MØTEINNKALLING. R 10, realfagsbygget Gløshaugen. Med hilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. R 10, realfagsbygget Gløshaugen. Med hilsen"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: 5 stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. representanter med vara Faste observatører Møtetid: Kl Møtested: Kopi til: R 10, realfagsbygget Gløshaugen SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referat-sak 42/13 Velferdstingets møte 11/13* Referat-sak 43/13 Arbeidsutvalget Referat-sak 44/13 SiT Konsernstyre Referat-sak 45/13 STi, SP, SR-DMMH, TJSF Referat-sak 46/13 Råd og utvalg som VT innstiller/velger til. VT-sak 41/13 SiT Kafè budsjett 2014 /vedtak VT-sak 42/13 SiT Velferd budsjett 2014 /vedtak VT-sak 43/13 Budsjett for Velferdstinget 2014 /orientering VT-sak 44/13 Budsjett for SiT Bolig /vedtak VT-sak 45/13 Organisering av Studentidretten i Trondheim /vedtak VT-sak 46/13 Budsjett for SiT Morselskap og Fellestjenester 2014 /vedtak Eventuelt Møtekritikk Dersom du ikke kan møte, må du melde fra til Velferdstinget på tlf , eller på mail: slik at vi kan få skaffet en vara til deg. Med hilsen Vilde T. Coward /s Leder Merete Sødahl Jensen /s Konsulent

2

3 VT-sak 41/ 13 Budsjett for SiT Kafe Møtedato: Saksbehandler: Kaja Istad og Vilde Coward VT-sak 41/13: Budsjett for SiT Kafe 2014 Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim PTI: Personal Tilfredshetsindeks KTI: Kunde Tilfredshetsindeks Vedlegg: Styresak B 86 / 2013 Budsjett SiT Kafe 2014 Hensikt med saken : Å komme med Velferdstingets uttalelser til SiT Kafe sitt budsjettforslag i tråd med samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT. Bakgrunn for saken: Ifølge punkt 8 a) i samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT, kan Velferdstinget uttale seg om «Budsjetter for SiT, samt datterselskapene som driver studentrettet virksomhet på overordnet nivå». Saksbehandlers vurdering: «Budsjettforslag SiT Kafe 2014» forteller om en virksomhet som har opplevd svikt i driftsinntekter fra og med regnskapsåret Gjennom det fremlagte budsjettforslaget ønsker SiT Kafe å signalisere en offensiv holdning til utfordringene. De tiltak som beskrives dekker et bredt spektrum, og inkluderer bl.a bedre styringssystemer, motivasjon av medarbeidere, produktutvikling, økt tilgjengelighet, økt markedsføring, økt brukerinvolvering og økt arbeidsproduktivitet. SiT Kafe sin satsning for å levere bedre resultater; både økonomisk og kvalitativt, har siden høsten 2012 gått under betegnelsen «Andre boller». «Andre boller» er planlagt som et treårig prosjekt, med målsetting om å heve opplevelsen av tilbudet i SiT Kafe, og å øke inntektene Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

4 VT-sak 41/ 13 Budsjett for SiT Kafe med 50% og resultatet med 6-7%. KTI og PTI i SiT Kafe ønskes økt til 70 i løpet av prosjektperioden. I forbindelse med VT-sak 30/13 «Måldokument og Budsjettprioriteringer SiT 2014» uttalte Velferdstinget: «Velferdstinget mener man må vurdere å senke resultatkravet for Andre Boller i 2014 fremfor å la lav omsetning gå utover kafetilbudet som en helhet. Velferdstinget mener at lav omsetning i kafe ikke skal gå på bekostning av reduserte åpningstider (særskilt ikke i kantiner på mindre læresteder), eller økning i KPI (konsumprisindeks) og varepris. Andre Boller må vise resultater av prosjektet i kantiner og kafeer slik at studentene opplever et forbedret tilbud.» Saksbehandler opplever at SiT Kafe sitt budsjett for 2014 reflekterer en offensiv holdning, i tråd med Velferdstingets signaler. Samtidig går det frem at de resultatforbedringer som i 2012 ble forespeilet for 2013 så langt ikke har materialisert seg. SiT Kafe har på den bakgrunn valgt å nedjustere de kortsiktige resultatforventningene til prosjektet. Saksbehandler oppfatter dette som et naturlig og rimelig skritt, særlig i lys av at vi ennå ikke har sett resultatene av større tiltak, som den nye Hangaren på Gløshaugen og Kafe-sito på Dragvoll. Det samme gjelder resultatene av den planlagte økte satsningen på Catering produktet. Sett fra Velferdstingets side oppleves det som spesielt positivt at SiT Kafe ønsker å kvalitetssikre sine leveranser på en systematisk måte, som også involverer brukerne. AUs innstilling Velferdstinget applauderer at SiT Kafe lytter til Velferdstinget, og støtter den offensive men samtidig virkelighetsorienterte - holdningen som preger SiT Kafe sitt budsjett for Velferdstinget innser at SiT Kafe vil stå overfor store utfordringer, når det gjelder gjennomføringen av den planlagte snuoperasjonen, og ønsker å være en konstruktiv bidragsyter i prosessen. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

5

6

7

8

9 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd Møtedato: Saksbehandler: Kaja Istad og Vilde Coward VT-sak 42/13: Budsjett for SiT Velferd 2014 Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim Vedlegg: Styresak B 87 / 2013 Budsjett SiT Velferd 2014 Statistikk fra «Årsmelding 2012 SiT helse, Psykososial helsetjeneste» Hensikt med saken : Å komme med Velferdstingets uttalelser til SiT Velferd sitt budsjettforslag i tråd med samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT. Bakgrunn for saken: I samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT har Velferdstinget bestemmende myndighet i følgende saker: 6 a) Semesteravgiftens størrelse og omfang av de tiltak som helt eller delvis finansieres av semesteravgiften Velferdstinget har med dette stor påvirkningskraft over det endelige budsjettet for SiT Velferd. Studentmassen øker normalt hvert studieår. Da BI høsten 2013 ble en del av SiT, representerte dette et vesentlig tillegg til den alminnelige veksttakten. Som en konsekvens av dette øker etterspørselen etter SiT sine tjenester. Den økonomiske situasjonen i SiT Velferd er utfordrene, særlig med vekt på den krevende situasjonen i SiT Idrett I budsjettet for SiT Velferd 2014 har SiT tatt høyde for at betaler semesteravgift våren 2014 og høsten Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

10 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd Saksbehandlers vurdering: SIT Idrett «Budsjettforslag SiT idrett» forteller om en virksomhet som siden 2012 har gått i underskudd som har blitt dekket igjennom reguleringsfond for semesteravgift. Gjennom det forelagte budsjettforslaget ønsker SiT idrett å signalisere at de tar tak i utfordringene med mål om å nå et bærekraftig nivå og balanse-. Dette er i tråd med tidligere vedtak fra Velferdstinget og SiT Konsernstyret. VT sak 30/13 ga følgende føringer angående budsjettarbeidet til SiT velferd: «Velferdstinget mener man bør gå i balanse i idrettsbudsjettet for 2014, og forvente økning i medlemsmasse med BI studentene i samskipnaden fra høsten Velferdstinget mener man ikke skal øke kontingenten i SiT Idrett i 2014, da debatten om idrettsmodell kan ha innvirkning på budsjett. Velferdstinget mener SiT Idrett bør vurdere utgiftene i budsjettene for Kutt i utgiftene må ikke gå på bekostning av tilbudet til studentene. Det er viktig at idretten på sikt drives på en økonomisk balansert og bærekraftig måte.» Beslutningen fattet i konsernstyremøte 25/ , Styresak B 77/2011 Konsernstyret ønsker å legge til rette for en offensiv utvikling av studentidretten. For øvrig fattet styret følgende enstemmige vedtak: SiT har landets laveste treningsavgift og konsernstyret er opptatt av å få flere studenter til å trene. Det anses som vesentlig, med en aktiv profilering og synliggjøring av vårt tilbud. Konsernstyret ønsker å legge til rette for en offensiv utvikling av studentidretten. Konsernstyret er innforstått med at treningsavgiften må økes til ett bærekraftig nivå fra og med 2013 og med balanse over treårsperioden Det foreslåes to alternative budsjetter for SiT Idrett Alernativ 1 og Alternativ 2. Alternativ 1 tar sikte på å oppnå balanse i SiT idrett innen Alternativ 2 tar sikte på å ta inn underskudd fra tidligere år iløped av Prisene i tabellen med de to budsjettalternativene justerer prisene for alle typer medlemskap og tar utgangsspunkt i dagens organisering av studentidretten i Trondheim. Endelige priser vil likevel ikke kunne fastsettes med sikkerhet før ny modell for studentidretten i Trondheim er vedtatt. Saksbehandler mener det er naturlig at Velferdstinget forholder seg til sitt tidligere vedtak om at SiT idrett i første omgang skal gå i balanse, og ser derfor «Alternativ 1» som et ønskelig valg. Likevel er det viktig å igjen understreke at det ikke vil være mulig å si med sikkerhet hva de faktiske kostnader for treningskort vil bli før ny modell for studentidretten er vedtatt. Det har vært en utbredt oppfatning at SiT idrett skal være et lavterskel tilbud for studentene og en viktig del av dette ansees å være den lave treningsavgiften sammenlignet med landets andre studentsamskipnader og andre private aktører på markedet. SiT Barn I sitt budsjettforslag beskriver SiT dagens ordning for offentlig delfinansiering av barnehagedriften. Det statsfinansierte, kommunale tilskuddet til SiT sine barnehager tilsvarer Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

11 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd % av det tilskuddet kommunens egne barnehager mottar. I tillegg omtaler SiT en egen tilskuddsordning for studentbarnehager over statsbudsjettets post 74 (Saksbehandler antar at det refereres til Statsbudsjettets kapittel 270) hvor det fremgår at alle studentsamskipnader som har barnehager får ekstra tilskudd. Dette er «studentrelaterte tilskudd» samskipnaden mottar blantannet for sitt tilbud om barnehageplass for 0-1 år gammle barn, noe som er unikt for studentbarnehagene. Saksbehandler observerer at også Trondheim kommune legger disse tilskuddsrammene til grunn, jfr. "Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Budsjett 2014". SiT sine budsjettforutsetninger synes derfor rimelige. SiT psykososiale helsetjeneste SiT observerer at etterspørselen etter psykososiale tjenester vokser raskere enn økningen i studentmassen, og budsjetterer for å utvide tjenestenivået tilsvarende. Det budsjetteres med en ny 100% psykolog stilling, og en økning i budsjettet for «refusjon psykososial helse» med 20 %. Det psykososiale helsetilbudet er et meget godt og viktig tilbud for studentene, og det er kritisk at kvaliteten så vel som filosofien om «lavterskeltilbud» vedlikeholdes. De siste årene har Velferdstinget satt en grense på kr ,- ved bruk av semesteravgiftspenger til refusjon av eksterne tjenester for psykososiale helsetjenester når det i perioder er stort trykk på SiT psykososiale sin egen tjeneste. Det ble likevel åpnet for en økning av dette beløpet i budsjettet for 2012 VT-sak 31/11 Budsjettprioriteringer 2012 «Velferdstinget mener potten til å kjøpe inn eksterne tjenester ikke skal være under kroner. Velferdstinget mener at et betydelig fokus skal opprettholdes på den psykososiale helsetjenesten.» I budsjettet for 2013 gikk Velferdstinget igjen tilbake til sitt standpunkt på at kr bør være grensen for bruk av semesteravgiftspenger til innleie av eksterne tjenester for psykososiale helsetjenester. VT-sak 46/12 Budsjett SiT Velferd 2013 «Velferdstinget mener SiT psykososiale helsetjeneste skal beregne så lite som mulig på innleie av eksterne tjenester når ventelistene er lange, og setter tak på ,- til dette fra semesteravgift.» Det ble i 2012 brukt kr ,- av semesteravgifts penger på samme tjeneste, kr ,- mer enn det tidligere taket. I tråd med VT-sak 31/11 hvor Velferdstinget åpnet for dette. Forventet bruk av semesteravgifts penger til refusjon av psykososial helsetjenester er i 2013 budsjettert til kr ,-. Dette til tross for vedtak gjort i Velferdstinget VT-sak 46/12 hvor Velferdstinget igjen ønsket å sette tak grensen på kr Behovet for en tjeneste med bedre kapasitet øker ikke bare i forbindelse med veksten i studentmassen, men også i den allerede eksisterende studentmassen. Det kan være flere årsaker til dette, men det er nærliggende å tro at økt fokus på psykisk helse i media og blant Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

12 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd studentene har økt. Det ventes også en økning i 2014 som det naturligvis gjøres hvert år, men også i forbindelse med økt oppmerksomhet rundt tjenesten og BI sitt medlemskap i SiT. Det er positivt at SiT psykososial helse har muligheten til å lette på presset og gi et tilbud til studentene som har et behov for rask hjelp i perioder hvor det er høyt trykk på tjenesten. Bruk av semesteravgiftspenger til dette skal kun skje når det er høyst nødvendig, og det skal på ingen måte være en erstatning for det offentlige helsetilbudet. Studenter som har behov det offentlige er pliktige til å møte bør henvises til det rette offentlige tilbud. Det er med det økende trykket på SiT psykososial helse nødvendig å øke kapasiteten for å opprettholde et kvalitetstilbud rettet mot studentene som trenger det mest. Det starter i desember 2013 ny psykolog i 100% stilling, samt at en behandler i første kvartal 2014 vil trå til for psykolog som har vært sykmeldt 100% store deler av Dette er tiltak som vil hjelpe, men likevel er det tydelig at dette alene ikke er nok, og at det fortsatt vil være nødvendig med bruk av midler til refusjon for psykososial helsetjeneste. Dette med bakgrunn i tall fra budsjett 2012, forventet regnskap 2013 og statistikk fra «Årsmelding 2012 SiT helse, Psykososial helsetjeneste». Se vedlegg. SiT budsjetterer med at budsjettet til ekstern behandling øker prosentvis mer enn forventet økning i studentmassen, selv om en samtidig ønsker å utvide egenbehandlingen med et årsverk. I lys av at den ønskede økningen i budsjettet for tilskudd til ekstern behandling utgjør kroner, mener saksbehandlers at dette bør anses som en rimelig sikkerhetsmargin, for å dekke opp for at tjenestebehovet er uforutsigbart. Helserefusjon Det legges i budsjettet 2014 opp til en økning på kr til helserefusjon; fra 3 mill i 2013 til 3,5 mill i SiT Velferd foreslår videre finansiering av nytt dataprogram, til kr , som skal understøtte drift av helserefusjonsordningen. Saksbehandler ønsker å uttrykke skepsis til om Velferdstinget bør gi sin tilslutning til at det foretas en slik disponering av semesteravgiftspenger og om midler til dette bør innhentes fra andre steder. Drift av VT inkl sekretær og overføringer Konsulent i Velferdstinget har et lønnsnivå som er betydelig lavere en det andre konsulenter i tilsvarende stillinger innad i studentdemokratiet har i dag. Saksbehandler mener dette er uheldig da det er ønskelig for Velferdstinget å være en attraktiv arbeidsplass, -lønnsmessig så vel som trivselsmessig- for en kompetent konsulent, noe som også er kritisk for Velferdstingets daglige drift. Saksbehandler mener det er viktig å gi et klart signal allerede nå om at Velferdstinget ønsker at SiT ser nærmere på VT konsulent sitt lønnsnivå og at de med dette legger opp til å heve konsulent sin lønn i budsjettet for Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

13 VT-sak 42/ 13 Budsjett for SiT Velferd AUs innstilling SiT Idrett Velferdstinget mener SiT ikke skal hente inn underskudd i budsjettet 2014, men ta sikte på å gå i balanse innen 2015, med de priser og medlemsordninger som fastsettes etter ny modell for studentidretten i Trondheim er vedtatt. SiT Barn Velferdstinget mener budsjettforslaget for SiT Barn virker fornuftig. Velferdstinget mener SiT i samarbeid med VT må legge press på de bevilgende myndigheter for at studentsamskipnadens barnehager i fremtiden vil motta 100% tilskudd. SiT Psykososiale helsetjeneste Velferdstinget mener SiT psykososiale helsetjeneste skal benytte seg så lite som mulig av eksterne tjenester, men registrerer at behovet i studentmassen i perioder kan være høyere en det SiT psykososiale helsetjeneste kan håndtere. Velferdstinget åpner derfor for at taket for refusjon psykososial helsetjeneste kan heves til kr ,- i budsjettet SiT skal i samarbeid med VT jobbe opp mot kommunen for å øke samarbeidet med kommunen og få inn faste økonomiske bidrag til SiT psykososial helse. SiT Helserefusjon Velferdstinget ønsker å gi uttrykk for usikkerhet om riktigheten av å finansiere innføring av nytt dataprogram for helserefusjonsordningen er riktig prioritering av semesteravgiftspenger. Velferdstingets Konsulent Velferdstinget ønsker at SiT i sammarbeid med Velferdstingets leder ser nærmere på VT konsulent sitt lønnsnivå og at de med dette legger opp til å heve konsulent sin lønn til et nivå som reflekterer lønnsnivået på tilsvarende konsulentstillinger. Dette skal budsjetteres i Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

14

15

16

17

18

19 VT-sak 43/ 13 Budsjett for VT 2014 Møtedato: Saksbehandler: Merete Sødahl Jensen VT-sak 43/13: Forslag til budsjett for Velferdstinget 2014 (O-sak) Vedlegg Forslag til budsjett 2014 Kommentarer til budsjettet Bakgrunn for saken Velferdstinget bestemmer etter avtale med SiT Velferd, sitt eget budsjett. Budsjettet omhandler drift av Velferdstinget og økonomiske overføringer fra semesteravgiften til forskjellige studentorganisasjoner. Saksbehandlers vurdering Budsjettet for 2014 er basert på tidligere års erfaringer og eventuelle endringer som planlegges eller har skjedd. Endringer er forklart gjennom kommentarer til budsjettet. AUs innstilling Velferdstinget er orientert om budsjettet for Postadresse: A lfred Getz vei 3 - Gløshaugen, 7491 Trondheim Kontoradresse: Rom 128, «Flystripa», Sentralbygg 1, Gløshaugen. Tlf

20 Vedlegg VT-sak 43/13 Kommentarer til budsjett VT 2014 Generelt: Økning i budsjettet skyldes stort sett de økonomiske avtalene og lønn/honorar. På andre poster har vi kuttet og valgt å være nøkterne. Merk at alle summer er kun et overslag. Honorar/lønn: Etter vedtak høsten 2010 får ledelsen lønn i stedet for honorar. Lønn til leder og nestleder er etter vedtak i VT bestemt å følge inntektsgrensen til Statens Lånekasse for Utdanning, jfr Rett til rentefritak på grunn av tillitsverv og 12.7 Tabell for inntektsgrenser ved rentefritak. Lånekassen setter sine inntektsgrenser etter prognose for lønnsvekst. Prognosene for lønnsvekst i 2014 er 3,5 %, etter Statsbudsjettets føringer. Leder og nestleders lønn økes tilsvarende for kommende år. AU medlemmene skal etter vedtak i VT honoreres med 15 % av ledelsens lønn. Kulturstyrets ledelse honoreres med 5 % av minstelønnsramme i Samskipnadens lønnstabeller. Etter vedtak i VT 6. september 2012 deles dette honoraret nå mellom leder og nestleder i Kulturstyret. Datadrifter lønnes etter NTNUs studentassistent lønn, denne blir på kr. 145,- i Datadrifter budsjetteres med 50 timer i Kommentar kun der det er gjort endringer i forhold til året før: Kontogruppe 20 Konto 203 «mobiltelefon» økes med kr. 4000,-. På bakgrunn av at kontortelefonene brukes en god del mindre og mobiltelefonbruken har gått opp, økes denne kontoen noe mer. Til neste år vil man se på om man skal gå bort i fra kontortelefon til leder og nestleder og kun bruke mobiltelefon. Konto 204 «porto», utgiftene til porto går stadig ned, derfor kuttes denne med kr. 1500,- Konto 207 «faglitteratur/bøker» kuttes med kr. 500,- Kontogruppe 30 Konto 301 «interne kurs og seminarer» økes med kr ,- da det har vært en markant prisstigning her det siste året. Konto 302 «eksterne kurs, seminarer og konferanser» økes med kr. 3000,- da man forventer mer deltakelse på slike arrangementer. Kontogruppe 40 Konto 401 «reiseutgifter og billetter» økes med kr ,- da reiseaktiviteten har gått mye opp de siste 2-3 årene. Til neste år vil det gjøres noen endringer i denne kontogruppen, bla. vil man endre navn og omstrukturere. Kontogruppe 50 - økningene i lønn/honorar utdypes ikke, da det er tidligere nevnt. Arbeidsgiveravgift, feriepenger o.l. er regnet inn i summene. Konto «bespisning overtid» økes noe for å holde følge med generell prisvekst.

21 Vedlegg VT-sak 43/13 Kontogruppe 60 Kontogruppen i helhet økes for å holde følge med generell prisvekst. Kontogruppe 70 Konto 703 konsulentbistand økes litt for å holde følge med generell prisstigning. Kontogruppe 80 Ingen endringer. Økonomiske avtaler: Generelt: tallene er justert i henhold til den enkelte avtale, med bakgrunn i konsumprisindeksen og/eller medlemstall. Merk at alle summer er kun et overslag. Konto 502 NTNUI Det er budsjettert med bakgrunn i en forventet medlemsmasse på Konto HiSSI Det er budsjettert med bakgrunn i en forventet medlemsmasse på 150. Konto økonomisk overgangsordning Kontoen er justert i forhold til forventet antall studenter på de forskjellige lærestedene. Etter vedtak fattet i Velferdstinget 27. mai 2010 kan eierorganene søke økonomisk støtte hos Velferdstinget, på grunn av endringer i kontingenten til Norsk Studentorganisasjon (NSO). Beløpet er inntil kr 10,- per student som har betalt semesteravgift. Overgangsordningen skal opphøre etter fem år, Avtalen ble revidert høsten Studenttinget NTNU har sagt opp sin del av denne avtalen, deres andel blir da ikke budsjettert med for kommende år. Kontoen budsjetteres med kr ,- for Resten av kontoene er i henhold til avtale justert etter konsumprisindeksen.

22

23

24

25 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig Møtedato: Saksbehandler: Vilde Coward og Kaja Istad VT-sak 44-13: Budsjett for SiT Bolig 2014 Definisjoner/forkortelser: VT: Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim KD: Kunnskapsdepartementet FD: Finansdepartementet KUF: Kirke-, Utdannings- og Forskningskomiteen Vedlegg: Styresak B 88 / 2013 SiT Bolig- driftsbudsjett for 2014 med anslag for Vedlegg 1 Styresak B 88 / 2013 Budsjett SiT Bolig bolignotat 2014 Vedlegg 2 Styresak B 88 / 2013 Budsjett SiT Bolig budsjettvedlikehold 2014 Hensikt med saken : Velferdstinget skal uttale seg om SiT Bolig sitt budsjett på overordnet nivå, i tråd med samarbeidsavtalen mellom Velferdstinget og SiT konsernstyret. Bakgrunn for saken: 19/ behandlet Velferdstinget VT-sak 06/11 «Husleieøkning og overskudd i SiT Bolig» med sikte på å etablere en helhetlig og langsiktig politikk på dette området. Vedtaket lyder som følger: «SiT Bolig skal holde husleieøkningene sine under nivået regulert av Husleieloven. Videre mener Velferdstinget at SiT Bolig ikke skal øke husleien mer enn den tilsvarende økningen i Lånekassens bevilgninger til studenter for samme år. Samtidig skal SiT Bolig etterstrebe en ytterligere forsiktighet når det gjelder husleieøkning, slik at det stadig økende gapet mellom studenters kjøpekraft og studentboligpriser kan reduseres. SiT Bolig skal ta hensyn til disse retningslinjene i fremtidige budsjettprosesser.» Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

26 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig SiT Bolig har foreslått en økning på 4,5% i husleieøkning for Grunnlaget for økningen er det et par særskilte grunner til: 3 faste renholdere. 1 ny prosjektlederstilling som skal erstatte medarbeider som går ut i pensjon. Vedlikeholdsavsetninger Uttaksmoms Personalkostnader utgjør ikke mer enn 13% av budsjettet i SiT Bolig, og det er først og fremst andre bygg enn studentboliger samskipnaden faktisk henter inn overskudd hos. Vedlikeholdsavsetninger Hvert år avsetter SiT bolig en viss prosent til vedlikeholdsavsetninger, som fungerer som oppsparing av midler slik at man har penger til å kunne ruste opp boligene. Riktignok bygges studentboliger med sikte på å vare i 50 år, og dermed vil man kunne spare opp mye midler før man beregner seg på større oppussing av byggene. På Velferdstingets møte 6/ ble følgende budsjettprioritering vedtatt i VT-sak 32/12: «Budsjettet til vedlikehold og tilbud til beboere ved SiTs boliger økes i 2013 for å sikre god standard og et godt fisete bomiljø.» Det skal nevnes at samskipnadens rutine med å avsette midler til vedlikehold er priset av KD, og er en av de tingene som skiller oss svært ut fra private studentboligbyggere. Tidligere i høst hadde SiT en gjennomgang av vedlikeholdsavsetningene for å se om man faktisk avsatte nok til å gjøre store oppussinger på etablerte studentbyer. Til studentenes glede har man her beholdt samme ramme som velferdstinget gikk inn for i Uttaksmoms En dom som falt i Borgarting Lagmannsrett i 2013 gjør at samskipnadene nå må betale merverdiavgift på egen boligavdeling, se oversikt over tjenester som momslegges. Dette innebærer at SiT nå må beregne merverdiavgift på lønn de utbetaler i boligavdelingen både med tilbakevirkende kraft i 2013 og for årene fremover, da samskipnaden for det meste har egne ansatte som tar seg av tjenester (som nevnt ovenfor) som vil berøres av denne bestemmelsen. SiT Bolig har beregnet at dette vil øke husleien med ca 2% som er med på å øke totalprosenten av økning i husleie for Uttaksmoms: Tjenester som gjelder «oppføring, oppussing, modernisering mv.» Merverdiavgiftsloven 3-22 (2) og 3-26 Det skatterettslige skillet mellom vedlikehold (utgiftsføring) og påkostning (aktivering) er uten betydning for den avgiftsrettslige vurdering om tjenesten medfører uttaksplikt eller ikke Tjenester som etter sin art ikke kan utføres uten fagkompetanse omfattes Elektriker, murer, snekker, rørlegger mv. Tjenester som etter sin art normalt kan utføres uten særlig fagkompetanse omfattes som utgangspunkt ikke av uttaksplikten Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

27 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig Men dersom en virksomhet først er omfattet av uttaksplikten, omfattes alt av tjenester, også tjenester som normalt kan utføres uten fagkompetanse Tjenester som gjelder byggeledelse, byggeadministrasjon mv. av tjenester som gjelder «oppføring, oppussing, modernisering mv.» omfattes også av uttaksplikten Saksbehandlers vurdering Saksbehandler mener SiT bolig sitt budsjett for 2014 er et godt budsjett, og priser SiT Bolig for en økning som kun er ment for å strekke seg etter utgiftene i driften av studentboligene. Vedlikeholdsavsetninger Saksbehandler mener det er en god og fornuftig investering å sette av midler til fremtidig vedlikehold av studentboligene. Det er de neste årene planlagt flere prosjekter for å sørge for at etablerte studentbyer og studenboliger skal holde seg i enda flere år fremover. Blant annet er Mohold 50/50 et av disse prosjektene. Saksbehandler mener det gode arbeidet SiT gjør for å beholde boligene, beregne seg på god standard og lang levetid, er et ufattelig bra initiativ, og viser at samskipnaden tenker fremover på morgendagens studenter. Uttaksmoms Saksbehandler mener det er en politisk prioritering i tiden fremover og sørge for at samskipnader i Norge blir unnlatt denne bestemmelsen. Da studentboliger er et såpass stort sosialøkonomisk virkemiddel, virker det uhensiktsmessige å likestille studentsamskipnadene med andre boligbedrifter i mht dette. Saksbehandler mener VT skal jobbe tett med finanskomiteen for å sørge for et unntak for samskipnader i loven. Husbankens rente Det er punktert ut at SiT skal fastsette renteavtale med Husbanken. Saksbehandler mener dette bør skje raskest mulig på lånene man har mulighet til det, da sittende regjering har foreslått i statsbudsjettet for 2014 å øke renten i Husbanken med 1%. Dette vil gjøre at de lånene man idag har uten fastsatt rente vil koste samskipnaden vår omtrent 6MNOK mer i året. Det vil også gjøre det betraktelig dyrere å ta opp lån for nye studentboligprosjekter de neste årene. Dette er absolutt også en politisk prioritering, som vi er nødt til å ta tak i nå. Husbanken var i utgangspunktet ment som en velferdsbank for økonomisk vanskeligstilte privatpersoner og bedrifter. Argumentet for å øke renten i husbanken er at regjeringen ønsker å likestille bankene i større grad, og at renten har ligget såpass langt bak andre norske bankers renteøkning de siste årene. Saksbehandler mener dette er en fullstendig feil prioritering, og vil jobbe tett med politikere med myndighet i saken for å sørge for at Husbanken fortsetter å fungere med samme funksjon som den var ment, en velferdsbank for økonomisk vanskeligstilte. AUs innstilling Velferdstinget mener SiT Bolig sine budsjetter for 2014 er fornuftige, virkelighetsorienterte og fremtidsrettede. Velferdstinget og SiT skal jobbe tett med finanskomiteen, KUF- komiteen og stortingspolitikere for å sørge for en stans i renteøkning for Husbanken. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

28 VT-sak 44/ 13 Budsjett for SiT Bolig Velferdstinget og SiT skal jobbe tett med finanskomiteen for å sørge for at studentsamskipnader får unngå bestemmelsen om uttaksmoms i egen boligavdeling. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

29

30

31 Vedlegg 2 SiT Bolig Budsjett for planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak Innledning Sammendrag fra vedlikeholdsbudsjettet for 2014 er vist i dette vedlegg. Budsjettet er fordelt på to kategorier, henholdsvis planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak. Det totale budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving for 2014 er på 24,6 mill. kr. Standardheving omfatter 200 tkr (oppvaskmaskiner på Jakobsli) av dette. Budsjettet er på et noe høyere nivå enn for Budsjettet for planlagt vedlikehold og standardheving i studentboligene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): KONTO TYPE ARBEID SUM Bygning VVS El-kraft Tele/automatisering Utendørsarbeider Inventar/utstyr m.m Uspesifisert TOTALT: Budsjettet for planlagt vedlikehold i barnehagene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): Sum vedlikeholdsbudsjett tkr 280 Planlagt vedlikehold (kode 42) Planlagt vedlikehold omfatter systematisk vedlikehold av bygninger, inventar og utstyr. Planlagt vedlikehold av bygninger dekkes over vedlikeholdsavsetninger. Utskifting av inventar og utstyr finansieres i hovedsak av egenkapital og avskrives over inntil 9 år. Totalt budsjett for 2014 når det gjelder planlagt vedlikehold er på tkr Standardheving (kode 43) Under standardheving budsjetteres tiltak som medfører en høyere bo- eller bygningsstandard. Tiltak som fører til standardheving vil vanligvis bli lånefinansiert, og renter/avdrag/avsetning vil bli dekket ved økt husleie. Totalt budsjett for 2013 når det gjelder standardheving er på tkr

32 Vedlegg 2 SiT Bolig Budsjett for planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak Innledning Sammendrag fra vedlikeholdsbudsjettet for 2014 er vist i dette vedlegg. Budsjettet er fordelt på to kategorier, henholdsvis planlagt vedlikehold og standardhevingstiltak. Det totale budsjett for planlagt vedlikehold og standardheving for 2014 er på 24,6 mill. kr. Standardheving omfatter 200 tkr (oppvaskmaskiner på Jakobsli) av dette. Budsjettet er på et noe høyere nivå enn for Budsjettet for planlagt vedlikehold og standardheving i studentboligene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): KONTO TYPE ARBEID SUM Bygning VVS El-kraft Tele/automatisering Utendørsarbeider Inventar/utstyr m.m Uspesifisert TOTALT: Budsjettet for planlagt vedlikehold i barnehagene omfatter følgende budsjettposter (i tkr): Sum vedlikeholdsbudsjett tkr 280 Planlagt vedlikehold (kode 42) Planlagt vedlikehold omfatter systematisk vedlikehold av bygninger, inventar og utstyr. Planlagt vedlikehold av bygninger dekkes over vedlikeholdsavsetninger. Utskifting av inventar og utstyr finansieres i hovedsak av egenkapital og avskrives over inntil 9 år. Totalt budsjett for 2014 når det gjelder planlagt vedlikehold er på tkr Standardheving (kode 43) Under standardheving budsjetteres tiltak som medfører en høyere bo- eller bygningsstandard. Tiltak som fører til standardheving vil vanligvis bli lånefinansiert, og renter/avdrag/avsetning vil bli dekket ved økt husleie. Totalt budsjett for 2013 når det gjelder standardheving er på tkr

33

34 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Møtedato: Saksbehandler: Vilde Coward og Jakob Matthiassen VT-sak 45/13: Definisjoner/forkortelser: Organisering av Studentidretten i Trondheim VT: Velferdstinget i Trondheim AU: Arbeidsutvalget i Velferdstinget SiT: Studentsamskipnaden i Trondheim NTNUI: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitets Idrettslag HiST: Høyskolen i Sør- Trøndelag NTNU: Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet HiSSI: HiST Studentidrett BIS: BI Studentsamfunn DMMH: Dronning Mauds Minne Høyskole Vedlegg: Arbeidsgruppens Rapport med Modellforslag for Organisering av Studentidretten 2013 Evalueringsrapport av Trondheimsmodellen for Studentidrett 2012 Høringssvar fra Studenttinget NTNU Høringssvar fra Studentparlamentet HiST Høringssvar fra NTNUI Avtale mellom SiT og NTNUI Hensikt med saken : Vedta hvilke kriterier foreslått i rapporten fra arbeidsgruppen som Velferdstinget mener er viktige, overordnede punkter i videre organisering av studentidretten i Trondheim. Bakgrunn for saken: Velferdstinget behandlet saken 33/12 «Endring av Trondheimsmodellen for Studentidrett», som først og fremst tok for seg avtalen mellom SiT og NTNUI angående avtalen som regulerer både dagens medlemskapsordning og ansvarsfordeling. Saken skapte stor oppmerksomhet og en full bakbenk i rådsalen. Saken ble tatt opp på bakgrunn av evalueringsrapporten Trondheimsmodellen for Studentidrett som kom ut i august Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

35 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Utdrag fra vedtaket som berører valget av kriterier og momenter i den videre organiseringen av studentidretten i Trondheim: Grunnprinsippet for Trondheimsmodellen er og skal være studentfrivillighet, lav pris og bredde i tilbudet. SiT skal sørge for at alle institusjonstilknyttede studentidrettslag behandles på likeverdig vis, og at alle studenter som betaler semesteravgift til samskipnaden får benytte seg av et så godt idrettstilbud som mulig. SiT skal sørge for at det finnes et utvalg for fordeling av bane- og halltider, hvor alle utdanningsinstitusjonenes idrettslag og SiT Idrett er representert. De institusjonsåpne studentidrettslagene skal være hovedtilbyder av idretts- og treningstilbud for byens studenter. Studenter som ønsker, kan velge å ikke tilknytte seg et idrettslag. Disse trener til den kostnad det er å produsere idrettstjenestene. I dag er SiT eier av både Dragvoll og Gløshaugen Idrettsbygg i tillegg til at de leier Portalen idrettssenter. NTNU leier idrettsbyggene på Gløshaugen og Dragvoll av SiT for så å stille arealene som fristasjon. Det har lenge vært et ønske om å øke kapasiteten innenfor flere deler av treningstilbudet. Dette ser man både gjennom sprengte kapasiteten, KTI-undersøkelsene og Velferdstingets vedtak. Derfor er har det i flere år vært ønske om et 3. Idrettsbygg. Kapasiteten til SiT idrett har etter ønske fra studentene blitt utvidet flere ganger. Senest med Gløshaugen idrettspark og Portalen treningssenter. Hver gang har SiT og Velferdstinget måttet vurdere hvordan man skal finne balansen mellom et godt nok tilbud og en lav nok pris. Samtidig har man måtte vurdere hvordan forholdet mellom den organiserte studentidretten og tilretteleggingen for egentrening skal være. Den historiske utviklingen og samarbeidet med NTNUI har ført til at SiT, og dermed også Velferdstinget, nå er ansvarlige for trondheimsstudentenes lavterskel idrettstilbud. De har også påtatt seg ansvaret med å sørge for å utvikle tilbudet i takt med endrede treningstrender blant studentene. Medlemsfunksjon Per i dag betaler studenter fra NTNU en total årskontingent for å være medlem av både SiT og NTNUi. Man har med dagens modell sørget for en solidarisk ordning mellom SiT og NTNUI, som har sørget for en bredde i tilbudet og en stabil medlemsmasse hos begge parter. Samtidig er det nå blitt en utfordring fordi ressursene ikke strekker til for å dekke bredden i tilbudet og man er idag uenige om prioritering. Studenter fra øvrige institusjoner betaler mer enn NTNU studentene i året for å være medlem av SiT Idrett. Hvis de ønsker å bli medlem av et idrettslag kommer den kontingenten i tillegg. Årsaken til at studenter fra andre institusjoner betaler mer enn NTNU studenter er at SiT i sin tid valgte å vektlegge bidraget fra NTNUs fristasjonsbidrag gjennom redusert årskontingent for deres studenter. Dette bidraget, og dermed også den reduserte årskontingenten for NTNUs studenter, er ikke regulert i noen avtale mellom partene. Hvorfor fungerer ikke dagens organisering? Evalueringsrapporten som kom ut i august i 2012 tar opp flere problemområder med dagens organisering av studentidretten. For SiT oppleves situasjonen som økonomisk utrygg med tanke på fremtiden, hvor en er utrygg på om treningstilbudet kan opprettholdes og om det avsettes tilstrekkelige midler til fornying av utstyr. SiT Idrett har gått med millionunderskudd de siste årene, og kommer også til å gjøre det i år. Dersom samskipnaden skal fortsette å drive Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

36 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim et idrettstilbud for studentene, er vi avhengig av at SiT Idrett går rundt økonomisk. Samarbeidet mellom SiT og NTNUI har vært en utfordring for flere parter, og rapporten viser til at det er et uklart skille mellom SiT og NTNUi, hvem som eier byggene, hvem som driver idrettstilbudet, hvem man kjøper medlemskap hos osv. Det tette forholdet er forklart som en utfordring på følgende områder: a) at idrettssentrene Gløshaugen og Dragvoll er lokalisert svært nærme NTNUs campuser. b) at flertallet av studentene er medlem i NTNUI. c) at NTNUI stiller med vakter i resepsjonen på kveldstid via dugnadsarbeid, som er organisatorisk utfordrende når frivillige fra idrettslaget og ansatte skal fordele ansvar og myndighet. I rapporten blir det kommentert at Trondheimsmodellens sterke tilknytning til NTNU og NTNUi oppleves stort sett positivt, men den oppleves også hemmende for økt engasjement og bidrag fra andre utdanningsinstitusjoner og deres studenter (Trondheimsmodellen for studentidrett, s.14). Per i dag er det bare NTNU som støtter studentidretten i Trondheim. BI støtter fra 2014 med 1000,- kroner per medlem. HiST og DMMH støtter per i dag ikke i det hele tatt, men HiST har uttrykt at de er villige til å støtte studentidretten i Trondheim hvis de får tilgang til et idrettsbygg som er lokalisert i nærheten av campus, slik at bygget blant annet kan brukes til utdanning av lærere. Styringsstruktur Det poengteres også i rapporten at dagens organisering med et driftsstyre og et brukerutvalg ikke oppleves som optimalt. Det er de sammen personene som sitter i begge forumene, og det fører til at det er de samme sakene som blir diskutert. Dette har vært en utfordring for samarbeidet og myndigheten i de forskjellige utvalgene, der flere parter har opplevd en lite konkretisert ansvarsfordeling. I denne sammenheng nevnes det også mangelen på studentmedvirkning fra trenende som ikke er med i idrettslag. Kriteriene Arbeidsgruppen fastsatte 6 kriterier for videre utvikling av Trondheimsmodellen for studentidrett. Det er disse kriteriene som er lagt til grunn for de ulike modellene. Kriteriene er: Styrings- og beslutningsstruktur. Dette punktet tar for seg ansvarsfordelingen mellom SiT og idrettslagene: Hvem som skal ha ansvar for hva når det gjelder treningstilbud og -aktiviteter, arealdisponering, drift og utvikling av idrettsbygg. Medlemskap. Dette kriteriet handler om medlemskap i SiT Idrett og idrettslagene, om man skal betale separate eller én samlet kontingent, og hvilken pris man skal betale for å benytte tilbudet. Utdanningsinstitusjonenes bidrag. Dette kriteriet handler om hvordan de ulike utdanningsinstitusjonene må bidra for å sikre en forutsigbar og bærekraftig økonomi for SiT. Studentmedvirkning. Dette kriteriet handler om hvordan man skal sikre studentmedvirkning fra idrettslag, studenter som benytter seg av gruppe- og styrketreningstilbud og VT. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

37 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Hallfordeling. Kriteriet rundt hallfordeling tar for seg fordeling av halltid mellom de institusjonstilknyttede idrettslagene og SiT, og hvem som skal betale for bruk av haller og saler. Bærekraftig- og forutsigbar økonomi. Dette punktet inkluderer utdanningsinstitusjonenes bidrag til studentidretten og hvordan ulike løsninger for medlemskap og prisstruktur tilrettelegger for bærekraftig og forutsigbar økonomi for SiT. Saksbehandlers vurdering: Hva skal idretten være? Saksbehandler ønsker at man tar stilling til hvem målgruppen med idrettstilbudet er, i hvilken grad man forventer å møte alle interessenter (studentgrupper) og hvorfor. Så må man diskutere hva man egentlig ønsker av tilbud sett i sammenheng med hvilken målgruppe man ønsker å nå ut til. Å snakke om overordnede kriterier i en organiseringsdebatt, bør være en oppfordring til å se for seg en visjon for fremtiden. Det er klare tilbakemeldinger på at man er nødt til å se på nye former for organisering og økonomisk bærekraft skal man fortsette med en lignende modell som man har idag. Dersom man skal se på en helt ny organisering av studentidretten, er man nødt til å diskutere hvem man ønsker å nå ut til med hvilket tilbud. «Det er et studentpolitisk spørsmål om man ønsker å nå alle trondheimsstudenter med et rimelig treningstilbud innenfor rammene av trondheimsmodellen. I så fall er det både en kapasitetsutfordring og en økonomisk utfordring» (Trondheimsmodellen for studentidrett, s.17) Saksbehandler mener det bør være et prinsipp at en samskipnad som skal tilby velferdstjenester til studenter, gjør det på likt grunnlag. Å tilby forskjellige tilbyd til studenter avhengig av hvilken institusjonstilhørighet man kommer med, er forskjellsbehandling på vegne av studievalg og institusjonsvalg, hvilket saksbehandler ikke mener hører hjemme i en samskipnad. Dette er også noe Studentparlamentet HiST trekker frem i sin høring. Saksbehandler mener samskipnaden bør tilby et lavterskel tilbud med muligheter for tilrettelegging for studentidrettslag, men et tilbud som er likt for alle studenter, uavhengig av studieinstitusjon. På bakgrunn av det mener saksbehandler: At alle institusjonstilknyttede idrettslag skal ha lik tilgang på SiTs lokaler i hall og bane. At alle studenter som betaler semesteravgift skal ha samme pris på halvårs- og helårskontingent hos SiT Idrett. At institusjonsbidrag ikke skal gjøre forskjell på studentene avhengig av hvor de studerer. At samskipnaden skal ha et idrettstilbud som passer den treningsformen flest bruker, men store muligheter for å tilrettelegge for lagidrett, nye sporter og treningsformer, samt et variert tilbud. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

38 VT-sak 45/ 13 Organisering av Studentidretten i Trondheim Institusjonsidrettslag Saksbehandler mener man bør åpne for at alle institusjoner skal ha mulighet til å ha ett idrettslag som får tilgang til hall- og bane hos SiT. Dette bør være likt for alle. Idag har HiST og NTNU større idrettslag. I tillegg har BI et idrettslag, og DMMH og TJSF har lag i fotball. Dersom man gir tilgang til alle, og lar alle være representert i et forum, vil man kunne sørge for å bygge lagidretten på alle institusjonene, der studentene selv kan være med og påvirke samt bygge opp sitt eget institusjonsidrettslag. Saksbehandler forstod det slik på debatten i VT da saken kom opp, at det var også tanken bak å gi like muligheter for alle idrettslag som evt er organisert eller kan organiseres i fremtiden ved institusjonene. Hall og bane Man er også nødt til å bestemme seg for hvem som skal få muligheten til å benytte den kapasiteten SiT i dag er tilbyder av i idrettsentrene. Dersom man mener SiT Idrett skal være tilbyder av et idrettstilbud som er likt for alle studenter, betyr det også at alle studenters institusjonsidrettslag skal ha muligheten til å benytte seg av hall- og banetid. Saksbehandler mener dette bør være et viktig prinsipp for å styrke institusjonsidrettslagene og studentenes mulighet til likt idrettstilbud. Se punkt nedenfor angående organisering, Styringstruktur Forslaget om å opprette et idrettsråd, med samme funksjon som boligrådet og velferdsrådet i VT, er det bred enighet om. Det er en klar mangel på forumer der studentene som ikke er med i organisert idrett er representert. Saksbehandler mener VT har et spesielt ansvar her som representanter for alle trondheimsstudenter, og mener derfor at dette bør være en viktig rolle for idrettsansvarlig i AU i VT. Hall- og baneutvalg er det også bred enighet om å opprette. Dersom man er enige om at alle institusjonsdemokratier (der det ikke er organisert idrettslag) også teller i begrepet institusjonsidrettslag, må alle være representert. Det vil si at alle idrettslagene, evt leder for en undergruppe som driver med idrett i studentdemokratiene der det ikke er organisert idrettslag skal ha en plass i bane- og hallutvalget, og at dette utvalget skal bli enige sammen med idrettsjef i SiT om hvordan fordelingsnøkkelen skal være. NTNUI trekker frem at de er størst og tilbyder av flest breddeidretter, og det vil derfor være naturlig at NTNUI er det laget som får mest hall- og banetid. Utover dette mener saksbehandler idrettslagene og ansvarlige for dette i styrene i studentdemokratiene på DMMH, TJSF og BIS selv må bli enige om fordeling. Idrettsjef i SiT, som har mest oversikt over bruk og behov i idrettsentrene, bør ha en rolle som moderator eller megler dersom idrettslagene ikke skulle bli enige. Kontingent- og medlemsordning Saksbehandler mener store deler av organiseringsdebatten bør omhandle medlemsskapsordning. Ordningen man går for vil være med å regulerer både medlemstall i idrettslagene, antall trenende på sentrene, samt pris og økonomi for alle parter. I kriteriene foreslått i modellene er det foreslått enten sammenslåing for alle institusjonsidrettslag eller splitting av kontingenten. Intregrert kontingent Dersom man lar kontingent hos SiT Idrett og idrettslagene være integrert, slik som man idag gjør med NTNU studentene, vil de øvrige idrettslagene få betraktelig mange flere medlemmer, og også i lik grad økte inntekter. Dette kan bli en utfordring for lag som feks HiSSI som vil går fra ett par hundre medlemmer til 8000 over natten, å skulle behendige en medlemsmasse som plutselig blir nesten ti ganger så stor krever mye samarbeid og drakraft fra organisasjonene rundt. Postadresse: Alfred Getz vei 3 Gløshaugen, 7491 Trondheim Besøksadresse: Stripa, Kolbjørn Hejes vei 4 Gløshaugen. Tlf

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 09/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 09/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 05.09.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir AS

Detaljer

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 11/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 26.11.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.17.15 23.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 8stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 09.11.16 18 stk. Representanter med vara Faste observatører Møtested: A2-3 Øya Helsehus Møtetid: 17.00 Kopi til: Sit Konsernstyret Eierorganene Saksliste

Detaljer

VT-sak 46/16. Det mangler fortsatt uttalelse for resultatkrav til Sits tjenesteområder, noe som kommer i denne saken.

VT-sak 46/16. Det mangler fortsatt uttalelse for resultatkrav til Sits tjenesteområder, noe som kommer i denne saken. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Møtedato: 07.09.16 Saksbehandler: Jørgen Gunderengen VT-sak 46/16: Resultatkrav Sit 2017 Definisjoner/forkortelser:

Detaljer

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 07/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 07/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 27.8.14 Representanter og vara Observatører Møtested: R10, Gløshaugen Kl. 17.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT Tapir

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 18. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 22.01.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 18.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014

Trondheim - Nordens beste studieby. Samarbeidsavtale. november 2014 Trondheim - Nordens beste studieby Samarbeidsavtale november 2014 Samarbeidsavtale 1. Bakgrunn Aktiv satsing og godt samarbeid mellom aktørene i studiebyen har plassert Trondheim i front som Norges beste

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING

VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING SAK S 58/15 VISJON, MÅL OG BUDSJETT 2016 FORELØPIG BEHANDLING GENERELT Visjon, mål og budsjett for 2016 er basert på styreseminar i april 2015, sak 50/15 Innspill mål 2016, intern behandling i avdelingene

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 19.10.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE

MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE MØTEREFERAT TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 08.09.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Realfagsbygget R73 Kl.18.15 19.15 Referent: Heidi S.

Detaljer

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 03/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 03/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 12.2.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Cafe-sito Stripa Kl.17.15 20.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk

Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk Handlingsprogram for Helhetlig studentpolitikk 2013 2014 1 Helhetlig studentpolitikk handlingsprogram 2013 og 2014 I bystyrets behandling av sak om Helhetlig studentpolitikk høsten 2008 ble rådmannen bedt

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre.

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører. Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre. MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 24.02.16 Representanter og vara Observatører Møtested: DI42 Kl. 17.00 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg Studentmedia

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R3 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 26.02.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om SAKS

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om SAKS Til NTNU Kopi til: Studenttinget,Studentråd, FUL, FUS, NSO, VT, Studentparlamentene på HiST, HiG, HiN og HiÅ 15.01.2015 Ref.nr./02/2015 Jone Trovåg, Maria Honerød, Yngve Hereide Høringssvar fra om SAKS

Detaljer

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT 3/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21. MØTEREFERAT 3/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 21.02.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R4, Realfagsbygget Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.03.11 Representanter og vara Observatører Møtested: R4, Realfagsbygget Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen SiT

Detaljer

Kundeundersøkelsen 2016

Kundeundersøkelsen 2016 Styresak D 96 / 2016 Kundeundersøkelsen 2016 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 18.10.07 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, Kjel 3 Kl.18.15 22.45 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: 5 stk.

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 01/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 01/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 23.01.14 Representanter og vara Observatører Møtested: Kursrom SiT Råd, Gløshaugen Kl.18.15 21.30 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 22.09.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: HiST Kalvskinnet, Retorten Kl.18.15 21.30 Referent: Arnstein Kroglund Fiskum Kopi til: 3 stk:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 14.4.2015 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Rom: A2-3 2.etg. Øya Helsehus Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret

Detaljer

REPRESENTANTER TILSTEDE:

REPRESENTANTER TILSTEDE: MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 29.11.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, sangerhallen Kl.18.15 21.40 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører. Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 16.02.11 Representanter og vara Observatører Møtested: H 2, Gløshaugen Kl.18.15 23:40 Referent: Elisabeth Kathleen Ofstad Kopi til: SiT Service Administrasjonen SiT

Detaljer

MØTEREFERAT VT-møte 09/08

MØTEREFERAT VT-møte 09/08 MØTEREFERAT VT-møte 09/08 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.0908 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Merete Sødahl Jensen

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU

ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01. Forslagsstiller: VT-AU ENDRINGSFORSLAG ARBEIDSUTVALGSMANDAT B01 01 sstiller: VT-AU 1 Generelt (1) Denne instruksen gjelder for Velferdstingets arbeidsutvalg. Instruksen skal fungere retningsgivende mellom møter i Velferdstinget.

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse

Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter. Utgifter. Post 2015 2016 Differanse. Post 2015 2016 Differanse Budsjett for 2015 og 2016 Inntekter Støtte fra Velferdstinget 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Sum inntekter 446 000 kr 709 000 kr + 263 000 kr Utgifter Honorarutgifter Honorar: VT AU 230 000 kr 455

Detaljer

Høringssvar fra Velferdstinget i Trondheim

Høringssvar fra Velferdstinget i Trondheim Trondheim, 29.10.2010 Høringssvar fra Velferdstinget i Trondheim Velferdstinget i Trondheim er delegert det velferdspolitiske ansvaret av de øverste studentorganene blant utdanningsinstitusjonene som er

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014

Konsernstyret Styresak B 92 / 2014 28. november 2014. Styresak B 92 / 2014. Kundetempen 2014 Styresak B 92 / 2014 Kundetempen 2014 Gode resultater, men vi nådde ikke hovedmålet SiTs årlige kundeundersøkelse ble gjennomført i oktober. Målet for samlet kundetilfredshet (KTI) i SiT var en fremgang

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10

MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 MØTEREFERAT VT-MØTE 03/10 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:17.02.10 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: R 10, Realfagsbygget Kl.18.15 22.00 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: 3

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl Referent: Kine Nilsen Myre MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 07.09.16 Representanter og vara Observatører Møtested: K5 Kjemiblokk 5 Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen Sit Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben Kl MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 28.04.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben Kl.18.15 20.15 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Konsernstyret 7. januar 2016

Konsernstyret 7. januar 2016 Styresak B 02 / 2016 Kundesundersøkelsen 2015 I denne saken presenteres resultatene av to kundeundersøkelser som er gjennomført i høst. En undersøkelse rettet mot alle de norske studentene, og en mot de

Detaljer

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 02/14. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 02/14 Til: Arbeidsutvalget Dato: 5.2.2014 Representanter og vara Observatører Møtested: Rådssalen, Hovedbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.15 Referent: Aina Kristiansen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø

Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø Økonomireglement for Studentparlamentet i Tromsø 1. INNLEDNING Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og er vedtatt med hjemmel i 13 i Reglement for studentparlamentet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17

Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Budsjett 2018 Kontingent 2018 Sak GF 08/17 og 09/17 Om dokumentet Budsjett og kontingent vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet bør ses i sammenheng med arbeidsprogrammet. Dokumenter - Om forslaget

Detaljer

Verdier Kunnskapsbasert, engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert

Verdier Kunnskapsbasert, engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert Grunnlagsdokument for StudyTrondheim. Om samarbeidet, visjon, mål, organisering og samarbeidsform StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, samskipnaden, kommunen, fylkeskommunen,

Detaljer

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015

Styrearbeid i SiT. Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 Styrearbeid i SiT Styresak D 35 /2015, 8. april 2015 1 Evaluering av 2014 Hva har vi lykkes med i 2014? Godt driftsresultat Moholt 50/50 Campus Christiania SHoT Salg av Akademika Trondheimsmodellen KTI

Detaljer

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 54/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/05022-12 Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke Sammendrag Kirkerådet og bispedømmerådene

Detaljer

Politisk dokument om velferd

Politisk dokument om velferd Politisk dokument om velferd Vedtatt 23. mai 2017 Politisk dokument om velferd ble utarbeidet våren 2017. Dokumentet ble skrevet av Arbeidsutvalget med Leder Sunniva Braaten og Læringsmiljøansvarlig Einar

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Fordeling av semesteravgift for 2016

Fordeling av semesteravgift for 2016 Velferdstinget i Bergen v/ Budsjettkomiteen 2015 Fordeling av semesteravgift for 2016 Budsjettkomiteens innstilling Serine Jonassen, Johanne Vaagland, Sondre Johan Haugsdal Riisøen, Haakon Kvernevik Knudsen

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Verdier Kunnskapsbasert, engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert

Verdier Kunnskapsbasert, engasjert, samarbeidsvillig og utviklingsorientert Grunnlagsdokument for StudyTrondheim. Om samarbeidet, visjon, mål, organisering og samarbeidsform StudyTrondheim er et samarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, samskipnaden, kommunen, fylkeskommunen,

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste

Møteinnkalling. Saksliste Til: Møtested: Kopi til: 5stk. Arbeidsutvalget 14 stk. Representanter med vara Faste observatører R10 SiT Konsernstyret Eierorganene Møteinnkalling Møtedato: 27.8.14 Arkiv: Møtetid: 17.30 Saksliste Referatsaker:

Detaljer

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013

NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs krav til statsbudsjettet for 2013 Muligheten til å studere på heltid er avgjørende for kvalitet i høyere utdanning

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 17.11.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, klubben Kl.18.15 22.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Trondheim - Nordens beste studieby" Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim. November 2014. 5 av 13

Trondheim - Nordens beste studieby Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim. November 2014. 5 av 13 5 av 13 Trondheim - Nordens beste studieby" Organisering av studiebysamarbeidet i Trondheim November 2014 5 av 13 Forord 3 Bakgrunn 4 1 Visjon og mål 5 Mål 5 Diagram 1: konseptuell modell 5 2 Organisering

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014

Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 15/2086-27.04.2015 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2014 Vi viser til økonomiseminaret på Gardermoen 27. november 2014 og de påfølgende innspillene fra

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl

MØTEREFERAT 1/13. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl MØTEREFERAT 1/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 31.01.13 Representanter og vara Observatører Møtested: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Kl.18.15 22.50 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til: SiT Service Administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den

Referatsaker. til møte. Velferdstinget. den Referatsaker til møte i Velferdstinget den 26. november MØTEREFERAT 11/13 Til: Arbeidsutvalget Dato: 22.10.13 Representanter og vara Observatører Møtested: K 5 kjemihall, Gløshaugen Kl.18.15 20.30 Referent:

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13. Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 12/13 Dato: 8. april 2013 - Møtetid: 9.20-11. - Møtested: Møterommet på STi Tilstede: Observatører: Referent: Simon Utseth Sandvåg, Madeleine Lorås, Mats Karsten Andreassen,

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl

MØTEREFERAT. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører. Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl MØTEREFERAT Til: Arbeidsutvalget Dato: 19.01.11 Representanter og vara Observatører Møtested: Retorten, Kalvskinnet Kl.18.15 22.40 Referent: Marie Gjerde Rolandsen Kopi til: SiT Service administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016.

Studentsamskipnadene. Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Studentsamskipnadene Deres ref Vår ref Dato 16/3131-08.03.2016 Studentsamskipnadene - årsrapport for 2015 Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 19. februar 2016. Departementet ber om at studentsamskipnadene

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Studentsamskipnaden i Trondheim Mulighetsstudie SiTs framtidige idrettstilbud. Rapport fra intern arbeidsgruppe Avgitt 14.

Studentsamskipnaden i Trondheim Mulighetsstudie SiTs framtidige idrettstilbud. Rapport fra intern arbeidsgruppe Avgitt 14. Studentsamskipnaden i Trondheim Mulighetsstudie SiTs framtidige idrettstilbud Rapport fra intern arbeidsgruppe Avgitt 14. nov 2008 1 INNHOLDSLISTE (må få plass på 1 side) 0. Sammendrag av rapporten...

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 13.10.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Studenterhytta Kl.18.15 21.45 Referent: Kopi til: Heidi S. Kestilæ 3 stk: SiT Kafé AS, SiT

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

"VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ"

VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ Vedlegg nr.2 til årsmelding "VISJONER FOR GODT LÆRINGSMILJØ" Fordi vi mennesker ikke er like, er det viktig at vi kommer fram til løsninger og utforminger som er universelle og som gjør at alle kan benytte

Detaljer

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09

MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 MØTEREFERAT VT-MØTE 11/09 Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 26.11.09 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Selskapssiden, Samfundet Kl.17.15 23.30 Referent: Merete Sødahl Jensen Kopi til:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer