MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER"

Transkript

1 MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Utkast 14. januar 2015

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn Metode, datagrunnlag og avgrensninger i rapporten Oppsummering Barne- og ungdomspsykiatri og hodeskaderehabilitering Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Lian Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Haukåsen Lokalisering av somatiske akuttfunksjoner Om Orkdal kommune Orkdal Sjukehus Legevakten i Orkdalsregionen Samhandlingsreformen i Orkdalregionen Aktivitet ved Orkdal Sjukehus All øyeblikkelig hjelp fra Orkdal til Øya? Forutsetninger for all øyeblikkelig hjelp til Øya Bruk av Orkdal Sjukehus uten akuttfunksjon Pasienthotellet Overordnet beskrivelse av pasienthotellet Pasienthotellet og tilgrensede kontorbygg areal Bruk av pasienthotellet Eierforhold og drift av pasienthotell Vurdering av mulighet til å selge pasienthotellet Bruk av arealer i akuttsenteret Deloitte AS

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Helse Midt-Norge RHF skisserer gjennom langtidsbudsjettet krav til vekst i pasientbehandlings-aktiviteten samt krav til årlig effektivisering i størrelsesorden minimum 1,2 %. Den medisinske inflasjonen (ny medisinsk teknologi, økning i varekostnader og andre egeninitierte og kostnadskrevende tiltak) representerer krav til ytterliggere effektivisering. I tillegg har St. Olavs Hospital behov for å bygge egenkapital til investeringer (psykiatribygg, Orkdal, PET-senter, MTU, etc) samt å øke budsjettene til forskning og kompetanseutvikling. Det er også behov for å gjøre en grundig vurdering av hvordan sykehuset er strukturert bygningsmessig og om det er en fornuftig plassering av fagområdene, den elektive virksomheten og øyeblikkelig hjelp-funksjonene på de forskjellige lokalisasjonene i foretaket. Det ligger til grunn en utviklingsplan som omfatter voksenpsykiatri og somatikk, men ikke barne- og ungdomspsykiatri og rus. Utviklingsplanen bygger på et styrevedtak om at Orkdal sykehus skal fortsette å være et lokalsykehus med øyeblikkelig hjelp-funksjon innen indremedisin, kirurgi og ortopedi. I henhold til gjeldende utviklingsplan skal sykehuspsykiatrien fordeles på Østmarka og Øya. Det er gjort styrevedtak som legger løpet for nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka, nedleggelse av virksomheten på Brøset og nytt sikkerhetsbygg på Østmarka samt psykiatrisenter på Øya. Samtidig er det igangsatt arbeid for å se på virksomhetene ved Tiller og Orkdal DPS i sammenheng. Formål med mulighetsstudien Oppdraget innebærer gjennomføring av en mulighetsstudie basert på de gjeldende utviklingsplanene og de fire spørsmålene under: 1. Kan virksomheten i foretaket konsentreres om lokalisasjonene Østmarka, Øya, Tiller, Orkdal og Røros. Det vil si at eiendommene på Lian og Haukåsen kan frigjøres og selges, og at virksomhetene som drives der får en annen lokalisering 2. Kan alle øyeblikkelig hjelp-funksjoner samles på Øya og hva skal Orkdal Sjukehus i så fall brukes til? 3. Kan pasienthotellet selges for å frigjøre egenkapital til framtidige investeringer? Hva er det framtidige behovet for hotellsenger og hvordan kan dette løses? 4. Hvordan skal lokalene i Akutt Hjerte Lunge-senteret brukes når legevakten flytter til Mauritz Hansens gate 4? Mulighetsstudien skal gi et overordnet svar på spørsmålene ovenfor og skissere et mulighetsrom for områdene. Studien skal danne grunnlag for videre arbeider dersom St. Olavs Deloitte AS

4 Hospital ønsker å gå videre med mulighetsrommet skissert i rapporten. Rapporten skal være et offentlig tilgjengelig dokument som fremlegges for styret. Mulighetsstudien er dokumentert i denne rapporten. De kommende kapitlene gjenspeiler de 4 spørsmålene nevnt ovenfor. 1.2 Metode, datagrunnlag og avgrensninger i rapporten Studien baserer seg på gjeldende utviklingsplan, offentlig tilgjengelig eller tilsendt informasjon fra St. Olavs Hospital og aktivitetsdata for Lian, Haukåsen og Orkdal Sjukehus. Nåsituasjonen er beskrevet og mulighetene på de ulike områdene er vurdert og beskrevet; inkludert hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne realisere mulighetene. Mulighetsstudien er første steget i en eventuell lengre prosess og er gjennomført i en begrenset tidsperiode med en begrenset ressursinnsats og med en begrenset involvering. Som navnet sier, skal studien vise eventuelle muligheter. Dersom St. Olavs Hospital ønsker å gå videre med mulighetene, må konsekvensene vurderes nærmere i en langt mer inkluderende prosess. Arbeidet er gjennomført av Deloitte i samarbeid med Nordic Office of Architecture. 1.3 Oppsummering Basert på gjennomførte utredninger synes det under gitte forutsetninger å ville være mulig å (tallene 1-4 i figuren nedenfor henviser til de 4 sentrale spørsmålene i mulighetsstudien) Figur 1: Oppsummering av mulighetsstudien «ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER»; Deloitte Deloitte AS

5 2. BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI OG HODESKADEREHABILITERING 2.1 Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Lian Om Lian Lian ligger omkring 8 km fra Trondheim sentrum, og St. Olavs Hospital har aktivitet knyttet til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) lokalisert på Lian. Behandlingstilbudet omfatter miljøterapi, individuelle samtaler, familiesamtaler og et tilrettelagt skoletilbud, alt tilpasset pasientenes behov. Tilbudet gjelder for barn og unge mellom 0-18 år, bosatt i Sør-Trøndelag fylke. Pr. 1. januar 2014 var omkring personer mellom 0-18 år bosatt i Sør-Trøndelag. Basert på SSB sin befolkningsframskrivningsmetode Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) vil denne befolkningsgruppen frem møt 2020 vokse ca 3% og frem mot 2030 ca 11%. Avdelingen består av følgende enheter: Figur 2: Avdelinger ved Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) Lian; Kilde: St. Olavs hospital HF Deloitte AS

6 Aktiviteten ved Lian I perioden januar september 2014 har det vært pasientkontakter på Lian. 98 % av kontaktene har vært polikliniske konsultasjoner. Fordeling av aktiviteten mellom enhetene og omsorgsnivå fremkommer av tabellen nedenfor: Enhet/omsorgsnivå Døgn Dag Poliklinikk Akuttenheten 112 Behandlingsenheten Familieteamet 19 Utredningsenheten 21 Sum døgnopphold 163 Poliklinikk Ambulantteam 633 Sum poliklinikk Spesialpoliklinikk Ambulantteam 111 Sum spesialpoliklinikk Sum poliklinikk samlet Sum pasientkontakter Tabell 1: Antall pasientkontakter ved BUP Lian etter enhet og omsorgsnivå, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Som det fremkommer av tabellen ovenfor har akuttenheten i perioden stått for 69 % av døgnaktiviteten. Poliklinisk aktivitet har i perioden fordelt seg likt mellom poliklinikk og spesialpoliklinikk, men poliklinikken har hatt en langt høyere andel ambulerende virksomhet enn spesialpoliklinikken. Ser man nærmere på døgnaktiviteten, så har innlagte pasienter i perioden generert liggedøgn. Noe som gir en gjennomsnittlig liggetid på 13 dager. Også her har akuttenheten stått for majoriteten av liggedagene (1 038 dager). Da studien skal vurdere muligheten for å drive virksomheten på Lian et annet sted i foretaket, har vi sett nærmere på sengebehovet basert på nåværende aktivitetsnivå på Lian. I beregningen i tabell 2 under legges det til grunn et 90 % belegg av sengene. Avdeling Sum av antall døgnopphold Sum av liggedager Gjennomsnittlig liggetid Sengebehov* Akuttenheten ,2 Behandlingsenheten ,4 Familieteamet ,8 Utredningsenheten ,4 Sum BUP Lian ,8 * forutsatt en beleggsprosent på 90 % Tabell 2: Sum av antall døgnopphold, liggedager etter enhet ved BUP Lian, januar - september 2014, Deloitte egen beregning av liggetid og sengebehov; Kilde: St. Olavs Hospital HF Deloitte AS

7 Slik det fremkommer av tabell 2 tilsvarer det samlede sengebehovet for døgnvirksomheten 9 senger, dersom det vurderes å lokalisere døgnvirksomheten et annet sted i foretaket. Når man ser på fordelingen av samlet antall polikliniske konsultasjoner (vanlig og ambulerende konsultasjon) etter type konsultasjon, så har «kontroll konsultasjoner» og «telefonkonsultasjoner» i perioden stått for majoriteten av den polikliniske aktiviteten. I gjennomsnitt ble det i perioden gjennomført 44 konsultasjoner pr. dag ved BUP Lian. Tabell 3 og 4 nedenfor gir en oversikt over antall konsultasjoner pr. poliklinikk og etter type konsultasjon samt gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr. dag i perioden januar september 2014: Enhet 1. gang Kontroll Møter Tlf. Tester Grupper Sum Poliklinikk Spesialpoliklinikk Sum Lian Tabell 3: Antall polikliniske konsultasjoner pr. poliklinikk og etter type konsultasjon ved BUP Lian, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Enhet 1. gang Kontroll Møter Tlf. Tester Grupper Gj.snitt pr.dag Poliklinikk 0,3 10,1 0,9 8,0 0,1 2,7 22,1 Spesialpoliklinikk 0,1 14,8 0,5 3,6 0,6 2,3 21,9 Gj. snitt pr. dag Lian 0,4 24,9 1,4 11,6 0,7 5,0 43,9 Tabell 4: Gjennomsnittlig antall polikliniske konsultasjoner pr. dag, poliklinikk og type konsultasjon BUP Lian, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Vurdering av muligheten for å drive virksomheten innen Barne- og ungdomspsykiatrien et annet sted i foretaket Basert på de gjennomførte analysene kan det vurderes som mulig å drive virksomheten innen barne- og ungdomspsykiatrien(bup) et annet sted i foretaket. Muligheten begrunnes med følgende vurdering av analysert informasjon: 1. Majoriteten av pasientkontaktene ved BUP Lian har i perioden januar september 2014 vært polikliniske konsultasjoner. Å drive poliklinisk virksomhet et annet sted i foretaket vurderes som mulig, da flytting av virksomheten ikke krever sengerom. Videre utføres et stort antall polikliniske konsultasjoner av et ambulerende team som ikke trenger polikliniske rom. 2. Det er et forholdsmessig lavt antall pasienter som legges inn på BUP Lian. I perioden januar september 2014 var det totalt 163 antall døgnopphold, noe som tilsvarer under én innleggelse pr. dag. Innlagte pasienter har i perioden til sammen generert liggedager. Forutsatt en beleggsprosent på 90 % tilsvarer dette et sengebehov på 9 senger og en gjennomsnittlig liggetid på 13 dager Deloitte AS

8 Mulighet og forutsetninger for alternativ lokalisering av virksomheten innenfor barneog ungdomspsykiatrien Vurderingen er at barne- og ungdomspsykiatrien kan samlokaliseres på Øya. Den kan for eksempel underlegges Barne- og ungdomsklinikken en organisering som benyttes av Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. Når det gjelder andre alternativer på Øya eventuelt også Orkdal Sjukehus, henvises til senere kapitler. Driften av virksomhetene innen barne- og ungdomspsykiatrien forutsetter at det er ledige sengerom tilsvarende 9 senger og ledige polikliniske arealer. 2.2 Overordnet beskrivelse av virksomheten ved Haukåsen St. Olavs Hospitals fysikalsk medisinske avdeling (fys.med) holder til på Haukåsen i Trondheim. Avdelingen tilbyr hovedsakelig spesialisert rehabilitering for pasienter som har slitt med kognitiv dysfunksjon etter ervervet hjerneskade. Helt konkret tilbys: Primærrehabiliteringsopphold Senfase rehabiliteringstilbud Poliklinikk Ambulant virksomhet Dette innebærer at pasienter kan få både døgn- og dagopphold på avdelingen. Det er et begrenset antall sengeplasser på primærrehabilitering, noe som har resultert i at mange av søkerne får avslag. Behandlingsteamene er store og pasientoppholdene varer opp til 3 måneder. Avdelingen disponerer 12 heldøgnplasser og 6 plasser på en 5-døgnpost. Avdelingen har fått status som utdanningsenhet, og har dermed alltid studenter innenfor ulike fagfelt. Aktivitet ved Haukåsen I perioden januar september 2014 har det vært 850 pasientkontakter ved fysikalsk medisinsk avdeling på Haukåsen, der majoriteten har vært dagbehandling. Figur 2 nedenfor viser fordeling av pasientkontakter etter omsorgsnivå: Deloitte AS

9 Antall pasientkontakter fys.med. etter omsorgsnivå janaur - september 2014 [VALUE] ([PERCENTAGE]) [VALUE] ([PERCENTAGE]) [VALUE] ([PERCENTAGE]) Døgn Dag Poliklinikk Figur 3: Antall pasientkontakter ved fys.med avdeling på Haukåsen etter omsorgsnivå, januar - september 2014; Kilde: St. Olavs Hospital HF Døgnoppholdene fordeler seg mellom 48 opphold på heldøgnposten og 108 opphold på 5- døgnposten. De innlagte pasientene har til sammen generert liggedager, noe som gir et sengebehov på 14 senger forutsatt en beleggsprosent på 90 %. Aktivitet etter omsorgsnivå, liggedager, gjennomsnittlig liggetid og sengebehov fremkommer av tabell 5 nedenfor. Omsorgsnivå Antall Liggedager Gj.-snittlig liggetid Sengebehov* Døgnopphold Heldøgnpost: 48 5-døgnpost: 106 Sum: 154 Heldøgnpost: døgnpost: 424 Sum: Heldøgnpost: 58 dager 5-døgnpost: 4 dager Heldøgnpost: 11 5 døgnpost: 3 Sum: 14 senger Dagopphold Heldøgnpost: døgnpost: 269 Sum: 403 Polikliniske konsultasjoner 293 Sum Haukåsen 850 pasientkontakter liggedager 14 senger Tabell 5: Antall pasientkontakter ved avdeling fys.med. Haukåsen etter omsorgsnivå, sum av liggedager,gjennomsnittlig liggetid og sengebehov, januar - september 2014; Klide: St. Olavs Hospital HF Rundt 1/3 av pasientene som var innlagt på 5-døgnposten fikk registrert I69.3 «Følgetilstander etter hjerneinfarkt» som hoveddiagnose. Videre fikk også 1/3 registrert Z50.80 «Kompleks rehabilitering» eller Z50.89 «Vanlig rehabilitering» som hoveddiagnose. Kun 7 pasienter fikk registrert en bidiagnose, og tre av disse hadde to bidiagnoser. For pasientene innlagt på 5-døgnposten har den hyppigst brukte medisinske prosedyrekoden vært WPCK00 «Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuelle tilstand». For 38 % av pasientene som har vært innlagt på heldøgnposten ble ICD-10 koden Z50.80 «Kompleks rehabilitering» registret som hoveddiagnose. For 34 av 48 pasienter ble det registret minst en bidiagnose Deloitte AS

10 For tre pasienter ble det registret «1XX01-Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt» som medisinsk prosedyrekode under oppholdet. Vurdering av muligheten for å drive virksomheten innen ervervet hjerneskade rehabilitering et annet sted i foretaket Basert på de gjennomførte analysene vurderes det som mulig å drive virksomheten innen ervervet hjerneskaderehabilitering et annet sted i foretaket. Muligheten begrunnes med følgende vurdering av den analyserte informasjonen: 1. Majoriteten av pasientkontaktene ved fys.med. avdelingen på Haukåsen har i perioden januar september 2014 vært dagbehandling, en behandlingsform som vurderes mulig å drifte fra et annet sted i foretaket. Videre utføres det et stort antall polikliniske konsultasjoner som ikke krever sengeromkapasitet. 2. Det er et forholdsmessig lavt antall pasienter som legges inn på fys.med. avdelingen på Haukåsen. Majoriteten av innleggelsene har i perioden vært på 5-døgnposten, noe som indikerer en mindre ressursbruk sammenlignet med innleggelser på en heldøgnpost. Pasienter som har vært innlagt på 5-døgnposten har til sammen generert 424 liggedager. Noe som gir et sengebehov på 3 senger, forutsatt en beleggsprosent på 90 %. Pasienter som ble innlagt på heldøgnposten har til sammen generert liggedager, noe som gir et sengebehov på 11 senger forutsatt en beleggsprosent på 90 %. For majoriteten av pasientene ble det registret en (eller flere) bidiagnose(r) som indikerer en mer sammensatt lidelse blant disse pasientene. For kun et fåtall av pasientene ble det registret en prosedyrekode. For noen av prosedyrekodene (f.eks. «1XX01-Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt») kan det synes som om at det kreves intensiv medisinsk beredskap. Mulighet og forutsetninger for alternativ lokalisering av virksomheten innenfor ervervet hjerneskaderehabilitering Basert på de gjennomførte analysene er vurderingen at virksomheten innen ervervet hjerneskaderehabilitering enten kan lokaliseres på Bevegelsessenteret på Øya, Nevrosenteret på Øya eller på Orkdal Sjukehus: 1. «Bevegelsessenter» på Øya: En gjennomgang av den ledige sengeromkapasiteten fra 2012 viser at det kan frigjøres 10 ledige sengerom på Bevegelsessenteret. Pasienter som har vært innlagt på heldøgnposten ved fys.med. avdeling på Haukåsen har et samlet sengebehov på 11 senger. 2. «Nevrosenteret» på Øya: En gjennomgang av den ledige sengeromkapasiteten fra 2012 viser at det kan frigjøres 10 ledige sengerom på Nevrosenteret. Ved å tilgjengeliggjøre Deloitte AS

11 denne kapasiteten til sengerom vil det være mulig å flytte hele virksomheten fra Haukåsen til Øya. 3. Orkdal sykehus: Basert på muligheten om å flytte all øyeblikkelig hjelp-funksjon fra Orkdal sykehus til Øya, vurderer vi det som mulig å flytte all virksomhet innen ervervet hjerneskaderehabilitering til Orkdal sykehus. Det vil også være nødvendig med egnede støttearealer for en slik kompleks virksomhet. Dette vil måtte vurderes nærmere i en eventuell neste fase av prosjektet Deloitte AS

12 3. LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER 3.1 Om Orkdal kommune Orkdal kommune ligger i Sør Trøndelag og er et regionssenter for nabokommunene, noe som omfatter ca innbyggere. I kommunen tilbys flere offentlige helsetjenester som for eksempel: Friskliv- og mestringssenter FYSAK (Fysio- og ergoterapitjeneste) Hjemmetjenesten Hjertestartere i Orkdal Kreftkoordinator Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) Psykisk helse- og rusarbeid Rehabilitering Sykehjem: Orkdal Helsetun St. Olavs Hospital har to avdelinger i Orkdal; Orkdal DPS og Orkdal Sjukehus. Orkdal DPS har tre enheter akuttambulant team, Orkdal DPS (Allmennpsykiatrisk poliklinikk) og døgnenhet Orkdal. På døgnenheten er kapasiteten til sammen 20 døgnplasser over to underenheter, Orkdal og Haltdalen, som til sammen betjener over 13 kommuner. 3.2 Orkdal Sjukehus Orkdal Sjukehus tilbyr en rekke somatiske tjenester og er i tillegg legevaktsentral for 17 kommuner med nærmere innbyggere. Sykehuset har 11 enheter, 350 ansatte og har drevet i over 100 år. Under følger en oversikt over de ulike avdelingene ved Orkdal Sjukehus: Medisinsk avdeling Avdelingen består av to sengeposter, B2M og B4. B2M behandler pasienter med akutte behov innen generell indremedisin i tillegg til pasienter med akutte behov og som har diagnoser innen hjertelidelser og hjerneslag, hjerneblødning og hjerteinfarkt. B2M har 24 sengeplasser med 4 enerom og 10 to-mannsrom Deloitte AS

13 B4 er også en indremedisinsk enhet, men her har ikke pasientene behov for øyeblikkelig hjelp. Pasienter på B4 behandles for sykdommer knyttet til generell indremedisin, lunge- og hjertelidelser, diabetes og kreftomsorg. Ortopedi Ortopedisk avdeling Operasjon- og anestesiavdelingen Preoperativ poliklinikk Sengepost B3 Sengepost A3 12 ortopediske senger 5-døgnspost Ortopedisk avdeling har 4 enheter. Operasjon- og anestesiavdeling har seks operasjonsstuer fordelt mellom kirurgi, gynekologi og ortopedi. Inngrepene som utføres er vanligvis planlagte, men det tilbys også øyeblikkelige-operasjoner. Ortopedisk avdeling har en preoperativ poliklinikk for pasienter som skal opereres. De undersøkes med blodprøver, hjerteundersøkelser og eventuelle nye røntgenundersøkelser. Begge sengepostene brukes av kirurgi, ortopedi og gynekologi, men på B3 er det reservert 12 heldøgnsenger til ortopediske pasienter. 5-døgnsposten A3 har 15 heldøgnsenger og 5 dagsenger. Da posten deles av flere avdelinger har posten blitt gruppert, og ortopedi er gruppe 2. Her utføres planlagte ortopediske inngrep. Dersom pasienter innlagt på A3 trenger helgeopphold, blir de flyttet til sengepost B3. I tillegg tilbyr ortopedisk avdeling effektiv hofte- og kneprotesekirurgi som gjøres med standardiserte pasientforløp. Kirurgi Kirurgisk avdeling utfører galle-, brokk-, tarm- og åreknuteoperasjoner samt noen gynekologiske operasjoner. Avdelingen har 16 plasser på sengepost B3, og på sengepost A3 er kirurgiske inngrep lagt under gruppe 1. Hoveddelen av inngrepene som utføres er planlagte, men avdelingen har også en akuttfunksjon. I tillegg er det en poliklinisk behandling for dagpasienter som skal gjennom mindre operasjoner. Anestesi og akuttmedisin Avdelingen anestesi og akuttmedisin har Akuttmottaket Orkdal, KOVA og Legevaktsentralen ved Orkdal Sykehus som sine enheter. Anestesi og Akuttmedisin Akuttmottaket Orkdal Akuttmottak Medisinsk, kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Legevaktsentral KOVA Overvåkingsenhet for medisinske og kirurgiske pasienter Legevaktsentralen ved Orkdal sykehus Legevaktsentralen dekker behov for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid Føde-/gynekologi Føde-/gynekologisk avdeling tilbyr ikke øyeblikkelig hjelp etter at fødeavdelingen ble lagt ned i 2012, men avdelingen er fortsatt i drift. Det er utstrakt pasientsamarbeid med Trondheim da Deloitte AS

14 mange av avdelingens leger, jordmødre og uroterapeuter også jobber i Trondheim. Avdelingen i Orkdal tilbyr imidlertid ultralyd, uroterapi og gynekologisk poliklinikk og -operasjoner. A3 er sengeposten som benyttes ved mindre gynekologiske operasjoner. Poliklinikk Denne avdelingen omfatter både kirurgisk, ortopedisk, gynekologisk og medisinsk aktivitet. Det er timebestilling på alle polikliniske undersøkelser, men noen undersøkelser kan gjøres på dagen uten timebestilling. Laboratoriet Orkdal Sjukehus kombinerer sitt laboratorium med blodbank. Bildediagnostikk Avdelingen består av 5 laboratorier og kan utføre CT, skjelett-, ultralyd- og gjennomlysningsundersøkelser. Røntgen er i drift hele døgnet og har kontinuerlig radiograf på vakt. Fysikalsk Seksjon Fysioterapi og Ergoterapi Orkdal sykehus tilbyr fysioterapi, ergoterapi, poliklinikk og lærings- og mestringssenter. Dialysen Dialyseavdelingen ligger under hemodialyseavdelingen ved St. Olavs Hospital. Ved siden av dialyse, har avdelingen ansvar for terapeutisk tapping. Avdelingen har 5 behandlingsplasser og er kun åpen på dagtid gjennom uken unntatt søndag. Sengeposter: Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over sengepostene Orkdal Sjukehus disponerer: Sengepost Beskrivelse Totalt antall sengeplasser B2M Beregnet på akuttpasienter ved medisinsk avdeling 24 B4 Sengepost for pasienter med planlagt behandling på medisinsk avdeling 24 B3 12 ortopediske senger 26 A3 KOVA 14 kirurgiske senger Sengeposten er en 5-døgnspost for planlagte inngrep. Den består av: Gruppe 1. Kirurgiske inngrep Gruppe 2: Mindre ortopediske inngrep Gruppe 3: Lettere gynekologiske operasjoner KOVA har 7 plasser beregnet på postoperative pasienter. Det er 5 enerom som er beregnet på hjertepasienter, men andre pasienter med overvåkningsbehov kan også få plass her 15 Heldøgnssenger 5 dagsenger Tabell 6: Oversikt antall sengeplasser og beskrivelse av sengepostene ved Orkdal sykehus; Kilde: Hjemmesiden St. Olavs Hospital HF Totalt har Orkdal Sjukehus 81 heldøgnsengeplasser, 15 5-døgnsplasser og 5 dagplasser Deloitte AS

15 antall pasienter 3.3 Legevakten i Orkdalsregionen Legevakten i Orkdalsregionen (LiO) har lokaler ved Orkdal Sjukehus men drives ikke av St. Olavs Hospital. Legevakten er felles for Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal. 3.4 Samhandlingsreformen i Orkdalregionen Orkdal kommune har som vertskommune, i samarbeid med 12 kommuner i Sør-Trøndelag, inngått en avtale med St. Olavs Hospital HF. Avtalen regulerer etablering av innhold av et kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i tilknytning til interkommunal legevakt, lokalisert på Orkdal sykehus. Tilbudet omfatter 7 senger for pasienter som trenger et øyeblikkelig hjelptilbud etter innleggelse av enten fast- eller legevaktsleger. 3.5 Aktivitet ved Orkdal Sjukehus I 2013 har det vært pasientkontakter på Orkdal Sjukehus. Polikliniske konsultasjoner utgjorde majoriteten (68 %) av pasientkontaktene, hvor ortopedisk avdeling hadde flest pasientkontakter. Figur 4 under gir en oversikt over fordeling av pasientkontakter etter omsorgsnivå og avdeling i Antall pasientkontakter Orkdal Sjukehus i 2013 etter avdeling og omsorgsnivå ANEST GYN KIR KREFT MED ORT Dagbehandling Døgnopphold Poliklinikk Figur 4: Antall pasientkontakter etter omsorgsnivå og avdeling ved Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs hospital HF Figur 4 viser at medisinsk avdeling hadde flest antall døgnopphold, da døgnoppholdene sto for 38 % av aktiviteten. Majoriteten av dagbehandlingen og polikliniske konsultasjoner har vært elektive, mens 85 % av døgnoppholdene har vært øyeblikkelig hjelp. Figur 5 viser fordeling av pasientkontakter på Orkdal Sjukehus etter omsorgsnivå og innskrivningsmåte Deloitte AS

16 antall opphold antall pasienter Antall pasientkontakter Orkdal Sjukehus (2013) etter omsorgsnivå og innskrivningsmåte Døgnopphold Dagbehandling Poliklinikk Ø.-hjelp Elektiv Figur 5: Antall pasientkontakter etter omsorgsnivå og innskrivningsmåte ved Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs hospital HF I 2013 har det vært pasientkontakter med innskrivningsmåte «øyeblikkelig hjelp», noe som tilsvarer 33 % av pasientkontaktene. Av døgnoppholdene ble 85 % innlagt med øyeblikkelig hjelp. Figur 6 nedenfor gir en oversikt over fordeling av døgnopphold etter innskrivningsmåte og avdeling ved Orkdal Sjukehus i Antall døgnopphold etter avdeling og innskrivningsmåte - Orkdal Sjukehus GYN KIR MED ORT Ø.-hjelp Elektiv Figur 6: Antall døgnopphold etter innskrivningsmåte og avdeling ved Orkdal Sjukehus 2013; Kilde: St. Olavs hospital HF Figur 6 viser at nesten alle innleggelser ved medisinsk avdeling på Orkdal Sjukehus har vært øyeblikkelig hjelp-innleggelser. En analyse av antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser pr. måned viser at antallet er jevnt fordelt gjennom året og at det i gjennomsnitt ble innlagt 490 pasienter med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus pr måned. Det finnes heller ikke noen skjevheter når man ser på antall Deloitte AS

17 gjenneomsnittlig antall pasienter Gj.snitt antall pas. øyeblikkelig hjelp-innleggelser pr. uke i I gjennomsnitt ble det innlagt 113 pasienter med øyeblikkelig hjelp pr. uke. Når man ser på gjennomsnittlig antall innleggelser pr. ukedag, ser det ut som at mandager og tirsdager er dager med flest antall innleggelser. I gjennomsnitt ble det innlagt 16 pasienter med øyeblikkelig hjelp pr. dag. Det er ikke en forskjell mellom antall innleggelser på lørdager og søndager. Flesteparten av øyeblikkelig hjelp innleggelser skjedde mellom kl Figur 7 under gir en oversikt over gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser pr. ukedag og klokkeslett. Gj.snitt antall innleggelse pr. ukedag ,48 18,90 16,48 17,62 16,88 11,54 11, mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Ukedag Figur 7: Gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. ukedag, Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs Hospital HF 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Gj.snitt antall innleggelser pr. time/dag klokkeslett Figur 8: Gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. klokkeslett, Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs Hospital HF Slik det fremkommer av figur 8 ble det i gjennomsnitt kun innlagt 2,3 pasienter i tidrommet kl Pasienter som ble innlagt med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus har generert liggedager i Noe som gir et samlet sengebehov på 66 senger, forutsatt en beleggsporsent på 90 % Deloitte AS

18 Tabell 7 under gir en oversikt over antall øyeblikkelig hjelp innleggelser pr. avdeling, sum av liggedager, gjennomsnittlig liggetid og sengebehov. Avdeling Antall opphold Sum av liggedager Gj.-snittlig liggetid Sengebehov* GYN ,2 0 KIR ,3 11 MED ,8 45 ORT ,6 9 Sum Orkdal ,7 66 * Forutsatt en beleggsprosent på 90 % Tabell 7: Antall øyeblikkelig hjelp innleggelser, sum av liggedager, gjennomsnittlig liggetid og sengebehov pr. avdeling ved Orkdal Sjukehus, 2013; Kilde: St. Olavs Hospital HF Øyeblikkelig hjelp-innleggelser på medisinsk avdeling har generert liggedager. Noe som er 68 % av alle liggedager. Pasienter på medisinsk avdeling hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,79 dager. Innleggelse på de kirurgiske avdelinger (ortopedi og kirurgi) har generert til sammen liggedager og disse pasienter hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,43 dager. 3.6 All øyeblikkelig hjelp fra Orkdal til Øya? Basert på de gjennomførte analysene kan det vurderes som mulig å flytte all øyeblikkelig hjelpvirksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya. Muligheten begrunnes med følgende vurderinger: 1. Det er i gjennomsnitt et begrenset antall pasienter som i dag legges inn med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus. Kapasiteten ved akuttmottaket på Øya vurderes slik at den er i stand til å ta imot 16 øyeblikkelig hjelp pasienter pr. dag. Allerede i dag blir pasienter med antatt høyest alvorlighetsgrad bragt til mottaket på Øya fordi mottaksavdelingen i Trondheim har vakttilgjengelighet for ulike støttefunksjoner som Orkdal ikke har mulighet til å opprette Øyeblikkelig hjelp-pasienter utgjør majoriteten av innleggelsene på medisinsk avdeling, og de har en gjennomsnittlig liggetid på 3,79 dager. Median liggetid for disse pasientene er 2,8 dager. Basert på disse liggetidene anser vi det mulig å behandle en betydelig del av disse pasientene på observasjonsposten på Øya. 3. Det finnes et kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud samlokalisert med legevakten i Orkdal. Vi anser det mulig at en del av pasientene som i dag legges inn på Orkdal Sjukehus kan benytte det kommunale tilbudet og legges inn der. Dette vil redusere antall 1 «Dimensjonering og organisering av akuttfunksjoner ved St. Olavs Hospital HF» - Delrapport Fase 1, side 10/ Deloitte AS

19 pasientinnleggelser på Øya etter fjerning av Orkdal Sjukehus sin akuttfunksjon. Klinikk for akutt- og mottaksmedisin og sykehusets beleggskoordinator opplever uklare retningslinjer for mulig bruk av KAD-senger i Orkdal (SiO-sengepost) Kirurgiske og ortopediske pasienter som ble innlagt med øyeblikkelig hjelp på Orkdal Sjukehus har et sengebehov på 20 senger (11+9). Med hensyn til den ledige sengeromkapasiteten på Øya (kfr senere) og en gjennomsnittlig liggetid på 3,6 dager vurderes det som mulig å overføre disse pasientene til Øya. 5. Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har utfordringer med å sikre et likt og døgnkontinuerlig tilbud ved begge mottakene (Øya og Orkdal). I Orkdal er det dokumentert en jevn forekomst av pasienter pr. natt i snitt på 3 pasienter med 2+1 sykepleiere på vakt. Lavt pasienttilfang utfordrer bemanning og forutsetninger for kompetansen i sykepleierstaben i Orkdal. Sykepleierbemanningen på mottaket i Orkdal benyttes i stor grad i tilknytning til pasienter som enten skal til bildediagnostikk eller forflyttes til sengeavdelingene. Orkdal har ingen portørtjeneste. 6. Sammenlignet med Øya oppleves det i Orkdal en relativt høy forekomst av poliklinikk og kliniske problemstillinger som i utgangspunktet kunne vært ivaretatt av stedlig legevakt Forutsetninger for all øyeblikkelig hjelp til Øya En overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet fra Orkdal til Øya forutsetter tilgjengelig sengekapasitet på Øya, spesielt på medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling. Dersom all øyeblikkelig hjelp-virksomhet skal flyttes til Øya, må det foretas en vurdering av sengekapasiteten på medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling i tillegg til en vurdering av kapasiteten på klinikk for akutt- og mottaksmedisin samt observasjonsposten. Som et ledd i denne prosessen, må flere krevende prosesser iverksettes: Frigjøring av sengerom som pr. i dag brukes til andre formål a) En gjennomgang fra 2012 viser at det finnes omkring 89 sengerom som enten er ledige eller som er tatt i bruk til andre formål. Det anbefales å gjøre en ny gjennomgang av ledige sengerom og vurdere muligheten for å ta disse i bruk som sengerom Konvertering av døgnbehandling til dagbehandling 2 «Dimensjonering og organisering av akuttfunksjoner ved St. Olavs Hospital HF» - Delrapport Fase 1, side 11 3 «Dimensjonering og organisering av akuttfunksjoner ved St. Olavs Hospital HF» - Delrapport Fase 1, side Deloitte AS

20 a) En konvertering av døgn- til dagbehandling vil frigjøre sengekapasitet både innenfor medisin og kirurgi. Det anbefales å utføre en analyse av muligheten for konvertering av døgn- til dagbehandling og slik tallfeste den potensielle økte tilgangen på sengekapasitet Reduksjon av liggetiden a) En ytterligere reduksjon av liggetiden, spesiell innen DRGer med et stort antall opphold, vil frigjøre sengekapasitet. En overordnet analyse og sammenligning av den gjennomsnittlige liggetiden innenfor de Top25 medisinske og kirurgiske DRGene viser et potensial for å redusere liggetiden og derved sengebehovet, se tabell 8 og 9. Her er det sammenlignet både med «beste praksis» definert som det universitetssykehuset med kortest liggetid og med gjennomsnittet av alle universitetssykehusene. Dersom St. Olavs Hospital hadde redusert liggetiden til nivået for universitetssykehuset med lavest liggetid innen de 25 største pasientgruppene med medisinsk og kirurgisk DRG, ville sengetallet kunne reduseres med over 40. b) En måte å redusere liggetiden er å øke andelen sammedagskirurgi. I tabell 8 nedenfor vises en analyse og benchmarking av den gjennomsnittlige liggetiden for Top25 medisinske DRGer (St. Olavs Hospital HF, 2013) St. Olavs Hospital HF OUS HF UNN HF Helse Bergen HF Potensial liggedager 1 Potensial liggedager 2 TOP 25 medinske DRGer St. Olavs Hospital HF (2013) Antall opphold Liggetid Liggetid Liggetid Liggetid (beste-praksis) (gjennomsnitt) 373 Vaginal fødsel u/bk ,0 2,9 3,0 2, Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år u/bk ,2 2,2 1,8 2, Vaginal fødsel m/bk 899 4,2 3,7 4,3 3, Lungebetennelse & pleuritt > 17 år m/bk 887 7,5 7,3 6,2 5, Brystsmerter 830 1,3 1,6 1,3 1, Kroniske obstruktive lungesykdommer (KOLS) 644 4,7 4,5 4,6 4, Øsofagitt, gastroenteritt & diverse >17år m/bk 538 4,2 4,6 3,8 3, Infeksjoner i nyrer & urinveier > 17 år m/bk 519 6,3 5,8 5,6 5, Hjertesvikt & ikke-traumatisk sjokk 506 6,0 6,8 6,1 5, Rygglidelser, traumatiske tilstander & symptomer i ryggen 455 3,1 3,7 3,0 2, Etterbehandling m/ondartet sykdom som bidiagnose 444 9,2 9,4 5,5 12, Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre m/ kompliserende hjertelidelse 439 4,4 2,5 3,9 4, Hjertearytmier & ledningsforstyrrelser u/bk 438 1,8 2,1 1,8 1, A Spesifikke karsykdommer i hjernen ekskl TIA m/bk 414 9,6 10,9 16,4 9, B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP support 363 7,5 6,9 7,8 8, Svimmelhet 363 2,1 3,1 2,3 1, Sykdommer i nervesystemet ITAD u/bk 360 2,0 4,2 2,8 3,0-82 Svulster i åndedrettssystemet 352 7,5 5,2 5,2 8, Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre u/ kompliserende hjertelidelse 340 3,6 2,2 1,8 3, Kramper & hodepine > 17 år u/bk 339 1,9 8,7 2,7 2,1-189 Sykdom i fordøyelsesorganene ITAD > 17år u/bk 303 3,0 3,0 2,1 2, B Øsofagitt, gastroenteritt & diverse 0-17 år u/bk 302 1,6 2,1 1,8 1,7-208 Sykdommer i galleveiene ekskl ondartede u/bk 301 3,3 3,0 2,5 2, Degenerative sykdommer i nervesystemet 295 4,6 3,3 4,6 3, Lymfom & ikke-akutt leukemi u/bk 292 4,3 5,6 4,9 5,1 - Sum TOP 25 medisinske DRGer ,1 4,1 3,9 3, Kortest liggetid Lengst liggetid Tabell 8: Gjennomsnittlig liggetid innen Top25 medisinske DRGer, St. Olavs Hospital HF (2013) mot universitetssykehusene; Kilde: Helsedirektoratet, Deloitte egen sammenstilling Deloitte AS

21 Tabell 9 viser potensiale innenfor Top25 kirurgiske DRGer (St. Olavs Hospital HF, 2013) Top 25 kirurgiske DRGer St. Olavs Hospital HF (2013) St. Olavs Hospital HF Ous HF UNN HFHelse Bergen HF Potensial liggedager 1 Potensial liggedager 2 Antall opphold Liggetid Liggetid Liggetid Liggetid (beste-praksis) (gjennomsnitt) 112E PCI med AMI u/bk 565 3,1 1,4 3,3 3, C PCI uten AMI u/bk 533 1,8 1,3 1,9 2, B Perkutan ablationsbehandling for hjertearytmi 419 1,5 1,8 2,1 2,2 209E Innsetting av hofteleddsprotese u/bk 387 3,7 7,8 5,8 5,6 215C Operasjoner på kolumna ekskl. spondylodese u/bk 361 1,9 4,5 3,2 4,2 370 Keisersnitt m/bk 353 6,5 6,8 7,2 5, Op på humerus & kne/legg/fot ekskl kneleddsop > 17 år u/bk 349 4,4 7,9 3,0 6, G Innsetting av protese i kne eller ankel 333 3,0 8,8 5,3 6,6 209D Innsetting av hofteleddsprotese m/bk 304 7,8 9,6 7,6 9, Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang u/bk 289 3,3 3,5 3,2 4, Keisersnitt u/bk 288 4,3 4,2 5,1 4, Større operasjoner på tynntarm & tykktarm m/bk ,7 15,5 13,6 15, Op på humerus/albue/underarm ekskl skulderprotese u/bk 262 1,8 4,2 1,9 3,9 335 Større operasjoner i det mannlige bekken u/bk 260 3,1 2,4 4,2 2, F PCI med AMI m/bk 252 5,3 2,3 5,6 5, N Operasjoner på tonsiller eller adenoid vev 0-17 år 236 1,2 2,6 1,4 1,6 359 Op på uterus/adn ved godartede sykd u/bk 228 2,2 1,9 3,8 2, N Appendektomi med kompliserende hovedtilstand 220 3,4 3,7 2,6 2, C Koronar bypass med komplekse ledsagende prosedyrer eller m/bk ,5 8,7 12,8 13, Karkirurgisk operasjon ITAD m/bk 188 5,6 4,9 6,1 3, Større thoraxop, visse op på perikard/trachea/diafragma m.m ,2 8,7 10,6 13,9 158 Enkle tarmop & op på anus & fremlagt tarm u/bk 183 2,9 2,5 2,2 2, B Større inngrep ved netthinneløsning 178 3,5 2,7 3,6 3, Laparoskopisk kolecystektomi u/ eksplor av gallegang m/bk 173 6,8 6,1 9,3 10, Transurethrale operasjoner ekskl på prostata u/bk 172 1,9 1,9 2,8 2,8-4 Sum Top 25 kirurgiske DRGer ,3 3,9 4,9 5, Kortest liggetid Lengst liggetid Tabell 9: Gjennomsnittlig liggetid innen Top25 kirurgiske DRGer, St. Olavs Hospital HF (2013) mot universitetssykehusene; Kilde: Helsedirektoratet, Deloitte egen sammenstilling Reduksjon av antall innleggelser En reduksjon av antall innleggelser vi redusere presset på sengeavdelingene og akuttmottaket. Økt bruk av det kommunale øyeblikkelig hjelp-døgntilbudet i både Trondheim og Orkdal kan føre til en reduksjon av antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Utvidet bruk av øyeblikkelig hjelp-poliklinikk En utvidet bruk av øyeblikkelig hjelp-poliklinikken vil muligens redusere antall innleggelser og føre til et redusert press på sengeavdelingene og akuttmottaket. Øke bruken av pasienthotellet En høyere utnyttelse av dagens hotellkapasitet eller en utvidelse av kapasiteten vil gi rom for å redusere liggetiden enten i starten, under eller mot slutten av pasientforløpet. Dette vil frigjøre sengekapasiteten til de pasientene som overføres til Øya. I tillegg til vurdering av sengekapasiteten bør det foretas en vurdering av kapasiteten på medisinske støttefunksjoner i alle ledd av pasientforløpet, herunder hovedsakelig: Operasjon Bildediagnostikk Laboratoriet Ergo- og fysioterapi Deloitte AS

22 3.8 Bruk av Orkdal Sjukehus uten akuttfunksjon Basert på de gjennomførte analysene av øyeblikkelig hjelp-virksomheten på Orkdal Sjukehus og rehabiliteringsvirksomheten på Haukåsen, ser vi følgende mulig bruk av Orkdal Sjukehus og avlasting av kapasitetsutfordringer på Øya: Figur 9: Illustrasjon av muligheten til bruk av Orkdal sykehus uten akuttfunksjon, Deloitte 2014 Etter overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet til Øya vil det være mulig å bruke Orkdal Sjukehus som et senter for elektiv kirurgi, rehabilitering og kreftbehandling. a) Vurdering av operasjonsenheten på Orkdal Sjukehus: Orkdal Sjukehus har en samlet operasjonsavdeling med en egen sterilenhet i 2. etasje. Operasjonsavdelingen vurderes som egnet til å kunne drive elektiv kirurgi på en effektiv måte. Operasjonsavdelingen har en svært kompakt utforming med gode romstørrelser, noe som gjør den godt egnet til dagkirurgi og annen elektiv kirurgi. Dagens operasjonsstuer har en god størrelse og ved ombygging av arealer utenfor operasjonsavdelingen kan det etableres gode løsninger for venterom, omkledningsrom og overvåkning/ hvile for nyopererte pasienter Deloitte AS

23 Figur 10: Dagens operasjonsavdeling ved Orkdal Sjukehus Ved å overføre elektiv kirurgi til Orkdal Sjukehus vil man avlaste operasjonsavdelingen på Øya og frigjøre både operasjons- og sengekapasitet til øyeblikkelig hjelp-pasienter som overføres fra Orkdal Sjukehus til Øya. b) Opprettelse av en rehabiliteringsenhet: Overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya vil frigjøre til sammen omkring 66 senger 45 senger på medisinsk avdeling, 11 senger på kirurgisk avdeling og 9 senger på ortopedisk avdeling Deloitte AS

24 En del av denne kapasiteten kan benyttes til å opprette en rehabiliteringsenhet som kan ta imot pasienter fra Haukåsen. Pasienter fra Haukåsen har et sengebehov på ca. 11 heldøgnsog fire 5-døgnssenger. I tillegg til rehabiliteringspasienter fra Haukåsen vil det også være mulig å etablere en enhet hvor rehabiliteringstilbudet for andre pasienter samlokaliseres på Orkdal Sjukehus. Sengepostene ved Orkdal Sjukehus vurderes som egnet for rehabiliteringspasienter. Sengepostene består i all hovedsak av 2-sengsrom med eget bad. Sengsrommene har en størrelse som gjør dem svært godt egnet til ensengsrom for rehabiliteringspasienter. En slik løsning vil gi sengeposter med senger i ensengsrom, ikke ulik utformingen av Nevrosenterets rehabiliteringsenhet for spinalskadde. Det bør vurderes en ombygging av badene slik at de blir større på bekostning av sengerommet. Figur 11: Typiske sengeposter ved Orkdal Sjukehus Figur 12: Mulig ombygging av sengerom Deloitte AS

25 c) Supplement til elektiv kirurgi og rehabiliteringsenhet: Da et stort antall senger frigjøres ved overføring av all øyeblikkelig hjelp-virksomhet fra Orkdal Sjukehus til Øya, anser vi det mulig å opprette flere alternative tilbud som et supplement til elektiv kirurgi og rehabiliteringsenhet: Opprettelse av en geriatrisk enhet (dag + poliklinikk) Utvidelse av behandlingstilbudet for kreftbehandling (dagbehandling + eventuell døgnbehandling) Opprettelse av en palliasjonsenhet (døgnbehandling) Utvidelse av dagkirurgisk virksomhet (ambulerende virksomhet fra Øya) Utvidet poliklinisk virksomhet Utvidelse av kommunalt øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i samarbeid med SiOkommunene Deloitte AS

26 4. PASIENTHOTELLET 4.1 Overordnet beskrivelse av pasienthotellet St. Olavs Hospital har et pasienthotell (St. Olavs hotell) som ligger i Mauritz Hansens gate 3. Hotellet drives av Norlandia Care AS, men selve bygget og eiendommen eies av foretaket. Pasienthotellet har et bruttoareal på m 2. Leievilkårene er regulert med en leiekontrakt mellom St. Olavs Hospital HF og Norlandia Care AS datert 7. april 2011, med tilhørende endringskatalog fra august Leieperioden er 5 år med opsjon om forlengelse i 5 år. Leieperioden utløper Hotellet har 110 rom hvorav 24 rom er fast disponert til Hudpoliklinikken til og med St. Olavs Hospital garanterer et uttak av minimum 55 rom pr. dag, og dette tilsvarer 50 % av den totale hotellkapasiteten. Selv ved uttak av færre rom må St. Olavs Hospital betale døgnprisen for 55 rom. Ved bruk av flere rom rabatteres døgnprisen for hvert rom pr. dag. Hotellsengene disponeres av foretaket etter følgende prioritering: 1. Innskrevne pasienter fra St. Olav (1.1 Kreftklinikk) 2. Pårørende til barn under 18 år 3. Pasienter til poliklinisk behandling og dagbehandling 4. Pårørende 5. Andre gjester 4.2 Pasienthotellet og tilgrensede kontorbygg areal Pasienthotellet ved St. Olavs Hospital ligger tilknyttet sykehusanlegget på Øya med innvendig broforbindelse til alle kliniske senter. I forbindelse med utbyggingen av sykehuset ble det avsatt reservearealer for utvidelse av pasienthotellet på motsatt side av Mauritz Hansen gate, ved siden av Øya Helsehus. Denne tomten er nå tiltenkt nybygg for kommunal legevakt og kommunal akutt døgnenhet. Hotellet ligger inn mot det tidligere «Reumatismehuset» som i dag hovedsakelig benyttes som kontorbygg. Huset er et eldre bygg med relativ lav arealeffektivitet. Ved å rive «Reumatismehuset» og erstatte dette med nybygg kan hotellkapasiteten ved St. Olavs Hospital økes betydelig samtidig som det kan etableres nye kontorlokaler til erstatning for det som blir revet. 4 Leiekontrakt mellom St. Olavs Hospital HF v/st. Olav Eiendom og Norlandia Care AS datert 7. april 2011 med tilhørende endringskatalog fra august 2012 og kontraktsvilkår Deloitte AS

27 Figur 13: Pasienthotellet Figur 14: Utvidelse av Pasienthotellet Deloitte AS

28 4.3 Bruk av pasienthotellet I 2013 hadde St. Olavs Hospital HF et gjennomsnittlig uttak på 46 rom/dag dette er 9 rom mindre enn det garanterte uttaket. Barneklinikken, kirurgisk klinikk og hjertemedisinsk klinikk har i 2013 brukt hotellet mest. 15,7 rom pr. dag ble i gjennomsnitt brukt til foreldrene eller pårørende. Kirurgisk klinikk hadde størst antall sengedøgn i 2013 (2 638) og et gjennomsnittlig uttak på 7,2 rom/dag. Barneklinikken hadde et gjennomsnittlig uttak på 7 rom/dag og hjertemedisinsk klinikk på 5,2 rom/dag. Det synes å finnes ubenyttet romkapasitet på pasienthotellet som St. Olavs Hospital HF kan bruke for å avlaste sengeavdelingene på Øya. 4.4 Eierforhold og drift av pasienthotell De fleste pasienthotellene eies av helseforetakene, men driftes av eksterne leverandører. Kun pasienthotellet ved Stavanger Universitetssykehus eies og drives av en ekstern leverandør. Nedenfor gis det en oversikt over driftsmodeller for pasienthoteller ved utvalgte sykehus i Norge. 1. Pasienthoteller i egen regi UNN HF, Kristiansand, Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold 2. Leverandør som eier og driver pasienthoteller Pasienthotell ved Stavanger Universitetssykehus HF 3. Leverandører som driver pasienthoteller Compass Norway driver pasienthoteller ved OUS HF v/ullevål, Haukeland Universitetssykehus HF, Nordlandssykehuset HF Nordlandia Care driver pasienthoteller ved OUS HF v/rikshospitalet og Radiumhospitalet og St. Olavs Hospital HF Som det fremkommer finnes det to store leverandører av hotelltjenester Compass Norway og Norlandia Care som driver pasienthoteller ved andre sykehus. Norlandia Care AS Norlandia Care er den største operatøren av pasienthoteller i Norden. Hotellene er bygget i tilknytning til noen av Nordens største sykehus. Norlandia Care driver pasienthoteller ved Oslo Universitetssykehus HF v/rikshospitalet (Gaustad) og Radiumhospital (Montebello), Akershus Universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF. I tillegg til pasienthoteller driver Norlandia Care AS en rekke sykehjem og omsorgssenter. I tabell 10 under vises finansielle nøkkeltall for Norlandia Care AS (Org.-Nr: ) over de siste fire årene Deloitte AS

29 NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad -24,19-37,32-26,51-14 Likviditetsgrad 0,86 0,95 0,92 0,95 Egenkapitalgrad 0,03 0,03 0,04 0,1 Gjeldsgrad 29,74 28,77 23,43 9 Tabell 10: Finnansille nøkkeltall Norlandia Care AS, ; Kilde: Ravn bedriftsinformasjon, Brønnøysund register, Deloitte egen sammenstilling Compass Norway Compass Group er et internasjonalt konsern og verdensledende leverandør av måltidstjenester og andre supporttjenester. Konsernet har ansatte i over 50 land og leverer service på steder rundt om i verden. I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, Eurest konferanse og selskap, Medirest og ESS. Selskapet har ca ansatte og en omsetning på 2,2 milliarder. Medirest utfører pasienthotellservice for offentlig og privat sektor. I tabell 11 under vises finansielle nøkkeltall for Medirest Norge AS (Org.-Nr: ) over de siste fire årene. NØKKELTALL Sum inntekter Egenkapital Driftsresultat Resultat før skatt Resultatgrad 8,99 8,43 7,55 8,24 Likviditetsgrad 1,64 1,36 1,18 1,18 Egenkapitalgrad 0,36 0,25 0,13 0,11 Gjeldsgrad 1,8 2,94 6,65 7,94 Tabell 11: Finansille nøkkeltall Medirest AS, ; Kilde: Ravn bedriftsinformasjon, Brønnøysund register, Deloitte egen sammenstilling 4.5 Vurdering av mulighet til å selge pasienthotellet Å selge pasienthotellet og andre bygg og eiendommer til en ekstern aktør vurderes som en finansiell leieavtale dersom foretaket leier seg tilbake til den samme aktøren. Riksrevisjon har i sin siste rapport påpekt at finansielle leieavtaler kan likestilles med et låneopptak 5. Helseforetakene hadde i 2014 kun lov å ta opp lån hos staten. 6 I forbindelse med Statsbudsjettet for 2015 kom det signaler om at Helse- og omsorgsdepartementet ville åpne muligheten for at helseforetakene kan inngå langsiktige leieavtaler for inntil 100 mill. kroner per avtale. 5 Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige virksomheter ( ), side Helseforetaksloven Deloitte AS

30 I foreløpig protokoll fra foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF den 7/1-15, fremgår følgende: «Helse Midt-Norge RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger. Helse Midt- Norge RHF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler med en kontraktsverdi på inntil 100 mill.kroner pr. avtale. Finansielle leieavtaler utover dette beløp må forelegges foretaksmøtet.» Sannsynligvis vil dette utdypes etter hvert. Det er grunn til å anta at håndteringen vil være restriktiv på det som går direkte på kjernevirksomhet, mens den vil være mer liberal på andre områder. Konklusjonen blir derfor at med det nye regelverket synes det som om det kan bli mulig å selge både pasienthotellet og/eller nærliggende kontorbygg til en ekstern leverandør. Det anbefales å ta kontakt med Helse Midt-Norge/HOD for nærmere informasjon om detaljene i de nye vedtektene Deloitte AS

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Versjon 2.0 29. januar 2015

MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Versjon 2.0 29. januar 2015 MULIGHETSSTUDIE ENDRINGER I BRUK AV BYGNINGSMASSE OG LOKALISERING AV SOMATISKE AKUTTFUNKSJONER Versjon 2.0 29. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode, datagrunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak

Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Samanlikningsdata mellom Helse Møre og Romsdal og andre helseføretak Styremøte 18. desember 2013 I denne statusrapporten sammenlignes Helse Møre og Romsdal med fire andre helseforetak som har lignende

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området

Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Forbruk av sykehustjenester i Salten-området Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Innhold 1 Bakgrunn...2 2 Datamateriale og metode...2 3 Resultater...2 3.1 Forbruk av dagbehandlinger...3

Detaljer

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen»

«Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» «Forbruk av UNN og Nordlandssykehusetulikheter mellom regionene Lofoten og Vesterålen» Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) Rapport 040914 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Bakgrunn...2

Detaljer

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader

Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader VEDLEGG 3 Til: Direktøren 27. juni 2008 Utviklingen i helseforetakets gjestepasientkostnader Introduksjon Beregninger basert på tall fra SAMDATA 2006, og som presentert i tidligere internnotat, viser at

Detaljer

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet?

Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Andel dagkirurgi et mål på kvalitet? Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 8. mars 2012 NEI, men - 1-2011 Deloitte AS Store avvik mellom institusjoner kan gi en indikasjon på at man bør se nærmere på årsak

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt

En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt En analyse av akutt og planlagt perkutan coronar intervensjon (PCI) i Norge og Helse Nord spesielt Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE Helse Nord Mai 2010 1 Innhold Liste over figurer...

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2010 Norsk Dagkirurgisk Forum 8. januar 2010 Kvalitet, medvirkning, prioritering Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bård

Detaljer

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge

Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatert: 25.04.2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelinge REINNLEGGELSER- ØHJELP INNEN 30 DAGER Ekstra analyse: 25.04.2012 HELSE

Detaljer

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF

En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF En forenklet aktivitetsanalyse av UNN HF Bosted, behandlingssted, behandlingsnivå, DRGtype og hastegrad ved innleggelse. Ved hjelp av data fra Norsk Pasientregister og UNNs egne operasjonsdatabaser er

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonene har sagt at de prinsipielt ikke ønsker å komme med en skriftlig høring, men avvente til drøftingsmøter før styremøtet.

Arbeidstakerorganisasjonene har sagt at de prinsipielt ikke ønsker å komme med en skriftlig høring, men avvente til drøftingsmøter før styremøtet. Mulighetsstudiet oppsummering av høringssvar Vedlegg til styresak 5/15 Rapporten har vært på intern høring i klinikkene, arbeidstakerorganisasjonene og andre. Det har kommet 15 høringssvar, hovedsakelig

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14

Internt arbeidsdokument. Strategi 2025. - Del 1 - Eksterne analyser. 14. mars 2011. Versjon 1.1-2011/03/14 Internt arbeidsdokument Strategi 2025 - Del 1 - Eksterne analyser 14. mars 2011 Versjon 1.1-2011/03/14 Mot 2025 vil antall personer over 60 år øke med over 34.500 i Vestre Viken. Det vil være en nedgang

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale

Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Felles styringsindikatorer for helsetjenesten i kommuner og sykehus Utdrag av statistikkmateriale Administrativt samarbeidsutvalg 26.april 2012 Sveinung Aune Data- og analyseavdelingen HNT Agenda Tidligere

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Prosjektdirektør Ingen SAK 27/2010 VIDERE PROSESS MED AREALTILPASNINGER, TILRETTELEGGING OG

Detaljer

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare

Reinnleggelser i somatiske sykehus i 2008 og 2009 analysert med personidentifiserbare SINTEF A16888 RAPPORT Reinnleggelser i somatiske sykehus i og analysert med personidentifiserbare data Stein Østerlund Petersen SINTEF Helsetjenesteforskning Oktober 2010 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029

SAKSFREMLEGG. Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Roar Arntzen Arkivsak: 08/3156-14 Arkiv: 029 SAKSFREMLEGG Sak 17/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Utredning og kostnadsberegning av klinisk virksomhet ved Røros sykehus etter innflytting i Bevegelsessentret Utvalg:

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11

Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 Helsenettverk Lister 2.11.11 Analysemodell Forbruk spesialisthelsetjenester Lister brukerutvalg 31.10.11 2.11.11 Lister ernæring & mestringsteam 1 Arbeid i regi av Helse Sør-Øst SSHF er pilot i utvikling av analysemodell for pasientstrømmer

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS

Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Fosen Helse IKS/ Fosen DMS Bedre tjenester gjennom samarbeid rett pasient på rett sted til rett tid Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud 25. november 2014 Berit Groeggen Wiklund, daglig

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord

Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Prosjekt Lokalsykehusstrategi i Helse Nord Presentasjon av en rapport fra Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE) 2008 Møte i prosjektgruppa pp 8. januar 2009 Hva og hvem er SKDE Eid av Helse

Detaljer

Hva er det største problemet til helsenorge?

Hva er det største problemet til helsenorge? Hva er det største problemet til helsenorge? Fordeling og utnyttelse av knappe ressurser Hvilke ressurser setter de største begrensningene? Økonomiske 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006*

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007. Stein Østerlund Petersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2007 Stein Østerlund Petersen (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/08 ISBN 978-82-14-04510-9 ISSN

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08.

Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Gjestepasienter fra UNNs opptaksområde behandlet utenfor Helse Nord for årene 2002, 2004, 2006 08. Analyser og notat ved Lise Balteskard, Analyseenheten, SKDE, Helse Nord RHF Mars 2010 Tall fra Norsk Pasient

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak?

Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Fra omsorg til behandling Til det bedre for -pasient -kommune -helseforetak? Kommuneoverlege/ Enhetsleder Frode Risdal Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF 01.12.2014 Oppsummering Sykehusene skal være best på

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv:

SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Arkivsak: Arkiv: SAKSFREMLEGG Sak 27/11 Framtidig bruk av Orkdal sjukehus Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.10.11 Saksbehandler: Gudmund Marhaug Arkivsak: 10/994-39 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret for

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er eksempler på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling.

Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er eksempler på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling. Helse Bergen. Faglig nav i regionen også store sykehus kan samhandle. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

FORFATTER(E) Stein Østerlund Petersen OPPDRAGSGIVER(E) Helse Vest RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG.

FORFATTER(E) Stein Østerlund Petersen OPPDRAGSGIVER(E) Helse Vest RHF GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 22 06 73 00 (Oslo) 40 00 25 90 (Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Velkommen som hospitant

Velkommen som hospitant Velkommen som hospitant Innhold 1. Velkommen som hospitant ved Haraldsplass Diakonale Sykehus... 2 2. Medisinsk klinikk... 2 Akuttmottaket og observasjonsposten... 2 Slagposten... 2 Hjerte / lungepost...

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken

23. januar 2009. Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken 23. januar 2009 Samarbeidsutvalget i Hallingdal Samhandlingsreformen sett i sammenheng med ny sjukehusstruktur Vestre Viken Samhandlingsreformen Helseministeren: Norge bruker mest ressurser i verden på

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann

Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann Hvorfor trenger vi en beskrivelse av utfordringsbildet? Prosjektmedarbeider Ann Helen Westermann 3 faser i møte med utfordringene i Midtre Namdal Fase 1. Utredning kunnskapsgrunnlag Fase 2. Dialog om mulige

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer