MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode, datagrunnlag og avgrensninger i rapporten Oppsummering Barne- og ungdomspsykiatri og hodeskaderehabilitering Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Lian Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Haukåsen Lokalisering av somatiske akuttfunksjoner Om Orkdal kommune Orkdal Sjukehus Legevakten i Orkdalsregionen Samhandlingsreformen i Orkdalregionen Aktivitet ved Orkdal Sjukehus All øyeblikkelig hjelp fra Orkdal til Øya? Forutsetninger for all øyeblikkelig hjelp til Øya Bruk av Orkdal Sjukehus uten akuttfunksjon Pasienthotellet Overordnet beskrivelse av pasienthotellet Pasienthotellet og tilgrensede kontorbygg areal Bruk av pasienthotellet Eierforhold og drift av pasienthotell Vurdering av mulighet til å selge pasienthotellet Bruk av arealer i akuttsenteret Deloitte AS

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Helse Midt-Norge RHF skisserer gjennom langtidsbudsjettet krav til vekst i pasientbehandlings-aktiviteten samt krav til årlig effektivisering i størrelsesorden minimum 1,2 %. Den medisinske inflasjonen (ny medisinsk teknologi, økning i varekostnader og andre egeninitierte og kostnadskrevende tiltak) representerer krav til ytterliggere effektivisering. I tillegg har St. Olavs Hospital behov for å bygge egenkapital til investeringer (psykiatribygg, Orkdal, PET-senter, MTU, etc) samt å øke budsjettene til forskning og kompetanseutvikling. Det er også behov for å gjøre en grundig vurdering av hvordan sykehuset er strukturert bygningsmessig og om det er en fornuftig plassering av fagområdene, den elektive virksomheten og øyeblikkelig hjelp-funksjonene på de forskjellige lokalisasjonene i foretaket. Det ligger til grunn en utviklingsplan som omfatter voksenpsykiatri og somatikk, men ikke barne- og ungdomspsykiatri og rus. Utviklingsplanen bygger på et styrevedtak om at Orkdal sykehus skal fortsette å være et lokalsykehus med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. I henhold til gjeldende utviklingsplan skal sykehuspsykiatrien fordeles på Østmarka og Øya. Det er gjort styrevedtak som legger løpet for nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka, nedleggelse av virksomheten på Brøset og nytt sikkerhetsbygg på Østmarka samt psykiatrisenter på Øya. Samtidig er det igangsatt arbeid for å se på virksomhetene ved Tiller og Orkdal DPS i sammenheng. Formål med mulighetsstudien Oppdraget innebærer gjennomføring av en mulighetsstudie basert på de gjeldende utviklingsplanene og de fire spørsmålene under: 1. Kan virksomheten i foretaket konsentreres om lokalisasjonene Østmarka, Øya, Tiller, Orkdal og Røros. Det vil si at eiendommene på Lian og Haukåsen kan frigjøres og selges, og at virksomhetene som drives der får en annen lokalisering 2. Kan alle øyeblikkelig hjelp-funksjoner samles på Øya og hva skal Orkdal Sjukehus i så fall brukes til? 3. Kan pasienthotellet selges for å frigjøre egenkapital til framtidige investeringer? Hva er det framtidige behovet for hotellsenger og hvordan kan dette løses? 4. Hvordan skal lokalene i Akutt Hjerte Lunge-senteret brukes når legevakten flytter til Mauritz Hansens gate 4? Mulighetsstudien skal gi et overordnet svar på spørsmålene ovenfor og skissere et mulighetsrom for områdene. Studien skal danne grunnlag for videre arbeider dersom St. Olavs Deloitte AS

4 Hospital ønsker å gå videre med mulighetsrommet skissert i rapporten. Rapporten skal være et offentlig tilgjengelig dokument som fremlegges for styret. Mulighetsstudien er dokumentert i denne rapporten. De kommende kapitlene gjenspeiler de 4 spørsmålene nevnt ovenfor. 1.2 Metode, datagrunnlag og avgrensninger i rapporten Studien baserer seg på gjeldende utviklingsplan, offentlig tilgjengelig eller tilsendt informasjon fra St. Olavs Hospital og aktivitetsdata for Lian, Haukåsen og Orkdal Sjukehus. Nåsituasjonen er beskrevet og mulighetene på de ulike områdene er vurdert og beskrevet; inkludert hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne realisere mulighetene. Mulighetsstudien er første steget i en eventuell lengre prosess og er gjennomført i en begrenset tidsperiode med en begrenset ressursinnsats og med en begrenset involvering. Som navnet sier, skal studien vise eventuelle muligheter. Dersom St. Olavs Hospital ønsker å gå videre med mulighetene, må konsekvensene vurderes nærmere i en langt mer inkluderende prosess. Arbeidet er gjennomført av Deloitte i samarbeid med Nordic Office of Architecture. 1.3 Oppsummering Basert på gjennomførte utredninger synes det under gitte forutsetninger å ville være mulig å (tallene 1-4 i figuren nedenfor henviser til de 4 sentrale spørsmålene i mulighetsstudien) Figur 1: Oppsummering av mulighetsstudien «ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER»; Deloitte Deloitte AS

5 2. BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI OG HODESKADEREHABILITERING 2.1 Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Lian Om Lian Lian ligger omkring 8 km fra Trondheim sentrum, og St. Olavs Hospital har aktivitet knyttet til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) lokalisert på Lian. Behandlingstilbudet omfatter miljøterapi, individuelle samtaler, familiesamtaler og et tilrettelagt skoletilbud, alt tilpasset pasientenes behov. Tilbudet gjelder for barn og unge mellom 0-18 år, bosatt i Sør-Trøndelag fylke. Pr. 1. januar 2014 var omkring personer mellom 0-18 år bosatt i Sør-Trøndelag. Basert på SSB sin befolkningsframskrivningsmetode Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) vil denne befolkningsgruppen frem møt 2020 vokse ca 3% og frem mot 2030 ca 11%. Avdelingen består av følgende enheter: Figur 2: Avdelinger ved Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Lian; Kilde: St. Olavs hospital HF Deloitte AS

6 Aktiviteten ved Lian I perioden januar september 2014 har det vært pasientkontakter på Lian. 98 % av kontaktene har vært polikliniske konsultasjoner. Fordeling av aktiviteten mellom enhetene og omsorgsnivå fremkommer av tabellen nedenfor: Enhet/omsorgsnivå Døgn Dag Poliklinikk Akuttenheten 112 Behandlingsenheten Familieteamet 19 Utredningsenheten 21 Sum døgnopphold 163 Poliklinikk Ambulantteam 633 Sum poliklinikk Spesialpoliklinikk Ambulantteam 111 Sum spesialpoliklinikk Sum poliklinikk samlet Sum pasientkontakter Tabell 1: Antall pasientkontakter ved BUP Lian etter enhet og omsorgsnivå, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Som det fremkommer av tabellen ovenfor har akuttenheten i perioden stått for 69 % av døgnaktiviteten. Poliklinisk aktivitet har i perioden fordelt seg likt mellom poliklinikk og spesialpoliklinikk, men poliklinikken har hatt en langt høyere andel ambulerende virksomhet enn spesialpoliklinikken. Ser man nærmere på døgnaktiviteten, så har innlagte pasienter i perioden generert liggedøgn. Noe som gir en gjennomsnittlig liggetid på 13 dager. Også her har akuttenheten stått for majoriteten av liggedagene (1 038 dager). Da studien skal vurdere muligheten for å drive virksomheten på Lian et annet sted i foretaket, har vi sett nærmere på sengebehovet basert på nåværende aktivitetsnivå på Lian. I beregningen i tabell 2 under legges det til grunn et 90 % belegg av sengene. Avdeling Sum av antall døgnopphold Sum av liggedager Gjennomsnittlig liggetid Sengebehov* Akuttenheten ,2 Behandlingsenheten ,4 Familieteamet ,8 Utredningsenheten ,4 Sum BUP Lian ,8 * forutsatt en beleggsprosent på 90 % Tabell 2: Sum av antall døgnopphold, liggedager etter enhet ved BUP Lian, januar - september 2014, Deloitte egen beregning av liggetid og sengebehov; Kilde: St. Olavs Hospital HF Deloitte AS

7 Slik det fremkommer av tabell 2 tilsvarer det samlede sengebehovet for døgnvirksomheten 9 senger, dersom det vurderes å lokalisere døgnvirksomheten et annet sted i foretaket. Når man ser på fordelingen av samlet antall polikliniske konsultasjoner (vanlig og ambulerende konsultasjon) etter type konsultasjon, så har «kontroll konsultasjoner» og «telefonkonsultasjoner» i perioden stått for majoriteten av den polikliniske aktiviteten. I gjennomsnitt ble det i perioden gjennomført 44 konsultasjoner pr. dag ved BUP Lian. Tabell 3 og 4 nedenfor gir en oversikt over antall konsultasjoner pr. poliklinikk og etter type konsultasjon samt gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. dag i perioden januar september 2014: Enhet 1. gang Kontroll Møter Tlf. Tester Grupper Sum Poliklinikk Spesialpoliklinikk Sum Lian Tabell 3: Antall polikliniske konsultasjoner pr. poliklinikk og etter type konsultasjon ved BUP Lian, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Enhet 1. gang Kontroll Møter Tlf. Tester Grupper Gj.snitt pr.dag Poliklinikk 0,3 10,1 0,9 8,0 0,1 2,7 22,1 Spesialpoliklinikk 0,1 14,8 0,5 3,6 0,6 2,3 21,9 Gj. snitt pr. dag Lian 0,4 24,9 1,4 11,6 0,7 5,0 43,9 Tabell 4: Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner pr. dag, poliklinikk og type konsultasjon BUP Lian, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Vurdering av muligheten for å drive virksomheten innen Barne- og ungdomspsykiatrien et annet sted i foretaket Basert på de gjennomførte analysene kan det vurderes som mulig å drive virksomheten innen barne- og ungdomspsykiatrien(bup) et annet sted i foretaket. Muligheten begrunnes med følgende vurdering av analysert informasjon: 1. Majoriteten av pasientkontaktene ved BUP Lian har i perioden januar september 2014 vært polikliniske konsultasjoner. Å drive poliklinisk virksomhet et annet sted i foretaket vurderes som mulig, da flytting av virksomheten ikke krever sengerom. Videre utføres et stort antall polikliniske konsultasjoner av et ambulerende team som ikke trenger polikliniske rom. 2. Det er et forholdsmessig lavt antall pasienter som legges inn på BUP Lian. I perioden januar september 2014 var det totalt 163 antall døgnopphold, noe som tilsvarer under én innleggelse pr. dag. Innlagte pasienter har i perioden til sammen generert liggedager. Forutsatt en beleggsprosent på 90 % tilsvarer dette et sengebehov på 9 senger og en gjennomsnittlig liggetid på 13 dager Deloitte AS

8 Mulighet og forutsetninger for alternativ lokalisering av virksomheten innenfor barneog ungdomspsykiatrien Vurderingen er at barne- og ungdomspsykiatrien kan samlokaliseres på Øya. Den kan for eksempel underlegges Barne- og ungdomsklinikken en organisering som benyttes av Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Når det gjelder andre alternativer på Øya eventuelt også Orkdal Sjukehus, henvises til senere kapitler. Driften av virksomhetene innen barne- og ungdomspsykiatrien forutsetter at det er ledige sengerom tilsvarende 9 senger og ledige polikliniske arealer. 2.2 Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Haukåsen St. Olavs Hospitals fysikalsk medisinske avdeling (fys.med) holder til på Haukåsen i Trondheim. Avdelingen tilbyr hovedsakelig spesialisert rehabilitering for pasienter som har slitt med kognitiv dysfunksjon etter ervervet hjerneskade. Helt konkret tilbys: Primærrehabiliteringsopphold Senfase rehabiliteringstilbud Poliklinikk Ambulant virksomhet Dette innebærer at pasienter kan få både døgn- og dagopphold på avdelingen. Det er et begrenset antall sengeplasser på primærrehabilitering, noe som har resultert i at mange av søkerne får avslag. Behandlingsteamene er store og pasientoppholdene varer opp til 3 måneder. Avdelingen disponerer 12 heldøgnplasser og 6 plasser på en 5-døgnpost. Avdelingen har fått status som utdanningsenhet, og har dermed alltid studenter innenfor ulike fagfelt. Aktivitet ved Haukåsen I perioden januar september 2014 har det vært 850 pasientkontakter ved fysikalsk medisinsk avdeling på Haukåsen, der majoriteten har vært dagbehandling. Figur 2 nedenfor viser fordeling av pasientkontakter etter omsorgsnivå: Deloitte AS

9 Antall pasientkontakter fys.med. etter omsorgsnivå janaur - september 2014 [VALUE] ([PERCENTAGE]) [VALUE] ([PERCENTAGE]) [VALUE] ([PERCENTAGE]) Døgn Dag Poliklinikk Figur 3: Antall pasientkontakter ved fys.med avdeling på Haukåsen etter omsorgsnivå, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Døgnoppholdene fordeler seg mellom 48 opphold på heldøgnposten og 108 opphold på 5- døgnposten. De innlagte pasientene har til sammen generert liggedager, noe som gir et sengebehov på 14 senger forutsatt en beleggsprosent på 90 %. Aktivitet etter omsorgsnivå, liggedager, gjennomsnittlig liggetid og sengebehov fremkommer av tabell 5 nedenfor. Omsorgsnivå Antall Liggedager Gj.-snittlig liggetid Sengebehov* Døgnopphold Heldøgnpost: 48 5-døgnpost: 106 Sum: 154 Heldøgnpost: døgnpost: 424 Sum: Heldøgnpost: 58 dager 5-døgnpost: 4 dager Heldøgnpost: 11 5 døgnpost: 3 Sum: 14 senger Dagopphold Heldøgnpost: døgnpost: 269 Sum: 403 Polikliniske konsultasjoner 293 Sum Haukåsen 850 pasientkontakter liggedager 14 senger Tabell 5: Antall pasientkontakter ved avdeling fys.med. Haukåsen etter omsorgsnivå, sum av liggedager,gjennomsnittlig liggetid og sengebehov, januar - september 2014; Klide: St. Olavs Hospital HF Rundt 1/3 av pasientene som var innlagt på 5-døgnposten fikk registrert I69.3 «Følgetilstander etter hjerneinfarkt» som hoveddiagnose. Videre fikk også 1/3 registrert Z50.80 «Kompleks rehabilitering» eller Z50.89 «Vanlig rehabilitering» som hoveddiagnose. Kun 7 pasienter fikk registrert en bidiagnose, og tre av disse hadde to bidiagnoser. For pasientene innlagt på 5-døgnposten har den hyppigst brukte medisinske prosedyrekoden vært WPCK00 «Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuelle tilstand». For 38 % av pasientene som har vært innlagt på heldøgnposten ble ICD-10 koden Z50.80 «Kompleks rehabilitering» registret som hoveddiagnose. For 34 av 48 pasienter ble det registret minst en bidiagnose Deloitte AS

10 For tre pasienter ble det registret «1XX01-Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt» som medisinsk prosedyrekode under oppholdet. Vurdering av muligheten for å drive virksomheten innen ervervet hjerneskade rehabilitering et annet sted i foretaket Basert på de gjennomførte analysene vurderes det som mulig å drive virksomheten innen ervervet hjerneskaderehabilitering et annet sted i foretaket. Muligheten begrunnes med følgende vurdering av den analyserte informasjonen: 1. Majoriteten av pasientkontaktene ved fys.med. avdelingen på Haukåsen har i perioden januar september 2014 vært dagbehandling, en behandlingsform som vurderes mulig å drifte fra et annet sted i foretaket. Videre utføres det et stort antall polikliniske konsultasjoner som ikke krever sengeromkapasitet. 2. Det er et forholdsmessig lavt antall pasienter som legges inn på fys.med. avdelingen på Haukåsen. Majoriteten av innleggelsene har i perioden vært på 5-døgnposten, noe som indikerer en mindre ressursbruk sammenlignet med innleggelser på en heldøgnpost. Pasienter som har vært innlagt på 5-døgnposten har til sammen generert 424 liggedager. Noe som gir et sengebehov på 3 senger, forutsatt en beleggsprosent på 90 %. Pasienter som ble innlagt på heldøgnposten har til sammen generert liggedager, noe som gir et sengebehov på 11 senger forutsatt en beleggsprosent på 90 %. For majoriteten av pasientene ble det registret en (eller flere) bidiagnose(r) som indikerer en mer sammensatt lidelse blant disse pasientene. For kun et fåtall av pasientene ble det registret en prosedyrekode. For noen av prosedyrekodene (f.eks. «1XX01-Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt») kan det synes som om at det kreves intensiv medisinsk beredskap. Mulighet og forutsetninger for alternativ lokalisering av virksomheten innenfor ervervet hjerneskaderehabilitering Basert på de gjennomførte analysene er vurderingen at virksomheten innen ervervet hjerneskaderehabilitering enten kan lokaliseres på Bevegelsessenteret på Øya, Nevrosenteret på Øya eller på Orkdal Sjukehus: 1. «Bevegelsessenter» på Øya: En gjennomgang av den ledige sengeromkapasiteten fra 2012 viser at det kan frigjøres 10 ledige sengerom på Bevegelsessenteret. Pasienter som har vært innlagt på heldøgnposten ved fys.med. avdeling på Haukåsen har et samlet sengebehov på 11 senger. 2. «Nevrosenteret» på Øya: En gjennomgang av den ledige sengeromkapasiteten fra 2012 viser at det kan frigjøres 10 ledige sengerom på Nevrosenteret. Ved å tilgjengeliggjøre Deloitte AS

11 denne kapasiteten til sengerom vil det være mulig å flytte hele virksomheten fra Haukåsen til Øya. 3. Orkdal sykehus: Basert på muligheten om å flytte all øyeblikkelig hjelp-funksjon fra Orkdal sykehus til Øya, vurderer vi det som mulig å flytte all virksomhet innen ervervet hjerneskaderehabilitering til Orkdal sykehus. Det vil også være nødvendig med egnede støttearealer for en slik kompleks virksomhet. Dette vil måtte vurderes nærmere i en eventuell neste fase av prosjektet Deloitte AS

12 3. LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER 3.1 Om Orkdal kommune Orkdal kommune ligger i Sør Trøndelag og er et regionssenter for nabokommunene, noe som omfatter ca innbyggere. I kommunen tilbys flere offentlige helsetjenester som for eksempel: Friskliv- og mestringssenter FYSAK (Fysio- og ergoterapitjeneste) Hjemmetjenesten Hjertestartere i Orkdal Kreftkoordinator Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) Psykisk helse- og rusarbeid Rehabilitering Sykehjem: Orkdal Helsetun St. Olavs Hospital har to avdelinger i Orkdal; Orkdal DPS og Orkdal Sjukehus. Orkdal DPS har tre enheter akuttambulant team, Orkdal DPS (Allmennpsykiatrisk poliklinikk) og døgnenhet Orkdal. På døgnenheten er kapasiteten til sammen 20 døgnplasser over to underenheter, Orkdal og Haltdalen, som til sammen betjener over 13 kommuner. 3.2 Orkdal Sjukehus Orkdal Sjukehus tilbyr en rekke somatiske tjenester og er i tillegg legevaktsentral for 17 kommuner med nærmere innbyggere. Sykehuset har 11 enheter, 350 ansatte og har drevet i over 100 år. Under følger en oversikt over de ulike avdelingene ved Orkdal Sjukehus: Medisinsk avdeling Avdelingen består av to sengeposter, B2M og B4. B2M behandler pasienter med akutte behov innen generell indremedisin i tillegg til pasienter med akutte behov og som har diagnoser innen hjertelidelser og hjerneslag, hjerneblødning og hjerteinfarkt. B2M har 24 sengeplasser med 4 enerom og 10 to-mannsrom Deloitte AS

13 B4 er også en indremedisinsk enhet, men her har ikke pasientene behov for øyeblikkelig hjelp. Pasienter på B4 behandles for sykdommer knyttet til generell indremedisin, lunge- og hjertelidelser, diabetes og kreftomsorg. Ortopedi Ortopedisk avdeling Operasjon- og anestesiavdelingen Preoperativ poliklinikk Sengepost B3 Sengepost A3 12 ortopediske senger 5-døgnspost Ortopedisk avdeling har 4 enheter. Operasjon- og anestesiavdeling har seks operasjonsstuer fordelt mellom kirurgi, gynekologi og ortopedi. Inngrepene som utføres er vanligvis planlagte, men det tilbys også øyeblikkelige-operasjoner. Ortopedisk avdeling har en preoperativ poliklinikk for pasienter som skal opereres. De undersøkes med blodprøver, hjerteundersøkelser og eventuelle nye røntgenundersøkelser. Begge sengepostene brukes av kirurgi, ortopedi og gynekologi, men på B3 er det reservert 12 heldøgnsenger til ortopediske pasienter. 5-døgnsposten A3 har 15 heldøgnsenger og 5 dagsenger. Da posten deles av flere avdelinger har posten blitt gruppert, og ortopedi er gruppe 2. Her utføres planlagte ortopediske inngrep. Dersom pasienter innlagt på A3 trenger helgeopphold, blir de flyttet til sengepost B3. I tillegg tilbyr ortopedisk avdeling effektiv hofte- og kneprotesekirurgi som gjøres med standardiserte pasientforløp. Kirurgi Kirurgisk avdeling utfører galle-, brokk-, tarm- og åreknuteoperasjoner samt noen gynekologiske operasjoner. Avdelingen har 16 plasser på sengepost B3, og på sengepost A3 er kirurgiske inngrep lagt under gruppe 1. Hoveddelen av inngrepene som utføres er planlagte, men avdelingen har også en akuttfunksjon. I tillegg er det en poliklinisk behandling for dagpasienter som skal gjennom mindre operasjoner. Anestesi og akuttmedisin Avdelingen anestesi og akuttmedisin har Akuttmottaket Orkdal, KOVA og Legevaktsentralen ved Orkdal Sykehus som sine enheter. Anestesi og Akuttmedisin Akuttmottaket Orkdal Akuttmottak Medisinsk, kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Legevaktsentral KOVA Overvåkingsenhet for medisinske og kirurgiske pasienter Legevaktsentralen ved Orkdal sykehus Legevaktsentralen dekker behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid Føde-/gynekologi Føde-/gynekologisk avdeling tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp etter at fødeavdelingen ble lagt ned i 2012, men avdelingen er fortsatt i drift. Det er utstrakt pasientsamarbeid med Trondheim da Deloitte AS

14 mange av avdelingens leger, jordmødre og uroterapeuter også jobber i Trondheim. Avdelingen i Orkdal tilbyr imidlertid ultralyd, uroterapi og gynekologisk poliklinikk og -operasjoner. A3 er sengeposten som benyttes ved mindre gynekologiske operasjoner. Poliklinikk Denne avdelingen omfatter både kirurgisk, ortopedisk, gynekologisk og medisinsk aktivitet. Det er timebestilling på alle polikliniske undersøkelser, men noen undersøkelser kan gjøres på dagen uten timebestilling. Laboratoriet Orkdal Sjukehus kombinerer sitt laboratorium med blodbank. Bildediagnostikk Avdelingen består av 5 laboratorier og kan utføre CT, skjelett-, ultralyd- og gjennomlysningsundersøkelser. Røntgen er i drift hele døgnet og har kontinuerlig radiograf på vakt. Fysikalsk Seksjon Fysioterapi og Ergoterapi Orkdal sykehus tilbyr fysioterapi, ergoterapi, poliklinikk og lærings- og mestringssenter. Dialysen Dialyseavdelingen ligger under hemodialyseavdelingen ved St. Olavs Hospital. Ved siden av dialyse, har avdelingen ansvar for terapeutisk tapping. Avdelingen har 5 behandlingsplasser og er kun åpen på dagtid gjennom uken unntatt søndag. Sengeposter: Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over sengepostene Orkdal Sjukehus disponerer: Sengepost Beskrivelse Totalt antall sengeplasser B2M Beregnet på akuttpasienter ved medisinsk avdeling 24 B4 Sengepost for pasienter med planlagt behandling på medisinsk avdeling 24 B3 12 ortopediske senger 26 A3 KOVA 14 kirurgiske senger Sengeposten er en 5-døgnspost for planlagte inngrep. Den består av: Gruppe 1. Kirurgiske inngrep Gruppe 2: Mindre ortopediske inngrep Gruppe 3: Lettere gynekologiske operasjoner KOVA har 7 plasser beregnet på postoperative pasienter. Det er 5 enerom som er beregnet på hjertepasienter, men andre pasienter med overvåkningsbehov kan også få plass her 15 Heldøgnssenger 5 dagsenger Tabell 6: Oversikt antall sengeplasser og beskrivelse av sengepostene ved Orkdal sykehus; Kilde: Hjemmesiden St. Olavs Hospital HF Totalt har Orkdal Sjukehus 81 heldøgnsengeplasser, 15 5-døgnsplasser og 5 dagplasser Deloitte AS

15 antall pasienter 3.3 Legevakten i Orkdalsregionen Legevakten i Orkdalsregionen (LiO) har lokaler ved Orkdal Sjukehus men drives ikke av St. Olavs Hospital. Legevakten er felles for Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal. 3.4 Samhandlingsreformen i Orkdalregionen Orkdal kommune har som vertskommune, i samarbeid med 12 kommuner i Sør-Trøndelag, inngått en avtale med St. Olavs Hospital HF. Avtalen regulerer etablering av innhold av et kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i tilknytning til interkommunal legevakt, lokalisert på Orkdal sykehus. Tilbudet omfatter 7 senger for pasienter som trenger et øyeblikkelig hjelptilbud etter innleggelse av enten fast- eller legevaktsleger. 3.5 Aktivitet ved Orkdal Sjukehus I 2013 har det vært pasientkontakter på Orkdal Sjukehus. Polikliniske konsultasjoner utgjorde majoriteten (68 %) av pasientkontaktene, hvor ortopedisk avdeling hadde flest pasientkontakter. Figur 4 under gir en oversikt over fordeling av pasientkontakter etter omsorgsnivå og avdeling i Antall pasientkontakter Orkdal Sjukehus i 2013 etter avdeling og omsorgsnivå ANEST GYN KIR KREFT MED ORT Dagbehandling Døgnopphold Poliklinikk Figur 4: Antall pasientkontakter etter omsorgsnivå og avdeling ved Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs hospital HF Figur 4 viser at medisinsk avdeling hadde flest antall døgnopphold, da døgnoppholdene sto for 38 % av aktiviteten. Majoriteten av dagbehandlingen og polikliniske konsultasjoner har vært elektive, mens 85 % av døgnoppholdene har vært øyeblikkelig hjelp. Figur 5 viser fordeling av pasientkontakter på Orkdal Sjukehus etter omsorgsnivå og innskrivningsmåte Deloitte AS

16 antall opphold antall pasienter Antall pasientkontakter Orkdal Sjukehus (2013) etter omsorgsnivå og innskrivningsmåte Døgnopphold Dagbehandling Poliklinikk Ø.-hjelp Elektiv Figur 5: Antall pasientkontakter etter omsorgsnivå og innskrivningsmåte ved Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs hospital HF I 2013 har det vært pasientkontakter med innskrivningsmåte «øyeblikkelig hjelp», noe som tilsvarer 33 % av pasientkontaktene. Av døgnoppholdene ble 85 % innlagt med øyeblikkelig hjelp. Figur 6 nedenfor gir en oversikt over fordeling av døgnopphold etter innskrivningsmåte og avdeling ved Orkdal Sjukehus i Antall døgnopphold etter avdeling og innskrivningsmåte - Orkdal Sjukehus GYN KIR MED ORT Ø.-hjelp Elektiv Figur 6: Antall døgnopphold etter innskrivningsmåte og avdeling ved Orkdal Sjukehus 2013; Kilde: St. Olavs hospital HF Figur 6 viser at nesten alle innleggelser ved medisinsk avdeling på Orkdal Sjukehus har vært øyeblikkelig hjelp-innleggelser. En analyse av antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser pr. måned viser at antallet er jevnt fordelt gjennom året og at det i gjennomsnitt ble innlagt 490 pasienter med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus pr måned. Det finnes heller ikke noen skjevheter når man ser på antall Deloitte AS

17 gjenneomsnittlig antall pasienter Gj.snitt antall pas. øyeblikkelig hjelp-innleggelser pr. uke i I gjennomsnitt ble det innlagt 113 pasienter med øyeblikkelig hjelp pr. uke. Når man ser på gjennomsnittlig antall innleggelser pr. ukedag, ser det ut som at mandager og tirsdager er dager med flest antall innleggelser. I gjennomsnitt ble det innlagt 16 pasienter med øyeblikkelig hjelp pr. dag. Det er ikke en forskjell mellom antall innleggelser på lørdager og søndager. Flesteparten av øyeblikkelig hjelp innleggelser skjedde mellom kl Figur 7 under gir en oversikt over gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser pr. ukedag og klokkeslett. Gj.snitt antall innleggelse pr. ukedag ,48 18,90 16,48 17,62 16,88 11,54 11, mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Ukedag Figur 7: Gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. ukedag, Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs Hospital HF 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Gj.snitt antall innleggelser pr. time/dag klokkeslett Figur 8: Gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. klokkeslett, Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs Hospital HF Slik det fremkommer av figur 8 ble det i gjennomsnitt kun innlagt 2,3 pasienter i tidrommet kl Pasienter som ble innlagt med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus har generert liggedager i Noe som gir et samlet sengebehov på 66 senger, forutsatt en beleggsporsent på 90 % Deloitte AS

18 Tabell 7 under gir en oversikt over antall øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. avdeling, sum av liggedager, gjennomsnittlig liggetid og sengebehov. Avdeling Antall opphold Sum av liggedager Gj.-snittlig liggetid Sengebehov* GYN ,2 0 KIR ,3 11 MED ,8 45 ORT ,6 9 Sum Orkdal ,7 66 * Forutsatt en beleggsprosent på 90 % Tabell 7: Antall øyeblikkelig hjelp innleggelser, sum av liggedager, gjennomsnittlig liggetid og sengebehov pr. avdeling ved Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs Hospital HF Øyeblikkelig hjelp-innleggelser på medisinsk avdeling har generert liggedager. Noe som er 68 % av alle liggedager. Pasienter på medisinsk avdeling hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,79 dager. Innleggelse på de kirurgiske avdelinger (ortopedi og kirurgi) har generert til sammen liggedager og disse pasienter hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,43 dager. 3.6 All øyeblikkelig hjelp fra Orkdal til Øya? Basert på de gjennomførte analysene kan det vurderes som mulig å flytte all øyeblikkelig hjelpvirksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya. Muligheten begrunnes med følgende vurderinger: 1. Det er i gjennomsnitt et begrenset antall pasienter som i dag legges inn med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus. Kapasiteten ved akuttmottaket på Øya vurderes slik at den er i stand til å ta imot 16 øyeblikkelig hjelp pasienter pr. dag. Allerede i dag blir pasienter med antatt høyest alvorlighetsgrad bragt til mottaket på Øya fordi mottaksavdelingen i Trondheim har vakttilgjengelighet for ulike støttefunksjoner som Orkdal ikke har mulighet til å opprette Øyeblikkelig hjelp-pasienter utgjør majoriteten av innleggelsene på medisinsk avdeling, og de har en gjennomsnittlig liggetid på 3,79 dager. Median liggetid for disse pasientene er 2,8 dager. Basert på disse liggetidene anser vi det mulig å behandle en betydelig del av disse pasientene på observasjonsposten på Øya. 3. Det finnes et kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud samlokalisert med legevakten i Orkdal. Vi anser det mulig at en del av pasientene som i dag legges inn på Orkdal Sjukehus kan benytte det kommunale tilbudet og legges inn der. Dette vil redusere antall 1 «Dimensjonering og organisering av akuttfunksjoner ved St. Olavs Hospital HF» - Delrapport Fase 1, side 10/ Deloitte AS

19 pasientinnleggelser på Øya etter fjerning av Orkdal Sjukehus sin akuttfunksjon. Klinikk for akutt- og mottaksmedisin og sykehusets beleggskoordinator opplever uklare retningslinjer for mulig bruk av KAD-senger i Orkdal (SiO-sengepost) Kirurgiske og ortopediske pasienter som ble innlagt med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus har et sengebehov på 20 senger (11+9). Med hensyn til den ledige sengeromkapasiteten på Øya (kfr senere) og en gjennomsnittlig liggetid på 3,6 dager vurderes det som mulig å overføre disse pasientene til Øya. 5. Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har utfordringer med å sikre et likt og døgnkontinuerlig tilbud ved begge mottakene (Øya og Orkdal). I Orkdal er det dokumentert en jevn forekomst av pasienter pr. natt i snitt på 3 pasienter med 2+1 sykepleiere på vakt. Lavt pasienttilfang utfordrer bemanning og forutsetninger for kompetansen i sykepleierstaben i Orkdal. Sykepleierbemanningen på mottaket i Orkdal benyttes i stor grad i tilknytning til pasienter som enten skal til bildediagnostikk eller forflyttes til sengeavdelingene. Orkdal har ingen portørtjeneste. 6. Sammenlignet med Øya oppleves det i Orkdal en relativt høy forekomst av poliklinikk og kliniske problemstillinger som i utgangspunktet kunne vært ivaretatt av stedlig legevakt Forutsetninger for all øyeblikkelig hjelp til Øya En overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet fra Orkdal til Øya forutsetter tilgjengelig sengekapasitet på Øya, spesielt på medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling. Dersom all øyeblikkelig hjelp-virksomhet skal flyttes til Øya, må det foretas en vurdering av sengekapasiteten på medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling i tillegg til en vurdering av kapasiteten på klinikk for akutt- og mottaksmedisin samt observasjonsposten. Som et ledd i denne prosessen, må flere krevende prosesser iverksettes: Frigjøring av sengerom som pr. i dag brukes til andre formål a) En gjennomgang fra 2012 viser at det finnes omkring 89 sengerom som enten er ledige eller som er tatt i bruk til andre formål. Det anbefales å gjøre en ny gjennomgang av ledige sengerom og vurdere muligheten for å ta disse i bruk som sengerom Konvertering av døgnbehandling til dagbehandling 2 «Dimensjonering og organisering av akuttfunksjoner ved St. Olavs Hospital HF» - Delrapport Fase 1, side 11 3 «Dimensjonering og organisering av akuttfunksjoner ved St. Olavs Hospital HF» - Delrapport Fase 1, side Deloitte AS

20 a) En konvertering av døgn- til dagbehandling vil frigjøre sengekapasitet både innenfor medisin og kirurgi. Det anbefales å utføre en analyse av muligheten for konvertering av døgn- til dagbehandling og slik tallfeste den potensielle økte tilgangen på sengekapasitet Reduksjon av liggetiden a) En ytterligere reduksjon av liggetiden, spesiell innen DRGer med et stort antall opphold, vil frigjøre sengekapasitet. En overordnet analyse og sammenligning av den gjennomsnittlige liggetiden innenfor de Top25 medisinske og kirurgiske DRGene viser et potensial for å redusere liggetiden og derved sengebehovet, se tabell 8 og 9. Her er det sammenlignet både med «beste praksis» definert som det universitetssykehuset med kortest liggetid og med gjennomsnittet av alle universitetssykehusene. Dersom St. Olavs Hospital hadde redusert liggetiden til nivået for universitetssykehuset med lavest liggetid innen de 25 største pasientgruppene med medisinsk og kirurgisk DRG, ville sengetallet kunne reduseres med over 40. b) En måte å redusere liggetiden er å øke andelen sammedagskirurgi. I tabell 8 nedenfor vises en analyse og benchmarking av den gjennomsnittlige liggetiden for Top25 medisinske DRGer (St. Olavs Hospital HF, 2013) St. Olavs Hospital HF OUS HF UNN HF Helse Bergen HF Potensial liggedager 1 Potensial liggedager 2 TOP 25 medinske DRGer St. Olavs Hospital HF (2013) Antall opphold Liggetid Liggetid Liggetid Liggetid (beste-praksis) (gjennomsnitt) 373 Vaginal fødsel u/bk ,0 2,9 3,0 2, Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 2,2 1,8 2, Vaginal fødsel m/bk 899 4,2 3,7 4,3 3, Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 887 7,5 7,3 6,2 5, Brystsmerter 830 1,3 1,6 1,3 1, Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) 644 4,7 4,5 4,6 4, Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk 538 4,2 4,6 3,8 3, Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk 519 6,3 5,8 5,6 5, Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk 506 6,0 6,8 6,1 5, Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen 455 3,1 3,7 3,0 2, Etterbehandling m/ondartet sykdom som bidiagnose 444 9,2 9,4 5,5 12, Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompliserende hjertelidelse 439 4,4 2,5 3,9 4, Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk 438 1,8 2,1 1,8 1, A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 414 9,6 10,9 16,4 9, B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 363 7,5 6,9 7,8 8, Svimmelhet 363 2,1 3,1 2,3 1, Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk 360 2,0 4,2 2,8 3,0-82 Svulster i åndedrettssystemet 352 7,5 5,2 5,2 8, Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ kompliserende hjertelidelse 340 3,6 2,2 1,8 3, Kramper & hodepine > 17 år u/bk 339 1,9 8,7 2,7 2,1-189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år u/bk 303 3,0 3,0 2,1 2, B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk 302 1,6 2,1 1,8 1,7-208 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede u/bk 301 3,3 3,0 2,5 2, Degenerative sykdommer i nervesystemet 295 4,6 3,3 4,6 3, Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk 292 4,3 5,6 4,9 5,1 - Sum TOP 25 medisinske DRGer ,1 4,1 3,9 3, Kortest liggetid Lengst liggetid Tabell 8: Gjennomsnittlig liggetid innen Top25 medisinske DRGer, St. Olavs Hospital HF (2013) mot universitetssykehusene; Kilde: Helsedirektoratet, Deloitte egen sammenstilling Deloitte AS

21 Tabell 9 viser potensiale innenfor Top25 kirurgiske DRGer (St. Olavs Hospital HF, 2013) Top 25 kirurgiske DRGer St. Olavs Hospital HF (2013) St. Olavs Hospital HF Ous HF UNN HFHelse Bergen HF Potensial liggedager 1 Potensial liggedager 2 Antall opphold Liggetid Liggetid Liggetid Liggetid (beste-praksis) (gjennomsnitt) 112E PCI med AMI u/bk 565 3,1 1,4 3,3 3, C PCI uten AMI u/bk 533 1,8 1,3 1,9 2, B Perkutan ablationsbehandling for hjertearytmi 419 1,5 1,8 2,1 2,2 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 387 3,7 7,8 5,8 5,6 215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk 361 1,9 4,5 3,2 4,2 370 Keisersnitt m/bk 353 6,5 6,8 7,2 5, Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk 349 4,4 7,9 3,0 6, G Innsetting av protese i kne eller ankel 333 3,0 8,8 5,3 6,6 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 304 7,8 9,6 7,6 9, Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 289 3,3 3,5 3,2 4, Keisersnitt u/bk 288 4,3 4,2 5,1 4, Større operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk ,7 15,5 13,6 15, Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 262 1,8 4,2 1,9 3,9 335 Større operasjoner i det mannlige bekken u/bk 260 3,1 2,4 4,2 2, F PCI med AMI m/bk 252 5,3 2,3 5,6 5, N Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 236 1,2 2,6 1,4 1,6 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 228 2,2 1,9 3,8 2, N Appendektomi med kompliserende hovedtilstand 220 3,4 3,7 2,6 2, C Koronar bypass med komplekse ledsagende prosedyrer eller m/bk ,5 8,7 12,8 13, Karkirurgisk operasjon ITAD m/bk 188 5,6 4,9 6,1 3, Større thoraxop, visse op på perikard/trachea/diafragma m.m ,2 8,7 10,6 13,9 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk 183 2,9 2,5 2,2 2, B Større inngrep ved netthinneløsning 178 3,5 2,7 3,6 3, Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang m/bk 173 6,8 6,1 9,3 10, Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 172 1,9 1,9 2,8 2,8-4 Sum Top 25 kirurgiske DRGer ,3 3,9 4,9 5, Kortest liggetid Lengst liggetid Tabell 9: Gjennomsnittlig liggetid innen Top25 kirurgiske DRGer, St. Olavs Hospital HF (2013) mot universitetssykehusene; Kilde: Helsedirektoratet, Deloitte egen sammenstilling Reduksjon av antall innleggelser En reduksjon av antall innleggelser vi redusere presset på sengeavdelingene og akuttmottaket. Økt bruk av det kommunale øyeblikkelig hjelp-døgntilbudet i både Trondheim og Orkdal kan føre til en reduksjon av antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Utvidet bruk av øyeblikkelig hjelp-poliklinikk En utvidet bruk av øyeblikkelig hjelp-poliklinikken vil muligens redusere antall innleggelser og føre til et redusert press på sengeavdelingene og akuttmottaket. Øke bruken av pasienthotellet En høyere utnyttelse av dagens hotellkapasitet eller en utvidelse av kapasiteten vil gi rom for å redusere liggetiden enten i starten, under eller mot slutten av pasientforløpet. Dette vil frigjøre sengekapasiteten til de pasientene som overføres til Øya. I tillegg til vurdering av sengekapasiteten bør det foretas en vurdering av kapasiteten på medisinske støttefunksjoner i alle ledd av pasientforløpet, herunder hovedsakelig: Operasjon Bildediagnostikk Laboratoriet Ergo- og fysioterapi Deloitte AS

22 3.8 Bruk av Orkdal Sjukehus uten akuttfunksjon Basert på de gjennomførte analysene av øyeblikkelig hjelp-virksomheten på Orkdal Sjukehus og rehabiliteringsvirksomheten på Haukåsen, ser vi følgende mulig bruk av Orkdal Sjukehus og avlasting av kapasitetsutfordringer på Øya: Figur 9: Illustrasjon av muligheten til bruk av Orkdal sykehus uten akuttfunksjon, Deloitte 2014 Etter overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet til Øya vil det være mulig å bruke Orkdal Sjukehus som et senter for elektiv kirurgi, rehabilitering og kreftbehandling. a) Vurdering av operasjonsenheten på Orkdal Sjukehus: Orkdal Sjukehus har en samlet operasjonsavdeling med en egen sterilenhet i 2. etasje. Operasjonsavdelingen vurderes som egnet til å kunne drive elektiv kirurgi på en effektiv måte. Operasjonsavdelingen har en svært kompakt utforming med gode romstørrelser, noe som gjør den godt egnet til dagkirurgi og annen elektiv kirurgi. Dagens operasjonsstuer har en god størrelse og ved ombygging av arealer utenfor operasjonsavdelingen kan det etableres gode løsninger for venterom, omkledningsrom og overvåkning/ hvile for nyopererte pasienter Deloitte AS

23 Figur 10: Dagens operasjonsavdeling ved Orkdal Sjukehus Ved å overføre elektiv kirurgi til Orkdal Sjukehus vil man avlaste operasjonsavdelingen på Øya og frigjøre både operasjons- og sengekapasitet til øyeblikkelig hjelp-pasienter som overføres fra Orkdal Sjukehus til Øya. b) Opprettelse av en rehabiliteringsenhet: Overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya vil frigjøre til sammen omkring 66 senger 45 senger på medisinsk avdeling, 11 senger på kirurgisk avdeling og 9 senger på ortopedisk avdeling Deloitte AS

24 En del av denne kapasiteten kan benyttes til å opprette en rehabiliteringsenhet som kan ta imot pasienter fra Haukåsen. Pasienter fra Haukåsen har et sengebehov på ca. 11 heldøgnsog fire 5-døgnssenger. I tillegg til rehabiliteringspasienter fra Haukåsen vil det også være mulig å etablere en enhet hvor rehabiliteringstilbudet for andre pasienter samlokaliseres på Orkdal Sjukehus. Sengepostene ved Orkdal Sjukehus vurderes som egnet for rehabiliteringspasienter. Sengepostene består i all hovedsak av 2-sengsrom med eget bad. Sengsrommene har en størrelse som gjør dem svært godt egnet til ensengsrom for rehabiliteringspasienter. En slik løsning vil gi sengeposter med senger i ensengsrom, ikke ulik utformingen av Nevrosenterets rehabiliteringsenhet for spinalskadde. Det bør vurderes en ombygging av badene slik at de blir større på bekostning av sengerommet. Figur 11: Typiske sengeposter ved Orkdal Sjukehus Figur 12: Mulig ombygging av sengerom Deloitte AS

25 c) Supplement til elektiv kirurgi og rehabiliteringsenhet: Da et stort antall senger frigjøres ved overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya, anser vi det mulig å opprette flere alternative tilbud som et supplement til elektiv kirurgi og rehabiliteringsenhet: Opprettelse av en geriatrisk enhet (dag + poliklinikk) Utvidelse av behandlingstilbudet for kreftbehandling (dagbehandling + eventuell døgnbehandling) Opprettelse av en palliasjonsenhet (døgnbehandling) Utvidelse av dagkirurgisk virksomhet (ambulerende virksomhet fra Øya) Utvidet poliklinisk virksomhet Utvidelse av kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i samarbeid med SiOkommunene Deloitte AS

26 4. PASIENTHOTELLET 4.1 Overordnet beskrivelse av pasienthotellet St. Olavs Hospital har et pasienthotell (St. Olavs hotell) som ligger i Mauritz Hansens gate 3. Hotellet drives av Norlandia Care AS, men selve bygget og eiendommen eies av foretaket. Pasienthotellet har et bruttoareal på m 2. Leievilkårene er regulert med en leiekontrakt mellom St. Olavs Hospital HF og Norlandia Care AS datert 7. april 2011, med tilhørende endringskatalog fra august Leieperioden er 5 år med opsjon om forlengelse i 5 år. Leieperioden utløper Hotellet har 110 rom hvorav 24 rom er fast disponert til Hudpoliklinikken til og med St. Olavs Hospital garanterer et uttak av minimum 55 rom pr. dag, og dette tilsvarer 50 % av den totale hotellkapasiteten. Selv ved uttak av færre rom må St. Olavs Hospital betale døgnprisen for 55 rom. Ved bruk av flere rom rabatteres døgnprisen for hvert rom pr. dag. Hotellsengene disponeres av foretaket etter følgende prioritering: 1. Innskrevne pasienter fra St. Olav (1.1 Kreftklinikk) 2. Pårørende til barn under 18 år 3. Pasienter til poliklinisk behandling og dagbehandling 4. Pårørende 5. Andre gjester 4.2 Pasienthotellet og tilgrensede kontorbygg areal Pasienthotellet ved St. Olavs Hospital ligger tilknyttet sykehusanlegget på Øya med innvendig broforbindelse til alle kliniske senter. I forbindelse med utbyggingen av sykehuset ble det avsatt reservearealer for utvidelse av pasienthotellet på motsatt side av Mauritz Hansen gate, ved siden av Øya Helsehus. Denne tomten er nå tiltenkt nybygg for kommunal legevakt og kommunal akutt døgnenhet. Hotellet ligger inn mot det tidligere «Reumatismehuset» som i dag hovedsakelig benyttes som kontorbygg. Huset er et eldre bygg med relativ lav arealeffektivitet. Ved å rive «Reumatismehuset» og erstatte dette med nybygg kan hotellkapasiteten ved St. Olavs Hospital økes betydelig samtidig som det kan etableres nye kontorlokaler til erstatning for det som blir revet. 4 Leiekontrakt mellom St. Olavs Hospital HF v/st. Olav Eiendom og Norlandia Care AS datert 7. april 2011 med tilhørende endringskatalog fra august 2012 og kontraktsvilkår Deloitte AS

27 Figur 13: Pasienthotellet Figur 14: Utvidelse av Pasienthotellet Deloitte AS

28 4.3 Bruk av pasienthotellet I 2013 hadde St. Olavs Hospital HF et gjennomsnittlig uttak på 46 rom/dag dette er 9 rom mindre enn det garanterte uttaket. Barneklinikken, kirurgisk klinikk og hjertemedisinsk klinikk har i 2013 brukt hotellet mest. 15,7 rom pr. dag ble i gjennomsnitt brukt til foreldrene eller pårørende. Kirurgisk klinikk hadde størst antall sengedøgn i 2013 (2 638) og et gjennomsnittlig uttak på 7,2 rom/dag. Barneklinikken hadde et gjennomsnittlig uttak på 7 rom/dag og hjertemedisinsk klinikk på 5,2 rom/dag. Det synes å finnes ubenyttet romkapasitet på pasienthotellet som St. Olavs Hospital HF kan bruke for å avlaste sengeavdelingene på Øya. 4.4 Eierforhold og drift av pasienthotell De fleste pasienthotellene eies av helseforetakene, men driftes av eksterne leverandører. Kun pasienthotellet ved Stavanger Universitetssykehus eies og drives av en ekstern leverandør. Nedenfor gis det en oversikt over driftsmodeller for pasienthoteller ved utvalgte sykehus i Norge. 1. Pasienthoteller i egen regi UNN HF, Kristiansand, Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold 2. Leverandør som eier og driver pasienthoteller Pasienthotell ved Stavanger Universitetssykehus HF 3. Leverandører som driver pasienthoteller Compass Norway driver pasienthoteller ved OUS HF v/ullevål, Haukeland Universitetssykehus HF, Nordlandssykehuset HF Nordlandia Care driver pasienthoteller ved OUS HF v/rikshospitalet og Radiumhospitalet og St. Olavs Hospital HF Som det fremkommer finnes det to store leverandører av hotelltjenester Compass Norway og Norlandia Care som driver pasienthoteller ved andre sykehus. Norlandia Care AS Norlandia Care er den største operatøren av pasienthoteller i Norden. Hotellene er bygget i tilknytning til noen av Nordens største sykehus. Norlandia Care driver pasienthoteller ved Oslo Universitetssykehus HF v/rikshospitalet (Gaustad) og Radiumhospital (Montebello), Akershus Universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF. I tillegg til pasienthoteller driver Norlandia Care AS en rekke sykehjem og omsorgssenter. I tabell 10 under vises finansielle nøkkeltall for Norlandia Care AS (Org.-Nr: ) over de siste fire årene Deloitte AS

29 NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -24,19-37,32-26,51-14 Likviditetsgrad 0,86 0,95 0,92 0,95 Egenkapitalgrad 0,03 0,03 0,04 0,1 Gjeldsgrad 29,74 28,77 23,43 9 Tabell 10: Finnansille nøkkeltall Norlandia Care AS, ; Kilde: Ravn bedriftsinformasjon, Brønnøysund register, Deloitte egen sammenstilling Compass Norway Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester. Konsernet har ansatte i over 50 land og leverer service på steder rundt om i verden. I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, Eurest konferanse og selskap, Medirest og ESS. Selskapet har ca ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder. Medirest utfører pasienthotellservice for offentlig og privat sektor. I tabell 11 under vises finansielle nøkkeltall for Medirest Norge AS (Org.-Nr: ) over de siste fire årene. NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 8,99 8,43 7,55 8,24 Likviditetsgrad 1,64 1,36 1,18 1,18 Egenkapitalgrad 0,36 0,25 0,13 0,11 Gjeldsgrad 1,8 2,94 6,65 7,94 Tabell 11: Finansille nøkkeltall Medirest AS, ; Kilde: Ravn bedriftsinformasjon, Brønnøysund register, Deloitte egen sammenstilling 4.5 Vurdering av mulighet til å selge pasienthotellet Å selge pasienthotellet og andre bygg og eiendommer til en ekstern aktør vurderes som en finansiell leieavtale dersom foretaket leier seg tilbake til den samme aktøren. Riksrevisjon har i sin siste rapport påpekt at finansielle leieavtaler kan likestilles med et låneopptak 5. Helseforetakene hadde i 2014 kun lov å ta opp lån hos staten. 6 I forbindelse med Statsbudsjettet for 2015 kom det signaler om at Helse- og omsorgsdepartementet ville åpne muligheten for at helseforetakene kan inngå langsiktige leieavtaler for inntil 100 mill. kroner per avtale. 5 Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige virksomheter ( ), side Helseforetaksloven Deloitte AS

30 I foreløpig protokoll fra foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF den 7/1-15, fremgår følgende: «Helse Midt-Norge RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger. Helse Midt- Norge RHF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill.kroner pr. avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløp må forelegges foretaksmøtet.» Sannsynligvis vil dette utdypes etter hvert. Det er grunn til å anta at håndteringen vil være restriktiv på det som går direkte på kjernevirksomhet, mens den vil være mer liberal på andre områder. Konklusjonen blir derfor at med det nye regelverket synes det som om det kan bli mulig å selge både pasienthotellet og/eller nærliggende kontorbygg til en ekstern leverandør. Det anbefales å ta kontakt med Helse Midt-Norge/HOD for nærmere informasjon om detaljene i de nye vedtektene Deloitte AS

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN

HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN HELSE FINNMARK HF PROSJEKT: ØKONOMISK BALANSE 2008 VURDERING AV FORESLÅTTE INNSPARINGSTILTAK BESKREVET I GJELDENDE TILTAKSPLAN FORSLAG TIL YTTERLIGERE FORBEDRINGSTILTAK 30.06.2008 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9

1 Sammendrag... 4. 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 9 2.1 Bakgrunn... 9 2.2 Mål... 9 2.3 Forutsetninger... 9 3 Metode... 10 3.1 Møter og kontakter... 10 3.1.1 Modell for fremskriving av forventet aktivitet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester.

Osen kommune Flatanger kommune. Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Osen kommune Flatanger kommune Kartlegging av sykdomsutvikling, dagens kommunale tjenestetilbud og forbruk av sykehustjenester. Grunnlag til å diskutere hvordan kommunene best kan møte nåtidens og fremtidige

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Rapport IS-2194 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 Heftets tittel: Samdata spesialisthelsetjenesten 2013 Utgitt: September 2014 Bestillingsnummer: IS-2194 ISBN-nr. 978-82-8081-321-3 Utgitt av: Helsedirektoratet

Detaljer

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1

Pasienthotell. Nye Molde sjukehus. Dato denne versjon: 22.04.08. Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Pasienthotell Nye Molde sjukehus Dato denne versjon: 22.04.08 Hospitalitet as dato 22.04.2008 side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: 07003 Arkivnr.:

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sørlandet Sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sørlandet Sykehus HF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 73 59 30 00 (Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene

Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Virksomhetsbeskrivelse av klinikkene Høsten 2012 Sammendrag Versjon 1.0 Innhold Innledning... 4 1 Nåsituasjonen virksomheten, funksjoner og kapasiteter... 5 2 Organisering... 5 3 Kirurgisk klinikk... 6

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner

Vedlegg 3. Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Vedlegg 3 Rapport fra arbeidsgruppe 3: Spesialiserte funksjoner Versjon: 1.0 Status: Godkjent Dato: 26. september 2011 Innhold 1 Innledning... 1 2 Oversikt over spesialiserte områdefunksjoner... 2 3 Vurderinger

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Rjukan sykehus et næringsprosjekt

Rjukan sykehus et næringsprosjekt TINN KOMMUNE Saksutredning Rjukan sykehus et næringsprosjekt Finn-Arild Bystrøm Kommunalsjef-samfunn, Tinn kommune 15. mai 2015 Utarbeidet i samarbeid med; Finn-Arild Bystrøm, prosjektleder og kommunalsjef

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08

Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen. Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Sluttrapport Kompetanse og kapasitet Styring og koordinering av legeressursen Dato 03.05.2012 Versjonsnr 08 Godkjent av prosjekteier Sveinung Aune Dato 03.05.2012 Innholdsfortegnelse 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Direktøren Styresak 61-2014 Høringsuttalelse - Regional plan for plastikk kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/1787 Dato: 10.06.2014 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer