SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal februar Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 4. kvartal februar 2007 Side 1

2 Meget høy aktivitet i 2006 Geografisk ekspansjon i Hordaland og Agder. Styrket posisjon i SpareBank 1 Gruppen. Meget vellykket satsing på salg av obligatorisk tjentestepensjon (OTP). 23 % markedsandel i Rogaland. Kompetanseutvikling. Konsept-/produktutvikling: Pro+, samspill EM1, medlemsnett, finansiering av skattekreditt, Kolumbusavtale (kortfylling for kollektivtrafikk), nytt billånskonsept. Ambisiøs Basel II søknad behandles av Kredittilsynet. SpareBank 1 Boligkreditt. SR-Investering AS. Samarbeidsavtale med ING Bank. Side 2

3 Meget godt resultat høy utlånsvekst og god utvikling i provisjonsinntekter Konsernresultat før skatt: mill kr (1.096 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,5 % (24,7 %). Netto provisjons- og andre inntekter: 678 mill kr (576 mill kr). Netto avkastning på finansielle investeringer: 441 mill kr (349 mill kr), hvorav meget god resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen på 189 mill kr (119 mill kr). Utlånsvekst: 25,1 % (13,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 16,6 % og BM: 44,7 %. Netto inngang på tap: 92 mill kr (netto inngang 70 mill kr). Innskuddsvekst: 13,4 % (13,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 9,9 % og BM: 16,4 %. Resultat pr grunnfondsbevis: 17,6 kr (21,0 kr). Styret foreslår et utbytte på 12 kr (14 kr) pr grunnfondsbevis. Styret foreslår å avsette 88 mill kr (92 mill kr) til gavefondet. Styret foreslår en fortrinnsrettet emisjon på inntil 550 mill kr for å finansiere videre vekst. Resultat hittil i år. I parentes vises resultat for tilsvarende periode i fjor. Side 3

4 Resultat Beløp i millioner kroner kv kv kv kv kv. 05 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 4

5 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 22,5 % 24,7 % Rentemargin 1,52 % 1,76 % Kostnadsprosent Morbank (NGR, ex kursgev vp) 51,6 % 48,4 % Kostnadsprosent Konsern (IFRS, ex kursgev vp) 56,3 % 53,0 % Tapsprosent -0,13 % -0,12 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd) 25,1 % 13,6 % Innskuddsvekst (12 mnd) 13,4 % 13,5 % Innskudd/brutto utlån 55,0 % 60,7 % Forvaltningskapital, mill kr Kapitaldekning 10,6 % 11,8 % Kjernekapitaldekning 7,4 % 9,0 % Norges Banks likviditetsindikator (inkl trekkfas.) 93,7 % 100,8 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved årsslutt 189,0 230,0 Resultat pr grunnfondsbevis 17,6 21,0 Side 5

6 Netto renteinntekter og marginer - Kontinuerlig press på utlånsmarginen 2, ,50 % 2,00 1,50 1, ,02 % 1,89 %1,79 % 1,71 % 1,65 % 1,59 % 1,57 % 1,49 % 1,46 % 2,00 % 1,50 % 1,00 0,50 - d e s ju n d e s ju n.0 6 d e s.0 6 0,98 0, k v Netto renteinntekter mill kr (konsern) Rentemargin % (konsern) 1. k v k v k v k v k v k v k v k v 0 6 1,00 % 0,50 % 0,00 % Utlånsmargin (morbank) Innskuddsmargin (morbank) Sum marginer Side 6

7 Endring i netto renteinntekter - Lavere utlånsmargin gir stort utslag Beløp i millioner kroner (hittil i år) Endring kv. 06 Endring 3. kv. 06 Netto renteinntekter Herav: Utlånsvekst, morbank Innskuddsvekst, morbank 46 2 Utlånsmarginer, morbank Innskuddsmarginer, morbank 18 3 Utlånsgebyr, morbank Egenkapital 30 3 SR-Finans/EM IFRS-effekter 5 - Øvrig 3 5 Side 7

8 Utlånsvekst (12 mnd) - BM-veksten ytterligere styrket 50,0 45,0 40,0 % 44, ,0 30,0 27,5 BM: 37,3 % 25,0 20,0 15,011,7 10,6 10,0 14,2 18,1 10,8 10,7 16,0 13,9 11,8 12,4 14,3 15,2 15,1 10,9 15,9 16,6 PM: 62,7 % 5,0 PM BM 0,0 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 PM-veksten inkluderer boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Side 8

9 Innskuddsvekst (12 mnd) - Relativt høy PM-vekst og noe svekket BM-vekst % 35,0 30,0 32,1 29,1 28,8 31, ,0 20,0 23,3 22,3 18,9 18,7 BM: 54,9 % PM: 45,1 % 15,0 PM BM 16,4 10,0 5,0 5,3 5,5 7,3 7,2 4,0 7,0 6,4 6,2 9,9 0,0 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 Side 9

10 Sparing/plassering - porteføljeutvikling ODIN Spareforsikring Eiendom SR-Forv BMB Rentefond /04 1/05 2/05 3/05 4/05 1/06 2/06 3/06 4/06 Side 10

11 Netto provisjons- og andre inntekter - Særlig gode inntekter fra sparing/plassering i 4. kvartal 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i millioner kroner Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EM Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Øvrige inkluderer hittil i år bl a gevinst fra salg av bygninger på 19 mill kr (5 mill kr) og garantiprovisjoner på 33 mill kr (29 mill kr). Side 11

12 Netto avkastning på finansielle investeringer - Høy resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen og høye kursgevinster. 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i millioner kroner Utbytte SpareBank 1 Gruppen Kursgevinst verdipapir Kursgevinst valuta/renter Netto avk. på finansielle investeringer Side 12

13 Andel andre inntekter av sum inntekter - Vi bredder vårt inntektsgrunnlag % ,7 29,6 36,5 34,5 32, ,0 20,5 21,2 22,5 22,4 22,4 24, *Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. 40,4 ' Side 13

14 Resultat datterselskap - Vi får flere bein å stå på Beløp i millioner kroner (hittil i år) Eiendom smegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 30,6 25,4 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat av ordinær drift før skatt 35,5 20,5 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 5,6 4,3 Resultat av ordinær drift før skatt 41,1 24,7 SR-Investering AS Investeringer 68,3 N/A Resultat av ordinær drift før skatt 28,7 N/A Side 14

15 Driftskostnader 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner Personalkostnader Administrasjonskostnader herav IT-kostnader herav markedsføringskostnader Verdiendring på ikke-finansielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Antall årsverk Side 15

16 Kontinuerlig fornying og omstilling Kostnadsutvikling Av kostnadsveksten på 166 mill kr (16,4 %) i 2006 kan 75 mill kr relatertes til nysatsinger: - geografisk ekspansjon, økt satsing EiendomsMegler 1, konseptutviklinger etc Dette er satsinger som vil gi økte inntekter både i satsingsområdene og i eksisterende markeder. Kompetanseutvikling Netto rekruttering på 82 årsverk siste 12 mnd - 38 i nyetablerte kontor/nysatsinger nye rådgivere innenfor personmarked, bedriftsmarked og sparing/plassering - 10 trainees - 5 i datterselskapene - 4 i øvrige områder - Omstilling - inngått avtale om fratredelse med 50 ansatte Side 16

17 Kostnadsprosent - Morbank NGR % 70,0 55,4 56,1 60,0 50,0 61,4 54,8 48,8 50,8 54,1 53,9 58,0 53, ,4 51,6 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Side 17

18 Netto tap på utlån og garantier Jan-Des Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tap Beløp i millioner kroner Jan-Des 2006 Jan-Sep 2006 Jan-Jun 2006 Jan-Mar 2006 Jan-Des 2005 Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tap Tapsprosent (annualisert) -0,13-0,08-0,02 0,01-0,12 Beløp i millioner kroner Des 2006 Sep 2006 Jun 2006 Mar 2006 Des 2005 Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side 18

19 Brutto misligholdte engasjement Mill kr 250 % av brutto utlån 1, , , ,37 0,32 0,32 0, ,4 50 0,21 0,21 0,19 0,15 0,14 0,2 0 4.kv-04 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 0,0 Brutto misligholdte lån I % av brutto utlån Side 19

20 Disponering av overskudd Mill kr % Årsoverskudd (morbank NGR) 818 Fond for vurderingsforskjeller 69 Til disposisjon ,0 % Utbytte (12 kr pr grunnfondsbevis) ,3 % Utjevningsfond ,8 % 53,0 % Sparebankens fond ,2 % Gavefond 88 11,7 % 47,0 % Sum ,0 % 100,0 % Side 20

21 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 15% 1) 22,5 % Kjernekapitaldekning 2) 8 % 7,4 % Kapitaldekning 2) 12 % 10,6 % Kostnadsprosent morbank 3) 50 % 51,6 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Styret har besluttet å endre målsatt nivå for kjernekapitaldekning til minimum 7 % og kapitaldekning til minimum 11 % i påvente av at de positive effektene av nye kapitaldekningsregler er blitt konkretisert. 3. Sum driftskostnader i prosent av sum driftsinntekter (ekskl kursgevinst/tap på verdipapir). NGR. Side 21

22 Personmarkedsdivisjonen Sterk utvikling i spare- og plasseringssalget, 45 % inntektsvekst i divisjonen. Grunnlaget lagt for systematisk oppfølging av ca ansatte i bedrifter som har tegnet OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Sterk og økende vekst innen finansieringsområdet. Meget god utvikling i EM1. Fortsatt press på rentemarginene. Økt konkurranse i bransjen gjennom kontoretableringer og kapasitetsoppbygging. Sertifisering av rådgiverne vil være fullført i 2007 Side 22

23 Bedriftsmarkedsdivisjonen Meget god resultatutvikling i Sterk utlånsvekst reflekterer meget gode konjunkturer, bevisst satsing i Agder og Hordaland. Fortsatt god risikoprofil i utlånsporteføljen, inngang på tap og svært lavt mislighold. Over av konsernets bedriftskunder har tegnet OTP. Har i 2006 deltatt i finansiering av flere større transaksjoner ifm oppkjøp/restrukturering av lokale virksomheter. Området vil videreutvikles i Rekruttering av 20 nye medarbeidere for å øke kompetanse og kapasitet mot markedet. Side 23

24 Lønnsomhet Året Året Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto andre driftsinntekter Sum inntekter Driftskostnader Bidrag før fullfordelte kostnader Fullfordelte kostnader Bidrag etter fullfordelte kostn. før tap Utlånsvolum Utlånsmargin 1,29 % 1,15 % Innskuddsvolum Innskuddsmargin 0,35 % 0,36 % Sterk vekst både innenfor kapitalprodukter og andre inntekter 20 nye årsverk utgjør hovedtyngden av kostnadsveksten Fortsatt lavt mislighold og god porteføljekvalitet Side 24

25 Utlån pr næring Eiendomsdrift 14,8 % (12,5 %) Tj.ytende virksomhet 3,8 % (3,5 %) Varehandel/ Hotell 2,4 % (2,5 %) Industri 3,3 % (3,0 %) Kraft/ Vannforsyning 1,9 % (2,0 %) Annet 2,5 % (2,1 %) Bergverk/ utvinning 2,1 % (0,6 %) Sjøfart/ Rørtransport 3,8 % (2,6 %) Jordbruk/Skogbr 2,8 % (3,2 %) Personkunder 62,7 % (67,8 %) Side 25

26 Utlånsvekst Bedriftsmarked 70 % av veksten påp eksisterende kunder MNOK Utlånsvolum Eiendom Skipsfart Tj.ytende virksomhet Industri Øvrige bransjer Utlånsvolum Side 26

27 Fylkesfordelt utlånsvekst BM Øvrig - Gj.snittlig årlig vekst 22% Hordaland - Gj.snittlig årlig vekst 55% Agder - Gj.snittlig årlig vekst 66% Rogaland - Gj.snittlig årlig vekst 18% MNOK Side 27

28 Nye større forretninger Eiendom Engasjement (MNOK) RORAC* Kommentarer Type/Beliggenhet ,2 % Leiekontrakt på 8,5 år med stort solid europeisk konsern Kontor - sentralt Asker ,1 % Leiekontrakt på 5 år med privat leietakere Kontor - sentralt Nord Jæren ,4 % Leiekontrakt på 6 år med mindre privat leietakere Forretning - sentralt Nord Jæren 206 9,3 % Leiekontrakt på 18 år i hovedsak med statlig leietaker Kontor - sentralt Oslo 197 9,2 % Leiekontrakt på 7 år med kommunal leietaker Kontor - sentralt Oslo ,5 % Leiekontrakt på 13 år med privat leietakere Lett industri - Nord Jæren * Risikojustert avkastning Side 28

29 Utvikling Risikoprofil 8,7 % 8,4 % EL > 0,75 % 18,5 % 18,4 % EL < 0,75 % EL < 0,20 % 72,7 % 73,1 % EL - Expected Loss Side 29

30 Meget gode PD modeller Fraction of defaulted cases 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % AUC = 80,1 % CAP-kurve CAP-kurven viser konsistensen i scoringmodellens rangering av kundene. Arealet under CAP-kurven (AUC) angir hvor god scoringsmodellen er til å rangere kundene 10,00 % SR_CAP Ideal_CAP 0,00 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 90,00 % 100,00 % Fraction og all cases (from riskiest to safest) AUC på 80,1 % viser at PD modellene er meget gode CAP - Cumulative Accuracy Profile 1 DeLong and DeLong (1998) Side 30

31 Kontrollert og robust vekst Vår vekst er særlig knyttet til; Risikable holdingselskaper Kjente geografiske områder Bransjer hvor vi har sterk kompetanse og kapasitet Enkle selskapsstrukturer hvor kontantstrømmer og verdiene ligger i debitorselskapene..utenfor sin kjernevirksomhet og sitt eget geografiske område Side 31

32 SpareBank1 SR-Bank er godt posisjonert til å møte den skjerpede konkurransen Geografisk ekspansjon utvider markedsområdet og vekstpotensialet Satsing på nye virksomhetsområder bidrar til vekst i andre inntekter og gir oss flere bein å stå på Konsernets endringsevne gir grobunn for nyskapning og innovasjon Kompetansehevende tiltak og nyansettelser gjør oss i stand til å møte kundenes økte forventninger SpareBank1 SR-Banks strategiske satsinger i dag vil styrke vår konkurransekraft og bidra til økt inntjening over tid. Nytt forretningsområde ( ) - kapitalmarkedsområdet - for å styrke spare- og kapitalmarkedssiden. Side 32

33 Bakgrunn for styrets forslag om emisjon av grunnfondsbevis SR-Bank opplever sterk vekst som følge av suksess i sine markedsområder Langsiktig og målrettet arbeide innenfor utvalgte segmenter i bedriftsmarkedet Har etablert bred plattform og tilstedeværelse i Agder fylkene Foreløpig inspirerende erfaringer fra etablering i Hordaland God effekt av SpareBank 1 brandet i markedet Underliggende sterk markedsvekst i vår region Bankens styre ønsker tilstrekkelig balansekapasitet for videre positiv utvikling Systematisk satsing både på tilstedeværelse og kompetanse har resultert i en solid markedsposisjon og godt grunnlag for videre vekst/utvikling Styret ønsker å sikre tilstrekkelig balansekapasitet for å utnytte denne posisjonen også fremover Styret vil foreslå en fortrinnsrettemisjon i størrelsesorden NOK millioner og en rettet emisjon mot ansatte på inntil NOK 50 millioner Side 33

34 Hovedpunkter i transaksjonsstruktur Fortrinnsrettemisjon Brutto emisjonsproveny i størrelsesorden NOK millioner Fortrinnsrett for eksisterende eiere Emisjonen er betinget av Representantskapets formelle godkjennelse Garantikonsortium Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av emisjonen. Konsortiet består av banker i SpareBank 1 Alliansen Tilrettelegger, First Securities, har mulighet til å videresyndikere inntil 75% av garantiansvaret til andre investorer Hensikten med videresyndikering er å skape større bredde i bankens investorbase forventes gjennomført primo mars Rettet emisjon mot ansatte Rettet emisjon mot ansatte på inntil NOK 50 millioner Ansatte får tegne til samme kurs som i fortrinnsrettemisjonen Betinget av Representantskapets formelle godkjennelse Effekter på kapitaldekning (pro forma per ) Emisjonene vil øke konsernets kjernekapital med inntil 1,02% - poeng fra 7,39% til 8,41% og kapitaldekning fra 10,56% til 11,58% Grunnfondsbrøken vil øke med inntil 6,6% poeng fra 51,0% til 57,6% Side 34

35 Forventet tidsplan for gjennomføring av fortrinnsrettemisjonen 2. februar Presentasjon av foreløpige regnskapstall for februar 2. mars 5. mars Cirka 7. mars mars Cirka 29. mars Cirka 3. april Reviderte regnskapstall for 2006 foreligger Styret behandler formelle emisjonsforslag og innkalling til Representantskapsmøte Representantskapsmøtet behandler endelig emisjonsvedtak Tegningskurs fastsettes Første noteringsdag ex-tegningsretter (siste inklusive dato er 2. mars) Første noteringsdag ex-utbytte (siste inklusive dato er 2. mars) Offentliggjøring av prospekt Offentlig tegningsperiode børsnoterte tegningsretter Tildeling Innbetaling Det presiseres at tidsplanen er foreløpig og at endringer kan forekomme. Side 35

36 Side 36 Vedlegg

37 Grunnfondsbeviset - ROGG Omsetning 4. kvartal 06: 6,9 % (8,0 %). Antall ROGG eiere : (10.361). Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 63,4 % (47,7 %). Fra utlandet: 6,7 % (19,4 %). 10 største: 24,8 % (26,3 %). 20 største: 31,3 % (32,1 %). R e i n d e k s e r t 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, ROGG OSEBX Side 37

38 Nøkkeltall grunnfondsbevis Børskurs ved kvartals-/årsslutt 189,0 230,0 144,0 107,7 Utbytte pr GFB 12,0 14,0 9,2 6,7 Direkte avkastning 6,3 % 6,1 % 6,4 % 6,2 % Effektiv avkastning -11,7 % 66,1 % 40,0 % 85,0 % P/E 10,7 11,0 9,5 9,9 P/BV 1,96 2,43 1,77 1,36 Resultat pr GFB (GFB-eiernes andel) 17,6 21,0 15,2 10,9 Utdelingsforhold (netto) 68 % 67 % 61 % 61 % Grunnfondsbevisprosent (pr 01.01) 51,0 % 53,0 % 56,3 % 58,4 % Bokført egenkapital pr GFB 84,3 80,8 72,3 72,8 RISK-beløp påfølgende år N/A 1,79 6,06 4,31 Antall utstedte GFB, mill 22,6 22,6 22,6 22,6 Børsverdi (NOK mill) Side 38

39 Kapitaldekning 31.des 31.des % % Beløp i millioner kroner (hittil i år) Sparebankens fond , ,34 Grunnfondskapital , ,50 Utjevningsfond 757 1, ,49 Overkursfond 18 0, ,05 Fondsobligasjon 469 0, ,12 Gavefond 90 0, ,24 Goodwill og andre immat. eiendeler -31-0, ,10 Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 116 0, ,34 Kjernekapital , ,98 Tilleggskapital , ,06 - Tidsbegrenset , ,97 - Evigvarende 807 1, ,09 Fradrag i ansvarlig kapital , ,20 Netto ansvarlig kapital , ,84 Totalt beregningsgrunnlag Side 39

40 Rating Moody's Fitch Bank Deposits A2 Long-term A Outlook Stable Outlook Stable Fitch Ratings oppgraderte fredag 26. mai SpareBank 1 SR-Banks Issuer Default rating (IDR) til A fra A- og bankens korte rating fra F2 til F1. Øvrige ratinger holdes uendret. Oppgraderingen skyldes, i følge Fitch Ratings, bankens forbedrede finansielle resultater i 2005 og i 1. kvartal Det legges spesielt vekt på veksten i andre inntekter, bedret risikostyring samt de mange positive effektene som hentes ut gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Gruppen. SpareBank1 SR-Bank er meget godt fornøyd med endringen og ser på oppgraderingen som en konsekvens av god kvalitet i porteføljen og en meget tilfredstillende inntjening over en lengre tidsperiode. Side 40

41 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir med fast avk Derivater Aksjer, andeler og andre verdipapirer til kost 7 7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer til markedsverdi Investering i eierinteresser Varige driftsmidler Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 41

42 SpareBank 1 SR-Bank Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 52 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side 42

43 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 26,7 % SR-Forvaltning ASA 67 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Medlemskort AS First Securities ASA SpareBank 1 Bilplan AS Side 43

44 Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Hovedkontor i Stavanger 52 kontor i Rogaland, Agder og Hordaland Side 44

45 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank 19,5 % SpareBank 1 Midt-Norge 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge 19,5 % Eiere Samarbeidende Sparebanker AS 19,5 % LO og Fagforbund 10 % Sparebanken Hedmark 12,0 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Fondsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Bilplan AS 19,9 % ODIN Forvaltning AS 100 % First Securities ASA 24,5 % SpareBank 1 Medlemskort AS 100 % SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall: Total forvaltning: ca NOK 300 mrd Totalt egne kontorer: ca 340 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall ansatte: ca Antall nettkunder: ca Per juni EiendomsMegler 1 Nye medlemmer i år: Sparebanken Hedmark Kvinnherad Sparebank Sparebanken Volda Ørsta Sparebanken Hardanger Side 45

46 Hvilken bank skal vi være? SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere. Gjennom: Sparebankfilosofi med sterk merkevare og moderne bankdrift hvor verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet. Markedsområdet er primært Rogaland, Agder og Hordaland. Tydelig posisjon i spare/pensjonsmarkedet. Dyktige medarbeidere som er stolte av å jobbe i SR-Bank. Side 46

47 Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil? Eller hvilken rolle den ønsker å spille? Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank vil bidra til å skape verdier for den regionen vi er en del av, og den eneste måten denne viljen kan komme til uttrykk er gjennom innsatsen til våre ansatte. De vil. Side 47

48 SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av. Side 48

49 mot til å meina styrke til å skapa Gjennom å være langsiktig åpen og ærlig Gjennom å vise ansvar og respekt vilje og evne til forbedring Side 49

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 1. kvartal april 2006

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 1. kvartal april 2006 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2006 27. april 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1 Side 1 Konjunkturseminar Lisbet K. Nærø Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank 6. september 2006 Side 2 Agenda Kort om SpareBank 1 SR-Bank Utfordringer i finansnæringen Kommentar til Sparebankforeningens

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2007 25. oktober 2007 Høydepunkt 3. kvartal 2007 Resultat før tap pr 30. september 951 770 727 2005 2006 2007 Resultat før tap 3. kvartal 276 322 220 Høye inntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2005 Vi gjør det med vilje Bjergsted Terrasse 1 Finanskalenderen: Postboks 218 2. kvartal 05 11.august 4001 Stavanger 3. kvartal 05 25.oktober Administrerende direktør:

Detaljer

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt.

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2006 10. august 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal Nye Stavanger Konserthus

SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal Nye Stavanger Konserthus SpareBank 1 SR-Bank konsern 4. kvartal 2005 Nye Stavanger Konserthus 1 Vi gjør det med vilje Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig regnskap 2007 7. og 8. februar 2008 HØYDEPUNKT FINANSIELL UTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER GRUNNFONDSBEVIS Side 2 4. kvartal 2007 Side 3 4. kvartal 2007 HØYDEPUNKT Høydepunkt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 3. kvartal oktober Side 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 3. kvartal oktober Side 1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2006 26. oktober 2006 Side 1 Markedsutsiktene i regionen fortsatt optimistiske i alle sektorer: Aktivitetsnivået i offshore og leverandørindustri preget av fortsatt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010 Sparebanken Hedmark konsern 1. Kvartal 2010 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002

Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern. 1. kvartal 2002 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2002 1 Innhold Side Side Hovedtrekk og nøkkeltall Kapitaldekning 25 - Hovedtrekk 3 Sparekapital 26 - Hovedtall 4 -Odin aksjefond 27-28 -Nøkkeltall

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 19.316 20.791 57.178 63.783 83.409 Rentekostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 28 612 33 268 86 090 102 106 133 563 Rentekostnader og lignende kostnader 8 510 14 631 26 683 45 706 57 606 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 27.086 29.415 53.722 59.244 115.931 Rentekostnader og lignende kostnader 9.491 13.217 18.790 27.074 49.238 Netto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter tredje kvartal er 48,5 mill. Resultat

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.023 30.656 83.311 90.025 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 14.193 18.427 43.857

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2016 Alle tall i tusen dersom ikke annet er spesifisert NOTE Renteinntekter

Detaljer

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003

Kvartalspresentasjon. SpareBank 1 SR-Bank konsern. 3. kvartal 2003 Kvartalspresentasjon SpareBank 1 SR-Bank konsern 3. kvartal 2003 1 23. oktober 2003 Innhold Side Side PRESENTASJON: TILLEGGSINFO 36-57 Hovedtrekk og nøkkeltall 3-7 Vedtekter 36 -Underliggende drift 8 Utbyttepolitikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank

Delårsrapport - 3. kvartal Marker Sparebank Delårsrapport - 3. kvartal 2014 Marker Sparebank Resultat Resultat av ordinær drift utgjør per 3. kvartal kr 44,0 mill. eller 1,69 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 36,6 mill. og 1,47 %

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Morbank 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 964 24 371 65 329 74 059 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 25 027 27 343 50 002 56 288 109 245 Rentekostnader og lignende kostnader 11 608 14 569 22 213 29 664 55 420

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 21 397 24 480 43 365 49 687 97 193 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer