Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste"

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon

2 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon, R = Regnskapsrevisjon, G = Granskning, N = Notat, S = Selskapskontroll 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg 02/2009 F Skoledagens lengde 03/2009 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av miljøstyringen for /2009 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2009 S Eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 06/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune rådmannens oppfølging. Delrapport 1 07/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune enhetenes oppfølging. Delrapport 2 08/2009 F Forvaltningsrevisjon av Trondheim Byarkiv 01/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune delprosjekt 1: Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet 02/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet 03/2010 R Internkontroll på enheter Delrapport 1: Inntektsområdet 04/2010 R Internkontroll på enheter Delrapport 2: 05/2010 R Intern kontroll på enheter Delrapport 3: innkjøpsområdet 06/2010 R Trondheim kommunes årsregnskap /2010 F Kvalitet i sykehjem Ranheim sykehjem 08/2010 R Regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune 09/2010 F Stiftelsen Skistua 10/2010 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av miljøstyringen for 2009 med fokus på miljøvennlige innkjøp 11/2010 N Kommunens helsehus i Spania 01/2011 F Skoleledelse i Trondheim kommune 02/2011 R Trondheim kommunes årsregnskap /2011 F Forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen 04/2011 F Selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk 05/2011 F Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall 06/2011 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring /2011 F Partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Trondheim 08/2011 F Rehabilitering av Granåsen hoppanlegg 01/2012 R Fosterhjemsgodtgjørelse og besøkshjemsgodtgjørelse 02/2012 F Brudd på arbeidstidsbestemmelsene innen helse- og velferdsområdet 03/2012 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2012 F Bruk av individuell plan på helse- og velferdsområdet 05/2012 F Anskaffelse og innføring av IT-system for ressurs- og virksomhetsstyring i Trondheim kommune 06/2012 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring /2012 F Kvalitet i hjemmetjenesten For mer informasjon om Trondheim kommunerevisjon og våre rapporter, se: 1

3

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bestilling Om selskapet Representantskapet Styret Daglig leder (brann- og redningssjef) Organisering av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) Problemstillinger, metode og kriterier Problemstillinger Metode Revisjonskriterier Revisjonens gjennomgang Selskapets forebyggende arbeid Selskapets beredskapsarbeid Samarbeidet mellom beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling Samarbeidet med andre aktører Eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Økonomien i selskapet Utfordringer for selskapet Arbeidet i representantskapet Arbeidet i styret Vurderinger og konklusjon Ivaretar Trøndelag brann- og redningstjeneste, på vegne av Trondheim kommune, sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven? Beredskapsavdelingen Forebyggende avdeling Samarbeid med andre aktører Ivaretas Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet i tråd med kommunens føringer? Konklusjon Høringssvar Litteraturliste Vedlegg Vedlegg 1: Revisjonskriterier Etableringen av selskapet Dimensjonering Kompetanse Samarbeid med andre aktører Ivaretakelsen av Trondheim kommunes eierinteresser Kommunerevisjonens rapport etter storbrannen på Nordre Vedlegg 2: Oppgaver som TBRT beredskap utfører: Vedlegg 3: Oversikt over gjennomførte kompetansetiltak for beredskapsavdelingen i

5 Sammendrag I kontrollkomiteens møte 25. mai 2011 ble det vedtatt at Trondheim kommunerevisjon skulle gjennomføre selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i henhold til kommunelovens 77 nr 5. 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal kommuner. Rennebu kommune er med i selskapet fra 1. juli Selskapet har som primæroppgave å sikre kommunene mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Selskapskontrollen har hatt følgende hovedproblemstillinger: 1) Ivaretar Trøndelag brann- og redningstjeneste, på vegne av Trondheim kommune, sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven? 2) Ivaretas Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet i tråd med kommunens føringer? Ivaretakelse av ansvar iht brann- og eksplosjonsvernloven Beredskapsavdelingen Antallet innbyggere i Trondheim kommune er økende, noe som vil påvirke dimensjoneringen av beredskapsavdelingen. I henhold til regelverket om dimensjonering av brannvesen vil et innbyggertall over innbyggere utløse krav om fire vaktlag med nødvendig støttestyrke. Dette er det tatt høyde for i forbindelse med etableringen av ny brannstasjonsstruktur i Trondheim kommune, hvor det legges opp til fire nye brannstasjoner med tilhørende vaktlag. TBRT er i ferd med å bygge opp mannskapsstyrken for å kunne bemanne de nye stasjonene. Revisjonen mener derfor at beredskapsavdelingen i TBRT for Trondheim sin del vil bli dimensjonert i henhold til lovverket. Ut fra selskapets egne vurderinger konstaterer vi at utstyret til beredskapsavdelingen er tilfredsstillende. Unntaket er brannbilen i Vanvikan, som det er lagt planer for å skifte ut. På kompetansesiden er det mangelfull kompetanse på beredskap i enkelte medlemskommuner, men dette gjelder ikke for Trondheim sin del. Det er laget en plan for å heve kompetansen i disse kommunene. Revisjonen mener at selskapsdannelsen totalt sett har medført at man har fått større styrker å trekke på og større beredskap. Forebyggende avdeling Kravene i lovverket er at det skal være ett årsverk som jobber med brannforebyggende arbeid for hver innbygger. I eierkommunene til TBRT bor det totalt cirka innbyggere, noe som betyr at TBRT skal utføre minst 21,4 årsverk innenfor brannforebyggende arbeid. På forebyggende avdeling det 20 ansatte som jobber med forebyggende arbeid (en ansatt fungerer i 2012 som feierinspektør i 30 prosent stilling), slik at det er 19,7 årsverk som jobber med forebyggende arbeid. Revisjonen konstaterer at kravet om 1 Selskapskontrollen deles i to deler, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven, og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. For å føre kontroll med at kommunens interesser som eier av et selskap forvaltes økonomisk forsvarlig, kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold. Under forvaltningsrevisjonen kan det være aktuelt å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 4

6 antall årsverk innen brannforebyggende arbeid ikke er oppfylt. Leder for forebyggende avdeling vurderer avdelingens kompetanse som tilstrekkelig til å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Oversikt over gjennomførte tilsyn med særskilte brannobjekter viser at det i 2010 ble 99 prosent av de pålagte tilsyn gjennomført, mens tallet for 2011 var 99,2 prosent. Dette er en betydelig oppgang sammenlignet med perioden før TBRT ble opprettet. Revisjonen er tilfreds med at nesten alle pålagte tilsyn gjennomføres. I tilegg kommer tilsyn gjennomført i verneverdig trehusbebyggelse og 1890-gårder. Forebyggende avdeling gjennomfører også en rekke motivasjons- og informasjonstiltak mot utvalgte risikogrupper, blant annet studenter og eldre. I tillegg kommer en rekke informasjonskampanjer. Samarbeid med andre aktører Et av funnene i revisjonens rapport etter storbrannen på Nordre gate i 2002 var manglende samarbeid med plan- og bygningsmyndighetene i Trondheim. Byggesakskontoret, plankontoret og TBRT rapporterer at samarbeidet nå fungerer bra. Revisjonen mener at revisjonsfunnene etter brannen på Nordre gate er blitt fulgt opp og at samarbeidet med planog bygningsmyndighetene nå er forbedret. Ivaretakelse av kommunens eierinteresser Trondheim kommune har utarbeidet en eierskapsmelding for sine selskaper, inkludert TBRT. De andre eierkommunene har ikke utarbeidet en tilsvarende eierskapsmelding. Revisjonen merker seg at Trondheim kommunes eierskapsmelding ikke er formelt vedtatt i representantskapet. Styreleder uttaler imidlertid at styret likevel forholder seg til Trondheim kommunes eierskapsmelding og at denne er slik at den også kunne vært vedtatt av de andre eierkommunene. Leder for representantskapet fremhever at bystyrets føringer, gitt i forbindelse med opprettingen av TBRT og av selskapet, fremkommer i de sakene som har vært til behandling. Revisjonen anser disse føringene som ivaretatt av representantskapet og styret i den daglige driften av selskapet. Både leder for representantskapet og styreleder oppfatter at de føringer som de har fått fra bystyret er tydelige. Etter revisjonens vurdering kan selskapet vise til god økonomisk kontroll innenfor gitte budsjettrammer. Selskapets kostnader og inntekter er i hovedsak styrt av vedtatt brannordning, tjenester knyttet til 110-sentrtalen, IUA 2 og feieoppdrag for enkelte eierkommuner. Selskapet selger også tjenester i markedet, men dette utgjør en mindre andel av selskapets virksomhet. I gjennomgangen av TBRT har vi vurdert perioden Selskapet var i de første driftsårene tett knyttet til Trondheim kommune, men er etter hvert blitt løsrevet fra vertskommunen. For selskapet betyr dette nye utgifter i form av oppbygging av egen administrasjon med støttefunksjoner. Etter etableringen i 2008 er det i tillegg kommet til nye eierkommuner. Revisjonen mener kostnadsøkningen i selskapet må ses i sammenheng med at selskapet har blitt større, nye krav til brannordning foreligger og at de har vært inne i en fase med løsriving fra Trondheim kommune. 2 IUA: interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. 5

7 Balansen i selskapet viser en negativ egenkapital på 30,7 mill kr ved utgangen av Årsaken til dette er selskapets netto pensjonsforpliktelser på 64,9 mill kr som bidrar til reduksjon i selskapets bokførte egenkapital. Revisjonen anser dette som et regnskapsmessig forhold knyttet til måten pensjon tas inn i regnskapet. For selskapet medfører dette ingen økonomiske driftsproblemer siden selskapet har avtale om full kostnadsdekning fra eierkommunene i forhold til brannordningen og fra deltakerkommunene i 110-sentralen og i IUA-ordningen. Selskapet kan også vise til en tilfredsstillende likviditetssituasjon med løpende refundering av sine utgifter. Negativ egenkapital som følge av netto pensjonsforpliktelser får først og fremst betydning for eierkommunene, som er forpliktet til å svare for selskapets gjeld og dermed selskapets pensjonsutgifter frem i tid. Konklusjon TBRT ivaretar kommunens ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven på en tilfredsstillende måte. Selskapets brannordning er basert på en gjennomarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. Etableringen av TBRT som et interkommunalt selskap bidrar spesielt til styrket beredskap, men også det forebyggende arbeid er blitt styrket. Selskapet mangler imidlertid 1,7 årsverk i forebyggende avdeling i forhold til lovverket. Samarbeidet med andre aktører er blitt bedre enn det som fremgikk av revisjonens rapport etter storbrannen på Nordre gate i Gjennomgangen av selskapet viser at kommunens eierinteresser blir ivaretatt i tråd med kommunens føringer. Selskapet gjennomfører sine oppgaver og har god økonomisk kontroll på utgiftene. Styret følger opp selskapet i tråd med føringer gitt fra eierne og i samsvar med selskapets vedtekter. Selskapet har etter etableringen fått økte kostnader. Kostnadsøkningen har sammenheng med utvidelsen av selskapet, nye krav til brannordning og løsrivelse fra Trondheim kommune. Selskapets har negativ egenkapital, noe som skyldes selskapets pensjonsforpliktelser. Dette gir ingen økonomiske driftsproblemer for selskapet, imidlertid vil selskapets pensjonsforpliktelser over tid medføre økte krav til innbetalinger fra selskapets eiere. 6

8 1. Innledning 1.1. Bestilling I kontrollkomiteens møte 25. mai 2011 ble det vedtatt at Trondheim kommunerevisjon skulle gjennomføre selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i henhold til kommunelovens 77 nr Om selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal kommuner. Rennebu kommune vil bli med i selskapet fra 1. juli Når Rennebu kommune blir med i selskapet vil antallet innbyggere innenfor selskapets ansvarsområde være i overkant av Selskapet har som primæroppgave å sikre kommunene mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Videre er selskapet forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. 5 Eksempel på selskapets oppgaver er: Tilsyn i særskilte brannobjekt som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, forsamlingslokalet etc Ved brannutrykninger: brannslokning, livredning/røykdykking, restverdiredning 6, innsats til sjøs, regionale slokkeavtaler Ved andre ulykker/naturkatastrofer/nødhjelp: frigjøring av fastklemte personer, dykkertjenester, tunnelulykker, redning med brannbåt, beredskap for akutt forurensning, oljevernberedskap og regionale avtaler om assistanse Annen assistanse: restverdiredning, lensing/opprydding, flagging/helikopterlanding og ellers generell assistanse Brannforebyggende informasjon rettet mot bedrifter, kommunale institusjoner og byens innbyggere generelt Drifte regional fagsentral brann, 110-sentralen i Sør-Trøndelag Ivareta vertsrollen for det interkommunale samarbeidet om akutt forurensning i Sør- Trøndelagregionen Forvalte og vedlikeholde sivilforsvarets materiell Feiing og tilsyn med piper og ildsteder (Feiervesenet i Trondheim er organisert som en egen kommunal enhet og dermed ikke med i selskapet) 3 Selskapskontrollen deles i to deler, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven, og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. For å føre kontroll med at kommunens interesser som eier av et selskap forvaltes økonomisk forsvarlig, kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold. Under forvaltningsrevisjonen kan det være aktuelt å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 4 I henhold til SSB er folketallet i medlemskommunene pr 1. januar 2012 som følger: Trondheim , Rissa 6 543, Oppdal 6 755, Rennebu 2 569, Klæbu 5 930, Malvik , Leksvik Totalt innbyggertall er I henhold til hjemmesidene til selskapet 6 Restverdiredning, RVR, er et samarbeid med landets forsikringsselskaper 7

9 I henhold til siste selskapsavtale har deltagerkommunene følgende eierandeler i selskapet 7 : Tabell 1: oversikt over eierkommuner og eierandel. Eierkommune Eierandel Trondheim 78,2 % Malvik 6,5 % Rissa 4,7 % Oppdal 4,2 % Klæbu 3,0 % Leksvik 1,9 % Rennebu 1,5 % Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for fire år av gangen. I henhold til selskapsavtalen er sammensetningen av representantskapet som følger: - Trondheim 7 medlemmer - Malvik 1 medlem - Rissa 1 medlem - Oppdal 1 medlem - Klæbu 1 medlem - Leksvik 1 medlem - Rennebu 1 medlem Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når halvparten av representantene er til stede. Representantskapets leder velges blant representantene fra Trondheim kommune. Dersom det skal tas inn flere deltakerkommuner skal representantskapet utvides slik at hver kommune har minst ett medlem. Trondheim kommune skal ha flertall i representantskapet. Representantskapet skal: Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse Velge selskapets styre Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets regnskapsresultat Gjøre vedtak om fullmakt til å ta opp lån og disponere fond innenfor de rammer selskapsavtalen setter Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske rammer Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret, og kan delegere myndighet til styret og daglig leder i de saker der loven eller denne selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. Videre er representantskapet klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brann- og redningssjef) i saker etter brannvernlovgivningen. 7 Opprinnelige eierkommuner i selskapet var Trondheim kommune (88,6 prosent), Malvik kommune (8,1 prosent) og Klæbu kommune (3,3 prosent). 8

10 Styret Styret i selskapet velges av representantskapet og består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av eierkommunene (Trondheim kommune oppnevner minst tre medlemmer) og to styrerepresentanter valgt av de ansatte Medlemmene som oppnevnes av eierkommunene skal først og fremst velges ut fra at styret skal ha relevant kompetanse (for eksempel brannfaglig kompetanse, juridisk kompetanse og økonomisk kompetanse). Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styrets leder skal velges blant de som er oppnevnt av Trondheim kommune. Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomplan, årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til å ta opp lån eller disponere fond og andre saker som skal behandles i representantskapet. Det har ansvar for selskapets forvaltning og resultat, og skal sørge for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Det er også er ansvarlig for at selskapets drift til enhver tid er hensiktsmessig i henhold til gjeldende brannvernlovgivning med forskrifter. Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder: Ansette daglig leder Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten Vedta selskapets organisasjonsplan innenfor rammene av selskapsavtalen og eventuelle vedtak i representantskapet Treffe vedtak om å ta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av representantskapet Daglig leder (brann- og redningssjef) Daglig leder står for daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder har ansvar overfor styret for selskapets forvaltning og resultat, og for at forvaltningen er under betryggende kontroll. I henhold til selskapsavtalen er daglig leder automatisk videredelegert representantskapets myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Innenfor selskapets budsjettrammer og retningslinjer vedtatt av styret eller representantskapet har daglig leder myndighet til å opprette og legge ned stillinger, ansette personale, fastsette lønn og stillingsbeskrivelser og treffe avgjørelser i andre personalsaker. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte de skal ha slik informasjon Organisering av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) TBRT er organisert i tre avdelinger; forebyggende avdeling, beredskapsavdelingen og administrasjonsavdelingen, i tillegg kommer Sør-Trøndelag 110 Sentral. Den klart største avdelingen er beredskapsavdelingen, etterfulgt av forebyggende avdeling. Disse to avdelingene er nærmere beskrevet i rapportens kapitel 5. TBRT er i tillegg vertsbrannvesen for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Sør-Trøndelag 110 Sentral skal ta i mot nødmeldinger på brann, redning og akutt forurensing, kalle ut brannmannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Sentralen har ansvaret for varsling i 26 kommuner i Sør-Trøndelag politidistrikt, to kommuner i Nord-Trøndelag politidistrikt og Os kommune i Hedmark politidistrikt. Innenfor ansvarsområdet er det cirka innbyggere. Sentralen har også mottak av automatiske brannmeldinger, heisalarmer 9

11 og nøkkelbokser fra bedrifter som utgjør ca 1000 objekter. I tillegg har sentralen også vakt etter arbeidstid for Trondheim bydrift som omfatter vann, avløp, snø og strøing, samt kriseberedskap for Trondheim kommune. IUA Sør-Trøndelagsregionen dekker beredskap mot akutt forurensning på sjø og land for sine 30 medlemskommuner. Vertskommune for samarbeidet er Trondheim kommune, mens TBRT har rollen som vertsbrannvesen. I rollen som vertsbrannvesen ligger det en forpliktelse om å etablere en stab ved større hendelser og dessuten stille ressurser for innsats mot akutt forurensning i deltagerkommunene. Dette gjelder landaksjoner med farlig gods og oljevernaksjoner i kystnære strøk og i vassdrag. 8 Nye brannstasjoner i Trondheim Trøndelag brann- og redningstjeneste har for tiden tre bemannede brannstasjoner i Trondheim, samt en bistasjon på Byneset. De bemannede stasjonene er hovedbrannstasjonen som ligger i Trondheim sentrum, stasjon øst ved Leangen og stasjon syd ved Flatåsen. I bystyrets møte 20. mai 2010 vedtok Trondheim bystyre en ny brannstasjonsstruktur i kommunen: - Sluppen (hovedbrannstasjon) - Sandmoen - Nyhavna - Ranheim Brannstasjonen på Ranheim vil i tillegg til å være brannstasjon også inneholde en ambulansestasjon, mens brannstasjonen på Sandmoen vil inkludere et eget øvingsfelt. Trondheim kommune vil stå som ansvarlig utbygger og eier av brannstasjonene, og vil leie disse ut til TBRT. Overtakelse av de nye stasjonene vil skje i perioden 2012 til I forbindelse med byggingen av disse brannstasjonene vil bistasjonen på Byneset og stasjonen i Klæbu bli lagt ned. Ansvaret for beredskapen for disse områdene vil bli ivaretatt fra Sandmoen stasjon. 8 Følgende kommuner deltar i IUA region 22: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord, Frosta, Leksvik, Meråker og Stjørdal. 10

12 2. Problemstillinger, metode og kriterier 2.1. Problemstillinger Revisjonen har valgt følgende hovedproblemstillinger for selskapskontrollen: 3) Ivaretar Trøndelag brann- og redningstjeneste, på vegne av Trondheim kommune, sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven? 4) Ivaretas Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet i tråd med kommunens føringer? 2.2. Metode Revisjonen har gjennomført ni intervjuer med ansatte i TBRT, styreleder og leder for representantskapet og aktuelle samarbeidsparter for selskapet. Alle referatene er verifiserte. I tillegg har revisjonen gjennomgått aktuell dokumentasjon, blant annet bystyresaker, protokoller fra styret og representantskapet og selskapets årsmeldinger Revisjonskriterier Vi har utledet revisjonskriterier basert på bystyresaken om opprettelsen av selskapet, Trondheim kommunes eierskapsmeldinger, selskapets visjon og aktuelt lov- og forskriftsverk. Revisjonskriteriene omhandler de overordnede krav som fremkommer i bystyresaken om opprettelsen av selskapet og statlige krav til selskapets dimensjonering, kompetanse og forhold til aktuelle samarbeidsparter. Når det gjelder eierskapsutøvelsen, omhandler revisjonskriteriene de krav som Trondheim kommune stiller til eierskapsutøvelsen i aktuelle selskaper. De komplette revisjonskriteriene er tatt inn i vedlegg 1. 11

13 3. Revisjonens gjennomgang 3.1. Selskapets forebyggende arbeid Tilsyn med særskilte brannobjekt Tilsynet som gjennomføres av TBRT skjer med bakgrunn i ROS-analysen for Trondheim, Malvik og Klæbu og Forebyggende brannvern strategiplan for I 2011 var totalt 883 objekt i Trondheim kommune registrert som særskilte brannobjekt. Tabell 5 nedenfor viser oversikt over antall objekter i de forskjellige brannobjektklassene og gjennomførte tilsyn. Tabell 7: oversikt over særskilte brannobjekt og gjennomførte tilsyn for Trondheim kommune i perioden 2010 til 2011 (kilde: TBRTs årsberetning for 2011) A-objekt totalt A-objekt utførte tilsyn B-objekt totalt B-objekt utførte tilsyn C-objekt totalt C-objekt utførte tilsyn Utført tilsyn i prosent % ,2 % A-objekt: Byggverk eller områder hvor brann kan medføre tap av mange liv (lovpålagt krav om tilsyn hvert år) B-objekt: Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store konsekvenser (lovpålagt krav om tilsyn hvert år). C-objekt: Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg (lovpålagt krav om tilsyn hvert fjerde år). Ifølge årsmeldingen for 2011 ble det totalt gjennomført 99 prosent av alle pålagte tilsyn i kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu og Rissa. Tall fra perioden før TBRT ble opprettet, viser at det i Trondheim kommune i 2004 ble gjennomført 59,3 prosent av pålagte tilsyn, i 2005 ble det gjennomført 46 prosent av pålagte tilsyn, mens tallene for 2006 og 2007 var henholdsvis 66,2 prosent og 81,1 prosent. Forebyggende avdeling gjennomfører også tilsyn med hjemmel i en lokal forskrift. 9 Formålet med forskriften er å øke brannsikkerheten og forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven. Med hjemmel i denne forskriften har TBRT i årene 2009 til 2011 gjennomført tilsyn med 28 objekter innenfor kategorien trehus og 73 objekter innenfor kategorien 1890-gårder gårder er en betegnelse som brukes på eldre bygårder som har utvendig kledning av mur, men med etasjeskillere i tre. Organiseringen av TBRT s forebyggende arbeid Forebyggende avdeling har etter siste utvidelse av selskapet 30 ansatte (inklusive feiertjenesten for Oppdal, Klæbu, Rissa og Leksvik). Det er 20 årsverk som jobber hovedsakelig med tilsyn i særskilte brannobjekter, tre årsverk som jobber med oppgaver knyttet til farlig stoff, byggesaker med mer og et årsverk som jobber med brannverninformasjon. I 2012 vil en av personene som til vanlig jobber med forebyggende arbeid ha en 30 prosent stilling som feierinspektør og 70 prosent stilling innenfor 9 FOR nr 1421: Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse, murgårder med trebjelkelag, samt omsorgsboliger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften er vedtatt av Trondheim bystyre med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven ledd. 12

14 forebyggende arbeid. I tillegg kommer lederen for forebyggende avdeling i hel stilling. Feiervesenet består av fire feiere og lærling. De ansatte som jobber med tilsyn er delt i tre grupper: Tilsynsgruppe Trondheim sentrum Tilsynsgruppe Trondheim sydøst Tilsynsgruppe kommunale bygg i Trondheim og samtlige særskilte brannobjekter i Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal I henhold til leder for forebyggende avdeling tilfredsstiller avdelingen forskriftens krav om et årsverk forebyggende arbeid pr innbyggere. Det foreligger imidlertid noe uenighet mellom TBRT og kommunen når det gjelder øvrige dimensjonerende faktorer, blant annet som en følge av studentene, mange store og komplekse brannobjekter og tilsynsbehovet i verneverdig trehusbebyggelse og 1890-gårder. Etter leder for forebyggende avdeling sin mening bør ovenstående faktorer tas hensyn til under dimensjoneringen av det forebyggende arbeidet, noe som medfører at forebyggende avdeling er underbemannet. Dette medfører at det er en del oppgaver som man ikke får gjort, blant annet når det gjelder oppfølgingen av eldre trehusbebyggelse og eldre murgårder. Forebyggende avdeling går ut til utvalgte risikogrupper med brannverninformasjon. Viktige målgrupper for denne informasjonen er personer over 70 år, enslige trygdede og studenter. Forebyggende avdeling jobber også med informasjon rettet mot barnehagene i kommunen og gjennomfører også forskjellige kampanjer, blant annet Trygghet i Symfoni, Hyttekampanjen, Aksjon boligbrann, Åpen brannstasjon og Sjøvettdagene. Forebyggende avdeling utarbeider hvert år en aktivitetsplan for det forebyggende arbeidet, med oversikt over avdelingens arbeidsoppgaver, hvordan disse planlegges utført og med angivelse av hvem som har ansvaret for å utføre oppgavene. Rapporteringen av gjennomførte aktiviteter skjer gjennom selskapets årsrapport. Brannsjefen mener at man i de siste årene har utført godt forebyggende arbeid. Kompetansen til forebyggende avdeling Leder for forebyggende avdeling vurderer avdelingens kompetanse som tilstrekkelig for å gjennomføre de lovpålagte oppgavene. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere branningeniører, siden private aktører kan tilby høyere lønn. TBRT kan på sin side tilby muligheten for at tilsynspersonell kan få praksis på beredskapsavdelingen, noe som ansees som et fortrinn. Forebyggende avdeling har personell med branningeniørkompetanse, sivilingeniørkompetanse, ingeniørkompetanse, informasjonsfaglig kompetanse og diverse kompetanse via kurs innen forebyggende arbeid. I tillegg kommer feierfaglig kompetanse. 13

15 3.2. Selskapets beredskapsarbeid Organiseringen av beredskapsavdelingen I henhold til årsmeldingen for 2012 fungerer beredskapsavdelingen som innsatsstyrke på følgende områder: Brann og eksplosjon Kjemikalieulykker Trafikkulykker Brann, forlis og ulykker til sjøs Drukning og nødstilte i elv og på havet Forhandling ved selvmordsfare Hjertestans Ulykker i høyden og bygninger med begrenset tilgjengelighet Naturrelaterte hendelser Øvrige ulykker av redningsteknisk karakter For en nærmere beskrivelse av oppgaver som beredskapsavdelingen utfører, se vedlegg 2. Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i TBRT, og har etter siste utvidelse av selskapet 232 ansatte, fordelt på 120 ansatte på heltid og 112 på deltid. De deltidsansatte er fordelt med 66 ansatte på Fosen og 46 i Klæbu og Malvik, mens de heltidsansatte er stasjonert i Trondheim og er fordelt med 108 heltidsansatte i turnus og 12 dagtidsansatte. 10 Avdelingens dagtidsansatte er blant annet leder og nestleder for avdelingen, driftsmester, røykvernmester, verksmester og bilmester, samt stasjonsmester på Fosen. I henhold til brannordningen for Trondheim kommune skal det minimum være 17 mannskaper på vakt til enhver tid, mens dette tallet økes til 18 på vinterstid. Avvikling av ferie og permisjoner gjør det nødvendig å ha 24 personer ansatt per brigade. Selskapet er nå i ferd med å etablere den fjerde heltids brannstasjonen i Trondheim. En oversikt over selskapets bilpark viser at selskapet disponerer 25 store biler og 18 små biler, i tillegg til sjøsprøyta. Leder for beredskapsavdelingen mener at avdelingen har stor slagkraft og en moderne bilpark. Unntaket er brannbilen i Vanvikan, som er 30 år gammel. Anskaffelse av ny brannbil er lagt inn i selskapets økonomiplan. TBRT bygger opp beredskapen for å takle et worst-case scenario og har derfor god beredskapsdekning når det gjelder den daglige drift. Beredskapsavdelingen har behov for anskaffelse av flere høyderedskap (stigebiler), da dette er godkjent som alternativ rømningsvei i en del høye bygg i Trondheim. Gjennomføringen av ROS-analyser 11 TBRT har utarbeidet en ROS-analysen for Trondheim-, Malvik- og Klæbu kommune som gir et bilde av dagens risikosituasjon innenfor de områder som brann- og redningstjenesten forvalter. 12 I analysen er det foretatt en kartlegging av status vedrørende risikoen for brann og eksplosjoner i ulike bygningstyper og anlegg, samt vurdert ulike akutte ulykker som brann- og redningstjenesten kan bli stilt overfor. I tillegg til ROS-analysen, er det utarbeidet en tilleggsrapport som opererer på objektnivå og som dermed er unntatt offentlighet. 10 De deltidsansatte har en stillingsandel på 1,44 prosent, som dekker det planlagte treningsopplegget i regi av TBRT. Ved utrykning får de deltidsansatte betalt særskilt for dette. 11 ROS-analyse :Risiko Og Sårbarhets-analyse 12 ROS-analysen er datert 10. desember

16 Oversikt over TBRTs utrykninger i 2011 Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over antallet utrykninger som TBRT har gjennomført i Trondheim kommune og totalt i medlemskommunene i Tabell 8: Oversikt over TBRT sine utrykninger i 2011 i Trondheim kommune og samlet for TBRT Beskrivelse Trondheim TBRT 2011 Unødig alarm Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Brann i bygning Brann i bygning med 1 1 omkomne RVR * Vannskade/oversvømmelse Annen småbrann (andre branner) Falsk alarm Vekterselskaper private (Unødig alarm) Brann i kjøretøy Sjøredning Dykking Urban redning 1 1 Pipebrann Akutt forurensning Heisalarm Gassalarm 6 6 Sprinkleralarm 8 8 Nøkkelboksalarm Medisinsk bistand Skogbrann 1 2 Gressbrann Assistanse til andre nødetater Diverse annet Sum * RVR = Restverdiredning Som tabellen viser, ble det i 2011 gjennomført 3011 utrykninger i Trondheim kommune og 3267 utrykninger totalt. Mer enn halvparten av disse utrykningene ble av TBRT definert som unødige alarmer, mens tallet for utrykninger for brann i bygning var 152 for Trondheim og 168 totalt. Det var en brann i bygning hvor en person omkom. Kompetansen innenfor beredskapsavdelingen Leder for beredskapsavdelingen opplyser at TBRT mangler en del kompetanse på beredskap i medlemskommunene, spesielt i Leksvik, Rissa, Oppdal og Rennebu og har derfor utarbeidet en plan for kompetanseheving. TBRT arrangerer regionale kurs i henhold til læreplan fra Norsk Brannskole, blant annet deltids grunnkurs på ca 240 timer. For en oversikt over gjennomførte kurs i 2011, se vedlegg 3. 15

17 3.3. Samarbeidet mellom beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling Brannsjefen mener at lederne for beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling samarbeider godt sammen. Et eksempel er at forebyggende avdeling får rapport når beredskapsavdelingen har vært på en utrykning. Et annet eksempel er at forebyggende avdeling som skal føre tilsyn med et særskilt brannobjekt, får oversendt en kopi av beredskapsavdelingens objektplan for brannobjektet. Dette gir tilsynsføreren mulighet til å sjekke om forholdene i objektrapporten er riktig beskrevet. Også lederne for beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling beskriver samarbeidet mellom avdelingene som godt. Det utveksles også personell mellom avdelingene, blant annet jobber personell i forebyggende avdeling i beredskapsavdelingen under deres ferieavvikling Samarbeidet med andre aktører Forholdet til rådmannen I vedtak under behandlingen av selskapets budsjett for 2009 i representantskapets møte 26. september 2008 ble selskapet bedt om å gjennomføre en budsjettdialog med rådmennene i eierkommunene. Slike dialogmøter er holdt hvert år etter Formålet med dialogen er å sikre at det er sammenheng mellom de tall som TBRT legger inn i sitt budsjett og de overføringer som vedtas under budsjettbehandlingen i de enkelte eierkommuner. Samarbeidet mellom TBRT og byggesaksmyndighetene i Trondheim kommune I forbindelse med Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av brannvesenet etter storbrannen på Nordre gate 7. desember 2002 ble det avdekket mangler vedrørende koordineringen mellom brannvesenet og plan- og bygningsenheten. 13 Som en følge av dette, ble det i 2003 opprettet et brannvernprosjekt hvor ett av delprosjektene hadde som formål å bedre samarbeidet mellom byggesakskontoret og brannvesenet. Kommunerevisjonen har i forbindelse med arbeidet med denne selskapskontrollen gjennomført samtaler med byplankontoret og byggesakskontoret. TBRT og byggesakskontoret opplyser ovenfor revisjonen at samarbeidet mellom partene nå fungerer godt. Samarbeidet mellom byggesakskontoret og TBRT skjer i tre former: 1. Ordinære byggesaker Utgangspunktet i slike saker er at byggesakskontoret får inn en søknad om bygging av eller tiltak på bygg. Forebyggende avdeling og byggesakskontoret samarbeider i alle saker som omhandler særskilte brannobjekter. Samarbeidet med byggesakskontoret innebærer at TBRT kan komme med brannfaglige innspill underveis i prosessen med nye bygg. Byggesakskontoret har myndighet til å føre tilsyn i alle slike saker frem til det foreligger en ferdigattest for tiltaket. Etter at ferdigattest foreligger er det normalt bare brannvesenet som har myndighet til å føre tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernsloven. I perioden mellom midlertidig brukstillatelse og ferdigattest foreligger, har både byggesakskontoret og forebyggende avdeling myndighet til å foreta tilsyn. For å kunne gjennomføre et effektiv og kompetent tilsyn etter plan- og bygningsloven, benytter byggesakskontoret den branntekniske kompetansen som forebyggende avdeling hos TBRT har. Hovedhensikten med tilsynet er å påse at eier 13 Forebyggende brannvern etter brannen på Nordre. Forvaltningsrevisjonsrapport. Februar

18 av særskilte brannobjekter oppfyller sine forpliktelser for å forebygge og begrense skadene ved en eventuell brann. 2. Samarbeid om ulovlige tiltak TBRT varsler byggesakskontoret dersom man kommer over mulige ulovlige tiltak underveis i arbeidet, enten via forebyggende arbeid eller som et ledd i beredskapsinnsats. Dersom det avdekkes ulovlige tiltak, vurderer byggesakskontoret om disse skal følges opp gjennom ulovlighetsoppfølging. 3. Kjøp av juridisk bistand TBRT kjøper juridisk bistand fra byggesakskontoret ved behov, for eksempel i forbindelse med pålegg på bakgrunn av tilsyn og klagesaker. Denne bistanden faktureres til selvkost. Samarbeidet skjer i hovedsak i enkeltsaker og ikke så mye gjennom felles møtearenaer. Byggesakskontoret får inn mellom nye tiltak vedrørende særskilte brannobjekter hvert år. Samarbeidet skjer hovedsakelig mellom byggesakskontoret og forebyggende avdeling hos TBRT. Byplankontoret opplyser ovenfor revisjonen at de samarbeider med TBRT i konkrete plansaker, men at de ikke har faste møtearenaer. TBRT står som en aktuell hørings- og samrådspart på adresselisten for plansaker, noe som sikrer en vurdering av om det er aktuelt å involvere TBRT i en konkret plansak. Ifølge byplankontoret er det ikke ofte at TBRT kommer med innspill til plansaker. Aktuelle tema for involvering av TBRT er brannsikkerhet, brannvann og løsninger for adkomst/tilgjengelighet for redningsmannskaper. Samarbeid med andre kommunale myndigheter Bestillingsfunksjonen når det gjelder tjenester fra TBRT er lagt til Eierskapsenheten. Denne enheten er relativt nyopprettet (1. juli 2011) og ifølge Eierskapsenheten er forholdet til TBRT ikke helt avklart enda. Eierskapsenheten gjennomførte sitt første møte med TBRT 20. mars For tiden eksisterer det ingen avtale mellom Trondheim kommune og TBRT som regulerer kjøp av tjenester. Eierskapsenheten har også ansvaret for utbetalinger til selskapet. Andre aktuelle samarbeidsparter Ifølge brannsjefen bør LRS (lokal redningssentral) videreutvikles for å styrke evnen til å håndtere store uønskede hendelser. Det er etablert et utrykningsforum i Trondheim (UF) som består av politi, AMK og brannvesenet. Dette forumet fungerer bra. Andre samarbeidsparter for TBRT er Trondheimsfjorden interkommunale havn IKS, Sivilforsvaret, NUTEC og SINTEF. Brannsjefen fremhever også at det er utfordrende for selskapet å arbeide for en etablering av et enda bredere samarbeid om forebygging og beredskap i regionen. Dette er arbeidskrevende prosesser, noe selskapet administrativt ikke er dimensjonert for. 17

19 3.5. Eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Økonomien i selskapet Vi har gjennomgått TBRT sine regnskaper etter at selskapet ble stiftet Selskapet har vedtatt at de skal føre regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Ifølge ledelsen budsjetterer selskapet med full kostnadsdekning for den vedtatte brannordningen. De største kostnadspostene er knyttet opp mot bruk av personell og utstyr, og disse er igjen påvirket av antall utrykninger og større hendelser. Ansatte Utviklingen i antall ansatte fremgår i tabellen under, og følger av vedtatt brannordning samt driften av 110-sentralen og IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning). Antall ansatte har økt fra 187 ansatte i 2008 til 254 ansatte i Av disse er det en stor andel deltidsansatte i beredskapstyrken knyttet til de mindre eierkommunene. Tabell 2:Antall ansatte i perioden Antall ansatte per Forebyggende Beredskap Administrasjon, leder, IUA sentralen Sum ansatte Kilde: Årsrapporter, TBRT. Inntekts- og kostnadsutvikling Tabell 2 viser inntektsutviklingen i TBRT etter oppstarten. Regnskapene viser at inntektssiden økte fra 102,3 millioner kr i 2008 til millioner kr i I regnskapene skilles det mellom salgsinntekter, refusjoner fra eierkommunene, annen refusjon og andre inntekter. Annen refusjon gjelder blant annet driften av 110-sentalen og IUA som har egen finansiering. Tabellen viser at inntektsøkning først og fremst skyldes økte refusjoner fra eierkommunene, men også annen refusjon og andre inntekter bidrar til økte inntekter. Tabell 3: Inntekter i perioden i mill.kr Salgsinntekter 8,3 10,0 7,1 7,8 Refusjoner fra kommunene: Trondheim 74,9 89,4 94,0 101,9 Malvik 7,4 9,7 10,2 10,6 Klæbu 3,1 4,0 4,1 4,3 Rissa ,4 Leksvik ,7 Annen refusjon (husleie, 110-8, ,1 18,8 sentralen med mer) Andre inntekter 0,1 0,3 0,3 7,8 Sum inntekter 102,3 124,4 131,8 149,5 Kilde: Årsrapporter, TBRT Tabell 3 viser utviklingen i selskapets kostnader, som har økt fra 102 mill kr i 2008 til 145,2 mill kr i Selskapets hovedkostnader er knyttet til lønn og kjøp av varer og tjenester som utgjør 95 prosent av selskapets samlede kostnader. Lønnskostnadene har i perioden økt både i takt med bemanningsøkningen og lønnsveksten, og står for 60 prosent av selskapets kostnadsøkning, mens kjøp av varer og 18

20 tjenester står for 35 prosent av kostnadsøkningen. Tabellen viser at kjøp av varer og tjenester fikk en betydelig kostnadsøkning mellom 2008 og 2009, det vil si etter første driftsår. Tabell 4:Kostnader i perioden i mill.kr Lønn inkl sosiale utgifter 85,1 93,0 99,5 110,8 Kjøp av varer og tjenester 12,5 24,9 26,5 27,4 Overføringer 2,4 2,9 4,5 3,6 Avskrivninger 2,0 2,4 2,5 3,5 Andre driftsutgifter Samlede kostnader 102,0 123,2 133,0 145,2 Kilde: Årsrapporter, TBRT Resultatutvikling Tabellen under viser resultatutviklingen for TBRT, som har vært positiv i perioden I 2011 viser regnskapet et positivt resultat på 7,35 mill kroner. Av tabellen fremgår det at 2/3-deler av resultatet siste år er knyttet til mindreforbruk innenfor områdene beredskap, forebyggende og administrasjon av selskapet. Ifølge selskapet skyldes mindreforbruket i 2011 en kombinasjon av lavere kostnader på kjøp av varer/tjenester og større finansinntekter enn budsjettert. På avdelingsnivå hadde imidlertid beredskap, forebyggende og administrasjon et merforbruk i 2010, ut over dette viser samtlige avdelingsregnskaper mindreforbruk. Tabell 5: Ordinært resultat i perioden i mill kr Ordinært resultat, samlet for TBRT 2,30 3,04 1,11 7,35 Ordinært resultat på følgende områder: Beredskap, forebyggende og administrasjon 1,67 1,65-0,32 4,97 Feier Malvik 0 0,07 0,26 0,32 Feier Klæbu 0 0,04 0,16 - Feier Rissa ,02 Interkommunalt utvalg mot lokal 0,64 1,02 0,78 0,74 forurensning (IUA) Sør-Trøndelag 110-sentralen - 0,25 0,23 1,31 Kilde: Årsrapporter, TBRT Brannsjefen opplyser til revisjonen at han vurderer budsjettdisiplinen i selskapet generelt som god. Budsjettsituasjonen per dags dato er at selskapet har nok midler til forsvarlig drift innen lovpålagte rammer for tilsynsvirksomhet og beredskap. Driftsoverskudd fra de siste år er satt på disposisjonsfond og kan benyttes til å dekke eventuelt nødvendige investeringer i løpet av året, etter vedtak av representantskapet. Lederen for styret mener det også kan være viktig å bygge opp en buffer for å trekke på når ikke planlagte kostnader oppstår. Selskapets totalkapital og egenkapital Selskapets totalkapital økte fra 33,3 mill kr i 2008 til 259,4 mill kr i 2011, mens egenkapitalen i samme periode ble redusert fra +26,0 mill kr til -30,7 mill kr. Økningen i totalkapitalen mellom 2009 og 2010 skyldes at pensjonspremien og pensjonsforpliktelsen ble tatt inn i selskapets balanse etter at man fikk etablert egen pensjonsavtale gjeldende fra Før dette lå pensjonspremien og pensjonsforpliktelsen i eierkommunene sine balanser. 19

21 Tabell 6: Totalkapital og egenkapital i perioden i mill.kr Totalkapital 33,3 39,8 175,3 259,4 Egenkapital 26,0 26,9-8,5-30,7 Egenkapitalprosent ,8-11,8 Kilde: Årsrapporter, TBRT Da selskapet tok pensjonspremier og pensjonsforpliktelser inn i balansen 14 økte selskapets totalkapital betydelig. Balansen for 2011 viser at på aktivasiden utgjør pensjonspremiene 63 prosent av selskapets eiendeler, mens på passivasiden utgjør pensjonsforpliktelsene hele 90 prosent av selskapets samlede gjeld og egenkapital. Inntak av pensjon i balansen medfører videre at egenkapitalen påvirkes i negativ retning. Selskapet hadde i 2011 en netto pensjonsforpliktelser på 64,9 mill kr og en negativ egenkapital på 30,7 mill kr. 15 Ifølge selskapet medfører den negative egenkapitalen ingen driftsmessige konsekvenser da selskapets likviditetssituasjon er god. Selskapets kassabeholdning utgjorde per rundt 37,7 mill kr. Selskapet har også en avtale 16 med eierkommunene om månedlige refusjoner, noe som gjør at de er sikret en jevnlig tilstrøm av likvide midler. Selskapet har til nå ikke sett behov for å utarbeide et likviditetsbudsjett for virksomheten Utfordringer for selskapet Ifølge styreleder er selskapets største utfordringer i tiden fremover å imøtekomme alle lovkrav og tjenestekrav og samtidig holde virksomheten innenfor gitte økonomiske rammer. Selskapet må sørge for en god balanse mellom tjenestekrav og ressurstilgjengelighet, mens man samtidig har en forsvarlig og riktig dimensjonert brann- og redningstjeneste. Brannsjefen fremhever Trondheim tette trehusbebyggelse, spesielt i Midtbyen, på Bakklandet og Møllenberg, som en utfordring for selskapets forebyggende arbeid. I tillegg representerer byens studenter en utfordring. Leder for representantskapet fremhever også at fremtidige utvidelser av selskapet kan være utfordrende. Spørsmål om kostnader og kostnadsfordeling er forhold som har vært tatt opp i representantskapet en rekke ganger og som blir tatt opp ved utvidelser av selskapet. 14 Siden selskapet fører regnskapet etter kommunelovens regnskapsprinsipper, skal pensjon føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at både aktivasiden og passivasiden i balansen øker tilsvarende. Hadde selskapet ført regnskapet etter aksjelovens regnskapsprinsipper ville kun nettoeffekten av pensjonsforpliktelsene påvirket balansen. 15 Reduksjon av egenkapitalen mellom 2010 og 2011 skyldes at netto pensjonsforpliktelser økte fra 33,5 mill kr i 2010 til 64,9 mill.kr i Ifølge Trondheim Kommunale Pensjonskasse skyldes endringene mellom 2010 og 2011 at særaldersgrensene for medlemmene var mangelfullt oppdatert. Dette ga stort utslag for TBRT som har mange personer med særaldersgrense. Premiereserven gikk opp fra ca 79 mill i 2009 til ca 136 mill i 2010 og er nå på ca 173 mill i Økningen fra 2009 til 2010 på ca. 70 % var følgelig ekstraordinær. Både midler og forpliktelser økte tilsvarende. Tidligere ble estimatavvikene avskrevet over 15 år, slik at store deler av estimatavviket ble holdt utenfor balansen. KRD har endret forskriften om regnskapsmessig pensjonskostnad. Nå skal estimatavviket avskrives fortløpende. Dette kan gi store endringer i balansen fra et år til et annet da endrede forutsetninger slår direkte inn på balansen. Beregningen for 2010 er foretatt før endringene i særaldersgrense, mens beregningen for 2011 er foretatt etter endringene i særaldersgrense. Denne endringen gir direkte utslag på balansen. 16 I selskapsavtalens punkt 3 fremgår det at deltakerkommunene har plikt til å yte årlige tilskudd til driften av selskapet, basert på den til enhver tid godkjente brannordning og den ansvarsfordelingsnøkkel som er beskrevet i punkt 4. 20

22 Trondheim kommune er imidlertid tungt inne i selskapet og tar en stor del av kostnadene. Også styreleder mener at en utvidelse av selskapet vil være en utfordring da dette påvirker eierbrøkene i selskapet og dermed fordelingen av kostnadene. Dette er spørsmål som må behandles i alle kommunestyrene og da blir det lett spørsmål om man har rett fordeling av kostnadene. Ifølge brannsjefen håndteres prosjektet vedrørende de nye brannstasjonene godt av Trondheim kommune. TBRT er godt inkludert i prosessen og har stor påvirkningskraft i den praktiske utformingen av de nye stasjonene. Så langt er spørsmålet om husleien i de stasjonene ikke avklart Arbeidet i representantskapet I 2009 ble det avholdt to møter i representantskapet, mens det i 2010 og 2011 ble avholdt henholdsvis tre og fire møter. Representantskapet behandler selskapets budsjett, økonomiplaner og strategiske planer, og velger styret. Representantskapet har også behandlet utvidelser av selskapet og er klageorgan for vedtak om pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven fattet av TBRT. TBRT fungerer som sekretariat for representantskapet. Leder for representantskapet mener at rollene mellom styret og representantskapet nå er avklart og at arbeidet i representantskapet fungerer godt. I intervju mer revisjonen trekker lederen frem følgende: Utfordringene i oppstarten av selskapet var å bygge tilliten mellom eierkommunene og å få forståelse for hva som er representantskapets og styrets rolle. Samarbeidet med de andre kommunene fungerer godt og dette sees i sammenheng med den positive utviklingen i TBRT. Det at de andre kommunene har fått tilgang til et mer profesjonelt brannkorps og moderne utstyr er positivt for samarbeidet. Nivået på brannordningen har ikke vært tema for diskusjon mellom eierkommunene. Ambisjonsnivået er det samme i alle kommunene, men nivået på det forebyggende arbeidet varierte mellom kommunene før selskapsdannelsen. Representantskapet får de nødvendige saker til behandling og at disse er tilstrekkelig forberedt fra TBRT sin side. Representantskapet har en fast post på sine møter med informasjon fra brannsjefen. Dersom representantskapet har spørsmål til selskapet kan man ta det opp i denne forbindelse. Generelt er man fornøyd med den informasjonen som blir gitt fra selskapet. Også et annet medlem av representantskapet som revisjonen har snakket med er enig i at informasjonen fra selskapet er bra. Bystyrets føringer, gitt i forbindelse med opprettingen av TBRT og av selskapets vedtekter, fremkommer i de sakene som har vært til behandling. Føringene kommer også frem i de saker som er behandlet på overordnet nivå og i budsjettsaker. Forventningene er at TBRT skal yte effektive brann- og redningstjenester i samsvar med nasjonale føringer på området. Retningen som bystyret har gitt for selskapet oppfattes som tydelig. Trondheim kommunes representanter i representantskapets har ingen spesiell rapportering inn mot bystyret. Årsrapporten er imidlertid offentlig og ligger ute på TBRTs hjemmeside. Representantskapet er også bredt sammensatt, slik at alle ulike parter i bystyret er informert om hva som skjer i TBRT. 21

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS

Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS Selskapsavtale Midt-Norge 110-sentral IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og eiere Midt-Norge 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av lov om

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2009. VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 2009. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2009.... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap,

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS

Drammensregionens brannvesen IKS Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1 Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi

Detaljer

Finansiering av IKS et

Finansiering av IKS et Finansiering av IKS et Problem 42 eiere I 2017 Fra 2018 40 eiere Fra 2020?? eiere Selskapsavtalens 5 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet Deltakerne betaler årlig inn midler til

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2003 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 145/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42097 Tittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015. Stjørdal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Stjørdal kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Stjørdal

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 59/14, den 20.10.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling.

Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Til Styret Fra Brann- og redningssjefen Dato 13.05.15 Sak 15/15 Økonomisk ramme for virksomheten i 2016 for beredskap, forebyggende, administrasjon og feietjenestens serviceavdeling. Eierbidraget i 2015

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE xx.xx.xxxx 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Vedtekter for IUA Sør-Trøndelag region (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing)

Vedtekter for IUA Sør-Trøndelag region (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) Vedtekter for IUA Sør-Trøndelag region (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) Kap. I Generelt 1.1 Navn og formål Samarbeidet om forurensingsberedskapen i Sør-Trøndelag kalles IUA Sør-Trøndelag region

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786

Saksframlegg. Trondheim kommune. MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Saksframlegg MIDLERTIDIG OPPGAVEENDRING FOR UTFØRELSE AV SELSKAPSKONTROLL Arkivsaksnr.: 08/34786 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Kontrollkomiteen vedtar med bakgrunn i endrede forhold i Kontrollkomiteens

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 KONTROLLUTVALGET I FRØYA KOMMUNE Behandlet i kontrollutvalgets møte 22.4.2015 Innholdsfortegnelse 1. KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER...

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR

Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Årsberetning 2004 Nedre Romerike brann- og redningsvesen NRBR Organisering Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er et interkommunalt selskap, eiet av kommunene Lørenskog, Skedsmo og Rælingen.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon:

STYRERAPPORT. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal. Telefon: Status HMS 2015 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Personskade 3 (4) 1 (4) 3(6) 3 *(2) HMS-avvik 20 (32) 11 (19) 15(11) 1(25) Forslag til forbedring 11 (5) 4 (5) 0 (9) 10(3) Totalt hittil i år 34

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

I tillegg skal Sør-Trøndelag 110-sentral kunne utføre oppgaver som er nevnt i denne vedtekts pkt. 4.1.

I tillegg skal Sør-Trøndelag 110-sentral kunne utføre oppgaver som er nevnt i denne vedtekts pkt. 4.1. Vedtekter for Sør-Trøndelag 110-sentral Kap. I Generelt 1.1 Navn og formål Samarbeidet om brannalarmering i Sør-Trøndelag kalles Sør-Trøndelag 110-sentral. Sør-Trøndelag 110-sentral har som mål å ta i

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008.

VERDAL KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP. Årsmelding 2008. KOMMUNE BRANN- OG BEREDSKAP Årsmelding 28. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 28... 3 2.1. ADMINISTRATIVE FORHOLD.... 3 2.1.1. ETTERLEVELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/16 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/16 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2015 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/16 i kontrollutvalgets møte den 25.02.2016. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG 2013

ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG 2013 Dieselutslipp i havnebassenget i Trondheim 17. mai 2013 INNLEDNING Samarbeid på tvers av kommunegrenser og etater er viktig for å opprettholde en god beredskap i regionens

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS

DRBV. Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011. Drammensregionens brannvesen IKS DRBV Presentasjon for Formannskapet i DRAMMEN KOMMUNE 06.12.2011 Drammensregionens brannvesen IKS 1 INNHOLD 1. DRBV i dag 2. Status Organisering Regnskap og balanse 2010 Regnskap 2011, 2. tertial Aktiviteter

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret

SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS. Endret 11/9-11-1 Kapittel 1: Selskapets firma SELKAPSAVTALE FOR FOSEN DISTRIKTSMEDISINSKE SENTER IKS Endret 16.12.2011 1.1 Fosen Distriktsmedisinske Senter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Verran kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den Malvik kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Vedtatt i kommunestyreti sak 76/16 den 12.12.16. Malvik kommune 1 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Utkast til kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Utkast til kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING...

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016

KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 KONTROLLUTVALGET I FROGN KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2016 1 Kontrollutvalgets oppgaver Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE. Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I SELBU KOMMUNE Vedtatt i sak 5/17 i kontrollutvalgets møte den 21.2.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1 Navn Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Kontrollkomiteens årsplan for 2016

Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Stjørdal kommune Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollkomiteens møte den 10. november 2015, Sak 42/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Verdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2010 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...3 1.1

Detaljer

ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG 2012

ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG 2012 ÅRSBERETNING IUA SØR-TRØNDELAG Øvelse Njord ga trening i å organisere og gjennomføre arbeid i felt. (foto Geir Ulriksen TBRT) INNLEDNING Tilrettelegging for å kunne håndtere farlig gods hendelser og akutt

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Agdenes kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Agdenes kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 43/2014, 22.10.2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer