1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene. 2 500 Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene"

Transkript

1 3. KOMMUNEØKONOMIEN 3.1 Netto driftsresultat 3 % For at kommunesektoren skal vere i finansiell balanse er det et mål at sektoren skal oppnå et netto driftsresultat betre enn 3 %. Då kan det avsetjast midlar til framtidige investeringar og uføresette hendingar. Tabellen nedafor viser Flora kommune sin resultatutvikling i perioden I 2010 hadde Flora kommune et positivt netto driftsresultat på 0,9 %. Et netto driftsresultat på 3 % hadde vore 23,7 mill kroner. Kommunen har som strategisk mål å skape ein bærekraftig kommuneøkonomi, ved først å sikre ein årleg driftsøkonomi i balanse, og deretter orientere drifta mot et netto driftsresultat på 3 %. Netto driftsresultat Tal i mill kr Driftsinntekter 444,5 458,7 470,8 500,6 532,2 590,0 621,1 667,4 731,4 788,9 Brutto driftsresultat 22,9 22,7 23,1 13,8-0,8 21,4 15,0 15,8 14,5 31,2 Netto driftsresultat -4,8-4,2 20,2-7,9-12,1 8,7-4,5 3,4-8,6 7,4 Brutto driftsresultat % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 2,8 % -0,2 % 3,6 % 2,4 % 2,4 % 2,0 % 4,0 % Netto driftsresultat % -1,1 % -0,9 % 4,3 % -1,6 % -2,3 % 1,5 % -0,7 % 0,5 % -1,2 % 0,9 % 3.2 Omstillingsmål I samband med handsaming av budsjett 2011 i desember 2010 og i juni 2011 vedtok Flora kommune ei rekke omstillings- og salderingsmål. Tabellen nedafor viser status for måla, som i sum utgjer 30,3 mill kr i Saldering, gjeldane vedtak. Tal i heile tusen. Omstillingsmål og saldering 20 1 Generelle kutt alle sektorar Utsett omsorgsplan, tiltak 1, stillingar Utsett omsorgsplan, tiltak 3, Institusjonsdrift Tilsettingsregulering Innkjøpsfunksjonen, økt krav Båtruter - fylkeskommunen Tap på krav Auka konsesjonskraft Auka vertskommunetilskot Mindre renteutgifter Sal kommunalt eigarskap Redusert sjukefråvær Teknisk/Kultur/Bygg Auka krav Innvandrarsenteret Innkjøp - legemidlar Eigeninnsats investeringsprosjekt Redusert driftstilskot til KF Havhesten Effekt Status Gjennomført, fordelt på tenesterammene ved rammekutt Gjennomført 750 Gjennomført Gjennomført ved rammekutt Gjennomført Krav innfridd 200 OK OK 250 OK 800 OK Under arbeid. Usikker/risko Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene OK, vert innfridd av KF Innvandrarsenteret 100 Gjennomført som rammekutt på omsorgstenesta 400 Under arbeid. Vert gjennomført i årsoppgjeret. 250 Gjennomført Politisk arbeid 500 Ikkje realistisk, vert reversert i revidert budsjett Auka renteinntekter Auke skatteinntekter OK OK Sum

2 3.3 Aksjar og eigardelar Tabellen nedafor viser kva private selskap og interkommunale selskap (IKS) Flora kommune har eigardelar i. Verdiane er bokførte verdiar per Aksjar og eigardelar (større enn i bokført verdi) Selskap Eigardel Bokført verdi Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) 4,51% Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Firda Billag AS 14,47 % Flora Næringseigedom AS (FNAS) 100 % Sogn og Fjordane Gjenvinning AS 100 % Firdavegen 1AS (SMS) 6,25 % Kystvegen Måløy-Florø AS 33,33 % Fram Flora AS (tidl. Flora Næringshage AS) 11,43 % Grovastøylen AS 25 % Origod AS 32,3 % SunnLab AS 10 % Botnaneset Industriselskap AS 0,62 % Krokane Nærtenester AS 66,7 % Visit Fjordkysten AS 15 % Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS Ansvarsrett 10,95% 3.4 Statsbudsjettet I statsbudsjettet ligg det inne ein nominell vekst på 9,6 mrd kroner (4,7 %) i samla inntekter til kommunesektoren rekna frå anslag rekneskap Realveksten er rekna til 2,2 mrd kroner (1 %). Det er lagt til grunn ein pris- og lønsvekst (deflator) på 3,25 %: Lønsvekst 4,00 * vekt 0,635 2,54 Prisvekst varer/tenester 2,00 * vekt 0,365 0,73 Samla prisvekst/deflator (avrunda) 3,25 For Flora kommune er den nominelle veksten anslått til 5 % og realveksten til 1,75 % i statsbudsjettet. Ein realvekst på 1,75 % utgjer 9,485 mill kr for kommunen. Denne veksten inkluderer ekstra kompensasjon knytt til overgangsordning samhandlingsreforma på 1,962 mill kr. Det står så igjen ein stipulert realvekst på 7,5 mill kr. Denne veksten går til å finansiere eventuelt auka utgifter til renter og avdrag, auka utgifter til pensjon utover generell lønsvekst, reduserte inntekter, politiske føringar som ikkje er øyremerka, kommunal del ressurskrevjande brukarar, nye ressursbehov innafor omsorg, helse, skule, barnehage, barnevern, vedlikehald veg, båtruter, kultur, dekking av tidlegare års underskot mv. 43

3 3.5 Revidering av budsjett 2011 og kommuneøkonomi Revidering av budsjett 2011 Det er behov for å foreta budsjettjusteringar i budsjett 2011, og desse er vist i tabellen på neste side. Tala er lagt til grunn i økonomitabellane under kolonne rev bud , og er basis for budsjett Ved framlegging av statsbudsjett 2012 vart det stipulert ein auka skattevekst på 1 mrd kr til kommunesektoren i Nye prognosar frå finansdepartementet viser at auken kan komme opp i 2,5 mrd kr. Kommunenes Sentralforbund (KS) har innarbeidd denne auken i sin oppdaterte prognosemodell prok1106alternativkorr. KS har lagt til grunn ein nasjonal skattevekst på -3,7% og ein lokal skattevekst for Flora på -6,7 %. Realisert lokal skattevekst per oktober ligg på -6,0%. Ein framskriving av lokal skattevekst på -6,0 % vil gi Flora ein samla auke i skatt og rammetilskot på 2,556 mill kr. Denne auken er innarbeidd i revidert budsjett , med auka rammetilskot på 1,452 mill kr (inntektsutjamning) og auka lokal skatt på 1,104 mill kr. Skatteinngangen i november og desember vert avgjerande for korleis ein endeleg kjem ut. Ny faktureringspraksis, der det vert tatt høgde for reelle utgifter, gir ein auka utgift for kommunen til Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond på 0,216 mill kr. Det er lagt inn ein budsjett-teknisk flytting av lønsmidlar frå avsett til pensjon til avsett til lønsvekst 2011 på 2 mill kr. I økonomirapportering januar-august vart det varsla at ein no bør utgiftsføre 13. periode variabel lønn. Det er i tråd med anordningsprinsippet at variabel lønn knytt til aktivitet i november og desember skal utgiftførast det året utgifta er kjent, og ikkje det året løna vert utbetalt. Den 13. periode variabel lønn har ikkje vore kompensert over det kommunale inntektssystemet, men kommunane skal likevel utgiftsføre løna på rett år. Dette vert ein eingongsutgift det året kommunen tar utgifta. Det er lagt til grunn at ein må ha budsjettdekning for ein 13. periode variabel lønn på 3 mill kr. Avsett 0,29 mill kr til interkommunalt byggetilsyn er utsett til Det er spart inn 0,098 mill kr som følgje av seinare tilsetting av rekneskapskontrollør enn planlagt i revidert budsjett i juni. Avdrag av løpande lån er redusert med 0,9 mill kr. Dette kjem av høgare gjenståande vekta levetid, lågare lånegjeld per og høgare avdrag frå dei kommunale føretaka enn lagt til grunn i opphavleg budsjett. Oppdaterte prognosar viser at ein kan vente ei renteinntekt som ligg 1 mill kr høgare enn innarbeidd i revidert budsjett i juni. Dette kjem av ein høgare banksaldo enn lagt til grunn, samt høgare byggjelånsrenter en budsjettert. Ved berekning av kompenserte finansutgifter frå VAR-rekneskapen skal ein bruke 3 års statsobligasjonsrente + 1%. 3 års statsobligasjonsrente ligg no på 1,8%, mens den låg på 2,86% i januar. Det er i denne revideringa lagt til grunn ei gjennomsnittleg 3 års statsobligasjonsrente i 2011 på 2,5%, noko som gir ei VAR-rente på 3,5%. Ved revideringa i juni vart renta sett ned frå 4% til 3,75%. Ein reduksjon til 3,5% betyr no ein redusert kompensasjon frå VAR-rekneskapen på 0,473 mill kr. Det er ikkje realistisk å innfri salderinga redusert sjukefråvær som rammekutt på tenestene. Salderinga på 1 mill kr vert med dette reversert. Fylkesmannen har utbetalt 1 mill kr i ekstra skjønsmidlar til Flora i Rekneskapsmessig vil inntekta komme som ein del av rammetilskotet. 44

4 Som varsla i økonomirapportering januar-august er salderinga politisk arbeid på 0,5 mill kr ikkje å sjå som realistisk innafor Tenestetorget si budsjettramme. Salderinga vert med dette reversert. I økonomirapportering januar-august vart det og varsla ein auke i utgiftene til båtrutene på 1 mill kr. Denne auken er no innarbeidd i revidert budsjett. Teknisk sektor har i sin månadsrapport per september varsla et meirforbruk på 0,9 mill kr knytt til vegtenesta. Budsjettramma vert her styrka med 0,6 mill kr. Det er venta at teneste sett i verk tiltak for å løyse resterande 0,3 mill kr innafor si budsjettramme. I revidert budsjett i juni vart det lagt inn 0,3 mill kr i investeringsmidlar knytt til Flora Bygg og Eigedom. Ein vurderer dette no som driftsutgifter, og tenesta si budsjettramme vert styrka med same beløp. Dette er ein eingongsutgift som vert tilbakeført i Tilskot til Sekom-sekretariatet i 2011 ligg 0,09 mill kr lågare enn lagt til grunn i opphavleg budsjett. Basert på månadsrapporteringa frå tenestene per juli vart det i økonomirapportering januar-august varsla moglege meirforbruk ved Omsorgstenesta på 5 mill kr og ved tenesta Barn og unge på 1,5 mill kr. Ut frå tenestene sine månadsrapportar per september ser det ut som om begge tenestene vil kunne gå ut i balanse i Samla sett betyr dette at Flora kommune kan budsjettere med ein inndekking på 2,3 mill kr av det akkumulerte underskotet. Noko som er 1,2 mill kr lågare enn lagt til grunn i revidert budsjett i juni, men vesentleg betre enn varsla i økonomirapportering januar-august. Det står igjen to salderingspostar i 2011 jf økonomitabell 4, sal kommunalt eigerskap på 2 mill kr og eigeninnsats investeringsprosjekt på 0,4 mill kr. I budsjettet er det lagt til grunn at begge desse må innfris i 2011 for at ein skal klare å dekke 2,3 mill kr av underskotet. Revidering av budsjett Tal i heile tusen. Auka inntekter/ Reduserte inntekter/ Ref reduserte utgifter auka utgifter Skatt Tabell Rammetilskot Tabell Rentekompensasjon Tabell 1 21 Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Tabell Lønsvekst 2011, frå avsett til pensjon Tabell Avsett til variabel løn 13. periode Tabell Avsett sentralt til pensjon, til avsett lønn Tabell Årleg eigenkapitalinnskot KLP Tabell 2 28 Interkommunalt byggetilsyn utsett til 2012 Tabell Stilling som rekneskapskontrollør, innsparing 2011 Tabell 2-98 Avdrag av løpande lån Tabell Renteinntekter Tabell Kompensasjon finansutgifter Tabell Redusert sjukefråvær, reversert saldering Tabell Skjønsmidlar frå Fylkesmannen Tabell Tenestetorget, saldering politisk arbeid ikkje realistisk Tabell Båtrutene, indeksregulering 2011 Tabell Vegteneste auka budsjett Tabell Sikringsarbeid Flora Bygg og Eigedom Tabell Innsparing tilskot til Sekom-sekretariatet Tabell 5-90 Underskotsdekning, reduksjon Tabell Sum

5 Frie inntekter Dei frie inntektene er fastsett med utgangspunkt i kunnskap på budsjetteringstidspunktet. Statsbudsjett 2012 er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskot. KS har utarbeidd ein alternativ modell, som ligg 3 mill kr lågare enn prognosane i statsbudsjettet. Avviket frå statsbudsjettet kjem av at KS sin alternative modell har i seg meir oppdaterte folketal knytt til inntektsutjamninga. I tillegg legg KS til grunn et gjennomsnitt av den lokale skatteveksten dei tre siste åra, mens ein i statsbudsjettet legg til grunn det siste året. Basert på dei siste prognosane frå finansdepartementet knytt til 2011 er det grunn til å tru at veksten kan komme til å fortsette i Det vil derfor vere forsvarleg å legge seg på et høgare nivå enn kva KS gjer i sin alternative modell. Ein må likevel påpeike at Flora kommune allereie har lagt seg på et høgt nivå dersom det kjem inn ein auke på makronivå i revidert nasjonalbudsjett i mai Prognose Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett KS alternativ Avvik Dei frie inntektene skatt og rammetilskot auker med 39 mill kr frå revidert budsjett til budsjett I denne auken ligg med anna midlane til samhandlingsreforma på totalt 14,547 mill kr og avsett til årslønsvekst i 2012 på 15,5 mill kr. Eigedomsskatten vert redusert som følgje av overgangsordninga knytt til eigedomsskatt på oljeleidningar i sjøområdet. Denne reduksjonen er utjamna av eigedomsskatt på nye bustader. I økonomiplanen er det lagt til grunn ein auke i eigedomsskatten på årleg 0,2 mill kr knytt til nytaksering. Netto konsesjonskraft baserer seg på sal av konsesjonskraft og stipulerte utgifter knytt til uttak av konsesjonskrafta. Konsesjonskrafta for 2011 vart seld til ein særs god pris i slutten av november i fjor, som ga ei auka inntekt på 3,3 mill kr i Konsesjonskrafta for 2012 er ikkje seld på budsjetteringstidspunktet, men det ser ut som reduserte kraftprisar i høve fjorårets sal vil gje ei redusert inntekt på omlag 2 mill kr. Vertskommunetilskotet er auka opp med 0,529 mill kr knytt til kompensasjon for generell lønsauke. Nye rekneskapsreglar for bokføring av momskompensasjon generert i investeringsrekneskapen trådde i kraft Frå 2014 kan ikkje kommunane nytte momskompensasjon frå investeringsrekneskapen til å finansiere utgifter i driftsrekneskapen. I budsjett og økonomiplan er det lagt til grunn ein overgangsordning på 60 % reduksjon av 5 mill kr i 2012, 80 % i 2013 og 100 % i Momskompensasjonen frå investeringsrekneskapen skal likevel først bokførast til inntekt i driftsrekneskapen, før den vert bokført som ein overføring til investeringsrekneskapen. Inntekta i tabell 1 er derfor ikkje redusert. Effekten av overgangsordninga kjem som ei avsetting i tabell 2. Denne overføringsteknikken mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen vert truleg endra frå og med Føremålet med den nye ordninga er at ein skal bruke momskompensasjonsinntekta til å finansiere investeringar, og ikkje til å finansiere løpande drift. Resultatet vert derav lågare låneopptak, og såleis lågare driftskonsekvensar knytt til den enkelte investering. Per dags dato er momskompensasjonen definert som ein fri investeringsinntekt, og kan med anna nyttast til kjøp av aksjar og eigardelar. Det vil vere aktuelt å ta stilling til korleis ein vil nytte inntekta framover. Momskompensasjonsinntekt frå driftsrekneskapen er vidareført på om lag same nivå som i 2011 på 12,5 mill kr. Ekstraordinær momskompensasjon i Kinn Kyrkjeleg Fellesråd sin rekneskap vert å inntektsføre i føretaket. Momskompensasjonsinntekt knytt til forsikringssaker skal finansiere eigenandelen i respektive forsikringssak. 46

6 Økonomitabell 1 Frie inntekter. Tal i heile tusen Rekn Budsjett Rev bud Regulert Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ Skatt Rammetilskot (inkl overføring til samhandlingsreform og årslønsvekst) Eigedomsskatt Skatt og rammetilskot må sjåast i saman. Dette sidan inntektsutjamninga knytt til skatt kjem som ein del av rammetilskotet. Prognosane i statsbudsjett 2012 er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskot. Det må påpeikast at KS sin alternative prognosemodell ligg 3 mill kr lågare enn statsbudsjettet. Redusert eigedomskatt på oljeleidning utjamna av nye bustader i Deretter forventa auke på 0,2 mill årleg Konsesjonskraft netto Kommunen fekk ein særs god pris for sal av konsesjonskrafta i Reduserte straumprisar gir lågare inntekt. Førebels stipluat gir ei redusert inntekt på 2 mill kr. Konsesjonsavgift Øyremerka næring Rentekompensasjon Flytande Husbankrente 2,675% Kompensasjon, reform 97 Toppfinansiering ressurskrevjande brukarar jf Utdanningsdirektoratet, rente 2,92% Inntekt lik 27 mill kr vart flytta til ramme Omsorgstenesta jf tabell 5 i 20 1 (=redusert ramme) Skjønstilskot, barnehage Innlemma i rammetilskotet frå 20 1 Vertskommunetilskot Forventa auke knytt til lønsvekst Momskompensasjon Momskompensasjon drift tenestene 5 mill kr frå investeringsrekneskapen. 2,2 mill kr frå KF drift Frå dei kommunale tenestene Sum Avsett til fordeling Lokalt lønsoppgjer 2011 er på noverande tidspunkt ikkje fordelt på tenesterammene. For å dekke dette ligg det igjen et avsett beløp i tabell 2 på 1,332 mill kr. Avsettinga skal dekke lønsvekst til politisk leiing og utval, samt til administrasjonen. I budsjett 2012 er det innarbeidd ein årslønsvekst på 3,6 %. Dette er lågare enn lagt til grunn i deflator i statsbudsjettet på 4 %. Like før statsbudsjettet vart lagt fram kom SSB med ein oppdatert prognose på 3,6 %, og det er denne prognosen som er lagt til grunn i kommunen sitt budsjett. Ein årslønsvekst på 3,6 % krevjer ei avsetting på totalt 15,5 mill kr for å dekke lønsveksten i Av denne avsettinga er overhenget frå sentralt oppgjer 2011 fordelt på rammene jf tabell 5 Sektorvise rammer. Resterande avsetting på 12,971 mill kr skal dekke overhenget frå lokalt lønsoppgjer 2011, tariffoppgjeret samt lokalt oppgjer % årslønsvekst ville resultert i ein om lag 2 mill kr høgare avsetting. Basert på oppgåver frå KLP og SPK er sentralt avsett til pensjon auka med 4,5 mill kr frå revidert budsjett Ein viktig årsak til auken frå 2011 til 2012 kjem av at KRD har ytterlegare stramma inn forholdstalet mellom diskonteringsrenta og lønsveksten som forsikringsføretaka legg til grunn for sine utrekningar. Forholdstallet er redusert frå 1,5 i 2011 til 1,3 i Ekstraordinær endring i pensjonskostnaden utover generell lønsvekst er ikkje kompensert i deflator over statsbudsjettet, og må dekkast av realveksten i dei frie inntektene til kommunane. Det er utganspunktet lagt til grunn at bidrag frå KF Innvandrarsenteret utgjer 3,5 mill kr i og 2,5 mill kr Utover dette vert avtalen mellom føretaket og dei kommunale tenestene innarbeidd i detaljbudsjetta. I tråd med vedteke økonomiplan av er driftstilskotet til Havhesten Flora kommune KF auka opp med 0,147 mill kr i

7 Driftstilskot til Fram Flora AS (tidlegare Sunnfjord 2020), Visit Fjordkysten AS og Byen vår Florø er vidareført som vist i tabell 2. I sist vedteke økonomiplan vart skulane tilført midlar til spes.ped med 0,5 mill kr i 2011 og planlagt nye 0,7 mill kr i Årsverknad 1,2 mill kr er tilført skulane jf tabell 5. Det er sett av midlar for å finansiere 1,5 time valfag på 8., 9. og 10. trinn i perioden Frå hausten 2012 vert det innført valfag med 1,5 time for 8. trinn. Vidare for 9. og 10. trinn frå hausten 2013 og Denne styrkinga er innarbeidd i dei frie inntektene til kommunane, og er avsett i tabell 2 med hausteffekt 0,194 mill kr og full årsverknad 0,468 mill kr. Det er i 2011 avsett 0,5 mill kr til to-språkleg assistent i barnehagane. Denne er vidareført og auka opp med 0,7 mill kr til årsverknad 1,2 mill kr i Dette er midlar til særskilde tiltak og det gjenstår å fordele midlane på tenesterammene. I økonomitabell 2 er det vidare avsett 0,5 mill kr til auka ordinær drift i barnehagane i Denne avsettinga er ytterlegare auka opp med 0,25 mill kr frå 2013, slik at full årseffekt vert 0,75 mill kr. I budsjettet for 2011 vart inntekta toppfinansiering ressurskrevjande brukarar tilført omsorgstenesta si budsjettramme med 27 mill kr. Det ser ein ved at inntekta er redusert i økonomitabell 1, og tatt til utgiftsreduksjon av omsorgstenesta si budsjettramme i økonomitabell 5. Det er venta at den kommunale delen av finansieringa vil auke i tråd med auka ressursbehov. Det er derfor avsett 2 mill kr i nettoeffekt i tabell 2. Avsettinga er saldert i perioden jf tabell 4. Det betyr at omsorgstenesta må finne inndekking for eventuelt nytt netto ressursbehov innafor si budsjettramme desse åra. Økonomiske driftskonsekvensar knytt til realisering av Omsorgsplan er avsett i tabell 2. Tilsvarande tal er saldert i tabell 4 ved at omsorgsplanen er utsett. Dette er i tråd med vedteke økonomiplan frå juni 2011 for åra Flora kommune har fått tilført midlar for å finansiere kommunal del av samhandlingsreforma. Midlane kjem som ein del av rammetilskotet i økonomitabell 1, og er avsett til føremålet i økonomitabell 2. Flora får tilført 12,585 mill kr etter vedteke kostnadsnøkkel i det kommunale inntektssystemet. Illustrasjonen nedafor viser korleis kostnadsnøkkelen slår ut for Flora ved utrekning av midlane (Kilde: KS prognosemodell). 48

8 Illustrasjon av midler knyttet til Samhandlingsreformen (medfinansiering/utskrivningsklare pasienter) Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for 2012 (utgiftsutjevnede tilskudd) og samlet nivå HELE LANDET Vekt Antall Antall FLORA Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag kr per innb 1000 kr 0-17 år 0, ,1292 1,06 % år 0, ,9552-0,94 % år 0, ,0061 0,16 % år 0, ,9435-1,32 % år 0, ,8324-2,86 % Innb 90 og over 0, ,0370 0,16 % Kostnadsindeks 1, , ,75 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Flatt beløp: Illustrasjon av rammetilskudd ut fra folketall per Herav knyttet til medfinansiering: ,7 (Nasjonal ramme 2012 med mill kr) Herav knyttet til utskrivningsklare pasienter: 1 265,9 (Nasjonal ramme 2012 med 560 mill kr) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Illustrasjon av rammen for kommunal medfinansiering/utskrivningsklare pasienter (1000 kr) Tillegg/ fradrag i utgiftsutj Flora får i tillegg ein årleg kompensasjon knytt til samhandlingsreforma på 1,962 mill kr i perioden Tildelinga vert gitt til kommunar som dei siste åra har hatt høgare forbruk knytt til kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar enn det kommunane vil få når midlane blir fordelt etter kostnadsnøkkelen. Kompensasjonen kjem som ein del av realveksten i dei frie inntektene, og vil ligge fast i 3 år. Merk at 5 mrd kr knytt til samhandlingsreforma er ein overføring av midlar frå dei regionale helseføretaka til kommunane. Midlane er derfor avsett i økonomitabell 2 inntil ein ser dei økonomiske konsekvensane av samhandlinga mellom helseføretaket og kommunen. Det er sett av 1,5 mill kr i årleg tilskot til Florø Idrettssenter AS (FIAS). Tilskotet vert ikkje utbetalt, men motrekna rente- og avdragskrav knytt til utlån frå kommunen på 15 mill kr. Avdraget på 1 mill kr går til direkte nedbetaling av Flora kommune si lånegjeld etter motrekning. Reservert tilleggsløyving til formannskapet sin disposisjon er vidareført med 0,5 mill kr. Avsette midlar til mellombels husleigeavtale med NAV vert vidareført med 0,4 mill kr i 2012, og auka opp til 0,5 mill kr frå Denne avsettinga vert å ta inn i ny husleigeavtale knytt til NAV. Avsett til interkommunalt byggetilsyn er utsett til Midlane på 0,29 mill kr er spart inn i 2011, og sett av på nytt i Det er tatt høgde for at det interkommunale byggetilsynet vert gebyrfinansiert frå og med Midlane er derfor ikkje vidareført etter

9 Økonomitabell 2 Avsett til fordeling. Tal i heile tusen. Rekn Budsjett Rev bud Regulert Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ Lønspostar Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Ekstraord. lønspolitisk tiltak - omsorg Lønnsvekst 2011 (årslønsvekst) Kommunetilskot - utrekning av NPE. Auke som følgje av endra faktureringspraksis. Vert tilført omsorg si ramme etter årleg vurdering, jf tab 5 Sentralt lønsoppgjer effekt 2011 er fordelt jf tab 5. Her flytta 2 mill kr frå avsett til pensjon (budsjettteknisk). Det står igjen 1,332 mill å fordele i Årslønnsvekst 3,6%. Sum 15, 5 mill. Fråtrekk for Lønnsvekst 2012 (årslønsvekst) ko mpensert overheng lønsoppgjer 2011, jf tab 5 Sikre ko rrekt periodisering av variabel løn i novdes. Vert ein eingonsutgift det året ein periodiserar. Avsett for variabel løn 13. perio de periode har ikkje vore kompensert over inntektssystemet. Avsett til pensjon, netto Basert på oppgåver frå KLP og SPK, samt budsjetterte tal ved tenestene. 2 mill budsjettteknisk flytta til lønsvekst 2011 Premieavvik pensjon, inkl amortisering Avrekning i årsavslutninga Fribeløp arbeidsgjevaravgift AGA 10,6 % inntil fribeløpet på 530' er bruk, deretter 14,1 %. Tenestene får dekt 14,1% i sine budsjettrammer. Fribeløpet vert derfor bokført sentralt i kommunen sin rekneskap. KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Redusert krav med 1 mill i , og 2 mill i B idraget går til å finansiere ko mmunale tenester. Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Driftsresultat 2009 KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter Bidrag frå KF Kjøkkenservice F.sak 30/06 KF Havhesten - auka tilskot ' vert tilført tilskotet i 2012 jf B128/10 Avtale Origod/Havglytt Frå ramme kultur jf tab 5. Indeksregulert frå Driftstilskot Fram Flora AS Tidlegare Sunnfjord 2020 Driftstilskot Visit Fjordkysten AS Bsak 094/09. Tilskot til "Byen vår Florø" Næringsretta tiltak (ma. turistinformasjonen) Skule Justering spes.ped Fordelt jf tabell 5. Årseffekt i 2012 er 1,2 mill. Valfag 1,5 time for 8. trinn, frå haust Vert å fordele på Flora ungdomskule og Valfag 1,5 time for 9. trinn, frå haust ungdomstrinnet på Eikefjord skule Valfag 1,5 time for 10. trinn, frå haust Barnehage Øyremerka skjønsmidlar frå Samla sett avsett 0,5 mill kr til tospråkleg Ekstra avsett - tospråkleg assistent assistent i barnehage i 20 1, auke til 1,2 mill i 2012 Auka driftsramme barnehage Vert å fordele på barnehagane Omsorg Avsett til nye ressurskrevjande brukarar Nettobeløp, er saldert i jf tabell 4 Omsorgsplan , tiltak 1: Auke bemanning Omsorgsplan , tiltak 3: Institusjonsdrift Del av Omsorgsplan ikkje gjennomført. Vedteke utsett i gjeldane økonomiplan. Saldert 7,055 mill kr i 2012, 9,455 mill kr i 2013, 11,855 mill kr i 2014 o g 14,255 mill kr i Del av Omsorgsplan ikkje gjennomført. Vedteke utsett i gjeldane økonomiplan. Saldert 0,75 mill kr årleg Samhandlingsreforma, statsbudsjettet Kostnadsnøkkel i inntektssystemet Samhandlingsreforma, overgangsordning Ekstra kompensasjon over 3 år Omsorg, Auka grunnbemanning Knytt til auka ressursbehov, men skal og resultere i redusert overtid jf tabell 4 Sosial/Barn og Unge Refusjonskrav fosterheimselevar, opplæring Diverse Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt Momskompensasjon investering - overgangsordning Refusjonskrav frå andre kommunar. Budsjettpost og ansvar lagt til tenesta Barn og Unge, jf tabell Driftsutgifter eigedomsskatt Årleg eigenkapitalinnskot KLP Inndekking lån frå VAR-sektoren Overføring frå drift til investering. 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% frå Grunnlag 5,108 mill kr jf tabell 1 i I 2011 går inntekta i investeringsrekneskapen til å finansiere udekka eigenkapitalinnskot i KLP pr på 2,043 mill kr. Vert dekt av driftsmidlar ved ein overføring frå drift til investering 1 m ill vert finansiert over driftsrekneskapen og 1,55 mill kr vert finansiert av frie investeringsmidlar direkte i investering. Eingongssak. Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente Tilskot vert å justere i tråd med renteutviklinga Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag Reservert tilleggsløyving til disp form Vert motrekna utlån og skal gå direkte til nedbetaling av kommunen si lånegjeld Diverse tilskot av form res løyving 405 Finansiering av innkjøpsfunksjon -100 OK, innsparing er innfridd Kommunal del mellombels NAV-kontor Vert å ta inn i ny husleigeavtale knytt til NAV Andre postar -231 Inkl inntektsføring gml balansepostar Avsett til prisauke på energi Fordelt på rammene, jf tabell 5 Interkommunalt byggetilsyn Innsparing forsikringspremie avsett til årleg forsikringsfond 300 Flora kommune sin andel jf FORM 092/10. Utsett til Vert gebyrfinansiert frå Årleg budsjett til å dekke eigenandelar i forsikringssaker. Lagt til tenesteramma til Flora bygg og eigedom jf tab 5. Oppretting av stilling som personalassistent 512 Eliminert mot tabell 4 Saldering Utgreiing sal av kommunalt eigarskap 10 0 Vart utgiftsført i Budsjett reversert i 2011 Avsett til risiko for nedside Jf tabell 4 Saldering. Båtrutekrav innfridd, ikkje behov for buffer. Redusere radonnivå Flora ungd.skule og Brandsøy skule Kjøp av aksjar i 45-minuttsregionen Jf byst 029/11 Stilling so m rekneskapskontrollør Lagt på ramme 52', innsparing 98' i

10 Finans Budsjetterte tal i økonomitabell 3 føreset nedbetaling av lånegjeld på 81,58 mill kr før Dette er unytta lånemidlar knytt til VAR-sektoren. Det vert gjort nærare greie for dette i kapittel 4. Det er lagt til grunn ei gjennomsnittleg refinansieringsrente på 3 %, samt at låneopptak vedteke for 2011 vert gjennomført på et tidleg tidspunkt i Driftskonsekvens av nye investeringar medfører ei auke i renteutgifta, mens nedbetaling av lånegjeld gir ein reduksjon. Samla sett aukar renteutgifta med berre 0,4 mill kr i 2012 Minimumsavdraget i 2012 vert rekna ut frå balanseverdiar per Etter nedbetaling av lånegjeld på 81,58 mill kr er det føresett ei bokført samla netto konsernlånegjeld på 933,3 mill kr, og ei gjenståande vekta levetid for samla aktiverte verdiar på 32 år. Minimumsavdrag for konsernet total sett vert såleis 933,3 mill kr/32 år = 29,17 mill kr. Det er føresett at dei kommunale føretaka og tenesta Flora Bygg og Eigedom betaler 5,17 mill kr av avdraget. Resterande avdrag på 24 mill kr må dekkast over budsjettet til Flora kommune jf økonomitabell 3. Dette reknestykket vert å komme attende til i revidert budsjett når det ligg føre endelege balansetal per Den økonomiske effekten av å nedbetale 81,58 mill kr utgjer 2,6 mill kr. Dersom ein ikkje betaler ned unytta lånemidlar på 81,58 mill kr før må avdraget aukas med 2,6 mill kr. Innsparinga ligg lågare enn berekna i økonomiplanen sist juni. Det kjem i hovudsak av at ein har brukt investeringsmidlar innafor VAR, og får dette kompensert via VAR-rekneskapen i Kommunale bankinnskot er framleis attraktive for bankane, noko som gir kommunane gode innskotsvilkår. Det er innarbeidd gode innskotsvilkår i budsjettet for Renteinntekta føreset at vedteke låneopptak for 2011 vert tatt opp tidleg i Det er innarbeidd ein rentemargin til kommunen sin fordel. Etter nedbetaling av lånegjeld på 81,58 mill kr må også renteinntekta reduserast som følgje av lågare banksaldo. Renteinntekta i 2012 er med dette budsjettert 3 mill kr lågare enn Dette betyr ikkje at vi samla sett kjem 3 mill kr lågare ut. Tilsvarande effekt er tatt på renteutgifta. Den reelle effekten på bunnlinja knytt til rente er lik ein bankrentemargin på om lag 0,3 mill kr. I 2012 er utbytte frå SFE budsjettert til forventa normalnivå 4 mill kr. Det er føresett at gjennomsnittleg VAR-rente vert redusert til 3 % i Nye investeringar innafor VAR i 2011, redusert for avskrivingar i 2011, er likevel venta å gi ein auka kompensasjon frå VAR på 0,936 mill kr. Økonomitabell 3 Finans. Tal i heile tusen. Rekn BudsjettRev bud Regulert Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ Renteutgifter av løpande lån Lagt til grunn snitt refinansieringsrente på 3%, nedbetaling av unytta lånemidlar samt driftseffekt av nye investeringar Tap på krav Avdrag av løpande lån Renteinntekt Minste lovlege avdrag jf kommunelova 50. Redusert avdrag krevjer nedbetaling av lånegjeld før Driftskonsekvens av investeringar i 2011 er lagt til avdraget. Realistisk inntekt i Høg banksaldo som følgje av unytta lånemidlar. Nedbetaling av unytta lånemidlar fører til lågare inntekt i Utbytte Forventa årleg utbytte frå SFE Kompensasjon finansutgifter. Hovudsakleg frå VARrekneskapen. Bruk av mindreforbruk VAR-rente reudsert frå 3,75 % til 3,5% i Budsjettert VAR-rente på 3 % i Driftskonsekvens, investeringar % av investeringsplan. Sum

11 Saldering A. Generelle kutt alle sektorar I 2009, 2010 og 2011 er det gjennomført generelle rammekutt alle sektorar på høvesvis 4 mill kr, 4,25 mill kr og 2,5 mill kr. Rammekutta er vidareført som varige omstillingar. I budsjettet for 2012 er det lagt inn et nytt generelt rammekutt på 1 mill kr. Tenestene vil med dette ha saldert 11,75 mill kr i generelle rammekutt over ein 4-årsperiode. Ved søknad om rammeauke har tenestene fått kompensert prisauke på spesielt vedtekne avtalar (til dømes husleigeauke i enkelte tilfelle). Men det er ikkje innarbeidd nokon kompensasjon for generell prisauke. Denne praksisen har vore gjeldane over fleire år, og betyr at tenestene har gjennomført ei monaleg effektivisering over lang tid, i tillegg til dei rammekutta dei har teke. Ein ser likevel ikkje at det er mogeleg å kome utanom et innsparingskrav overfor alle også i denne budsjettperioden. Det er difor naudsynt å ta et nytt varig generelt rammekutt på 1 mill. Rammekuttet vert å fordele på tenesterammene etter nøkkel netto budsjettramme korrigert for internhusleige. Det er ikkje lagt inn nye generelle rammekutt i perioden B. Utsett opptrapping av stillingar omsorg Opptrapping knytt til Omsorgsplan er utsett. Dette er i tråd med bystyret sitt vedtak i økonomiplan for av Det er behov for å gjennomføre nye analyser av ressursbehovet framover. C. Samordning av brukarar innafor Bu- og miljøtenestene Det vert lagt opp til at ei samordning av brukarar innafor Bu- og miljøtenestene skal bidra med ein økonomisk effektiviseringseffekt på 2,5 mill kr frå D. Tilsettingsregulering I 2011 er det gjennomført tilsettingsregulering for totalt 2,9 mill kr jf økonomitabell 5. I økonomiplanperioden er det tatt høgde for at ein årleg skal klare å ta ut ein økonomisk effekt av vakante stillingar. Frå 2014 er denne salderinga vesentleg redusert. Den økonomiske effekten må gjennomførast som rammekutt ved respektive tenester. E. Båtruter Fylkeskommunen Det er lagt til grunn at Sogn og Fjordane fylkeskommune tar det økonomiske ansvaret for båtrutene i Salderinga på 6 mill kr betyr at båtrutebudsjettet til Flora kommune er nullstilt i F. Sal kommunalt eigerskap Det er lagt til grunn at Flora Hamn KF kjøper kaiene frå Flora kommune i 2011, og at dette salet skal gje ein driftseffekt knytt til kommunen sine finansutgifter på 2 mill kr frå og med Denne driftseffekten er vidareført i budsjett 2012 og økonomiplanen. G. Innkjøp tolketeneste og legemidlar I tråd med sist vedteke økonomiplan er det lagt inn ein innsparingseffekt knytt til innkjøp. Innsparingar knytt til innkjøp kan enten effektuerast som kutt i budsjettrammene til dei kommunale tenestene og føretaka, eller ein kan la tenestene og dei kommunale føretake få disponerer innsparingane innafor sine budsjett. Når effekten vert tatt inn som ein del av kommunen sin saldering må ein effektuere kutt i budsjetta 52

12 der den reelle innsparinga er gjennomført. Det betyr her at KF Innvandrarsenteret må auke bidraget sitt til kommunen med 0,2 mill kr, og budsjettramma til omsorgstenesta må reduserast med 0,1 mill kr i tillegg til 0,1 mill kr som vart tatt i Det kan vere aktuelt å la framtidige innsparingar knytt til innkjøpsfunksjonen gå tilbake til tenestene som kompensasjon for generell prisauke. H. Skulestruktur I tråd med sist vedteke økonomiplan er det innarbeidd ein økonomisk effekt på 1,5 mill kr i 2012 og 3,5 mill kr frå Desse innsparingane vart tatt inn i økonomiplanen knytt til nedlegging av skular. Bystyret må eventuelt finne nye salderingar med same effekt. I. Ressurskrevjande brukarar Avsetting til auka ressursbehov jf økonomitabell 2 er saldert i 2012 og J. Eigeninnsats investeringsprosjekt Det er lagt til grunn at ein skal nytte eigeninnsats i investeringsprosjekt på nye 0,4 mill kr. Vil komme som rammekutt på respektive tenester. K. Redusert driftstilskot til KF Havhesten I økonomitabell 2 er det avsett 0,147 mill kr i auka tilskot til KF Havhesten. Nettoeffekten etter saldering redusert driftstilskot på 0,25 mill kr vert med dette 0,103 mill kr. Det betyr at KF Havhesten får et redusert driftstilskot på 0,103 mill kr i 2012 målt opp mot vedteke driftstilskot i 2011 på 3,072 mill kr. Driftstilskotet i 2012 vert med dette på 2,969 mill kr (inkl skulesymjing på 0,5 mill kr). L. Skatt/rammetilskot etter tilsetting av rekneskapskontrollør Det er lagt inn ein forventa auke i skatt og rammetilskot med 1,1 mill kr i 2012 som ein effekt av nyoppretta stilling som rekneskapskontrollør. Stillinga vil gje kommunen kapasitet til å sikre skatteinntekter. I tillegg står ein betre rusta til å kunne påvirke innbyggjarar til å melde flytting til Flora kommune i tråd med regelverket Det vil kunne bidra til ein positiv effekt på rammetilskotet. Rekneskapskontrolløren er tilsett frå M. Omsorgstenesta redusert bruk av overtid I økonomitabell 2 er det avsett midlar til auka grunnbemanning i omsorgstenesta. Det er forventa at det skal gje ein positiv effekt på bruken av overtid. I salderinga er det lagt til grunn at tenesta skal bidra med et rammekutt på 0,3 mill kr i 2012, 0,6 mill kr i 2013 og deretter 1 mill kr. N. Reversert kompensert straum Det er lagt til grunn at kompensert til straum på 1 mill kr vert trekt ut igjen av tenesterammene i O. Renteutgift Det vert vurdert å ta ut ein effekt på å gjere om på ein rentebytteavtale. Effekten vert ei lågare rente til ein lengre bindingstid. 53

13 Økonomitabell 4 Saldering. Tal i heile tusen Budsjett Rev bud Regulert Rev bud BudsjettØk.plan Øk.planØk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ A Generelle kutt alle sektorar Nytt varig generelt rammekutt B Utsett omsorgsplan, tiltak 1, stillingar Jf vedtak B-075/1 ( ), eliminert mot tab 2 B Utsett omsorgsplan, tiltak 3, Institusjonsdrift 750 Jf vedtak B-075/1 ( ), eliminert mot tab 2 C Samordning brukarar Bu- og miljøtenestene Jf vedtak B-075/1 ( ) D Tilsettingsregulering Ny tilsettingsregulering Innkjøpsfunksjonen, økt krav 1300 Båtruter 250 E Båtruter - fylkeskommunen Betyr at båtrutebudsjettet vert nullstilt frå Tap på krav 200 Auka skatteinntekter/rammetilskot Auka utbytte SFE 1000 Auka konsesjonskraft 1300 Auka vertskommunetilskot 250 Mindre renteutgifter 800 Personalassistent, ikkje tilsette 512 F Sal kommunalt eigarskap Driftseffekt. Under arbeid. Knytt til overføring av kaier til Flora Hamn KF. Dirigent kulturskulen -68 Redusert sjukefråvær Interkommunalt 1000 Teknisk/Kultur/Bygg Omsorg Auka krav Innvandrarsenteret Ik kje realistisk å ta som rammekutt, vert difor reversert i rev Effektar av redusert sjukefråvær vert disponert innafor rammene. Contoller -800 G Innkjøp - tolketeneste Må komme som bidrag frå KF Innvandrarsenteret G Innkjøp - legemidlar Må komme som rammereduksjon omsorg H Skulestruktur Jf vedtak B-075/1 I Avsett til nye ressurskrevjande brukarar Jf vedtak B-075/1 J Eigeninnsats investeringsprosjekt K Redusert driftstilskot til KF Havhesten L Politisk arbeid 500 Skatt/rammetilskot etter tilsetting av rekneskapskontrollør Auka renteinntekter Auke skatteinntekter Effekt utover finansiering av stillinga Skjønsmidlar fra Fylkesmannen 1000 OK, midlane er innbetalt til Flora sin bankkonto M Omsorg - Redusert bruk av overtid Effekt av auka grunnbemanning N Reversert kompensert straum Ko mpensasjon i 201 vert reversert i O Renteutgift Omgjering av rentebytteavtale, refinansiering lån Sum Sektorvise rammer Økonomitabell 5 gir et oversyn over alle endringar som er gjort på sektorane sidan budsjett Desse endringane er grunnlaget for sektorrammer vist i totaloversikten i økonomitabell 6. 54

14 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer. Tal i heile tusen. Rådmann Skule Barne-Sos/NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Bygg/ Sum Stab,adm hagebarn o g eigedom Båt, politisk unge Sum revidert budsjett B 128/ Regulering av budsjett 2010: Lokalt lønnsoppgjer Omfordeling ressursar barnehage Omfordelt sentralt lønsoppgjer, psykiatri Korreksjon idrettsteneste (uavklart budsjettansvar) Prisauke, faste eksterne avtaler Øyremerka barnehage CDE, eingongstildeling IKT - eingongstildeling - avsett til bundet fond Fordelt ekstra pensjon i årsoppgjeret Sum endelig budsjett Budsjett 2011: Øyremerka barnehage CDE, eingongstildeling, rev IKT - eingongstildeling - avsett til bundet fond, reversert Fotdelt ekstra pensjon i årsoppgjeret, reversert Tilbakeføring tilsettingsregulering i Tilbaketrekt prosjektmidlar samla eigdomsforvaltning Val Reversering avsett til byjubileum Arbeidsmiljøundersøking inn Reversering ekstr.ord pol tiltak ved ferie omsorg Tilbakeføring rammekutt streik Batalden skule, nedlegging - effekt Solheim skule, u-trinn nedlegging - effekt Årebrot skule, nedlegging - effekt Styrking skule jf B066/ Styrking Florø barneskole, 2 pedagog ekstra time på småskuletrinnet, effekt ekstra timer leksehjelp, effekt Tildeg innsats norsk og matematikk, effekt Statstilskot barnehage, innlemming rammtilskot Statstilskot bh, funksjonshemma, innlemming ram Tilskot private barnehagar innlemma i rammtilskotet Sentralt lønnsoppgjer 2010, effekt Lønnsoppgjer legetenester Lønnsoppgjer fysio/ergo stilling kultur/idrett, effekt Brann og Beredskap - dagkasernering, effekt Brandsøy skule, stilling på topp Miljøterapeut årsverknad Tilskot krisesenter innlemma i rammetilskot Kvalifiseringsprogrammet, innlemma i rammetilskotet Kval.programmet, innlemma i rammetilskotet, auke NAV, husleige, 300' frå tabell 5. Avsett til fordeling Folkehelsekoordinator flytta budsjett Auka revisjonshonorar Auka fellesutgifter Avtalebasert fysioterapiteneste jf statsbudsjett Nepjarhaugen barnehage, auka andel 1-3 år Nyheimsvegen barnehage, auka andel 1-3 år Steinhovden barnehage, auka andel 1-3 år Ressurs spes.ped frå Flora u.skule Ressurs spes.ped til Steinhovden skule Bedriftshelseteneste, årseffekt = 1mill Kinn Kykjeleg fellesråd, årsverknad kateket Kinn Kykjeleg fellesråd, lønsauke Flytta 0,5 st. frå tenestetorg til omsorg, CosDoc Overformynderiet, hjelpeverge, auka utgifter Båtrutene, auka utgifter Flora ungdomsskule, kompensasjon for ansiennitet Barn og Unge, styrking barnevern Overføring psykiatrimidlar Psykiatri - avsett til fordeling løn Idrettsteneste, vikarutgifter Vegteneste Redusert snittrente Flora Bygg og Eigedom Vedlikehald Flora Bygg og Eigedom Auka bruttoutgift ressurskrevjande brukarar Reversering eldremilliard, eingongsinntekt i Sum budsjett 2011 før korr ressurskrevjande Inntekt ressurskrevjande brukarar frå tabell Sum budsjett 2011 B 128/

15 Forts. Økonomitabell 5. Tal i heile tusen. Rådmann Skule Barne-Sos/NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Bygg/ Sum Stab,adm hagebarn og eigedom Båt, politisk unge Sum budsjett 2011 B 128/ Regulering av budsjett 2011: Lokalt lønsoppgjer overheng Dirigent Kulturskulen, frå tabell Auka tilskot til Havhesten KF, frå tabell Saldering Teknisk/Kultur/Bygg, frå tabell Kompensert forsikringsfond frå tabell Saldering generelle kutt alle sektorar, frå tabell Sum regulert budsjett 2011 pr Revidert budsjett 2011: Båtrutene - ekstrarekning Vertskommunetilskot/toppfinans. ressurskrevjande Prisauke avtale Origod og Havglytt Ansvar for MOT vert flytta til sentral stab v/rådmann MOT-avtale, auka utgift jf BYST 024/ Idrettstenesta, jf KUOP 29/ Tilbakebetaling frå KRYSS-revisjon i Saldering - innkjøp, forsikring, kommunale tenester Saldering - innkjøp, forsikring, KF Havhesten Saldering - innkjøp, vask av tøy Tilskot til krisesenter frå kompensert 800' til 726' jf byst 025/ Auka inspektørstilling Florø barneskole Tenestetorget, forseinka Infoland og oppstart Tenestekatalog Tenestetorget, avlevering arkiv til Fylkesarkivet Tenestetorget, flytte arkiv frå Havglytt til Samfunnshuset. Krav frå riksantikvaren - arkiv i tilfluktsrom. Moms på kjøp av mat frå KF Kjøkkenservice, endring frå Auka inntekt i tabell Medlemskontingent Nettverk for fjord- og kystkommunar (NFKK), Jf byst 030/ Skyssutgifter Florø barneskole Skyssutgifter Eikefjord skule Controller Tilsettingsregulering controller Tilsettingsregulering, kommunalsjef Tilsettingsregulering, advokat og jurist Tilsettingsregulering, førstekonsulent Tilsettingsregulering, økonomikonsulent Sum revidert budsjett 2011 B-075/ Budsjettreguleringar i tråd med vedteke budsjett: 0 Saldering innkjøp, legemidler Saldering tilskot Havhesten, fag og utvikling Saldering politisk arbeid, tenestetorget Fordelt avsett spes.ped skule Sentralt lønsoppgjer 2011, effekt Lokalt lønsoppgjer 2010/2011 Delta, ny forhandling Båtrutekrav innfridd Lønspolitisk tiltak ved ferie Avtale med Origo/Havglytt flytta til tab Idrettsteneste flytta Undervisning fosterheimselevar, frå tab Fordeling avsett straum Redusere radonnivå, frå tab Lokalt lønsoppgjer, særavtale SFS, Brann og Beredskap Styrking ekstra ressurs Eikefjord skule Rekneskapskontrollør Sentralt lønnsoppgjer, endring 33,6 t/v Sum regulert budsjett 2011 pr no v Revidert budsjett : Tenestetorget, saldering politisk arbeid ikkje realistisk Båtrutene, indeksregulering Vegteneste Sikringsarbeid vurdert som driftsutgift (ikkje investering) Tilskot til Sekom-sekretariatet Omfordeling spes.ped barnehager Internhusleige Sum revidert budsjett

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN. Saksframlegg. Økonomirapportering jan-nov 2015. Framlegg til vedtak: Flora bystyre tar orienteringa til vitande

FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN. Saksframlegg. Økonomirapportering jan-nov 2015. Framlegg til vedtak: Flora bystyre tar orienteringa til vitande FLORA KOMMUNE RÅDMANNEN Saksframlegg Utval kode Utval namn Saksnummer Møtedato FORM Formannskapet BYST Bystyret Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Linda Mæland Nipen K1-210, K1-151 15/1196-8 Økonomirapportering

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kommuneøkonomi 2015-2018

Kommuneøkonomi 2015-2018 Kommuneøkonomi 2015-2018 Ved kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 skriv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i sitt brev til kommunen av 23.04.2014: "For seinare år skal skjema 1B vere utarbeidd

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018

Bremanger kommune kontroll av revidert budsjett og økonomiplan 2015 2018 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 04.11.2015 2014/4737-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 09.09.2015 Bremanger kommune Postboks 104 6721

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538. 2. Kommunestyret vedtek slike endringar i driftsbudsjettet for 2008: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 08/2538 Rekneskapsrapport og budsjettregulering pr 2.tertial 2008 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ikkje merknader til utarbeidd

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Tertialrapport 1. tertial 2014

Tertialrapport 1. tertial 2014 Tertialrapport 1. tertial 2014 for Balestrand kommune Rådmannen 1 1. Innleiing Det skal leggjast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og om den kommunale verksemda etter 1. og 2. tertial i budsjettåret.

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2015 KOSTRA-TAL I tabellane under er vist eit utval av KOSTRA-tal for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og gjennomsnitt alle fylkeskommunane utanom Oslo. Tal for åra 2012-2014

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Økonomiutval Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Stad: Kommunestyretsalen Arkivsak: 12/00526 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2014/2240 Arkivkode: 250 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet NIVÅ PÅ RENTESIKRING Administrasjonen si tilråding: Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/975-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/975-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/975-1 Rekneskapsrapport pr. 31.8.2012-2.tertial 2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til etterretning. Det vert vidare vedteke

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 30.05.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Revidert nasjonalbudsjett 2012 Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte 22.06. 2012

Detaljer

Vestnes kommune. Tema. 14. November Martin Gjendem Mortensen rådgivar. Robek Forpliktande plan Den økonomiske situasjonen i Vestnes

Vestnes kommune. Tema. 14. November Martin Gjendem Mortensen rådgivar. Robek Forpliktande plan Den økonomiske situasjonen i Vestnes Vestnes kommune 14. November 2011 Martin Gjendem Mortensen rådgivar Tema Robek Forpliktande plan Den økonomiske situasjonen i Vestnes 1 Kommuneloven 60 Ein kommune blir meldt inn i Robek dersom: a. Budsjett

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer