rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS"

Transkript

1 Årsrapport Årsrapport rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

2 INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømoppstilling 9 Noter Revisjonsberetning Vesterålskraft AS Resultatregnskap 20 Balanse 21-22

3 Organisasjonen Organisasjonen asjonen EIERFORHOLD Vesterålskraft Nett AS har en aksjekapital på 30 MNOK fordelt på aksjer á kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Bø kommune Sortland kommune Øksnes kommune 1050 aksjer 1050 aksjer 900 aksjer Selskapet har forretningskontor i Sortland og sonekontorer i Bø og Øksnes. Kraftproduksjon er ivaretatt av heleiet datterselskap, Vesterålskraft AS, som har en aksjekapital på 20 MNOK. Kraftomsetningen ble fra overdratt til Kraftinor AS, der Vesterålskraft AS hadde en eierandel på 17 %. Aksjeposten i Kraftinor AS ble pr avhendet til Lofotkraft AS. STYRET Etter ordinær generalforsamling er styret sammensatt slik: Kommune Medlemmer Varamedlemmer (personlige) Bø Arne Fr. Andersen (styreleder) Kjell Richardsen Guttorm Veabø John Edv. Johnsen Sortland Ingolf Markussen (nestleder) Marianne Andreassen Berit Pettersen Bernt Johnsen Øksnes Geir Rognan Kari Gaarder Per Ole Larsen Tor Eirik Bye Ansatte: Dag Ivar Lillevik 1) 1. Torill Nyvold 2. Yngve Ellingsen Leif Toresen 1. Bård Jakobsen 2. Odd Stephansen 1) Odd Stephansen var fast styremedlem til ARBEIDSMILJØUTVALG Medlemmer: Willy Bowitz (leder) Stein Steffensen Halvard Pettersen Bjørn Anders Anderssen Finn Moe Jermund Andorsen Varamedlemmer (personlige): Thomas Stigen Per Johnsen Steinar Pedersen Odd Stephansen Odd Kaspersen ADMINISTRATIV LEDELSE Willy Bowitz, administrerende direktør Halvard Pettersen, daglig leder Vesterålskraft AS/økonomisjef Stein Steffensen, nettsjef Karen Sofie Nicolaysen, leder kundeservice Erik Buset, controller 3

4 Styrets Styrets beretning beretning beretning GENERELT Brutto kraftomsetning i 2003 utgjorde 283,3 GWh, som er 28,2 GWh mindre enn i kommersielle virksomheten vil bli ivaretatt av datterselskapet. Det er for øvrig ikke foretatt organisatoriske endringer i konsernet i løpet av Kraftforbruksutvikling siste 10 år MORSELSKAPET Selskapets driftsinntekter ble i 2003 på 74,2 mill. kroner som utgjør en reduksjon på 0,4 mill. kroner i forhold til Selskapets driftsresultat ble på 9,9 mill. kroner som er en reduksjon på 5,6 mill. kroner i forhold til Selskapets årsoverskudd etter skatt ble på 3,2 mill. kroner som er en resultatreduksjon på 6,7 mill. kroner i forhold året før. Underskudd i datterselskap er ført som finanskostnad i morselskapet. Det er i 2003 gjennomført et omfattende investeringsprogram totalt på 39,3 mill.kr. KONSERN Konsernet Vesterålskraft består av morselskapet Vesterålskraft Nett AS og heleid datterselskap Vesterålskraft AS hadde i 2003 en omsetning på 81,5 mill. kroner. Dette er en økning på 2,9 mill. kroner fra Konsernets driftsresultat ble på 11,4 mill. kroner. Ligningsmyndighetene har foretatt endring i ligningen for for Vesterålskraft AS, og dette er innarbeidet i årsoppgjøret for selskapet. ORGANISERING OG RAMMEBETINGELSER Vesterålskraft AS aksjer i Kraftinor AS er pr solgt til Lofotkraft AS. Etter dette er konsernet ute av kraftomsetning til sluttbruker, og virksomheten i datterselskapet omfatter nå kun egenproduksjon på ca. 50 GWh/år samt fjernvarmeproduksjon idriftsatt i 2003 på i størrelsesorden 8 GWh/år. Selskapet har en eierandel på 34% i installasjonsbedriften Elektroinstallasjon AS, Sortland. Beslutning om utbygging og tjenesteleveranser på bredbånd er fattet av styret i Organisatorisk vil morselskapet stå for utbygging og som eier av infrastrukturen, mens den ANLEGG OG DRIFT I løpet av året har VKN utvidet kapasiteten i nettet hvor hovedhensikten har vært å få økt leveringskvalitet. I det høyspente distribusjonsnettet har kapasiteten blitt økt i noen nettstasjoner, 7 stk nye nettstasjoner er idriftsatt og demontert 4 stk. Netto økning av transformatorkapasiteten er 3665 KVA som er en økning på 2,92 %. I 2003 har VKN redusert utstrekningen av linjenettet til fordel for mer kabel. Netto økning av utstrekning er 7,7 km for høyspent kabel og linje, og netto økning på 8,4 km for lavspent kabel og linje. Feil- og avbruddsregistreringen for 2003 viser totalt 97 avbrudd, hvorav 28 avbrudd var planlagt. Det var ingen feil i overliggende nett. Tilsyn har vært prioritert inn i prosjektet Toveiskommunikasjon (TVK) også i 2003 med gjennomføring av i alt ca 9000 kontroller. Det er gjennomført 90 ordinære tilsyn i boliger og lignende. Tilsynet har deltatt i granskingen av fire branner. På investeringssiden har hovedmontasje i Toveiskommunikasjonsprosjektet (TVK) og ferdigstillelse av prosjekt fiber stamnett mellom Bø, Sortland og Øksnes vært de største prosjektene i Av større investeringer i nettet kan nevnes ny høyspent fra Sandvikdalen til Vornesura, Reinshaugen til avgreining Sund, Utsikten, Djupfjorden Strielv og LOFAST anlegget. LIKVIDITET OG FINANSIERING Likviditeten i selskapet har gjennom hele året vært tilfredsstillende. Årets samlede investeringer på nærmere 39,3 mill. kr er i sin helhet finansiert av egen likviditet. Selskapets frie egenkapital er 181,5 millioner kroner pr STYRET Det ble i 2003 avholdt 8 styremøter og behandlet i alt 26 saker. Av de viktigste kan nevnes: Årsberetning og regnskap for 2003 Budsjett for 2004 Forretningsplan bredbånd Finansforvaltning Søknad om leveringsfritak FORURENSNING OG MILJØTILTAK Vannkraft er forurensningsfri energiproduksjon, noe som i seg selv er miljøvennlig. I vår øvrige aktivitet legges det vekt

5 på å benytte miljøvennlige stoffer og å håndtere spesialavfall korrekt. Bedriften har en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og å foreta nødvendig rydding ved anleggsog linjearbeider. PERSONELL OG MILJØ Konsernet Vesterålskraft har pr totalt 61 ansatte som til sammen utgjør 60,5 årsverk. I Vesterålskraft Nett er det 57 ansatte som utgjør 56,5 årsverk mens det i Vesterålskraft AS er 5 ansatte som utgjør 4 årsverk. Av de 61 ansatte i konsernet arbeider 1 ansatt i halv stilling mens 1 ansatt har halv stilling i begge selskapene. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, herunder at det ikke skal være forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av totalt 61 ansatte i konsernet var 49 menn (80%) og 12 kvinner (20%). Gjennomsnittslønn (pensjonsgivende inntekt) for menn i konsernet var kr , for kvinnene kr Dette skyldes at ingen av kvinnene har tillegg for arbeidsledelse eller deltar i vaktordninger og at det er lav kvinneandel i ledende stillinger. I 2003 ble det tilsatt 6 nye arbeidstakere. Ingen av disse var kvinner. 2 ble ansatt i fast stilling som montør, 1 montørlærling og 1 montør i ettårig engasjement. I tillegg ble det ansatt 1 IT-konsulent og 1 ingeniør på planavdelinga. Interne endringer besto i at en montør rykket opp som soneleder i avd. Bø og en kvinne (leder kundeservice) ble innlemmet i bedriftens ledergruppe. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det har ikke vært ulykker og/eller personskader i konsernet i Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Driftsresultat før finans og ekstraordinære poster for 2003 ble på 9,963 mill. kroner. Vesterålskraft Nett AS regnskapsmessige overskudd i 2003 ble på kr 3,257 mill. kroner. Overskuddet foreslås disponert slik: Utbytte kroner. Overført til annen egenkapital kroner. Sum disponert kroner. Selskapets kjerneaktivitet er myndighetsregulert med inntektsregulering. Driftsrisikoen er derfor knyttet til endringer i reguleringsregimet for nettvirksomheten. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. FREMTIDSUTSIKTER Utfordringene i 2003 har bestått i å realisere de ambisjoner og mål som ble vedtatt i bedriftens strategidokument i 1.halvår 2002 omfattende videreutvikling av eksisterende virksomhet og avklare grunnlaget for nye virksomheter. I løpet av 2003 er det tatt beslutning om fullskalautbygging bredbånd i de tre eierkommunene innenfor en total investeringsramme på ca 40 MNOK over tre år. Dette innebærer at Vesterålskraft går inn i et nytt forretningsområde. Satsingen omfatter utbygging, i hovedsak fiberbasert, til både nærings- og privatkundemarkedet. Innholdstjenester vil bli levert i samarbeid med Lyse Tele AS. I tråd med strategidokumentet er det foretatt en utredning om evt. overføring av utbygging/drift av vann- og avløpstjenestene fra eierkommunene til VkNett AS. Endelig beslutning i saken i kommunene forventes å foreligge innen utgangen av 1.halvår Økonomisk påvirker det gjennomførte kapitaluttak i 2003 sammen med årlige reduksjoner i inntektsrammen, på grunn av effektivitetskravet fra NVE og et høyt investeringsnivå, de økonomiske resultater selskapet vil være i stand til å levere fremover. Hovedutfordringen for virksomheten den nærmeste tiden ligger i: Evnen til å implementere forbedringstiltak og kostnadsreduksjoner innen kjerneområdet nettutbygging og drift Konsolidere kraftproduksjonen med basis i egne kraftanlegg og fjernvarmeutbyggingen. Gjennomføring av bredbåndsutbygging og tjenesteleveranser. Styret takker samtlige medarbeidere for aktiv og god innsats til selskapets beste i desember april 2004 Ingolf Markussen Styrets nestleder Guttorm O. Veabø Styremedlem Kari Gaarder Varamedlem Berit Pettersen Styremedlem Per Ole Larsen Styremedlem Dag Ivar Lillevik Styremedlem Leif Toresen Styremedlem Willy Max Bowitz Adm. direktør 5

6 Resultatregnskap Resultatregnskap regnskap MORSELSKAP KONSERN Note DRIFTSINNTEKTER Overføringsinntekter og kraftsalg Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Annet varekjøp Kraftkjøp Lønnskostnader 3, Avskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Kostnad på investering i tilknyttet selskap / datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving finansielle anleggsmidl Annen rentekostnad Annen finanskostnad NETTO FINANSKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd OVERFØRINGER Foreslått utbytte Avs. til fond for vurderingsforkjeller Overført til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

7 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og kraftanlegg 5, Transportmidler og utstyr 5, Fordelingsnett 5, Anlegg under arbeid 5, SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap /tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner Andre fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER VARER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Fordr. på selskap i samme konsern SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

8 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital 13, Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld 9, SUM ANNEN LANGSKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 Kontantstrømoppstilling oppstilling MORSELSKAP KONSERN Note Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Inntekt fra datterselskap 0 0 Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode Tap ved salg aksjer 0 0 Gevinst salg aksjer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Mottatt utbytte fra andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Tilbakebetaling av utlån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag 0 0 Utløsning minoriteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt I kontanter og kontantekvivalenter inngår kontanter og bankinnskudd. 9

10 10 Noter oter Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Aksjer i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunket. Mer/mindreverdi i datterselskap er analysert og henført til de enkelte poster i balansen. Avskrivning av merverdiene er gjennomført etter samme prinsipp som for de driftsmidler de er knyttet til. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på datterselskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Kontanter og kontantstrømoppstilling Kontanter inkluderer kassebeholdning og bankinnskudd. Kontantstrømoppstillingen er utarbedet etter den indirekte metode. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. Avsetninger En avsetning regnskapsføres kun når selskapet innehar en forpliktelse som er en konsekvens av en allerede inntruffet hendelse og det er sannsynlig (dvs mer sannsynlig enn ikke) at en reduksjon eller bortfall av forpliktelsen krever benyttelse av økonomiske målbare ressurser, samt at forpliktelsen kan estimeres på en rimelig måte. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaptsmessig og skattemessige verdier, samt eventuelle ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 2 - BUNDNE INNSKUDD (1000 kr) Morselskapet Vesterålskraft Nett AS har 953 i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr Konsernet Konsernet har i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr , samt sikkerhet for finansiell handel.

11 NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN LØNNSKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte GODTGJØRELSER MORSELSKAPET Lønn Pensjons- Annen utgifter godtgjørelse Administrerende direktør Styret 312 Lønn for administrerende direktør innkluderer feriepenger samt godtgjørelse for ikke uttatt studiepermisjon. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske har han krav på å få utbetalt lønn i 18 måneder utover oppsigelsestiden. Revisor Revisjonshonoraret for Vesterålskraft Nett AS i 2003 utgjør 88. I tillegg kommer andre tjenester med 52. KONSERN Lønn Pensjons- Annen utgifter godtgjørelse Administrerende direktør/ daglig leder (50 % stilling i Vesterålskraft AS) Styret 388 Revisor Revisjonshonoraret for konsernet i 2003 utgjør 133. I tillegg kommer andre tjenester med 63. NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernet har kollektiv pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte med stillingsprosent over 50 %. Dette utgjør pr totalt 52 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i forsikringsselskap. For pensjonsordinger som inngår under avtalefestet pensjon (AFP), er det benyttet følgende uttakstilbøyelighet pr aldersgruppe: 62 år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % Pensjonsmidlene kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger lagt til grunn og er utført 31. desember 2003 : Diskonteringsrente 6,50 % Forventet lønnsregulering 3,40 % Forventet G-regulering 3,40 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,00 % 11

12 Selskapets netto pensjonsforhold kan spesifiseres som følger: MORSELSKAP KONSERN PENSJONSKOSTNADER Pensjonsforpliktelse, forsikret Pensjonsforpliktelse, ikke forsikret * Verdi av pensjonsmidler Netto verdi av pensjonsforhold * Denne gjelder administrerende direktør Netto pensjonsforhold er klassifisert slik i balansen MORSELSKAP KONSERN Langsiktig gjeld Årets netto pensjonkostnad fremkommer på følgende måte: MORSELSKAP KONSERN Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostn på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad og arbeidsgiveravgift Trekk ansatte og andel Vesterålskraft AS Amortisering Netto pensjonskostnad NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER (1000 KR.) Anleggsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet avskrives lineært over den økonomiske levetiden. MORSELSKAP Bygninger Transp.midl. Fordelings- Anlegg Sum og tomter og utstyr nett under arbeid Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkum. avskrivninger Akkum. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær KONSERN Bygninger Transp.midl. Fordelings- Anlegg Kraft- Sum og tomter og utstyr nett under arb. stasjoner Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkum. avskrivninger Akkum. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær 12 I tillegg leaser Vesterålskraft Nett AS 7 biler. Siste leieavtale utløper februar For 2003 er det kostnadsført 345 i leie for bilene.

13 NOTE 6 DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTET SELSKAP (1000 KR.) Selskapets Bokført Bokført Forretnings- aksjekap. pr. verdi verdi Selskapets navn adresse Eierandel Stemmerett MORSELSKAPET Vesterålskraft AS Sortland 100 % 100 % KONSERNET Elektro-Installasjon AS Sortland 34 % 34 % Vesterålskraft AS Elektro-Installasjon AS (1000 kr.) (1000 kr.) Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpetidspunktet Goodwill Utgående balanse Korrigering aksjeverdi, jfr regulering av EK i datterselskap i forbindelse med skattevedtak fra lingningsnemnda Inngående balanse herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Avskrivnig Goodwill -919 Netto overføring til/fra selskapet -264 Utgående balanse NOTE 7 AKSJER I ANDRE FORETAK (1000 KR.) Eierandel Anskaffelses kost Balanseført verdi MORSELSKAP Diverse aksjer SUM DATTER Kraftinor AS 15,78 % SUM SUM KONSERNET NOTE 8 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Leasing transportmidler Lån til kraftinor NOTE 9 LANGSIKTIG GJELD (1000 KR.) Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: MORSELSKAP KONSERN Pantelån

14 NOTE 10 PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. (1000 KR.) PANTSTILLELSER MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant ol Bokført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Garantier for lån til ansatte Selskapene i konsernet har gjennomgående pant for lån og garantier gitt gjennom konsernet. Dette medfører at Vesterålskraft Nett AS har gitt pant i selskapets driftsmidler for gjeld som Vesterålskraft AS har overfor sin bankforbindelse. Tilsvarende har Vesterålskraft AS gitt pant i selskapets driftsmidler for gjeld som Vesterålskraft Nett AS har overfor sin bankforbindelse. En vesentlig del av selskapets- og konsernets langsiktige gjeld er rentesikret gjennom inngåtte renteswaper som løper frem til i henholdsvis og NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN MV. (1000 KR.) Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Vesterålskraft AS SUM NOTE 13 EGENKAPITAL (1000 KR.) Selskaps- Overkurs- Fond for vurd- Annen MORSELSKAP kapital fond eringsforskj. egenkapital Sum Egenkapital Justering av bokført verdi av aksjer i Vesterålskraft AS Egenkapital Årets endring av egenkapital Årets resultat Egenkapital Selskaps- Overkurs- Fond for vurd- Annen KONSERN kapital fond eringsforskj. egenkapital Sum Egenkapital Korrigering betalbar og utsatt skatt som følge av vedtak i overligningsnemnda Egenkapital Årets endring av egenkapital - Årets resultat Egenkapital

15 NOTE 12 SKATT (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar naturressursskatt Endring utsatt skatt naturressursskatt Endring utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Resultatandel datterselskap - Permanente forskjeller som ikke påvirker skattegr.l. i konsernet Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Naturressursskatt Motregnet utsatt skattefordel naturressursskatt Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Endring av betalbar skatt som følge av vedtak i Ligningsnemnda av 16. Desember Utlignet, ikke betalt Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Aksjer Regnskapsmessige avsetninger Sum Utsatt skatt 28%

16 NOTE 14 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON (1000 KR.) Aksjekapitalen i Vesterålskraft Nett AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i Vesterålskraft Nett AS pr var: A-aksjer Eier- Stemmeandel andel Sortland Kommune % 35 % Bø Kommune % 35 % Øksnes Kommune % 30 % Totalt antall aksjer % 100 % Alle aksjene har lik stemmerett. NOTE 15 OBLIGASJONER (1000 KR.) Vesterålskraft Nett AS har tegnet følgende obligasjoner : Navn Tegningsår Valuta Pålydende Lignings- Bindingstid verdi Spar-X 2000 NOK Spar-X Global 2001 NOK SUM NOTE 16 MER-/MINDREINNTEKT I NETTVIRKSOMHET (1000 kr) Årets mer-/mindreinntekt: Meddelt inntektsramme Kostnader i overliggende nett Eiendomsskatt Gebyr Totale tillatte nettinntekter Tilbakeført mindreinntekt og renter av mindreinntekt pr Oppnådd inntekt Enova Mindreinntekt etteroppgjør for Årets merinntekt/(mindreinntekt) Renter på mindreinntekt pr desember april 2004 Ingolf Markussen Styrets nestleder Guttorm O. Veabø Styremedlem Kari Gaarder Varamedlem Berit Pettersen Styremedlem 16 Per Ole Larsen Styremedlem Dag Ivar Lillevik Styremedlem Leif Toresen Styremedlem Willy Max Bowitz Adm. direktør

17 17

18 Vesterålskraft Vesterålskraft AS AS ålskraft AS ORGANISASJON Eierforhold Selskapet ble stiftet ved at produksjons- og omsetningsvirksomheten ble skilt ut fra morselskapet til datterselskap. Kraftomsetningen ble fra overdratt fra Vesterålskraft AS til Kraftinor, der Vesterålskraft AS pr har en eierandel på 15,72 %. Selskapets aksjekapital er 20 mill. kr fordelt på 2000 aksjer a kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Vesterålskraft Nett AS 2000 aksjer Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi og annet som står naturlig i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet har forretningskontor på Sortland. STYRETS BERETNING Generelt Driftsresultatet før finans og skatt for selskapet i 2003 ble pluss kr Resultat etter skatt ble et underskudd på kr Underskuddet er en konsekvens av finansiell sikring som i en oppgangsperiode for kraftprisen har gitt lavere inntekt enn ved løpende markedspris. Organisering og rammevilkår Selskapet har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Sortland sentrum. Sommeren 2003 overtok selskapet Myre fjernvarmeanlegg og etter en renoveringsperiode ble anlegget satt i drift høsten Total fjernvarmeleveranse i 2003 var i størrelsesorden 8,5 GWh. Bortfallet av forbruksavgiften med virkning fra har foreløpig medført at Vesterålskraft ikke investerer videre i nye fjernvarmeanlegg før nye og forutsigbare rammebetingelser for fjernvarmevirksomheten er vedtatt. Styret Styret har i 2003 avholdt 5 møter og behandlet i alt 17 saker. Av de viktigste kan nevnes: Årsberetning og regnskap for 2002 Budsjett 2003 Strategi for Vesterålskraft AS Overtakelse fjernvarmeanlegg Øksnes Eierstrategi Kraftinor Produksjon/drift vannkraftanlegg og vindmølle I 2003 ble det produsert 42,3 GWh hvilket er 10,1 % mindre enn i et normalår (47 GWh). Lite nedbør er hovedårsaken, det var også en periode overløp på Strielva grunnet ras på høyspentlinja, men det stipulerte tapet ble ikke større enn MWh. Fjernstyring og kontrollanlegg i Djupfjord I og II har i 2003 blitt betydelig oppgradert, pga. manglende kompatibilitet med gammelt utstyr ble omfanget større enn beregnet. Målerparken i kraftstasjonene har også blitt skiftet grunnet feil og mangler samt for dårlig klassifisering. Nye målere kan sertifiseres i forhold til mulig fremtidig regime på salg grønn elektrisitet. Vindmølla i Hovden har i 2003 vært mye ute av drift grunnet kjent feil som har vært vanskelig å utbedre. Sein respons fra leverandør og mangel på eget personell har medført lengre perioder med stans var i likhet med 2002 et år med mye godt vær og lite vind Produksjon siste 10 år Årsproduksjon Normalproduksjon PRODUKSJON I MWH Normalår 2003 Vangpollen Djupfjord I *) Djupfjord II *) Strielva *) Vindmølla Sum *) På grunn av feil og bytte av målere er fordeling stipulert, sum produksjon for disse anleggene er korrekt. LIKVIDITET, FINANSIELL RISIKO OG FINANSIERING Selskapets likviditetsmessige situasjon har vært tilfredstillende i

19 Hele selskapets gjeld er i norske kroner, og kortsiktig gjeld er pr på MNOK ,-. Den finansielle risikoen er derfor begrenset til endringer i innenlandsk rentenivå. Selskapets finansielle stilling for øvrig er god. Egenkapitalandelen pr var på 73,8 %. PERSONELL OG MILJØ Pr hadde selskapet 5 fast ansatte, herav daglig leder og avdelingsingeniør i 50 % stilling. Det har ikke vært ulykker og/eller personskader i selskapet i Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. Selskapet har en kvinneandel på 25 % sett i forhold til antall årsverk. Ved forhold som omhandler arbeidstid og lønn gjøres det ingen forskjell på menn og kvinner i selskapet. Det har i 2003 ikke blitt rekruttert inn nytt personell til selskapet. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Årets underskudd på kr ,- foreslås dekket ved overføring fra Annen Egenkapital. Selskapets frie egenkapital pr er på kr ,-. Selskapets kontantstrømsoppstilling innholder ingen elementer som medfører vesentlige finansielle transaksjoner i ANDRE FORHOLD Ligningsmyndighetene traff i slutten av 2003 vedtak om endring i ligningen for regnskapsårene for Vesterålskraft AS. Utgangspunktet for dette gjelder forhold knyttet til etableringen av selskapet. Arbeidet med klage over vedtaket er i gang, og endelig utfall av saken er usikkert. UTSIKTER FOR 2004 Fjernvarmeanlegget i Øksnes ble idriftsatt i andre halvår 2003, og selskapet planlegger ytterligere investeringer i lønnsom varmeproduksjon etter at nye rammebetingelser for fjernvarmevirksomheten er på plass etter Konsernets bredbåndssatsing som omhandler innholdstjenester vil bli organisert innenfor selskapet og dette vil medføre en betydelig aktivitet i DRIFTSRISIKO OG FORTSATT DRIFT Vesterålskraft AS disponerer årlig ca. 47 GWh inklusiv konsesjonskraft på 3,6 GWh, hvor hele kraftproduksjon omsettes i engrosmarkedet. Ved endringen av selskapets holdning til finansiell prissikring av egenproduksjonen, vil prissvingninger i engrosmarkedet medføre større eksponering av risiko på inntektssiden for selskapet. Bredbåndssatsingen vil også medføre økt driftsrisiko gjennom omfanget av satsingen og introduksjonen til et nytt forretningsområde for selskapet. 19

20 Resultatregnskap Resultatregnskap (Vesterålskraft AS) tatregnskap (1000 kr.) Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 3 11 Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Resultatandel på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finanskostnader Ordinært underskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets underskudd Overføringer: Overført til annen egenkapital

21 Balanse Balanse pr. pr (Vesterålskraft AS) (1000 kr.) Note Anleggsmidler IMMATERIELLE EIENDELER Konsesjoner Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Bygg og kraftanlegg 5, Transportmidler Anlegg under utførelse 5, Sum varige driftsmidler FINANSIELLE EIENDELER Investeringer i tilknyttet selskap Investering i aksjer Andre fordringer Forskuddsbetalt leasing Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Fordring på selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

22 Balanse Balanse pr. pr (Vesterålskraft AS) (1000 kr.) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 13, Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

23 NOTATER,

24 VESTERÅLSKRAFT NETT AS Postboks Sortland Telefon Telefax tekst: vesterålskraft layout: reklamebyrået mål og mening produksjon: k. nordahls trykkeri as

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010

Konsernregnskap for. Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Skrevet ut: 30.03.2011 13:28:05 Konsernregnskap for Kollektivtransportproduksjon AS pr 31. desember 2010 Foretaksnr. 915 070 434 Resultatregnskap Konsernet Morselskapet (Beløp i hele tusen) Note 2010 2009

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS ÅRSRAPPORT NORDKRAFT AS helt naturlig 07 07 INNHOLD Årsberetning... 2 Nøkkeltall produksjon... 8 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømoppstilling... 12 Regnskapsprinsipper... 13 Noter til regnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1

ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 1 I N N H O L D Forord... 2 Hovedtall 2010... 3 Nettdrift... 5 S T Y R E T S B E R E T N I N G Organisasjon og ledelse... 6 Helse, miljø og sikkerhet... 6 Ytre miljø...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003 Utforming og trykk: Nor-Trykk Narvik AS Foto: Grethe Irene Einarsen ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGI 2003 Teknologiveien 2, Postboks 55, 8501 Narvik. Telefon: 76 96 10 00, Telefaks: 76 94 10 67 Innhold Årsberetning

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer