1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene. 2 500 Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene"

Transkript

1 3. KOMMUNEØKONOMIEN 3.1 Netto driftsresultat 3 % For at kommunesektoren skal vere i finansiell balanse er det et mål at sektoren skal oppnå et netto driftsresultat betre enn 3 %. Då kan det avsetjast midlar til framtidige investeringar og uføresette hendingar. Tabellen nedafor viser Flora kommune sin resultatutvikling i perioden I 2010 hadde Flora kommune et positivt netto driftsresultat på 0,9 %. Et netto driftsresultat på 3 % hadde vore 23,7 mill kroner. Kommunen har som strategisk mål å skape ein bærekraftig kommuneøkonomi, ved først å sikre ein årleg driftsøkonomi i balanse, og deretter orientere drifta mot et netto driftsresultat på 3 %. Netto driftsresultat Tal i mill kr Driftsinntekter 444,5 458,7 470,8 500,6 532,2 590,0 621,1 667,4 731,4 788,9 Brutto driftsresultat 22,9 22,7 23,1 13,8-0,8 21,4 15,0 15,8 14,5 31,2 Netto driftsresultat -4,8-4,2 20,2-7,9-12,1 8,7-4,5 3,4-8,6 7,4 Brutto driftsresultat % 5,2 % 4,9 % 4,9 % 2,8 % -0,2 % 3,6 % 2,4 % 2,4 % 2,0 % 4,0 % Netto driftsresultat % -1,1 % -0,9 % 4,3 % -1,6 % -2,3 % 1,5 % -0,7 % 0,5 % -1,2 % 0,9 % 3.2 Omstillingsmål I samband med handsaming av budsjett 2011 i desember 2010 og i juni 2011 vedtok Flora kommune ei rekke omstillings- og salderingsmål. Tabellen nedafor viser status for måla, som i sum utgjer 30,3 mill kr i Saldering, gjeldane vedtak. Tal i heile tusen. Omstillingsmål og saldering 20 1 Generelle kutt alle sektorar Utsett omsorgsplan, tiltak 1, stillingar Utsett omsorgsplan, tiltak 3, Institusjonsdrift Tilsettingsregulering Innkjøpsfunksjonen, økt krav Båtruter - fylkeskommunen Tap på krav Auka konsesjonskraft Auka vertskommunetilskot Mindre renteutgifter Sal kommunalt eigarskap Redusert sjukefråvær Teknisk/Kultur/Bygg Auka krav Innvandrarsenteret Innkjøp - legemidlar Eigeninnsats investeringsprosjekt Redusert driftstilskot til KF Havhesten Effekt Status Gjennomført, fordelt på tenesterammene ved rammekutt Gjennomført 750 Gjennomført Gjennomført ved rammekutt Gjennomført Krav innfridd 200 OK OK 250 OK 800 OK Under arbeid. Usikker/risko Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene OK, vert innfridd av KF Innvandrarsenteret 100 Gjennomført som rammekutt på omsorgstenesta 400 Under arbeid. Vert gjennomført i årsoppgjeret. 250 Gjennomført Politisk arbeid 500 Ikkje realistisk, vert reversert i revidert budsjett Auka renteinntekter Auke skatteinntekter OK OK Sum

2 3.3 Aksjar og eigardelar Tabellen nedafor viser kva private selskap og interkommunale selskap (IKS) Flora kommune har eigardelar i. Verdiane er bokførte verdiar per Aksjar og eigardelar (større enn i bokført verdi) Selskap Eigardel Bokført verdi Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) 4,51% Kommunal Landspensjonskasse (KLP) Firda Billag AS 14,47 % Flora Næringseigedom AS (FNAS) 100 % Sogn og Fjordane Gjenvinning AS 100 % Firdavegen 1AS (SMS) 6,25 % Kystvegen Måløy-Florø AS 33,33 % Fram Flora AS (tidl. Flora Næringshage AS) 11,43 % Grovastøylen AS 25 % Origod AS 32,3 % SunnLab AS 10 % Botnaneset Industriselskap AS 0,62 % Krokane Nærtenester AS 66,7 % Visit Fjordkysten AS 15 % Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS Ansvarsrett 10,95% 3.4 Statsbudsjettet I statsbudsjettet ligg det inne ein nominell vekst på 9,6 mrd kroner (4,7 %) i samla inntekter til kommunesektoren rekna frå anslag rekneskap Realveksten er rekna til 2,2 mrd kroner (1 %). Det er lagt til grunn ein pris- og lønsvekst (deflator) på 3,25 %: Lønsvekst 4,00 * vekt 0,635 2,54 Prisvekst varer/tenester 2,00 * vekt 0,365 0,73 Samla prisvekst/deflator (avrunda) 3,25 For Flora kommune er den nominelle veksten anslått til 5 % og realveksten til 1,75 % i statsbudsjettet. Ein realvekst på 1,75 % utgjer 9,485 mill kr for kommunen. Denne veksten inkluderer ekstra kompensasjon knytt til overgangsordning samhandlingsreforma på 1,962 mill kr. Det står så igjen ein stipulert realvekst på 7,5 mill kr. Denne veksten går til å finansiere eventuelt auka utgifter til renter og avdrag, auka utgifter til pensjon utover generell lønsvekst, reduserte inntekter, politiske føringar som ikkje er øyremerka, kommunal del ressurskrevjande brukarar, nye ressursbehov innafor omsorg, helse, skule, barnehage, barnevern, vedlikehald veg, båtruter, kultur, dekking av tidlegare års underskot mv. 43

3 3.5 Revidering av budsjett 2011 og kommuneøkonomi Revidering av budsjett 2011 Det er behov for å foreta budsjettjusteringar i budsjett 2011, og desse er vist i tabellen på neste side. Tala er lagt til grunn i økonomitabellane under kolonne rev bud , og er basis for budsjett Ved framlegging av statsbudsjett 2012 vart det stipulert ein auka skattevekst på 1 mrd kr til kommunesektoren i Nye prognosar frå finansdepartementet viser at auken kan komme opp i 2,5 mrd kr. Kommunenes Sentralforbund (KS) har innarbeidd denne auken i sin oppdaterte prognosemodell prok1106alternativkorr. KS har lagt til grunn ein nasjonal skattevekst på -3,7% og ein lokal skattevekst for Flora på -6,7 %. Realisert lokal skattevekst per oktober ligg på -6,0%. Ein framskriving av lokal skattevekst på -6,0 % vil gi Flora ein samla auke i skatt og rammetilskot på 2,556 mill kr. Denne auken er innarbeidd i revidert budsjett , med auka rammetilskot på 1,452 mill kr (inntektsutjamning) og auka lokal skatt på 1,104 mill kr. Skatteinngangen i november og desember vert avgjerande for korleis ein endeleg kjem ut. Ny faktureringspraksis, der det vert tatt høgde for reelle utgifter, gir ein auka utgift for kommunen til Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond på 0,216 mill kr. Det er lagt inn ein budsjett-teknisk flytting av lønsmidlar frå avsett til pensjon til avsett til lønsvekst 2011 på 2 mill kr. I økonomirapportering januar-august vart det varsla at ein no bør utgiftsføre 13. periode variabel lønn. Det er i tråd med anordningsprinsippet at variabel lønn knytt til aktivitet i november og desember skal utgiftførast det året utgifta er kjent, og ikkje det året løna vert utbetalt. Den 13. periode variabel lønn har ikkje vore kompensert over det kommunale inntektssystemet, men kommunane skal likevel utgiftsføre løna på rett år. Dette vert ein eingongsutgift det året kommunen tar utgifta. Det er lagt til grunn at ein må ha budsjettdekning for ein 13. periode variabel lønn på 3 mill kr. Avsett 0,29 mill kr til interkommunalt byggetilsyn er utsett til Det er spart inn 0,098 mill kr som følgje av seinare tilsetting av rekneskapskontrollør enn planlagt i revidert budsjett i juni. Avdrag av løpande lån er redusert med 0,9 mill kr. Dette kjem av høgare gjenståande vekta levetid, lågare lånegjeld per og høgare avdrag frå dei kommunale føretaka enn lagt til grunn i opphavleg budsjett. Oppdaterte prognosar viser at ein kan vente ei renteinntekt som ligg 1 mill kr høgare enn innarbeidd i revidert budsjett i juni. Dette kjem av ein høgare banksaldo enn lagt til grunn, samt høgare byggjelånsrenter en budsjettert. Ved berekning av kompenserte finansutgifter frå VAR-rekneskapen skal ein bruke 3 års statsobligasjonsrente + 1%. 3 års statsobligasjonsrente ligg no på 1,8%, mens den låg på 2,86% i januar. Det er i denne revideringa lagt til grunn ei gjennomsnittleg 3 års statsobligasjonsrente i 2011 på 2,5%, noko som gir ei VAR-rente på 3,5%. Ved revideringa i juni vart renta sett ned frå 4% til 3,75%. Ein reduksjon til 3,5% betyr no ein redusert kompensasjon frå VAR-rekneskapen på 0,473 mill kr. Det er ikkje realistisk å innfri salderinga redusert sjukefråvær som rammekutt på tenestene. Salderinga på 1 mill kr vert med dette reversert. Fylkesmannen har utbetalt 1 mill kr i ekstra skjønsmidlar til Flora i Rekneskapsmessig vil inntekta komme som ein del av rammetilskotet. 44

4 Som varsla i økonomirapportering januar-august er salderinga politisk arbeid på 0,5 mill kr ikkje å sjå som realistisk innafor Tenestetorget si budsjettramme. Salderinga vert med dette reversert. I økonomirapportering januar-august vart det og varsla ein auke i utgiftene til båtrutene på 1 mill kr. Denne auken er no innarbeidd i revidert budsjett. Teknisk sektor har i sin månadsrapport per september varsla et meirforbruk på 0,9 mill kr knytt til vegtenesta. Budsjettramma vert her styrka med 0,6 mill kr. Det er venta at teneste sett i verk tiltak for å løyse resterande 0,3 mill kr innafor si budsjettramme. I revidert budsjett i juni vart det lagt inn 0,3 mill kr i investeringsmidlar knytt til Flora Bygg og Eigedom. Ein vurderer dette no som driftsutgifter, og tenesta si budsjettramme vert styrka med same beløp. Dette er ein eingongsutgift som vert tilbakeført i Tilskot til Sekom-sekretariatet i 2011 ligg 0,09 mill kr lågare enn lagt til grunn i opphavleg budsjett. Basert på månadsrapporteringa frå tenestene per juli vart det i økonomirapportering januar-august varsla moglege meirforbruk ved Omsorgstenesta på 5 mill kr og ved tenesta Barn og unge på 1,5 mill kr. Ut frå tenestene sine månadsrapportar per september ser det ut som om begge tenestene vil kunne gå ut i balanse i Samla sett betyr dette at Flora kommune kan budsjettere med ein inndekking på 2,3 mill kr av det akkumulerte underskotet. Noko som er 1,2 mill kr lågare enn lagt til grunn i revidert budsjett i juni, men vesentleg betre enn varsla i økonomirapportering januar-august. Det står igjen to salderingspostar i 2011 jf økonomitabell 4, sal kommunalt eigerskap på 2 mill kr og eigeninnsats investeringsprosjekt på 0,4 mill kr. I budsjettet er det lagt til grunn at begge desse må innfris i 2011 for at ein skal klare å dekke 2,3 mill kr av underskotet. Revidering av budsjett Tal i heile tusen. Auka inntekter/ Reduserte inntekter/ Ref reduserte utgifter auka utgifter Skatt Tabell Rammetilskot Tabell Rentekompensasjon Tabell 1 21 Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Tabell Lønsvekst 2011, frå avsett til pensjon Tabell Avsett til variabel løn 13. periode Tabell Avsett sentralt til pensjon, til avsett lønn Tabell Årleg eigenkapitalinnskot KLP Tabell 2 28 Interkommunalt byggetilsyn utsett til 2012 Tabell Stilling som rekneskapskontrollør, innsparing 2011 Tabell 2-98 Avdrag av løpande lån Tabell Renteinntekter Tabell Kompensasjon finansutgifter Tabell Redusert sjukefråvær, reversert saldering Tabell Skjønsmidlar frå Fylkesmannen Tabell Tenestetorget, saldering politisk arbeid ikkje realistisk Tabell Båtrutene, indeksregulering 2011 Tabell Vegteneste auka budsjett Tabell Sikringsarbeid Flora Bygg og Eigedom Tabell Innsparing tilskot til Sekom-sekretariatet Tabell 5-90 Underskotsdekning, reduksjon Tabell Sum

5 Frie inntekter Dei frie inntektene er fastsett med utgangspunkt i kunnskap på budsjetteringstidspunktet. Statsbudsjett 2012 er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskot. KS har utarbeidd ein alternativ modell, som ligg 3 mill kr lågare enn prognosane i statsbudsjettet. Avviket frå statsbudsjettet kjem av at KS sin alternative modell har i seg meir oppdaterte folketal knytt til inntektsutjamninga. I tillegg legg KS til grunn et gjennomsnitt av den lokale skatteveksten dei tre siste åra, mens ein i statsbudsjettet legg til grunn det siste året. Basert på dei siste prognosane frå finansdepartementet knytt til 2011 er det grunn til å tru at veksten kan komme til å fortsette i Det vil derfor vere forsvarleg å legge seg på et høgare nivå enn kva KS gjer i sin alternative modell. Ein må likevel påpeike at Flora kommune allereie har lagt seg på et høgt nivå dersom det kjem inn ein auke på makronivå i revidert nasjonalbudsjett i mai Prognose Skatt Rammetilskot Sum Statsbudsjett KS alternativ Avvik Dei frie inntektene skatt og rammetilskot auker med 39 mill kr frå revidert budsjett til budsjett I denne auken ligg med anna midlane til samhandlingsreforma på totalt 14,547 mill kr og avsett til årslønsvekst i 2012 på 15,5 mill kr. Eigedomsskatten vert redusert som følgje av overgangsordninga knytt til eigedomsskatt på oljeleidningar i sjøområdet. Denne reduksjonen er utjamna av eigedomsskatt på nye bustader. I økonomiplanen er det lagt til grunn ein auke i eigedomsskatten på årleg 0,2 mill kr knytt til nytaksering. Netto konsesjonskraft baserer seg på sal av konsesjonskraft og stipulerte utgifter knytt til uttak av konsesjonskrafta. Konsesjonskrafta for 2011 vart seld til ein særs god pris i slutten av november i fjor, som ga ei auka inntekt på 3,3 mill kr i Konsesjonskrafta for 2012 er ikkje seld på budsjetteringstidspunktet, men det ser ut som reduserte kraftprisar i høve fjorårets sal vil gje ei redusert inntekt på omlag 2 mill kr. Vertskommunetilskotet er auka opp med 0,529 mill kr knytt til kompensasjon for generell lønsauke. Nye rekneskapsreglar for bokføring av momskompensasjon generert i investeringsrekneskapen trådde i kraft Frå 2014 kan ikkje kommunane nytte momskompensasjon frå investeringsrekneskapen til å finansiere utgifter i driftsrekneskapen. I budsjett og økonomiplan er det lagt til grunn ein overgangsordning på 60 % reduksjon av 5 mill kr i 2012, 80 % i 2013 og 100 % i Momskompensasjonen frå investeringsrekneskapen skal likevel først bokførast til inntekt i driftsrekneskapen, før den vert bokført som ein overføring til investeringsrekneskapen. Inntekta i tabell 1 er derfor ikkje redusert. Effekten av overgangsordninga kjem som ei avsetting i tabell 2. Denne overføringsteknikken mellom driftsrekneskapen og investeringsrekneskapen vert truleg endra frå og med Føremålet med den nye ordninga er at ein skal bruke momskompensasjonsinntekta til å finansiere investeringar, og ikkje til å finansiere løpande drift. Resultatet vert derav lågare låneopptak, og såleis lågare driftskonsekvensar knytt til den enkelte investering. Per dags dato er momskompensasjonen definert som ein fri investeringsinntekt, og kan med anna nyttast til kjøp av aksjar og eigardelar. Det vil vere aktuelt å ta stilling til korleis ein vil nytte inntekta framover. Momskompensasjonsinntekt frå driftsrekneskapen er vidareført på om lag same nivå som i 2011 på 12,5 mill kr. Ekstraordinær momskompensasjon i Kinn Kyrkjeleg Fellesråd sin rekneskap vert å inntektsføre i føretaket. Momskompensasjonsinntekt knytt til forsikringssaker skal finansiere eigenandelen i respektive forsikringssak. 46

6 Økonomitabell 1 Frie inntekter. Tal i heile tusen Rekn Budsjett Rev bud Regulert Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ Skatt Rammetilskot (inkl overføring til samhandlingsreform og årslønsvekst) Eigedomsskatt Skatt og rammetilskot må sjåast i saman. Dette sidan inntektsutjamninga knytt til skatt kjem som ein del av rammetilskotet. Prognosane i statsbudsjett 2012 er lagt til grunn ved budsjettering av skatt og rammetilskot. Det må påpeikast at KS sin alternative prognosemodell ligg 3 mill kr lågare enn statsbudsjettet. Redusert eigedomskatt på oljeleidning utjamna av nye bustader i Deretter forventa auke på 0,2 mill årleg Konsesjonskraft netto Kommunen fekk ein særs god pris for sal av konsesjonskrafta i Reduserte straumprisar gir lågare inntekt. Førebels stipluat gir ei redusert inntekt på 2 mill kr. Konsesjonsavgift Øyremerka næring Rentekompensasjon Flytande Husbankrente 2,675% Kompensasjon, reform 97 Toppfinansiering ressurskrevjande brukarar jf Utdanningsdirektoratet, rente 2,92% Inntekt lik 27 mill kr vart flytta til ramme Omsorgstenesta jf tabell 5 i 20 1 (=redusert ramme) Skjønstilskot, barnehage Innlemma i rammetilskotet frå 20 1 Vertskommunetilskot Forventa auke knytt til lønsvekst Momskompensasjon Momskompensasjon drift tenestene 5 mill kr frå investeringsrekneskapen. 2,2 mill kr frå KF drift Frå dei kommunale tenestene Sum Avsett til fordeling Lokalt lønsoppgjer 2011 er på noverande tidspunkt ikkje fordelt på tenesterammene. For å dekke dette ligg det igjen et avsett beløp i tabell 2 på 1,332 mill kr. Avsettinga skal dekke lønsvekst til politisk leiing og utval, samt til administrasjonen. I budsjett 2012 er det innarbeidd ein årslønsvekst på 3,6 %. Dette er lågare enn lagt til grunn i deflator i statsbudsjettet på 4 %. Like før statsbudsjettet vart lagt fram kom SSB med ein oppdatert prognose på 3,6 %, og det er denne prognosen som er lagt til grunn i kommunen sitt budsjett. Ein årslønsvekst på 3,6 % krevjer ei avsetting på totalt 15,5 mill kr for å dekke lønsveksten i Av denne avsettinga er overhenget frå sentralt oppgjer 2011 fordelt på rammene jf tabell 5 Sektorvise rammer. Resterande avsetting på 12,971 mill kr skal dekke overhenget frå lokalt lønsoppgjer 2011, tariffoppgjeret samt lokalt oppgjer % årslønsvekst ville resultert i ein om lag 2 mill kr høgare avsetting. Basert på oppgåver frå KLP og SPK er sentralt avsett til pensjon auka med 4,5 mill kr frå revidert budsjett Ein viktig årsak til auken frå 2011 til 2012 kjem av at KRD har ytterlegare stramma inn forholdstalet mellom diskonteringsrenta og lønsveksten som forsikringsføretaka legg til grunn for sine utrekningar. Forholdstallet er redusert frå 1,5 i 2011 til 1,3 i Ekstraordinær endring i pensjonskostnaden utover generell lønsvekst er ikkje kompensert i deflator over statsbudsjettet, og må dekkast av realveksten i dei frie inntektene til kommunane. Det er utganspunktet lagt til grunn at bidrag frå KF Innvandrarsenteret utgjer 3,5 mill kr i og 2,5 mill kr Utover dette vert avtalen mellom føretaket og dei kommunale tenestene innarbeidd i detaljbudsjetta. I tråd med vedteke økonomiplan av er driftstilskotet til Havhesten Flora kommune KF auka opp med 0,147 mill kr i

7 Driftstilskot til Fram Flora AS (tidlegare Sunnfjord 2020), Visit Fjordkysten AS og Byen vår Florø er vidareført som vist i tabell 2. I sist vedteke økonomiplan vart skulane tilført midlar til spes.ped med 0,5 mill kr i 2011 og planlagt nye 0,7 mill kr i Årsverknad 1,2 mill kr er tilført skulane jf tabell 5. Det er sett av midlar for å finansiere 1,5 time valfag på 8., 9. og 10. trinn i perioden Frå hausten 2012 vert det innført valfag med 1,5 time for 8. trinn. Vidare for 9. og 10. trinn frå hausten 2013 og Denne styrkinga er innarbeidd i dei frie inntektene til kommunane, og er avsett i tabell 2 med hausteffekt 0,194 mill kr og full årsverknad 0,468 mill kr. Det er i 2011 avsett 0,5 mill kr til to-språkleg assistent i barnehagane. Denne er vidareført og auka opp med 0,7 mill kr til årsverknad 1,2 mill kr i Dette er midlar til særskilde tiltak og det gjenstår å fordele midlane på tenesterammene. I økonomitabell 2 er det vidare avsett 0,5 mill kr til auka ordinær drift i barnehagane i Denne avsettinga er ytterlegare auka opp med 0,25 mill kr frå 2013, slik at full årseffekt vert 0,75 mill kr. I budsjettet for 2011 vart inntekta toppfinansiering ressurskrevjande brukarar tilført omsorgstenesta si budsjettramme med 27 mill kr. Det ser ein ved at inntekta er redusert i økonomitabell 1, og tatt til utgiftsreduksjon av omsorgstenesta si budsjettramme i økonomitabell 5. Det er venta at den kommunale delen av finansieringa vil auke i tråd med auka ressursbehov. Det er derfor avsett 2 mill kr i nettoeffekt i tabell 2. Avsettinga er saldert i perioden jf tabell 4. Det betyr at omsorgstenesta må finne inndekking for eventuelt nytt netto ressursbehov innafor si budsjettramme desse åra. Økonomiske driftskonsekvensar knytt til realisering av Omsorgsplan er avsett i tabell 2. Tilsvarande tal er saldert i tabell 4 ved at omsorgsplanen er utsett. Dette er i tråd med vedteke økonomiplan frå juni 2011 for åra Flora kommune har fått tilført midlar for å finansiere kommunal del av samhandlingsreforma. Midlane kjem som ein del av rammetilskotet i økonomitabell 1, og er avsett til føremålet i økonomitabell 2. Flora får tilført 12,585 mill kr etter vedteke kostnadsnøkkel i det kommunale inntektssystemet. Illustrasjonen nedafor viser korleis kostnadsnøkkelen slår ut for Flora ved utrekning av midlane (Kilde: KS prognosemodell). 48

8 Illustrasjon av midler knyttet til Samhandlingsreformen (medfinansiering/utskrivningsklare pasienter) Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for 2012 (utgiftsutjevnede tilskudd) og samlet nivå HELE LANDET Vekt Antall Antall FLORA Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag kr per innb 1000 kr 0-17 år 0, ,1292 1,06 % år 0, ,9552-0,94 % år 0, ,0061 0,16 % år 0, ,9435-1,32 % år 0, ,8324-2,86 % Innb 90 og over 0, ,0370 0,16 % Kostnadsindeks 1, , ,75 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Flatt beløp: Illustrasjon av rammetilskudd ut fra folketall per Herav knyttet til medfinansiering: ,7 (Nasjonal ramme 2012 med mill kr) Herav knyttet til utskrivningsklare pasienter: 1 265,9 (Nasjonal ramme 2012 med 560 mill kr) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: Illustrasjon av rammen for kommunal medfinansiering/utskrivningsklare pasienter (1000 kr) Tillegg/ fradrag i utgiftsutj Flora får i tillegg ein årleg kompensasjon knytt til samhandlingsreforma på 1,962 mill kr i perioden Tildelinga vert gitt til kommunar som dei siste åra har hatt høgare forbruk knytt til kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar enn det kommunane vil få når midlane blir fordelt etter kostnadsnøkkelen. Kompensasjonen kjem som ein del av realveksten i dei frie inntektene, og vil ligge fast i 3 år. Merk at 5 mrd kr knytt til samhandlingsreforma er ein overføring av midlar frå dei regionale helseføretaka til kommunane. Midlane er derfor avsett i økonomitabell 2 inntil ein ser dei økonomiske konsekvensane av samhandlinga mellom helseføretaket og kommunen. Det er sett av 1,5 mill kr i årleg tilskot til Florø Idrettssenter AS (FIAS). Tilskotet vert ikkje utbetalt, men motrekna rente- og avdragskrav knytt til utlån frå kommunen på 15 mill kr. Avdraget på 1 mill kr går til direkte nedbetaling av Flora kommune si lånegjeld etter motrekning. Reservert tilleggsløyving til formannskapet sin disposisjon er vidareført med 0,5 mill kr. Avsette midlar til mellombels husleigeavtale med NAV vert vidareført med 0,4 mill kr i 2012, og auka opp til 0,5 mill kr frå Denne avsettinga vert å ta inn i ny husleigeavtale knytt til NAV. Avsett til interkommunalt byggetilsyn er utsett til Midlane på 0,29 mill kr er spart inn i 2011, og sett av på nytt i Det er tatt høgde for at det interkommunale byggetilsynet vert gebyrfinansiert frå og med Midlane er derfor ikkje vidareført etter

9 Økonomitabell 2 Avsett til fordeling. Tal i heile tusen. Rekn Budsjett Rev bud Regulert Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ Lønspostar Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Norsk pasientskadeerstatnings reguleringsfond Ekstraord. lønspolitisk tiltak - omsorg Lønnsvekst 2011 (årslønsvekst) Kommunetilskot - utrekning av NPE. Auke som følgje av endra faktureringspraksis. Vert tilført omsorg si ramme etter årleg vurdering, jf tab 5 Sentralt lønsoppgjer effekt 2011 er fordelt jf tab 5. Her flytta 2 mill kr frå avsett til pensjon (budsjettteknisk). Det står igjen 1,332 mill å fordele i Årslønnsvekst 3,6%. Sum 15, 5 mill. Fråtrekk for Lønnsvekst 2012 (årslønsvekst) ko mpensert overheng lønsoppgjer 2011, jf tab 5 Sikre ko rrekt periodisering av variabel løn i novdes. Vert ein eingonsutgift det året ein periodiserar. Avsett for variabel løn 13. perio de periode har ikkje vore kompensert over inntektssystemet. Avsett til pensjon, netto Basert på oppgåver frå KLP og SPK, samt budsjetterte tal ved tenestene. 2 mill budsjettteknisk flytta til lønsvekst 2011 Premieavvik pensjon, inkl amortisering Avrekning i årsavslutninga Fribeløp arbeidsgjevaravgift AGA 10,6 % inntil fribeløpet på 530' er bruk, deretter 14,1 %. Tenestene får dekt 14,1% i sine budsjettrammer. Fribeløpet vert derfor bokført sentralt i kommunen sin rekneskap. KF og Næring Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Redusert krav med 1 mill i , og 2 mill i B idraget går til å finansiere ko mmunale tenester. Bidrag frå KF Innvandrarsenteret Driftsresultat 2009 KF Kjøkkenservice, for adm.utgifter Bidrag frå KF Kjøkkenservice F.sak 30/06 KF Havhesten - auka tilskot ' vert tilført tilskotet i 2012 jf B128/10 Avtale Origod/Havglytt Frå ramme kultur jf tab 5. Indeksregulert frå Driftstilskot Fram Flora AS Tidlegare Sunnfjord 2020 Driftstilskot Visit Fjordkysten AS Bsak 094/09. Tilskot til "Byen vår Florø" Næringsretta tiltak (ma. turistinformasjonen) Skule Justering spes.ped Fordelt jf tabell 5. Årseffekt i 2012 er 1,2 mill. Valfag 1,5 time for 8. trinn, frå haust Vert å fordele på Flora ungdomskule og Valfag 1,5 time for 9. trinn, frå haust ungdomstrinnet på Eikefjord skule Valfag 1,5 time for 10. trinn, frå haust Barnehage Øyremerka skjønsmidlar frå Samla sett avsett 0,5 mill kr til tospråkleg Ekstra avsett - tospråkleg assistent assistent i barnehage i 20 1, auke til 1,2 mill i 2012 Auka driftsramme barnehage Vert å fordele på barnehagane Omsorg Avsett til nye ressurskrevjande brukarar Nettobeløp, er saldert i jf tabell 4 Omsorgsplan , tiltak 1: Auke bemanning Omsorgsplan , tiltak 3: Institusjonsdrift Del av Omsorgsplan ikkje gjennomført. Vedteke utsett i gjeldane økonomiplan. Saldert 7,055 mill kr i 2012, 9,455 mill kr i 2013, 11,855 mill kr i 2014 o g 14,255 mill kr i Del av Omsorgsplan ikkje gjennomført. Vedteke utsett i gjeldane økonomiplan. Saldert 0,75 mill kr årleg Samhandlingsreforma, statsbudsjettet Kostnadsnøkkel i inntektssystemet Samhandlingsreforma, overgangsordning Ekstra kompensasjon over 3 år Omsorg, Auka grunnbemanning Knytt til auka ressursbehov, men skal og resultere i redusert overtid jf tabell 4 Sosial/Barn og Unge Refusjonskrav fosterheimselevar, opplæring Diverse Eigedomsskatteprosjekt/drift eigedomsskatt Momskompensasjon investering - overgangsordning Refusjonskrav frå andre kommunar. Budsjettpost og ansvar lagt til tenesta Barn og Unge, jf tabell Driftsutgifter eigedomsskatt Årleg eigenkapitalinnskot KLP Inndekking lån frå VAR-sektoren Overføring frå drift til investering. 40% i 2011, 60% i 2012, 80% i 2013 og 100% frå Grunnlag 5,108 mill kr jf tabell 1 i I 2011 går inntekta i investeringsrekneskapen til å finansiere udekka eigenkapitalinnskot i KLP pr på 2,043 mill kr. Vert dekt av driftsmidlar ved ein overføring frå drift til investering 1 m ill vert finansiert over driftsrekneskapen og 1,55 mill kr vert finansiert av frie investeringsmidlar direkte i investering. Eingongssak. Tilskot Florø Idrettssenter AS = rente Tilskot vert å justere i tråd med renteutviklinga Tilskot Florø Idrettssenter AS =avdrag Reservert tilleggsløyving til disp form Vert motrekna utlån og skal gå direkte til nedbetaling av kommunen si lånegjeld Diverse tilskot av form res løyving 405 Finansiering av innkjøpsfunksjon -100 OK, innsparing er innfridd Kommunal del mellombels NAV-kontor Vert å ta inn i ny husleigeavtale knytt til NAV Andre postar -231 Inkl inntektsføring gml balansepostar Avsett til prisauke på energi Fordelt på rammene, jf tabell 5 Interkommunalt byggetilsyn Innsparing forsikringspremie avsett til årleg forsikringsfond 300 Flora kommune sin andel jf FORM 092/10. Utsett til Vert gebyrfinansiert frå Årleg budsjett til å dekke eigenandelar i forsikringssaker. Lagt til tenesteramma til Flora bygg og eigedom jf tab 5. Oppretting av stilling som personalassistent 512 Eliminert mot tabell 4 Saldering Utgreiing sal av kommunalt eigarskap 10 0 Vart utgiftsført i Budsjett reversert i 2011 Avsett til risiko for nedside Jf tabell 4 Saldering. Båtrutekrav innfridd, ikkje behov for buffer. Redusere radonnivå Flora ungd.skule og Brandsøy skule Kjøp av aksjar i 45-minuttsregionen Jf byst 029/11 Stilling so m rekneskapskontrollør Lagt på ramme 52', innsparing 98' i

10 Finans Budsjetterte tal i økonomitabell 3 føreset nedbetaling av lånegjeld på 81,58 mill kr før Dette er unytta lånemidlar knytt til VAR-sektoren. Det vert gjort nærare greie for dette i kapittel 4. Det er lagt til grunn ei gjennomsnittleg refinansieringsrente på 3 %, samt at låneopptak vedteke for 2011 vert gjennomført på et tidleg tidspunkt i Driftskonsekvens av nye investeringar medfører ei auke i renteutgifta, mens nedbetaling av lånegjeld gir ein reduksjon. Samla sett aukar renteutgifta med berre 0,4 mill kr i 2012 Minimumsavdraget i 2012 vert rekna ut frå balanseverdiar per Etter nedbetaling av lånegjeld på 81,58 mill kr er det føresett ei bokført samla netto konsernlånegjeld på 933,3 mill kr, og ei gjenståande vekta levetid for samla aktiverte verdiar på 32 år. Minimumsavdrag for konsernet total sett vert såleis 933,3 mill kr/32 år = 29,17 mill kr. Det er føresett at dei kommunale føretaka og tenesta Flora Bygg og Eigedom betaler 5,17 mill kr av avdraget. Resterande avdrag på 24 mill kr må dekkast over budsjettet til Flora kommune jf økonomitabell 3. Dette reknestykket vert å komme attende til i revidert budsjett når det ligg føre endelege balansetal per Den økonomiske effekten av å nedbetale 81,58 mill kr utgjer 2,6 mill kr. Dersom ein ikkje betaler ned unytta lånemidlar på 81,58 mill kr før må avdraget aukas med 2,6 mill kr. Innsparinga ligg lågare enn berekna i økonomiplanen sist juni. Det kjem i hovudsak av at ein har brukt investeringsmidlar innafor VAR, og får dette kompensert via VAR-rekneskapen i Kommunale bankinnskot er framleis attraktive for bankane, noko som gir kommunane gode innskotsvilkår. Det er innarbeidd gode innskotsvilkår i budsjettet for Renteinntekta føreset at vedteke låneopptak for 2011 vert tatt opp tidleg i Det er innarbeidd ein rentemargin til kommunen sin fordel. Etter nedbetaling av lånegjeld på 81,58 mill kr må også renteinntekta reduserast som følgje av lågare banksaldo. Renteinntekta i 2012 er med dette budsjettert 3 mill kr lågare enn Dette betyr ikkje at vi samla sett kjem 3 mill kr lågare ut. Tilsvarande effekt er tatt på renteutgifta. Den reelle effekten på bunnlinja knytt til rente er lik ein bankrentemargin på om lag 0,3 mill kr. I 2012 er utbytte frå SFE budsjettert til forventa normalnivå 4 mill kr. Det er føresett at gjennomsnittleg VAR-rente vert redusert til 3 % i Nye investeringar innafor VAR i 2011, redusert for avskrivingar i 2011, er likevel venta å gi ein auka kompensasjon frå VAR på 0,936 mill kr. Økonomitabell 3 Finans. Tal i heile tusen. Rekn BudsjettRev bud Regulert Rev bud Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ Renteutgifter av løpande lån Lagt til grunn snitt refinansieringsrente på 3%, nedbetaling av unytta lånemidlar samt driftseffekt av nye investeringar Tap på krav Avdrag av løpande lån Renteinntekt Minste lovlege avdrag jf kommunelova 50. Redusert avdrag krevjer nedbetaling av lånegjeld før Driftskonsekvens av investeringar i 2011 er lagt til avdraget. Realistisk inntekt i Høg banksaldo som følgje av unytta lånemidlar. Nedbetaling av unytta lånemidlar fører til lågare inntekt i Utbytte Forventa årleg utbytte frå SFE Kompensasjon finansutgifter. Hovudsakleg frå VARrekneskapen. Bruk av mindreforbruk VAR-rente reudsert frå 3,75 % til 3,5% i Budsjettert VAR-rente på 3 % i Driftskonsekvens, investeringar % av investeringsplan. Sum

11 Saldering A. Generelle kutt alle sektorar I 2009, 2010 og 2011 er det gjennomført generelle rammekutt alle sektorar på høvesvis 4 mill kr, 4,25 mill kr og 2,5 mill kr. Rammekutta er vidareført som varige omstillingar. I budsjettet for 2012 er det lagt inn et nytt generelt rammekutt på 1 mill kr. Tenestene vil med dette ha saldert 11,75 mill kr i generelle rammekutt over ein 4-årsperiode. Ved søknad om rammeauke har tenestene fått kompensert prisauke på spesielt vedtekne avtalar (til dømes husleigeauke i enkelte tilfelle). Men det er ikkje innarbeidd nokon kompensasjon for generell prisauke. Denne praksisen har vore gjeldane over fleire år, og betyr at tenestene har gjennomført ei monaleg effektivisering over lang tid, i tillegg til dei rammekutta dei har teke. Ein ser likevel ikkje at det er mogeleg å kome utanom et innsparingskrav overfor alle også i denne budsjettperioden. Det er difor naudsynt å ta et nytt varig generelt rammekutt på 1 mill. Rammekuttet vert å fordele på tenesterammene etter nøkkel netto budsjettramme korrigert for internhusleige. Det er ikkje lagt inn nye generelle rammekutt i perioden B. Utsett opptrapping av stillingar omsorg Opptrapping knytt til Omsorgsplan er utsett. Dette er i tråd med bystyret sitt vedtak i økonomiplan for av Det er behov for å gjennomføre nye analyser av ressursbehovet framover. C. Samordning av brukarar innafor Bu- og miljøtenestene Det vert lagt opp til at ei samordning av brukarar innafor Bu- og miljøtenestene skal bidra med ein økonomisk effektiviseringseffekt på 2,5 mill kr frå D. Tilsettingsregulering I 2011 er det gjennomført tilsettingsregulering for totalt 2,9 mill kr jf økonomitabell 5. I økonomiplanperioden er det tatt høgde for at ein årleg skal klare å ta ut ein økonomisk effekt av vakante stillingar. Frå 2014 er denne salderinga vesentleg redusert. Den økonomiske effekten må gjennomførast som rammekutt ved respektive tenester. E. Båtruter Fylkeskommunen Det er lagt til grunn at Sogn og Fjordane fylkeskommune tar det økonomiske ansvaret for båtrutene i Salderinga på 6 mill kr betyr at båtrutebudsjettet til Flora kommune er nullstilt i F. Sal kommunalt eigerskap Det er lagt til grunn at Flora Hamn KF kjøper kaiene frå Flora kommune i 2011, og at dette salet skal gje ein driftseffekt knytt til kommunen sine finansutgifter på 2 mill kr frå og med Denne driftseffekten er vidareført i budsjett 2012 og økonomiplanen. G. Innkjøp tolketeneste og legemidlar I tråd med sist vedteke økonomiplan er det lagt inn ein innsparingseffekt knytt til innkjøp. Innsparingar knytt til innkjøp kan enten effektuerast som kutt i budsjettrammene til dei kommunale tenestene og føretaka, eller ein kan la tenestene og dei kommunale føretake få disponerer innsparingane innafor sine budsjett. Når effekten vert tatt inn som ein del av kommunen sin saldering må ein effektuere kutt i budsjetta 52

12 der den reelle innsparinga er gjennomført. Det betyr her at KF Innvandrarsenteret må auke bidraget sitt til kommunen med 0,2 mill kr, og budsjettramma til omsorgstenesta må reduserast med 0,1 mill kr i tillegg til 0,1 mill kr som vart tatt i Det kan vere aktuelt å la framtidige innsparingar knytt til innkjøpsfunksjonen gå tilbake til tenestene som kompensasjon for generell prisauke. H. Skulestruktur I tråd med sist vedteke økonomiplan er det innarbeidd ein økonomisk effekt på 1,5 mill kr i 2012 og 3,5 mill kr frå Desse innsparingane vart tatt inn i økonomiplanen knytt til nedlegging av skular. Bystyret må eventuelt finne nye salderingar med same effekt. I. Ressurskrevjande brukarar Avsetting til auka ressursbehov jf økonomitabell 2 er saldert i 2012 og J. Eigeninnsats investeringsprosjekt Det er lagt til grunn at ein skal nytte eigeninnsats i investeringsprosjekt på nye 0,4 mill kr. Vil komme som rammekutt på respektive tenester. K. Redusert driftstilskot til KF Havhesten I økonomitabell 2 er det avsett 0,147 mill kr i auka tilskot til KF Havhesten. Nettoeffekten etter saldering redusert driftstilskot på 0,25 mill kr vert med dette 0,103 mill kr. Det betyr at KF Havhesten får et redusert driftstilskot på 0,103 mill kr i 2012 målt opp mot vedteke driftstilskot i 2011 på 3,072 mill kr. Driftstilskotet i 2012 vert med dette på 2,969 mill kr (inkl skulesymjing på 0,5 mill kr). L. Skatt/rammetilskot etter tilsetting av rekneskapskontrollør Det er lagt inn ein forventa auke i skatt og rammetilskot med 1,1 mill kr i 2012 som ein effekt av nyoppretta stilling som rekneskapskontrollør. Stillinga vil gje kommunen kapasitet til å sikre skatteinntekter. I tillegg står ein betre rusta til å kunne påvirke innbyggjarar til å melde flytting til Flora kommune i tråd med regelverket Det vil kunne bidra til ein positiv effekt på rammetilskotet. Rekneskapskontrolløren er tilsett frå M. Omsorgstenesta redusert bruk av overtid I økonomitabell 2 er det avsett midlar til auka grunnbemanning i omsorgstenesta. Det er forventa at det skal gje ein positiv effekt på bruken av overtid. I salderinga er det lagt til grunn at tenesta skal bidra med et rammekutt på 0,3 mill kr i 2012, 0,6 mill kr i 2013 og deretter 1 mill kr. N. Reversert kompensert straum Det er lagt til grunn at kompensert til straum på 1 mill kr vert trekt ut igjen av tenesterammene i O. Renteutgift Det vert vurdert å ta ut ein effekt på å gjere om på ein rentebytteavtale. Effekten vert ei lågare rente til ein lengre bindingstid. 53

13 Økonomitabell 4 Saldering. Tal i heile tusen Budsjett Rev bud Regulert Rev bud BudsjettØk.plan Øk.planØk.plan Kommentar budsjett B128/10 B075/ A Generelle kutt alle sektorar Nytt varig generelt rammekutt B Utsett omsorgsplan, tiltak 1, stillingar Jf vedtak B-075/1 ( ), eliminert mot tab 2 B Utsett omsorgsplan, tiltak 3, Institusjonsdrift 750 Jf vedtak B-075/1 ( ), eliminert mot tab 2 C Samordning brukarar Bu- og miljøtenestene Jf vedtak B-075/1 ( ) D Tilsettingsregulering Ny tilsettingsregulering Innkjøpsfunksjonen, økt krav 1300 Båtruter 250 E Båtruter - fylkeskommunen Betyr at båtrutebudsjettet vert nullstilt frå Tap på krav 200 Auka skatteinntekter/rammetilskot Auka utbytte SFE 1000 Auka konsesjonskraft 1300 Auka vertskommunetilskot 250 Mindre renteutgifter 800 Personalassistent, ikkje tilsette 512 F Sal kommunalt eigarskap Driftseffekt. Under arbeid. Knytt til overføring av kaier til Flora Hamn KF. Dirigent kulturskulen -68 Redusert sjukefråvær Interkommunalt 1000 Teknisk/Kultur/Bygg Omsorg Auka krav Innvandrarsenteret Ik kje realistisk å ta som rammekutt, vert difor reversert i rev Effektar av redusert sjukefråvær vert disponert innafor rammene. Contoller -800 G Innkjøp - tolketeneste Må komme som bidrag frå KF Innvandrarsenteret G Innkjøp - legemidlar Må komme som rammereduksjon omsorg H Skulestruktur Jf vedtak B-075/1 I Avsett til nye ressurskrevjande brukarar Jf vedtak B-075/1 J Eigeninnsats investeringsprosjekt K Redusert driftstilskot til KF Havhesten L Politisk arbeid 500 Skatt/rammetilskot etter tilsetting av rekneskapskontrollør Auka renteinntekter Auke skatteinntekter Effekt utover finansiering av stillinga Skjønsmidlar fra Fylkesmannen 1000 OK, midlane er innbetalt til Flora sin bankkonto M Omsorg - Redusert bruk av overtid Effekt av auka grunnbemanning N Reversert kompensert straum Ko mpensasjon i 201 vert reversert i O Renteutgift Omgjering av rentebytteavtale, refinansiering lån Sum Sektorvise rammer Økonomitabell 5 gir et oversyn over alle endringar som er gjort på sektorane sidan budsjett Desse endringane er grunnlaget for sektorrammer vist i totaloversikten i økonomitabell 6. 54

14 Økonomitabell 5 Sektorvise rammer. Tal i heile tusen. Rådmann Skule Barne-Sos/NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Bygg/ Sum Stab,adm hagebarn o g eigedom Båt, politisk unge Sum revidert budsjett B 128/ Regulering av budsjett 2010: Lokalt lønnsoppgjer Omfordeling ressursar barnehage Omfordelt sentralt lønsoppgjer, psykiatri Korreksjon idrettsteneste (uavklart budsjettansvar) Prisauke, faste eksterne avtaler Øyremerka barnehage CDE, eingongstildeling IKT - eingongstildeling - avsett til bundet fond Fordelt ekstra pensjon i årsoppgjeret Sum endelig budsjett Budsjett 2011: Øyremerka barnehage CDE, eingongstildeling, rev IKT - eingongstildeling - avsett til bundet fond, reversert Fotdelt ekstra pensjon i årsoppgjeret, reversert Tilbakeføring tilsettingsregulering i Tilbaketrekt prosjektmidlar samla eigdomsforvaltning Val Reversering avsett til byjubileum Arbeidsmiljøundersøking inn Reversering ekstr.ord pol tiltak ved ferie omsorg Tilbakeføring rammekutt streik Batalden skule, nedlegging - effekt Solheim skule, u-trinn nedlegging - effekt Årebrot skule, nedlegging - effekt Styrking skule jf B066/ Styrking Florø barneskole, 2 pedagog ekstra time på småskuletrinnet, effekt ekstra timer leksehjelp, effekt Tildeg innsats norsk og matematikk, effekt Statstilskot barnehage, innlemming rammtilskot Statstilskot bh, funksjonshemma, innlemming ram Tilskot private barnehagar innlemma i rammtilskotet Sentralt lønnsoppgjer 2010, effekt Lønnsoppgjer legetenester Lønnsoppgjer fysio/ergo stilling kultur/idrett, effekt Brann og Beredskap - dagkasernering, effekt Brandsøy skule, stilling på topp Miljøterapeut årsverknad Tilskot krisesenter innlemma i rammetilskot Kvalifiseringsprogrammet, innlemma i rammetilskotet Kval.programmet, innlemma i rammetilskotet, auke NAV, husleige, 300' frå tabell 5. Avsett til fordeling Folkehelsekoordinator flytta budsjett Auka revisjonshonorar Auka fellesutgifter Avtalebasert fysioterapiteneste jf statsbudsjett Nepjarhaugen barnehage, auka andel 1-3 år Nyheimsvegen barnehage, auka andel 1-3 år Steinhovden barnehage, auka andel 1-3 år Ressurs spes.ped frå Flora u.skule Ressurs spes.ped til Steinhovden skule Bedriftshelseteneste, årseffekt = 1mill Kinn Kykjeleg fellesråd, årsverknad kateket Kinn Kykjeleg fellesråd, lønsauke Flytta 0,5 st. frå tenestetorg til omsorg, CosDoc Overformynderiet, hjelpeverge, auka utgifter Båtrutene, auka utgifter Flora ungdomsskule, kompensasjon for ansiennitet Barn og Unge, styrking barnevern Overføring psykiatrimidlar Psykiatri - avsett til fordeling løn Idrettsteneste, vikarutgifter Vegteneste Redusert snittrente Flora Bygg og Eigedom Vedlikehald Flora Bygg og Eigedom Auka bruttoutgift ressurskrevjande brukarar Reversering eldremilliard, eingongsinntekt i Sum budsjett 2011 før korr ressurskrevjande Inntekt ressurskrevjande brukarar frå tabell Sum budsjett 2011 B 128/

15 Forts. Økonomitabell 5. Tal i heile tusen. Rådmann Skule Barne-Sos/NAV Helse Omsorg Kultur Teknisk Bygg/ Sum Stab,adm hagebarn og eigedom Båt, politisk unge Sum budsjett 2011 B 128/ Regulering av budsjett 2011: Lokalt lønsoppgjer overheng Dirigent Kulturskulen, frå tabell Auka tilskot til Havhesten KF, frå tabell Saldering Teknisk/Kultur/Bygg, frå tabell Kompensert forsikringsfond frå tabell Saldering generelle kutt alle sektorar, frå tabell Sum regulert budsjett 2011 pr Revidert budsjett 2011: Båtrutene - ekstrarekning Vertskommunetilskot/toppfinans. ressurskrevjande Prisauke avtale Origod og Havglytt Ansvar for MOT vert flytta til sentral stab v/rådmann MOT-avtale, auka utgift jf BYST 024/ Idrettstenesta, jf KUOP 29/ Tilbakebetaling frå KRYSS-revisjon i Saldering - innkjøp, forsikring, kommunale tenester Saldering - innkjøp, forsikring, KF Havhesten Saldering - innkjøp, vask av tøy Tilskot til krisesenter frå kompensert 800' til 726' jf byst 025/ Auka inspektørstilling Florø barneskole Tenestetorget, forseinka Infoland og oppstart Tenestekatalog Tenestetorget, avlevering arkiv til Fylkesarkivet Tenestetorget, flytte arkiv frå Havglytt til Samfunnshuset. Krav frå riksantikvaren - arkiv i tilfluktsrom. Moms på kjøp av mat frå KF Kjøkkenservice, endring frå Auka inntekt i tabell Medlemskontingent Nettverk for fjord- og kystkommunar (NFKK), Jf byst 030/ Skyssutgifter Florø barneskole Skyssutgifter Eikefjord skule Controller Tilsettingsregulering controller Tilsettingsregulering, kommunalsjef Tilsettingsregulering, advokat og jurist Tilsettingsregulering, førstekonsulent Tilsettingsregulering, økonomikonsulent Sum revidert budsjett 2011 B-075/ Budsjettreguleringar i tråd med vedteke budsjett: 0 Saldering innkjøp, legemidler Saldering tilskot Havhesten, fag og utvikling Saldering politisk arbeid, tenestetorget Fordelt avsett spes.ped skule Sentralt lønsoppgjer 2011, effekt Lokalt lønsoppgjer 2010/2011 Delta, ny forhandling Båtrutekrav innfridd Lønspolitisk tiltak ved ferie Avtale med Origo/Havglytt flytta til tab Idrettsteneste flytta Undervisning fosterheimselevar, frå tab Fordeling avsett straum Redusere radonnivå, frå tab Lokalt lønsoppgjer, særavtale SFS, Brann og Beredskap Styrking ekstra ressurs Eikefjord skule Rekneskapskontrollør Sentralt lønnsoppgjer, endring 33,6 t/v Sum regulert budsjett 2011 pr no v Revidert budsjett : Tenestetorget, saldering politisk arbeid ikkje realistisk Båtrutene, indeksregulering Vegteneste Sikringsarbeid vurdert som driftsutgift (ikkje investering) Tilskot til Sekom-sekretariatet Omfordeling spes.ped barnehager Internhusleige Sum revidert budsjett

Kommuneøkonomi 2015-2018

Kommuneøkonomi 2015-2018 Kommuneøkonomi 2015-2018 Ved kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 skriv Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i sitt brev til kommunen av 23.04.2014: "For seinare år skal skjema 1B vere utarbeidd

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Volda Kommune Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannen sitt budsjettframlegg til Formannskapet FORORD... 2 1 INNLEIING... 5 2 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR... 12 2.1 FINANS... 12 2.2 FONDSMIDLAR... 22

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-15 Planleggingsprogram 2012-15 Vedteke av Luster kommunestyre 15.12.2011, sak 94/11 Årshjulet 2012 Luster kommune Overordna planlegging (raud strek), Overordna rapportering

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre.

Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007. Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Budsjett 2004/ Økonomiplan 2004-2007 Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2004 og økonomiplan for 2004-07 ligg med dette føre. Politisk prosess Fylkesutvalet (FU) la 20.november 2003 fram sitt

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11.

Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-15; Arbeidsdokument 3/11. Fylkesrådmannen Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 11/1456-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 16189/11 Dykkar ref. Dato

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019

Økonomiplan 2016-2019 MELAND KOMMUNE Økonomiplan 2016-2019 Vedteke i kommunestyret 17.06.2015, sak 46/2015 Økonomiplan Meland kommune 2016 2019 vedteke 17.06.2015 sak 46/2015 Side 1 Innhald 1 Rådmannen sine kommentarar... 3

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Innhald: 1. Innleiing Side 1 2. Mål «1 3. Fylkesmannen sitt budsjettrundskriv for 2015 «5 4. Rådmannen sine kommentar til nokre av punkta i skriv frå fylkesmannen

Detaljer

Volda Kommune Årsmelding 2013

Volda Kommune Årsmelding 2013 Volda Kommune Årsmelding 2013 Innhold 1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR... 3 2 VURDERING AV VOLDA KOMMUNE SIN ØKONOMISKE SITUASJON... 5 2.1 RESULTAT 2013... 5 2.2 FRIE INNTEKTER... 8 2.3 GENERELLE STATSTILSKOTT...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017

Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014/handlingsplan 2014-2017 1 INNHALD Forord av ordførar... 3 Målkart.. 5 Økonomiutvalet sitt forslag til budsjett 2014 og handlingsplan 2014-2017 9 Forslag netto

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer