Verd Boligkreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verd Boligkreditt AS"

Transkript

1 Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall ) ISIN NO Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks Bergen Tilretteleggere:

2 Viktig informasjon Noteringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av Låntakers obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo Børs har kontrollert og godkjent noteringsdokumentet i henhold til ABM reglene, Opptaksregler og Løpende forpliktelser. Ny informasjon av vesentlig betydning for Låntaker eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av noteringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til noteringsdokumentet. Verken utgivelsen eller utleveringen av noteringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av noteringsdokumentet eller at Låntakers eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Låntaker og Tilretteleggerne som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i noteringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til noteringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Noteringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende noteringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av noteringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere noteringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Noteringsdokumentet er pålagt av Låntaker og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette noteringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i noteringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopi av noteringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggerne.

3 Informasjonsgrunnlag Verd Boligkreditt AS omfatter ikke minimumskravene som er angitt i ABM reglene punkt Videre informasjon er angitt i samsvar med tilleggskravene i punkt Foretakets regnskapshistorikk er begrenset til avlagt årsregnskap for 2009 og kvartalsrapport for første kvartal Informasjon om Låntager Foretaksnavn: Verd Boligkreditt AS Organisasjonsnummer: Forretningskontor: Kaigaten 4 (Sparebanken Vests lokaler), 5020 Bergen Postadresse: Pb 7999, 5020 Bergen Stiftelsesdato: Navnet Apark ble først benyttet. Dette selskapet ble videreført som Verd Boligkreditt AS Låntager er underlagt kapittel IV i Finansieringsvirksomhetsloven om foretak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. 2. Vedtektsbestemte formål Låntagers vedtekter er basert på Kredittilsynets standard vedtekter for banker. Disse er vedlagt. Vedtektsbestemte formål er ( 1): Verd Boligkreditt AS (Foretaket) er stiftet den Foretakets formål er: a) å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån, og b) å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 3. Presentasjon av foretaket Kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) må i henhold til norsk lovgivning opprettes som en separat juridisk enhet med konsesjon fra myndighetene. Ledelse og styre må godkjennes av Kredittilsynet. Våren 2009 ble det etablert et prosjekt bestående av 9 sparebanker med formål å søke konsesjon for et felles kredittforetak for utstedelse av OMFer. Eierbankene er Sparebanken Vest, Haugesund Sparebank, Spareskillingsbanken, Skudenes & Aakra Sparebank, Lillesand Sparebank, Luster Sparebank, Etne Sparebank, Flekkefjord Sparebank og Søgne og Greipstad Sparebank. Sparebanken Vest skal kun være med på eiersiden og skal være vertsbank for foretaket. Således vil en kunne kapitalisere på den kompetansen som er opparbeidet ved etablering og drift av Sparebanken Vest sitt eget datterselskap, Sparebanken Vest Boligkreditt AS. De resterende sparebankene skal delta med overføring av lån til Verd. Forretningsidèen til Verd Boligkreditt AS (Verd) er å kjøpe godt sikrede boliglån fra deltagerbankene og utstede obligasjoner med fortrinnsrett sikret i disse boliglånene. På denne måten vil deltagerbankene finansiere seg til en lavere kostnad. Verd vil ikke ha egne ansatte, men leie ressurser fra Sparebanken Vest til å ta seg av den daglige driften av foretaket.

4 Fra november 2009 fungerte Haugesund Sparebank som pilotbank fram til de resterende bankene koblet seg på systemet til Verd i mai Per utgangen av mai 2010 bestod sikkerhetsmassen i Verd av utlån til kunder på NOK millioner samt innskudd i Sparebanken Vest på NOK 49 millioner. Dette innebærer at sikkerhetsmassen totalt utgjør NOK millioner. Når lånekunder betaler ned på hovedstol eller refinansieres, så øker innskuddsdelen av sikkerhetsmassen proporsjonalt med nedgangen i utlån. 4. Styre og ledelse Foretakets styre Vidar Høiby (leder), Breimyrkollen 22, 4628 Kristiansand; Adm.dir Spareskillingsbanken Bjørg Marit Eknes, Midtunhaugen 213, 5224 Nesttun; Banksjef Sparebanken Vest Knut Grinde Jacobsen, Salhusvegen Haugesund; Adm.dir Haugesund Sparebank Tobias Oftedal, Lillebakken 8, 4400 Flekkefjord; Adm.dir Flekkefjord Sparebank Cathrine Smith, Fløenbakken 86, 5009 Bergen; Økonomi og IKT sjef BOB Linn Hertwig Eidsheim, Kvernslåttvegen 17, 5239 rådal; partner Wikborg & Rein, Bergen Foretakets leder Daglig leder er Egil Mokleiv, Seimsleitet 19, 5260 Indre Arna. Mokleiv er også adm.dir for Sparebanken Vest Boligkreditt. 4.1 Eierskap Verd har utstedt aksjer med pålydende 1000 kr. Eierfordelingen per er vist i tabellen under. Bank Sum aksjer Eierandel Sparebanken Vest ,0 % Haugesund Sparebank ,9 % Spareskillingsbanken ,4 % Skudenes & Aakra Sparebank ,7 % Flekkefjord Sparebank ,1 % Søgne & Greipstad Sparebank ,2 % Lillesands Sparebank ,5 % Luster Sparebank ,4 % Etne Sparebank ,9 % SUM ,0 %

5 5. Egenkapital Per var innskutt egenkapital NOK 50 millioner. Egenkapital vil emitteres etter hvert som utlånsvolumet øker i den grad dette er nødvendig for å tilfredsstille de forskriftsmessige krav om kapital. Verd har ingen fri egenkapital. 6. Låntagers innlån og utlån Verd sin hovedfinansieringskilde vil være innlån i form av obligasjoner med fortrinnsrett. OMFene har fortrinnsrett til den delen av aktivaene til Verd som tilfredsstiller de lovmessige krav til å inngå i sikkerhetsmassen. Dette vil i hovedsak være boliglånene som kjøpes fra deltagerbankene. Loven stiller krav til stadig beløpsmessig balanse som betyr at verdien av sikkerhetsmassen til en hver tid skal overstige utestående beløp på OMFer. I praksis må sikkerhetsmassen alltid overstige OMFinnlånene da levetiden på boliglån er relativt lav grunnet refinansieringer og bankbytter. OMFholderne har eksklusiv fortrinnsrett også til den overskytende del av sikkerhetsmassen, selv om den finansieres av deltagerbankene gjennom trekkretter. Lov og forskrift stiller krav til formuesgoder som kan inngå i sikkerhetsmassen til OMFer. For boliglån gjelder at verdien av boligen skal være dokumentert av tredjepart og at belåningsgraden ikke skal gå utover 75%. Målt mot utestående OMFer etter utstedelse av lån det søkes notering for i dette dokument vil dette innebære en overpantsettelse på 329 mill kr, tilsvarende 43,8 %. Denne overpantsettelsen er finansiert gjennom en trekkrettighet i deltagerbankene og vil ha prioritet etter OMFene. Innlån Alle beløp i NOK tusen. ISIN kode Pålydende Rente Opptak Forfall NO NOK 750 Flytende, 3M Nibor + 0,60 % p.a. Juni 2010 Juni ) 1) Med rett til forlengelse til juni 2014

6 Utlån Det forventes svært lave tap i utlånsporteføljen grunnet at alle lån har en belåningsgrad under 75 % ved overførsel til Verd. Det er ikke registrert mislighold i porteføljen og det er derfor heller ikke foretatt gruppenedskrivning eller avsatt for tap på utlån i 1. kvartal Investeringer Verd har investert NOK 6 millioner i systemer fra EDB og er i sluttfasen i byggingen av et datavarehus for å kunne kjøre rapportering. Datavarehuset bygges av eksterne konsulenter og har en budsjettert kostnad på NOK 1,5 millioner. Verd vil ikke foreta noen større investeringer utover kjøp av boliglån fra deltagerbankene i overskuelig fremtid. Kjøp av porteføljer vil foregå i forbindelse med utstedelse av nye OMFer. 8. Finansiell informasjon Verd Boligkreditt AS har vært i drift fra tredje kvartal Regnskapet for 2009 samt regnskap for første kvartal 2010 er vedlegg til noteringsdokumentet. Verd eier ikke eiendom eller annet anlegg av betydning. 8.1 Revisor PricewaterhouseCoopers AS PB 3984 Dreggen NO 5835 Bergen 8.2 Gransker Før kredittforetak utsteder obligasjoner med fortrinnsrett skal det være oppnevnt en uavhengig gransker for kredittforetaket. Granskeren oppnevnes av Kredittilsynet og skal regelmessig underrette Kredittilsynet om sine iakttakelser og vurderinger. Kredittforetaket har plikt til å gi granskeren alle relevante opplysninger om virksomheten. Granskeren skal ha full adgang til kredittforetakets register og kan kreve ytterligere opplysninger av kredittforetaket. Granskeren har også rett til å gjennomføre undersøkelser hos kredittforetaket. Som gransker har Kredittilsynet oppnevnt Jon Haugervåg hos PricewaterhouseCoopers.

7 9. Tvister Det bekreftes herved at Verd ikke er involvert i rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og/eller forlik som har eller kan få vesentlig innflytelse på låntakers økonomiske stilling. 10. Ansvarserklæring Verd Boligkreditt AS bekrefter at opplysningene i noteringsdokumentet så langt Låntaker kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra noteringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre noteringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bergen, 29. juni 2010 Verd Boligkreditt AS Adm.dir Egil Mokleiv 11. Bistand DnB NOR Markets og Norne Securities AS har vært tilretteleggere for lånet og har bistått Verd Boligkreditt AS med utarbeidelse av dette noteringsdokumentet. 12. Dokumentgjennomsyn Alle dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn ved selskapets kontor og er lagt ut på internettsiden: 13. Vedlegg 1. Verd Boligkreditt AS sine vedtekter 2. Årsrapport Kvartalsrapport første kvartal Lånebeskrivelse 5. Låneavtale

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Resultatregnskap 3.juli desember Noter 31/ Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignedne kostnader på utstedte verdipapirer Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0 0 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger og skatt Nedskrivninger og tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Resultat per aksje (kroner) Utvannet resultat per aksje (kroner)

30 Balanse Noter Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Fleksible boliglån Nedbetalingslån Periodiserte renter Brutto utlån Individuelle nedskrivninger utlån 0 0 Gruppenedskrivninger utlån 0 0 Netto utlån Utsatt skattefordel Øvrige immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Betalbar skatt Sum gjeld Aksjekapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Bergen, 28. april 2010 Styret for Verd Boligkreditt AS Vidar Høiby Knut Grinde Jacobsen Tobias Oftedal styrets leder Bjørg Marit Eknes Cathrine Elisabeth Smith Linn Hertwig Eidsheim

31 Kontantstrømoppstilling 3.juli desember 31/ Kontantstrømmer vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Netto økning av lån til kunder Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler mv Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktivitet Kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto ut-/innbetalinger på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra finansinstitusjoner Innbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Utbetalinger knyttet til obligasjonsgjeld Innbetaling ved utstedelse av nye aksjer 0 0 Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktivitet Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Endringer i egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Stiftelse 3.juli Kapitalutvidelse 28.oktober Årets resultat Egenkapital 31.desember Resultat for perioden Egenkapital 31. mars

32 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for første kvartal 2010 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning og Finansdepartementets regnskapsforskrifter. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsipper fremkommer i selskapets årsrapport for Verd Boligkreditt AS benytter forenklet IFRS. Alle beløp er oppgitt i tusen kroner. Note 2 Driftskostnader 3.juli desember 31/ Honorarer til Sparebanken Vest 1) Styrehonorar Sosiale kostnader 1 19 Administrasjonskostnader 0 1 Lønn og generelle adm.kostnader Ordinære avskrivninger driftsmidler Avskrivninger Honorarer eksterne konsulenter Honorarer ekstern revisor 42 Øvrige driftskostnader 44 2 Andre driftskostnader Sum driftskostnader ) Selskapet har ingen ansatte men kjøper tjenester av Sparebanken Vest.

33 Note 3 Tap på utlån Det er ikke registrert mislighold i porteføljen og det er derfor heller ikke foretatt gruppenedskriving eller avsatt for tap på utlån i 1. kvartal Note 4 Utlån 31/ Utlån fordelt på markeder Lønnstakere Næringsfordelt Periodiserte renter Brutto utlån og fordringer Gruppenedskrivninger utlån 0 0 Utlån til og fordringer på kunder Note 5 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er klassifisert til amortisert kost. Obligasjoner med fortrinnsrett ISIN kode Pålydende Rente Opptak Forfall 31/ / Flytende, 3M Nibor + NO NOK ,35% ) Sikkerhetsmasse 31/ / Brutto utlån sikret med pant i bolig Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sikkerhetsmasse Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 160 % 171 % 1) Med rett til forlengelse til 2013

34 Note 6 Kapitaldekning Kapitaldekningen skal være minimum 8 %. Immatrielle eiendel skal ikke medregnes i kjernekapitalen og beregningsgrunnlaget vektes i henhold til risiko. For Basel II er det fem risikoklasser 0 %, 10 %, 20 %, 35 %, 75 % og 100 %. Prosenten angir hvor stor del av en balansepost som skal medtas i beregningsgrunnlaget. Ansvarlig kapital 31/ / Aksjekapital Annen egenkapital Sum balanseført egenkapital Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Konsernbidrag Sum fradrag Kjernekapital Tilleggskapital 0 0 Sum ansvarlig kapital Kredittrisiko etter standardmetoden Markedsrisiko 0 0 Operasjonell risiko Minimumskrav ansvarlig kapital etter Basel II Kapitaldekning Basel II Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 93,23 95,72 Kaptaldekning (%) 93,23 95,72 Overskudd ansvarlig kapital Note 7 Likviditetsrisiko/restløpetid Likviditetsrisiko er risiko for at selskapet ikke evner å refinansiere seg ved forfall eller er ute av stand til å finansiere sine aktiva på markedsvilkår. Verd Boligkreditt AS har som intensjon å legge ut obligasjoner der selskapet har anledning til å forlenge løpetiden på sine innlån med inntil tolv måneder dersom selskapet skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinært forfall. Selskapets kortsiktige finansiering er også gitt av banker som overfører lån til Verd. Likviditetsrisikoen vurderes som begrenset.

35 Note 8 Transaksjoner med nærstående parter Transaksjoner med nærstående parter pr er følgende: 3.juli desember Sum konserninterne transaksjoner / / Resultatregnskap Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Betalt provisjoner Honorarer Balanse Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Kontorstøttefunksjoner og forvaltning av utlånene er i all hovedsak kjøpte tjenester fra Sparebanken Vest. Det er inngått en rammeavtale mellom selskapet og Sparebanken Vest. Transaksjoner foretas i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Note 9 Aksjekapital Aksjekapitalen består av aksjer pålydende kr. 1000,- Oversikt over aksjeeiere pr Ant.aksjer Eierandel Sparebanken Vest ,00 Haugesund Sparebank ,90 Spareskillingsbanken ,35 Skudenes & Aakra Sparebank ,69 Flekkefjord Sparebank ,01 Søgne & Greipstad Sparebank ,26 Lillesands Sparebank ,48 Luster Sparebank ,38 Etne Sparebank , ,00

36 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Oslo ABM Dato: 25/06/2010 Endelig ISIN: NO Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer] Relevante steder: Låntager: FRN Verd Boligkreditt AS obligasjoner med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall til 30. juni 2014) Før tegning/kjøp i lånet oppfordres investor til å sette seg inn i alle relevante dokumenter så som lånebeskrivelse, Låneavtale, årsrapport, delårsrapport, vedtekter og eventuelt Noteringsdokument. Dokumentene er tilgjenglig hos Låntager og på Relevante steder. Ved eventuell motstrid mellom lånebeskrivelsen og Låneavtalen går Låneavtalens bestemmelser foran. og Verd Boligkreditt AS Låneramme Åpent lån: NOK transje / Lånebeløp: 2) NOK Innbetalingsdato: 3) 29. juni 2010 Forfallsdato: 4) NIBOR: 5) Margin: Rentesats / Kupong: 6) Rentebrøk Kupong: 7) 9) Rentereguleringsdato: 29. Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende f.o.m.: Rentebærende til: # dager 1. termin: 92 Sikkerhet: 10) Emisjonskurs: 11) 28. juni 2013 (se særskilte forhold) 3 måneders NIBOR Pluss 0,60 %-poeng p.a. 3 måneders NIBOR + Margin Act/360 mars, 29. juni, 29. september og 29. desember hvert år. Modifisert påfølgende Hver rentereguleringsdato Innbetalingsdato Forfallsdato Obligasjonene er usikrede. Obligasjoner med fortrinnsrett i norske lån er sikret med pant i bolig mv. 100 % av pålydende Obligasjonsstørrelse: NOK Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Dato: N/A Til kurs: N/A Låntagers Innløsningsrett: 13) Dato: N/A Til kurs: N/A Organisasjonsnummer: Nummer / Koder: Sektorkode: 310 Geografisk kode: 1201 Næringskode: Formål: Opplåningen inngår som en del av låntakers generelle finansiering Godkjennelser / Tillatelser: - Fullmakt til opptak av lånet er gitt i Låntagers styre den 27. november Noteringsdokumentet er kontrollert av Oslo Børs Tillitsmann: Tilrettelegger(e): Registerfører: Verdipapirregister: Markedspleie: Norsk Tillitsmann ASA, Postboks 1470 Vika, 0116 Oslo DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets og Norne Securities AS Sparebanken Vest Verdipapirsentralen Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet Særskilte forhold: Utvidet forfallsdato 30. juni 2014 Utfyllende om Sikkerhet: 10) Obligasjonene utgjør en ordinær låneforpliktelse utstedt som obligasjoner med fortrinnsrett i henhold til Finansinstitusjonsloven, og som er pari passu med hverandre og med alle øvrige krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. I den grad krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret ikke kan dekkes av Sikkerhetsmassen, vil restkravet være pari passu med Låntagerens øvrige ordinære usikrede gjeldsforpliktelser. FRN Bullet Obligasjonslån Side 1 av 4

37 Obligasjonene er usikrede. I følge Finansinstitusjonsloven skal obligasjonene, sammen med krav som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret, i tilfelle av insolvensbehandling (konkurs, offentlig administrasjon eller gjeldsforhandling etter konkursloven) eller avvikling av Låntageren, ha et eksklusivt, likt og forholdsmessig fortrinnsberettiget krav over de særskilte aktiva i Sikkerhetsmassen. Definisjoner: Sikkerhetsmassen: Den sikkerhet som (i) obligasjonseierne, (ii) øvrige obligasjoner utstedt av Låntager som har blitt gitt den samme fortrinnsrett i den samme sikkerhetsmasse og (iii) motparter i derivatkontrakter som har blitt gitt den samme fortrinnsrett i den samme sikkerhetsmasse, har fortrinnsrett i henhold til Finansinstitusjonsloven, og som er registrert i Sikkerhetsmasseregisteret. Sikkerhetsmasseregister: Et register bestående av: (i) obligasjonene, (iv) øvrige obligasjoner utstedt av Låntager som har blitt gitt den samme fortrinnsrett i Sikkerhetsmassen, (ii) derivatkontrakter som har blitt gitt den samme fortrinnsrett i Sikkerhetsmassen og, (iii) sikkerheten etablert for Sikkerhetsmassen, og som skal etableres og vedlikeholdes av Låntageren i henhold til Finansinstitusjonsloven. Standardtermer: Låneavtale: 1) Ved eventuell motstrid mellom Standardtermer og opplysninger angitt under Vilkår, vil Vilkår gå foran. Det vil bli inngått en Låneavtale mellom Låntager og Tillitsmannen som bl.a. omhandler obligasjonseiernes rettigheter og plikter i låneforholdet. Tillitsmannen inngår denne på vegne av obligasjonseierne og gis også myndighet til å opptre på vegne av disse så langt Låneavtalen rekker. Obligasjonseier har ved tegning/kjøp av obligasjoner akseptert Låneavtalen og er bundet av de vilkår som er inntatt i Låneavtalen. For åpne lån kommer Låneavtalen til anvendelse på ethvert beløp som selges i det åpne lånet etter inngåelse av Låneavtalen. Partenes rettigheter og plikter gjelder også for senere utstedte obligasjoner innenfor gitt ramme. Kopi av Låneavtalen kan fås ved henvendelse til Tillitsmannen og Låntager. Åpning / Lukking: 3)4) Innbetaling: 3) Utvidelser - Åpne lån: 2) Emisjonskurs - Åpne lån: 11) Rentefastsettelsesdato: 7) Åpne lån vil åpnes på Innbetalingsdato og lukkes senest fem bankdager før Forfallsdato. Innbetaling for 1. transje / Lånebeløp finner sted på Innbetalingsdato. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrente etter den til enhver tid gjeldende sats, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. For åpne lån kan Låntager utvide lånet utover det beløp som utgjør 1. transje forut for innbetaling av 1. transje. Ved utvidelser utenom Rentetermindato betales påløpt rente på obligasjonene som vil bli beregnet etter reglene for renteberegning i annenhåndsmarkedet for obligasjoner. Lånerammen kan søkes utvidet. Senere utvidelser vil skje til markedskurs, dog i henhold til emisjonsforskriften av 20. desember bankdager før Rentereguleringsdato. FRN Bullet Obligasjonslån Side 2 av 4

38 Renteregulering: 6)7) Lånets Rentesats reguleres med virkning fra hver Rentereguleringsdato, første gang på Innbetalingsdato. Den nye Rentesatsen fastsettes på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR med tillegg av Margin. Dersom NIBOR ikke er tilgjenglig fastsettes den nye Rentesatsen på Rentefastsettelsesdato i henhold til NIBOR-Referansebanker med tillegg av Margin. Ved Renteregulering vil den nye renten og neste Rentetermin meddeles obligasjonseierene skriftlig via Verdipapirregister. Dette skal også umiddelbart meddeles Tillitsmannen og Oslo ABM. Ved eventuell uenighet i oppfatning mellom Låntager og Tillitsmannen vedrørende bruk av ny side, eller dersom Lånets rentesats blir fastsatt i henhold til NIBOR- Referansebanker, kan Låntager eller obligasjonseiere som representerer minst 1/10 av Utestående Lån påklage rentefastsettelsen. Slik klage må fremsettes skriftlig overfor Tillitsmannen innen 20 Bankdager etter at Rentesatsen er meddelt obligasjonseierne. Klagen behandles av et utvalg som skal bestå av tre medlemmer, hvorav en representant oppnevnes av Låntakeren, en representant oppnevnes av Tillitsmannen, og en formann som de to parters representanter blir enige om. Blir ikke partene enige om formann, oppnevnes denne av Byrettsjustitiarius i Oslo. Utvalgets avgjørelse er endelig. NIBOR definisjon: 5) Melding om at rentefastsettelsen er påklaget, samt den endelige rentefastsettelsen, skal sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Dersom rentefastsettelsen påklages skal meldingen som sendes obligasjonseierne også sendes Oslo ABM. Den rentesats, avrundet til nærmeste hundredels prosentpoeng, for en tilsvarende tidsperiode som nevnt i NIBOR som fremkommer på Reuters side NIBR kl i Oslo på Rentefastsettelsesdato. Dersom innholdet av Reuters side NIBR skulle bli endret slik at den oppgitte rentesats, som etter Tillitsmannens og Låntagers oppfatning ikke lenger representerer den samme rentesats som ved lånets utbetaling eller dersom den aktuelle siden er fjernet fra Reuterssystemet, skal en annen side på Reuters eller eventuelt hos en annen elektronisk nyhetsformidler som etter Tillitsmannens og Låntagers oppfatning angir den samme rentesats som Reuters side NIBR gjorde ved utbetalingen, benyttes. NIBOR referansebanker: Rentesats bestemt på grunnlag av den rente på innskudd som kvoteres av de fire største valutabankene i det norske markedet omtrent kl i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen overfor banker i interbankmarkedet i Oslo for en tilsvarende periode som nevnt i NIBOR som starter på Rentereguleringsdato og gjeldende for et representativt beløp. Tillitsmannen skal be hovedkontoret til hver av bankene om kvotering på slik rente. Hvis to eller flere kvoteringer gis, skal rentesatsen fastsettes til det aritmetiske gjennomsnitt av kvoteringene. Hvis det gis mindre enn to kvoteringer, skal renten fastsettes til det aritmetiske gjennomsnitt av de rentesatser som banker, valgt av Tillitsmannen, kvoterer omtrent kl i Oslo på Rentefastsettelsesdatoen for lån i norske kroner til ledende banker i Europa for en tilsvarende tidsperiode som nevnt i NIBOR som starter på Rentereguleringsdato gjeldende for et representativt beløp. En rentesats basert på aritmetisk gjennomsnitt avrundes til nærmeste hundredels prosentpoeng. Effektiv rente: Avhengig av markedskurs. Effektiv rente for første renteperiode vil bli kunngjort 2 bankdager før Innbetalingsdato. Renteterminer: 9)7) Renten betales etterskuddsvis på Rentereguleringsdato. Første rentetermin forfaller på første Rentereguleringsdato etter Innbetalingsdato. Neste termin løper f.o.m. denne dato frem til neste rentetermin. Siste rentetermin forfaller på Forfallsdato. Påløpte renter: Påløpte renter for annenhånds omsetning beregnes etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Norske Finansanalytikeres Forening. Standard Bankdag konvensjon: 8) Vilkår Obligasjonseiers Innløsningsrett: 12) Vilkår Låntagers Innløsningsrett: 13) Modifisert Påfølgende: Er Rentereguleringsdato en dag som ikke er bankdag flyttes rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag. Medfører flytting av Rentereguleringsdato til første påfølgende bankdag at Rentereguleringsdato derved faller i påfølgende kalendermåned, flyttes imidlertid Rentereguleringsdato til siste bankdag forut for opprinnelig Rentereguleringsdato. Obligasjonseierne har på datoer for innløsning, som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett, rett til å innløse sine obligasjoner til dertil korresponderende kurs. Krav om innløsning må være kontofører-investor (KI) skriftlig i hende senest 15 femten- bankdager før aktuell dato for innløsning som nevnt under Obligasjonseiers Innløsningsrett. Låntager har på datoer for innløsning, som nevnt under Låntagers Innløsningsrett, rett til å innfri sine obligasjoner, helt eller delvis ved loddtrekning, til dertil korresponderende kurs. Dersom Låntager benytter retten til innfrielse skal Låntager meddele Tillitsmannen og Oslo ABM om dette senest 30 tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. Meldingen skal også snarest sendes obligasjonseierne via Verdipapirregister. Krav om slik innfrielse må være Registerfører skriftlig i hende senest 30 tretti- bankdager før aktuell dato for innfrielse. FRN Bullet Obligasjonslån Side 3 av 4

39 Registrering: Erverv av egne obligasjoner: Avdrag: 4) Innløsning: Salg: Lovgivning: Avgifter: Lånet skal være registrert i Verdipapirregister senest dagen før Innbetalingsdato. Obligasjoner registreres på den enkelte obligasjonseiers Verdipapirregister konto. Låntager har rett til å erverve og eie egne obligasjoner. Egne obligasjoner kan i så fall senere avhendes eller benyttes til nedskrivning av gjenstående lån ved sletting i Verdipapirregister. For ansvarlige lån utstedt av finansinstitusjoner kan låntager ikke erverve egne obligasjoner uten Kredittilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt. Lånet løper uten avdrag og forfaller i sin helhet på Forfallsdato til pari kurs. Forfalt rente og forfalt hovedstol vil bli godskrevet den enkelte obligasjonseier direkte fra Verdipapirregister. Foreldelsesfristen for eventuelle krav på renter og hovedstol følger norsk lovgivning, p.t. 3 år for renter og 10 år for hovedstol. 1. transje/ Lånebeløp er plassert av Tilrettelegger(e). Eventuelle senere utvidelser kan finne sted hos autoriserte verdipapirforetak. Utstedelse av obligasjonene er regulert av norsk lov, og Tillitsmannens alminnelige verneting skal være rett verneting. Låntager skal dekke eventuelle dokumentavgifter eller andre offentlige avgifter i forbindelse med lånet. Eventuelle offentlige avgifter og skatter på annenhåndsomsetning av obligasjoner skal betales av obligasjonseierne, med mindre annet er bestemt i lov eller forskrift. Låntager er ansvarlig for at eventuell kildeskatt pålagt ved lov blir tilbakeholdt. Bergen/Oslo, 25. juni 2010 FRN Bullet Obligasjonslån Side 4 av 4

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Verd Boligkreditt AS

Verd Boligkreditt AS Verd Boligkreditt AS Noteringsdokument 29.06.2010 FRN Verd Boligkreditt AS Obligasjon med fortrinnsrett 2010/2013 (utvidet forfall 30.06.2014) ISIN NO 001 0580681 Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, Postboks

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder

Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 19.12.2013 Endelig ISIN: NO0010699945 Flytende rente Klæbu Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000.

ISIN NO 0022521-2. Prospekt. OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente. Åpent Lån. Låneramme NOK 500.000.000. Første transje NOK 250.000. ISIN NO 0022521-2 Prospekt OBLIGASJONSLÅN 2004/2008 med flytende rente Åpent Lån Låneramme NOK 500.000.000 Første transje NOK 250.000.000 Innbetalingsdato: 27.mai 2004 Lånet vil bli søkt børsnotert og

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0623952. Prospekt. Verdipapirdokument. for. FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016. Prospekt Verdipapirdokument for FRN Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2011/2016 Tilrettelegger: Oslo, 19. september 2011 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 12 Viktig informasjon* Verdipapirdokumentet

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0612120 NorgesGruppen ASA Karenslyst allé 12-14 Postboks 300 Skøyen 0213 Oslo Telefon: +47 24 11 31 00 Faks: +47 24 11

Detaljer

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010736929. for. Tilrettelegger: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736929 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0736929 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2015/2022 Tilrettelegger: Kristiansand/Oslo, 22. juni 2015 Utarbeidet

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12

ISIN: NO 0010641806. for. Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012. 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010641806 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Entra Eiendom AS åpent 2012/2017 obligasjonslån Tilrettelegger: Oslo, 15. juni 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av

Detaljer

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12

Verdipa. for. 00 sjonslån ISIN: NO. Tilrettelegger: 1 av 12 TrønderEnergi AS, prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010714900 Prospekt Verdipa apirdokument for ISIN: NO 001 07149 00 FRN TrønderEnergi AS åpent obligas sjonslån 2014/2019 Tilrettelegger:

Detaljer

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12

ISIN: NO 0010662869. for. Tilretteleggere: 1 av 12 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010662869 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0662869 FRN Entra Eiendom AS åpent obligasjonslån 2012/2015 Tilretteleggere: Oslo, 23. november 2012 Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS

STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS STYRETS ÅRSBERETNING 2010 - VERD BOLIGKREDITT AS Virksomheten i 2010 Verd Boligkreditt AS (Verd) eies av ni uavhengige sparebanker og har konsesjon som finansieringsforetak for å kunne utstede obligasjoner

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. E-CO Energi AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 026568.9 LÅNEAVTALE mellom E-CO Energi AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente E-CO Energi AS åpent obligasjonslån

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

PROSPEKT. Verdipapirdokument for

PROSPEKT. Verdipapirdokument for PROSPEKT Verdipapirdokument for FRN Pareto Bank evigvarende NOK 126 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen NO0010614340 Oslo, 6. februar 2013 1 Viktig informasjon

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8

Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2015/2018 ISIN NO001074178.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015

Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2010/2015 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån Olav Thon Eiendomsselskap ASA FRN 2010/2015 NO 001 0584212 Verdipapirdokument Sikret obligasjonslån ISIN NO 001 0584212 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret

Detaljer

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Sandnes Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023784.5 LÅNEAVTALE mellom Sandnes Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Sandnes Sparebank åpent obligasjonslån

Detaljer

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Klepp Sparebank (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 024645.7 LÅNEAVTALE mellom Klepp Sparebank (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Klepp Sparebank fondsobligasjonslån

Detaljer

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18

Verdipa. for. Tilretteleggere: 1 av 18 TrønderEnergi AS, Prospekt av 26. september s 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010684244 Prospekt Verdipa apirdokument for 7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112 med variabel

Detaljer

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Troms Kraft AS (låntageren) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 023062.6 LÅNEAVTALE mellom Troms Kraft AS (låntageren) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån Flytende rente Troms Kraft AS åpent obligasjonslån

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer