Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11."

Transkript

1 NOTAT Oversikt bygningsmessige investeringsbehov Bakgrunn Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet utviklingsplan for Psykisk Helsevern i 2011, sak 19/11 og 40/11. Videre behandlet styret utviklingsplan for St. Olavs Hospital somatikk i juni 2013, sak 25/13 og gjorde følgende vedtak: 1.Styret tar rapporten Utviklingsplan arealer - somatikk for St. Olavs Hospital til etterretning. 2.Styret forutsetter at prinsippene i utviklingsplanen legges til grunn for det videre arbeid med bygningsmessig utvikling og funksjonell bruk av det integrerte universitetssykehuset som blant annet: Ved endring i bruk av sengetun til poliklinikk, dagbehandling eller kontorer skal disse som hovedprinsipp legges opp til at de sengetun som ligger nærmest heiser/trapper prioriteres til poliklinikk/dagbehandling. Dette for å sikre god logistikk. Ved endring i bruk av arealer må medisinske og ikke-medisinske tverrgående funksjoner planlegges slik at disse får god funksjonalitet som igjen fører til gode pasientforløp. Studenter skal som et grunnleggende prinsipp følge pasientene. Endringer i bruk av arealer vil ha innvirkning på både forsknings- og undervisningsaktiviteten, og må hensyntaes ved endring. Kliniske- og universitetsarealer for like fagfelt må ved endringer fortsatt samlokaliseres for å sikre at forskningsresultater implementeres raskt i klinisk praksis. Utviklings- og bebyggelsesplanens prinsipper for plassering av nybygg vil være styrende for eventuelle utvidelser. Ved endring/ rehabilitering av eldre bygg skal disse tilpasses krav til universell utforming. 3.Styret ber administrerende direktør lage en konkret handlingsplan for bygningsmessige tiltak som oppfølging av utviklingsplanen. 4.Utviklingsplan arealer - somatikk harmoniseres med vedtatt Generalplan bygningsmessig utvikling psykisk helsevern, og sammenfattes i en samlet utviklingsplan for St. Olavs Hospital HF. Denne saken omhandler utarbeidelse av et handlingsprogram for bygningsmessige tiltak som oppfølging av den vedtatte utviklingsplanen. Faktiske opplysninger De vedtatte utviklingsplaner for somatikk og psykiatri er redigert sammen til ett dokument med tittelen Utviklingsplan St. Olavs hospital HF (2013). Siste gjeldende utviklingsplan for Psykisk Helsevern Barne- og Ungdomspsykiatri BUP er fra De fleste tiltak fra den planen er gjennomført. Utviklingsplanen for BUP er derfor ikke i denne omgang satt inn i dokumentet Utviklingsplan -St. Olavs Hospital HF, men det vil i forståelse med Psykisk Helsevern bli utarbeidet en revidert utviklingsplan for BUP i løpet av kommende toårsperiode. Styret ba i sak 25/13 direktøren lage en konkret handlingsplan for bygningsmessige tiltak som oppfølging av utviklingsplanen.

2 Dette er utarbeidet som en samlet oversikt over behovene for bygningsmessige investeringstiltak som direkte er behandlet i utviklingsplanen og kjente mulige tiltak som ikke er direkte omtalt, men som er i samsvar med utviklingsretningen i utviklingsplanen. OVERSIKT BYGNINGSMESSIGE INVESTERINGSBEHOV Vedtatte og finansierte prosjekter: 1930-bygget Innvendig rehabilitering Prosjektering av innvendig rehabilitering av bygget er i gang i regi av Helsebygg, som finansierer rehabiliteringen i sin helhet. Bygget er planlagt ferdigstilt innen utgangen av Bygget skal huse deler av hovedledelsen på St. Olav og Det medisinske fakultet. Samlokalisering har bakgrunn i pågående prosjekter om felles strategi og øvrig integrasjonsarbeid mellom universitets- og sykehusfunksjonene. Estimert investeringskostnad: 37,5 mill kr Gastrosenteret - Ferdigstilling sørfløy 6. etasje Fløyen var opprinnelig planlagt for kontorer, men på grunn av tidligere riving av Lungebygget ble arealene bygd som sengeområde for infeksjonssykdommer, som provisorium i påvente av ferdigstillelse av Kunnskapssenteret. Kontorfunksjoner ble provisorisk plassert i andre bygg. Fløyen skal nå benyttes som kontorer og det må etablereres nok datauttak og gjøres noen bygningsmessige tilpasninger. Fløyen er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet. Estimert investeringskostnad: 1 mill kr Prioriterte prosjekter: Nybygg Østmarka Etablering av akuttpsykiatri i nytt bygg på Østmarka som midlertidig løsning på behov for forbedring av de bygningsmessige forhold i akuttpsykiatrien ved St. Olav. Tiltaket er i samsvar med vedtatt utviklingsplan for psykisk helsevern. Estimert investeringskostnad: 234 mill kr Ombygging Tiller DPS Tiller Bo- og behandlingssenter ble etablert med småhusbebyggelse, der pasientrommene ligger spredt på flere hus. Dette fungerer dårlig i dag, da de pasientgrupper et DPS betjener har behov for pasientrom organisert som ordinære sengeposter. Tiltaket er i samsvar med vedtatt utviklingsplan for psykisk helsevern. Estimert investeringskostnad: 63 mill kr

3 Brøset til Østmarka I henhold til vedtatt utviklingsplan for psykisk helsevern skal sikkerhetsavdelingen på Brøset flyttes til nytt bygg på Østmarka. Det er forutsatt at salg av helseforetakets eiendom på Brøset skal dekke kostnadene med etableringen av en ny sikkerhetsavdeling på Østmarka (HMN sin andel). Dersom ikke salget blir realisert, er det behov for omfattende ombygginger for å gi pasienter og ansatte tilfredsstillende forhold, og for å ta vare på bygningene på Brøset. Estimert investeringskostnad: 374 mill kr Psykiatrisenter Det igangsettes en idefaseutredning for det fremtidige psykiatrisenteret på Øya jfr. styresak 29/13. Finansiering av videreføring av prosjektet er uavklart. Tiltaket er i samsvar med vedtatt utviklingsplan for psykisk helsevern. Estimert investeringskostnad: 624 mill kr Rehabilitering diverse eksisterende bygg Østmarka I henhold til vedtatt utviklingsplan for psykisk helsevern forutsettes rehabilitering av flere eksisterende bygg til kontor / poliklinikk. Estimert investeringskostnad: 35 mill kr Øvrige prosjekter: Erik Jarls gate 10 Utvendig og innvendig rehabilitering Bygget er brukt til kontorer/poliklinisk virksomhet. Vedlikeholdsetterslepet er så stort at bygget har behov for total rehabilitering. Det er gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging og bygget fraflyttes i løpet av 2013 på grunn av tilstanden. De virksomhetene som flyttes ut av bygget, evakueres til midlertidige lokaler i påvente av rehabilitering. Dersom bygget ikke rehabiliteres er alternativet innleie av ca 3800 kvm. Bygget er egnet til kontorer / poliklinisk virksomhet. Estimert investeringskostnad: mill kr Forsyningssenteret ( Parkbygget) Tilpasninger av lokaler Ved utflytting av medisinsk bibliotek og provisoriske kontorplasser for klinikkledelse, fristilles hele 5. etasje og deler av 3. og 4. etasje i bygget. Arealene må tilpasses funksjoner som er planlagt inn i bygget.

4 Estimert investeringskostnad: 23 mill kr PET-senter - Riving av brakkerigg I forbindelse med byggetillatelsen på midlertidig PET-senter, er det forutsatt at brakkerigg (2 øverste etasjer) skal rives i løpet av PET-senter / Gastro nordfløy Det er etablert PET CT og PET MR i MR-senteret. Tracere (medikamenter) som benyttes til undersøkelsene er radioaktive med kort halveringstid (kort holdbarhet). Disse kjøpes hos GE i Oslo og transporteres med spesialfly/ bil til sykehuset. Det er begrenset hvilke medikamenter som kan leveres grunnet transporttiden, og det kan oppstå problemer å få levert det kvantum som er ønskelig for å benytte anleggets kapasitet full ut til pasientbehandling og forskning. Det foreslås derfor å etablere anlegg for egen produksjon av tracere, og til dette trengs: Syklotron for produksjon av radioaktive stoffer Lab for synteseproduksjon, kvalitetskontroll og forskning Preklinisk skanner for forskning Plass for PET CT skanner nr 2 En naturlig plassering av PET senter vil være nær Nukleærmedisin i Gastro U1, i området rundt MR-senteret. Det vurderes om MR-senteret kan inngå i et fremtidig PET senter, eller om planlagt ny fløy Gastro nord etableres helt eller delvis. Det er ikke tatt stilling til at planlagt forsknings MR 7Tesla for NTNU bør ligge i samme område/ bygning. Estimert investeringskostnad: 80 mill kr Gastrosenteret - Tilpasninger av lokaler for utvidelse poliklinikk Kreft Polikliniske arealer i U1 må utvides på grunn av for liten kapasitet. Behandlingsarealer for cytostatika og dagbehandling forskyves til første etasje i tidligere sengearealer. Estimert investeringskostnad: 5 mill kr Kunnskapssenteret Ferdigstillelse av skallareal 5. etasje Innredning og ferdigstilling av skallareal på ca 500 kvm. Estimert investeringskostnad: 20 mill kr Orkdal Prosjektene er avhengig av at det tas en overordnet faglig gjennomgang av funksjoner på Orkdal innenfor et halvt år. Tiltakene omfatter bl.a. ambulansestasjon Orkdal, ombygging akutt Orkdal og dagkirurgi Orkdal A2

5 Estimert investeringskostnad: 82 mill kr Utvidelse bemanningssenter Ombygging av eksisterende areal som ikke er i bruk, til utvidelse av bemanningssenterets arealer. Estimert investeringskostnad: 4 mill kr Samling tung overvåking AHL Tiltaket omfatter tung ombygging av arealer i 2. etasje sørfløy AHL for samling av tung overvåking. Estimert investeringskostnad: 15 mill kr Medisinsk tung overvåking Gastro Tiltaket omfatter tung ombygging av sengerom for etablering av medisinsk tung overvåking i Gastro midtfløy, 6. etasje. Estimert investeringskostnad: 5 mill kr Mottaksklinikk Ved en etablering av mottaksklinikk vil det være behov for en utvidelse i AHL. Dette vil utvide sykehusets mulighet til observasjon, utredning og behandling i mottaket. En utvidelse kan løses ved bygging av terrassen som ligger over dagens akuttmottak og under operasjonsbroen i 2. etasje. Investeringskostnad er ikke beregnet. Samlokalisering Trondsletten Tiltaket omfatter utvidelse av Kvinne-barnsenteret for samlokalisering av Habiliteringstjenesten for barn og unge med resten av Barne- og ungdomsklinikken på Øya. Habiliteringstjenesten for barn og unge er ikke planlagt inn i nytt universitetssykehus og er i dag lokalisert i innleid bygg på Trondsletten. Estimert investeringskostnad: 100 mill kr Samlokalisering Klinisk farmakologi Tiltaket omfatter utvidelse av Laboratoriesenteret for samlokalisering av Klinisk farmakologi med resten av Laboratoriemedisinsk klinikk. Klinisk farmakologi er ikke planlagt inn i nytt universitetssykehus og er i dag lokalisert i innleid bygg. Estimert investeringskostnad: 120 mill kr Partikkelsenter

6 Det er fremmet søknad fra St. Olav/HMN om etablering av Partikkelsenter ved sykehuset, og det er fra HOD antydet etablering av 3 regionale slike senter for protonbehandling og et nasjonalt anlegg for forskning med produksjon av karbon ioner. Et partikkelsenter vil kunne plasseres i nærheten til PET-senter/ stråleterapi, et nasjonalt anlegg vil være mer arealkrevende. Det må vurderes om reservetomt øst for Gastrosenteret, Ragnhilds park, bør i så fall reserveres til dette formålet. Estimert investeringskostnad: 600 mill kr Innvendig rehabilitering Lian hovedbygg 3. og 4. etg Innvendig istandsetting og ibruktakelse av 3. og 4. etasje, til sammen 1360 kvm, til erstatning for innleide lokaler. Estimert investeringskostnad: 41 mill kr Ombygging teknikk dyrestall Etablering av nytt ventilasjonsanlegg i ny og gammel dyrestall. Estimert investeringskostnad: 7,5 mill kr (STOH andel) Etablering av ny reserve helikopterlandingsplass Dagens helikopterlandingsplass på Akutten- og Hjerte/Lungesenteret har plass til ett helikopter. Ny reserve helikopterlandingsplass utredes i løpet av Estimert investeringskostnad: 30 mill kr Gangbru mellom Pasienthotell og Revmatismehuset Etablering av gangbru fra 3. etasje Revmatismehuset til Pasienthotellet. Dette gir adgang til resten av nytt universitetssykehus via varm forbindelse. Estimert investeringskostnad: 0,9 mill kr Løpende pålegg fra tilsyn Årlig gjennomsnittlig behov for å imøtekomme krav/pålegg fra tilsynsmyndigheter Estimert investeringskostnad: 10 mill kr per år Generelle oppgraderinger forskriftskrav Årlig gjennomsnittlig behov for oppgraderinger ift nye forskriftskrav. Estimert investeringskostnad: 10 mill kr per år Bygningsmessige løpende utviklingsbehov Årlig gjennomsnittlig behov for å imøtekomme behov for bygningsmessige endringer/tilpasninger etter endringer i virksomhet. Estimert investeringskostnad: 30,2 mill kr per år Det er i oversikten også antydet et kostnadsestimat på hvert tiltak. Dette er beheftet med meget stor utsikkerhet og må bare oppfattes som en grov antydning av kostnadsnivå. Grunnlag for en

7 mer nøyaktig kostnadsberegning vil fremkomme når programmering/prosjektering av hvert tiltak igangsettes. Økonomiske konsekvenser/gjennomføringsstrategi Evnen til å gjennomføre framtidige investeringer avhenger av de investeringsrammer det er mulig å framskaffe. Finansieringskildene kan sammenfattes slik: - Investeringsrammer i basistilskuddet Deler av det årlige basistilskudd til HMN blir avsatt til investeringer. Dette blir fordelt mellom HFene. - Overskudd i driften ut over krav fra HMN. Dette kan benyttes til investeringer, men krever omstilling ut over det nivået vi hittil har realisert - Salg av eiendom St Olav har de siste årene realisert flere eiendommer for å oppfylle krav fra eier om egenfinansiering av byggefase 2. Bortsett fra eiendommer innenfor psykisk helsevern er det lite salgbare eiendommer igjen. - Lån i Norges Bank Dagens regler er slik at man får lån til større prosjekter dersom man stiller med 50 % egenkapital. - Ekstern finansiering Gaver er det mest aktuelle eksemplet på ekstern finansiering Ut fra de betydelige investeringsprosjekter som er presentert ovenfor, vil det bli krevende å skaffe finansiering til alle prosjekter. På denne bakgrunn er det vanskelig å tidfeste mulighetene for å gjennomføre de enkelte prosjekter og det å prioritere mellom dem.

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID

LIV ANSVAR BARN PLEIE FORSKNING MENNESKER TRIVSEL ERFARING VARME OPPMERKSOMHET TRYGGHET FRAMTID BARN&UNGE KVALITET HELBREDELSE DIAGNOSE TRYGGE FRAMTID EKSPERTISE KVALITET MENNESKER 2050 LIV TRYGGHET BARN&UNGE 2040 OMTANKE ERFARING ANSVAR MENNESKER FRAMTID OPPMERKSOMHET HELBREDELSE DIAGNOSE FREDELIGHET EKSPERTISE FRED OMTANKE LIV 2025 PLEIE TRIVSEL TRIVSEL

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang!

i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom igang! 2002 var året da Helsebygg fikk ny eier, da stortinget besluttet å holde fast ved bygging på Øya, da grunnsteinen for det nye universitetssykehuset i Trondheim ble lagt, og byggingen av første senter kom

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06

Rapport. Nye UNN Narvik utbygging i to etapper. Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 - Fortrolig Rapport Nye UNN Narvik utbygging i to etapper Forfatter(e) Asmund Myrbostad Marte Lauvsnes SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-05-06 SINTEF Teknologi

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus

Innholdsfortegnelse. Side 3 av 19 / Akershus universitetssykehus Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 2. MÅL OG AKTIVITETSFORVENTNINGER I PERIODEN... 5 2.1. MÅL OG AKTIVITESFORVENTNINGER FRA HELSE SØR-ØST... 5 2.2. AKTIVITETS- OG KAPASITETSFORVENTNINGER FOR AHUS I

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG

OPPGRADERING AV EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE MOLDE SJUKEHUS, LUNDAVANG Helse Nordmøre og Romsdal Oppgradering Lundavang Utarbeidet av: Navn: Gudmund Moen LivHaugen Organisasjon Helsebygg Midt-Norge Helsebygg Midt-Norge e-mail/telefon gmo@helsebygg-midt.no lha@helsebygg-midt.no

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer