Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine"

Transkript

1 Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W

2

3 SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS DENNA MANUAL NOGA INNAN POLERMASKINEN BÖRJAR ANVÄNDAS. OBS: Innan du börjar använda denna elmaskin, så är det viktigt att du läser, förstår och följer alla de instruktioner och säkerhetsanvisningar som finns i manualen mycket noga för att förebygga risken för elchock, brandrisk eller personskada. De är avsedda för din och andras säkerhet, samt för att ge dig en lång och bekymmersfri användning av maskinen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Kontrollera alltid elmaskinen, elkabeln och stickkontakten före användning så att det inte finns några skador. Använd bara elmaskiner som är i ett perfekt och oskadat skick. Kontrollera att alla rörliga delar centrerar som de ska och att de inte kärvar. Kontrollera vidare att det inte finns några skyddsanordningar eller andra detaljer som är skadade eller kanske helt saknas. Ge akt på eventuella skador som kan påverka operationen. Använd EJ maskinen om ON/OFF- strömbrytaren inte fungerar. Skadade detaljer måste omedelbart repareras eller bytas ut av auktoriserad reparatör. Lär känna din maskin. Det är mycket viktigt att du läser och förstår instruktionerna i bruksanvisningen och på de etiketter som finns på maskinen. Lär dig maskinens tillämpning så väl som dess begränsningar och de eventuella farligheter som kan finnas förbundna med denna elmaskin. Arbetsytan. Skräpiga, oljiga eller illa upplysta arbetsytor leder lätt till olyckor. Arbetsytan måste hållas ren. Golvet skall hållas rent och fritt från skräp. Håll arbetsytan väl belyst. Korrekt miljö: Maskinen får endast användas i de miljöer den är avsedd för. Arbeta inte i trånga och dåligt ventilerade utrymmen. Använd ej elmaskiner i närheten av lättantändliga och brandfarliga vätskor och gaser eller i luft som är gashaltig eller explosiv. 3

4 SE Risk finns i så fall att maskinen kan komma att orsaka brand eller explosion, eftersom motorer i elmaskiner ger ifrån sig gnistor, som i sin tur kan antända gas etc. Utsätt inte maskinen för regn eller fukt. Arbeta inte med elmaskiner i regn eller i fuktiga utrymmen. Låt inte elmaskiner ligga ute när det regnar. Elmaskiner får EJ sänkas ned i vatten eller annan vätska. Dubbelisolerad. Polermaskinen är dubbelisolerad och behöver därför ej anslutas till något jordat vägguttag. Skydd mot elektrisk stöt. Undvik kroppskontakt med jordade föremål såsom rörledningar, radiatorer, spisar eller kylskåp när du arbetar med elmaskiner. Skydda elkabeln. Lyft eller bär aldrig maskinen i elkabeln. Lossa stickkontakten från vägguttaget genom att dra i stickkontakten EJ i elkabeln. Håll elkabeln borta från hög temperatur, olja, lösningsmedel och vassa kanter. Förlängningskablar för utomhusbruk. När maskinen används utomhus, använd endast förlängningskablar godkända och märkta för utomhusbruk. Skydda förlängningskabeln mot vassa föremål, höga temperaturer och våta platser. Vid användning av förlängningskabel på kabelvinda, rulla alltid ut hela elkabeln när den används. Byt alltid ut en skadad förlängningskabel innan maskinen används. Jordfelsbrytare. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av elmaskiner, speciellt utomhus. Kroppshållning och balans. Stå stadigt och bekvämt. Sträck dig aldrig över utrustning i drift. Behåll rätt ställning och balans hela tiden. Tänk på vad du gör, använd sunt förnuft, och använd absolut EJ maskinen om du är trött, om du tar mediciner som kan leda till sömnighet eller om du är påverkad av alkohol eller droger. Säker klädsel. Använd aldrig löst sittande klädsel eller löst hängande smycken eftersom de lätt kan fastna i roterande delar på maskinen. Gummihandskar och halksäkra skor rekommenderas vid arbete utomhus. 4

5 SE Långt hår. Långt, hängande hår måste knytas upp eller hållas på plats i ett hårnät. Skyddsglasögon. Använd alltid skyddsglasögon vid allt arbete med maskinen. OBS: Vanliga glasögon är EJ skyddsglasögon. Hörselskydd. Om ljudnivån överskrider 85 db(a) eller vid längre användning av maskinen så är användning av hörselskydd obligatoriskt. Andningsskydd. Om arbetet med maskinen medför mycket damm eller om det utförs i ett slutet utrymme så bör dammskyddsmask användas. Blybaserad färg. Om du arbetar med blybaserad färg så måste andningsfilter, handskar och ögonskydd användas. Asbest. Använd EJ elmaskiner på material som innehåller asbest. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera alltid att maskinens ON/OFF strömbrytare står i läge från/off innan stickkontakten sätts i vägguttaget. Bär aldrig en ansluten maskin med fingret på strömbrytaren. Plocka bort inställningsnycklar. Gör det till en vana att kontrollera att inställningsnycklar och tänger är borttagna från utrustningen före start. Det utgör en olycksrisk om maskinen startas med sådana detaljer glömda. Överbelasta inte maskinen. Tvinga inte elmaskinen till högre prestation än den klarar. Arbetet blir säkrare och resultatet bättre om elmaskinen inte överbelastas utan används med avseende på sin kapacitet. Använd rätt elmaskin för rätt ändamål. Arbetet går säkrare och snabbare om du väljer korrekt typ av elmaskin för det arbete du skall utföra. Använd aldrig maskinen till sådant den inte är avsedd för. Använd därför t.ex. inte en cirkelsåg till att såga trädgrenar eller trädstammar. Pressa inte en maskin med liten kapacitet att utföra ett arbete som kräver en maskin med stor kapacitet. 5

6 SE Koppla från elmaskinen från vägguttaget och gör den strömlös. Bryt alltid strömmen genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget så snart maskinen inte används, innan service, smörjning eller justeringar sker, samt vid byte av tillbehör. Lämna aldrig maskinen obevakad vid arbete. Släpp inte uppmärksamheten förrän maskinen helt stannat. Bryt sedan strömmen. Lossa omedelbart stickkontakten från vägguttaget om elmaskinen låter annorlunda än vanligt, blir het, om rök utvecklas eller om den luktar. Håll barn och sällskapsdjur borta från maskinen. Barn och andra åskådare, samt även djur, måste hållas på ett säkert avstånd från maskinen och dess arbetsområde. Låt ingen annan person arbeta med elmaskinen förrän personen har bekantat sig med dess funktion. Stoppa inga föremål i elmaskiner risk för elektrisk stöt. Förvaring. När elmaskinen inte används, ska den hållas i säkert förvar, på en torr och låst plats, oåtkomlig för barn och obehöriga personer. Underhåll elmaskinen med omsorg. Följ givna instruktioner om smörjning, byte av tillbehör etc. Kontrollera maskinens elkabel (förlängningskabel) med jämna mellanrum. Om den skadats, lämna maskinen till behörig reparatör för byte av kabel. Håll maskinens handtag torra, rena och fria från olja och fett. Se till att maskinens ventilationsspår hålls rena och fria från damm och annan smuts. Om ventilationsspåren för maskinens elmotor blockeras kan detta leda till överhettning och därmed skada elmotorn. VARNING: Risk för både personskada och materiell skada föreligger om andra tillbehör eller utrustningsdetaljer än de som rekommenderas i denna manual används. Denna elmaskin är tillverkad i enlighet med nationella och internationella standarder och säkerhetskrav. Därför får reparationer endast utföras av auktoriserad reparatör och med hjälp av originalreservdelar. I annat fall kan reparationen innebära fara för användaren. 6

7 SE Detaljbeskrivning 1. Handtag 2. ON/OFF strömbrytare 3. Justervred för variabel hastighet 4. Elkabel med stickkontakt 5. Elmotor 6. Lock för kolborsthållare Hjälphandtag 8. Polerdisk Ø 95 mm (2 st.) 9. Vaxpåläggare av skumplast (2 st.) 10. Polerhätta av frotté (2 st.) Justernyckel Kolborste (2 st.) Tekniska specifikationer Modell: SIP-SD-95x2 Elanslutning: 230 V/50 Hz Motoreffekt: 350 W Varvtal, obelastat: varv/min. Polerdisk: 2 st. Ø 95 mm Vikt: 2,6 kg 7

8 SE Tips För bästa skydd av lacken, vaxa bilen 1-2 gånger per år. Tvätta bilen minst varannan vecka. Tvätta med ren svamp och arbeta dig uppifrån och nedåt. När du arbetar med polermaskinen, börja alltid med stora ytor (t.ex. tak, motorhuv) och därefter mindre ytor (t.ex. dörrar). Små och svåråtkomliga ytor poleras sist och för hand. Använd alltid rena polerhättor till polermaskinen. Före användning 1. Tvätta bilen noggrant. Det är mycket viktigt att all smuts är borta innan vaxningen påbörjas. 2. Ställ bilen på en torr och sval plats efter tvättningen och låt den torka och svalna. Se till så att inte solen lyser på bilen och värmer upp den. Är lacken mycket smutsig eller oxiderad kan det behövas någon form av lackrengöring innan polervaxet läggs på. För en mindre oxiderad yta räcker det ofta med ett polervax som både rengör och polerar i ett moment. Viktigt Det räcker med att låta polermaskinens egen tyngd göra arbetet. Om du pressar polermaskinen mot ytan arbetar den långsammare och resultatet blir sämre. Använd alltid dammskyddsmask vid torrpolering. Det damm som uppstår är hälsovådligt. Använd inte alltför mycket vax på en gång. Då kan det hända att polerhättan glider av polermaskinen. Följ alltid anvisningarna som följer med polermedlet du använder. 8

9 SE Användning 1. Lossa polermaskinens stickkontakt från vägguttaget. 2. Tryck fast vaxpåläggaren eller polerhättan på polerdiskens kardborreförsedda yta. Se till att vaxpåläggaren eller polerhättan centreras ordentligt över polerdisken. 3. Fördela polervaxet jämt över vaxpåläggaren så att det täcker hela ytan och kanterna. Lägg inte vaxet direkt på ytan som ska poleras. 4. Anslut polermaskinens stickkontakt till vägguttaget och placera vaxpåläggaren med vaxet på ytan som ska poleras. Placera elkabeln över axeln, så undviker du att den hamnar i vaxet under arbetet. 5. Starta polermaskinen genom att trycka in ON/OFF strömbrytaren (2) till läge ON (I). Håll polermaskinen stadigt i hjälphandtaget (7) när den startas. Se alltid till att polerdisken/polerhättan har kontakt med ytan som ska poleras, både när den startas och stängs av. 6. Arbeta in vaxet i lacken genom att föra polermaskinen med långa, svepande rörelser över ytan. Pressa inte maskinen mot ytan, det räcker med maskinens egen tyngd. 7. För att lägga på vax på ställen där inte polermaskinen kommer åt, ta bort polerhättan från polermaskinen och arbeta in vaxet för hand med hjälp av polerhättan. 8. Lägg bara på ett tunt lager vax på ytan. Ett tjockt lager ger inte bättre resultat, utan gör det bara svårare att polera bort överflödsvaxet. 9

10 SE Efterpolera När vaxet torkat till en vit hinna är det dags att ta bort överflödsvaxet. 1. Plocka bort vaxpåläggaren från polerdiskens kardborrefäste och montera istället polerhättan. 2. Polera bort överflödsvaxet genom att föra polermaskinen med långa, svepande rörelser över ytan. Pressa inte maskinen mot ytan, det räcker med maskinens egen tyngd. 3. Börja med att polera de stora ytorna där du kommer åt med hela polerhättan. Polera därefter konkava och konvexa ytor med hättans kant. Små ytor som du inte alls kommer åt med polermaskinen poleras avslutningsvis för hand. Det kan ibland vara nödvändigt att skaka av vaxrester från polerhättan. Om inte detta görs kommer vaxet i stället att gnidas ut och bilda cirkelformade mönster som kommer att synas efteråt. Skötsel Polermaskinen kräver inget speciellt underhåll. Tvätta polerhättorna för hand och låt dem sedan hänga och lufttorka. När polermaskinen inte används, ta bort polerhättan från polerdisken och förvara den upp-och-ner, så att polerdiskens skumplastskiva kan torka ordentligt. Rengör luftintagen regelbundet. Rengör polermaskinen med en fuktig trasa. Doppa aldrig elektriska maskiner i vatten. 10

11 NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ELEKTRISKEMASKINER LES DENNE MANUALEN NØYE FØR DU TAR POLERMASKINEN I BRUK. OBS! Før du tar denne elektriske maskinen i bruk, er det viktig at du leser, forstår og følger alle instruksjonene og sikkerhetsanvisningene i manualen svært nøye for å forebygge risikoen for elektrisk støt, personskade og brann. De er beregnet for din og andre personers sikkerhet, samt for å gi deg problemfri bruk av maskinen i lang tid framover. Ta vare på bruksanvisningen for framtidig behov. Kontroller alltid maskinen, kabelen og støpselet før bruk med henblikk på skader. Bruk bare elektriske maskiner som er i perfekt og uskadet stand. Kontroller at alle bevegelige deler sentrerer som de skal, og at de ikke går tungt. Kontroller videre at ingen beskyttelsesanordninger eller andre deler er skadet eller kanskje helt mangler. Gi akt på eventuelle skader som kan påvirke driften. Bruk ikke maskinen dersom ON/OFF-strømbryteren ikke virker. Skadede deler må skiftes av autorisert reparatør. Gjør deg kjent med maskinen. Det er svært viktig at du leser og forstår instruksjonene i bruksanvisningen og på etikettene på maskinen. Lær deg maskinens bruk så vel som dens begrensninger og eventuelle farer forbundet med maskinen. Arbeidsflaten. Uryddige, oljete eller dårlig opplyste arbeidsflater fører lett til ulykker. Arbeidsflaten må holdes ren. Gulvet skal holdes rent og fritt for skrot. Korrekte omgivelser: Maskinen skal kun brukes i de omgivelsene den er beregnet for. Arbeid ikke i trange og dårlig ventilerte rom. Bruk ikke elektriske maskiner i nærheten av lettantennelige og brannfarlige væsker og gasser eller i luft som er gassholdig eller eksplosiv. Det ville i så fall være fare for at maskinen kunne komme til å forårsake brann eller eksplosjon, fordi motorer i elektriske maskiner gir fra seg gnister, som igjen kan antenne gass etc. 11

12 NO Utsett ikke maskinen for regn eller fukt. Arbeid ikke med elektriske maskiner i regn eller i fuktige rom. La ikke elektriske maskiner ligge ute når det regner. Elektriske maskiner må IKKE senkes ned i vann eller annen væske. Dobbeltisolert. Polermaskinen er dobbeltisolert og behøver derfor ikke kobles til et jordet vegguttak. Beskyttelse mot elektrisk støt. Unngå kroppskontakt med jordede gjenstander, så som rørledninger, radiatorer, komfyrer eller kjøleskap, når du arbeider med elektriske maskiner. Beskytt kabelen. Løft eller bær aldri maskinen etter kabelen. Løsne støpselet fra vegguttaket ved å dra i støpselet IKKE i kabelen. Hold kabelen borte fra høy temperatur, olje, løsemidler og skarpe kanter. Forlengelseskabler for bruk utendørs. Når maskinen brukes utendørs, bruk kun forlengelseskabler godkjent og merket for bruk utendørs. Beskytt forlengelseskabelen mot skarpe gjenstander, høye temperaturer og våte steder. Ved bruk av forlengelseskabel på kabeltrommel, rull alltid ut hele kabelen når den er i bruk. Skift alltid ut en skadet forlengelseskabel før maskinen brukes. Jordfeilbryter. Bruk alltid jordfeilbryter ved all bruk av elektriske maskiner, spesielt utendørs. Kroppsholdning og balanse. Stå stødig og komfortabelt. Strekk deg aldri over utstyr i drift. Behold en rett stilling, og hold hele tiden balansen. Vær oppmerksom på det du holder på med, bruk sunn fornuft, og bruk for all del IKKE maskinen dersom du er trett, dersom du tar medisiner som kan gjøre deg søvnig, eller dersom du er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer. Sikkert antrekk. Bruk aldri løstsittende klær eller løst hengende smykker, fordi de lett kan sette seg fast i roterende deler på maskinen. Gummihansker og sklisikre sko anbefales ved arbeid utendørs. 12

13 NO Langt hår. Langt, løst hår må bindes opp eller holdes på plass i et hårnett. Vernebriller. Bruk alltid godkjente vernebriller ved alt arbeid med maskinen. OBS! Vanlige briller er IKKE vernebriller. Hørselsvern. Dersom lydnivået overskrider 85 db(a) eller ved lengre bruk av maskinen, er bruk av hørselsvern obligatorisk. Åndedrettsvern. Dersom arbeidet med maskinen medfører mye støv, eller dersom det utføres i et lukket rom, bør du bruke en støvfiltermaske. Blybasert maling. Dersom du arbeider med blybasert maling, må åndedrettsfilter, hansker og øyevern brukes. Asbest. Bruk IKKE elektriske maskiner på materialer som inneholder asbest. Unngå utilsiktet start. Kontroller alltid at maskinens ON/OFFstrømbryter står i posisjon av/off før støpselet settes i vegguttaket. Bær aldri en tilkoblet maskin med fingeren på strømbryteren Fjern innstillingsnøkler. Gjør det til en vane å kontrollere at innstillingsnøkler og tenger er fjernet fra utstyret før start. Det kan inntreffe ulykker dersom maskinen startes med slike detaljer glemt. Overbelast ikke maskinen. Tving ikke den elektriske maskinen til høyere ytelser enn den klarer. Arbeidet blir sikrere og resultatet bedre dersom maskinen ikke overbelastes, men brukes i samsvar med sin kapasitet. Bruk riktig elektrisk maskin for riktig formål. Arbeidet går sikrere og kjappere dersom du velger korrekt type maskin for det arbeidet du skal utføre. Bruk aldri maskinen til oppgaver den ikke er beregnet for. Bruk derfor f.eks. ikke en sirkelsag til å sage tregreiner eller trestammer. Press ikke en maskin med liten kapasitet til å utføre et arbeid som krever en maskin med stor kapasitet. 13

14 NO Koble den elektriske maskinen fra vegguttaket og gjør den strømløs. Bryt alltid strømmen ved å dra støpselet ut av vegguttaket så snart maskinen ikke er i bruk, før service, smøring eller justeringer, og ved skifte av tilbehør. Gå aldri fra maskinen ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før maskinen har stanset helt. Bryt så strømmen. Løsne umiddelbart støpselet fra vegguttaket dersom maskinen høres annerledes ut enn vanlig, blir varm, dersom det blir røykutvikling, eller dersom det oppstår lukt. Hold barn og dyr borte fra maskinen. Barn og andre tilskuere, og også dyr, må holdes på sikker avstand fra maskinen og dens arbeidsområde. La ingen andre personer arbeide med den elektriske maskinen før de har gjort seg kjent med dens funksjon. Stapp ingen gjenstander inn i elektriske maskiner risiko for elektrisk støt. Oppbevaring. Når den elektriske maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares på en sikker måte på et tørt og avlåst sted, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. Vedlikehold maskinen med omhu. Følg instruksjonene for smøring, skifte av tilbehør etc. Kontroller maskinens kabel (forlengelseskabel) med jevne mellomrom. Dersom den er skadet, lever maskinen inn til kvalifisert reparatør for skifte av kabel. Hold maskinens håndtak tørre, rene og frie for olje og fett. Sørg for at maskinens ventilasjonsspor holdes rene og frie for støv og annet smuss. Dersom ventilasjonssporene for maskinens motor blokkeres, kan dette føre til overoppheting og dermed skade den elektriske motoren. ADVARSEL! Det kan oppstå både personskade og materiell skade dersom du bruker andre tilbehør eller utstyrsdeler enn de som anbefales i denne manualen. Denne maskinen er produsert i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder og sikkerhetskrav. Derfor skal reparasjoner utføres kun av autorisert reparatør og kun ved bruk av originaldeler. I motsatt fall kan reparasjonen innebære fare for brukeren. 14

15 NO Delebeskrivelse 1. Håndtak 2. ON/OFF-strømbryter 3. Justerknapp for variabel hastighet 4. Kabel med støpsel 5. Elektrisk motor 6. Lokk for kullbørsteholder Hjelpehåndtak 8. Polerskive Ø 95 mm (2 stk.) 9. Vokspålegger av skumplast (2 stk.) 10. Polerhette av frotté (2 stk.) Justernøkkel Kullbørste (2 stk.) Tekniske spesifikasjoner Modell: SIP-SD-95x2 Eltilkobling: 230 V / 50 Hz Motoreffekt: 350 W Turtall, ubelastet: o/min. Polerskive: 2 stk. Ø 95 mm Vekt: 2,6 kg 15

16 NO Tips For best beskyttelse av lakken, voks bilen 1-2 ganger per år. Vask bilen minst annenhver uke. Vask med en ren svamp, og arbeid deg ovenfra og ned. Når du arbeider med polermaskinen, begynn alltid med store flater (f.eks. tak, motorpanser) og deretter mindre flater (f.eks. dører). Små og vanskelig tilgjengelige flater poleres til sist og for hånd. Bruk alltid rene polerhetter til polermaskinen. Før bruk 1. Vask bilen omhyggelig. Det er svært viktig at all smuss er borte før voksingen igangsettes. 2. Sett bilen på et tørt og kjølig sted etter vaskingen, og la den tørke og avkjøles. Pass på at ikke solen lyser på bilen og varmer den opp. Dersom lakken er svært tilsmusset eller oksidert, kan det behøves en eller annen form for lakkrengjøring før polervoksen legges på. For en flate som er mindre oksidert, rekker det ofte med en polervoks som både rengjør og polerer i en operasjon. Viktig Det er nok å la polermaskinens egen tyngde gjøre arbeidet. Dersom du presser polermaskinen mot flaten, arbeider den mer langsomt, og resultatet blir dårligere. Bruk alltid støvmaske ved tørrpolering. Støvet som oppstår, er helseskadelig. Bruk ikke altfor mye voks på en gang. Da kan det hende at polerhetten sklir av polermaskinen. Følg alltid anvisningene som følger med polermiddelet du bruker. 16

17 NO Bruk 1. Løsne polermaskinens støpsel fra vegguttaket. 2. Trykk vokspåleggeren eller polerhetten fast på polerskivens borrelåsutstyrte overflate. Pass på at vokspåleggeren eller polerhetten sentreres ordentlig over polerskiven. 3. Fordel polervoksen jevnt over vokspåleggeren, slik at den dekker hele flaten og kantene. Legg ikke voksen rett på flaten som skal poleres. 4. Sett polermaskinens støpsel i vegguttaket, og plasser vokspåleggeren med voksen på flaten som skal poleres. Plasser kabelen over skulderen, slik at du unngår at den havner i voksen under arbeidet. 5. Start polermaskinen ved å trykke inn ON/OFF-strømbryteren (2) til posisjon ON (I). Hold polermaskinen stødig i hjelpehåndtaket (7) når den startes. Pass alltid på at polerskiven/polerhetten har kontakt med flaten som skal poleres, både når den startes og slås av. 6. Arbeid voksen inn i lakken ved å føre polermaskinen med lange, sveipende bevegelser over flaten. Press ikke maskinen mot flaten, det rekker med maskinens egen tyngde. 7. For å legge på voks på steder der polermaskinen ikke kommer til, ta polerhetten av polermaskinen, og arbeid voksen inn for hånd ved hjelp av polerhetten. 8. Legg bare på et tynt lag voks på flaten. Et tykt lag gir ikke bedre resultat, men gjør det bare vanskeligere å polere bort overflødig voks. 17

18 NO Etterpolering Når voksen har tørket til en hvit hinne, er det på tide å fjerne overflødig voks. 1. Fjern vokspåleggeren fra polerskivens borrelåsfeste, og monter i stedet polerhetten. 2. Poler bort overflødig voks ved å føre polermaskinen med lange, sveipende bevegelser over flaten. Press ikke maskinen mot flaten, det rekker med maskinens egen tyngde. 3. Begynn med å polere de store flatene der du kommer til med hele polerhetten. Poler deretter konkave og konvekse flater med hettens kant. Små flater der du ikke kommer til med polermaskinen i det hele, poleres avslutningsvis for hånd. Det kan iblant være nødvendig å riste av voksrester fra polerhetten. Dersom dette ikke gjøres, vil voksen i stedet gnis ut og danne sirkelformede mønstre som vil være synlige etterpå. Stell Polermaskinen krever ikke noe spesielt vedlikehold. Vask polerhettene for hånd, og la dem deretter henge og lufttørke. Når polermaskinen ikke er i bruk, fjern polerhetten fra polerskiven, og oppbevar den opp ned, slik at polerskivens skumplastskive kan tørke ordentlig. Rengjør luftinntakene regelmessig. Rengjør polermaskinen med en fuktig klut. Dypp aldri elektriske maskiner i vann. 18

19 FI SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TURVALLISUUSOHJEET LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄÄ KIILLOTUSKONETTA. HUOMAA: On tärkeää, että luet tämän käyttöohjeen ja siinä olevat turvallisuusohjeet ajatuksella ja että noudatat ohjeita käyttäessäsi laitetta. Ohjeita noudattamalla vältät sähköisku- tulipalo- ja henkilövahinkovaaran. Ohjeet on laadittu omaa turvallisuuttasi ja muiden turvallisuutta ajatellen sekä siksi, että laite kestäisi käytössä pitkään. Säilytä tämä käyttöohje vastaisen varalle. Tarkista laite, pistotulppa ja liitäntäjohto vaurioiden varalta aina ennen laitteen käyttöä. Älä käytä laitetta, ellei se ole täysin kunnossa. Tarkista, että kaikki liikkuvat osat pyörivät kunnolla eivätkä ota kiinni mihinkään. Tarkista myös, että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan, ehjiä ja toimivia. Kiinnitä huomiota erityisesti sellaisiin vaurioihin, jotka saattavat vaikuttaa laitteen toimintaan. ÄLÄ käytä laitetta, jos sen ON/OFF-virtakytkin ei toimi. Vaihdata vahingoittuneet osat välittömästi. Vie laite korjattavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tutustu laitteeseen. On erittäin tärkeää, että luet käyttöohjeen ja laitteessa olevat varoituskilvet ja sisäistät niiden antamat tiedot. Selvitä, millaiseen käyttöön laite soveltuu ja mihin taas ei. Perehdy myös laitteen mahdollisiin vaaroihin. Huolehdi työskentelypaikan siisteydestä. Sotkuiset, öljyiset tai huonosti valaistut työpisteet aiheuttavat helposti onnettomuuksia. Pidä työskentelypaikka puhtaana. Siivoa roinat ja lika lattialta. Lattia ei saa olla liukas. Käyttöympäristö: Käytä laitetta vain sellaisessa ympäristössä, johon se on tarkoitettu. Älä työskentele ahtaissa tai huonosti ilmastoiduissa tiloissa. Älä käytä laitetta syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä tai tilassa, jonka ilmassa on kaasuja tai räjähtäviä aineita. Laitteen sähkömoottorin aiheuttamat kipinät voivat sytyttää kaasut ja aiheuttaa räjähdyksen. 19

20 FI Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Älä käytä sähkölaitteita sateessa tai kosteassa ympäristössä. Älä jätä sähkölaitteita ulos sateeseen. Sähkölaitteita EI saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Kaksoiseristys. Tämä kiillotuskone on kaksoiseristetty, joten sen voi liittää myös maadoittamattomaan pistorasiaan. Suojaudu sähköiskuilta. Älä koske laitteen käytön aikana maadoitettuihin kohteisiin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, jääkaappeihin tai vastaaviin. Käsittele liitäntäjohtoa varoen. Kun irrotat laitteen pistorasiasta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan tartu aina pistotulppaan. Älä nosta tai kanna laitetta liitäntäjohdosta. Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien paikkojen, öljyn, liuottimien tai terävien reunojen kanssa. Ulkokäyttöön soveltuvat jatkojohdot. Jos käytät laitetta ulkona, käytä vain ulkokäyttöön hyväksyttyjä jatkojohtoja. Älä päästä jatkojohtoa tekemisiin terävien esineiden, korkeiden lämpötilojen tai märkien paikkojen kanssa. Jos käytät kelalla olevaa jatkojohtoa, pura koko johto kelalta käytön ajaksi. Vaihda vahingoittunut jatkojohto välittömästi uuteen. Vikavirtasuojakytkin. Kun käytät sähkölaitteita ulkona, varusta sähköliitäntä aina vikavirtasuojakytkimellä. Asento ja tasapaino. Seiso tukevasti ja mukavassa asennossa. Älä koskaan kurottele käynnissä olevan laitteen päälle. Säilytä oikea asento ja tasapaino koko ajan. Keskity työhösi ja käytä tervettä järkeä. Älä missään tapauksessa käytä laitetta väsyneenä, väsyttävien tai nukuttavien lääkkeiden, alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Turvallinen vaatetus. Älä koskaan käytä työskennellessäsi löysiä vaatteita tai riippuvia koruja, koska ne voivat tarttua laitteen liikkuviin osiin. Kun työskentelet ulkona, käytä kumikäsineitä ja kenkiä, jotka eivät ole liukkaat. Pitkät hiukset. Laita pitkät hiukset nutturalle tai sido ne hiusverkolla. 20

21 FI Suojalasit. Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi kiillotuskonetta. HUOMAA: Tavalliset silmälasit EIVÄT riitä suojalaseiksi. Kuulosuojaimet. Käytä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää 85 db(a) sekä aina kun käytät laitetta pitkään yhtäjaksoisesti. Hengityssuojain. Jos työ on pölyistä tai jos työskentelet ahtaissa sisätiloissa, käytä hengityssuojainta. Lyijymaalit. Jos hiot lyijyä sisältävää maalipintaa, käytä kunnon suodattimella varustettua hengityssuojainta, suojakäsineitä ja suojalaseja. Asbesti. ÄLÄ käytä laitetta asbestia sisältävien materiaalien hiomiseen. Vältä laitteen käynnistyminen vahingossa. Varmista aina ennen kuin liität laitteen pistotulpan pistorasiaan, että laitteen virtakytkin on pois päältä asennossa (OFF). Älä koskaan kanna sähköverkkoon liitettyä laitetta sormi virtakytkimellä. Irrota säätöavaimet. Ota tavaksesi tarkistaa aina ennen laitteen käynnistämistä, ettei siihen ole jäänyt mitään säätöavaimia tai pihtejä. Laitteeseen kiinni unohtuneet säätötyökalut aiheuttavat onnettomuusvaaran laitteen käynnistyksen yhteydessä. Älä ylikuormita laiteta. Älä yritä tehdä sähkölaitteella töitä, joihin vaaditaan jämerämpi laite. Työ sujuu turvallisemmin ja nopeammin, kun et ylikuormita laitetta. Käytä aina tarkoitukseen sopivaa laitetta. Työ sujuu turvallisemmin ja nopeammin, kun käytät oikeaa laitetta. Älä koskaan käytä sähkölaitteita töihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Älä esim. käytä pyörösahaa puunoksien tai runkojen katkaisuun. Älä yritä tehdä pienitehoisella laitteella töitä, joihin vaaditaan suurta tehoa. Irrota sähkölaite pistorasiasta. Katkaise laitteesta virta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta aina, kun et enää käytä laitetta sekä huollon, voitelun, säätöjen tekemisen tai varusteiden vaihdon ajaksi. Älä koskaan jätä laitetta käyntiin ilman valvontaa. Älä jätä laitetta silmistäsi ennen kuin se on kokonaan pysähtynyt. Irrota sitten pistotulppa pistorasiasta. 21

22 FI Irrota välittömästi pistotulppa pistorasiasta, jos laite alkaa pitää tavallisuudesta poikkeavaa ääntä, ylikuumenee, alkaa savuta tai haista. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen ulottuvilta. Pidä lapset ja muut katselijat, myös eläimet, turvallisen etäisyyden päässä laitteesta ja sen työskentelyalueelta. Älä anna kenenkään muun käyttää laitetta ennen kuin hän on tutustunut sen toimintaan. Älä työnnä mitään sähkötyökalun sisään sähköiskuvaara. Säilytys. Kun sähkölaitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa ja lukitussa paikassa, poissa lasten ja muiden asiattomien ulottuvilta. Pidä hyvää huolta laitteesta. Noudata annettuja voiteluohjeita sekä varusteidenvaihto-ohjeita yms. Tarkista laitteen liitäntäjohdon (ja mahdollisen jatkojohdon) kunto säännöllisin väliajoin. Jos johto on vahingoittunut, anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa uusi johto tilalle. Pidä laitteen kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Puhdista laitteen tuuletusaukot säännöllisesti niihin kertyneestä vahapölystä ja muusta liasta. Jos laitteen moottorin tuuletusaukot ovat tukossa, moottori voi ylikuumeta ja mennä rikki. VAROITUS: Muiden kuin tässä käyttöohjeessa suositeltujen varusteiden ja lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkovaaran. Tämä sähkölaite on valmistettu kansallisten ja kansainvälisten standardien ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Laitteen turvallisuuden ylläpitämiseksi sitä saavat korjata vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset ja korjauksiin saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia. Muunlaiset korjaukset voivat aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle. 22

23 FI Laitteen osat 1. Kahva 2. ON/OFF-virtakytkin 3. Nopeudensäädin 4. Liitäntäjohto ja pistotulppa 5. Sähkömoottori 6. Hiiliharjakotelon kansi 7. Apukahva 8. Kiillotuslaikka Ø 95 mm (2 kpl) 9. Vaahtomuovinen vahanlevityslaikka (2 kpl) 10. Froteinen kiillotustyyny (2 kpl) Säätöavain Hiiliharja (2 kpl) Tekniset tiedot Malli: SIP-SD-95x2 Sähköliitäntä: 230 V/50 Hz Moottorin teho: 350 W Kierrosluku kuormittamattomana: kierr./min. Kiillotuslaikka: 2 kpl Ø 95 mm Paino: 2,6 kg 23

24 FI Vinkkejä Autosi maalipinta pysyy hyvänä, kun vahaat sen 1-2 kertaa vuodessa. Pese auto vähintään joka toinen viikko. Käytä pesuun puhdasta sientä ja työskentele alhaalta ylöspäin. Kun käytät kiillotuskonetta, käsittele aina isot pinnat (katto, konepelti yms.) ensin ja vasta sitten pienemmät pinnat (kuten ovet). Kiillota lopuksi käsin kaikki pienet ja hankalanmuotoiset kohdat. Käytä aina puhtaita kiillotustyynyjä. Ennen käyttöä 1. Pese auto huolellisesti. Auton on oltava täysin puhdas ennen kuin alat vahata sitä. 2. Aja auto pesun jälkeen kuivaan ja viileään paikkaan ja anna sen kuivua ja jäähtyä. Älä vahaa auringonpaisteessa. Jos maalipinta on erittäin likainen tai hapettunut, puhdista se jollain maalinpuhdistusaineella ennen vahausta. Jos hapettumat ovat pieniä, niihin riittää yleensä puhdistava ja kiillottava autovaha. Tärkeää Kiillotuskoneen oma paino riittää kiillotukseen. Älä siis paina konetta auton pintaa vasten. Painaminen hidastaa kiillotusta ja jäljestä tulee huonompi. Käytä aina hengityssuojainta kiillottaessasi kuivaa vahapintaa. Kuiva vahapöly on terveydelle haitallista. Älä levitä kerralla liikaa vahaa. Se voi saada kiillotustyynyn liukumaan. Noudata aina käyttämäsi vahan tai kiillotusaineen käyttöohjeita. 24

25 FI Käyttö 1. Irrota kiillotuskoneen pistotulppa pistorasiasta. 2. Kiinnitä vahanlevitin tai kiillotustyyny kiillotuslaikan tarrapintaan. Katso, että levitin tai tyyny tulee keskelle laikkaa. 3. Levitä vahaa tasainen kerros vahanlevittimeen, siten että sen koko pinta ja reunat peittyvät. Älä kaada vahaa kiillotettavalle pinnalle. 4. Liitä laitteen pistotulppa pistorasiaan ja aseta vahanlevitin vahattavalle pinnalle. Heitä liitäntäjohto olkapäällesi, niin se ei pääse vahattavaan pintaan. 5. Käynnistä kiillotuskone painamalla sen ON/OFF-virtakytkin (2) asentoon ON (I). Pitele käynnistyshetkellä tukevasti kiinni laitteen apukahvasta (7). Pidä vahanlevitin/kiillotustyyny kiinni käsiteltävässä pinnassa laitteen käynnistys- ja pysäytyshetkellä. 6. Levitä vaha maalipinnalle liikuttamalla laitetta pitkin, pyyhkäisevin liikkein pitkin pintaa. Älä paina laitetta pintaa vasten, laitteen oma paino riittää. 7. Vahaa hankalat kohdat, joihin laite ei ulotu, seuraavasti: Kytke laite pois päältä, irrota vahanlevitin laitteesta ja levitä vaha käsin tyynyn avulla. 8. Levitä vahaa vain ohut kerros. Paksu vahakerros ei paranna vahaustulosta, vaan hankaloittaa loppukiillotusta. 25

26 FI Kiillotus Kun vaha on kuivunut valkoiseksi kalvoksi, voit kiillottaa pinnan ja poistaa liian vahan. 1. Irrota vahanlevitin kiillotuslaikasta ja asenna tilalle kiillotustyyny. 2. Kiillota pinta ja poista liika vaha liikuttamalla laitetta pitkin, pyyhkäisevin liikkein. Älä paina laitetta pintaa vasten, sen oma paino riittää. 3. Kiillota ensin isot pinnat, jotka pystyy käsittelemään koko kiillotustyynyllä. Kiillota sitten kuperat ja koverat paikat tyynyn reunalla. Kiillota lopuksi käsin kohdat, joihin koneella ei pääse käsiksi. Jos vahaa on paljon, voit joutua välillä ravistelemaan kiillotustyynyä. Jos et tee tätä, vaha vain pyörii maalipinnalla ja jättää siihen jälkiä. Hoito Kiillotuskone ei vaadi erityistä hoitoa. Pese kiillotustyynyt käsin ja ripusta ne kuivumaan. Kun laitetta ei käytetä, ota kiillotustyyny irti laikasta ja säilytä sitä ylösalaisin, jotta kiillotuslevyn vaahtomuovilevy saa kuivua kunnolla. Puhdista moottorin tuuletusaukot huolellisesti. Puhdista kiillotuskone kostealla rievulla. Älä missään tapauksessa upota sähkölaitteita veteen. 26

27 DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR EL-MASKINER LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT, INDEN POLERMASKI- NEN TAGES I BRUG. OBS: Inden du begynder at anvende denne maskine, er det vigtigt, at du læser, forstår og meget omhyggeligt følger alle de instruktioner og sikkerhedsanvisninger, der findes i manualen for at forebygge risikoen for stød, brandrisiko eller personskade. De er beregnet på din og andres sikkerhed og til at give dig lang og problemfri anvendelse af maskinen. Gem brugsanvisningen til senere brug. Kontrollér altid el-maskinen, el-kablet og stikket inden anvendelse, så der ikke findes nogen skader. Anvend kun el-maskiner, der er i perfekt og ubeskadiget tilstand. Kontrollér, at alle bevægelige dele centrerer, som de skal, og at de ikke slår imod. Kontrollér også, at beskyttelsesanordninger eller andre dele ikke er i uorden eller mangler helt. Vær opmærksom på evt. skader, der kan påvirke brugen. Brug IKKE maskinen, hvis ON/OFF-afbryderen ikke fungerer. Beskadigede dele skal umiddelbart repareres eller udskiftes af en autoriseret reparatør. Lær din maskine at kende. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår instruktionerne i brugsanvisningen og på de etiketter, der findes på maskinen. Lær dig maskinens muligheder samt dens begrænsninger og de mulige farlige forhold, der er kan være forbundet med denne el-maskine. Arbejdspladsen. Rodede, ujævne eller dårligt oplyste arbejdspladser medfører nemt ulykker. Arbejdspladsen skal holdes ren. Gulvet skal holdes rent og fri for affald. Sørg for, at arbejdsområdet er godt belyst. Korrekt miljø: Maskinen må kun bruges i omgivelser, den er beregnet til. Arbejd ikke i trange og dårligt ventilerede rum. Anvend ikke el-maskiner i nærheden af letantændelige og brandfarlige væsker og gasser, eller luftarter der indeholder gas eller er eksplosiv. Der er risiko for, at maskinen kan forårsage brand eller 27

28 DK eksplosion, da motoren i el-maskiner kan afgive gnister, der kan antænde gas o.l. Udsæt ikke maskinen for regn eller fugt. Arbejd ikke med elmaskinen i regn eller i fugtige omgivelser. Lad ikke el-maskinen ligge ude, når det regner. El-maskiner må IKKE sænkes ned i vand eller andre væsker. Dobbeltisoleret. Polermaskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke tilsluttes til stikkontakt med jord. Beskyttelse mod elektrisk stød. Undgå kropskontakt med jordede genstande som f.eks. rørledninger, radiatorer, komfurer eller køleskabe, når du arbejder med el-maskiner. Beskyt el-kablet. Løft eller bær aldrig maskinen i el-kablet. Fjern stikket fra stikkontakten ved at trække i stikket IKKE i el-kablet. Hold el-kablet borte fra høje temperaturer, olie, opløsningsmidler og skarpe kanter. Forlængerkabler til udendørs brug. Når maskinen anvendes udendørs, må der kun bruges kabler, der er godkendte og mærkede til udendørs brug. Beskyt forlængerkablet mod skarpe genstande, høje temperaturer og våde steder. Ved anvendelse af forlængerkabler på kabeltromle skal du altid rulle hele el-kablet ud, når det anvendes. Udskift altid et beskadiget forlængerkabel, inden maskinen anvendes. Fejlstrømsafbryder. Anvend altid fejlstrømsafbryder ved al anvendelse af el-maskiner; ikke mindst ved udendørs brug. Kropsholdning og balance. Stå stabilt og bekvemt. Bøj dig aldrig ind over udstyr i drift. Hold dig hele tiden i ret stilling og i balance. Tænk på, hvad du gør. Brug fornuften, og anvend under INGEN omstændigheder maskinen, hvis du er træt, bruger medicin, der kan føre til træthed, eller hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer. Sikker påklædning. Brug ikke løsthængende tøj eller løsthængende smykker, da de let kan sætte sig fast i maskinens roterende dele. Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved udendørs arbejde. 28

29 DK Langt hår. Langt, løsthængende hår skal bindes op eller holdes på plads i et hårnet. Beskyttelsesbriller. Brug altid beskyttelsesbriller ved arbejde med maskinen. OBS: Almindelige briller kan IKKE bruges som beskyttelsesbriller. Høreværn. Hvis lydniveauet overskrider 85 db(a) eller ved længere tids anvendelse af maskinen, er brug af høreværn obligatorisk. Åndedrætsværn. Hvis arbejdet med maskinen medfører meget støv, eller hvis det udføres i et lukket rum, bør der anvendes åndedrætsværn. Blybaseret farve. Hvis du arbejder med blybaseret farve, skal åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller anvendes. Asbest. Anvend IKKE el-maskiner på materialer, der indeholder asbest. Undgå utilsigtet start. Kontrollér altid, at maskinens ON/OFF-afbryder står i stilling fra/off, inden stikket sættet i stikkontakten. Bær ikke en tilsluttet maskine med fingrene på afbryderen. Fjern justeringsnøgler. Gør det til en vane at kontrollere, at justeringsnøgler og tænger er fjernet fra udstyret, før det startes. De udgør en risiko for ulykker, hvis maskinen startes. Overbelast ikke maskinen. Tving ikke el-maskinen til højere ydelse, end den kan klare. Arbejdet bliver mere sikkert og resultatet bedre, hvis maskinen ikke overbelastes, men anvendes med henblik på dens kapacitet. Anvend den rigtige el-maskine til det rigtige formål. Arbejdet går mere sikkert og hurtigere, hvis du vælger den korrekte type el-maskine til det arbejde, du vil udføre. Anvend ikke maskinen til arbejde, den ikke er beregnet til. Anvend derfor f.eks. ikke en rundsav til savning af trægrene eller træstammer. Pres ikke en maskine med lille kapacitet til at udføre arbejde, der kræver en maskine med stor kapacitet. 29

30 DK Kobl el-maskinen fra stikkontakten, og gør den strømløs. Afbryd altid strømmen ved at trække stikket ud af stikkontakten, så snart maskinen ikke anvendes, inden service, smøring eller justeringer finder sted, samt ved udskiftning af tilbehør. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn under arbejdet. Slip ikke opmærksomheden, før maskinen er standset helt. Afbryd derefter strømmen. Fjern med det samme stikket fra stikkontakten, hvis el-maskinen lyder anderledes end normalt, bliver varm, hvis røg udvikles, eller hvis den lugter. Hold børn og husdyr borte fra maskinen. Børn, andre tilskuere og dyr skal holdes på en sikker afstand fra maskinen og dens arbejdsområde. Lad ikke andre personer arbejde med el-maskinen, før disse er bekendt med maskinens funktion. Stop ikke genstande i el-maskiner risiko for elektrisk stød. Opbevaring. Når el-maskinen ikke anvendes, skal den opbevares et sikkert, tørt og aflåst sted, utilgængeligt for børn og andre uerfarne personer. Vedligehold el-maskinen omhyggeligt. Følg anvisningerne for smøring, udskiftning af tilbehør mv. Kontrollér maskinens el-kabel (forlængerkabel) med jævne mellemrum. Hvis det beskadiges, skal du indlevere maskinen til en kvalificeret reparatør for udskiftning af kablet. Hold maskinens håndtag tørt, rent og fri for olie og fedt. Sørg for, at maskinens ventilationsåbninger er rene og fri for støv og andet snavs. Hvis ventilationsåbningerne til maskinens el-motor blokeres, kan dette medføre overophedning og dermed beskadige el-motoren. ADVARSEL: Der er risiko for skade på personer og materiel, hvis der bruges andet tilbehør eller andre udstyrsdele end dem, som er anbefalet i denne manual. Denne el-maskine er fremstillet iht. nationale og internationale standarder og sikkerhedskrav. Derfor må reparationer kun udføres af en autoriseret reparatør og kun med originale reservedele. Ellers kan det indebære fare for brugeren. 30

31 DK Stykliste 1. Håndtag 2. ON/OFF-strømafbryder 3. Justeringshåndtag til variabel hastighed 4. El-kabel med stik 5. El-motor 6. Låg til kulbørsteholder Hjælpehåndtag 8. Polerskive Ø 95 mm (2 stk.) 9. Vokspålægger af skumplast (2 stk.) 10. Polerhætte af frotté (2 stk.). Justeringsnøgle Kulbørste (2 stk.) Tekniske specifikationer Model: SIP-SD-95x2 El-tilslutning: 230 V/50 Hz Motoreffekt: 350 W Hastighed, ubelastet: omdr./min. Polerskive: 2 stk. Ø 95 mm Vægt: 2,6 kg 31

32 DK Tips! For bedste beskyttelse af lakken skal bilen vokses 1-2 gange pr. år. Vask bilen mindst hver anden uge. Vask med en ren svamp, og arbejd dig oppe oppefra og nedad. Når du arbejder med polermaskinen, skal du altid starte med de store overflader, (f.eks. tag og motorhjelm) og derefter mindre overflader (f.eks. døre). Små og svært tilgængelige overflader poleres til sidst med håndkraft. Anvend altid rene polerhætter til polermaskinen. Før anvendelse 1. Vask bilen omhyggeligt. Det er meget vigtigt, at alt snavs er fjernet, inden vokset påføres. 2. Stil bilen på en tør og kølig plads efter vasken, og lad den tørre og køle ned. Sørg for, at solen ikke skinner på bilen og varmer den op. Er lakken meget snavset eller rusten, kan det være nødvendigt med en form for lakrengøring, inden polervokset kommes på. Til en mindre rusten overflade er det tit tilstrækkeligt med en polervoks, der både rengør og polerer i en arbejdsgang. Vigtigt Det er tilstrækkeligt at lade polermaskinens egen vægt gøre arbejdet. Hvis du presser polermaskinen mod overfladen, arbejder den langsommere, og resultatet bliver dårligere. Anvend altid støvmaske ved tørpolering. Det støv, der dannes, er sundhedsfarligt. Anvend ikke for meget voks på én gang. I så fald kan det ske, at polerhætten glider af polermaskinen. Følg altid anvisningen, der følger med det polermiddel, du anvender. 32

33 DK Anvendelse 1. Fjern polermaskinens stik fra stikkontakten. 2. Tryk vokspålæggeren eller polerhætten fast på velcroen på polerskivens overflade. Sørg for, at vokspålæggeren eller polerhætten centreres korrekt over polerskiven. 3. Fordel polervokset jævnt over vokspålæggeren, så det dækker hele overfladen og kanterne. Læg ikke voks direkte på den overflade, der skal poleres. 4. Tilslut polermaskinens stik til stikkontakten, og anbring vokspålæggeren med vokset på den overflade, der skal poleres. Anbring elkablet over skulderen, så du undgår, at den havner i vokset under arbejdet. 5. Start polermaskinen ved at indtrykke ON/OFF-strømafbryderen (2) til stilling ON (I). Hold polermaskinen roligt i hjælpehåndtaget (7), når den startes. Sørg altid for, at polerskiven/polerhætten altid har kontakt med den overflade, der skal poleres, når den startes og afbrydes. 6. Arbejd vokset ind i lakken ved at bevæge polermaskinen med lange, fejende bevægelser over overfladen. Tryk ikke maskinen mod overfladen. Det er tilstrækkeligt med maskinens egen vægt. 7. For at påføre voks på steder, hvor polermaskinen ikke kan komme til, skal du fjerne polerhætten fra polermaskinen og arbejde vokset ind med håndkraft vha. polerhætten. 8. Læg kun et tyndt lag voks på overfladen. Et tykt lag giver ikke et bedre resultat, men det bliver sværere at polere den overflødige voks bort. 33

34 DK Efterpoler Når vokset er størknet til en hvid hinde, er det på tide at fjerne det overflødige voks. 1. Fjern vokspålæggeren fra polerskivens velcrofæste, og montér polerhætten i stedet. 2. Polér overskudsvokset bort ved at bevæge polermaskinen med lange, fejende bevægelser over overfladen. Tryk ikke maskinen mod overfladen. Det er tilstrækkeligt med maskinens egen vægt. 3. Start med at polere de store overflader, hvor du kan komme til med hele polerhætten. Poler derefter konkave og konvekse overflader med hættens kant. Små overflader, hvor polermaskinen ikke kan komme til, poleres til sidst med håndkraft. Der kan nogle gange være nødvendigt at ryste voksrester af polerhætten. Hvis dette ikke gøres, bliver vokset i stedet tværet ud og danner et cirkelformet mønster, der senere kan ses. Vedligeholdelse Polermaskinen kræver ingen særlig vedligeholdelse. Vask polerhætterne i hånden, hæng dem op, og lad dem lufttørre. Når polermaskinen ikke anvendes, skal du fjerne polerhætten fra polerskiven og opbevare den op-ned, så polerskivens skumplastskive kan tørre ordentligt. Rengør luftindtaget regelmæssigt. Rengør polermaskinen med en fugtig klud. Dyp aldrig elektriske maskiner i vand. 34

35

36

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1100 1300 W Våffeljärn Vohvelirauta 1100 1300 W SE Våffeljärn Våffeljärnets delar Undre hölje Handtag Indikeringslampa (röd) Indikeringslampa (grön) Plastkåpa Övre hölje Våffelplatta/laggar Läs bruksanvisningen noga

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117

STEAKHOUSE BBQ CONTACT. BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 STEAKHOUSE BBQ CONTACT BBQ 2200 watt, with lid and stand - type 7117 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

5524ST. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. 5524ST Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Detaljer

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE

ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE. Betriebsanleitung. Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST RUS SLO SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE ELEKTRO-RASENMÄHER 3.22 SE / 3.82 SE Betriebsanleitung 474269_b

Detaljer

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA

Compound Mitre Saw. Art.no. Model 18-3027 J1x-JF2-210/20-UK 30-9012 J1x-JF2-210/20. Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha SVENSKA Compound Mitre Saw Kap & Geringssåg Kapp- & Gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment.

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING

Onyx. Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Onyx Fritös Frituregryde Frityrkoker BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING Svenska Svenska Säkerhetsåtgärder När elektriska apparater ska användas förutsätts att användaren vidtar vissa grundläggande

Detaljer

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka

BORDSFLÄKT. 9. Placera inte produkten så att djur kan påverka BORDSFLÄKT TEKNISKA DATA Spänning:.......... 230 V/ 50HZ Isolationsklass:....... Klass II (dubbelisolerad) Mått:.............. Ø23 cm Max luftflöde (F):..... 13,4 m 3 /min Effekt (P):............ 19,6

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift

saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift saxlyft sakseløfter saksinostin sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons 2 SE Saxlyft 3 ton Manual för installation, användning och underhåll 4. Bruksanvisning 4.1 Försiktighetsåtgärder 4.2 Beskrivning av manöverenhet

Detaljer

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1

NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a1 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a2 A B C D E F G H GVS1 GVS2 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page a3 1 2 3 4 ❹ ❶ ❷ ❸ 5 6 7 8 9 NOTICE europe 10/01/05 14:05 Page 42 Norsk

Detaljer

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE BC 260 L BC 260 B. Betriebsanleitung. 474 623_b I 12/2011

Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS SRB INFORMATION I MANUALS I SERVICE BC 260 L BC 260 B. Betriebsanleitung. 474 623_b I 12/2011 Garden + Hobby QUALITY FOR LIFE D GB NL F E P I SLO HR SRB PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR MK TR INFORMATION I MANUALS I SERVICE BC 260 L BC 260 B Betriebsanleitung 057 474 623_b I 12/2011

Detaljer

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com

826.664-B-Couv 6/05/03 18:57 Page 1. Aroma 4-10 1-3. Aroma 4-10 1-3. www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 1 I Aroma - I 0 1-0 Aroma - I 0 1-0 www.krups.com 2.-B-Couv /0/0 1: Page 2 I II I a b e i Aroma - 0 1-0 g c d c h f a e b i Aroma - c d 0 1-0 h 1 2 N (1X) /g 2.-B-Couv /0/0 1: Page

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna BF1-serien med ångfunktion bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper. SVENSKA föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Detaljer