MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR 31.03 2005 2259"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/05 05/765 BALANSERAPPORT PR /05 05/767 REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST /05 05/767 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER /05 05/2218 ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNANE I HORDALAND /05 03/972 OS VASSVERK - LOKALISERING AV NYTT RENSEANLEGG /05 05/1291 NYE LOKALE TIL VAKSENOPPLÆRINGA /05 05/599 RUSPOLITISK PLAN FOR OS KOMMUNE /05 05/1825 BUSETJING AV RUSAVHENGIGE - FINANSIERING AV AKUTTILTAK /05 05/2083 FAMILIESAMEINING FLYKTNINGAR /05 05/2179 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a RESSURSAR TIL PERSON MED OMFATTANDE BEHOV 2419 Ved møtestart kl vert det orientering om pilotprosjekt Rusførebygging.

2 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Lars Atle Skorpen Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Bjoarvik Trafikkskole Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, rom 326 Venstre Os Folkebibliotek

3 Sak 72/05 BALANSERAPPORT PR MØTEBOK Saksbehandler: Rune Dalsbø Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 05/765 Saksnr.: Utval Møtedato 52/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, 11 april 2005 Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 72/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 4 av 52

5 Sak 72/05 Vedlegg: 1. Rapportering frå Balansen pr Saksopplysningar: Vedlagt fylgjer Rapportering frå Balansen pr Os, 11. april 2005 Rune Dalsbø Rekneskapssjef Side 5 av 52

6 Sak 73/05 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR AUGUST 2005 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/767 Saksnr.: Utval Møtedato 51/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

7 Sak 73/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 7 av 52

8 Sak 73/05 Vedlegg: Ingen Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT AUGUST tyder budsjettsprekk Alle tal i heile tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEINING ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF OS RESSURSSENTER REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 8 av 52

9 Sak 73/05 REKNESKAPSRAPPORT PR. AUGUST 2005 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr august 2005 viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ein meirinntekt på 11,6 mill. kr inkl. finanspostar Folkevalde organ Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare lagt inn ein forventa auke i AFP utgiftene med kr basert på mottekne rekningar hittil i år Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring, forsikring av skule- og barnehageborn samt utgifter til gjesteelevar Reinhaldseininga Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltningseining Hegglandsdalen skule Side 9 av 52

10 Sak 73/05 Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Årsaka til sprekken er i hovudsak gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon. I tillegg har skulen auka utgifter til vikarar grunna nasjonale prøvar. Dette fordi skulen er fådelt, og må dela opp dei samanslegne klassestega når nasjonale prøver skal gjennomførast. Skulen har og hatt unormalt mykje korttidssjukefråver denne vinteren/våren. Eininga har allereie gjennomført fleire tiltak for å redusera det prognostiserte underskotet mest mogeleg Kuventræ skule Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2004 på kr Grunna behov for ekstra tilføring av ressursar på ei elevgruppe våren 2005, ser ein ikkje at ein kan klara å ta inn heile underskotet frå 2004 i Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 10 av 52

11 Sak 73/ Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,- i Hovudårsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasienter. Auken i basistilskotet er ikkje med i økonomiplanen for Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Eininga har eit innsparingskrav på 1,123 mill. Det vert sett i verk tiltak i tråd med politisk vedtak innan flyktningeområdet. I 2005 klarer vi innsparinga som følgje av høgre statstilskot og lågare utgifter til introduksjonsstønad, mellom anna fordi mottaket av flyktningar har skjedd seinare på året enn forutsatt i budsjettet. Tiltak av meir langsiktig karakter vil bli fremlagt seinare på hausten. Dette arbeidet vil involvera fleire einingar Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Det er knytt stor usikkerhet rundt utgiftene til sosialhjelp då dei varierar mykje frå månad til månad. Ei anna uro er budsjettposten for opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Ventetida er for tida frå 5 til 7 månader for plass i statleg institusjon. Os kommune er forplikta til å gje rusmisbrukarar eit tilbod mens dei venter på hjelp i det statlege helsesystemet. Tunge og vanskelige saker gjer at det pr. i dag ser ut til at eininga sprekk på denne posten med om lag ,-. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen Tenester til barn og unge Pleie- og omsorg Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag ,-. Prognosene for budsjettsprekk i open omsorg er justert ned frå tidlegare rapportar. Open omsorg har klart å nedbemanne med ca.2 årsverk, men forbruker desse årsverka i form av ekstrahjelp for å kunne gje hjelp til brukarar som har fått vedtak om hjelp. Det er i dag 20 brukarar på venteliste på langtidsplass i institusjon og fleire brukarar vi må gå to til, noko som har auka presset i open omsorg monaleg. For å redusera budsjettsprekken i 2005 vil eininga ta ut midler frå fond, og gjere innsparingar på driftspostane.vidare vil BOF overføre inntil kr ,- av auka statstilskot til ekstra ressurskrevjande brukarar til open omsorg Vestre Lurane Idrettsvegen/bolig Moberg Kuhnletunet Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er avvik på ein 60 % stilling mellom stillingsbudsjettet og stillingsheimlar i lønnsystemet. Side 11 av 52

12 Sak 73/ Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein vannskade på Nore Neset skule som kommunen har kr ,- i eigenandel på. Det er ikkje dekning for dette på ansvarsområdet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunna få ein budsjettsprekk på ca kr på årsbasis. Forrige månad så det ut som vi skulle koma ut i balanse, men pr august har tala stagnert. Dette kan imidlertid ta seg opp att utover hausten Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 4,5 mill. kr. Det vert vist til eiga sak der konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett 2005 er utgreidd. Kommunen vil få ein auke i rammetilskotet på 5,9 mill. kr, men det ser ut til å bli ein svikt i skatteinntektene inkl. inntektsutjamning. Svikten kan verta frå 0,9 til 1,9 mill. kr avhengig av kva ein legg til grunn når det gjeld skattevekst i kommunen og landet. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 11,6 mill. kr. Det er budsjettert med ca. 16 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2005, d.v.s. vel 1,3 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 22,2 mill. kr. Hvis vi legg til grunn at vi i månadene september desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 27,6 mill. kr, altså rundt 11,6 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld renteutgiftene ligg dei førebels innafor det budsjetterte. Side 12 av 52

13 Sak 74/05 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2005 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 05/767 Saksnr.: Utval Møtedato 51/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

14 Sak 74/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Side 14 av 52

15 Sak 74/05 Vedlegg: Saksopplysningar: REKNESKAPSRAPPORT SEPTEMBER tyder budsjettsprekk Alle tal i heile tyder innsparing Denne mnd Hittil i år År Rekneskap Rekneskap Budsjett Avvik 1100 FOLKEVALDE ORGAN FELLESUTGIFTER RÅDMANNEN SIN STAB FELLES SKULAR OG BARNEHAGAR REINHALDSEININGA ØKONOMIEININGA ORGANISASJONSEINING KOMMUNETORGET IKT -AVDELING KUNDEOMBOD BESTILLAR- OG FORVALTAREINING HEGGLANDSDALEN SKULE KUVENTRÆ SKULE SØRE ØYANE SKULE NORE NESET SKULE OS SKULE OS UNGDOMSSKULE SØFTELAND SKULE SØRE NESET SKULE HALHJEM BARNETUN LYSEKLOSTER BARNETUN NORE ØYANE BARNETUN LUNDEFOSSEN SKULE OS BARNEHAGE SØFTELAND BARNEHAGE NORE NESET BARNEHAGE FLÅTEN BARNEHAGE HELSESJEF VAKSENOPPL. OG FLYKTNINGETENEST REHABILITERINGSEINING PSYK.HELSEV. OG SOS.TENESTER TENESTER TIL BARN OG UNGE PLEIE- OG OMSORGSTENESTER PU - VESTRE LURANE PU - IDRETTSVEGEN PU - KUHNLETUNET AREALBRUK BRANN- OG REDNING KULTURAVDELING BYGG OG EIGEDOMMAR SAMFERDSLE VATN KLOAKK OG RENOVASJON SUM DRIFT TENESTEPRODUKSJON MOMSKOMPENSASJON SKATT, RAMMETILSKOT M.V FINANS SUM SUM TOTALT Side 15 av 52

16 Sak 74/05 REKNESKAPSRAPPORT PR. SEPTEMBER 2005 DRIFTSREKNESKAPEN Rekneskapsrapport pr september 2005 viser at rekneskapen for 2005 kan koma ut med ei meirinntekt på 17,8 mill. kr etter finans Folkevalde organ Det er usikkert om folkevalde organ vil gå i balanse i Årsaka til dette er stor reiseaktivitet i nokre av utvala. Dette fører til auka lønskostnader og reisekostnader som det ikkje er levert timelister og reiseoppgjer på ennå Fellesutgifter Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på ca. kr Årsaka til dette er i hovudsak at Storebrand har varsla auke i uføredelen i pensjonskostnadene med ca. 1,6 mill. kr ettersom dei må styrka deira forsikringstekniske avsetningar til uføre. Vi har vidare lagt inn ein forventa auke i AFP utgiftene med kr basert på mottekne rekningar hittil i år. Innsparing på tenesteområde for administrasjonsbygg Rådmannen sin stab Felles skule og barnehage Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis. Det ser ut til at vi kan få ein budsjettsprekk på om lag kr. på Norsk 2, samstundes som det ser ut til at vi får ei innsparing på utgifter til yrkesskade- og gruppelivsforsikring, forsikring av skule- og barnehageborn samt utgifter til gjesteelevar Reinhaldseininga Økonomieininga Organisasjonseininga Kommunetorget Eininga ser ut til å gå i balanse på årsbasis IKT- avdelinga Kundeombod Bestillar- og forvaltareining Hegglandsdalen skule Side 16 av 52

17 Sak 74/05 Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Årsaka til sprekken er i hovudsak gap mellom utbetaling og refusjon på svangerskapspermisjon. I tillegg har skulen auka utgifter til vikarar grunna nasjonale prøvar. Dette fordi skulen er fådelt, og må dela opp dei samanslegne klassestega når nasjonale prøver skal gjennomførast. Skulen har og hatt unormalt mykje korttidssjukefråvær denne vinteren/våren. Eininga har allereie gjennomført fleire tiltak for å redusera det prognostiserte underskotet mest mogeleg Kuventræ skule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2004 på kr Det ser ut til at eininga ikkje klarar å ta inn heile underskotet frå 2004 i Søre Øyane skule Nore Neset skule Os skule Os ungdomsskule Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på om lag kr Eininga har drege med seg eit underskot frå 2004 på kr Grunna behov for ekstra tilføring av ressursar på ei elevgruppe våren 2005, ser ein ikkje at ein kan klara å ta inn heile underskotet frå 2004 i Søfteland skule Søre Neset skule Halhjem barnetun Lysekloster barnetun Nore Øyane barnetun Os barnehage Søfteland barnehage Nore Neset barnehage Side 17 av 52

18 Sak 74/ Flåten barnehage Helsesjef Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr i Hovudårsaka til denne sprekken er at det er tilsett ein ny fastlege i Os kommune. Denne legen skal ha basistilskot frå Os kommune. Basistilskotet er variabelt i høve til talet pasientar Eining for vaksenopplæring og flyktningetenester Eininga har eit innsparingskrav på 1,123 mill. Det vert sett i verk tiltak i tråd med politisk vedtak innan flyktningeområdet. I 2005 klarer vi innsparinga som følgje av høgare statstilskot og lågare utgifter til introduksjonsstønad, mellom anna fordi mottaket av flyktningar har skjedd seinare på året enn det vi har lagt til grunn i budsjettet. Tiltak av meir langsiktig karakter vil bli framlagt seinare på hausten. Dette arbeidet vil involvera fleire einingar Rehabiliteringseininga Psykisk helsevern og sosiale tenester Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Utgiftene til sosialhjelp varierer mykje frå månad til månad, men dei siste månadene har desse utgiftene vore store grunna store utbetalingar for å dekkja husleige og straumrestansar for brukarane. Sosialkontoret har blitt tvunge til å hjelpe med å betale desse utgiftene for å redde bustadane. Årsaka til at kommunen gjer dette er at vi ikkje har nokre andre bustader å tilby brukarane. I tillegg har den statlege norma for utbetaling av sosialhjelp ført til ein auke i satsane til sosialhjelp. Aetat har mindre tiltak til denne brukargruppa enn tidligare og søknad om trygdeytingar tar lenger tid, det er fleire avslag og lang handsamingstid. Det siste gjer at kommunen må forskottere i ein lengre periode enn tidlegare. Ei anna uro er budsjettposten for opphald i privat institusjon for rusmisbrukarar. Ventetida er for tida frå 5 til 7 månader for plass i statleg institusjon. Os kommune er forplikta til å gje rusmisbrukarar eit tilbod medan dei venter på hjelp i det statlege helsesystemet. Tunge og vanskelige saker gjer at det pr. i dag ser ut til at eininga sprekk på denne posten med om lag ,-. Eininga har ikkje dekning for desse utgiftene, men arbeider med å finne løysingar på situasjonen Tenester til barn og unge Pleie- og omsorg Prognosane for budsjettsprekk i open omsorg er justert ned frå tidlegare rapportar. Open omsorg klarer ikkje å halde rammene sine grunna stort press i tenesta. Det er i dag 20 brukarar på venteliste på langtidsplass i institusjon og fleire brukarar vi må gå to til, noko som har auka presset i open omsorg monaleg. For å redusera budsjettsprekken i 2005 vil eininga ta Side 18 av 52

19 Sak 74/05 ut midlar frå fond, og gjere innsparingar på driftspostane. Vidare vil BOF overføre inntil kr ,- av auka statstilskot til ekstra ressurskrevjande brukarar til open omsorg Vestre Lurane Idrettsvegen / bolig Moberg Kuhnletunet Eininga ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er avvik på ein 60 % stilling mellom stillingsbudsjettet og stillingsheimlar i lønnssystemet Arealbruk Brann- og redning Kultureininga Bygg og eigedom Ansvarsområdet ser ut til å få ein budsjettsprekk på kr ,-. Årsaka til denne sprekken er ein vasskade på Nore Neset skule som kommunen har kr ,- i eigendel på. Det er ikkje dekning for dette på ansvarsområdet Samferdsle Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Vatn Ansvarsområdet kjem til å gå i balanse på årsbasis Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet ser ut til å gå i balanse på årsbasis Momskompensasjon Ansvarsområdet ser ut til å kunna få ein budsjettsprekk på ca kr på årsbasis. Prognosen er framkome ved at bokførte tal pr september er framskrive ut året Skatt, rammetilskot m.v. Ansvarsområdet ser ut til å få ein meirinntekt på om lag 4,5 mill. kr. Det vert vist til eiga sak der konsekvensane av revidert nasjonalbudsjett 2005 er utgreidd. Kommunen vil få ein auke i rammetilskotet på 5,9 mill. kr, men det ser ut til å bli ein svikt i skatteinntektene inkl. inntektsutjamning. Svikten kan verta frå 0,9 til 1,9 mill. kr avhengig av kva ein legg til grunn når det gjeld skattevekst i kommunen og landet. Ved evt. bruk av meirinntekter i rammetilskotet, kan det difor vera lurt å halda av ein reserve mot evt. skattesvikt Finans Ansvarsområdet ser førebels ut til å få ein meirinntekt på om lag 17,6 mill. kr. Side 19 av 52

20 Sak 74/05 Det er budsjettert med ca. 16 mill. kr i avkastning frå finansporteføljen i 2005, dvs. vel 1,3 mill. kr pr mnd. Hittil i år har vi hatt ei avkastning på ca. 29,6 mill. kr. Dersom vi legg til grunn at vi i månadene oktober desember oppnår budsjettert avkastning, vil vi ved slutten av året koma opp i ca. 33,6 mill. kr, altså rundt 17,6 mill. kr meir enn budsjettert. Når det gjeld renteutgiftene ligg dei framleis innafor det budsjetterte. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 20 av 52

21 Sak 75/05 MØTEBOK ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNANE I HORDALAND Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 240 &14 Arkivsaksnr.: 05/2218 Saksnr.: Utval Møtedato 75/05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

22 Sak 75/05 Vedlegg: Rapport: Økonomisk tilstandsrapport for kommunane i Hordaland Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rapporten Økonomisk tilstandsrapport for kommunane i Hordaland utarbeida av Fylkesmannen i Hordaland. Føremålet med rapporten er å gje ein oversikt over kommuneøkonomien i Hordaland basert på tal frå den økonomiske innrapporteringa i perioden Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 22 av 52

23 Sak 76/05 MØTEBOK OS VASSVERK - LOKALISERING AV NYTT RENSEANLEGG Saksbehandler: Håkon Østgulen Arkiv: M16 Arkivsaksnr.: 03/972 Saksnr.: Utval Møtedato 239/05 Os Forvaltningsstyre /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining. Grunngjevinga for vedtaket er at området på Skogen ligg sentralt plassert i trykklinja. Det er mogleg å etablera eit nytt reintvassbasseng i nærleiken av anlegget og dette alternativet gjev den mest rasjonelle vassverksdrifta i framtida. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

24 Sak 76/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes vedtak som innstillinga frå administrasjonen. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining. Grunngjevinga for vedtaket er at området på Skogen ligg sentralt plassert i trykklinja. Det er mogleg å etablera eit nytt reintvassbasseng i nærleiken av anlegget og dette alternativet gjev den mest rasjonelle vassverksdrifta i framtida. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Gustav Bahus (Frp) fremja forslag om å ta ut dei siste to setningane. Haldor Fosse (SV) fremja følgjande tillegg til framlegg til vedtak: og vert handsama etter plan- og bygningslova på vanleg måte. Framlegg til vedtak, med tillegg, minus dei to siste setningane, vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os kommunestyre godkjenner at det nye vassrenseanlegget vert plassert på Skogen i samsvar med tilrådinga frå Kommunalteknisk eining og vert handsama etter plan- og bygningslova på vanleg måte. Side 24 av 52

25 Sak 76/05 Vedlegg: 1. Kart over vurderte alternativ for stadval 2. Utbyggingstakt for leidningsnettet. 3. Økonomi ved ulike plasseringar 1 4. Økonomi ved ulike plasseringar Fordeler og ulemper ved alternativa 6. Skisseprosjekt, ( eige hefte ) Saksopplysningar: Det skal byggjast nytt renseanlegg for Os vassverk. Metoder for vassbehandling og lokalisering av vassbehandsanlegg er vurdert i eit skisseprosjekt utarbeidd av Interconsult a/s (Cowi a/s) SKISSEPROSJEKTET omhandla : Folketalsutvikling krav til vasskvalitet Eksisterande tilhøve, vasskjelde - råvasskvalitet og overføringsanlegg Aktuelle rensemetodar Kostnadsoverslag vassbehandlingsanlegg Drøfting av vassbehandlingsmetode og lokalisering. Når det gjeld lokaliseringa vart det nemd 3 alternativ: Alt. 1 Gaassand, på ca. kt. 130 Alt. 2a, Hjellemarka vest, like sør for byggjefelt på ca. kt. 65 Alt.2b, Hjellemarka aust, nær E-39 og i nivå med vegen på ca. kt. 50 I oppsummeringa frå rådgjevingsfirma framgår det : Det er vanskelig å gje klåre konklusjonar både med omsyn til val av metode for vassbehanling og til lokalisering av nytt vassbehandlingsanlegg. Rådgjevaren er av den meining at Hjellemarka er betre eigna for lokalisering av vassbehandlingsanlegg enn Gaassand, grunna betre tilgjenge. Når det gjeld vassbehandling vert tre alternativ vurdert som likeverdige og må drøftast og gjennomgås i kommunen. (Direktefiltrering, Dynasand og Ozon biofiltrering ) Det er vanskeleg å koma fram til endeleg tilråding og val utan at ein fører arbeidet vidare til eit høgare plansteg med meir detaljerte vurderingar av kostnader, driftstilhøve mv. Kommunaltekisk eining har, etter at skisseprosjektet låg føre, arbeidd vidare med lokaliseringa av anlegget, og i den samanheng freista å finna ei plassering som har god tilgjenge, samtidig som ein beheld mest mogleg naturleg trykk i forsyningsområda. Saka har vore drøfta med kommuneleiinga og det er føreteke synfaringar saman med aktuelle Side 25 av 52

26 Sak 76/05 grunneigarar. Opplegget er no at Kommunestyret gjer vedtak om stadval ( ) og godkjenner finansieringa i investeringsbudsjettet ( ) LOKALISERING AV ANLEGG I skisseprosjektet var det som før nemd sett på ei lokalisering på Gaassand, der noverande anlegg ligg, men på eit høgre nivå, ca. kt.130 og to alternative plasseringar i Hjellemarka ( aust/vest ). Alternativa i Hjellemarka gjev lettare tilkomst, slik rådgjevaren peika på, men det må etablerast pumpestasjon for å løfta trykket oppatt i trykklinja, med tilhøyrande varige energikostnader. Kommunalteknisk eining meiner det er sterkt ønskjeleg å finna ei lokalisering i trykklinja slik at vi får mest mogleg fri flyt i systemet og at vi i størst muleg grad slepp pumping. Ei sentral plassering i høve til forsyningsområda og lett tilgjenge for drift, og tilsyn er og viktige faktorar når det no skal veljast for framtida. Vi har vurdert følgjande lokaliseringsalternativ, og her har vi vore i kontakt med og førteke synfaring saman med nokre av grunneigararane : 1a, Gaassand 2a, Hjellemarka nord 2b, Hjellemarka sør 3. Skogen 4. Brandsneset 5. Heiåsen 6. Galtåsen Alternativa er vist på kart, vedlegg 1. Etter førebelse vurderingar stod vi att med 3 alternativ, og saka vart drøfta med kommuneleiinga. Vi valde å gå vidare med 3 alternativ, og justera investeringsramma for det nye vassrenseanlegget i samsvar med førebelse konklusjonar i budsjettframlegget / rullering av Økoplan. Dei tre alternativa er: Gaassand Hjellemarka Skogen Beskrivelse av alternativa: 1. Gaassand. Her er anlegget tenkt plassert på ca. kt. 130 og det er Statsskog som eig grunnen.. Ny nedføringsløysing frå Krokvatnet vart etablert på 90- talet og då vart det oppretta avtale med Statsskog om grøfteføring og veg fram til evt. renseanleggstomt. Det må byggjast ny veg opp til anlegget og det må gjerast noko med tilførslevegen - helst ny veg austom Gaassand gård. For å behalda trykklinja må overføringsleidningane forsterkast og det må byggjast eige anlegg for avløp og slamhåndtering. Her får vi samla tilsyn og drift på ein stad, men plasseringa er mindre sentral enn dei andre alternativa. Side 26 av 52

27 Sak 76/05 Gaassand- alternativet kan kombinerast med pumping på Gaassand eller Hjellemarka, for å å utsetja arbeidet med nye overføringsleidningar i tid. 2. Hjellemarka. Her er anlegget tenkt plassert mellom riksvegen og den gamle jernbanelina og vert liggjande på ca. kote 50. Det er ikkje oppretta avtale med grunneigar(ar), men vi har grunn til å tru at dette skal gå i orden dersom lokaliseringa vert tilpassa dei areala der det er gitt positiv tilbakemelding. Det må etablerast ny avkøyring frå riksveg E-39, evt. kombinert med den gamle avkøyringa på austsida av vegen v / informasjonstavla. Plasseringa er sentral og kloakkproblematikken er enkel. Investeringskostnadane er låge av di ein ikkje treng forsterka tilførsleleidningane frå Gaassand. På den andre sida må det pumpast for å få trykket oppatt etter rensing og det er knytt usikkerheit til dei framtidige energiprisane. 3. Skogen. Anlegget er tenkt plassert på gården Skogen, på ein høgde ovom gårdstunet ca. kote Vegen fram til anlegget vil ha avkj. frå E- 39 v/ det gamle Tøsdalslageret og følgja gardsvegen. Det må byggjast ny veg ovom løa, i eller langs ei ur, og nyevegen blir ca. 600 lm lang. Det er gjennomført geologiske vurderingar og dei råda som er gitt må inngå i prosjekteringsgrunnlaget for endeleg val av vegtrase og anleggsplassering. Det kan plasserast eit reintvassbasseng i tilknytning til dette renseanleggsalternativet. Overføringskapasiteten frå Gaassand må aukast og kloakkering må løysast ved tilkobling til eks. anlegg langs E-39. Anlegget ligg sentralt til for tilsyn og drift og vil gje naturleg trykk til store deler av noverande og framtidig forsyningsområde. Det må leggjast ny råvassleidning frå Storestraumen og fram til anleggsalternativa i Hjellemarka og Skogen og eks. leidning er tenkt nytta som reintvassleidning tilbake til Søftelandsområdet. Eksiterande leidningar er her ein flaskehals, så det må leggjast nye leidningar for alle alternativ, men til ulikt tidspunkt. Samalikning av alternativa: I vedlegga er det vist til fordelar og ulemper ved desse alternativa Alternativ Fordeler Ulemper Alt. Gaassand Grunnspørsmåla er avklart Beheld mykje energi Samla tilsyn på ein stad Vegsak kan få endeleg løysing Mindre sentral plassering Må forsterka overføringsl. Mister ca. 15 m trykk Vegproblem i byggjetida Alt. Hjellemarka Alt. Skogen Sentral plassering Rimelege investeringskostn. Enkel kloakkering Munntleg tilsagn om grunn Sentral plassering Beheld energi Kan byggja basseng i omr. Nær nye utbyggingsomr. Medfører enkel vassverksdrift. Skriftleg tilsagn om grunn Avløp og slamhåndtering Pumping gjev auka drift/tilsyn Usikre framt. energiprisar Mykje vegbygging Vegen passerer ei ur - må følgja geologiske anbefalingar.må forsterka overføringsled. Side 27 av 52

28 Sak 76/05 Kostnader med anlegg, drift og vedlikehald innverkar på gebyrnivået. Kommunens samla innvesteringar og nedskrivingar samt summen av drifts og vedlikehaldskostnader utgjer gebyrgrunnlaget på VA- område. Ved å samanlikna økonomien for desse 3 alternativa vil vi sjå korleis tiltaket innverkar på gebyrene direkte. Isolert sett er dette greitt, men tar ein omsyn til andre investeringar som må gjerast for å forsyna nye areal og forsterka nov. forsyningsområde, blir bildet meir nyansert. I samband med arbeidet med å rullera Hovudplanar for vatn- og avløp vil dette bli vurdert samla. Økonomi for ulike plasseringar med 4% og 7% rente er vist i vedlegg 3 og 4. V/ 7 % Alternativ Sum investeringar perioden Årskostnader 2006 Årskostnader i per Alt. Gaassand 42, 4 mill 4,13 mill 60,5 mill 1086 Alt. Hjellemarka 28,9 mill 4,00 mill 56,4 mill 1053 Alt. Skogen 40,3 mill 4,440 60,5 mill 1168 V/ 4 % Alt. Gaassand 42,4 mill 3,40 mill 58,9 mill 895 Alt. Hjellemarka 28,9 mill 3,40 mill 55.6 mill 895 Alt Skogen 40,3 mill 3,60 mill 59,0 mill 948 Ca. gebyrauke (ca.3880 ab) Ved å utlikna kostandane på eksisterande abbonentar vert det ein vesentleg auke i gebyra, same kva alternativ som vert vald. Men auken må sjåast i samanheng med andre investeringar, nedskivingar, fond, storleiken på tilkoblingsgebyr og byggjeaktivitet i forsyningsområdet, og då kan bilde bli litt annsleis. For alternativet i Hjellemarka er det framtidige energiprisar som er mest usikre, medan det er investeringskostnadane for veg til dei to andre alternativa som er størst. For alternativet på Skogen er det gitt tilbod om kjøp av areal og fastsetjing av erstaning etter takst. Andre forhold som kan nemnast er : Vi har pålegg frå Mattilsynet om å ferdigstilla anlegget snarast mogleg. Ei sambinding av vassforsyninga mellom Os og Bergen td.via dei nye tunnellane er spørsmål som må avklarast i samband med vidare prosjektering av vegprosjektet og rullering av dei kommunale hovudplanane. Det pågår drøftingar mellom Statens vegvesen og Os kommune om å leggja VA- leidningar i den nye gangvegen mellom Storestraumen og Ulvenskiftet. Innstilling: Side 28 av 52

29 Sak 76/05 Kommunalteknisk eining vil etter grundige vurderingar tilrå at det nye vassrenseanlegget vert etablert på Skogen, i trykklinja, slik at ein i størst muleg grad unngår pumping ut frå anlegget. Dette vil gje ei enkel vassverksdrift i framtida. Det må tas omsyn til dei geotekniske vurderingane som er utført av Multicosult a/s og leggja deira råd inn i prosjekteringsføresetnadane for vegtrase og endeleg lokalisering av anlegget. Lokaliseringa på Skogen er ei sentral plassering og anlegget ligg godt til i forhold til både eksisterande og nye utbyggingsområder.. Os, Håkon Østgulen Side 29 av 52

30 Sak 77/05 MØTEBOK NYE LOKALE TIL VAKSENOPPLÆRINGA Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: 614 &52 Arkivsaksnr.: 05/1291 Saksnr.: Utval Møtedato 142/05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Saka vert utsett og skal sjåast i samanheng med økonomiplanarbeidet. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

31 Sak 77/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Lisbeth L. Axelsen (H) kom med følgjande framlegg: Saka vert utsett og skal sjåast i samanheng med økonomiplanarbeidet. Framlegget frå Axelsen vart samrøystes vedteke. Vedtak: Saka vert utsett og skal sjåast i samanheng med økonomiplanarbeidet. Side 31 av 52

32 Sak 77/05 Vedlegg: 1. Teikninger og skriv vedk leige av lokalet frå Bøe & Lepsøy AS 2. Skriv fra vaksenopplæringa Innbu og utstyrsliste datert Melding om vedtak i arbeidsmiljøutvalet sak 0003/05 5. Brev frå hovudverneombodet dat Saksopplysningar: Vaksenopplæringa underviser i dag personar som i høve 4A har krav på spesialundervisning, grunnskuleelevar og vaksne innvandrarar og flyktningar som får undervisning i norsk med samfunnskunnskap. For skuleåret 2005/2006 er elevantallet; 77, men dette er av ein variabel storleik. Talet på lærarar er 7. Vaksenopplæringa har i dag primært 2 undervisningsstadar for elevmassen. Os Næringspark 75 m 2 og Allaktivitetshuset to små klasserom, eit datarom og eit softrom, lokale som til saman utgjer ca m 2. I tillegg til undervisning på desse to stadane, går det føre seg undervisning i liten skala både på Kuhnletunet og i Idrettsvegen. Vaksenopplæringa har gong på gong orientert kommunen si leiing kor lite funksjonelt og brukervenleg huset er, med tanke på å bruka lokala i huset som undervisningsstad. Undervisningslokala er små (9 datamaskiner på ca 12 m 2 ) og det manglar lagerrom, garderobe og lærarrom (sjå vedlegg 2). Det har vore ei arbeidsgruppe i sving for å vurdera andre undervisningslokale for vaksenopplæringa. Hovudstillitsvald, hovudverneombod, einingsleiar VOF og representantar for lærarane og kommunaldirektør Øyvind Tøsdal har deltatt i gruppa. Arbeidsgruppa konkluderer med at Allaktivitetshuset ikkje er ein eigna stad for å driva undervisning. Arbeidsgruppa har vurdert alternative undervisningsstadar. Det er føreteke synfaring ved to ledige lokale i Os. Lokale hos Bøe & Lepsøy AS i Landboden Bøe & Lepsøy AS kan tilby 180 m 2 lokale i 2.etasje i bygget deira i Landboden. Lokala står i dag tomme og kan takast i bruk straks. Prisen er avhengig av leigetida. (Sjå vedlegg 1). Arbeidsgruppa har, saman med lærargruppa i vaksenopplæringa, vore på synfaring og konkludert med at ei lokala hos Bøe og Lepsøy AS i Landboden kan eigna seg som undervisningslokale med litt ombygging. Fordelar: Ulemper: - geografisk plassering - større lokale enn VO har i dag - det må byggjast om - manglar heis og diverse kan søka om dispensasjon så lenge Os kommune leiger lokale i Os Næringspark. - framleis leige i Os Næringspark Leige hos Bøe og Lepsøy AS føreset at ein framleis leiger i Os Næringspark for undervisning av PU-elevar. Kolskogen-gamle E-verksbygget. Det var synfaring Fordelar: Side 32 av 52

33 Sak 77/05 Ulemper: - store og flotte lokale - geografisk plassering - dårleg bussamband - ombygging ASVO v/stein Ødemark har og vore kontakta vedkomande ønske om å bruka moglege og tilgjengelege areale til undervisninglokale. Han ynskjer å nytta alt tilgjengeleg areale til eiga verksemd. Det er og vurdert å leggja om undervisninga til ettermiddagstid, kveldstid for å kunna nytta undervisningslokale ved Os Ungdomsskule/Os skule. Alternativet vert ikkje tilrådd grunna auka lærar- kostnad ved undervisning på kveldstid og totalsituasjonen for elevane. Leigeutgifter: Bøe & Lepsøy AS tilbyr i skriv av (vedlegg 1) leige til ulik årskostnad avhengig av leigetid. Det blir her føreteke eit skilje mellom lokala slik dei står i dag og lokala slik Os kommune ønsker å ha dei for å kunna driva med undervisning. Utan ombygging: Kr pr år. Med ombygging: Kr pr år når leigeforholdet varer i 3 år. Kr pr år når leigeforholdet varer i 5 år. Kr pr år når leigeforholdet varer i 10 år. Os Næringspark:: Kr ,- + kr 8 000,- i fellesutgifter = kr 58141,-. Leige hos Bøe og Lepsøy fôreset at avtalen medos Næringspark blir forlenga. Avtalen opphøyrer den Lokala i Os Næringspark blir nytta til undervisning av PU-elevar. Andre utgifter knytte til leige i Landboden: Oppgradering av lokala: kroner ,- Internettoppkopling to system: kr elektrikararbeid stipulert til kroner ,- Telefonapparat 2 stk: kr (kr 5000 pr apparat) Diverse innbu og utstyr: ca (sjå vedlegg 3) Samla eingongsinvestering ved flytting til Bøe & Lepsøy AS sine lokale i Landboden: kr ,- Overføringar: I dag er overføringane til kultur frå vaksenopplæringa- kr for bruk av lokala i Allaktivitetshuset. Ved flytting til Landboden vil kultur ikkje få pengane og tapt inntekt for kultur vert kroner ,-. Samla kan kostnad etter eventuell flytting setjast opp slik: Leige hos Bøe & Lepsøy AS ved 10 års kontrakt: kroner ,- per år Framleis leige i Os Næringspark: kroner ,- per år Side 33 av 52

34 Sak 77/05 Sum netto husleige per år kroner ,- per år Reell netto meirkostnad for Os kommune vert kroner ,- pr år ved 10 års kontrakt og kroner ,- per år ved 5 års kontrakt og kroner ,- ved 3 års kontrakt. Budsjettmessig meirkostnad kan reduserast med kroner ,- all den til vaksenopplæringa ikkje vil overføra leige for bruk av lokale i Allaktivitetshuset ved eventuell flytting til Landboden. Det betyr at meirkostnad som må budsjetterast med vert kroner ,- ved ti års leigeavtale. Kroner ,- ved 5 års leigeavtale og kroner ,- ved tre års leigeavtale. I tillegg kjem eingongsinvestering på kroner ,- Vurdering: Rådmannen ser at det er trong for betre lokale for vaksenopplæringa. Likevel meiner rådmanen at det på noverande tidspunkt ikkje kan forsvarast å leiga nye lokale til vaksenopplæringa. Rådmannen meiner det vil vera rett å halda fram drifta i noverande lokale og vurdera saka på nytt når brannstasjonen vert flytta og det bli frigitt lokale i brannstasjonen;- lokale som då eventuelt kan nyttast til undervisningslokale. Rådmannen ser heller ikkje at lokala hos Bøe & Lepsøy AS i Landboden er slik rådmannen ønskjer at lokale skal vera. Det er ikkje heis og lokala krev store investeringar for i det heile å vera tenlege. Sjølv om lokala er større enn noverande lokale i Allaktivitetshuset, vil rådmannen rå til at ein ventar med eventuell flytting til seinare. Konklusjon: Ut frå ei samla vurdering, der økonomi er lagt stor vekt på, finn ikkje rådmannen å kunna rå til at vaksenopplæringa i Os flyttar til nye undervisningslokale på noverande tidspunkt. Os, 13. oktober 2005 Øyvind Tøsdal kommunaldirektør Side 34 av 52

35 Sak 78/05 MØTEBOK RUSPOLITISK PLAN FOR OS KOMMUNE Saksbehandler: Olav E. Kvåle Arkiv: F60 &30 Arkivsaksnr.: 05/599 Saksnr.: Utval Møtedato 227/05 Os Forvaltningsstyre /05 Os Forvaltningsstyre /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os forvaltningsstyre sluttar seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Os kommune slik han ligg føre som vedlegg til denne saka, og vil leggja dei åtte hovudmåla til grunn for kommunen sitt arbeid med rusmiddelpolitikken: 1. Heva debutalderen for bruk av rusmiddel. 2. Koma i posisjon for å fanga opp barn og unge som står i fare for å utvikla rusproblem 3. Arbeida med vaksne og foreldre sine haldningar til alkoholdebuten og rusbruken til dei unge. I det ligg også å påverka alkoholbruken til dei vaksne. 4. Ha god kontroll og retning på sals- og skjenkepolitikken. 5. Etablera ruskonkurrerande tiltak for unge i aldersgruppa år. 6. Styrkja innsatsen overfor personar med rusproblem. 7. Ha nedgang i rusrelaterte skadar og sjukdomar. 8. Etablera møtepunkt og samhandling mellom ymse einingar og frivillig sektor. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

36 Sak 78/05 Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Kommunaldirektør Jorunn Solberg orienterte om prosjektet. Prosjektmedarbeidarar Reidar Dale og Rune Bakke svara på spørsmål. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os forvaltningsstyre sluttar seg til Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Os kommune slik han ligg føre som vedlegg til denne saka, og vil leggja dei åtte hovudmåla til grunn for kommunen sitt arbeid med rusmiddelpolitikken: 9. Heva debutalderen for bruk av rusmiddel. 10. Koma i posisjon for å fanga opp barn og unge som står i fare for å utvikla rusproblem 11. Arbeida med vaksne og foreldre sine haldningar til alkoholdebuten og rusbruken til dei unge. I det ligg også å påverka alkoholbruken til dei vaksne. 12. Ha god kontroll og retning på sals- og skjenkepolitikken. 13. Etablera ruskonkurrerande tiltak for unge i aldersgruppa år. 14. Styrkja innsatsen overfor personar med rusproblem. 15. Ha nedgang i rusrelaterte skadar og sjukdomar. 16. Etablera møtepunkt og samhandling mellom ymse einingar og frivillig sektor. Behandling i Os Forvaltningsstyre i møte Behandling i utvalget: Forvaltningsstyret gjorde slikt samrøystes vedtak: Saka vert utsett til neste møtet og Forvaltningsstyret ber om at nokon frå administrasjonen blir med på møtet for å kunna svara på spørsmål. Styret ønskjer òg at ein startar med desse sakene ( Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Os kommune og rapport frå Barneverntensta) før politisk kvarter på neste møte. Vedtak: Saka vert utsett til neste møte og Forvaltningsstyret ber om at nokon frå administrasjonen blir med på møtet for å kunna svara på spørsmål. Side 36 av 52

37 Sak 78/05 Vedlegg: 1) Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Os kommune. 2) Rammer og prinsipp for tverrfagleg rusførebyggjande arbeid 3) Pilotprosjekt i lokalt rusførebyggjande arbeid. 4) Retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune. Saksopplysningar: blei det av Rådmannens stab sett ned ei arbeidsgruppe leia av Olav E. Kvåle, Bestillar og forvaltarkontoret, og med Jan Rune Bakke, Psykiatriske- og sosiale tenester, og Reidar Dale, Tenester for barn og unge med fylgjande mandat: Rullere kommunen sin ruspolitiske plan slik at planen blir i samsvar med nasjonale og kommunalt vedtekne mål og retningsliner. Lage handlingsplan på dette grunnlaget, der det blir synleggjort korleis pågåande tiltal skal vidareførast og nye bakast inn i perioden Der det er mogeleg skal arbeidsgruppa vurdera kostnadar ved tiltaka Det vart også nedsett ei referansegruppe som arbeidsgruppa skulle samarbeida med. I samråd med denne og rådmannen blei vi samde om å endra planperioden til Blant anna på grunn av at erfaringar frå Pilotprosjektet for rusførebygging som skal avsluttast i 2006, kan få stor innverknad på framtidig planarbeid. Arbeidsgruppa har i tillegg til vedlegga til denne saka brukt fylgjande dokument som bakgrunn for arbeidet med planen: Rusmiddelpolitisk handlingsprogram for Os kommune , K.sak 98/0027 Årsrapport Ruspolitisk Handlingsprogram for 1998, Helse/sosial sak 99/00090 Rammer og prinsipp for tverrfagleg rusførebyggjande arbeid. Os oppl.kont saknr.01/02686 Sosial- og helsedep.: Rettleiande mal for kommunal rusmiddelpolitisk handlingaplan Arbeidsgruppa har hatt 3 møter saman med referansegruppa og planen har vore ute på høyring til aktuelle samarbeidspartar. Arbeidsgruppa har motteke skriftlege tilbakemeldingar frå fylgjande høyringsinstansar: Kundeombod Arne Skogedal, Os idrettsråd og Tenester for barn og unge. Desse merknadane har arbeidsgruppa teke omsyn til og arbeidd inn i det vedlagde planframlegget. Olav E. Kvåle Førstekonsulent Side 37 av 52

38 Sak 79/05 MØTEBOK BUSETJING AV RUSAVHENGIGE - FINANSIERING AV AKUTTILTAK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 614 F63 Arkivsaksnr.: 05/1825 Saksnr.: Utval Møtedato 143/05 Os Formannskap /05 Os Formannskap /05 Os kommunestyre Framlegg til vedtak: Os kommunestyre vedtek følgjande bemanning ved akuttiltak for busetjing av rusavhengige: 1B, Ambulant bemanning med 5,64 nye årsverk. Kostnader i 2006: Driftsutgifter kr ,- Inventar kr ,- Oppstartkostnader kr ,- Annonsering kr ,- Totale utgifter i 2006, kr ,- vert dekka ved bruk av disposisjonsfond slik: Konto Avsetning skatt v/sal av BKK-aksjar kr ,- Konto Inndekking av underskot kr ,- Sum kr ,- Frå 2007 må driftskostnadane innarbeidast i budsjettet. Os, Lars Atle Skorpen Rådmann

39 Sak 79/05 Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Samrøystes tilråding som innstillinga. Vedtak: Os kommunestyre vedtek følgjande bemanning ved akuttiltak for busetjing av rusavhengige: 1B, Ambulant bemanning med 5,64 nye årsverk. Kostnader i 2006: Driftsutgifter kr ,- Inventar kr ,- Oppstartkostnader kr ,- Annonsering kr ,- Totale utgifter i 2006, kr ,- vert dekka ved bruk av disposisjonsfond slik: Konto Avsetning skatt v/sal av BKK-aksjar kr ,- Konto Inndekking av underskot kr ,- Sum kr ,- Frå 2007 må driftskostnadane innarbeidast i budsjettet. Behandling i Os Formannskap i møte Behandling i utvalget: Rådmann Lars Atle Skorpen er ikkje ugild i denne saka. Lisbeth L. Axelsen (H) la fram innstilling frå FrP/H: Os formannskap legg følgjande skisse til grunn for det vidare arbeidet med busetjing av rusavhengige: 1.Akuttiltak Inntil nye kommunale bustadfellesskap står ferdige, skal det i 2006 etablerast eit utvida midlertidig bustadtilbud for rusavhengige i Os kommune. Administrasjonen må søkja kreative løysingar basert på følgjande prinsipp: Flest mogeleg skal få eit bustadtilbud Lågast mogelege investeringskostnader i bygg og anlegg då tilbodet er av midlertidig karakter. Fleksibel bruk av tilgjengeleg bemanning. Formannskapet ber administrasjonen særskilt om å vurdera Mobergslia som lokalisering for det midlertidige bustadtilbodet, evt. med tillegg av dei kommunale bustadane i Vågshaugen. Sak om endeleg stadval vert å leggja fram for formannskapet Side 39 av 52

40 Sak 79/05 Formannskapet ber administrasjonen leggja fram ny sak til møte med framlegg om finansiering av eit tidsavgrensa prosjekt i 2006 basert på bruk av fondsmidlar/tidlegare års overskot. Målsettinga er endeleg godkjenning av finansiering i Os kommunestyre I tillegg skal kommunen søkja statlege prosjektmidlar til tiltaket. Det er ei målsetjing å etablera bemanning i 24 timar knytt til tiltaket. Under føresetnad om endeleg godkjenning og finansiering av prosjektet ber Os formannskap om at administrasjonen startar arbeidet med rekruttering av personell. 2. Langsiktig tiltak. I tråd med Bustadsosial Handlingsplan skal det i 2006 byggjast kommunale bufellesskap for rusavgengige med 8-16 bueiningar + personal-/fellesrom. Formannskapet ber administrasjonen intensivera arbeidet med prosjektet, og leggja fram konkret tidsplan for realisering til formannskapet Investeringsmidlar til bufellesskapet vert å innarbeida i Økonimiplanen Endeleg bemanning av langsiktig bufellesskap skal vurderast seinare, med basis i erfaringane frå akuttiltaket. Framlegget frå FrP/H vart samrøystes vedteke. Vedtak: Os formannskap legg følgjande skisse til grunn for det vidare arbeidet med busetjing av rusavhengige: 1.Akuttiltak Inntil nye kommunale bustadfellesskap står ferdige, skal det i 2006 etablerast eit utvida midlertidig bustadtilbud for rusavhengige i Os kommune. Administrasjonen må søkja kreative løysingar basert på følgjande prinsipp: Flest mogeleg skal få eit bustadtilbud Lågast mogelege investeringskostnader i bygg og anlegg då tilbodet er av midlertidig karakter. Fleksibel bruk av tilgjengeleg bemanning. Formannskapet ber administrasjonen særskilt om å vurdera Mobergslia som lokalisering for det midlertidige bustadtilbodet, evt. med tillegg av dei kommunale bustadane i Vågshaugen. Sak om endeleg stadval vert å leggja fram for formannskapet Formannskapet ber administrasjonen leggja fram ny sak til møte med framlegg om finansiering av eit tidsavgrensa prosjekt i 2006 basert på bruk av fondsmidlar/tidlegare års overskot. Målsettinga er endeleg godkjenning av finansiering i Os kommunestyre I tillegg skal kommunen søkja statlege prosjektmidlar til tiltaket. Det er ei målsetjing å etablera bemanning i 24 timar knytt til tiltaket. Under føresetnad om endeleg godkjenning og finansiering av prosjektet ber Os formannskap om at administrasjonen startar arbeidet med rekruttering av personell. 2. Langsiktig tiltak. Side 40 av 52

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI 2005 843 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.08.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0107/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR JUNI

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1766 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 109/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER 2006 311 OS KOMMUNE Kommunetorget Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/07 06/127 REKNESKAPSRAPPORTAR PR DESEMBER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 26/06 06/502 ÅRSMELDING 2005 316 27/06 06/548 ÅRSREKNESKAPEN 2005 318 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Egil Lekven (Sp) Jo Kåre Herfjord (Krf) Åse Sælensminde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2008 Frå: 17.00 til 21.45 Medlemer: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Laila Reiertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Radøy kommune Møtedato: 10.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 02.12.2014 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer