Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett"

Transkript

1 Advokat TORGILS SKAJAA MNA Østre Strandgt. 1 postboks Kristiansand telefon telefaks e-post: mva Asker og Bærum tingrett Postboks Sandvika Prosesskrift til Borgarting lagmannsrett tirsdag, 16. september 2008 Sak nr.: KON-AHER/2 Hakon Ole Waage (advokat John Christian Elden) vs Eurosmart AS (advokat Torgils Skajaa) Man viser til tilsvaret fra advokatfirma Elden, og bemerker: Granskingsmandatets post 1: Tapping av selskapet. Man fastholder at det ikke foreligger rimelig grunn til å etterkomme begjæringen om gransking. Advokat Elden anfører i sitt tilsvars side 2 og siste side følgende: Hvor selskapsmidlene har tatt veien og hvorledes en rekke ansvarsbetingende handlinger angivelig har tappet selskapet, er meget utførlig gjort rede for i den foreliggende granskingsrapport fra BWAS. En ny gransking av disse forhold fremtrer som ren overlapping, og hvorfor samme forhold skal granskes nok engang fremtrer som urimelig. Straffbare handlinger Advokat Elden anfører i sitt tilsvars side 2 følgende:

2 I den grad det foreligger grunn til mistanke om grove straffbare handlinger, i form av grovt økonomisk utroskap / alternativt grovt underslag, er disse grunnene / handlingene utførlig beskrevet i den foreliggende granskingsrapport fra BWAS. Advokat Elden står fritt til å anmelde de angivelige forhold til politiet på vegne av sine klienter. Granskingsmandatet knytter seg oppfølgning av disse handlinger. En gransking av disse forhold kan neppe lede til annet enn kritikk av det forrige styre og administrasjon, d.v.s. i praksis Lars- Olof Svensson, som er fast bosatt i London. Det er verken i selskapets aller aksjonærenes interesse å bruke store summer på å granske et forhold som er passert historie, og som neppe kan lede til annet enn kritikk. For øvrig påpekes nok engang at advokat Eldens gruppe har allerede innledet prosess om forholdene. Da det/de forhold som kraves gransket likevel må avgjøres av domstolen, er styret fortsatt av den oppfatning at dette er et forhold som gjør at det ikke foreligger rimelig grunn til å etterkomme begjæringen om gransking av dette forhold. Åpenbart vil enhver stein bli snudd. i forbindelse domstolprosessen, og en egen gransking om dette forhold synes å representere misbruk av domstolen. Granskingsmandatets post 2: Rapport fra Buskerud fylkesskattekontor Jeg har i egenskap av styreformann i selskapet, omsider fått hånd om rapporten fra Buskerud fylkesskattekontor, og fremlegger denne som Bevis: 1. Rapport datert Bevis: 2. Brev av fra Buskerud fylkesskattekontor Som det fremgår varslet fylkesskattekontoret en økning av avgift på til sammen kr ,- for kontrollperioden og opplyser at det vurderes tilleggsavgift på henholdsvis 15% og 30% på visse poster. Fylkesskattekontoret fremsatte ingen kritikk, verken i rapporten eller brevet. Kun en del faktiske regnskapsmessige og formelle selskapsmessige manglende forhold/rutiner ble beskrevet/påpekt. Granskingsmandatets pkt. 2 har følgende ordlyd: Det foretas en rettslig og faktisk gransking av hvorledes kritikkverdige forhold avdekket i rapport av fra Buskerud Fylkesskattekontor er fulgt opp av Eurosmart AS Det er fortsatt egnet til overraskelse at retten forutsetter at rapporten avdekker kritikkverdige forhold, uten å kjenne rapporten, kun tar advokat Eldens påstand om kritikkverdige forhold til følge, uten at advokat Elden hadde kjennskap til rapporten. 2

3 Rapporten avdekker forhold som er ganske tradisjonelle og langt fra uvanlige i gründeretablerte selskaper i en oppstartperiode hvor gründerne, uten forretningsmessig erfaring og bakgrunn, ikke helt makter å etablere og holde tilfredsstillende rutiner og administrasjon i en uforutsett kraftig vekstperiode. Rapporten ble fulgt opp av regnskapskontoret ved at avgiften ble tilbakeført. Man antar at de påpekte manglende rutiner ble implementert. Da rapporten ble avgitt var advokat Eldens klient Roger Gjermundshaug - tidligere styre- og daglig leder - og han er nærmere til å besvare hvordan rapporten ble fulgt opp. En gransking av disse forhold kan neppe lede til annet enn kritikk av tidligere forrige styre og administrasjon, d.v.s. i praksis tidligere styre- og daglig leder Roger Gjermundshaug. Det er verken i selskapets aller aksjonærenes interesse å bruke penger (som selskapet ikke har) på å granske et forhold som for lengst er passert historie, og som neppe kan lede til annet enn kritikk. Granskingsmandatets pkt. 3 - aksjeforkjøpsrett Advokat Elden anfører i sitt tilsvars side 3 følgende: Pågang Advokat Elden er meddelt at man er villig til å søke å fremforhandle en utbetaling fra Roy Kvamme, Erik Øveren, Vidar Lyhus / Conceptor AS, med utbetaling til advokat Eldens aksjonærer, for å få bilagt alle tvistigheter og kostnadskrevende prosesser, og har anmodet han om å fremsette et tilbud. Det sier seg selv at det nye styre aktivt må angripe Roy Kvamme, Erik Øveren, Vidar Lyhus / Conceptor AS for å få dem frivillig til en minnelig utbetaling. Påstanden om at det nye styre / ny ledelse aktivt søker beskytte ovennevnte ansvarssubjekter er derfor grunnløs. Eneste grunn til at man ikke har søkt å stille ovennevnte ansvarssubjekter til ansvar ved å påstevne den allerede henviste forliksrådssak, er at selskapet ikke har midler. En rimelig minnelig løsning er langt å foretrekke. Til tross for at lang tid er gått, har advokat Elden ikke fremsette noe tilbud. Beskytte egne investeringer. At det nye styre / ny ledelse søker å beskytte egne investeringer, fremtrer som åpenbart, uten at man ser noen grunn til at dette kan kritiseres. Med hensyn til grunnlaget for anførselen; at dette er muliggjort ved overtredelse av lovbestemt fortrinnsrett ti! kjøp av aksjer, så påpekes nok engang at spørsmålet om der er forkjøpsrett, er omtvistet. En av advokat Eldens klienter i nærværende sak, tidligere styre- og daglig leder Roger Gjermundshaug, var, i likhet med både selskapet og den nåværende ledelse, også av den oppfatning at aksjene ikke var / er undergitt forkjøpsrett, og man fremlegger som: Bevis: 3. Udatert brev fra Roger Gjermundshaug. 3

4 Brevet, som ble sendt til selskapets tusener av aksjonærer, er sannsynligvis skrevet forholdsvis kort tid etter den generalforsamling januar 2003, som brevet refererer til. Han skriver på brevets side 3 følgende, sitat: Inntil videre vil det ikke bli noen organisert omsetning av aksjer i selskapet, men de som ønsker å selge sine aksjer, står selvsagt fritt til å gjøre dette via sluttsedler som tidligere. Selskapets generalforsamling besluttet at de aktuelle akser kunne selges, uten noen form for bindinger, og man fremlegger: Bevis: 4. Protokoll fra generalforsamling Forsamlingen vedtok under dagsordenens punkt 8, side 2, følgende: Generalforsamlingen besluttet enstemmig at styret gis fullmakt til å selge inntil egne aksjer. Man anfører at generalforsamlingen gav styret mandat til å selge aksjene uten forkjøpsrett. Selskapet har hele tiden vært og er fortsatt av den oppfatning - at aksjene ikke er undergitt forkjøpsrett. Finansielle prospekter Selskapet har utgitt to finansielle prospekter, et av juni 2003 som dekket en kombinert emisjon og spredningssalg og et av desember 2003 som dekket et annet spredningssalg. Disse gir følgende opplysninger om aksjene: Av hensyn til papirmengden fremlegges ikke prospektene, men hvis advokat Elden ønsker dem oversendt, vil det selvsagt etterkommes. Man fremlegger videre som: Bevis: 5. Utskrift av fra EuroSmarts hjemmeside Det fremgår av teksten fra hjemmesiden, sitat: Alle b-aksjer som kjøpes i perioden er frie aksjer og har ingen bindingstid. Alle b-aksjer som bli kjøpt under perioden kan man omsette på OTC-listen når fusjonsplanen er gjennomført med Sunburst AS ellers omsettes aksjen på vanlig måte direkte mellom medlemmene. Tidligere krevd forkjøpsrett Advokat Elden skriver på side 3 i sitt tilsvar. 4

5 Påstanden er for så vidt korrekt. Forkjøpsretten ble krevd èn gang i forbindelse med en tingrettsprosess i 2006, som tidligere er utførlig omtalt i saken. Kravet om å løse forkjøpsrett den gang var åpenbart situasjonsbetinget og helt ut advokatprosessert - og står i sterk motstrid til de tusener av aksjetransaksjoner hvor forkjøpsrett ikke er krevd, verken fra advokat Eldens klienter eller de tusener av andre aksjonærer. Tvisteløsning Som tidligere anføres fortsatt at det ikke foreligger rimelig grunn til å etterkomme begjæringen om gransking om aksjetransaksjoner, les; spørsmålet om aksjene er undergitt forkjøpsrett. I forbindelse med det skjønn som er begjært, må domstolen avgjøre om aksjene er undergitt forkjøpsrett. I også denne prosessen vil åpenbart enhver stein bli snudd. Derfor vil en egen gransking om dette forhold representere misbruk av domstolen og helt unødige omkostninger for Eurosmart AS. Forøvrig Aksjonæropplysningsplikt Advokat Elden anfører i sitt tilsvars side 2 følgende: Advokat Elden synes å overvurdere et aksjeselskaps opplysningsplikt ovenfor aksjonærene. Denne plikten er begrenset til hva som i henhold til aksjelov skal behandles på ordinær generalforsamling, og forøvrig vedtekter / generalforsamlingsvedtak, hvis disse har bestemt en mer omfattende opplysningsplikt. Den generelle anførselen har ingen relevant i forhold til granskingen. Når det gjelder den spesielle opplysningsplikt, hvor advokat Elden på side 3 i tilsvaret anfører: så skulle åpenbart Lars-Olof Svensson ha distribuert rapporten. Han kan kritiseres for ikke å ha gjort det, verken mer eller mindre. Manglende opplysningsvilje Advokat Elden anfører, som sedvanlig med meget sterke påstander, også i sitt tilsvars siste side følgende: 5

6 Hva det forrige styre gjorde eller ikke gjorde i forhold til anførselen, kan jeg ikke uttale meg om. Dette styre var nærmest en katastrofe med hensyn til formalia, så man ser ikke bort fra at meget kan kritiseres. Erstatningssøksmål Teoretisk kunne manglende og/eller svak administrasjon lede til erstatningssøksmål begge de tidligere styre- og daglige ledere Roger Gjermundshaug og Lars Olof Svensson. Det er etter det nåværende styre/ledelse et uaktuelt tema, både av hensyn til manglende ressurser og det faktum at man vil foretrekke å komme videre i driften av selskapet - ikke bruke de få menneskelige ressurser på prosesser. Når det gjelder det nåværende styre, er påstanden kort og godt ikke riktig. Advokat Elden er utlevert alt det material han har anmodet utlevert, så sant man har hatt materiellet tilgjengelig. Store mengder dokumenter, som var usystematisk lagret i en mengde pappkartonger, måtte gjennomgås for å finne frem til aktuelle dokumenter. Man bemerker i denne sammenheng at rapporten fra Buskerud fylkesskattekontor, var ukjent for det nåværende styre frem til forrige uke. Kostnadene Advokat Elden refererer her til det faktum at det var undertegnede som supplerte mandatet med hensyn til å granske aksjetransaksjonene relatert til forkjøpsrett. Begrunnelsen var at hvis først aksjetransaksjonene skal granskes, er det et innlysende krav at ikke bare de transaksjoner som advokat Elden kan trekke en fordel av i de foreliggende prosesser, men også de transaksjoner som har den motsatte effekt, bør granskes selv om det åpenbart er kostnadskrevende. Man refererer til totalt sett tusener at aksjetransaksjoner, og hundrevis av aksjetransaksjoner blant advokat Eldens egne klienter, hvor det aldri har vært nevnt eller fremsatt krav om noen form for forkjøpsrett. Tvert imot har det fra både selskapet og aksjonærene vært forutsatt at aksjene ikke er undergitt noen form for forkjøpsrett, hvilket i en rekke tilfeller underbygges av de fremlagte dokumenter. Torgils Skajaa E-kopi: Styremedlem Sjur Jørgen Øvrevik Advokat Håkon Juell Hassel 6

7 Buskerud fylkesskatte kontor Rapport Kontrollen er avholdt med hjemmel i lov om merverdiavgift $ 46, lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) gg 4-10 og 6-15 og $ 6 i forskrift av 2. desember 1997 gitt i medhold av folketrygdloven $ 23-2, siste ledd og $ 24-5, fprste ledd- Postadresse Postboks Drammen Kontoradresse Sentralbord Erik Bgrresensgate LU15 Telefaks Inngang RAdhusgaten

8 a Sammendrag rapport Regn ska p spitegg. Regnskapet skal til enhver tid v&re tilfredsstillende ajour, jfr. regnskapslov av 13'05'77 $ 9, viser til rapportens avsnitt 7'1'. Regnskapet skal presenteres slik at det tilfredsstiller krav i lgsbladforskriften $ 4-1 og $ 3-2, viser til rapportens avsnitt 7'2'. Kostnader ma legitimeres med tilfredsstillende bilag, jfr. regnskapslov av 13'05'77 $ 8 og forskrift nt. 2 til merverdiavgiftsloven'. Det ma f6res fullstendig reskontro i henhold til regnskapslov av 13'05'77 $ 6' En dri ngsforstag Merverdiavgift I I tiltegg foreslas fradragsfort inng&ende merverdiavgift vedrdrende New Biz Live AS tilbakefort med totalt kr dersom det ikke fremlegges dokumentasjon som viser at inngaende merverdiavgift er fradragsberettiget. Rapport om stedlig kontroll Side 2

9 I Kontrotlens giennomforing Nordre Buskerud politidistrikt giennomforte den ransaking og beslag i Eurosmart AS sine kontor og butikklokalej iiln forbindelse ble det tatt beslag i det regnskapsmateriale som var bokfort for v"*"io- u"t.ttersyn for perioden 2003 og frem til 3. termin 2004 ble sendt selskapet f?.0s.0+. Regnskapsmateriale for 2003 ble levert tilbake til ;il;;;;. to.os.o+ oik Jd?kunie avslutte regnskaoet for 2003' Samtidig ble regnskapet for termin 2004 innhentet' Etter at resnskapet for 2003 var endelig og revisjon var giennomfort Uf" oversendt pr'. m-ail' Regnskapsbilagene for 2003 ble ""g"t[tp"t innhentet igien den 2g.1r.oa s-a;;;ri meil regnskapet for 4. termin Kontrollen for 2004 er en kontroll av merverdiavgiften' 2 AksjekaPitat Opprinnelig aksjekapital pa kr. 100'000 ble innbetalt med 50% hver av Erik Overen og Roy Kvamme i juni I roree';;to;ii fra el"traordiner generalforsamling den ble det besluttet a splitte selskaiei, Jrj". og fordele disse i 2 aksjeklasser til aksjer a kr 0,002 fordelt *"a zo nliiie*,t"ij, "gio mill. B aksjer. I folge protokoll fra ekstraordiner generalforsamling erdet b"eslultet en rettet emisjon for d hente inn minimum 30 mill' ir. *rf.i*"oino -itt. kr. Emisjon/Salg skulle totalt utgiore?0 mill. aksjer etter at emisjon "* og salg var utfort rt""t"gtiai nrotokollen at aksjekapitalen skulle forhoyes til "g'a"f 2,1 mill.kr. slik at p{lydeni" tu-o,oa kr. D".rou forhoyelsen kan ikke ses a ha skjedd. "ilrc Aksjekapitalenerpr bokfdrtmedkr ,dketmedkr40.000etteremisjonen mill aksjer a kr 0,002 p.. ufr:j- e*:ekapitalen besto av?0'000'000 sksjer' Overkursfond er i6 k, A?e.&6.'Aksjene tij solgt for mellom 0,3 og 0,7 i f6lge protokoll ""a*""-ir:onen ilu gerieralforsamling. A a-ksjene var eid av og Roy Kvamme' "trt"uorainer DagliglederogstyreformannhariettersynsperiodenvertErikoveren.Fra0s.02.05til ig.6a.-os er Jaile brnebo formelt registrert som daglig leder. Roger Gjermundshaug er ;;;i.;t"jsom styrets leder fr a 22'o2'o5 og som daglig leder fra 18'04'05' 3 Virksomheten Eurosnart AS ble stiftet og registrert i merverdiavgiftsmanntallet med virkning i fra 3. termin SelskapetharhatthovedkontoriSlyngveien15iHonefoss,mendetteernA-flytt.et.til giiiirrdtra, slik at selskapet fra og mel 2. turmin 200b er registrert i Akershus fulke. Eurosmart AS har i ettersynsperioden ilrevet blant annet med nettsalg av nerkevarer, i ui"jg rr." cle hatt en fysisl rutitt i Hdnefoss og de har hatt lageret i Honefoss.-For A fi t urrii"t u*.t pa nettei matte man medlem i Eumsmart AS. Medlemsstrukturen var bygget opp ettir binersystemet, dvs alle ville ha en organisasjon under seg med 2 ijffg."rri.rg"t. Det ble utletali nettverksbonus som ble generert utifra et poengsystem' Alle me-dle-m--e" ha" ogsi hatt mulighet til d eie aksjer i selskapet. Det har vert forskjellige medlemsnivaer i systemet. DJtte var slik virksomheten var i ettersynsperioden. Det har s$edd store forandringer i selskapet etter dette' Rapport om stedlig kontroll Side 3

10 Regnskapet viser folgende tall for 2003: Sum driftsinntekter O72 Sum driftskostnader ffisresultat [rsresultat Sum egenkapital Sum totalkapital Somnevnthartletskje.IdstoreforandringeriEurosnartASetterettersynsperioden.Ikke bare forandringer i selve arti"" *"" "g.a'la eiernedetse siden. Dette hovedsakelig skjedd i begynnelsen av ext:""" Ul" til kun en ek'qjeklasse: A aksjer' ""ai:"tisfestet Griimderne ouu""o og r.,uoiirj"g i"""r rr-rrr"r ble- kjopt ut av selskapet. De var videre ute av selskapek *ty."t, og nu,'i"it;; ikfi;il;"iarrotttora i Eurosmart AS siden begvnnelsen av Styreformann Uf" nog;;c:"t'"undshaug som.var en av mecllemmene i Eurosmart AS fra i Gjermundshaus ;f;;t;;;;;t" t zoos'aagtie teaer' etter at hadde vert inne i selskapet "" u"j'o"i"a". i"r.[.p* nr..ttit med likviditeten i 2005' Tidligere ledelse hadde bt.a inngett tii;";;kht ht"; betvdelige midler er bundet opp' Den nve tedelsen som be.ta, u, oppiollii;;;;di"*-". i burojmart AS har dnsket A holde selskapet g6ende. DisseforandringenesomharskjeddharforttilatdetharvertvanskeligfornyledelseAgi svar og kunne dokumentere fo.loil.o- fr"-gikk av utkast til rapport. Derfor tlet bla tatt i""g ift fr" *tast til rapport ble sendt ut og endelig rapport foreligger' 4 RegnskaP/revision Virksomhetenvarfor200Sog2004regnskap:pliktige-tterlovavlT.julilgg8omArsregoskap m.v. I henhol<i til denne r"""?tt S ioa:i f"lqin "1 16' desember 1998 nr' 1235' kan virksomheten inntil virlere v"ef,e a i-trl'i. iu""t reglene om registrering og dokumentasjon i lovens kapittel z. Regnstapspiiktige som benytter seg av denne valgadgangen skal folge bokf6ringsregleneilovavls'mai197?omregnskapspliktmedforskrifter'videreskalde folge de bokforingsreglene,"- pr.ti.iz.iib uir gi*l senere er gitt i eller i medhold "["" -"?""ai"gf*tlrren] ligrringstoven, skattebetalingsloven og skatteloven' Medvirkningfral.januar2005erkapittel2ilovavlT.iulilgg8omArsregnskaperstattet med lov om bokforing av rs. nr.?3(bn) -ea tilhorende forskrift fastsatt av """"*b"i2004 Finansdepartementet den 1' desember 2004' Ihenholcttilforskriftomikrafttredelsem'mavo.!2.20o4erdetgittovergangsreglersom medforer at virksomhete" ;;;;;00; k;n velge A-forholde seg til bokf6ringsreglene i ;;;6;;t;; av L977 elle? kapittel 2 i Arsregnskapsloven av 1998 med tilhorende forskrifter. Virksomhetenharvalgt6fglgebokf6ringsregleneiregnskapsloven&v1977.Det'antasat,'lrt-ro*rrut"r,.rrit,reigu a rettitt","g iu"tgungsreglene' if ovenstiende avsnitt' "u Regnskapspilegg"rre i aenn"'raipoitt" *t*itt i, autf* gitt med hjemmel i regnskapsloven "t av Rapport om stedlig kontroll Side 4

11 Eurosmart AS NAr det gielder rapportens punkt om formelle mangler (avsnitt 7) er det av informasjonshensyn ogs6 henvist til den nye bokforingsloven (Bfl) med forskrifter' Selskapet m6 ta i bruk dette r"gulrr""ket senest med virkning for regnskapet fra 01'01'2006' 4,! RegnskaPsmateriale FOlgende regnskapsmateriale er innlevert ved kontrollen: Regnskapet for 2003 er overfort elektronisk Bilag for perioden termin 2004 Hovedbok termin 2004 spesifisert resultat og balanserapport pr Kontospesifisert irsregnskap 2003 Leverandorreskontro termin 2004 Liste over utbetalt provisjon i 2003 Resultat og balanserapport pr. termin i 2004 fra Eurosmart AS sitt system 4.2 Revisjon Selskapet har revisjonsplikt, jf. lov av nr.2 (revisorloven) $ 2-1. Samarbeidende Revisorer AS var selskapets revisorer fra oppstart. I revisors brev nr' 2 av trekker revisor seg med umiddelbar virkning, hovedbegrunnelsen for dette er at manglene i forbindelse med kapitalutvidelsen er av vesentlig art, og det er etter revisors mening sannsjrnlig at kapitaluividelsen ikke er gyldig. Revisor viser ogsa til sitt brev nr' 1 hvor de papeklr flere forlold. I revisors brev av viser han til protokoll fra generalforsamlin g vedrgrende utvidelse av aksjekapitavsalg av aksjer. Det bemerkes her at protokollen vi har fatt fremlagt vedrorende kapitalutvidelsen er fra , og flere av de mangler revisor papeker fremgar ikke i denne protokollenprotokoll fra generalforsamling har vi ikke fatt fremlagt. Alba Revisjon AS er selskapets navrerende revisor. I revisjonsberetningen for 2003 tar revisor forbehold vedrgrend.e eiendomsretten eller verdien av selskapets balanse f6fte investeringer i finansielle aksjer til samlet sum kr , da dokumentasjon ikke var tilgiengelig ved revisjonen. Det er videre presisert at selskapets Arsregnskap og Arsberetning ikke var avgitt innenfor lovens frist, og dit er uttalt at selskapet ikke har etablert tilfredsstillende rutiner som sikrer fortl6pende og korrekt overforing av registrerte transaksjoner fra eget datasystem til eksternt regnskapssystem. 5 Stuttkonferanse Utkast til rapport ble sendt selskapet den ' Den ble det'avholdt et mote medroger Gjermundshaug og Kjell Bergum, fra fylkesskattekontoret motte Ole-Hermann Foss og Hildegunn Kasbo. Det ble ogs6' avholdt et mgte med Gjermundshaug den Rapport om stedlig kontroll Side 5

12 6 Avstemminger 6.1 0msetningsoppgaver Omsetningsoppgave for 3. og 4. termin 2003 ble mottatt pa fylkesskattekontoret For 5. og 6. termin 2003 og 1. termin 2004 ble det ikke innsendt omsetningsoppgaver' merverrliavgiften ble derfor fastsatt ved s\ionn. I september 2004 ble omsetningsoppgaver for 5. og 6. termin 2003 og 1., 2.og3. termin2004 sendt inn, det ble ogs6 sendt inn korrigerte omsetningsoppgaver for 3. og 4. termin Det fremkommer fglgende differanser i merverdiavgift mellom innsendte hovedoppgaver/skj Onn og innsendte korrigerte oppgaver/hovedoppgaver: 4. Termin Termin Termin 2003 Total avsift Termin Termin Termin 2OO I forbindelse med drsavslutningen for 2003 ble det innsendt en tilleggsoppgave for 6. termin 2003 sorn viser utgaende merverdiavgift til gode med kr. 243 og inngdende merverdiavgift med kr , totalt til gode L{ Innsendte korrigerte oppgaver for 3. og 4. termin 2003 og Ovrige innsendte hovedoppgaver stemmer med tall fremlagt fra regnskapet. Korrigerte omsetningsoppgaver for termin 2004 er sendt inn i april 2005 dvs etter at vi hadde regnskapet for perioden inne til kontroll, og etter at utkast til rapport var sendt selskapet. Det er fra selskapet og regnskapsf6rer forklart at korrigeringene har sammenheng med at man hele tiden har ligget pi etterskudd og at ngyaktige salgstall ikke har foreligget pa innberetningstidspunktet. De korrigerte oppgavene er ikke korrigert for noen av de forhold som var tatt med i utkast til rapport. De korrigerte innsendte oppgaver og for seint innsendte hovedoppgaver er ikke postert i fylkesskattekontorets datasystemet, med unntak av oppgaven for 4. termin Det vil si at f6r vi tar hensyn til korrigeringene som f4lger av rapporten har selskapet betydelig belgp til gode som ikke er utbetalt. Det foreslas at korrigerte oppgaver for 3. termin 2003, 4. termin 2003, 1. termin2004,2. termin 2004,3. termin 2004, hovedoppgaver for 5. og 6.termin 2003 og tilleggsoppgave for 6. termin 2003 posteres samtidig med at vedtak fattes i saken. Rapport om stedlig kontroll Side 6

13 6,2 Naringsoppgave Det bte ikke sendt inn selvangivelse og neringsoppgave for 2003 fgt i februar 2005' Eurosmart AS hadde da blitt skjonnslignet fot 2 millioner i inntekt i 2003' Innsendt nreringsoppgave viser en nreringsinntekt pa kr. b og stemmer med regnskapets tall. Formelle regnskapsmerknader RegnskaPssYstemet Regnskapet fgres av Visma Services Norge AS avd' Gran' En clel av regnskapet registreres imidlertid elektronisk i Euro"*uJG "l[t systemet fortl6pende. Inntekter fra rettsalg' aksjesalg og utb"turirrgr. * prouirjo"".., uru"t aut som skier elektronisk i selskapet sitt system. Det er forklart at a"i"ai i p""uremer med 6 f6 det som ble registrert elektronisk i selskapet sitt syrt"* ou"" i slik at de midt i aret 2004 ikke hadde fdtt ""-g".tuilsystemei, siennomf/rt dette enna r", i065, a"it" lle giort i slutten av For termin 2004 var Ienne overforingen enna ikke giennomfort' n.i **."girt Jres i setstapeii system er ikketilgiengelig hos selskapet, da det er en person som ikke er ansatt i poto"oi*f I'b, men som jobbei som konsulent for Eurosmart AS som har utviklet og jobber med systemet' Revisorharisinrevisjonsberetninguttaltatselskapetikkeharetablerttilfredsstillende rutiner som sikrer fortlopende og k'orrekt overforing av registrerte transaksjoner fra eget datasystem til eksternt rego.t"it"vtt.*. Dette hai medfgrt at selskapets oppfolging og uu.i"i.*i"g u" regnskapslata ii<le tittedsstitler regnskapslovens krav' 7.1 Ajourhotd Regnskapetharikkevartajour.Daregnskapetfor2003bleinnhentetavpolitietden va"-det bi.a. ikke fgrt inntekter og utbeialinger av provisjoner i regnskapet-jf. det som er forklart ovenfor. De f,rste o-*.utiiog.oppgaien" bl derfor heller ikke sendt inn pa bakgrunn -er av bokfort regnskap. For rq t".*i""zooi heller ikke regnskapet ajour.i og med at den lrrturou."gi*i.uringen i Eurosmart AS sitt system ikke er overfdrt i det eksterne regnskapssystemet. c--^l ^- r^-t - b.i rr".rou.igrd at inntekter fra butikken son startet i november 2003 forst er fdrt r regnskapet i august I f6lge regnskapslov av ?? (RJ,) $ 9 skal regnskapsbokene vere tilfredsstillende a'jour til urifri"," tidl i samsvar med hva som anses A stemme med god regnskapsski-kk' Kontante inn og uibetalinger skal sa viilt mulig fores i kassabokensamme dag de finner sted' i"v lotti'.i"g"lov (Bfl) er bestemmelse om ajouhold hjemlet i $ 7' Det ma pasees at regnskapet for fremtiden er ajour' Eegnahapep&legg: RL av , Bfl au 19'11'04 S 7 Rapport om stedlig kontroll Side 7

14 7,2 Presentasjon Ifolgeforskrift av 16. LZ.gZnr til regnskapsloven (av L ), den sakalte lpsbladforskriften, g 4-1 skal regnskapet presenteres slik at alle poster lett kan folges fta legitimasjon giennom atle bokur fru*-til 6rsoppgi0ret. Det skal likeledes pa en lett kontrollerbar m6te v&re mulig med utgangspunkt i Arsoppgioret 6 kunne finne tilbake til legitimasjon for de enkelte regnskapsposter. Det 96r videre frem av forskriften $ 4-2 hvilke informasjon presentasjonen slal gi bla. skal r*gnrkupsforte poster fremgi pd en systematisk og lett kontrollerbar m6te. Slik regnskapet til Eurosmart AS er innrettet er ikke disse krav oppfylt. Det har ogsa virket vanskelig i dlt hele tatt 6 fd kjgrt ut dokumentasjon pa foringer pa bilagsnivi fra selskapets interne datasystem. Det ble neat om dokumenhsjon pa noen fa slike fgringer forste gang den LS.tz.}4og dette var ikke mottatt ved utsending av rapportutkast. Viser ogs6 her til forskriftens g B-2 hvor det fremgdr at alle postei skal v&re legitimert ved originale papirbilag eller annen form som muliggi giatopprinnelse og innhold kan etterprdves pa like dekkende mate. I bokfgringsloven (bfl) gar frem av $ 10 btant annet at bokfgrte opplysninger skal vrere dokumentert. Det gar ogsi her frem at bokforte opplysninger lett skal kunne folges fra dokumentasjon.,.ria spuslfrkasjoner frem tit ptiktig rapportering. Det skal likeledes pa en lett kontrollerbar mate vere mulig med utgangspunkt i pliktig regnskapsrapportering 6 kunne finne tilbake til dokumentasj*utr for de enkelte bokforte opplysningene. I forskrift til bokforingsloven fremgar krav til dokumentasjonens innhold. Det m& pases i fremtiden at regnskapet tilfredsstiller lovens krav. Regnskapspd,legg: Lgsbtadforskriften s 4-1 og 3'2, Bfl S lo 7.3 Dokumentasjon kostnader For at fradragsrett for inngaende merverdiavgift skal foreligge ma den vrere legitimert ved bilag jf. merverdiavgiftsloven $ 25.Det 96rvidere frem av merverdiavgiftsloven sin forskrift om innhold av salgsdokumenter mv. av L (forskrift nr.2) hvilke krav som stilles til et salgsdokument. I f6lge forskriften $$ 1 og 2 skal det ved omsetning mellom nreringsdrivende utstedes faktura' nota eller regning som md angi: Flere av virksomhetens inng$ende bilag oppfyller ikke disse kravene. Bilag fra medlemmer vedrgrende merverdiavgift pd provisjon tilfredsstiller i mange tilfeller ikke ovennevnte krav. Rapport om stedlig kontroll Side 8

15 Eurosmart AS, Ri Viser ggse til regnskapsloven av L3.A5.77 $ 8 hvor det fremg&r at kostnader skal vare legitimert ved Uitag. Medlemmene har ikke utsted.t fakturaer vedr6rende provisjonen til Eurosmart AS med mindre de har oppkrevd merwerdiavgift, og der hvor dette er oppkrevd har de lagd en samlefaktura Pd dette. Det er ogs6 bl.a. mange bilag hvor det ikke er Eurosmart AS som st6r som kjoper, men andre virksomheter eks. nignt Management AS eller navn pa ansatte som fremkommer pa faktura/in nfors els dekl arasj on. Bokf6ringsloven $ 10 sier blant annet at bokfilfte opplysninger skal vere dokumentert. I forskrift av 01. ti.ol,til bokfgringsloven $ 5-5, l.ledd fremghr at dokumentasjon avkjgp skal v6re salgsdokumentasjonen selger har utstedt og skal inneholde de opplysningene som fremgdr av forskriftens $ 5-1. Regnskapspd.legg: RL au S 8, Bfl S 10 og forskrift til bfl S 5-5 7,4 Reskontro Det er i regnskapssystemet ingen reskontroforing vedr0rende medlemmene, de far utbetalt provisjotr,riu selskapets interne datasystem dette registreres pa hver enkelt her, men ikke i det eksterne regnskapssystemet. Der hvor det er utbetalt merverdiavgift pd provisjonen er dette faft i det eksterne regnskapssystemet, men ikke via reskontro. Videre utbetales pe bakgrunn av inng6ende falturu"r motekostnader og bilkostnader til medlemmer, dette fores i det eksterne regnskapssystemet, men ikke via reskontro. Det fremgdr av regnskapsloven av ?? $ 6 at det skal f0res kontobok for mellomvarende med fordiingshaver og skytdnere. Viser ogsi til $ 9 i forskrift nr 1 til merverdiavgiftsloven. Det skal i folge forskrift til bokforingsloven (bfl) $ ledd nr 4 f0res leve randdrs pe s ifiskasj on. Regnskapspd.legg: RL au # 6, Forskrift su ti.l' bfl S 3-l 1.Iedd nr Kasseoppgjor Eurosmart AS benytter kasseapparat for omsetning i butikken. Det kjores ut z-rapport og rapport fra kortautomat daglig. Kontanter settes inn i nattsafe. Det er lagd en manedsliste med oversikt over salg per dag, terminal og kontant og evt. utlegg, det gir ikke frem av listen hvorvidt den er fort fortlopende eller pr.mnd. Det gar frem av forskrift nr 1 av til merverdiavgiftsloven, forskrift om regnskapsplikt og Uokforing for neringsdrivende som 96r inn under bestemmelsene i merverdiavgiftsloven $ 8, B.ledd at det skal foretas en daglig kasseavstemming med innf0ring av resultatet i en oppgiorsbok. Dette skal signeres og dateres av den som har foretatt kasseopptellingen jf. forskriften $ 8 siste ledd. Det er forklart at butikken er awiklet, og det foreslas derfor ingen regnskapspalegg. Rapport om stedlig kontroll Side 9

16 Eurosmart AS, Ringerike 7.6 Frisgrvirksomheten Det er bokfort inntekter og kostnader vedrorende noe frisorvirksomhet. I tilknytning til butikken pe H6nefoss har det vert drevet frisgrvirksomhet. Kostnader er bokfort sammen med 4vrige varerj-op og inntekter er bokfort sammen med inntekter fra butikken, sl6tt pd egen kode pa kassa. Det er egen forskrift om bokforing og inntektslegitimasjon for frisorer mv. forskrift nr 111 til menrerdiavgiftsloven. Her fremgdr bl.a. at kjop avvarer skal registreres adskilt for salgsvarer og behandlingsvarer, omsetning og uttak registreres pa adskilte konti for varesalg og behandlingsinntekter. Videre fremgar hva som skal registreres pd kassa osv. Frisgrvirksomheten er awiklet det foreslas derfor ingen regnskapspdlegg. Kontrol[en Kort beskrivelse av virksomheten i Eurosmart AS, slik den var i ettersynsperioden. For A kunne handle varer pd nettet natte man v&re medlem i Eurosmart AS. Medlemsavgiften var pa 2O pr. Ar. For 6 komme pa et "hoyere" medlemsniva matte man kjope produktpakker, enten bronze, silver, gold eller platinum. Produktpakkene inneholdt medlemsavgift, $6p av aksjer og administrasjonskostnader. Det ble forklart at Eurosmart AS hadde ca medlemmer. Medlemsstrukturen i Eurosmart AS var bygget opp etter binarsystemet, dvs. alle hadde en organisasjon under seg med 2 forgreninger. For A motta nettverksbonus krevdes det at man minimum rekrutterer 2 nye medlemmer pri et "visst" niv6 samt ukentlig kvalifisering. Nir et medlem gikk inn pd nettet for A handle varer genererte systernet flere operasjoner. Det gikk melding til lageret pa Kilemoen hvilke varer som er bestilt, og av hvem, salget ble registreres i salgssystemet, det ble generert poeng oppover til de som ligger pa nivdene over, betaling gikk via visa i samme operasjon. Ved kjop av produktpakker ble dette fordelt pd forskjellige konti i systemet, en del var eksjer og ble registrert pa konto 2001 Omsetning av aksjer, resten ble registrert pa avgiftspliktig salg. Ved gold medlem eller hoyere kunne man ogsa kj6pe ekstra aksjer. Det finnes ingen papirbilag pa salget, alt har s\jedd elektronisk. Etter gitte kriterier kunne medlemmer etter hvert oppna Eurosmart Vip status, Eurosmart Master status og til slutt Eurosmart Power Master. Disse mottok bla. en eksklusiv salgsbonus, og de har andre fordeler og muligheter. Det er sagt fra selskapet at de hadde ca 50 mastere og 4-5 power mastere. Masterne var med i ledergruppen og de frkk bla. mulighet til d leie feriehus rimelig, de hadde tilgang til bilordning som utgjorde kr pr mnd., for power mastere kr Som nevnt ble provisjon til medlemmer utbetalt pa bakgrunn av gitte kriterier. Provisjonen ble overfort ukentlig til noe de kaller personlig konto i systemet. Alle medlemmer har egne hjemmesider, og de gar selv inn og bestemmer nar de fysisk skal fa utbetaling, Zs % av provisjonen matte taq ut i annet enn kontanter. Pd medlemmenes hjemmeside fremgar alt av informasjon om egne forhold i systemet. Det foreligger ingen papirbilag vedrdr'ende provisjonen for medlemmet har oppkrevd utgaende merverdiavgift. Rapport om stedlig kontroll Side 10

17 Det er forklart at systemet nd er helt endret, men det er fors0kt beskrevet slik det var i ettersynsperioden. 8.1 Salgsomridet Generelt St6rstedelen av salget har vrrt salg av s6kalte produktpakker. Pi konto 3000 som heter salg nettbutikk pliktig er det bokfort noe varesalg og for 0vrig salg av produktpakker, ut i fra teksten pd foringene utgior varesalget pd denne konto kr , resterende kr. 13.1L2.011 er salg av produktpakker. Pi konto 3010 salg butikk er det ogsd bokfgrt medlemskontingent pa ca kr Dette er trukket i fra i oppstitlingen nedenfor. Det har vart billigere 6 handle i butikken for de som er medlemmer. Bruttofortjeneste pe varesalg er beregnet til: Salq nettbutikk konto Sals butikk konto Totalt varesalg Varekiop Kiao av produktpakker "Ordinert" varekjgp Varebeholdning "Ord inert" vareforbru k Bruttofortieneste Bruttofortjeneste utgjor casa Vo. I tillegg til det som er bokfgrt som salgsinntekter har selskapet bokfgrt inntekter pe konto 8071 Gebyrer bet. av medlemmer pa totalt kr 5LL.232 i 2003, viser til rapportens avsnitt Til e berynne med ble det innbetalt en del direkte fra kundene/medlemmene pd Eurosmart AS sin bankkonto. NA fdr Eurosmart AS oppgjor for alt nettsalg av varer, produktpakker og aksjer via kredittkortselskap, i 2003 ble Europay Norge AS og Visa benyttet, i2004 benyttes kun Teller AS (Visa). Salg av varer utgigr i 2003 ca. 4 Vo ey totale salgsinntekter inkl. inntekter fra gebyrer. Av det som er bokfort som salgsinntekter, totalt kr i 2003, er kr provisjonsinntekter. Disse provisjonsinntektene er 10 7o kurtasje som betales til selskapet nar aksjer i Eurosmart AS omsettes mellom aksjonarer, viser til rapportens avsnitt ,2 Totalavstemming Slik regnskapet er innrettet var salgsomradet vanskelig kontrollerbart. Det ble forsokt e foreta en totalavstemming med hensyn pa hva som er bokfort som salg av varer via nettevproduktpakker og salg av aksjer mot kontantstrom inn til selskapet. I utkast til rapport ble denne avstemmingen satt opp. Totalt v-iste den en differanse pa ca 8,9 millioner mer innbetalt enn salg/salg av aksjer. Selskapet hadde en ordning med at man kunne glgre Rapport om stedlig kontroll Side 11

18 innskudd som senere kunne brukes til kjop elier tas ut igien i kontanter De_t var i avstemmingen bla ikke tatt hensyn til disie innskuddene, fordi korrekte tall pi dette ikke synes mulig for oss d se ut av regnskapet. Iiet ble i uti.ast til rapport beclt im at-tlifferansen ble forklart og dokumentert. Det har tatt Lng tia a fa,roe kor,k"et pe dette. Den 1G mottok vi ett oppsett som var utarbeidet av ffiskapskontoret. De har her kommet frem til en ubetydelig differanse' Det er ut i fra ltt" *ulig A se hvorvidt dette er de korrekte tall, men det foresl6s ingen endringer vedrgrende "p'pr"it"t dette Konto 8071 Gebyrer bet. av medlemmer I2003 er det pd denne konto bokfort inntekt p6 kr , forste foringen p6 denne konto er Til og med 4. termin 2004 er det bokfort totalt kr 935.?23 i inntekt pa denne konto' Det er ikke bolfort merverdiavgift vedrorende dette. Dette er bel6p som registreres i Eurosmart AS sitt system. Det er forstatt slik at dette er gebyrer som Eurosmart AS betaler lil kretlittkortselskap som de igien belaster kunden. Gebyrer som p6lpp,er ndr-k'ndene benytter kre6ittkort-som betaligsmiddel. Kostnaden-for Eurosmart AS er bokfort pi konto 81?-0 Annen finanskostnad, i 200"3 var belopet her pd kr for tilleggsposteringer' ved tilleggsposteringer er det overfartrkr fra denne konto mot konto for omsetning av aksjii, dette gieider kostnader i forbindelse med emisjonen. Til og med 4. termin 2004 er det uotrort kostnader her med kr Det ser ut til at Eurosmart AS har belastet kunden med et hdyere gebyr enn det de selv har betalt tit kredittkortselskapet. ut i fra kontrollopplysiinger fra Europay Norge AS har Eurosmart AS blitt belastel med' 2,5 Vo i gebyr, dei imidlertid ut til Jkundln har betalt 3% til Eurosmart AS, i alle fall i "er Da dette skjer elektronisk i selskapet sitt system foreligger ingen dokumentasjon p-d inntektene p6 papir. Det er forklait at kunden blir belastet direkte med en 70 sats for dette ved bestilling/betaling av det som kjopes. Disse gebyrene vil oppsta b6de i forbindelse med Eurosmart AS sitt avgiftspliktig salg og innbet-alinger vedrgiende aksjer, som ikke er avgiftspliktig salg. Gebyrer tilknyttet avgiftsptklig salg md anses som en del av den avgiftspliktige omsetning i henhold til merverdiavgiftsloven $ 18 andre ledd nr 3. I 2003 er fdringene pa kontoen tekstet med salg av produktpakker' I utkast til rapport ble det bedt om d fa fremlagt oversikt over hvor stor andel som er avgiftspliktig omsetning for 2003 og til og med 4. termin selskapet har svart at den ugnrputtii" omsetning i 2003 er i underkant av 254o av de totale innbetalingene til r"i.tui"t. De antar at dette forholdet avspeiles ogsd nar det gielder gebyrer i ogmed at de utgigr en prosentvis andel av det som innbetales. For 2004 har de beregnet at tilknytning til avlftsptittig salg er i underkant av 35%. Selskapet er imidlertid av den oppfatning at det er uri--melig at Eurosmart AS betaler moms pd belgpet uten at det sa:ntidig gis et tilsvarende frailrag pa kostnadssiden. Kommentarer til dette er at det ikke foreligger inngdende merverdiavgilt 6 gi6re fradrag for pa kostnadssiden. Foresldr A legge selskapets 7o satser til grunn ved beregning av utgdende merverdiavgift pi gebyrer. Gebyr i t.232,259o av dette belgpet utgidr kr. 12?.808, merverdiavgift anses 6 vere inkludert i belopet som er betalt, dvs. merverdiavgift' utglar kr Rapport om stedlig kontroll Side 12

19 Gebyrfremtilogmed4. terminza} erpikr'ggs.723,35vo avbel0petutgi/rkr327'503' merverdiavgift inkludert med kr. 63'387' utgaende merverdiavgift foreslas etterberegnet p6 en termin pr' 6r' End,ringsforslag: Endringsforsla'g: Utgdende MVA hoy sats Utgdende MVA hoy sats 6. Termin Termin Kostnadsomridet Provisjon medlemmer Som det fremgar tidligere i rapporten er det utbetalt provisjon til medlemmene, dette skjer elektronisk i Eurosmart AS sitt system' praksis har vrert at nar medlemmene overstiger kr i utbetalt provisjon skal de registrere seg som selvstendig nreringsdrivende i merverdiavgiftsmanntallet' Eurosmart AS har da utbetalt merverdiavgih pa provisjon. Denne merverdiavgiften blir utbetalt pa bakgrunn av bilag av varierunau n-valitet og er bokfgrt direkte pa konto for inngiende merverdiavgift. Viser til det som er skreveb i rapporten avsnitt?.3, inngiende merverdiavgift som ikke kan legitimeres ved bilag er ikke fradiagsberettiget jf. merverdiavgiftsloven $ 25, jf' forskrift nr. 2 til merverdiavgiftsloven' InngAende merverdiavgift forestas tilbakefort vedrorende folgende bilag: Bilag gbz i ZA1Aer en oversikt over grunnlag for faktura pa mva., datert 01'02'04, ogviser provisjon utbetalt fra og med uke 33 i 2003 til og med uke 04 i2004, til sammen 51'817,06, belopet er redusert med kurtasjeinntekt pe t.gss,eg,, sum for avregning mva er 11'990,73' Merverdiavgift er utregnet til g rr.ggo,?3 med en eurokurs pa nok. 8-?0 blir detkr 104'3L9' Belopet er fgrtdirekte pa konto for inngaende merverdiavgift datert den ' Bilaget er signert av Svein Inge pilskog. Dette kan ikke sees A veere et salgsdokument slik det kreves utstedt i henhold til forskrifi nr 2 til merverdiavgiftsloven $ 1. Dokumentet er ikke nummerert, det gar ikke frem navn og adresse til verken utsteder eller mottaker, organisasjonsnummer fremgar heller ikke. Endringsforslag: Inngd.erude MVA 2. Termin Det er helt fra oppstart av ettersynet forklart b6de fra selskapet og regnskapsforer at disse provisjonene skalinnberettes pa l6nns- og trekkoppgaver, dette er enna ikke giort verken for 200g eller BelOp utbehll i provisjoner skal innberettes pa l0nns- og trekkoppgaver jf. ligningsloven $ 6-2, f.teaa bokstav e. Det giores ogsd oppmerksom pa at det etter hlningsloven E ro-o kan palegges den som ikke har etterkommet plikten til e gi oppgave mv' etler kapittel 6 6 oppfylli sin plikt under en daglig lopende tvangsmulkt. Rapport om stedlig kontroll Side 13

20 8,2,2 Forhotdsmessig fradrag for inngiende merverdiavgift. Av det som er bokfort som salgsinntekter, totalt b L i 2003 er som nevnt tidligere kr. 1.2g6.9g6 provisjonsinntekt., som er 10 Vo kurtasje som betales til selskapet nar aksjer i Eurosmart AS omsettes mellom aksjonerer. Dette utgi0r 7,9 7o av totale bokforte driftsinntekter, 7,6 von6r vi tar med gebyrer betalt av kunder i total omsetning' Disse provisjonsinntektene er omsetning utenfor menrerdiavgiftsloven jf. merverdiavgiftsloven $ 5b f,rste ledd nr.4. Eurosmart AS har etter dette hatt omsetning bade innenfor og utenfor avgiftsornr6det. Gebyrer som er omtalt i avsnitt er ogsd delvis omsetning utenfor avgiftsomr6det. Totale gebyrer i 2008 er kr lrl.zgz av dette er kr omsetning utenfor avgiftsomradet slik det er fordelt i 2003, jfr avsnitt omsetning utenfor avgiftsomradet,ttgor etter dette 9,9 Vo av total omsetning inkl. gebyrer' Fradrag for inngaende merverdiavgift ved anskaffelse til bruk under ett for virksomhet med omsetning bade innenfor og utenfor avgiftsomr&det kan fordeles jf. merverdiavgiftsloven $ 23' Ifolgeforskrift av 20. L2.6gom forholdsmessig fradrag for inngaende avgift etter MAL (forskrift nr. 1g) g 1 er hovedregelen antatt bruk. I forskriften $ 3 fremg6r at det av inng6ende avgift pa varer og tjenester som anskaffes til bruk under ett for virksomhetens felles drift kan kreves fradrigfor si stor del som svarer til den avgiftspliktige omsetning i forhold til virksomhetens samlede omsetning. I folge forskriften $ 4 kan fradrag gidres uten fordeling av inngaende avgift pa anskaffelsei til bruk for virksomhetene under ett dersom omsetning som ialler utenfor loven er ubetydelig i forhold til virksomheten ellers' Som ubetydelig anses omsetningen nir den normalt ikke overstiger vo av virksomhetens samlede omsetning. Eurosmart AS har ikke fordelt noe inng6ende merverdiavgift forholdsmessig. NAr det ikke er foretatt fordeling og dette ma foreslas foretatt skjonnsmessig, kan det vare praktisk og bruke forskriften $ 3, fordeling etter omsetningens stgrrelse' Videre er sp6rsm6let hvilke konti fordelingen skulle vart foretatt pe. I utkast til rapport ble de konti hvor det anses at fordeling av inngaende merverdiavgift var aktuelt for 2003 listet opp. Etter selskapets kommentarer til dette og noe ytterligere kontroll av kontiene foresias folgende konti medtatt ved beregning av lorholdsmessig fradrag for inngaende merverdiavgift i 2003: Netto belop bokfsrt Bokfsrt Kontonr Kontonavn med fradrag inng.mva. Inng.mva. 12BADataanlegg Telefonsentral CRenhold s Honorarevisor Honoraregnskap Honorarer andre Kontorrekvisita Data/EDB-kostnader CKurskostnader Telefon Mobiltelefon Reklame, annonser Reklamekostnad 225.6A Rapport om stedlig kontroll Side 14

21 Det er her tatt ut bilag som det er foresldtt tilbakeforing av inngaende avgrft for i andre avsnitt i rapporten og det er forsokt tatt ut bilag som man ut i fra tekst i hovedbok kunne se vedrorte kun den merverdiavgiftspliktige delen Tilbakefgring av fradr agsfqrtinngaende merverdiavgift foreslas da med 9,9Vo av kr 328'827 ' dvs. kr Det foreslas at selskapet selv foretar en korrigering for 2004' Endringsforslag: Inngd,ende MVA 6. Termin Hellerud Terrasse Hellerud rerrasse er en eiend.om med en enebolig i oslo som selskapet kjgpte' Det er forklart at det ble utarbeidet tegninger pi oppforing av nygg med? leiligheter' Prosjektet ble ikke "t godkjent av oslo kommune og eiendommen skal selges igien' omsetning og utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgiftspliktig jf.-merverdiavgiftsloven $ b a. Det er ikke fradragsrett for inng6ende merverdiavgift vedr0rende dette prosjektet jf' merverdiavgiftsloven $ 2 1. Inng6ende merverdiavgift foreslas tilbak eftrtfor folgende fakturaer som vedrdrer Hellerud Terrasse: Belop Belop BilagsnrDato Leverandsr Tekst ink.mva. Mva eks.mva Norest as Prosiektledelse Norest as Mva vedr. b Friling arkitekter Utarb. Rammessknad Norest as Prosiektledelse Inq. Kiell I Garshol Honorar - Prosjektering Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse 5I.ZVU I.1VV Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse Norest as Prosiektledelse 37.2A O4Norest as Prosiektledelse Bndringsforslag: Endringsforslag: Endringsforslag: Endringsforslag: End.ringsforslog: Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngd,ende MVA Inngdende MVA 5. Terrnin 6. Termin 1. Termin 2. Termin 3. Termin A Rapport om stedlig kontroll Side 15

22 Eurosmart AS 8,2,4 Inngiende merverdiavgift ikke [egitimert Bilag L534 i20a4 er faktura fra Snekker Llken, datert 20.A6.04 pd totaltkr , merverdiavgift er spesifisert med kr 4. L28, belopet er fradr agsfgrt. BelOpet gielder diverse utf4rt snekkerarb. Kihlemoen og er betalt via bank PA fakturaen fremgar organisasjonsnummer L men nummeret er ikke etterfulgt av bokstavene MVA. Alle som er registrert i merwerdiavgiftsmamtallet skal piffore bokstavene MVA jf $ 2 i forskrift nr 2 til merverdiavgiftsloven. Det er dette som viser at de er registrert i manntallet, og ikke bare fett tildelt organisasjonsnummer fra enhetsregisteret. Mottaker av dokurnent hvor dette ikke er pdfgrt har da en aktsomhetsplikt med hensyn til sin fradragsforing av inngiende merverdiavgift. I slike tilfeller md det undersokes hvorvidt vedkommende er registrert i menrerdiavgiftsmanntallet, dersom dette ikke er gjort og vedkommende ikke er registrert ma det vurderes 6 nekte fradrag for inngdende merverdiavgift. Loken kan ikke sees a registrert i merverdiavgiftsmanntallet og fradragsforingen foreslds tilbakefgrt. Endringsforslag: Inngdende MVA 3. Termin New Biz Live AS Bilag 372 er faktura fra New Biz Live AS, datert totalt utgiftsfort kr , merverdiavgift er fradragsf4rt med kr Faktura gielder A'konto i forbindelse med L5/L1 Event. Bilaget er f6rstfgrt pa konto 6720 Honorarer andre men er overfort til konto 7 }LS Reklame, markedsf6ring ved Arsavslutning. Bilag 465 er faktura fra New Biz Live AS datert utgiftsfort kr , merverdiavgift er fradragsfgrt med kr Fakturaen gielder akonto i forbindelse med LllL1-Event. Bilag 720 er faktura fra New Biz Live AS datert totalt pe kr , vedr/rende Eventproduksjon iht. avtale. Det er i utgangspunktet ikke fradragsfort merverdiavgift, men det ser ut tii at merverdiavgift pa kr er fradragsiort ved korueksjonspostering bilag Disse to bilagene er fgrst f4rt p6 konto 6860 Kurskostnader og overfgrt til konto 73L5 Reklame, markedsf6ring ved Arsavslutning. Det ble i utkastet bedt om dokumentasjon pa hva dette gjaldt. Det har ikke lykkes n6verende ledelse 6 fd fremlagt noe dokumentasjon enna. Det er forklart at dette var et event pa Sundvollen Hotell. Det ble arrangert et kurs for ledere i organisasjonen (VIP er og Mastere) samtidig. Resten av eventet var et rent underholdende event for alle Eurosmarts medlemmer. Fakturaene inneholder ingen beskrivelse av varen/tjenesten som er levert. Viser til rapportens avsnitt 7.3 Dokumentasjon kostnader hvor det fremg6r hvilke krav som stilles til et dokument for at fradragsrett for inngdende merverdiavgift skal foreligge. Ndr det ikke foreligger beskrivelse av varene/tjenestene er det heller ikke mulig 6 vurdere hvorvidt fradragsrett for inng6ende merverdiavgift foreligger i henhold til merverdiavgiftsloven. I tillegg bemerkes at'ndr det gielder faktura datert fremgar organisasjonsnummer uten av dette er etterfulgt av bokstavene MVA, dette er ogs6 et viktig krav, viser til det som er beskrevet ovenfor. De gvrige fakturaene fra New Biz Live AS inneholder organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene MVA. Rapport om stedlig kontroll Side 16

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo Ringerike tingrett Postboks 143 3502 Hønefoss Sak: 08-067722SKJ-RING / 08-073481SKJ-Ring Saksøker: Håkon Ole Waage, Storebø 5392 Storebø, med flere Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig

Detaljer

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Att Re : Rette vedkommende : Forliksklage mot Advokatfirmaet Torkildsen &

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket. Vurdering av kravet til oppbevaringstid

Gjennomgang av bokføringsregelverket. Vurdering av kravet til oppbevaringstid Gjennomgang av bokføringsregelverket Vurdering av kravet til oppbevaringstid Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 OPPBEVARINGSBESTEMMELSER I BOKFØRINGSREGELVERKET... 4 3.1 Forholdet

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10.

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10. Informasjon fra Revisor nr 4/2010 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010 Skatt: Kjøp over kr 10.000

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER... 5

Detaljer

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid

til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid til Lotteri- og stiftelsestilsynet vedr. gransking av stiftelsen Fadderbarnas Framtid Oslo, 19. desember 2011 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt.

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos. Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Arbeidsreise eller yrkesreise? ENDRINGER I AKSJELOVEN - PRAKTISKE VEIVISERE - DOKUMENTASJON AV MVA. I REGNSKAPET 2 LEDER

Detaljer

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto

KLAGESAK NR 6741 Klager. Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen. Uforklarte innskudd på bankkonto KLAGESAK NR 6741 Klager Ingress: Kl. nr. 6741. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering av 20.august 2010 vedrørende Klager org. nr xxx xxx xxx Saken gjelder: Enkeltpersonforetak Skjønnsfastettelse

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE?

SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? Mastergradsoppgave JUS399 SKATTEPLIKT SOM KAPITALAVKASTNING ELLER ARBEIDSGODTGJØRELSE? MED FOKUS PÅ STILLE DELTAKERE I INDRE SELSKAP Kandidatnr: 166 204 Veileder: Bjarte Straume Antall ord: 13 650 Innleveringsfrist:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer