Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte Framlegg til vedtak 1. Styret syner til saksframlegget og vedtek langtidsbudsjettet for med dei inntekts- og kostnadsrammer som går fram av tabellen under: Resultatbudsjett (beløp i heile tusen) 2015 Basisramme ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf. sjukeh.) Gjestepasientar Polikliniske inntekter Øyremerka tilskott Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnader knytta til aktiviteten i føretaksgruppa Innleigd arbeidskraft - del av kto Lønn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivningar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Føretaket må arbeide vidare for å konkretisere omstillingstiltak og driftstilpassingar for å realisere resultatkravet i langtidsperioden. Særleg merksemd bør vi ha rundt: - Effektivisering som følgje av arealplanen - Driftsendringar som følgje av samhandlingsreforma - Implementering av ny informasjonsteknologi og uttak av dei moglege gevinstane det gjer 2. Styret syner til saksframlegget og vedtek investeringsplanen for slik han ligg føre.

2 Innleiing Årleg utarbeider Helse Førde eit langtidsbudsjett for dei neste fem åra. Dokumentet inngår i Helse Vest RHF sitt langtidsbudsjett for føretaksgruppa for same periode. Vidare skal føretaka som har store utbyggingsprosjekt, syne konsekvensane over ein periode på ti år. Målet er å skape ei meir føreseieleg ramme for verksemda gjennom utarbeiding av eit langtidsbudsjett, i tillegg til dei årlege budsjetta. I sak 042/2013 A Arealplan Førde sentralsjukehus vedtok styret i Helse Førde 24. mai 2013 at «framdriftsplanen må komprimerast med tydelege prioriteringar». Difor er det i dette langtidsbudsjettet innarbeidd konsekvensar av å gjennomføre arealplan Førde sentralsjukehus fram mot Ein føresetnad for å gå vidare med arbeidet med arealplanen er at Helse Førde har ein verksemdsmessig utviklingsplan. Den venta økonomiske utviklinga og planen for investeringar må setje føretaket i stand til å gjennomføre utviklingsplanen. For å berekne dette er det lagt inn ulike føresetnader. Det må påreknast endringar i føresetnadene, i samband med arbeidet som vert gjort med dei verksemdsmessige og bygningsmessige utviklingsplanane. Effektane frå investeringar som er lagt inn i dette dokumentet, må difor sjåast som rettleiande og ikkje som endelege. Mellom anna er det enno ikkje klart om Helse Førde får lån av Helse- og omsorgsdepartementet til å gjennomføre arealplanen. I løpet av 2015 kjem regjeringas framlegg til Nasjonal helse- og sjukehusplan. Også Helse Vest er i ferd med å utarbeide ein plan for føretaksgruppa fram mot Desse planane vil vere førande for korleis Helse Førde skal utvikle seg framover. Førebels legg vi til grunn styringsdokument, Nasjonal helseplan, den reviderte utgåva av Helse 2020, samt gjeldande planar for Helse Førde. Endringar i overordna styringssignal vil bli innarbeidde ved neste rullering. Vurdering av situasjonen no Rekneskapane for 2013 og 2014 synte eit overskot på 0,5 og 17,3 millionar kroner. Prognosen for 2015 syner eit overskot på 13 millionar. Helse Førde er no i ein situasjon med balanse i drifta. Føretaket står likevel også i åra framover overfor økonomiske utfordringar. Særleg den demografiske utviklinga i framskrivingar våren 2015, samt evna til å finansiere naudsynte investeringar, vil krevje at føretaket gjennomgår drifta med tanke på auka effektivitet. Frå sentralt hold har det også komme forventningar om effektivisering. Mellom anna blei det i statsbudsjettet lagt inn ein forventning om 0,6 prosent effektivisering i Utviklingsplanane for verksemda og bygningar vil hjelpe til med arbeidet på dette området. Det same vil dei store IKT-prosjekta som skal implementerast i føretaket i åra som kjem. Arbeidet med budsjett for 2015, og langtidsbudsjett for , har synleggjort at omstillingsarbeidet som er gjort siste åra, må halde fram for å førebyggje ny ubalanse. Omstillingane har på mange område bevega oss i rett lei når det gjeld kvalitet og tenesteutvikling. Det vi skal tilby befolkninga må vere bra. Av den grunn må arbeidet med pasienttryggleik, kvalitet og leiing ha sin tydelege plass som del av svaret på utfordringane våre. Økonomiske føresetnader Alle tal i langtidsbudsjettet skal uttrykkast i 2015-kroneverdi, og det skal ikkje gjerast justeringar for pris og lønsvekst. Alle endringar i tal skal vere baserte på reelle endringar og ikkje prisendringar. Som hovudprinsipp nyttar vi flytande rente i langtidsbudsjettet. For lån der vi har fastrenteavtale, nyttar vi fastrenta i perioden vi har binding. Når fastrenteavtale går ut, er det nytta flytande rente. Den flytande renta for investeringslån og driftskreditt i Norges Bank er i siste halvår 2014 fastsett til 1,78 prosent. Per i dag er renta på 1,56 prosent. Den lange renta på 5 og 10 års investeringslån kunne ved utgangen av 2014 bindast på høvesvis 2,18 og 2,94 prosent. Dette er ein indikasjon på at renta er venta å bli låg i lang tid framover. Med bakgrunn i dette har Helse Vest fastsett at føretaka set renta i langtidsbudsjettet til 2,1 prosent i 2016, og med ei gradvis stigning til 2,5 prosent i 2020: Renteprognose 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % Side 2

3 Denne føresetnaden gjeld både for driftskreditt og investeringslån med flytande rente. Resultatkrava som er lagt inn under, er vedteke av styret i Helse Vest. Krava er sett for at Helse Førde skal kunne gjennomføre sine investeringsplaner. Resultatkrav Utvikling i behov for tenester Per 1. januar 2015 budde det innbyggjarar i Helse Førde sitt opptaksområde. I samband med den verksemdsmessige utviklingsplanen er det gjort demografiske framskrivingar. Folketalet er venta å auke med totalt 6,1 prosent fram mot 2030 (6.693 innbyggjarar), og med 9,3 prosent ( innbyggjarar) om vi ser heilt fram til Ei oppsummering av den demografiske utviklinga i opptaksområdet til Helse Førde fram mot 2030 og 2040 syner følgjande hovudtrekk: Folketalet vil auke, totalt sett. Folketalsveksten vil relativt sett vere lågare enn i dei andre fylka i Helse Vest, samt Møre og Romsdal. Aldersgruppene år og 80+ vil relativt sett auke mest dette gjeld for opptaksområdet til Helse Førde som for nabofylka og landet totalt sett. Folketalsutviklinga per kommune har store variasjonar samanlikna med tala for heile opptaksområdet dette gjeld både totalt sett og per aldersgruppe. I absolutte tal vil kommunane som er størst i dag, også få største folketalsauken fram mot Fjaler og Luster skil seg ut som to mindre kommunar som ser ut til å få eit høgt tal nye innbyggjarar samanlikna med dagens situasjon. Aldersgruppene 0-17 år, år og år vil totalt sett for fylket ikkje ha nokon endring i innbyggjartal, men ser ein på kvar einskild kommune er det store variasjonar i utviklinga. Utviklinga i tal eldre held fram frå 2030 mot 2040, slik at fylket står framfor ei varig endring i alderssamansetninga. Samstundes vil tal innbyggjarar i dei arbeidsføre aldersgruppene verte reduserte, slik at det vil verte ein situasjon med auka spurnad etter helsetenester og redusert tilgang på arbeidskraft. Å berekne endringar i den epidemiologiske utviklinga er utfordrande. Det vil alltid vere ein viss gard av utryggleik knytt til slike forsøk. Når ein likevel gjer det, er det med utgangspunkt i dagens situasjon og kunnskap og oppfatning om kva dynamikk som styrer utviklinga. På kort sikt vil det for helsa til innbyggjarane og aktiviteten i føretaka dreie seg om relativt marginale endringar. Men om ein tenkjer så langt fram som 30 år, vil vi likevel kunne sjå store utslag. Spesielt fordi auken i tal eldre innbyggjarar er såpass sterk samanlikna med utviklinga for yngre aldersgrupper, veit vi at visse sjukdommar vil auke som ein konsekvens av lengre levealder. Dei som er over 70 år brukar sjukehustenester fem gonger meir enn resten av folket. Dei som er eldre enn 80 år utgjer berre rundt fem prosent av befolkninga, og bruker 45 prosent av dei somatiske sjukehussengene. Auken i tal eldre vil difor i seg sjølv gje ein vekst i sjukdommar som til dømes hjartesvikt, hjerneslag, kreft, slitasje i muskel og skjelett, diabetes type 2, urinlekkasje, KOLS, sansetap og alderspsykiatriske sjukdommar som depresjon og demens. Den demografiske utviklinga tyder på at vi får ei auke i fedme, diabetes type 2 og sjukdommar i luftvegane (t.d. KOLS hos kvinner og astma generelt), nyresvikt og allergiar. Visse kreftformer, som tjukktarmskreft og lungekreft, er venta å auke. Det same gjeld brystkreft hos kvinner og prostatakreft hos menn. Psykiske lidingar, spesielt depresjon og angst, er og venta å auke. Totalt sett indikerer det framtidige sjukdomsbiletet eit stort behov for ulik eller tverrfagleg tilnærming. Føringane frå Helse Vest byggjer på at befolkningsgrunnlaget for Helse Førde vil auke med 1,8 prosent fram mot Det gjev vekst i spurnaden etter helsetenester. Det er vanskelig å anslå kor stor del av veksten som vil komme i kommunane, og kor stor del som kjem i spesialisthelsetenesta. Føringane frå Helse Vest er at behovet for spesialhelsetenester vil auke med 0,1 prosent kvart år i 5- årsperioden. Snittet for Helse Vest er 0,6 prosent kvart år. Det er uklart om veksten Helse Vest legg opp til, er stor nok til å handtere etterspurnaden av tenester frå Helse Førde som vi trur den demografiske utviklinga vil gje. Særleg med tanke på fokuset som er på ventetider, og å få dei ned. I budsjettframlegget er det lagt opp til ei effektivisering, men det er Side 3

4 ikkje vurdert om denne effektiviseringa vil gje den naudsynte effekten på ventetidene slik at dei er i tråd med gjeldande styringssignal. Samhandlingsreforma Spesialisthelsetenesta skal støtte kommunane i samhandlingsreforma, og vil ha ei viktigare rettleiingsrolle framover. Helse Førde skal sentralisere det som er naudsynt, og desentralisere det som er mogleg. Ein viktig premiss i samhandlingsreforma er at tenester som mange har trong for, skal ytast nær der pasienten bur. Helse Førde har utarbeidd ein eigen strategi for samhandling. Denne strategien skal bidra til å oppfylle krava til helseføretaket i høve samhandlingsreforma, og at føretaket oppnår gode resultat saman med kommunane og andre aktørar. Oppgåvegliding mellom helseføretaket og kommunane i Sogn og Fjordane vil vere sentralt framover. Ein venter at fleire helsetenester blir ivaretekne av kommunane. Kommunane tek i mot utskrivingsklare pasientar tidlegare enn før, og her vil vi truleg kunne vente ei vidare utvikling etter kvart som kommunane utviklar sin kompetanse og sine tenester. I 2016 vil alle kommunar tilby senger for øyeblikkeleg hjelp for pasientar som tidlegare har vore innlagde på sjukehus. Sjølv om beleggsprosenten i ein startfase er låg, må vi rekne med at desse tilboda isolert sett vil føre til ein reduksjon i øyeblikkeleg hjelp-innleggingar på sjukehus. Andre område der det er føresett at kommunane skal ta ein større del av oppgåvene, er rehabilitering og psykisk helsevern/rusomsorg. Det same gjeld lærings- og meistringstilbod. Innanfor dei akuttmedisinske tenestene skjer det ei skjerping av krava til både kommunane og helseføretaka sine tenester og samhandlinga mellom desse, jfr. mellom anna ny akuttmedisinforskrift. Når det gjeld rehabilitering, er samhandlingsreforma tydeleg på retninga. Det er venta ein opptrappingsplan for rehabilitering i løpet av Helse Førde har tidlegare redusert talet på senger i sine rehabiliteringstenester frå 20 til 8. Det er venta at den største satsinga framover vil komme på rehabilitering i heim/nærmiljø i kommunal regi. Samstundes er det viktig at rehabilitering blir planlagt inn i eit samla pasientforløp der begge nivåa samarbeider når det er behov for det. I høve psykisk helsevern/rusomsorg, går det også her i retning av mindre døgnbaserte tilbod i spesialisthelsetenesta og meir oppfølging i heim/nærmiljø. Signal frå sentralt hald, sist stortingsmelding 14 ( ), tilseier at kommunane skal ha ei sterkare rolle på området. Helse Førde vil få ei viktig oppgåve i å støtte dei kommunale tenestene gjennom si rettleiingsverksemd og gjennom opplæring og ambulante team. Ei eventuell samanslåing av kommunar i Sogn og Fjordane blir vurdert å ha relativt avgrensa verknader for tenestetilbodet og for samhandlinga mellom Helse Førde og kommunane. Sjølv med ein auka innsats i primærhelsetenesta som følgje av samhandlingsreforma, er det usikkert korleis behovet for spesialisthelsetenester vil utvikle seg. Gitt den demografiske utviklinga har vi i dette langtidsbudsjettet ikkje lagt til grunn anna endring enn veksten på 0,1 prosent Helse Vest har lagt til grunn, samt effektivisering som følgje av aukande ventetider og arealplanen. Personell og kompetanse Føretaket skal ha ein kultur der opplæring, tileigning og iverksetjing av ny kunnskap blir ein naturleg del av verksemda. Helse Førde har behov for å rekruttere legespesialistar og helsefagleg personell for å halde oppe tenestenivå og kvalitet. Særleg vil det vere kritisk å rekruttere fagpersonar for å ta i vare eit aukande tal eldre, kronikarar og pasientar med psykiske lidingar. Helse Førde har som mål å skape robuste fagmiljø som gjer det interessant for fagpersonar å jobbe i føretaket. Det vil vere behov for å ha eit samarbeid med andre føretak i regionen for å sikre utdanning og utveksling av personell. Det er sentralt for oss å gje studentar og helsepersonell under utdanning god praksis og opplæring. Dette er med på å byggje føretaket sitt omdømme som ein interessant og spennande arbeidsplass. Det vil også vere behov for å tenkje nytt i høve fagområde og ny kompetanse som vil vere ein del av framtidige behandlingsteam og helsetenester. Vi må arbeide for å tilby heiltidsarbeid til våre tilsette og finne organisering og arbeidstidsordningar som er tilpassa behovet og tenlege for våre medarbeidarar. Føretaket må vurdere oppgåvefordeling mellom ulike helsepersonellgrupper slik at kompetansen blir nytta på ein optimal og god måte. Side 4

5 Styret i Helse Førde handsama i desember 2013 «Plan og prinsipp for legetenester i Helse Førde». Siktemålet har vore å stake ut ein kurs for utvikling og prioritering av legestillingar. Opplysningar og signal i denne rapporten vert lagt til grunn ved endringar og prioriteringar knytt til nye legestillingar i Helse Førde, og sett i samanheng med den til kvar tid gjeldande funksjonsfordeling og økonomiske situasjon i føretaket. Med fleire lokalisasjonar, og ein spreidd og lita befolkning, er det særleg utfordrande for føretaket å ha nok spesialistar for å dekke opp vaktordningar. Moderne arbeidstidsreglar gjer at ein i hovudsak må opp i minimum 5-6 spesialistar innan eit fagområde, for å kunne gjennomføre vaktordningar kontinuerleg. Slike forhold vil kunne vere like avgjerande som omfanget av behovet i befolkninga for tenester innan dei same fagområda. Dagens legar, der også fleirtalet etterkvart er kvinner, vil truleg ikkje ønskje seg svært mykje utvida arbeidstid utover normalarbeidstid. Rekruttering må difor bli ein del planen for utvikling av Helse Førde. IKT og MTU Moderne drift av spesialisthelsetenesta er i stor grad avhengig av avansert og ofte kostbart medisinskteknisk utstyr. Tilbodet av nytt utstyr og teknikkar er veksande. Nytt utstyr vil ofte også bety nye arbeidsmåtar og gjennom dette ha verknad også for korleis vi disponerer personellressursane. Ein analyse av utstyrshistorikken registrert på kvar einskild utstyrseining, syner at nytt utstyr er like utsett for driftsproblematikk som eldre utstyr. Skilnaden ligg i at reservedelar og kompetanse oftast er lettare tilgjengeleg for oppfølging av problematikk knytt til nyare utstyr, og at konsekvensen difor blir kortare driftsstopp. Aldersprofilen frå utstyrsdatabasen i Helse Førde viser at ein del av utstyrsporteføljen i 2015 er eldre enn 10 år, og såleis i risikogruppa i høve til reparasjon og reservedelar. Forslag til investeringsplan imøtegår desse behova. Eit utgangspunkt for å lukkast vil vere forbetring av dei ulike arbeidsprosessane i føretaket, og ikkje nødvendigvis spesifikke IKT-løysingar. Men både nye IKT-løysingar og betre bruk av eksisterande IKTløysingar kan vere verkemiddel til å forbetre arbeidsprosessane. Eit stikkord i denne samanheng er verksemdsarkitektur. I Helse Vest er dette definert slik: «Virksomhetsarkitektur er å se virksomheten i et helhetlig perspektiv. Ut fra visjoner og oppgaver beskrives organisasjon, prosesser, informasjonssystemer og infrastruktur, og sammenhengen mellom disse, i nåtid og fremtid. Gjennom prinsipper og metoder understøttes endringer for å realisere virksomhetens mål og strategier.» Det er arbeid i gang med verksemdsarkitektur i Helse Vest. Dette vil bli eit verktøy i langtidsperioden for å forbetre tenestene som vert leverte og gje meir effektiv utnytting av IKT-løysingar. Det blir viktig å hente ut effektivisering i samband med innføring av ny teknologi innanfor IKT/MTU, dette fordi kostnader med ny teknologi belastar Helse Førde i større grad då vi er eit lite føretak. I dei kommande åra vil store IKT-prosjekt bli implementerte i Helse Førde. Det er avgjørande for å nå dei økonomiske måla at vinstane prosjekta skal gje, også blir omsette i høgare effektivitet og/eller lågare kostnader. Bygg Helse Førde har gjennomført registrering og analyse av bygningsmassen. Gjennomgangen syner at det er eit stort vedlikehaldsetterslep på bygningsmassen. Vi treng å auke kapasiteten på einskilde behandlingsområde, samt betre pasientlogistikken og effektivisere arealbruken. Arealplanen for sentralsjukehuset i Førde vart gjort ferdig i Den gav forslag til korleis dagens byggløysingar og anna infrastruktur kan forbetrast for å understøtte og betre tenesteytinga. Desse innspela blir no utvikla vidare i arbeidet med å lage ein bygningsmessig utviklingsplan for Helse Førde i Det er venta at ei gjennomføring av arealplanen ved Førde sentralsjukehus vil effektivisere av verksemda. I tråd med måla i samhandlingsreforma har styret i Helse Førde vedteke å byggje Bygg aust plassert tett inntil sentralsjukehuset der mellom anna kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn skal leige lokale til kommunale helsetenester. Bygget vil også fungere som avlastingsbygg som del av gjennomføringa av arealplanen for Førde sentralsjukehus. Det føreligg også krav om oppgradering av dei fleste ambulansestasjonane. Dette vil først og fremst føre til auka leigekostnader for stasjonar i leigde bygg. Korleis møte behova og følgje opp føringane Side 5

6 Helseføretaket må tilpasse kapasiteten til behov i befolkninga for spesialisthelsetenester. Det vil medføre noko endring i personell og kompetansesamansetjing. Helse Førde nyttar metodikken i forbetringsprogrammet med å involvere tilsette, tillitsvalde, vernetenesta og leiarar på alle nivå i organisasjonen. Omstillingsdokumentet er grunnlaget for prosessen som vil krevje personellmessige endringar. Gjennom opplæring skal leiarane få støtte til å leie i endring og omstilling. Helse Førde arbeider med kompetanseutvikling, rekruttering, utdanning og kompetanseoverføring/rettleiing. Samarbeidet med høgskulen i Førde vert vurdert til å vere godt, men må vidareutviklast. Etablering av samanhengande pasientforløp internt i helseføretaket og i samhandling med kommunane, har høg prioritet. Delar av dette er handlar om standardisering, og like prosedyrar i einingar med like oppgåver. Helse Førde skal arbeide for aktivitetsstyrt arbeidsplanlegging der alle grupper er del av same plan. Det skal arbeidast for betre samarbeidsplanlegging i og mellom dei ulike einingane som også blir sett i samanheng med god oppgåvedeling. Bemanningsplan og arbeidsplan for alle yrkesgrupper skal tilpassast aktiviteten. Der det er tenleg å gjere seg bruk av ressursar på tvers av einingar, skal dette vurderast slik at personalressursane totalt i Helse Førde vert brukt på ein optimal måte. Realisering av potensielle vinstar ved ny organisering, ny teknologi og nye og rehabiliterte lokale blir avgjerande for å klare tilpasse oss endra behov i befolkninga og for å halde økonomien sunn. Arbeid med gevinstrealisering av IKT-prosjekt, utvikling av bygningsmassen og aktivitetsplanlegging skal difor prioriterast framover. Langtidsbudsjett Resultatbudsjett (beløp i heile tusen) 2015 Basisramme ISF eigne pasientar (inkl. kostn.krev. legem. utenf. sjukeh.) Gjestepasientar Polikliniske inntekter Øyremerka tilskott Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Kjøp av helsetenester Varekostnader knytta til aktiviteten i føretaksgruppa Innleigd arbeidskraft - del av kto Lønn til fast tilsette Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift Offentlige tilskudd og refusjonar vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivningar Nedskriving Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget I langtidsbudsjettet har vi teke utgangspunkt i budsjettet for Alle tal i langtidsbudsjettet skal uttrykkast i 2015-kroneverdi. Det skal ikkje gjerast justeringar for løns- og prisvekst i perioden. Alle endringar i tal skal vere baserte på reelle endringar og ikkje prisendringar. Utvikling i resultatrekneskapen er basert på følgjande forventa utvikling i åra framover. Tal er anslag, og det må arbeidast aktivt i Helse Førde for å få til effektiviseringane som lagt inn. Får vi til å effektivisere slik tala syner viser berekningar at økonomien vil vere sunn i eit perspektiv på ti år. Den venta veksten i aktivitet på 0,1 prosent kvart år som Helse Vest har kalkulert som følgje av befolkningsutviklinga, gjer seg utslag på vekst i basisramma, ISF inntekter og polikliniske inntekter. Det gjev følgjande auke i inntektene i perioden. Side 6

7 Framskriving av befolkningsprognose Prosjektet Alle møter vil gje ei effektivisering framover. Prosjektet er i ferd med utvikle seg til eit sjukehuslogistikkprosjekt i Helse Førde der fokus er på god planlegging av den polikliniske aktiviteten slik at kapasiteten blir optimalt utnytta. Prosjektet starta med fokus på at det var god planlegging i innkalling av pasientane, men er utvida til å omfatte alle ressursar som vi er avhengige av for å behandle pasientane. Gevinstane kjem ved å klare og behandle fleire pasientar innanfor same ressursar som før prosjektet starta. I langtidsbudsjettet har vi sett føre oss ein auke i inntektene på 5,3 millionar per år. Er det ikkje behov for auke i pasientbehandlinga, må vi redusere kostnadene tilsvarande for å sikre gevinsten. I budsjettet er følgjande effekt lagt inn som auke i ISF-inntekter. Effekt av prosjektet alle møter Prosjektet Dips arena skal gjere at tida brukt til å leggje inn informasjon i pasientjournalsystemet, blir mindre. Mellom anna innførast standardiserte dokument for å redusere tida behandlar bruker for å oppdatere journal og kode opphaldet. Gevinsten skal hentast ut ved lågare lønskostnad og auka aktivitet. Helse Førde ventar ikkje vesentlig auke i aktiviteten, og må difor redusere personalkostnader i tillegg til auke i inntekt. Helse Førde ventar ei innsparing på ein million i året. Potensialet i prosjektet er større, men det er vanskelig å hente ut vinsten då innsparinga er få minutt på mange tilsette i føretaket. Dips Arena Prosjektet Kule skal syte for elektronisk kurve og legemiddelhandtering. Den økonomiske vinsten som skal hentast ut, er spart tid for dei som arbeider med/brukar kurve ved behandling av pasient særleg på sengepostane. I tillegg kjem ein stor kvalitetsgevinst som vil kunne gje auka inntekter på grunn av gode kvalitetsindikatorar. Det er i langtidsbudsjettet teke med ein million i auka inntekter mellom anna på grunn av kortare liggjetid. Det er teke med ein million i reduserte lønskostnader då vi sparer tid ved at vi ikkje lenger fører manuelle kurver. Det gjev følgjande effekt i langtidsbudsjettet. Prosjektet Kule Prosjektet Libra er starta fordi føretaksgruppa treng eit nytt økonomisystem ettersom Helse Vest sin versjon av Oracle er gått ut på dato (blir ikkje vidareutvikla). For å vidareutvikle økonomistyringa i helseføretaka er prosjektet blitt eit prosjekt for å optimalisere dei økonomiske prosessane. Kjøp av nytt økonomisystem skal byggje opp under dei optimaliserte prosessane. Gevinstane i økonomi/rekneskap er knytt til lågare behov for personell. For andre i organisasjonen er vinstane vesentlig knytt til at ein kan ha betre tid/oversikt over andre oppgåver. Størst innsparing vil komme på innkjøp av varer og logistikk. Innsparing for varekost og logistikk er vurdert til tre millionar, medan innsparing bemanning er rekna til ein million. Prosjektet Libra Side 7

8 Utgangspunktet for Prosjektet framtidig bemanning er dei utfordringar Helse Førde har på mange avdelingar knytt til turnusplanlegging, bruk av vikarar, innleige og «dyre timar», bruk av ressursar på tvers mellom sengepost og poliklinikk, ferieplanlegging og rett organisering. I langtidsbudsjettet er det lagt inn auka effekt på ein million kvart år frå 2016 til 2020 som følgje av arbeidet. Prosjektet framtidig bemanning Ein del av Bygg aust skal nyttast til kommunal legevakt og andre kommunale tenester. Samla inntekter frå dette er lagt inn og gjev følgjande effekt. Leigeinntekter Nybygg Aust Som følgje av gjennomføringa av arealplanen er det mindre behov for å leige lokale. Både administrasjonen, som sit i Førdegården, og BUP Førde kan flyttast til Sentralsjukehuset. Det gjev følgjande effekt frå Lågare leigekostnadar Som følgje av nye bygg legg vi opp til ei gradevis årleg auke på om lag 0,4 prosent i effektivitet til ein samla effekt på 1,5 prosent av ISF-inntektene. Meir hensiktsmessige lokale vil gje betre logistikk og meir effektiv bruk av personalet. Effektivisering som følgje av betre tilpassa bygg I dag budsjetterer klinikk for psykisk helsevern med kjøp av sikringsplassar i Helse Bergen. Ved gjennomføring av arealplanen vil føretaket sjølv ha kapasitet til å handtere slike pasientar. Det vil gje lågare kostnader for kjøp av helsetenester. Mindre kjøp av sikringsplassar Som følgje av at kommunane er pålagde å ha akuttplassar frå 1. januar 2016, vil delar av basisfinansieringa bli kutta. Kalkulert effekt av dette er 6,9 mill. kroner per år framover. Endring finansiering av kommunale augeblikkeleghjelpplassar Helse Førdes kostnader til IKT vil halde fram med å stige i åra som kjem. Oversynet frå langtidsbudsjettet til Helse Vest IKT gjev følgjande utvikling. Auka kostnader skal motsvarast i betre kvalitet i tenestane og auka effektivitet som vist over. Endring IKT-kostnadar Endra avskrivingar som følgje av arealplanen er lagt inn slik at avskrivinga tek til året etter at investeringa er gjort. I praksis vil det ikkje bli slik, men det er den beste overslaget vi har no. Berekna avskrivingar kjem til å endre seg ettersom gjennomføringa av arealplanen blir meir konkretisert. Dette vil bli oppdatert i neste rullering av investeringsplanane. Berekna endring i utviklinga slik planane er no, er synt under. Avskrivinger Side 8

9 Finanskostnadene kjem og til å auke kraftig som følgje av investeringane som er lagt inn i budsjettet. Med dei rentenivåa som er gitt frå Helse Vest får vi følgjande effekt. Også desse er usikre og vil avhenge av korleis investeringane blir gjennomført og handsama rekneskapsmessig Finanskostnadar Andre effektar er ikkje teke inn i budsjettarbeidet. I tillegg til den venta effekten av endra demografi og endra pasientrettar, er ikkje endra kostnadsstruktur for prehospitale tenester og 8 millionar betre prognose enn budsjett i 2015 teke inn i oppsettet. Overslaga på desse områda er usikre og difor ikkje tatt med. Eit langtidsbudsjett vil alltid vere usikkert. Særleg er det stor ulikskap mellom auken i behov som Helse Vest har lagt til grunn for Helse Førde, og den demografiske framskrivinga vi syner i vår verksemdsmessige utviklingsplan. Likevel viser gjennomgangen over at Helse Førde må arbeide aktivt med å utvikle drifta for hauste moglege gevinstar og handsame endringar vi veit kjem. Elles vil det ikkje vere rom for investeringane som no er lagt inn. Investering og finansiering Tabellen under syner finansieringsgrunnlaget for investeringar basert på dei økonomiske føresetnadene som er lagt til grunn ovanfor. Kontantstraum til å dekke investeringar: (Beløp i heile tusen kroner) Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving = Kontantstrøm fra driften Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg driftsmidler /- Likviditet overført frå førre år /- Likviditet overført til neste år Investeringsmidlar NSH = Kontantsrøm etter finans og justeringar førre år Opptak av lån RHF Finansieringsgrunnlag investeringar Resultatet til Helse Førde var i ,3 millionar betre enn budsjettert. I tillegg vart tilførsel til Helse Vest IKT lågare enn budsjettert. Lånet som var tenkt teke opp i 2014, er difor skubba til Lånebehovet til arealplanen er ikkje lagt inn i tabellen, men finansieringa er vist i investeringstabellen under. Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT er planlagt med bakgrunn i vedtekne prosjekt. Investeringsplan På investeringsplanen for dei komande fem åra er investeringsbehovet særskilt knytt til fire område: Arealplan somatikk og psykisk helsevern(fss) Nybygg Aust - avlastningsbygg og utleigedel Medisinskteknisk utstyr Ambulansar Totalt er det i 5-årsperioden framlegg om investeringar for 1043,7 millionar. Administrerande direktør har følgjande framlegg til investeringsplan : Side 9

10 Type investering Investeringsområder Tal i millionar kroner Sum 5 år Brannsikring HF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Byggteknisk infrastruktur 9,5 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 66,0 Nybygg/ Arealplan LSH 0,5 5,0 5,0 5,0 15,0 ombygging Arealplan FSS 0,0 Arealplan FSS - Bygg aust 20,0 70,0 52,0 122,0 Arealplan FSS - Bygg somatikk og psykat 4,4 12,0 45,0 135,0 225,0 225,0 642,0 Arealplan FSS - MTU 0,0 5,0 15,0 25,0 25,0 70,0 Sum nybygg/ombyggingar 35,40 96,0 116,0 169,0 269,0 270,0 920,0 Medisinsk teknisk MTU 23,0 23,0 18,0 9,0 9,0 9,0 68,0 utstyr MTU, dagkirugi NSH 8,0 0,0 SUM medisinsk teknisk utstyr 31,0 23,0 18,0 9,0 9,0 9,0 68,0 IKT infrastruktur 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,0 IKT-investeringer IKT utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 SUM IKT-investeringer 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5 Andre Ambulansar 8,3 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 47,2 investeringer SUM andre investeringer 8,3 8,6 8,6 10,0 10,0 10,0 47,2 Sum finansieringsbehov 76,4 129,3 144,3 189,7 289,7 290, ,7 Finansiering Finansieringsgrunnlag, kontantstraum frå drift 76,4 129,3 115,1 98,8 105,1 109,4 557,8 Lån Arealplan FSS 70% av Bygg somatikk og psykiatri og MTU 35,0 105,0 175,0 175,0 490,0 Sum finansieringsevne 76,4 129,3 150,1 203,8 280,1 284, ,8 Differanse (finansieringsevne - finansieringsbehov) 0,0-5,8 14,1-9,6-6,3 4,1 Saldo ufordelte investeringsmidlar 0,0 0,0 5,8 20,0 10,4 4,1 Ufordelte midlar i åra 2017 og 2018 kan brukast seinare år. Det er og mogeleg arealplanen kan framskundast noko. Arealplan Førde Sentralsjukehus Helse Førde er i ferd med å utarbeide ein arealplan for helseføretaket. I dette arbeidet skal rettleiar for tidlegfaseplanlegging nyttast. Arbeidet skal vere ferdig hausten Planen må bli styrande for kva område som skal prioriterast i åra framover, og blir lagt til grunn ved neste rullering av langtidsinvesteringsbudsjett. Arbeidet med arealplan for Førde sentralsjukehus, vedteken i mai 2013, endra litt retning. Først var det ein plan for psykisk helsevern og ein for somatikk. Endringane i areala verkar inn på kvarandre, og avgjerder vil verke inn på kvarandre. Difor er alt blitt samla i eit prosjekt som har fått tittelen «Arealplan FSS». Det er i arbeidet som er gjort med arealplanen så langt, vist at det innanfor somatikken mellom anna er nødvendig med store ombyggingar av operasjonsareal og poliklinikkar. Dagens krav til vaksenpsykiatri blir ikkje understøtta av eksisterande bygningsmasse. Akuttposten til vaksenpsykiatrien i Førde har mellom anna ikkje tilfredsstillande skjermingsmoglegheiter. Det har over tid vore peika på at Sunnfjord og Ytre Sogn distriktspsykiatriske senter har behov for betre tilrettelagt areal for psykosepasientar. Vidare har det i mange år vore trong for nye lokale for Førde BUP. Det er inngått leigekontrakt med Førde kommune om leige på Prestebøen i ti år. Kommunen er interessert i å nytte arealet sjølv, slik at det er lite sannsynleg med langvarig vidareføring av leigeavtalen. Det er viktig å komme i gang med prosjektering, slik at nytt bygg kan vere ferdig når leigeavtalen går ut i I arealplanen for Førde sentralsjukehus er det planlagt nye bygg for vaksenpsykiatri og barneog ungdomspsykiatri. Arealplanen er i budsjettet lagt inn slik drift- og eigedomsavdelinga vurderer framdrifta no. Dette kan endre seg i prosessen med bygningsmessig utviklingsplan, utarbeiding av konspetfaserapport som grunnlag for lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet, og handsaminga av søknaden i departementet. Bygg aust avlastings- og utleigebygg Bygg aust vil stette viktige arealbehov for Helse Førde og kommunesamarbeidet SYS IKL. Bygget skal mellom anna fungere som rokkeringsareal medan andre deler av arealplan FSS vert gjennomført. Bygget er av eksterne konsulentar kostnadsrekna til 142 millionar. I følgje framdriftsplan får vi inn pristilbod frå entreprenørar i oktober/november, og vil velje entreprenør i løpet av desember Side 10

11 Den delen av bygget som skal nyttast av eksterne leigetakarar, er kostnadsrekna til kring 70 millionar. Bygget er planlagt finansiert med eigenfinansiering og gjennom leigeinntekter og/eller tilskot til kommunale sengepostar. Byggteknisk infrastruktur Posten er prioritert med 66 millionar og skal dekke investeringsbehov som ikkje har eigne postar i investeringsplanen. Medisinskteknisk utstyr (MTU): Samla er MTU tilgodesett med 138 millionar i planperioden. Det er planlagt å bruke minst 23 millionar årleg til føremålet. Ved realisering av arealplan er det estimert at 10 prosent av investeringane vil gå til innkjøp av nytt utstyr. Den største planlagde enkeltinvesteringa innan MTU er ny MR. Denne er planlagt i full drift på nyåret Ny MR fekk startløyving på 7 millionar i 2015, budsjettet tilseier restløyving på 8 millionar i IKT: Lokal infrastruktur (IKT) må oppgraderast årleg for å sikre nødvendig oppetid på utstyr, samt behov for å renovere gamle løysingar og skifte ut UPS. Ambulanse: Ambulansetenesta har 30 bilar i operativ teneste. Tenesta har ein jamn auke i aktivitet på 3-5 prosent, og køyrer i overkant av 1,7 mill. km. Auka bruk av tobåreambulansar avgrensar kilometeraktivitet. Dei operative bilane vert køyrde til om lag km før dei vert skifta, omlag fem år. Etter ordinær teneste går bilane inn som reservebilar for nokre år. Det er behov for årleg utskifting på seks bilar. Side 11

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg

HELSE SUNNMØRE HF. Årleg melding 2009. Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg HELSE SUNNMØRE HF Årleg melding 2009 Rapportering på styringsdokument og føretaksprotokoll følgjer i eige vedlegg 23. februar 2010 Kort om Helse Sunnmøre Helse Sunnmøre HF er organisert under Helse Midt-Norge

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF

Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF 16.02.2011 8. utkast Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 1 INNHALD INNHALD...2 FORORD...3 1 BAKGRUNN OG INNLEIING...4 2 UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer