rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS"

Transkript

1 Årsrapport Årsrapport rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

2 INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap Balanse pr Kontantstrømoppstilling 9 Noter Revisjonsberetning Vesterålskraft AS Resultatregnskap 20 Balanse 21-22

3 Organisasjonen Organisasjonen asjonen EIERFORHOLD Vesterålskraft Nett AS har en aksjekapital på 30 MNOK fordelt på aksjer á kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Bø kommune Sortland kommune Øksnes kommune 1050 aksjer 1050 aksjer 900 aksjer Selskapet har forretningskontor i Sortland og sonekontorer i Bø og Øksnes. Kraftproduksjon er ivaretatt av heleiet datterselskap, Vesterålskraft AS, som har en aksjekapital på 20 MNOK. Kraftomsetningen ble fra overdratt til Kraftinor AS, der Vesterålskraft AS hadde en eierandel på 17 %. Aksjeposten i Kraftinor AS ble pr avhendet til Lofotkraft AS. STYRET Etter ordinær generalforsamling er styret sammensatt slik: Kommune Medlemmer Varamedlemmer (personlige) Bø Arne Fr. Andersen (styreleder) Kjell Richardsen Guttorm Veabø John Edv. Johnsen Sortland Ingolf Markussen (nestleder) Marianne Andreassen Berit Pettersen Bernt Johnsen Øksnes Geir Rognan Kari Gaarder Per Ole Larsen Tor Eirik Bye Ansatte: Dag Ivar Lillevik 1) 1. Torill Nyvold 2. Yngve Ellingsen Leif Toresen 1. Bård Jakobsen 2. Odd Stephansen 1) Odd Stephansen var fast styremedlem til ARBEIDSMILJØUTVALG Medlemmer: Willy Bowitz (leder) Stein Steffensen Halvard Pettersen Bjørn Anders Anderssen Finn Moe Jermund Andorsen Varamedlemmer (personlige): Thomas Stigen Per Johnsen Steinar Pedersen Odd Stephansen Odd Kaspersen ADMINISTRATIV LEDELSE Willy Bowitz, administrerende direktør Halvard Pettersen, daglig leder Vesterålskraft AS/økonomisjef Stein Steffensen, nettsjef Karen Sofie Nicolaysen, leder kundeservice Erik Buset, controller 3

4 Styrets Styrets beretning beretning beretning GENERELT Brutto kraftomsetning i 2003 utgjorde 283,3 GWh, som er 28,2 GWh mindre enn i kommersielle virksomheten vil bli ivaretatt av datterselskapet. Det er for øvrig ikke foretatt organisatoriske endringer i konsernet i løpet av Kraftforbruksutvikling siste 10 år MORSELSKAPET Selskapets driftsinntekter ble i 2003 på 74,2 mill. kroner som utgjør en reduksjon på 0,4 mill. kroner i forhold til Selskapets driftsresultat ble på 9,9 mill. kroner som er en reduksjon på 5,6 mill. kroner i forhold til Selskapets årsoverskudd etter skatt ble på 3,2 mill. kroner som er en resultatreduksjon på 6,7 mill. kroner i forhold året før. Underskudd i datterselskap er ført som finanskostnad i morselskapet. Det er i 2003 gjennomført et omfattende investeringsprogram totalt på 39,3 mill.kr. KONSERN Konsernet Vesterålskraft består av morselskapet Vesterålskraft Nett AS og heleid datterselskap Vesterålskraft AS hadde i 2003 en omsetning på 81,5 mill. kroner. Dette er en økning på 2,9 mill. kroner fra Konsernets driftsresultat ble på 11,4 mill. kroner. Ligningsmyndighetene har foretatt endring i ligningen for for Vesterålskraft AS, og dette er innarbeidet i årsoppgjøret for selskapet. ORGANISERING OG RAMMEBETINGELSER Vesterålskraft AS aksjer i Kraftinor AS er pr solgt til Lofotkraft AS. Etter dette er konsernet ute av kraftomsetning til sluttbruker, og virksomheten i datterselskapet omfatter nå kun egenproduksjon på ca. 50 GWh/år samt fjernvarmeproduksjon idriftsatt i 2003 på i størrelsesorden 8 GWh/år. Selskapet har en eierandel på 34% i installasjonsbedriften Elektroinstallasjon AS, Sortland. Beslutning om utbygging og tjenesteleveranser på bredbånd er fattet av styret i Organisatorisk vil morselskapet stå for utbygging og som eier av infrastrukturen, mens den ANLEGG OG DRIFT I løpet av året har VKN utvidet kapasiteten i nettet hvor hovedhensikten har vært å få økt leveringskvalitet. I det høyspente distribusjonsnettet har kapasiteten blitt økt i noen nettstasjoner, 7 stk nye nettstasjoner er idriftsatt og demontert 4 stk. Netto økning av transformatorkapasiteten er 3665 KVA som er en økning på 2,92 %. I 2003 har VKN redusert utstrekningen av linjenettet til fordel for mer kabel. Netto økning av utstrekning er 7,7 km for høyspent kabel og linje, og netto økning på 8,4 km for lavspent kabel og linje. Feil- og avbruddsregistreringen for 2003 viser totalt 97 avbrudd, hvorav 28 avbrudd var planlagt. Det var ingen feil i overliggende nett. Tilsyn har vært prioritert inn i prosjektet Toveiskommunikasjon (TVK) også i 2003 med gjennomføring av i alt ca 9000 kontroller. Det er gjennomført 90 ordinære tilsyn i boliger og lignende. Tilsynet har deltatt i granskingen av fire branner. På investeringssiden har hovedmontasje i Toveiskommunikasjonsprosjektet (TVK) og ferdigstillelse av prosjekt fiber stamnett mellom Bø, Sortland og Øksnes vært de største prosjektene i Av større investeringer i nettet kan nevnes ny høyspent fra Sandvikdalen til Vornesura, Reinshaugen til avgreining Sund, Utsikten, Djupfjorden Strielv og LOFAST anlegget. LIKVIDITET OG FINANSIERING Likviditeten i selskapet har gjennom hele året vært tilfredsstillende. Årets samlede investeringer på nærmere 39,3 mill. kr er i sin helhet finansiert av egen likviditet. Selskapets frie egenkapital er 181,5 millioner kroner pr STYRET Det ble i 2003 avholdt 8 styremøter og behandlet i alt 26 saker. Av de viktigste kan nevnes: Årsberetning og regnskap for 2003 Budsjett for 2004 Forretningsplan bredbånd Finansforvaltning Søknad om leveringsfritak FORURENSNING OG MILJØTILTAK Vannkraft er forurensningsfri energiproduksjon, noe som i seg selv er miljøvennlig. I vår øvrige aktivitet legges det vekt

5 på å benytte miljøvennlige stoffer og å håndtere spesialavfall korrekt. Bedriften har en klar målsetting om å ferdes skånsomt i naturen og å foreta nødvendig rydding ved anleggsog linjearbeider. PERSONELL OG MILJØ Konsernet Vesterålskraft har pr totalt 61 ansatte som til sammen utgjør 60,5 årsverk. I Vesterålskraft Nett er det 57 ansatte som utgjør 56,5 årsverk mens det i Vesterålskraft AS er 5 ansatte som utgjør 4 årsverk. Av de 61 ansatte i konsernet arbeider 1 ansatt i halv stilling mens 1 ansatt har halv stilling i begge selskapene. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, herunder at det ikke skal være forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Av totalt 61 ansatte i konsernet var 49 menn (80%) og 12 kvinner (20%). Gjennomsnittslønn (pensjonsgivende inntekt) for menn i konsernet var kr , for kvinnene kr Dette skyldes at ingen av kvinnene har tillegg for arbeidsledelse eller deltar i vaktordninger og at det er lav kvinneandel i ledende stillinger. I 2003 ble det tilsatt 6 nye arbeidstakere. Ingen av disse var kvinner. 2 ble ansatt i fast stilling som montør, 1 montørlærling og 1 montør i ettårig engasjement. I tillegg ble det ansatt 1 IT-konsulent og 1 ingeniør på planavdelinga. Interne endringer besto i at en montør rykket opp som soneleder i avd. Bø og en kvinne (leder kundeservice) ble innlemmet i bedriftens ledergruppe. Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Det har ikke vært ulykker og/eller personskader i konsernet i Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD Driftsresultat før finans og ekstraordinære poster for 2003 ble på 9,963 mill. kroner. Vesterålskraft Nett AS regnskapsmessige overskudd i 2003 ble på kr 3,257 mill. kroner. Overskuddet foreslås disponert slik: Utbytte kroner. Overført til annen egenkapital kroner. Sum disponert kroner. Selskapets kjerneaktivitet er myndighetsregulert med inntektsregulering. Driftsrisikoen er derfor knyttet til endringer i reguleringsregimet for nettvirksomheten. Det bekreftes med dette at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. FREMTIDSUTSIKTER Utfordringene i 2003 har bestått i å realisere de ambisjoner og mål som ble vedtatt i bedriftens strategidokument i 1.halvår 2002 omfattende videreutvikling av eksisterende virksomhet og avklare grunnlaget for nye virksomheter. I løpet av 2003 er det tatt beslutning om fullskalautbygging bredbånd i de tre eierkommunene innenfor en total investeringsramme på ca 40 MNOK over tre år. Dette innebærer at Vesterålskraft går inn i et nytt forretningsområde. Satsingen omfatter utbygging, i hovedsak fiberbasert, til både nærings- og privatkundemarkedet. Innholdstjenester vil bli levert i samarbeid med Lyse Tele AS. I tråd med strategidokumentet er det foretatt en utredning om evt. overføring av utbygging/drift av vann- og avløpstjenestene fra eierkommunene til VkNett AS. Endelig beslutning i saken i kommunene forventes å foreligge innen utgangen av 1.halvår Økonomisk påvirker det gjennomførte kapitaluttak i 2003 sammen med årlige reduksjoner i inntektsrammen, på grunn av effektivitetskravet fra NVE og et høyt investeringsnivå, de økonomiske resultater selskapet vil være i stand til å levere fremover. Hovedutfordringen for virksomheten den nærmeste tiden ligger i: Evnen til å implementere forbedringstiltak og kostnadsreduksjoner innen kjerneområdet nettutbygging og drift Konsolidere kraftproduksjonen med basis i egne kraftanlegg og fjernvarmeutbyggingen. Gjennomføring av bredbåndsutbygging og tjenesteleveranser. Styret takker samtlige medarbeidere for aktiv og god innsats til selskapets beste i desember april 2004 Ingolf Markussen Styrets nestleder Guttorm O. Veabø Styremedlem Kari Gaarder Varamedlem Berit Pettersen Styremedlem Per Ole Larsen Styremedlem Dag Ivar Lillevik Styremedlem Leif Toresen Styremedlem Willy Max Bowitz Adm. direktør 5

6 Resultatregnskap Resultatregnskap regnskap MORSELSKAP KONSERN Note DRIFTSINNTEKTER Overføringsinntekter og kraftsalg Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Annet varekjøp Kraftkjøp Lønnskostnader 3, Avskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Kostnad på investering i tilknyttet selskap / datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskriving finansielle anleggsmidl Annen rentekostnad Annen finanskostnad NETTO FINANSKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd OVERFØRINGER Foreslått utbytte Avs. til fond for vurderingsforkjeller Overført til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

7 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter, bygninger og kraftanlegg 5, Transportmidler og utstyr 5, Fordelingsnett 5, Anlegg under arbeid 5, SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap /tilknyttet selskap Investering i aksjer og andeler Obligasjoner Andre fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER VARER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Fordr. på selskap i samme konsern SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

8 Balanse Balanse pr. pr MORSELSKAP KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital 13, Overkursfond Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Pantegjeld 9, SUM ANNEN LANGSKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 Kontantstrømoppstilling oppstilling MORSELSKAP KONSERN Note Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Inntekt fra datterselskap 0 0 Nedskrivning anleggsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Inntekt ved bruk av EK-metode og bruttometode Tap ved salg aksjer 0 0 Gevinst salg aksjer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av aksjer og andeler Mottatt utbytte fra andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Tilbakebetaling av utlån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utbytte Innbetalinger av konsernbidrag Utbetalinger av konsernbidrag 0 0 Utløsning minoriteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt I kontanter og kontantekvivalenter inngår kontanter og bankinnskudd. 9

10 10 Noter oter Noter NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet består av morselskapet og datterselskaper hvor morselskapet direkte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Aksjer i datterselskapet er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunket. Mer/mindreverdi i datterselskap er analysert og henført til de enkelte poster i balansen. Avskrivning av merverdiene er gjennomført etter samme prinsipp som for de driftsmidler de er knyttet til. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Morselskapets andel av resultatet er basert på datterselskapets resultat etter skatt med fradrag for interne gevinster. I resultatregnskapet er resultatandelene vist under finansposter, mens eiendelene i balansene er vist under finansielle anleggsmidler. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Kontanter og kontantstrømoppstilling Kontanter inkluderer kassebeholdning og bankinnskudd. Kontantstrømoppstillingen er utarbedet etter den indirekte metode. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapet etter god regnskapsskikk krever at selskapets ledelse gjør estimater og etablerer forutsetninger som har innvirkning på verdien av eiendeler og forpliktelser i balansen og rapporterte inntekter og kostnader i regnskapsåret. De endelige verdier som realiseres vil kunne avvike fra disse estimatene. Avsetninger En avsetning regnskapsføres kun når selskapet innehar en forpliktelse som er en konsekvens av en allerede inntruffet hendelse og det er sannsynlig (dvs mer sannsynlig enn ikke) at en reduksjon eller bortfall av forpliktelsen krever benyttelse av økonomiske målbare ressurser, samt at forpliktelsen kan estimeres på en rimelig måte. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaptsmessig og skattemessige verdier, samt eventuelle ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. NOTE 2 - BUNDNE INNSKUDD (1000 kr) Morselskapet Vesterålskraft Nett AS har 953 i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr Konsernet Konsernet har i bundne innskudd. Dette dekker skyldig skattetrekk pr , samt sikkerhet for finansiell handel.

11 NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN LØNNSKOSTNADER Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte GODTGJØRELSER MORSELSKAPET Lønn Pensjons- Annen utgifter godtgjørelse Administrerende direktør Styret 312 Lønn for administrerende direktør innkluderer feriepenger samt godtgjørelse for ikke uttatt studiepermisjon. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske har han krav på å få utbetalt lønn i 18 måneder utover oppsigelsestiden. Revisor Revisjonshonoraret for Vesterålskraft Nett AS i 2003 utgjør 88. I tillegg kommer andre tjenester med 52. KONSERN Lønn Pensjons- Annen utgifter godtgjørelse Administrerende direktør/ daglig leder (50 % stilling i Vesterålskraft AS) Styret 388 Revisor Revisjonshonoraret for konsernet i 2003 utgjør 133. I tillegg kommer andre tjenester med 63. NOTE 4 PENSJONSKOSTNADER OG FORPLIKTELSER Konsernet har kollektiv pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte med stillingsprosent over 50 %. Dette utgjør pr totalt 52 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i forsikringsselskap. For pensjonsordinger som inngår under avtalefestet pensjon (AFP), er det benyttet følgende uttakstilbøyelighet pr aldersgruppe: 62 år 20 % 63 år 30 % 64 år 40 % 65 år 50 % 66 år 60 % Pensjonsmidlene kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene er følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger lagt til grunn og er utført 31. desember 2003 : Diskonteringsrente 6,50 % Forventet lønnsregulering 3,40 % Forventet G-regulering 3,40 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,00 % 11

12 Selskapets netto pensjonsforhold kan spesifiseres som følger: MORSELSKAP KONSERN PENSJONSKOSTNADER Pensjonsforpliktelse, forsikret Pensjonsforpliktelse, ikke forsikret * Verdi av pensjonsmidler Netto verdi av pensjonsforhold * Denne gjelder administrerende direktør Netto pensjonsforhold er klassifisert slik i balansen MORSELSKAP KONSERN Langsiktig gjeld Årets netto pensjonkostnad fremkommer på følgende måte: MORSELSKAP KONSERN Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostn på opptjente pensjonsrettigheter Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad og arbeidsgiveravgift Trekk ansatte og andel Vesterålskraft AS Amortisering Netto pensjonskostnad NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER (1000 KR.) Anleggsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet avskrives lineært over den økonomiske levetiden. MORSELSKAP Bygninger Transp.midl. Fordelings- Anlegg Sum og tomter og utstyr nett under arbeid Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkum. avskrivninger Akkum. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær KONSERN Bygninger Transp.midl. Fordelings- Anlegg Kraft- Sum og tomter og utstyr nett under arb. stasjoner Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akkum. avskrivninger Akkum. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid 50 år 10 år 30 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær 12 I tillegg leaser Vesterålskraft Nett AS 7 biler. Siste leieavtale utløper februar For 2003 er det kostnadsført 345 i leie for bilene.

13 NOTE 6 DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTET SELSKAP (1000 KR.) Selskapets Bokført Bokført Forretnings- aksjekap. pr. verdi verdi Selskapets navn adresse Eierandel Stemmerett MORSELSKAPET Vesterålskraft AS Sortland 100 % 100 % KONSERNET Elektro-Installasjon AS Sortland 34 % 34 % Vesterålskraft AS Elektro-Installasjon AS (1000 kr.) (1000 kr.) Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpetidspunktet Goodwill Utgående balanse Korrigering aksjeverdi, jfr regulering av EK i datterselskap i forbindelse med skattevedtak fra lingningsnemnda Inngående balanse herav uavskrevet goodwill Andel årets resultat Avskrivnig Goodwill -919 Netto overføring til/fra selskapet -264 Utgående balanse NOTE 7 AKSJER I ANDRE FORETAK (1000 KR.) Eierandel Anskaffelses kost Balanseført verdi MORSELSKAP Diverse aksjer SUM DATTER Kraftinor AS 15,78 % SUM SUM KONSERNET NOTE 8 FORDRINGER MED FORFALL SENERE ENN ETT ÅR (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Leasing transportmidler Lån til kraftinor NOTE 9 LANGSIKTIG GJELD (1000 KR.) Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: MORSELSKAP KONSERN Pantelån

14 NOTE 10 PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V. (1000 KR.) PANTSTILLELSER MORSELSKAP KONSERN Gjeld som er sikret ved pant ol Bokført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Garantier for lån til ansatte Selskapene i konsernet har gjennomgående pant for lån og garantier gitt gjennom konsernet. Dette medfører at Vesterålskraft Nett AS har gitt pant i selskapets driftsmidler for gjeld som Vesterålskraft AS har overfor sin bankforbindelse. Tilsvarende har Vesterålskraft AS gitt pant i selskapets driftsmidler for gjeld som Vesterålskraft Nett AS har overfor sin bankforbindelse. En vesentlig del av selskapets- og konsernets langsiktige gjeld er rentesikret gjennom inngåtte renteswaper som løper frem til i henholdsvis og NOTE 11 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN MV. (1000 KR.) Kortsiktig fordring Kortsiktig gjeld Vesterålskraft AS SUM NOTE 13 EGENKAPITAL (1000 KR.) Selskaps- Overkurs- Fond for vurd- Annen MORSELSKAP kapital fond eringsforskj. egenkapital Sum Egenkapital Justering av bokført verdi av aksjer i Vesterålskraft AS Egenkapital Årets endring av egenkapital Årets resultat Egenkapital Selskaps- Overkurs- Fond for vurd- Annen KONSERN kapital fond eringsforskj. egenkapital Sum Egenkapital Korrigering betalbar og utsatt skatt som følge av vedtak i overligningsnemnda Egenkapital Årets endring av egenkapital - Årets resultat Egenkapital

15 NOTE 12 SKATT (1000 KR.) MORSELSKAP KONSERN Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar naturressursskatt Endring utsatt skatt naturressursskatt Endring utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Resultatandel datterselskap - Permanente forskjeller som ikke påvirker skattegr.l. i konsernet Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Naturressursskatt Motregnet utsatt skattefordel naturressursskatt Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag Endring av betalbar skatt som følge av vedtak i Ligningsnemnda av 16. Desember Utlignet, ikke betalt Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt Forskjeller som utlignes: Driftsmidler Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Aksjer Regnskapsmessige avsetninger Sum Utsatt skatt 28%

16 NOTE 14 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON (1000 KR.) Aksjekapitalen i Vesterålskraft Nett AS pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført A-aksjer Eierstruktur De største aksjonærene i Vesterålskraft Nett AS pr var: A-aksjer Eier- Stemmeandel andel Sortland Kommune % 35 % Bø Kommune % 35 % Øksnes Kommune % 30 % Totalt antall aksjer % 100 % Alle aksjene har lik stemmerett. NOTE 15 OBLIGASJONER (1000 KR.) Vesterålskraft Nett AS har tegnet følgende obligasjoner : Navn Tegningsår Valuta Pålydende Lignings- Bindingstid verdi Spar-X 2000 NOK Spar-X Global 2001 NOK SUM NOTE 16 MER-/MINDREINNTEKT I NETTVIRKSOMHET (1000 kr) Årets mer-/mindreinntekt: Meddelt inntektsramme Kostnader i overliggende nett Eiendomsskatt Gebyr Totale tillatte nettinntekter Tilbakeført mindreinntekt og renter av mindreinntekt pr Oppnådd inntekt Enova Mindreinntekt etteroppgjør for Årets merinntekt/(mindreinntekt) Renter på mindreinntekt pr desember april 2004 Ingolf Markussen Styrets nestleder Guttorm O. Veabø Styremedlem Kari Gaarder Varamedlem Berit Pettersen Styremedlem 16 Per Ole Larsen Styremedlem Dag Ivar Lillevik Styremedlem Leif Toresen Styremedlem Willy Max Bowitz Adm. direktør

17 17

18 Vesterålskraft Vesterålskraft AS AS ålskraft AS ORGANISASJON Eierforhold Selskapet ble stiftet ved at produksjons- og omsetningsvirksomheten ble skilt ut fra morselskapet til datterselskap. Kraftomsetningen ble fra overdratt fra Vesterålskraft AS til Kraftinor, der Vesterålskraft AS pr har en eierandel på 15,72 %. Selskapets aksjekapital er 20 mill. kr fordelt på 2000 aksjer a kr Selskapet har følgende aksjonærer og aksjefordeling: Vesterålskraft Nett AS 2000 aksjer Selskapets formål er produksjon, kjøp og salg av elektrisk energi og annet som står naturlig i forbindelse med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. Selskapet har forretningskontor på Sortland. STYRETS BERETNING Generelt Driftsresultatet før finans og skatt for selskapet i 2003 ble pluss kr Resultat etter skatt ble et underskudd på kr Underskuddet er en konsekvens av finansiell sikring som i en oppgangsperiode for kraftprisen har gitt lavere inntekt enn ved løpende markedspris. Organisering og rammevilkår Selskapet har fått konsesjon for levering av fjernvarme i Sortland sentrum. Sommeren 2003 overtok selskapet Myre fjernvarmeanlegg og etter en renoveringsperiode ble anlegget satt i drift høsten Total fjernvarmeleveranse i 2003 var i størrelsesorden 8,5 GWh. Bortfallet av forbruksavgiften med virkning fra har foreløpig medført at Vesterålskraft ikke investerer videre i nye fjernvarmeanlegg før nye og forutsigbare rammebetingelser for fjernvarmevirksomheten er vedtatt. Styret Styret har i 2003 avholdt 5 møter og behandlet i alt 17 saker. Av de viktigste kan nevnes: Årsberetning og regnskap for 2002 Budsjett 2003 Strategi for Vesterålskraft AS Overtakelse fjernvarmeanlegg Øksnes Eierstrategi Kraftinor Produksjon/drift vannkraftanlegg og vindmølle I 2003 ble det produsert 42,3 GWh hvilket er 10,1 % mindre enn i et normalår (47 GWh). Lite nedbør er hovedårsaken, det var også en periode overløp på Strielva grunnet ras på høyspentlinja, men det stipulerte tapet ble ikke større enn MWh. Fjernstyring og kontrollanlegg i Djupfjord I og II har i 2003 blitt betydelig oppgradert, pga. manglende kompatibilitet med gammelt utstyr ble omfanget større enn beregnet. Målerparken i kraftstasjonene har også blitt skiftet grunnet feil og mangler samt for dårlig klassifisering. Nye målere kan sertifiseres i forhold til mulig fremtidig regime på salg grønn elektrisitet. Vindmølla i Hovden har i 2003 vært mye ute av drift grunnet kjent feil som har vært vanskelig å utbedre. Sein respons fra leverandør og mangel på eget personell har medført lengre perioder med stans var i likhet med 2002 et år med mye godt vær og lite vind Produksjon siste 10 år Årsproduksjon Normalproduksjon PRODUKSJON I MWH Normalår 2003 Vangpollen Djupfjord I *) Djupfjord II *) Strielva *) Vindmølla Sum *) På grunn av feil og bytte av målere er fordeling stipulert, sum produksjon for disse anleggene er korrekt. LIKVIDITET, FINANSIELL RISIKO OG FINANSIERING Selskapets likviditetsmessige situasjon har vært tilfredstillende i

19 Hele selskapets gjeld er i norske kroner, og kortsiktig gjeld er pr på MNOK ,-. Den finansielle risikoen er derfor begrenset til endringer i innenlandsk rentenivå. Selskapets finansielle stilling for øvrig er god. Egenkapitalandelen pr var på 73,8 %. PERSONELL OG MILJØ Pr hadde selskapet 5 fast ansatte, herav daglig leder og avdelingsingeniør i 50 % stilling. Det har ikke vært ulykker og/eller personskader i selskapet i Arbeidsmiljøet i bedriften ansees å være godt. Selskapet har en kvinneandel på 25 % sett i forhold til antall årsverk. Ved forhold som omhandler arbeidstid og lønn gjøres det ingen forskjell på menn og kvinner i selskapet. Det har i 2003 ikke blitt rekruttert inn nytt personell til selskapet. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Årets underskudd på kr ,- foreslås dekket ved overføring fra Annen Egenkapital. Selskapets frie egenkapital pr er på kr ,-. Selskapets kontantstrømsoppstilling innholder ingen elementer som medfører vesentlige finansielle transaksjoner i ANDRE FORHOLD Ligningsmyndighetene traff i slutten av 2003 vedtak om endring i ligningen for regnskapsårene for Vesterålskraft AS. Utgangspunktet for dette gjelder forhold knyttet til etableringen av selskapet. Arbeidet med klage over vedtaket er i gang, og endelig utfall av saken er usikkert. UTSIKTER FOR 2004 Fjernvarmeanlegget i Øksnes ble idriftsatt i andre halvår 2003, og selskapet planlegger ytterligere investeringer i lønnsom varmeproduksjon etter at nye rammebetingelser for fjernvarmevirksomheten er på plass etter Konsernets bredbåndssatsing som omhandler innholdstjenester vil bli organisert innenfor selskapet og dette vil medføre en betydelig aktivitet i DRIFTSRISIKO OG FORTSATT DRIFT Vesterålskraft AS disponerer årlig ca. 47 GWh inklusiv konsesjonskraft på 3,6 GWh, hvor hele kraftproduksjon omsettes i engrosmarkedet. Ved endringen av selskapets holdning til finansiell prissikring av egenproduksjonen, vil prissvingninger i engrosmarkedet medføre større eksponering av risiko på inntektssiden for selskapet. Bredbåndssatsingen vil også medføre økt driftsrisiko gjennom omfanget av satsingen og introduksjonen til et nytt forretningsområde for selskapet. 19

20 Resultatregnskap Resultatregnskap (Vesterålskraft AS) tatregnskap (1000 kr.) Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 3 11 Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Resultatandel på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finanskostnader Ordinært underskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets underskudd Overføringer: Overført til annen egenkapital

21 Balanse Balanse pr. pr (Vesterålskraft AS) (1000 kr.) Note Anleggsmidler IMMATERIELLE EIENDELER Konsesjoner Goodwill Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Bygg og kraftanlegg 5, Transportmidler Anlegg under utførelse 5, Sum varige driftsmidler FINANSIELLE EIENDELER Investeringer i tilknyttet selskap Investering i aksjer Andre fordringer Forskuddsbetalt leasing Sum finansielle eiendeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer Fordring på selskap i samme konsern Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

22 Balanse Balanse pr. pr (Vesterålskraft AS) (1000 kr.) Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 13, Overkursfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

23 NOTATER,

24 VESTERÅLSKRAFT NETT AS Postboks Sortland Telefon Telefax tekst: vesterålskraft layout: reklamebyrået mål og mening produksjon: k. nordahls trykkeri as

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2001 2001 rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2001 6 Balanse pr. 31.12.2001 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS

Årsoppgjør 2007 for. Energi 1 Røyken Follo AS Årsoppgjør 2007 for Energi 1 Røyken Follo AS Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salg overføringstjenester 1 160 483 203 171 862 578 Annen driftsinntekt 7 775 586 4

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer