Postboks Løvenstad Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no. 5.1.1 Verdigrunnlag... 2. 5.1.2 Prioriterte mål 2015... 2. 5.1.3 Organisasjon..."

Transkript

1 Postboks Løvenstad 5 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Innhold 5 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Økonomi FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT INNSTILLING BUDSJETT VALG Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2015 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb skal det sittende styret hvert år utarbeide en Virksomhetsplan for det kommende driftsåret, og legge denne fram for årsmøtet. Virksomhetsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses og være det kommende styrets sentrale arbeidsredskap.

2 5.1.1 Verdigrunnlag Kurland Fotballklubb er en lokalt forankret breddefotballklubb som bygger sin miljøskapende virksomhet på ideen om «idrett for alle». Klubben har som hovedmålsetting å gi sine medlemmer, og da spesielt barn og unge, et tilbud om deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes alder, utvikling og ambisjoner som fotballspiller. Disse prinsippene legges også til grunn i klubbens organisasjonsarbeid og miljøskapende arbeid. I tillegg til å gi et best mulig sportslig tilbud skal samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement være bærende verdier i klubbens virksomhet Prioriterte mål 2015 Styret vil sesongen 2015 i tillegg prioritere følgende mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant aktive og tidligere aktive Etablere gruppe for spillere født 2009 Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Identitet gjennom uniformering. Alle lag skal spille i klubbens drakt, og trenere skal representere i klubbantrekk Drifte undervarmet kunstgressbane på Kurlandsparken forsvarlig og kostnadseffektivt Styret har for 2015 ikke funnet rom for å øke aktiviteten i seniorfotballen. Styret vil i stedet prioritere å engasjere trenerkoordinator til barne- og ungdomsfotballen Organisasjon Handlingsplanens overordnede mål for organisasjon/ledelse Det vil være en sentral oppgave å engasjere flest mulig medlemmer i driften av Kurland FK. Dette vil medføre at arbeidsbelastningen på sentrale tillitsvalgte blir redusert, og at flere føler at de tar aktivt del i styringen av klubben. En stabil organisasjonsmodell hvor stor grad av delegering til utvalg og enkeltpersoner er gjennomgående, vil øke kontinuiteten i tillitsmannsapparatet samt øke medlemmenes kunnskap om hvilke krav som stilles til driften av et idrettslag. Alle som har interesse for Kurland Fotballklubb skal til enhver tid være oppdatert om hva som skjer i klubben, både når det gjelder sportslige aktiviteter og utenomsportslige aktiviteter, for å kunne delta aktivt eller passivt Styret Innenfor det som er bestemt av krets, forbund og i klubbens vedtekter skal årsmøtet fastsette overordnede mål og retningslinjer i en «Handlingsplan» (HP). Denne planen rulleres hvert 2

3 fjerde år og skal være retningsgivende for klubbens virksomhet. Gjeldende handlingsplan dekker årene og ble vedtatt på årsmøtet i Det sittende styret utarbeider hvert år en årsplan for det kommende driftsåret og legger denne fram for årsmøtet. Årsplanen skal inneholde nærmere presisering og prioritering av de oppgaver som skal løses neste sesong. Planen sendes over til det nye styret og skal være dettes viktigste arbeidsredskap. Styrets årsmelding skal være en evaluering av måloppnåelsen i forhold til årsplanen. Styret utarbeider til hvert årsmøte følgende planer Organisasjonsplan Budsjett Hvert 4. år skal følgende planer utarbeides/rulleres: Handlingsplan for neste 4-års periode Sportslig skoleringsplan Disse planene skal være overordnede styringsverktøy for klubben, og det er viktig at planprosessene blir gjennomført på et bredt og demokratisk grunnlag. For å engasjere flest mulig i arbeidet med klubbdriften og for å effektivisere styrets arbeid bør styret etablere og bruke utvalg. De enkelte utvalg og lag skal i samsvar med Kurland FKs årsplan, utarbeide årsplaner for sin egen virksomhet. Disse planene skal leveres og godkjennes av styret innen 1. februar det enkelte år. Dersom det i utvalgenes eller lagenes virksomhet er vesentlige avvik fra årsplanen skal dette rapporteres til og godkjennes av styret. Utvalgenes eller lagenes virksomhet skal evalueres i en årsmelding til styret innen 15. januar hvert år. Styret foreslår at det settes av kr til fordeling på styrets sju medlemmer etter styrets avgjørelse, under posten 5310 Tilskudd tillitsvalgte. Godtgjørelsen kommer i stedet for annen utgiftsdekning. Begrunnelsen for tiltaket er vanskelighetene med å rekruttere og beholde medlemmer til særlig de tyngste funksjonene i styret. Videre settes det av kr til leder VinterCup og samme beløp til den som fører klubbens medlemslister. Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Adm. utgifter Tilskudd tillitsvalgte Styrehonorar Tilskudd tillitsvalgte Leder VinterCup Tilskudd tillitsvalgte Føring medlemsliste SUM

4 Utvalg, komiteer og funksjoner Følgende utvalg vil bli forsøkt etablert i 2015: Sportslig utvalg Markedsgruppe Økonomigruppe Kioskgruppe Anleggsgruppe Turneringskomité I tillegg vil følgende funksjoner bli besatt: Materialforvalter Webmaster Utvalgene, komiteene og funksjonens rapportering, oppgaver og myndighet vil bli nærmere beskrevet nedenfor der de tematisk hører hjemme Lag og treningsgrupper Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Påmelding serie Gebyrer Overganger, kampavgifter, bøter, spillerforsikring 7220 Dommerregninger SUM Alle aktive spillere skal tilhøre en treningsgruppe. Med treningsgruppe menes en administrativ enhet bestående av ett eller flere lag som har felles årsplan og økonomi. Med lag menes i denne sammenheng lag påmeldt til seriespill. Alle treningsgrupper skal ha følgende funksjoner besatt: Ansvarlig lagleder (oppmann) Kasserer Informasjonsansvarlig Trener Alle treningsgrupper bør i tillegg ha følgende funksjoner besatt: Medtrenere/hjelpetrenere/keepertrener Lagledere Økonomigruppe Arrangementsgruppe Alle lag skal ved behov ha følgende funksjoner besatt: Kampleder Lagleder 4

5 Ansvarlig lagleder er lagets kontaktperson for styret, utvalg, krets og motstanderlag. Vedkommende (lagleder eller kasserer) er økonomisk ansvarlig på laget, disponerer lagets konti og anviser på disse. Hovedtrenerne er gruppas sportslige ansvarlige. Innenfor rammen av lagets årsplan fasetter og gjennomfører de lagets sportslige aktiviteter. Det er satt av budsjettmidler til å uniformere trenere som signerer kontrakt med klubben for kommende sesong. I barnefotballen er det ønskelig at alle foresatte blir med og tar et verv. Det er sentralt for KFK å få formidlet til de foresatte at det å være medlem i klubben medfører forpliktelser utover å betale kontingent. Kontingenten er ikke betaling for en tjeneste, men betaling for rett til å delta i et sosialt fellesskap. Nedenfor er det gitt et eksempel på mulig organisering. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arrangementsgruppe Hovedtrenere Ansvarlig lagleder Lagleder Kasserer Leder Hjelpetrenere Kampledere Keepertrener Informasjonsansvarlig Revisor Medlem Medlem Planlegge Infoansvarlig web trening Kontakt med klubb, Gjennomføre krets og motstanderlag trening Lede kamper Årsplan Utstyr til trening Aktivitetsliste Medlemsregister Påmelding turnering Praktiske rundt avvikling av kamp Ta imot motstander og dommer Garderobe åpne/låse Regnskap Organiserer Inntekts kioskvakt på Parken bringende tiltak Organisere dugnad Kontingent VinterCup Organisere lagets oppgaver vårdugnad Avslutninger Turer og turneringer Andre sosiale arrangement Det nærmere innholdet i de ulike funksjonene vil bli beskrevet i KFKs Organisasjonsplan og lagt ut på Alle lag skal innen 1. februar det enkelte år ha levert årsplan til styret. Målgruppene for årsplanen er følgende: Spillere og foresatte på laget Trenere og ledere på laget Styret og utvalgene Årsplanen skal utarbeides innenfor rammen av bestemmelsene som er gitt av NIF/NFF, krets og klubb. Når det gjelder klubb er det særlig følgende styringsdokument som er sentrale: Handlingsplan for KFK Styrets virksomhetsplan Sportsplan 5

6 Innen 15. januar skal laget ha levert årsmelding med regnskap. Trenere og ledere på lag som ikke leverer årsmelding med regnskap er ikke berettiget å kreve utgiftsgodtgjørelse fra klubben. Lag som ikke har meldt omberammelse av kamp til oppsatt dommer må selv dekke dommerregningen Politiattest Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. I Kurland Fotballklubb skal alle trenere og lagledere levere politiattest. Attesten skal fornyes hvert tredje år. Hva skal klubben gjøre? 1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/vedlegg_2601.pdf 2. I skjemaet som skal bekrefte behovet for politiattest, skal idrettslaget fylle ut lovhjemmel som er: Politiregisterforskriften 34-1, jf. Politiregisterloven 39, første ledd. 3. Klubben gir utfylt skjema til søkeren. 4. Registrerer fremvist politiattest i sitt system. Hva skal søkeren gjøre? 1. Henvende seg til ansvarlig person i KFK og be om skjema som bekrefter behovet for politiattest sendt pr epost. 2. Logge seg inn på https://attest.politi.no/ med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. 3. Velg formål fra nedtrekksliste (formålet skal en få fra idrettslaget) 4. Laste opp en bekreftelse av formål som en har fått fra idrettslaget. 5. Vente på svar 6. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig. 6

7 Medlemmer, rettigheter og plikter Spiller, trener, leder og lagets rettigheter Spiller og lagets plikter Lag overfor klubb Påmelding til serien Dommerutgifter seriekamper Treningstid Nødvendig utstyr til trening og kamp, herunder drakttrøyer Trener Gratis deltakelse KFK VinterCup Påmeldingsavgift lag Trollcup og Gøteborg cup Tilskudd til lagene Laget beholder sponsorinntekter de skaffer selv Det ovennevnte gjelder for alle lag i klubben fra G/J7 seniorlagene. Spiller overfor lag og klubb Deltakelse i lagets aktiviteter Deltakelse i klubbens aktiviteter Forsikring/lisens Trenere og ledere overfor klubb Gratis støttemedlemskap Trenere disponerer klubbantrekk og nøkkel som kvitteres ut ved kontraktinngåelse. Dette leveres tilbake ved kontraktslutt. Utgiftsdekning etter avtale Gratis kurs Spiller overfor klubb Kontingent. Ulike satser for familie og enkeltmedlemskap og for spiller over/under 12 år Spiller holder selv rød shorts, røde strømper og leggskinn i samsvar med klubbens utstyrsstandard. Spiller overfor laget Treningsavgift. Lag fastsetter selv ev. treningsavgift eller dugnad til aktiviteter som ikke dekkes av klubben, herunder til leie av undervarmet kunstgress og turneringer/cuper. Lag overfor klubb To økter dugnad på VinterCup + levering av bakverk pr. spiller Kioskvakt på Kurlandsparken. Alle grupper har ansvaret for kiosken to uker pr. år. Kiosken skal være åpen når det spilles kamper på Parken. Vårdugnad på klubbens baner og anlegg Miljømessig utvikling Budsjett Post nr Trenings- og instruksjonstiltak Post navn Aktivitet Inntekt Utgift Lagavgift Trollcup og Gøteborg cup

8 Å utvikle og bevare klubbmiljøet, skal være en høyt prioritert oppgave. Et spesielt ansvar for dette påhviler klubbens tillitsvalgte. Miljø-/holdningsmessige og sportslige mål skal regelmessig drøftes med utøvere og foresatte og dette skal inngå i årsplanen for hvert enkelt lag. Som klubb, trenere og ledere skal vi: Ta avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotballen skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Ikke tolerere noen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. Skal sammen sørge for at fotballen preges av fairspillende aktører, både på og utenfor fotballbanen. Trenernes og spillernes holdninger til medspillere, motspillere og ikke minst dommere, må preges av respekt og forståelse i alle sammenhenger. Alle som er tilknyttet fotballklubben må være seg sitt ansvar bevisst som forbilder for barn og ungdom. Jobbe for at alle spillere, ledere og trenere tar et klart standpunkt mot bruk av doping. Doping er usunt og helseskadelig og noe vi ikke kan godta i Kurland FK. Turer skaper felles opplevelser og samhold. Lag i barne- og ungdomsfotballen bør delta på minst én cup eller turnering med overnatting hvert år. Deltakelse i slike cuper/turer må skje i henhold til kretsens og forbundets retningslinjer. Hensikten med å delta i cuper/turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, samtidig som det skal virke sportslig stimulerende og utviklende. Klubben ønsker at lagene i barne- og ungdomsfotballen deltar samlet på en overnattingsturnering. KFK samlet tidligere klubbens lag i barne- og ungdomsfotballen på Norway Cup. Etter at klubbens aktivitet ble samlet på Parken, så ikke klubben behovet på å bruke penger på dette tiltaket lenger. For å skape spennende sosiale opplevelser på lik linje med andre fritidsaktiviteter, besluttet klubben å dekke deltakeravgiften på Trollcup for alle lagene i barnefotballen. Målet var også å samle alle lagene på et sted for å bygge klubbmiljø. Gruppene anbefalte på ledermøtet i oktober at tiltaket burde videreføres neste sesong. I tillegg ønsker klubben å samle lagene i ungdomsfotballen på Gøteborg cup. Det er viktig å avholde regelmessige spillermøter, sammenkomster og tilstelninger for å styrke miljø og samhold blant aktive, medlemmer og tillitsvalgte Sportslige forhold Prioriterte mål og organisering av sportslig utvalg Styret vil sesongen 2015 prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet sportslige forhold: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer 8

9 Øke kvaliteten på aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen gjennom å tilsette en trenerkoordinator Rekruttere flere trenere blant de aktive og tidligere aktive Etablere egen gruppe for spillere født Videreføre tilbudet om Allidrett for førskolebarn. Legge til rette for at seniorlagene har solide og velfungerende treningsgrupper Organisering av sportslig ledelse Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Møter instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Trenerkoordinator instruksjonstiltak SUM SU bør neste sesong organiseres som følger: Sportslig leder Trenerkoordinator Utdanningskontakt Dommerkontakt Medlem Medlem Medlem Seniortrenerne bør delta på møtene. Det bør delta minst én trener fra barnefotballen, og én trener fra ungdomsfotballen i utvalget. Det er sportslig leders oppgave å lede arbeidet i SU. Oppgavene knyttet til å skaffe trenere og ledere på lagene kan delegeres. Sportslig utvalg har myndighet til blant annet å melde på lag til seriespill, fordele treningstid og deltakelse på kurs. Utvalget skal videre være ansvarlig for sportslig utvikling av spillere, dommere, ledere og trenere. SU bør ha fast møte uka før styremøte en gang i måneden, med unntak av august Rekruttere og beholde Innledning Over de siste 10 årene har det vært en markant nedgang i antall aktive i klubben, særlig når det gjelder kvinner. De snaue 50 barna som deltar på Allidretten som startet i september er 9

10 ikke inkludert i tabellen nedenfor Totalt antall aktive Kvinner Menn Styret tror det er en rekke forklaringer på den negative utviklingen. Vi mangler komplette data på hvor stor andel av det enkelte kull på Kurland skole vi har lyktes å rekruttere til organisert fotball i KFK. De tallene vi har viser at målet om 75 % av guttene og 50 % av jentene er ambisiøst, men nødvendig dersom årgangene skal bli så store at de holder ut ungdomsfotballen. For begge kjønn gjelder at bredden i tilbudet av organiserte fritidsaktiviteter trolig er blitt større. I alle fall har de konkurrerende foreningene blitt bedre på rekruttering. Når det gjelder kvinner har KFK mistet hegemoniet i nærområdet. Vi får dermed ikke inn spillere fra naboklubber til ungdomsfotballen i samme grad som tidligere. Det medfører at årgangene i KFK blir for små og sprekker når lagene kommer opp i ungdomsfotballen. Dette skyldes i hovedsak at KFK aktivt deltok i etableringen av Team Strømmen (nå LSK kvinner) med aldersbestemte lag i klassene 16 og 19 år og samarbeidslag på rekrutteringslagsnivå. I tillegg har naboklubbene tatt jentefotball langt mer på alvor de siste årene. Totalt spiller flere jenter i regionen fotball. Tilsvarende strategi vil bli tilpasset for gutter/menn. Når det gjelder gutter, er det å beholde spillere en større utfordring enn å rekruttere spillere. Vi har de siste årene ikke klart å stille lag for generasjonene 1995/1996/1997/1998/2000/2001/2002. Lagene har vært meget sårbare ved aggressiv rekruttering fra naboklubber. Når de to-tre beste spillerne har gått, har de nest beste valgt å følge etter. Analysen over har ledet styret til den konklusjon at innretningen på klubbens sportslige arbeid bør være på fokuset «rekruttere og beholde» Rekruttere Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Budsjett: Post nr. Post navn Aktivitet Inntekt Utgift 10

11 4210 Trenings- og Godtgjørelse instruktør SFO instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Allidrett instruksjonstiltak 3610 Inntektsbringende Tilskudd fra Barn- og unges tiltak kommunestyre 3010 Medlemskontingent Allidrett Deltakeravgift stk. x kr 900 SUM Strategi og tiltak: Kurland FK har et lite rekrutteringsområde for barnefotballen, kun inntaksområdet til Kurland skole. Normalt er det to små parallellklasser å rekruttere fra, dog slik at årgangene 2008 og 2007 har vært store. Skal KFK klare å stille lag på alle årganger er vi avhengig av å rekruttere bredt. Sportslig utvalg er i ferd med å skaffe seg oversikt over i hvilken grad vi når rekrutteringsmålet om 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene pr. klassetrinn på Kurland skole. Oversikten skal sorteres på postnummer. Elevene på Kurland skole er bosatt på 1479 Kurland, 1474 Norbyhagen og 1472 Fjellhamar. Vi ønsker å finne ut om det er vesentlige forskjeller i rekrutteringsgraden basert på bosted. Dersom det finnes en slik forskjell, kan klubben differensiere sitt rekrutteringsarbeid mot de gruppene som er underrepresentert. Sportslig utvalg har de siste årene jobbet aktivt med rekruttering og organisering av rene lag for jenter. Ved å sette sammen flere årganger tidligere, håper vi å lage mer robuste grupper. Sportslig utvalg diskuterer for tiden hvor lenge jentene bør spille sammen med jevnaldrende gutter før de settes sammen på rene jentelag. Rekrutteringsarbeidet har de siste årene vært basert på Allidretten. Målet har vært å etablere lag for 6 åringer våren før skolestart, som en forlengelse av de to forutgående årene på Allidrett. For å nå bredere enn Allidretten, har det i tillegg blitt utviklet og distribuert rekrutteringsmateriell på papir. Distribusjonen har skjedd både i postkassene i inntaksområdet til Kurland skole og som ranselpost på skole, SFO og barnehagene. I samme skrivet var det informasjon om tilbudet i barnefotballen. Vi har sesongen 2014/2015 lykkes med å etablere egne Allidrettsgrupper for årgangene 2009, 2010 og Snaut 50 barn deltar. Mye tyder på at det mest effektive rekrutteringstiltaket mot spillere hvor vi har etablerte lag, er at spillere i slike grupper drar med seg venner inn i aktiviteten. Klubben arrangert på vårsesongen 2014 gratis fotball-sfo for klassetrinn på Kurland skole. Formålet var rekruttering og omdømmebygging. Nærmere 60 barn deltok. Det var begrenset hvor mange barn våre to instruktører klarer å håndtere samtidig. I stedet for å avvise noen, valgte vi å splitte opp og fordele slik at alle som ønsket det fikk delta. 3. og 4. trinn har tilbud om fotball på tirsdager, mens 1. og 2. trinn er på Parken torsdager. De minste er så 11

12 mange at ikke alle kan få bli med hver uke. Som rekrutteringstiltak var tilbudet bare mindre vellykket. Vi kan ikke dokumentere en målbar effekt på rekrutteringen. Som omdømmebyggende tiltak fungerte tilbudet meget godt. Tilbudet bør i 2015 vurderes spisset mot rekruttering av jenter Beholde Mål: Opprettholde medlemstallet gjennom aktivt å rekruttere og beholde medlemmer Det skal legges opp til en målrettet talentutvikling i samsvar med de mål og virkemidler som er angitt i klubbens sportsplan. I tillegg til de treninger som foregår i regi av det enkelte lag, skal det legges opp til talentutviklingstiltak utenfor lagene. Det skal arbeides aktivt med å utdanne trenere og ledere. Spesielt må trenerutdanningen vektlegges og det er et mål å utdanne to trenere på nivå II og seks trenere på nivå I i handlingsplanperioden (4-års periode). Alle trenere i barnefotballen skal få tilbud om å delta på delkurs 1 og 2 i trener I kurset. Trenere, ledere og dommere skal gis tilbud om gratis utdanning mot å binde seg til verv i klubben for en viss periode. I handlingsplanperioden (4-års periode) skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra ungdomsfotballen. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Reiseutgifter/ Tilskudd lag ungdomsfotball Tilskudd 4030 Reiseutgifter/ Tilskudd lag barnefotball Tilskudd 5000 Lønn Trenerkoordinator Trenings- og Kurs trenere instruksjonstiltak 4210 Trenings- og Kurs ledere instruksjonstiltak SUM Strategi og tiltak: Skal KFK kunne gi tilbud til ikke bare barn og voksne, men også ungdom (13 19 år) må vi også være gode til å beholde spillere. KFK har et lite rekrutteringsområde, kun inntaksområdet til Kurland skole. Det gir oss et rekrutteringspotensiale på aktive pr. årgang. Skal KFK klare å stille lag på alle alderstrinn, må vi rekruttere en stor del av barna pr. årgang (rekruttere). Når vi først har fått med en stor andel av barna må vi lage et så godt tilbud at barna fortsetter å spille (beholde). 12

13 I og med at vi har et så lite rekrutteringspotensiale, blir hverdagen for KFK en kamp for å opprettholde tilbud til alle alderstrinn. Arbeidet må ha fokus på å rekruttere og beholde for at vi skal kunne bestå som klubb. For å beholde spillere må tilbudet oppleves som attraktivt på den enkelte trening og kamp. Vi bør videre kunne gi spillerne sosiale opplevelser som ikke står tilbake fra det de kan få på skole og annen organisert fritidsaktivitet. Videre må tilbudet vårt både sportslig og sosialt, bli vurdert som akseptabelt i forhold til det naboklubbene kan tilby. Vi må derfor tilby omtrent samme aktivitetsnivå og kvalitet. Vårt omdømme som breddeklubb må ikke stå tilbake for naboklubbene. KFK har så langt brukt enheten «årgang» (= barna på et klassetrinn på Kurland skole) som verktøy. Her har vi elev og foresatte strukturer vi kan spille på. Det kan være KFK har lagt for stor vekt på årgangen som enhet, særlig gjelder dette for jentene. Når en treningsgruppe synker under 10 utøvere, blir det vanskeligere å lage gode og engasjerende treningsøkter. Videre vil en gruppe på under 10 spillere ikke kunne fortsette som eget lag etter at utøverne er fylt 13 år, forutsatt at det skal spilles 11 er fotball. KFK bør derfor gjøre treningsgruppene mer robuste ved tidligere å slå sammen årganger til treningsgrupper og ev. felles lag. Som utgangspunkt bør treningsgrupper bestående av to årganger ikke være permanente. Modell med å samarbeide opp ett år og ned det neste, vil gjøre klubben mer robust i forhold til å miste årganger, enn ved en modell hvor årganger settes sammen permanent og forutsettes å spille sammen ut junioralder. En slik løsning forutsetter at eldste årgang har noen å trene sammen med. Konsekvensene av hovedregel vil bli at G05 annen hvert må trene sammen med to år eldre gutter. Dette siden vi ikke har en årgang over som G03 kan trene sammen med. Som et virkemiddel for å beholde spillere, ønsker Kurland FK å ha gode og velutdannede trenere. Vi vil derfor legge vekt på at våre trenere tar de kurs krets og SU anbefaler for det nivået de befinner seg på. Klubben vil også legge til rette for trenerkurs, temakvelder og trenerforum på vårt klubbhus. KFK erkjenner at på lag i ungdom og voksenfotballen er det nødvendig å benytte instruktører som mottar godtgjørelse. I barnefotball er utgangspunktet at de foresatte stiller som trenere. Godtgjørelsen til instruktører pr. treningsgruppe bør avgrenses som følger: Ungdom: Inntil kr Voksen: Inntil kr Dersom det er flere trenere i gruppa, skal beløpene som hovedregel betraktes som tak pr. gruppe. Intern fordeling gjøres i kontraktsforhandling med den enkelte trener. Godtgjørelsen ytes til gruppa og forutsetter også å dekke utgiftsgodtgjørelse til ledere. I forbindelse med inngåelse av avtale om tilskudd til gruppa, kan styret stille vilkår. Vilkårene kan mellom annet 13

14 knyttes til at det lages årsplan og årsmelding, krav til kompetanse og tid som skal gå med til vervet. Dersom gruppa ikke har den avtalte kompetanse, skal det avtales når og hvordan gruppa skal skaffe seg slik kompetanse. Til barnefotballen ytes godtgjørelse til trenere og ledere som et standardisert tilskudd i forhold til lag påmeldt til seriespill. Tilskuddet ytes i forkant av hver sesong mot innlevert årsplan og avtale om at det leveres årsmelding. Lagene disponerer selv tilskuddet til de formål de ønsker. Det skal fremkomme av årsmeldingen hvordan tilskuddet er disponert. Størrelsen på tilskuddet er som følger: 7-er fotball kr 3000 pr lag 5-er fotball kr 2000 pr lag. Alle trenere i klubben er gitt gratis tilgang på Dette nettstedet kan benyttes til planlegging og organisering av treninger og kamper. Verktøyet kan oppleves som tungt og litt lite brukervennlig til planlegging av økter, evaluering og tilbakemelding til spillerne. Verktøyet har en utmerket øvelsesbank. Tilbudet er bare i varierende grad benyttet av klubbens trenere. Grupper som ønsker tilgang for foresatte eller spillere kan søke om kostnadsdekning. Klubben ønsker å legge til rette for å beholde flest mulig, lengst mulig og at talentfulle spillere skal kunne utvikle seg i klubben. Ved å engasjere trenerkoordinator vil aktiviteten på Parken bli bedre organisert og trenerne dyktigere. Vedkommende skal gjøre våre trenere i barne- og ungdomsfotballen bedre og sørge for at aktiviteten i vår klubb kommer opp på et høyere sportslig nivå, gjennom å kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god ferdighetsutvikling. Følge opp trenerne gjennom: Trenerforum (informasjons- og diskusjonsarena) Råd og veiledning til hver enkelt, i forhold til retningslinjer, treningsinnhold, mengde, hospitering etc. Observasjon av treninger/kamper gi treneren tilbakemelding Stimulere til trenerutdanning Klubben har ambisjoner om å engasjere en trenerkoordinator for sesongen Det skal jobbes med og få på plass ytterligere ressurser som f.eks. talentutvikler. For å styrke kompetansen på keepertrening blant klubbens trenere, ble det i 2014 utviklet en keeperdrill og arrangert Keepermandager annenhver uke fram til juni. Det var bra deltakelse blant klubbens keepere, men det deltok for få trenere. I oppstartsmøtene med lagene vil sportslig utvalg avklare om det er tilstrekkelig med trenere som ønsker å delta på et slikt tilbud i

15 For å øke volumet på aktiviteten arrangert klubben Ivrigtreninger på Parken lørdag formiddag. Ved å ha fokus på ferdighetsmerkeøvelsene har vi forsøkt å stimulere spillerne til økt egen trening. Tiltaket har vært rettet mot spillere i barnefotballen. Tiltaket var vellykket og bør videreføres i Merkeprøvedagen vil avholdet sent september. For å bevisstgjøre trenere og spillere og øke kvaliteten på egentreningen, bør benytte merkeprøveøvelsene på lagstrening. Felles for jente- og guttesiden er at sportslig utvalg vil involvere seg ytterligere i prosessen med å gi spillere muligheten til å hospitere på laget nivået over. Videre vil sportslig utvalg sørge for at talentfulle spillere blir påmeldt til sonesamlinger. Når det gjelder ledere er det en viktig og prioritert oppgave for SU å legge til rette for at flere av våre ledere får muligheten til å være med på kurs. Det må jobbes aktivt med å finne eksterne kurs som dekker de behov våre ledere har for opplæring. Vi vil i klubbens regi arrangere temakvelder og lederforum på klubbhuset Dommer Mål: Alle KFKs lag i barnefotballen skal få oppsatt dommer på hjemmekamper. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere for med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer i aldersbestemte kamper Ingen lag skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang pr. sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Budsjett: Post Post navn Aktivitet Inntekt Utgift nr Trenings- og Dommerrekruttering instruksjonstiltak bonus/avgift 4210 Trenings- og Kurs og samlinger dommere instruksjonstiltak 4610 Idrettsmateriell Dommerutstyr SUM Strategi og tiltak: Det legges til rette for en bedre oppfølging av klubbens dommere ved at det skaffes en dommerkontakt som kan bruke den nødvendige tid på oppgaven. Det vil bli satt særlig fokus 15

16 på klubbdommere som har evner og ambisjoner om å bli kretsdommere. Det skal inngås kontrakt mellom klubb og rekrutterings- og kretsdommer. Denne gruppa dommere vil få noe mer utstyr enn klubbdommerne. I barnefotballen skal det settes opp dommer på alle hjemmekamper. Det publiseres liste på nettsiden som fortløpende holdes ved like. Vi vil kjøre eget klubbdommerkurs i 2015 rettet inn mot 2003-generasjonen. Disse vil bli brukt på G/J 7, 8 og 9 kampene. Øvrige klubbdommere benyttes på G/J10, 11 og 12. Klubbdommere som fyller 16 i løpet av året tilbys klubbdommerkurs for 11 er fotball. Autoriserte kretsdommere skal prioriteres med tanke på utstyr. Akershus Fotballkrets har fastsatt følgende norm for klubbers plikt til å rekruttere dommere: Klubber som har deltatt med minst tre nye, aktive rekrutteringsdommere i løpet av inneværende sesong og de to foregående og som har blitt registrert av AFK med minst 12 dommeroppdrag i sesongen fritas fra bidraget. For å bli fritatt for bidrag må i tillegg dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong, eller det må ha vært tatt initiativ fra klubben og gjennomført besøk fra AFK med dommerrekruttering som tema. Klubber som oppfyller normen, vil dele på 25 % av innkommet bidrag fordeles likt til klubber som har nok rekrutteringsdommere påmeldt. For å kunne motta bidrag må dommerkontakten, eller annen representant fra klubben ha deltatt på minst ett møte eller samling for dommerkontakter i regi av AFK i inneværende sesong. KFK må rekruttere en ny rekrutteringsdommer for å oppfylle disse vilkårene sesongen Barnefotball Mål: Aktiviteten på dette nivået skal preges av allsidig fotballek i et trygt og godt miljø. På denne måten skal barna lære seg både å bli fortrolige med spillet og glad i det. Samtidig skal det jobbes aktivt med å utvikle lag/årganger/generasjoner med stor bredde og et vel fungerende og stabilt støtteapparat. Antall spillere skal være viktigere enn antall seire. Rekruttering, foreldremobilisering og leder-/trener-«jakt» og opplæring bør være de høyest prioriterte arbeidsoppgavene. Kurland FK støtter NFFs foreldrevettregler, og oppfordrer alle lag i barnefotballen til å gjøre disse kjent i foreldregruppa, og jobbe for at de blir etterlevd. Det er et mål å rekruttere spillere fra ungdoms- og seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. Barnefotball (7 12 år) Resultatmål: 16

17 Etablere minst ett lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole og motivasjonsarbeid på Kurland SFO. Fotballaktiviteten skal foregå i en atmosfære av «fotballek» og med lik spilletid for alle. Barnefotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende), spillerskjorter, påmeldingsavgiften for seriespill. Lagene ytes et tilskudd utgiftsdekning for trenere og ledere. Lagene skal selv dekke kostnader knyttet til deltakelse i turneringer med unntak av KFK VinterCup og Trollcup for lagene i barnefotballen. Strategi og tiltak: Følgende grupper søkes etablert i barnefotballen 2015: Allidrett 6 år ( ) Gutt/jente 6 år (2009) Gutt/jente 7 år (2008) Gutt 8 år (2007) Jente 8/9 år (2006/2007) Gutt 9 år (2006) Gutt 10 år (2005) Jente 10/11 (2004 og 2005) Gutt 11/12 år (2004 og 2003) Allidrett Allidretten er for alle barn før skolepliktig alder, og har et allsidig aktivitetstilbud både inne og ute gjennom høst, vinter og vår. Allidretten på Kurland organiseres gjennom Kurland Fotballklubb og er i hovedsak foreldredrevet. Det koster kr 900 å delta for hele skoleåret. Formålet med Allidretten for Kurland Fotballklubb er todelt. For det første er tiltaket bra for barna i seg selv. De får prøve flere ulike idretter og får en allsidig motorisk påvirkning. For det andre er tiltaket bra for rekrutteringen til KFK. Vårt mål med tiltaket er at det i enden av Allidretten (april før kullet begynner på skolen i august) skal det etableres eget 6-års lag i KFK. Allidretten er den viktigste kilden til rekruttering av nye medlemmer til KFK. Camilla Aamold stiller som ansvarlig for Allidretten 2014/2015. Camilla spiller på damelaget til KFK, har en sønn som skal delta, og jobber med barn til daglig. Tirsdager Barn født 2010 Torsdager Barn født 2011 Sommer 2015 engasjeres hovedinstruktør for 2015/2016. Vedkommende får følgende mandat: 17

18 Allidretten starter medio september og slutter i juni. De får to timer på valgt dag kl i gymsalen på Kurland skole. I utgangspunktet en time til barn født 2010 og en til 2011/12. Dersom gruppa er under 15 stk. kan de bruke begge timene en felles gruppe. Blir gruppa større enn dette kan den deles i 3. Skaff oversikt over hvilke økter som går ut pga. skoleferie. Fordel aktiviteter over ukene. Bruk tid på å plassere de tunge tiltakene som for eksempel langrenn med grilling ved Rådyrskogen (låne startnummer og annet utstyr) en lørdag i mars og eventuelt en avsluttende kanotur med overnatting (speiderne på Kurland har kanoer). Det bør også settes opp et budsjett. Inntektene er kr 900 pr. deltaker. Utgiftene er ev. godtgjørelse til leder/instruktør, drikkeflaske, T-skjorte til barna og ev. annet med logoen Allidrett Kurland Fotballklubb. Videre vil det kunne komme kostnader på de ev. aktivistene som kjøres utenfor gymsalen. Det sendes ut invitasjon til Allidrett (+ deltakelse på de andre lagene til KFK) i postkassene til alle barna som bor i inntaksområdet til Kurland skole. Representant for klubben deltar for å registrere deltakere og sender lista til klubben. De som er med på første økt etter høstferien vil få faktura på kr 900 pr. deltaker G/J6 (G/J 2009) Kenneth Kornbakk tar ansvaret for å organisere tilbudet til 2009 gruppa og få plass foresatte i verv. Her vil fokus være lek med ball etableres som eget fotballag april Gruppa trener ute på Parken eller i gymsalen tirsdager Økta for 2009 flyttes til onsdager kl fra og med G/J7 (G/J 2008) Spillere Antall pr. årgang Merknad Spillere ved sesongslutt: 32: G = 22 J = 10 Elever på trinnet Kurland skole 49: G = 28 J = 21 Prosent aktive av ant. elever G = 79 % J = 48 % Mulig frafall 2015 Uvisst Mulig rekruttering 2015 Uvisst Trenere og ledere 2015: Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Ledere (med rolle) 18

19 Petter Aunaas Anders Eriksen Lene Magnussen (kasserer) + + Marianne Råge (dugnadsansvarlig) Mads Fjørstad Jim Wahlberg Aktiviteter 2015: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktiviteter Vinter 1 1 Sommer 1 3 lag? 3-4 Eventuelt deltakelse på Trollcup. Sesongavslutning i oktober. Planer 2015: Deltar i 2015-serien (antall lag blir bestemt i begynnelsen av 2015). Deltar på flere cuper i nærområdet. Deltar på merkeprøven (minimerket). Vi må få det store 2008-kullet organisert i flere lag. Avgjørende for en fungerende lagorganisering er ansvarliggjøring av flere foreldre i forskjellige verv G8 (G 2007) Ved inngangen til sesongen består gruppa av 26 spillere, derav 3 jenter. På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 32 gutter og 16 jenter, til sammen altså 50 barn. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 72 % av det totale antallet gutter og 19 % av det totale antall jenter på vårt klassetrinn. Gruppa bør stille 4 lag i seriespill. Styret ønsker å få med alle trenere og ledere videre fra Det kan være ønskelig å dele de administrative oppgavene på flere foresatte. Vi håper flere av trenerne ønsker å delta på kurs i høst. Trenergruppe Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Arr.gruppe Nils Engevold (leder) Mads Kringstad Kai Berg Stephan Emilson Andy Nguyen Martin Tronstad Ola Lindh (leder) Nils Engevold Nils Engevold (leder) Mads Kringstad Andy Nguyen Stephan Emilson Mads Fjørstad (leder) Mads Kringstad Ola Lindh Vibeke Flood (leder) Mads Fjørstad Ola Lindh 19

20 Gruppa har en fornuftig mengde aktivitet og innretningen på aktiviteten er i tråd med sportsplanen. Det må avklares om det er mulig å rekruttere flere jenter ved å lage et rent jentetilbud sammen med G9 (G 2006) Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 20 spillere. Gruppa består nå av 27 spillere (16 gutter / 11 jenter, derav 4 f. 2007). På dette klassetrinnet på Kurland skole går det 37 jenter/gutter. Det vil si at vår gruppe rekrutterer 62 % av det totale antallet gutter/jenter på vårt klassetrinn. F.o.m. i år trener jenter og gutter hver for seg. Vi har med 4 yngre jenter (f. 2007), som er for få til å danne et eget jentelag for årgang Trenerpoolen består av 3 foreldre Trenergruppe gutter Tommy Åsberg Robert Øyri Espen Olsen Trenergruppe Jenter Frode Myrvang Henrik Butveit Espen Kornberg Oppmann for jente Lagleder og guttelag Jürgen Richter Jürgen Richter (gutter) Shani Fallang (jenter) Kasserer for jente og guttelag Beate Farstad Vi fikk veldig positiv respons fra deltakelse på overnattingsturnering i Lillehammer. Dette var et veldig bra sosialt tiltak for både voksne og barn. Vi planlegger deltagelse på Trollcup Vi planlegger å delta på like mange cuper som i 2014 (en cup per måned). Det meldes på 1 jentelag og 2 guttelag i serien. Vi fortsetter med jevnt nivåfordeling på begge guttelag (ikke topping av ett lag). Veldig aktive og fotballinteresserte gutter får anledning til å spille (hjelpe til) på begge lag J8/9 (J2006/2007) Laget består av 7 spillere. I tillegg deltar 4 spillere født 2007 på kamper fortsetter med et separat jente- og guttelag i Lagene deles opp i trening og i serien, men samhold på årstrinnet pleies ved felles sosiale arrangementer og treningskamper. Jenter født 2007 deltar på lagets kamper, men trener med guttene. Trenerpoolen består av 4 foreldre (3/G, 1/J). I 2015 får vi 2 hjelpetrenere til for jentelaget, som gjør oss mindre sårbar ved fravær. Trenergruppe gutter Tommy Åsberg Robert Øyri Espen Olsen Trenergruppe Jenter Frode Myrvang Henrik Butveit Espen Kornberg Oppmann for jente Lagleder og guttelag Jürgen Richter Jürgen Richter (gutter) Shani Fallang (jenter) Kasserer for jente og guttelag Beate Farstad 20

21 G10 (G 2005) Spillere Antall pr. Født Merknad årgang Spillere ved av guttene kommer fra Strømmen sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever 65 % 3 av guttene kommer fra Strømmen. Av de 6 guttene som ikke er med har 4 tidligere vært med, men sluttet. Mulig frafall 2015 Ikke fått noen signaler om frafall Mulig rekruttering 2015 Vi jobber med dette hele tiden, men håper også klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%. Aktiviteter 2015: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter Sommer 2 3 avhengig av kamper 2 guttelag. Nivå vil vurderes løpende, men ligger an til delt nivå på guttene. Avhenger av påmeldinger, men minst 2 på våren og 2 på høsten. Håper på tur til Trollcup. Sommeravslutning og sesongavslutning. Laget ønsker å ha mulighet til å dele spillergruppa etter ferdighet med tanke på inndeling av lag i seriespillet. Alternativet er å melde på 2 lag i parserie. Da vil lagene dels likt med tanke på ferdighet. Sportslig utvalg vil peke på at inndeling etter ferdighet i barnefotballen ikke er i tråd med klubbens politikk, jf. handlingsplan og sportsplan. Dersom det skal gjøres unntak må det følge med en god begrunnelse knyttet til differensiering av aktivitetstilbudet og muligheten til å beholde flere spillere lengre. Laget bør stille med 2 guttelag i 2005 serie. De jentene som ønsker kan fortsatt få spille med guttene (var ingen som ville bli med på kamper i 2014), men vi håper vi kan ha samme treningstid minst en gang i uken slik at vi kan dra nytte av hverandre, både barn og voksne kan da fordeles litt. Dette har fungert veldig bra så langt, og bidrar også til godt samhold på trinnet. Vi ønsker også å samarbeide litt med gutter 2006, og kanskje ha en treningstid samtidig som disse. Da kan vi enkelte uker trene samlet og dermed få gjort litt mer differensiering på treningene J11/10 (J 2004/2005) Spillere 21

22 Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever Mulig frafall 2015 Mulig rekruttering 2015 Antall pr. årgang Født Merknad 12 jenter jenter jenter Har ikke helt oversikt over fordelingen på gutter og jenter kullet vet vi ikke noe om. 40 % av jentene Ikke fått noen signaler om frafall Vi jobber med dette hele tiden, men håper også klubben jobber mer aktivt mot skolen her, spesielt hvis de skal nå målsetningen om 75%/50%. Trenere og ledere 2015: Det vil bli holdt foreldremøter denne uken hvor vi forhåpentligvis får lagt kabalen. Alle nåværende vi bidra videre, men trenger også en del nye! Aktiviteter 2015: Ant treninger Serie/nivå Turneringer Sosiale aktivitet Vinter Sommer 2 3 avhengig av kamper 2 jentelag i 2005 serie. Nivå vil vurderes løpende. Avhenger av påmeldinger, men minst 2 på våren og 2 på høsten. Håper på tur til Trollcup. Sommeravslutning og sesongavslutning. Med de spillerne vi har nå regner vi med å stille med 2 jentelag i 2005 serie. Vi har 5 jenter født i 2004, men disse er ganske ferske og vi mener det bør gå fint å benytte disse i 2005 serie også neste år. Ved å delta i parserie er det også bare en dag som blir benyttet til kamp og vi har fullt lag til treningene. Her er vi avhengige av at noen flere foreldre stiller opp rundt laget. Alle de som er med har en del oppgaver på ettermiddagene og får ikke alltid mulighet til å være med. Ønsker å trene samtidig som guttene minst en gang i uken slik at vi kan fortsette med et godt samarbeid G11/12 (G G2003) Spillere Antall pr. Født Merknad årgang Spillere ved sesongslutt: Elever på trinnet Kurland skole Prosent aktive av ant. elever 22

23 Mulig frafall 2015 Mulig rekruttering 2015 Uklart. Stor nivåforskjell, mange som driver med flere idretter. Naboklubber er aktive mot de beste. Fokus er på å beholde. De fleste gutta på trinnet har vært innom fotball. For å beholde de beste spillerne bør G03 trene sammen med G04 under felles hovedtrener i Antallet aktiviteter bør opp mot det naboklubbene tilbyr. Det stilles lag til seriespill basert på alder og ikke ferdighet. Årsklassene 03 og 04 slås sammen til en treningsgruppe. Det vil si at gruppa avholder treninger sammen, men at det blir meldt på lag i respektive årsklasser. Administrativt består lagene som to grupper med separate budsjett og oppmann. Det kan bli i minste laget med kamper for Dette kompenseres med turneringer. Oppmann/ansvarlig lagleder Trenere Bård Birkeland (04) Einar Blankenborg (hovedtrener) Marja Hoff (03) Kai Skogstad (kampleder 04) Kenneth Kornbakk (kampleder 04) Anders Sund (kampleder 03) Morten Dybing (keepere) Thomas Karlsen (keepere) Klaus Wike Ledere (med rolle) Gruppa melder på lag i G11 og G12. Gruppa vil kjøre 2 treninger november desember, 3 i januar april og 2 mai oktober. I tillegg kommer Ivrigtreninger, kamper og turneringer. Lagene ønsker å delta på Troll cup og Norway Cup Ungdomsfotball Mål: Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spillere på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. Det vil dessuten være akseptabelt med en gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Klubben skal minst en gang i året arrangere prøver for ferdighetsmerke. Lagene både i ungdomsfotballen og barnefotballen oppfordres til å fokusere på ferdighetsmerke prøvene i sitt treningsarbeid. Også de eldste lagene i barnefotballen (de som spiller 7 er fotball) bør få mulighet til å avlegge prøver til ferdighetsmerket. Det er et mål å rekruttere spillere fra seniorfotballen til treneroppgaver for denne aldersgruppen. 23

24 Budsjett: Ungdomsfotballen får av klubben nødvendig utstyr for å drive fotballaktiviteten (fotballer, kjegler, vester og liknende.), spillerskjorter, dommerutgifter og påmeldingsavgiften for seriespill. I tillegg settes det av midler til å leie inn eksterne trenere. Ungdomsfotball år Resultatmål: Fram til senioralder er utvikling av den enkelte spiller viktigere enn utvikling av gode lag. Det kan skje en gradvis fokusering på lagresultater etter barnefotballen, dog slik at fokus alltid er rettet mot at flest mulig spillere skal fortsette å spille fotball. Stille ett lag i hver årgang under juniornivå Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Ha et etablert lag i klassen menn junior / G19. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 1998/97/96. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet kan delta på menn senior 1 eller Junior damer (16 17 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i 1. divisjon. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens seniorlag. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 1999/98. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere på dette alderstrinnet kan delta på kvinner senior Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet. Hvis mulig etableres det to lag. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 1999/00. Gruppa består av 19 spillere født Stabil gruppe. Har fått gode tilbakemeldinger om at de fleste ønsker å fortsette i Kan være ett par stykker som ønsker å begynne i Kurland G99 i 2015 sesongen. Trenergruppe Thomas Bakken Bjørn Throndsen Oppmannsgruppe Lagledergruppe Økonomigruppe Terje Bernton Terje Bernton Frode Halvorsen Øistein Bratlie Øistein Bratlie 24

25 Øistein Bratlie Vi tenker langsiktig og hovedmålet er å ha med flest mulig, lengst mulig og best mulig. Nøkkelordene er utvikling og trivsel. Verdier: Alle skal spille. Alle skal trives. Vær positiv mot deg selv og omgivelsene. Alle skal føle seg som en del av helheten. Vi er prestasjons- og utviklingsrettet. Miljøet i spillergruppa er stabilt. Vi opplever god trivsel og det vises gode holdninger på treninger og kamp. Ferdighetsmessig: Fokusområder har vært lagorganisering (offensivt), teknisk trening og pasningsferdigheter. Samt styrke i oppkjøringsperioden. Det har vært en stabil utvikling over de siste sesongene. Utfordringen for de beste har vært at det ikke er hospiteringsmuligheter. (Eldre guttelag i klubben) Dette kan vi løse neste år med hospiteringsmuligheter med A-lag Jente (15 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet i 1.divisjon. Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i Smågutt (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et 11 er lag i hver årgang for gutter. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronsemerke). Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke spillergrunnlag for å stille lag i denne klassen i Spillere i disse årgangene kan delta på G16/ Småjente (13 14 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud med et felles 11 er lag for jenter i disse årgangene. 75 % av spillerne skal ha tatt ferdighetsmerke (minimum bronse merke). Strategi og tiltak: Klassen består av spillere født 2000/01. Det er ikke grunnlag for å stille lag i denne klassen i

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august.

Kvalitetsklubb Nyttig gjennomgang med kretsen. Maler ligger på nettet. Neste samling i august. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 18.06.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Lørenskog hus, restaurant Buen Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus 33/14 Innkalling, saksliste

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0)

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 Utkast 1,0) Side 1 av 9 Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2008 2011 (revisjon 2008 ) 1 Verdier og overordnede mål...2 1.1 Verdier...2 1.2 Overordnede

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 Side 1 av 10 - Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013-2016 Innhold: Kurland Fotballklubb Handlingsplan for 2013 2016 1 Verdier og overordnede mål... 2 1.1 Verdier... 2 1.2 Overordnede mål... 2 1.2.1

Detaljer

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret.

Regnskapsrapport Kan se ut som vi går litt under på årets resultat. Vi må se på avskrivninger fram mot årsoppgjøret. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 15.08.13 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Lea, Klaus,, Nina,. Forfall: Wenche, Nina (fra sak 38/13) 35/13 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet:

Styret gikk gjennom rapporten og utarbeidet følgende prognose for driftsresultatet: Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.08.14 Tid: Kl 18.00 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede: Bjørn, Simen, Ole, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Forfall: Saksnr. Sak Ansvar 37/14 Innkalling,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb

Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.09.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til stede: Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Bjørn 36/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold...

5.1.1 Verdigrunnlag Prioriterte mål Organisasjon Miljømessig utvikling Sportslige forhold... Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2016 Innhold 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2016... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2016... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.4 Miljømessig

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.05.12 Tid: Kl 18.30 21.30 Sted: Klubbhuset Til:, Klaus, Nina,, Forfall: Irene, Wenche, Ole, 37/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no Innhold 5.4 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2013... 2 5.4.1 Virksomhetsidé... 2 5.4.2 Organisasjon... 2 5.4.2.1 Styret... 3 5.4.2.2 Utvalg, komiteer

Detaljer

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene

Dato/ frist 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Banekoordinator. Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Årshjul KFK Dato/ 15.11. Sende banesperreskjema til kretsen Bane Uke 47 Inne-KM for senior 16 år Lagene Uke 48 Kontraktsforhandlinger seniorspillere. Henholdsvis min 10 kvinner/15 menn senior signert.

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 28.11.2013 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet )

Kurland Fotballklubb Handlingsplan for (Vedtatt på årsmøtet ) (Vedtatt på årsmøtet 27.11.2003) Innhold: 1. VIRKSOMHETSIDÉ...2 2. OVERORDNEDE MÅL...2 2.1 INNLEDNING...2 2.2 BARNEFOTBALLEN (7 12 ÅR)...2 2.3 UNGDOMSFOTBALLEN (13 19 ÅR)...2 2.4 SENIORFOTBALLEN...2 2.5

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Regnskapsgjennomgang Vi ligger i rute på både inntekts- og utgiftssiden. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.01.08 Tid: Kl 19.45 22.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Ole, Nina, Stig, Bjørn, Oddrun og Ola Forfall: Bjørn 06/08 19.45 Innkalling og saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 25.11.2010 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Klaus Wike ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen merknader

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling godkjent med tillegg av en sak om samarbeid med Sparebank 1 under eventuelt. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 11.05.17 Tid: Kl. 19.00 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede:, Marja,, Ole, Kenneth og Anders Forfall: Lene 24/17 Innkalling og saksliste Innkalling

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/13 Innkalling, saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea, Wenche Forfall: Nina, Klaus (sak 6 og 7 pkt sportslig utvalg) 06/13

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 14.12.11 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Buen, Lørenskog hus Tilstede:, Simen, Nina, Klaus, Ole, Irene Forfall: Wenche 01/12 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8.

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 06/15 Innkalling og saksliste Godkjent med den endring at sak 10 behandles først, deretter sak 8. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 20.01.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche, Nina (sak 10/15) og Sara (sak 8/15 og 10/15) Forfall:

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn

06/14 Innkalling, saksliste Bjørn Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 23.01.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Simen, Ole, Lea,, Susanne Forfall: 06/14 Innkalling, saksliste 07/14 Orientering Regnskapsrapport

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 19.01.12 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til:,, Klaus, Ole, Irene, Wenche Forfall: Nina, 07/12 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader.

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken.

Vi kan gjerne sette bort klipping av gress rundt Parken. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.05.15 Tid: Kl. 18.30 20:00 Sted: Klubbhuset Til stede: Bjørn, Simen, Klaus, Ole,Kari Mette Forfall: Wenche, Lea 33/15 Innkalling og saksliste

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Sportslig handlingsplan Fotball

Sportslig handlingsplan Fotball Sportslig handlingsplan Fotball 2016-2019 I Sportslig handlingsplan, versjon, 2. mars 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Hovedmål... 2 Delmål og virkemidler, individuelt nivå... 2 Delmål og virkemidler.

Detaljer

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle

Saksnr. Tidspunkt Sak. 67/ Innkalling og saksliste Klaus. 68/ Referat fra styremøtet i mai Klaus. 69/ Orienteringer Alle Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24. mai 2003 Tid: 19.00 22.00 Sted: Klubbhuset Til Stede:, Jacob, Nina, Morten, Vidar, Anne-Marie Forfall: Hilda 67/03 18.30 Innkalling og saksliste

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2014 5.1 VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB 2014... 2 5.1.1 Verdigrunnlag... 2 5.1.2 Prioriterte mål 2014... 2 5.1.3 Organisasjon... 2 5.1.3.1 Styret... 3 5.1.3.2 Utvalg, komiteer og funksjoner... 4 5.1.3.3

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte.

Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø. Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Løvenstad FK -på lag med lokalsamfunnet for et bedre oppvekst-og nærmiljø Spilleren i fokus laget i sentrum - klubben i hjerte. Klubbens verdier er: Klubbånd, lagånd, bredde, utvikling og toleranse. Hovedmål

Detaljer

Retningslinjer. Sørlia IL fotball

Retningslinjer. Sørlia IL fotball Retningslinjer Sørlia IL fotball 01.03.17 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Målsettinger/sportslig tilbud 3. Organisering av fotballgruppa 4. Retningslinjer i fotballen 5. Overganger 6.

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011.

SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. SVERRESBORG FOTBALL Aktivitet i lagene 2011. Informasjonen om aktivitet i lagene er basert på innspillene fra deltakere på trener/ spillermøte arrangert 14.februar, deltagerne på årsmøtet, samt innsendt

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn

13/15 Innkalling og saksliste Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 24.02.15 Tid: Kl. 18.30 20.30 Sted: Klubbhuset Tilstede:, Kari Mette, Klaus, Ole, Lea, Wenche (sak 13 og 14), Simen Forfall: Wenche fra sak 15

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Strategisk plan. Arbeidsdokument

Strategisk plan. Arbeidsdokument Strategisk plan Arbeidsdokument 2012-2015 2012-2015 Innledning Planens virkeområder Punkt 1 Kjerneverdier.. Punkt 2 Hovedmål.. Punkt 3 Generelt. Punkt 3.1 Hovedmål Damer. Punkt 3.2 Hovedmål Herrer. Punkt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014)

LIF-malen 2014. (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) LIF-malen 2014 (Som vedlegg til Organisatorisk Sportsplanen 2014) Et veiledende dokument for trenere og støtteapparat for satsningslag gutter\jenter 13-19 år i Lørenskog IF Trivsel - Muligheter - Spillerutvikling

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11.

Regnskapsrapport Ingen rapport, da Wenche hadde ferie. Bør få tilsendt regnskapsrapport i god til før neste styremøte den 17/11. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 10.10.15 Tid: Kl. 18.30 21:30 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen Wenche, Klaus, Ole, Lea, Kari Mette Forfall: Wenche og Klaus 42/15 Innkalling

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 12/10 Innkalling, saksliste Klaus. 13/10 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 10.02.10 Tid: Kl 18.30 20.15 Sted: Klubbhuset Til:, Einar, Ole, Oddrun, Wenche og Stig Forfall: Einar 12/10 Innkalling, saksliste 13/10 Referat

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012

Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 5.1 Virksomhetsplan for Kurland Fotballklubb 2012 Ifølge Handlingsplan for Kurland Fotballklubb 2009 2012, skal det sittende styret hvert år utarbeide en Årsplan for det kommende driftsåret, og legge denne

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Forretningsorden og møteplan 2015

Forretningsorden og møteplan 2015 Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Forretningsorden og møteplan 2015 1 Innledning Dette dokumentet beskriver Saksbehandlingsreglene for styret Myndighetsforholdene i styret Styrets møteplan Hovedterminliste

Detaljer