Reguleringsplan Kristian Walbys veg detaljregulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan Kristian Walbys veg detaljregulering"

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /11 RLU Kommunestyret /11 RLU Saksansv.: Bjørn Arve Sagbakken Arkiv:PLANID , K2-L12 : Arkivsaknr.: 11/1891 Reguleringsplan Kristian Walbys veg detaljregulering Vedlegg: Plankart.pdf Planbeskrivelse pdf Illustrasjon nr 2 - datert Regplan 6401 B-2 Langeland industri Utsnitt regplan 0201 Rv 2-g/s-veg...og kryss til ind.område Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre Reguleringsplan Kristian Walbys veg i Kongsvinger kommune - Offentlig ettersyn Høringsuttalelse - Kristian Walbys veg Høringsuttalelse Kristian Walbys veg Hedmark fylkeskommune Reguleringsplan for Kristian Walbys veg 4-6 Uttalelse til reguleringsplanene Kristian Walbys veg og Gullbekkbakken Utbyggingsavtale Kristian Walbys veg 4-6. Saksopplysninger: Bakgrunn: Hensikten med en endret reguleringsplan for eiendommen 50/16 er å kunne rive eksisterende bygg og etablere detaljhandel i nytt bygg. Forslagsstiller AS Industrivegen 21, som også er eier av forretningene på naboeiendommene, har ervervet eiendommen 50/16 med tanke på å utvikle den til forretningsvirksomhet. Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektlaget AS. Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger på Langeland, ca 1 km fra forretningene i sentrum av byen. Deler av tidligere Langeland industriområde har i løpet av en del år fått ny og endret aktivitet. Gjennom reguleringsendringer i 2004 og 2008 ble det lagt til rette for etablering av plasskrevende detaljhandel og m2 med detaljhandel. Eiendommen 50/16 ligger inntil den delen av Langeland hvor det er blitt etablert flere nye forretninger. Planområdet omfatter kun eiendommen Kristian Walbys veg nr 4-6 (tidligere bilforretning og bilverksted) og offentlige vegarealer. Gjeldende planstatus Gjeldende plan for eiendommen 50/16 er reguleringsplan 6401 B-2 Langeland industri, sist endret På de øvrige eiendommene har planen tillatt etablering av detaljhandel, mens eiendommen 50/16 er regulert til Byggeområde: Forretning, kontor og industri, hvor plasskrevende varehandel er tillatt, men ikke detaljhandel. Gjeldende plan for vegarealene er plan 0201 Rv 2 g/s-veg Askeladdvegen Potten og kryss til industriområde. I denne planen er fortauet langs 50/16 lokalisert inntil den offentlige vegen og ikke inntil bygningen.

2 I kommuneplanen vedtatt er arealbruken på eiendommen 50/16 lagt ut til forretning/kontor. Dette er en endring i forhold til reguleringsplanen ved at formålet industri er tatt ut. Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ble fastsatt ved kongelig resolusjon og trådte i kraft (vedlegg 6). Bestemmelsen gjelder foran eldre arealplaner, det betyr at bestemmelsen også gjelder foran reguleringsplan 6401 B-2 Langeland industri, men ikke foran kommuneplanen. Dagens arealbruk Eiendommen 50/16 har frem til nå hovedsakelig blitt benyttet til bilforretning og bilverksted. På naboeiendommene har det etter 2004 blitt etablert både plasskrevende varehandel og detaljhandel (Plantasjen, Jysk, Elkjøp, Rema 1000 og Coop Ekstra). I tillegg er det opparbeidet en stor felles parkeringsplass for forretningene. Hovedtrekkene i planforslaget Endre eksisterende næringseiendom til forretning Forslagsstiller ønsker å rive eksisterende næringsbygg (1.500 m2) og erstatte det med et nytt forretningsbygg for detaljhandel. Forslaget til reguleringsplan åpner for at det kan etableres et bygg i en etasje med et bruksareal på til sammen ca m2. Forslagsstiller vil ruste opp utearealene og ønsker å leie ut lokalet til en stor leietaker innenfor detaljhandel (Biltema). Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Forslagsstiller viser til at Miljøverndepartementet tillot at Coop Extra kunne etableres på naboeiendommen 50/35, og at kommuneplanen, vedtatt , har satt av eiendommen 50/16 forretning, hvor detaljhandel tillates. Forslagsstiller viser også til at to større kjøpesenterutbygginger er underveis i Kongsvinger sentrum, og at det dermed kan se ut til at utviklingen av større frittstående butikker på Langeland ikke svekker sentrum slik noen har fryktet. Fysisk utforming Den store parkeringsplassen for de eksisterende forretningene ble i 2010 utvidet inntil den aktuelle eiendommen. Illustrasjonene som er vedlagt saken viser at hovedinngangen til det nye bygget vil bli mot denne parkeringsplassen i nordvest, noe som vil bidra til at bygget vil bli en mer integrert del av de øvrige forretningsbyggene i området. Hvis det nye bygget blir slik illustrasjonsplanen viser, vil ikke eiendommen alene dekke sitt parkeringsbehov på egen eiendom. Dette kan løses ved å inngå avtaler på naboeiendom (samme eier) eller ved frikjøp fra kravet. Illustrasjonsplanen er endret etter høring, slik at det nå er langsgående parkering mot Kristian Walbys veg. Dette er en mer trafikksikker løsning enn skråstilt parkering som opprinnelig ble foreslått av tiltakshaver. Skissene til fasadetegninger som følger saken antyder en bebyggelse som er relativt lik bebyggelsen på naboeiendommen. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre I 2008 ble det innført en rikspolitisk bestemmelse for lokalisering av kjøpesentre. Hensikten med bestemmelsen går frem av formålsparagrafen: Det er..å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Kjøpesenter I den nye bestemmelsen er det lagt opp til at definisjonen av kjøpesenter fremgår av den enkelte fylkesdelplan. Der slik definisjon ikke er gitt skal følgende definisjon gjelde: Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg

3 som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter en eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark. Veileder for senterstruktur, varehandel og service i Hedmark De fleste fylker har vedtatt en egen fylkesdelplan for lokalisering av varehandel. I Hedmark har fylkeskommunen i stedet valgt å utarbeide en veileder. Veilederen har ingen juridisk bindende rettsvirkning, slik fylkesdelplanene til dels har fått gjennom de nye rikspolitiske bestemmelsene. Veilederen ser nærmere på hva som bør vektlegges for å vurdere om handelstilbudene får en riktig lokalisering. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene å benytte disse i vurderinger av enkeltsaker. Anbefalinger fra fylkeskommunens veileder I veilederen for senterstruktur, varehandel og service i Hedmark har fylkeskommunen vedtatt retningslinjer/anbefalinger for lokalisering av kjøpesentre og eksempler på metoder som kan benyttes. Av anbefalingene fylkeskommunens veileder gir, kan følgende trekkes frem: Generelt (side 6) 2. Varehandel skal så langt det er mulig, samlokaliseres med sentrumsfunksjoner som privat og offentlig service, forsamlingslokaler, kulturinstitusjoner og kollektivtrafikkknutepunkt. Virksomheten skal så langt det er mulig, lokaliseres i sentrum av eller inntil en by, et bydelssentrum eller et tettsted for å styrke eksisterende sentre med god tilgjengelighet for alle, universell utforming og sykkel/kollektivtilgjengelighet. Varehandel/privat tjenesteyting, (s. 7) 2. Regionsentrene bør utvikle et spesialisert handels- og tjenestetilbud for regionens innbyggere. Den enkelte region forutsettes å være mest mulig selvforsynt med både dagligvarer og utsalgsvarer for å opprettholde et høyt servicenivå, skape muligheter for å etablere levedyktige bransjemiljø i regionsentre og for å redusere reise- og transportbehov. 4. Nye kjøpesentre, varehus og andre større varehandelsbedrifter forutsettes etablert i nær tilknytning til eksisterende handelsmiljøer i sentrum av byer eller tettsteder. Store tiltak bør lokaliseres i fylkes-, region- og kommunesentre eller i sentre med handelsomland (befolkningsgrunnlag) for en slik etablering 6. Er det allerede etablert et kjøpesenter utenfor sentrumsområdet til eksisterende byer og tettsteder, skal kommunen i sin arealplanlegging etter plan- og bygningsloven vurdere å sette en øvre grense for samlet bruksareal til detaljhandel. Dette gjelder ikke varegrupper som er plass- eller transportkrevende. Metoder for vurdering av nye etableringer fra fylkeskommunen veileder I veilederen gis det eksempler på metoder/kriterier som bør benyttes ved vurdering av større handels- og serviceetableringer: Forhold som bør vurderes er: - Er etableringen i tråd med/tilpasset anbefalt senterstruktur? - Er etableringen tilpasset senterets omland? - Skjer etableringen innenfor, i nærområdet av eller utenfor tettstedets sentrumsområde? Er det spesielle forhold som tilsier det foreslåtte etableringsområdet? - Hvilke tomte- og etableringsalternativer er vurdert i sentrum? - Hvordan er tilgjengeligheten for kollektivreisende, gående og syklende?

4 - Styrker etableringen eksisterende by/tettstedsentrumsfunksjon? Offentlig ettersyn - innkomne høringsuttalelser Kommunen har mottatt 5 høringsuttalelser: Statens vegvesen 1. Vegvesenet stiller spørsmål ved hvorfor kommunen skriver at kommunen ikke har vedtatt noen eksakt avgrensning av sentrum. De mener dette kommer klart frem av kommuneplanen. 2. Ihht samordnet areal- og transportplanlegging er det uheldig med en utvidelse av detaljhandel og kjøpesenter på Langeland. 3. Vegvesenet ønsker at det tas inn en reguleringsbestemmelse om skilting mot veg i tråd med 33 i vegloven. Rådmannens kommentar: 1. Kommunen har gjennom kommuneplanens arealdel brukt arealformålet senterområde, for de områdene hvor det skal etableres sentrumsfunksjoner og tilsvarende arealer er satt til sentrumsområde i kommunedelplanen for sentrum. Rådmannen er enig med vegvesenet i at dette må oppfattese som en klar avgrensning av sentrum. 2. Rådmannen kommer inn på dette under Vurdering. 3. Reguleringsbestemmelsene er endret for å legge større vekt på skilting. Vegvesenets ønske er likevel ikke imøtekommet, da rådmannen mener dette ikke er nødvendig. Det følger direkte av vegloven at det er bestemte regler for skilting mot veg. Fylkesmannen 1. På bakgrunn av Miljøverndepartementets avgjørelse fra har fylkesmannen ingen vesentlige merknader til planforslaget. Om det bør åpnes for mer detaljhandel bør baseres på handelsbehovet til boligområdet på Langeland. Samfunnssikkerhetsog beredskapsmessige hensyn synes å være ivaretatt. Rådmannens kommentar: 1. Hensikten med å etablere Biltemaforretning gjennom ytterligere m2 detaljhandel i dette området er å dekke handelsbehovet til både Kongsvinger og Glåmdalsregionen og ikke for å dekke handelsbehovet på Langeland. Rådmannen kommer nærmere inn på dette under Vurdering. Hedmark fylkeskommune: 1. Fylkeskommunen mener den absolutte øvre grensen for detaljvarehandel som kan tillates på Langeland allerede er nådd. Planforslaget innebærer tilrettelegging av et kjøpesenter som i størrelse nærmer seg det dobbelte av det areal for detaljhandel som ble tillatt i Et kjøpesenter på over m2 vil ha svært uheldige konsekvenser i forhold til ønsket handelsetablering og utvikling sentralt i Kongsvinger. Detaljvarehandel i denne størrelsesorden kan ikke forsvares ut fra nærliggende boligområders behov for nærbutikk. Rådmannens kommentar: 1. Rådmannen kommer inn på dette under Vurdering. Rådet for funksjonshemmede og helseenheten i kommunen har ingen merknader til planene.

5 Vurdering: Forhold mellom vedtatte arealplaner og rikspolitiske bestemmelser Som tidligere nevnt er eiendommen 50/16 lagt ut til arealbruksformålene forretning/kontor i kommuneplanen fra 2009, mens formålet industri (som området også er regulert til) er tatt ut. Kommuneplanen ble vedtatt etter at den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre trådte i kraft, og kommuneplanen gjelder dermed foran bestemmelsen. Formålet forretning består av både detaljhandel og plasskrevende varehandel. I retningslinjene til kommuneplanen understrekes det at detaljhandel skal tillates i forretningsområder, men fastsetter ikke hvor mye detaljhandel som kan tillates. Kommuneplanen har imidlertid avklart at hvis det legges opp til en endret bruk av eiendommen, så skal dette ikke være industriformål. Kommuneplanen stiller i krav om at det må foreligge en vedtatt reguleringsplan før arbeid eller tiltak kan iverksettes. Dette innebærer at gjeldende reguleringsplan må endres for eventuelt å kunne gi tillatelse til detaljhandel. Ved utarbeidelse av en reguleringsplan skal det vurderes om planen i tilstrekkelig grad oppfyller kravene i rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer. Selv om kommuneplanen tillater etablering av forretning på eiendommen 50/16, må det likevel vurderes om intensjonene i den rikspolitiske bestemmelsen tilsier at detaljhandel kan tillates. Ved å tillate både detaljhandel og plasskrevende varehandel vil alle typer forretninger kunne etableres på eiendommen. Hedmark fylkeskommune har ikke vedtatt en egen fylkesdelplan med retningslinjer for lokalisering av varehandel. Dette innebærer at den konkrete vurderingen av den rikspolitiske bestemmelsen må ta utgangspunkt i forskriftens egen definisjon på kjøpesenter. Etablering av et forretningsbygg på eiendommen 50/16 vil sammen med de øvrige forretningene i området fremstå som handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område. Den planlagte bebyggelsen vil sammen med de øvrige forretningene i området fremstå som en handelspark på mer enn m2. På denne bakgrunn er ulike forhold knyttet til bestemmelsen vurdert nedenfor. Kongsvinger som regionsenter Etablering av flere store forretningsbygg med detaljhandel i Kongsvinger er viktig for byen, men også på bakgrunn av at Kongsvinger er regionsenter for Glåmdalsregionen. Regionen står overfor en stor handelskonkurranse mot både Elverum, Charlottenberg og Romerike. Ved å utvide handelstilbudet på Kongsvinger er det grunn til å forvente at en større andel av handelen vil skje innad i regionen. Skjer etableringen innenfor, i nærområdet av eller utenfor sentrum? Forretningene på Langeland ligger i dag ca 1 km fra forretningene i sentrum av byen. Sak fra om kjøpesenter på Langeland Uttalelse fra MD I 2008 ble det søkt om å etablere detaljhandel på naboeiendommen 50/35. Kommunen anbefalte at søknaden om fravikelse av den rikspolitiske bestemmelsen ble innvilget. Fylkesmannen avslo søknaden, mens Miljøverndepartementet i 2009 tok klagen til følge med følgende konklusjon: Ut fra en helhetsvurdering finner departementet likevel at Coop Extra bør kunne etableres på Langeland. Langeland ligger i tilknytning til bystrukturen og i nærheten av et større boligområde, som vil kunne bruke dette handelsområdet som sin nærhandel. Området er regulert til detaljhandel. Bybussen og andre bussruter langs rv 2 har holdeplass like ved den ønskede etableringen. Likeså er det opparbeidet gang- og sykkelveier i området. Departementet forutsetter at det tilrettelegges for at de som bruker buss, sykler eller går får trygg og enkel adkomst til forretningene. Departementet

6 forutsetter videre at kommunen arbeider for at de ikke-bilbaserte tilbudene videreutvikles slik at Langeland-området knyttes bedre til sentrum og de øvrige deler av tettstedet. Dette vil gi grunnlag for å knytte Kongsvinger opp mot et større regionalt marked gjennom et bedre tilrettelagt kollektivtrafikktilbud. Miljøverndepartementet mener etter dette at det er grunnlag for å ta klagen fra AS Industrivegen 21 til følge. Tilgjengelighet Handelsområdet på Langeland har god kollektivtilknytning ved at bybussen har stoppested i området. Det samme gjelder Timekspressens tilbud Kongsvinger-Oslo. Når det gjelder gang- og sykkelvegtilbudet har området også et godt gang- og sykkelvegnett mot sentrum og til boligområdene på Langeland. Transport- og miljøkonsekvenser I forbindelse med etablering av detaljhandel på eiendommen 50/35 ble det på oppdrag av eier utredet transport- og miljømessige konsekvenser av etablering av forretningen Coop Ekstra. I utredningen har Asplan Viak sammenlignet lokaliseringen med en tilsvarende etablering på Markensplassen i sentrum. Beregningene illustrerer at en lokalisering ved Langeland sannsynligvis vil gi noe høyere transportarbeid enn en alternativ lokalisering i Kongsvinger sentrum. En etablering i sentrum vil gi noe mer trafikk på det kommunale vegnettet i sentrum. Deres konklusjon er at de miljømessige forskjellene vil bli minimale. Asplan Viak tok i sin utredning utgangspunkt i hvor de handlende bor. Det er grunn til å stille spørsmål om det er et riktig utgangspunkt for vurderingen. Mye av varehandelen skjer i forkant/etterkant av andre aktiviteter som jobb, skole, fritidsaktiviteter og annen handel, dvs aktiviteter som ofte ligger i sentrum. Undersøkelser utført av TØI viser at byspredning selv i små byer raskt øker bilandelen hos de handlende. Planer for utvidelse av detaljhandel i Kongsvinger Prosjektene som pågår i Kongsvinger sentrum viser at det er et potensial for å etablere nye handelstilbud i sentrum. Flere av prosjektene er ferdig planlagt, og to prosjekter (Kongssenteret midtre og Markensplassen) ser ut til å bli igangsatt i Andre prosjekter som er planlagt viser seg vanskeligere å få realisert (Haugekvartalet og Kongssenteret, Brusenterdelen). Kommunen avslo i 2009 en søknad om å gi tillatelse til å etablere Europris pluss på den delen av Langeland industriområde som ligger lengst unna sentrum. En av de to prosjektene som nå realiseres i sentrum er Markensplassen, hvor Europris pluss er en av aktørene som skal etablere seg. Det er grunn til å tro at det er et begrenset marked for hvor mye detaljhandel som kan etableres i byen. Slik sett vil det være en innbyrdes konkurranse mellom prosjektene både om raske saksbehandlingsprosesser og økonomisk gunstige lokaliseringer. I en periode hvor ulike aktører konkurrerer om å komme i gang med sine prosjekter i sentrumskjernen, kan det være uheldig å åpne for større etableringer av detaljhandel i utkanten av sentrum. For å kunne oppnå en god sentrumsutvikling er byen avhengig av at flere av de sentrale prosjektene realiseres. Når det gjelder de større forretningene med detaljhandel, er det ikke minst viktig at de etablerer seg i sentrum. De kan fungere som motorer i kjøpesentre og være avgjørende for om det blir utbygging eller ikke. De store nye forretningene i sentrum er nødvendig for å kunne realisere parkeringskjellere slik at bilene kommer under bakken, til opprusting av det offentlige byrommet og danne grunnlag for den økte aktiviteten sentrum trenger. Kostnader til etablering og videreutvikling av detaljhandel i sentrum er vesentlig høyere enn utenfor sentrum. Kostnadene til garasjekjellere, høy kvalitet på fasader, utearealer m.m, bidrar til at etablering i sentrumskjernen grovt anslått kan være dobbelt så kostnadskrevende som utenfor sentrum, hvor blant annet parkering skjer på bakkenivå.

7 For både nye og eksisterende forretninger kan det bli mer lønnsomt å vurdere en rimeligere etablering i tidligere industriområder. På den andre siden ser vi at en rekke av de nye handelskonseptene som rulles ut over landet, ikke er like interessert i å plassere seg i selve bykjernen. Byer og tettsteder ser ut til å få en kombinasjon mellom gåbasert detaljhandel i sentrum og mer bilbasert kombinasjoner av detaljhandel og plasskrevende handel i område i utkanten av byen. Den konkrete virksomheten som det legges opp til skal inn i det nye forretningsbygget, Biltema, er en aktør som sier de ikke vil etablere seg i sentrumskjernen. Kommunen risikerer å gå glipp av et bredere handelstilbud og sårt tiltrengte arbeidsplasser, hvis det ikke åpnes for detaljhandel i planen. Eiendommen 50/16 er den siste gjenstående eiendommen rundt den store parkeringsplassen på Langeland hvor det ikke er forretningsaktivitet. Det vil være naturlig at også denne eiendommen utvikles med en forretning. Både i 2004 og 2008 ble det satt en øvre grense for hvor mye detaljhandel som skulle tillates på Langeland. Spørsmålet er om eiendommen 50/16 bør forbeholdes plasskrevende varehandel eller om tillatt antall m2 med detaljhandel i dette området skal økes ytterligere fra ca m2 til ca m2. Langeland er et tidligere industriområde som Kongsvinger har ønsket å transformere til både handel, tjenesteyting, kontor og småindustri/håndverk. Utbyggingsavtale Det er utarbeidet en utbyggingsavtale som ble lagt ut til offentlig ettersyn parallelt med reguleringsplanen. Avtalen er vedlagt denne saken og vil bli vedtatt på delegert myndighet. Alternative løsninger: Etter rådmannens vurdering er det to alternative vedtak som peker seg ut som mest aktuelle: Alternativ 1: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas ikke reguleringsplan Kristian Walbys veg 4-6 med bestemmelser, planbeskrivelse og tilhørende dokumenter. 2. Planen sendes tilbake til ny behandling. Det er ønskelig at det legges til rette for plasskrevende varehandel og kontor, men ikke detaljhandel. Alternativ 2: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan Kristian Walbys veg 4-6 med bestemmelser, planbeskrivelse og tilhørende dokumenter. 2. For å oppnå ønsket handelsetablering og utvikling sentralt i Kongsvinger, bør det fremover ikke tillates ytterligere detaljvarehandel på Langeland utover det denne reguleringsplanen gir anledning til. Rådmannens oppsummering Prinsippvedtaket om å åpne Langeland for detaljhandel ble gjort i 2004, hvor det ble tillatt 6000 m2. I denne omgang dreier saken seg om å legge til rette for mer detaljhandel, med inntil ca m2 i tilknytning til det allerede etablerte handelsområdet/torget på Langeland (totalt m2 detaljhandel). En etablering av detaljhandel i dette området vil med stor sannsynlig føre til at det vil ta lenger tid å få realisert det utbyggingspotensialet som ligger i kjerneområdet i sentrum,

8 prosjekter som ville kunne bidratt til å skape den tetthet og de kvaliteter Kongsvinger sentrum trenger. På den andre siden er den virksomhet som planlegges i et nytt forretningsbygg, et handelskonsept som bare tildeles regionsentre i Norge. Kongsvinger kan gjennom denne etablering bidra til å realisere noe av vår målsetting om å være et handelkraftig regionsenter i vekst som bla. innebærer å tilføre regionen funksjoner og virksomheter som ikke har etableringsgrunnlag i nabokommunene. Etableringen vil også kunne bidra til ytterligere oppdemming av den sterkt bilbaserte handelen over svenskegrensa og bidra til flere arbeidsplasser i byen. Rådmannen mener kommunestyret i utgangspunktet bør lytte til fylkeskommunens råd i denne saken og ikke tillate ytterligere detaljhandel på Langeland. Når denne etableringen tillates, vil antall detaljhandel på Langeland nå bli like stort som dagens Kongssenter. Rundt parkeringsplassen på Langeland er det i tillegg store forretninger med plasskrevende varegrupper. Rådmannens INNSTILLING 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan Kristian Walbys veg 4-6 med bestemmelser, planbeskrivelse og tilhørende dokumenter. 2. For å oppnå ønsket handelsetablering og utvikling sentralt i Kongsvinger, bør det fremover ikke tillates ytterligere detaljvarehandel på Langeland utover det denne reguleringsplanen gir anledning til Planutvalget PL-024/11 INNSTILLING: 1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan Kristian Walbys veg 4-6 med bestemmelser, planbeskrivelse og tilhørende dokumenter. 2. For å oppnå ønsket handelsetablering og utvikling sentralt i Kongsvinger, bør det fremover ikke tillates ytterligere detaljvarehandel på Langeland utover det denne reguleringsplanen gir anledning til. Punkt 1 er enstemmig innstilt. Punkt 2 er innstilt med 6 (Ap 1, H1, Krf 1, Frp 2 og PP 1) mot 2 (Ap 1 og H 1)stemmer Kommunestyret Kjell Arne Hanssen, Frp foreslo: Punkt 2 i innstillingen strykes. KS-069/11 VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan Kristian Walbys veg 4-6 med bestemmelser, planbeskrivelse og tilhørende dokumenter. Vedtaket var enstemmig. Enstemmig vedtatt at innstillingens punkt 2 strykes.

9 Rett utskrift Dato: Kopi til: Teknisk forvaltning

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 15.03.2011 009/11 RLU

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 15.03.2011 009/11 RLU KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 15.03.2011 009/11 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201101, K2-L12 : Arkivsaknr.: 11/1891 Reguleringsplan 201101

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /08 RLU

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget /08 RLU KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 26.06.2008 032/08 RLU Saksansv. Rune Lund Arkiv: R-6401 B-2, K2- L12 : Arkivsaknr.: 08/1946 Mindre vesentlig reguleringsendingreguleringsplan

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde

Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Statsråden Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 2013/4635 17/379- Nome kommune innsigelser til reguleringsplan for Kastet industriområde Saken er oversendt Kommunal-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4780-2 Arkiv: L05 &31 OPPSTART AV HANDELS-OG BYUTVIKLIGSANALYSE Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak

Detaljer

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter

Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan for Rosenlund bydelsenter Statsråden Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 14/977-16 17.12.2014 Lillehammer kommune Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2011-2024 og reguleringsplan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11)

Saksframlegg. DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/ (13678/11) Saksframlegg DETALJREGULERING AV HAAKON VII'S GATE 27 OG 27B, HANGAREN LADE SAMTYKKEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/33590-70 (13678/11) Saksbehandler: Marianne Knapskog ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015

2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 2014/5112 15/1113-4 23.07.2015 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT /lott ATT re; EM Utv.saksnr Utvalg Møtedato 72/ l 4 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.03.2014 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR 7/185, JESSHEIM NÆRINGSPARK.

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE RIKSPOLITISK BESTEMMELSE (RPB) OM KJØPESENTRE Erik Sveistrup, seniorrådgiver Miljøverndepartementet, Avd. for regional planlegging Regional samling, Trondheim 23.10.2008 RPB om kjøpesentre Intro / bakgrunn

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR LURA NÆRINGSOMRÅDE - PLAN 85113 - FOR EIENDOMMEN GNR. 69 BNR. 2563 - STOKKAMYRVEIEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200703756 : O: : 69-2563 : Arne Lea : Marco Zanussi Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 13.02.08 16/08

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om kjøpesentre Seniorrådgiver Peder Vold, Miljøverndepartementet Nettverkssamling regional planlegging Tønsberg 22. mai 2008 RPB om kjøpesentre Lovhjemmel Innkomne uttalelser

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.

RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05. RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTRE (RPB) Erik Sveistrup, seniorrådgiver Avdeling for regional planlegging, MD Konferanse, Stord, 04.05.2009 Om de nye nasjonale bestemmelsene for etablering av kjøpesentre

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/21 Komite for plan, næring og miljø /49 Planutvalget /55 Bystyret

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/21 Komite for plan, næring og miljø /49 Planutvalget /55 Bystyret BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2008 16387/08 04/1004 U01 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/21 Komite for plan, næring og miljø 03.04.2008 08/49 Planutvalget 08.04.2008 08/55

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2006/629-0 Arkiv: 120 Saksbeh: Sveinung Jørundland Dato: 11.07.2012 Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder- Ny høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING

PLAN DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS BEHANDLING Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00994-8 Saksbehandler Inger Narvestad Anda Saksgang Møtedato Planutvalget 26.01.2016 PLAN 2012007 - DETALJREGULERING FOR ASKJE VEST LOKALSENTER, INNSTILLING TIL 1. GANGS

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT:

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT: HORDALAND FYLKESKOMMUNE Til høringsinstanser iflg. adresseliste Saknr. flv$ $&^ffl Dok.nr. / 3 O JAN 2008 Arkivar. *-f] 2, Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 200800143-/PV

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret /17. Kommunestyret har behandlet saken i møte Flå kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00014-37 Saksbehandler Jon Andreas Ask Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommunestyret 2015-2019 28.03.2017 30/17 Kommunestyret

Detaljer

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra

Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter - Bodø kommune - Stormyra Journalpost:16/89644 Saksnummer Utvalg/komite Dato 374/2016 Fylkesrådet 16.11.2016 169/2016 Fylkestinget 05.12.2016 Komite for kultur, miljø og folkehelse 05.12.2016 Søknad om fravikelse av regional planbestemmelse

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Ekstramøte i MØTEINNKALLING Møtetid: 04.05.2015 kl. 15:30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Klage på reguleringsplan Kongevegen - Lierrasta - KS sak 054/ 17

Klage på reguleringsplan Kongevegen - Lierrasta - KS sak 054/ 17 SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Planutvalget 21.11.2017 055/17 Saksansv.: Bjørn Arve Sagbakken Arkiv: 16/552 Arkivsaknr.: PLANID - 201602, K2 - L12 Klage på reguleringsplan 201602 Kongevegen -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL

PLAN : DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Arkiv: PlanID - 0253.01, K2 - L12 Vår ref: 13/2147-19 Journalpostid: 15/4898 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0253.02: DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM FV 506 OG LYEVEGEN, LYEFJELL Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE

HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING AV KJØPESENTER - KRØGENES - ARENDAL KOMMUNE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2008/2816-3917/2009 / 511/132/L40 Saksframlegg Saksbehandler: Anita Henriksen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM OPPFØRING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 2015/4558 16/392-4 27.06.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy kommune

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - egengodkjenning av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsveien 1, Europris Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser GBNR - 57/422 15/238 Saksnr Utvalg

Detaljer

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Vår ref.: - Deres ref.: Dato: Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Vedlagt følger protokoll fra politisk behandling i Østfold

Detaljer

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL

HANDELSANALYSE: HAVNEGATA 20, STJØRDAL Oppdragsgiver: Oppdrag: 610338-01 Havnegata 20 Trafikk- og handelsanalyse Dato: 19.01.2017 Skrevet av: Mehdi Khakpour / Faste Lynum Kvalitetskontroll: Diana van der Meer / Birgitte Nilsson HANDELSANALYSE:

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 05/2017 Utvalg for Samfunnsutvikling /2017 Kommunestyret

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato 05/2017 Utvalg for Samfunnsutvikling /2017 Kommunestyret PLANID 05020388, PLANNAVN Mattisrudsvingen 5 og Arkiv: 7, FA L13, GBNR 65/65, 65/89, HIST ESA 16/922 JournalpostID: 17/957 Saksbehandlar: Stine Radmann Dato: 16.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune

Handel i Rogaland. Plan- og byggesakskonferansen Christine Haver Rogaland fylkeskommune Handel i Rogaland Plan- og byggesakskonferansen 2017 Christine Haver Rogaland fylkeskommune Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter «Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 21.01.2013 2012/6417/INLA/420.0 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Ingrid Heggdal Larsen, 71 25 84 78 Vår ref. Fræna kommune 6440

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

NOTAT Kristiansand

NOTAT Kristiansand NOTAT Kristiansand 15.4.2010 TIL: ATP-UTVALGET FRA: RÅDMANNSUTVALGET FORSLAG TIL REGIONAL PLANBESTEMMELSE FOR LOKALISERING AV HANDEL OG TJENESTEYTING BAKGRUNN I forslag til Regional plan for Kristiansandsregionen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/ Behandling før 2. gangs høring og utlegging til offentlig ettersyn.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/ Behandling før 2. gangs høring og utlegging til offentlig ettersyn. Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 138/049 Arkivsaksnr: 2012/1034-32 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 75/2014 23.09.2014

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/03875-21 Arkivkode. Geilo- 178 Saksbehandler Trond B. Augunset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 17.09.2015 29/15 2 Kommunestyret 30.09.2015

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: PLA 167 Arkivsaksnr.: 99/14407-022 Dato: 5.03.02 UTSATT SAK - PRINSIPPSAK - GULSKOGEN SENTER OG GULDLISTEN, REGULERINGSPLAN FOR FORRETNING, KONTOR OG BOLIG,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN

KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN KOMMUNEDELPLAN FOR BJERKVIK, NÆRINGSOMRÅDET ENRUM - BRATTDALEN FORENKLET PLANBESKRIVELSE Dato: 07.april 2015 Enkel planbeskrivelse er utarbeidet i forbindelse 2. gangs offentlig ettersyn av kommunedelplan

Detaljer

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-11/15

Utvalgssak. Vestby kommune - Plan, bygg, geodata PLM-11/15 Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Thorstein Hymer Arkiv: // 0235 Arkivsaksnr.: 14/1027-17 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -11/15 16.03.2015 PLM-11/15

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER.

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/18657-3 Dato: 02.02.09 REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. HØRING INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse

Reguleringsplan for Utvidelse av City Nord, Bodø kommune - ny vurdering av innsigelse Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Egil Johansen, 75 53 16 19 07.05.2008 2006/8700 421.4 ejo@fmno.no Deres dato Deres referanse Bodø kommune Postboks 543, 8001

Detaljer

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 03.06.2015:

Hovedutvalg for miljø, plan og drifts behandling 03.06.2015: Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/1400-7938/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 12.05.2015 Andre gangs behandling og vedtakelse av detaljregulering Rom næringsområde, byggetrinn 2 - planid 2012 10 Utvalg

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Møtedato: 09.06.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00-22:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/53 1/9 - Morstongveien 25

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09

Møtedato: Møtetid: 12:00 15:00. Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR PLANUTVALGET Møtedato: 20.10.2009 Møtetid: 12:00 15:00 Møtested: Glåmdalen, Gågata Saksnr.: 044/09-056/09 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Andre: Fra

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 09/146 25.06.2009 Omregulering Mosvold (Europris) - 1. gangs behandling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Arkivsak: 06/ /06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.06.2006 Arkivsak: 06/01183-014508/06 Arkiv: PLA 632 Sak: 0043/06 REGULERINGSENDRING FOR DEL AV NAVNEBERGET B12 Behandling: Innstillingen fra formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 115/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 115/ Sunndal kommune Arkiv: 20170410 Arkivsaksnr: 2017/764-7 Saksbehandler: Marit Ingrid Erstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 115/17 07.11.2017 Reguleringsplan for Mogrenda

Detaljer

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL.

2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Bamble kommune SAKSUTSKRIFT 2.GANGSBEHANDLING AV OMREGULERING AV DEL AV GRASMYR GBNR 26/100, 26/102 M.FL. Saksgang Møtedato Saknr 1 Teknisk utvalg 01.06.2016 43/16 2 Kommunestyret 16.06.2016 69/16 Teknisk

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Eplehagen - plan ID 0419201501 Vedtatt av Møtedato Saksnr Planutvalget 26.04.2016 007/16 Kommunestyret 31.05.2016 023/16 Saksanv.:

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/45-28 Saksbehandler: STL Dato: 11.08.2015 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 63/15 Plan- og Bygningsrådet 28.08.2015 63/15

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 16/995.

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 16/995. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/995-39 Arkiv: PLNID 20160004 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING - EIENDOM 27/733 - BILINVEST AS / ALTA MOTOR Planlagt behandling:

Detaljer

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling

Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 11/1410-16/7615 FA - L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum tlf. 61283063 Reguleringsplan for Friisvegen turistsenter Måsåplassen - tredje gangs behandling Utvalg Utv.saksnr.

Detaljer

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001)

Referansegruppemøte Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Referansegruppemøte 12.02.14 Drøfting av ulike aktuelle virkemidler i lys av erfaringene med gjeldende fylkesdelplan (2001) Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 Virkemidler Regional planbestemmelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog og Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Arkivsaksnr.: 13/1474 Saksnr.: Utvalg Formannskap Kommunestyre Møtedato OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET GODKJENNING

Detaljer

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen)

Sluttbehandling - Mindre endring - Detaljreguleringsplan for deler av Hunstad Sør (Haugen) Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2016 71618/2016 2015/7010 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/60 Komite for plan, næring og miljø 12.10.2016 16/175 Bystyret 27.10.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015

Politisk behandling av Kommunal planstrategi 2012-2015 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 20.11.2012 072/12 HENO Kommunestyret 07.02.2013 010/13 HENO Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K1-140 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad Sør, Haugen, gnr/bnr 41/ 81 og 1541 Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 23.05.2014 28788/2014 2010/17048 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for deler av Hunstad

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer