Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningssektoren. Årsplan for Åsenhagen barnehage 2014"

Transkript

1 Utdanningssektoren Årsplan for Åsenhagen barnehage

2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 Innledning Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver Et likeverdig barnehagetilbud Barn og barndom Barnehagens formål Barnehagens pedagogiske grunnsyn Kvalitetsplakaten for barnehager i Skedsmo kommune Barns medvirkning Samarbeid med barnets hjem Personalets yrkesetiske kompetanse 8 2. Barnehagens innhold Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Dokumentasjon Vurdering Samarbeid Overgang barnehage - skole Andre samarbeidspartnere Organisering Organisering av barnehagen Første tid i barnehagen Diverse informasjon Planleggingsdager Tradisjoner Mat og bursdagsfeiring Fravær, sykdom og medisinering Forsikring Personregister, observasjoner, videofilming Kjøring og parkering Barnehagens telefonnummer

3 Innledning Dette er årsplanen for 2014 for Åsenhagen barnehage. Årsplanen har følgende funksjoner: o arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning o utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen o grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen o informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte Årsplanmalen for de kommunale barnehagene i Skedsmo er i tråd med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen er en overordnet plan for barnehagen, og hver gruppe vil i tillegg utarbeide egne planer som bygger på årsplanen. Gjennom de planene vil det komme fram hvilke arbeidsmåter og metoder som blir brukt i arbeidet vårt. Under fagområdene har vi laget hovedmål og delmål tilpasset barnas alder. Utdanningssektorens handlingsplansmål for programområde barnehage er: HP-mål 1 Implementere Plan for kvalitetssikring av omsorg- og læringsmiljøet og institusjonalisere ny praksis. HP-mål 2 Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene. HP-mål 3 Fange opp og følge opp risikoutsatte barn. Målene vil bli realisert gjennom tiltak i årsplanen til barnehagen. I 2014 vil Plan for kvalitetssikring av omsorg- og læringsmiljø i barnehagen ferdigstilles, og sentralt i planen er kjennetegn på god praksis som skaper et godt omsorgs- og læringsmiljø. Det å bruke kjennetegn i arbeidshverdagen handler om å ha et verktøy for å kjenne igjen god praksis, se hva som fungerer i ulike hverdagssituasjoner, vite hvorfor det fungerer, samt kunnskap om hvilken praksis som best støtter barns utvikling. Dette er grunnlaget for å kunne forsterke det som fungerer, samt identifisere og gjenkjenne de positive konsekvensene av god praksis. Videre er kjennetegnene et nyttig utgangspunkt for å reflektere, drøfte og videreutvikle egen praksis. I høst startet vi arbeidet med å etablere ny praksis i forhold til kjennetegnene i planen og dette arbeidet vil vi fortsette med i

4 I tillegg vil 2 pedagoger og 2 fagarbeidere få kompetanseheving i tema Vennskap og deltagelse første halvår av Dette prosjektet er et samarbeid mellom de private og kommunale barnehagene i kommunen. Høsten 2014 vil vi arbeide med barns medvirkning i barnehagen og personalet vil få en forelesning om temaet. 1. Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver. 1.1 Et likeverdig barnehagetilbud. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. ( Sitat Rammeplanen s. 8). Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. (Sitat Rammeplanen s. 12). Mål: Barnehagens innhold skal utformes slik at det oppleves meningsfylt for det enkelte barn og gruppe. For å arbeide mot dette målet må de ansatte skaffe seg kunnskap om det enkelte barns utvikling og læring, for så å bruke denne kunnskapen til å planlegge og gjennomføre aktiviteter som gir barna opplevelser og erfaringer, og som fremmer det enkelte barn og gruppens læring og utvikling. Hvert barn må få oppleve et meningsfullt liv i fellesskap med andre, hvor trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd er viktige elementer. 1.2 Barn og barndom Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. (Sitat Rammeplanen, s.16). Barn er selv bidragsytere til egen og andres læring, og samspill med andre er avgjørende for barns utvikling og læring. Barndommen er preget av samspill i lek, der initiativ, fantasi og engasjement finner sted. Omsorg, oppdragelse, lek og læring former barns holdninger, verdier, tillit til seg selv og andre og deres motivasjon for læring senere i livet. Barnehagen må tilby barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. De ansatte må møte barn på en måte som formidler respekt og aksept, tillit og tiltro. 4

5 1.3 Barnehagens formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering (Barnehageloven 1). 1.4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn Barnehagen vår har følgende grunnsyn: Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring samt hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. 1.5 Kvalitetsplakaten for barnehager i Skedsmo kommune Barnehagen skal: Ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme danning og læring Stimulere til undring, skaperglede, utforskertrang og kreativitet Bidra til at barna utvikler grunnleggende kunnskaper og ferdigheter Bidra til å fremme barnas sosiale kompetanse Lære barn å ta vare på natur og miljø Gjøre bruk av lokalsamfunnet for å gi barna varierte opplevelser i tilknytning til nærmiljøet Møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi Arbeide for likestilling og motarbeide diskriminering 5

6 Stimulere til at barna får erfaring med og tillit til egen deltagelse i et demokratisk samfunn Formidle det pedagogiske innholdet på en slik måte at alle barn kan delta ut fra egne forutsetninger Sikre at det fysiske og psykososiale miljøet fremmer helse, trivsel, lek og læring Bidra til at personalet er tydelige rollemodeller og aktive i barns læringsprosesser Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte ansattes kompetanse Være en lærende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utfordringer Legge til rette for samarbeid med foreldrene gjennom gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver for barnet Ivareta sin egenart som pedagogisk virksomhet og ses i sammenheng med skolen For å sikre kvaliteten i det daglige samspillet jobber vi etter 8 temaer for godt samspill (Karsten Hundeide): o Viser kjærlige følelser o Følger barnets initiativ o Har god dialog med barnet o Roser og gir barnet anerkjennelse o Hjelper barnet å samle sin oppmerksomhet o Formidler mening med entusiasme til barnets opplevelser o Utvider og beriker barnets opplevelser med sammenligninger, forklaringer og historier o Regulerer barnets handlinger steg for steg. Setter grenser for hva som er tillatt på en positiv måte ved å peke ut alternativer I tillegg til å jobbe etter 8 temaer for godt samspill, jobber vi også etter COS (Circle of Security eller Trygghetssirkelen). COS bygger på senere tids forskning om barns tilknytning. Det er en modell vi voksne bruker for å forstå og å være sensitive overfor barns initiativ og uttrykk slik at barna blir møtt på en måte som øker deres opplevelse av emosjonell trygghet og bidrar til å gi dem en god psykisk helse. Se illustrasjon på neste side. I 2012 var noen ansatte på kurs og i 2014 vil hele personalet få en forelesning om COS. Vi vil også knytte COS til arbeidet med implementeringen av Planen for kvalitetssikring av omsorg- og læringsmiljø i barnehagen. 6

7 1.6 Barns medvirkning. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3.) FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Praktisering av barns rett til medvirkning vil variere ut fra barnas alder og funksjonsnivå. De ansatte må ta utgangspunkt i barns egne uttrykksmåter, lytte og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og verbale språk. Dette krever tid og rom for samtale. Innholdet organiseres og planlegges slik at det blir tid og rom for barns medvirkning, og slik vil også barn bli motivert til å påvirke sin egen hverdag. 7

8 1.7 Samarbeid med barnets hjem. To begrep i loven, forståelse og samarbeid, dekker ulike sider ved kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles (Sitat Rammeplanen s. 18). Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse, og barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet. Barnehagen har rutiner for foreldresamarbeid som gir mulighet til både å ta opp spørsmål knyttet til det enkelte barns trivsel og utvikling, og til å diskutere barnehagens pedagogiske virksomhet og invitere foreldrene til medvirkning. 1.8 Personalets yrkesetiske kompetanse. Området yrkesetikk omfatter både arbeidet med barna og personalsamarbeid, foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. (Rammeplanen s 11). I det pedagogiske arbeidet med barn skal personalet: ha holdninger og handlinger som er i samsvar med barnehagens verdigrunnlag være bevisste på etiske utfordringer i hverdagen bidra til et miljø preget av anerkjennelse og respekt bidra til at hvert enkelt barn opplever mestringsfølelse møte barns spørsmål og undring på en måte som bidrar til barns medvirkning være tydelige modeller og bevisst egne kulturelle og verdimessige ståsteder ha evne til refleksjon over egen og andres praksis gi og motta veiledning håndtere uoverensstemmelser på en god måte 8

9 2. Barnehagens innhold Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. (Sitat Rammeplanen s. 27). LÆRING: Sosial kompetanse Omsorg og danning Fagområder Lek Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder neste generasjon. Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. Personalet skal veilede barn i deres veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte. Barn må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre (Rammeplanen s. 31). 2.1 Omsorg. Ansatte har en forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen. Omsorg skal prege alle hverdagssituasjoner, og barn skal tilbys et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God 9

10 omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. 2.2 Lek. Lek er en viktig del av barns liv, og leken har derfor stor plass i barnehagen. Alle barn skal ha mulighet til å oppleve fellesskap gjennom lek, og til å knytte vennskap med andre barn. For å kunne være aktive deltagere i leken trenger barna felles erfaringer og opplevelser. Gjennom turer og utflukter, felles temaer, eventyr og fortellinger får barna erfaring og kunnskap som gjør dem i stand til å kunne bidra i leken. De voksne må være tilgjengelige for barna i leken, hjelpe og støtte de som trenger det, og være med på å utvikle leken videre når det er behov for det. 2.3 Læring. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst slik at det legges et godt grunnlag for livslang læring. Det er barns egne interesser og spørsmål som bør være utgangspunktet for læringsprosessene og temaene som tas opp. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer, og deres undring må møtes på en utfordrende og utforskende måte slik at det danner grunnlag for et aktivt og utviklende læringsmiljø. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er også en forutsetting for at barna skal få oppleve god læring og få opplevelse av glede og mestring. Barna lærer gjennom de formelle (samlingstund) og uformelle (her og nå) situasjonene i barnehagen og begge har en pedagogisk hensikt som vi jobber bevist med i hverdagen. 2.4 Sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Dette lærer barna i samspill med andre barn og voksne. De voksne er rollemodeller og veiledere for barna, og de har ansvar for å skape et varmt og inkluderende miljø. Gjennom å anerkjenne og støtte barna legges et godt grunnlag for å utvikle sosial kompetanse. Skedsmo kommune har utarbeidet Plan for sosial-, emosjonell og relasjonell kompetanse (SER-planen). Denne planen bygger blant annet på Kari Lamers rammeprogram for å utvikle barnas sosiale kompetanse, og barnehagen bruker denne planen som retningsgivende i vårt arbeid. SER-planen deler inn sosial kompetanse i syv områder: o Empati og rolletaking, som bl.a. betyr å gjenkjenne egne og andres følelser, se ting fra andres synsvinkel, lytte, sette seg inn i andres tanker og intensjoner, og kunne ta kontakt med andre på en passende måte 10

11 o Prososial adferd, som bl.a. betyr å utføre handlinger som er til nytte for andre, å hjelpe, dele med, vise omsorg for og inkludere andre, å støtte, oppmuntre og være positiv og hyggelig mot andre o Selvkontroll, som bl.a. betyr å utsette oppfyllelsen av egne behov ved turtaking og kompromisser, å frembringe aktuelle, gode og kreative løsninger på mellommenneskelige utfordringer, å takle frustrasjon og innrømme egne feil, å tilgi andre og være i stand til å oppgi sinne o Selvhevdelse, som bl.a. betyr å engasjere seg, å ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte, å klare å komme med i lek og felles aktivitet på en passende måte, å akseptere hjelp, og å be om hjelp på en passende måte, å stå i mot venne-/ gruppepress o Lek, glede og humor, som bl.a. betyr å skille lek fra annen aktivitet og å tre inn og ut av leken, å tolke lekesignaler og ha en lekeinntilling, å vise åpenhet, fleksibilitet og god fantasi, å føle glede ved lek og humor o Samarbeid, som bl.a. betyr å kunne samarbeide i rutinesituasjoner og med barn og voksne, kunne følge med når andre snakker, være oppmerksom og omtenksom mot andre o Ansvarlighet, som bl.a. betyr å vite forskjell på mitt og ditt, si fra om urett, be om hjelp, holde avtaler, hilse, vise tegn til å kunne ta et personlig ansvar og stå imot gruppepress 3. Fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet.(sitat Rammeplanen s. 39). Barnehagen skal gi et variert og allsidig tilbud. Vi har syv fagområder som skal være sentrale for opplevelse, utforskning og læring. Arbeidet må tilpasses barnas alder, forutsetninger, interesser, barnegruppens sammensetning og barnas ulike behov. Vi henviser til gruppenes egne periodeplaner/planer for mer konkrete opplysninger og med beskrivelser av arbeidsmetodene som vil bli benyttet for å nå målene. 11

12 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og å selv være avsender av et budskap. (Sitat Rammeplanen s. 40). Hovedmål: Barna får tidlig og god språkstimulering. Barna har tilegnet seg hverdagsspråket. Barna har utviklet evne til turtaking. Delmål: 1-2 år: Barna har muligheter til å eksperimentere med språket i ulike hverdagsaktiviteter. Barnas signaler og kroppsspråk tolkes og barnet hjelpes til å få mening i ord og begreper. Barna blir kjent med bøker, sanger,rim og regler, og får erfaring med begreper gjennom bilder og konkreter. 3-4 år: Barna har utviklet et variert og godt ordforråd, lytteforståelse og fortellerferdigheter. Barna bruker språket til å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer. Barna har fått opplevelser med historier og gjenfortellinger. 5-6 år: Barna lytter til lyder og rytme i språket. Barna blir fortrolige med tallsiffer og bokstaver. Barna bruker språket for å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o gjennomføre tiltakene som står i Skedsmo kommunes Plan for kvalitetsikring av lese- og skriveopplæring og språkstimulering for minoritetsspråklige førskolebarn o skape et godt språkmiljø som gir barna varierte erfaringer gjennom lesing, fortelling, samtaler, tekstskaping, benevning, sang, lytting, lek med lyd, rim, regler og fabulere med språk, lek og sang o gi barna felles opplevelser o sikre at barna lærer grunnleggende begreper gjennom å arbeide med dette systematisk over tid, både i temaopplegg og i hverdagssituasjoner o skape trygghet og tillit mellom barn - voksen og barn - barn, slik at barn kjenner glede ved å kommunisere i hverdagen o bruke turtaking bevisst og prøve å få til lengre turtakingssekvenser 12

13 o bruke et variert språk o sikre at de flerspråklige barna lærer norsk ved å bruke konkreter bevisst i daglige situasjoner og ved å jobbe systematisk og jevnlig med språket over tid med barn i små grupper 3.2 Kropp, bevegelse og helse. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. (Sitat Rammeplanen s. 41). Hovedmål: Barnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring, og får kunnskap om og forståelse for betydningen av en sunn livsstil. Barna får positive opplevelser med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Barna har utviklet forståelse for god hygiene. Delmål: 1-2 år: Barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Barna får rikelig med muligheter til å utfolde seg i utelek og på kortere turer. Barna kan navnet på og kan peke ut ulike kroppsdeler. 3-4 år: Barna får positive turopplevelser, kan gå på lengre turer og spise mat ute. Barna kan kle av og på seg og har erfaring med klær til ulike årstider. Barna har god kroppsbeherskelse. 5-6 år: Barna har fått kunnskap, forståelse og respekt for egen og andres kropp, for personlige grenser, for kulturforskjeller og for at alle er forskjellige. Barna er selvstendige ved toalettrutiner og hygiene. Barna har kunnskap om sunt kosthold og om hvordan det påvirker kroppen. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o bruke kommunens egen motorikkplan som kartleggingsverktøy o forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lek og inspirere barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter o gjennomføre turer tilpasset barnas alder og modning o ha fokus på varierte og tilrettelagt inne og uteaktiviteter. 13

14 o motivere barna til renslighet og påkledning ut fra alder o organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile o legge til rette for at alle uansett kjønn og kultur får utvikle en positiv kroppslig bevissthet og at alle aktiviteter blir tilrettelagt for både gutter og jenter 3.3 Kunst, kultur og kreativitet Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. (Sitat Rammeplanen s. 42). Hovedmål: Barnehagen gir barna mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Delmål: 1-2 år: Barna får erfaring med ulike formingsmaterialer. Barna får oppleve glede ved sang, dans, drama og musikk. 3-4 år: Barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg. Barna får kulturelle erfaringer og estiske opplevelser gjennom drama, musikk og bevegelse. 5-6 år: Barna kan uttrykke seg estetisk i språk, musikk, forming, sang, dans drama. Barna viser skaperglede gjennom fantasi og kreativ tenkning, lek, bevegelse og drama. Barna kjenner de ulike kulturene som er representert i barnehagen. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o synliggjøre barnas egen kunst ved å henge bilder i barnas høyde o tilby forming med ulike materialer o lytte til og bevege seg etter variert musikk o la barna møte litteratur og fortellinger o gi barna kulturopplevelser fra ulike tradisjoner o legge til rette for dramatisering og teateropplevelser 14

15 3.4 Natur, miljø og teknikk. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. (Sitat Rammeplanen s. 44). Hovedmål: Barna opplever naturen og undring over naturens mangfold og årstidenes særpreg. Barna kjenner digitale verktøy, konstruksjoner og fysikk. Delmål: 1-2 år: Barna opplever glede ved å ferdes i naturen. Barna ser på og snakker om bilder fra hverdagen. Barna får kjennskap til dyr, vekster og de ulike årstidene. 3-4 år: Barna undrer seg og eksperimenterer om den fysiske verdenen. Barna får kunnskap om de ulike årstidene. Barna gis mulighet til erfaring med ulike digitale verktøy. 5-6 år: Barna iakttar, beskriver og samtaler om fenomener i den fysiske verdenen. Barna har kunnskaper om miljøvern og matproduksjon. Barna tar bilder, legger til tekst og tar PC- sertifikat. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, stimulere dem til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien o arbeide i tråd med planen IKT i barnehagen og skole o legge til rette for turer med fokus på opplevelser og årstidene o øke sin bevissthet rundt natur og miljøvern, og videreformidle gode holdninger rundt dette til barna o bruke nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, insekter og planter 3.5. Etikk, religion og filosofi. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. (Sitat Rammeplanen s. 45). 15

16 Hovedmål: Barnehagen skal bidra til at barn utvikler toleranse, interesse og respekt for hverandre, uavhengig av kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Delmål: 1-2 år: Barna får bekreftelse på egen identitet og etnisitet. Barna opplever fellesskap ved å imitere hverandre Barna opplever tilhørighet. 3-4 år: Barna identifiserer seg selv, foreldrene og hvor de kommer fra. Barna har kjennskap til gruppens mangfold. Barna erfarer at det er rom for undring og tenkning, samtaler og fortellinger. 5-6 år: Barna filosoferer. Barna kan løse konflikter på en positiv måte. Barna tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o møte barns tro, spørsmål og undring med alvor og respekt o skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler o skape interesse for og bidra til forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike måter å leve på, bl.a. gjennom flerkulturell markering av FN-dagen o la den kristne kulturarven komme til uttrykk blant annet gjennom høytidsmarkeringer og markere andre religiøse, livssynsmessige og kulturelle tradisjoner som er representert i barnegruppa 3.6. Nærmiljø og samfunn. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse et demokratisk samfunn.. (Sitat Rammeplanen s. 47). Hovedmål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet. 16

17 Delmål: 1-2 år: Barna kjenner daglige rutiner i barnehagen. Barna kjenner til akseptabel adferd. Barna kjenner igjen og navnsetter egen familie. 3-4 år: Barna opplever ulik rollelek. Barna har kjennskap til ulike yrker. Barna vet hva det er å være en god venn. 5-6 år: Barna har forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Barna besøker ulike institusjoner og arbeidsplasser. Barna forstår hva det vil si å være en del av et sosialt fellesskap. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o sørge for at barna erfarer at deres valg og handlinger kan påvirke situasjonen både for dem selv og andre o arbeide med likestilling mellom gutter og jenter, bl.a. ved å tilby barna flere grovmotoriske aktiviteter og utfordringer o bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser, bl.a. ved å besøke butikker, postkontor, apoteket, biblioteket, skolen, kirken, skogen og lekeplasser o sørge for at barna utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjeller og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme o bidra til at barna kan forholde seg nysgjerrige og kritiske til det som formidles gjennom mediebildet 3.7 Antall, rom og form. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. (Sitat Rammeplanen s. 48). Hovedmål: Barnehagen skal utvikle barnas matematiske ferdigheter gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter. Delmål: 1-2 år: Barna opplever glede over å utforske og leke med tall, former og mønstre. Barna kan enkle matematiske begreper, stor/liten, opp/ned, over/under. Barna kjenner igjen to like og kan telle opp til 3. 17

18 3-4 år: Barna erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. Barna tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Barna kan pusle med 3-4 brikker og telle opptil år: Barna kan telle og vet at det siste tallet angir mengden. Barna har innsikt i mål, vekt og tid. Barna erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Innenfor fagområdet antall, rom og form har vi retningslinjer i Plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene, og vi bruker MIO (Matematikken Individet - Omgivelsene) som hjelpemiddel i dette arbeidet. For å arbeide i retning av disse målene må personalet: o styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og lyst til å utforske matematiske sammenhenger o henge opp tallrekken synlig i barnehagen o resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barna til å bruke språket som redskap for logisk tenkning o sørge for at barna har tilgang til og tar i bruk ulike typer spill, teknologi, tellemateriell, klosser, leker og formingsmateriell og tilby materiell som gir barna erfaringer med klassifisering, ordning, sortering og sammenligning o ha ulike former mer synlige og tilgjengelige i barnehagen o legge til rette for at barna får erfaringer med ulike typer mål, måleenheter og måleredskap og stimulere barna til å fundere rundt avstander, vekt, volum og tid o støtte barnas matematiske utvikling med utgangspunkt i barnas interesser og uttrykksformer o være bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener 18

19 4. Planlegging, dokumentasjon og vurdering. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. (Sitat Rammeplanen s. 53). 4.1 Planlegging. Planleggingen må baseres på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i gruppe, observasjon, dokumentasjon, refleksjon og systematisk vurdering og på samtaler med barn og foreldre. (Sitat Rammeplanen s. 53). Hver barnehage utarbeider en årsplan som bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hele personalgruppa deltar i diskusjoner omkring innholdet i Årsplanen. Foreldrene har mulighet til å påvirke innholdet gjennom sine representanter i Samarbeidsutvalget. Tiltak for å oppnå målene i Utdanningssektorens Virksomhetsplan vil også synliggjøres i Årsplanen. I tillegg til Årsplanen vil den enkelte gruppe utarbeide en egen plan for en kortere periode (en måned/to måneder/halvår, det varierer fra gruppe til gruppe), og en aktivitetsplan for hver måned. 4.2 Dokumentasjon. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. (Sitat Rammeplanen s. 55). Dokumentasjon er en måte å synliggjøre barnas læring og personalets arbeid, og dokumentasjon brukes som grunnlag for vurdering og analyse for å kunne utvikle barnehagen videre. Vi dokumenterer på mange forskjellige måter, gjennom planer og vurdering av disse i etterkant, dagsrapporter, måneds - eller ukesbrev, fortellinger, observasjoner, kartlegginger, bilder og video. Noen av disse metodene bruker vi bare internt for å reflektere over eget arbeid, andre metoder brukes for å formidle til foreldrene hva som skjer i barnehagen. Dokumentasjon som gjelder enkeltbarn brukes i foreldresamtalene, og planer for enkeltbarn lages bare i samarbeid med barnets foreldre. 4.3 Vurdering. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. (Sitat Rammeplanen s. 56). Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. (Rammeplanen s. 56). De enkelte gruppene vurderer jevnlig barnas utbytte og læring, og justeringer av planene blir gjort ved behov. På de eldste gruppene er også barna til en viss grad med i vurderingsarbeidet. 19

20 Når nye planer skrives, legges vurdering av foregående periode til grunn. Vurdering av det enkelte barns trivsel, læring og utvikling er tema på foreldresamtaler. 5. Samarbeid. Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. (Sitat Rammeplanen s. 59). 5.1 Overgang barnehage - skole. Det er utarbeidet en plan for overgang barnehage skole i Skedsmo kommune. Denne planen skal sikre en god sammenheng mellom barnehage og skole for barna som går i barnehage. Dette gjøres blant annet ved at pedagogene som jobber med de eldste barna i barnehagen og en fra skolen møtes for å snakke sammen. Slik vil begge parter lære mer om hverandres pedagogiske metoder og innhold. Informasjon som kan være nyttig for skolen blir, i samarbeid med foreldrene, oversendt fra barnehagen før barnet begynner. I vår barnehage begynner de fleste barn på Åsenhagen skole. Barna er kjent på skolen ved at vi noen ganger bruker uteområdet og svømmebassenget. De som går siste året i barnehagen er der på Megakor sammen med barn fra nabobarnehagene som skal begynne på skolen neste høst. Det er musikkskolen som har ansvaret for koret og inviterer oss til skolen, og så synger vi sammen med 1. klassingene. I løpet av siste halvår før skolestart blir barna invitert en tur til skolen, og vi har også en besøksdag i Skolefritidsordningen. 5.2 Andre samarbeidspartnere. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnets oppvekst og utvikling, samarbeider barnehagen med andre tjenester og institusjoner i kommunen. I dette samarbeidet må bestemmelsene om taushets og opplysningsplikt i barnehageloven og annet regelverk overholdes. Vi samarbeider med følgende institusjoner og tjenester: helsestasjon, barnevernstjeneste, BUP, pedagogisk psykologisk tjeneste, logoped, ergoterapeut, fysioterapeut, tvers-team og Tofu. I Skedsmo kommune har vi et godt organisert tverrsektorielt samarbeid: SAMarbeid om Barn og Unge i Skedsmo (SAMBUS). Retningslinjene for dette arbeidet er samlet i en egen perm som finnes på alle kommunale arbeidsplasser som jobber med barn og unge. 20

21 Vi samarbeider også med utdanningsinstitusjoner som utdanner førskolelærere og fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har også gått inn på en samarbeidsavtale med Strømmen videregående skole om å være praksisplass for elever som utdanner seg i Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. 6. Organisering. 6.1 Organisering av barnehagen Barnehagen vår har 43 plasser for barn over tre år og 13 plasser for barn under tre år. Dette kan endres på hvis det er ønskelig. Vi har en avdelingsløs barnehage, men vi har delt barna inn i 4 faste grupper med faste voksne. Hver gruppe har en pedagog og 2 fagarbeidere/assistenter. Alle gruppene er sammen om morgenen mellom kl. 7 og 8 og fra kl på ettermiddagen. De ulike gruppene har turdag på forskjellige dager, for på den måten skape mer plass til de som er i barnehagen, og en dag i uka har de største barna lekegrupper på tvers av de faste gruppene Første tid i barnehagen Når nye barn begynner i barnehagen, bruker vi tid på å skape trygghet for hvert enkelt barn. Hvert barn får en kontaktperson som har ansvar for å skape et nært, gjensidig og varmt forhold til barnet, og som den første tiden vil være en trygg base for barnet. I løpet av de 3 første dagene skal alle foreldrene ha en oppstartsamtale slik at vi kan bli best mulig kjent med det nye barnet. 7. Diverse informasjon Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av ett år og

22 7.2. Tradisjoner Vi har disse tradisjonene i barnehagen: o Markere FN-dagen 24. oktober o Luciafeiring 13. desember o Teatertur til Oslo for å se Snekker Andersen og julenissen o Nissefest på dagtid rett før jul o Juletrefest arrangert av foreldrene o Karneval/fastelavn o Ski/ake- eller aktivitetsdag o Påskefrokost for barn og foreldre o Salgsutstilling i samarbeid med foreldrerepresentantene o Sommertur i mai/ juni o Sommerfest med foreldre og søsken i juni 7.3. Mat og bursdagsfeiring De siste årene har vi kjøpt inn brød og pålegg til lunsjmåltidet. Barnehagens matbudsjett er ikke stort nok til at vi kan ha smørelunsj, så foreldrene betaler kr. 500,- pr. barn pr. år for at vi skal ha råd til å ha smørelunsj. Nye foreldre vil bli forespurt før vi tar inn penger til mat. To ganger i mnd får barna servert ett varmt måltid. Til frokost må barna ha med matpakke. Vi kjøper inn melk til både frokost og lunsj, og frukt som barna får ca. kl. 15. Når barna har bursdag, kan foreldrene ta med noe å spise hvis de ønsker det, gjerne frukt eller lignende. Barnet er i fokus denne dagen, og barnehagen lager krone, vi synger bursdagssang og henger opp flagg Fravær, sykdom og medisinering Vi vil gjerne ha beskjed hvis barnet har fri eller ved sykdom. Når det gjelder sykdom henviser vi til brosjyren Informasjon til foreldre med barn i barnehage. Når barna skal ha medisin i barnehagen må et eget skjema fylles ut Forsikring Barna er ulykkesforsikret i Gjensidige forsikring. Barnehagene har et aktivt internkontrollsystem som ivaretar bl.a. barnas sikkerhet. Skedsmo kommune har også utarbeidet en beredskapsplan for barn/familier i sorg og krise. 22

23 7.6. Personregister, observasjoner, videofilming Skedsmo kommune er gitt konsesjon til å opprette personregister over barn i de kommunale barnehagene. Sensitive opplysninger skal ikke lagres på edb. Notater i forbindelse med observasjoner gjøres anonyme og oppbevares i låsbart skap. Dersom videoopptak lagres på kassett med barnets navn på, anses opptakene som et register etter personregisterlovens regler. Ordinære videoopptak av for eksempel juletrefester og lignende faller ikke inn under personregisterloven. Filming blir ikke satt i gang uten foreldrenes samtykke. Når det gjelder privatbiler på tur, bading, videofilming og fotografering, vil det bli innhentet samtykke Kjøring og parkering Det har vært et problem at foreldrene kjører opp til barnehagen ved bringing og henting. Dette er ikke lov, det skal parkeres ved Åsenhagenveien hvor plassene er merket med «reservert for Skedsmo kommune» Barnehagens telefonnr. Barnehagens tlf.nr. er Styrers mobil er er Styrers er Barnehagens hjemmeside: 23

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016

Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 Halvårsplan for Trestubben Høst 2016 PERSONALET PÅ TRESTUBBEN Cathrine Jane Silje R Jorunn Marthe Emilie August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer