Søker og prosjekteier: Nes Arena AS (under stiftelse), Nes kommune i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søker og prosjekteier: Nes Arena AS (under stiftelse), Nes kommune i Akershus"

Transkript

1 Søker og prosjekteier: Nes Arena AS (under stiftelse), Nes kommune i Akershus Eierskap og drift vil bli organisert i eget AS. Vi ser for oss følgende eierkonstellasjon: Hvam Idrettslag: 75 % Lørenskog kommune: 5 % Skedsmo kommune: 5 % Sørum kommune: 5 % Nes kommune: 5 % Ullensaker kommune: 5 % Sum: 100 % Nes Arena vil være et regionalt senter for innendørs friidrett på Romerike med et befolkningsgrunnlag på mer enn Medeiende kommuner har alene , og regionen er et pressområde med stor tilflytting. Utøvere fra Oslo og deler av Hedmark vil kunne benytte hallen som med sin lokalisering nær Gardermoen vil være sentral også i nasjonal sammenheng. Utkast til vedtekter for Nes Arena AS er oversendt Kulturdepartementet. 1. Nes Arena utforming Hovedbygget vil ha en bredde på 53 meter og en totallengde på 95 meter. I tillegg kommer et mellombygg med grunnflate på ca. 650 kvm, jfr. vedlagte reviderte plantegninger. Fri-idrettsdelen: Nes Arena vil tilfredsstille Norges Friidrettsforbunds krav og retningslinjer for friidrettshall: a. 200-meters rundbane med dosering, 4 løpebaner à 1 meter b. Doserte (8 0 ) svinger og konstruksjon i henhold til IAAF Track and Field Facilities Manual. c. Svingradius 17,4 meter d. Oppvarmingsbane innenfor rundbanen, om mulig med halv dosering spesielt tilrettelagt for unge utøvere / langdistanseløpere e. Godkjent kunststoffdekke (vil bli avklart med NFIF), lagt direkte på asfalt- eller betongunderlag uten fjærende elementer. (Unntatt de doserte områdene av rundbanen) f. 8 sprintbaner á 1,22 m innenfor ovalen g. Hopp/trestegsgrop for konkurranser innenfor ovalen h. Hopp/trestegsgrop for trening utenfor ovalen i. Stavgrop j. Høydehopp innefor ovalen k. Kastnett for rotasjonskast og for spyd l. Kulering og sektor (mobil) m. 4 sprintbaner utenfor ovalen, banebredde 1,22 m. Arealet disponeres til nedfellbare tribuner under konkurranser. 3

2 n. Takhøyde >9 meter o tilskuerplasser, på klapptribuner på ene langsiden og ståplasser rundt banen for øvrig p. Permanent plassering av alt tungt friidrettsutstyr som matter, stativ, tidtakingsutstyr og kastsikring q. Tilstrekkelig lagringsplass for utstyr r. Rigid stoppbarriere tilstrekkelig til å ta imot sprinterne fra banen innenfor ovalen s. Temperatur minimum ºC Flerbruksdelen (indre bane) Aktivitetsflate 23 x 44 meter med oppmerking / utstyr for håndball, 2 x mini-håndball, 2 x basket ball, volleyball, innebandy. På indre bane, og i eksisterende, tilknyttede idrettshall, vil det også legges til rette for turn. Klatrehall I nord-vestre gavlvegg planlegges klatrevegg, 20 meter bred og opp mot 15 meter høy Mellombygget Mellombygg binder friidrettshallen til eksisterende idrettshall (Neskollen-hallen). Her får vi på grunnplanet plass til inngangsparti og vrimleareal, sosialt rom med kafé, vektrom, publikumstoaletter, teknisk rom og lager. Over vektrommet har vi lagt kontorer og stevnesenter med møterom. Garderober og dusjer i eksisterende hall blir knyttet til mellombygget gjennom forlenging av korridor. Eksisterende hall (håndball-størrelse) vil kunne tjene som oppvarmingsbane ved konkurranser. I eksisterende bygg ligger også svømmebasseng med egen garderobe, dusjer og badstu. 2. Lokalisering Nes Arena vil bli lokalisert på Neskollen, like inntil RV 2, på Hvam Ils egen tomt. Nødvendig parkeringsareal dekkes gjennom samarbeidsavtale med Coop Eiendom. På området ligger Neskollen skole (ca. 550 elever) og Neskollen barnehage, og i nærområdet ligger Hvam videregående skole med idrettsfaglinje. Nes Arena vil, med kort avstand til Gardermoen (15-20 minutter med bil), og god offentlig kommunikasjon (Timeekspressbuss til Oslo / Kongsvinger, Gardermoen / Jessheim / Årnes) og forbindelse til jernbane (Kløfta, Jessheim, Gardermoen, Årnes, Rånåsfoss) ha gunstig lokalisering for hele Romeriks-regionen og også være et aktuelt sted for nasjonale samlinger, treninger og konkurranser for friidrettsutøvere og andre. Med privatbil vil en 45- minutters radius dekke et område som inkluderer Oslo, Eidsvoll og Kongsvinger. 4

3 3. Bruk Friidrett, turn og andre idretter: Nes Arena vil dekke trenings- og konkurransebehov alle friidrettsutøvere på Romerike. Flerbruksdelen vil primært dekke lokale behov. Videregående skoler Nes Arena vil ligge nær Hvam videregående skole, og det er god offentlig kommunikasjon også til Nes og Jessheim videregående skoler. Både Hvam og Nes vgs. har idrettsfag. Grunnskole, SFO, barnehage: Neskollen skole, med ca. 550 elever, tilhørende SFO med ca. 200 elever og lokal barnehage ca. 200 barn vil kunne bruke hallen på dagtid. Hvam IL har i flere år hatt samarbeid med idrettselever ved Hvam vgs. om fysisk aktivitet for SFO-barna, og vi ser for oss at denne aktivitet utvides i Nes Arena. Dette vil kunne gi et meget positivt bidrag til de unges fysiske fostring og det vil bidra til bedre driftsøkonomi for anlegget. Kurssenter: Nes Arena tenkes også brukt som regionalt /evt. nasjonalt kurssenter for trenere, dommere, teknisk personell etc, spesielt relatert til friidrett. Videre arbeides det for at Nes Arena skal bli et regionalt / nasjonalt senter for etterutdanning av kroppsøvingslærere i grunn- og videregående skole. Hvam IL ser for seg at hallen blir brukt fra kl hver dag, så godt som hele året. 4. Innkvarteringsmuligheter Nes Arena ligger minutter fra Norges femte største hotellkonsentrasjon ved Gardermoen. Nær tilknytning til Hvam videregående skole med internatplasser til 100 elever vil gi rimelig innkvarteringstilbud i forbindelse med samlinger og konkurranser, trolig vil også lokaler i Neskollen skole kunne disponeres for helgesamlinger. 5. Energi- og miljøfokus Nes Arena vil så langt det er mulig benytte trekonstruksjoner. Norsk Treindustri ønsker å realisere et spesialkonsept for anlegget; det vises i denne sammenheng til vår opprinnelige søknad med vedlagt brev fra Innovasjon Norges trebaserte innovasjonsprogram. Anlegget vil bli bygget med sikte på optimale miljø- og energiløsninger som kan gjøre Nes Arena til et nasjonalt signalbygg innen sin art. Oppvarming vil i hovedsak baseres på flisfyrt nærvarmeanlegg. For øvrig vil energikompetansen i fagmiljøet knyttet til Kunnskapsbyen Lillestrøm bli tatt med på råd under prosessen. Detaljer om tekniske løsninger, ventilasjon med mer vil vi komme tilbake til i forbindelse med søknad om spillemidler. Før den tid vil vi søke å få erfaringer fra de haller som nå er under bygging; vi kjenner til at det i Ranheim-hallen er valgt en todelt ventilasjonsløsning, mens Steinkjer planlegger naturlig ventilasjon (uten vifter). 5

4 6. Lokal, regional og nasjonal støtte og planmessig forankring Nes kommune har i Kommunestyremøte den 17. november 2009 gitt sin enstemmige tilslutning til Hvam ILs arbeid med etablering av Nes Arena og vil så langt det er mulig bidra til at prosjektet blir realisert, jfr. tidligere søknad. Nes Arena vil dekke det lokale anleggsbehov som er dokumentert av Nes Idrettsråd, jfr. tidligere søknad. Oslo og Akershus med idrettsmedlemskap har i dag intet felles innendørsanlegg for friidrett og turn. De berørte særforbund har innlevert oversikt over sine behov. Nes Arena vil bli et verdifullt anlegg for idretten i Nes, på Romerike og i hele Østlandsområdet, og vil dekke lokale, regionale og nasjonale behov. Nes Arena er presentert for Norges Idrettsforbund (NIF), Norges Friidrettsforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Akershus Idrettskrets, Oslo Idrettskrets og Oslo Friidrettskrets. Alle støtter helhjertet opp om etablering av anlegget. Også Idrettsrådene på Romerike er positive til prosjektet. Det henvises til vedlegg 5, 6, 7, 8 og 9 i tidligere søknad. Nes Arena er inkludert i Akershus Fylkeskommunes sektorplan for idrettsanlegg. 7. Gode fasiliteter gir økt aktivitet og bedre folkehelse Erfaringer fra andre steder hvor slike anlegg er etablert, viser at det gror fram stor aktivitet innen de idretter som det legges til rette for. Prosjektgruppen forventer at Nes Arena vil gi en oppblomstring i friidretts- og turnmiljøet på Romerike. Friidrett og turn er for basisidretter å regne de ferdigheter man tilegner seg her er et godt fundament for utøvelse av andre særidretter. Anlegget bør derfor være svært attraktivt for å tilby basistrening og alternativ trening som et supplement til trening av ferdigheter i særidrettene. Norsk helsevesen konstaterer en uønsket utvikling mht overvekt og fedme blant den norske befolkningen. Folkehelseinstituttet karakteriserer utviklingen som alarmerende. To av tre nordmenn er overvektige (befolkningsundersøkelse fra Nord-Trøndelag), og dette vil kunne bety store kostnader for samfunnet. Det skal framover satses stort på forebygging, blant annet som en del av den nye samhandlingsreformen. Nes Arena vil bli et viktig redskap i det forebyggende arbeidet, med aktiviteter rettet mot barn, ungdom og voksne. Gjennom å kombinere kompetent veiledning og trening med gode idrettstilbud og et attraktivt anlegg, vil flere bli aktive og finne glede i idretten. 8. Framdriftsplan Gitt idrettsfunksjonell godkjenning og positivt tilsagn om programsatsingsmidler, vil grunnarbeider starte opp umiddelbart, bygget reises i 2011 og anlegget ferdigstilles sommeren

5 9. Anleggskostnader og driftsøkonomi Prosjektkostnad: Friidretts- / flerbrukshall og klatrevegg; 53 x 95 meter + mellombygg, ca. 900 kvm: kr * *) Basert på entreprisekostnad for tilsvarende hall i Haugesund + grunnarbeider Finansiering: Programsatsingsmidler/ spillemidler: kr Mva-refusjon: kr * Sponsormidler / annen støtte: kr Egenkapital /dugnadsinnsats: kr Kommunal / annen offentlig støtte: kr Banklån: kr * Sum: kr *) Evt. redusert mva-kompensasjon vil måtte dekkes med banklån. Driftsøkonomi: Inntekter: Leieinntekter skole, SFO, barnehage: kr Reklame- og sponsorinntekter: kr Leieinntekter eget lag / treningsavgifter: kr Samlinger, stevner: kr Andre arrangementer: kr Sum inntekter: kr Utgifter: Energi (lys og varme): kr Lønnskostnader: kr Renhold: kr Kommunale avgifter: kr Vedlikehold: kr Rentekostnader: kr (5 % p.a. av kr. 5 mill) Avdrag (5 mill over 20 år): kr Andre utgifter: kr Sum utgifter: kr

6 Nes Arena: Planskisse grunnplan Nes Arena: Planskisse 2.etg. 8

7 Nes Arena fasade sør-øst: Nes Arena fasade sør-vest: 9

8 Nes Arena situasjonsplan: Nes Arena kartoversikt 10

9 Illustrasjonsbilder fra friidrettshaller i Sverige 11

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole

Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Verdal kommune Utredning av mulig samlokalisering av friidrettsanlegg og 11 er fotballhall ved Verdal videregående skole Bilder øverst: Friidrettsskole 2013 ved Verdal videregående skole. Foto: Erling

Detaljer

www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr

www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr Side 1 Utgitt av: Norges Gymnastikk- og Turnforbund Trykk: 1. utgave. Februar 2010 2. utgave. Juni 2012 3. utgave. September

Detaljer

SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2

SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2 SØKNAD OM GARANTI BYGGETRINN 2 en del av Campus Steinkjer IDRET T - HELSE - UTDANNING PRAKSIS sivilarkitekter as STEINKJERHALLEN Elvenget 20, 7716 Steinkjer / Telefon: +47 456 13 487 / E-post: jan.erik.granamo@campussteinkjer.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 3. 1 Om prosjektet 4

Innholdsfortegnelse. Forord 3. 1 Om prosjektet 4 Prosjektrapport oktober 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Om prosjektet 4 2 Arenabeskrivelser 5 2.1 Barents Stadion 6 2.2 Barents Alpinpark 7 2.3 Barents Sjøsportsenter 8 2.4 Barents Motorsportsenter

Detaljer

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket.

Forord. Målet er at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet, gjennom gode og fremtidsrettede anlegg i hele fylket. Forord Fylkeskommunen er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å sørge for en løpende fylkesplanlegging. I veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007) ønsker Kultur- og kirkedepartementet

Detaljer

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4

Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 OSLO KOMMUNE Konseptvalgutredning for flerbrukshall på Dælenenga revidert utgave - 4 Versjon 27122011 Dælenenga KVU Side 1 av 50 Forord flerbrukshall på Dælenenga er blant de prioriterte prosjektene i

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

INNLEDNING Kommunedelplaner

INNLEDNING Kommunedelplaner 1 SAMMENDRAG Fagplan idrett er en langsiktig plan fram mot år 2029 og er en del av det overordnede plansystemet i kommunen. Plandokumentet ser nærmere på utviklingen av eksisterende og nye idrettsaktiviteter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010 2020 Med handlingsplan for anlegg og aktivitet 2010-2013 Hovedrevidering 2009 Vedtatt 08.12.2009 Side 2 Forord Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd

SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM. Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd SVØMMEHALL MED BADELAND PÅ JESSHEIM N 08.10.2013 Innspill fra og Ullensaker Idrettsråd Forord og har i samarbeid utviklet et forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim. Vi er innstilt på et 25 m

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren.

Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren. Hvordan bør kommuner-lag-idrettsråd-idrettskrets-særidretter-nif samarbeide i anleggssektoren. Akershus Idrettskrets, kveldsseminar 20.01.2015. Kalle Glomsaker. Erfaringsbakgrunn: Lag: Trener og styremedlem

Detaljer

Trønderhallen EN MULIGHETSSTUDIE. Flerbrukshall på Røstad. for realisering av hallprosjektet. Notat fra nettverksgruppe: Frida Tove Meland

Trønderhallen EN MULIGHETSSTUDIE. Flerbrukshall på Røstad. for realisering av hallprosjektet. Notat fra nettverksgruppe: Frida Tove Meland Trønderhallen Flerbrukshall på Røstad EN MULIGHETSSTUDIE for realisering av hallprosjektet Notat fra nettverksgruppe: Vidar Venås Kristian Eldnes Steinar Nebb Britt-Inger Volden Frida Tove Meland Kjetil

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER

Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Idrettsenheten / Trondheim eiendom Prosjektrapport: PROSJEKT GJENNOMGANG AV KOSTNADER VED BYGGING AV IDRETTSHALLER Til: Kopi: Fra: Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden Kommunaldirektør for

Detaljer

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet

Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet TEMA Kultur Regionale idrettsanlegg anlegg for bedre helse og økt livskvalitet Rogaland fylkeskommune som regional utviklingsaktør skal tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal kunne utøve egenaktivitet

Detaljer

Samfunnsøkonomisk bæreevne?

Samfunnsøkonomisk bæreevne? Hvem er vi? Frogner svømmeklubb I overkant av 100 medlemmer, stort sett rekruttert fra morgensvømmerne på Frognerbadet som ønsker helårssvømming og vinterisolerte garderober på Frognerbadet. Typiske Frognerbadbrukere,

Detaljer

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022

Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Mulighetsstudie Versjon 1: 30.4.2013 Ny ishall/flerbruksarena i Asker Mulig OL-arena 2022 Forord Dette er første utgave av mulighetsstudien for ny ishall/flerbrukshall i Asker kommune, og gir status pr

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 2014 Med handlingsplaner for utbygging og tilrettelegging av anlegg, områder og aktivitet 1 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune.

Plan for. Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016. Nes kommune. Plan for Idrett og fysisk aktivitet 2013 2016 Nes kommune. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 1 Sammenfatning side 3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn side 3 1.2. Planprosessen side 4 2. Definisjoner/planforutsetninger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Helårs svømming ved Frognerbadet!

Helårs svømming ved Frognerbadet! Helårs svømming ved Frognerbadet! Innspill fra Frogner svømmeklubb og Christiania svømmeklubb Oslo Vest har akutt behov for helårs svømmeanlegg, ikke minst for skolenes svømmeundervisning, og vi antar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Prospekt 2013 Barents Stadion

Prospekt 2013 Barents Stadion Prospekt 2013 Barents Stadion 1 Ressurser i prosjektet: Norbye & Konsepta AS, design og trykk 70 N arkitektur AS, Illustrasjoner og situasjonsplan Sjurelv AS, Prosjektledelse og ansvarlig for leveransen

Detaljer

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09

NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 NB Biljardstudio (Innledningsvis kalt ABC Biljardskole/Ask Biljardskole) - Vedtakshistorikk Styremøte 19. juni 2009, Sak 99/09 (Referent: Tine) 99/09 Internasjonal Biljardskole i Ask (Ask Billiard Scool)

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8

Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Raumnes & Årnes IL Hovedlaget Vedlegg til sak 8 Konklusjon Campus Flytting av idrettsanlegget til Kjuushagen R&Å IL ser det som urealistisk å flytte idrettsanlegget til Kjuushagen. R&Å Idrettslag har ikke

Detaljer