MØTEINNKALLING. R 10, realfagsbygget Gløshaugen. Med hilsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. R 10, realfagsbygget Gløshaugen. Med hilsen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: 5 stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. representanter med vara Faste observatører Møtetid: Kl Møtested: Kopi til: R 10, realfagsbygget Gløshaugen SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referat-sak 42/13 Velferdstingets møte 11/13* Referat-sak 43/13 Arbeidsutvalget Referat-sak 44/13 SiT Konsernstyre Referat-sak 45/13 STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 46/13 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til. VT-sak 41/13 SiT Kafè budsjett 2014 /vedtak VT-sak 42/13 SiT Velferd budsjett 2014 /vedtak VT-sak 43/13 Budsjett for Velferdstinget 2014 /orientering VT-sak 44/13 Budsjett for SiT Bolig /vedtak VT-sak 45/13 Organisering av Studentidretten i Trondheim /vedtak VT-sak 46/13 Budsjett for SiT Morselskap og Fellestjenester 2014 /vedtak Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vara til deg. Med hilsen Vilde T. Coward /s Leder Merete Sødahl Jensen /s Konsulent

2

3 VT-sak 41/ 13 Budsjett for SiT Kafe Møtedato: Saksbehandler: Kaja Istad og Vilde Coward VT-sak 41/13: Budsjett for SiT Kafe 2014 Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim PTI: Personal Tilfredshetsindeks KTI: Kunde Tilfredshetsindeks Vedlegg: Styresak B 86 / 2013 Budsjett SiT Kafe 2014 Hensikt med saken : Å komme med Velferdstingets uttalelser til SiT Kafe sitt budsjettforslag i tråd med samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT. Bakgrunn for saken: Ifølge punkt 8 a) i samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT, kan Velferdstinget uttale seg om «Budsjetter for SiT, samt datterselskapene som driver studentrettet virksomhet på overordnet nivå». Saksbehandlers vurdering: «Budsjettforslag SiT Kafe 2014» forteller om en virksomhet som har opplevd svikt i driftsinntekter fra og med regnskapsåret Gjennom det fremlagte budsjettforslaget ønsker SiT Kafe å signalisere en offensiv holdning til utfordringene. De tiltak som beskrives dekker et bredt spektrum, og inkluderer bl.a bedre styringssystemer, motivasjon av medarbeidere, produktutvikling, økt tilgjengelighet, økt markedsføring, økt brukerinvolvering og økt arbeidsproduktivitet. SiT Kafe sin satsning for å levere bedre resultater; både økonomisk og kvalitativt, har siden høsten 2012 gått under betegnelsen «Andre boller». «Andre boller» er planlagt som et treårig prosjekt, med målsetting om å heve opplevelsen av tilbudet i SiT Kafe, og å øke inntektene Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

4 VT-sak 41/ 13 Budsjett for SiT Kafe med 50% og resultatet med 6-7%. KTI og PTI i SiT Kafe ønskes økt til 70 i løpet av prosjektperioden. I forbindelse med VT-sak 30/13 «Måldokument og Budsjettprioriteringer SiT 2014» uttalte Velferdstinget: «Velferdstinget mener man må vurdere å senke resultatkravet for Andre Boller i 2014 fremfor å la lav omsetning gå utover kafetilbudet som en helhet. Velferdstinget mener at lav omsetning i kafe ikke skal gå på bekostning av reduserte åpningstider (særskilt ikke i kantiner på mindre læresteder), eller økning i KPI (konsumprisindeks) og varepris. Andre Boller må vise resultater av prosjektet i kantiner og kafeer slik at studentene opplever et forbedret tilbud.» Saksbehandler opplever at SiT Kafe sitt budsjett for 2014 reflekterer en offensiv holdning, i tråd med Velferdstingets signaler. Samtidig går det frem at de resultatforbedringer som i 2012 ble forespeilet for 2013 så langt ikke har materialisert seg. SiT Kafe har på den bakgrunn valgt å nedjustere de kortsiktige resultatforventningene til prosjektet. Saksbehandler oppfatter dette som et naturlig og rimelig skritt, særlig i lys av at vi ennå ikke har sett resultatene av større tiltak, som den nye Hangaren på Gløshaugen og Kafe-sito på Dragvoll. Det samme gjelder resultatene av den planlagte økte satsningen på Catering produktet. Sett fra Velferdstingets side oppleves det som spesielt positivt at SiT Kafe ønsker å kvalitetssikre sine leveranser på en systematisk måte, som også involverer brukerne. AUs innstilling Velferdstinget applauderer at SiT Kafe lytter til Velferdstinget, og støtter den offensive men samtidig virkelighetsorienterte - holdningen som preger SiT Kafe sitt budsjett for Velferdstinget innser at SiT Kafe vil stå overfor store utfordringer, når det gjelder gjennomføringen av den planlagte snuoperasjonen, og ønsker å være en konstruktiv bidragsyter i prosessen. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

5

6

7

8

9 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd Møtedato: Saksbehandler: Kaja Istad og Vilde Coward VT-sak 42/13: Budsjett for SiT Velferd 2014 Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim Vedlegg: Styresak B 87 / 2013 Budsjett SiT Velferd 2014 Statistikk fra «Årsmelding 2012 SiT helse, Psykososial helsetjeneste» Hensikt med saken : Å komme med Velferdstingets uttalelser til SiT Velferd sitt budsjettforslag i tråd med samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT. Bakgrunn for saken: I samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT har Velferdstinget bestemmende myndighet i følgende saker: 6 a) Semesteravgiftens størrelse og omfang av de tiltak som helt eller delvis finansieres av semesteravgiften Velferdstinget har med dette stor påvirkningskraft over det endelige budsjettet for SiT Velferd. Studentmassen øker normalt hvert studieår. Da BI høsten 2013 ble en del av SiT, representerte dette et vesentlig tillegg til den alminnelige veksttakten. Som en konsekvens av dette øker etterspørselen etter SiT sine tjenester. Den økonomiske situasjonen i SiT Velferd er utfordrene, særlig med vekt på den krevende situasjonen i SiT Idrett I budsjettet for SiT Velferd 2014 har SiT tatt høyde for at betaler semesteravgift våren 2014 og høsten Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

10 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd Saksbehandlers vurdering: SIT Idrett «Budsjettforslag SiT idrett» forteller om en virksomhet som siden 2012 har gått i underskudd som har blitt dekket igjennom reguleringsfond for semesteravgift. Gjennom det forelagte budsjettforslaget ønsker SiT idrett å signalisere at de tar tak i utfordringene med mål om å nå et bærekraftig nivå og balanse-. Dette er i tråd med tidligere vedtak fra Velferdstinget og SiT Konsernstyret. VT sak 30/13 ga følgende føringer angående budsjettarbeidet til SiT velferd: «Velferdstinget mener man bør gå i balanse i idrettsbudsjettet for 2014, og forvente økning i medlemsmasse med BI studentene i samskipnaden fra høsten Velferdstinget mener man ikke skal øke kontingenten i SiT Idrett i 2014, da debatten om idrettsmodell kan ha innvirkning på budsjett. Velferdstinget mener SiT Idrett bør vurdere utgiftene i budsjettene for Kutt i utgiftene må ikke gå på bekostning av tilbudet til studentene. Det er viktig at idretten på sikt drives på en økonomisk balansert og bærekraftig måte.» Beslutningen fattet i konsernstyremøte 25/ , Styresak B 77/2011 Konsernstyret ønsker å legge til rette for en offensiv utvikling av studentidretten. For øvrig fattet styret følgende enstemmige vedtak: SiT har landets laveste treningsavgift og konsernstyret er opptatt av å få flere studenter til å trene. Det anses som vesentlig, med en aktiv profilering og synliggjøring av vårt tilbud. Konsernstyret ønsker å legge til rette for en offensiv utvikling av studentidretten. Konsernstyret er innforstått med at treningsavgiften må økes til ett bærekraftig nivå fra og med 2013 og med balanse over treårsperioden Det foreslåes to alternative budsjetter for SiT Idrett Alernativ 1 og Alternativ 2. Alternativ 1 tar sikte på å oppnå balanse i SiT idrett innen Alternativ 2 tar sikte på å ta inn underskudd fra tidligere år iløped av Prisene i tabellen med de to budsjettalternativene justerer prisene for alle typer medlemskap og tar utgangsspunkt i dagens organisering av studentidretten i Trondheim. Endelige priser vil likevel ikke kunne fastsettes med sikkerhet før ny modell for studentidretten i Trondheim er vedtatt. Saksbehandler mener det er naturlig at Velferdstinget forholder seg til sitt tidligere vedtak om at SiT idrett i første omgang skal gå i balanse, og ser derfor «Alternativ 1» som et ønskelig valg. Likevel er det viktig å igjen understreke at det ikke vil være mulig å si med sikkerhet hva de faktiske kostnader for treningskort vil bli før ny modell for studentidretten er vedtatt. Det har vært en utbredt oppfatning at SiT idrett skal være et lavterskel tilbud for studentene og en viktig del av dette ansees å være den lave treningsavgiften sammenlignet med landets andre studentsamskipnader og andre private aktører på markedet. SiT Barn I sitt budsjettforslag beskriver SiT dagens ordning for offentlig delfinansiering av barnehagedriften. Det statsfinansierte, kommunale tilskuddet til SiT sine barnehager tilsvarer Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

11 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd % av det tilskuddet kommunens egne barnehager mottar. I tillegg omtaler SiT en egen tilskuddsordning for studentbarnehager over statsbudsjettets post 74 (Saksbehandler antar at det refereres til Statsbudsjettets kapittel 270) hvor det fremgår at alle studentsamskipnader som har barnehager får ekstra tilskudd. Dette er «studentrelaterte tilskudd» samskipnaden mottar blantannet for sitt tilbud om barnehageplass for 0-1 år gammle barn, noe som er unikt for studentbarnehagene. Saksbehandler observerer at også Trondheim kommune legger disse tilskuddsrammene til grunn, jfr. "Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett 2014". SiT sine budsjettforutsetninger synes derfor rimelige. SiT psykososiale helsetjeneste SiT observerer at etterspørselen etter psykososiale tjenester vokser raskere enn økningen i studentmassen, og budsjetterer for å utvide tjenestenivået tilsvarende. Det budsjetteres med en ny 100% psykolog stilling, og en økning i budsjettet for «refusjon psykososial helse» med 20 %. Det psykososiale helsetilbudet er et meget godt og viktig tilbud for studentene, og det er kritisk at kvaliteten så vel som filosofien om «lavterskeltilbud» vedlikeholdes. De siste årene har Velferdstinget satt en grense på kr ,- ved bruk av semesteravgiftspenger til refusjon av eksterne tjenester for psykososiale helsetjenester når det i perioder er stort trykk på SiT psykososiale sin egen tjeneste. Det ble likevel åpnet for en økning av dette beløpet i budsjettet for 2012 VT-sak 31/11 Budsjettprioriteringer 2012 «Velferdstinget mener potten til å kjøpe inn eksterne tjenester ikke skal være under kroner. Velferdstinget mener at et betydelig fokus skal opprettholdes på den psykososiale helsetjenesten.» I budsjettet for 2013 gikk Velferdstinget igjen tilbake til sitt standpunkt på at kr bør være grensen for bruk av semesteravgiftspenger til innleie av eksterne tjenester for psykososiale helsetjenester. VT-sak 46/12 Budsjett SiT Velferd 2013 «Velferdstinget mener SiT psykososiale helsetjeneste skal beregne så lite som mulig på innleie av eksterne tjenester når ventelistene er lange, og setter tak på ,- til dette fra semesteravgift.» Det ble i 2012 brukt kr ,- av semesteravgifts penger på samme tjeneste, kr ,- mer enn det tidligere taket. I tråd med VT-sak 31/11 hvor Velferdstinget åpnet for dette. Forventet bruk av semesteravgifts penger til refusjon av psykososial helsetjenester er i 2013 budsjettert til kr ,-. Dette til tross for vedtak gjort i Velferdstinget VT-sak 46/12 hvor Velferdstinget igjen ønsket å sette tak grensen på kr Behovet for en tjeneste med bedre kapasitet øker ikke bare i forbindelse med veksten i studentmassen, men også i den allerede eksisterende studentmassen. Det kan være flere årsaker til dette, men det er nærliggende å tro at økt fokus på psykisk helse i media og blant Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

12 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd studentene har økt. Det ventes også en økning i 2014 som det naturligvis gjøres hvert år, men også i forbindelse med økt oppmerksomhet rundt tjenesten og BI sitt medlemskap i SiT. Det er positivt at SiT psykososial helse har muligheten til å lette på presset og gi et tilbud til studentene som har et behov for rask hjelp i perioder hvor det er høyt trykk på tjenesten. Bruk av semesteravgiftspenger til dette skal kun skje når det er høyst nødvendig, og det skal på ingen måte være en erstatning for det offentlige helsetilbudet. Studenter som har behov det offentlige er pliktige til å møte bør henvises til det rette offentlige tilbud. Det er med det økende trykket på SiT psykososial helse nødvendig å øke kapasiteten for å opprettholde et kvalitetstilbud rettet mot studentene som trenger det mest. Det starter i desember 2013 ny psykolog i 100% stilling, samt at en behandler i første kvartal 2014 vil trå til for psykolog som har vært sykmeldt 100% store deler av Dette er tiltak som vil hjelpe, men likevel er det tydelig at dette alene ikke er nok, og at det fortsatt vil være nødvendig med bruk av midler til refusjon for psykososial helsetjeneste. Dette med bakgrunn i tall fra budsjett 2012, forventet regnskap 2013 og statistikk fra «Årsmelding 2012 SiT helse, Psykososial helsetjeneste». Se vedlegg. SiT budsjetterer med at budsjettet til ekstern behandling øker prosentvis mer enn forventet økning i studentmassen, selv om en samtidig ønsker å utvide egenbehandlingen med et årsverk. I lys av at den ønskede økningen i budsjettet for tilskudd til ekstern behandling utgjør kroner, mener saksbehandlers at dette bør anses som en rimelig sikkerhetsmargin, for å dekke opp for at tjenestebehovet er uforutsigbart. Helserefusjon Det legges i budsjettet 2014 opp til en økning på kr til helserefusjon; fra 3 mill i 2013 til 3,5 mill i SiT Velferd foreslår videre finansiering av nytt dataprogram, til kr , som skal understøtte drift av helserefusjonsordningen. Saksbehandler ønsker å uttrykke skepsis til om Velferdstinget bør gi sin tilslutning til at det foretas en slik disponering av semesteravgiftspenger og om midler til dette bør innhentes fra andre steder. Drift av VT inkl sekretær og overføringer Konsulent i Velferdstinget har et lønnsnivå som er betydelig lavere en det andre konsulenter i tilsvarende stillinger innad i studentdemokratiet har i dag. Saksbehandler mener dette er uheldig da det er ønskelig for Velferdstinget å være en attraktiv arbeidsplass, -lønnsmessig så vel som trivselsmessig- for en kompetent konsulent, noe som også er kritisk for Velferdstingets daglige drift. Saksbehandler mener det er viktig å gi et klart signal allerede nå om at Velferdstinget ønsker at SiT ser nærmere på VT konsulent sitt lønnsnivå og at de med dette legger opp til å heve konsulent sin lønn i budsjettet for Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

13 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd AUs innstilling SiT Idrett Velferdstinget mener SiT ikke skal hente inn underskudd i budsjettet 2014, men ta sikte på å gå i balanse innen 2015, med de priser og medlemsordninger som fastsettes etter ny modell for studentidretten i Trondheim er vedtatt. SiT Barn Velferdstinget mener budsjettforslaget for SiT Barn virker fornuftig. Velferdstinget mener SiT i samarbeid med VT må legge press på de bevilgende myndigheter for at studentsamskipnadens barnehager i fremtiden vil motta 100% tilskudd. SiT Psykososiale helsetjeneste Velferdstinget mener SiT psykososiale helsetjeneste skal benytte seg så lite som mulig av eksterne tjenester, men registrerer at behovet i studentmassen i perioder kan være høyere en det SiT psykososiale helsetjeneste kan håndtere. Velferdstinget åpner derfor for at taket for refusjon psykososial helsetjeneste kan heves til kr ,- i budsjettet SiT skal i samarbeid med VT jobbe opp mot kommunen for å øke samarbeidet med kommunen og få inn faste økonomiske bidrag til SiT psykososial helse. SiT Helserefusjon Velferdstinget ønsker å gi uttrykk for usikkerhet om riktigheten av å finansiere innføring av nytt dataprogram for helserefusjonsordningen er riktig prioritering av semesteravgiftspenger. Velferdstingets Konsulent Velferdstinget ønsker at SiT i sammarbeid med Velferdstingets leder ser nærmere på VT konsulent sitt lønnsnivå og at de med dette legger opp til å heve konsulent sin lønn til et nivå som reflekterer lønnsnivået på tilsvarende konsulentstillinger. Dette skal budsjetteres i Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

14

15

16

17

18

19 VT-sak 43/ 13 Budsjett for VT 2014 Møtedato: Saksbehandler: Merete Sødahl Jensen VT-sak 43/13: Forslag til budsjett for Velferdstinget 2014 (O-sak) Vedlegg Forslag til budsjett 2014 Kommentarer til budsjettet Bakgrunn for saken Velferdstinget bestemmer etter avtale med SiT Velferd, sitt eget budsjett. Budsjettet omhandler drift av Velferdstinget og økonomiske overføringer fra semesteravgiften til forskjellige studentorganisasjoner. Saksbehandlers vurdering Budsjettet for 2014 er basert på tidligere års erfaringer og eventuelle endringer som planlegges eller har skjedd. Endringer er forklart gjennom kommentarer til budsjettet. AUs innstilling Velferdstinget er orientert om budsjettet for Postadresse: A lfred Getz vei 3 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: Rom 128, «Flystripa», Sentralbygg 1, Gløshaugen. Tlf

20 Vedlegg VT-sak 43/13 Kommentarer til budsjett VT 2014 Generelt: Økning i budsjettet skyldes stort sett de økonomiske avtalene og lønn/honorar. På andre poster har vi kuttet og valgt å være nøkterne. Merk at alle summer er kun et overslag. Honorar/lønn: Etter vedtak høsten 2010 får ledelsen lønn i stedet for honorar. Lønn til leder og nestleder er etter vedtak i VT bestemt å følge inntektsgrensen til Statens Lånekasse for Utdanning, jfr Rett til rentefritak på grunn av tillitsverv og 12.7 Tabell for inntektsgrenser ved rentefritak. Lånekassen setter sine inntektsgrenser etter prognose for lønnsvekst. Prognosene for lønnsvekst i 2014 er 3,5 %, etter Statsbudsjettets føringer. Leder og nestleders lønn økes tilsvarende for kommende år. AU medlemmene skal etter vedtak i VT honoreres med 15 % av ledelsens lønn. Kulturstyrets ledelse honoreres med 5 % av minstelønnsramme i Samskipnadens lønnstabeller. Etter vedtak i VT 6. september 2012 deles dette honoraret nå mellom leder og nestleder i Kulturstyret. Datadrifter lønnes etter NTNUs studentassistent lønn, denne blir på kr. 145,- i Datadrifter budsjetteres med 50 timer i Kommentar kun der det er gjort endringer i forhold til året før: Kontogruppe 20 Konto 203 «mobiltelefon» økes med kr. 4000,-. På bakgrunn av at kontortelefonene brukes en god del mindre og mobiltelefonbruken har gått opp, økes denne kontoen noe mer. Til neste år vil man se på om man skal gå bort i fra kontortelefon til leder og nestleder og kun bruke mobiltelefon. Konto 204 «porto», utgiftene til porto går stadig ned, derfor kuttes denne med kr. 1500,- Konto 207 «faglitteratur/bøker» kuttes med kr. 500,- Kontogruppe 30 Konto 301 «interne kurs og seminarer» økes med kr ,- da det har vært en markant prisstigning her det siste året. Konto 302 «eksterne kurs, seminarer og konferanser» økes med kr. 3000,- da man forventer mer deltakelse på slike arrangementer. Kontogruppe 40 Konto 401 «reiseutgifter og billetter» økes med kr ,- da reiseaktiviteten har gått mye opp de siste 2-3 årene. Til neste år vil det gjøres noen endringer i denne kontogruppen, bla. vil man endre navn og omstrukturere. Kontogruppe 50 - økningene i lønn/honorar utdypes ikke, da det er tidligere nevnt. Arbeidsgiveravgift, feriepenger o.l. er regnet inn i summene. Konto «bespisning overtid» økes noe for å holde følge med generell prisvekst.

21 Vedlegg VT-sak 43/13 Kontogruppe 60 Kontogruppen i helhet økes for å holde følge med generell prisvekst. Kontogruppe 70 Konto 703 konsulentbistand økes litt for å holde følge med generell prisstigning. Kontogruppe 80 Ingen endringer. Økonomiske avtaler: Generelt: tallene er justert i henhold til den enkelte avtale, med bakgrunn i konsumprisindeksen og/eller medlemstall. Merk at alle summer er kun et overslag. Konto 502 NTNUI Det er budsjettert med bakgrunn i en forventet medlemsmasse på Konto HiSSI Det er budsjettert med bakgrunn i en forventet medlemsmasse på 150. Konto økonomisk overgangsordning Kontoen er justert i forhold til forventet antall studenter på de forskjellige lærestedene. Etter vedtak fattet i Velferdstinget 27. mai 2010 kan eierorganene søke økonomisk støtte hos Velferdstinget, på grunn av endringer i kontingenten til Norsk Studentorganisasjon (NSO). Beløpet er inntil kr 10,- per student som har betalt semesteravgift. Overgangsordningen skal opphøre etter fem år, Avtalen ble revidert høsten Studenttinget NTNU har sagt opp sin del av denne avtalen, deres andel blir da ikke budsjettert med for kommende år. Kontoen budsjetteres med kr ,- for Resten av kontoene er i henhold til avtale justert etter konsumprisindeksen.

22

23

24

25 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig Møtedato: Saksbehandler: Vilde Coward og Kaja Istad VT-sak 44-13: Budsjett for SiT Bolig 2014 Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim KD: Kunnskapsdepartementet FD: Finansdepartementet KUF: Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen Vedlegg: Styresak B 88 / 2013 SiT Bolig- driftsbudsjett for 2014 med anslag for Vedlegg 1 Styresak B 88 / 2013 Budsjett SiT Bolig bolignotat 2014 Vedlegg 2 Styresak B 88 / 2013 Budsjett SiT Bolig budsjettvedlikehold 2014 Hensikt med saken : Velferdstinget skal uttale seg om SiT Bolig sitt budsjett på overordnet nivå, i tråd med samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT konsernstyret. Bakgrunn for saken: 19/ behandlet Velferdstinget VT-sak 06/11 «Husleieøkning og overskudd i SiT Bolig» med sikte på å etablere en helhetlig og langsiktig politikk på dette området. Vedtaket lyder som følger: «SiT Bolig skal holde husleieøkningene sine under nivået regulert av Husleieloven. Videre mener Velferdstinget at SiT Bolig ikke skal øke husleien mer enn den tilsvarende økningen i Lånekassens bevilgninger til studenter for samme år. Samtidig skal SiT Bolig etterstrebe en ytterligere forsiktighet når det gjelder husleieøkning, slik at det stadig økende gapet mellom studenters kjøpekraft og studentboligpriser kan reduseres. SiT Bolig skal ta hensyn til disse retningslinjene i fremtidige budsjettprosesser.» Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

26 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig SiT Bolig har foreslått en økning på 4,5% i husleieøkning for Grunnlaget for økningen er det et par særskilte grunner til: 3 faste renholdere. 1 ny prosjektlederstilling som skal erstatte medarbeider som går ut i pensjon. Vedlikeholdsavsetninger Uttaksmoms Personalkostnader utgjør ikke mer enn 13% av budsjettet i SiT Bolig, og det er først og fremst andre bygg enn studentboliger samskipnaden faktisk henter inn overskudd hos. Vedlikeholdsavsetninger Hvert år avsetter SiT bolig en viss prosent til vedlikeholdsavsetninger, som fungerer som oppsparing av midler slik at man har penger til å kunne ruste opp boligene. Riktignok bygges studentboliger med sikte på å vare i 50 år, og dermed vil man kunne spare opp mye midler før man beregner seg på større oppussing av byggene. På Velferdstingets møte 6/ ble følgende budsjettprioritering vedtatt i VT-sak 32/12: «Budsjettet til vedlikehold og tilbud til beboere ved SiTs boliger økes i 2013 for å sikre god standard og et godt fisete bomiljø.» Det skal nevnes at samskipnadens rutine med å avsette midler til vedlikehold er priset av KD, og er en av de tingene som skiller oss svært ut fra private studentboligbyggere. Tidligere i høst hadde SiT en gjennomgang av vedlikeholdsavsetningene for å se om man faktisk avsatte nok til å gjøre store oppussinger på etablerte studentbyer. Til studentenes glede har man her beholdt samme ramme som velferdstinget gikk inn for i Uttaksmoms En dom som falt i Borgarting Lagmannsrett i 2013 gjør at samskipnadene nå må betale merverdiavgift på egen boligavdeling, se oversikt over tjenester som momslegges. Dette innebærer at SiT nå må beregne merverdiavgift på lønn de utbetaler i boligavdelingen både med tilbakevirkende kraft i 2013 og for årene fremover, da samskipnaden for det meste har egne ansatte som tar seg av tjenester (som nevnt ovenfor) som vil berøres av denne bestemmelsen. SiT Bolig har beregnet at dette vil øke husleien med ca 2% som er med på å øke totalprosenten av økning i husleie for Uttaksmoms: Tjenester som gjelder «oppføring, oppussing, modernisering mv.» Merverdiavgiftsloven 3-22 (2) og 3-26 Det skatterettslige skillet mellom vedlikehold (utgiftsføring) og påkostning (aktivering) er uten betydning for den avgiftsrettslige vurdering om tjenesten medfører uttaksplikt eller ikke Tjenester som etter sin art ikke kan utføres uten fagkompetanse omfattes Elektriker, murer, snekker, rørlegger mv. Tjenester som etter sin art normalt kan utføres uten særlig fagkompetanse omfattes som utgangspunkt ikke av uttaksplikten Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

27 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig Men dersom en virksomhet først er omfattet av uttaksplikten, omfattes alt av tjenester, også tjenester som normalt kan utføres uten fagkompetanse Tjenester som gjelder byggeledelse, byggeadministrasjon mv. av tjenester som gjelder «oppføring, oppussing, modernisering mv.» omfattes også av uttaksplikten Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener SiT bolig sitt budsjett for 2014 er et godt budsjett, og priser SiT Bolig for en økning som kun er ment for å strekke seg etter utgiftene i driften av studentboligene. Vedlikeholdsavsetninger Saksbehandler mener det er en god og fornuftig investering å sette av midler til fremtidig vedlikehold av studentboligene. Det er de neste årene planlagt flere prosjekter for å sørge for at etablerte studentbyer og studenboliger skal holde seg i enda flere år fremover. Blant annet er Mohold 50/50 et av disse prosjektene. Saksbehandler mener det gode arbeidet SiT gjør for å beholde boligene, beregne seg på god standard og lang levetid, er et ufattelig bra initiativ, og viser at samskipnaden tenker fremover på morgendagens studenter. Uttaksmoms Saksbehandler mener det er en politisk prioritering i tiden fremover og sørge for at samskipnader i Norge blir unnlatt denne bestemmelsen. Da studentboliger er et såpass stort sosialøkonomisk virkemiddel, virker det uhensiktsmessige å likestille studentsamskipnadene med andre boligbedrifter i mht dette. Saksbehandler mener VT skal jobbe tett med finanskomiteen for å sørge for et unntak for samskipnader i loven. Husbankens rente Det er punktert ut at SiT skal fastsette renteavtale med Husbanken. Saksbehandler mener dette bør skje raskest mulig på lånene man har mulighet til det, da sittende regjering har foreslått i statsbudsjettet for 2014 å øke renten i Husbanken med 1%. Dette vil gjøre at de lånene man idag har uten fastsatt rente vil koste samskipnaden vår omtrent 6MNOK mer i året. Det vil også gjøre det betraktelig dyrere å ta opp lån for nye studentboligprosjekter de neste årene. Dette er absolutt også en politisk prioritering, som vi er nødt til å ta tak i nå. Husbanken var i utgangspunktet ment som en velferdsbank for økonomisk vanskeligstilte privatpersoner og bedrifter. Argumentet for å øke renten i husbanken er at regjeringen ønsker å likestille bankene i større grad, og at renten har ligget såpass langt bak andre norske bankers renteøkning de siste årene. Saksbehandler mener dette er en fullstendig feil prioritering, og vil jobbe tett med politikere med myndighet i saken for å sørge for at Husbanken fortsetter å fungere med samme funksjon som den var ment, en velferdsbank for økonomisk vanskeligstilte. AUs innstilling Velferdstinget mener SiT Bolig sine budsjetter for 2014 er fornuftige, virkelighetsorienterte og fremtidsrettede. Velferdstinget og SiT skal jobbe tett med finanskomiteen, KUF- komiteen og stortingspolitikere for å sørge for en stans i renteøkning for Husbanken. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

28 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig Velferdstinget og SiT skal jobbe tett med finanskomiteen for å sørge for at studentsamskipnader får unngå bestemmelsen om uttaksmoms i egen boligavdeling. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

29

30

31 Vedlegg 2 SiT Bolig Budsjett for planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak Innledning Sammendrag fra vedlikeholdsbudsjettet for 2014 er vist i dette vedlegg. Budsjettet er fordelt på to kategorier, henholdsvis planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak. Det totale budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving for 2014 er på 24,6 mill. kr. Standardheving omfatter 200 tkr (oppvaskmaskiner på Jakobsli) av dette. Budsjettet er på et noe høyere nivå enn for Budsjettet for planlagt vedlikehold og standardheving i studentboligene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): KONTO TYPE ARBEID SUM Bygning VVS El-kraft Tele/automatisering Utendørsarbeider Inventar/utstyr m.m Uspesifisert TOTALT: Budsjettet for planlagt vedlikehold i barnehagene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): Sum vedlikeholdsbudsjett tkr 280 Planlagt vedlikehold (kode 42) Planlagt vedlikehold omfatter systematisk vedlikehold av bygninger, inventar og utstyr. Planlagt vedlikehold av bygninger dekkes over vedlikeholdsavsetninger. Utskifting av inventar og utstyr finansieres i hovedsak av egenkapital og avskrives over inntil 9 år. Totalt budsjett for 2014 når det gjelder planlagt vedlikehold er på tkr Standardheving (kode 43) Under standardheving budsjetteres tiltak som medfører en høyere bo- eller bygningsstandard. Tiltak som fører til standardheving vil vanligvis bli lånefinansiert, og renter/avdrag/avsetning vil bli dekket ved økt husleie. Totalt budsjett for 2013 når det gjelder standardheving er på tkr

32 Vedlegg 2 SiT Bolig Budsjett for planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak Innledning Sammendrag fra vedlikeholdsbudsjettet for 2014 er vist i dette vedlegg. Budsjettet er fordelt på to kategorier, henholdsvis planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak. Det totale budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving for 2014 er på 24,6 mill. kr. Standardheving omfatter 200 tkr (oppvaskmaskiner på Jakobsli) av dette. Budsjettet er på et noe høyere nivå enn for Budsjettet for planlagt vedlikehold og standardheving i studentboligene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): KONTO TYPE ARBEID SUM Bygning VVS El-kraft Tele/automatisering Utendørsarbeider Inventar/utstyr m.m Uspesifisert TOTALT: Budsjettet for planlagt vedlikehold i barnehagene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): Sum vedlikeholdsbudsjett tkr 280 Planlagt vedlikehold (kode 42) Planlagt vedlikehold omfatter systematisk vedlikehold av bygninger, inventar og utstyr. Planlagt vedlikehold av bygninger dekkes over vedlikeholdsavsetninger. Utskifting av inventar og utstyr finansieres i hovedsak av egenkapital og avskrives over inntil 9 år. Totalt budsjett for 2014 når det gjelder planlagt vedlikehold er på tkr Standardheving (kode 43) Under standardheving budsjetteres tiltak som medfører en høyere bo- eller bygningsstandard. Tiltak som fører til standardheving vil vanligvis bli lånefinansiert, og renter/avdrag/avsetning vil bli dekket ved økt husleie. Totalt budsjett for 2013 når det gjelder standardheving er på tkr

33

34 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Møtedato: Saksbehandler: Vilde Coward og Jakob Matthiassen VT-sak 45/13: Definisjoner/forkortelser: Organisering av Studentidretten i Trondheim VT: Velferdstinget i Trondheim AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim NTNUI: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitets Idrettslag HiST: Høyskolen i Sør- Trøndelag NTNU: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet HiSSI: HiST Studentidrett BIS: BI Studentsamfunn DMMH: Dronning Mauds Minne Høyskole Vedlegg: Arbeidsgruppens Rapport med Modellforslag for Organisering av Studentidretten 2013 Evalueringsrapport av Trondheimsmodellen for Studentidrett 2012 Høringssvar fra Studenttinget NTNU Høringssvar fra Studentparlamentet HiST Høringssvar fra NTNUI Avtale mellom SiT og NTNUI Hensikt med saken : Vedta hvilke kriterier foreslått i rapporten fra arbeidsgruppen som Velferdstinget mener er viktige, overordnede punkter i videre organisering av studentidretten i Trondheim. Bakgrunn for saken: Velferdstinget behandlet saken 33/12 «Endring av Trondheimsmodellen for Studentidrett», som først og fremst tok for seg avtalen mellom SiT og NTNUI angående avtalen som regulerer både dagens medlemskapsordning og ansvarsfordeling. Saken skapte stor oppmerksomhet og en full bakbenk i rådsalen. Saken ble tatt opp på bakgrunn av evalueringsrapporten Trondheimsmodellen for Studentidrett som kom ut i august Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

35 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Utdrag fra vedtaket som berører valget av kriterier og momenter i den videre organiseringen av studentidretten i Trondheim: Grunnprinsippet for Trondheimsmodellen er og skal være studentfrivillighet, lav pris og bredde i tilbudet. SiT skal sørge for at alle institusjonstilknyttede studentidrettslag behandles på likeverdig vis, og at alle studenter som betaler semesteravgift til samskipnaden får benytte seg av et så godt idrettstilbud som mulig. SiT skal sørge for at det finnes et utvalg for fordeling av bane- og halltider, hvor alle utdanningsinstitusjonenes idrettslag og SiT Idrett er representert. De institusjonsåpne studentidrettslagene skal være hovedtilbyder av idretts- og treningstilbud for byens studenter. Studenter som ønsker, kan velge å ikke tilknytte seg et idrettslag. Disse trener til den kostnad det er å produsere idrettstjenestene. I dag er SiT eier av både Dragvoll og Gløshaugen Idrettsbygg i tillegg til at de leier Portalen idrettssenter. NTNU leier idrettsbyggene på Gløshaugen og Dragvoll av SiT for så å stille arealene som fristasjon. Det har lenge vært et ønske om å øke kapasiteten innenfor flere deler av treningstilbudet. Dette ser man både gjennom sprengte kapasiteten, KTI-undersøkelsene og Velferdstingets vedtak. Derfor er har det i flere år vært ønske om et 3. Idrettsbygg. Kapasiteten til SiT idrett har etter ønske fra studentene blitt utvidet flere ganger. Senest med Gløshaugen idrettspark og Portalen treningssenter. Hver gang har SiT og Velferdstinget måttet vurdere hvordan man skal finne balansen mellom et godt nok tilbud og en lav nok pris. Samtidig har man måtte vurdere hvordan forholdet mellom den organiserte studentidretten og tilretteleggingen for egentrening skal være. Den historiske utviklingen og samarbeidet med NTNUI har ført til at SiT, og dermed også Velferdstinget, nå er ansvarlige for trondheimsstudentenes lavterskel idrettstilbud. De har også påtatt seg ansvaret med å sørge for å utvikle tilbudet i takt med endrede treningstrender blant studentene. Medlemsfunksjon Per i dag betaler studenter fra NTNU en total årskontingent for å være medlem av både SiT og NTNUi. Man har med dagens modell sørget for en solidarisk ordning mellom SiT og NTNUI, som har sørget for en bredde i tilbudet og en stabil medlemsmasse hos begge parter. Samtidig er det nå blitt en utfordring fordi ressursene ikke strekker til for å dekke bredden i tilbudet og man er idag uenige om prioritering. Studenter fra øvrige institusjoner betaler mer enn NTNU studentene i året for å være medlem av SiT Idrett. Hvis de ønsker å bli medlem av et idrettslag kommer den kontingenten i tillegg. Årsaken til at studenter fra andre institusjoner betaler mer enn NTNU studenter er at SiT i sin tid valgte å vektlegge bidraget fra NTNUs fristasjonsbidrag gjennom redusert årskontingent for deres studenter. Dette bidraget, og dermed også den reduserte årskontingenten for NTNUs studenter, er ikke regulert i noen avtale mellom partene. Hvorfor fungerer ikke dagens organisering? Evalueringsrapporten som kom ut i august i 2012 tar opp flere problemområder med dagens organisering av studentidretten. For SiT oppleves situasjonen som økonomisk utrygg med tanke på fremtiden, hvor en er utrygg på om treningstilbudet kan opprettholdes og om det avsettes tilstrekkelige midler til fornying av utstyr. SiT Idrett har gått med millionunderskudd de siste årene, og kommer også til å gjøre det i år. Dersom samskipnaden skal fortsette å drive Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

36 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim et idrettstilbud for studentene, er vi avhengig av at SiT Idrett går rundt økonomisk. Samarbeidet mellom SiT og NTNUI har vært en utfordring for flere parter, og rapporten viser til at det er et uklart skille mellom SiT og NTNUi, hvem som eier byggene, hvem som driver idrettstilbudet, hvem man kjøper medlemskap hos osv. Det tette forholdet er forklart som en utfordring på følgende områder: a) at idrettssentrene Gløshaugen og Dragvoll er lokalisert svært nærme NTNUs campuser. b) at flertallet av studentene er medlem i NTNUI. c) at NTNUI stiller med vakter i resepsjonen på kveldstid via dugnadsarbeid, som er organisatorisk utfordrende når frivillige fra idrettslaget og ansatte skal fordele ansvar og myndighet. I rapporten blir det kommentert at Trondheimsmodellens sterke tilknytning til NTNU og NTNUi oppleves stort sett positivt, men den oppleves også hemmende for økt engasjement og bidrag fra andre utdanningsinstitusjoner og deres studenter (Trondheimsmodellen for studentidrett, s.14). Per i dag er det bare NTNU som støtter studentidretten i Trondheim. BI støtter fra 2014 med 1000,- kroner per medlem. HiST og DMMH støtter per i dag ikke i det hele tatt, men HiST har uttrykt at de er villige til å støtte studentidretten i Trondheim hvis de får tilgang til et idrettsbygg som er lokalisert i nærheten av campus, slik at bygget blant annet kan brukes til utdanning av lærere. Styringsstruktur Det poengteres også i rapporten at dagens organisering med et driftsstyre og et brukerutvalg ikke oppleves som optimalt. Det er de sammen personene som sitter i begge forumene, og det fører til at det er de samme sakene som blir diskutert. Dette har vært en utfordring for samarbeidet og myndigheten i de forskjellige utvalgene, der flere parter har opplevd en lite konkretisert ansvarsfordeling. I denne sammenheng nevnes det også mangelen på studentmedvirkning fra trenende som ikke er med i idrettslag. Kriteriene Arbeidsgruppen fastsatte 6 kriterier for videre utvikling av Trondheimsmodellen for studentidrett. Det er disse kriteriene som er lagt til grunn for de ulike modellene. Kriteriene er: Styrings- og beslutningsstruktur. Dette punktet tar for seg ansvarsfordelingen mellom SiT og idrettslagene: Hvem som skal ha ansvar for hva når det gjelder treningstilbud og -aktiviteter, arealdisponering, drift og utvikling av idrettsbygg. Medlemskap. Dette kriteriet handler om medlemskap i SiT Idrett og idrettslagene, om man skal betale separate eller én samlet kontingent, og hvilken pris man skal betale for å benytte tilbudet. Utdanningsinstitusjonenes bidrag. Dette kriteriet handler om hvordan de ulike utdanningsinstitusjonene må bidra for å sikre en forutsigbar og bærekraftig økonomi for SiT. Studentmedvirkning. Dette kriteriet handler om hvordan man skal sikre studentmedvirkning fra idrettslag, studenter som benytter seg av gruppe- og styrketreningstilbud og VT. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

37 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Hallfordeling. Kriteriet rundt hallfordeling tar for seg fordeling av halltid mellom de institusjonstilknyttede idrettslagene og SiT, og hvem som skal betale for bruk av haller og saler. Bærekraftig- og forutsigbar økonomi. Dette punktet inkluderer utdanningsinstitusjonenes bidrag til studentidretten og hvordan ulike løsninger for medlemskap og prisstruktur tilrettelegger for bærekraftig og forutsigbar økonomi for SiT. Saksbehandlers vurdering: Hva skal idretten være? Saksbehandler ønsker at man tar stilling til hvem målgruppen med idrettstilbudet er, i hvilken grad man forventer å møte alle interessenter (studentgrupper) og hvorfor. Så må man diskutere hva man egentlig ønsker av tilbud sett i sammenheng med hvilken målgruppe man ønsker å nå ut til. Å snakke om overordnede kriterier i en organiseringsdebatt, bør være en oppfordring til å se for seg en visjon for fremtiden. Det er klare tilbakemeldinger på at man er nødt til å se på nye former for organisering og økonomisk bærekraft skal man fortsette med en lignende modell som man har idag. Dersom man skal se på en helt ny organisering av studentidretten, er man nødt til å diskutere hvem man ønsker å nå ut til med hvilket tilbud. «Det er et studentpolitisk spørsmål om man ønsker å nå alle trondheimsstudenter med et rimelig treningstilbud innenfor rammene av trondheimsmodellen. I så fall er det både en kapasitetsutfordring og en økonomisk utfordring» (Trondheimsmodellen for studentidrett, s.17) Saksbehandler mener det bør være et prinsipp at en samskipnad som skal tilby velferdstjenester til studenter, gjør det på likt grunnlag. Å tilby forskjellige tilbyd til studenter avhengig av hvilken institusjonstilhørighet man kommer med, er forskjellsbehandling på vegne av studievalg og institusjonsvalg, hvilket saksbehandler ikke mener hører hjemme i en samskipnad. Dette er også noe Studentparlamentet HiST trekker frem i sin høring. Saksbehandler mener samskipnaden bør tilby et lavterskel tilbud med muligheter for tilrettelegging for studentidrettslag, men et tilbud som er likt for alle studenter, uavhengig av studieinstitusjon. På bakgrunn av det mener saksbehandler: At alle institusjonstilknyttede idrettslag skal ha lik tilgang på SiTs lokaler i hall og bane. At alle studenter som betaler semesteravgift skal ha samme pris på halvårs- og helårskontingent hos SiT Idrett. At institusjonsbidrag ikke skal gjøre forskjell på studentene avhengig av hvor de studerer. At samskipnaden skal ha et idrettstilbud som passer den treningsformen flest bruker, men store muligheter for å tilrettelegge for lagidrett, nye sporter og treningsformer, samt et variert tilbud. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

38 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Institusjonsidrettslag Saksbehandler mener man bør åpne for at alle institusjoner skal ha mulighet til å ha ett idrettslag som får tilgang til hall- og bane hos SiT. Dette bør være likt for alle. Idag har HiST og NTNU større idrettslag. I tillegg har BI et idrettslag, og DMMH og TJSF har lag i fotball. Dersom man gir tilgang til alle, og lar alle være representert i et forum, vil man kunne sørge for å bygge lagidretten på alle institusjonene, der studentene selv kan være med og påvirke samt bygge opp sitt eget institusjonsidrettslag. Saksbehandler forstod det slik på debatten i VT da saken kom opp, at det var også tanken bak å gi like muligheter for alle idrettslag som evt er organisert eller kan organiseres i fremtiden ved institusjonene. Hall og bane Man er også nødt til å bestemme seg for hvem som skal få muligheten til å benytte den kapasiteten SiT i dag er tilbyder av i idrettsentrene. Dersom man mener SiT Idrett skal være tilbyder av et idrettstilbud som er likt for alle studenter, betyr det også at alle studenters institusjonsidrettslag skal ha muligheten til å benytte seg av hall- og banetid. Saksbehandler mener dette bør være et viktig prinsipp for å styrke institusjonsidrettslagene og studentenes mulighet til likt idrettstilbud. Se punkt nedenfor angående organisering, Styringstruktur Forslaget om å opprette et idrettsråd, med samme funksjon som boligrådet og velferdsrådet i VT, er det bred enighet om. Det er en klar mangel på forumer der studentene som ikke er med i organisert idrett er representert. Saksbehandler mener VT har et spesielt ansvar her som representanter for alle trondheimsstudenter, og mener derfor at dette bør være en viktig rolle for idrettsansvarlig i AU i VT. Hall- og baneutvalg er det også bred enighet om å opprette. Dersom man er enige om at alle institusjonsdemokratier (der det ikke er organisert idrettslag) også teller i begrepet institusjonsidrettslag, må alle være representert. Det vil si at alle idrettslagene, evt leder for en undergruppe som driver med idrett i studentdemokratiene der det ikke er organisert idrettslag skal ha en plass i bane- og hallutvalget, og at dette utvalget skal bli enige sammen med idrettsjef i SiT om hvordan fordelingsnøkkelen skal være. NTNUI trekker frem at de er størst og tilbyder av flest breddeidretter, og det vil derfor være naturlig at NTNUI er det laget som får mest hall- og banetid. Utover dette mener saksbehandler idrettslagene og ansvarlige for dette i styrene i studentdemokratiene på DMMH, TJSF og BIS selv må bli enige om fordeling. Idrettsjef i SiT, som har mest oversikt over bruk og behov i idrettsentrene, bør ha en rolle som moderator eller megler dersom idrettslagene ikke skulle bli enige. Kontingent- og medlemsordning Saksbehandler mener store deler av organiseringsdebatten bør omhandle medlemsskapsordning. Ordningen man går for vil være med å regulerer både medlemstall i idrettslagene, antall trenende på sentrene, samt pris og økonomi for alle parter. I kriteriene foreslått i modellene er det foreslått enten sammenslåing for alle institusjonsidrettslag eller splitting av kontingenten. Intregrert kontingent Dersom man lar kontingent hos SiT Idrett og idrettslagene være integrert, slik som man idag gjør med NTNU studentene, vil de øvrige idrettslagene få betraktelig mange flere medlemmer, og også i lik grad økte inntekter. Dette kan bli en utfordring for lag som feks HiSSI som vil går fra ett par hundre medlemmer til 8000 over natten, å skulle behendige en medlemsmasse som plutselig blir nesten ti ganger så stor krever mye samarbeid og drakraft fra organisasjonene rundt. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg

Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger. Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Trygve Gulbrandsen I sentrum for kryssende forventninger Norges Bedriftsidrettsforbund strategiske utfordringer og veivalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2010 ISF 2010 Rapport 2009: 14 Institutt

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune

Malvik Eiendom KF. Malvik kommune Malvik Eiendom KF Malvik kommune Mars 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden november 2009 til mars 2010. Undersøkelsen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013

1 Redegjørelse. Studentparlamentet 2013 Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SYNODEN 2014 Fredtun

SYNODEN 2014 Fredtun Saksdokumenter til menighetsbehandling SAKSDOKUMENTER DEL 1 SYNODEN 2014 Fredtun 30.oktober til 2.november 2014 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Sammen om oppdraget Saksdokumenter til menighetsbehandling

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge

Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge BDO Noraudit Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge Kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene Rådgivingsenheten i BDO Noraudit 15.9.9 Innhold Innledning... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer