Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg for helse- og omsorg"

Transkript

1 Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg for helse- og omsorg Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Rune Olsen Leder Anniken Nordland Sekretær -1-

2 Saksliste Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av protokollgodkjennere Habilitet/Permisjon Spørsmål Orienteringer Utvalgssaksnr PS 16/14 DS 13/14 DS 14/14 PS 17/14 Referatsaker Kvartalsrapport/samleskjema - barnevernstjenesten - 3. kvartal 2014 Delegerte saker Vedtak om godkjenning - Kirkebakken Kulturbarnehage Politiske saker Helse- og sosialtjenester i Rana kommune. Delrapport i kommunens omstillingsprosjekt / / /1352 PS 18/14 Møtekalender utvalg for helse og omsorg 2014/3632 PS 19/14 Høringssvar til fylkeskommunen kriterier for helsefremmende barnehager og skoler 2014/2737 PS 20/14 Innspill til folkehelsemelding 2015 fra Rana kommune 2014/3569 PS 21/14 Høringsforslag, lokal forskrift om tildeling av kommunal bolig 2014/3593 Innhold Lukket Arkivsaksnr -2-

3 PS16/14Referatsaker -3-

4 SAMLERAPPORT FOR KONTROLLSKJEMAER VED INNSENDELSE TIL FYLKESMANNEN Kommune/bydel/bv.kontor: RANA KOMMUNE Barnevernet I Rana Kommune Kvartal/år : 3/2014 Antall innsendte skjemaer totalt: 79 Hvorav: 9 henlagte meldinger 49 henlagte undersøkelser 20 undersøkelser avsluttet med tiltak. 1 Avslag Antall skjemaer der det påberopes utvidet undersøkelsestid: 1 Antall oversittelser av frist for gjennomgang av meldinger: 1 Fordelt p} antall dager oversittet: Ant. Ant. Ant. Ant. 1-5 d 6-10 d d 0ver 20 d Antall oversittelser av undersøkelsesfristen: Fordelt på antall dager oversittet: 32 Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. Ant. 1-5 d 6-15 d d d d over Eventuelt kommentarer: Barnevernet har en melding dette kvartalet med overskridelse av fristen for gjennomgang. Dette er beklagelig og et uhell hvor det har glippet i internkontrollen, i en ferieperiode. Dette er ikke vanlig for Rana barneverntjeneste, og dette var heldigvis heller ingen alvorlig sak, som for øvrig ble henlagt etter en kortvarig undersøkelse. Barnevernet har dessverre mange fristoverskridelser på undersøkelser. Dette beror blant annet på en langvarig periode (over 1 år) med mange, alvorlig, tunge saker, med mange akuttvedtak og påfølgende omsorgssaker. Antall barn under omsorg har økt med ca barn dette halvåret. Dette har ført til opphop på undersøkelser. I løpet av juli, august, og september har det vært en viss nedgang i antall meldinger og undersøkelser. Det har også kun vært 2 akuttvedtak i dette siste kvartalet, mot 14 til sammen i de to forrige kvartalene i år. -4-1

5 En rolig sommer har, på tross av ferieavvikling, gitt grunnlag for å ta unna mange undersøkelser. Fra slutten av august fram til nå i oktober har vi maktet å ta unna nye undersøkelser etter hvert som de har kommet. Dog er det slik at flere undersøkelser som ble oppstartet i juli/august har ventet lenge en periode tidligere, slik at det forventes en fristoverskridelse på ca barn i neste kvartal også. Barnevernet har i dette kvartalet pr flyttet til nye lokaler, som også har gitt utfordringer for produksjonen. Barnevernet har flyttet sammen med Helsesøstertjenesten og den nyopprettede Familietjenesten og Mottak, hvor vi sammen utgjør Barn og Familieavdelingen. I denne organiseringen har også flere personer gått over fra det formelle barnevernet, til å jobbe i Familietjenesten som skal bidra med utøvende hjelpetiltak, hvor det bærende tiltaket veiledning- vil bli. Barnevernet hadde bl. annet 1 ½ stilling som PMTO-terapeuter. Disse er blant de som nå er organisert i Familietjenesten og bl.annet skal bistå barnevernet med den samme tjenesten som tidligere. I hovedsak ser en for seg at Familietjenesten skal ivareta de barn/foreldre som ønsker bistand. Mens barnevernet skal ta ansvar for de undersøkelser og tiltak som er av mer alvorlig/kompleks karakter og har behov for tyngre tiltak. Mottak er da tenkt å avklare om en ny sak skal tilhøre Barnevernet, Familietjenesten, eller også henvises til andre instanser, som f.eks. Familievernkontoret. Hva gjelder hjelpetiltak, er det forventet en nedgang i antall hjelpetiltak i barnevernet. Dette på bakgrunn av at flere som ønsker det skal kunne få hjelp fra Familietjenesten. Pr. nå er antallet hjelpetiltak som tidligere ca stk. Det er forventet en synergieffekt også av at Familietjenesten skal kunne bistå med utøvende hjelpetiltak i noen saker. Barnevernet har som sagt tidligere fått mange nye omsorgssaker. Noen av disse er krevende å håndtere med blant annet å måtte lete etter nye fosterhjem, da de fortsatt bor i beredskapshjem. Dette arbeidet er ressurskrevende, men vi opplever å ha kontroll og at vi makter å følge de opp på en tilfredsstillende måte. Mo i Rana, den Inger-Ritha Olsen Seksjonsleder -5-2

6 DS13/14Delegertesaker -6-

7 Kirkebakken Kulturbarnehage Kirkebakken MO I RANA Mo i Rana, Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/ A10 REHAB/TINY Vedtak om godkjenning - Kirkebakken Kulturbarnehage Kirkebakken Kulturbarnehage har søkt om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Helsetjenesten har mottatt søknad av , og vedlegg med dokumentasjon av Lovgrunnlag Helsetjenesten i Rana kommune har hjemmel i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf. folkehelselovens kapittel 3, til å godkjenne barnehager etter forskriftens Krav om godkjenning Virksomheter som omfattes av forskriften, jf. 2, skal være godkjent av kommunen. Godkjenning etter denne forskrift fritar ikke for bestemmelser som er gitt i medhold avannet regelverk. Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Det må fremgå hvor mange barn/elever og ansatte virksomheten er beregnet for.(...) Saksdokumenter Tilsynsrapport av Søknad om godkjenning av Tilbakemelding jfr. radonmålinger av Vedlegg til søknad mottatt : Kopi av internkontrollsystem Søknad om godkjenning av utbygging med nye plantegninger Saksopplysninger Kirkebakken kulturbarnehage søker om driftsgodkjenning, samt plangodkjenning for en utbygging som vil gi en utvidelse av dagens areal på 132,3 m 2. Utbyggingen er planlagt startet i høst. For nye virksomheter som skal godkjennes, vil en omsøkt plangodkjenning ordinært etterfølges av en ny søknad for driftsgodkjenning rundt oppstartstidspunktet. For virksomheter som allerede er godkjent, men som skal gjøre endringer, søkes det om godkjenning av endringer. Kirkebakken Kulturbarnehage har sendt inn et godt dokumentgrunnlag og det har vært utført tilsyn ved Adresse: Telefon: Internett: Org.nr: Rådhusplassen 2 Telefax: E-post: Bankgiro: Pb 173, 8601 Mo i Rana -7-

8 Side 2 av 3 virksomheten inneværende år. Det ble dermed besluttet at driftsgodkjenning og plangodkjenning skulle behandles i samme sak. Vurdering Med bakgrunn i opplysninger gitt i søknadsskjema med vedlegg, innsendt dokumentasjon fra internkontrollsystem, og opplysninger fra tilsyn den , vurderer helsetjenesten at det er grunnlag for å gi plangodkjenning til den omsøkte utbyggingen og at det er grunnlag for å gi barnehagen driftsgodkjenning. Helsetjenesten ønsker likevel å nevne noen observasjoner som barnehagen bør se nærmere på: I søknad om plangodkjenning for utbyggingen nevnes det at det tidvis skal benyttes alternative lokaler ved behov i byggeperioden. Styrer opplyser om at de nevnte lokalene, Elgbua og Ytteren kirke, har blitt benyttet av barnehagen tidligere og at de har tilgang til alle nødvendige fasiliteter. Helsetjenesten forutsetter at barnehagens gjør nødvendige endringer eller tillegg i rutiner for internkontroll for å omfatte disse alternative lokalene i perioden det gjelder, for eksempel relatert til rutiner for renhold, håndvask, tilberedning av mat osv. Innsendte plantegninger/arbeidstegninger viser at det skal installeres et vannkar til vannlek/stell i barnehagen. Ettersom det er forbundet en del risikomomenter med bruk av slike vannkar i barnehager, bør barnehagen foreta en risikovurdering og utarbeide skriftlige rutiner for bruken av dette vannkaret. Se i forskriftens 14 samt i veiledningen til denne paragrafen om sikkerhet og beredskap. «Den lille IK-hjelperen» gir også veiledning til gjennomføring av risikovurdering og det anbefales at dere følger denne eller tilsvarende metode i gjennomføring av risikovurdering for bruk av vannkar. Generelt så bør det satses på en ren byggeprosess. Dette for å forebygge inneklimaproblemer når lokalene skal taes i bruk. Krav i forhold til ren byggeprosess bør kontraktsfestes med entreprenøren(-e). Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og veileder til denne innholder bestemmelser om «rengjøring før bygning taes i bruk». I byggeperioder er det viktig å ha et bevisst forhold til bruk av ventilasjonsanlegg, det er viktig at kanaler og utsparinger for ventilasjonsanlegget blir «plugget igjen» slik at byggestøv o.l. ikke samler seg i anlegget, og anlegget må ikke startes før bygget er ferdig og støv etter byggeprosessen er ferdig. Vedtak Vedtak fattet med delegert myndighet etter kommunestyrevedtak av 09. desember 2013, sak nr. 85/13: Rana kommune har hjemmel i Lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, 14, til å gi følgende godkjenning, jf. 6 i FOR nr 928: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.: Kirkebakken Kulturbarnehage godkjennes etter 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Denne godkjenningen er både driftsgodkjenning og plangodkjenning for omsøkt utbygging. -8-

9 Side 3 av 3 Orientering om klageadgang Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens 28. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. 29. Klagen adresseres til Rana kommune som underinstansbehandler klagen før den eventuelt videresendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Se forvaltningslovens 32 for informasjon om krav til klagens adressat, form og innhold. Oppfølging Helsetjenesten ber om at barnehagen sender inn melding når utbyggingen er ferdigstilt og når nye lokaler er tatt i bruk. Med hilsen Avdeling for helse og rehabilitering Tilde Nygård Rådgiver Tlf.: Kåre Nordnes jr. Helse- og sosialsjef Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. -9-

10 Arkiv: 034 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Sveinung Haugen Helse- og sosialtjenester i Rana kommune. Delrapport i kommunens omstillingsprosjekt 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og omsorg 17/ Kommunestyret Kommunalt råd for funksjonshemmede Eldrerådet Formannskapet Rådmannens innstilling 1. Rapportens strategier og retninger legges til grunn for videre utvikling av helse- og sosialtjenesten i kommunen. 2. Den fremlagte rapport om omstillingen i helse- og sosialavdelingen (inkludert NAV) tas til etterretning. 3. Oppfølging med konkrete tiltak, jfr. rapportens kapittel 12, følger den årlige rulleringen av budsjett-/økonomiplan. Rådmannen, den Saksopplysninger Omstilling og omstillingsprosjektet: På bakgrunn av kommunestyrets vedtak av økonomiplan er det gitt følgende bestilling: Helse- og sosialavdelingen (inkludert NAV) det fremmes sak i løpet av 2014 angående strukturelle grep, brukerfokus og tidlig innsats Helse- og sosialavdelingen startet et omstillingsarbeid med strukturelle grep gjennom et vedtak om mindre organisasjonsmessige endringer Etter to år er dette grepet gjennomført ved at avdelingene fremstår i ny struktur, ansatte er lokalisert i henhold til ny avdelingsvis sortering, tjenestene fremstår etter ønsket samordning og justert praksis utvikles og utøves. Denne nye organiseringen skal gi forbedringer, effektivisering, bedret samordning, styring og ressursanvendelse. Avdelingen har gjennomført strukturelle grep hvor brukerfokus og tidlig innsats er av målene. -10-

11 Prosjektarbeidet og prosjektorganisering i 2014 fremgår i sluttrapporten. Involvering av ansattes organisasjoner har under hele prosjektperioden skjedd gjennom månedlige samarbeidsmøter. Omstilling i praksis: Sluttrapporten for omstillingsprosjektet i helse- og sosialavdelingen trekker omstillingsarbeidet i fire akser: - Strukturelle grep. Organisasjonsutvikling, dynamikk og tilpassing av tjenester og organisasjon. - Forbedring, effektivisering og samordning. - Reduksjoner av tjenestetilbud som innebærer heving av terskler og redusert tjenestekvalitet og tjenesteomfang. - Avvikling av tilbud. Mange strukturelle grep er gjort det siste året i helse- og sosialavdelingen. Et uttrykk for det er at 120 ansatte høsten 2014 har flyttet og nye sammensetninger av tjenester er opprettet. Avdelingen ser fremfor seg et uttak av effekter kommende år. Tjenestene skal i kommende år utgå av en fleksibel og dynamisk organisasjon, en lærende organisasjon hvor organisasjonsutvikling skjer løpende. Helse- og sosialavdelingen må finne økonomisk handlingsrom for tiltakene i en situasjon hvor kommunens utgifter samlet skal reduseres. Dette krever en strategisk og operativ ledelse. Forbedringsarbeidet skal gjennomføres i og av linjen. Kostnad- og nytte vurderinger skal gjøres i alle omstruktureringer som gjennomføres. Dersom det er spesifikke oppgaver som søkes utredet eller løst kan dette gjøres gjennom søknad om prosjektmidler. Helse- og sosialavdelingen vurderer og i noen sammenhenger gjennomfører reduksjoner av tjenestetilbud som innebærer heving av terskler, redusert tjenestekvalitet og tjenesteomfang. Nøkternt, men godt nok vil være arbeidstilnærmingen. Knyttet til omstillingsarbeidet har tjenester og funksjoner blitt avviklet. Eksempler på det er sosialvakta og frisklivsentralen. Helse- og sosialavdelingen som andre avdelinger i Rana kommune vil komme i en situasjon hvor budsjettmål ikke kan oppnås uten at ytterligere og større tilbud vil bli foreslått avviklet og eller nedlagt. I dette arbeidet inngår samarbeid med ansattes organisasjoner. Rammenedtrekket skal identifiseres som prisete tiltak for perioden i forkant av og knyttet til det årlige arbeidet med økonomiplan. Reduksjonstiltakene vil i stor grad fremstå som bemanningsreduksjon. Noen tiltak vil også fremstå som reduksjon i kjøp av tjenester. Side 2 av 4-11-

12 Økonomisk tilpasning: Rammenedtrekket for helse- og sosialavdelingen basert på rådmannens forslag til økonomiplan : Nettobudsjett Samlet Rammenedtrekket for NAV i samme periode: Nettobudsjett Samlet Tabellene viser at helse- og sosialavdelingen har et samlet rammenedtrekk på kr 21,857 mill. i økonomiplanperioden , NAV kr mill. i samme periode. Tiltak og fordeling mellom fagavdelingene for perioden er ikke avklart. Prosjektrapporten beskriver muligheter og disse skal bearbeides og utvikles videre i avdelingen, herunder også samarbeid mellom helse- og sosialavdelingen og NAV. Helse- og sosialavdelingen skal i samme økonomiplanperiode ferdigstille og drifte to nye bofellesskap for utviklingshemmede hvor det kompenseres med ressurstilførsel, samlet på kr 11 mill. I tillegg vil tjenesteområder i helse- og sosialavdelingen bli tillagt utvidet ansvar og dermed bevilgninger over Statsbudsjettet i økonomiplanperioden. Slike tjenesteområder kan være psykisk helse og rus, helsefremmende tiltak og forebygging herunder tidlig innsats. Å senke for høyt driftsnivå fra 2014 inn i 2015, anslått til ca. kr 5 mill., ivaretakelse av en rammetilpassing som dekker økt årlig husleie på kr 3 mill. samt rammenedtrekket i økonomiplanperioden samlet på kr mill. avdelingens utfordring. Fra tidligere økonomiplaner gjenstår to tiltak som har vært utfordrende å gjennomføre knyttet til rammenedtrekk, og som bidrar til press i regnskapet for 2014: Avvikling av Nytorget legesenter. Avvikling iverksettes fra Avvikling av en turnuslegestilling. Rana har to turnuslegestillinger. Turnuslegestillingen kan ikke avvikles. Fylkesmannen krever begge stillingene opprettholdt. Rekrutteringsmessig er det også viktig at turnuslegestillingene opprettholdes. Nyutdannede leger blant annet fra Rana søker seg til nevnte, et forhold som også kan speiles i «Vi vil heim satsingen» hvor Rana kommune deltar. Stillingene insources til Rana kommune fra Besparelsen på årsbasis dobles i forhold til anslag i tidligere økonomiplaner. Ytterligere dempes regnskapspresset fra 2014 ved: Knyttet til samhandlingsreformen har kommunene blitt tillagt et medfinansieringsansvar for spesialisthelsetjenester. Fra bortfaller dette ansvaret og rammeoverføringen reduseres tilsvarende det budsjetterte. For 2014 er det budsjettert med kr 29,5 mill, mens det ut fra Side 3 av 4-12-

13 regnskapet i 2014 beregnes et forbruk på kr 31,5 mill, altså et regnskapsmessig overforbruk i helse- og sosialavdelingen i 2104 på kr 2 mill som bortfaller i Disse tre nevnte tiltakene vil dekke deler av et for høyt driftsnivå. Ytterligere tiltak skal avklares og settes 4. kvartal Tiltakene kommer i tillegg til rammenedtrekk for 2015 og behovet for å gjøre tilpassinger for å skape økonomisk rom for alle hjelpetiltak for beboere ved Mobekken. Sluttkommentar: Sluttrapporten gir strategi og retning for omstillingen helse- og sosialavdelingen står framfor i økonomiplanperioden dvs. de neste fire årene. Helse- og sosialavdelingen har i stor grad de siste årene gjennomført rammenedtrekkene gjennom strukturelle grep, forbedring og effektivisering. I tillegg til at avdelingen vil fortsette å hente ut effekter etter de to nevnte akser, vil avdelingen også stå fremfor mulige reduksjoner av og i tjenestetilbud og mulig nedlegging av tilbud. Det vil også innebære bemanningsreduksjoner. Kåre Nordnes jr. Helse- og sosialsjef Vedlegg: 1 Helse- og sosialtjenester i Rana kommune. Omstillingsprosjekt Side 4 av 4-13-

14 RANA KOMMUNE Helse- og sosialtjenester i Rana kommune Omstillingsprosjekt 2014 Helse- og sosialavdelingen og kommunale tjenester i NAV

15 -15-

16 INNHOLD 1. Sammendrag Bakgrunn for omstillingsarbeidet Folkehelse og overordnede strategier Mål for helse- og sosialavdelingens omstillingsarbeid... 5 Prosess og organisering av omstillingsarbeidet Omstrukturering av helse og sosialavdelingens tjenester Ny avdeling for helse og rehabilitering Etablering av lokalmedisinsk senter Ny Barn og familieavdeling Oppgaver og målsetninger for ny Barn og familieavdeling Perspektiv på forebyggende arbeid - tidlig innsats Deltjenestene i ny Barn og familieavdeling Mottak Helsesøster og jordmortjeneste Barnevern Familietjenesten Veien videre Ny avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Omstilling/utfordringer Organisatoriske endringer, psykisk helse og sosiale tjenester Oppsummering av strukturelle endringer i avdelingen Deltjenestene i avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Seksjon Boligsosialt arbeid Seksjon Arbeid og aktivitet Seksjon Psykisk helsearbeid og rustjenester Flyktningetjenesten Krisesenteret Øvrige områder

17 7. Miljøterapeutisk avdeling Seksjon hjemmeboende Rana Arbeidssenter Boligtjenesten Koordinerende enhet Prosjekt Lokalmedisinsk senter, trinn Bakgrunn, kommunestyrets vedtak om regional helsepark Fremdrift i Samhandling mellom Nav og øvrige kommunale velferdstjenester Arbeidsgruppas mandat Nav-reformen. Kort tilbakeblikk Oppsummering av forslag til samordnende tiltak Særlig om revidering av styrings- og rapporteringslinje i NAV Arbeids- og dagtilbud på tvers av brukergrupper Økonomiplan Status og utfordringer Utviklingsmål Iverksatte tiltak og tiltak under iverksetting: Områder under vurdering, bearbeiding og utvikling Gjennomføring

18 1. SAMMENDRAG Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak av økonomiplan er det gitt følgende bestilling: Helse- og sosialavdelingen (inkludert NAV) det fremmes sak i løpet av 2014 angående strukturelle grep, brukerfokus og tidlig innsats. Helse- og sosialavdelingen startet et omstillingsarbeid med strukturelle grep gjennom et vedtak om mindre organisasjonsmessige endringer Etter to år er dette grepet gjennomført ved at avdelingene fremstår i ny struktur, ansatte er lokalisert i henhold til ny avdelingsvis sortering, tjenestene fremstår etter ønsket samordning og justert praksis utvikles og utøves. Denne nye organiseringen skal gi forbedringer, effektivisering, bedret samordning, styring og ressursanvendelse. Avdelingen har gjennomført strukturelle grep hvor brukerfokus og tidlig innsats er av målene. Helse- og sosialavdelingen fremstår både organisert og lokalisert etter følgende struktur: Avdeling for helse og rehabilitering Avdeling for barn og familie Avdeling for psykisk helse og sosiale tjenester Miljøterapeutisk avdeling Koordinerende enhetsfunksjon er også en del av avdelingen tjenester. Det vises til rapportens kapittel 4 til 8 som beskriver avdelingsstruktur og tjenester. Her beskrives også hvordan da har vært utviklingsarbeidet mot strukturelle grep har vært gjennomført. Prosjektarbeidet og prosjektorganisering i 2014 fremgår i sluttrapporten. I 2014 har det vært tre arbeidsgrupper: Lokalmedisinsk senter trinn 2 Samordning mellom NAV og andre kommunale velferdsordninger Arbeids og dagtilbud Arbeidsgruppene er omtalt i rapportens kapittel 9 til 11. Involvering av ansattes organisasjoner har under hele prosjektperioden skjedd gjennom månedlige samarbeidsmøter. I rapportens kapittel 12 trekkes opp helse og sosialtjenestens utviklingsmål, rammenedtrekk i økonomiplanperioden, omtale av tiltak og gjennomføring. Rapporten for omstillingsprosjektet i helse- og sosialavdelingen trekker omstillingsarbeidet i fire akser: Strukturelle grep. Organisasjonsutvikling, dynamikk og tilpassing av tjenester og organisasjon. Forbedring, effektivisering og samordning. Reduksjoner av tjenestetilbud som innebærer heving av terskler og redusert tjenestekvalitet og tjenesteomfang. Avvikling av tilbud. -18-

19 Som nevnt er mange strukturelle grep er gjort det siste året i helse- og sosialavdelingen. Et uttrykk for det er at 120 ansatte har flyttet høsten 2014 og nye sammensetninger av tjenester er opprettet. Avdelingen ser fremfor seg et uttak av effekter kommende år. Tjenestene skal i kommende år utgå av en fleksibel og dynamisk organisasjon, en lærende organisasjon hvor organisasjonsutvikling skjer løpende. Helse- og sosialavdelingen må finne økonomisk handlingsrom for tiltakene i en situasjon hvor kommunens utgifter samlet skal reduseres. Dette krever en strategisk og operativ ledelse. Forbedringsarbeidet skal gjennomføres i og av linjen. Rapporten beskriver til sammen 15 iverksatte tiltak, tiltak under iverksetting og områder under vurdering, bearbeiding og utvikling for tiltak. Helse- og sosialavdelingen vurderer og i noen sammenhenger gjennomfører reduksjoner av tjenestetilbud som innebærer heving av terskler, redusert tjenestekvalitet og tjenesteomfang. Nøkternt, men godt nok vil være arbeidstilnærmingen. Knyttet til omstillingsarbeidet har tjenester og funksjoner blitt avviklet. Eksempler på det er sosialvakta og frilivsentralen. Helse- og sosialavdelingen som andre avdelinger i Rana kommune vil komme i en situasjon hvor budsjettmål ikke kan oppnås uten at ytterligere og større tilbud vil bli foreslått avviklet og eller nedlagt. I dette arbeidet inngår samarbeid med ansattes organisasjoner. Rammenedtrekket for helse- og sosialavdelingen basert på rådmannens forslag til økonomiplan : Nettobudsjett Samlet Rammenedtrekket for NAV i samme periode: Nettobudsjett Samlet Den første tabellen viser helse- og sosialavdelingens rammenedtrekk for økonomiplanperioden Tabellen viser at helse- og sosialavdelingen har et samlet rammenedtrekk på kr mill. og NAV kr mill. i økonomiplanperioden Prosjektrapporten beskriver muligheter og disse skal bearbeides og utvikles videre i avdelingen, herunder også samarbeid mellom helse- og sosialavdelingen og NAV. Helse- og sosialavdelingen kompenseres med ressurstilførsel i økonomiplanperioden. I tillegg vil tjenesteområder i helse- og sosialavdelingen bli tillagt utvidet ansvar og dermed bevilgninger over Statsbudsjettet i økonomiplanperioden Å senke for høyt driftsnivå fra 2014 inn i 2015, anslått til kr 5 mill., ivaretakelse av en rammetilpassing som dekker økt årlig husleie på kr 3 mill. samt rammenedtrekket i økonomiplanperioden samlet på kr mill. avdelingens utfordring

20 2. BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSARBEIDET Helse- og sosialavdelingens omstillingsprosjekt har sin bakgrunn i kommunestyrets behandling av budsjett 2014 og økonomiplan Driftsnivået i kommunen skal tilpasses rammer som er redusert i forhold til dagens, og dette skal oppnås gjennom et omfattende omstillingsprosjekt som involverer flere av virksomheter i Rana kommune. Helse- og sosialavdelingens omstillingsarbeid er et av flere delprosjekt i dette arbeidet. Som prinsipp for områdene helse, sosial og omsorg er det i økonomiplan lagt til grunn en «videreutvikling av samhandling innen helse-, sosial-, og omsorgstjenester som hindrer og utsetter hjelpebehov for å sikre at brukerne er aktive deltakere i alle livsfaser. Tidlig innsats samt forebygging prioriteres». Med bakgrunn i dette er Helse- og sosialavdelingen - sammen med NAV - gitt i oppdrag å fremme en sak i 2014 for sine tjenesteområder, og der økonomiplanen angir følgende overskrifter for omstillingsarbeidets hovedfokus: Strukturelle grep Brukerfokus Tidlig innsats Omstillingsarbeidet sammenfaller med allerede vedtatte strukturelle endringer i Helse- og sosialavdelingen, slik at dette arbeidet sees i sammenheng med øvrige prosesser. 2.1.FOLKEHELSE OG OVERORDNEDE STRATEGIER I tillegg til de mer dagsaktuelle behov, må oppgaver og omstillingsarbeid i Helse- og sosialavdelingen også sees i lys av kommunens overordnede mål på området, slik disse bl.a. er uttrykt kommuneplanens strategiske del ( ): HOVEDMÅL I KOMMUNEPLANEN Kommunen skal tilrettelegge tilbud slik at den enkelte innbygger i størst mulig grad kan mestre sin egen livssituasjon, forbli selvhjulpen og kunne bo i eget hjem med sitt etablerte sosiale nettverk lengst mulig. Økt behov for behandling, rehabilitering, omsorg og sosiale tjenester nødvendiggjør tidlig intervensjon og forebygging der målet er at unødig funksjonssvikt unngås. HELSE- OG OMSORGSTJENESTENS HOVEDMÅL Rana kommune skal med sin helse- og omsorgstjeneste yte en forutsigbar tjeneste, som er faglig forsvarlig og på riktig tjenestenivå. Helse- og omsorgstjenestene skal fremme helse, sosial trygghet og livskvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter, innenfor tilgjengelige økonomiske og personellmessige rammer. FOLKEHELSE OG PÅVIRKNINGSFAKTORER I RANA KOMMUNE Folkehelseloven 5 pålegger kommunene å ha en skriftlig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, miljø (fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt), skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. Videre skal oversikten identifisere folkehelseutfordringer i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold

21 I mai 2014 vedtok kommunestyret kommunedelplanen «Folkehelsearbeid ». Denne er bl.a. tuftet på dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune» fra 2013, som utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag og utgangspunkt for Rana kommunes folkehelsearbeid. Følgende lokale folkehelseutfordringer er her angitt som de mest sentrale for Rana: Skole Rana kommune har en lavere andel 10-klassinger som trives godt på skolen Rana kommune har et høyere antall 10-klassinger som blir mobbet på skolen. Rana kommune har et høyere frafall i videregående skole enn landsgjennomsnittet. Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning i Rana i 2011 er høyere enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner i Nordland. Levevaner I Rana kommune er overvekt et større problem enn i landet som helhet, vurdert etter andelen menn med BMI > 25 på sesjon. Hele 35 % av menn fra Rana målt ved sesjon har overvekt, inkludert fedme. Landsgjennomsnittet er 25 %. Mange personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming har livsstilsproblemer knyttet til fedme. Personer med funksjonshemming og/eller utviklingshemming er generelt en utsatt gruppe og har jevnt over dårligere helse enn «normalbefolkningen». Dette understreker også viktigheten av et fysisk aktivt liv og helsefremmende kosthold for denne gruppen. Miljø Rana er en industrikommune og har i lengre tid vært plaget av svevestøv og høye utslipp av tungmetaller fra industrien. Det har vært en positiv utvikling på luftkvaliteten fra , og både kommunen og industrien har stort fokus på tiltak for å redusere tilførsel av støv til luft. Siden 2007 har antall døgnoverskridelser gått betraktelig ned, men i 2012 har det igjen vært en økning. Helse og sykdom Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Rana har en høyere andel personer med type 2 diabetes enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Rana har en høyere andel personer med høyt blodtrykk og høyt kolesterol enn landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Mangel på kunnskap om folkehelsearbeid Generell manglende forståelse og kunnskap i kommunen om folkehelseutfordringer, hvordan bakenforliggende faktorer og levevaner påvirker folkehelsa, folkehelseloven og folkehelsearbeid i praksis er en utfordring som blant annet forsinker mobilisering av folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid er også lite synlig i Rana kommune sitt planverk. Folkehelsetiltak er et felles ansvar for alle kommunens avdelinger, der Helse- og sosialavdelingen er tillagt et særskilt ansvar for å koordinere tiltak og arbeid som følger av vedtatt kommunedelplan på området. I tillegg skal avdelingen selv bidra med egne tiltak, med særlig fokus på forebygging og tidlig innsats

22 2.2.MÅL FOR HELSE- OG SOSIALAVDELINGENS OMSTILLINGSARBEID Helse- og sosialavdelingen arbeider etter de felles mål som er satt for kommunens overordnede omstillingsprosjekt, jfr. også avsnitt over om behandling av teamet i økonomiplansammenheng. Helse- og sosialavdelingen har satt følgende hovedmål for eget del-prosjekt: Hovedmål for prosjektet er å opprette en oversiktlig tjenestekjede i hver fagavdeling, og med det sørge for kvalitetsforbedring innen hvert fagområde. Fagavdelingene skal bidra til fagutvikling og kompetanseheving, samt skal stimulere til økt fokus på brukermedvirkning og bedre ressursutnyttelse. Følgende resultatmål er satt for prosjektet: Fagavdelinger med en naturlig tjenesteportefølje og en optimal struktur Kvalitetssikre og opprettholde en akseptabel standard når det gjelder arbeid overfor brukere Kvaltitssikre tjenesteproduksjon tilpasset budsjettramme innenfor hver fagavdeling I tillegg følger interne mål knyttet til nevnte strukturelle tilpassinger i den enkelte fagavdeling, samt at det for prioriterte områder er etablert egne arbeidsgrupper som har stått relativt fritt i tolkning av sine mandat. PROSESS OG ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET Helse- og sosialavdelingens omstillingsarbeid er i 2014 organisert som et del-prosjekt, med rådmannen som prosjekteier. Helse- og sosialsjefen er prosjektleder, med avdelingens ledergruppe som prosjektgruppe. I tillegg til det strukturelle endringsarbeidet som har pågått i fagavdelingen i 2014, er det som en del av avdelingens omstillingsarbeid etablert tre arbeidsgrupper for en nærmere belysning av følgende tema: LOKALMEDISINSK SENTER TRINN 2 Revidering av tjenesteinnhold og dimensjonering med tanke på samordning og synergieffekter i LMS. Plassering av ø-hjelpsenger, samordning dag- og døgnrehabilitering, dimensjonering og samordning av legetjenester. I lys av samhandlingsreformen skal behovet for senger innen rus og psykisk helse knyttet til LMS utredes. SAMORDNING MELLOM NAV OG ANDRE KOMMUNALE VELFERDSORDNINGER Samordning av tjenester innen flyktningarbeid, rus, psykisk helse, boligforvaltning og NAV. NAVs rolle relatert til tjenester i barne- og familieavdelingen. Revidering av kommunal styringslinje relatert til NAV. ARBEIDS- OG DAGTILBUD Arbeids- og dagtilbud på tvers av brukergrupper basert på ideer hentet fra besøk i Steinkjer kommune, belyse muligheter for nye oppgaver og arbeidsutprøving. I det ligger samarbeid med instanser utenfor kommunen

23 3. OMSTRUKTURERING AV HELSE OG SOSIALAVDELINGENS TJENESTER For å møte kommende utfordringer på en best mulig måte har Helse- og sosialavdelingen etablert en ny organisering gjennom fire fagavdelinger, etter helse- og sosialsjefens vedtak om organisatoriske endringer i avdelingen. Formell oppstart av dette arbeidet var Den nye strukturen speiler tjenestene mere logisk og gir bedre styring, samordning og utvikling av kvalitet i tjenesteområder. Evnen til å møte de økonomiske utfordringene i kommende økonomiplanperiode forbedres med ny organisering. I perioden september til november i 2014 har ca. 120 ansatte flyttet og fått endret kontorlokalisering. Innen legetjenestene etableres en ny struktur og samling av funksjoner som hører sammen med et lokalmedisinsk senter. Det legges til rette for samordning av kommunens legeoppgaver innenfor helsestasjon, døgnrehabilitering, KAD-senger, sykehjem, beredskap, legevakt, gjestepasient-ordning, helsetjenester til asylanter og flyktninger, smittevern og allmennlegetilbud til personer som ikke har fastlege i kommunen. Det gjøres en samordning innen rehabiliteringstjenestene herunder også mot private fysioterapeuter som har avtale med Rana kommune. Helsesøstertjeneste, familiesenter og barnevern er samlet i ny Barn og familieavdeling for å skape en bedre tjeneste. Dette vil åpne for mulighet til færre saker meldt til barneverntjenesten. Tjenesten kommer tidligere inn i risikofamilier og kan sette inn rimeligere hjelp raskere. Dette gir en bedre samordning av hjelpetiltak og gir forebygging som virker. Dette vil også sikre rett type hjelp. Innen Psykisk helse og Sosiale tjenester skal de strukturelle endringene med blant annet samordning av rus og psykisk helse gi bedre styring og ledelse, bruk av kompetanse, utnyttelse av kapasitet, faglig styring og forenkling av arbeidsprosesser. I Miljøterapeutisk avdeling vil tjenestevridning mot åpning av flere botilbud i økonomiplanperioden stå sentralt. I tillegg gjennomføres en strammere tildelingspraksis ved tildeling av tjenester. I 2015 videreføres at innenfor tilbud om avlastning skal det gjøres reduksjoner som får utslag i at fast avlastningsplan følges hele året, også om sommeren, stenging av avlastningsboligen på helligdager da de fleste foreldre har fri fra jobb, innføring av fellesferie for brukere og ansatte tilknyttet Rana Arbeidssenter og SFO ordning for overårige. Nye tiltak som er etablert i 2014 er legevakts-formidling 24/7 fra januar Samtidig er to nye fastlegehjemler iverksatt med kommunale oppgaver relatert til blant annet helseparken og øyeblikkelig hjelpsenger. Mobekken omsorgsboliger er ferdigstilt 4. kvartal Renovering av boligene på Engevollen - hvor det også bygges nye omsorgsboliger - er ferdig ved årsskiftet 2014/2015. I tillegg er to ny bofellesskap for personer med utviklingshemming under prosjektering, med planlagt driftsstart mot slutten av kommende økonomiplanperiode. Høsten 2014 er det gjennom prosjektet Foyer Rana lagt fram sak om å framskaffe inntil 15 boliger til unge med ulike behov for oppfølgingsbehov. Prosjektet -23-6

24 har fokus på tidlig innsats for risikoutsatt ungdom, og er samtidig en strukturell tilpasning til nasjonal reform innen barnevernet. Parallelt med arbeidet med ny organisering har Helse- og sosialavdelingen i hele 2014 arbeidet med sin del av kommunes omstillingsprosjekt; Helse- og sosial (inkludert NAV) det fremmes sak i løpet av 2014 angående strukturelle grep, brukerfokus og tidlig innsats. Dette legges fram i denne rapporten som behandles politisk i egen sak, samtidig med budsjett og økonomiplan. Nytt organisasjonskart, Helse- og sosialavdelingen: Helse- og sosialsjef Koordinerende enhet Avdeling helse og rehabilitering Avdeling barn og famile Avdeling psykisk helse og sosiale tjenester Miljøterapeutisk avdeling Helse- og sosialavdelingen ved inngangen av årsverk, og disponerer en netto driftsramme på ca. 200 mill. I de følgende kapitlene vil det bli gitt en presentasjon av helse- og sosialavdelingens fagavdelinger, slik de ser ut etter den omstruktureringen som har pågått siste år. Den avdelingsvise presentasjonen vil være noe ulik avdelingene mellom, siden disse har hatt ulikt utgangspunkt og fokus i omstillingsarbeidet. Etter avdelingsbeskrivelsen presenteres de tre deltemaene som er håndtert som underprosjekt i egne arbeidsgrupper

25 4. NY AVDELING FOR HELSE OG REHABILITERING I den nye fagavdelingen for helse og rehabilitering inngår tjenester fra tidligere avdeling for allmennlegetjenester og samfunnsmedisin, samt rehabiliteringstjenestene som tidligere hadde sin organisatoriske tilknytning til daværende avdeling for psykiatri og helse. Fagavdelingen har ansvar for allmennlegetjenester, herunder fastlegeordningen, legevakt og turnuslegeordning, rehabiliteringstilbudet i kommunen og Helseparken (institusjonstilbud med korttidsplasser for rehabilitering, utskrivningsklare pasienter og kommunale øyeblikkelig hjelp plasser). I tillegg koordinerer avdelingen kommunens folkehelsearbeid, samt utfører oppgaver innen miljørettet helsevern. Avdelingen er organisert i tre seksjoner og har til sammen 60 årsverk: Lokalmedisinsk senter, med kommunalt legesenter og interkommunal legevakt Helsepark Rehabiliteringstjeneste Lokalmedisinsk senter samler funksjoner for kommunalt legekontor/allmennlegetjenester, interkommunal legevakt samt forebyggende helsetjenester og administrasjon. I tillegg til seksjonene ivaretar fagavdelingen avtaleverk og økonomi for privatpraktiserende fastleger og fysioterapeuter med kommunal avtale. ORGANISASJONSKART FOR DEN NYE FAGAVDELINGEN: Fagsjef/kommueoverlege Driftstilskudd leger og fysioterapeuter Legetjeneste / fastlegeordningen Lokalmedisinsk senter - kommunalt legesenter -interkommunal legevakt Helsepark Rehabiliteringstjeneter 8-25-

26 4.1.ETABLERING AV LOKALMEDISINSK SENTER Rana kommune etablerer et lokalmedisinsk senter fra høsten Etableringen vil i første fase, det vil si i skje gjennom en samlokalisering og samorganisering av dagtjenester og ambulante funksjoner. Det er både faglige og økonomiske grunner til at etableringen foretas nå. En fullt utbygget Helsepark med døgntjenester vil ikke samles før lokalene er ferdig på Selfors i Lokalmedisinsk senter får lokaler på Torget i andre etasje (Jernbanegata 16) som helsestasjonen har flyttet ut fra. Med etablering av senteret vil det skje en samordning og samlokalisering av de allmennmedisinske tjenestene kommunen driver. Endringsprosessene gjennomføres i henhold til aktuelle regelverk og medvirkning av tillitsvalgte. En viktig målsetting med samordning og samlokalisering av tjenestene er å kunne etablere et større og mer robust fagmiljø som kan hensiktsmessig for å løse utfordringer innenfor primærhelsetjenesten. Som eksempler på dette pålegger helse- og omsorgstjenesteloven kommunene ansvar for en del tjenester som kan ligge utenfor ansvarsområdet for fastlegeordningen. Eksempler på slike tjenester vil være: Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger Smittevern og tuberkulosearbeid Allmennlegetilbud til personer som ikke har fastlege i kommunen Øyeblikkelig hjelp på dagtid, herunder «rød respons» og daglegevakt I et kommunalt lokalmedisinsk senter etter denne modellen vil legenes «fastlegevirksomhet» utgjøre ca % av arbeidstiden, mens øvrig tid vil benyttes til andre oppgaver som skissert. Dette tilsier at legene vil ha kortere pasientlister enn de fleste andre fastleger. En slik kombinasjonsmodell vurderes likevel som hensiktsmessig av faglige og rekrutteringsmessige årsaker. I tillegg til de kliniske tjenestene som nevnt ovenfor flyttes og samlokaliseres også administrative funksjoner i fagavdeling for Helse- og rehabilitering til senteret. Dette gjelder funksjoner som i dag har vært lokalisert i Helfo-gården og omfatter saksbehandlere for leger og fysioterapeuter og innenfor forebyggende helsetjenester (miljørettet helsevern og folkehelsearbeid). SAMLOKALISERING OG SAMARBEID MED ANDRE TJENESTER Lokalmedisinsk senter vil dele lokaler i andre etasje på Torget med Omsorgskontoret. En slik samordning er lagt inn i kommunestyrets vedtak om Regional helsepark, og det som etableres i 2014 gir mulighet til å prøve ut mulige synergieffekter ved slik samlokalisering. Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert i etasjen over på samme sted. Nærmere tilknytning er hensiktsmessig da disse funksjonen er organisert i samme avdeling. Fagsjefen i helse- og rehabiliteringsavdelingen får med dette samlet sine seksjoner/funksjoner på et sted, utenom legevakt og helsepark som fortsatt er lokalisert på Selfors. LEGEVAKT Rana interkommunale legevakt flyttes ikke, og legevakt kveld, natt og helg vil fortsatt være i lokaler som leies fra Helgelandssykehuset. Dette medfører at legesenter og legevakt skilles slik det har vært fremmet ønske om fra flere hold. Flyttingen av legesenter fra lokalene gir mulighet til å se på bruk og disponering av lokalene ut fra bedre forutsetninger. Kommunen ønsker å nedsette et eget -26-9

27 legevaktutvalg med legevaktleger fra Rana og Hemnes. I tillegg til forhold som vedrører lokalene er det ønskelig å vurdere rutiner/prosedyrer, kompetanse og avlønning. 5. NY BARN OG FAMILIEAVDELING Den nye Barn og familieavdelingen skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdom, og er bemannet av personell som tidligere hørte til de tre seksjonene barneverntjenesten, helsesøstertjenesten og familiesentret. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, unge og deres familier ivaretas dermed av denne avdelingen. En overordnet idé er at godt forebyggende arbeid vil lønne seg på sikt. Ved å samordne tjenesten på denne måten, ønsker en å bidra til å motvirke reproduksjon av sosiale ulikheter og helseforskjeller, samt gi alle barn og unge en best mulig oppvekst. Slik sett vil både menneskelige og økonomiske ressurser være spart. Satsningen representerer en omfattende omorganisering av tjenester, samt omdisponering av ressurser. Hensikten er å skape en tjeneste som setter innsatsen inn tidlig, og tenker og handler langsiktig. Undersøkelser og rapporteringer viser at det skjer mye godt forebyggende arbeid, men det er fremdeles mange utfordringer for å få til dette på en god måte. En av de viktigste utfordringene er å tenke helhetlig, og å samordne innsatsen på tvers av fagområder. Godt forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. Det krever helhetlige planer som også kan iverksettes i praksis. Avdelingen har en omfattende satsing på ulike kompetanse- og utviklingsprosjekt, for det meste finansiert med statlige tilskuddsordninger. Eksempelvis samhandlingsprosjekt med Nav og andre om forebygging av barnefattigdom, utvikling av botiltak for unge vanskeligstilte, og kompetanseutvikling innen tidlig innsats. ORGANISASJONSKART, NY BARN OG FAMILIEAVDELING Fagsjef Utviklingsprosjekt Merkantile tjenester Mottak Helsesøster og jordmortjeneste Barnevern Familietjeneste

28 5.1.OPPGAVER OG MÅLSETNINGER FOR NY BARN OG FAMILIEAVDELING Den nye fagavdelingen skal utføre en rekke oppgaver for barn og familier, slik disse framkommer av lovverk, statlige styringssignal, og lokale strategier på området. Stikkordsmessig kan kjerneoppgavene beskrives slik: Gi lovpålagt tilbud og helseoppfølging til alle gravide og alle barn i Rana. Gi omsorgs og hjelpetiltak til barn og familier som trenger det. Avdekke barn som står i fare for skjevutvikling på et så tidlig alderstrinn som mulig. Avdekke feilutvikling og atferdsvansker hos barn og sette inn forebyggende tiltak tidligst mulig for å forhindre omsorgssvikt. Barn og familieavdelingen har som overordnet mål for sin virksomhet å forebygge, avdekke og avhjelpe helsemessige og psykososiale vansker i tidlig alder. Avdelingen skal fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstvillkår. Delmål for avdelingens arbeid: Øke kompetansen i systemrettet arbeid Skape forståelse for systemet sin innvirkning på individet Finne formålstjenlige tilnærminger i møte med barna og deres foreldre Utvikle verktøy til variasjon og valg i utfordringer og aktivitetsformer Se sammenheng mellom de ulike arenaene (hjem, fritid, barnehage, skole og Barn og familieavd) Utvikle kompetanse til å bli bedre iakttakere Utforme modeller, tiltak og arbeidsformer som fremmer tverrfaglig samhandling Barn og familieavdelingen mener at avdelingens målsetninger blant annet kan nås gjennom å: tidlig identifisere fysisk, psykisk og sosiale utfordringer hos barnet og i familien tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak støtte og styrke foreldrene i deres omsorgs - og oppdragerrolle legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk utvikle kommunikasjons- og arbeidsmetoder der barn og foreldre er delaktige utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne være tilgjengelig som møteplass formidle relevant informasjon Nasjonal reform innen barnevernet preger en del av avdelingens virksomhet. Dette gir seg bl.a. økonomiske utslag. Staten overfører deler av sitt ansvar til kommunene. Samtidig som rammeoverføringene styrkes, økes kommunenes egenandel for bruk av statlige tiltak. Dette gjør at avdelingen må tenke nytt, og etablere andre og rimeligere måter å løse sine oppgaver på

29 PERSPEKTIV PÅ FOREBYGGENDE ARBEID - TIDLIG INNSATS Å arbeide systematisk med forebyggende innsats krever en tydelig ledelse og en tydelig forankring. Forebygging får også konsekvenser for hvordan kommunene organiserer og koordinerer tjenestetilbudet. TRE NIVÅ FOR FOREBYGGENDE ARBEID På mange måter vil alt arbeid i den nye Barn og familieavdelingen være forebyggende, i den forstand at det på ulik måte tar sikte på å bedre barns oppvekstforhold. For alle barn, men spesielt de minste vil foreldre og familiearbeid være en viktig del av arbeidet som gjøres. Nyere forskning og metoder skiller mellom universell, selektert og indikert forebygging. De ulike nivåene henspiller på ulike formål og ulike målgrupper: Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningsgrupper (for eksempel alle barn og unge) uten at en har identifisert individer eller grupper med forhøyet risiko. Selektert forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent og/eller forhøyet risiko for å utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge og/eller deres foreldre. Indikert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på problemer. Tidlig forebyggende innsats kan settes inn på alle nivå. Kunnskap om risiko og beskyttelse er i stor grad en forutsetning for å kunne sette inn tiltak tidlig, før problemene utvikler seg. 5.2.DELTJENESTENE I NY BARN OG FAMILIEAVDELING I det følgende beskrives innhold og ansvarsområder for hver enkelt seksjon i den nye avdelingen. Barn og familieavdelingen ledes av fagsjef med direkte ansvar for merkantil seksjon og mottaket. Tjenestene er organisert i tre seksjoner. - Helsesøster og jordmortjeneste - Barnevernstjeneste - Familietjeneste. I tillegg driver avdelingen som nevnt en rekke utviklingsprosjekt, og det er satt av egne stillingsressurser til oppfølging av disse. MOTTAK Mottak skal koordinere alle henvendelser til Barn og familieavdelingen som ikke håndteres av ekspedisjon. Alle henvendelser skal sjekkes ut så raskt som mulig for å avklare hvem som best kan gi den bistand som behøves. I henvendelser der bekymringen er alvorlig (Barnevernsloven 4-12) skal disse til barnevernseksjonen for undersøkelse

30 Mottak skal også være en veiledningsinstans for samarbeidspartnere. Barnehage, skole, lege etc kan om ønskelig få bistand i å samtale/undre seg sammen med barn og familier der bekymring har oppstått. Familiens møte Familiens møte er et tilbud til familier som har bekymringer for barn i alderen 0-18 år. Målsettingen er å gi familier tidlig og presis hjelp, redusere ventetid og bidra til å gjøre hjelpeapparatet lettere tilgjengelig. Dette tilbudet vil være et virkemiddel for på en enkel måte finne aktuelt hjelpetiltak og instans til en del familier, og vil være en del av tilbudet i Mottak. I mottaksteamet vil ansatte ha spesiell kompetanse til å gjennomføre møtet og innkalle relevante/ aktuelle samarbeidspartnere som familien ønsker med. Et familiemøte kan ende opp med at saken følges av en av våre seksjoner eller overføres eksterne samarbeidspartnere. HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTE Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år og deres foreldre, samt til gravide. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud, det stilles krav til tilgjengelighet for alle innenfor målgruppen. Arbeidet organiseres for en stor del som svangerskapsoppfølging, helseundersøkelser for spe- og småbarn, i tillegg til skolehelsetjeneste. Dette beskrives i Helsedirektoratets veileder til forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det er 14 treffpunkter (fastsatte konsultasjoner) mellom helsesøstertjenesten og det enkelte barn og familie frem til skolestart. Disse fordeler seg på ti konsultasjoner i løpet av barnets første leveår, og fire konsultasjoner for barn i alderen 1-6 år. Deretter er det fastsatt 8 treffpunkter av ulik karakter i løpet av barnets 1. til 10.klasse (vaksinering, kosthold, skolemiljø, egenomsorg, pubertetsundervisning, seksualundervisning osv.) Jordmor Har ansvar for å gi et tilbud om svangerskapsoppfølging til alle gravide i kommunen, herunder også fødselsforberedende kurs. I tillegg deltar jordmor i ung gravid/ung foreldregruppe, og i gruppe for gravide/nybakte foreldre med utfordringer i forhold til kartleggingsprogrammet Tidlig inn. Helsestasjon 0 5 år Har ansvar for oppfølging av barn fra fødsel til skolestart, jamfør statlig helsestasjonsprogram. I tillegg vil helsesøstre i helsestasjon få en viktig rolle i forbindelse med innføring av kartleggingsverktøyet Tidlig inn. De vil også ut fra den enkeltes kompetanse i samarbeid med Familietjenesten, delta i gruppevirksomhet etablert ut fra nødvendig oppfølging på bakgrunn av denne kartleggingen. Skolehelsetjenesten Har ansvar for alle vaksinasjoner og oppfølging av barn i barne- og ungdomsskole. Helsesøster har fast tilstedeværelse på skolen, inngår i skolens tverrfaglige samarbeidsteam, og har fast åpningstid for elevene ved den enkelte skole. Helsesøsters arbeid i skolen utvikles ut fra statlige føringer, men også ut fra behov hos barn og familier, og i et samarbeid mellom skole og øvrig avdeling. De ansatte vil også ut i fra kompetanse delta i gruppeaktiviteter i regi av Barn og familieavdelingen. Helsesøster i videregående skole har fast tilstedeværelse ved den enkelte skole, og bistår elever og lærere. Disse er organisatorisk plassert under familietjenesten

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget. Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskap - administrasjonsutvalget Møtedato: 12.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets

Selbu kommune. Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07. Helse- og sosialplan. Selbu kommune. Foto: Debbie Spets Selbu kommune Sak 06/01087-53 / STES Dok:12312/07 Helse- og sosialplan Selbu kommune Foto: Debbie Spets INNHOLD: FORORD side 3 SAMMENDRAG side 3 1. INNLEDNING side 6 1.1. Lovgrunnlag side 6 1.2. Resultatvurdering

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Svar på spørsmål fra partiene. 2.desember 2014

Svar på spørsmål fra partiene. 2.desember 2014 Svar på spørsmål fra partiene 2.desember 2014 Budsjett og økonomiplan 2015 2018 Spørsmål fra partiene Innledning Rådmannen har siden budsjett/økonomiplan ble overlevert Formannskapet 4. november, samlet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Mo ungdomsskole (oppmøte i Langnes barnehage kl. 10.00) Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

PS13/11Referatsaker. Side45

PS13/11Referatsaker. Side45 PS13/11Referatsaker Side45 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11905/2013 2012/1370 C03 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Komitè for levekår 07.03.2013 STORMEN

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015

Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 31.08.2011, sak 11/89 Plan for legetjenester i Steinkjer kommune 2011-2015 ~ 1 1 INNHOLD 2 SAMMENDRAG... 5 2.1 Oppsummering styringsmål... 6 2.2 Tabelloversikt mål og tiltak...

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Omsorgsplan 2011 2014

Omsorgsplan 2011 2014 Omsorgsplan 2011 2014 Rullering 2010 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...4 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...5 4 Sentrale dokumenter...6 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6 6 Utfordringer

Detaljer

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025

Strategisk helse- og omsorgsplan 2015-2025 2015-2025 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Side 2 Strategisk helse- og omsorgsplan Forord Strategisk helse og omsorgs plan med delplaner for 2015-2025 erstatter omsorgsplan 2010-2019 og er den

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76

- LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020. Side76 - LENGST MULIG I EGET HJEM - Helse og omsorgsplan for Molde kommune 2013-2020 1 Side76 Jeg velger meg april Jeg velger meg april I den det gamle faller, I den det ny får feste; Det volder litt rabalder,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 24.09.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 48/14 13/02937-23 Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evje

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer