Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klubbplan. Den røde tråd. Rev. 2"

Transkript

1 Klubbplan Den røde tråd Rev. 2 1

2 Forord Hva er hensikten med klubbplanen? Klubbplanen skal oppfattes som et sett regler - og en støtte for alle dere som arbeider med fotball i Sunndal IL Fotball. Det er av stor betydning at ledere/trenere bruker klubbplanen aktivt slik at vi alle drar i samme retning - uansett funksjon i klubben! Klubbplanen er vedtatt av styret og årsmøtet - hvilket gjør at alle som arbeider i klubben skal sette seg godt inn i planen og kjenne godt til, klubbplanen og arbeide etter de retningslinjer den angir. Klubbplanens innhold: Klubbplanen er delt inn i tre ulike deler, del A, del B og del C. Del A omhandler en del informasjon til medlemmer, trenere/lagledere og spillere i klubben. Eksempler på dette er laglederhåndbok, hospitering, foreldrevettregler etc. I tillegg tar den for seg en del informasjon som går på breddereglementet. Del B beskriver de krav og retningslinjer som er gjeldende for Sunndal Fotball i forhold til prosjektet Kvalitetsklubb. Del C av klubbplanen tar for seg alt fra visjoner og mål, hvordan vi skal arbeide med spillergruppen og er ment som en hjelp ved spillerutvikling. Klubbplanen skal brukes aktivt og kommer til å være i stadig utvikling. Det er dere som trenere/ledere/spillere som blir med og utvikler denne klubbplan til et levende dokument i vårt klubbarbeid. 2

3 De viktigste verdiene i klubbplanen er; Leken: På alle nivåer skal det bevisstgjøres at leken i vår idrett er et mål i seg selv. Hver gruppe finner positive former for å gi plass for leken. Bevegelse / mestring: Sett pris på opplevelsen av å mestre bevegelse. Oppmuntre til opplevelse og grensesprengning på trening/kamp. Konkurranse: Å konkurrere er gøy! Fokus på prestasjoner - før resultat! Fair play: Uansett nivå spill fair, vis respekt overfor dommer, motstander og regler. Dette er alles ansvar. Sette spilleren i sentrum: Spilleren blir bevisst egne verdier som styrer personlige drømmer, mål og prestasjoner. Spilleren får både individuell veiledning og støtte/krav fra gruppen han tilhører. Spilleren: Har et reflektert forhold til egen adferd når han representerer klubben. 3

4 Overordnede målsetting: FLEST MULIG LENGST MULIG Sunndal Fotball skal gi et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, og stimulere flest mulig til å spille fotball. Sunndal Fotball skal samarbeide godt med andre fritidsaktiviteter og idretter, og stimulere til allsidig idrettserfaring. Sunndal Fotball skal utvikle bevisste spillere som prøver å ta ansvar for sin egen utvikling, for laget, for klubben, og for andre i og utenfor fotballmiljøet. Sunndal Fotball skal bidra til å skape gode holdninger hos sine spillere både i forhold til med- og motspillere, dommere, trenere og ledere. Vi ønsker å utvikle disiplinerte spillere både på og utenfor fotballbanen. Sunndal Fotballs aldersbestemte klasser skal drives etter breddeidrettens prinsipper. Parallelt med dette arbeidet skal klubben arbeide med å legge forholdene til rette for de som ønsker å satse hardt og målbevisst på fotballen for dermed å kunne skape gode junior- og seniorspilllere. 4

5 Fakta om klubben vår, historisk og nåtid (2012): * Stiftet 1918 * Del av Sunndal Idrettslag til * Antall seniorlag: 3 * Antall lag innen ungdomsfotball: 15 * Antall lag innen barnefotball: 24 * Ca 550 medlemmer, hvorav ca. 420 aktive spillere. * Årlig omsetning er ca. 5 Mill. Kroner. Sunndal Fotball sin hjemmeside finner du her: Det er nødvendig å gjøre seg kjent med dette området, siden det er en viktig informasjonskanal i klubben Sunndal Fotball er en klubb hvor medlemmene på årsmøte vedtar retningslinjer, rammer, budsjett, regnskap og velger styrer og utvalg. Hovedstyret velges på årsmøtet, og er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret har det overordnete ansvar for hele klubbens drift, fra A-lag herre og dame ned til yngste lag i barnefotballen Administrasjonen består i dag av daglig leder. I tillegg har klubben en bane-og anleggsansvarlig. I tillegg har vi en Klubbhusgruppe som i dag består av 3 personer. 5

6 Nyttig linker: Sunndal IL Fotball: Nordmøre og Romsdal Fotballkrets: Norges Fotballforbund: Kontaktpersoner i Sunndal IL Fotball pr Styreleder: Stig Nergård: Sportslig leder gutte/senior/nestleder: Jonny Lunde: Sportslig leder jente/dame: Magnhild Sande: Sportslig leder barnefotballen: Magne Bjorli: Frivillighetskoordinator: Kristian T. Gregersen: Styremedlem: Monica Holthe: Styremedlem: Rune Birkestøl: Daglig leder: Einar Samuelsen: 6

7 1. Forord side 2 2. Innholdsfortegnelse side 7 3. Innledning side Organisasjonskart side Oppgaver/instruks for de forskjellige funksjonene i styret og for Daglig leder side Del A i klubbplanen, informasjon og retningslinjer side Trygghet og sikkerhet side Krav om politiattest i Sunndal Fotball side Førstehjelpsutstyr side Lisens (FIKS) og utvidet forsikring side Skade/skademelding side Kontingent og treningsavgift side Verdigrunnlag side Fair play side Kampvert/kampansvarlig senior side Foreldrevettregler side Rent Idrettslag side Flerkulturelt lokalsamfunn side 41 7

8 5.3 Praktiske rutiner side Booking av treningstider på KGB, Sunndalshallen og gressbaner side Booking og retningslinjer for møterom i klubbhuset side Utstyr; håndtering og ansvar side Tilgang til klubbhuset side Registrering av spillere i SIL Fotball side Spilleroverganger side Utfylling av overgangsskjema side Drifting av de ulike lagene i klubben vår side Sesonghjulet side Håndbok for lagledere/oppmenn side Dugnader og håndtering av kontoer for de ulike lagene side Dugnader side Håndtering av kontoer for de ulike lagene side Cupdeltakelse for de ulike lagene side Sportslige rettningslinjer side Hospitering, hensikt og praksis side Differensiering, hensikt og praksis side Topping av lag side Rettningslinjer for spillere i andre klubber som vil spille for Sunndal Fotball side Trenerforum side Trenerutdanning side Ferdighetsmerker side 71 8

9 5.6 Breddereglementet side Barnefotballen side Ungdomsfotballen side Voksenfotballen side DEL B i klubbplanen, Sunndal Fotball som Kvalitetsklubb side Plan for kommunikasjon, omdømme og markedsføring side Plan for sosialt ansvar side Plan for å utvikle og beholde frivillige i klubben side Instruks for dommerkoordinator side Instruks for trenerkoordinator side Krav til gjennomførte fotballederkurs (FLK) for styreleder og styremedlemmer side Rekrutteringsplan for barnefotballen side 97 9

10 7. Del C i klubbplanen, Skoleringsplaner side Skoleringsplan for aldersgruppen 6-10 år side skoleringsplan for aldersgrupen år side Skoleringsplan for aldersgruppen år side Skoleringsplan for aldersgruppen år side Keeperne i Sunndal Fotball side Kort oppsummering av skoleringsplanene for de ulike alderstrinnene side Vedtekter side Sluttord side

11 Innledning Klubbplanen skal være et arbeidsredskap for spillere, trenere, ledere og foreldre. Den skal være et verktøy til bruk i Sunndal Fotball sin virksomhet. Dette gjelder alle lag fra knøtte, til senior. Klubbplanen skal være en fellesnevner for alle som jobber med barne- og ungdomsfotball i klubben. Planen skal gjennomgås hvert år med alle brukergruppene (spillere, trenere, ledere, foreldre) og revideres ved behov. Hovedmålene i klubbplanen vil sammen med klubbens kjerneverdier være førende for alle aktiviteter i klubben: ENGASJEMENT FOLKELIGHET ANSVARLIGHET. 11

12 4. Organisasjonskart Leder Daglig Leder Økonomi Ansvarlig Sportslig leder Herre Sportslig leder Kvinner Frivillighets koordinator Leder Barnefotball Dagligleder Oppmann herre Oppmann Junior Oppmann Gutte Oppmann Smågutte Oppmann Kvinne Oppmann Jenter Oppmann Småjenter Støttegruppe Daglig leder Kontakt lillegutt/jente Kontakt minigutt/jente Kontakt knøtte Økonomigruppe Foreldreutvalg Foreldreutvalg 12

13 Styret Oversikt over støttepunkter for styremedlemmene. Støtte 1 Styremedlem Støtte 2 Daglig Leder 13

14 4.1 Oppgaver/instruks for de forskjellige funksjonene i styret og for Daglig leder Instruks for styreleder: * Sunndal Fotballs administrative leder * Ansvarlig for klubbens representasjon * Ansvarlig for at klubben driver i tråd med offentlige lover og regelverk * Ansvarlig for at klubben drives i tråd med NIF s, NFF s og klubbens egne lover og regler * Ansvar for klubbens administrative planarbeid og utviklingsarbeid * Innkalle og lede styremøtene * Være godt forberedt til styremøtene og andre møter * Lage ferdig saksliste for møtene på forhånd * Fordele arbeidsoppgaver til andre i styret Sammen med styret: * Sørge for forsvarlig organisering av klubben * Fastsette planer og budsjetter * Forvalte det økonomiske på en betryggende måte * Føre tilsyn med daglig leder og klubbens virksomhet for øvrig * Kan fastsette instruks for daglig leder og andre verv i klubben * Kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker * Ansvarlig for dommerkoordinator 14

15 Instruks for Daglig leder 1. Mål for stillingen Daglig leder skal lede klubben i henhold til arbeidsoppgaver og instrukser. 2. Organisatorisk plassering Nærmeste overordnede til daglig leder er Klubbens Styre. Utenom styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder. 3. Ansvar og myndighet Daglig ledelse omfatter ikke saker som etter Klubbens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker skal forelegges styret. Daglig Leder skal lede Klubben i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, vedtekter og beslutninger truffet av årsmøtet og/eller styret. Daglig leder skal i samarbeid med styret fastsette Klubbens mål og strategier, for deretter å ta ansvaret for en effektiv ledelse av alles innsats for å innfri disse. 15

16 Fortsettelse; Instruks for Daglig leder Sunndal Fotball Daglig leder har ansvaret for at styret får seg forelagt alle saker som på grunn av sitt prinsipielle forhold, økonomiske betydning eller av andre grunner er av en slik art at de bør forelegges styret. Daglig leder plikter å informere styret om viktige forhold i og utenfor Klubben som kan påvirke Klubbens stilling og utvikling. Daglig leder har ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder kalle inn til styremøtene. 4. Fullmakter Eventuelle engasjement utenom klubben skal godkjennes av styret. 5. Generelle arbeidsoppgaver Sørge for at styrets og egne beslutninger iverksettes. Forberede Klubbens styremøter Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med Klubbens leverandører og andre forretningsforbindelser samt offentlige myndigheter i henhold til pålagt oppgaver. Sørge for at det drives utadrettet markedsføring av Klubben for å sikre at Sunndal Fotball fremstår som en foregangsklubb. 16

17 Fortsettelse; Instruks for Daglig leder Sunndal Fotball Spesifikt stillingsinnhold: Kontaktperson mot sponsorer, utarbeide kontrakter, oppfølging av inngåtte kontrakter Ansvar for søknader om midler fra kommunen og ulike fond Kontaktperson mot Sunndal kommune angående drift av kommunale fotballanlegg Ansvarlig for klubbens IKKE-kommunale anlegg Kontaktpunkt mot krets og forbund Sammen med økonomileder har daglig leder ansvar for å følge opp innbetalinger fra medlemmer (lisens, kontingent, treningsavgifter, cup-avgifter) Ansvar for innkjøp av utstyr til klubben. FIKS-ansvarlig Generelt: Arbeidstakeren kan ikke å påta seg oppdrag som kan komme i konflikt med klubbens interesser, uten at dette er avtalt med styret på forhånd. Arbeidstakeren forplikter seg til ikke å komme med uttalelser eller opptre på andre måter som kan skade klubben, eller komme i konflikt med klubbens interesser. Dette gjelder uttalelser vedr. alle klubbens lag, aktiviteter og arrangementer. Uklarheter skal tas opp med klubbens styre og løses internt. 17

18 Instruks for sportslig leder senior/ungdom, herrer og damer * Ansvarlig for det sportslige opplegg og resultater for klubbens senior- og ungdomslag * Ansvarlig for å holde god kontakt med trenerkoordinator, senior- og ungdomsgruppens trenere, oppmenn og materialforvalter * Ansvarlig for å være bindeledd mellom styret og trenerne, oppmenn og materialforvalter * Ansvarlig for trenerforhandlinger for senior- og ungdomslagene * Ansvarlig for overganger og overgangsforhandlinger for seniorlagene * Ansvarlig for treningsforhold og baner for seniorlagene * Ansvarlig for seniorlagenes spillerkontrakter og forhandlinger om disse * Ansvarlig for seniorgruppas planarbeid og strategier * Ansvarlig for å gjennomføre møter med sitt team i henhold til organisasjonsplanen 18

19 Instruks for sportslig leder barnefotball * Avklare hvor mange lag SIL Fotball skal stille med i aktuell sesong og skaffe til veie trenere/lagledere til alle lag * Ansvarlig for å sette sammen barnefotballteamet hvert år ut fra bestemmelsene i organisasjonsplanen * Innkalle og lede trener-/laglederforum for denne aldersgruppen. Det avholdes minimum fire møter i løpet av en sesong. Oppstartmøte er i januar og sesongstartmøte medio april er de to viktigste. I tillegg bør det avholdes ett møte tidlig på høsten(for eksempel før evt. Turneringsdeltagelse) og ett ved sesongslutt. I tillegg bør det avholdes ett felles foreldremøte hvor SIL Fotball som klubb blir presentert samt informasjon knyttet opp mot denne aldersbestemte aktiviteten. * Koordinere fordeling av treningstider i gymsaler og evt. Sportshall, sammen med daglig leder * Koordinere fordeling av trenings- og seriekamper * Påmelde lag til seriespill krets og eksterne turneringer i minigutt og lillegutt i henhold til styrets bestemmelser om turneringsdeltakelse. Til Hydro Cup trengs ingen annen påmelding enn antall lag i de forskjellige klasser. * Organisere ballgutter/loddsalg til SIL s A-kamper. * Koordinator bør stimulere trenere til å kurse seg både som aktivitetsleder og B-kurs som holdes av klubben. * Organisere avslutningsturnering og fest for knøtt, miniputt og lillegutt/lillejente. 19

20 Instruks for økonomiansvarlig * Kassererfunksjonen inn- og utbetalinger * Økonomistyring etter budsjett vedtatt av styret og regnskapsfører * Føre alle bilag fortløpende * Ansvarlig for skatte-, avgifts- og momsregler følges * Ansvar for tilfredsstillende regnskapsførsel og revisjon av klubbens regnskap * Ansvar for rapportering til styret * Ansvarlig for å samle sitt team til to årlige møter 20

21 Instruks for Frivillighetskoordinator 1.Frivillighetskoordinatoren skal ha oversikt over de frivilllige i klubben med informasjon om frivillige verv, formell/uformell kompetanse samt kontaktopplysninger (mailadresser og mobilnummer). - Opprette og vedlikeholde register over alle frivillige i klubben (Styret, trenere, lagledere, kioskpersonell, frivillige i Hydro Cup etc.) 2. Frivillighetskoordinator skal i samarbeid med Daglig leder være ansvarlig for ha oversikten over de kurs og utdanningstilbud som tilbys fra krets og forbund. Sørger også for at invitasjoner til kurs kommer ut til de aktuelle deltakerene. Leder, trener og dommerkurs Klubbutvikling 3. Frivillighetskoordinator skal i samarbeid med Daglig leder være ansvarlig for å kartlegge utdanningsbehov og ønsker hos de frivillige i samarbeid med: Trener- og dommerkoordinator Sportslig Ledere 21

22 Fortsettelse, instruks for Frivillighetskoordinator 4. Frivillighetskoordinatoren skal være bindeleddet mellom styret i klubben, valgkomiteen og de frivillige. Frivillighetskoordinatoren bør sitte i styret 5. Frivillighetskoordinatoren skal i samarbeid med Daglig Leder være ansvarlig for å skape møteplasser for de frivillige samt planlegge og gjennomføre sosiale aktiviteter. Åpen kveld i klubbhuset Stormøter før sesongstart og etter sesongslutt SIL-fest (for de som bidrar gjennom hele sesongen 6. Frivillighetskoordinatoren skal i samarbeid med Daglig Leder være ansvarlig med å kartlegge og rekruttere inn nye frivillige til klubben. (Sportslige ledere vil fortsatt ha ansvaret med å rekruttere trenere, lagledere og oppmenn til sitt ansvarsområdet). 22

23 5. Del A i klubbplanen, informasjon og retningslinjer 5.1 Trygghet og sikkerhet Krav om politiattest i Sunndal Fotball Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè (NIF) vedtok 10.mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits-eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1.januar Attesten er gyldig i tre- 3 år fra utstedelse, dersom man ikke bytter idrettslag. I Sunndal Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte: Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med: Dagligleder: Einar Samuelsen E-post: Telefon: Du kan lese mer om ordningen her: 23

24 Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Send mail til med ønske om søknad for politiattest. Oppgi i mailen fullt navn og fødselsnr. (11 siffer). Du vil deretter få tilsendt utfylt skjema fra klubben og du gjør da følgende: 1. Logge deg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 2. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet får du fra klubben). 3. Last opp bekreftelse av formål som du har fått fra klubben. 4. Vente på svar 5. Fremvise politiattesten til den i klubben som er ansvarlig (Daglig leder). Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Daglig leder fører oversikt over hvem som har fremvist gyldig politiattest. 24

25 5.1.2 Førstehjelpsutstyr Klubben har hjertestarter i klubbhuset (klubbrommet), som skal være tilgjengelig ved trening og kamper på, og i nærheten av, Sande stadion. Oppmenn/trenere for hvert lag skal ha en grunnleggende kunnskap i bruk av hjertestarteren. Alle lag skal ha førstehjelpsutstyr til hjelp ved mindre skader. En nærmere definert førstehjelpspakke skal være tilgjengelig for alle lag i klubben. 25

26 5.1.3 Lisens (FIKS) og utvidet forsikring Alle spillere over 12 år må stå i lisensregisteret (registrert i FIKS) for å være spillerberettiget for Sunndal Fotball. Lisensordningen ble endret fra sesongen Alle lag bortsett fra eliteserien og 1 divisjon har nå lagsforsikring og må ikke lenger betale personlig forsikring/lisens. Det er laget tilgang for trener/lagleder for å sjekke om egne spillere er lisensregistrert/forsikret. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til daglig leder. Daglig leder har et overordnet ansvar for å følge opp FIKS-system. Dersom spiller ikke står i lisensregisteret, betyr dette at han/hun ikke er spilleklar for Sunndal Fotball. Det er ikke mulig å lisensregistrere noen som er registrert i en annen klubb en Sunndal Fotball. Dersom det savnes spillere i FIKS-systemet, ta kontakt med klubben v/daglig leder snarest. VIKTIG: De som ikke er lisensregistrert er ikke forsikret. Å bruke spillere som ikke er spilleklare for Sunndal Fotball kan derfor få alvorlige følger. NB: Gjør spillere/foresatte oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening med Sunndal Fotball før de er innmeldt i klubben. 26

27 Hvorfor utvidet forsikring? Behandlingsgaranti på 3 virkedager. Inntil kr. til utredning og behandling (akutte- og belastningsskader). Inntil kr. til operasjon. Inntil kr. til reisekostnader. MR innen 24 timer. Utvidet forsikring bestiller du her: https://partner.agsforsikring.no/nff-bestill/ 27

28 5.1.4 Skade/skademelding Dersom en spiller blir skadet og må få behandling, finner dere skademeldingsskjema på: Det anbefales å skrive ut noen skjema som legges i lagsbaggen. Sunndal Fotball dekker egenandeler ved skade. Trenere, lagledere og foresatte kan få god hjelp ved skader, for behandling og opptrening gjennom Idrettens Skadetelefon idrettsbehandling (tlf nr: 02033). 28

29 5.1.5 Kontingent og treningsavgift Kontingent Medlemskontingenten må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Satsene på medlemskontingent bestemmes av klubbens årsmøte. Finn satsene på kontingentene på våre nettsider Treningsavgift Treningsavgiften blir fastsatt av klubbens styre. Treningsavgiften varierer i aldersgruppene. Treningsavgiften skal dekke leie av baner, haller og alle øvrige fasiliteter 29

30 5.2 Verdigrunnlag Fair play Sunndal Fotball er opptatt av at alle spillere, trenere, lagledere og foreldre forholder seg til Fair Play reglene. Som en del av Fair Play programmet som handler om respekt for alle mennesker på og utenfor banen, for med-og motspillere, for ledere, dommere og publikum. Slik vil vi at Sunndal IL Fotball skal fremstå som gode ambassadører for klubben. Det handler om respekt, ikke sant? Fair Play er mer enn gule og røde kort. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Gjennom avtalen mellom Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Tipping AS, er Norsk Tipping generalsponsor for området Fair Play. NFF og Norsk Tipping vil jobbe aktivt sammen for å styrke arbeidet med Fair Play i hele norsk fotball. NFFs hovedmål er å skape en bedre fotballaktivitet ute i mer enn lag. Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) er våre prioriterte målgrupper, men alle i fotballfamilien skal trives og ha det gøy med fotballen. Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et fotballtilbud i klubben sin. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller av andre grunner. Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, media og andre aktører i fotballen har alle et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse. 30

31 Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen. NFF og Norsk Tipping vil samarbeide med klubbene for å bevisstgjøre følgende tre områder innenfor Fair Play: * På lag mot mobbing Vi tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. * Fargerik Fotball - mot vold og rasisme Vi tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. * Spill fair! Vi skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle tilknyttet toppfotballen må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Negativ atferd sprer uheldige signaler til alle de hundretusener som er involvert i norsk fotball. 31

32 Fair play beskriver verdier for spillere, trenere/ledere, foresatte/foreldre, og andre aktører. Målsetningen med fair play er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play. Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Alle har et ansvar for å bidra til et godt fotballmiljø! Til våre spillere: * Ta vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater * Unngå stygt spill og filming * Skape trygghet og god lagånd på banen * Fair play ånden skal vokse fram ved: * Å trene og spille kamper med godt humør * Behandle motstanderne med respekt * Hjelpe skadet spiller uansett lag * Hilse på motstandere før kampen * Takke motstanderen etter kampen * Ikke kjefte på andre * Ha respekt for dommeren før, under og etter kampen. 32

33 Til trenere/lagledere: Fotball skal være morsomt og utøves i trygge og inkluderende omgivelser. Resultatkrav skal ikke overskygge den naturlige gleden ved å drive med fotball. Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. * Det er ditt ansvar at spillerne forstår: * Betydningen av dommerens situasjon og funksjon * At dommerne må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie * Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser * Dommerens avgjørelse blir stående respekter denne. Ha fokus på spill og prestasjoner. * Betydningen av å følge regelverket det tjener alle parter.og dermed også spillet 33

34 Til foresatte/foreldre/besteforeldre: * Din interesse er viktig møt frem til kamp og trening * Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet * Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt * Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser * Resultatet skal ikke stå i sentrum spillernes trygghet og mestringsfølelse er det som gir trivsel. * Gi oppmuntring til alle spillere ikke bare dine kjente * Stimuler til deltakelse uten noen form for press * Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner * Respekter arbeidet klubben gjør * Ha respekt for dommeren 34

35 5.2.2 Kampvert/kampansvarlig senior En fair play kampvert vil bidra til at fotballkampene foregår i trygge rammer. En fair play kampvert skal være en godt synlig person som sikrer at kampen gjennomføres i rette fair playånd både på banen og på sidelinja. Hvordan utføres dette? En person fra hjemmelaget oppnevnes som kampens kampvert. Personen ifører seg kampvertvest. Dette kan rulleres slik at flere får et forhold til denne oppgaven. Før kampen: Sørge for at dommerregning blir overlatt til økonomiansvarlig snarest mulig etter kampen slik at oppgjør kan bli sendt dommeren (Ny oppgjørsform for kvalitetsklubbene fra ). * Låse opp garderober både hjemme-/borte-garderober og gjestetoalett * Sjekke at garderobene er ok og presentabel, også dommergarderoben (den er til høyre i gjestegarderoben). * Sjekke at det er tørkepapir på samtlige toalett. * Sette på begge kaffetrakterne full kanne = 6 skjeer kaffe * Mens kaffen koker henge opp flaggene, SIL fotball, Det Norske flagget og Kvalitetsklubbflagget (disse ligger i skapet i gangen ved siden av kjøkkenet). 35

36 fortsettelse: Kampvert/kampansvarlig senior Før kampen: * Sette ut hjørneflaggene (disse står i gangen der flaggene ligger). * Sette på musikk på musikkanlegget. * Skjære opp frukt, legg på fat, sett inn til gjestende lag og dommergarderobe. * 1 kanne kaffe og 1 kasse mineralvann settes inn til gjestende lag. * 1 kanne kaffe og 6 flasker mineralvann settes inn i dommergarderoben. * Ta imot gjestende lag og dommertrio. * Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over (arena, garderobeforhold, etc) * Brette kamp-program. Under kampen: * Være synlig ved å bære refleksvest * Være behjelpelig i kiosken hvis det behøves i allefall i pausen, da balljenter/gutter kommer for å få pølse med brød og brus * Gripe inn ved nødvendighet blandt publikum dersom det skulle oppstå situasjoner 36

37 fortsettelse: Kampvert/kampansvarlig senior Etter kampen * Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake! * Ansvarlig for at hjørneflagg og flagg blir tatt inn og lagt på plass * Ansvarlig for det ikke flyter søppel på ute-området * Ansvarlig for at garderober er kostet og fri for gress og søppel * Skrive under på kiosklisten som kampansvarlig * Være den siste som går, og da selvsagt låse alle dører og sjekke at alle vinduer er lukket, slukke lyset * Levere vekslepenger 37

38 ARRANGEMENT SANDE STADION OPPGJØRSKJEMA KIOSK OG BILLETTSALG. SUNNDAL DATO: Billettinntekter voksne x kr.,- = kr. Billettinntekter barn/honnør x kr.,- = kr. SUM = kr. Kiosksalg SUM = kr = kr sign. ansvarlig kiosk sign. kampansvarlig 38

39 5.2.3 Foreldrevettregler 1. Møt opp på trening og kamp barna ønsker det 2. Gi oppmuntring til alle spillere ikke bare ditt eget barn 3. Gi oppmuntring i medgang og i motgang 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere seriøse innspill kan du gi etter kampen 5. Se på dommeren som en veileder respekter avgjørelsene 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta ikke press 7. Spør om kampen var morsom og spennende ikke bare om resultatet 8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr men ikke overdriv 9. Vis respekt for klubben arbeid delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner 10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball ikke du 11. Vis respekt for andre ikke røyk på sidelinja 12. Husk at barna gjør som du gjør ikke som du sier 39

40 5.2.4 Rent idrettslag! Hva gjør vi som en fotballklubb for å skape sunne verdier blant våre barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak? Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Sunndal Fotball har en kompromissløs holdning til rus og doping gjennom sin godkjenning som Rent Idrettslag. Klubben forventer at alle spillere og ledere forholder seg til dette og tar klar avstand fra bruk av rus- og dopingmidler. 40

41 5.2.5 Flerkulturelt lokalsamfunn Sunndal IL Fotball skal skape arena for integrering av barn, ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn. Dette fordrer et nært samarbeid med kommunens innvandrertjeneste for å inkludere alle med flerkulturell bakgrunn, både spillere, foreldre og andre som har lyst til å være med i fotballen lokalt. Det er klubbledelsen som har ansvaret for å knytte kontakter og avtaler mot det flerkulturelle samfunnet, mens det er trenere og lagledere som har ansvaret for at de som kommer til klubben blir ivaretatt på lik linje med alle våre andre spillere, ledere og foresatte. 41

42 5.3 Praktiske rutiner Booking av treningstider på KGB, Sunndalshallen og gressbaner Daglig leder koordinerer og har oversikt over tildelte treningstider Booking av treningstider gjøres i samarbeid mellom daglig leder, de sportslig lederne og trener/lagldere for de ulike lagene. Lagene ved lagleder eller trener kan komme med ønsker til sportslig leder før fordeling. Dersom det er treningstider laget ikke bruker etter at treningstider er fordelt, er det viktig å melde dette tilbake til klubben ved daglig leder. Det vil være rettningsgivende at lagene på de ulike nivåene i ungdomsfotballen trener på samme tid og sted (Se pkt Differensiering, hensikt og praksis). Når det gjelder treningskamper og obligatoriske kamper som avvikles på tider hvor andre lag har treningstid så er det viktig at laget som har treningstid får beskjed i god tid. En bør etterstrebe å legge kampene til sin egen treningstid. 42

43 5.3.2 Booking og retningslinjer for møterom i klubbhuset. Booking av klubbhuset skjer til daglig leder som koordinator Når huset blir brukt til møter og arrangement gjelder følgende regler: KLUBBROMMET. - Bord og stoler skal stå som når klubbrommet ble tatt i bruk - Bord og stoler ryddes og tørkes av - Stoler settes på plass KJØKKEN. - Oppvask skylles og settes i oppvaskmaskin - Kaffetraktere o.l. rengjøres og settes på plass TØRRMOPPE GULVENE HVIS NØDVENDIG. 43

44 Forts Booking og retningslinjer for møterom i klubbhuset. LYS SLUKKES, VINDUER LUKKES OG DØRER LÅSES. Et godt kjent motto må gjelde for alle brukere: FORLAT ROMMENE SLIK DU SELV ØNSKER Å FINNE DET NESTE GANG DU BRUKER DET: I ORDEN OG RYDDIG! FOTBALLSKO SKAL IKKE BENYTTES I KLUBBROMMET! Booking av møterom gjøres via daglig leder og publiseres på Sunndal Fotball sin hjemmeside: 44

45 5.3.3 Utstyr; håndtering og ansvar For å få en god oversikt over utstyret klubben går til anskaffelse av så ønsker vi å følge følgende prosedyre for anskaffelse av utstyr: Lagene melder inn behov de måtte ha vedrørende utstyr til den sportslige lederen. Den sportslige lederen melder dette behovet videre til den daglige lederen. Den daglige leder vil ha det koordinerende ansvaret opp i mot anskaffelser av utstyr. Lagene, ved trener eller lagleder, tar så kontakt med daglig leder for å avtale avhenting av utstyr. Rekvisisjon er kun gyldig mot daglig leders underskrift 45

46 5.3.4 Tilgang til klubbhuset Tilgang til klubbhuset gis av daglig leder som fører oversikt over hvem som har tilgang til de ulike deler av klubbhuset. Ved misbruk av tilgang kan denne bli fratatt den ansvarlige. 46

47 5.3.5 Registrering av spillere i SIL Fotball Alle som skal spille fotball i SIL Fotball må være medlem i klubben. Dette skjer automatiske ved betaling av medlemskontingent. 47

48 5.3.6 Spilleroverganger Alle skjemaer for overganger ligger på NFFs hjememside: Se under NFF i menyen, deretter Skjemaer Det finnes forskjellige typer overganger. Under kan du lese en kort forklaring av forskjellene, slik at dere velger riktig skjema for overgangen. Overgangsskjema (med eller uten kontrakt). Overgangsskjema SKAL brukes for spillere som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse, og som er eller har vært medlem av/registrert i annen klubb innen NFF. Endring av klubbtilhørighet: Skjemaet benyttes kun for spillere som ikke har spilt obligatoriske kamper siste 2 år eller som kommer fra en strøket/nedlagt klubb. Melding om klubbskifte: for spillere under 12 år pr 1 januar. International transfer: for spillere over 12 år som har vært medlem av/registrert i klubb i et annet forbund tilsluttet av FIFA. Utlånsavtale: for spillere over 16 år med gyldig spillerkontrakt i utlånsklubben. 48

49 Utfylling av overgangsskjema: Skjemaene fylles ut på pc ved å skrive i feltene på første side. Resterende sider vil automatisk fylles ut. Deretter skrives skjemaet ut på printer. Evt. kan skjemaet skrives ut og deretter fylles ut, husk da at du må fylle ut på alle sider. Viktig: husk at spiller uansett må signere på alle sidene etter at skjemaet er fylt ut. Sunndal Fotball fyller ut tidligere klubbs registreringsnummer, mens resterende felter fylles ut av spiller/foresatte/lagleder. Husk å fylle ut alle feltene. Idrettsnummer: første felt er K dersom du er kvinne og M dersom du er mann. Neste seks felter er fødselsdato. Siste tre felt er de tre første bokstavene i fornavn. Dvs dersom du er gutt og heter Ola Normann og er født , er idrettsnummeret ditt M180192OLA. Ny klubb: Sunndal IL Fotball Ny klubbs registreringsnummer: GR Adresse: Postboks 176, 6601 Sunndalsøra Overgangsskjemaet leveres til klubb SAMTIDIG som innmeldingsskjemaet. Skjemaene leveres daglig leder, sportslig leder, eller sendes i posten. 49

50 5.4 Drifting av de ulike lagene i klubben: Sesonghjulet Stormøte for trenere med utdeling av diverse giroer m.m. Januar/februar Påmelding lag Januar/februar Kontrakter for trenere og spillere Januar/februar Forberede Bygg Service Cup Januar/februar Politiattest Januar Aktivitetslederkurs for nyere trenere Januar/februar Påmelding NM G16/J16 og G19/J19 Januar Se kretsens hjemmeside Avtale med Nettbuss (sponsoravtalen) Januar Aktivitetsstønad 15. mars Drift av ikke-kommunale anlegg 15.mars Påmelding lag serie barnefotball Mars/april Arrangere Bygg Service Cup Mars/april Påmelding Norway Cup buss NC Mars/april Hydro Cup Mars/april Scoringsklubb dame/herre Skjema utsendt innen Momskompensasjon 15. august 50

51 Forts. av Sesonghjulet Bestille buss til Orkla Cup Høst Stormøte for trenere, ledere og sponsorer Høst Årsmelding Høst Årsmøte Høst SIL-fest Høst Innkjøp av forbruksmateriell (etter jul er det en del ventetid på slikt) Høst Kontrakter for neste år for trenere Høst Forberede Sunndal Energi Cup Oktober Forberede Vennecup Oktober Ny avtale med Impuls November (for klubbens medlemmer) Gullkortavtaler Klare og designet kort innen Innsalg av sponsoravtaler/reklame November/desember Arrangementsansvarlige dame/herre Desember LAM-midler Utbetales i desember hvert år 51

52 5.4.2 Håndbok for lagledere/oppmenn Oversiktspunkter som er gjeldende for lagledere/oppmenn i klubben: * Fylle ut data om spillere (navn, født, navn på foresatte, adresse, telefonnummer, e-post) i regneark som returneres Sunndal Fotball. * Samle alle foresatte i en e-postgruppe. * Send aktuell info til foresatte, med kopi til trenere og kontaktperson i SIL. * Lage telefonliste over alle spillere og foresatte, sende lista ut til alle. * Lage plan over kjøring til bortekamper og kiosksalg på heimekamper. * Sende ut giro jfr. trenings/medlemsavgift, samt betalingspåminnelser dersom dette skulle vise seg å være aktuelt. * Ta del i å arrangere foreldremøter i samarbeid med trenere. * Aktuelle tema: Fair play, prioriteringer, aktivitet framover, kjøreregler, disiplin etc. * Skrive referat fra foreldremøter. * Sende referat av foreldremøte til foresatte, trenere og kontaktperson i SIL. * Sende ut informasjon om endringer og nyheter. * Avklare med trener: * Hvem som utfører påmeldinger til cup etc? * Hvor mye oppmann deltar på trening? * Hvem tar kontakt med lag i forkant av kamper? * Ansvar for utstyr. 52

53 5.4.2 Forts. Håndbok for lagledere/oppmenn * Betale dommer på hjemmekamper. Oppgjør til dommer utbetales umiddelbart etter kampslutt. * Sende regnskap over dommerutgifter i SIL-skjema til økonomiansvarlig i styret. * Økonomiansvarlig i styret overfører eventuelt forskudd dersom det er ønskelig. * Initiere/organisere dugnader for å samle inn kr , som laget skal betale SIL Fotball. * Sørge for at beløpet blir betalt til SIL Fotball. * Organisere vakter som skal ha dugnader under Sunndal kulturfestival. * Visst laget for eksempel ønsker å kjøpe bag med SIL-logo til alle på laget, må dette avklares med Sunndal Fotball. * Dersom noen spillere mangler midler (bor på asylmottak), oppfordres det til å ta kontakt med Sunndal Fotball for eventuellt å få redusert avgift/utgifter. * Ta initiativ til sosiale tiltak for laget, sesongavslutning. * Ta vare på hverandre. Oppfordre foreldre og spillere om å ta godt vare på hverandre. Ingen skal gå alene, bry seg og grip inn i situasjoner hvis det er behov. * Arbeid i forbindelse med CUP er: * Lage deltakerliste (navn, født etc) som sendes SIL. * Sende Sunndal Fotball informasjon om antall spillere som skal sitte på med buss. * Lage vaktliste. * Etc. 53

54 5.4.2 Forts. Håndbok for lagledere/oppmenn Ta kontakt med dommer dagen før kamp for å være sikker på at dommer møter. Dersom det ikke er oppnevnt dommer til kampen av kretsen plikter hjemmelaget å skaffe en kampleder. Navn, adresse og telefonnr til alle dommere er listet opp i håndbok fra kretsen og ligger også på Nordmøre og Romsdal fotballkrets sine nettsider. Alle lag skal ha mottatt denne boka sammen med dommerkort. I treningskamper er det vanligvis lagskassen som må dekke dommerhonoraret. Øvrige obligatoriske kamper dekkes av klubben. Dommere har vanligvis en egen kvitteringsblokk. Lagleder må sørge for at alle punkter er fylt ut og at det er leselig. Lagleder leverer kvittering til klubbkontoret hvor konto og navn/adr på disponent og hvilket lag hvor pengene skal refunderes tydelig fremgår. Vanligvis er pengene på konto et par dager etter innlevering av kvittering. De fleste lag samler opp to-fire kvitteringer før det leveres klubbkontoret. For skjemaer for kamprapport og dommerregninger se dokumentbanken på N&R fotballkrets sine sider: 54

55 5.4.3 Dugnader og håndtering av kontoer for de ulike lagene Dugnader På Sunndal Fotball sine nettsider finnes en oversikt over våre samarbeidspartnere. Disse skal ikke under noen omstendighet forespørres om sponsing. Med dugnad menes her arbeid som gjøres mot en kompensasjon. Alle lagene fra Gutte/Jente 14 og oppover skal bidra med kr ,- til Sunndal Fotball. Bidrar dugnadsarbeidet til inntekter over denne summen, disponeres det overskytende av laget selv. Dugnadsarbeid kan initieres av lagene selv samt at daglig leder kan fordele dugnadsarbeid på de ulike lagene. 55

56 Håndtering av kontoer for de ulike lagene Når det gjelder håndtering av kontoer knyttet mot de ulike lagene i klubben står det viktigste skrevet om dette i reglene i Norges Idrettsforbunds lovnorm som alle idrettslag er underlagt: Under 12 Økonomi (3) står følgende: (3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. Sunndal Fotball har en Dugnadskonto som alle lagene våre skal benytte. All dugnadsinntjening skal føres på denne kontoen. Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for disse kontoene. Vedkommende har også ansvaret for en oversikt over hva som til enhver tid er riktig saldo for de ulike lagene. Ved disponering av disse kontoene tas det kontakt med klubbens økonomiansvarlig. Derfor er følgende gjeldende: Lagskontoer som ikke er koblet inn mot klubbens hovedkonti kan ikke forekomme. 56

57 5.4.4 Cupdeltakelse for de ulike lagene Sunndal IL Fotball bestemmer hvilke turneringer hvert enkelt lag får støtte til å delta på hvert år. Dette kan justeres fra år til år. En oversikt over hvilke cuper for de ulike lagene i barne og ungdomsfotballen der klubben dekker påmeldingsavgiften: Knøtte: Søya cup, Øksendal cup, Ålvundfjorddagene, Hydro cup Mini: Søya cup, Hydro cup Gutte/Jente 12: Orkla cup, Søya cup, Hydro cup Gutte/Jente 14: Norway cup, Hydro cup Gutte/Jente 16: Norway cup, Hydro cup Sunndal Fotball arrangerer også Byggservice cup (mini/lille) og Sunndal Energi cup (Gutte/Jente 14 og 16). I tillegg kan lagene dra på egenbetalte turneringer, men dette må skje etter godkjent søknad til klubbens styre innen 1.mars hvert år. Utover dette gis det adgang for lagene å orientere styret, gjennom en søknad, om cuper de mener det vil være naturlig at klubben dekker påmeldingsavgiften. 57

58 5.5 Sportslige retningslinjer Hospitering, hensikt og praksis Ved hospitering skal man alltid ta utg.pkt i hva som er best for spilleren. Å hospitere betyr at man for en kortere eller lengre periode skal trene/spille med noen som er eldre eller yngre enn deg. Hvis spilleren sosialt og sportslig er klar for et høyere nivå og nivået på laget han tilhører ikke gir spilleren utfordringer, skal spilleren kunne hospitere opp et nivå. Hospiteringen skal skje til klubbens 1.lag i aldersbestemte klasser. Hospitering til 2. -og 3.lag skal kun skje hvis laget trenger spilleren pga for få spillere, mye skader o.l. Spilleren skal ikke oppta plass til andre spillere på 2.-og 3.lag uten at det foreligger særskilt grunn for det. En spiller kan flyttes opp til en høyere årsklasse på permanent basis hvis spilleren sportslig og sosialt er klar for det og kun i de tilfeller hvor årsklassen spilleren tilhører ikke gir spilleren nok utfordringer. Trenere og foreldre skal sammen vurdere om hospitering er aktuelt, mens det er sportslig leder som tar den endelige beslutningen etter innstilling fra trener. Ved hospitering er det årsklassen spilleren tilhører som er hovedlaget for spilleren og skal prioriteres. Hvis spilleren flyttes opp en årsklasse på permanent basis eller for en periode er det laget som spillerne flyttes opp til som er hovedlaget og som skal prioriteres. En spiller kan altså flyttes opp en årsklasse for f.eks 4 uker (for større utfordringer) for så og flyttes ned igjen. 58

59 5.5.2 Differensiering, hensikt og praksis Differensiering innebærer at en i oppfølgingen av unge spillere må tilpasse treningstilbudet i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst og behov. I praksis betyr dette at enkeltspillere, og/eller gruppering av spillere, tilbys forskjellige muligheter og oppfølging. Dette må dog ikke gå på bekostning av prinsippet om likeverd. Alle spillerne må sikres et kvalitativt godt tilbud ut i fra sine forutsetninger og behov. Fotballens forenklede barneidrettsregler formuleres med tre ord: Trygghet + Mestring = Trivsel. Dette gjelder også for ungdom. Trygghet er et sentralt element i forhold til det å trives. Den enkelte spiller må føle seg vel i forhold til aktiviteten, medspillerne og, ikke minst, de voksne som leder aktiviteten. Det å mestre dreier seg om å få til noe, ta en utfordring, beherske den og oppnå noe alene eller sammen med andre. Mestring utløser følelser som glede, stolthet, selvtillit og motivasjon. Det å skape et godt mestringsmiljø på det enkelte lag blir den viktigste enkeltfaktoren for å oppfylle klubbplanens grunntanker. Idrettens ide er jo bygget på nettopp det å mestre. Det blir da viktig å tilpasse, differensiere aktivitetene etter spillernes ferdigheter, for å kunne gi alle en passe stor utfordring for derigjennom skape gode betingelser for å framkalle en mestringsfølelse hos den enkelte. 59

60 Utgangspunktet for en fornuftig differensiering blir å utfordre den enkelte spillers kapasitet. I smålagsspill kan lagene deles inn etter ferdigheter, slik at de med best ferdighet spiller mot hverandre, mens den andre halvparten med lavere ferdighetsnivå gjør det samme. På liknende måte kan man løse det i posisjonsspill, pasningsøvelser eller teknikk/ferdighetsøvelser. Redusere eller øke antall ballberøringer i forhold til kompetansenivå. I slike øvelser har man store muligheter til å differensiere ved å variere på retningslinjer, regler og betingelser, ulike krav for start gjennomføring, og for avslutning. Hvordan legge tilrette for å få til denne differensieringen/hospiteringen på en best mulig måte? Klubben ser det som hensiktsmessig, og derfor retningsgivende, at lagene i ungdomsfotballen (G/J 14 og 16) organiserer seg slik at lagene på samme nivå trener på samme tidspunkt og sted gjennom sesongen. Der dette ikke lar seg gjennomføre, pga kampavvikling etc, forutsettes det at trenere og lagledere på begge lagene (f.eks. G14 1 og 2) har drøftet igjennom hvordan treningssituasjonen blir med dette som bakgrunn. 60

61 5.5.3 Topping av lag Frå og med det året spillerne fyller 13 år (førsteårs G/J14) er det mulighet til å toppe laget. Dette for å gi antatt gode spillere best mulig utvikling og at laget kan hevde seg i serie og cuper. Dette kan gjøres ved å dele inn i lag med antatt gode spillere med høye ambisjoner og lag med spillere som ønsker å spille fotball pga det sosiale samholdet. Denne ordningen skal KUN benyttest dersom alderstrinnet kan gi et tilbud til alle (bredden). Spillerne og foreldrene SKAL orienteres om dette på spiller/foreldremøte på forhånd. 61

62 5.5.4 Retningslinjer for spillere i andre klubber som vil spille for Sunndal Fotball Dersom det er spillere i andre klubber som ønsker å spiller på et av våre lag, er det den sportslige lederen som skal være den som håndterer forespørselen videre. Et naturlig videre steg i prosessen vil være å ta kontakt med klubben denne spilleren har tilhørighet til. 62

63 5.5.5 Trenerforum Trenerforumet er en viktig arena både for intern trenerutvikling og som et virkemiddel for å skape en korpsfølelse blant trenerne i klubben. Trenerforumet skal være både et møtested og en utviklings- /øvelsesarena for klubbens trenere. I løpet av året skal det gjennomføres jevnlige samlinger. På disse samlingene gjennomføres både teoretiske diskusjonsfora og praktiske økter med formål å utvide øvelsesutvalget til de enkelte trenerne. I tillegg er det ønskelig å utvikle en større bevissthet når det gjelder valg av øvelser: Hvorfor velger jeg akkurat denne øvelsen? Hva ønsker jeg å få fram? Hva er hensikten med øvelsen? Trenerkoordinator er hovedansvarlig for at opplegget fungerer. Sammen med de aktuelle trenere sørger han for at opplegget blir gjennomført med god kvalitet. Trenerforumet er et viktig virkemiddel for å se til at klubbens klubbplan blir implementert. 63

64 5.5.6 Trenerutdanning SIL Fotball dekker kursutgifter etter avtale og søknad til klubbens styre NFF C-lisens Trenerstigen starter med NFF C-lisens. Alle fotballtrenere som ønsker å ta høyere trenerutdanning må begynne med dette kurset som er delt inn i fire delkurs. NFF C-lisens er for deg som ønsker å ivareta alles behov med hensyn til ferdighetsutvikling og et godt miljø. Varighet: 18 kvelder (72 undervisningstimer) Innhold: 4 delkurs: * Barnefotballkurset. * Barnefotball flest mulig med kvalitet. * Mot ungdom lengst mulig. * Ungdomsfotball lengst mulig best mulig. Metode: Forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling, samt treningsledelse i praksis med veiledning ute på fotballbanen. Delkurs De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått delkurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper: 64

65 5.5.6 forts. Trenerutdanning DELKURSENE: Delkurs 1: Barnefotballkurset Fire moduler à 4 timer hver totalt 16 timer. Delkurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet Fem moduler à 4 timer hver totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball Delkurs 3: Mot ungdom - lengst mulig Fire moduler à 4 timer hver totalt 16 timer. Delkurs 4: Ungdom - flest mulig - best mulig Fem moduler à 4 timer hver totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball. Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Tilsammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som C-lisenstrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset. 65

66 5.5.6 forts. Trenerutdanning I NFFs handlingsplan er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge: Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med C-trenerkompetanse. Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener. Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4. For en mamma- og pappatrener vil det være gunstig å ta et delkurs for så å praktisere med sitt lag i ett til to år. Så går en videre på neste delkurs. Dette vil øke sjansene for å bli en god barne og ungdomstrener. Følgelig: du sier ja til å være trener for de aller yngste. Ta Delkurs 1 Barnefotballkurset for så å praktisere som trener i ett eller to år. Når spillerne dine blir 9 år tar du delkurs 2: Barnefotballen flest mulig lengst mulig. Slik fortsetter du. Trenere som har ønske om å fortsette fotballutdanningen gjennom vår trenerstige kan ta alle fire delkursene fortløpende gjennom en kurssesong. 66

67 DELKURS 1: BARNEFOTBALLKURSET Fire moduler a 4 timer hver totalt 16 timer - Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben - Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet - Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna - Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives - Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene. 67

68 DELKURS 2: BARNEFOTBALL - FLEST MULIG MED KVALITET Fem moduler a 4 timer hver totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1 del I Barnefotball - Trenerne skal vite hvordan klubben tilrettelegger for å få til gode rammebetingelser for spillerne, årsenheten og årsenhetene rundt - Trenerne skal i sin trenergjerning jobbe for at spillerne, laget og foreldre /forsatte forstår hvor viktig det er at miljøet er mestringsorientert og ikke resultatorientert. - Trenerne skal kunne de viktigste prinsipper om læring. - Trenerne skal kunne gjennomføre god keeperaktivitet for hele laget - Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene. 68

69 DELKURS 3: MOT UNGDOM - LENGST MULIG Fire moduler a 4 timer hver totalt 16 timer - Betydningen av treneren som en god rollemodell - Treneren som den gode veilederen - Overgangen fra barne- til ungdomsfotballen-hvordan tilrettelegge for at flest mulig blir med videre. - Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene. 69

70 DELKURS 4: UNGDOM - FLEST MULIG - BEST MULIG Fem moduler a 4 timer hver totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1 del II Ungdomsfotball. - Ungdomsfotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben - Å tilrettelegge for de ulike løpene i fotballfamilien - Årsplanlegging-klubbens og trenerens virkemiddel for å styre lagets og spillernes aktivitet - Totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon - Forutsetninger for å nå langt som fotballspiller 70

71 5.5.7 Ferdighetsmerker Norges Fotballforbund tilbyr to merkeprøver: Minimerket og Teknikkmerket (tidligere Ferdighetsmerket). 71

72 Fotballferdighet = Valg av handling + utførelse av handling til fordel for laget. NFFs merkeprøver dreier seg om teknikk (utførelse) og ikke valget, som jo er en sentraldel av fotballferdigheten og som må trenes på i andre sammenhenger (mye småspill). Derav endring i navn fra Ferdighetsmerket til Teknikkmerket. Minimerket Alle gutter og jenter kan ta Minimerket I og 2 til og med det året de fyller 12 år. Minimerket består av to nivå, Minimerke I (blått) og Minimerke II (rødt). De som ønsker å gå videre til Teknikkmerket bør først ha tatt Minimerke I og 2. Teknikkmerket Alle gutter og jenter kan ta Teknikkmerket til og med det året de fyller 14 år. Teknikkmerket finnes i fem ulike varianter; blått, rødt, bronse, sølv og gull. 72

73 Sunndal Fotball ønsker å bidra til at flest mulig tar minimerket og teknikkmerket i klubben. Dette har vi gode tradisjoner for, og ønsker å fortsette med dette. Øvelsene er lagt opp slik at de kan legges inn som en naturlig del av treningene, og trenerne i klubben blir oppfordret til at spillerne kan ta mini/ferdighetsmerket. Link til øvelsene for ferdighetsmerket finner du her: Brosjyre I PDF-format kan lastes ned fra denne siden. I brosjyren finner du all informasjon om Minimerket og Teknikkmerket. Registreringsskjema til merkeprøvene kan også lastes ned herifra. 73

74 5.6 Breddereglementet Breddefotballen skal være inkluderende og gi tilbud til alle og enhver, tilpasset spillernes alder, ferdigheter, ambisjoner, religion og kjønn. Dette skal skje i et godt sosialt miljø sammensatt av spillere, dommere, ledere, trenere, foreldre og øvrige støtteapparat. Vi legger også meget stor vekt på FAIR PLAY og ønsker at alle innenfor fotballfamilien oppfører seg i tråd med FAIR PLAY s regler og målsetninger. Innholdet i det følgende er hentet fra: 74

75 5.6.1 Barnefotballen Spilledatoer: Datoene som er oppgitt i spilleplanen fra kretsen for 11 og 12-åringer, er retningsgivende, dvs. at lagene kan spille på andre dager uten samtykke fra kretsen dersom begge laglederne er enige om det. I klassene opp til og med 10 år er det turneringsspill, dvs. at alle lagene i avdelingen samles på ett sted der det spilles alle mot alle. Da det er flere klubber som har lag i samme aldersklasse og som ikke kan spille på samme dag, er det vanskelig å sette opp eksakte ukedager for de forskjellige klassene her. Lagene i de enkelte turneringene må derfor bli enige om hvilken ukedag som passer best. 75

76 Aldersbestemmelser G12/J12 Spillere under 12 år og som har fylt 10 år ved kalenderårets begynnelse. G11/J11 Spillere under 11 år og som har fylt 9 år ved kalenderårets begynnelse. G10/J10 Spillere under 10 år ved kalenderårets begynnelse. G09/J09 Spillere under 9 år ved kalenderårets begynnelse. G08/J08 Spillere under 8 år ved kalenderårets begynnelse. G07/J07 Spillere under 7 år ved kalenderårets begynnelse. Spilletid og antall innbyttere 7 er: G11/G12: 2 x 30 min. Vi anbefaler inntil 5 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. J11/J12: 2 x 30 min. Vi anbefaler inntil 5 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. 5 er: I klassene opp til og med 10 år reguleres spilletiden i henhold til turneringsbestemmelsene. Vi anbefaler inntil 4 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. 76

77 Overflytting av spillere I alle klasser kan spillerne fra samme klubb vandre fritt mellom de forskjellige lag i samme klasse eller klassen over. Cuper og turneringer For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet. For spillere år, så bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Resultat og tabeller Det føres ikke resultat og tabeller i barnefotballen Deltakerdiplom Alle spillere som deltar i barnefotballen, tildeles kretsens deltakerdiplom. 77

78 Utstyr: I barnefotballen benyttes ball nr.4. I klassene tom 9 år anbefales å benytte ball nr 3. Bortelaget plikter å ha drakter som skiller seg fra hjemmelagets. Har lagene etter dommerens mening for like drakter, skaffer arrangøren det gjestende lag annet draktsett eller vester. Dette er spesielt viktig i turneringsspill og vi anbefaler at turneringsarrangør har ett vestsett tilgjengelig på hver bane. Målvaktene skal ha trøyer som skiller seg fra utespillernes farger. Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere. Spiller som ikke benytter leggskinn, skal av dommeren vises bort fra banen inntil dette er ordnet. Ingen spiller kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. Som fottøy kan benyttes fotballsko, joggesko eller gummisko. Unntak fra krav til alder: I alle aldersklasser opp til og med 12 år, kan det benyttes inntil 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. 78

79 5.6.2 Ungdomsfotball Aldersbestemmelser G16: Spillere under 16 år og som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse. J16: Spillere under 16 år og som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse. G14: Spillere under 14 år og som har fylt 10 år ved kalenderårets begynnelse. J14: Spillere under 14 år og som har fylt 10 år ved kalenderårets begynnelse. 79

80 Forts Ungdomsfotball Spilletid og antall innbyttere G16: 2 x 40 min. Inntil 7 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. J16: 2 x 40 min. Inntil 7innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. G14: 2 x 35 min. Inntil 7 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. J14: 2 x 35 min. Inntil 7 innbyttere, spillere som har vært byttet ut kan settes inn igjen. 80

81 7er lags deltakelse i ordinære 11er serier Hvis det etter påmelding viser seg at det er påmeldt så få 7'er lag i de enkelte klasser eller at det geografisk blir vanskelig med egne serier, vil 7'er lagene delta i de ordinære 11'er seriene. Disse lagene kan ikke bli krets- eller avdelingsmester, men deltar ellers på lik linje med 11'er lagene. Dvs. at 11'er lagene må spille 7'er fotball mot 7'er lagene. Disse lagene er merket med 7 bak navnet i spilleplanen. Overflytting av spillere I aldersbestemte klasser opp t.o.m junior, kan en flytte over så mange spillere en ønsker mellom lag i samme klubb i samme klasse, uavhengig av divisjon og avdeling, 11er lag og/eller 7er lag, eller samarbeidslag. 81

82 Utstyr I klassene J14 og G14 benyttes ball nr.4. I andre klasser benyttes ball nr 5. Bortelaget plikter å ha drakter som skiller seg fra hjemmelagets. Har lagene etter dommerens mening for like drakter, skaffer arrangøren det gjestende lag annet draktsett. Målvaktene skal ha trøyer som skiller seg fra utespillernes farger. Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere. Spiller som ikke benytter leggskinn, skal av dommeren vises bort fra banen inntil dette er ordnet. Ingen spiller kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. Som fottøy kan benyttes fotballsko, joggesko eller gummisko. Unntak fra krav om alder I alle aldersklasser opp til og med junior, kan et lag pr. kamp benytte inntil 2 overårige spillere i elleverfotball og 1 overårig spiller i sjuerfotball og femmerfotball. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel og kan i samme sesong ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. Brudd på regelen medfører sanksjoner i form av bøter og trekk i poeng. 82

83 5.6.3 Voksenfotball Aldersbestemmelser NFFs lover og retningslinjer gjelder men vi presiserer følgende : Senior: Spillere som har fylt 15 år ved kalenderårets begynnelse. Det er adgang til å søke kretsen om å benytte spillere som har fylt 14 år ved kalenderårets begynnelse i seniorfotball. Old-boys: Spillere som har fylt 33 år ved kalenderårets begynnelse. Det er adgang til å ha inntil 3 underårige (dvs. inntil ett år for ung) i troppen, men bare en underårig kan være på banen om gangen. Old-girls: Spillere som har fylt 28 år ved kalenderårets begynnelse. Menn veteran: Spillere som har fylt 39 år ved kalenderårets begynnelse. 83

84 5.6.3 Voksenfotball Overflytting av spillere I kretsens seniordivisjoner kan andrelag benytte inntil 2 av spillerne som startet siste kamp for førstelaget samt eventuelle innbyttere (gjelder ikke andrelag til Tippeliga- eller Adeccoligalag). Klubbens tredjelag kan benytte inntil 2 av spillerne som startet siste kamp for andrelaget samt eventuelle innbyttere, men kan ikke benytte noen av spillerne som startet siste kamp for førstelaget, heller ikke eventuelt benyttede innbyttere. Utstyr I voksenfotball benyttes ball nr 5. Bortelaget plikter å ha drakter som skiller seg fra hjemmelagets. Har lagene etter dommerens mening for like drakter, skaffer arrangøren det gjestende lag annet draktsett. Målvaktene skal ha trøyer som skiller seg fra utespillernes farger. Lagledelsen plikter å påse at samtlige spillere benytter leggbeskyttere. Spiller som ikke benytter leggskinn, skal av dommeren vises bort fra banen inntil dette er ordnet. Ingen spiller kan ha på seg noe som kan være farlig for spilleren selv eller andre spillere. Som fottøy kan benyttes fotballsko, joggesko eller gummisko. 84

85 DEL B i klubbplanen, Sunndal Fotball som Kvalitetsklubb TOTALBILDE NIVÅ 2 RESSURS- KLUBB UTVIKLINGS -KLUBB STANDARD- KLUBB STANDARD- KLUBB 85

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY

KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY KLUBBHÅNDBOK RYGGE IL FOTBALL FELLESSKAP ENGASJEMENT FAIR PLAY INNHOLDSFORTEGNELSE Kort om grunnlaget for klubbhåndbok Økonomi Førstehjelp og skadeforebygging Anleggsplaner Foreldrevettregler Sportsplan

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no

Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Laglederhåndbok for IK Grand Bodø www.ikgrand.no Innhold laglederhåndbok for IK Grand Bodø 1.0 Organisasjon og arbeidsrutiner 1.1 Organisering 1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere 1.3 Medlemslister 1.4

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB

ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB ROLLEBESKRIVELSER I HALLINGDAL FOTBALLKLUBB Styret Mål- og strategiarbeid/rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og driftskontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017

ABC Lagleder futsal barn. 11. oktober 2017 ABC Lagleder futsal barn 11. oktober 2017 Velkommen! Knut Norstrøm Konkurranse avd. Tone Holm Dagsvold Klubbutvikler Agenda - Fotballens verdigrunnlag - Lagleder-rollen - Futsal sesongen 2017/2018 Barn

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. For barnefotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite For barnefotballen 2015 Viktige kontaktpunkt i Fana IL Fotball : Ketil Brekke (daglig leder)/ dommeransvarlig

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017

ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret mars 2016 mars 2017 ROLLEBESKRIVELSE FOR STYRET Godkjent av styret 14.02.2017 mars 2016 mars 2017 Inneholder rollebeskrivelse for: Styreleder (28.11.16)... 2 Nestleder og økonomiansvarlig (28.11.16)... 3 Markedsansvarlig

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY SESONGEN

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY SESONGEN HANDLINGSPLAN FAIR PLAY SESONGEN 2014-2015 Utarbeidet av Fair Play-utvalget i Aksla IL I 2012 meldte Aksla IL seg på Sunnmøre Fotballkrets sitt nettverk for klubber som fokuserer på Fair Play. Vi fikk

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Informasjonshefte til foreldrekontakter i RIL fotball Randesund Idrettslag Sukkevann Idrettspark, Dvergsnesveien 31 4639 Kristiansand Telefon 38 17 00 70 Daglig leder: Øystein Konradsen www.randesundil.no

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok

Klubbhåndbok. Klubbhåndbok Klubbhåndbok Dokumentet beskriver organisasjon, rutiner, roller og ansvar på et overordnet nivå. I Klubbhåndboken ligger det referanser til alle godkjente prosedyrer som alle i Træff skal følge. Hensikten

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015

En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år. Stiftet 3. Mars Verdt å Vite. I ungdomsfotballen 2015 Stiftet 3. Mars 1920 En aktiv samfunnsdeltaker og samfunnsbygger i over 90 år Verdt å Vite I ungdomsfotballen 2015 Ketil Brekke daglig leder/ dommeransvarlig ketil.brekke@fanafotball.no / 55 13 94 43 /

Detaljer

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling

FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling FAIR PLAY I IL AVERØYKAMERATENE Felles spilleregler for en positiv sportslig og sosial utvikling Dokumentet gjennomgås sammen med spillergruppen og med nye spillere. Spillerkontrakt signeres og leveres

Detaljer

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL

SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL SPORTSLIGE RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMT FOTBALL Utarbeidet mai 2000 Godkjent i styret i KIL/Hemne 14/5.-2000 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord, målsetting og holdninger Side 1 Trenerens 10 bud Side 2 Foreldrevettregler

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball

Veitvet Sportsklubb. Kl. 18-19 5.3.2015. Referat trener/lagledermøte fotball Veitvet Sportsklubb Kl. 18-19 5.3.2015 Referat trener/lagledermøte fotball Da det ble brukt en del tid på noen av punktene, ble ikke alle oppsatte saker diskutert under møtet. Disse sakene informeres om

Detaljer