Rapport for 3.kvartal 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 3.kvartal 2009"

Transkript

1 Rapport for 3.kvartal 2009

2 Svakere omsetning enn forventet Rapport for 3. kvartal 2009 Selskapet har i 3. kvartal en omsetning på NOK 203 millioner mot NOK 207 millioner samme kvartal EBITDA for kvartalet er NOK 26 millioner mot NOK 43 millioner i 3. kvartal Dette tilsvarer en EBITDA margin på 13 % i 3. kvartal Driftsresultatet for kvartalet utgjorde NOK 4 millioner mot NOK 23 millioner i 3. kvartal Nedgangen i EBITDA skyldes hovedsakelig noe svakere omsetning enn forventet i juli og august og forsinkelser i gjennomføring av enkelte prosjekter. I tillegg har selskapet erfart avvik i resultatet for spesifikke prosjekter. For de respektive segmentene var driftsinntektene NOK 169 millioner for Geo Engineering og NOK 34 millioner for Information Services. I forhold til 3. kvartal 2008 er dette en økning innen Geo Engineering og noe lavere for Information Services. Omsetning pr. 30. september er på NOK 577 millioner, mot 648 millioner pr. 30. september EBITDA-marginen er på 12 % mot 19 % for tilsvarende periode i Til tross for at nasjonale karttjenester i enkelte land kutter kostnader og reduserer aktivitetsnivå, viser Geo Engineering fortsatt vekst i forhold til 3. kvartal Denne veksten viser styrken til Blom ved at selskapet vinner nye kunder og markeder i det viktige Geo Engineering segmentet. Information Services viser fortsatt redusert aktivitetsnivå som følge av den generelle svakheten i markedet for navigasjon, håndholdte terminaler og mobiltelefoni. Selskapets langsiktige forventninger til Information Services er uendret. Selskapet fortsetter restruktureringstiltak med fokus på å redusere kostnader, forbedre produktivitet samt styrke synergiene mellom enhetene. Selskapet plasserte 25. september et nytt obligasjonslån på NOK 300 millioner i det norske obligasjonsmarkedet. Forfallsdato er 25. september 2012 og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo ABM. Nettoprovenyet fra obligasjonslånet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende banklån samt finansiering av selskapets generelle virksomhet. Blom er godt fornøyd med å ha sikret selskapet langsiktig finansiering som gir grunnlag for videre vekst. Resultatforhold IFRS 3. kvartal Pr (Beløp i NOK 1000) Driftsinntekter EBITDA EBIT EBT

3 Rapporten er utarbeidet i henhold til IAS 34 Delårsregnskap. Delårsregnskapet inneholder ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap, og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for Blom har implementert følgende IFRS-standarder med virkning fra : IFRS 8: Virksomhetssegmenter. Segmentinformasjon som presenteres etter IFRS 8 er basert på ledelsestilnærming og presenteres på samme måte som ved intern rapportering. Tidligere perioder er omarbeidet. Segmentinformasjon vises i egen oppstilling. Revidert IAS 1: Presentasjon av finansregnskap. Implementeringen medfører at innregnede inntekter og kostnader som ikke er eierrelaterte, vises i egen oppstilling. For øvrig er delårsregnskapet utarbeidet etter samme prinsipper som i årsregnskapet for Rapporten er ikke revidert. Drift Blom fokuserer aktivt på å videreutvikle salgsstyrken. Selskapet kan vise til at Geo Engineering segmentet fortsetter å vokse på tross av at enkelte nasjonale kartselskaper har kuttet kostnader og redusert investeringene i Veksten kommer i betydelig grad fra nye kunder både i offentlig og privat sektor. Innen Information Services segmentet viser resultatene fra ulike aktører at markedet for konsumentelektronikk og håndholdte terminaler er utfordrende. Blom har fortsatt stor tro på dette segmentet og fortsetter arbeidet med å bygge ut, vedlikeholde og videreutvikle selskapets databaser, produkter og tjenester. Kostnads- og investeringsnivåene er imidlertid redusert slik at marginbildet opprettholdes. Arbeidet med å bygge ut partnerbaserte salgskanaler begynner å vise resultater. Selskapet har styrket konsernledelsen med ansettelse av Lars Bakklund som ny CFO. Bakklund startet 1. oktober og vil forsterke konsernledelsen med ytterligere kompetanse innen finansiell og operasjonell styring. Selskapet oppretter samtidig en sentral prosjektkontrollerstilling. Jan Erik Braathen fortsetter i konsernledelsen med ansvar for dette. Selskapet fortsetter restruktureringstiltak med fokus på å redusere kostnader, forbedre produktivitet samt styrke synergiene mellom enhetene. Selskapet har derfor valgt å slå sammen virksomhetene i Norge, Sverige, Danmark og Finland til en resultatenhet ledet av Håkon Andresen, tidligere direktør for Bloms enhet i Norge. Ledelsen i hvert av de nordiske landene har lang og bred erfaring fra vår virksomhet og fortsetter i ledende roller i den nordiske organisasjonen. Som et ytterligere steg i reorganiseringen har Blom identifisert enkelte forretningsområder hvor selskapet har særlig sterk kompetanse med betydelig internasjonalt markedspotensiale. Eksempel på slike områder er bruk av sjøkartlaser for kartlegging og overvåking av 2

4 kyststriper (Hawkeye) og helikopterbasert laser for overvåking og vedlikehold av infrastruktur (Topeye). Blom forventer at disse strukturendringer vil gi gode synergier i form av økt salg, forbedret produktivitet og reduserte kostnader. Sesongmessig økning i arbeidskapital i kvartalet viser en positiv utvikling sammenlignet med 3. kvartal Nedgang i netto kontantstøm fra operasjonelle aktiviteter i kvartalet skyldes hovedsakelig redusert EBITDA i kvartalet. Selskapet fortsetter å redusere investeringstakten. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er redusert fra NOK 23 millioner i 3. kvartal 2008 til NOK 16 millioner i 3. kvartal i inneværende år. Kontantstrøm fra finansieringsaktiveter er positiv grunnet utstedelse av et treårig obligasjonslån på NOK 300 millioner med påfølgende tilbakebetaling av banklån. Følgende avtaler er inngått i 3. kvartal: Blom tildelt kontrakt på NOK 23 millioner av det Italienske Miljødepartementet Blom CGR, det Italienske datterselskapet til Blom ASA, har blitt tildelt en kontrakt på NOK 23 millioner av Italian Ministry of Environment. Blom vil levere historiske og nylig oppdaterte ortofoto over hele Italia. Prosjektet igangsettes umiddelbart og forventes ferdigstilt innen 2. kvartal Prosjektet inkluderer Inventory Land Use over hele Italia som et ledd i implementeringen av Community Action Plan etter krav fra United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) og Kyoto-avtalen. Avtalen understreker Bloms suksess for selskapets viktige satsning innen tjenester for miljøsektoren. Blom tildelt kontrakt på Grønland om kartlegging av telekabler Datterselskapet BlomInfo AS har inngått en kontrakt på Grønland om digitalisering av telekabler i Grønlands største by Nuuk. Prosjektet startet i juni og vil avsluttes i januar Bathymetrisk kartlegging av den bulgarske svartehavsskysten Senteret for undervannsarkiologi i Bulgaria har gitt Blom i oppdrag å foreta en bathymetrisk kartlegging av svartehavskysten. Kartleggingen omfatter 100 kvadratkilometer av kysten ved bruk av selskapets Hawkeyeteknologi som er en av de ledende systemer for bathymetrisk kartlegging. Prosjektet sluttføres i 4. kvartal Blom inngått kontrakt om kartlegging av byer på Jylland. Kontrakten er inngått med selskapet Kortsenter.dk og kontrakten omfatter flyfotografering og oppdatering av digitale kart over byer på Syd-Jylland i Danmark. Prosjektet er en del av en større kartlegging av 170 byer i Danmark og omfatter et område på 390 kvadratkilometer. Prosjektet er ventet sluttført innen utgangen av Kontrakt om produksjon av 3D modell av historisk viadukt i Tyskland Bloms datterselskap i Tyskland skal gjennomføre digital kartlegging for Deutche Bahn AG av to jernbanestrekninger i Tyskland. Oppdraget omfatter levering av ortofotos og 3D modeller av bl.a. Göltzschtal jernbaneviadukt som står på FNs verdensarvliste. 3 D modellene skal brukes i arbeidet med å restaurere de historiske jernbanebruene. Prosjektet vil løpe frem til utgangen av

5 Blom tildelt kontrakt i Danmark om produksjon av digitale kart på Jylland Oppdraget omfatter produksjon av digitale kart og kadaster for Kort - & Matrikelstyrelsen over kvadratkilometer i Nord-Jylland. Prosjektet sluttføres 1. kvartal Blom tildelt kontrakt om flymagnetiske målinger på den norske kontinentalsokkel Bloms datterselskap i Norge er blitt tildelt en kontakt om flymagnetiske målinger i Nordsjøen. Prosjektet, som omfatter et område på kvadratkilometer forventes sluttført i 4. kvartal Kontrakt for Batymetrisk skanning av US Golfkyst Blom har fått bekreftet ordre på USD 1.1 millioner med selskapet 3001 Inc for batymetrisk skanning av USAs Golfkyst. Dette er første ordre basert på Bloms treårige rammekontrakt med United States Army Corps of Engineers (USACE). Blom signert rammeavtale om bruk av BlomURBEX til eiendomsprospekter Blom har signert en kontrakt med den norske markedsleder, Webtop Solutions, innen produksjon av salgsprospekter for eiendom. Selskapet skal, med online tilgang til Bloms skråbilder i databasen BlomURBEX, benytte skråbilder i eiendomsprospekter i Norge, Sverige og Danmark. Finansiering Selskapet plasserte 25. september et nytt obligasjonslån på NOK 300 millioner i det norske obligasjonsmarkedet. Forfallsdato er 25. september 2012 og obligasjonslånet vil bli søkt notert på Oslo ABM. Netto provenyet fra obligasjonslånet vil bli brukt til refinansiering av eksisterende banklån samt finansiering av selskapets generelle virksomhet. Blom er godt fornøyd med å ha sikret selskapet langsiktig finansiering som gir grunnlag for videre vekst. Organisasjon og personell Som et tiltak for å tilføre selskapet ytterligere ressurser for at selskapet skal kunne nyttiggjøre seg de forretningsmuligheter som foreligger, har Blom tilsatt Lars Bakklund som ny finansdirektør fra 1. oktober. Selskapet har en stab av ansatte med høy kompetanse. Dette utgjør fundamentet for selskapets videre vekst. Pr var det i de operative selskapene ansatt 629 personer, mens det ved produksjonsfasilitetene i Indonesia og Øst-Europa var ansatt 595 personer. Totalt har konsernet 1224 ansatte. 4

6 Aksjonærforhold Antall aksjonærer pr var hvorav utenlandske aksjonærer eier 49,0 % av aksjekapitalen. Blom eier totalt egne aksjer, tilsvarende 2,64 % av totalt antall utestående aksjer. Fremtidsutsikter Blom ser at 2009 vil være utfordrende. Likevel er det en god underliggende tilgang på nye muligheter og selskapet ser en tilfredsstillende tilgang på oppdrag i en rekke markeder. Ordresituasjonen ved inngangen til 2010 forventes å være tilfredsstillende. Selskapet arbeider kontinuerlig med tiltak for ytterligere å forbedre produktivitet, resultater og kontantstrøm. Med et sterkt fokus på inntjening, kostnadskontroll, reduksjon av arbeidskapital samt en tilfredsstillende ordrereserve, er selskapet godt posisjonert ved inngangen til Oslo, 21. oktober Gunnar Hirsti Per Kyllingstad Bente Loe Styreleder Styremedlem Styremedlem Brita Eilertsen Styremedlem Dirk Blaauw Adm. Direktør og styremedlem 5

7 Resultat DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER (Beløp i NOK 1000) 3. kvartal Driftsinntekter Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre drifts- og adm. kostnader Driftskostnader Driftsresultat Andel res. i tilkn. selskap Netto finans Resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat etter skatt Tilordnet: Aksjonærer Minoritetsinteresser Resultat og utv. resultat pr. aksje -0,34 1,02 1,11 6

8 Balanse EIENDELER (Beløp i NOK 1000) Anleggsmidler Patenter, lisenser og lignende rettigheter Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer Investering tilknyttet selskap Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Arbeid under utførelse Sum beholdninger Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

9 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD (Beløp i NOK 1000) Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen egenkapital: Omregningsdifferanser Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Trekkfasiliteter Annen rentebærende kortsiktig gjeld Sum rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Endring av egenkapitalen fra til Egenkapital Periodens resultat Overkurs emisjon Agio omregning av utenlandske datterselskap Egenkapital

10 Kontantstrømoppstilling Indirekte modell (Hele kr) 3. kvartal Pr KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKT Resultat før skattekostnader Av- og nedskrivninger av driftsmidler /- Endring i kundefordringer /- Endring i varelager og arb. under utførelse /- Endring i vareleverandørgjeld /- Endring andre periodiseringer A = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKT Utbetalt ved kjøp av driftsmidler B = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKT Opptak av ny langsiktig gjeld Netto utbetaling vedr. langsiktig gjeld og utlån /- Netto endring i kassekreditt Netto utbetalt ved kjøp av egne aksjer C = Netto kontantstrøm fra finansieringsakt A+B+C Netto endring i kontanter og kontantekv Beholdning av kontanter og ekvivalenter = Beholdning av kontanter og ekvivalenter

11 Segmenter (Beløp i NOK 1000) Q Q Per Q Per Q Driftsinntekter: Information Services Geo Engineering Services Totale driftsinntekter EBITDA: Information Services Geo Engineering Services Øvrige EBITDA EBIT: Information Services Geo Engineering Services Øvrige EBIT Resultat fra tilknyttede selskaper: Information Services Resultat fra tilknyttede selskaper: Resultat før finans og skatt: Information Services Geo Engineering Services Øvrige Resultat før finans og skatt

12 Segmenter (Beløp i NOK 1000) Q Q Per Q Per Q Eiendeler: Information Services Geo Engineering Services Øvrige/ ikke-allokerte Totale eiendeler 1) Driftsmessige investeringer: Information Services Geo Engineering Services Totale eiendeler ) Allokerte eiendeler inkluderer kundefordringer, arbeid under utførelse, varelager, anleggsmidler og immaterielle eiendeler med unntak av utskatt skattefordel. I tillegg kommer investering i tilknyttede selskap. Innregnede inntekter og kostnader Oppstilling over innregnede innt. og kostn. (Beløp i NOK 1000) Q Q Per Q3 09 Per Q3 08 Resultat etter skatt Omregningsdifferanser Sum innregnede inntekter og kostn

13 Blom ASA Blom Aerofilms Ltd. P.O. Box 34 Skøyen Cheddar Business Park N-0212 Oslo Wedmore Road, BS27 3EB Norway UK Tel: Tel: Fax: Fax: E.mail: Blom Sistemas Geoespaciales S.L. Blom Deutschland GmbH C/ Zurbano 46 Friedrich-Engels-Ring 48 a Madrid, Spain Neubrandenburg, Germany Tel: Tel: Fax: Fax: Blom CGR S.p.A. BlomInfo Romania S.R.L. Via Cremonese 35/A Ion Heliade Radulescu Street, no Parma Tagoviste Italy Romania Tel: Tel: +40(0) Fax: Fax: +40(0) Blom Kartta OY Blom Sweden AB Plasilanrairo 5 Klippan 1J FIN Helsinki SE Gõteborg Finland Sweden Tel: Tel: Fax: Fax: E- mail: Blom Geomatics AS Blom Info AS P.O. Box 34 Skøyen Masnedøgade 20 N-0202 Oslo DK-2100 København Norway Denmark Tel: Tel: Fax: Fax:

Rapport for 1.kvartal 2009

Rapport for 1.kvartal 2009 Rapport for 1.kvartal 2009 God utvikling i Geo Engineering og styrket arbeidskapital Selskapets driftsinntekter i 1. kvartal utgjorde NOK 149,6 millioner mot NOK 200,3 millioner for tilsvarende periode

Detaljer

Side 2. 1. Kvartal 2015

Side 2. 1. Kvartal 2015 Side 2 1. Kvartal 2015 1. kvartal er normalt det svakeste kvartalet for konsernet. Vinteren medfører lav produksjonsaktivitet, og forsinket oppstart på våren gir noe ekstra kostnader. Justert for engangskostnader

Detaljer

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene

Bloms beste kvartalstall gjennom tidene Rapport for 2.kvartal 2005 Bloms beste kvartalstall gjennom tidene 2. kvartal 2005 viser et EBITDA resultat på Nok 21,2 mill, tilsvarende 20 % av omsetningen på Nok 106,7 mill for kvartalet. Dette er en

Detaljer

Sterk plattform for videre vekst!

Sterk plattform for videre vekst! Sterk plattform for videre vekst! ÅRSRAPPORT In a mobile, connected world, maps are becoming a hugely strategic asset. All kinds of burgeoning digital revenue streams are being created on the backs of

Detaljer

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s.

INNHOLD. s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 10-13 s. 14-20 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-103 s. 104-105 s. 106 s. 107-109 s. ÅRSRAPPORT 213 INNHOLD s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 14-2 s. 21-26 s. 27-33 s. 34-75 s. 76-81 s. 82-93 s. 94-95 s. 96 s. 97-13 s. 14-15 s. 16 s. 17-19 s. 11 Hovedtall konsern Administrerende direktørs rapport

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012

Q1-2012. Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 Q1-2012 Kvartalsrapport Januar-Mars 2012 1 De tøffere markedsforholdene som vi så i andre halvdel av 2011 og i 4. kvartal spesielt, har fortsatt inn i 2012. Jeg er derfor svært fornøyd med å se at vi fortsetter

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 4. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 %

Segmentrapportering: Driftsinntekter 422 627 75 025 1 206 842 240 846 EBITDA* 42 155 9 056 148 082 18 064 EBITDA-margin 10 % 12 % 12 % 8 % 1 Høydepunkter i fjerde kvartal 2011 Det ble solgt 145 enheter i fjerde kvartal (122) av totalt 648 solgte i 2011 (388) Driftsinntektene ble NOK 422,6 millioner i kvartalet og driftsresultatet (EBITDA)

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013

INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 INFRATEK ASA 1. halvår og 2. kvartal 2013 HØYDEPUNKTER 2. KVARTAL 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt driftsmargin

Detaljer

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no

kvartal 4 2007 www.bwghomes.no kvartal 4 2007 www.bwghomes.no BWG Homes ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2007 Driftsinntekter opp 108,5 % (3,1 % proforma) Driftsresultat (EBITDA) opp 81,8 % (22,9 % proforma) Driftsresultat (EBIT) opp 60,5

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Husmodell Alm fra Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 4. KVARTAL 2011 NOK 913 millioner i operativ

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. Strusshamn Terrasse, Block Watne BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF 1. KVARTAL 2011 NOK 928 millioner i

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap

Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 og foreløpig årsregnskap Scana Industrier ASA er et nordisk industrikonsern som har som viktigste forretning å levere produkter og systemløsninger til energirelatert virksomhet.

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2011

Rapport for 4. kvartal 2011 Rapport for 4. kvartal 2011 Viktige hendelser 4. kvartal 2011 Nøkkeltall Driftsinntekter på NOK 3.478 mill, 3 % organisk vekst Fortsatt god vekst i Sverige (9 %) EBITA NOK 232 mill (100 mill), inkludert

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

4. KVARTAL 2012. Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. 4. KVARTAL 2012 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. LARS NILSEN, KONSERNSJEF NOK 800 millioner i ordreinngang NOK 961 millioner

Detaljer

Rapport 1. halvår 2015

Rapport 1. halvår 2015 Rapport 1. halvår 2015 Org. nr. 951 408 743 1 Kistefos konsernets halvårsberetning 1. halvår 2015 I første halvår 2015 hadde konsernet et resultat etter skatt på NOK -71,5 mill. (samme periode 2014: NOK

Detaljer

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009

Delårsrapport Q4 2009 og foreløpig resultat 2009 Delårsrapport 29 og foreløpig resultat 29 2 Kitron 29 Stabil utvikling mot et bedre marked Hovedpunkter Tall i parentes refererer til fjerde kvartal i 28 dersom ikke annet er angitt. Markedsekspansjon

Detaljer

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013

Q2 2013. Delårsrapport Januar-Juni 2013 Q2 213 Delårsrapport Januar-Juni 213 Jeg er svært fornøyd med å se et fortsatt sterkt resultat og tosifret vekst i programvare- og tjenestesegmentene. Vanskelige forhold i hardwaremarkedet har imidlertid

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008

Side 1. PSI Group ASA - Q4 2008. PSI Group ASA Q4 2008. Finansiell rapport og status 4. kvartal 2008 og foreløpig rapport for regnskapsåret 2008 Side 1 PSI Group ASA - Q4 PSI Group ASA Q4 Finansiell rapport og status 4. kvartal og foreløpig rapport for regnskapsåret PSI Group ASA - Q4 Side 2 Hovedtrekk Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 69,7

Detaljer

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %

2014 2013 endring 2014 2013 endring Beløp i NOK 1000 10-12 10-12 % 1-12 1-12 % HØYDEPUNKTER Q4/2014 OKTOBER DESEMBER 2014 Omsetning MNOK 110,4 (125,1) EBITDA MNOK 3,1 (13,2) EBIT før engangsposter MNOK -2,2 (7,6) Operasjonell kontantstrøm MNOK 46,8 (35,8) Bankinnskudd MNOK 67,2 (68,0)

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer