Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport"

Transkript

1 Versjon Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport

2 INNHOLD INNHOLD INNLEDNING INVITASJON OG REGELVERK DENNE RAMMEAVTALEN OG DENS KONTRAKTER DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET OM RUTER RAMMEAVTALENS ØKONOMISKE OMFANG ANDRE OPERATØRER I RUTERS GEOGRAFISKE OMRÅDE RAMMEAVTALENS VARIGHET FRISTER FOR KONKURRANSEN KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET SPØRSMÅL, SVAR, RETTELSER, SUPPLERING ELLER ENDRING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET TILBUDSKONFERANSE TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING GENERELT SPRÅK ANTALL EKSEMPLARER AV TILBUDET TILBUDETS OPPBYGNING TILBUDSBREV OPPDRAGSBESKRIVELSE (VEDLEGG 1) MATERIELLBESKRIVELSE (VEDLEGG 2) TILBUDSSKJEMA FOR GODTGJØRELSE (VEDLEGG 3) DATABEHANDLERAVTALEN (VEDLEGG 4) REGLEMENT FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER (VEDLEGG 5) HANDLINGSREGLER FOR LEVERANDØRER (VEDLEGG 6) INNLEVERING AV TILBUD TILBUDSFRIST INNLEVERINGSSTED BEHANDLING AV TILBUDET TILBUDSREGISTRERING TILBUDSÅPNING AVVIK FRA KONKURRANSEGRUNNLAGET/FORBEHOLD GJENNOMFØRING AV FORHANDLINGER INNSYN AVVISNING AVLYSNING OG TOTALFORKASTELSE KONTRAKTSTILDELING OG KONTRAKTSINNGÅELSE TILDELINGSKRITERIER I DENNE KONKURRANSEN Kontrakt A Kontrakt B til D Kontrakt E Side 1 av 16

3 9 AVROPSMEKANISMER AVTALEINNGÅELSE Side 2 av 16

4 1 INNLEDNING 1.1 Invitasjon og regelverk Ruter inviterer med dette kvalifiserte tilbydere til å gi tilbud i konkurransen om rammeavtale avvikstransport. Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 og forsyningsforskriften av 7. april 2006 nr Konkurransen blir gjennomført som konkurranse med forhandling, jf. forsyningsforskriften 5-1. Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget nøye og sette seg inn i reglene for konkurransen. Hvis konkurransegrunnlaget oppleves som uklart, oppfordres tilbyderne til å stille spørsmål til Ruter. 1.2 Denne rammeavtalen og dens kontrakter Hensikten med denne rammeavtalen er å kunne nyttiggjøre seg eventuell tilgjengelig kapasitet i markedet for behov Ruter har utover de ordinære kontraktene om busstjenestekjøp. Dette gjelder blant annet, men ikke uttømmende, kapasitet ut over det materiellet som er i trafikk på eksisterende kontrakter for Ruter på det gjeldende tidspunktet, samt kapasitet blant operatører som ikke har kontrakt med Ruter om et ruteområde. Rammeavtalen må ikke forveksles med den tidligere utsendte anmodningen om endring av øvrige, eksisterende kontrakter Ruter har med sine operatører, samt Oppdragsgivers mulighet til midlertidig å endre kjøreoppdraget i et ruteområde i nyere kontrakter. Rammeavtale for busstjenester kommer til anvendelse i de situasjonene Oppdragsgiver har behov for å anskaffe transporttjenester som går ut over rammene i de ordinære kontraktene om busstjenestekjøp. Oppdragsgiver mottar med ujevne mellomrom henvendelser fra andre aktører i kollektivtrafikken om bistand til erstatnings- eller tilleggstrafikk i tillegg til henvendelser om transportløsninger ved større arrangementer. Oppdragsgiver er positivt innstilt til å bistå i disse situasjonene. Det kan også bli aktuelt å foreta avrop på denne rammeavtalen for å dekke transportbehov i slike situasjoner. Behovene kan oppstå plutselig og være ikke-planlagt, eller de kan være planlagt. Behovene vil være ulike avhengig av situasjon. Ruter har imidlertid behov for én kontrakt med leveringsforpliktelse i ikke-planlagte situasjoner for å være sikker på å kunne dekke et minimumsbehov for avvikstransport til enhver tid. Av den grunn er rammeavtalen delt inn i fem kontraktstyper: Side 3 av 16

5 Oversikt over kontraktene under rammeavtalen: Avropsmekanisme Særpreg Avropssituasjon Kontrakt A Kontrakt B Kontrakt C 1 og 2 Ikkeplanlagte oppdrag Vinneren av konkurransen om denne kontrakten Eksklusiv. Ikkeplanlagte oppdrag med behov for Minibuss ut over det behovet som dekkes av kontrakt A Kontakt etter rangering i konkurransen om denne kontrakten, best rangerte Operatør som kan møte Oppdragsgivers behov. Parallell. Ikkeplanlagte oppdrag med behov for Ordinær buss ut over det behovet som dekkes av kontrakt A Kontakt etter rangering i konkurrans en om denne kontrakten, best rangerte Operatør som kan møte Oppdragsgivers behov. Parallell. Kontrakt D 1, 2 og 3 Planlagte oppdrag med anslått verdi opp til kroner. Kontakt etter rangering på liste eller minikonkurranse etter oppdragsgivers skjønn Parallell. Kontrakt E Planlagte oppdrag med anslått verdi over kroner. Minikonkurranse Parallell. Leveringsforpliktelse for avrop innenfor de minstekrav som stilles i konkurransen. Garantert minstegodtgjørelse for beredskap. Liste med flere Operatører som tilbyr Minibuss. Ingen leveringsforpliktelse før aksept av avrop. Ingen garantert minstegodtgjørelse. Liste med flere Operatører som tilbyr Ordinær buss. Ingen leveringsforpliktelse før aksept av avrop. Ingen garantert minstegodtgjørelse. Det utarbeides en rangert liste etter konkurransen om denne kontrakten, men Oppdragsgiver står fritt til å heller avholde minikonkurranse. Ingen garantert minstegodtgj ørelse. Alle som oppfyller minstekrave ne i kontrakten tildeles kontrakten. Det avholdes minikonkurranse for hvert Oppdrag. Ingen garantert minstegodtg jørelse Side 4 av 16

6 For kontrakt B skal det tilbys Minibuss. For kontraktene C og D skal det leveres særskilte priser for henholdsvis (i) normalbuss/boggibuss og (ii) leddbuss. For kontrakt D kan det også leveres priser for (iii) Minibuss, slik som for kontrakt B. Det foretas selvstendige rangeringer av tilbudene, slik at det blir en egen liste under rammeavtalen av Operatører som tilbyr normalbuss/boggibuss, benevnt som kontrakt C1 og D1, en egen liste under rammeavtalen av operatører som tilbyr leddbuss, benevnt som kontrakt C2 og D2 og egne lister for operatører som tilbyr Minibuss, benevnt B og D3. Tilbydere står fritt til å delta i konkurransen om én, flere eller samtlige kontrakter. Ved særskilt store og/eller uforutsette oppdrag kan det bli behov for å gjennomføre avrop hvor flere tilbydere blir tildelt deler av oppdraget. 1.3 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget KGL Minibuss Ordinær buss Oppdrag Oppdragsgiver Operatør(er) Vogntime Konkurransegrunnlaget, dvs. prosedyrebeskrivelse, kontrakten med tilhørende vedlegg Buss med mer enn 7 seter i tillegg til plass til rullestol eller barnevogn Buss med minimum 28 sitteplasser Den ytelsen som leveres av en Operatør i henhold til en bestilling (avrop) på rammeavtalen Ruter As, forkortet til Ruter. Ruter vil være avtalepart for operatørene som inngår rammeavtale om avvikstransport Selskap(er) som inngår rammeavtale om avvikstransport. Tid bussen er tilgjengelig for oppdragsgiver uten fast oppsatt kjøring. Regnes fra bussen kjører fra garasjeanlegget til den er tilbake igjen etter endt oppdrag. 1.4 Om Ruter Ruter er et aksjeselskap som har ansvaret for planlegging, koordinering, og markedsføring av rutegående kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Tilskudd til driften ytes av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Ruter er ikke selv et operatørselskap, men kjøper som Oppdragsgiver transporttjenester av flere buss-, bane-, trikk- og båtselskaper som utfører den daglige transporten. I tillegg til ordinær rutetransport har Oppdragsgiver ansvaret for skolekjøring i Akershus. Som administrasjonsselskap har Oppdragsgiver ansvar for tilskuddsberettiget bussdrift i Oslo og Akershus fylke, samt inn i Østfold og Buskerud fylke. Billettpriser/takster fastsettes av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, som ledd i kommunen/fylkeskommunens budsjettbehandling. Oppdragsgiver har avtaler med NSB, Gjøvikbanen m.fl. om bruk av Ruters billett- og takstsystem i Oslo og Akershus. Ruters tre Side 5 av 16

7 hovedfinansieringskilder er billettinntekter, tilskudd fra Oslo kommune, tilskudd fra Akershus fylkeskommune og staten. Oppdragsgiver er i nå i en fase der det skal etableres en samordningssentral for overvåking og håndtering av utforutsette hendelser i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Denne sentralen har arbeidstittelen informasjon og samordningssentral (IOSS). IOSS oppgaver vil, i situasjoner med uforutsette og/eller spesielle hendelser, omfatte en samordning av kollektivtrafikkens innsats for å løse den oppståtte situasjonen på en måte som gjør at Oppdragsgivers samfunnsoppdrag blir løst på en best mulig måte for samfunnet og kundene. For ytterligere informasjon om Ruter vises det til Oppdragsgivers hjemmesider: Rammeavtalens økonomiske omfang Ruter har ikke hatt en slik rammeavtale tidligere. Rammeavtalen vil imidlertid dekke behovene ut over de ordinære busskontraktene i spesielle situasjoner, og det økonomiske omfanget er således svært vanskelig å anslå. 1.6 Andre operatører i Ruters geografiske område Operatøren gis ingen enerett til kontraktkjøring for Oppdragsgiver. 1.7 Rammeavtalens varighet Den parallelle rammeavtalen inngås med en varighet på ett (1) år, med tentativ oppstart og utløp I tillegg har Oppdragsgiver opsjon på forlengelse i år. 1.8 Frister for konkurransen Oppdragsgiver har satt opp følgende foreløpige fremdriftsplan: Tilbudskonferanse 13. april 2016 Kl Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget Siste dag Oppdragsgiver legger ut svar på spørsmål evt. også oppdatering av konkurransegrunnlaget 20. mai 2016 Kl mai 2016 Frist for innlevering av tilbud (tilbudsfrist) 27. mai 2016 Kl Forhandlinger Uke 23, 25 og evt. 27. Vedståelsesfrist 2. oktober 2016 Oppstart av Oppdraget 1. september Side 6 av 16

8 Forhandlingene med tilbyderne er planlagt i ukene 23, 25 og evt. 27. Tildeling planlegges i slutten av juni/begynnelsen av juli, med signering av kontrakt i løpet av juli. Oppdragsgiver presiserer at fremdriftsplanen er veiledende, og at forskyvninger kan finne sted innenfor den periode tilbudet er bindende. 1.9 Konkurransegrunnlagets oppbygning Konkurransegrunnlaget består av følgende 2 deler: 1. Prosedyrebeskrivelsen (dette dokument) som inneholder informasjon og rettledning i fasen frem til rammeavtalen inngås. 2. Rammeavtalen som angir betingelser for avrop/bestillinger, som angir vilkår for Oppdraget og som regulerer avtaleforholdet mellom Oppdragsgiver og Operatør. Rammeavtalen har følgende vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Oppdragsbeskrivelse Materiellbeskrivelse Tilbudsskjema på godtgjørelse Databehandleravtale Reglement for behandling av person- og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter Handlingsregler for Ruters leverandører 2 GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN 2.1 Tilgang til konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget er tilgjengelig på følgende nettadresse: se «Pågående anbud». 2.2 Spørsmål, svar, rettelser, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbyderne plikter å foreta en grundig gjennomgang av konkurransegrunnlaget for å avdekke eventuelle uklarheter. En slik gjennomgang skal gjennomføres på et så tidlig tidspunkt at det er tid til å korrigere uklarhetene før tilbud inngis. Alle spørsmål fra tilbyderne vedrørende konkurransen rettes skriftlig via eget spørreskjema på nettadresse se «Pågående anbud». Alle spørsmål som gir grunnlag for et svar som inneholder nye eller endrede opplysninger vil være tilgjengelige for alle tilbydere evt. i anonymisert (omarbeidet) form på nevnte nettadresse. Oppdragsgiver vil bare svare på spørsmål fra Tilbydere gjennom denne Side 7 av 16

9 nettsiden. Tilbyderne må identifisere seg med selskapsnavn og kontaktperson når de legger inn spørsmål. I perioden frem til fristen for siste reviderte tilbud, har Oppdragsgiver anledning til å foreta ikke-vesentlige rettelser, suppleringer, og endringer av konkurransegrunnlaget. Informasjon om dette vil bli lagt ut på ovennevnte nettadresse og meddelt under forhandlingene. 2.3 Tilbudskonferanse Oppdragsgiver inviterer Tilbydere til en tilbudskonferanse onsdag 13. april 2016 kl i Ruters servicesenter (gml. Trafikanten), Jernbanetorget 1 i Oslo sentrum. Kvalifiserte tilbydere har anledning til å stille med inntil 6 personer fra hvert selskap. Påmelding sendes til e-post adresse: innen kl. 12:00 den 11. april TILBUDETS INNHOLD OG ORGANISERING 3.1 Generelt Eventuelle rettelser, supplering eller endring av KGL som Oppdragsgiver foretar i tilbudsfasen vil bli meddelt innen 5 dager før tilbudsfristens utløp. Det er Tilbyders ansvar å holde seg à jour med de rettelser og endringer som registreres av Oppdragsgiver på nettsiden Språk Tilbudet skal være utformet på norsk. 3.3 Antall eksemplarer av tilbudet Tilbudet med dokumentasjon skal leveres i ett eksemplar på papir. I tillegg skal en versjon være lagret på en minnepinne. Dokumentasjonen skal organiseres og inndeles slik det fremgår av punktene nedenfor. Dette gjelder både papirversjon og elektronisk versjon. På minnepinne skal hvert av punktene være et eget dokument eller i en egen mappe. 3.4 Tilbudets oppbygning Tilbydere som leverer tilbud til konkurransen skal innlevere dokumentasjon som angitt nedenfor. Dokumentasjon skal fremlegges med følgende inndeling og nummerert skilleark mellom hvert vedlegg: Tilbudsbrev med følgende vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Tilbyders aksept av Oppdragsbeskrivelse med utfylt løsningsbeskrivelse, jf. punkt 8.2 / 8.3 For kontrakt A: Tilbyders beskrivelse av tilbudt materiell og utfylt materiellskjema jf. Bilag 2 Busskjema Side 8 av 16

10 For kontrakt B-E: Bekreftelse på at materiell som blir tilbudt i Rammeavtalen fyller minimumskravene i materiellbeskrivelsen Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Tilbydes svar på tilbudsskjema på godtgjørelse Tilbyders bekreftelse på aksept av Databehandleravtale Tilbyders bekreftelse på aksept av Reglement for behandling av person- og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter Tilbyders bekreftelse på aksept av Handlingsregler for Ruters leverandører Tilbydere som leverer dokumentasjon på en annen måte enn den som er beskrevet i dette punktet, kan ikke forvente at dokumentasjonen som er levert på en annen måte vil bli vurdert. 3.5 Tilbudsbrev Hvert tilbud skal følges av tilbudsbrev signert av bemyndiget person hos tilbyder. Med bemyndiget person menes en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen i henhold til opplysninger i enhetsregisteret eller etter egen fullmakt. Det skal legges ved nødvendig dokumentasjon som bekrefter dette. Brevet skal som minimum angi: Oversikt over dokumentene i tilbudet samt en kort beskrivelse av innholdet En bekreftelse på at tilbudet gis basert på de vilkår som fremgår av Rammeavtalen Spesifikasjon av eventuelle forbehold og avvik i samsvar med kravene i punkt 5.3 Bekreftelse på tilbudets vedståelsesfrist i tråd med punkt 1.8. Tilbyder skal oppgi en kontaktperson med tlf. nr. og e-post som Oppdragsgiver kan kontakte for å få presisert uklarheter i tilbudet. Ruters eventuelle behov for avklaringer i forbindelse tilbudet vil bli meddelt pr. e-post. 3.6 Oppdragsbeskrivelse (Vedlegg 1) Tilbyder skal bekrefte at tilbudet som gis er basert på krav og betingelser angitt i Oppdragsbeskrivelsen. Leverandøren skal fylle ut løsningsbeskrivelse i henhold til punkt 8.2 / 8.3. Eventuelle avvik fra ett eller flere punkter i Oppdragsbeskrivelsen skal tydelig fremgå i samsvar med kravene i punkt Materiellbeskrivelse (Vedlegg 2) Tilbudet for kontrakt A skal inneholde en beskrivelse av hvilket konkret materiell som tilbys under kontrakt A, sammen med utfylt busskjema jf. Bilag 2. Tilbyder skal for kontrakt B-E bekrefte at de vil tilby busser som oppfyller materiellbeskrivelsens minstekrav i Vedlegg 2 under Rammeavtalen Side 9 av 16

11 3.8 Tilbudsskjema for godtgjørelse (Vedlegg 3) Tilbyder skal fylle inn priser i alle «prisfeltene» i tabellene. Merk at tilbudsskjemaet inneholder ulike faner for de ulike kontrakter. 3.9 Databehandleravtalen (Vedlegg 4) Bekreftelse på aksept av Databehandleravtalen skal vedlegges. Databehandleravtalen skal signeres ved kontraktsignering 3.10 Reglement for behandling av personopplysninger (Vedlegg 5) Bekreftelse på aksept av Reglement for Behandling av person og virksomhetskritiske opplysninger i Ruter skal vedlegges Handlingsregler for leverandører (Vedlegg 6) Bekreftelse på aksept av Handlingsregler for Ruters leverandører skal vedlegges. 4 INNLEVERING AV TILBUD 4.1 Tilbudsfrist Tilbudet skal være mottatt på Innleveringsstedet senest 27. mai 2016 kl Tilbudet merkes: «Rammeavtale avvikstransport 2017». Tilbud som mottas etter tilbudsfristen 27. mai 2016 kl , vil bli avvist. 4.2 Innleveringssted Prekvalifiserte tilbydere har ansvaret for at dokumentasjonen når frem til Ruters lokaler i Dronningens gate 40, 4. etasje innen fristen. Tilbudet kan sendes som vanlig post til Ruter, men postkvittering eller annet som skal vise at tilbudet var avsendt i rimelig tid i forhold til innleveringsfristen vil ikke bli godtatt som bevis for rettidig levert tilbud. Postadresse Ruter As Postboks 1030 Sentrum Leveringsadresse Ruter As Dronningensgate 40, 4. etasje v/resepsjonen 0104 OSLO 0154 OSLO Side 10 av 16

12 5 BEHANDLING AV TILBUDET 5.1 Tilbudsregistrering Samtlige tilbud vil bli registrert og påført tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning vil Oppdragsgiver ved levering skriftlig bekrefte tidspunktet for når tilbudet er mottatt. 5.2 Tilbudsåpning Det vil bli gjennomført en lukket tilbudsåpning. Tilbudene vil bli undergitt skriftlig administrativ behandling hos Oppdragsgiver. Avgjørelse om tildeling av kontrakt vil bli tatt av Oppdragsgiver. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avvise tilbud som leveres etter tilbudsfristen eller som er mangelfulle eller inneholder avvik/forbehold som gir anledning til/plikt til avvisning etter lov og forskrift. Se også punkt 5.3 nedenfor. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud uten begrunnelse. Oppdragsgiver vil ikke returnere tilbudet til de tilbydere som ikke blir valgt. 5.3 Avvik fra konkurransegrunnlaget/forbehold Dersom tilbudet er ment å avvike fra konkurransegrunnlagets beskrivelse av oppdraget eller tilbyder tar forbehold mot bestemmelser i kontrakten, skal dette fremgå av tilbudsbrevet. Alle avvik og forbehold skal være beskrevet presist og entydig, og det skal fremgå hva avviket/forbeholdet gjelder. Det skal vedlegges en oversikt som uttømmende angir alle avvik/forbehold. Oversikten skal inneholde en henvisning til hvor i tilbudet forbeholdet er nærmere beskrevet. Avvikets/forbeholdets betydning for den tilbudte prisen skal beregnes av Tilbyder. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til selv å vurdere priskonsekvens av alle avvik og forbehold. 5.4 Gjennomføring av forhandlinger Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling. Alle Tilbydere vil bli kalt inn til minimum 1 forhandlingsrunde, og alle Tilbydere vil få anledning til å revidere sine tilbud. Før første forhandlingsrunde kan den enkelte tilbyder, innenfor de grenser som følger av regelverket, bli bedt om tilleggsopplysninger dersom dette ansees nødvendig. Oppdragsgivers eventuelle behov for tilleggsopplysninger og/eller avklaringer vil bli meddelt skriftlig pr. e-post. Oppdragsgiver kan forhandle om endringer eller suppleringer av alle sider ved tilbudene, forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. Dersom forhandlingene fører til endring av tilbudet, skal endringene dokumenteres skriftlig i et revidert tilbud fra Tilbyder Side 11 av 16

13 Forhandlingene skal skje i samsvar med de grunnleggende kravene, herunder kravene til likebehandling, forutsigbarhet, transparens og god forretningsskikk. Konkurransen gjennomføres som en konkurranse med forhandling i faser for kontrakt A. I denne kontrakten vil det også i forhandlingene bli avgjort hvilket antall busser som skal stilles til rådighet. Antallet vil være mellom 3 5 busser. Forhandlinger for øvrige kontrakter B E vil ikke skje i faser, men avsluttes når oppdragsgiver anser at tilbudene er forbedret til et tilfredsstillende nivå. Gjennomføringen av forhandlinger i faser for kontrakt A innebærer at tilbyderne må være forberedt på at Oppdragsgiver reduserer antall tilbud det forhandles med underveis i forhandlingene. En reduksjon av antall tilbud vil skje på bakgrunn av tildelingskriteriene jf. punkt 8.1. Om prisforhandlinger vil Oppdragsgiver presisere følgende: Tilbydere vil få tilbakemelding på tilbudt pris i form av en angivelse av om den tilbudte prisen for hver enkelt priskategori/enkeltpriser er «i øvre/midtre/nedre sjikt» (forutsatt 3 eller flere tilbud) Tilbydere vil deretter få mulighet til å forbedre sin pris og levere sin «beste pris». Det vil skje ved levering av et revidert tilbud. 5.5 Innsyn Ruter er underlagt offentleglova og denne lovens regler om innsyn i søknader/tilbud som Ruter mottar. Innsyn i søknader/tilbud i denne konkurransen vil uansett ikke bli gitt før tildelingen av oppdraget er gjennomført. Det er ikke nødvendig å levere et tilbud sladdet for forretningshemmeligheter ved innlevering den 18. mai Tilbydere skal først levere en sladdet versjon av endelig tilbud etter reviderte versjoner. Det medfører at tilbydere ikke skal levere en sladdet versjon av tilbudet før det blir gitt beskjed om at den aktuelle tilbyder er faset ut eller blir tilbudt kontrakt. Sladdet tilbud skal leveres på en minnepinne (papirversjon av sladdet versjon er ikke nødvendig) som inneholder all dokumentasjon slik det fremgår av punkt 4. Ruter forbeholder seg retten til å vurdere om sladdede opplysninger faktisk er forretningshemmeligheter. Ved tvilstilfeller vil dette bli tatt opp med den enkelte tilbyder. Ruter forbeholder seg retten til å oppgi hvilke selskaper som har vært med i denne konkurransen, samt hvilket prisnivå tilbudene lå i. Ruter vil offentligjøre hvilke selskaper som det er inngått kontrakter med på de ulike kategoriene, hvor mange busser som tilbys, samt hvilken prioritet det enkelte selskap har. Ved hver enkelt mini konkurranse forbeholder Ruter seg retten til å oppgi hvilke selskaper som har vært med i konkurransen, hvilken samlet pris det enkelte selskap tilbød (kontraktens verdi), samt hvilket selskap(er) det er inngått kontrakt med Side 12 av 16

14 6 AVVISNING Det er ikke anledning til å ta avvik eller forbehold som er vesentlige. Tilbud som etter Oppdragsgivers vurdering inneholder vesentlige avvik eller forbehold, vil bli avvist. Et tilbud kan dessuten avvises når det på grunn av avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter, uklarheter eller liknende kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de andre tilbudene. 7 AVLYSNING OG TOTALFORKASTELSE Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Det gjøres oppmerksom på at Ruter er under budsjettmessige begrensninger for Rammeavtalen. Dersom tilbudene overskrider budsjett vil dette være saklig grunn for avlysning. Oppdragsgiver har rett til å forkaste alle tilbud om resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det. 8 KONTRAKTSTILDELING OG KONTRAKTSINNGÅELSE 8.1 Tildelingskriterier i denne konkurransen Kontrakt A Kontrakt A tildeles den tilbyder som etter Oppdragsgivers vurdering har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på tildelingskriteriene nedenfor. Kriterienes vekt er angitt i kolonne 2. Hvilke sider ved tilbudet som vurderes fremgår av kolonne 3, med utdypninger i teksten nedenfor. Hvor dokumentasjonen skal leveres fremgår av kolonne 4. Hvis en tilbyder har gitt opplysninger av betydning for oppfyllelsen av et tildelingskriterium på et annet sted enn det som er angitt i kolonne 4, forbeholder Ruter seg retten til å kunne legge vekt på denne informasjonen så sant den er relevant for oppfyllelsen av det aktuelle tildelingskriteriet. Tilbyderne kan imidlertid ikke forvente eller kreve at Ruter skal fange opp eller legge vekt på informasjon som er gitt et annet sted enn det som er angitt i kolonne Tildelingskriterier 2- Vekt 3 Oppdragsgivers vurdering Pris/godtgjørelse 70 % Utfylt tilbudsskjema på godtgjørelse Eventuelle forbehold og avvik som har betydning for pris 4- Tilbudsvedlegg Vedlegg 3 Fortrinnsvis tilbudsbrevet Side 13 av 16

15 1 - Tildelingskriterier 2- Vekt 3 Oppdragsgivers vurdering 4- Tilbudsvedlegg Kvalitet: 30 % - Tilbudt materiell (20 %) Besvarelse av materiellbeskrivelse og utfylt busskjema for tilbudt materiell. Kvalitet utover minstekrav og kapasitet på de tilbudte busser vil bli vurdert her. Vedlegg 2 med bilag. - Løsningsbeskrivelse (10 %) Tilbyders svar på Oppdragsbeskrivelse punkt 8.2 og 8.3. Vedlegg 1 Eventuelle avvik som har betydning for kvalitet Fortrinnsvis tilbudsbrevet I evalueringen av tildelingskriteriene vil Oppdragsgiver benytte en poengskala fra 0 10 poeng i evalueringen av hvert kriterium. Tilbyderne må påregne at hele poengskalaen vil bli benyttet i bedømmelsen av tilbudene. I evalueringen av tildelingskriteriet Pris/godtgjørelse vil tilbudet med den laveste prisen få 10 poeng. I evalueringen av de øvrige tildelingskriteriene vil 10 poeng reserveres til tilbud med særdeles gode løsninger. Tilbudenes innhold avgjør om noen av tilbudene oppnår 10 poeng på ett eller flere av disse tildelingskriteriene Kontrakt B til D Alle tilbydere som bekrefter å oppfylle konkurransegrunnlagets krav i vedleggene tildeles kontrakt B til D. Tilbydere innenfor kontrakt B-D rangeres etter tildelingskriteriene nedenfor. For kontrakt B skal det tilbys Minibuss. For kontraktene C og D skal det leveres særskilte priser for henholdsvis (i) normalbuss/boggibuss og (ii) leddbuss. For kontrakt D kan det også leveres priser for (iii) Minibuss, slik som for kontrakt B. Det foretas selvstendige rangeringer av tilbudene, slik at det blir en egen liste under rammeavtalen av Operatører som tilbyr normalbuss/boggibuss, benevnt som kontrakt C1 og D1, en egen liste under rammeavtalen av operatører som tilbyr leddbuss, benevnt som kontrakt C2 og D2 og egne lister for operatører som tilbyr Minibuss, benevnt B og D3. Kriterienes vekt er angitt i kolonne 2. Hvilke sider ved tilbudet som vurderes fremgår av kolonne 3, med utdypninger i teksten nedenfor. Hvor dokumentasjonen skal leveres fremgår av kolonne Side 14 av 16

16 Hvis en tilbyder har gitt opplysninger av betydning for oppfyllelsen av et tildelingskriterium på et annet sted enn det som er angitt i kolonne 4, forbeholder Ruter seg retten til å kunne legge vekt på denne informasjonen så sant den er relevant for oppfyllelsen av det aktuelle tildelingskriteriet. Tilbyderne kan imidlertid ikke forvente eller kreve at Ruter skal fange opp eller legge vekt på informasjon som er gitt et annet sted enn det som er angitt i kolonne Tildelingskriterier 2- Vekt 3 Oppdragsgivers vurdering Pris/godtgjørelse 90 % Utfylt tilbudsskjema på godtgjørelse Eventuelle forbehold og avvik som har betydning for pris 4- Tilbudsvedlegg Vedlegg 3 Fortrinnsvis tilbudsbrevet Kvalitet 10 % - Løsningsbeskrivelse Tilbyders svar på Oppdragsbeskrivelse punkt 8.2 Vedlegg 1 I evalueringen av tildelingskriteriene vil Oppdragsgiver benytte en poengskala fra 0 10 poeng i evalueringen av hvert kriterium. Tilbyderne må påregne at hele poengskalaen vil bli benyttet i bedømmelsen av tilbudene. I evalueringen av tildelingskriteriet Pris/godtgjørelse vil tilbudet med den laveste prisen få 10 poeng. I evalueringen av de øvrige tildelingskriteriene vil 10 poeng reserveres til tilbud med særdeles gode løsninger. Tilbudenes innhold avgjør om noen av tilbudene oppnår 10 poeng på ett eller flere av disse tildelingskriteriene Kontrakt E Alle tilbydere som bekrefter å oppfylle konkurransegrunnlagets krav i vedleggene tildeles kontrakt E. 9 AVROPSMEKANISMER Avropsmekanismer følger av Rammeavtalen punkt AVTALEINNGÅELSE Alle tilbydere som har gitt et tilbud vil motta en begrunnet meddelelse om hvilket tilbud som er valgt til Rammeavtalens kontrakter og deres innbyrdes rangering. Det vil bli gitt en Side 15 av 16

17 klagefrist på 14 kalenderdager. Kontraktene vil bli inngått umiddelbart etter utløpet av klagefristen. Bindende avtale er inngått først når kontrakt er underskrevet av begge parter Side 16 av 16

Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport

Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport Versjon 1.0 06.04.2016 Prosedyreregler for konkurranse Rammeavtale avvikstransport INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON OG REGELVERK... 3 1.2 DENNE RAMMEAVTALEN OG DENS KONTRAKTER... 3

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse Bankterminaler. versjon 1.0 Bankterminaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hensikt... 3 Ruter skal anskaffe nye bankterminaler til elektonisk billettsystem i oslo og Akershus... 3 1.2 Om... 3 1.3 Definisjoner av begrepene

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01

Prosedyrebeskrivelse Mediebyråtjenester. Versjon 01 Mediebyråtjenester Versjon 01 1 INNLEDNING... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Oppdragets omfang... 3 1.4 Lovanvendelse... 3 1.5 Kontraktens varighet...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12

Prosedyrebeskrivelse. Konsulentbistand IKT V1.12 Konsulentbistand IKT V1.12 1 INNLEDNING... 3 2 OM OPPDRAGSGIVER... 3 3 OPPDRAGETS OMFANG... 3 4 LOVANVENDELSE... 4 5 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGNING... 4 6 KONTRAKTENS VARIGHET... 4 7 FRISTER FOR ANBUDSGJENNOMFØRING...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse. Markedsinformasjonssystemet. Versjon 1.0 Prosedyrebeskrivelse Markedsinformasjonssystemet Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 OPPBYGGING AV KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1.2.1 Bilag til oppdragsbeskrivelsen...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse for leveranse av Mobile Betalingsterminaler. Versjon 1.0

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse for leveranse av Mobile Betalingsterminaler. Versjon 1.0 *- Prosedyrebeskrivelse Konkurranse for leveranse av Mobile Betalingsterminaler Versjon 1.0 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1.1 INVITASJON... 3 1.2 1.3 KORT OM KONKURRANSEN... 3 KONKURRANSEGRUNNLAG...

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner

Prosedyrebeskrivelse. Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner Prosedyrebeskrivelse Konkurranse med forhandling - Rammeavtale for levering av informasjonsvitriner INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Om Ruter As... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3 Fremdriftsplan

Detaljer

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Busstjenester Oslo nord-øst Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.3

Busstjenester Oslo nord-øst Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.3 Busstjenester Oslo nord-øst 2013 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.3 Side 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Parallelle tilbud... 4 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.3 Om Ruter...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av

Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av System for behandling av 16.12.2015 Del 1: Konkurransebetingelser Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for Anskaffelse av

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Minibusstjenester Romerike 2016

Prosedyreregler for konkurranse Minibusstjenester Romerike 2016 Versjon 1.10 14.06.201627.06.201627.06.2016 Prosedyreregler for konkurranse Minibusstjenester Romerike 2016 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Versjon 1 23.09.2015 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 NYE ELEMENTER I DETTE ANBUDET... 3 1.2 DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og Telemark 06.01.2012 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 06.01.2012 Del 1: Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur

Detaljer

Busstjenester Akershus vest 2009

Busstjenester Akershus vest 2009 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Rammeavtale «Foliering og montering»

Prosedyrebeskrivelse Rammeavtale «Foliering og montering» Rammeavtale «Foliering og montering» INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 INVITASJON... 3 OM RUTER... 3 FORMÅL... 3 LOVANVENDELSE... 3 KONTRAKTENS VARIGHET... 3 ETISKE BETINGELSER... 3 2 KONKURRANSEGRUNNLAGETS

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Versjon Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 UTKAST

Versjon Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 UTKAST Versjon 0.3 29.08.2017 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester for Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 0 DEFINISJONER... 2 1 INNLEDNING... 2 1.1 OVERORDNET OM ANSKAFFELSEN... 2 1.2 OM RUTER...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Reisekort og Impulsbilletter

Prosedyrebeskrivelse Reisekort og Impulsbilletter Anbudskonkurranse billetter 2016 Reisekort og Impulsbilletter Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352

Konkurransegrunnlag. 2/ Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 Konkurransegrunnlag 2/2017 - Rammeavtale for besiktigelse av gategrunn og fasader, samt oppsett av rystelsesmålere med mer R352 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Rammeavtale om billett- og kvalitetskontroller for transporttjenester i Østfold Tilbudsfrist 3. juni 2013 kl 1200 Saksnr 2013/3003 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjoner...

Detaljer

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen

FSP FMA IKT Anskaffelse av antennematriser. DEL 1 Regler for konkurransen FSP FMA IKT 2016-017 Anskaffelse av antennematriser DEL 1 Regler for konkurransen Innholdsfortegnelse 1.1 Bakgrunn og formål... 4 2 GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN - KONKURRANSEREGLER... 4 2.1 Lovgrunnlag

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Omprofilering av busser i Oslo og Akershus

Prosedyrebeskrivelse Omprofilering av busser i Oslo og Akershus Omprofilering av busser i Oslo og Akershus Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.3 Om Ruter

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i. konkurranse om. Telefoni- og sentralbordtjenester

Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i. konkurranse om. Telefoni- og sentralbordtjenester Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Invitasjon... 3 2 Kort informasjon om konkurransen... 3 3 Om oppdragsgiver... 3 4 Tidsfrister og tentativ

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 2. Tilbyderens utgifter i forbindelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Om annonseproduksjon og formidling til ARKIVID:

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8

KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV. Evaluering av museumsreformen i Akershus. KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV Evaluering av museumsreformen i Akershus KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold... 3 1.2 Oppdragsgivere... 3 1.3

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport Møtereferat Dato 13.04.2016 Tid 09.00-11.30 Sted Møterom Bjørvika, tidl. Trafikanten Tilstede Representantar fra Schaus buss, Norgesbuss, Minibuss 24/7, Nettbuss, Nobina, Unibuss og Ruter Versjon 1.0 Referat

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE KJØP AV TJENESTER VED OPPGRADERING AV TOGSETT 69D ANSKAFFELSESNR. A-92979 sak nr. 14/2991 FRA Mantena AS (Oppdragsgiver) UTSTEDELSESDATO: 15.12.2014 ANSKAFFELSESNR.:

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Jernbaneverket... 1 Kapittel B... 1 Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning... 4 1.1 Konkurranseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV 24-BYM-2014 Merkemaling/linjemaling til gressbaner INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Byggevarer. Dyrøy kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Byggevarer Dyrøy kommune 1 INNHOLD INNHOLD...2 1. GENERELL BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN OG OPPDRAGSGIVER...3 2. ADMINISTRASJON AV KONKURRANSEN...3 3. NÆRMERE BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Rammeavtale Betongmateriell Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Verdivurdering/taksering og søk etter/kartlegging av næringseiendom 2015/782 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i. konkurranse om. Datasenter

Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i. konkurranse om. Datasenter Invitasjon til kvalifikasjon for deltagelse i konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Invitasjon... 3 2 Kort informasjon om konkurransen... 3 3 Om oppdragsgiver... 3 4 Tidsfrister og tentativ

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med leverandør av beredskapskompetanse. Ref: KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med leverandør av beredskapskompetanse. Ref: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale med leverandør av beredskapskompetanse. Ref: 16-13 KONKURRANSEGRUNNLAG Innhold 1 Generell beskrivelse... 4 1.1 Om oppdragsgiver... 4 1.2 Om anskaffelsen...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B1. Regler for gjennomføring av konkurransen + Jernbaneverket Kapittel B1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbyderens utgifter i

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

KONKURRANSE - GRUNNLAG

KONKURRANSE - GRUNNLAG KONKURRANSE - GRUNNLAG Åpen anbudskonkuranse FOR KJØP AV Pensjonsrådgivning INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 OM KUNDEN... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 KONKURRANSEGRUNNLAGETS OPPBYGGING...

Detaljer

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse

Prisavtaler. Prosedyrebeskrivelse Prisavtaler Prisavtaler versjon 1.0 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i Søknadsgrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Omfang av oppdraget... 5 1.4 Lovanvendelse og konkurranseform...

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT

DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT DET KONGELIGE ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT INVITERER TIL KONKURRANSE OM TJENESTEKONSESJON FOR PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV ID-KORT FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN 2 REGISTER 1. ANSKAFFELSEN OG BAKGRUNNEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale for levering av trykte læremidler og annen litteratur KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Om anskaffelsen...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III. Avtale. Kolonialvarer og juice sak 15/5022. For. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III Avtale Kolonialvarer og juice sak 15/5022 For Larvik kommune (Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 KORT OM

Detaljer

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Nittedal 2015

Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Nittedal 2015 Versjon 1.2 23.09.2015 Prosedyreregler for konkurranse Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 NYE ELEMENTER I DETTE ANBUDET... 3 1.2 DEFINISJONER AV BEGREPENE I KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandling i ett trinn. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale Interaktive tavler til skoler i Kommunalområde Oppvekst

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del III (for anskaffelser med verdi over EØS-terskelverdi) Avtale Driftsassistanse og akkreditert prøvetaking på renseanlegg sak 15/1995

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG. Konkurranse om kjøp av Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse om kjøp av bistand til saksbehandling og utredning ved avdeling for skoleanlegg 18-UDE-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og III for kjøp av Spektrumanalysator med muligheter for å måle antenne- og kabelparametre Saksnummer: 1604989

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling Anskaffelse av CNC-dreiebenk til Strømmen videregående skole Konkurransegrunnlag - Anskaffelse av CNC-dreiebenk 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN...

Detaljer

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg

Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg Oslo Kommune, Utdanningsetaten v/avdeling for skoleanlegg KONKURRANSE- GRUNNLAG Konkurranse med forhandlinger for kjøp av Bistand til saksbehandling/utredning 31-UDE-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole

KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG Kantinedrift Rosenvilde videregående skole Konkurransegrunnlag Kantinedrift Rosenvilde vgs 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV System for elevevaluering av undervisningen (36-UDE-2014) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) ved anskaffelse av: KJØP AV BRØD OG BRØDPRODUKTER (FERSKE, IKKE TIDLIGERE FRYST) TIL FENGSLENE I AKERSHUS, OSLO,

Detaljer

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Tømming av avfallsbeholdere i parker og friområder INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 I. Tilbudsinnbydelse side 3-6 1. Innbydelse 2. Lov om

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET

MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV MARKEDSPLASS PÅ AMALDUS NIELSENS PLASS / VESTKANTTORGGET INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet. Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon. Konkurransegrunnlag 02.01.2017 Utredning av det juridiske handlingsrommet for en lov om etikkinformasjon Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak 16/3856 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektleder til oppgradering av lønns-, personal- og økonomisystem Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Kort beskrivelse av behov/oppdrag og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. etter forskrift om offentlige anskaffelser. for kjøp av

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. etter forskrift om offentlige anskaffelser. for kjøp av BÆRUM KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE etter forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av mulighetsstudier for områderegulering av Industriveien Websaksnr. 15/120218 2015 Bærum kommune

Detaljer

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler

Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 13/667 6.6.2013 Kjøp av sikkerhetsskap for nøkler Konkurransegrunnlag Del I anskaffelse (FOA Del I) Sak 13/667 Innholdsfortegnelse Kjøp av

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA

Konkurransegrunnlag. for kjøp av KONTORREKVISITA Konkurransegrunnlag for kjøp av KONTORREKVISITA Åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi (FOA del I og III) 1 INNLEDNING... 3 1.1. OM OPPDRAGSGIVER... 3 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.2.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om levering av e-læringssystem Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens øvrige oppdragsgiver(e)... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURANSEGRUNNLAG KONFERANSE OG MØTETJENESTER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold...

Detaljer

ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG

ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG JERNBANEINFRASTRUKTURFORETAKET SF ANSKAFFELSE AV REKRUTTERINGSTJENESTER KONKURRANSEGRUNNLAG Gjennomføres i henhold til anskaffelsesforskriftens del I og II Sak 201602029 Tilbudsfrist: 15.04.2016 kl. 13:00

Detaljer