Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste"

Transkript

1 TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2012-S Selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste Trondheim kommunerevisjon

2 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon, R = Regnskapsrevisjon, G = Granskning, N = Notat, S = Selskapskontroll 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg 02/2009 F Skoledagens lengde 03/2009 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av miljøstyringen for /2009 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2009 S Eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 06/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune rådmannens oppfølging. Delrapport 1 07/2009 F IA-avtalen i Trondheim kommune enhetenes oppfølging. Delrapport 2 08/2009 F Forvaltningsrevisjon av Trondheim Byarkiv 01/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune delprosjekt 1: Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet 02/2010 F Finansforvaltningen i Trondheim kommune Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet 03/2010 R Internkontroll på enheter Delrapport 1: Inntektsområdet 04/2010 R Internkontroll på enheter Delrapport 2: 05/2010 R Intern kontroll på enheter Delrapport 3: innkjøpsområdet 06/2010 R Trondheim kommunes årsregnskap /2010 F Kvalitet i sykehjem Ranheim sykehjem 08/2010 R Regnskapsfunksjonen i Trondheim kommune 09/2010 F Stiftelsen Skistua 10/2010 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av miljøstyringen for 2009 med fokus på miljøvennlige innkjøp 11/2010 N Kommunens helsehus i Spania 01/2011 F Skoleledelse i Trondheim kommune 02/2011 R Trondheim kommunes årsregnskap /2011 F Forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Midtbyen 04/2011 F Selskapskontroll av Trondheim Renholdsverk 05/2011 F Trondheim kommunes håndtering av farlig avfall 06/2011 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring /2011 F Partnerskapet mellom kommune og stat i NAV Trondheim 08/2011 F Rehabilitering av Granåsen hoppanlegg 01/2012 R Fosterhjemsgodtgjørelse og besøkshjemsgodtgjørelse 02/2012 F Brudd på arbeidstidsbestemmelsene innen helse- og velferdsområdet 03/2012 R Revisjonsrapport Trondheim kommunes årsregnskap /2012 F Bruk av individuell plan på helse- og velferdsområdet 05/2012 F Anskaffelse og innføring av IT-system for ressurs- og virksomhetsstyring i Trondheim kommune 06/2012 F Miljøledelse i Trondheim kommune kontroll av rådmannens miljøstyring /2012 F Kvalitet i hjemmetjenesten For mer informasjon om Trondheim kommunerevisjon og våre rapporter, se: 1

3

4 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bestilling Om selskapet Representantskapet Styret Daglig leder (brann- og redningssjef) Organisering av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) Problemstillinger, metode og kriterier Problemstillinger Metode Revisjonskriterier Revisjonens gjennomgang Selskapets forebyggende arbeid Selskapets beredskapsarbeid Samarbeidet mellom beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling Samarbeidet med andre aktører Eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Økonomien i selskapet Utfordringer for selskapet Arbeidet i representantskapet Arbeidet i styret Vurderinger og konklusjon Ivaretar Trøndelag brann- og redningstjeneste, på vegne av Trondheim kommune, sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven? Beredskapsavdelingen Forebyggende avdeling Samarbeid med andre aktører Ivaretas Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet i tråd med kommunens føringer? Konklusjon Høringssvar Litteraturliste Vedlegg Vedlegg 1: Revisjonskriterier Etableringen av selskapet Dimensjonering Kompetanse Samarbeid med andre aktører Ivaretakelsen av Trondheim kommunes eierinteresser Kommunerevisjonens rapport etter storbrannen på Nordre Vedlegg 2: Oppgaver som TBRT beredskap utfører: Vedlegg 3: Oversikt over gjennomførte kompetansetiltak for beredskapsavdelingen i

5 Sammendrag I kontrollkomiteens møte 25. mai 2011 ble det vedtatt at Trondheim kommunerevisjon skulle gjennomføre selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i henhold til kommunelovens 77 nr 5. 1 Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal kommuner. Rennebu kommune er med i selskapet fra 1. juli Selskapet har som primæroppgave å sikre kommunene mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Selskapskontrollen har hatt følgende hovedproblemstillinger: 1) Ivaretar Trøndelag brann- og redningstjeneste, på vegne av Trondheim kommune, sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven? 2) Ivaretas Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet i tråd med kommunens føringer? Ivaretakelse av ansvar iht brann- og eksplosjonsvernloven Beredskapsavdelingen Antallet innbyggere i Trondheim kommune er økende, noe som vil påvirke dimensjoneringen av beredskapsavdelingen. I henhold til regelverket om dimensjonering av brannvesen vil et innbyggertall over innbyggere utløse krav om fire vaktlag med nødvendig støttestyrke. Dette er det tatt høyde for i forbindelse med etableringen av ny brannstasjonsstruktur i Trondheim kommune, hvor det legges opp til fire nye brannstasjoner med tilhørende vaktlag. TBRT er i ferd med å bygge opp mannskapsstyrken for å kunne bemanne de nye stasjonene. Revisjonen mener derfor at beredskapsavdelingen i TBRT for Trondheim sin del vil bli dimensjonert i henhold til lovverket. Ut fra selskapets egne vurderinger konstaterer vi at utstyret til beredskapsavdelingen er tilfredsstillende. Unntaket er brannbilen i Vanvikan, som det er lagt planer for å skifte ut. På kompetansesiden er det mangelfull kompetanse på beredskap i enkelte medlemskommuner, men dette gjelder ikke for Trondheim sin del. Det er laget en plan for å heve kompetansen i disse kommunene. Revisjonen mener at selskapsdannelsen totalt sett har medført at man har fått større styrker å trekke på og større beredskap. Forebyggende avdeling Kravene i lovverket er at det skal være ett årsverk som jobber med brannforebyggende arbeid for hver innbygger. I eierkommunene til TBRT bor det totalt cirka innbyggere, noe som betyr at TBRT skal utføre minst 21,4 årsverk innenfor brannforebyggende arbeid. På forebyggende avdeling det 20 ansatte som jobber med forebyggende arbeid (en ansatt fungerer i 2012 som feierinspektør i 30 prosent stilling), slik at det er 19,7 årsverk som jobber med forebyggende arbeid. Revisjonen konstaterer at kravet om 1 Selskapskontrollen deles i to deler, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven, og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. For å føre kontroll med at kommunens interesser som eier av et selskap forvaltes økonomisk forsvarlig, kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold. Under forvaltningsrevisjonen kan det være aktuelt å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 4

6 antall årsverk innen brannforebyggende arbeid ikke er oppfylt. Leder for forebyggende avdeling vurderer avdelingens kompetanse som tilstrekkelig til å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Oversikt over gjennomførte tilsyn med særskilte brannobjekter viser at det i 2010 ble 99 prosent av de pålagte tilsyn gjennomført, mens tallet for 2011 var 99,2 prosent. Dette er en betydelig oppgang sammenlignet med perioden før TBRT ble opprettet. Revisjonen er tilfreds med at nesten alle pålagte tilsyn gjennomføres. I tilegg kommer tilsyn gjennomført i verneverdig trehusbebyggelse og 1890-gårder. Forebyggende avdeling gjennomfører også en rekke motivasjons- og informasjonstiltak mot utvalgte risikogrupper, blant annet studenter og eldre. I tillegg kommer en rekke informasjonskampanjer. Samarbeid med andre aktører Et av funnene i revisjonens rapport etter storbrannen på Nordre gate i 2002 var manglende samarbeid med plan- og bygningsmyndighetene i Trondheim. Byggesakskontoret, plankontoret og TBRT rapporterer at samarbeidet nå fungerer bra. Revisjonen mener at revisjonsfunnene etter brannen på Nordre gate er blitt fulgt opp og at samarbeidet med planog bygningsmyndighetene nå er forbedret. Ivaretakelse av kommunens eierinteresser Trondheim kommune har utarbeidet en eierskapsmelding for sine selskaper, inkludert TBRT. De andre eierkommunene har ikke utarbeidet en tilsvarende eierskapsmelding. Revisjonen merker seg at Trondheim kommunes eierskapsmelding ikke er formelt vedtatt i representantskapet. Styreleder uttaler imidlertid at styret likevel forholder seg til Trondheim kommunes eierskapsmelding og at denne er slik at den også kunne vært vedtatt av de andre eierkommunene. Leder for representantskapet fremhever at bystyrets føringer, gitt i forbindelse med opprettingen av TBRT og av selskapet, fremkommer i de sakene som har vært til behandling. Revisjonen anser disse føringene som ivaretatt av representantskapet og styret i den daglige driften av selskapet. Både leder for representantskapet og styreleder oppfatter at de føringer som de har fått fra bystyret er tydelige. Etter revisjonens vurdering kan selskapet vise til god økonomisk kontroll innenfor gitte budsjettrammer. Selskapets kostnader og inntekter er i hovedsak styrt av vedtatt brannordning, tjenester knyttet til 110-sentrtalen, IUA 2 og feieoppdrag for enkelte eierkommuner. Selskapet selger også tjenester i markedet, men dette utgjør en mindre andel av selskapets virksomhet. I gjennomgangen av TBRT har vi vurdert perioden Selskapet var i de første driftsårene tett knyttet til Trondheim kommune, men er etter hvert blitt løsrevet fra vertskommunen. For selskapet betyr dette nye utgifter i form av oppbygging av egen administrasjon med støttefunksjoner. Etter etableringen i 2008 er det i tillegg kommet til nye eierkommuner. Revisjonen mener kostnadsøkningen i selskapet må ses i sammenheng med at selskapet har blitt større, nye krav til brannordning foreligger og at de har vært inne i en fase med løsriving fra Trondheim kommune. 2 IUA: interkommunalt utvalg mot akutt forurensning. 5

7 Balansen i selskapet viser en negativ egenkapital på 30,7 mill kr ved utgangen av Årsaken til dette er selskapets netto pensjonsforpliktelser på 64,9 mill kr som bidrar til reduksjon i selskapets bokførte egenkapital. Revisjonen anser dette som et regnskapsmessig forhold knyttet til måten pensjon tas inn i regnskapet. For selskapet medfører dette ingen økonomiske driftsproblemer siden selskapet har avtale om full kostnadsdekning fra eierkommunene i forhold til brannordningen og fra deltakerkommunene i 110-sentralen og i IUA-ordningen. Selskapet kan også vise til en tilfredsstillende likviditetssituasjon med løpende refundering av sine utgifter. Negativ egenkapital som følge av netto pensjonsforpliktelser får først og fremst betydning for eierkommunene, som er forpliktet til å svare for selskapets gjeld og dermed selskapets pensjonsutgifter frem i tid. Konklusjon TBRT ivaretar kommunens ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven på en tilfredsstillende måte. Selskapets brannordning er basert på en gjennomarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. Etableringen av TBRT som et interkommunalt selskap bidrar spesielt til styrket beredskap, men også det forebyggende arbeid er blitt styrket. Selskapet mangler imidlertid 1,7 årsverk i forebyggende avdeling i forhold til lovverket. Samarbeidet med andre aktører er blitt bedre enn det som fremgikk av revisjonens rapport etter storbrannen på Nordre gate i Gjennomgangen av selskapet viser at kommunens eierinteresser blir ivaretatt i tråd med kommunens føringer. Selskapet gjennomfører sine oppgaver og har god økonomisk kontroll på utgiftene. Styret følger opp selskapet i tråd med føringer gitt fra eierne og i samsvar med selskapets vedtekter. Selskapet har etter etableringen fått økte kostnader. Kostnadsøkningen har sammenheng med utvidelsen av selskapet, nye krav til brannordning og løsrivelse fra Trondheim kommune. Selskapets har negativ egenkapital, noe som skyldes selskapets pensjonsforpliktelser. Dette gir ingen økonomiske driftsproblemer for selskapet, imidlertid vil selskapets pensjonsforpliktelser over tid medføre økte krav til innbetalinger fra selskapets eiere. 6

8 1. Innledning 1.1. Bestilling I kontrollkomiteens møte 25. mai 2011 ble det vedtatt at Trondheim kommunerevisjon skulle gjennomføre selskapskontroll av Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS i henhold til kommunelovens 77 nr Om selskapet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal kommuner. Rennebu kommune vil bli med i selskapet fra 1. juli Når Rennebu kommune blir med i selskapet vil antallet innbyggere innenfor selskapets ansvarsområde være i overkant av Selskapet har som primæroppgave å sikre kommunene mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Videre er selskapet forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. 5 Eksempel på selskapets oppgaver er: Tilsyn i særskilte brannobjekt som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, forsamlingslokalet etc Ved brannutrykninger: brannslokning, livredning/røykdykking, restverdiredning 6, innsats til sjøs, regionale slokkeavtaler Ved andre ulykker/naturkatastrofer/nødhjelp: frigjøring av fastklemte personer, dykkertjenester, tunnelulykker, redning med brannbåt, beredskap for akutt forurensning, oljevernberedskap og regionale avtaler om assistanse Annen assistanse: restverdiredning, lensing/opprydding, flagging/helikopterlanding og ellers generell assistanse Brannforebyggende informasjon rettet mot bedrifter, kommunale institusjoner og byens innbyggere generelt Drifte regional fagsentral brann, 110-sentralen i Sør-Trøndelag Ivareta vertsrollen for det interkommunale samarbeidet om akutt forurensning i Sør- Trøndelagregionen Forvalte og vedlikeholde sivilforsvarets materiell Feiing og tilsyn med piper og ildsteder (Feiervesenet i Trondheim er organisert som en egen kommunal enhet og dermed ikke med i selskapet) 3 Selskapskontrollen deles i to deler, eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresse utøver myndigheten på den måten som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven, og ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger vedrørende forvaltningen av eierinteressene. For å føre kontroll med at kommunens interesser som eier av et selskap forvaltes økonomisk forsvarlig, kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold. Under forvaltningsrevisjonen kan det være aktuelt å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 4 I henhold til SSB er folketallet i medlemskommunene pr 1. januar 2012 som følger: Trondheim , Rissa 6 543, Oppdal 6 755, Rennebu 2 569, Klæbu 5 930, Malvik , Leksvik Totalt innbyggertall er I henhold til hjemmesidene til selskapet 6 Restverdiredning, RVR, er et samarbeid med landets forsikringsselskaper 7

9 I henhold til siste selskapsavtale har deltagerkommunene følgende eierandeler i selskapet 7 : Tabell 1: oversikt over eierkommuner og eierandel. Eierkommune Eierandel Trondheim 78,2 % Malvik 6,5 % Rissa 4,7 % Oppdal 4,2 % Klæbu 3,0 % Leksvik 1,9 % Rennebu 1,5 % Representantskapet Representantskapet er selskapets øverste organ og velges for fire år av gangen. I henhold til selskapsavtalen er sammensetningen av representantskapet som følger: - Trondheim 7 medlemmer - Malvik 1 medlem - Rissa 1 medlem - Oppdal 1 medlem - Klæbu 1 medlem - Leksvik 1 medlem - Rennebu 1 medlem Hver representant har en stemme. Representantskapet er beslutningsdyktig når halvparten av representantene er til stede. Representantskapets leder velges blant representantene fra Trondheim kommune. Dersom det skal tas inn flere deltakerkommuner skal representantskapet utvides slik at hver kommune har minst ett medlem. Trondheim kommune skal ha flertall i representantskapet. Representantskapet skal: Velge selskapets revisor og fastsette revisors godtgjørelse Velge selskapets styre Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av selskapets regnskapsresultat Gjøre vedtak om fullmakt til å ta opp lån og disponere fond innenfor de rammer selskapsavtalen setter Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak innenfor selskapets formål og økonomiske rammer Gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet Representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret, og kan delegere myndighet til styret og daglig leder i de saker der loven eller denne selskapsavtalen ikke er til hinder for dette. Videre er representantskapet klageorgan for vedtak truffet av selskapet (brann- og redningssjef) i saker etter brannvernlovgivningen. 7 Opprinnelige eierkommuner i selskapet var Trondheim kommune (88,6 prosent), Malvik kommune (8,1 prosent) og Klæbu kommune (3,3 prosent). 8

10 Styret Styret i selskapet velges av representantskapet og består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnt av eierkommunene (Trondheim kommune oppnevner minst tre medlemmer) og to styrerepresentanter valgt av de ansatte Medlemmene som oppnevnes av eierkommunene skal først og fremst velges ut fra at styret skal ha relevant kompetanse (for eksempel brannfaglig kompetanse, juridisk kompetanse og økonomisk kompetanse). Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styrets leder skal velges blant de som er oppnevnt av Trondheim kommune. Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomplan, årsberetning og regnskap, spørsmål om fullmakt til å ta opp lån eller disponere fond og andre saker som skal behandles i representantskapet. Det har ansvar for selskapets forvaltning og resultat, og skal sørge for at forvaltningen er under betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Det er også er ansvarlig for at selskapets drift til enhver tid er hensiktsmessig i henhold til gjeldende brannvernlovgivning med forskrifter. Styret utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder: Ansette daglig leder Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten Vedta selskapets organisasjonsplan innenfor rammene av selskapsavtalen og eventuelle vedtak i representantskapet Treffe vedtak om å ta opp lån og disponere fond innenfor fullmakter gitt av representantskapet Daglig leder (brann- og redningssjef) Daglig leder står for daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder har ansvar overfor styret for selskapets forvaltning og resultat, og for at forvaltningen er under betryggende kontroll. I henhold til selskapsavtalen er daglig leder automatisk videredelegert representantskapets myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven med de til enhver tid gjeldende forskrifter. Innenfor selskapets budsjettrammer og retningslinjer vedtatt av styret eller representantskapet har daglig leder myndighet til å opprette og legge ned stillinger, ansette personale, fastsette lønn og stillingsbeskrivelser og treffe avgjørelser i andre personalsaker. Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte de skal ha slik informasjon Organisering av Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) TBRT er organisert i tre avdelinger; forebyggende avdeling, beredskapsavdelingen og administrasjonsavdelingen, i tillegg kommer Sør-Trøndelag 110 Sentral. Den klart største avdelingen er beredskapsavdelingen, etterfulgt av forebyggende avdeling. Disse to avdelingene er nærmere beskrevet i rapportens kapitel 5. TBRT er i tillegg vertsbrannvesen for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA). Sør-Trøndelag 110 Sentral skal ta i mot nødmeldinger på brann, redning og akutt forurensing, kalle ut brannmannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Sentralen har ansvaret for varsling i 26 kommuner i Sør-Trøndelag politidistrikt, to kommuner i Nord-Trøndelag politidistrikt og Os kommune i Hedmark politidistrikt. Innenfor ansvarsområdet er det cirka innbyggere. Sentralen har også mottak av automatiske brannmeldinger, heisalarmer 9

11 og nøkkelbokser fra bedrifter som utgjør ca 1000 objekter. I tillegg har sentralen også vakt etter arbeidstid for Trondheim bydrift som omfatter vann, avløp, snø og strøing, samt kriseberedskap for Trondheim kommune. IUA Sør-Trøndelagsregionen dekker beredskap mot akutt forurensning på sjø og land for sine 30 medlemskommuner. Vertskommune for samarbeidet er Trondheim kommune, mens TBRT har rollen som vertsbrannvesen. I rollen som vertsbrannvesen ligger det en forpliktelse om å etablere en stab ved større hendelser og dessuten stille ressurser for innsats mot akutt forurensning i deltagerkommunene. Dette gjelder landaksjoner med farlig gods og oljevernaksjoner i kystnære strøk og i vassdrag. 8 Nye brannstasjoner i Trondheim Trøndelag brann- og redningstjeneste har for tiden tre bemannede brannstasjoner i Trondheim, samt en bistasjon på Byneset. De bemannede stasjonene er hovedbrannstasjonen som ligger i Trondheim sentrum, stasjon øst ved Leangen og stasjon syd ved Flatåsen. I bystyrets møte 20. mai 2010 vedtok Trondheim bystyre en ny brannstasjonsstruktur i kommunen: - Sluppen (hovedbrannstasjon) - Sandmoen - Nyhavna - Ranheim Brannstasjonen på Ranheim vil i tillegg til å være brannstasjon også inneholde en ambulansestasjon, mens brannstasjonen på Sandmoen vil inkludere et eget øvingsfelt. Trondheim kommune vil stå som ansvarlig utbygger og eier av brannstasjonene, og vil leie disse ut til TBRT. Overtakelse av de nye stasjonene vil skje i perioden 2012 til I forbindelse med byggingen av disse brannstasjonene vil bistasjonen på Byneset og stasjonen i Klæbu bli lagt ned. Ansvaret for beredskapen for disse områdene vil bli ivaretatt fra Sandmoen stasjon. 8 Følgende kommuner deltar i IUA region 22: Agdenes, Bjugn, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Trondheim, Tydal, Ørland, Åfjord, Frosta, Leksvik, Meråker og Stjørdal. 10

12 2. Problemstillinger, metode og kriterier 2.1. Problemstillinger Revisjonen har valgt følgende hovedproblemstillinger for selskapskontrollen: 3) Ivaretar Trøndelag brann- og redningstjeneste, på vegne av Trondheim kommune, sitt ansvar i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven? 4) Ivaretas Trondheim kommunes eierinteresser i selskapet i tråd med kommunens føringer? 2.2. Metode Revisjonen har gjennomført ni intervjuer med ansatte i TBRT, styreleder og leder for representantskapet og aktuelle samarbeidsparter for selskapet. Alle referatene er verifiserte. I tillegg har revisjonen gjennomgått aktuell dokumentasjon, blant annet bystyresaker, protokoller fra styret og representantskapet og selskapets årsmeldinger Revisjonskriterier Vi har utledet revisjonskriterier basert på bystyresaken om opprettelsen av selskapet, Trondheim kommunes eierskapsmeldinger, selskapets visjon og aktuelt lov- og forskriftsverk. Revisjonskriteriene omhandler de overordnede krav som fremkommer i bystyresaken om opprettelsen av selskapet og statlige krav til selskapets dimensjonering, kompetanse og forhold til aktuelle samarbeidsparter. Når det gjelder eierskapsutøvelsen, omhandler revisjonskriteriene de krav som Trondheim kommune stiller til eierskapsutøvelsen i aktuelle selskaper. De komplette revisjonskriteriene er tatt inn i vedlegg 1. 11

13 3. Revisjonens gjennomgang 3.1. Selskapets forebyggende arbeid Tilsyn med særskilte brannobjekt Tilsynet som gjennomføres av TBRT skjer med bakgrunn i ROS-analysen for Trondheim, Malvik og Klæbu og Forebyggende brannvern strategiplan for I 2011 var totalt 883 objekt i Trondheim kommune registrert som særskilte brannobjekt. Tabell 5 nedenfor viser oversikt over antall objekter i de forskjellige brannobjektklassene og gjennomførte tilsyn. Tabell 7: oversikt over særskilte brannobjekt og gjennomførte tilsyn for Trondheim kommune i perioden 2010 til 2011 (kilde: TBRTs årsberetning for 2011) A-objekt totalt A-objekt utførte tilsyn B-objekt totalt B-objekt utførte tilsyn C-objekt totalt C-objekt utførte tilsyn Utført tilsyn i prosent % ,2 % A-objekt: Byggverk eller områder hvor brann kan medføre tap av mange liv (lovpålagt krav om tilsyn hvert år) B-objekt: Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store konsekvenser (lovpålagt krav om tilsyn hvert år). C-objekt: Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg (lovpålagt krav om tilsyn hvert fjerde år). Ifølge årsmeldingen for 2011 ble det totalt gjennomført 99 prosent av alle pålagte tilsyn i kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu og Rissa. Tall fra perioden før TBRT ble opprettet, viser at det i Trondheim kommune i 2004 ble gjennomført 59,3 prosent av pålagte tilsyn, i 2005 ble det gjennomført 46 prosent av pålagte tilsyn, mens tallene for 2006 og 2007 var henholdsvis 66,2 prosent og 81,1 prosent. Forebyggende avdeling gjennomfører også tilsyn med hjemmel i en lokal forskrift. 9 Formålet med forskriften er å øke brannsikkerheten og forebygge brann i nærmere bestemte bygninger eller områder som ikke omfattes av brann- og eksplosjonsvernloven. Med hjemmel i denne forskriften har TBRT i årene 2009 til 2011 gjennomført tilsyn med 28 objekter innenfor kategorien trehus og 73 objekter innenfor kategorien 1890-gårder gårder er en betegnelse som brukes på eldre bygårder som har utvendig kledning av mur, men med etasjeskillere i tre. Organiseringen av TBRT s forebyggende arbeid Forebyggende avdeling har etter siste utvidelse av selskapet 30 ansatte (inklusive feiertjenesten for Oppdal, Klæbu, Rissa og Leksvik). Det er 20 årsverk som jobber hovedsakelig med tilsyn i særskilte brannobjekter, tre årsverk som jobber med oppgaver knyttet til farlig stoff, byggesaker med mer og et årsverk som jobber med brannverninformasjon. I 2012 vil en av personene som til vanlig jobber med forebyggende arbeid ha en 30 prosent stilling som feierinspektør og 70 prosent stilling innenfor 9 FOR nr 1421: Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse, murgårder med trebjelkelag, samt omsorgsboliger, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag. Forskriften er vedtatt av Trondheim bystyre med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven ledd. 12

14 forebyggende arbeid. I tillegg kommer lederen for forebyggende avdeling i hel stilling. Feiervesenet består av fire feiere og lærling. De ansatte som jobber med tilsyn er delt i tre grupper: Tilsynsgruppe Trondheim sentrum Tilsynsgruppe Trondheim sydøst Tilsynsgruppe kommunale bygg i Trondheim og samtlige særskilte brannobjekter i Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal I henhold til leder for forebyggende avdeling tilfredsstiller avdelingen forskriftens krav om et årsverk forebyggende arbeid pr innbyggere. Det foreligger imidlertid noe uenighet mellom TBRT og kommunen når det gjelder øvrige dimensjonerende faktorer, blant annet som en følge av studentene, mange store og komplekse brannobjekter og tilsynsbehovet i verneverdig trehusbebyggelse og 1890-gårder. Etter leder for forebyggende avdeling sin mening bør ovenstående faktorer tas hensyn til under dimensjoneringen av det forebyggende arbeidet, noe som medfører at forebyggende avdeling er underbemannet. Dette medfører at det er en del oppgaver som man ikke får gjort, blant annet når det gjelder oppfølgingen av eldre trehusbebyggelse og eldre murgårder. Forebyggende avdeling går ut til utvalgte risikogrupper med brannverninformasjon. Viktige målgrupper for denne informasjonen er personer over 70 år, enslige trygdede og studenter. Forebyggende avdeling jobber også med informasjon rettet mot barnehagene i kommunen og gjennomfører også forskjellige kampanjer, blant annet Trygghet i Symfoni, Hyttekampanjen, Aksjon boligbrann, Åpen brannstasjon og Sjøvettdagene. Forebyggende avdeling utarbeider hvert år en aktivitetsplan for det forebyggende arbeidet, med oversikt over avdelingens arbeidsoppgaver, hvordan disse planlegges utført og med angivelse av hvem som har ansvaret for å utføre oppgavene. Rapporteringen av gjennomførte aktiviteter skjer gjennom selskapets årsrapport. Brannsjefen mener at man i de siste årene har utført godt forebyggende arbeid. Kompetansen til forebyggende avdeling Leder for forebyggende avdeling vurderer avdelingens kompetanse som tilstrekkelig for å gjennomføre de lovpålagte oppgavene. Det er imidlertid en utfordring å rekruttere branningeniører, siden private aktører kan tilby høyere lønn. TBRT kan på sin side tilby muligheten for at tilsynspersonell kan få praksis på beredskapsavdelingen, noe som ansees som et fortrinn. Forebyggende avdeling har personell med branningeniørkompetanse, sivilingeniørkompetanse, ingeniørkompetanse, informasjonsfaglig kompetanse og diverse kompetanse via kurs innen forebyggende arbeid. I tillegg kommer feierfaglig kompetanse. 13

15 3.2. Selskapets beredskapsarbeid Organiseringen av beredskapsavdelingen I henhold til årsmeldingen for 2012 fungerer beredskapsavdelingen som innsatsstyrke på følgende områder: Brann og eksplosjon Kjemikalieulykker Trafikkulykker Brann, forlis og ulykker til sjøs Drukning og nødstilte i elv og på havet Forhandling ved selvmordsfare Hjertestans Ulykker i høyden og bygninger med begrenset tilgjengelighet Naturrelaterte hendelser Øvrige ulykker av redningsteknisk karakter For en nærmere beskrivelse av oppgaver som beredskapsavdelingen utfører, se vedlegg 2. Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i TBRT, og har etter siste utvidelse av selskapet 232 ansatte, fordelt på 120 ansatte på heltid og 112 på deltid. De deltidsansatte er fordelt med 66 ansatte på Fosen og 46 i Klæbu og Malvik, mens de heltidsansatte er stasjonert i Trondheim og er fordelt med 108 heltidsansatte i turnus og 12 dagtidsansatte. 10 Avdelingens dagtidsansatte er blant annet leder og nestleder for avdelingen, driftsmester, røykvernmester, verksmester og bilmester, samt stasjonsmester på Fosen. I henhold til brannordningen for Trondheim kommune skal det minimum være 17 mannskaper på vakt til enhver tid, mens dette tallet økes til 18 på vinterstid. Avvikling av ferie og permisjoner gjør det nødvendig å ha 24 personer ansatt per brigade. Selskapet er nå i ferd med å etablere den fjerde heltids brannstasjonen i Trondheim. En oversikt over selskapets bilpark viser at selskapet disponerer 25 store biler og 18 små biler, i tillegg til sjøsprøyta. Leder for beredskapsavdelingen mener at avdelingen har stor slagkraft og en moderne bilpark. Unntaket er brannbilen i Vanvikan, som er 30 år gammel. Anskaffelse av ny brannbil er lagt inn i selskapets økonomiplan. TBRT bygger opp beredskapen for å takle et worst-case scenario og har derfor god beredskapsdekning når det gjelder den daglige drift. Beredskapsavdelingen har behov for anskaffelse av flere høyderedskap (stigebiler), da dette er godkjent som alternativ rømningsvei i en del høye bygg i Trondheim. Gjennomføringen av ROS-analyser 11 TBRT har utarbeidet en ROS-analysen for Trondheim-, Malvik- og Klæbu kommune som gir et bilde av dagens risikosituasjon innenfor de områder som brann- og redningstjenesten forvalter. 12 I analysen er det foretatt en kartlegging av status vedrørende risikoen for brann og eksplosjoner i ulike bygningstyper og anlegg, samt vurdert ulike akutte ulykker som brann- og redningstjenesten kan bli stilt overfor. I tillegg til ROS-analysen, er det utarbeidet en tilleggsrapport som opererer på objektnivå og som dermed er unntatt offentlighet. 10 De deltidsansatte har en stillingsandel på 1,44 prosent, som dekker det planlagte treningsopplegget i regi av TBRT. Ved utrykning får de deltidsansatte betalt særskilt for dette. 11 ROS-analyse :Risiko Og Sårbarhets-analyse 12 ROS-analysen er datert 10. desember

16 Oversikt over TBRTs utrykninger i 2011 Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over antallet utrykninger som TBRT har gjennomført i Trondheim kommune og totalt i medlemskommunene i Tabell 8: Oversikt over TBRT sine utrykninger i 2011 i Trondheim kommune og samlet for TBRT Beskrivelse Trondheim TBRT 2011 Unødig alarm Brannhindrende tiltak Trafikkulykke Brann i bygning Brann i bygning med 1 1 omkomne RVR * Vannskade/oversvømmelse Annen småbrann (andre branner) Falsk alarm Vekterselskaper private (Unødig alarm) Brann i kjøretøy Sjøredning Dykking Urban redning 1 1 Pipebrann Akutt forurensning Heisalarm Gassalarm 6 6 Sprinkleralarm 8 8 Nøkkelboksalarm Medisinsk bistand Skogbrann 1 2 Gressbrann Assistanse til andre nødetater Diverse annet Sum * RVR = Restverdiredning Som tabellen viser, ble det i 2011 gjennomført 3011 utrykninger i Trondheim kommune og 3267 utrykninger totalt. Mer enn halvparten av disse utrykningene ble av TBRT definert som unødige alarmer, mens tallet for utrykninger for brann i bygning var 152 for Trondheim og 168 totalt. Det var en brann i bygning hvor en person omkom. Kompetansen innenfor beredskapsavdelingen Leder for beredskapsavdelingen opplyser at TBRT mangler en del kompetanse på beredskap i medlemskommunene, spesielt i Leksvik, Rissa, Oppdal og Rennebu og har derfor utarbeidet en plan for kompetanseheving. TBRT arrangerer regionale kurs i henhold til læreplan fra Norsk Brannskole, blant annet deltids grunnkurs på ca 240 timer. For en oversikt over gjennomførte kurs i 2011, se vedlegg 3. 15

17 3.3. Samarbeidet mellom beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling Brannsjefen mener at lederne for beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling samarbeider godt sammen. Et eksempel er at forebyggende avdeling får rapport når beredskapsavdelingen har vært på en utrykning. Et annet eksempel er at forebyggende avdeling som skal føre tilsyn med et særskilt brannobjekt, får oversendt en kopi av beredskapsavdelingens objektplan for brannobjektet. Dette gir tilsynsføreren mulighet til å sjekke om forholdene i objektrapporten er riktig beskrevet. Også lederne for beredskapsavdelingen og forebyggende avdeling beskriver samarbeidet mellom avdelingene som godt. Det utveksles også personell mellom avdelingene, blant annet jobber personell i forebyggende avdeling i beredskapsavdelingen under deres ferieavvikling Samarbeidet med andre aktører Forholdet til rådmannen I vedtak under behandlingen av selskapets budsjett for 2009 i representantskapets møte 26. september 2008 ble selskapet bedt om å gjennomføre en budsjettdialog med rådmennene i eierkommunene. Slike dialogmøter er holdt hvert år etter Formålet med dialogen er å sikre at det er sammenheng mellom de tall som TBRT legger inn i sitt budsjett og de overføringer som vedtas under budsjettbehandlingen i de enkelte eierkommuner. Samarbeidet mellom TBRT og byggesaksmyndighetene i Trondheim kommune I forbindelse med Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av brannvesenet etter storbrannen på Nordre gate 7. desember 2002 ble det avdekket mangler vedrørende koordineringen mellom brannvesenet og plan- og bygningsenheten. 13 Som en følge av dette, ble det i 2003 opprettet et brannvernprosjekt hvor ett av delprosjektene hadde som formål å bedre samarbeidet mellom byggesakskontoret og brannvesenet. Kommunerevisjonen har i forbindelse med arbeidet med denne selskapskontrollen gjennomført samtaler med byplankontoret og byggesakskontoret. TBRT og byggesakskontoret opplyser ovenfor revisjonen at samarbeidet mellom partene nå fungerer godt. Samarbeidet mellom byggesakskontoret og TBRT skjer i tre former: 1. Ordinære byggesaker Utgangspunktet i slike saker er at byggesakskontoret får inn en søknad om bygging av eller tiltak på bygg. Forebyggende avdeling og byggesakskontoret samarbeider i alle saker som omhandler særskilte brannobjekter. Samarbeidet med byggesakskontoret innebærer at TBRT kan komme med brannfaglige innspill underveis i prosessen med nye bygg. Byggesakskontoret har myndighet til å føre tilsyn i alle slike saker frem til det foreligger en ferdigattest for tiltaket. Etter at ferdigattest foreligger er det normalt bare brannvesenet som har myndighet til å føre tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernsloven. I perioden mellom midlertidig brukstillatelse og ferdigattest foreligger, har både byggesakskontoret og forebyggende avdeling myndighet til å foreta tilsyn. For å kunne gjennomføre et effektiv og kompetent tilsyn etter plan- og bygningsloven, benytter byggesakskontoret den branntekniske kompetansen som forebyggende avdeling hos TBRT har. Hovedhensikten med tilsynet er å påse at eier 13 Forebyggende brannvern etter brannen på Nordre. Forvaltningsrevisjonsrapport. Februar

18 av særskilte brannobjekter oppfyller sine forpliktelser for å forebygge og begrense skadene ved en eventuell brann. 2. Samarbeid om ulovlige tiltak TBRT varsler byggesakskontoret dersom man kommer over mulige ulovlige tiltak underveis i arbeidet, enten via forebyggende arbeid eller som et ledd i beredskapsinnsats. Dersom det avdekkes ulovlige tiltak, vurderer byggesakskontoret om disse skal følges opp gjennom ulovlighetsoppfølging. 3. Kjøp av juridisk bistand TBRT kjøper juridisk bistand fra byggesakskontoret ved behov, for eksempel i forbindelse med pålegg på bakgrunn av tilsyn og klagesaker. Denne bistanden faktureres til selvkost. Samarbeidet skjer i hovedsak i enkeltsaker og ikke så mye gjennom felles møtearenaer. Byggesakskontoret får inn mellom nye tiltak vedrørende særskilte brannobjekter hvert år. Samarbeidet skjer hovedsakelig mellom byggesakskontoret og forebyggende avdeling hos TBRT. Byplankontoret opplyser ovenfor revisjonen at de samarbeider med TBRT i konkrete plansaker, men at de ikke har faste møtearenaer. TBRT står som en aktuell hørings- og samrådspart på adresselisten for plansaker, noe som sikrer en vurdering av om det er aktuelt å involvere TBRT i en konkret plansak. Ifølge byplankontoret er det ikke ofte at TBRT kommer med innspill til plansaker. Aktuelle tema for involvering av TBRT er brannsikkerhet, brannvann og løsninger for adkomst/tilgjengelighet for redningsmannskaper. Samarbeid med andre kommunale myndigheter Bestillingsfunksjonen når det gjelder tjenester fra TBRT er lagt til Eierskapsenheten. Denne enheten er relativt nyopprettet (1. juli 2011) og ifølge Eierskapsenheten er forholdet til TBRT ikke helt avklart enda. Eierskapsenheten gjennomførte sitt første møte med TBRT 20. mars For tiden eksisterer det ingen avtale mellom Trondheim kommune og TBRT som regulerer kjøp av tjenester. Eierskapsenheten har også ansvaret for utbetalinger til selskapet. Andre aktuelle samarbeidsparter Ifølge brannsjefen bør LRS (lokal redningssentral) videreutvikles for å styrke evnen til å håndtere store uønskede hendelser. Det er etablert et utrykningsforum i Trondheim (UF) som består av politi, AMK og brannvesenet. Dette forumet fungerer bra. Andre samarbeidsparter for TBRT er Trondheimsfjorden interkommunale havn IKS, Sivilforsvaret, NUTEC og SINTEF. Brannsjefen fremhever også at det er utfordrende for selskapet å arbeide for en etablering av et enda bredere samarbeid om forebygging og beredskap i regionen. Dette er arbeidskrevende prosesser, noe selskapet administrativt ikke er dimensjonert for. 17

19 3.5. Eierskapsutøvelsen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Økonomien i selskapet Vi har gjennomgått TBRT sine regnskaper etter at selskapet ble stiftet Selskapet har vedtatt at de skal føre regnskapet etter kommunale regnskapsprinsipper. Ifølge ledelsen budsjetterer selskapet med full kostnadsdekning for den vedtatte brannordningen. De største kostnadspostene er knyttet opp mot bruk av personell og utstyr, og disse er igjen påvirket av antall utrykninger og større hendelser. Ansatte Utviklingen i antall ansatte fremgår i tabellen under, og følger av vedtatt brannordning samt driften av 110-sentralen og IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning). Antall ansatte har økt fra 187 ansatte i 2008 til 254 ansatte i Av disse er det en stor andel deltidsansatte i beredskapstyrken knyttet til de mindre eierkommunene. Tabell 2:Antall ansatte i perioden Antall ansatte per Forebyggende Beredskap Administrasjon, leder, IUA sentralen Sum ansatte Kilde: Årsrapporter, TBRT. Inntekts- og kostnadsutvikling Tabell 2 viser inntektsutviklingen i TBRT etter oppstarten. Regnskapene viser at inntektssiden økte fra 102,3 millioner kr i 2008 til millioner kr i I regnskapene skilles det mellom salgsinntekter, refusjoner fra eierkommunene, annen refusjon og andre inntekter. Annen refusjon gjelder blant annet driften av 110-sentalen og IUA som har egen finansiering. Tabellen viser at inntektsøkning først og fremst skyldes økte refusjoner fra eierkommunene, men også annen refusjon og andre inntekter bidrar til økte inntekter. Tabell 3: Inntekter i perioden i mill.kr Salgsinntekter 8,3 10,0 7,1 7,8 Refusjoner fra kommunene: Trondheim 74,9 89,4 94,0 101,9 Malvik 7,4 9,7 10,2 10,6 Klæbu 3,1 4,0 4,1 4,3 Rissa ,4 Leksvik ,7 Annen refusjon (husleie, 110-8, ,1 18,8 sentralen med mer) Andre inntekter 0,1 0,3 0,3 7,8 Sum inntekter 102,3 124,4 131,8 149,5 Kilde: Årsrapporter, TBRT Tabell 3 viser utviklingen i selskapets kostnader, som har økt fra 102 mill kr i 2008 til 145,2 mill kr i Selskapets hovedkostnader er knyttet til lønn og kjøp av varer og tjenester som utgjør 95 prosent av selskapets samlede kostnader. Lønnskostnadene har i perioden økt både i takt med bemanningsøkningen og lønnsveksten, og står for 60 prosent av selskapets kostnadsøkning, mens kjøp av varer og 18

20 tjenester står for 35 prosent av kostnadsøkningen. Tabellen viser at kjøp av varer og tjenester fikk en betydelig kostnadsøkning mellom 2008 og 2009, det vil si etter første driftsår. Tabell 4:Kostnader i perioden i mill.kr Lønn inkl sosiale utgifter 85,1 93,0 99,5 110,8 Kjøp av varer og tjenester 12,5 24,9 26,5 27,4 Overføringer 2,4 2,9 4,5 3,6 Avskrivninger 2,0 2,4 2,5 3,5 Andre driftsutgifter Samlede kostnader 102,0 123,2 133,0 145,2 Kilde: Årsrapporter, TBRT Resultatutvikling Tabellen under viser resultatutviklingen for TBRT, som har vært positiv i perioden I 2011 viser regnskapet et positivt resultat på 7,35 mill kroner. Av tabellen fremgår det at 2/3-deler av resultatet siste år er knyttet til mindreforbruk innenfor områdene beredskap, forebyggende og administrasjon av selskapet. Ifølge selskapet skyldes mindreforbruket i 2011 en kombinasjon av lavere kostnader på kjøp av varer/tjenester og større finansinntekter enn budsjettert. På avdelingsnivå hadde imidlertid beredskap, forebyggende og administrasjon et merforbruk i 2010, ut over dette viser samtlige avdelingsregnskaper mindreforbruk. Tabell 5: Ordinært resultat i perioden i mill kr Ordinært resultat, samlet for TBRT 2,30 3,04 1,11 7,35 Ordinært resultat på følgende områder: Beredskap, forebyggende og administrasjon 1,67 1,65-0,32 4,97 Feier Malvik 0 0,07 0,26 0,32 Feier Klæbu 0 0,04 0,16 - Feier Rissa ,02 Interkommunalt utvalg mot lokal 0,64 1,02 0,78 0,74 forurensning (IUA) Sør-Trøndelag 110-sentralen - 0,25 0,23 1,31 Kilde: Årsrapporter, TBRT Brannsjefen opplyser til revisjonen at han vurderer budsjettdisiplinen i selskapet generelt som god. Budsjettsituasjonen per dags dato er at selskapet har nok midler til forsvarlig drift innen lovpålagte rammer for tilsynsvirksomhet og beredskap. Driftsoverskudd fra de siste år er satt på disposisjonsfond og kan benyttes til å dekke eventuelt nødvendige investeringer i løpet av året, etter vedtak av representantskapet. Lederen for styret mener det også kan være viktig å bygge opp en buffer for å trekke på når ikke planlagte kostnader oppstår. Selskapets totalkapital og egenkapital Selskapets totalkapital økte fra 33,3 mill kr i 2008 til 259,4 mill kr i 2011, mens egenkapitalen i samme periode ble redusert fra +26,0 mill kr til -30,7 mill kr. Økningen i totalkapitalen mellom 2009 og 2010 skyldes at pensjonspremien og pensjonsforpliktelsen ble tatt inn i selskapets balanse etter at man fikk etablert egen pensjonsavtale gjeldende fra Før dette lå pensjonspremien og pensjonsforpliktelsen i eierkommunene sine balanser. 19

21 Tabell 6: Totalkapital og egenkapital i perioden i mill.kr Totalkapital 33,3 39,8 175,3 259,4 Egenkapital 26,0 26,9-8,5-30,7 Egenkapitalprosent ,8-11,8 Kilde: Årsrapporter, TBRT Da selskapet tok pensjonspremier og pensjonsforpliktelser inn i balansen 14 økte selskapets totalkapital betydelig. Balansen for 2011 viser at på aktivasiden utgjør pensjonspremiene 63 prosent av selskapets eiendeler, mens på passivasiden utgjør pensjonsforpliktelsene hele 90 prosent av selskapets samlede gjeld og egenkapital. Inntak av pensjon i balansen medfører videre at egenkapitalen påvirkes i negativ retning. Selskapet hadde i 2011 en netto pensjonsforpliktelser på 64,9 mill kr og en negativ egenkapital på 30,7 mill kr. 15 Ifølge selskapet medfører den negative egenkapitalen ingen driftsmessige konsekvenser da selskapets likviditetssituasjon er god. Selskapets kassabeholdning utgjorde per rundt 37,7 mill kr. Selskapet har også en avtale 16 med eierkommunene om månedlige refusjoner, noe som gjør at de er sikret en jevnlig tilstrøm av likvide midler. Selskapet har til nå ikke sett behov for å utarbeide et likviditetsbudsjett for virksomheten Utfordringer for selskapet Ifølge styreleder er selskapets største utfordringer i tiden fremover å imøtekomme alle lovkrav og tjenestekrav og samtidig holde virksomheten innenfor gitte økonomiske rammer. Selskapet må sørge for en god balanse mellom tjenestekrav og ressurstilgjengelighet, mens man samtidig har en forsvarlig og riktig dimensjonert brann- og redningstjeneste. Brannsjefen fremhever Trondheim tette trehusbebyggelse, spesielt i Midtbyen, på Bakklandet og Møllenberg, som en utfordring for selskapets forebyggende arbeid. I tillegg representerer byens studenter en utfordring. Leder for representantskapet fremhever også at fremtidige utvidelser av selskapet kan være utfordrende. Spørsmål om kostnader og kostnadsfordeling er forhold som har vært tatt opp i representantskapet en rekke ganger og som blir tatt opp ved utvidelser av selskapet. 14 Siden selskapet fører regnskapet etter kommunelovens regnskapsprinsipper, skal pensjon føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at både aktivasiden og passivasiden i balansen øker tilsvarende. Hadde selskapet ført regnskapet etter aksjelovens regnskapsprinsipper ville kun nettoeffekten av pensjonsforpliktelsene påvirket balansen. 15 Reduksjon av egenkapitalen mellom 2010 og 2011 skyldes at netto pensjonsforpliktelser økte fra 33,5 mill kr i 2010 til 64,9 mill.kr i Ifølge Trondheim Kommunale Pensjonskasse skyldes endringene mellom 2010 og 2011 at særaldersgrensene for medlemmene var mangelfullt oppdatert. Dette ga stort utslag for TBRT som har mange personer med særaldersgrense. Premiereserven gikk opp fra ca 79 mill i 2009 til ca 136 mill i 2010 og er nå på ca 173 mill i Økningen fra 2009 til 2010 på ca. 70 % var følgelig ekstraordinær. Både midler og forpliktelser økte tilsvarende. Tidligere ble estimatavvikene avskrevet over 15 år, slik at store deler av estimatavviket ble holdt utenfor balansen. KRD har endret forskriften om regnskapsmessig pensjonskostnad. Nå skal estimatavviket avskrives fortløpende. Dette kan gi store endringer i balansen fra et år til et annet da endrede forutsetninger slår direkte inn på balansen. Beregningen for 2010 er foretatt før endringene i særaldersgrense, mens beregningen for 2011 er foretatt etter endringene i særaldersgrense. Denne endringen gir direkte utslag på balansen. 16 I selskapsavtalens punkt 3 fremgår det at deltakerkommunene har plikt til å yte årlige tilskudd til driften av selskapet, basert på den til enhver tid godkjente brannordning og den ansvarsfordelingsnøkkel som er beskrevet i punkt 4. 20

22 Trondheim kommune er imidlertid tungt inne i selskapet og tar en stor del av kostnadene. Også styreleder mener at en utvidelse av selskapet vil være en utfordring da dette påvirker eierbrøkene i selskapet og dermed fordelingen av kostnadene. Dette er spørsmål som må behandles i alle kommunestyrene og da blir det lett spørsmål om man har rett fordeling av kostnadene. Ifølge brannsjefen håndteres prosjektet vedrørende de nye brannstasjonene godt av Trondheim kommune. TBRT er godt inkludert i prosessen og har stor påvirkningskraft i den praktiske utformingen av de nye stasjonene. Så langt er spørsmålet om husleien i de stasjonene ikke avklart Arbeidet i representantskapet I 2009 ble det avholdt to møter i representantskapet, mens det i 2010 og 2011 ble avholdt henholdsvis tre og fire møter. Representantskapet behandler selskapets budsjett, økonomiplaner og strategiske planer, og velger styret. Representantskapet har også behandlet utvidelser av selskapet og er klageorgan for vedtak om pålegg etter brann- og eksplosjonsvernloven fattet av TBRT. TBRT fungerer som sekretariat for representantskapet. Leder for representantskapet mener at rollene mellom styret og representantskapet nå er avklart og at arbeidet i representantskapet fungerer godt. I intervju mer revisjonen trekker lederen frem følgende: Utfordringene i oppstarten av selskapet var å bygge tilliten mellom eierkommunene og å få forståelse for hva som er representantskapets og styrets rolle. Samarbeidet med de andre kommunene fungerer godt og dette sees i sammenheng med den positive utviklingen i TBRT. Det at de andre kommunene har fått tilgang til et mer profesjonelt brannkorps og moderne utstyr er positivt for samarbeidet. Nivået på brannordningen har ikke vært tema for diskusjon mellom eierkommunene. Ambisjonsnivået er det samme i alle kommunene, men nivået på det forebyggende arbeidet varierte mellom kommunene før selskapsdannelsen. Representantskapet får de nødvendige saker til behandling og at disse er tilstrekkelig forberedt fra TBRT sin side. Representantskapet har en fast post på sine møter med informasjon fra brannsjefen. Dersom representantskapet har spørsmål til selskapet kan man ta det opp i denne forbindelse. Generelt er man fornøyd med den informasjonen som blir gitt fra selskapet. Også et annet medlem av representantskapet som revisjonen har snakket med er enig i at informasjonen fra selskapet er bra. Bystyrets føringer, gitt i forbindelse med opprettingen av TBRT og av selskapets vedtekter, fremkommer i de sakene som har vært til behandling. Føringene kommer også frem i de saker som er behandlet på overordnet nivå og i budsjettsaker. Forventningene er at TBRT skal yte effektive brann- og redningstjenester i samsvar med nasjonale føringer på området. Retningen som bystyret har gitt for selskapet oppfattes som tydelig. Trondheim kommunes representanter i representantskapets har ingen spesiell rapportering inn mot bystyret. Årsrapporten er imidlertid offentlig og ligger ute på TBRTs hjemmeside. Representantskapet er også bredt sammensatt, slik at alle ulike parter i bystyret er informert om hva som skjer i TBRT. 21

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING. Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ISK BRANN OG REDNING Evaluering INNHERRED SAMKOMMUNE 2014 FORORD Denne evalueringen av ISK Brann og redning er gjennomført som en forvaltningsrevisjon av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling

Indre Østfold Brann og Redning IKS. Innstilling Indre Østfold Brann og Redning IKS Innstilling Nn kommune vedtar vedlagte selskapsavtale for Indre Østfold Brann og Redning IKS, med oppstartsdato 1. mai 2015. Nn kommune legger til grunn vedlagte forslag

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Selskapskontroll 2013

Selskapskontroll 2013 - Asker og Bærum Brannvesen IKS 3/2013 ASKER KOMMUNEREVISJON Asker kommunerevisjon Oktober 2013 Forord Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Brannvesen IKS. Kontrollen er

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen

Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 3-2011 Kontrollutvalet i Klepp INNKALLES TIL MØTE 16. juni 2011 kl. 16.00 i Formannskapssalen SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/11 Godkjenning

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011

ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 NORDRE FOLLO BRANNVESEN IKS 2 Kort presentasjon av Nordre Follo brannvesen IKS Nordre Follo brannvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Enebakk, Ski

Detaljer

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune

Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Kvalitet på arbeidsmiljøet i brann- og feievesenet Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Forprosjekt. I Salten

Forprosjekt. I Salten Forprosjekt for I N T E R K O M M U N A L T B R A N N - OG R E D N I N G S V E S E N I Salten 10.07.2003 15.09.2003 Innhold Innhold 1 Konklusjon 2 Innledning 3 Bakgrunn 3 Mandat 4 Målsetting for felles

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 2014 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS [Vedtatt av. bystyre den xx.xx.14]. Innhold Innledning... 3 1. kommune skal være en aktiv eier... 4 1.1. Legge til rette for samarbeid

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR BRANNVESENET SØR-ROGALAND ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Vedtatt av kommune-/bystyrene november/desember 2003 Med justering vedtatt av kommune-/bystyrene august 2010 og juni 2014 KAPITTEL

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer