Råd for likestilling for funksjonshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd for likestilling for funksjonshemmede"

Transkript

1 Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Femunden, 1. et., Fylkeshuset Dato: kl Forfall meldes snarest til tlf eller Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

2 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 28/11 11/5375 MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE /11 11/5381 REFERATSAKER 30/11 11/5393 ØKONOMIPLAN /11 11/5394 SAKER TIL POLITISK BEHANDLING 32/11 11/5414 VALG RLF - REPRESENTANTER FRA BRUKERORGANISASJONENE 33/11 11/5417 EVENTUELT

3 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 28/11 MØTEPROTOKOLL - MØTE I RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/11 Råd for likestilling for funksjonshemmede Fylkesrådets innstilling til vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes Trykte vedlegg: - Protokoll fra møte Utrykte vedlegg: - Hamar,

4 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 29/11 REFERATSAKER Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/11 Råd for likestilling for funksjonshemmede Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Trykte vedlegg: - Liste over innkommet post og utgående brev Utrykte vedlegg: - Hamar,

5 Sak 29/11 S A K S U T R E D N I N G: REFERATSAKER Deltakelse i utvalg, prosjektet og møter: Samferdselsgruppa: Eva Olsen Høisveen, Torgeir Andersen og Hans Tynnerstedt -Klagenemnda for forflytningshemmede: Torgeir Andersen med vararepresentant Marthe Kraabøl -Arbeidsutvalg for Kollektivforum: Eva Olsen Høisveen, Torgeir Andersen og Hans Tynnerstedt -Brukerrådet-TT: Hans Tynnerstedt (styringsgruppa), Eva Olsen Høisveen, Torgeir Andersen og Svein Bjørklund Brukerutvalget i NAV, Hedmark: Maj C Stenersen Lund med vararepresentant Gunhild Fundli Brevig Referat fra Kvalitetsdag for brukerutvalget i NAV Hedmark NAV Stange 4. mai 2011 Eva J. Monsen som er leder for NAV Stange ønsket oss velkommen til sitt NAV kontor. Etablert i innbyggere i Stange kommune NAV Stange er et av de 5 store kontorene i Hedemark Oddbjørn Bjerk som jobber i mottaket på NAV Stange viste oss rundt og informerte om hva de hadde vektlagt for å få mottaket best mulig for brukerne. Det er 6.5 årsverk i mottaket på NAV Stange. De har lagt vekt på at samtalerommene som har 2 dører, skal være nøytrale og ha en god sikkerhet. Taushetsplikt og sikkerhet er også viktig ved venteplasser, brukerpc`er, telefon og skranke. 5 personer i mottaket rullerer på postoppgavene. All post blir registrert og loggført samme dag som den kommer inn. De tar også ut førstesider og sender post inn til skanning. De har kølappsystem og har et besøk mellom personer daglig. Mottaket prøver å få avklart mest mulig når brukeren kommer. De slipper da flere oppfølgingsoppgaver og timeavtaler. Det er mange ulike fagområder for de som jobber i mottaket. NAV.no blir et godt hjelpemiddel for både brukere og de som jobber i NAV. Kompetansetelefonen er et godt hjelpemiddel når de som jobber i mottaket står fast. NAV Forvaltning Hedmark besvarer disse telefonene.

6 Sak 29/11 Veiledning om Din Pensjon er også en oppgave for NAV kontorene. Dette er et område som kan føles vanskelig for mange. I de tilfellene hvor det ikke kan gis noe svar lokalt, kontaktes NAV Pensjon i Oslo. Kommentarer/spørsmål: Vedr. venteplassen i mottaket, så kan det være vanskelig for folk med angst når alle stolene står med ryggen mot vinduet. Det må være viktig at NAV kontorer kan høste erfaringer av hverandre. De fem største kontorene møtes 2 ganger i året og utveksler erfaringer. Det kom spørsmål om hvorfor flyktningtjenesten ikke ligger under NAV Stange. Det ble bestemt under etableringen at rus/gjeld skulle med, men partnerskapet avgjorde at Flyktningtjenesten skulle tilhøre kommunen. Men det er et tett og godt samarbeid med kommunen og NAV. Noen NAV kontorer sliter med taushetsplikt i skranken. Flere av brukerrepresentantene har fått tilbakemelding om at dette ikke holder. Dette ble notert og kommer til å bli tatt opp med de kontorene det gjelder. Unni Oustad Torve, som var stedfortreder for Bjørn Lien, ønsket velkommen til Kvalitetsdag. Erfaringer med mottak i NAV kontor i Hedmark v/åge Kristiansen, FFO I 2006 kom NAV reformen og etableringsprosessen ble satt i gang. Hans Petter Emilsen ledet prosjektgruppa som bestod av 4 personer med ansvar for de forskjellige kommunene. I 2007 ble det første NAV kontoret etablert, og det siste kom opp i Målet var at brukermedvirkning skulle forankres i hele systemet. I starten var det syn hørsel og bevegelse som var i fokus, men i dag har det kommet med mange flere organisasjoner. Noen representanter fikk besøke NAV kontorene under utbyggingen og fikk delta i utformingen. Vi har flere gode erfaringer med NAV kontor i dag, men det er også eksempler på det motsatte. De gode erfaringene bør formidles til de som ikke har så gode erfaringer innenfor ulike områder. Viktig med lik behandling på alle NAV kontor. Mange kontorer har kommet langt. Her kan nevnes NAV Elverum som har fått god omtale i media og NAV Eidskog har fått tilgjengelighetsprisen. Informasjon fra Bård Grinnhaug som er leder for mottaket ved NAV Hamar De 5 største NAV kontorene møtes 2 ganger i året for å utveksle erfaringer. Mottaket på NAV Hamar inviterer til tema dag hver onsdag. Her blir NAV kontorene invitert til å hospitere hos hverandre. De som jobber i mottaket blir kurset, for å lære mer om service og brukernes behov. Her er det viktig å lære av hverandre for at servicen skal bli best mulig. NAV Hamar har flere i arbeidspraksis. Erfaringen så langt er bra, og 3 av 4 personer har fått fast jobb hos andre arbeidsgivere. NAV Hamar har ca. 150 besøkende pr. dag. Det er 100 som trekker kølapp og 50 som får hjelp av vertene som jobber i mottaket. Vertene står ved en skranke ved inngangen og hjelper besøkende med data og annen informasjon. Vertene har også et ansvar for å ivareta taushetsplikten. Andre tiltak vedr. taushetsplikten,er at radioen står på og at skranken og venteplassen er på hver sine sider av rommet. Noen av de som jobber som verter er på arbeidspraksis. I mottak bør det være oversiktelig og lett å finne fram. Målet er at flest mulig brukere skal bruke selvbetjeningsløsningene. Det er montert opp 2 flatskjermer med generell informasjon og kønummeret kommer også opp her. For de som må vente eller ser ut som de trenger litt ekstra oppmerksomhet, blir det servert kaffe/vann.

7 Sak 29/11 Bakvakten tar seg av brukere som trenger noe lengre samtaletid. Oppmerkingen og tilgjenglighet for svaksynte er nå på plass på NAV Hamar. Informasjon May Kristin Solberg som er leder av sosialtjenesten ved NAV Løten NAV Løten var det første kontoret som ble etablert. De hadde et kjempegodt utgangspunkt hvor man allerede hadde bygd en kultur som gikk på tvers av gamle etater, på tvers av statlige og kommunale skillelinjer. Å se brukerne i et helhetsperspektiv, krever og god samordning. Det er fortsatt ting som ikke er på plass og må jobbes videre med. Det jobbes med å utforme et mottak som skal bli publikumsvennlig. Utfordringen er å få et bedre tilbud til de med lese/skrivevansker, døve og blinde. Det er ønskelig med teleslynge og flere samtalerom. NAV Løten har ikke kølappsystem, men skranken står like ved utgangdøren, så besøkende ser hvor de skal henvende seg. Det er 1-2 personer som tar imot besøkende for både kommunen og NAV. 1-2 personer jobber i mottaket og de har brukere innom pr. dag. Det er fortsatt avvik vedr. taushetsplikt. Det jobbes med å få til bedre løsninger. Kompetansetelefonen som NAV Forvaltning Hedmark besvarer, blir brukt når de i mottaket er usikre på svaret. NAV Løten ønsker tilbakemeldinger fra brukerorganisasjonene. Erfaringer/Synspunkter/Tiltak til forbedring: Mange gode og positive erfaringer med mottak. Brukerne får for det meste bra hjelp. Når det gjelder kølappsystemet for de svaksynte og blinde, har flere kontorer en utfordring. I de kontorene som har verter, er det ikke noe problem. Ellers er løsningen å bli ropt opp. Følelsen av ikke å bli sett i et rom, er fortsatt tilstede for blinde og svaksynte. Venteplassen i mottak skaper holdninger i forhold til hva som skjer videre. Personvern og taushetsplikt i flere mottak kan bli bedre. Det er åpent mange steder. Utforming og utfylling av forskjellige skjemaer er en stor utfordring for mange. Dette bør tas opp og det bør sjekkes ut om noe kan gjøres enklere. Vi trenger både det fysiske og elektroniske i et mottak. Her er det viktig å skape en trygg ramme. Uansett en eller flere diagnoser, så trengs det mye dokumentasjon. Dette kan være vanskelig for mange og spesielt hvis det spørres om de samme dokumentasjonene flere ganger. Dette vil bedre seg ved elektronisk lagring av dokumenter i Gosys. Fra dette datasystemet skal det være mulig å hente ut all dokumentasjon som er registrert og skannet. Kontaktsenteret Servicen har gått ned i forbindelse med innfasingen av hele landet. Lokalkunnskapen blir borte. Når hele landet er innfaset bør bli et grønt nummer. Standard teksten i de forskjellige vedtak blir viktig å kunne korrigere. (Dette er tatt opp og det jobbes med å få gode løsninger). Ikke lag for mange spesialenheter, mye kompetanse blir borte fra NAV kontorene og nærheten til brukerne blir borte. Mottak må jobbe med og se brukerne og bli bedre til å tolke hvilken hjelp og hvordan de skal behandle brukerne. Kan være en løsning å slå sammen flere kommuner i de lokale brukerutvalg. Et mandat må på plass for de lokale brukerutvalg. Behov for opplæring for innvandrere. Mange sliter med kommunikasjon og kulturforskjeller. Det er ikke enn selvfølge at alt blir forstått. Kultur forandrer seg, men det tar lang tid.

8 Sak 29/11 Tolk er viktig å bruke i mange situasjoner. Lett og miste nyansen i språket som fort kan skape missforståelser. Viktig informasjon kan gå tapt. I forskjellige kulturer er det viktig med gjensidig respekt. Flere innvandrere har vonde opplevelser fra det landet de kommer fra og sliter med store psykiske problemer og konsentrasjon. Her trengs det god oppfølging og støtte. Flere innvandrere med høy utdanning opplever og ikke få godkjent utdannelsen sin. Viktig at ikke begrensningene blir etterspurt først, her må det jobbes med holdningene til hver enkelt. Gi mennesker muligheter, let etter ressurser i mennesker og hva de forskjellige kan bygge videre på. Sadegh Fard, som representer Hedmark fylkes flerkulturelle råd, vil gjerne komme ut til NAV kontorene for å informere og delta i diskusjoner om forbedringstiltak. Diverse informasjon: Mandat: Forslag på mandat for de lokale brukerutvalg ble lagt fram. Ønske om å tilføre at dette er på systemnivå ble godtatt og forslaget ble vedtatt. Se vedlagte foil. Hvilende rettigheter, Uføre tilbake til arbeid. Unni informerte om hvilende rettigheter. Som ufør har du mulighet til å få tilbake uførpensjonen dersom forsøk på å komme tilbake til arbeid ikke lykkes. Det vil si at man har en såkalt hvilende pensjonsrett mens du prøver deg i jobb. Etter og ha gitt informasjon til bruker om de mulighetene som finnes, er det viktig at bruker tar kontakt med saksbehandler på NAV kontoret. Se mer informasjon på: NAV.no, Pensjon, Uførepensjon, Tilbake til arbeid. AAP- og arbeid: Avkortet stønad fra første krone i inntekt. Det må gis god informasjon om dette på NAV kontorene, om man blir forsinket med å levere meldekortet sitt, så ta direkte kontakt med NAV. Viktig å finne en god løsning for de som er så syke at de ikke kan sende meldekort selv. Se mer informasjon på: NAV.no, helse, AAP, meldekort. Det jobbes med forbedringer av kravskjemaer som ligger ute på nav.no. Det gjør det også med tekst i standardvedtak. Det er et omfattende arbeid, og vi må forvente at det tar noe tid. Positive tilbakemeldinger om kontakt bruker som ble innført i 4.oktober i 2010 som en egen funksjon i Gosys. Dette skal sikre brukerne å få svar på sine henvendelser inne 48 timer. Ny skole i Nord-Østerdal: Styringsgruppa: Jan Pallin med vararepresentant Terje Hoffstad Prosjektgruppa: Inger Lise Stubsjøen Martinsen med vararepresentant Oddbjørn Moseng Storsteigen videregående skole: Styringsgruppa: Toril Heggen Munk med vararepresentant Terje Hoffstad Prosjektgruppa: Jan Pallin med vararepresentant Terje Hoffstad Jønsberg videregående skole Nytt verkstedbygg: Toril Heggen Munk (repr. med møte- og talerett) Generalplan for klinikkutvikling i offentlig tannhelsetjeneste i Hedmark: Eva Olsen Høisveen med vararepresentant Marthe Kraabøl

9 Sak 29/11 Nettverksgruppe IP (individuell Plan): Eva Olsen Høisveen med vararepresentant Marthe Kraabøl Intern arbeidsgruppe Universell utforming Fylkeshuset: Randi Sletnes Bjørlo Det ble avholdt møte i gruppen i juni. Referat foreligger foreløpig ikke. Universell utforming i pilotfylkene Hedmark/Oppland: Styringsgruppe og Prosjektgruppe: Maj C Stenersen Lund med vararepresentant Terje Hoffstad Temagrupper/ressursgrupper: Reiseliv: Jan Pallin, vararepresentant Oddny Høgalmen, Terje Hoffstad Referat fra møte i Pilot UU Reiselivsgruppa 21. juni : Oppsummering av kartlegging. 25 bedrifter er nå kartlagt. 2-3 gjenstår. De fleste destinasjonene har mer eller mindre mangler i forhold til UU. På de fleste plassene har ledere/eiere deltatt på befaringen. De fleste er positive til å gjøre forbedringer med tanke på UU, men det har mye med midler å gjøre. Noe går selvfølgelig også på holdninger og kunnskap, og i den sammenheng har kartleggingen positive virkninger. Folk blir bevisstgjorte på UU. RLF og Pilot-prosjektet bør arbeide for at Innovasjon Norge får større forståelse for at prosjekter som tar sikte på å forbedre UU, er positivt for bedriften og markedsføringen. Noen sier at tilrettelagte rom blir lite benyttet. Her trengs det en holdningsendring hos kundene. Alle kan bruke de tilrettelagte rommene. Ca 1/3 har teleslynge i resepsjonen. 2: Konferanse Alle de kartlagte bedriftene blir invitert. En målsetting for konferansen er økt kunnskap om UU, og økt motivasjon og se muligheter til å forbedre UU. Innovasjon Norge blir invitert og utfordret til å ha innlegg om finansiering av UU-prosjekter. 3: Kartlegging av uteområder ved noen destinasjoner. Fortrinnsvis blir denne kartleggingen for de bedrifter som har hatt kartlegging inne. En student ved høyskolen på Gjøvik er engasjert for denne jobben. Det gjelder de destinasjonene som har tilbud/aktivitet i uteområdene. Da vil vi få en mer helhetlig oversikt over UU-tilstanden for disse bedriftene. Notat fra Møte i Pilot Reiselivsgruppa 18. august : Planlegging av konferansen Gruppa mener det er viktig å få Innovasjon Norge på banen med tanke på å få til en holdningsendring når det gjelder finansiering av tiltak for å bedre Universell Utforming. 2: Kartlegging av spisesteder. Vi ber om tilbud fra tre bedrifter for å utføre dette. Vi regner med at selve kartlegginga tar til før jul, men mest sannsynlig på januar Dette er pr i dag ikke finansiert. Det blir søkt fylkene for 2012, og så prøver vi å søke Innovasjon Norge.

10 Sak 29/11 3: Oppdragsbrev for 2012 fra fylkene til Innovasjon Norge. Gruppa vil be om et møte med de som er ansvarlig for dette brevet fra fylkene, med tanke på å bedre finansieringen når det gjelder UU. 4: Lage en sjekkliste for UU ved større arrangementer. Av viktige steder nevnte vi: Skogbruksmuseet, Mai-haugen, Hunderfossen. 5: Kartlegging av museer, aktiviteter og opplevelser: Dersom det blir tid til dette, blir det antagelig høsten : Kartlegging av uteområder. En student fra Høyskolen på Gjøvik er klar til å starte med dette 1/ Dette skjer i samarbeid med Kommunesenter -gruppa for å spare reiseutgifter. Kommunesentre/tettsteder: Toril Heggen Munk med vararepresentant Torgeir Andersen Samferdsel: Hans Tynnerstedt, vararepresentant Eva O. Høisveen, Oddny Høgalmen Folkehelse: Marthe Kraabøl, vararepresentant Mats Odden-Mæleng og Toril Heggen Munk

11 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 30/11 ØKONOMIPLAN Saksnr.: Utvalg Møtedato 30/11 Råd for likestilling for funksjonshemmede Fylkesrådets innstilling til vedtak: Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) har hatt en gjennomgang av Fylkesrådets forslag til Økonomiplan Universell Utforming (UU) er omtalt flere steder i planen, og er, ut fra det vi kan se, ivaretatt. Vi ser også at RLFs innspill vedrørende behov for budsjettstyrking er omtalt i planen, og merker oss at Fylkesrådet vil komme tilbake til dette i forbindelse med Årsbudsjettet Hamar,

12 Sak 30/11

13 Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 31/11 SAKER TIL POLITISK BEHANDLING Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/11 Råd for likestilling for funksjonshemmede Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Trykte vedlegg: - Oversikt over saker til politisk behandling Hamar,

14 S A K S U T R E D N I N G: SAKER TIL POLITISK BEHANDLING Arbeidsutvalget hadde, på møtene 24. juni og 11. august d.å., en gjennomgang av saker til politisk behandling. Følgende saker ble spesielt kommentert: - Regionalt senter for likestilling og mangfold søknad om tilskudd 2011 Denne saken var oppe i Fylkesrådet I Saksfremstillingen heter det at de regionale likestillingssentrene skal omsette nasjonalt likestillingsarbeid til lokal og regional praksis, og bidra til at likestilling blir et virkemiddel i regionale utviklingsarbeidet. Utvikling av regionale sentre har pågått siden 2006/2007, og skulle vært avsluttet i 2010, men er forlenget til Sentrene skal arbeide for å nå grupper som er særlig utsatt for diskriminering, og som er underrepresentert på områder og arenaer der makt utspilles og forvaltes. Det skal arbeides i forhold til likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og arbeidsmiljøloven. Arbeidet er en fellessatsing i Innlandet, hvor også Oppland fylkeskommune deltar, og hvert av fylkene vil gå inn med kroner hver. AU sendte følgende innspill til saken i brev av 12.august 2011: Vi viser til søknad om tilskudd til delvis finansiering av prosjektet Regionalt senter for likestilling og mangfold Arbeidsutvalget i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) har drøftet saken i møte den 11.august d.å. RLF er svært tilfreds med at Hedmark fylkeskommune forlenger prosjektet også for RLF forstår saken slik at utviklingsarbeidet ivaretar et bredt likestillingsperspektiv, men mener det er behov for å tydeliggjøre dette. I tillegg til å vise til lovverket slik det fremkommer i saksutredningen, kan bruken av begrepet universell utforming (UU) bidra til å tydeliggjøre denne bredden. -Vertskap i Hamarregionen Placeo in Perfecto 2010 Saken var oppe i Fylkesrådet Hamarregionen søker om tilskudd til pilotprosjektet Placeo in Perfecto. I prosjektet skal det testes ut ulike prosesser og metoder for å nå målsettingen om at Hamarregionen tar posisjon som det beste vertskapet i landet. Målet er økt reiselivstrafikk, omdømmebygging og verdiskaping til Hamarregionen. AU sendte følgende innspill til saken i brev av 12.august 2011: Vi viser til søknad om tilskudd til pilotprosjektet Placeo in perfecto. Arbeidsutvalget i Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) har behandlet saken på sitt måte den 11. august d.å. Med bakgrunn i saksutredningen vedrørende ovennevnte, ser RLF dette som et viktig prosjekt, som kan gi positive ringvirkninger til reiselivet og andre servicenæringer i Hamarregionen. RLF mener imidlertid at Universell Utforming bør inngå som et sentralt element i pilotprosjektet. Fylkeskommunen er pilotfylke for UU, og utvikling av universelt utformede reiselivsdestinasjoner er et av de prioriterte satsningsområdene i pilotprosjektet. RLF mener videre at Hamarregionens målsetting om å ta posisjonen som Det beste vertskapet i landet,

15 lettere nås dersom reiselivsnæringen satser på utvikle og selge universelt utformede destinasjoner og reiselivspakker. -Felles tilbudsstruktur i Fjellregionen Denne saken er innmeldt, men det er ikke satt dato for frøfting og vedtak i Fylkesrådet. AU vil følge opp, og etterspørre saken.

16

17 Enh SAKER TIL POLITISK BEHANDLING SBH Beh. i RLF * Beh. i ER * Strategiske ledergruppe Fylkes rådet Drøfting Fylkesrådet Vedtak FT Merknade r KOK Regionalt senter for likestilling og mangfold søknad om tilskudd UF NON Tilskudd til prosjektet tre21- tre som læringsarena i grunnskolen POV NON Søknad om tilskudd til gjennomføring av Reis og Ryk Hedmark AMH NON Vertskap i Hamarregionen Placeo in Perfecto 2011 KSN SST Uttalelse til ny høring av kommunedelplan for Alvdal tettsted TKR SST Uttalelse til kommuneplan for Grue samfunnsdel og arealdel TKR KOK Folldal gruver søknad om kr ,- ved inngåelse av ny LST samarbeidsavtale med Hedmark fylkesmuseum KOK Fellesmagasin i Hedmark restfinansiering av forprosjekt LST ANDRE INNMELDTE SAKER VGO Prosjekt skoletrøkk videreføring HF Utsatt NON Hamarregionen Utvikling prosjektet En helhetlig førstelinje TLI Utsatt KOK Søknad fra Likestillingssenteret om økonomisk støtte til finansiering av mentornettverket KOK Statusrapport for samarbeidsavtalen for sørsamisk område MPO KOK Musikkarkivet i Hedmark MPO VGO Felles tilbudsstruktur i Fjellregionen KAT Felles med SST Kommunene som lokal samfunnsutvikler deltakelse i nasjonal TKR satsing NON Innlandsskjærgården søknad om midler KSN Sør-Trøndelag

18 NON Felles næringsservice i Fjellregionen 2011 KSN NON Økt konkurransekraft i små og mellomstore bedrifter i Hamarregionen. Prosjekteier Hamarregionen Utvikling NON Husflidskonsulenten rammeavtale og virksomhetsplan 2009 TIL AMH NON Inkubatorprogram for mat- og naturbaserte næringer søknad om støtte 2009 NON Connect Østlandet søknad om støtte 2010 TIL TIL NON Skandinavisk finale I First lego League, Gjøvik 3. desember 2011 søknad om støtte SMP Stange kommune Reguleringsplan Sanderud sjukehus TOL TLI SMP Stange kommune, Kommunedelplan Ottestad SMP Rendalen kommune forslag til planprogram uttalelse TKR SMP Fylkeskommunal overtakelse av drift etc av g/s langs Fv i Hamar POB SMP Åsnes kommune kommuneplanens samfunnsdel og WM handlingsdel 2011 høring SMP Regional plan Rondane Sølnkletten Høringsuttalelse HT EID Framtidas videregående skole reviderte tiltak PKL EID Riving: Uthus Jønsbergstua søndre, (Jønsberg videregående skole), Potetbu, (Sanderud), Gullbrakka, (Solør videregående skole, avd. Flisa) EID Braset kjøre- og ridesti over eiendommen HMG EID EID Bygningstekniske avvik og vedlikeholdsetterslep Plan for branntekniske tiltak 2012 ENØK Forprosjekt skoler Region 3: - Storhamar, Ringsaker, Stange v.g. skoler HMG AGL PKL

19 EID Kunstgressbane og nærmiljøanlegg på Ajerområdet Samarbeidsprosjekt mellom Hedmark fylkeskommune, Hamar kommune og Foreningen HamKam fotball PKL Saken utsettes inntil videre EID Skarnes v.g. skole skisseprosjekt (framtidas v.g. skole) PKL EID Storsteigen videregående skole- generalplan, resten PKL 2011 KOK Fordeling av rentemidler til anlegg for idrett og friluftsliv Kongsvinger roklubb og Skotterud IL KTU Forvaltningsrevisjonsprosjekt Hedmark fylkeskommunes likestillingsarbeid LGO SGU SST SAKER, IKKE KLARERT ETTER DRØFTINGSMØTE I RÅDET Evaluering av oppfølgingsarbeidet av Samhandlingsprogrammet for Glåmdalsregionen FBO SAKER, KLARERT FOR POLITISK BEHANDLING OEK Økonomiplan VGO VGO FYLKESTINGSMELDINGER Prosjektet Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte en statusrapport av prosjektet Orientering om PC-ordningen for elever i Hedmark fylkeskommune RLF = Råd for likestilling for funksjonshemmede ER = Hedmark fylkes eldrerå PMA

20 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte

21 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 32/11 VALG RLF - REPRESENTANTER FRA BRUKERORGANISASJONENE Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/11 Råd for likestilling for funksjonshemmede Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saken tas til orientering. Hamar,

22 Sak 32/11 S A K S U T R E D N I N G: VALG RLF - REPRESENTANTER FRA BRUKERORGANISASJONENE Hedmark fylkesting skal i møte 12., desember, oppnevne nye representanter og vararepresentanter til RLF. Sekretær for RLF har mottatt brev fra Blindeforbundet hvor det fremmes forslag på representant og vararepresentant til Rådet. Da det er sammenslutningen for de ulike brukerorganisasjonene som skal oppnevne medlemmer, sendes følgende brev til SAFO og FFO, med kopi til Blindeforbundet: Perioden for nåværende representanter og vararepresentanter i Hedmark fylkeskommunes råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF,) går ut 1. november. Fylkesråd og fylkesdirektør har besluttet å utsette valget til RLF til fylkestingsmøte 12., desember. I møtet skal det oppnevnes nye representanter og vararepresentanter for 4 år. RLF består av per i dag av 11 representanter; 3 politikere og 8 brukerrepresentanter. Vi vil be FFO og SAFO om forslag på medlemmer og varamedlemmer dra deres organisasjon. Vi ber om at forslaget er oss i hende senest 1. oktober d.å.

23 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAK 33/11 EVENTUELT Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/11 Råd for likestilling for funksjonshemmede Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hamar,

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAKER TIL POLITISK BEHANDLING. AUs innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAKER TIL POLITISK BEHANDLING. AUs innstilling til vedtak: Saknr. 11/5394-1 Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo SAKER TIL POLITISK BEHANDLING AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering. ::: Sett inn

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saknr. 11/5381-1 Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 01.09.2011 Kl 10.00 14.00 Til stede: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Jan Pallin Oddny Høgalmen Hans L Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Skarnes kommunehus Dato: 08.02.2010 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 1/10

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 13.05.2009 kl. 1500 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 26/09

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Skarnes rådhus Dato: 08.02.2010 Kl 1115 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Oddny Høgalmen Torgeir Andersen Marthe Kraabøl Mats Odden-Mæleng Kjellaug Langård Østberg Kristoffersen Svein

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Radisson Blu Resort Trysil Dato: 07.12.2011-08.12.2011 Til stede 7-8. desember: Maj C Stenersen Lund (leder) Terje Hoffstad (nestleder) Oddny Høgalmen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Rondslottet Dato: 28.02.2011 kl. 1100-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER. AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saknr. 11/7950-1 Ark.nr. Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo REFERATSAKER AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saken tas til orientering ::: Sett inn innstillingen over

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 26.02.2015 Tid: 09.30 15.30 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Stor-Elvdal kommune Dato: 28.10.2009 kl. 1500-1730 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 03.12.2014 og 04.12.2014 Tid: 12:00 16:30 og 09:00 12:00 Sted: Fylkeshuset, Femunden (2. etg.) og Fylkeshuset, Mjøsa (1. etg.) Til stede: Terje

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.12.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Gunn Rauken, Dagfinn Ødegård, Odd J. Opheim og

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE Råd for likestilling for funksjonshemmede Møte 09.02.2009 Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 09.02.2009 kl. 1200-1600 Forfall meldes snarest

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Sted: Sølen Dato: 29.03.2011 kl. 1000-1530 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.10.2014 Tid: 08:30-11:30 Sted: Kommunestyresalen, Folldal kommune Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 17.03.2016 Tid: 10:00-13:00 Sted: Mjøsa Orientering: Øystein Sjølie, Rådgiver fra Samferdsel, kulturminner og plan vil komme inn i møtet vårt

Detaljer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer

Møteinnkalling. Råd for likestilling for funksjonshemmede. Møtedato 5. desember, klokken Møtenummer Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. desember, klokken 12.00 Møtenummer 8-2013 Møtested Mjøsa, fylkeshuset Oppmøte til lunsj kl. 11.30, og møtestart er kl. 12.00.

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 18.06.2015 Tid: 10:00-15:00 Sted: Mjøsa Orientering: Kl. 10.15 vil det bli gitt en redegjørelse for tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron.

Terje A. Hoffstad, Jan Pallin, Maj C. Stenersen Lund, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Odd J. Opheim, Anne Wildhagen og Tone Coucheron. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 8. mai 2014 Møtenummer: 2/14 Møtested: Løten Helsetun, Løten Til stede: Forfall: Terje A.

Detaljer

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15

Orientering om: Plan for likestilling og inkludering i Hedmark 2014-2016 v/mostafa Pourbayat kl. 10.15 Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Utvalg: Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato: 6. februar 2014 Møtenummer: 1/14 Møtested: Mjøsa, fylkeshuset Orientering om: Plan for likestilling

Detaljer

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015

RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Saknr. 11/5936-3 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE - VALG AV MEDLEMMER FOR PERIODEN HØSTEN 2011-HØSTEN 2015 Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede HEDMARK FYLKESKOMMUNE Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 03.09.2015 Kl 12:00-15:30 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Jan Pallin, Oddny Høgalmen, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen,

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 23.09.2010 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 23.09.2010

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Mjøsa Dato: 18.06.2015 Kl 10:00-15:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen, Anne Wildhagen, Odd J. Opheim,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 20.04.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Ved oppstart kl 10.00, så vil prosjektdirektør Roger Jenssen komme inn i møtet

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden Dato: 17.09.2009 Kl 1100-1530 Til stede: Maj C Stenersen Lund, leder Terje Hoffstad, nestleder Jan Pallin Marthe Kraabøl Torgeir Andersen Mats Odden-Mæleng Odd Hass Ester oppheim

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Sølen Dato: 09.02.2009 Kl 1200-1515 Til stede: Maj C Stenersen Lund, fung. leder Toril Heggen Munk Jan Pallin Oddny Høgalmen Eva Olsen Høisveen Hans Tynnerstedt Torgeir Andersen Mats Odden

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.09.2016 Tid: 10:00-15:30 Sted: Femunden/Mjøsa Det innkalles til fellesmøte med Ungdommens fylkesting, Eldrerådet, Det flerkulturelle rådet

Detaljer

Saknr. 1827/10. Ark.nr. 033 &17. Saksbehandler: Gerd Hellebust ÅRSMELDING AUs innstilling til vedtak:

Saknr. 1827/10. Ark.nr. 033 &17. Saksbehandler: Gerd Hellebust ÅRSMELDING AUs innstilling til vedtak: Saknr. 1827/10 Ark.nr. 033 &17. Saksbehandler: Gerd Hellebust ÅRSMELDING 2009 AUs innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Årsmelding 2009 godkjennes. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 21.09.2017 kl. 10:00 - Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Fylkestingsalen. Programmet er som følger: Kl. 10.00 Orientering

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019

Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Saknr. 15/4501-1 Saksbehandler: Hilde Kristin Hansen Råd for likestilling for funksjonshemmede - valg av styremedlemmer for 4 år, fra desember 2015 til desember 2019 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 02.02.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling.

Eldrerådet. Møteinnkalling. Sted: Dato: kl. Forfall meldes snarest til  Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. Eldrerådet Møteinnkalling Sted: Dato: 31.03.2011 kl. Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Eldrerådet Møte 31.03.2011 SAKSLISTE

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Scandic Elgstua hotel Dato: 07.05.2015 Kl 16:00-18:00 Til stede: Terje Hoffstad, Maj C. Stenersen Lund, Toril Heggen Munk, Jan Pallin, Marte Kraabøl, Dagfinn Ødegård, Oddvar Thorvaldsen,

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 22.06.2017 Tid: 13:00-15:00 Sted: Dombås Hotell Vel møtt til studietur og fellesmøte med rådet i Oppland fylkeskommune! Eget program vil bli

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Storhamar videregående skole - henv. resepsjonen Adresse: Mabel Sandbergsv. 25 2315 Hamar Dato: 07.09.2012 kl. 0900-1400 (lunsj kl. 1130) Forfall meldes snarest

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Femunden/Mjøsa Dato: 15.09.2016 Kl 10:00-15:30 Fellesmøte: Eldrerådet, Ungdommens fylkesting, Det flerkulturelle rådet og rådet for likestilling for funksjonshemmede fra kl 10.00-12.00.

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 20.01.2016 kl. 11:00-15:00 Forfall meldes snarest til Kari Mette Hoel, telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 15.04.2016 Tid: 08:30-10:30 Sted: Møterom 1 i kommunebygget, Brugata 2 i Brumunddal Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med de andre fylkeskommunale rådene og Likestillingssenteret i Tingsalen

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

2. Handlingsplan for likestilling og mangfold erstatter Overordnet plan for likestilling. Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/2704-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Handlingsplan for likestilling og mangfold Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet vedtar Handlingsplan

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND

UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND Saknr. 11/5420-2 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema:

Møteinnkalling. Dialogmøte med Hedmark Trafikk v/arne Fredheim og Cathrine Glomsvoll med følgende tema: Møteinnkalling Utvalg Råd for likestilling for funksjonshemmede Møtedato 5. september, klokken 10.00 Møtenummer 6-2013 Møtested Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Orientering om sak: Dialogmøte med Hedmark Trafikk

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 12.05.2016 Tid: 14:00-15:00 Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 15/16 16/11640

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll

Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Dato: 16.03.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Tingsalen og Mjøsa, Fylkeshuset Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Maj C. Stenersen Lund,

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Scandic Elgstua, Elverum Dato: 27.04.2017 kl. 14:00 - Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71/ 40 22 42 50 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling

Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Dato: 07.12.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Sølen, fylkeshuset Hamar Forfall meldes snarest til rådets sekretær på telefon 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vi

Detaljer

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015

Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Saknr. 14/7668-12 Saksbehandler: Øystein Sjølie Videreføring av arbeid med universell utforming 2015 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet tar informasjonen om status for nettverksgruppa, tidsplanen for

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-10 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM STØTTE TIL DELPROSJEKT, "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017.

Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes eldreråd Referatsaker - møte i Hedmark fylkes eldreråd den 21. september 2017. Godkjenning av innkalling og saksliste 21. september 2017. 17/4542-2 Møteprotokoll -

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

RIVING: UTHUS JØNSBERGSTUE SØNDRE (JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE), POTETBU (SANDERUD), GULBRAKKA (SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD.

RIVING: UTHUS JØNSBERGSTUE SØNDRE (JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE), POTETBU (SANDERUD), GULBRAKKA (SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. Saknr. 11/6209-1 Ark.nr. Saksbehandler: Hilde Merete Godager RIVING: UTHUS JØNSBERGSTUE SØNDRE (JØNSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE), POTETBU (SANDERUD), GULBRAKKA (SOLØR VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. FLISA) Fylkesrådets

Detaljer

Hedmark fylkes eldreråd

Hedmark fylkes eldreråd Hedmark fylkes eldreråd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Hamar Dato: 30.03.2017 kl. 10:00-14:30 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71 eller kmh@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Brukerutvalg Brukermedvirkning og brukerutvalg

Brukerutvalg Brukermedvirkning og brukerutvalg Brukerutvalg 15.12.14. Brukermedvirkning og brukerutvalg Brukermedvirkning i NAV I Stortingsproposisjon nr 46 (2004-2005) om ny Arbeids og velferdsforvaltning (NAVproposisjonen) står det at NAV skal ha

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Sølen - 2 etg. Dato: 27.06.2011 kl. 0900-1300 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 - astrid.holm@hedmark.org eller tlf. 62

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL

SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Saknr. 12/343-7 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen

Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Saknr. 15/8538-1 Saksbehandler: Kari Mette Hoel Valg av representanter og vararepresentanter til regionrådene Fjellregionen, Sør-Østerdal og Hamarregionen Fylkesordførers innstilling til vedtak: Valgene

Detaljer

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring

Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Saknr. 16/11909-1 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Gjennomgang av skole- og tilbudsstruktur i videregående opplæring i Hedmark - høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar å legge rapport

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling Dato: 21.09.2017 Tid: 10:00-15:00 Sted: Møterom Mjøsa, Fylkeshuset Fellesmøte med alle rådene (Hedmark fylkeskommune), som finner sted i Tingsalen.

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus møterom: Femunden 1. etg. Dato: 07.04.2011 kl. : 0900 Lunsj kl. 1130 Forfall meldes snarest til tlf.62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org eller

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 06.06.2016 Tid: 12:00 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Til stede: Per-Gunnar Sveen Anne Karin Torp Adolfsen Thomas Breen fylkesrådsleder Forfall: Aasa Gjestvang Dessuten møtte: Fylkesdirektør

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset Dato: 16.03.2017 kl. 10:00-15:30 Forfall meldes snarest til Camilla Øien Østmo på tlf. 906 50 741 eller camilla.ostmo@hedmark.org Vararepresentanter møter etter særskilt

Detaljer

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møteinnkalling Sted: Savalen, Tynset Dato: 09.08.2017 kl. 13:00-17:00. HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkes flerkulturelle råd Møte 09.08.2017 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte

Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte Møteinnkalling Sted: Møterommet Femunden, fylkeshuset Dato: 15.03.2016 Tid: Rett etter regionrådsmøte Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Årsmelding 2013 Sammensetning. Rådet for funksjonshemmede har inneværende periode slik sammensetning: Medlemmer - 2 politikere + 4 representanter fra ulike interesseorganisasjoner

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 16.12.2015 Tid: 08:30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 272/15 FT 15/10581 Valg av representanter

Detaljer

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 Innlandet universelt utformet 2025 - Felles strategi for Hedmark og Oppland Plan- og bygningslovkonferansen i Hedmark 26. oktober 2016 Øystein Sjølie, Hedmark fylkeskommune Samferdsel, kulturminner og

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Råd for likestilling for funksjonshemmede Protokoll Sted: Kommunehuset Rendalen Dato: 11.11.2016 Kl 09:00-11:00 Til stede: Terje A. Hoffstad, Ellen Marie Tangen, Dagfinn Ødegård, Maj C. Stenersen Lund, Inger Margrethe Pettersen, Tom Synstad (vara

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013

Innkalling til AU-møte onsdag 9. januar 2013 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov : 13.06.2008 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 6/16 16/514 ORIENTERING TIL RÅDENE OM HOVLI OMSORGSSENTER SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.04.2016 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles

Detaljer

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013

Kommunale næringsfond Tildeling av midler til kommunale næringsfond i 2013 Saknr. 13/3204-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet bevilger over Regionale utviklingstiltak 2013, ansvar 11607, Tjenestegruppe 654, kr. 10 026 623,- til

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012

Innkalling til AU-møte onsdag 3. oktober 2012 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Eldrerådet Protokoll Sted: Møterommet Osensjøen, fylkeshuset Dato: 18.06.2015 Kl 11:00-15:00 Til stede: Olav Sande. leder Kari Grøneng, nestleder Kirsten Elsebutangen Anne Thorbjørnsen Bjørn Jarle Røberg-Larsen Borgny

Detaljer

// REFERAT. Tilstede: MØTEINNKALLING

// REFERAT. Tilstede: MØTEINNKALLING // REFERAT Tilstede: MØTEINNKALLING Dagfinn Ødegård vara,, Hedmark fylkes råd for likestilling for funksjonshemmede Borgny Irene Nygaard, Hedmark Fylkes eldreråd Sadegh Fard, Hedmark fylkes flerkulturelle

Detaljer

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark

Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Saknr. 15/505-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Mandat for gjennomgang av skole-/tilbudsstruktur i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden - 1. etasje Dato: 12.03.2015 kl. 13:30-15:30 Møtet i yrkesopplæringsnemnda blir etter lunsj i forbindelse med fagdagen som

Detaljer