Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 14:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll Ordførar H Agnar Aarskog Varaordførar AP Arne Prestbø Medlem H Harald Rydland Medlem KRF Lars Ove Rimmereid Medlem SP Varamedlemar Funksjon Representerer Thoralf Åge Røen Varamedlem AP Frode Pletten Varamedlem H Sigurd Andre Maraas Varamedlem FRP Grete Marit Veka Maraas Varamedlem SP Dagfinn Brekke Varamedlem KRF Wenche Tislevoll Ordførar Bente Fitjar møtesekretær Side1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 29/15 Godkjenning av protokoll PS 30/15 Kjøp av eigedom X PS 31/15 Årsmelding og årsrekneskap 2014 PS 32/15 Finansforvaltningsrapport 1. tertial 2015 PS 33/15 Lokalt lønsoppgjer 2015 PS 34/15 Fitjar kyrkjelege fellesråd - ny tenesteavtale frå 2015 PS 35/15 PS 36/15 PS 37/15 Høyring av forslag om forskrift om freding av Statens kulturhistoriske eigedommar- eigedomar i Klima- og miljødepartementet sin landsverneplan. Høyring - endringar i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skilje Høyring - framlegg om endringar i helligdagsloven PS 38/15 Adressering status pr. mai 2015 PS 39/15 PS 40/15 PS 41/15 PS 42/15 PS 43/15 PS 44/15 PS 45/15 Namneendring: Frå Sælevik skule til Selevik skule Fullmakt til rådmannen til å forlenge avdragstida på lån Busetjing av fleire flyktingar med utgangspunkt i dagens flyktningekrise. Mål og strategi for beredskapsarbeidet i Fitjar kommune Kommunereform i Sunnhordland - drøftingssak Ymse Meldingar Side2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2015/5 Sakshandsamar: Bente Fitjar Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 29/15 Formannskapet Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner protokoll frå sist møte. Atle Tornes Rådmann Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Fitjar kommune Arkivkode: 210 Saksmappe: 2015/12 Sakshandsamar: Trond Salmo Dato: SAKSFRAMLEGG Årsmelding og årsrekneskap 2014 Utval sak Utval Møtedato 31/15 Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: Særutskrift Kontrollutvalet PS 18/15 (vert lagt fram i møtet) Årsmelding 2014 Årsrekneskap 2014 Melding frå revisor - Fråsegn om årsrekneskapet Revisjonsrapport 2014 Saksopplysningar: Årsmeldinga som er vedlagt er ikkje ferdigstilt. Verbaldelen er ferdigstilt, men det står att noko arbeid på layout, bilete og KOSTRA-tal. Ein tek sikte på å ha endeleg layout klar til kommunestyret. Driftsrekneskapen viser eit underskot på ,-. Dette vert dekka av 2, ,- frå bundne fond og ,- frå disposisjonsfondet, som budsjettert. Rekneskapsmessig meirforbruk på resterande 752,738,- skal kommunestyret vedta inndekning for. Investeringsrekneskapen viser udekka investeringar på kr ,30. Årsaka ligg i at eigenkapitalinnskotet i KLP ikkje kan finansierast med låneopptak. Sal av eigendelar dekka ikkje heile innskotet i 2014, og resterande del skal kommunestyret vedta inndekning for. Kommunestyret har i utgangspunktet to alternativ til inndekning; enten inndekning ved bruk av frie fond, eller inndekning på neste års (2015) budsjett. Vurdering: Budsjett 2015 er vedteke med eit mindreforbruk på ,-. Av dette skal ,- gå til å dekke meirforbruk Det er difor ikkje rom i vedteke budsjett for 2015 for å dekke meirforbruket i Disposisjonsfondet var per på ,-. Ein har ikkje midlar på frie investeringsfond. Ein står då berre att med bruk av disposisjonsfondet til å dekke meirforbruket. Framlegg til vedtak/tilråding: Fitjar formannskap rår kommunestyret til å gjera følgjande vedtak: Fitjar kommunestyre godkjenner årsmelding og årsrekneskap for Fitjar kommunestyre vedtek å dekke årets rekneskapsmessige meirforbruk på drift med ,01 av disposisjonsfondet. Side10

11 Fitjar kommunestyre vedtek å dekke årets rekneskapsmessige meirforbruk på investering med ,30 av disposisjonsfondet. Atle Tornes Rådmann Side11

12 Årsmelding 2014 Fitjar kommune Side12

13 ÅRSMELDING har vore eit aktivt år fylt med viktige arbeidsoppgåver og gode opplevingar. Frå å få helsa på Kongen på Slottet til eit varmt møte med ein pasient i ei sjukeseng på Fitjar bu- og behandlingssenter. Vera med på padleundervisning på Kalveid eller ynskja velkomen nye elevar på Fitjar Vidaregåande skule. Å bli tildelt sjølvlaga ordførarsmykke av elevar på SFO, eller få ei helsing frå ein takksam bedriftsleiar. Gleda av å få delta på ulike kulturelle hendingar og lærerike konferansar. Lista er utømande og eg føler meg priviligert som får ta del i dette. Grunnlovsjubileumet har vore eit gjennomgåande tema i ulike samanhengar. På 17. mai, i samband med Håkonarspelet, fellesfeiring for Sunnhordland i Moster Amfi. Og det har vore tema i skulane og i barnehagane. Prosessen om ny kommunereform har også krevd mykje ressursar dette året og kommunen deltar i ei arbeidsgruppe med alle dei andre Sunnhordlandskommunane. E39 Kyststamvegen med kryssing av Langenuen og arbeidet med å få utvida bompengepakken for «FV545 Stord Vestside» har vore viktige saker dette året. Den største hendinga må vera opning av Nye Rimbareid skule på vårparten. Me har fått ein moderne, funksjonell og fargerik skule. Elles er Blomster- Malvins plass, Seniorsenteret og Galleri Losjen opna. Ei krevande sak dette året har vore bustadproblematikken for dei vanskelegstilte i Fitjar. No er me godt i gong med å etablera gode løysingar. Skulebruksplanen har vore oppe til revidering og innbyggjarane har engasjert seg og vore sterkt deltakande i folkemøter og kome med innspel. Kommunestyret var samstemt om å behalda dagens skulestruktur. Innan førebygging blir det satsa. På hausten signerte me avtale om å bli ein MOTkommune. MOT til å leva, MOT til å bry seg, MOT til å sei nei. Det er sett i gong eit førebyggjande program i barnehagane. Helsestasjonen er styrka både når det gjeld helsesøster og skulehelsetenesta. Me blir stadig fleire Fitjarbuarar. I 2014 auka folketalet med 84, og det er no 3093 innbyggarar i Fitjar. Fødselsoverskot på 15 personar og nettoinnflytting på 69 personar. Frå hausten av har alle nye innbyggjarar fått besøk av ein person i nabolaget som har ynskt dei velkomne med innbyggjarpakke. Me har arrangert internasjonal helg og innbyggjartreff. På Sunnhordlandstreff har me vore representert både på Stord og i Bergen, der målet er å få studentar tilbake til Sunnhordland. Det finst mange attraktive tomter i Fitjar, og truleg er dette med på å auka folketalet. Elles er det gledeleg at det er vedtatt å busetja flyktningar i Fitjar i Me blir stadig betre når det gjeld informasjonen frå kommunen. Nettsida er ombygd og forbetra og ny Facebookside er oppretta. Me har også no moglegheit for å senda tekstmeldingar til innbyggjarane ved særskilde hendingar. Adresseprosjektet er vedtatt og ein er no i gong med å dela ut adresser til alle. Tryggleiken til innbyggjarane er i fokus, i år har kommunen gått til innkjøp av «ein smeisande flotte rauge» mannskapsbil til brannvesenet. I investeringsbudsjettet for 2015 blei det vedtatt å gjera innkjøp av frigjeringsverkty. 1 Side13

14 Trafikksikringsplanen er vedtatt dette året. Tiltak som er utførte er: fortau og lys ved Rema 1000, fartshump og lys ved overgang ved Larsenbygget. Busskur ved Fitjartun, trafikklys frå Reino til Breiavikjo og i Dalen. Gatelys er under montering på Helland, der det også er utbygd ca. 100 meter breiare veg. Det er vorte innført 60 grense i Hungersdalen. Utbetring av E39 Hageberg - Engevik er starta opp og skal vera ferdig utført i løpet av Strategisk næringsplan er vedtatt og det har vore arrangert 2 næringsseminar. I Håkonar Næringspark har landskapet endra seg noko, heile Leirpollneset er skote ned og fylt ut. Tomter skiftar eigarar og spanande planar blir lagde. Det er også vedtatt å utarbeide ein strategiplan for området. Fleire store reguleringsplanar for næringsområde i Fitjar, er vedtatt eller under arbeid bl.a. Sjøtroll avd. Kjærelva og Fitjar Mekaniske Verkstad. I Fitjar er det fortsatt god sysselsetting, ved utgangen av 2014 var 29 personar heilt arbeidsledige, eit tal som utgjer 1,9 % av arbeidsstokken. Dette er 10 fleire personar enn ved utgangen av 2013, gjennomsnittet for Hordaland fylke var i desember ,3 % heilt arbeidsledige. Landbruksbygda Fitjar haustar no også vind, det er full produksjon i Midtfjellet Vindkraft. Det er sendt melding til NVE om mogeleg fortetting av parken med opptil 12 møller. Fitjar kommune har inntekt frå parken på ca. 8,4 mill. kroner årleg. Me er fleire skritt nærare å få offentleg veg opp til Olstjødno, noko som opnar for å kunne realisere Tiltakspakken for Fitjarfjellet. Kultur- og idrettslivet blomstrar i Fitjar. Sommarrevyen og Fitjarfestivalen er høgdepunkt i løpet av sommaren. I år har også Håkonarspelet vore framført med stor suksess. Ny kommunedelplan idretts- og friluftsliv er vedteken dette året. Det har vore eit aktivt år for politikarar og adminstrasjon. Eg vil takka tilsette i Fitjar kommune, innbyggjarane, næringsliv og alle andre som er med på å gjera Fitjar til ein endå betre kommune å bu og vera i. Wenche Tislevoll Ordførar 2 Side14

15 POLITISK ORGANISERING Kommunestyret Kontrollutvalet Formannskapet Utval for plan og miljø Utval for oppvekst og omsorg Kommunestyret Wenche Tislevoll, Frode Pletten, Tor Henning Vestbøstad, Terje Træet, Arne Prestbø, Bente Karin Isdahl, Torstein Grimen, Agnar Aarskog, Annar Westerheim, Toralf Åge Røen, Harald Rydland, Helga Nøtland Auestad, Dagfinn Brekke, Bård Inge Sørfonn, Lars Ove Rimmereid, Grete Marit Veka Maraas, Sigurd Andre Maraas. Formannskapet Wenche Tislevoll, (ordførar), Agnar Aarskog(varaordførar), Arne Prestbø, Lars Ove Rimmereid, Harald Rydland. Utval for plan og miljø Torstein Grimen (leiar), Annar Westerheim, Gunn Marit Søreide, Bård Inge Sørfonn, Sigurd Andre Maraas. Utval for oppvekst og omsorg Thoralf Åge Røen (leiar), Frode Pletten, Bente Karin Isdahl, Dagfinn Brekke, Grete Marit Veka Maraas. Kontrollutvalet Helga Auestad (leiar), Gro Rydland, Johannes Koløen, Ove Gjerde, Ove Raunholm. Eldreråd Ellen Karoline Hovstad (leiar), Ove Raunholm ( nestleiar), Paul Lillenes Bente Ringheim Koløen, Thoralf Åge Røen. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Sigrid Fangel (leiar), Bente Karin Isdal, Geir Tore Søreide, Bente Volden Mjønes, Kjell Lieberg. Ungdomsråd Medlemmer 2014/15: Ingrid Skår Bergesen (leiar), Sandra Pedersen (nestleiar), Christina Ringheim Koløen, Frida Traa, Nora Marie Hellesund, Even Haustavik, Tor Andrè Spissøy. Politiråd Det er halde 1 møte i politirådet i Side15

16 ADMINISTRATIV ORGANISERING ØKONOMI, DRIFTSRESULTAT, PERSONALE OG SAMFUNN Generelt Etter 10 år med positive resultat i kommunen viser rekneskapen for 2014 både negativt driftsresultat og eit meirforbruk. Revidert budsjett var basert på eit meirforbruk på kr , medan det reelle resultatet var 0,7 mill svakare, trass i at det har vore køyrt ei streng økonomioppfylging. Tenestetilboda har likevel vore oppretthaldne, med ein stor auke til pleie/omsorg og til barnehagar. Kommunen er særs lite nøgd med dette resultatet, og det er etter budsjettet for 2015 vart vedteke sett i gang arbeid med å finna tiltak med sikte på å betra økonomien. Tilboda i Fitjar er framleis gode, også samanlikna med kommunar rundt oss. Driftsresultat og disponering Brutto driftsresultat var kr 1.1 mill, mot 21,7 mill i Netto driftsresultat var -3,7 mill, medan tilsvarande tal for 2013 var 18,1 mill. Driftsresultatet i 2014 er noko lavt på grunn av at øyremerkte inntekter som kom i 2013 vart sett av på fond, medan tilknytte kostnader kom i 2014, og vart finansiert med fond. Etter netto overføringar får me eit 4 Side16

17 rekneskapsmessig meirforbruk på 1.3 mill(5,0 mill). Kommunen har selt eigedommar og aksjar for kr ( ). Inntektssida Kommunen fekk ein betre skatteinngang i 2014 enn året før, men likevel vesentleg mindre enn opphaveleg budsjettert. I revidert budsjett vart skatten sett ned med 6,0 mill, og det endelege resultatet var 0,6 mill betre enn revidert budsjett. Fitjar hadde i 2014 ein skatteinngang på 97,9 % (96,5 % i 2013) av landsgjennomsnittet. Kommunen fylgjer gjennom skatteutjamninga i rammetilskotet den nasjonale skatteveksten, slik at 60 % av tapet blir utjamna. På grunn av svak skatteinngang for landet vart utjevninga 0,7 mill lavare enn budsjettert. Rammetilskotet for drift av barnehagar er basert på barnetalet pr 1. juli året før budsjettåret, korrigert for barn som får kontantstøtte. Det er eit veksande negativt avvik mellom rammetilskotet og kostnadene til barnehage. Innvandrarar frå EØS-området treng ikkje melda flytting før etter 6 månader, mot normalt 8 dagar, og retten til barnehage er basert på skjeringsdato 1. september. Begge tilhøva har medført eit etterslep i rammetilskotet for Fitjar. Kommunen vil og ha kostnader til barnehage for barn som ikkje har rett til plass, eller som er komne til kommunen etter at rammetilskotet vart fastsett. Eigedomsskatten vart oppretthalde i 2014, men satsen for hus og hytter vart redusert frå 3,0 til 2,5 promille, som gav redusert inntekt på ca kr Vindkraft gav ca kr 8,4 mill i eigedomsskatt i 2014, som dels er nytta til finansiering av kapitalkostnader til ny skule, men i hovudsak lagt inn i drifta. Kostnader og drift Alle samanlikningar mot budsjett er basert på tal medrekna til/frå fond. Det sentrale lønsoppgjeret utgjorde nominelt 3,34 % mot budsjettert 3,5 %. Streik i utdanningsforbundet nasjonalt medførte ein utsett oppgjersdato for tilsette innan dette tariffområdet, og gav ei innsparing på kring kr , sjølv om det ikkje var streik i Fitjar. Samla innsparing på posten tilleggsløyving vart kring kr Ansvar 1000 (formannskap) viste elles eit mindreforbruk, hovudsakleg knytt til omlegging av næringsarbeidet i kommunen, og periodisering av utgifter til kontrollutvalet. Ansvar 1100 (administrasjon) viste eit mindreforbruk på 1.2 mill. Dette gjeld tilbakeført premieavvik tidlegare år på kr for heile kommunen. Resten av avviket består av nokre refusjonar og internavrekningar. Skule og barnehage(ansvar 2000) hadde eit meirforbruk på kr i 2014, etter bruk av fond og fondsavsetjingar, mot balanse i Avviket skuldast hovudsakleg høgare kostnader til private barnehagar enn budsjettert, mindre statstilskot til vaksenopplæring for innvandrarar enn forventa, og noko meir kostnader til PPT. Sparte lønsmidlar som følgje av streik er inntektsført på tilleggsløyvinga. Skulane går samla sett med eit mindreforbruk. Kommunen hadde, med bakgrunn i gjeldande regelverk om rett til plass og utvikling av barnetalet i kommunen, nok barnehageplassar i 2014, men på grunn av tilflytting vil me ha trong for nye plassar frå hausten Side17

18 Helse- og sosialavdelingane(ansvar 4000) hadde eit samla meirforbruk på i 2014 (mindreforbruk kr 2,2 mill i 2013). Sjukeheimen(FBB) hadde eit stort meirforbruk(kr 1.6 mill), medan heimetenestene har hatt eit betydeleg mindreforbruk(1,3 mill). Kommunen klarte å ta mot dei fleste utskrivne pasientane og har hatt eit overskot for aktivitetane innan samhandlingsreforma. Det synest som om endra utskrivingspraksis etter samhandlingsreforma har bidrege til auka kostnader i den kommunale helsetenesta. Det har vore meirforbruk til direkte tenester og eksterne sakskostnader i barnevern, trass i at budsjettet vart auka med kr i revidert budsjett. Utgiftene til sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet, som er nært tilknytt, har samla sett hatt eit meirforbruk på kr i høve budsjett 2014, trass ein auke på kr i revidert budsjett, og auka kr i høve rekneskap Dette to områda vil gje store utfordringar også i Samla resultat på ansvar plan- og utvikling i 2014 vart kr betre enn budsjett (kr dårlegare enn budsjett i 2013). Dette skuldast mindre bruk av planmidlar, kr , særleg knytt til forseinka øyaplan, og at kostnader til ROSanalysen vart ført på brann. Avdelinga fekk dessutan eit overskot på sjølvkostområda plan og byggjesak på kr , som kunne inntektsførast mot tidlegare underskot. Oppmåling viste eit underskot på kr grunna kostnader med mange utsette oppmålingar, der mesteparten av inntekta er kome tidlegare år, og som vart finansiert med fond. Teknisk drift (ansvar 3100)hadde eit stort meirforbruk. Dette skuldast i hovudsak 3 element: Meirkostnad på ei rekkje mindre postar, maling av Øvrabygda skule, som ikkje var tilstrekkjeleg budsjettert, og ei feilbudsjettering av lønsrefusjon. Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor (SFLMK) er organisert etter vertskommuneprinsippet, med Fitjar som vert. Avtalt fordelingsnøkkel mellom Fitjar og Stord vart endra til i SFLMK (ansvar 3300)hadde eit resultat om lag som budsjettert. Brann/redning(ansvar 3400) fekk eit meirforbruk på ( ). Det var eit høgt aktivitetsnivå, både når det gjeld tal utrykningar, og nivå på trening/utdanning, i samsvar med auka krav frå styresmaktene. Kostnadene med ROS analyse, kr , vart ført her, men budsjettert på plan(3000). VA- rekneskapen (ansvar 3200) gav eit mindreforbruk på avløp, med kr (82.000), vatn fekk eit meirforbruk på (19.000). Rekneskapen for slam og renovasjon vert ført av SIM. Det er berre kommunen sin del av kostnadene som vert ført i vår rekneskap, og med tilsvarande inntekt (0-budsjett). Innsparingane i VA kjem for ein stor del som følgje av svært lavt rentenivå, som varer ved i Eventuelle over- og underskot vert avrekna mot fond, slik at aktiviteten går i 0 i endeleg resultat dersom han viser overskot, men tel med i sluttresultatet dersom det er underskot som ikkje blir dekt av eldre fond. Med unntak for 2012, har vatn gjennom fleire år hatt underskot, som har vore trekt av fond. 6 Side18

19 Årsgebyra for avløp vart redusert med 5 % frå 1. januar 2014, og ytterlegare redusert med 5 % frå 1. januar Kultur(ansvar 5000) hadde eit netto forbruk som budsjettert. Kommunen gjer ved årsskiftet avsetning for uteståande krav som er eldre enn 3 månader ved forfall. Berekna tap blir ført på vedkomande avdeling. Dersom krava vert betalte skjer det ei inntektsføring av tapet. Netto medførte dette tilbakeføring av kring kr i Pensjon Det kom vesentlege endringar i regelverket for pensjonar i Den viktigaste er at posten estimatavvik skal førast mot kapitalkonto i balansen. Estimatavvik er korreksjon av tidlegare års pensjonsmidlar og forpliktelser. Etter føresegnene skal ikkje årlege endringar i estimatet takast inn i driftsrekneskapen, då dei ikkje fører til endring i arbeidskapitalen, berre i balansen. Regelendringane medførte at kommunen i 2011 tok inn eit beløp på kr. 29 mill. som gjeld. Summen hadde ikkje likviditetsmessig effekt, men kapitalkontoen vart negativ. I 2014 var estimatavviket 4,4 mill. (KLP 5,1 mill. og SPK -0,7 mill.) mot 7,5 mill. i 2013, og eigenkapitalen dermed ytterlegare svekka. I 2014 kom det ytterlegare endringar i sentrale reglar: Grunnlagsrenta for pensjonsordningar vart redusert frå 2,5 til 2,0 %, noko som auka kostnaden, men ei levealdersjustering reduserte kostnaden, og dei to faktorane balanserte kvarandre. I 2011 vart det bestemt at premieavvik skulle avskrivast over 10 år mot tidlegare over 15 år, med effekt frå Avskrivingstida for premieavvik vart i 2014 ytterlegare sett ned til 7 år med verknad for avvik frå Dette gir ein auka kostnad i Premieavviket i 2014 var 4,4 mill(klp 4,4 mill. og SPK 0,02 mill.), pluss 0,6 mill i arbeidsgjevaravgift. Etter avskriving auka premieavviket med 3,24 mill. KLP har varsla at premieavviket truleg vert høgt også dei neste åra. Estimatet for 2015 er nær 4,3 mill. Samla pensjonskostnader, kr 15,1 mill, etter fråtrekk av arbeidstakar sin del, var om lag 1,8 mill. høgare i 2014 enn 2013, og om lag 0,25 mill over budsjett. Den høge kostnadene i pensjonsordningane generelt, og balanseverknaden spesielt, gir grunn til å stille spørsmål om framtidig berekraft i pensjonsordningane. Dette er ein situasjon utanom kommunane sin kontroll, og tilsvarande utfordringar gjeld dei fleste kommunane i Noreg. Ein vonar at problemstillinga vert teke tak i av sentrale styresmakter. Refusjonsordninga for meirverdiavgift(ansvar 3900) Refusjonsordninga for meirverdiavgift vart vesentleg endra i Ordninga med at inngåande avgift på investeringar blei aktivert på investeringa, og deretter kostnadsført over levetida, vart avvikla i sin heilskap med verknad frå 1. januar Heile refusjonen vert no godskrive investeringsrekneskapen direkte. Omlegginga gir svakare sluttresultat for alle kommunar, rekna til ca 1,25 % av total rammeoverføring på mellomlang sikt. På lang sikt vil det bli utlikna mot lavare renter og avdrag. Tilrådd netto driftsresultat for kommunane vart redusert til 1,75 %, mot tidlegare 3 %, som følgje av omlegginga. 7 Side19

20 Investeringar og lånegjeld Kommunen har investert for ca 31,3 mill (83)mill kroner i 2014, og teke opp lån på 36,87 mill(39,9) mill til investeringsføremål. Avdrag i drifta har vore 7,7 (6,9) mill. Det er sett av ubrukte lån til investeringar med 18, 8 mill (6,9 mill). Samla langsiktig lånegjeld var 209,7 mill ved årsskiftet 2014/15, som er om lag 31 mill meir enn i 2013/14. Med unntak av ein kort periode i mai har likviditeten vore god i Investeringsrekneskapen for 2014 er finansiert, med unntak av kjøp av eigardeler i KLP, som ikkje kan lånefinansierast, der kr ikkje er finansiert. I 2015 er det budsjettert med investeringar på 41,6 mill, og låneopptak på 15,4 mill. Dessutan er det budsjettert med 2,0 mill til startlån. Kommunen har ikkje sett det nødvendig å gjennomføra porteføljevurdering av eigedomane. Finansreglement Kommunen vedtok nytt finansreglement i desember Kravet til sikring av renteporteføljen vart redusert til 25 %. Renter Innlånsrenta til kommunen er basert på flytande rente i pengemarknaden (NIBOR) med ein margin til kredittinstitusjonane. Gjennomsnittleg nivå på 3. månaders NIBOR var 1,70 i 2014 (1,75 i 2013). Marginane til finansinstitusjonane auka generelt i løpet av året, nokre meir enn andre, slik at netto innlånsrente ikkje gjekk tilsvarande ned. VA-renta vart omlagt i 2014, og fylgjer 5-års SWAP rente med tillegg av 0,5 %, som isolert sett medførte ein liten renteauke. VA- renta hadde eit gjennomsnitt på 2,68 %(2.62 %) i Staten sine kompensasjonar med renteelement fylgjer renta i Husbanken, som er basert på særlege føresetnader knytte til statsobligasjonar, pluss margin. Marginen vart auka frå 0,5 % til 1,0 % frå 1. mars Snittrenta i Husbanken var 2,31 % i 2014, mot 2,11 i Deler av renteporteføljen er sikra med fast rente eller rentebytteavtalar (SWOP). Rentebytteavtalar har same verknad som eit fastrentelån og gav negativ margin samanlikna med flytande rente også i Kommunen hadde frå årsskiftet 2014/15 9,6 mill i fastrentelån med bindingar frå og rente frå 1,9 til 2,18 %, vekta snitt 2,16 %, og rentebytteavtalar på 56,5 mill, med rentesatsar frå 2,97 % til 5,06 %, vekta snitt 3,55 % Av låneporteføljen pr. 1. januar 2015 er 65,6(snittrente 3,34 %) mill sikra, og 144,1 mill. utsett for svingingar i rentenivået. Ved årsskiftet var 31,3 % av låneporteføljen sikra. Statlege kompensasjonar som fylgjer rentenivået dekker 31,3 mill, utlån utgjer 9,5 mill og VA-lån som blir dekka over sjølvkostordninga 27,3 mill. pr 1. januar Desse utgjer samla 68,1 mill. Den flytande renta (NIBOR) er i budsjettet for 2015 føresett til 1,8 %, pluss margin til kredittinstitusjonane, dvs det same som i Ved årsskiftet var 3. månader NIBOR 1,48 %, og ser ut til å falla utover i Side20

21 Kommunale mål og måloppnåing for 2014 Omsorgsplan vart vedteke av kommunestyret i juni Dette er ein overordna plan for samordning og utbygging av pleie- og omsorgstenestene i perioden, og omfattar aktivitetar innan sjukeheim, heimebaserte tenester, omsorgsbustader med oppfølging, demensomsorg, psykiske helseteneste, rusomsorg og auka kompetanse. Det er i løpet av året gjort viktige vedtak/føringar knytt til element i planen. Kommunen har mellom anna kjøpt 2 bustader for vanskelegstilte, og lagt planar om bustader for rus og andre omsorgsbustader. Bygging vil likevel skje i 2015 og Kommunen vedtok ny skulebruksplan for perioden i november Planen legg føringar for utviklinga av skulane dei komande åra, med omtalar av framtidig skulestruktur, den enkelte skulen, elevtalsutvikling, og andre element som er viktige for åra som kjem. Skulestrukturen vart oppretthalden slik han har vore. Medarbeidarar Arbeidstilsynet har i løpet av 2014 avslutta tilsyn med Fitjar kommune sitt system for helse, miljø og tryggleik. Tilsynet har ført til at kommunen har utarbeidd nytt system, som er tilgjengeleg for alle tilsette i kvalitets- og internkontrollsystemet Kvalitetslosen. Gjennom 2014 har hovudfokuset vore på implementering av det nye systemet. I løpet av våren har alle leiarar med personalansvar og alle verneombod gjennomført kurs i helse, miljø og tryggleik. Alle einingar har gjennomført risikoanalyse over eige arbeidsmiljø, og alle verneområde har gjennomført vernerunde. Eit viktig punkt i det nye systemet er regelbundne medarbeidarsamtalar. Dette har ført til at svært mange medarbeidarar fekk gjennomført medarbeidarsamtale i løpet av Alt arbeid med helse, miljø og tryggleik blir gjennomgått i arbeidsmiljøutvalet. Dette utvalet gjekk i siste møte i 2014 gjennom kommunen sitt system. Sjukefråvær Fitjar kommune hadde i 2014 eit legemeldt sjukefråvær på 5,6 prosent, noko som er høgare enn det samla arbeidslivet (5,3 prosent), men betydeleg lågare enn kommunal sektor (7,3 prosent). Fråværsregistreringa i kommunen sitt personalsystem syner eit totalt sjukefråvær (eigen- og legemeldt) på 6,4 prosent. I grafen nedanfor blir sjukefråværet gjennom månadane i året skildra. 9 Side21

22 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sidan 2010 har sjukefråværet i Fitjar kommune blitt redusert frå år til år ,5 9,4 8,5 7,1 6,4 Endringane i registrerte eigenmeldingar (dagsverk) er sett opp i den følgjande tabellen, som viser at det er fleire dagar eigenmeldingar i fyrste og siste kvartal kvart år. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum Rekruttering Fitjar kommune opplever ein god rekrutteringssituasjon for mange grupper tilsette, mykje grunna nærleik til Fitjar vidaregåande skule og Høgskulen Stord/Haugesund. Det har vore god tilgang på lærarar, sjukepleiarar og fagarbeidarar. Den siste tida har det blitt meir utfordrande å rekruttera sjukepleiarar. Innan tekniske fag, plan, oppmåling administrasjon og leiing er det vanskelegare å rekruttera nye medarbeidarar, då kommunen konkurrerer med private verksemder innan desse faga. Sysselsettinga innan olje, gass og marine næringar var stor i 2014, og det er svært vanskeleg for offentlege arbeidsgjevarar å konkurrera med desse næringane. Konjunkturendringar i desse næringane kan letta rekrutteringssituasjonen for offentlege verksemder frametter. 10 Side22

23 Det er venta aukande rekrutteringsutfordringar frametter. Årsakene til dette er på den eine sida utskifting av medarbeidarar som kjem til pensjonsalder, og på den andre sida større konkurranse om arbeidskrafta. Større kamp om arbeidskrafta, særskilt for høgskuleutdanna personar, vil gjera det vanskelegare å rekruttera til dei opne stillingane. Ein veit at trongen for arbeidskraft innan helse og omsorg vil auka monaleg frametter. Likestilling Det er eit stort fleirtal av kvinnelege medarbeidarar i Fitjar kommune, noko som er vanleg i norske kommunar. Av dei totalt 345 tilsette i Fitjar kommune var 287 kvinner. Halvparten av leiarane i kommunen er kvinner. Kvinner Menn Prosent kvinner Leiarar ,0 Tilsette ,2 Det blir arbeidd med å auke stillingsstorleiken til full stilling for dei som ønskjer dette. For at turnusane i helse- og omsorgstenesta skal fungere, medfører fleire fulle stillingar at det må vera fleire små helgestillingar. Kommunen legg til rette for livsfasepolitikk, med reduserte stillingsstorleikar for dei som ønskjer dette ein periode. Gjennomsnittleg stillingsstorleik for kvinner er 64,8 prosent, medan menn som snitt har 66,9 prosent stilling. Gjennomsnittsløna for kvinnelege medarbeidarar er kr , medan tilsvarande gjennomsnitt for menn er kr (deltidsbrannkonstablar er utelate frå desse gjennomsnittstala). Beredskap Fitjar kommunestyre vedtok i 2014 ny heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse, som blei utarbeidd saman med Stord kommune. Etter dette blei den overordna beredskapsplanen revidert. Desse dokumenta utgjer det overordna nivået i beredskapsplanlegginga. Administrasjonen har starta arbeidet med å gjennomgå andre beredskapsplanar. Det er gjennom året fokusert på å betre kommunikasjon med innbyggjarane og samvirkepartnarar i samband med krisesituasjonar. Kommunen har difor oppretta profil på Facebook.com og gått til innkjøp av satellitt-telefon og system for varsling av befolkninga via SMS og talemeldingar. Etikk Krav til etisk framferd er i Fitjar kommune forankra i Etisk reglement, som gjeld både politikarar og tilsette Personalpolitisk rammeverk Arbeidsreglement Retningsliner sosiale media Innkjøpsreglement 11 Side23

24 Etisk framferd skal vera ein grunnleggjande verdi for alle som representerer Fitjar kommune. Det er difor laga eit eige etisk reglement. Reglementet trekk hovudlinene for kva framferd som er forventa i kommunen var det fyrste året det nye personal- og HMT-systemet var i bruk. Personalpolitisk rammeverk, som er vedteke av kommunestyret, skildrar korleis kommunen skal sikra alle tilsette vern mot diskriminering og korleis ein skal hindra mobbing i organisasjonen. Samfunn Arbeidet med Øyaplan er godt i gang frå kommunen si side, men det interkommunale strandsonearbeidet er vesentleg forseinka, noko som har medført stans i den kommunale planen. Begge planane skal no ferdigstillast i løpet av Reguleringsplan for parsellen Engevik Levåg på E 39 vart stadfest av kommunestyret i september Trafikksikringsplanen vart stadfesta av kommunestyret i juni Adressesystemet vart vedteke av kommunestyret i februar 2014, men på grunn av klager, mellom anna frå Kartverket, er systemet enno ikkje ferdig implementert. Kulturminneplanen vert eit år forseinka. Kommunedelplan for idrett- og friluftsliv vart vedteke i juni. Stortinget har godkjent innkrevjing av bompenger også i 2015 og 2016 til vegprosjektet Stord vestside på FV 545. Prosjektet består av i alt 4 tiltak: Fitjar sentrum-rimbareid, Rimbareid-Vik(1,7 km), ei strekkje kring kommunegrensa og Sagvåg bru med omgjevnader. Reguleringsplanen for strekkja Rimbareid-Vik vart stadfest av kommunestyret i juni Det må utarbeidast reguleringsplanar for strekkja kring kommunegrensa, og kryssløysinga Fitjar sentrum kyrkja må omarbeidast. Kalkulasjon av tiltaka viser at det vil bli noko dyrare enn tidlegare antatt å fullføra alle delprosjekta. Ein vonar likevel å kunna fullføra dei opphavelege delstrekkjene slik som planlagt. Statens vegvesen har signalisert at arbeidet med Rimbareid-Vik kan starta hausten 2015 og vera fullført i Avsluttande kommentarar Me framleis måtta føreta harde prioriteringar dei komande åra for å tilpassa oss statlege krav og tilskotsrammer. Såleis er me, tilliks med svært mange kommunar i Norge, framleis ikkje i stand til å vedlikehalda realkapitalen vår tilfredsstillande. Me vil gje stor honnør til alle tilsette for innsatsen i 2014 med å levera gode tenester, og ha kontroll på økonomien i ei tid der krava til ytingane våre stadig aukar. HELSE OG SOSIALE TENESTER Mål og måloppnåing for 2014 Som innleiing til årsmeldinga for 2014, har ein valt å sjå tilbake på dei punkta som ein sette opp som hovudmål for året. Avdelingane har prioritert å levera gode tenester og forsvarleg drift. Dette har gjeve meirforbruk i høve budsjett på nokre område, og mindreforbruk på andre. Samla sett 12 Side24

25 vart det eit meirforbruk på heile etaten på om lag , særleg relatert til barnevernssaker, økonomisk sosialhjelp og Fitjar bu- og behandlingssenter. Ei særlege satsing dette året har vore å få heimerehabilitering implementert frå prosjekt til drift. Ein tilsette mellombels ein ergoterapeut i 50 % for eit år. Som del av prosjektet har ein starta med førebyggjande tiltak for eldre. Kommunen, frivilligsentralen og seniorsenteret samarbeidde om fallførebyggjande kurs og kosthaldskurs. Ein fekk statlege prosjektmidlar til oppstart av dette arbeidet. Satsinga har gjeve gode resultat, og blir vidareført. I året som gjekk vart Omsorgsplan ferdigstilt og vedteken. Ansvar Helse- og sosial På feltet vel ein å kommentera dei tenestene med størst utfordringar, med mest endringar, og nye satsingar. Skulehelseteneste På dette feltet har det og vore ei statleg opptrapping siste par åra. Kommunen fekk midlar tilsvarande 20 % stilling i I tillegg søkte me om prosjektmidlar til å styrke førebygging ovafor barn og unge. Ved hjelp av statstilskot på kr ,- har ein styrka helsetenesta i vidaregåande skule og ungdomsskulen med ein sjukepleiar i prosjektstilling. Ein har også jobba med ulike tverrfaglege tiltak for å bli betre og fanga opp risikoungdom tidleg. Saman med skuleleiing, barnevern, PPT og BU, har helseetaten laga ein arbeidsmetodikk for tiltak for barn og unge, «La linea». Ein har og laga tverrfaglege rutinar for å bli betre med omsyn til å fange opp og setja inn tiltak tidleg. Sosiale tenester og tenester til personar med rusproblem. i 2014 gjorde NAV kontoret 581 vedtak om økonomisk sosialhjelp, som er ein stor auke frå tidlegare år. NAV har registrert 80 brukarar som får sosialhjelp, fleire enn året før. Det vart også i 2014 ei stor overskriding på tenesta, trass i at tenesta vart styrka i revidert budsjett med kr ,4 kommunal stilling ved NAV jobbar med økonomisk sosialhjelp. Dette er særs låg bemanning samanlikna med andre kommunar, målt opp mot saksmengd og storleik. NAV rapporter vidare om totalt 101 personar på arbeidsavklaringspengar, ein auke på 21 frå Av desse er 18 mellom 18 og 30 år, ein auke på 8 personar. Desse skal ha prioritert fokus i samband med aktivitet/kartlegging, i høve til NAV sin «jobbstrategi». Rusfeltet er framleis eit av dei mest utfordrande i kommunen. Særleg har mangel på bustader ført til mykje press både på NAV og kommunen. Administrasjonen har lagt fram fleire politiske saker om situasjonen, både om LAR senter og bustader. I budsjett for 2015 fekk ein politisk vedtak om å utvikle «Fitjarsjøen 38», til 3 bustader og LAR senter. Det politiske vedtaket frå 2013 om å få på plass 3 enkle modulbustader på Aarskog er fylgt opp, og ved årsskiftet var 2 bustader på plass. Ruskonsulent/ungdomskonsulent følgjer opp personar som har rusavhengigheit og/eller ein psykiatrisk diagnose, eller som står i faresonen for å utvikla eit rusproblem. Bustadsosial teneste har fått statstilskot til ei stilling, dette er år 2 av 3 kommunen får dette tilskotet. 13 Side25

26 Barnevern Her har det vore ein kraftig auke i utgiftene både til saksomkostningar(juridisk bistand) i rettssystemet og til tyngre hjelpetiltak som til dømes forsterka fosterheimar. Samla kostnadsauke om lag kr frå Budsjettet vart auka med kr i revidert budsjett, men det vart likevel eit meirforbruk på kr Omsorgsløn/støttekontaktar/avlasting Forbruket på desse områda samsvarer med budsjett, sjølv om det på støttekontakt og avlasting har kome til fleire nye brukarar, og som har fått vedtak om nye tenester. Ein har tidvis underforbruk som skuldast vanskar med rekruttering av støttekontaktar. Ein samlar oppdrag, ved at eine støttekontakten har med seg 2-4 brukarar til mandagsklubben på Stord, ein viktig sosial arena for denne gruppa. Kommunen kjøper framleis tenester til avlasting i Bømlo kommunale avlastingsbustad. Fysioterapitenester På fysio-/ergoterapi har ein hatt betre kapasitet ved hjelp av ergoteraput 50 %, jfr. prosjektet heimerehabilitering. Det vart laga plan for kvardagsrehabilitering, og ein gjennomførte kursrekkjer for alle tilsette i omsorgssektoren, slik at alle skal kunne få den nye tenkinga «under huda». Alle forsking viser at rehabilitering i heimen verkar best, og målet er at alle kunne bu i eigen heim så lenge som mogeleg. Kommunen skal hjelpe til å leggje til rette for dette, med hjelpemidlar, råd og rettleiing. Å nytte ergoterapeut til tilrettelegging i heimen, hjelpemiddel og anna vurdering har god effekt. Folkehelsearbeid Det har vore eit mål å styrkja samarbeid på tvers av fagsektorane i kommunen. Ein har ferdigstilt plan for førebygging av overvekt/fedme Fokus gode vanar, og ein er godt i gong med å lage plan for førebygging av uheldige utviklingsløp for barn og ungdom, saman med skulehelsetenesta. Folkehelsekoordinatorstillinga har dels vore nytta til interkommunalt samarbeid om LMS, læring og meistringsstrategiar, som er nedfelt i Samhandlingsreforma som kommunalt ansvar. Dette arbeidet har som mål å lære pasientar med ulike diagnosar å leva med desse utan reinnleggingar i sjukehus. I 2014 har hjarterehabilitering vore satsingsområde, og ein har halde kurs for hjartepasientar i kommunen. I tillegg har ein gjeve tilbod for barn og ungdom med overvekt. Stillinga som folkehelsekoordinator har er vakant frå årsskiftet 14/15. Samhandlingsreforma/Medfinansiering Kommunen har i 2014 betalt for 5 døgn for utskrivingsklare som me ikkje kunne ta imot, dette er færre enn året før, og langt under det me får i rammetilskot. Målet vårt er å ta mot alle når dei er klare. Også på medisinsk medfinansiering har ein hatt overskot. Legetenesta Sunnhordland interkommunale legevakt IKS mellom Stord, Fitjar og Bømlo vart sett i drift frå mars Det har synt seg å vera ei godt fungerande ordning, med vakthavande lege tilstades også på natt. Arbeid med nytt samla legesenter i Fitjar vart starta i Legevakt samarbeidskommunane har arbeidd med prosjektering av dei kommunale akutt døgnhjelp sengene(kad-senger), som er eit krav skal vera i drift frå Kommunane arbeider for å få byggje eit bygg for legevakt og KAD senger, på ei tomt nær Stord sjukehus, dette for sambruk av ressursar innafor mellom anna røntgen og laboratorium. 14 Side26

27 Forprosjektet la til grunn at 4,5 KAD senger som er dei 3 kommunane sin behov, ville vera for lite til ein god økonomisk driftsmodell, og la til grunn 9 senger, som gir billege «ekstrasenger», men ikkje vesentleg større totalkostnader. I det vidare arbeidet har ein lagt til grunn 7-9 senger i denne KAD avdelinga.. Tilsyn Fylkesmannen hadde fleire tilsyn i helse- og omsorgstenestene i 2014: Eit tilsyn på FBB galdt om kommunen fylgjer intensjonen i lova om å tilby rehabilitering i institusjon. Det vart ikkje gjeve avvik eller merknad. Vidare eit felles brevtilsyn med andre kommunar galdt helsestasjonstenester for barn 0-6 år, med heimel i helsetilsynslova 2 og helse- og omsorgstenestelova 5-9. Føremålet var å få oversikt over om kommunane i fylket har lagt til rette og ser til at helsestasjonstenestene tilfredsstiller krav som følgjer av lov og forskrift. Kommunen er såleis ein del av ein samlerapport, og kartlegginga gir oversikt, men ikkje detaljert informasjon om helsestasjonstilbodet, og det er ikkje peika på avvik. Elles fekk me nokre tilsyn retta mot einskildvedtak om bruk av tvang, kapitel 9 i Helseog omsorgstenestelova. Her fekk me nokre mindre avvik som galdt for lite opplæring og oppfølging av tilsette. Avvika vart arbeidd med og lukka Elektronisk samhandling. Det har vore satsa på fleire tiltak i året som gjekk. Først vart det lagt til rette og gjort opplæring for elektronisk utveksling av informasjon mellom pleie- og omsorg og eigne legetenester. Etter sommaren det same for samhandling mellom våre helse- og omsorgstenester og sjukehus. Journalsystemet Gerica er bygt ut for å gjera utvida saksbehandling når det gjeld vederlag og å henta inn informasjon på tvers av sektorar. Nokre avdelingar har starta med elektroniske timelister, og i 2015 skal ein få integrasjon mot økonomisystemet Agresso. Det vert jobba kontinuerleg med utvikling av IKT på sektoren. Ressursstyring web vart teke i bruk, for å få elektronisk turnus- og vikarsøk. Etter nokre innkjøringsvanskar, der avdelingsleiarane brukte ein del tid til opplæring, verkar systemet godt. Pleie og omsorgstenester Institusjonstenester: I målsetjinga for institusjonen står det at FBB skal være ein institusjon som tilbyr tenester med høg kvalitet innanfor dei rammene dei lokale styresmakter til ei kvar tid fastset. Det har vist seg særs utfordrande å halde seg innafor vedtekne budsjettrammer og samstundes halde oppe forsvarleg drift på FBB av følgjande grunnar: Grunna stor sjukepleiemangel måtte ein leige vikarar i sommar for å ha dekning. Fleire dårlege/urolege pasientar på demensavdelinga, som i store deler av dagen/natta trong 1/1 bemanning, kravde stor bruk av ekstravakter. Stor gjennomtrekk av tilkallingsvikarar kravde mykje opplæring. Store utlegg til fornying av maskinar på kjøkken og avdeling. 15 Side27

28 Samla overforbruk på FBB er på om lag 1,6 mill. Ein har prøvd å halde av 4-5 korttidsplassar for å kunne gje tilbod til dei som treng rehabilitering etter sjukehusopphald, pleie(palliasjon) i sluttfasen av livet, eller avlastning for pårørande. Ein periode var det ledig berre 3 korttidsplassar, den fjerde måtte brukast til langtidsplass. Dette skaper problem når ein får pasientar som må ha utvida opphald. Samhandlingsreforma har ført til at sjukeheimen må ha kompetanse på mange felt. Det er stor bruk av korttidsplassar, hyppig utskifting av pasientar, og ein fungerer som B- sjukehus. Beredskapen for å ta imot pasientar med store medisinske og pleiemessige behov og medisinsk tekniske utfordringar, krev høg kompetanse og ofte meir personalressursar enn grunnbemanninga og dei fastsette økonomiske rammene tilseier. Det er ei utfordring at sjukehuset ofte melder pasientar utskrivingsklare for tidleg, kommunen gjer klar plass, men denne kan bli ståande ledig i opptil 2 veker, med tapt bruk til andre pasientar, også økonomisk tap. Ein har og opplevd at svært sjuke pasientar vert sendt fram og tilbake mellom sjukehus og sjukeheim, dette er krevjande for pleiepersonalet. Institusjonen legg stor vekt på at den lindrande eininga(ei leiligheit) skal være eit godt tilbod til pasientar og pårørande i sluttfasen av livet. Ved terminalpleie er det ofte behov for å leige inn ekstravakter. Det skal være ei hand å halde i når livet går mot slutten, for det er ikkje alltid pårørande som kan være til stades. Kommunen utgreier GPS som eit supplement for å ta vare på dei demente, slik at ein ikkje må følgje pasientar som vil ut. Nye tiltak i 2014 Ein fekk kjøpt inn aktivitetssykkel med skjerm, og film med lokale vegar, for bebuarane på FBB. Mens ein syklar kan og andre følgje med på vegen. Nokre brukarar likar tiltaket godt, andre kjenner seg utrygge, men det skaper rom for samtale om stadar i bygda. Det er og kjøpt ein del utstyr for å spare tilsette si helse, til dømes vendelaken, personheisar, og eigen vaskemaskin til golv på kjøkken som gode hjelpemiddel. Ansvar Heimebaserte tenester har vore eit travelt og utfordrande år for heimetenestene både når det gjeld kapasitet og kompetanse. Mange ynskjer å vera heime med alvorlege diagnosar, men å skaffe nok kvalifisert personale er utfordrande. Liten kapasitet på ettermiddag og i helg, har kravd ekstra ressursar ved særskilte behov. Økonomi Heimetenestene har eit mindreforbruk på om lag kr. 1.3 mill, mellom anna på grunn av større statstilskot til brukarar med ressurskrevjande behov, og refusjon for LAR behandlinga, enn budsjettert. På Havnahuset har bebuarane høg alder med aukande hjelpebehov, og det har vore fleire dødsfall i året som gjekk. Dei ledige bustadene har blitt leigde ut etter kvart, og ein har vore strenge på kriteriet behov for heildøgns omsorg, for såleis å avlaste FBB. 16 Side28

29 Kreftsjukepleiaren kombinerer stillinga som gruppeleiar og kreftsjukepleiar. Det er ein styrke at ein har kompetanse slik at ein hjelpe andre alvorlege diagnosar som krev «smertelindring». Kreftsjukepleiaren er og med i nettverk for oppdatering og samarbeid. Fleire demente bur i heimane, noko som blir utfordrande for heimetenesta, særleg å gå ut om natta, samt auka fare for brann. Dagtilbodet er eit godt tilbod for ein del av dei demente, også andre eldre, men nokre takkar nei pga. at det blir for slitsamt å nytte tilbodet. Eit eige hukommelses- team arbeider med utgreiing av demens(hukommelsessvikt), for tidleg diagnose er viktig. Teamet er i nettverk med andre kommunar som sokner til Helse Fonna og arbeider tett saman med fastlegane. LAR tilbod Heimesjukepleien har ansvar for utdeling og tillaging av medisin til dei som er i LARbehandling. Ein har jobba med andre løysingar, utan å koma i mål. Ny forskrift frå 2014, seier at dette er medisinsk behandling. Når kommunen organiserer dette utanom legekontor (som har takstsystem), skal helseføretaka bera kostnadene til utdeling. Helse Fonna har, basert på tal brukarar i ordninga ei kvar tid, dekka etter avtale om lag kr i 2014, som ikkje har vore budsjettert. Ordninga er vidareført i PU avdelinga Avdelinga har fortsatt store utfordringar. Det trengst tett oppfølging brukarane, som krev mykje personell ressursar, og kommunen har fleire brukarar med 2:1 bemanning, og 1:1 bemanning. På heimetenestene har ein etablert langturnus(«medlevarturnus») for brukar med 2:1 bemanning. Turnusordninga synte seg å rekruttera mange, sjølv om det er mykje ekstra arbeid å få ei slik ordning godkjent av fagorganisasjonane. Nye tiltak i 2014 Nøkkelboksar med kodelås som er monterte ved ytterdøra hos brukarane fungerer veldig bra. Ei ny ordning med søppelcontainer ved Havnahuset til erstatning for overfylte bossdunkar har og vist seg som ei god ordning. Dei minste bustadene i den eldste delen på Havnahuset, er oppgradert med nye kjøkkenog garderobeskap, noko som er positivt både for bebuarar og tilsette. Personale Einingane sine årsmeldingar viser at det ikkje alltid er samsvar mellom pålagte oppgåver og personellressursar. Det vert mellom anna peika på for få hender/låg grunnbemanning og manglande fagkompetanse. Kompetanseløftet 2015 Dette er ei statleg satsing, der kommunane kan søkje midlar for å auka kompetansen i omsorgstenestene. Kommunen fekk kr , som er nytta til delfinansiering av helsefagutdanning for vaksne, vidareutdanning for fagutdanna, kurs på våren til 6 tilsette på eldreomsorg, og på hausten til 4 tilsette på rehabilitering. Det er teke vidareutdanning for sjukepleiarar, 1 på rehabilitering og 1 på sårbehandling. Dei som har fått spesialutdanning vert nytta som fagutviklingssjukepleiarar og ressurspersonar som kan gje råd og rettleiing på tvers av einingane ved behov. 17 Side29

30 Ein sjukepleiar tok helsesøsterutdanning. All vidareutdanning skjer i tråd med vedteken kompetanseplan. Både leiande helsesøster og jordmor har gått ned i stilling, og tar ut delvis pensjon. Ein har tilsett ny leiande helsesøster. Jordmorressursen sto delvis vakant hausten På rustenester/bustadsosial oppfølging har kommunen rekruttert sosionom til erstatning for ein sjukepleiar som slutta. På FBB har ein tilsett 2 nye sjukepleiarar, men likevel har det i periodar vore naudsynt å bruke leigevikar/sjukepleiar. Ved FBB er det ein kreftsjukepleiar, og det same i heimetenestene. Det vart tilsett fast aktivitør 50 % stilling, delt på dag-tilbodet og demensavdelinga. Ved demensavdelingane satsar ein på musikkterapi, og har 2 tilsette som tek kurs i metoden. Det har vist seg positivt og kan gje roande effekt i stellesituasjonar (gjenkjenning). Me tok inn 3 nye lærlingar på omsorg i 2014, og det er bra rekruttering til helsefagarbeidarar. Men etter kvart som faste tilsette får større stillingar, har ein færre ledige stillingar i korpset, og det er i periodar ei stor utfordring å skaffe vakter i helgane. Her kjem også det inn at ein må dekke sjukefråvære som og kan vera vanskeleg. Kommunen har godt samarbeid med Fitjar vidaregåande skule, og har hatt elever i praksis gjennom heile året. Dette er et gode for oss, då fleire av desse søkjer sommarjobb og tar ekstravakter. Ein har også sjukepleiestudentar frå høgskulen på Stord. Sjukefråværsprosjektet Det vart løyvd midlar i 2013, men prosjektet kom ikkje i gong før på slutten av året. Møte, arbeidsgrupper og kurs vart sett i gong tidleg i 2014, m.a. med 4 kurs med fylgjande tema; tilrettelegging/medverknad, konflikthandtering, stress-meistring og psykisk helse. Ein fekk tilskot frå NAV/Arbeidslivsenter til desse kursa. Det viser seg no at Fitjar kommune har lågast sjukefråvær i Sunnhordland. Einingane har likevel utfordringar med sjukefråvær i periodar, og oppfølging krev ein god del av leiarane. SKULE OG BARNEHAGE Mål og måloppnåing for Nye «Rimbareid skule» vart høgtideleg opna 9. mai. Arbeidet med bygningsmassen og uteområdet er no ferdigstilt innafor den økonomiske ramma som var til rådvelde. 2. Ny skulebruksplan vart vedteke i kommunestyret 11. november. 3. Eit leseprosjekt er under planlegging i alle barnhagane i Fitjar. 4. Kvalitetsvurderingssystemet (Kvalitetsplan for Fitjar kommune) for skule og barnehage er under arbeid og vil bli ferdigstilt i Revisjon av plan for spesialpedagogisk sakshandsaming i skule og barnehage. (Leggja inn føringar for å få ned talet på spesialpedagogiske tiltak) Her har ein byrja på arbeidet, men det er ikkje ferdigstilt. 18 Side30

31 6. Følgjande førebyggjande program blei starta opp hausten 2014 «det er mitt val» på mellomtrinnet og MOT programmet på ungdomstrinnet. 7. Om lag 170 nye datamaskinar vart kjøpt inn til grunnskulane i tillegg til fleire elektroniske tavler. Felles Ved skulekontoret har arbeidet med skulebruksplanen teke mykje tid. Det vart halde høyringar ute i alle krinsane hausten Det var særleg godt frammøte i Sælevikkrinsen. Engasjementet har vore godt og det kom inn mange gode moment i høyringsuttalane. Planen vart endeleg vedteken i kommunestyret 11. november. Planen sikrar drift ved alle grendaskulane i planperioden. Skulekonsulenten har også dette året vore tilsett i 100 % stilling. Dette skuldast arbeidet med skulebruksplanen og ei utgreiing til politikarane om eventuelt mottak av flyktningar i Fitjar kommune. Samarbeidet mellom skulekontoret, Fitjarstølane barnehage og dei tre skulane Sælevik, Øvrebygda og Rimbareid fungerer fint og det vert gjennomført faste samarbeidsmøter i regi av skulekontoret. Dialog og felles refleksjonar med fokus på gode løysingar gir grunnlag for vidare utvikling. Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar har halde fram vinteren Det var då om lag 15 deltakarar på kurset. Hausten 2014 vart det ikkje starta opp nytt kurs sidan det var svært få søkjarar. Skulane To nye rektorar er tilsett dette året. Ved Rimbareid skule er Bjørn Haaland blitt ny rektor og ved Sælevik skule er Elisabeth Kjærland blitt tilsett. «Nye Rimbareid skule» vart offisielt opna 9. mai Skulen framstår no som topp moderande med gode fasilitetar både ute og inne. Øvrebygda skule har fått «Non Stop»- fargar utvendig og Sælevik skule har fått eit flott nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet. Barn og unge har gode forutsetningar for å få eit godt skuletilbod med dei rammene ein no har. Uvissa kring ei eventuell overflytting av 7. klassane frå Øvrebygda og Sælevik skule skapte hausten 2014 stort engasjement ute i desse krinsane. Dette viser at det er engasjement og vilje for å bevara dagens strukturar ved skulane, noko som politikarane stadfesta under den endelege handsaminga av skulebruksplanen. Hausten 2014 starta ein opp med valfaget trafikk ved Rimbareid skule. Dette har blitt svært populært. Her får ungdomane grunnleggjande trafikkunnskap. I tillegg får dei ta teoridelen til trafikkalt grunnkurs. Skulane har hatt fokus på førebyggjande arbeid, vurdering for læring og lesedugleik. Dette året har ein starta opp med «det er mitt val» på mellomtrinnet og MOT på ungdomstrinnet. Vurderingsarbeidet ved skulane er viktig for å auka læringsutbyte til den enkelte elev. Gjennom eit tilsyn frå Fylkesmannen har Rimbareid skule fått stadfesta at dette vurderingsarbeidet har blitt godt forankra. Lesing er ein grunnleggjande dugleik som ein heile tida må arbeida vidare med. Ei gruppe med lærarar frå dei tre skulane har sett i gang eit arbeid for å laga ein lesplan for Fitjar kommune. Planen vil bli ferdigstilt i Utviklingsarbeid Utviklingsarbeid er krevjande og må gjennomførast over tid. Nyare forskningsbasert viten viser at det kollektive arbeidet i skulane må styrkjast. Gjennom felles diskusjonar vil personalet kunna utvikla nye modellar for den gode læringsøkta ute blant elevane. Gjennom vedteken skulebruksplan har ein fått forankra viktige fokusområdet for åra som kjem. Dei 4 hovudområda ein vil arbeida med er elevane sitt læringsmiljø, lesing, kvaliteten i elevane sitt læringsutbyte og skulebasert vurdering. 19 Side31

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhald Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Innhald Rådmannen sine kommentarer... 3 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering... 4 Overordna mål og måloppnåing:... 5 Administrasjon... 8 Sentraladministrasjonen... 8 Politikk... 8 Samfunnsutvikling...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013

OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 OSTERØY KOMMUNE Årsmelding 2013 Utvikling, samhald, livskvalitet Innhald Innhald... 2 Rådmannens føreord... 3 Innleiing... 3 Heradsstyret... 6 Økonomisk oversyn 2013... 8 Organisasjon og medarbeidarane...

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åseral

ÅRSMELDING 2012. Åseral ÅRSMELDING 2012 Åseral e n u m m ko Innhald Årsmelding 2012... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2012... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13 Sentraladministrasjonen...14 Rådmannskontoret...14

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011

ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAPSRAPPORT 2011 Åseral kommune Innhald Årsmelding og rekneskapsrapport 2011... 3 Forord... 3 Rekneskapen for 2011... 4 Personal og organisasjon... 8 Folkevalde...11 Administrasjon...13

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid

Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune. Bygder med fortid og framtid Årsmelding 2007 Hjartdal Kommune Bygder med fortid og framtid INNLEIING RÅDMANNEN SIN KOMMENTAR 3 ØKONOMISK RESULTAT 5 FOLKETAL 9 ORGANISASJONEN 10 Politisk organisering 10 Administrativ organisering 11

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012

Leikanger kommune. Årsrapport og rekneskap 2012 Leikanger kommune Årsrapport og rekneskap 2012 Innhald Rådmannen sin kommentar...1 Hovudtal frå rekneskapen...3 Interkommunalt samarbeid...6 Kommunen som verksemd...9 Driftsresultat i høve rammene... 13

Detaljer

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune

Årsmelding 2013 K-sak 033/14. Etne kommune Årsmelding 2013 K-sak 033/14 Etne kommune Årsmelding for Etne kommune 2013 Kommentar frå rådmannen... 3 Politisk organisering... 6 Målstyring... 7 Fokusområde A: Brukar og teneste... 8 Fokusområde B: Organisasjon

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer