MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 22.45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 22.45"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av Tilstede på møtet Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Nils Amund Røhne Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Kai Overmo Anne Grethe Henriksen Elin Mikaelsen Erik Holst Mette Strøm Brenna Arnfinn Standerholen Bjørn Lier Ole Bråthen Kristian Engevold Henny Margrethe Harms Bjørn Åstrøm Vigdis Frydenlund Knut Edvardsen Helge Bjørnsen Helen Rønningsbakken Helle Norunn Tenningås Frode Kayser Gro Børvan Ann Elin Lium Kristen Bartnes Marit Thune Thorshaug Aasa Gjestvang Ola Martin Qvale Arnt Lindstad Bendichte Oladotter Nymoen Nils-Kristian Møller Halvor Halvorsen Ola Midtlund Rolf Jenssen Kjell Håkon Haugen Kjell Bjørseth Mirjam Engelsjord Truls Gihlemoen Jan Olav Nybruket Trond Vangen Jon Alfred Berge AP SV SP H PP KrF V FrP

2 Bjørn Guldbrandsen Arild Olsen UavH BL 43 representanter tilstede. Varamedlemmer: Kai Overmo Mirjam Engelsjord AP V Fra adm. (ev. andre): Rådmann Heldal Haugerud Kommunalsjef Haugen Leder v/service, informasjon og forvaltning Sletner Leder for økonomi- og administrasjonsavdelingen Eriksen Formannskapssekretær Vasaasen Forfall: Aud Karin Furulund Erik Ringnes AP SP Spørretimen Ordføreren hadde mottatt følgende spørsmål til spørretimen fra NFU Stange lokallag v/magnar Sjøenden: I sin henvendelse til ordfører tar NFU opp tre problemstillinger det anmodes om kommentarer på. 1) Har kommunen undersøkt med andre kommuner hvordan de løser ferieproblemene? 2) Siden ferie og fritid fra Stortinget er et satsningsområde, lurer NFU på hvor mye arbeide det er blitt nedlagt for å komme fram til alternative løsninger. 3) Har kommunen startet opp kartleggingen i samsvar med statlig melding nr. 40( )? I så fall. Hvilke konklusjoner er kommet ut fra den? Varaordføreren overtok møteledelsen under ordførerens besvarelse. Svar fra ordføreren: Virksomheten som organiserer og har ansvaret for bo- og tjenestetilbudet til utviklingshemmede har inneværende år måttet i verksette omfattende tiltak for å bringe tjenestetilbud ned i samsvar med vedtatt budsjettramme. Dette medfører bl.a. at overnattingsog ferieturer for utviklingshemmede som bor i kommunens 12 bofellesskap ikke gis tilbud om overnattings- og ferieturer. For å kunne gi tilbud om det velferdstilbud som ferieturer er også for utviklingshemmede, vil det i de aller fleste tilfeller utløse til dels store ekstra personalkostnader for kommunen. Det er ett meget lite mindretall av beboerne som kan gis tilbud om overnattingsturer uten at det utløser ekstrautgifter virksomheten ikke har dekning for i budsjettrammen inneværende år.

3 Ordfører har tatt til orientering rådmannens signaler om at virksomheten ved en eventuell fremtidig bedring i balansen mellom budsjettramme og oppgaver vil måtte prioritere å styrke andre oppgaver i virksomheten fremfor å reetablere tilbud om ferieturer for utviklingshemmede i bofellesskapene, oppgaver som vurderes å ha større betydning for det samlede tjenestetilbud til utviklingshemmede spesielt og funksjonshemmede generelt. Det er blitt stilt spørsmål ved praktiseringen av rådmannens beslutning som en konsekvens av budsjettramma om ikke å åpne for ferie- og overnattingsturer og at det ikke åpnes for ferieturer som krever minimalt med ekstrakostnader. Saken fra Nordstad bofellesskap nevnes som eksempel på dette. Ordføreren kan ikke gå inn i vurderingene av den enkeltes sak, men er orientert om at i de aller fleste enkeltsaker vil ferie-og overnattingsturer utløse ekstrakostnader som virksomhetsleder har vurdert det ikke finnes dekning for i inneværende års budsjett. Fra virksomhetsleder opplyses om at det er to hovedårsaker til at virksomheten har valgt å la rådmannens beslutning gjelde samtlige beboere i Det er ett meget lite mindretall av utviklingshemmede i bofellesskapene det kunne vært aktuelt å tilby ferieturer uten ekstrakostnader av betydning for kommunen. Faren ved åpne for en ulik praktisering av det salderingsregimet som er iverksatt, er at virksomheten må ta stilling til gråsonesaker og dermed stå i fare for å bryte egne forutsetninger bak de tiltak som er iverksatt. Det er en holdning i virksomhetens ledermøte og blant store deler av virksomhetens medarbeidere at vedtatt salderingsregime bør opprettholdes inneværende år. Virksomhetsledelsen mener også at en slik fellesholdning er nødvendig for å nå de økonomiske mål som er satt for salderingstiltakene og samtidig redusere negative konsekvenser for beboer og ansatte. Virksomheten har lagt vekt på ikke å utfordre det avtalegrunnlag som ligger til grunn for ansattes ledsagerdeltagelse ved ferie- og overnattingsturer. Særlig i en situasjon der årsaken bak salderingstiltaket er manglende budsjettdekning for å oppfylle økonomiske forpliktelser til ansatte, er det lite ønskelig å komme i en situasjon der det kan reises tvil om arbeidsgivers oppfølging av det avtalegrunnlag som regulerer ansattes rettigheter. Til spørsmålene samlet Det har vært kontakt med flere kommuner i Hedmark. Hovedinntrykket er at det kan synes som om kommunene begrenser eller ikke lengre dekker ekstrautgifter ved ferieturer for utviklingshemmede. Dette medfører at muligheten til å gi tilbud til ferieturer til utviklingshemmede er sterkt redusert i enkelte kommuner. Ordføreren finner det ikke riktig å gå nærmere inn på hvordan spørsmålet om ferieturer søkes løst i andre kommuner, men kan opplyse om at praksisen er svært varierende. Ordføreren vil for egen del ikke stimulere til ordninger i egen kommune som enten kan være i konflikt med det avtalegrunnlag som regulerer ansattes ledsagerdeltagelse ved ferieturer eller være i konflikt med interesseorganisasjonenes holdning i saken. I St.meld. nr 40( ), Nedbygging av funksjonshemmende barrierer, varsler departementet at det vil bli iverksatt en kartlegging av omfanget av problemer med ferie for personer med nedsatt funksjonsevne som har store bistandsbehov. Kartleggingen tar sikte på å finne ordninger og modeller som kan bidra til å få ned de økonomiske kostnadene knyttet til ferie.

4 Departementet har foreløpig ikke iverksatt denne kartleggingen. Kommunen vil selvfølgelig imøtekomme en henvendelse fra departementet om å redegjøre for situasjonen i egen kommune. Ordføreren vil ta initiativ til at utfordringene omkring ferie- og overnattingsturer for utviklingshemmede spesielt og funksjonshemmede generelt blir utredet. Rådmannen anmodes om å iverksette dette arbeidet administrativt. Det forutsettes at brukerorganisasjonene inviteres til å delta i arbeidet. Det antas at situasjonen i Stange kommune må kartlegges på eget initiativ i forbindelse med dette arbeidet. Situasjonen for utviklingshemmede med bolig i kommunens 12 bofellesskap har etter ordførerens oppfatning vært god når det gjelder tilbud på ferieturer og fritidsaktiviteter. I 2002 var 45 beboere på til sammen 200 feriedøgn. I 2003 var tallene 38 beboere med til sammen 175 feriedøgn. Kostnadene har vært søkt hold nede ved at medarbeiderne i bofellesskapene har tilstrebet fleksible løsninger. I tillegg til ferieturer med overnatting arrangeres dagsturer gjennom hele året. Disse vil fortsette uavhengig av den situasjonen som nå har oppstått i forbindelse med budsjettsituasjonen. Ved siden av det ferie og velferdstilbud som organiseres ut i fra bofellesskapene, planlegger og gjennomfører kulturkontoret bl.a. dagsturer som også inkluderer utviklingshemmede. Kulturkontorets program for 2004 viser hvilke tilbud om aktiviteter / utflukter som de gir tilbud om for funksjonshemmede / utviklingshemmede sommeren Merknader til: Innkalling: Saksliste: Nei Godkjent med tillegg av sak nr. 0030/04 Interpellasjon fra BL v/arild Olsen Representanten Vigdis Frydenlund AP fikk permisjon og forlot møtet kl og var ikke med ved noen av voteringene. I hennes sted tiltrådte tilstedeværende vararepresentant Kåre Haugli for resten av møtet. Representanten Truls Gihlemoen FrP fikk permisjon og forlot møtet kl og var ikkje med ved behandlingen av sakene fra 0022/04.

5 Saksliste Saksnr. Journalnr. Tittel 0019/04 04/01157 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARMEPUMPE 0020/04 04/00642 HOBERG SKOLE - TILBYGG 0021/04 03/01437 INNSPARING ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN /04 03/05528 BYGGING AV 4 OMSORGSBOLIGER TIL 4 PERSONER SOM SKAL UTSKRIVES FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN 0023/04 03/00183 MJØSSAMVIRKE A/S. OMSTILLING AV ASV- OG PV-BEDRIFTER TIL NYTT REGELVERK 0024/04 03/02743 REGULERINGSPLAN FOR ARSTAD SKOLE 0025/04 03/00936 REGULERINGPLAN FOR LJØSTADDAMMEN 0026/04 03/02356 REGULERINGSPLAN FOR ATLUNGSTAD GOLFBANE 0027/04 03/05760 REGULERINGSPLAN FOR NYE HOLMLUND BARNEHAGE 0028/04 03/05189 REGULERINGSENDRING FOR BØGUTUA 22 I STANGE 0029/04 04/01684 REFERATSAKER

6 Sak 0019/04 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE - VARMEPUMPE Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Det installeres varmepumpeanlegg ved Romedal Ungdomsskole med en kostnadsramme på kr ,-. Beløpet dekkes ved låneopptak på kr ,- som forutsettes nedbetalt på 10 år. 2. Det forutsettes at de budsjettmessige konsekvensene med hensyn til renter / avdrag dekkes av innsparte energiutgifter. 3. De budsjettmessige konsekvensene i driften som besparelse og investeringen med kapitalkostnad, er innarbeidet i den reviderte økonomiplan. Sak 0020/04 HOBERG SKOLE - TILBYGG Ordføreren refererte til formannskapets innstilling, pkt. 2 som referat. Formannskapets innstilling pkt. 1, 3, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 1. Kjøpsavtale med Jan Olav Bøe godkjennes under forutsetning at reguleringsplan for ny barnehage godkjennes som egen plansak. 2. Tilbygget ved Hoberg skole datert godkjennes med en ramme på 4,3 mill. Tiltaket finansieres ved dispensasjon fra bevilgninger vedr. Stange skole fra 2003 med kr ,- av samlet avsetning på kr Da saken haster nyttes kommunelovens 3 (hasteparagrafen) vedr. punkt Bygging av ny 3-avdelings barnehage øst for Hoberg skole godkjennes. Tiltaket finansieres ved at bevilgningen til Navneberget barnehage på kr for 2005 i økonomiplan omdisponeres og framskyndes til Beløpet dekker også kjøp av tomt.

7 4. I det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan for vil rådmannen komme tilbake til bevilgningen til videre skoleutbygging og barnehageutbygging vedr. Stange skole. 5. Ovenstående tiltak innarbeides i revidert økonomiplan. Sak 0021/04 INNSPARING ÅRSBUDSJETT - ØKONOMIPLAN Ordføreren referert til brev fra HIB, datert Videre refererte ordføreren brev fra NFU v/magnar Sjøenden, datert Begge brevene vedlegges saken. Representanten Bartnes SP fremmet følgende fellesforslag på vegne H, KrF, PP, V, BL og uavhengig(frp) 1. Stange kommunestyre godkjenner rådmannens endringsforslag som ligger vedlagt hovedoversikten. Disse forslag innarbeides i revidert økonomiplan. 2. Rådmannen utreder eiendomsskatt for eventuelt innføring fra Rådmannen utreder å avvikle entreprenørvirksomheten i teknisk sektor og kjøpe tjenester etter behov. 4. Rådmannen utreder salg av næringsarealet på Åkershagan. 5. Rådmannen utreder videre nedtrapping av administrative funksjoner, med mål om å ta ut en effekt på kr. 3 mill. pr. år i en 3 årsperiode. Utredningsarbeidet legges frem til politisk behandling i god tid før årsbudsjettet Representanten Vangen FrP fremmet følgende alternative forslag til formannskapets innstilling, pkt. 2 på vegne av FrP s gruppe: Totalt Salg av eiendom 3 mill kr 3 mill kr 10 mill kr 10 mill kr 26 mill kr Reduksjon av administrasjonens Kostnader 2,5 mill kr 2,5 mill kr 2,5 mill kr 2,5 mill kr 10 mill kr Avvikle entreprenørskap av teknisk vedlikehold og fjerne næringskonsulent 2,5 mill kr 2,5 mill kr 2,5 mill kr 2,5 mill kr 10 mill kr Totalt 46 mill kr

8 I tillegg utrede følgende med tanke på implementering snarest og senest i 2007: Utrede outsoursing av: - Regnskap, lønn, post kantine, renhold, vaktmestertjenester, ikt-tjenester. Utrede interkommunale selskaper av: - Regnskap/lønn, kulturkontor, kommunerevisjon m.m. For øvrig anbefales følgende: - Utsette investeringer i 2 år Svømmehallen Storkjøkken avventer rådmannens alternative forslag. Representanten Haugen KrF fremmet følgende 2 forslag på vegne av KrP s gruppe: 1. Stange kommunestyre vedtar å opprette et eget byggeselskap, bygd over samme lest som Boligselskapet er i dag. I byggeselskapet skal ALLE kommunale bygg og eiendommer inngå og alle brukere skal betale leie for sin bruk av kommunale bygg. 2. Stange kommunestyre vedtar å fryse lønnsbudsjettet i Stange kommune på 2005 nivå de neste 4 år med virkning fra 01. januar Representanten Bjørnsen fremmet følgende forslag til justering av driftsbudsjett i vedlegget til formannskapets innstilling, side 17 av 19 Virk 70 Kultur 5: 70 kultur 5 Kulturskolen økte satser elevbetaling tas ut av kuttforslaget. Representanten Gihlemoen FrP fremmet følgende endring i FrP s opprinnelige forslag til Reduksjon av administrasjons kostnader: Kommunestyret går inn for å redusere administrasjonskostnader med (10 mill ) over 4 år samt avvikle entreprenørselskap av teknisk vedlikehold og fjerne næringskonsulent (2,5 mill), til sammen 8,7 mill i redusert utgift årlig i tråd med rådmannens forslag til formannskapet. Administrasjonen reduseres ved motivert avgang, AFP, viderefordeling av lønn over tid. En ytterligere effektivisering må gjennomføres. Votering: Representanten Vangens alternative forslag med representanten Gihlemoens endring til formannskapets innstilling, pkt. 2, falt med 24 mot 19 stemmer som ble avgitt til FrP s forslag. Representanten Haugens forslag nr. 2 falt med 32 mot 11 stemmer. Representanten Haugens forslag nr. 1 falt med 30 mot 13 stemmer. Ved alternativ votering over representanten Bartnes fellesforslag pkt. 2 på vegne av H, KrF, PP, V, BL og uavhengig(frp) og formannskapets innstilling, pkt. 2, ble formannskapets innstilling vedtatt med 24 mot 19 stemmer som ble avgitt til fellesforslaget. Ved votering over formannskapets innstilling til innsparingsforslag ble voteringen som følger:

9 Eiendom: Nr. 13 Salg av eiendom side 5 av 19 i rådmannens forslag: Mostu skole beholdes i kommunalt eie vedtatt med 34 mot 9 stemmer. Planavd.: Nr. 3A Næringsutvikling side 6 av 19 i rådmannens forslag: Beholde satsingen på næringsutvikling vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Barnehage: Nr. 4 Barnehager - side 7 av 19 i rådmannens forslag: Lærlingeordningen opprettholdes ubeskåret enstemmig vedtatt. ÅOA: Nr. 2 Arbeids-og aktivitetstilbud ved ÅOA - side 9 av 19 i rådmannens forslag: Stilling beholdes - vedtatt med 35 mot 8 stemmer. Helse/rehab.: Nr. 1 Legetjeneste - side 12 av 19 i rådmannens forslag: Avtalen om turnuskandidat opprettholdes vedtatt med 31 mot 12 stemmer. Pleie og omsorg: Nr. 1 Lærlingeordningen PLO - side 14 av 19 i rådmannens forslag: Lærlingeordningen innen PLO opprettholdes vedtatt med 30 mot 13 stemmer. Nr. 5 Hjemmehjelpstjenesten - side 14 av 19 i rådmannens forslag: Betalingssatsene økes ikke som foreslått vedtatt med 36 mot 7 stemmer. Kultur: Nr. 5 Kulturskolen - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Betalingssatsene (korps) økes ikke vedtatt med 31 mot 12 stemmer. Representanten Bjørnsens ovennevnte forslag til 70 kultur 5 Kulturskolen økte satser elevbetaling tas ut av kuttforslaget, ble vedtatt med 32 mot 11 stemmer. Nr. 7 Fritidsavdelingen (fjerne tilskudd-funksjh.org) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes ubeskåret vedtatt med 39 mot 4 stemmer. Nr. 7 Fritidsavdelingen (rockeverkstedet) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Betalingssatsene økes ikke som foreslått vedtatt med 25 mot 18 stemmer. Nr. 10 Idrett b/u (Fjerne tilskudd/redusere leie Stangehallen) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskudd idrettsskoler opprettholdes/red.halleie Stangehallen enstemmig vedtatt. Nr. 12 Teater (Fjerne/redusere tilskudd) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - vedtatt med 30 mot 13 stemmer. Nr. 13 Museer (Redusere tilskudd) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - vedtatt med 30 mot 13 stemmer.

10 Nr. 14 Barn og unge (Redusere utg. ungd.kulturmønstring) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - enstemmig vedtatt. Nr. 15 Allmennkultur (Redusere tilskudd Stange Historielag) - side 17 av 19 i rådmannens forslag: Tilskuddet opprettholdes - enstemmig vedtatt. Representanten Bartnes fellesforslag på vegne av H, KrF, PP, V, BL og uavhengig(frp) pkt. 3 falt med 24 mot 19 stemmer som ble avgitt til fellesforslaget. Representanten Bartnes fellesforslag på vegne av H, KrF, PP, V, BL og uavhengig(frp) pkt. 5 falt med 24 mot 19 stemmer som ble avgitt til fellesforslaget. Deretter ble formannskapets innstilling pkt. 1 med de vedtatte endringer vedtatt med 28 mot 15 stemmer. Formannskapets innstilling, pkt. 3 - enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling, pkt. 4 enstemmig vedtatt. 1. Stange kommunestyre godkjenner de endringsforslag som følger av vedlagte hovedoversikt. Disse forslag innarbeides i revidert økonomiplan. 2. Innføring av eiendomskatt utredes med sikte på innføring fra Rådmannen utreder salg av næringsarealet på Åkershagan. 4. Ny svømmehall utsettes. Avklaring av byggeprosjekt og tempoplan vurderes etter en nærmere analyse av alternative driftsmuligheter, og i påvente av en avklaret økonomisk situasjon. Sak 0022/04 BYGGING AV 4 OMSORGSBOLIGER TIL 4 PERSONER SOM SKAL UTSKRIVES FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Stange kommune godkjenner at det inngås avtale om tjenester i omsorgsboliger med hjemstedskommunene for inntil 4 personer i henhold til avtaleutkast. 2. Det godkjennes at Stange kommune bygger 4 omsorgsboliger innenfor en kostnadsramme på kr ,- som finansieres ved byggelån og konverteres til fastlån boligforetaket. Kapitalkostnadene og de statlige tilskuddene overføres til Stange kommunale boligfortak.

11 3. Det forutsettes at kommunens driftutgifter i boligen dekkes gjennom de avtaler som inngås med hjemkommunene samt ved husleieinntekter. Sak 0023/04 MJØSSAMVIRKE A/S. OMSTILLING AV ASV- OG PV- BEDRIFTER TIL NYTT REGELVERK Formannskapets innstilling til vedtak: Stange kommune inngår avtale om kommunal delfinansiering for 10 PV plasser ved Mjøssamvirket as med inntil årlig kr ,- pr plass slik: 1. F.o.m plasser 2. F.o.m plasser. Det legges inn kr ,- budsjett 2005 og f.o.m kr ,- for å dekke kostnadene ved omstillingen. Vedtaket om inngåelse av avtale om kommunal medfinansiering forutsetter at søknaden fra Mjøssamvirket as om statlige stimuleringstiltak i forbindelse med omstillingen etterkommes. 3. Regionrådet tar initiativ til at det blir utarbeidet avtale om reguleringer av den fremtidig kommunal medfinansiering mellom eierkommunene. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Stange kommune inngår avtale om kommunal delfinansiering for 10 PV plasser ved Mjøssamvirket as med inntil årlig kr ,- pr plass slik: 1. F.o.m plasser 2. F.o.m plasser. Det legges inn kr ,- budsjett 2005 og f.o.m kr ,- for å dekke kostnadene ved omstillingen. Vedtaket om inngåelse av avtale om kommunal medfinansiering forutsetter at søknaden fra Mjøssamvirket as om statlige stimuleringstiltak i forbindelse med omstillingen etterkommes. 3. Regionrådet tar initiativ til at det blir utarbeidet avtale om reguleringer av den fremtidig kommunal medfinansiering mellom eierkommunene.

12 Sak 0024/04 REGULERINGSPLAN FOR ARSTAD SKOLE Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsplan for Arstad skole med tilhørende bestemmelser. Sak 0025/04 REGULERINGPLAN FOR LJØSTADDAMMEN Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsplan for Ljøstaddammen med tilhørende bestemmelser begge datert Sak 0026/04 REGULERINGSPLAN FOR ATLUNGSTAD GOLFBANE Ordføreren viste til brev, datert fra Hedmark fylkeskommune, fylkesdirektøren med vedlegg av uttalelse fra Riksantikvaren av vedrørende tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner, jf. Kulturminneloven 8, fjerde ledd forslag til reguleringsplan for Atlungstad Golfbane, gnr. 41, bnr. 1 i Stange kommune. Brevet vedlegges saken. Orføreren fremmet følgende forslag til tekst som tas inn i reguleringsplanens bestemmelser: 8. 3 Før iverksettingen av tiltak i h.h.t. angjeldende reguleringsplan skal det foretas arkeologiske granskinger av de berørte automatiske fredete kulturminnene i planområdet (bosetningsspor ved sjaktene E, F, G, D der funn S 3 ble gjort; ved sjaktene N, O, P, Q med funn S 4 til 6; ved sjaktene T, U med funn S 7 og 8 og ved sjaktene I, J, K, L, M, ved Langlien med funn av steinalderartefakter, kullkonsentrasjoner og S 9. Videre kullgropa R 16, fire rydningsrøysfelt merket AT 15-18, AT 7-9 og AT og AT

13 Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. Ordførerens forslag til tillegg i reguleringsbestemmelsene ble enstemmig vedtatt. Deretter ble formannskapets innstilling med den vedtatte tilleggsendring enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsplan for Atlungstad golfbane, datert med tilhørende bestemmelser, datert Sak 0027/04 REGULERINGSPLAN FOR NYE HOLMLUND BARNEHAGE Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsplan for nye Holmlund barnehage med tilhørende bestemmelser. Sak 0028/04 REGULERINGSENDRING FOR BØGUTUA 22 I STANGE Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens vedtar kommunestyret reguleringsendring for Bøgutua 22 med tilhørende bestemmelser. Reguleringsbestemmelsenes 4.3 endres: Felles adkomst /friområde er felles for B1, B2 og B3 som vist på plankartet. Utbygger bidrar med andel til lekeplassene på Grønvold. Andelen fastsettes gjennom en utbyggingsavtale. Sak 0029/04 REFERATSAKER Kommunestyret tar følgende referatsaker behandlet av formannskapet etter kommuneloven 13 til orientering: - FS-sak 0069/04 Hoberg skole - tilbygg, rådmannens innstilling, pkt. til 2, jfr. K.sak 0020/04 i herværende saksliste.

14 - FS-sak 0077/04 Betalingssatser i barnehager og søskenmoderasjon i kommunale og private barnehager f.o.m Referatsakene tatt til orienstering. Interpellasjon: FO-Sak 0001/04 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN INTERPELLASJON - SERVICEKONTOR I BEKKELAGET Ordføreren har mottatt følgende interpellasjon fra representanten Arild Olsen på vegne av BL: Bygdelista ønsker å få redegjort hva som er utført i forbindelse med servicekontor i Ottestad, og hvor langt en har kommet i prosessen med dette. Rådmannen orienterte om sakens status. Sak om Etablering av servicekontor i Bekkelaget vil bli lagt fram på formannskapets møte 13. mai Møtet hevet Stange kommune, den Kari Vasaasen formannskapssekretær

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.04.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.04.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.04. Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge Bjørnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 20.20

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 20.20 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.10.04 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 20.20 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 19.10.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 18.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 05.10.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Nils Amund Røhne Bjarne H. Christiansen Kåre Haugli Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.02.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.02.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.02.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmeside og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 08.02.05. Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.30 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.06.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.50 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 30.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.05.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Aud Karin Furlund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.08.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.35 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 26.01.2005 Tid: 19.00 Avsluttet: 19.35 Møtet var kunngjort i lokalavisen og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 17.01.05 Tilstede på møtet Jan Tyriberget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 11.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 17.08.2005 Tid: etter F.møte Avsluttet: 13.10 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christianen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 18.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 18.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.11.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 18.45 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.11.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 11.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 11.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 31.08.2005 Tid: Etter F.møte Avsluttet: 11.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 22.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 22.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 18.01.2006 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.15 Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmeside og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 05.01.01 Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 07.12.2005 Tid: Etter F.møte Avsluttet: 21.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Avsluttet: 11.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Avsluttet: 11.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.01.2005 Tid: 09.00 Avsluttet: 11.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Kristian Engevold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2005 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.06.2004 Tid: kl. 08.30 Avsluttet: 10.15 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.09.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 07.09.05 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.11.2005 Tid: 09.00 (E6) Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 02.03.05 Tid: etter F.møte Avsluttet: Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 20.50

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tid: Avsluttet: 20.50 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.03.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 20.50 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 09.03.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Tid: kl Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.09.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.30 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Kristian Engevold Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.10.2005 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 13.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Kristian Engevold Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Amund

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.09.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.20

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.09.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.20 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.09.2004 Tid: kl. 18.00 Avsluttet: 22.20 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 15.09.04. Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.02.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 21.30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 21.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.05 Tid: 18.00 Avsluttet: 21.30 Møtet var kunngjort i lokalavis, kommunens hjemmeside og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 07.03.05. Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyrets konstituerende møte Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.40

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyrets konstituerende møte Møtedato: Tid: Avsluttet: 19.40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyrets konstituerende møte Møtedato: 31.10.2007 Tid: 18.00 Avsluttet: 19.40 Tilstede på møtet Medlemmer: Nils Amund Røhne Kjerstin G. Lundgård Gunn R. Fjæstad Jan Tyriberget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.06.2004 Tid: 18.00 Avsluttet: 22.00 Møtet var kunngjort i lokalavisene og ved skriftlig innkalling til medlemmene av 02.05.04 Tilstede på møtet Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 16.08.2007 MØTESTED: Lunner rådhus MØTELEDER: Ordfører Harald N. Nessjøen BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 42 46/07 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ordførerens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.08.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget Gunn Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak fra tidligere komite 4

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Sak fra tidligere komite 4 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 27.10.04 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP)

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Hans Jørgen Haug (SP) STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: Fra 15.00 til 16.45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1330. Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.30 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 21.01.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus

Hovedutvalg for oppvekst. formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.11.2012 Hovedutvalg for oppvekst formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Tanja

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.12.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Torsdag 19. mars 2015 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830 1400. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (uavh.),

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Alstahaug kommune. Møteprotokoll

Alstahaug kommune. Møteprotokoll Alstahaug kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Botnkrona Møtedato: 08.02.2017 Tid: 11:00 13:20 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Klæbu kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP,

Detaljer

Møteprotokoll - Formannskapet

Møteprotokoll - Formannskapet Side 1 Møteprotokoll - Formannskapet Torsdag 04.10.2012 holdt Formannskapet møte på Formannskapssalen, Skaun rådhus fra kl. 13.00 til kl. 18.30. Saksdokumenter utsendt til medlemmer, varamedlemmer, rådmann,

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Møterom A Møtedato: 27.09.2005 Tid: Kl 16.30 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen: Møteleder: Fra

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hugo Salomonsen, Erik Roll, Tor H. Antonsen. Sissel Johansen, Roy-Helge Andreassen, Anne Edvardsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hugo Salomonsen, Erik Roll, Tor H. Antonsen. Sissel Johansen, Roy-Helge Andreassen, Anne Edvardsen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 18.02.2010 Tid: Kl 12.00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen, Agnes Normann,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 03.04.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Kjell Bjørnstad Varamedlemmer: Bjørg Kile, Fredrik Grimeland,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.03.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Alle medlemmer tilstede Forfall: Kåre Haug Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.04 Møtetid: Kl. 13:35 14:15 Fra saksnr. 115/04-121/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 09.09.2010 Tid: 12:00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0019/04 04/01157 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE VARMEPUMPE /04 04/00642 HOBERG SKOLE TILBYGG 97

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0019/04 04/01157 ROMEDAL UNGDOMSSKOLE VARMEPUMPE /04 04/00642 HOBERG SKOLE TILBYGG 97 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.05.2004 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Administrasjonsutvalget 23.11.2016 027/16 Arbeidsmiljøutvalget 17.11.2016 028/16 Bystyret 14.12.2016 157/16 Eldrerådet Formannskapet 30.11.2016 111/16 Helse-, kultur-

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 11.12.2012 08:00-09:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Storsalen, 2. etasje i Rådhuset Møtedato: 26.11.2008 Tid: Kl 1700 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 15.20 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 16.09.2010 Tid: 12.00 Slutt: 15.20 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.03.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad, Anne

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:55 Vågsøy kommune Møteprotokoll Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tidspunkt: 14:00-15:55 Til behandling: Saksliste nr. 015/14-017/14 Medlemmer: NFU

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Birkenes kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Valstrand kulturarena - kantina Møtetid: 18:00-20:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Saksliste Saksnr Tittel 001/15 Godkjenning av møteprotokoll 11.12.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget

MØTEPROTOKOLL. Teknikk- og naturutvalget Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Teknikk- og naturutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Wenche Aaser Torp Nestleder Ann Kristin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KL. 10:00 15:00

MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: KL. 10:00 15:00 RINGERIKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR 18 Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2013 Tid: KL. 10:00 15:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjell Børre Hansen FD Medlem Runar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40 Slutt: 16:00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: 12:40 Slutt: 16:00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 28.10.2010 Tid: 12:40 Slutt: 16:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer