Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/19 PS 2012/20 PS 2012/21 PS 2012/22 RS 2012/4 RS 2012/5 PS 2012/23 PS 2012/24 PS 2012/25 PS 2012/26 PS 2012/27 PS 2012/28 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Høringsuttalelse folkehelseforskriften Halden Kommune Økonomirapport kommunalavdeling helse og omsorg pr. februar 2012 Vedtatte ikke benyttede investeringsmidler for 2011 i kommunalavdeling helse og omsorg Bevillingsreglement for Halden Kommune /0001/008 - Kjøp av bolig - Høstbakken 17 Legat til beste for barn og unge - utdeling 2012 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr 2008/ / /2782 Ettersendes 2012/ / /503 Legat til beste for eldre - utdeling /485 Side nr. Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg Leder KRF Else-Kathrine Hveding Nestleder H Bent Asgeir Larsen Medlem H Anne-Kari Holm Medlem SP Sohrab Darisiro Medlem V Håkon Magne Knudsen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Odd Sæthre Medlem PP Linn Victoria Olsen Medlem AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Gun Kleve Rådmannens representant/ Kommunalsjef for helse, omsorg og sosiale tjenester. Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Gerd Berit Odberg Utvalgsleder Arild Børstad Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/12 Godkjenning av innkalling PS 2012/13 Godkjenning av saksliste PS 2012/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 2012/15 Referatsaker RS 2012/3 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester 2008/1226 PS 2012/16 Økonomirapport, kommunalavdeling helse og omsorg pr /2782 PS 2012/17 Serverings/- og skjenkebevilling Haldenkanalen Sluseturer AS 2012/676 PS 2012/18 Forespørsler FO 2012/2 Forespørsel fra Mona Bråthen, Ap vedr. berørte og anhørige fra Utøya Gerd-Berit Odberg utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/12 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Innkallingen ble sendt ut til representantene med møtedato den , men møtet ble utsatt til Innkallingen med ny møtedato ble enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen med ny møtedato ble godkjent. PS 2012/13 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Utvalgsleder Gerd-Berit Odberg fremmet forslag om at PS 2012/16 omgjøres til referatsak. Utvalgsleders forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Ap og Pp). Representantene Håkon Magne Knudsen, Mona Bråthen og Victoria Olsen, Ap anket PS 2012/16 «Økonomirapport, kommunalavdeling helse og omsorg på » til formannskapet. PS 2012/16 «Økonomirapport, kommunalavdeling helse og omsorg » er på saklista for møteinnkalling oppført med feil tidsrom. Det riktige skal være pr. januar Sakslisten med disse endringene ble enstemmig godkjent. Vedtak: Sakslisten ble godkjent. PS 2012/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte ble godkjent. Side 6

7 PS 2012/15 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering. RS 2012/3 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester PS 2012/16 Økonomirapport, kommunalavdeling helse og omsorg pr Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: PS 2012/16 ble vedtatt omgjort til RS 2012/4 mot 4 stemmer (Ap og Pp) Vedtak: RS 2012/4 ble tatt til orientering. PS 2012/17 Serverings/- og skjenkebevilling Haldenkanalen Sluseturer AS Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Haldenkanalen Sluseturer AS v/ Jan Tore Skotterud gis serverings/ og skjenkebevilling for MS Strømsfoss og DS Turisten på trafikk mellom Tangen Brygge Tistedal og Strømsfoss Brygge, Aremark. Bevillingen gis for alkohol gr. 1, 2 og 3 med skjenketider i samsvar med bevillingsreglementets bestemmelser til Arealene søkes tilpasset kravene i forhold til universell utforming. PS 2012/18 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Behandling: Side 7

8 Utvalgsleder besvarte forespørselen i møtet. Vedtak: Utvalgsleder besvarte forespørselen i møtet. FO 2012/2 Forespørsel fra Mona Bråthen, Ap vedr. berørte og anhørige fra Utøya Side 8

9 Side 9

10 PS 2012/19 Godkjenning av innkalling PS 2012/20 Godkjenning av saksliste PS 2012/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 10

11 PS 2012/22 Referatsaker Side 11

12 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Gina Anette Brekke Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Medsaksbehandlere: Halvard Bø, Anniken Nilsen, Mette Sørvik, Astrid Nordstrand, Øystein Lie Enhet sykehjem Det er stor pågang og etterspørsel etter sykehjemsplasser fra både sykehus og hjemmebaserte tjenester, men god sirkulasjon på plassene. Enheten ivaretar behov for akuttplasser dag, kveld og natt, - det er mange akutte innleggelser fra hjemmebasert tjeneste, hvorav mange er personer som har eller en har mistanke om demens. Mange mangler diagnose. En merker godt samhandlingsreformen og raske utskrivninger fra sykehus; pasientene er dårligere, behandling er kun iverksatt med omfattende behandling som skal videreføres på sykehjemmet. Det arbeides godt med å få rett pasient på rett plass. En registrerer høy turnover av pasienter ved korttidsplassene på både Iddebo sykehjem og Halden Sykehjem. Lindrende enhet blir benyttet til riktig pasientgruppe og kreftkoordinator jobber godt tverrfaglig. Inneliggende i sykehuset Antallet inneliggende pasienter i SØ er relativt stabilt. Det dreier seg om pasienter med alvorlige diagnoser og rehabiliteringsbehov. Disse har behov for omfattende bistand ved utskrivelse, - noen vil få plass på palliativ enhet og andre ved rehabiliteringsavdelingen. Flere har demensdiagnose, og mange skal hjem med bistand fra hjemmesykepleien. I forbindelse med samhandlingsreformen skal pasienter som meldes ferdigbehandlet nå straks tas hånd om av kommunens tjenesteapparat. Etter at ordningen trådte i kraft fra , er behovet for rask håndtering vært merkbar, og det er fortsatt press på alle nivåer i tjenesten siden sist rapportering. God planlegging og vekt på å få pasientene til rett omsorgsnivå, gjør at en lykkes med logistikken og ikke må håndtere overliggende. Enhet hjemmebasert omsorg I Enhet hjemmebaserte tjenester driftes omfattende tjenestetilbud til brukere med behov for kontinuitet, i form av brukerstyrt personlig assistent (BPA) eller vedtak om praktisk bistand, opplæring. Brukerne bor i eget hjem (ikke i omsorgsboliger eller samlokaliserte boliger). Tjenester er innvilget med bakgrunn i psykisk utviklingshemming, fysisk og/eller psykisk sykdom/funksjonsnedsetting. Tjenester knyttet til disse brukere omfatter et betydelig antall vedtak, vedtakstimer, årsverk og ansatte. Bistandsytelsen medfører store faglige, organisatoriske, administrative, arbeidsmiljø- og ledelsesutfordringer. Enheten setter nå fokus på ny organisering med koordinator for denne gruppe brukere og ansatte for kvalitetssikring og bedre ressursstyring. Flere brukere innenfor samlokaliserte boliger har oppnådd en høy alder og/eller er i ferd med å utvikle demenssykdom. Fortsatt er flertallet av brukerne innenfor denne gruppe i et aktivitetstilbud, eksempelvis Båstadlund. Debatten om aldrende brukere og aktivitet må starte. Det må også settes fokus på fremtidig botilbud i forbindelse med at disse brukere ikke lenger kan være i dagaktiviteter. Det kreves døgnbemannede, velegnede boliger for aldrende brukere innenfor samlokaliserte boliger. Tjenesten utfordres i denne sammenheng når det gjelder organisering og koordinering. Man ser en økning av ungdommer/ unge vokse som skal etableres i egen bolig blant annet grunnet diagnose innen autismespekteret preget av store vansker med sosialt samspill. Enheten varslers om nye brukere innenfor denne Side 12

13 kategorien som krever 1:1 eller 2:1 bemanning. Brukergruppen er faglig utfordrende og virksomheten reguleres av et omfattende lovverk. Samhandlingsreformens innføring har gitt økt antall brukere og økte faglige utfordringer for personalgruppene innenfor hjemmesykepleien. Virksomhetens innsatser dreies fra omsorgsperspektiv til at i alt høyere grad også å omfatte behandlende tiltak med behov for innsatser opp til flere ganger pr. dag. Innsatser med behov for medisinsk tekniske prosedyrer øker, eksempelvis intravenøs behandling. Avlastning Den største pasientgruppen som søker avlastning har demensdiagnose og kroniske medisinske og nevrologiske diagnoser. Enhet basistjenester Behandlende tjenester Det var pr. 3.april til sammen 89 ledige fastlegeplasser fordelt på 5 fastleger. Nyopprettet fastlegehjemmel har vært utlyst og prosessen med tildeling av hjemmelen pågår. Det er også utlyst ny stilling som sykehjemslege for sykehjemmene på Iddesiden og intervju av aktuelle søkere er gjennomført. Kommunen har i tillegg nylig fått innvilget søknaden til Nasjonalt råd for legefordeling om opprettelse av ytterligere en fastlegehjemmel og en sykehjemslegestilling knyttet til den kommende intermediæravdelingen. Kommunene er pålagt utplassering av nødnettradioer hos leger som går i vaktfunksjon og det tekniske rundt dette er nå på plass. Radioene skal gi mulighet for å kalle ut lege sammen med ambulanse i enkelte akuttsituasjoner. En arbeider nå med å få på plass en ordning som sikrer at legen får med seg nødvendig utstyr og personell under utrykning. Ordningen vil påføre kommunen nye kostnader som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Kommunen er ikke tilført statlige midler til tiltaket. Rus/psykiatri Psykiatriteamet ble i fjor redusert fra 7 til 6 årsverk. Som følge av vakanse i en av stillingene er en nå nede 5 årsverk. Den vakante stillingen vil bli utlyst over påske. Oppfølging og beredskap i forbindelse med rettsaken etter 22.juli-katastrofen vil medføre ytterligere reduksjon i kapasiteten de nærmeste månedene. Blant annet skal teamet bidra med personell som skal være tilstede i rettssalen i Fredrikstad under deler av saken. Aktivitetssenteret har den siste tiden måttet redusere åpningstiden fra 5 til 4 dager i uken (stengt på fredager), noe som betyr et redusert tilbud til brukerne. Dette som følge av sykemeldinger blant personalet. ( jfr. vedtak i formannskapet om å redusere vikarbruken). Familiens hus Bekymring rundt kontorsituasjonen til barneverntjenesten ved utsettelse av innflytting i Familiens hus er fortsatt gjeldende. Arbeidstilsynet har påpekt situasjonen særlig i forhold til vold og trusler mot ansatte, og det arbeides med tiltak for å imøtekomme disse best mulig under eksisterende forhold. Det er fortsatt stor pågang på tjenesten. Siden forrige rapportering er ytterligere 2 barn plassert utenfor biologisk hjem. Det krever stor innsats fra flere når akutte beslutninger må tas og tiltak gjennomføres. I tillegg har tjenesten store utfordringer knyttet til samarbeidet med DPS og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Dette gjelder først og fremst i saker med ungdom med selvdestruktiv adferd, og saker med barn som er pårørende til foreldre med tung psykisk problematikk. En synes å se en tendens til at tunge sammensatte saker skyves ut til 1.linjetjenenesten uten tilstrekkelig samarbeid om oppfølging. Det vurderes nå å sende klage til Fylkesmannen i en slik sak. Når det gjelder jordmortjenesten, har det vært sykdom over lengre tid, og det er stort press på nytilsatt jordmor i 50 % stilling. For tiden er det 5-6 ukers ventetid på å få time hos jordmor, og brukerne er misfornøyde med at de ikke får time når de ønsker. Det er nå gitt klarsignal for å tilsette vikar i deler av stillingen til jordmor som er sykmeldt. Maurtua åpen barnehage har for tiden stor pågang med i gjennomsnitt 20 barn hver åpningsdag. Brukerne representerer en blanding av etnisk norske familier og familier med innvandrer-bakgrunn. Det forhandles nå med Metodistkirken om å forlenge leietiden for lokalene til barnehagen i tilknytning til forsinkelsene med byggearbeidene i Os alle 4. For øvrig har Arbeidstilsynet nylig gitt dispensasjon for videreføring av dagens drift i de samme lokalene i inntil 1 år fra 4. mai Side 2 av 2 Side 13

14 Forsterket helsestasjon har pr 1. april innskrevet 59 familier og 93 barn. Omfanget av problemene familiene strever med, fordrer et godt samarbeid med barnevernet og NAV i mange av familiene. Dette samarbeidet fungerer meget tilfredsstillende og er avgjørende for å kunne gi riktig hjelp til rett tid. Rehabilitering/aktivitet Halden rehabiliteringssenter har i mars hatt noe ledig kapasitet, til tross for at en har tatt i mot alle utskrivningsklare pasienter med et rehabiliteringsbehov fra sykehuset, også de som har kommet i helgene. Ergoterapitjenesten har per i dag 140 aktive brukere, mens 11 står på venteliste. For fysioterapi-tjenesten er de tilsvarende tall 178 aktive brukere (inkl. gruppevirksomhet) og 12 på venteliste. I tillegg er det venteliste til bassenget på 54 personer. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter gir nå tilbud til 90 brukere, samt 2 på hospitering. Ellers er det stor utålmodighet og usikkerhet i forhold til nytt bygg. Alle venter på en endelig avklaring og framdrift i prosjektet. Solheim dagsenter har p.t. 20 aktive brukere, samt 4 på venteliste. Mange av brukerne ved dagsenteret er svært dårlige og har behov for en institusjonsplass. Etter nyttår er det imidlertid ikke registrert noen planlagte innleggelse av demente i institusjon, kun akuttplasseringer. Årsaken er kapasitet på egnede plasser til demente. NAV Halden Flyktninger Det har vært fokus på minoritetsspråklige som er uten arbeid. Nav Halden har i gang kurs i yrkesnorsk hvor det deltar 30 kvinner og menn fra ulike nasjonaliteter. De skal nå ut i praksisperiode etter påske. Flere bedrifter sier ja takk til å ta imot personer i praksis, men det er ønskelig at flere bedrifter bidrar til inkludering av minoritetsspråklige. Fotball som inkluderingsarena for minoritetsspråklige barn og unge og deres foreldre. Gjennom dette prosjektet skal vi: Øke minoritetsspråklige barn og unges deltakelse i organisert fysisk aktivitet, styrke foreldrenes engasjement og bedre klubbenes flerkulturelle kompetanse. - Forsterke inkluderende krefter i kommunen - Større mangfold i klubbene - Styrke folkehelsearbeidet - Utvikle foreldrenes forståelse av eget frivillig arbeid og engasjement - Bruke økonomiske virkemidler for å kunne realisere deltakelse Det er gjennom dette prosjektet etablert en dansegruppe med 25 somaliske jenter. Nav Halden og Låby skole har kartlagt 55 barn med minoritetsspråklig bakgrunn som ønsker deltagelse i fysisk aktivitet. Det er etablert to grupper med en treningsinstruktør. Utgiftene til disse prosjektene dekks gjennom Nav og prosjektmidler. Økonomisk sosialhjelp Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp viste en reduksjon i februar måned. I mars er den noe økende på grunn at flere søker om bidrag til strømrestanse. Det er også en økning i antall personer på kvalifiseringsprogrammet. Nav Halden har nå 50 personer i KVP som mottar lønn i stedet for sosialhjelp. Nav- Halden har avsatt 5 mill. til dette formålet, i rammen fra staten er Halden tildelt 9 mill. etter endt program i KVP, er det flere som får arbeid eller blir avklart til varige ytelser. Ungdomsgruppa Det er et stort fokus på ungdom ved NAV Halden, og det er nå etablert et ungdomsteam som jobber med ungdom i alderen år. Fokuset er å skaffe ungdommene aktivitet for å hindre passive stønader. Hele tiden er målet «arbeid først». Koordinerende fellestjeneste Saksbehandling Oppdatering av maler i Gerica - ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) trådte i kraft Oppdatering av aktuelle brev- og vedtaksmaler for bruk i saksbehandlingsprogrammet Gerica er sluttført. Pasient- og kartleggingskoordinator I forbindelse med samhandlingsreformen som gjelder fra er det besluttet å opprette en ½ stiling som pasientkoordinator for Halden og Aremark og ½ stilling i forbindelse med BOSO, ( eksternt finansierte stillinger)for å forbedre kartleggingsverktøyet som brukes ved alle vurderinger før tildeling av kommunale helse og omsorgstjenester. Pasientkoordinators ansvarsområde er å samhandle med sykehuset, hjemmebaserte tjenester og Side 3 av 3 Side 14

15 sykehjem for en best mulig flyt i pasientbehandlingen ved overføring til kommunene. Stillingen er lyst ut eksternt og ansettelse er forhåpentlig besatt før sommeren. Det er også besluttet at det kun skal være en telefon som sykehusene skal forholde seg til i kommunene for å melde utskrivningsklare pasienter. For Halden og Aremark ble dette opprettet Erfaring så langt er at det i svært liten grad har medført betaling for utskrivningsklare pasienter. Oversikt over meldte pasienter fra til Aremark Til Hjemmet Til Institusjonsplass Meldt pasient som døde før Uavklart utskrivelse Støttekontakt Pr. d.d. er det 196 brukere med støttekontaktvedtak og det er inngått 141 støttekontaktavtaler med ulike støttekontakter i koordinerende fellestjeneste. Det er f.t. 15 brukere med vedtak som mangler støttekontakt. Det arbeides aktivt med å rekruttere nye støttekontakter via plakater og annonsering etter behov. I tiden fremover skal det utarbeides klarere kriterier for tildeling av støttekontakt. For tiden pågår det ovenfor etablerte støttekontakter kartlegging av behov for råd/veilednings-samtaler, kurs/opplæring m.m.. Til høsten planlegges det kurs for nye støttekontakter. I mars måned ble det arrangert hyggekveld/seminar for etablerte støttekontakter med inspirasjonskåseri av Per Anders Nordengen. Vi har i ettertid fått gode tilbakemeldinger fra støttekontakter som deltok på arrangementet. Støttekontaktene formidler at de gjennom kåseriet fikk tilført ytterligere motivasjon og glede i hverdagen som støttekontakt. Facebook- sider i løpet av måneden etablert der vi kan legge ut informasjon om støttekontakt-tjenesten til kommunens innbyggere. Det påløper også arbeid med å få igangsatt elektronisk overføring av timelister fra avlastere /støttekontakter. Fellesmøte med miljøkontakt i skolen, konsulent fra barneverntjenesten, rustjenesten og kulturkontoret er avtalt i april måned med formål å drøfte mulighet for oppstart av gruppetiltak som kan bidra til en forbedret aktiv hverdag for den enkelte funksjonshemmede. Avlastning Avlastning er viktig for de dette gjelder. I enkelte tilfeller er det faktisk dette tilbudet som gjør at pårørende er i stand til å ha omsorgsansvaret for funksjonshemmede barn/unge. Ved noen anledninger er det nødvendig å innvilge utvidet avlastning ut fra særskilt vurdering. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Bruk av tvang og makt i tjenesteyting overfor personer med utviklingshemning er pålagt et strengt»regime» ved gjennomføring. Arbeidet er regulert gjennom den nye lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 med tilhørende forskrifter. Vedtak om bruk av tvang og makt godkjennes i hvert enkelt tilfelle av Fylkesmannen. I forkant av enkeltvedtaket skal alle alternativer til bruk av tvang utprøves og utredes. Det stilles krav til formell kompetanse ved gjennomføring av tvangstiltak. Det er særlige utfordringer mht. til å utforme kommunalt regelverk for tilsyn opp mot kjøpte tjenester. Status over personer og saker i 2011 Antall Personer som omfattes av kap. 9: 14 Personer med meldinger: 10 Personer med godkjente vedtak 3 Vedtak til godkjenning hos Fylkesmannen 1 Vedtak under utarbeidelse i kommunen: 3 Dispensasjonssøknader fra utdanningskrav 3 Husbankens bostøtte Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Det er liten variasjon i antall søkere som innvilges bostøtte hver måned. Termin Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp Husbankens startlån / boligtilskudd Startlån er en låneordning for de som det er ekstra krevende for å etablere seg på boligmarkedet eller har problemer med å bli boende i boligen sin. Det er kommunene som forvalter startlån som Husbanken har gitt kommunen. Kommunestyret vedtok i budsjett 2012 å ta opp 40 mill. startlån fra Husbanken for videre utlån til konkretiserte målgrupper. Side 4 av 4 Side 15

16 Halden kommune er etter søknad til Husbanken tildelt tilskuddsmidler til etablering og utbedring for videre tildeling i Tilskuddsmidlene skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnet bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Saksbehandlingen skjer fortløpende etter ekstra streng behovsprøving i koordinerende fellestjeneste. Boligsosialt utviklingsprogram Følgende aktiviteter/tiltak er nå i prosess for året 2012 Aktivitet Status 1 Utarbeide og forankre felles visjon for boligpolitikken via rådmannens planavdeling 2 Kartlegging av målgruppenes behov med fokus på reell brukermedvirkning. Det utarbeides en politisk sak i når resultatene foreligger, dvs. i løpet av mai Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester 3 etableres prosjekt i april Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljøtjeneste - Etableres prosjekt i april. Finansiering statelige ordninger- prosjekt sammen med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Prosjektlederstilling m.m. utlyses i løpet av mai måned. Investeringsplan/salg Det utarbeides en politisk sak i løpet av mai jfr. aktivitet 2. I tråd med inngått samarbeidsavtale og vedtatt Programplan for årene 2013 til 2014 viderefører følgende hovedtiltak inn i Økonomiplanperioden /15(med mulighet til forlengelse). Aktivitet 3 Helhetlig organisering Etablere prosjektet: En dør inn FOR ALLE innbyggere/tjenester. 4 Kompetanse / bo oppfølgingstjenester miljøtjeneste. 5 Finansiering statlige ordninger- prosjekt sammen med kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Investeringsplan/salg Brukerundersøkelser Halden kommune Som en del av Boligsosialt utviklingsprogram gjennomføres i disse dager brukerundersøkelser for forskjellige målgrupper. Det er i tråd med aktivitet 2. Undersøkelsen skal avsluttes i løpet av april måned. Likeledes ajourføres alle tall innom gruppene funksjonshemmede, mennesker med utviklingshemning, demente og eldre. Resultatene vil bl.a. danne grunnlag for egen politisk sak i løpet av mai måned. Saken vil belyse de utfordringer og nødvendige prioriteringer Halden kommune må foreta i forhold til forskjellige målgrupper. Brukerundersøkelse 1: Rus, psykiatri og flyktninger Rambøll har nå gjennomført dybdeintervjuer innen målgruppene rus/psykiatri og flyktninger. Det var innkalt 17 personer og 15 møtte til intervju. Videre gjennomføres det en undersøkelse via et spørreskjema for ytterligere 30 personer innom målgruppene Brukerundersøkelse 2: Evaluering av nåværende situasjon og kartlegging av fremtidige behov for boliger og tjenester til mennesker med utviklingshemning I denne undersøkelsen gjennomføres det en spørreundersøkelse blant mennesker med utviklingshemning over 16 år. Spørreskjema er utarbeidet og undesøkelsen er nå i prosess. Resultatene skal analyseres av Rambøll. I tillegg gjennomføres det dybdeintervjuer av 10 brukere ut fra problemstillingen om hvor fornøyde mennesker med utviklingshemning bosatt i vår kommune er med boliger og tjenester og hva fremtidige behov er. Spørreskjema, gjennomføring og analyse ved bachelorstudenter i 3.års praksis fra Høyskolen i Østfold. Studentene starter sitt arbeid 10. april og skal være ferdige innen utgangen av mai mnd. Det er avholdt orienteringsmøte med brukerrepresentanter fra NFU og Råd for funksjonshemmede. Kompetanse- og kvalitetsutvikling Det er avholdt en felles kursdag med 60 deltagere i forbindelse med ny helselovgivning og saksbehandling av tjenester. Temaet for dagen var ny helse og omsorgstjenestelov for kommunene, med hovedvekt på pasient/brukers rett til tjenester, og saksbehandling. Målgruppen for tiltaket var saksbehandlere i kartleggings, og vedtaksteamet, konsulenter koordinerende, saksbehandlere innen rus og psykiatri, enhetsleder og områdeledere. Fordypningskurs for sykehjemsenheten ble gjennomført i mars med farmasøyt fra apotek. I mars måned var det også 3 timers oppfriskningskurs i legemiddellære for hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og andre ansatte som deltar i legemiddelhåndteringen som videreføring av tidligere gjennomført grunnkurs tidligere. Side 5 av 5 Side 16

17 Kvalitetsutvalget er kommunalsjefens rådgivende organ for å sikre at klager og avvik blir behandlet enhetlig. Dette gjelder også prosedyrer i forbindelse med samhandlingsreformen mellom kommunen og Sykehuset Østfold. Utvalget har fokus på at forbedringsområder blir prioritert og at det finnes en helhetlig internkontroll på overordnet nivå i kommunalavdelingen - nivå 2. Kvalitetsutvalget innen helse og omsorg har månedlige møter som et ledd i det kontinuerlige forbedringsarbeidet som foregår i kommunalavdelingen. Et internt kontrollsystem skal inneholde styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumenter. Kommunalavdelingen har startet en gjennomgang og revisjon av internkontrollsystemet i sammenheng med oppstart av et elektronisk system IK-system. Dette skjer gjennom et prosjekt ledet av It og utvikling, og i samarbeid med de øvrige kommunalavdelingene. Økonomi Det vises til egen økonomisak. Annet Enhet sykehjem Arbeidet med å tilpasse drift til tildelte rammer pågår, og medfører at tjenestetilbudet må reduseres. Det skal nedbemannes i grunnbemanning ved Halden Sykehjem og lokale ressurspooler skal overføres til sentral ressurspool. Turnusarbeid i forhold til ny turnusavtale er godt i gang. En har som mål at nye turnuser er på plass En holder fortsatt 12 rom ledige på Karrestad eldresenter. Nedbemanning og omorganisering av renholdstjenesten er ikke startet, det pågår forberedelse til dette og en har som mål at dette arbeidet er godt i gang i løpet av våren. For organisering av fremtidig vaskeritjeneste, avklares kost- nytte verdi av tiltaket før en går videre. Enheten har fortsatt stort behov for å rekruttere sykepleiere, og det er flere ledige stillinger. Det medfører noe forskjøvet arbeidstid og overtid. Sykefraværet i februar var på 10 % og skyldes i hovedsak langtidssykmeldinger (5,5 %). Det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid i enheten. En har en målsetning på å komme under 8 % i sykefravær. Det settes stort fokus på å sikre kvalitet og verdighet på tjenestetilbudet og har derfor igangsatt utarbeidelse av felles systemdokumentasjon, erfaringsutveksling, opplæring og videreføring av prosjekter i kvalitetskommuneprogrammet. Fra har Solheim senter og Karrestad Sykehjem åpnet dørene. Enheten er nå glad for at en heretter kan følge lover og forskrifter på dette området. Prosjekt Gjennomført Pasient sikkerhet (GPS) har utarbeidet prosedyrer og beredskapsplaner i de tilfelle pasienter forsvinner fra institusjonen og kunnskap om hvordan unngå bruk av tvang. Det er gjennomført opplæring av ansatte og det er holdt pårørendemøter for nødvendig informasjon. Parallelt med dette gjennomfører ansatte studiesirkler på fritiden sin med Tvang, helst ikke i 6 kveldssamlinger med veileder. Studiet er utarbeidet av Kompetansesenteret for demens. Samtlige ansatte pr avdeling gjennomfører dette. Det pågår for tiden studiesirkler på Iddebo og Solheim. Konklusjon/oppsummering av kommunalavdelingens aktiviteter - Det arbeides med å tilpasse drift og nye tiltak til arbeidsrammen i vedtatt budsjett for Det er en utfordring å gjennomføre effektiviseringsprosesser og ivareta ordinær drift både når det dreier seg om brukerfokus og tjenester, men også ansatte og arbeidsmiljø. Det stilles store krav til lederne. - Det arbeides kontinuerlig med kortsiktige og langsiktige salderingstiltak for å redusere driftskostnadene, og dette er svært krevende prosesser. - Det oppleves press på plasser, boliger og hjemmesykepleien på bakgrunn av nye tilmeldte brukere, der noe skyldes Samhandlingsreformen og Sykehuset Østfolds utskrivningspolitikk. Side 6 av 6 Side 17

18 Halden kommune Kommunalsjef helse og omsorg Helse og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2010/ G10 Arild Børstad, Høringsuttalelse folkehelseforskriften Halden Kommune Halden Kommune har i brev av avgitt en høringsuttalelse på den nye folkehelseloven. I dette notat avgis en høringsuttalelse på folkehelseforskriften. I forskriften fremkommer det følgende krav til kommunene: Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for å ivareta sitt ansvar etter folkehelseloven 4, 6, 7, 9 og 28 Oversikten skal inneholde opplysninger om helsetilstand, levevaner, befolkningssammensetning, oppvekst og levekår som for eksempel økonomiske vilkår, arbeidsforhold og utdanning, samt fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. Kommunens oversikt skal både gi grunnlag for det løpende og for det langsiktige og systematiske folkehelsearbeidet. Det løpende oversiktsarbeidet skal dokumenteres på hensiktsmessig måte. Som en del av det langsiktige oversiktsarbeidet skal kommunen hvert fjerde år utarbeide et dokument. Dokumentet skal gi faglige vurderinger av konsekvenser og årsaksforhold og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk skal vurdere om det er spesielle folkehelseutfordringer for den samiske befolkningen. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningsloven Dokumentet skal ikke inneholde opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner, jf. personopplysningsloven 2 nr. 1. Kommunen skal samarbeide og utveksle informasjon med fylkeskommunen i arbeidet med dokumentet Kommunens oversiktsdokument og folkehelseprofiler fra Nasjonalt folkehelseinstitutt skal være allment tilgjengelig slik at frivillig sektor og befolkningen får kunnskap som grunnlag for å påvirke beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Storgata E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 18

19 Halden Kommune vurdering er følgende: Det anses som positivt at det er initiert en egen lov om folkehelse og en folkehelseforskrift som skal bidra til å beskrive kommunens oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer I høringsbrevet gis det informasjon om at folkehelseforskriften er en konkretisering av folkehelselovens 5. I folkehelseforskriften står det i 3 kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for å ivareta sitt ansvar etter folkehelseloven 4, 6, 7, 9 og 28. Vi mener at det også må henvises til folkehelselovens 5 i folkehelseforskriften. Folkehelseloven 5 stiller krav om at kommunens oversikt skal blant annet baseres på følgende: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter 20 og 25 b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på Halden Kommune savner en konkretisering av de tre ulike områdene, og en mer tydelig føring for hva kommunens oversikt skal inneholde. Folkehelseforskriftens 3 inneholder per nå krav om oversikten skal inneholde opplysninger om helsetilstand, levevaner, befolkningssammensetning, oppvekst og levekår som for eksempel økonomiske vilkår, arbeidsforhold og utdanning, samt fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø. I merknadene til folkehelselovens 5 står en konkretisering av de ulike kravene, mens folkehelseforskriften ikke inneholder noe særlig konkretisering. For kommunene vil det være viktig at man er mest mulig konkret i en forskriftstekst. I forskriftens 3 står det at det løpende oversiktsarbeidet skal dokumenteres på hensiktsmessig måte. I høringsnotatet beskrives det løpende oversiktsarbeidet som alt fra beredskapsmessige forhold til løpende vurdering om det skjer av endringer i lokalsamfunn og helsetilstand hos befolkningen. For å sikre at kommunene ivaretar det løpende oversiktsarbeidet mener kommunen at det må stilles krav om minimumsdokumentasjon. Eksempel her kan være virksomhetsregister for kommunenes tilsyn innen miljørettet helsevern. I høringsdokumentet gis det informasjon om at forslaget til forskrift ikke gir nye eller utvidede krav til kommunen som medfører økonomiske eller administrative konsekvenser. Utfordringen i forskriften slik Halden Kommune ser den er at det omfattende analysearbeidet vil kreve økte resurser og økt kompetanse. Selv om dataene skal hentes ut gjennom folkehelseinstituttet skal disse analyseres lokalt, settes inn i en helhet og danne grunnlag for både langsiktige og kortsiktige beslutninger, dessuten handlinger for å imøtekomme de analyserte resultater. Her mener Halden Kommune i likhet med KS og som nevnt i høringsuttalelsen vedr. ny folkehelselov at forskriften setter store forventninger til hva kommunen skal løse av helseutfordringer/problemer. I de lokale planene må det nødvendigvis ligge tiltak av ulike karakter som vil måtte innebære kostnader å gjennomføre. Halden Kommune mener at departementet i for liten grad har tatt denne delen inn i sin vurdering når departementet argumenter i kap. 10 i høringsutkastet at oversiktsarbeidet ikke er et nytt krav men en videreføring fra tidligere kommunehelseloven. Kommunen aksepterer denne holdningen men påstår dog at midler til iverksettelse av tiltak ikke er tilstrekkelig hensyntatt i departementets holdning til at kommunen skal følge opp forskriftens formål. Side 19 Side 2 av 2

20 Her bør departementet følge opp med øremerkede tilskudd i en periode for å understreke kravet om et kommunalt fokus på dette arbeide og samtidig gi kommunen et insentiv og mulighet til å arbeide offensivt på dette feltet. Kommunen har et stort engasjement og vilje til å arbeide med tematikken, men det kreves midler til å iverksette dette. Med hilsen Gun Kleve kommunalsjef helse og omsorg Arild Børstad spesialkonsulent Side 20 Side 3 av 3

21 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport kommunalavdeling helse og omsorg pr. februar 2012 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandler: Gun Kleve Sammendrag av saken: Kommunalavdeling helse og omsorg har i tråd med vedtatt budsjett for 2012 utarbeidet en prognose pr. februar. Tallgrunnlaget er regnskapsgrunnlaget pr. februar måned. Den prognose som gis viderefører dagens driftsnivå. Det er fra rådmannens side lagt opp til egne prosesser som fra et helhetlig perspektiv vil se på et fremtidig driftsnivå innen kommunalavdelingen. Dette saksfremlegget og den gitte prognosen pr. februar har ikke innarbeidet resultatet av disse prosessene. Rådmannens innstilling: Hovedutvalg for helse og omsorg tar prognosen pr. februar 2012 til etterretning. Side 21

22 Saksutredning: Økonomirapport kommunalavdeling helse og omsorg pr. februar 2012 Økonomirapport Helse og omsorg Periode 12/02 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommunalavdeling helse og omsorg sin prognose pr. februar viser et negativt avvik med kr Avviket er grunnet i følgende forhold: Hjemmebaserte tjenester krav kr ` I budsjettet for 2012 ligger et krav tilsvarende kr `. Begrunnelsen for reduksjonen var en reduksjon i antall vedtakstimer. Samhandlingsreformen og den faktiske driftssituasjonen i hjemmebaserte tjenester viser at dette tiltaket ikke kan gjennomføres. Merforbruk av lønn vikarer kr ` Sykefraværet har vært høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Videre prognoseres et høyere forbruk på ferievikarer. Videre er det et merforbruk grunnet tiltak overfor brukere som krever høy bistand. Avviket må sees opp mot at det i budsjettet for 2012 blant annet var lagt inn reduksjoner på ferievikarbudsjettet. Dessuten må avviket sees i sammenheng med kostnader knyttet til ressurskrevende brukere hvor kommunalavdelingen beregner en merinntekt på i alt kr `i Kjøp av institusjonsplasser i barnevernet kr ` Antall barn plassert i barnevernsinstitusjoner var i perioden januar september 2011 på ca.15. Dette antallet steg noe i perioden oktober november 2011 til rundt 20. Antall plasseringer i perioden januar februar 2012 er steget til 27. Dette gir en dramatisk økning i utgiftene på dette området. Det dreier seg først og fremst om betaling for plassene til staten. Pga av aktivitetsøkningen kommer i tillegg økte utgifter til husleie, økte utgifter innen barnevernet til konsulenttjenester og til bidrag. Nye ressurskrevende brukere, egenfinansiering kr ` Det kommer i 2012 også nye ressurskrevende brukere. I tillegg til de som var planlagt meldes det om en til som kommunalavdelingen ikke var kjent med på budsjetteringstidspunktet. Kommunens egenfinansiering av brukeren beløper seg til kr `. Medfinansiering, merkostnad kr ` I forhold til avsatte budsjettmidler til formålet viser nivåene på akontobeløpene første kvartal at kommunen vil få en merkostnad på dette området. Nivået på akontobeløpene justeres etter første kvartal i forhold til faktisk forbruk. Merkostnaden er beregnet ut fra nivået 1. kvartal. Akonto innbetalt beløp pr. mnd for januar og februar har vært kr Side 22

23 Inntektssvikt refusjon sykepenger/ svangerskapspenger kr.2 041` Inntektene på refusjonene i 2012 er satt til kr `. Ut fra regnskapet pr. februar prognoseres en mindreinntekt. Mindreinntekt pensjonærenes egenbetaling kr ` Det er i budsjettet for 2012 lagt inn en økning på pensjonærenes egenbetaling med kr `. Denne inntekten er forskriftsregulert og prisen kan ikke settes opp. Tiltaket kan ikke gjennomføres. Merinntekt ressurskrevende brukere. Det er innarbeidet i prognosen en merinntekt i 2012 med kr `. Grunnlaget for å sette denne merinntekten er det nå utarbeidede refusjonsgrunnlaget for Konklusjon I saken er beskrevet de forhold som resulterer i et prognosert merforbruk i Som beskrevet vil rådmannen i egne saksfremlegg legge frem forslag til tiltak som vil redusere kommunalavdelingen aktivitetsnivå og derigjennom redusere avviket i kommunalavdelingen. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Gun Kleve Side 23

24 Vedlegg økonomirapport Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose Avvik Helse og omsorg Februar Februar Administrasjon Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg Side 24

25 PS 2012/24 Vedtatte ikke benyttede investeringsmidler for 2011 i kommunalavdeling helse og omsorg Side 25

26 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Formannskapet Kommunestyret Råd for funksjonshemmede Bevillingsreglement for Halden Kommune Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Medsaksbehandler har vært Gun Kleve Sammendrag av saken: Halden Kommune har et bevillingsreglement som har vært gjeldende fra Reglementet ble vedtatt i forkant av bevillingsperioden til og la grunnlaget for saksbehandlingen av salgs og skjenkebevillinger for denne perioden. Ny bevillingsperiode går fra til og i den forbindelsen revideres gjeldende reglement. Bevillingsreglementet er å betrakte som et verktøy som konkretiserer kommunens alkoholpolitiske føringer. Rådmannens innstilling: Fremlagt forslag til bevillingsreglement for Halden Kommune for perioden til godkjennes. Side 26

27 Saksutredning: Hovedutvalg for hele og omsorg vedtok i møtet den følgende i PS 2012/8 Revidering av bevillingsreglement for Halden Kommune: 1. Arbeidet med et bevillingsreglement for Halden Kommune igangsettes. 2. Hovedutvalg for helse og omsorg velger 3 representanter for deltagelse i arbeidet 3. Beverternæringen, Securitas og Politiet inviteres til deltagelse i arbeidet. 4. Administrasjonen deltar i arbeidet med fagpersoner innen området. 5. Bevillingsreglementet danner grunnlaget for saksbehandlingen av salgs og skjenkebevillinger for ny periode. 6. Rusmiddelpolitisk handlingsplan ferdigstilles parallelt med revisjonen av bevillingsreglementet. Som representanter for deltakelse i arbeidet, jfr. pkt. 2, er følgende valgt: Gerd-Berit Odberg, Krf Else-Kathrine Hveding, H Håkon Magne Knudsen, Ap Med bakgrunn i dette vedtaket har en arbeidsgruppe bestående av Gerd Berit Odberg, Else- Katrine Hveding, Håkon Magne Knudsen, Jon Øyvind Hellberg, Politiet, Lena Berntsberg, Securitas og Dag Gulbrandsen, Beverternæringen deltatt i arbeidet. Representanter for RIO og salgsnæringen har vært invitert men ikke hatt anledning til å delta i arbeidet. Arbeidsmetoden har vært å bruke nåværende reglement som utgangspunkt for diskusjonen om innholdet i et nytt reglement. Det er foreslått følgende endringer i reglementet: Pkt ledd Endring fra: Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens regler. Til Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens bestemmelser. Grunnlaget for endringen er begrepsbruken, juridisk korrekt å bruke begrepet bestemmelse. PKt ledd, siste setning Endres fra: Overholdes ikke fristen vil gebyr til dekning av merarbeid bli fakturert med kr. 500,-. Til Overholdes ikke fristen vil gebyr til dekning av merarbeid bli fakturert med kr. 1500,-. Grunnlaget for forslaget er at noen bevillingsinnehavere fortsatt ikke overholder fristen hvert år, fastsatt i reglementet. Fristen Dette skaper merarbeide for administrasjonen. Et økt gebyr øker sannsynligheten for at fastsatt frist overholdes. Virksomhetene mottar Side 27

28 omsetningstallene fra sine leverandører i løpet av januar påfølgende år, det er derfor en rimelig frist for innsending av oppgavene i reglementet. Pkt. 3 Vilkår i bevillingen Forslaget til nytt bevillingsreglementet er bygd noe om fra det forrige. Pkt. 3 er nytt i den forstand at alle vilkårene som kan legges inn i en bevilling er samlet i et punkt. Tidligere var disse vilkårene fordelt ut i reglementet. I forhold til de vilkår som ligger i reglementet er det er lagt inn et nytt pkt. Vilkår er et alkoholpolitisk instrument som gir kommunen mulighet til å styre salgs og skjenkenæringen i ønsket retning. Pkt. 3.1 Alle skjenkesteder skal gjennomføre kurs i Ansvarlig Vertskap. Kursene er obligatoriske for styrer og stedfortreder for bevillingen. Tidspunkt for gjennomføring av kurset fastsettes av Halden Kommune. Ansvarlig vertskap er et kursopplegg for å minske overskjenking, fyll og bråk på utesteder. Målet er at alkoholservering ikke skal forekomme til ungdommer under aldersgrensen (18 og 20 år) eller til åpenbart påvirkede gjester. Ansvarlig vertskap vil bli implementert gjennom et samarbeidsprosjekt mellom bevillingsmyndigheten, bransjen, Politiet og kommunens kontrollinstans. Målsettingen i første fase er at kurset tilbys og legges inn som et vilkår i bevillingen for de som i dag har en skjenkebevilling og som søker om bevilling i ny bevillingsperiode. Det vil så stilles krav om gjennomført kurs innenfor et gitt tidsrom fastsatt i samarbeid mellom partene. Rådmannen sin oppfatning er at kurset bør gjennomføres innen 1 år fra ny bevillingsperiode. Deretter vil det være naturlig å kjøre kurs med regelmessige mellomrom for å fange opp de som nylig har fått en bevilling og tidligere ikke har gjennomført et slikt kurs. Pkt. 6 d I gjeldende reglement ligger følgende bestemmelse: d).fastsatt åpnings- og skjenketid for kan søkes utvidet for enkelt anledning, men ikke utover lovens maksimalgrenser (skjenking til 03:00). Hensikten med dette punktet var at skjenkestedene for enkelt anledning, dvs. grunnlagt i en faktisk hendelse kunne utøke skjenketiden med 1 time. Denne utvidelsen har vært praktisert i samsvar med dette men i tillegg har skjenkestedene også fått en utvidelse knyttet til høytider og arrangementer liggende utenfor skjenkestedet, jfr. tidspunkter for Allsang på grensen og utøket skjenketid i sentrum. Flertallet i arbeidsgruppen, unntatt beverternæringen, mener at muligheten til å utvide skjenketiden ut over vedtatt tid kl ikke skal være en mulighet. Punktet foreslås strøket. Henviser til vedlegg i saken fra Beverternæringen. Pkt.11 reaksjoner ved overtredelser Avsnittet inneholder en reaksjonsmatrise for hvordan overtredelser skal håndteres. Side 28

29 Matrisen har vært gjenstand for diskusjon i arbeidsgruppen. Holdningen har vært at matrisen ikke følger opp sentrale føringer med fokus på skjenking til mindreårige og overskjenking. På denne bakgrunnen foreslås matrisen endret ved at følgende forhold rubriseres som «spesielt alvorlig»: - salg/skjenking av alkohol gr. 3 til personer under 20 år Forholdet var rubrisert under «alvorlig» i tidligere reglement. I tillegg er: -Skjenking av alkoholholdig drikk der flere personer sitter sammen og en eller flere er åpenbart påvirket av rusmidler. -Skjenking til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler Flyttet opp fra «mindre alvorlig» til «alvorlig» med bakgrunn i samme argumentasjon. Beverternæringen er ikke enig i disse endringene i reglementet. Se vedlegg til saken. Konklusjon Revideringen av reglementet har medført kun mindre justeringer. Reglementet har vært justert en rekke ganger foran hver bevillingsperiode og endringene har vært en konsekvens av sentrale føringer, lokalpolitiske føringer og administrative/faglige erfaringer. Foreslåtte endringer i fremlagt reglement gir ingen store endringer i bransjens driftsforutsetninger. Reglementet tydeliggjør imidlertid det fokus som Halden Kommune har i forhold til å hindre overskjenking og skjenking av mindreårige ved å sette vilkår for bevillingen. Både gjennom at skjenkestedene skal gjennomføre kurs i ansvarlig vertskap og ved at overtredelse av de samme momentene vurderes strengere i forslaget til ny reaksjonsmatrise. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Eivind Hansen Gun Kleve Side 29

30 HALDEN KOMMUNE BEVILLINGSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV KONTROLL MED SALGS- OG SKJENKESTEDER GJELDENDE FRA ephorte saksnr: 2012/ Dato: Side 30

31 1.0 Tiltak for å nå de kommunale mål. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk av 2. juni 1989 nr. 27 (alkoholloven) med endringer fra regulerer tilgjengeligheten av alkoholholdig drikk blant annet gjennom bevillingsordningen, fastsettelse av vilkår for hvordan salg og skjenking skal skje og kontroll med at vilkårene blir overholdt. Loven inneholder også enkelte regler som tar sikte på å påvirke etterspørselssiden, blant annet aldersgrensebestemmelser og forbud mot alkoholreklame. Omfanget av alkoholskadene har direkte sammenheng med omfanget av forbruket. Begrenset tilgjengelighet anses som ett av de viktigste virkemidlene for å redusere alkoholkonsumet. Prinsippet bak det kommunale bevillingssystem er at tilgjengeligheten av alkohol for brukerne i hovedsak skal bestemmes av lokale politiske organer. Alle bevillinger skal utøves i henhold til alkohollovens bestemmelser. Overtredelse av alkoholloven eller forskrifter gitt i medhold av den, kan medføre inndragning av bevillingen. Slike overtredelser er også straffbare. Halden kommune ønsker å føre en bevillingspraksis som i størst mulig grad bidrar til å fremme alkohollovens formål om å holde alkoholbruk og dermed alkoholskader på et lavest mulig nivå. Alkohollovens ledd hjemler lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Lovens formål 1 er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på pga. nedsatt funksjonsevne. Halden Kommune vil føre en bevillingspraksis i tråd med lovens formål. 2.0 Tildeling av salgs- og skjenkebevillinger. Den nye skjenkebevillingsperioden varer fra til Alle som søker om bevilling skal i søknaden vedlegge: a) Dokumentasjon av eierforholdene i bedriften. b) Tilfredsstillende skatteattest og bekreftelse på at andre plikter etter skattebetalingslov, ligningslov, folketrygdlov, regnskapslov og aksjelov for bevillingssøkeren (driftsselskap) og andre juridiske personer nevnt i alkohollovens 1-7b og 1-7c er overholdt. Bevillingsmyndigheten kan med hjemmel i overnevnte paragraf kreve fremlagt finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett før søknaden avgjøres. c) Firmaattest fra alle selskaper som er involvert i driften av virksomheten i henhold til alkohollovens 1-7b. ephorte saksnr: 2012/ Dato: Side 31

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Egil Lund Pettersen MEDL FRP Anne-Kari Holm MEDL SP Sverre Stang MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1858-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: SAMHANDLINGSKOORDINATOR - NY STILLING Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg:

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Skriftlig behandling iht Forskrift om fjernmøter og saksbehandling 4 Dato: 09.07.2014 Tidspunkt: Skriftlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling Oppvekstutvalget

Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: Onsdag 20.10.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 22.10.2009 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer: -Bruk av velferdsmidler 2012 -Inneklima Kommunehuset/NAV SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2012 Tid: kl.12:00-15:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Informasjonshefte om Aktiv fritid

Informasjonshefte om Aktiv fritid Informasjonshefte om Aktiv fritid Til støttekontakter og fritidskontakter 2013 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er fritid med bistand?... 4 Hva er en aktivitetsgruppe?...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder

Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Nasjonale forventninger, tilsyn og status på folkehelse i kommunale planer, ved Fylkesmannen i Aust-Agder Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2014 Innhold: 1) Folkehelseloven og forskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 13.05.2015 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 09:00 12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/13 Møtedato: 15.10.2013 Tid: kl. 12.00 kl. 14.40 Møtested: Møterom «Utsikten», Molde rådhus Sak nr: 29/13 36/13 Møteleder: Are Krohn Venås, (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 20.06.2011 Tid: Kl. 18.00 20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: 16:30 Slutt: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Geir Stavik-Karlsen,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget 13.11.2012 Søgne kommune Arkiv: 406 Saksmappe: 2011/1568-34348/2012 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Statusrapport prosjekt ufrivillig deltid Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/12 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan

Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven 1-7d Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan. ALTA KOMMUNE

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 11/15 og 12/15 behandles i fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. SAKSLISTE SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset : 13.05.2015 Tid: 11:30 (Frammøte for lunsj i Bodega) Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte

Detaljer

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd.

Helsenettverk Lister søkte om midler til 3 årsverk i Lister og fikk kr 1 500 000 i tilskudd. Helsenettverk Lister Møtedato: 15.4.2010 Saksfremlegg Saksnr: 2/10 Stillinger innen rusomsorg i Lister Om tiltaket: 26. januar 2010 deltok ledere for rusomsorg i kommunene i Lister sammen med en representant

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.11.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre

HOVEDUTSKRIFT. Helse- og omsorgstyre Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Helse- og omsorgstyre Møtested: Møterom i 3. etasje rådhus Møtedato: 29.05.2013 Fra: 0900 Til: 1100 Tilstede: Ørjan Vevle, Ståle Olsen, Roe Knutsen, Hege Anita Nilsen, Tor

Detaljer

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling NB! Medlemmene inviteres til befaring på Kulturskolen kl. 15:00. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2012 Tid: 11.00 15:15

MØTEPROTOKOLL. Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2012 Tid: 11.00 15:15 RANA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.03.2012 Tid: 11.00 15:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Rune Olsen Nestleder Elisabeth Lervik

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse

Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Kommuneplanlegging Kunnskapsgrunnlag om helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse Trond Lutnæs fylkeslege, Fylkesmannen i Hedmark Plan- og bygningslovkonferansen, Elverum 1. november 2013 Folkehelseloven

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK 2012-2016 Klepp kommune HELSE, SOSIAL OG OMSORG Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 12/80-1 81/12 U63 &00 HSO/HSO/FK RETNINGSLINJER - OMSETNING

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med kommunens arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven i Halden kommune Kommunens adresse: Postboks 150, 1751

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Helseetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Dato: 31.01.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201100288 201100096-10 Else-Berit Momrak,

Detaljer

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille.

PROTOKOLL. Per Arne Nyvoll (H) Ingen vara kunne stille. Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 02.06.2010 - kl.18.00 20.40 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Referatsaker HOU 13.06.2012

Referatsaker HOU 13.06.2012 Referatsaker HOU 13.06.2012 111 Helsedirektoratet Landets kommunestyrer ; MOT«TA FEB Deres ref.: Saksbehandler: JON Vår ref.: 11/8137 Dato: 24.01.2012 Kommunestyrets behandling av søknader om fornying

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer