SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal februar Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 4. kvartal februar 2007 Side 1

2 Meget høy aktivitet i 2006 Geografisk ekspansjon i Hordaland og Agder. Styrket posisjon i SpareBank 1 Gruppen. Meget vellykket satsing på salg av obligatorisk tjentestepensjon (OTP). 23 % markedsandel i Rogaland. Kompetanseutvikling. Konsept-/produktutvikling: Pro+, samspill EM1, medlemsnett, finansiering av skattekreditt, Kolumbusavtale (kortfylling for kollektivtrafikk), nytt billånskonsept. Ambisiøs Basel II søknad behandles av Kredittilsynet. SpareBank 1 Boligkreditt. SR-Investering AS. Samarbeidsavtale med ING Bank. Side 2

3 Meget godt resultat høy utlånsvekst og god utvikling i provisjonsinntekter Konsernresultat før skatt: mill kr (1.096 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,5 % (24,7 %). Netto provisjons- og andre inntekter: 678 mill kr (576 mill kr). Netto avkastning på finansielle investeringer: 441 mill kr (349 mill kr), hvorav meget god resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen på 189 mill kr (119 mill kr). Utlånsvekst: 25,1 % (13,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 16,6 % og BM: 44,7 %. Netto inngang på tap: 92 mill kr (netto inngang 70 mill kr). Innskuddsvekst: 13,4 % (13,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 9,9 % og BM: 16,4 %. Resultat pr grunnfondsbevis: 17,6 kr (21,0 kr). Styret foreslår et utbytte på 12 kr (14 kr) pr grunnfondsbevis. Styret foreslår å avsette 88 mill kr (92 mill kr) til gavefondet. Styret foreslår en fortrinnsrettet emisjon på inntil 550 mill kr for å finansiere videre vekst. Resultat hittil i år. I parentes vises resultat for tilsvarende periode i fjor. Side 3

4 Resultat Beløp i millioner kroner kv kv kv kv kv. 05 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 4

5 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 22,5 % 24,7 % Rentemargin 1,52 % 1,76 % Kostnadsprosent Morbank (NGR, ex kursgev vp) 51,6 % 48,4 % Kostnadsprosent Konsern (IFRS, ex kursgev vp) 56,3 % 53,0 % Tapsprosent -0,13 % -0,12 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 25,1 % 13,6 % Innskuddsvekst (12 mnd) 13,4 % 13,5 % Innskudd/brutto utlån 55,0 % 60,7 % Forvaltningskapital, mill kr Kapitaldekning 10,6 % 11,8 % Kjernekapitaldekning 7,4 % 9,0 % Norges Banks likviditetsindikator (inkl trekkfas.) 93,7 % 100,8 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved årsslutt 189,0 230,0 Resultat pr grunnfondsbevis 17,6 21,0 Side 5

6 Netto renteinntekter og marginer - Kontinuerlig press på utlånsmarginen 2, ,50 % 2,00 1,50 1, ,02 % 1,89 %1,79 % 1,71 % 1,65 % 1,59 % 1,57 % 1,49 % 1,46 % 2,00 % 1,50 % 1,00 0,50 - d e s ju n d e s ju n.0 6 d e s.0 6 0,98 0, k v Netto renteinntekter mill kr (konsern) Rentemargin % (konsern) 1. k v k v k v k v k v k v k v k v 0 6 1,00 % 0,50 % 0,00 % Utlånsmargin (morbank) Innskuddsmargin (morbank) Sum marginer Side 6

7 Endring i netto renteinntekter - Lavere utlånsmargin gir stort utslag Beløp i millioner kroner (hittil i år) Endring kv. 06 Endring 3. kv. 06 Netto renteinntekter Herav: Utlånsvekst, morbank Innskuddsvekst, morbank 46 2 Utlånsmarginer, morbank Innskuddsmarginer, morbank 18 3 Utlånsgebyr, morbank Egenkapital 30 3 SR-Finans/EM IFRS-effekter 5 - Øvrig 3 5 Side 7

8 Utlånsvekst (12 mnd) - BM-veksten ytterligere styrket 50,0 45,0 40,0 % 44, ,0 30,0 27,5 BM: 37,3 % 25,0 20,0 15,011,7 10,6 10,0 14,2 18,1 10,8 10,7 16,0 13,9 11,8 12,4 14,3 15,2 15,1 10,9 15,9 16,6 PM: 62,7 % 5,0 PM BM 0,0 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 PM-veksten inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Side 8

9 Innskuddsvekst (12 mnd) - Relativt høy PM-vekst og noe svekket BM-vekst % 35,0 30,0 32,1 29,1 28,8 31, ,0 20,0 23,3 22,3 18,9 18,7 BM: 54,9 % PM: 45,1 % 15,0 PM BM 16,4 10,0 5,0 5,3 5,5 7,3 7,2 4,0 7,0 6,4 6,2 9,9 0,0 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 Side 9

10 Sparing/plassering - porteføljeutvikling ODIN Spareforsikring Eiendom SR-Forv BMB Rentefond /04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 Side 10

11 Netto provisjons- og andre inntekter - Særlig gode inntekter fra sparing/plassering i 4. kvartal 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i millioner kroner Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EM Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Øvrige inkluderer hittil i år bl a gevinst fra salg av bygninger på 19 mill kr (5 mill kr) og garantiprovisjoner på 33 mill kr (29 mill kr). Side 11

12 Netto avkastning på finansielle investeringer - Høy resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen og høye kursgevinster. 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i millioner kroner Utbytte SpareBank 1 Gruppen Kursgevinst verdipapir Kursgevinst valuta/renter Netto avk. på finansielle investeringer Side 12

13 Andel andre inntekter av sum inntekter - Vi bredder vårt inntektsgrunnlag % ,7 29,6 36,5 34,5 32, ,0 20,5 21,2 22,5 22,4 22,4 24, *Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. 40,4 ' Side 13

14 Resultat datterselskap - Vi får flere bein å stå på Beløp i millioner kroner (hittil i år) Eiendom smegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 30,6 25,4 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat av ordinær drift før skatt 35,5 20,5 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 5,6 4,3 Resultat av ordinær drift før skatt 41,1 24,7 SR-Investering AS Investeringer 68,3 N/A Resultat av ordinær drift før skatt 28,7 N/A Side 14

15 Driftskostnader 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner Personalkostnader Administrasjonskostnader herav IT-kostnader herav markedsføringskostnader Verdiendring på ikke-finansielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Antall årsverk Side 15

16 Kontinuerlig fornying og omstilling Kostnadsutvikling Av kostnadsveksten på 166 mill kr (16,4 %) i 2006 kan 75 mill kr relatertes til nysatsinger: - geografisk ekspansjon, økt satsing EiendomsMegler 1, konseptutviklinger etc Dette er satsinger som vil gi økte inntekter både i satsingsområdene og i eksisterende markeder. Kompetanseutvikling Netto rekruttering på 82 årsverk siste 12 mnd - 38 i nyetablerte kontor/nysatsinger nye rådgivere innenfor personmarked, bedriftsmarked og sparing/plassering - 10 trainees - 5 i datterselskapene - 4 i øvrige områder - Omstilling - inngått avtale om fratredelse med 50 ansatte Side 16

17 Kostnadsprosent - Morbank NGR % 70,0 55,4 56,1 60,0 50,0 61,4 54,8 48,8 50,8 54,1 53,9 58,0 53, ,4 51,6 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Side 17

18 Netto tap på utlån og garantier Jan-Des Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tap Beløp i millioner kroner Jan-Des 2006 Jan-Sep 2006 Jan-Jun 2006 Jan-Mar 2006 Jan-Des 2005 Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tap Tapsprosent (annualisert) -0,13-0,08-0,02 0,01-0,12 Beløp i millioner kroner Des 2006 Sep 2006 Jun 2006 Mar 2006 Des 2005 Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side 18

19 Brutto misligholdte engasjement Mill kr 250 % av brutto utlån 1, , , ,37 0,32 0,32 0, ,4 50 0,21 0,21 0,19 0,15 0,14 0,2 0 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 0,0 Brutto misligholdte lån I % av brutto utlån Side 19

20 Disponering av overskudd Mill kr % Årsoverskudd (morbank NGR) 818 Fond for vurderingsforskjeller 69 Til disposisjon ,0 % Utbytte (12 kr pr grunnfondsbevis) ,3 % Utjevningsfond ,8 % 53,0 % Sparebankens fond ,2 % Gavefond 88 11,7 % 47,0 % Sum ,0 % 100,0 % Side 20

21 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 15% 1) 22,5 % Kjernekapitaldekning 2) 8 % 7,4 % Kapitaldekning 2) 12 % 10,6 % Kostnadsprosent morbank 3) 50 % 51,6 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Styret har besluttet å endre målsatt nivå for kjernekapitaldekning til minimum 7 % og kapitaldekning til minimum 11 % i påvente av at de positive effektene av nye kapitaldekningsregler er blitt konkretisert. 3. Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter (ekskl kursgevinst/tap på verdipapir). NGR. Side 21

22 Personmarkedsdivisjonen Sterk utvikling i spare- og plasseringssalget, 45 % inntektsvekst i divisjonen. Grunnlaget lagt for systematisk oppfølging av ca ansatte i bedrifter som har tegnet OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Sterk og økende vekst innen finansieringsområdet. Meget god utvikling i EM1. Fortsatt press på rentemarginene. Økt konkurranse i bransjen gjennom kontoretableringer og kapasitetsoppbygging. Sertifisering av rådgiverne vil være fullført i 2007 Side 22

23 Bedriftsmarkedsdivisjonen Meget god resultatutvikling i Sterk utlånsvekst reflekterer meget gode konjunkturer, bevisst satsing i Agder og Hordaland. Fortsatt god risikoprofil i utlånsporteføljen, inngang på tap og svært lavt mislighold. Over av konsernets bedriftskunder har tegnet OTP. Har i 2006 deltatt i finansiering av flere større transaksjoner ifm oppkjøp/restrukturering av lokale virksomheter. Området vil videreutvikles i Rekruttering av 20 nye medarbeidere for å øke kompetanse og kapasitet mot markedet. Side 23

24 Lønnsomhet Året Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Bidrag før fullfordelte kostnader Fullfordelte kostnader Bidrag etter fullfordelte kostn. før tap Utlånsvolum Utlånsmargin 1,29 % 1,15 % Innskuddsvolum Innskuddsmargin 0,35 % 0,36 % Sterk vekst både innenfor kapitalprodukter og andre inntekter 20 nye årsverk utgjør hovedtyngden av kostnadsveksten Fortsatt lavt mislighold og god porteføljekvalitet Side 24

25 Utlån pr næring Eiendomsdrift 14,8 % (12,5 %) Tj.ytende virksomhet 3,8 % (3,5 %) Varehandel/ Hotell 2,4 % (2,5 %) Industri 3,3 % (3,0 %) Kraft/ Vannforsyning 1,9 % (2,0 %) Annet 2,5 % (2,1 %) Bergverk/ utvinning 2,1 % (0,6 %) Sjøfart/ Rørtransport 3,8 % (2,6 %) Jordbruk/Skogbr 2,8 % (3,2 %) Personkunder 62,7 % (67,8 %) Side 25

26 Utlånsvekst Bedriftsmarked 70 % av veksten påp eksisterende kunder MNOK Utlånsvolum Eiendom Skipsfart Tj.ytende virksomhet Industri Øvrige bransjer Utlånsvolum Side 26

27 Fylkesfordelt utlånsvekst BM Øvrig - Gj.snittlig årlig vekst 22% Hordaland - Gj.snittlig årlig vekst 55% Agder - Gj.snittlig årlig vekst 66% Rogaland - Gj.snittlig årlig vekst 18% MNOK Side 27

28 Nye større forretninger Eiendom Engasjement (MNOK) RORAC* Kommentarer Type/Beliggenhet ,2 % Leiekontrakt på 8,5 år med stort solid europeisk konsern Kontor - sentralt Asker ,1 % Leiekontrakt på 5 år med privat leietakere Kontor - sentralt Nord Jæren ,4 % Leiekontrakt på 6 år med mindre privat leietakere Forretning - sentralt Nord Jæren 206 9,3 % Leiekontrakt på 18 år i hovedsak med statlig leietaker Kontor - sentralt Oslo 197 9,2 % Leiekontrakt på 7 år med kommunal leietaker Kontor - sentralt Oslo ,5 % Leiekontrakt på 13 år med privat leietakere Lett industri - Nord Jæren * Risikojustert avkastning Side 28

29 Utvikling Risikoprofil 8,7 % 8,4 % EL > 0,75 % 18,5 % 18,4 % EL < 0,75 % EL < 0,20 % 72,7 % 73,1 % EL - Expected Loss Side 29

30 Meget gode PD modeller Fraction of defaulted cases 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % AUC = 80,1 % CAP-kurve CAP-kurven viser konsistensen i scoringmodellens rangering av kundene. Arealet under CAP-kurven (AUC) angir hvor god scoringsmodellen er til å rangere kundene 10,00 % SR_CAP Ideal_CAP 0,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Fraction og all cases (from riskiest to safest) AUC på 80,1 % viser at PD modellene er meget gode CAP - Cumulative Accuracy Profile 1 DeLong and DeLong (1998) Side 30

31 Kontrollert og robust vekst Vår vekst er særlig knyttet til; Risikable holdingselskaper Kjente geografiske områder Bransjer hvor vi har sterk kompetanse og kapasitet Enkle selskapsstrukturer hvor kontantstrømmer og verdiene ligger i debitorselskapene..utenfor sin kjernevirksomhet og sitt eget geografiske område Side 31

32 SpareBank1 SR-Bank er godt posisjonert til å møte den skjerpede konkurransen Geografisk ekspansjon utvider markedsområdet og vekstpotensialet Satsing på nye virksomhetsområder bidrar til vekst i andre inntekter og gir oss flere bein å stå på Konsernets endringsevne gir grobunn for nyskapning og innovasjon Kompetansehevende tiltak og nyansettelser gjør oss i stand til å møte kundenes økte forventninger SpareBank1 SR-Banks strategiske satsinger i dag vil styrke vår konkurransekraft og bidra til økt inntjening over tid. Nytt forretningsområde ( ) - kapitalmarkedsområdet - for å styrke spare- og kapitalmarkedssiden. Side 32

33 Bakgrunn for styrets forslag om emisjon av grunnfondsbevis SR-Bank opplever sterk vekst som følge av suksess i sine markedsområder Langsiktig og målrettet arbeide innenfor utvalgte segmenter i bedriftsmarkedet Har etablert bred plattform og tilstedeværelse i Agder fylkene Foreløpig inspirerende erfaringer fra etablering i Hordaland God effekt av SpareBank 1 brandet i markedet Underliggende sterk markedsvekst i vår region Bankens styre ønsker tilstrekkelig balansekapasitet for videre positiv utvikling Systematisk satsing både på tilstedeværelse og kompetanse har resultert i en solid markedsposisjon og godt grunnlag for videre vekst/utvikling Styret ønsker å sikre tilstrekkelig balansekapasitet for å utnytte denne posisjonen også fremover Styret vil foreslå en fortrinnsrettemisjon i størrelsesorden NOK millioner og en rettet emisjon mot ansatte på inntil NOK 50 millioner Side 33

34 Hovedpunkter i transaksjonsstruktur Fortrinnsrettemisjon Brutto emisjonsproveny i størrelsesorden NOK millioner Fortrinnsrett for eksisterende eiere Emisjonen er betinget av Representantskapets formelle godkjennelse Garantikonsortium Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av emisjonen. Konsortiet består av banker i SpareBank 1 Alliansen Tilrettelegger, First Securities, har mulighet til å videresyndikere inntil 75% av garantiansvaret til andre investorer Hensikten med videresyndikering er å skape større bredde i bankens investorbase forventes gjennomført primo mars Rettet emisjon mot ansatte Rettet emisjon mot ansatte på inntil NOK 50 millioner Ansatte får tegne til samme kurs som i fortrinnsrettemisjonen Betinget av Representantskapets formelle godkjennelse Effekter på kapitaldekning (pro forma per ) Emisjonene vil øke konsernets kjernekapital med inntil 1,02% - poeng fra 7,39% til 8,41% og kapitaldekning fra 10,56% til 11,58% Grunnfondsbrøken vil øke med inntil 6,6% poeng fra 51,0% til 57,6% Side 34

35 Forventet tidsplan for gjennomføring av fortrinnsrettemisjonen 2. februar Presentasjon av foreløpige regnskapstall for februar 2. mars 5. mars Cirka 7. mars mars Cirka 29. mars Cirka 3. april Reviderte regnskapstall for 2006 foreligger Styret behandler formelle emisjonsforslag og innkalling til Representantskapsmøte Representantskapsmøtet behandler endelig emisjonsvedtak Tegningskurs fastsettes Første noteringsdag ex-tegningsretter (siste inklusive dato er 2. mars) Første noteringsdag ex-utbytte (siste inklusive dato er 2. mars) Offentliggjøring av prospekt Offentlig tegningsperiode børsnoterte tegningsretter Tildeling Innbetaling Det presiseres at tidsplanen er foreløpig og at endringer kan forekomme. Side 35

36 Side 36 Vedlegg

37 Grunnfondsbeviset - ROGG Omsetning 4. kvartal 06: 6,9 % (8,0 %). Antall ROGG eiere : (10.361). Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 63,4 % (47,7 %). Fra utlandet: 6,7 % (19,4 %). 10 største: 24,8 % (26,3 %). 20 største: 31,3 % (32,1 %). R e i n d e k s e r t 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ROGG OSEBX Side 37

38 Nøkkeltall grunnfondsbevis Børskurs ved kvartals-/årsslutt 189,0 230,0 144,0 107,7 Utbytte pr GFB 12,0 14,0 9,2 6,7 Direkte avkastning 6,3 % 6,1 % 6,4 % 6,2 % Effektiv avkastning -11,7 % 66,1 % 40,0 % 85,0 % P/E 10,7 11,0 9,5 9,9 P/BV 1,96 2,43 1,77 1,36 Resultat pr GFB (GFB-eiernes andel) 17,6 21,0 15,2 10,9 Utdelingsforhold (netto) 68 % 67 % 61 % 61 % Grunnfondsbevisprosent (pr 01.01) 51,0 % 53,0 % 56,3 % 58,4 % Bokført egenkapital pr GFB 84,3 80,8 72,3 72,8 RISK-beløp påfølgende år N/A 1,79 6,06 4,31 Antall utstedte GFB, mill 22,6 22,6 22,6 22,6 Børsverdi (NOK mill) Side 38

39 Kapitaldekning 31.des 31.des % % Beløp i millioner kroner (hittil i år) Sparebankens fond , ,34 Grunnfondskapital , ,50 Utjevningsfond 757 1, ,49 Overkursfond 18 0, ,05 Fondsobligasjon 469 0, ,12 Gavefond 90 0, ,24 Goodwill og andre immat. eiendeler -31-0, ,10 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 116 0, ,34 Kjernekapital , ,98 Tilleggskapital , ,06 - Tidsbegrenset , ,97 - Evigvarende 807 1, ,09 Fradrag i ansvarlig kapital , ,20 Netto ansvarlig kapital , ,84 Totalt beregningsgrunnlag Side 39

40 Rating Moody's Fitch Bank Deposits A2 Long-term A Outlook Stable Outlook Stable Fitch Ratings oppgraderte fredag 26. mai SpareBank 1 SR-Banks Issuer Default rating (IDR) til A fra A- og bankens korte rating fra F2 til F1. Øvrige ratinger holdes uendret. Oppgraderingen skyldes, i følge Fitch Ratings, bankens forbedrede finansielle resultater i 2005 og i 1. kvartal Det legges spesielt vekt på veksten i andre inntekter, bedret risikostyring samt de mange positive effektene som hentes ut gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Gruppen. SpareBank1 SR-Bank er meget godt fornøyd med endringen og ser på oppgraderingen som en konsekvens av god kvalitet i porteføljen og en meget tilfredstillende inntjening over en lengre tidsperiode. Side 40

41 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir med fast avk Derivater Aksjer, andeler og andre verdipapirer til kost 7 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer til markedsverdi Investering i eierinteresser Varige driftsmidler Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 41

42 SpareBank 1 SR-Bank Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 52 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side 42

43 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 26,7 % SR-Forvaltning ASA 67 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Medlemskort AS First Securities ASA SpareBank 1 Bilplan AS Side 43

44 Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Hovedkontor i Stavanger 52 kontor i Rogaland, Agder og Hordaland Side 44

45 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank 19,5 % SpareBank 1 Midt-Norge 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge 19,5 % Eiere Samarbeidende Sparebanker AS 19,5 % LO og Fagforbund 10 % Sparebanken Hedmark 12,0 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Fondsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Bilplan AS 19,9 % ODIN Forvaltning AS 100 % First Securities ASA 24,5 % SpareBank 1 Medlemskort AS 100 % SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall: Total forvaltning: ca NOK 300 mrd Totalt egne kontorer: ca 340 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall ansatte: ca Antall nettkunder: ca Per juni EiendomsMegler 1 Nye medlemmer i år: Sparebanken Hedmark Kvinnherad Sparebank Sparebanken Volda Ørsta Sparebanken Hardanger Side 45

46 Hvilken bank skal vi være? SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere. Gjennom: Sparebankfilosofi med sterk merkevare og moderne bankdrift hvor verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet. Markedsområdet er primært Rogaland, Agder og Hordaland. Tydelig posisjon i spare/pensjonsmarkedet. Dyktige medarbeidere som er stolte av å jobbe i SR-Bank. Side 46

47 Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil? Eller hvilken rolle den ønsker å spille? Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank vil bidra til å skape verdier for den regionen vi er en del av, og den eneste måten denne viljen kan komme til uttrykk er gjennom innsatsen til våre ansatte. De vil. Side 47

48 SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av. Side 48

49 mot til å meina styrke til å skapa Gjennom å være langsiktig åpen og ærlig Gjennom å vise ansvar og respekt vilje og evne til forbedring Side 49

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt.

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2006 10. august 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1 Side 1 Konjunkturseminar Lisbet K. Nærø Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank 6. september 2006 Side 2 Agenda Kort om SpareBank 1 SR-Bank Utfordringer i finansnæringen Kommentar til Sparebankforeningens

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2014

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2014 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Endring i egenkapital... 20 Egenkapitalbevisbrøk... 23 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Endring i egenkapital... 20 Egenkapitalbevisbrøk... 23 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer