Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com"

Transkript

1 Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf Fax Org nr

2 Årsberetning 2005 Virksomheten ProfVet AS har hovedkontor på Hjelset utenfor Molde. Selskapet utvikler og selger programvare til veterinærmarkedet. Hovedforretningsområdet er utvikling og salg av egenutviklede journalprogram for veterinær praksis (ProfVet Smådyr, ProfVet Praksis, ProfVet Mobil, ProfVet Regnskap og ProfVet Hest). Selskapet driver brukerstøtte for egne program. I tillegg til egenutviklet programvare selger selskapet annen programvare til veterinærmarkedet, og påtar seg utviklingsoppdrag både for egne brukere og andre kunder. Selskapet hadde ved årsskiftet fast ansatte med en stillingsbrøk på 7,9. Økonomi. Selskapet hadde i 2005 en omsetning på kr hvorav kr er tilskudd fra SkatteFUNN. Resultatet for året er på kr , og er bedre enn budsjettert resultat som følge av at vi har fått full effekt av omstillingen som ble gjennomført samt at vi har fått innvilget og bokført bidrag fra SkatteFUNN samt at salget ble ca dobbelte av budsjettert. I tillegg har selskapet hatt godt med eksterne utviklingsoppdrag gjennom året. Salg av ProfVet til NVH med tilhørende konsulentoppdrag har vært et vesentlig bidrag til resultatet. Styret er godt tilfreds med årets resultat og de mål en satte seg vedrørende styrking av selskapets samlede egenkapital. Styret mener dette arbeidet må holde frem for at selskapet i fremtiden skal kunne være i front hva gjelder utvikling av ny teknologi, service og oppfølging. Selskapets likviditetsbeholdning per var kr Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer betraktes å være god. Selskapet hadde positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter med kr , og negativ kontantstrøm fra investeringer med kr som følge av ytterligere investeringer i datterselskapet Profvet Software International AS. Kontantstrøm fra finansiering var negativ med kr hvorav kr gjelder utbetaling av utbytte. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr og egenkapitalandelen pr var kr , hvilket utgjør 68,86%. Det har etter styrets vitende ikke inntruffet omstendigheter etter og fram til dato, som har betydning for bedømmelsen av regnskapet og selskapets økonomiske stilling pr Framtidig utvikling På bakgrunn av selskapet økonomiske situasjon er styrets vurdering på kort sikt å fortsette på den strategi som det er jobbet etter siden i Gjennom vår deltakelse i selskapet Profvet Software International AS ønsker vi å være med å legge til rette for at vår software skal bli internasjonalisert. Aksjonærforhold Selskapet har 15 aksjonærer. Det har i året vert omsatt aksjer i tillegg har alle de store aksjonærene opprettet egne holdingselskaper. For detaljerte opplysninger henvises til selskapets hjemmeside Fortsatt drift Forutsetninger for fortsatt drift er til stede, og årsoppgjøret for 2005 er satt opp under denne forutsetning. Arbeidsmiljø I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2005 har sykefraværet vært på mindre enn 1 %. Etter vår oppfatning er arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen god. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker i arbeidstiden. Selskapet jobber for likestilling mellom kjønnene.

3 Årsberetning 2005 Ytre miljø Ingen deler av virksomheten forurenser det ytre miljø utover det som er tillatt etter gjeldende lover og forskrifter. Virkningen på det ytre miljø fra selskapets side er meget beskjedent. Styret takker de ansatte for en utmerket jobb i Hjelset 29. mars 2006 I styret for ProfVet AS Halldor Matre Skålnes styreleder Bjarne Kvale Monika Pessl Norheim Geir Erik Berge Sivert P. Dyrkorn Dagfinn Nordhaug Daglig leder

4 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt inkl. SkatteFUNN Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (66.923) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER Årsregnskap for Profvet AS Foretaksnummer

5 Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Molde den 31. desember mars 2006 Styret i Profvet AS Halldor Matre Skålnes Bjarne Kvale Monika Pessl Norheim styreleder Geir Erik Berge Sivert P. Dyrkorn Dagfinn Nordhaug Daglig leder Årsregnskap for Profvet AS Foretaksnummer

6 Noter 2005 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende. Note 1 - Annen driftsinntekt Selskapet har fått godkjent og mottatt tilsagn om støttet til forskning og utvikling gjennom SkatteFUNN til prosjektet DARO (digitalisering av rutineoppgaver). Alle kostnader til FOU kostnadsføres, og alle bidrag inntektsføres etter periodisering. Note 2 - Opplysninger om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse mv Gjennomsnittlig antall ansatt i regnskapsåret er 7 personer. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Total personalkostnad Ytelser til ledende personer Lønn og andre godtgjørelser Daglig leder: Dagfinn Nordhaug Styreleder Halldor Matre Skålnes Øvrige styremedlemmer Ytelser til revisor Revisjon Konsulenthonorar 0 0 Total ytelse til revisor Noter for Profvet AS Foretaksnummer

7 Noter 2005 Note 3 - Avskrivning og nedskriving på varige driftsmidler Driftsløsøre inv. Anskaffet Goodwill Sum verktøy kontor software Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 4 Skattekostnad Utsatt skatt/utsatt skattefordel Driftsmidler inkl. goodwill Andre avsetninger for forpliktelser Skattem. fremf. underskudd som utlignes = Grunnlag utsatt skatt Utsatt skatt 0 0 Negativt grunnlag utsatt skatt Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes 0 0 = Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel Ikke bokført utsatt skattefordel Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Endring + Driftsmidler inkl. Goodwill Andre avsetninger for forplikte Sum Oppskrivning av anleggsmidler i året 0 Diff. skattem.inng.verdi og virkelig verdi (eiendel) 0 Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt Noter for Profvet AS Foretaksnummer

8 Noter 2005 Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnader Permanente og andre forskjeller Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført underskudd Anvendt skattemessig framførbart underskudd = Inntekt 0 Spesifikasjon av årets skattekostnad: Beregnet skatt av årets resultat 0 Skattekostnad 0 Skattesats Betalbar skatt i balansen består av Beregnet skatt av årets resultat 0 +/- Effekt av skatt på konsernbidrag 0 + Refusjon skatt etter skatteloven = Betalbar skatt i balansen Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd utgjør pr kr og er innestående på konto for skattetrekk. Ut over dette har selskapet ingen bundne innskudd. Note 6 - Selskapskapital Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Selskapet har aksjer hver pålydende kr 1. Samlet aksjekapital utgjør kr Av selskapets 15 aksjeeiere, er det 5 som eier mer enn 1 % av aksjekapitalen. Disse er: Aksjonærens navn: Antall aksjer: Hungnes Holding AS ,53 % Piiotarho AS ,77 % SPEED AS ,87 % Halldor Skålnes Styreformann ,55 % Kongsvinger vet.klinikk ,55 % Andre ,74 % Sum ,00 % Følgende av selskapets tillitsmenn/ansatte i ledende stillinger eier/kontrollerer aksjer i selskapet: Daglig leder Dagfinn Nordhaug kontrollerer aksjer gjennom selskapet Hungnes Holding AS, markedssjef Petter Inge Remøy kontrollerer aksjer gjennom selskapet Piiotarho AS, styremedlem Sivert Petter Dyrkorn kontrollerer aksjer gjennom selskapet SPEED AS. Noter for Profvet AS Foretaksnummer

9 Noter 2005 Aksjekapital / Annen Sum selskapskapital egenkapital egenkapital Pr Utdeling av ekstra utbytte Tilført fra årsresultat Anvendt til årsresultat Nedskriving aksjekapital: Emisjon/nytegning: Pr Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld er lån fra: Dagfinn Nordhaug eldre gjeld Kr Dagfinn Nordhaug Kr Petter Inge Remøy Kr Sivert Petter Dyrkorn Kr Sum Kr Av selskapets bokførte gjeld er kr sikret med pant. Som sikkerhet for dette pant er stillet inventar og kontormaskiner, bokført verdi kr 2.974,-.samt pant i software, bokført verdi kr Note 8 - Investeringer i datterselskap Selskapet eier 80 % av selskapet ProfVet Software International AS, Molde, etablert i Samlet aksjekapital i selskapet er kr Kostpris er kr I desember 2005 ble det vedtatt en emisjon i selskapet. Vi har innbetalt det tegnede beløpet på kr Emisjonen ble først registrert gjennomført i ProfVet AS eier fortsatt 80 % av dette selskapet etter denne emisjonen. Aksjekapitalen i ProfVet Software International AS er nå kr Noter for Profvet AS Foretaksnummer

10 Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler 0 (3.579) + Ordinære avskrivninger /- Endring i kundefordringer ( ) /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter ( ) = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 (3.579) - Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) ( ) = Netto endring i kontanter mv Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv Kontantstrømoppstilling for Profvet AS Foretaksnummer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011

ÅRSRAPPORT. Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 2010 ÅRSRAPPORT Organisasjonsnr. 995726777 14.03.2011 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Interimsstyre... 2 Formål... 2 Medlemmer... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 3 Organisering...

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009. BIM: BygningsInformasjonsModellering Nytt satsningsområde og prosjekteringsverktøy

ÅRSBERETNING 2009. BIM: BygningsInformasjonsModellering Nytt satsningsområde og prosjekteringsverktøy ÅRSBERETNING 2009 BIM: BygningsInformasjonsModellering Nytt satsningsområde og prosjekteringsverktøy PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: 72 89 44 20 VESTRE ROSTEN 85, 7075 TILLER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2006 ORGANISASJONSNUMMER: 974 526 441 Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Seafarms AS Morselskap Konsern 2006 2005 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 35 498 562 18 981 418

Detaljer