs connected 1.3. HUB connectors connected to main board 1.4. Pressure sensor filled with oil 1.5. Epoxy coating intact 1.6. Zinc anode installed 1.7. O-ring groove inspected, cleaned and greased 2. Pre-performance Setup 2.1. Hardware and sensors configured 2.2. Sensors detected and displayed in configuration wizard 2.3. Analog channels configured if used 2.4. Touch screen calibrated 2.5. Battery indicator calibrated 2.6. SD card operation 2.7. S-Flash operation 2.8. USB Connection to PC(only if installed) 2.9. Clock adjusted to correct UTC Analog switch in correct position 3. Performance test 3.1. Clock adjusted to UTC 3.2. Current drain after power up (max 130 ma) 97 ma 3.3. Current drain with display off (max 30 ma) 13 ma 3.4. Current drain in Power Down Mode (max 1.0 ma) 0.58 ma 3.5. Pressure test 3.6. Field test and data analysis 3.7. Operation of display at 0 C 3.8. Operation with test probes on transducers, -5 C to +35 C (all sensors, 16 hours, data on SD) Windows CE Licens-Key : Date: 23 April 2010 Sign:

22 Form No. 728, Oct 2007 Product: Seaguard RCM SW Serial No: Final Check prior to Shipment: (point only if sensors installed) 1.1. Doppler Current Sensor is tested with Test Unit Temperature readings correspond to room temperature 1.3. Conductivity Sensor reads correct with seawater loop 1.4. Check that the pressure sensor is oil filled 1.5. Pressure Sensor gives correct reading at air pressure 1.6. Turbidity reading increases when a reflector is placed 20cm in front of it 1.7. The oxygen sensor reads maximum in air 1.8. Inspect O-ring groove and clean and grease O-ring 1.9. Battery in lower slot, a) Type: 3988 b) Open loop voltage: >9.6 V c) Voltage with 100 ohms load: >8.9 V Battery in upper slot, d) Type: 3988 e) Open loop voltage: >9.6 V f) Voltage with 100 ohms load: >8.9 V ) Date: 23 April 2010 Sign:

23 Form No. 667, Sept 2009 Product: Seaguard RCM SW Certificate No: Serial No: 485 Date: This is to certify that this product has been pressure tested with the following instrument, and we confirm that no irregularities were found during the test: Autoklav 800 bar sn: Pressure readings: Pressure (kpa) Pressure time (hour) 30 1 Date: 16 April 2010 Sign:

24 License:- No licenses are bought. Form No. 727, Oct 2007

25 F o r m N o , J u n F o r m N o , J u n F o r m N o F o r m N o , J u l P r o d u c t N a m e : M a i n A s s e m b l y S e a g u a r d S e r i a l N o : M a i n B o a r d S e a g u a r d S e r i a l N o : M a i n B o a r d t e s t e d a c c o r d i n g t o f o r m V i s u a l c o m p o n e n t c h e c k p r i o r t o a s s e m b l y i n c o v e r s 2. I n i t i a l h a r d w a r e t e s t a f t e r b o o t l o a d e r a n d i m a g e l o a d e d a n d d i s p l a y a d d e d 2. 1 C u r r e n t d r a i n a f t e r b o o t l o a d e r s t a r t - u p ( m a x 7 0 m A ) m A 2. 2 C u r r e n t d r a i n w i t h i m a g e l o a d e d ( m a x m A ) m A 2. 3 V o l t a g e 3. 3 V ( 3. 3 V ± 0. 1 V ) V 2. 4 V o l t a g e V ( V ± V ) V 2. 5 C h e c k t h a t t h e S D c a r d i s d e t e c t e d a n d f o u n d i n a p p l i c a t i o n i n C o n t r o l P a n e l 2. 6 C h e c k t h a t t h e t o u c h p a n e l r e s p o n d s w h e n t h e S t a r t b u t t o n i s c l i c k e d 2. 7 C h e c k t h a t t h e S - F l a s h i s p r e s e n t i n a p p l i c a t i o n i n C o n t r o l P a n e l 3. H a r d w a r e t e s t w i t h c o v e r s 3. 1 C u r r e n t d r a i n w i t h i m a g e l o a d e d ( m a x m A ) m A 3. 2 V o l t a g e 3. 3 V ( 3. 3 V ± 0. 1 V ) V 3. 3 C h e c k t h a t t h e S D c a r d i s d e t e c t e d a n d f o u n d i n a p p l i c a t i o n i n C o n t r o l P a n e l 3. 4 C h e c k t h a t t h e t o u c h p a n e l r e s p o n d s w h e n t h e S t a r t b u t t o n i s c l i c k e d 3. 5 C h e c k t h a t t h e S - F l a s h i s p r e s e n t i n a p p l i c a t i o n i n C o n t r o l P a n e l 3. 6 C h e c k t h a t t h e U S B p o r t i s w o r k i n g D i s p l a y B o a r d S e r i a l N o : D i s p l a y B o a r d t e s t e d a c c o r d i n g t o f o r m V i s u a l c o m p o n e n t c h e c k p r i o r t o a s s e m b l y i n c o v e r s 2. H a r d w a r e t e s t s 2. 1 C u r r e n t d r a i n w i t h d i s p l a y o n ( m a x m A ) m A 2. 2 C u r r e n t d r a i n w i t h d i s p l a y o f f ( m a x 3 0 m A ) m A 2. 3 C u r r e n t d r a i n i n s l e e p m o d e ( m a x µ A ) µ A 2. 4 C h e c k t h e d i s p l a y c o l o r s, m i s c o l o r a t i o n i s b e s t s e e n o n a w h i t e b a c k g r o u n d 2. 5 C h e c k t h e t o u c h s c r e e n o p e r a t i o n M a i n a s s e m b l y w i t h M a i n B o a r d a n d D i s p l a y B o a r d M a i n a s s e m b l y t e s t e d a c c o r d i n g t o f o r m S e a g u a r d M a i n a s s e m b l y t e s t 4. 1 C u r r e n t d r a i n w i t h d i s p l a y c o n n e c t e d ( m a x m A ) m A 4. 2 V i s u a l d i s p l a y c h e c k 4. 3 C u r r e n t d r a i n i n S l e e p M o d e ( m a x µ A ) µ A 4. 4 C l o c k s e t t i n g ( c h e c k n e w c l o c k s e t t i n g a f t e r s w i t c h i n g p o w e r o n ) 4. 5 B a t t e r y s e t t i n g ( c h e c k b a t t e r y s e t t i n g a f t e r p o w e r o f f ) 4. 6 C o m p a c t f l a s h s t o r a g e 4. 7 S D c a r d s t o r a g e 4. 8 U S B c o n n e c t i o n t o P C 4. 9 R S c o n n e c t i o n t o P C P o w e r s p e c t e s t T e m p e r a t u r e t e s t S e n s o r s e t u p t e s t D a t a c o l l e c t i o n t e s t D a t e : 2 3 A p r i l S i g n :

26 F o r m N o , J u l y L a y o u t N o : P r o d u c t : C o n d u c t i v i t y S e n s o r 4319 A C i r c u i t D i a g r a m N o : S e r i a l N o : 408 P r o g r a m V e r s i o n : V i s u a l a n d M e c h a n i c a l C h e c k s : S o l d e r i n g q u a l i t y V i s u a l s u r f a c e G a l v a n i c i s o l a t i o n b e t w e e n h o u s i n g a n d e l e c t r o n i c s 2. C u r r e n t D r a i n a n d V o l t a g e s : R S 232 a v e r a g e c u r r e n t d r a i n a t 0. 5 H z s a m p l i n g ( m a x : 25 m A ) m A R S 232 p e a k c u r r e n t d r a i n a t 0. 5 H z s a m p l i n g m A R S 232 c u r r e n t d r a i n i n s l e e p ( m a x : 180 µ A ) 106 µ A C A N B u s a v e r a g e c u r r e n t d r a i n a t 0. 5 H z s a m p l i n g ( m a x : 25 m A ) m A C A N B u s p e a k c u r r e n t d r a i n a t 0. 5 H z s a m p l i n g 181 m A C A N B u s c u r r e n t d r a i n i n s l e e p ( m a x : 180 µ A ) µ A D S P v o l t a g e, ( 3. 3 ± V ) V E x c i t a t i o n d r i v e r v o l t a g e, ( 3. 3 ± V ) V F l a s h / R S 232 d r i v e r v o l t a g e,( 1. 8 ± V ) V 3. E l e c t r o n i c p e r f o r m a n c e t e s t : A v e r a g e o f R e c e i v e r r e a d i n g s ( 0 ± 400 m V ) 166 m V S t a n d a r d D e v i a t i o n o f R e c e i v e r r e a d i n g s ( m a x : 60 m V ) 6 m V C r o s s - t a l k v o l t a g e w i t h o p e n l o o p ( m a x : 550 m V ) m V A m p l i f i c a t i o n ( Z A m p ) w i t h 0. 2 m S l o o p / 5000 ( ) 1592 m V R e a d i n g ( C o m p V a l u e ) w i t h o p e n l o o p / 0 m S ( ) 1519 l s b R e a d i n g ( C o m p V a l u e ) w i t h m S l o o p / 70 ( ) l s b C A N B u s O u t p u t t e s t w i t h 1 m S l o o p / T e m p e r a t u r e c y c l i n g t e s t : T e m p e r a t u r e c y c l i n g t e s t i n c h a m b e r ( C ) 5. T e m p e r a t u r e t e s t ( C ) : R a w d a t a t e m p e r a t u r e d r i f t w i t h m S l o o p / 7 0 l o o p i n H i g h R a n g e ( m a x ) 1 3 l s b 6. P r e s s u r e t e s t ( M P a ) : R a w d a t a d r i f t w i t h m S 7 0 l o o p i n H i g h R a n g e ( m a x 8 ) 0. D a t e : 1 9 F e b r u a r y S i g n :

27 Form No. 723, June 2007 Page 1 of 2 Calibration Date:19 April 2010 Product: Conductivity Sensor 4319A Serial No: 408 This is to certify that this product has been calibrated using the following instruments: ASL Digital Thermometer model F250 Serial No.06792/06 Platinum Resistance Thermometer Serial No.2H1072/1 Calibration Bath model FNT Aanderaa Active Loop 24 Parameter: Temperature Calibration points and readings: Temperature ( C) Reading (mv) E E E E+03 Giving these coefficients Index TempCoef E E E E-09 Parameter: Conductance linearization and temperature compensation Giving these coefficients Index R1Coef E E E E-08 R1Coef E E E E-08 R1Coef E E E E-07 R1Coef E E E E-06 R1Coef E E E E-06 R1Coef E E E E-05 R1Coef E E E E-05 R1Coef E E E E-05 R1Coef E E E E-05 R1Coef E E E E-05 Error graph: ms/cm t=1 Deg.C t=12 Deg.C t=24 Deg.C t=36 Deg.C

28 Form No. xxx, June 2007 Page 2 of 2 Calibration Date: 19 April 2010 Product: Conductivity Sensor 4319A Serial No: 408 Parameter: Conductivity Reference reading (ms/cm) Conductance reading (ms) E E+01 Giving following cell coefficient CellCoef Date: 19 April 2010 Sign:

29 Form No. 712, July 2008 Layout No: Product: Oxygen optode 4835 Circuit Diagram No: Serial No: 102 Program Version: 102, Build: V Visual and Mechanical Checks: 1.1 Soldering quality 1.2 Visual surface 1.3 Galvanic isolation between housing and electronics Current Drain and Voltages: 2.1 Average current drain at 0.5 Hz sampling (Max.: 33 ma) ma 2.2 CANBus Current drain at 0.5 Hz sampling (Max.: 33 ma) ma 2.3 Current drain in sleep (Max.: 180 µa) µa 2.4 CANBus Current drain in sleep (Max.: 180 µa) µa 2.5 DSP IO voltage, J4.18 (3.3 ±0.15V) V 2.6 DSP Core voltage, J4.17(1.8 ±0.05 V) V 2.7 Excitation driver voltage, C4 Analog Board (4.5 ±0.15 V) V Performance test: Channel: BLUE RED 3.1 Average of Receiver readings (0±150mV) mv mv 3.2 Standard Deviation of Receiver readings (Max.: 45mV/10mV) 7.96 mv 0.74 mv 3.3 Amplitude measurement with non- fluorescence foil (<60mV/ mV) 10.4 mv mv 3.4 Amplitude measurement with fluorescence foil ( mV) mv 893 mv 3.5 CANBus Output test Function test at 0 C Temperature (in air with reference foil): Channel: BLUE RED 4.1 Amplitude measurement (Blue: mV,Red mV) mv 873 mv 4.2 Phase measurement (Blue: 4 ±2,Red: 4 ±2 ) Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02 ) Raw data temperature measurement: (600 ±200mV) mv Function test at 20 C Temperature (in air with reference foil): Channel: BLUE RED 5.1 Amplitude measurement (Blue: mV,Red mV) mv mv 5.2 Phase measurement (Blue: 5 ±2,Red: 5 ±2 ) Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02 ) Raw data Temperature measurement: (0 ±200mV) mv Function test at 40 C Temperature (in air with reference foil): Channel: BLUE RED 6.1 Amplitude measurement (Blue: mV,Red mV) 234 mv mv 6.2 Phase measurement (Blue: 5 ±2,Red: 5 ±2 ) Standard deviation of Phase measurement: (Max: 0.02 ) Raw data Temperature measurement: (-400 ±200mV) - mv Pressure test : 7.1 Pressure (IW version: 20MPa, DW version 60MPa)... MPa Date: 23 April 2010 Sign:

30 Form No. 710, Dec 2005 Sensing Foil Batch No: 2408 Product: Oxygen optode 4835 Certificate No: Serial No: 102 Calibration Date: 22 April 2010 This is to certify that this product has been calibrated using the following instruments: Parameter: Internal Temperature: Calibration points and readings: Temperature ( C) Reading (mv) Giving these coefficients Index TempCoef E E E E E E00 Parameter: Oxygen: O2 Concentration Air Saturation Range: µm 1) 0-120% Accuracy 1) : < ±8µM or ±5% (whichever is greater) ±5% Resolution: < 1 µm < 0.4% Settling Time (63%): < 25 seconds Calibration points and readings 2) : Air Saturated Water Zero Solution (Na 2 SO 3 ) Phase reading ( ) E E+01 Temperature reading ( C) E E+01 Air Pressure (hpa) E+03 Giving these coefficients Index PhaseCoef E E E E00 1) Valid for 0 to 2000m (6562ft) depth, salinity 33-37ppt 2) The calibration is performed in fresh water and the salinity setting is set to: 0 Date: 23 April 2010 Sign:

31 Form No 770., Jun 2008 Certificate No: 3853_2408E_40239 Product: O2 Sensing Foil PSt3 Serial No: 2408 Batch No: 2408E Calibration Date: 13 August 2009 Calibration points and phase readings Index Temperature ( C) Phase Reading ( ) Oxygen reference (µm) Index Temperature ( C) Phase Reading ( ) Oxygen reference (µm)

32 P a g e 2 o f 2 G i v i n g t h e s e c o e f f i c i e n t s I n d e x F o i l C o e f A F o i l C o e f B E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E + 00 U s i n g t h e f o l l o w i n g m o n o m i a l d e g r e e s I n d e x F o i l P o l y D e g T F o i l P o l y D e g O D a t e : 1 3 A u g u s t S i g n :

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser

NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Elva, Alta kommune 01.11.2012-05.12.2012 10150 ELVA, ALTA KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma: NRS Finnmark AS Kontaktperson: Per Magne Bølgen Dokument type Strømrapport

Detaljer

NRS Finnmark Miljøundersøkelser

NRS Finnmark Miljøundersøkelser NRS Finnmark Miljøundersøkelser Strømrapport Danielsvik, Kvalsund kommune 10.04.2013-14.05.2013 10150 DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Hydrografi... 4 3 Oversikt - Strømmålinger...

Detaljer

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser

Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Sjøtroll Havbruk Miljøundersøkelser Strømrapport Djupavik, Kvinnherad kommune 09.04.2015-16.05.2015 DJUPAVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt - Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Kjerringholmen, Vengsøya, Troms fylke 25.10. 23.11.2013 og 24.01. - 04.03.2014 KJERRINGHOLMEN, VENGSØYA, TROMSØ KOMMUNE, TROMS FYLKE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson

Detaljer

Viser til søknad fra NRS Finnmark AS, org. nr , mottatt Finnmark fylkeskommune

Viser til søknad fra NRS Finnmark AS, org. nr , mottatt Finnmark fylkeskommune Vår dato: 06.10.2015 Vår ref: 201309773-19 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no NRS FINNMARK AS Postboks 1154 9504 ALTA NRS Finnmark

Detaljer

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Strømrapport RAPPORT. Kystverket sørøst. Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen RIMT-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Strømrapport OPPDRAGSGIVER Kystverket sørøst EMNE Strømrapport Grenland Lilleøya, Geiterøya, Orebuktbåen og Midtbåen DATO / REVISJON: 17. september 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 712391-RIMT-RAP-001 Denne

Detaljer

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser

Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Lerøy Sjøtroll Miljøundersøkelser Strømrapport Tveitnesvik, Kvinnherad kommune 09.04.2015 13.05.2015 TVEITNESVIK, KVINNHERAD KOMMUNE 3 1 Innhold 1 Innhold... 3 2 Oversikt Strømmålinger... 4 3 Statistisk

Detaljer

Kystverket Miljøundersøkelser

Kystverket Miljøundersøkelser Kystverket Miljøundersøkelser Strømrapport Grøtøyleia, Steigen kommune 27.08.2015-06.10.2015 GRØTØYLEIA, STEIGEN KOMMUNE 2 Oppdragsgiver Firma Kontaktperson Dokument type Kystverket Ole Marius Røstad Strømrapport

Detaljer

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket

Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket RAPPORT Strømanalyse Innseiling Oslo - deponi, Kystverket OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE DATO / REVISJON: 30. januar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712690-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

NRS Finnmark AS Strømundersøkelser og Store Kvalfjord

NRS Finnmark AS Strømundersøkelser og Store Kvalfjord NRS Finnmark AS Strømundersøkelser 07.12.2010 12.01.2011 og 09.02.2011 10.03.2011 10281 Store Kvalfjord Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift

Detaljer

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn

Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser. 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Nord-Norsk Smolt AS Strøm og profilundersøkelser 03.03.2010 08.04.2010 ytre Hasvik havn Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

Altafjord Laks AS Strømundersøkelser Elva, Alta kommune

Altafjord Laks AS Strømundersøkelser Elva, Alta kommune Altafjord Laks AS Strømundersøkelser 07.12.2010 11.01.2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for siste utskrift Dato for ferdigstilling

Detaljer

Monstad, Åfjord kommune

Monstad, Åfjord kommune RAPPORT Monstad, Åfjord kommune 13.01.2017-08.02.2017 OPPDRAGSGIVER Statkraft EMNE Strømanalyse DATO / REVISJON: 28.02.2017/ 0 DOKUMENTKODE: 418515-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013

Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-2013 SAM Notat nr. 9-3 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Eime, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune November-3 Tone Vassdal Trond Einar Isaksen SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

SAM Notat nr

SAM Notat nr SAM Notat nr. 2-212 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Strømmåling ved lokalitet Hestholmen, Grieg Seafood Rogaland AS, Kvitsøy kommune Våren 212 Tone Vassdal Per-Otto Johansen SAM-Marin Thormøhlensgt.,

Detaljer

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden

Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD 6000) i perioden Rapport etter strømmålinger i ett dyp (bunnstrøm) med rotormåler (Sensordata SD ) i perioden... Val Akva Lokalitet: Hindholmen Nærøy Kommune Figur : Plassering av strømmåler i forhold til anlegg Kort oppsummering

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Klipen i Leirfjord kommune Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen are@havforsk.com, 90856043 Informasjon om anlegg

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka

Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand 7994 Leka Marin Konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Marine Harvest AS Attn: Hjørn Strand / Anders Laugsand Leka Dato:.oktober. REVIDERT

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016

Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 2016 Strømrapport Måling av overflate, dimensjonering, sprednings- og bunnstrøm ved Brattleia i februar mars 216 Innholdsfortegnelse 1. Metodikk...3 2. Resultater...4 2.1 Strømdata sammendrag...4 2.2 Strømroser...5

Detaljer

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune

Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Strømmåling Vedøya. Gildeskål kommune Argus-rapport nr. 33--17 Bodø Side 1 av 1 REFERANSESIDE Tittel Strømmåling Vedøya Gildeskål kommune Offentlig tilgjengelig: Argusrapport nr.: 33--17 Antall sider:

Detaljer

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016

LetSea AS. Strømundersøkelse Hellesvika. i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Strømundersøkelse Hellesvika i Leirfjord kommune, Nordland fylke Februar 2016 LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com /959 92 660 Informasjon om anlegg og oppdragsgiver:

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Lokaliteten: Rotholmen, Meløy. Sprednings- og bunnstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Rotholmen i Meløy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger

Marine Harvest AS Attn: Knut Staven 7770 Flatanger Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Marine Harvest AS Attn: Knut Staven Flatanger tlf: (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Kornstad, Averøya. Strømmålinger.

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Sentrum næringshage Sandnessjøen tlf. / Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Lille Åsvær i Herøy kommune August 9 Strømmåling Lille Åsvær august 9 Tittel Strømundersøkelse på lokalitet Lille

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Langskjæran i Gildeskål kommune Januar 2008 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8800 Sandnessjøen jness@havforsk.com / 959 926 60 Informasjon

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seterneset, Molde kommune Dato: Oktober og desember og januar Omsøkt/disponert av: SalMar Organic AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik

Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 7900 Rørvik Marin Konsulent i ord Trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 9 Rørvik tlf: 999 (mobil) faks: E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Ånholmen, Fosnes. Strømmålinger.

Detaljer

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger

Aqua Kompetanse A/S : 7770 Flatanger Aqua Kompetanse A/S Flatanger Kontoradresse Postadresse : Miljøbygget, Lauvsnes : Flatanger Telefon : Mobil : E-post : post@aqua-kompetanse.no Internett : www.aqua-kompetanse.no Bankgiro :.. Org. r. :

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Utskiftningsstrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson:

Dato: Antall sider:13 Feltarbeidsperiode:Apr-mai 2011 Oppdragsgivers ref./kontaktperson: VFH-Rapport: Strømmålinger ved lokalitet, Vindhammeren i Bø kommune. Overflatestrøm m dyp Vannutskiftningsstrøm - m dyp GPS posisjon strømmåler: o,/ o, Ø Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side

Detaljer

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017

Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 2017 Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2017 Namdal Settefisk Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Brakstadsundet, Fosnes, juni august 2016 Forfatter(e):

Detaljer

SD6000 Rapport rådata

SD6000 Rapport rådata SD Rapport rådata Firma: oomas Sertifisering as Postboks: Repslagergaten. Telefon: Faks: Dato: /- Deres ref: JG Lokaliteten: Rotøy, Øygarden. Overflate- og spredningsstrøm. Strøm på m og m dybde. Strømmålingene

Detaljer

Strømrapport for Brøran

Strømrapport for Brøran Strømrapport: Brødrene, Hitra kommune Strømrapport for Brøran Lokalitet nr: ny Dato: 15.1.214 Oppdragsgiver: Lerøy Midt 1 Rapport Tittel Rapport beskrivelse Rapportnr. Strømrapport for Brødrene Vurdering

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Follafoss, Verran kommune Dato: Oktober Omsøkt/disponert av: Follasmolt AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda 9 / 99, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiballskjæra, Frøya kommune. Dato: Januar 1 Omsøkt/disponert av: Erviks laks og ørret AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda

Detaljer

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING

SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen. oktober 9 Strømmålinger ved oppdrettslokaliteten Duesund i Masfjorden kommune, i 9 Erling Heggøy SEKSJON FOR ANVENDT MILJØFORSKNING Høyteknologisenteret

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999

Etter Norsk Standard NS : 1999 26 Måling av vannstrøm ved Eidane, Frosand, mai - juni 26 Kvits øy Sjøtjenester AS Etter Norsk Standard NS 9425 - : 999 AQUA KOMPETANSE AS 99-6 - 6S EIDANE Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien,

Detaljer

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata.

Se vedlegg. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Vedlegg og kopi: Totalvurdering, resultatoversikt Statistisk behandling av rådata. Lokaliteten: Djupvik, Rødøy kommune. Overflatestrøm. Som avtalt oversender vi resultatene fra våre strømmålinger utført i området ved Djupvik i Rødøy kommune. Vår vurdering av lokaliteten er i hovedsak

Detaljer

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune

Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune 116 Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm m Spredningsstrøm 11m Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Strømmålinger for Andfjord AS i Andøy kommune Overflatestrøm

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Strøm Slokkholmen 0812 Erstattes av: Strøm Slokkholmen 0812 versjon A Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Slokkholmen i Leka kommune Desember 2008 Tittel Strømundersøkelse Slokkholmen Desember

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Urda, Surnadal kommune Dato: Juli og november Omsøkt/disponert av: Lerøy Hydrotech AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /, arild@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt.

Måleperioder / frekvenser: 1 mnd med 10 min. intervall Se vedlegg. Oppsummering fra målingene. Se Spesifikasjons og resultatoversikt. Hydra Vega AS Vegsteinveien 11, 9 Vega Telefon: 971 Dato: /1-1 Deres ref: Jacob Meland Lokaliteten: Bukkøy, Lurøy. Bunnstrøm. Som avtalt oversender vi rapport fra deres strømmålinger av bunnstrøm som er

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Havsund, Bjugn kommune Dato: Januar og Februar Omsøkt/disponert av: Marine Harvest avd ST Stamfisk AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 2011 HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Midlertidig rapport. Lokalitet: Kattholmen, Kristiansund kommune. Dato: Mai og oktober 11 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten

Detaljer

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden

Strømmåling i med RDCP 600 i perioden Strømmåling i med RDCP 600 i perioden 27.5-25.6.10 Langstein Fisk Lokalitet: Langstein Stjørdal Kommune Figur 1: Oversiktskart med plassering av strømmåleren. Posisjon er angitt på kartet. Kilde: Olex

Detaljer

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær

Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: mva. Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Biolog Haakon O. Christiansen Boks Svolvær Org.nr: 9 9 mva Telefon: 99 Dato: /- mail: haach@online.no Ellingsen Seafood AS Avisgt Svolvær Lokaliteten: Korsnes, Vågan. Overflate- og spredningsstrøm. Som

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Ulvan, Hitra kommune Dato: April 13 Omsøkt/disponert av: Marine Harvest Norway AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 76 Sistranda 7 44 93

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa

Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Bjørøystøa Marin konsulent i ord-trøndelag Flatanger tlf. (arbeid) Bjørøya Fiskeoppdrett AS Attn: Per Anton Løfsnes Bjørøystøa tlf: 999 (mobil) faks: E-post: mariinkonsulent@flatanger.kommune.no Lokaliteten: Svesøya

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Selsøyvær Rødøy kommune, Nordland fylke Juli 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 95 99 26 60

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Drevflesa, Roan, mai - juni 2016 Bjørøya AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 97-6 - 16S DREVFLESA Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse : Strandveien, Lauvsnes

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1 (mai-juni 2014) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Slakterilokalitet1

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS

Etter Norsk Standard NS : 2003 AQUA KOMPETANSE AS 11 2016 Måling av vannstrøm ved Rognsteinan, Bjugn, august-september 2016 NorgeSkjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 177-9-16S ROGNSTEINAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Søknaden ble ansett som komplett , og Finnmark fylkeskommune videresender nå søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling.

Søknaden ble ansett som komplett , og Finnmark fylkeskommune videresender nå søknaden for offentlig utlysning og kommunal behandling. Vår dato: 23.09.2016 Vår ref: 201602461-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Sør-Varanger kommune Postboks 406 9915 KIRKENES Oversendelse

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Forrahammeren, Snillfjord kommune Dato: November og februar Omsøkt/disponert av: AquaGen AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Grunnan, Flatanger, April-Mai 2016 Marine Harvest Norway AS - Miljø Midt Etter Norsk Standard NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 73-5-16S GRUNNAN Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017

Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 2017 Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar - mars 2017 VikingBase Havbruk AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 1 Rapportens tittel: Vannstrømmåling ved Kvithylla, Rissa, februar mars 2017 Forfatter(e):

Detaljer

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v

Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør S A. i Dønna kommune, Nordland fylke Desember k b v S A n sjo ssta k ru b v a H d n la e lg e H Strømundersøkelse Breivika og Breivika Sør i Dønna kommune, Nordland fylke Desember 2014 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8 80 0 Sandnessjøen

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S

HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Seiskjæret, Åfjord kommune Dato: Juli 1 Omsøkt/disponert av: Måsøval Fiskeoppdrett AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad 7 Sistranda 7 9

Detaljer

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 27. september 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Måvær, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes strømrapport for NS 9415 ved overflatestrøm på 5m og dimensjoneringsdyp på

Detaljer

Fartøyvika, Måsøy kommune

Fartøyvika, Måsøy kommune -EF}FLNtrlHFUE NRS Finnmark AS Miljøundersøkelser Strømrapport Fartøyvika, Måsøy kommune 8.. -.8. STRøMRAPPoRT MAsøY KoMMUNE Oppdragsgiver F rma: NRS Finnmark AS KontaktÞerson: Per Maqne Bølqen Dokument

Detaljer

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003

Etter Norsk Standard NS : 1999 og NS : 2003 2016 Måling av vannstrøm ved Straumen i utløpet til Åfjorden, Åfjord kommune, januar februar 2015 Norgeskjell AS Etter Norsk Standard NS 9425-1: 1999 og NS 9425-2: 2003 AQUA KOMPETANSE AS 65-5 - 16S Å

Detaljer

Helgeland Havbruksstasjon AS

Helgeland Havbruksstasjon AS Helgeland Havbruksstasjon AS Strømundersøkelse Varpet i Lurøy kommune November 2015 Helgeland Havbruksstasjon Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com, 959 92 660 Informasjon om

Detaljer

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16.

RAPPORT 712835-RIMT-RAP-001. OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark. EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune. DATO / REVISJON: 16. RAPPORT OPPDRAGSGIVER NRS Finnmark EMNE Lokalitetsrapport Danielsvik, Kvalsund kommune DATO / REVISJON: 16. Mars 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712835-RIMT-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010.

HAVBRUKSTJENESTEN A/S. Strømmåling. Solværet, Smøla Kommune Februar 2006, september og november 2010. HAVBRUKSTJEESTE A/S Strømmåling Lokalitet: Dato: Solværet, Smøla Kommune Februar, september og november. Omsøkt/disponert av: SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS Arild Kjerstad, Sistranda

Detaljer

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag).

Se vedlegg. Med hilsen: Vedlegg. _ Per Andersen (Marin Konsulent i Nord-Trøndelag). Marin Konsulent i Nord-Trøndelag 7770 Flatanger tlf. 74221100 (arbeid) tlf: 97089978 (mobil) faks: 74221180 E-post: marinkonsulent@flatanger.kommune.no Emilsen Fisk AS Attn: Trond Emilsen 27.februar201

Detaljer

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010

Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Strømmåling med Aquapro 400 khz i perioden 14.5.2010-14.6.2010 Neptun settefisk AS Lokalitet: Survika Namsos kommune Divaa. Twor I. 3D 1133 S1. Dffin Sed14 230 a3333 I c5< 11 11.31 P33. 1437:13 1 Denler

Detaljer

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015)

Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (oktober-desember 2015) Informasjon om anlegg og oppdragsgiver: Rapport tittel: Måling av overflate- og dimensjoneringsstrøm ved Munkskjæra (Oktober-desember

Detaljer

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As

Fjord Forsøksstasjon Helgeland As Fjord Forsøksstasjon Helgeland As STRØMUDERSØKELSE PÅ LOKALITETE Lille Åsvær i Herøy kommune Tittel: Fjord Seafood orway AS Strømmåling på lokaliteten Lille Åsvær Desember Sammendrag: Strømhastigheten

Detaljer

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016.

Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016. Strømundersøkelse Leines. i Leirfjord kommune April 2016. Leines strøm 1604 erstattes av Leines strøm 1604 utgave A Revidert 28/4/2016 Strømundersøkelse Leines i Leirfjord kommune April 2016 LetSea AS LetSea AS Torolv Kveldulvsons gate 39 8805 Sandnessjøen jness@havforsk.com

Detaljer

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik

Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Dato: 29. februar 2016 Deres ref: Jacob P. Meland og Håvard Hestvik Lokaliteten: Vardskjæret Sør, Lurøy kommune. Som avtalt oversendes ny strømrapport som inkluderer strøm ved 25m dyp, (spredningsdyp).

Detaljer

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert:

Måledyp: m Rundereimstranda Marine Harvest Norway. Måleperiode: Rapportert: Måledyp: 50 + 80 m Rundereimstranda Marine Harvest Norway Måleperiode: 26.02.2014-09.04.2014 Rapportert: 11.06.2014 Innhold Sammendrag... 3 Rigg... 4 Detaljer: 50 m... 5 Detaljer: 80 m... 6 Statistikk...

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003

Strømmålinger; Lokalitet Brudevika. Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA 001 M S 001 / 003 Strømmålinger; Lokalitet Brudevika Anlegg: Marine Harvest Norway AS Lokalitetsnummer: Konsesjonsnumer: M RA M S / M VN / Lokalitetens kommune: Vanylven Rapport nummer: BR9 Kystlab AS Adresse kontor: Dragsund,

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 25 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljo-, vassdrags-

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Postadr.: Pb. 7, 71 Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: 57 5 9 Mobil: 975 5 5 Lokalitet: Rundereimstranda. Strømmåling ved Rundereimstranda i Selje kommune,..1-9..1.

Detaljer

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok

STRØMMÅLINGSRAPPORT. Lokalitet: Kvitelv Lok Side 1 STRØMMÅLINGSRAPPORT Lokalitet: Kvitelv Lok. 13813 15.04.2010-08.07.2010 Kvitelv Figur 1. Lokaliteten Kvitelv ligger i Bekkarfjorden i Lebesby kommune, mellom odden Tordenvik og Litleskjeret, ved

Detaljer

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger

Bjørøya Fiskeoppdrett AS 15. mai 2014 Attn: Per Anton Løfsnes 7770 Flatanger Kontoradresse: Miljøbygget, Lauvsnes Postadresse: Miljøbygget, 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no www.aqua-kompetanse.no Bankgiro: 4400.07.25541 Org.

Detaljer

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016

Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Strømrapport Måling av strøm ved Hjelvik i juli august 2016 Dokument kontroll Rapport Rapport beskrivelse og navn Vurdering av strøm på grunnlag av 2 strømmålinger. SR-M-03416-Hjelvik0916-ver01.pdf Rapport

Detaljer

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013.

Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora kommune, 30.11.2012-04.01.2013. R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G Fjord-Lab AS www.fjordlab.no Postadr.: Pb. 7, 671 Måløy Epost: post@fjordlab.no Telefon: 57 85 8 9 Mobil: 975 65 54 Rapport for strømmåling ved Breivika i Flora

Detaljer

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysnineer som avgis. opplysninger

Med sikte på å redusere bedriftenes skjemavelde, kan opplysnineer som avgis. opplysninger Soknadssk ema for akv r Itur i flytende -egg Søknad i henhold til loy av 17, juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakultur, Søknadsskjemaet er felles for fiskeri-, mattilsyn-, miljø- og kystforvaltnineen.

Detaljer

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.:

Kristiansund kommune. Strømmålinger. Rensvik og Nerdalen. Sommer 2012 og vinter Oppdragsnr.: Kristiansund kommune Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Sommer 2012 og vinter 2013 2013-03-15 Oppdragsnr.: 5120258 Strømmålinger Rensvik og Nerdalen Oppdragsnr.: 5120258 Dokument nr.: 03 Revisjon: J03 J03

Detaljer

Strømmålinger Nordneset 2016

Strømmålinger Nordneset 2016 Strømmålinger Nordneset 2016 7 meter, 20 meter og 35 meter Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.03 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik

SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove Sinkaberg Marøya 7900 Rørvik Marin Konsulent i Nord -Trondelag 7770 Flatanger tlf 74221100 (arbeid ) tlf. 97089978 (mobi I) faks: 74221180 E-post: marinkonsulentrd,tlatanger.kommune.no Dato: 13juli2011 SinkaBerg-Hansen AS Attn: John-Ove

Detaljer

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G

R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I N G R A P P O R T for S T R Ø M M Å L I G Postadr.: Pb., Måløy Epost: maloy@fishguard.no Telefon: Mobil: Lokalitet: Teigane. Rapport for strømmåling ved Teigane i Suldal kommune,..-... Rapport for: Selskap

Detaljer

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S

Strømmåling. Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS HAVBRUKSTJENESTEN A/S HAVBRUKSTJENESTEN A/S Strømmåling Lokalitet: Frohavet, Frøya kommune Dato: August og oktober Omsøkt/disponert av : SalMar Farming AS Rapportansvarlig: Havbrukstjenesten AS, Arild Kjerstad Sistranda /,

Detaljer

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S

Strøm målinger. Lokalitet Salvågvika. Marine Harvest Agder A/S Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 1 2 HIDRA 3 ANDABELØY 5 4 1 Strøm målinger Lokalitet Salvågvika Marine Harvest Agder A/S 12.05.05 Arne Skaar Bio Consult A/S Bjørndalsheia

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Simanes 17 og 40 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Grieg Seafood Finnmark AS Strømmålinger Vannfjorden 5, 15, 32 og 55 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen

Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA. For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Rapporten omhandler: STRØMMÅLINGER PÅ TRÆSFLUA For K. Strømmen Lakseoppdrett AS Kontaktperson: Sven-Jørgen Strømmen Posisjon for strømmålinger: 61.31N 5.Ø Iht. NS915:9 Utført av Asle R. Seljeseth 1..15

Detaljer

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag

NOTAT. SMS Sandbukta Moss Såstad. Temanotat Kartlegging av strømningsforhold. Sammendrag NOTAT Oppdrag 960168 Sandbukta Moss Såstad, Saks. Nr 201600206 Kunde Bane NOR Notat nr. Forurenset grunn/002-2017 Dato 17-03-2017 Til Fra Kopi Ingunn Helen Bjørnstad/ Bane NOR Rambøll Sweco ANS/ Michael

Detaljer

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0

NOTAT. 1. Store Kvalfjord NRS FINNMARK BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD. Tema: Dato: Rev.: 0 NOTAT Oppdrag: Bunnkartlegging NRS FINNMARK Tema: Dato: 17.09.2012 Rev.: 0 BUNNKARTLEGGING STORE KVALFJORD Til: Fra: Kopi til: NRS Finnmark v/ Per-Magne Bølgen Øyvind Nilsen Yngve Paulsen, Ole Sevald 1.

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

for akvaku tur flytende aniegg

for akvaku tur flytende aniegg - nadsskjema for akvaku tur flytende aniegg Soknad henhold til lo an 17.runt 25 nt 79 om ak akulnu (ak akulturlok en I I Soknadsskjemaet er llles for ak akultur. mandsyn- miho assdrags kystforxalmingen

Detaljer

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013

Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Resultater fra strømmålinger ved Kamøyvær, Nordkapp kommune, 2013 Akvaplan-niva AS Rapport: 6714-01 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes

Rapport. Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet. Forfatter(e) Grim Eidnes - Fortrolig Rapport Mudring av Røsvikrenna. Dumping av løsmasser ved Svaleskjær. Kartlegging av strøm og turbiditet Forfatter(e) Grim Eidnes SINTEF Materialer og kjemi Marin miljøteknologi 2013-09-26 Historikk

Detaljer

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport:

Myre Havbruk AS. Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m. Akvaplan-niva AS Rapport: Myre Havbruk AS Strømmålinger Oppmyrbogen 5 m, 15 m, 38 m og 54 m Akvaplan-niva AS Rapport: 8003.02 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev.

DET NORSKE VERITAS. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden. Biologge AS. Rapportnr./ / 12DV7LK-5 Rev. Rapport Sammenstilling av strømmålinger i Sandefjordsfjorden Biologge AS Rapportnr./9-185 / 1DV7LK-5 Rev. 1, 9-11-18 Oppdragsgiver: Biologge AS Postboks 151 3 Sandefjord Norway Oppdragsgivers referanse:

Detaljer